DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET."

Transkript

1 DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver. ishares VII Public Limited Company (Registrert i Irland som et paraplyinvesteringsselskap med variabel kapital og adskilt ansvar mellom fondene) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING av ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) ("Underfondet") Dersom du har solgt eller overdratt dine andeler i underfondet, ber vi deg videreformidle dette dokumentet til kjøper eller erverver, eller til aksjemegler, bankforbindelse eller annen instans som foresto salg eller overføring, for videreformidling til kjøper eller erverver så snart som mulig. Registrert kontor: J.P. Morgan House, I.F.S.C., Dublin 1, Irland. Selskapets registreringsnummer: Styremedlemmer: Paul McNaughton; Paul McGowan; Teresa O Flynn; Barry O Dwyer; Karen Prooth

2 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY ("Selskapet") 4. mars 2016 Til andelseierne Ekstraordinær generalforsamling i ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) ("underfondet") (ISIN: IE00B3VWN518) Vedlagt er innkalling til ekstraordinær generalforsamling i underfondet ("generalforsamlingen") og et fullmaktsskjema for andelseiere som ikke kan delta på generalforsamlingen (eller ved en utsettelse av denne) og som måtte ønske å avgi stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen. Vær oppmerksom på at du kun har rett til å stemme på en ekstraordinær generalforsamling og sende fullmaktsskjema til selskapet hvis du er en registrert andelseier i underfondet. Ettersom underfondet bruker International Central Securities Depositary (ICSD) sin oppgjørsmodell er Citivic Nominees Limited (Citivic) den eneste registrerte eier av samtlige andeler i underfondet. Investorer bør derfor sende inn sin stemmeinstruks gjennom relevant ICSD eller relevant deltaker i en ICSD (for eksempel lokalt sentralt verdipapirdepot),for å gjøre det mulig for Citivic å stemme med andelene som du har eierinteresse i, i henhold til din stemmeinstruks. Ordinære vedtak De ordinære forslagene til vedtak omfatter endring av underfondets referanseindeks og derfor investeringsmålsettingen - og politikken til underfondet. Nærmere opplysninger om den foreslåtte endringen er å finne nedenfor og i vedlegget. Dersom endringene blir godkjent av andelseierne i underfondet på generalforsamlingen, vil de bli iverksatt i eller rundt siste uken i mai 2016, der den nøyaktige dato vil bli kunngjort gjennom den regulatoriske nyhetstjenesten på London-børsens nettsted og behørig offentliggjort i hvert av de andre landene der underfondets andeler er notert på en børs ("ikrafttredelsesdato"), forutsatt at endringene i referanseindeksene og investeringsmålsettingene - og politikkene i fem andre børsomsatte isharesfond angitt nedenfor også godkjennes av sine respektive andelseiere på deres ekstraordinære generalforsamlinger, som vil bli avholdt på eller rundt tidspunktet for generalforsamlingen. Endringene i referanseindeksen og investeringsmålsetting - og politikk for underfondet vil bare bli gjennomført dersom vedtakene om å endre referanseindeksene og investeringsmålsettingene - og politikken blir godkjent av de aktuelle andelseierne i underfondet og de fem børsomsatte isharesfondene nevnt nedenfor: ishares UCITS ETF 1 ishares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 2 ishares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 3 ishares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) 4 ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF 5 ishares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Eksisterende referanseindeks Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index Barclays US Treasury 10 Year Term Index Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index Forslag til ny referanseindeks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index 2

