TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien Vollen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien 34 1390 Vollen"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Ruth Ytterstad Direkte tlf: Vår dato: Deres dato: Vår referanse: SAKSNR 2010/858 Deres referanse: Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien Vollen Att: Styrets leder TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E

2 Side 2 av 17 1 Ø k o n o m i s k t i l s y n m e d p r i v a t e s k o l e r O m g j e n n o m f ø r i n g e n a v t i l s y n e t G r u n n l a g e t f o r t i l s k u d d s u t b e t a l i n g e n... 5 R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t... 5 O b s e r v a s j o n e r o g v u r d e r i n g e r B e r e g n i n g o g i n n k r e v i n g a v e l e v p e n g e r... 7 R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t... 7 O b s e r v a s j o n e r o g v u r d e r i n g e r K r a v t i l r e g n s k a p e t R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t O b s e r v a s j o n e r o g v u r d e r i n g e r A n v e n d e l s e a v t i l s k u d d o g e l e v p e n g e r R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t O b s e r v a s j o n e r o g v u r d e r i n g e r S t y r e t s a n s v a r o g o p p g a v e r k n y t t e t t i l ø k o n o m i f o r v a l t n i n g e n R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t O b s e r v a s j o n e r o g v u r d e r i n g e r A n b e f a l i n g e r P å l e g g o m r e t t i n g... 17

3 Side 3 av 17 1 Ø k o n o m i s k t i l s y n m e d p r i v a t e s k o l e r I Norge er oppgaven med å sikre barn og unge grunn- og videregående opplæring et offentlig ansvar, og det offentlige skoleverket er følgelig den klart dominerende tilbyder av slik opplæring. Det anses imidlertid som viktig og nødvendig at det i vårt samfunn tilbys alternative utdanningstilbud utover det dette. Etter Barnekonvensjonen 1 er Norge dessuten forpliktet til å gi elever og foresatte muligheten til å velge et alternativ til den offentlige skolen. På denne bakgrunn er det åpnet opp for at opplæring kan utføres av private aktører. Det er i privatskoleloven etablert en godkjenningsordning, hvorpå private aktører etter søknad kan gis tillatelse til å drive opplæring på nærmere bestemte vilkår. Kravene til opplæringens kvalitet og innhold er for øvrig likestilt med den offentlige skolen. En grunnleggende forutsetning for at en privatskole skal kunne få godkjenning etter privatskoleloven er at den etableres på ett av følgende alternative grunnlag, jf. privatskoleloven 2-1 andre ledd: a) Religiøst grunnlag, b) Anerkjent pedagogisk retning, c) Internasjonalt grunnlag, d) Særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett, e) Norsk grunnopplæring i utlandet, eller f) Særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede. For å sikre at elever og foresattes valgmulighet i størst mulig grad blir reell, er privatskoler som oppfyller kravene i privatskoleloven gitt rett til tilskudd fra staten. 2 I 2009 ble det utbetalt ca 2,6 milliarder kroner i statstilskudd fordelt på de om lag 320 skolene som per i dag er godkjent etter privatskoleloven. For å sikre at disse midlene blir benyttet i tråd med gjeldende regleverk og skolenes godkjenning for øvrig, har lovgiver besluttet at det skal føres tilsyn med de private skolene, jf. privatskoleloven 7-2 første ledd. Med virkning fra 1. august 2009 er det Utdanningsdirektoratet som er tillagt denne tilsynsoppgaven. 1 FNs konvensjon om barns rettigheter, vedtatt av De forente nasjoner 20. november 1989, ratifisert av Norge 8. januar Jf. Innst. O. nr

4 Side 4 av 17 2 O m g j e n n o m f ø r i n g e n a v t i l s y n e t Det overordnede temaet for tilsynet med Stiftelsen Vollen montessorriskole har vært kontroll av skolens økonomiforvaltning. Tema for tilsynet har vært: Grunnlaget for tildeling av statsstøtte, jf. privatskoleloven 6-1 Beregning og innkreving av elevpenger, jf. privatskoleloven 6-2 Krav til regnskapet, privatskoleloven 7-1 Anvendelse av tilskudd og elevpenger, jf. privatskoleloven 6-3 Styrets ansvar og oppgaver knyttet til økonomiforvaltningen, privatskoleloven 5-2 Stiftelsen Vollen Montessoriskole har etterkommet Utdanningsdirektoratets pålegg om innsendelse av dokumentasjon og etterfølgende anmodning om innsendelse av tileggsinformasjon. På grunnlag av skolens dokumentasjon har Utdanningsdirektoratet utarbeidet en foreløpig tilsynsrapport som skolen har fått anledning til å uttale seg om. På bakgrunn av de varslede påleggene i den foreløpige rapporten har skolen iverksatt en rekke tiltak for å rette forhold Utdanningsdirektoratet anså å være i strid med privatskoleloven, og de varslede påleggene vil således ikke bli opprettholdt i denne endelige tilsynsrapporten. Denne tilsynsrapporten baserer seg således på innsendt dokumentasjon fra skolen, og kontrollen er avgrenset til plikter etter privatskoleloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne, samt forvaltningsloven av 10. februar Rettslige plikter etter annen lovgiving har ikke vært gjenstand for kontroll. Tilsynet er avgrenset av valgt metodikk og rapporten presenterer lovbrudd som ble avdekket under tilsynet. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av privatskolen innenfor tilsynstemaets ramme. Våre konklusjoner benevnes som lovbrudd og følges opp av pålegg. I tillegg opererer direktoratet med anbefalinger. - Med lovbrudd menes forhold som er i strid med krav som følger av privatskoleloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne og krav som stilles i godkjenningen. - Med pålegg menes rettslig bindende krav til skolen om å foreta endringer for å rette opp lovbruddene. Hjemmelen for pålegg om retting er privatskoleloven 7-2a første ledd. - Med anbefaling menes et råd fra Utdanningsdirektoratet som skolen ikke er rettslig forpliktet til å følge, men som etter vår oppfatning vil kunne bidra til å forbedre skolens rutiner knyttet til økonomiforvaltningen.