3 Bakgrunn for endringen i referanseindeks Det foreslås å endre underfondets referanseindeks fra Barclays US Treasury 10 Year Term Index til ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index ("ny referanseindeks"). Den nåværende indeksen og den nye referanseindeksen er stort sett like, men den nye referanseindeksen gir eksponering mot et bredere utvalg av relevante amerikanske statsobligasjoner. Indeksmetodikk Underfondet følger i dag utviklingen i Barclays US Treasury 10 Year Term Index, som gir eksponering mot amerikanske fastrente-statsobligasjoner pålydende USD, som nylig er blitt utstedt og som har en gjenstående løpetid på mellom sju og ti år og et minste utestående beløp på USD 5 milliarder. Den nye referanseindeksen gir eksponering mot amerikanske fastrente-statsobligasjoner pålydende USD som har en gjenstående løpetid på mellom sju og ti år og et minste utestående beløp på USD 300 millioner. Den nye referanseindeksen er lik den eksisterende indeksen, bortsett fra at den nye referanseindeksen består av et bredere utvalg av obligasjoner og gir en bedre representasjon av universet av obligasjoner som er utstedt av det amerikanske finansdepartementet og som oppfyller kriteriene for løpetid, siden det ikke bare omfatter obligasjoner som nylig er blitt utstedt. Forventet relativ volatilitet og risikoprofil Forventet relativ volatilitet og risikoprofil (inkludert utbytte, varighet og forfall) for underfondet vil forbli lik etter en overgang til den nye referanseindeksen. Nøkkeltall med sammenligning av de to indeksene er fremhevet nedenfor. Tallene for den nye referanseindeksen er basert på historiske indekssimuleringer og er kun tatt med som illustrasjon. De skal ikke oppfattes som en garanti for fremtidig avkastning: Eksisterende Barclaysindeks Ny referanseindeks Antall obligasjoner i indeksen Forventet relativ volatilitet Opptil 0,20 % Opptil 0,20 % Avkastning 1,66 % 1,64 % Durasjon 7,69 7,56 Gjennomsnittlig forfall ,37 Indeksleverandøren Data per 29. februar Kilder: IDC og Barclays. Den nye referanseindeksen vil bli gjort tilgjengelig av Interactive Data Pricing and Reference Data ("IDC"), en leverandør av finansiell informasjon, deriblant daglig evaluerte priser, for rentepapirer og enkelte internasjonale aksjeemisjoner. IDC er registrert som en investeringsrådgiver hos U.S. Securities and Exchange Commission iht. Investment Advisers Act av IDC er registrert som rådgiver fordi selskapet kan anses å drive med rådgivning mht. verdien av verdipapirer. Prissetting En forskjell som vil oppstå ved endring fra gjeldende indeks til den nye referanseindeksen er at med den nye referanseindeksen vil verdipapirbestanddeler i underfondet bli verdivurdert etter salgskurs i stedet for gjennomsnittskurs, som brukes i dag (ytterligere opplysninger er å finne i selskapets prospekt). Dette er fordi den nye referanseindeksen legger salgskurs til grunn for verdivurdering av indeksen. 3

4 Kostnader BlackRock Asset Management Ireland Limited, forvalter av underfondet, betaler kostnadene med å sende brev til andelseierne, avholde generalforsamling (og enhver utsettelse av denne) og eventuelle andre operasjonelle og juridiske kostnader knyttet til de foreslåtte endringene som ellers ville ha blitt påført underfondet. Dersom forslaget blir godkjent av andelseierne i underfondet, vil eventuelle startkostnader ved omstilling og eventuelle porteføljerestruktureringskostnader for underfondet i forbindelse med endringen i den nye referanseindeksen også betales av BlackRock. Anbefaling Styret anser forslaget som skal tas opp til avstemning på den ekstraordinære generalforsamlingen, for å være i andelseierne som helhet sin beste interesse, og følgelig anbefaler styret at andelseierne stemmer for forslaget. Offentliggjøring av utfallet Utfallet av generalforsamlingen vil bli kunngjort gjennom den lovpålagte nyhetstjenesten på hjemmesiden til London Stock Exchange, og vil bli offentliggjort på hensiktsmessig måte i hver av de andre jurisdiksjonene hvor selskapet er børsnotert. Resultatet vil også være tilgjengelig på og kan oppgis på telefon dagen etter generalforsamlingen (eller en utsettelse av denne). Med vennlig hilsen Paul McNaughton styreformann 4

5 Vedlegg Forslag til endringer i referanseindeksen og investeringsmålsetting og -politikk for underfondet er uthevet nedenfor i fet, understreket tekst: Gjeldende referanseindeks, investeringsmålsetting - og politikk Referanse-indeks Barclays US Treasury 10 Year Term Index Barclays US Treasury 10 Year Term Index måler utviklingen for amerikanske fastrente-statsobligasjoner pålydende USD som nylig er utstedt og har en gjenværende løpetid på mellom sju og ti år. Referanseindeksen inkluderer obligasjoner av investeringsgrad utstedt av det amerikanske finansdepartementet og som har et utestående beløp på minst USD 5 milliarder. Referanseindeksen rebalanseres månedlig, og kvalifiserte obligasjoner må ha en opprinnelig løpetid på mellom 9 og 10,5 år og ha en beregnet levetid på 7 år eller mer på rebalanseringsdatoen. Nærmere opplysninger om referanseindeksen (inkludert dets bestanddeler) er tilgjengelige på indeksleverandørens hjemmeside Investeringsmålsetting Fondets investeringsmål er å replikere utviklingen til hovedindeksen (som er Barclays US Treasury 10 Year Term Index), med fradrag for fondets gebyrer og utgifter. Investeringspolitikk For å oppnå denne investeringsmålsettingen er investeringspolitikken i det mottakende fondet å investere i en portefølje av rentepapirer som, så langt det er mulig og praktisk, består av bestanddelsverdipapirer i Barclays US Treasury 10 Year Term Index, fondets referanseindeks. Fondet har til hensikt å bruke optimaliseringsteknikker for å oppnå en tilsvarende avkastning som referanseindeksen, og det er derfor ikke ventet at fondet vil inneha hver underliggende bestanddel i referanseindeksen til enhver tid, eller inneha dem i samme forhold som deres vekting i referanseindeksen. Fondet kan inneha noen verdipapirer som ikke er underliggende bestanddeler av referanseindeksen dersom slike verdipapirer gir tilsvarende resultat (med tilsvarende risikoprofiler) som visse verdipapirer som utgjør referanseindeksen. Fra tid til annen kan fondet imidlertid inneha alle bestanddeler i referanseindeksen. Basisvaluta for ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) er amerikanske dollar (USD). Foreslått ny referanseindeks, investeringsmålsetting - og politikk Referanse-indeks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index måler utviklingen for amerikanske fastrente-statsobligasjoner pålydende USD som nylig er utstedt og har en gjenværende løpetid på mellom sju og ti år. Referanseindeksen inkluderer obligasjoner av investeringsgrad utstedt av det amerikanske finansdepartementet og som har et utestående beløp på minst USD 300 millioner. Referanseindeksen rebalanseres månedlig og kvalifiserte obligasjoner må ha en opprinnelig løpetid på mellom 9 og 10,5 år og ha en beregnet levetid på 7 år eller mer på rebalanseringsdatoen og vektes iht. markedskapitalisering. Nærmere opplysninger om referanseindeksen (inkludert bestanddelene) er tilgjengelige på indeksleverandørens hjemmeside Investeringsmålsetting Fondets investeringsmål er å replikere utviklingen til hovedindeksen (som er ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index), med fradrag for fondets gebyrer og utgifter. Investeringspolitikk For å oppnå denne investeringsmålsettingen er investeringspolitikken i det mottakende fondet å investere i en portefølje av rentepapirer som, så langt det er mulig og praktisk, består av bestanddelsverdipapirer ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, dette fondets referanseindeks. Fondet har til hensikt å bruke optimaliseringsteknikker for å oppnå en tilsvarende avkastning som referanseindeksen, og det er derfor ikke ventet at fondet vil inneha hver underliggende bestanddel i referanseindeksen til enhver tid, eller inneha dem i samme forhold som deres vekting i referanseindeksen. Fondet kan inneha noen verdipapirer som ikke er underliggende bestanddeler av referanseindeksen dersom slike verdipapirer gir tilsvarende resultat (med tilsvarende risikoprofiler) som visse verdipapirer som utgjør referanseindeksen. Fra tid til annen kan fondet imidlertid inneha alle bestanddeler i referanseindeksen. Basisvaluta for ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) er amerikanske dollar (USD). 5

6 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR ANDELSEIERNE I ishares $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (ACC) DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, rådgiver i bank, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver. Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling for andelseierne i ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (ISIN: IE00B3VWN518) ("underfondet") i lokalene til BlackRock, andre etasje, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4 den 13. april 2016 kl (eller ved enhver utsettelse av denne) for å behandle følgende saker: Å ta opp til behandling, og hvis det anses hensiktsmessig, fatte følgende vedtak som et ordinært vedtak i ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (ISIN: IE00B3VWN518): Vedtak "Referanseindeks og investeringsmålsetting - og politikk for ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (ISIN: IE00B3VWN518) endres slik det er fastsatt i vedlegg til innkalling til andelseierne datert 4. mars 2016, med forbehold om godkjenning fra den irske sentralbanken av endringen i referanseindeksen og med forbehold om godkjenning av tilsvarende ordinære vedtak om å endre referanseindekser og investeringsmålsetting - og politikk for (i) ishares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF, (ii) ishares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc), (iii) ishares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc), (iv) ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF og (v) ishares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF. Etter ordre fra Styret CHARTERED CORPORATE SERVICES SEKRETÆR 4. mars