5 Side 5 av 17 3 G r u n n l a g e t f o r t i l s k u d d s u t b e t a l i n g e n R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t I henhold til privatskoleloven 6-1 har godkjente skoler krav på statstilskudd til godkjent opplæring med 85 % av et nærmere fastsatt tilskuddsgrunnlag per elev. Beregningen av tilskuddsgrunnlaget er basert på de gjennomsnittlige driftsutgiftene per elev i den offentlige skolen, med fradrag for utgifter som er særegne for det offentlige. Tilskuddsgrunnlaget blir regnet ut særskilt for barnetrinnet, ungdomstrinnet og de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring. I denne rapporten er det kun tilskuddsgrunnlaget for de private grunnskolene som vil bli omtalt. Tilskuddsgrunnlaget for private grunnskoler beregnes på bakgrunn av en modell med tre ulike satser for henholdsvis: små skoler med inntil 40 elever middels store skoler med mellom 41 og 200 elever store skoler med mer enn 200 elever I praksis betyr dette at en skole med 50 elever får et tilskudd tilsvarende små skoler for de første 40 elevene, og et tilskudd tilsvarende middels store skoler for de siste 10 elevene. En skole med 210 elever får et tilskudd tilsvarende små skoler for de første 40 elevene, et tilskudd tilsvarende middels store skoler for de påfølgende 160 elevene, og tilskudd tilsvarende store skoler for de siste 10 elevene. Utgangspunktet for beregningen av størrelsen på skolens statstilskudd er antallet helårselever ved skolen, jf. økonomiforskriften 13 første ledd. Med helårselev menes elever som har et timetall som minst tilsvarer det timetallet som gjelder for offentlige skoler, jf. bestemmelsens annet ledd. Statstilskuddet beregnes for et halvt år av gangen, og beløpet fastsettes ved at det tilskuddsberettigede elevantallet ganges med gjeldende satser. Skolene får utbetalt 85 % av de oppgitte satsene fra Utdanningsdirektoratet, jf. privatskoleloven 6-1 første ledd. I satsene er det tatt høyde for at skolene får dekket 100 % av pensjonsinnskuddet, jf. privatskoleloven 6-1 annet ledd. Første utbetaling finner sted i juli hvert år, og deretter månedlig. Juliutbetalingen skjer på bakgrunn av skolens egen prognose for forventet elevtall det aktuelle skoleåret. Det er fastsatt i økonomiforskriften 6 at skoler som etter skolestart har et lavere antall elever enn det som fremgår av prognosen, omgående og uten oppfordring, skal betale for mye mottatt tilskudd tilbake til Utdanningsdirektoratet.

6 Side 6 av 17 Per 1. oktober hvert år plikter skolen videre å rapportere til Utdanningsdirektoratet det faktiske elevtallet ved skolen, jf. økonomiforskriften 15 første ledd. På bakgrunn av denne rapporteringen fastsetter Utdanningsdirektoratet endelig tilskuddsbeløp. Elevtallsrapporteringen som sendes til Utdanningsdirektoratet skal underskrives av daglig leder ved skolen og deretter bekreftes av statsautorisert eller registrert revisor, jf. økonomiforskriften 16 og 17. En forutsetning for at skolen skal ha rett til statstilskudd er at den ikke har færre enn 15 elever tre skoleår i sammenheng. For utenlandske skoler gjelder et minimumsantall på 10 elever, jf. privatskoleloven 2-2 (3). O b s e r v a s j o n e r o g v u r d e r i n g e r Skolen er i henhold til vedtak fattet av Kunnskapsdepartementet 29. mai 2008 godkjent for 105 elever. Innsendt elevtallsoppgave viser at skolen per i dag har 60 elever. Utviklingen i elevantall og tilskuddsutbetaling siden skoleåret 2005/2006 har vært som følger: Årstall Antall elever Mottatt tilskudd høst Mottatt tilskudd vår 2005/ / / / / Elevtallsrapporteringene er, i samsvar med økonomforskriften 17, bekreftet av skolens revisor på Utdanningsdirektoratets standardformular. I forbindelse med tilsynet har Utdanningsdirektoratet fått oversendt skolens årsregnskap for regnskapsårene 2006, 2007 og Den inntektsførte statsstøtten i disse årene samsvarer med tallene i Utdanningsdirektoratets oppgjørsbrev av samme år. Utdanningsdirektoratet har ingen merknader knyttet til grunnlaget for skolens tilskuddsutbetalinger.