7 Merknader som gjelder den ekstraordinære generalforsamlingen: 1. Møtet er beslutningsdyktig ved to møtende andelseiere, personlig eller ved stedfortreder. Dersom møtet ikke er beslutningsdyktig innen en halv time fra det fastsatte tidspunktet for møtet, eller dersom møtet mister sin beslutningsdyktighet under møtet, skal møtet utsettes til samme ukedag i påfølgende uke til samme tidspunkt og sted, eller til en annen dato, og eventuelt annet tidspunkt og sted som styret måtte bestemme. Hvis et utsatt møte ikke er beslutningsdyktig innen en halv time fra det fastsatte tidspunktet for avholdelse av møtet, skal møtet oppløses hvis det er innkalt på annen måte enn gjennom vedtak i styret, men hvis møtet er innkalt etter vedtak i styret, er møtet beslutningsdyktig når et hvilket som helst medlem er tilstede på møtet. 2. Vær oppmerksom på at du kun har rett til å delta og stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen (eller en utsettelse av denne) hvis du er en registrert andelseier. Hvis du har investert i underfondet gjennom en megler / forhandler / andre mellommenn kan du kontakte denne enheten for å bekrefte din rett til å stemme. En andelseier kan utnevne stedfortreder(e) til å møte, tale og avgi stemme på hans/hennes vegne. En stedfortreder trenger ikke være andelseier i selskapet. 3. Et fullmaktsskjema er vedlagt til bruk for andelseiere som ikke kan delta på møtet/møtene (eller ved en utsettelse av dette). Fullmaktsskjemaer må sendes til Company Secretary of the Company, Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Irland. Andelseiere kan sende sine signerte fullmakter via faks til +353 (0) eller e-post til forutsatt at det originale signerte skjemaet også sendes umiddelbart per post til ovennevnte adresse. For å være gyldig må fullmaktsskjemaer og eventuelle fullmakter som er angitt på dette, mottas i original form av Company Secretary ikke mindre enn 24 timer før det fastsatte tidspunktet for avholdelse av møtet eller det utsatte møtet eller, i tilfelle avstemningen gjennomføres på annen måte enn på samme dag som møtet eller et utsatt møte, ikke mindre enn 24 timer før tidspunktet som er avsatt til avstemningen. Et fullmaktsskjema som er avlevert mindre enn 24 timer før tidspunktet for møtet, kan anses gyldig hvis styret bestemmer det. Unnlatelse av å returnere det aktuelle fullmaktsskjemaet innen den nødvendige fristen vil føre til at fullmaktsskjemaet ugyldiggjøres og at stedfortrederen ikke vil ha rett til å stemme på dine vegne som anvist. 4. På den ekstraordinære generalforsamlingen skal avstemningen over forslaget som tas opp til votering, avgjøres ved håndsopprekning med mindre noen i forkant eller ved kunngjøring av resultatet av håndsopprekningen, på behørig vis har krevd skriftlig avstemning. Hvis det ikke forlanges skriftlig avstemming, vil en erklæring fra Formannen avgjøre at vedtaket er fattet, eller fattet enstemmig, eller med en bestemt majoritet, eller ikke fattet eller ikke fattet med en bestemt majoritet, og dette skal føres inn i referatet fra møtet og være et ugjendrivelig bevis for disse kjensgjerningene uten ytterligere dokumentasjon av antallet eller andelene av stemmene som er registrert i favør av, eller mot et slikt vedtak. Kravet om skriftlig avstemning kan trekkes tilbake før avstemningen gjennomføres, men bare med samtykke fra Formannen. En forespørsel som er trukket tilbake skal ikke oppfattes som å ha ugyldiggjort resultatet av en håndsopprekning som ble erklært før forespørselen ble fremsatt. Ved en skriftlig avstemning skal hvert medlem, selv eller ved stedfortreder, ha én stemme for hver andel som vedkommende eier. 5. En "avstående" stemme er ikke en gyldig stemme og vil ikke bli regnet med i beregningen av hvor stor andel stemmer som er for eller mot vedtaket. 7

8 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (ISIN: IE00B3VWN518) ("Underfondet") FULLMAKTSSKJEMA *Jeg/vi fra (Se note A) som er andelseier i underfondet utnevner herved møteleder (eller dersom vedkommende ikke kan møte, et hvilket som helst styremedlem i selskapet, eller dersom vedkommende ikke kan møte, en hvilken som helst representant for Chartered Corporate Services, Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Irland) eller* (se note B) som *min/vår stedfortreder til å stemme for *meg/oss, og på *mine/våre vegne på den ekstraordinære generalforsamlingen for andelseierne i underfondet som skal avholdes i lokalene til BlackRock, 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, den 13. april 2016 kl og ved enhver utsettelse av denne. Vennligst angi med et "X" i feltet nedenfor hvordan du ønsker at dine stemmer skal avgis i avstemningen over vedtakene. Hvis det ikke gis noen bestemt anvisning om stemmeavgivningen, vil stedfortrederen stemme eller avstå fra å stemme etter eget skjønn. VEDTAK FOR MOT AVSTÅR For å endre referanseindeks, investeringsmålsetting - og politikk for underfondet 2016 Signert / for og på vegne av SKRIV DITT NAVN ELLER NAVNET PÅ SELSKAPET SOM DU FYLLER UT DETTE SKJEMAET PÅ VEGNE AV SAMT DIN ADRESSE UNDER (navn med blokkbokstaver) (adresse med blokkbokstaver) * Stryk det som ikke passer 8

9 Merknader: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) En andelseier må sette inn sitt fulle navn og registrerte adresse med blokkbokstaver. Ved felles kontoer oppgis navnene på alle eierne. Hvis du ønsker å utnevne en annen stedfortreder enn møteleder, et styremedlem i selskapet eller en representant for selskapets sekretær, kan du sette inn hans/hennes navn og adresse i feltet, eller i motsatt fall la feltet stå tomt. Stedfortrederformularet må:- (i) i tilfelle det gjelder en personlig andelseier, signeres av andelseieren eller hans advokat, og (ii) i tilfelle andelseieren er et selskap, signeres enten under selskapets segl eller signeres på selskapets vegne av en advokat eller en behørig representant for selskapet som andelseier. Når det er flere medeiere, skal stemmen til medeieren med høyest ansiennitet som ønsker å stemme, enten personlig eller ved stedfortreder, aksepteres samtidig som stemmene til de andre medeierne utelukkes, og i denne sammenheng avgjøres ansiennitet ut fra rekkefølgen navnene er oppført i medlemsregisteret. Et selskap som er andelseier kan bemyndige en person slik det anser passende til å opptre som representant på enhver generalforsamling, og den bemyndigede personen skal ha rett til å stemme som om det var en enkeltstående andelseier. For å være gyldig må fullmaktsskjemaet og eventuelle fullmakter som er angitt der, være mottatt av Company Secretary i Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Irland senest 24 timer før det fastsatte tidspunktet for avholdelse av møtet. Andelseiere kan sende sine signerte fullmakter via faks til +353 (0) eller e-post til forutsatt at det originale signerte skjemaet også sendes umiddelbart per post til ovennevnte adresse. Et fullmaktsskjema som er avlevert mindre enn 24 timer før tidspunktet for møtet, kan anses gyldig hvis styret bestemmer det. Ettersom underfondet bruker International Central Securities Depositary (ICSD)s modell for oppgjør og Citivic Nominees Limited følgelig er den eneste registrerte eier av samtlige andeler i underfondet, bør investorer sende inn sin stemmeinstruks gjennom relevant ICSD eller relevant deltaker i en ICSD (for eksempel lokalt sentralt verdipapirdepot), i stedet for å sende dette fullmaktsskjemaet til selskapets sekretær. En stedfortreder trenger ikke være andelseier i selskapet, men må delta på møtet personlig, eller på et utsatt møte, for å representere deg. 9

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller en annen profesjonell

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, bank, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER. Styrets medlemmer påtar seg ansvar for nøyaktigheten av innholdet i

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, bank, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen.

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA NORSK WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Torsdag 25. april 2013 kl. 10:45 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamlingen vil bli

Detaljer

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Carnegie Pengemarked, Carnegie Norge

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen.