7 Side 7 av 17 4 B e r e g n i n g o g i n n k r e v i n g a v e l e v p e n g e r R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t Privatskoleloven 6-2 åpner for at skoler med rett til statstilskudd etter 6-1 første ledd, kan kreve at elevene betaler skolepenger. Det er skolens styre som skal fastsette størrelsen på skolepengene, jf. 5-2 annet ledd bokstav b). Skolepengene kan imidlertid ikke utgjøre mer enn 15 % av tilskuddsgrunnlaget, med tillegg av et beløp fastsatt av departementet til dekning av utgifter til husleie/kapitalkostnader. I forskrift til privatskoleloven 10-1 er dette beløpet satt til inntil kr per år for elever i grunnskolen. Størrelsen på statstilskuddet er delt inn i tre ulike satser, jf. punkt 2 ovenfor. Av hensyn til likebehandling av elevene, og skolens behov for å planlegge sine inntekter, kan skolen beregne skolepengene for alle elevene ut i fra den høyeste satsen uavhengig av hvor mange elever som går ved skolen. For våren 2010 er den høyeste satsen for barnetrinnet ved private grunnskoler kr Beregningsgrunnlaget for skolepengene blir dermed som følger: 15 % av tilskuddsgrunnlag barnetrinnet, høyeste sats kr Forskriftsfestet tillegg kr = Maksimale skolepenger per elev per år kr Bestemmelsen i 6-2 er uttømmende med hensyn til hvilken betaling skolen kan kreve fra elever/foresatte, jf. bestemmelsens tredje ledd. Dette innebærer at skolen ikke kan kreve noen annen form for tilleggsbetaling ved siden av skolepengene. I den grad skolen opererer med for eksempel innmeldings- eller administrasjonsgebyr i forbindelse med inntaksprosessen, må det fremgå klart av informasjonen fra skolen at dette er kostnader som kommer til fradrag i de ordinære skolepengene når eleven starter ved skolen, og totalbeløpet må dessuten ligge innenfor den absolutte beløpsgrensen på 15 % av beregningsgrunnlaget. 3 3 Jf. Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir , datert 28. april 2010

8 Side 8 av 17 O b s e r v a s j o n e r o g v u r d e r i n g e r Av søknadsskjemaet for skoleåret 2010/2011 fremgår det at skolepengesatsen er kr 1300 per måned. I tillegg faktureres de foresatte for kostpenger på kr 25 per måned. Den totale kostnaden per måned er således kr Skolepengene faktureres elleve ganger i løpet av et skoleår, jf. fremlagt standardavtale mellom skolen og de foresatte. For skoleåret 2010/2011 gir dette en samlet kostnad på kr per år, hvilket ligger innenfor den absolutte beløpsgrensen på 15 % av beregningsgrunnlaget for skolepenger på barnetrinnet i grunnskolen. I forbindelse med inntaket krever skolen en betaling fra de foresatte. I søknadsskjemaet går dette frem ved at innmeldingsgebyr på kr vil bli fakturert etter at skoleplassen er akseptert. I inntaksreglementet står det at [d]e som blir tilbudt plass skal [ ] betale en måneds depositum. I oversendte standardavtale mellom skolen og de foresatte heter det at [a]dministrasjonsgebyret betales ikke tilbake, mens det i 8 i skolens vedtekter heter at ved aksept av skoleplass skal det innbetales én måneds skolepenger i innmeldingsgebyr. Utdanningsdirektoratet har fått bekreftet at det er snakk om én og samme betaling i alle fire tilfellene. I privatskoleloven 6-2 tredje ledd slås det fast at skolen ikke har adgang til å kreve annen betaling enn skolepenger. Eventuelle innbetalinger før skolestart er derfor å anse som skolepenger, jf. privatskoleloven 6-2, og skal kommer til fradrag i skolepengene når eleven faktisk begynner ved skolen. I tilfeller hvor en elev trekker seg fra en skoleplass han har akseptert før skolestart, vil skolen kunne beholde et mindre administrasjonsgebyr som gjenspeiler skolens gjennomsnittlige administrative kostnader i forbindelse med påmelding og avmelding av en skoleplass. 4 Skolens praksis med innkreving av innmeldingsavgift/administrasjonsgebyr i tillegg til de ordinære skolepengene er etter dette i strid med privatskolelovens bestemmelser. Den sprikende terminologien er dessuten uryddig. Styret må derfor sørge for en opprydning i diss dokumentene. Videre er formuleringene i de ovenfor nevnte dokumentene uklare med hensyn til sammenhengen mellom avgiften og tildelingen av skoleplass. Slik de ulike formuleringene nå står, kan det virke som om betaling av avgiften er et vilkår for endelig tildeling av skoleplass. Vilkårene for inntak til private skoler er fastsatt i privatskoleloven 3-1, og det er ikke adgang til å stille andre vilkår enn de som fremgår av denne bestemmelsen. Forutsetning om betaling er ikke et lovlig vilkår i denne sammenhengen, og er således i strid med privatskoleloven. Det oversendte dokumentet med overskriften tildeling av skoleplass er utformet som en kontrakt mellom skolen og de foresatte, samtidig som den inneholder vedtak om tildeling av skoleplass. Dette er etter Utdanningsdirektoratets oppfatning en uheldig sammenblanding av privat- og offentligrettslige forhold. Vedtaket om tildeling av plass er en forvaltningsmessig 4 Jf. Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir , datert 28. april 2010.

9 Side 9 av 17 avgjørelse, og bør holdes atskilt fra avtaledokumentet som regulerer de kontraktsrettslige pliktene mellom skolen og elevens foresatte. Utdanningsdirektoratet anbefaler derfor at vedtaket om tildeling av skoleplass og avtalen skilles ut i to separate dokumenter. Vedtaket om tildeling av skoleplass skal for øvrig tilfredsstille forvaltningslovens krav til enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2, og det skal blant annet opplyses om klageadgang. Det fremlagte dokumentet tilfredsstiller ikke lovens krav til et enkeltvedtak, og er således i strid med privatskoleloven. I dokumentet Tillegg til informasjonshefte for Vollen montessoriskole skoleåret står det at ved manglende betaling av skolepenger innen forfallsdato for inkasso, mister de foresatte retten til plass til sine barn i skolen påfølgende skoleår. Utgangspunktet i privatskoleloven er at de private skolene skal være åpne for alle som oppfyller kravene til inntak til offentlige skoler, jf. Privatskoleloven 3-1. Det er ikke adgang til å stille tilleggsvilkår ut over det som reguleres i 3-1, hvilket innebærer at skolen ikke kan nekte å ta inn en elev som tidligere har misligholdt sine betalingsforpliktelser. Denne praksisen er således i strid med privatskoleloven. Rettinger foretatt av skolen etter utstedelse av foreløpig rapport Skolen har i oversendelse datert 28. mai 2010 bekreftet for Utdanningsdirektoratet at praksisen knyttet til innmeldingsgebyr er endret. Fra og med skoleåret 2010/2011 vil elever som får skoleplass i stedet måtte betale én måneds forskudd på skolepengene. Videre har skolen korrigert de nødvendige dokumenter, slik at det nå klart fremgår at det kun er snakk om én betaling. Det er også foretatt endringer for å gjøre det klart at forskuddsbetalingen ikke er et vilkår for endelig tildeling av skoleplass. Også Tillegg til informasjonshefte for Vollen montessoriskole skoleåret er korrigert slik at bestemmelsen om betalingsmislighold nå er i samsvar med privatskolelovens bestemmelser. Utdanningsdirektoratets varslede pålegg om retting knyttet til disse forholdene, vil således ikke bli opprettholdt.

10 Side 10 av 17 5 K r a v t i l r e g n s k a p e t R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t Privatskoler med rett til statstilskudd skal følge regnskapsloven og bokføringsloven og ha revisjon i samsvar med revisorloven, jf. privatskoleloven 7-1. Videre følger det av samme bestemmelse at skolene skal legge frem budsjett og revidert regnskap etter forskrift fastsatt av departementet. Slik forskrift er gitt med virkning fra 1. januar 2007, og vil i det følgende bli omtalt som økonomiforskriften. I økonomiforskriften 3 (1) uttales det uttrykkelig at private skoler som driver virksomhet i henhold til privatskoleloven har regnskapsplikt. Regnskapet skal føres i henhold med regnskapsloven og bokføringsloven. Kontoplanen skal bygge på NS 4102 med egne konti for skolepenger og statstilskudd. Regnskapet skal inneholde alle transaksjoner som er relevante for skolevirksomheten. I den grad skolen driver annen virksomhet etter privatskoleloven 2-2, skal regnskapet dessuten inneholde inntekter og utgifter knyttet til denne virksomheten. Ved skoler som driver slik annen virksomhet skal skoledriften føres på egen avdeling i regnskapet, jf. økonomiforskriften 3 (2). Et regnskap som blir ført med bruk av flere avdelinger skal vise interne transaksjoner mellom avdelingene, og transaksjonene skal være tilfredsstillende dokumentert. Videre krever forskriftens 4 at følgende opplysninger fremgår av notene til årsregnskapet: Spesifisering av offentlige finansieringskilder. Spesifikasjonen skal vise hvem som har ytt midlene, og hva som var formålet med ytelsen. Både statlige og eventuelle kommunale tilskudd er omfattet. Skolepengesatsene vedtatt av styret. Det skal fremgå hvilken sats som er brukt, og hvor mange elever skolen har mottatt tilskudd for. Hvilke formål et eventuelt investeringsfond skal kunne benyttes til, og hvordan grunnlaget for fondsavsetningen er regnet ut. Dersom skolen har benyttet fondsmidlene, skal det i note til årsregnskapet stå hva de ble benyttet til. Det samme gjelder for de tilfeller hvor fondsmidlene er benyttet til noe annet enn det som opprinnelig planlagt. Skoler som driver annen virksomhet, jf. privatskoleloven 2-2, skal opplyse om avdelingsvis fordeling av fellesutgifter. Det skal videre opplyses hva som ligger til grunn for fordelingen mellom avdelingene, og hvilken fordelingsnøkkel som er benyttet, herunder grunnlaget for denne. Årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning skal på skolens eget initiativ sendes til fylkesmannen innen 1. juni året etter regnskapsåret. 5 Dersom skolen driver annen virksomhet 5 Forslag om forskriftsendring er i skrivende stund til behandling i Kunnskapsdepartementet. Dersom den foreslåtte endringen blir vedtatt skal samtlige skoler sende sine årsregnskap til Utdanningsdirektoratet.

11 Side 11 av 17 etter privatskoleloven 2-2 første ledd annet og tredje punktum, skal skolen også sende inn avdelingsregnskap. I økonomiforskriften 16 presiseres det at revisjon av skolens regnskap skal utføres av en statsautorisert eller registrert revisor i samsvar med revisorloven. O b s e r v a s j o n e r o g v u r d e r i n g e r Vi har fått oversendt reviderte regnskap fra regnskapsårene 2006, 2007 og Utdanningsdirektoratet har i all hovedsak konsentrert sin gjennomgang om regnskapene for henholdsvis 2007 og 2008 da disse er avlagt etter økonomiforskriftens ikrafttredelse. Etter Utdanningsdirektoratets vurdering tilfredsstiller regnskapet for 2007 ikke forskriftens krav da det blant annet ikke er tatt med avdelingsregnskap som viser hvordan inntekter og utgifter er fordelt mellom skolen og skolefritidsordningen. Dette ser imidlertid ut til å være brakt i orden ved avleggelsen av regnskapet for Av note 6 til regnskapet for 2008 fremkommer det at kr av den mottatte statsstøtten er overført som driftstilskudd til neste år. Denne overføringen er ikke mulig å spore i skolens balanse, trolig fordi den er bokført som gjeld. På denne måten fremstår skolens overskudd dessuten som mindre enn det som er reelt. Etter Utdanningsdirektoratets oppfatning burde styret i størst mulig grad tilstrebe å tydeliggjøre denne typen disposisjoner. Vi anbefaler derfor at styret for fremtiden i større grad nedfeller slik informasjon i notene til årsregnskapet.

12 Side 12 av 17 6 A n v e n d e l s e a v t i l s k u d d o g e l e v p e n g e r R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t I privatskoleloven 6-3 første ledd slås det fast at [a]lle offentlege tilskot og skolepengar skal kome elevane til gode. Dette innebærer at statstilskudd og elevbetalinger utelukkende skal benyttes til å gi elevene et opplæringstilbud som tilfredsstiller lovens krav, og oppstiller således et forbud mot at styret pådrar skolen kostnader som ikke har som formål å tilgodese elevene. I 6-3 første ledd bokstav a) og b) er begrensningene for bruken av offentlige tilskudd og elevpenger presisert ved at: a) Skolen ikke, på noe tidspunkt, kan gi utbytte eller på annen måte overføre tilskudd til skolens eiere eller deres nærstående, og b) Skolen ikke kan pådra seg leiekostnader i form av leieutgifter for eiendom eller lokaler som tilhører skolens eiere eller dennes nærstående. Bestemmelsen i 6-3 innebærer ikke noe generelt forbud mot å inngå avtaler med skolens eiere eller andre nærstående parter, men det stilles et absolutt kav om at de varer og tjenester som skolen går til innkjøp av må være relevante for elevene og undervisningen og at avtalen for øvrig er inngått på markedsmessige vilkår. For det tilfelle slike avtaler inngås med skolens eiere eller nærstående parter, er det derfor særlig viktig at skolen kan dokumentere at avtalen er markedsmessig, det vil si at kostnadene, i tillegg til å være relevant for skoledriften, er reelle og ikke over markedspris. Statstilskuddet til private grunnskole beregnes årlig, ut i fra skolens elevantall. Utgangspunktet er derfor at de pengene som tilføres skolen i form av statsstøtte og elevbetalinger skal brukes det året midlene mottas, jf økonomiforskriften 5 første ledd. Av hensyn til skolens behov for langsiktig planlegging av drift og fremtidige investeringer har imidlertid lovgiver lempet noe på dette kravet. For det første er det i økonomiforskriften 7 åpnet for at styret kan vedta å overføre inntil 10 % av den mottatte statsstøtten fra ett regnskapsår til det neste. Forutsetningen for et slikt vedtak er at regnskapet viser overskudd, og at elevene har fått opplæring i samsvar med gjeldende regelverk og forutsetningene i skolens godkjenning for øvrig. For det andre gis styret i økonomiforskriften 8 adgang til å vedta at inntil 15 % skal settes av i et investeringsfond. Investeringsfondet skal brukes til innkjøp av driftsmidler som kommer elevene til gode, og som har en levetid på minst tre år. Styrets vedtak om avsetning i fond skal i tillegg inneholde beslutning om hva investeringsfondet skal kunne brukes til, og når investeringene skal være gjennomført. I særlige tilfeller kan styret i etterkant gjøre vedtak om at fondsmidlene skal brukes til andre formål enn det opprinnelige, jf økonomiforskriften 10.

13 Side 13 av 17 Fondsmidlene skal settes på en egen konto i en bank underlagt lovgivningen i et EØS-land. Dersom skoler utenfor EØS-området ønsker å benytte en annen bank, må søknad om dette rettes til Utdanningsdirektoratet, jf økonomiforskriften 9. Ved avsetning til investeringsfond er det et absolutt vilkår at elevene, i hele fondets levetid, får opplæring i samsvar med gjeldende regelverk og forutsetningene i godkjenningen for øvrig, og at fondsmidlene kommer elevene til gode, jf økonomiforskriften 12 første ledd. O b s e r v a s j o n e r o g v u r d e r i n g e r Skolen leier lokaler fra Asker kommune. Deler av disse lokalene fremleies til Vollen montessoribarnehage. I forbindelse med tilsynet har skolen fremlagt dokumentasjon som viser hvordan de ulike kostnadene knyttet til leieforholdet er fordelt mellom skolen og barnehagen. Etter Utdanningsdirektoratets vurdering fremstår kostnadsfordelingen som velbegrunnet. Videre har skolen fremlagt dokumentasjon knyttet til leverandøravtaler og rutiner ved anskaffelser. Utdanningsdirektoratet er av den oppfatning at skolen har tilstrekkelig gode rutiner for innhenting av tilbud ved innkjøp og innhenting av tilbud på tjenester. Av den oversendte dokumentasjonen fremgår det at stillingen som rektor ved skolen også innebefatter rollen som virksomhetsleder for skolen og barnehagen. Overfor Utdanningsdirektoratet har skolen anslått at om lag 15 % av rektors arbeidstid går med til barnehagedriften, mens de resterende 85 % går med til skoledriften. Rektor er imidlertid ansatt ved skolen og lønnen dekkes i sin helhet med skolens midler. I den grad skolens midler benyttes til å dekke kostnader ved barnehagedriften, kan disse midlene ikke sies å komme elevene tilgode. Det forhold at rektors lønn i sin helhet dekkes av skolen, er således i strid med privatskoleloven. Skolen har informert Utdanningsdirektoratet om at praksisen på dette punktet vil endres, slik at skolen per 1. august 2010 vil fakturere barnehagen for den delen av det rektors arbeid som tilfaller dem. All den tid denne endringen ikke enda er iverksatt, opprettholder imidlertid Utdanningsdirektoratet sitt varslede pålegg knyttet til fordeling av disse lønnskostnadene. Styret fattet i 2007 vedtak om avsetning til investeringsfond. Ytterligere avsetninger ble vedtatt i Opplysninger om fondets størrelse, formål og i hvilken utstrekning midlene er benyttet, fremgår av notene til årsregnskapet. Utdanningsdirektoratet har ingen kommentarer til opprettelsen og bruken av investeringsfondet.

14 Side 14 av 17 7 S t y r e t s a n s v a r o g o p p g a v e r k n y t t e t t i l ø k o n o m i f o r v a l t n i n g e n R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t I henhold til privatskoleloven 5-1 er styret privatskolenes øverste organ. Det er således styret som har det overordnede ansvaret for at skolen drives i samsvar med privatskoleloven, forskrifter gitt med hjemmel i denne og de forutsetninger som fremgår av skoles godkjenning for øvrig. Styreleder har ansvar for at aktuelle saker som hører inn under styret behandles i møte. I privatskoleloven 5-2 annet ledd oppstilles det noen særskilte krav knyttet til styrets økonomi- og regnskapsforvaltning, blant annet skal styret: fastsette størrelsen på skolepengene, vedta budsjett og regnskap for skolen, sørge for at skolen har en forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning, og påse at offentlige tilskudd og skolepenger kommer elevene til gode Disse oppgavene tilligger styret, og de kan således ikke delegeres til utenforstående, jf. privatskoleloven 5-2 fjerde ledd. Videre gir bestemmelsen visse føringer på hvilke saker som skal behandles i styrets møter. Også andre bestemmelser i privatskoleregelverket pålegger styret plikter som har sammenheng med økonomiforvaltningen. I forbindelse med vedtakelsen av årsregnskapet pålegges for eksempel styret å fatte særskilt vedtak dersom et eventuelt overskudd skal avsettes til investeringsfond, jf. økonomiforskriften 8 flg. Styrets myndighet til å fatte vedtak om avsetning til investeringsfond kan ikke delegeres, jf økonomiforskriften 12 annet ledd. Videre er det slått fast i økonomiforskriften 18 at styret har en selvstendig plikt til å gjøre revisor kjent med relevante regler i privatskoleloven, forskrifter gitt med hjemmel i loven, forutsetningene for godkjenningen, samt det årlige tilskuddsbrevet fra Utdanningsdirektoratet. Elevantallet ved skolen er grunnlaget for utbetalingen av statstilsudd, og således skolens hovedsaklige inntektsgrunnlag. Av økonomiforskriften 14 første ledd følger det at styret har plikt til å sørge for at skolen har et tilfredsstillende administrativt system for registrering av elevens fremmøte og fravær. Fravær skal registreres i dager og enkelttimer, og registrert informasjon skal være ajourført og tilgjengelig for revisor.

15 Side 15 av 17 O b s e r v a s j o n e r o g v u r d e r i n g e r Av den oversendte dokumentasjonen fremgår det at styret har vedtatt og signert skolens årsregnskap. Videre har vi fått oversendt protokoller fra styremøter som viser at styret har fattet vedtak vedrørende fastsettelse av elevantall og opprettelse og anvendelse av investeringsfond. Vi har fått oversendt et utdrag av skolens rutiner/stillingsbeskrivelser som viser at styret har sørget for ansvars- og arbeidsfordeling knyttet til økonomiforvaltningen. Dokumentasjonen synliggjør hvem som er ansvarlig for utføring av oppgaver, og gir anvisning på rapportering til styret. Skolen har en egen økonomiansvarlig som bistår rektor innenfor økonomi og administrasjon. Videre er det ansatt en kontorleder som har nærmere angitte oppgaver knyttet til skolens økonomi. Styreprotokollene bekrefter at rapporteringen fra skoleadministrasjonen til styret gjennomføres i praksis. Utdanningsdirektoratet har videre fått opplyst at godkjenning av regnskapsrapport er en fast sakspost i alle styrets møter. Regnskapsrapporten for månedene etter siste styremøte følger med innkallingen til styremøte sammen med økonomiansvarligs eventuelle kommentarer til rapporten. For at styret i best mulig grad skal være skikket til å møte lovens krav om en forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning, er det en fordel at styrets medlemmer har en viss kompetanse på området. Den oversendte dokumentasjonen viser at styrets medlemmer er sammensatt på en måte som gir styret bred kompetanse, herunder erfaring/kompetanse knyttet til de økonomiske sidene av skolevirksomheten. Utdanningsdirektoratet ser det dessuten som positivt at styret har rekruttert et eksternt styremedlem. Utdanningsdirektoratet har for øvrig ingen merknader til styrets sammensetning.

16 Side 16 av 17 8 A n b e f a l i n g e r 1) Utdanningsdirektoratet anbefaler at det forvaltningsmessige enkeltvedtaket om tildeling av skoleplass og avtale mellom skolen og de foresatte, skilles ut i to separate dokumenter. 2) Av note 6 til regnskapet for 2008 fremkommer det at kr av den mottatte statsstøtten er overført som driftstilskudd til neste år. Denne overføringen er ikke mulig å spore i skolens balanse, trolig fordi den er bokført som gjeld. På denne måten fremstår skolens overskudd dessuten som mindre enn det som er reelt. Etter Utdanningsdirektoratets oppfatning burde styret i størst mulig grad tilstrebe å tydeliggjøre denne typen disposisjoner. Utdanningsdirektoratet anbefaler derfor at styret for fremtiden i større grad nedfeller slik informasjon i notene til årsregnskapet.

17 Side 17 av 17 9 P å l e g g o m r e t t i n g På bakgrunn av det som fremgår av kapitlene 2 til og med 7 gir Utdanningsdirektoratet følgende pålegg: Beregning og innkreving av elevpenger 1) Styret pålegges å endre vedtaket om tildeling av skoleplass slik at det tilfredsstiller forvaltningslovens krav til enkeltvedtak, jf forvaltningsloven 2. Anvendelse av tilskudd og elevpenger 2) Styret pålegges å sørge for at skolen ikke dekker lønn til daglig leder i større utstrekning enn daglig leders arbeid tilfaller skolevirksomheten. Bekreftelse på at lovbruddene er rettet Tiltak for å rette lovbruddene skal iverksettes umiddelbart. Når påleggene er rettet skal styret inngi en skriftlig erklæring som bekrefter rettingen. Frist for innsendelse av slik erklæring er 1. september Dersom senere tilsyn avdekker at ilagte pålegg ikke er rettet, vil Utdanningsdirektoratet kunne anvende reaksjoner etter den til enhver tid gjeldende reaksjonsbestemmelse. Klage Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 bokstav b, og kan påklages til Kunnskapsdepartementet. En eventuell klage skal sendes til Utdanningsdirektoratet innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, jf. forvaltningsloven 28 og 29. Om utformingen av klage vises det til forvaltningsloven 32. Med hilsen Håvard Tvinnereim avdelingsdirektør Ruth Ytterstad rådgiver Vedlegg: Oversikt over innsendt dokumentasjon.

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.06.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 17 tredje

Detaljer

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N S T E I N E R S K O L E N I B Æ R U M. Stiftelsen Steinerskolen i Bærum Grav gårdsvei 5 1358 JAR Att: Styrets leder

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N S T E I N E R S K O L E N I B Æ R U M. Stiftelsen Steinerskolen i Bærum Grav gårdsvei 5 1358 JAR Att: Styrets leder Vår saksbehandler: Sigurd Holen Direkte tlf: 23 30 14 28 sigurd.holen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2011 Deres dato: 28.02.2011 Vår referanse: 2010/3555 Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3551 Deres referanse: Noroff Videregående skole Fredrikstad AS ved styrets leder Kirkegaten 22 4612 Kristiansand

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Vår saksbehandler: Bente Barton Dahlberg Vår dato: 27.04.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3556 Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen i Fredrikstad Postboks 92 1662 ROLVSØY Att: Styrets leder TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/5121 Deres referanse: Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 28.06.2012 Vår referanse: 2012/1668 Deres referanse: Linda Jentoft Holst Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. S O L Ø R M O N T E S S O R I F O R E N I N G BA O r g. n r. 987372583

TILSYNSRAPPORT. S O L Ø R M O N T E S S O R I F O R E N I N G BA O r g. n r. 987372583 Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 1.7.2011 Deres dato: 29.4.2011 Vår referanse: 2011/771 Deres referanse: Solør Montessoriforening BA ved styrets leder 2266 ARNEBERG ÅSNES TILSYNSRAPPORT S O L

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA Vår saksbehandler: Ruth Irene Andersen Vår dato: 02.02.2012 Deres dato: 27.01.2012 Vår referanse: 2011/4084 Deres referanse: Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. N O R S K F O T T E R A P E U T S K O L E A S O r g. n r. 9 7 9 3 2 2 6 1 5

TILSYNSRAPPORT. N O R S K F O T T E R A P E U T S K O L E A S O r g. n r. 9 7 9 3 2 2 6 1 5 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 04.05.2011 Deres dato: 28.10.2010 Vår referanse: 2010/3554 Deres referanse: Norsk Fotterapeutskole AS ved styrets leder Ægirsvei 10 4632 KRISTIANSAND S TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Vår saksbehandler: Bente Barton Dahlberg Vår dato: 27.04.2011 Deres dato: 20.12.2010 Vår referanse: 2010/4965 Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen på Øvre Romerrike/Eidsvoll Furulundgutua 4 2074 EIDSVOLL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. L u k a s V i d e r e g å e n d e S k o l e O r g. nr. 9 8 9 2 2 1 3 3 7 7 T E M A F O R T I L S Y N E T :

TILSYNSRAPPORT. L u k a s V i d e r e g å e n d e S k o l e O r g. nr. 9 8 9 2 2 1 3 3 7 7 T E M A F O R T I L S Y N E T : Vår saksbehandler: Jostein Aune Vår dato: 4.5.2011 Deres dato: 1.3.2011 Vår referanse: 2010/3549 Deres referanse: Lukas videregående skole Vikhov 7560 VIKHAMMER Att. Nina Holm TILSYNSRAPPORT L u k a s

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 21.08.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1634 Deres referanse: Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO TILSYNSRAPPORT Ryenberget skole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Saksbehandler: Linn Kvinge Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Vår dato: 04.10.2012 Deres dato: 30.08.2012 Vår referanse: 2012/1645 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamar Montessoriskole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Steinerskolen i Arendal ved styrets leder Postboks 55 4801 Arendal

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Steinerskolen i Arendal ved styrets leder Postboks 55 4801 Arendal Vår saksbehandler: Laila Gaupset Vår dato: 20.12.2011 Deres dato: 18.10.2011 Vår referanse: 2011/4073 Deres referanse: Steinerskolen i Arendal ved styrets leder Postboks 55 4801 Arendal TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

e Utdanningsdirektoratet

e Utdanningsdirektoratet e Urdanningsdirektorater vår saksbehandler: Børre Martinsen Direkte tlf: 23 30 12 23 borre.martinsen@utdanningsdirektoratet.no vår dato: 18.03.2011 Deres dato: 15.03.2011 vår referanse: 2010/4376 Deres

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nord-Trøndelag Kommune: Overhalla (1744) Organisasjonsform Skolen må være

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 ØKONOMIFORSKRIFT FOR PRIVATE BARNEHAGER OG KOMMUNENS TILSYN Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Endringer i barnehageloven fra 1.1.2013 Eksisterende 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale

Detaljer

Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe - Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe - Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste Saksbehandler: Sigurd Holen/tilsynsavdelingen Vår dato: 28.05.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1393 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole Saksbehandler: Linn Kvinge Hamnvåg Montessoriskole ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 26.04.2012 Vår referanse: 2012/1646 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamnvåg

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * Humanistskolen AS Kommune Kommunenummer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN Saksbehandler: Linn Kvinge Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 25.04.2012 Vår referanse: 2012/1638 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS STYRING OG TJENESTETILBUD

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS STYRING OG TJENESTETILBUD Vår dato: 04.02.2013 Vår referanse: 2011/5422 Deres referanse: Scandinavian School of Brussels Ved styrets leder Anders Lauren Square d Argenteuil 5 1410 Waterloo Belgium TILSYNSRAPPORT ECOLE REINE ASTRID

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt * Aglo vgs Organisasjonsnummer * 989004255 Kommune Stjørdal Kommunenummer Fylkeskommune 1714 Nord-Trøndelag For norske skoler i utlandet Land/delstat/provins

Detaljer

Økonomiforskriften og økonomiske reaksjoner. Tromsø 19.november 2014 fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Økonomiforskriften og økonomiske reaksjoner. Tromsø 19.november 2014 fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Økonomiforskriften og økonomiske reaksjoner Tromsø 19.november 2014 fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Om forskriften Forskriften trådte i kraft 1. januar 2013 Hjemmel barnehageloven 14a Kravene til barnehageeier

Detaljer

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret.

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret. Søknad om godkjenning av ny privatskole Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt* Nuvsvåg Skoles Venner Kommune* Loppa Organisasjonsnummer * 998727871 Kommunenummer * 2014 Fylkeskommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

«Ny» friskolelov. Prop. 84L (2014-2015)

«Ny» friskolelov. Prop. 84L (2014-2015) Friskoleloven «Ny» friskolelov Privatskoleloven er blitt friskoleloven (1.august 2015) Den tidligere godkjenningsordningen, med krav om særskilt grunnlag, videreføres. Det er lagt til to nye godkjenningsgrunnlag

Detaljer

Besl. O. nr. 129. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129. Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009)

Besl. O. nr. 129. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129. Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009) Besl. O