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

Innkalling til andelseiermøter

Innkalling til andelseiermøter Til andelseierne Bergen, 2. desember 2014 Innkalling til andelseiermøter Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Rurik og Holberg Global Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets lokaler i

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

RISSA KOMMUNE. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS foreslår endring av vedtektene i Alfred Berg Obligasjon. For

RISSA KOMMUNE. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS foreslår endring av vedtektene i Alfred Berg Obligasjon. For Til andelseiere i Alfred Berg Obligasjon W RISSA KOMMUNE MOTTATT 25 om 2017 24 om 2017 RISSA KOMMUNE Saksnr.: O jr Å LH" Oslo, 23. oktober 2017 Innkalling til andelseiermøte i Alfred Berg Obligasjon Alfred

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA: Selskapets kontor, Christian Kroghs gate 16, 0186 Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA: Selskapets kontor, Christian Kroghs gate 16, 0186 Oslo. Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA: Dag: 20. desember 2010 Tid: Sted: Kl. 10:00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 16.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

På denne bakgrunn foreslår styret at følgende nye bestemmelse inntas om 9 i vedtektene:

På denne bakgrunn foreslår styret at følgende nye bestemmelse inntas om 9 i vedtektene: Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA: Dag: 14. desember 2009 Tid: Kl. 10.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet") den

Detaljer

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Innkalling til andelseiermøter

Innkalling til andelseiermøter Til andelseierne Bergen, 20. februar 2015 Innkalling til andelseiermøter Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Rurik og Holberg Global Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til andelseierne i Holberg Triton Bergen, 15. juni 2016 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondet Holberg Triton Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. FEBRUAR 2014 KL. 13.00

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. FEBRUAR 2014 KL. 13.00 Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. FEBRUAR 2014 KL. 13.00 Ekstraordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron eller "Selskapet") vil bli avholdt fredag 21.

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 28. mai 2014 kl 10:00(norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ya HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ya HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ya HOLDING ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 11. august 2015 kl. 14.00. Møtet avholdes i selskapets lokaler i Fridtjof

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Torsdag 12. mai 2016 kl 12.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i DOF Installer ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DOF Installer ASA holdes på selskapets kontor i: Alfabygget, 5392 STOREBØ 25. mai 2011 kl 14.00 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Til aksjonærene i Nordic Financials ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, 0161 Oslo. 30. april 2015 kl. 0900 Generalforsamlingen

Detaljer

Onsdag 13. april 2011, kl

Onsdag 13. april 2011, kl Til aksjonærene i PCI BIOTECH HOLDING ASA Oslo 22.mars 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i PCI Biotech Holding ASA Onsdag 13. april 2011,

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til andelseierne i Holberg Fondene Bergen, 17. oktober 2013 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Global, Holberg Rurik, Holberg Likviditet,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: Thon Conference Vika

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til alle andelseiere i Verdipapirfondet Trend Europa Oslo, 21.november 2014 Innkalling til andelseiermøte 5. desember klokken 12:00 i Norse Forvaltning AS sine lokaler i Klingenberggaten 7A i Oslo Angående

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA. 13. mai 2013 kl

Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA. 13. mai 2013 kl Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA Det innkalles til ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA den: 13. mai 2013 kl. 14.00 på Thon Conference Vika Atrium, møterom Bjørvika, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i 4. mai 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i ( Selskapet ) i Selskapets lokaler på Ruseløkkveien 6, 0251 Oslo den 25. mai

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 4. juli 2017 kl 08.00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Mandag den 3. juni 2013. 14.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien 45,

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Emerging Markets mottar du denne informasjonen om planlagte vedtektsendringer. Hensikten med vedtektsendringene er

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i FARA ASA den 28. mai 2008 kl. 17.00 i selskapets lokaler i Fosenkaia 3, 7010 Trondheim. DAGSORDEN

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 17. desember 2012 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 10. oktober 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 10. oktober 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 14. september 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 10.

Detaljer

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i AKVA group ASA fredag 3. januar 2014 kl. 10:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i TECO Maritime ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i TECO Maritime ASA holdes på selskapets kontor på Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 14. februar

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Ref. nr. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 19. mai 2015 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Fredag 30. juni 2017 kl 10:00 Sted: Nordas lokaler i Stortingsgata 28, 0161 Oslo Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, torsdag 20. april 2017 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: KS Agenda Møtesenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Selvaag Bolig ASA Oslo, 8.4.2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Selvaag Bolig ASA ( Selskapet ) innkaller herved til ordinær generalforsamling. Tid: Sted: 29. april

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 19. oktober 2016 kl 10.00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 5. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling ( OGF ) for regnskapsåret 2010 i Badger Explorer ASA ( Selskapet

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 24. mai 2012 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 10. november 2011 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer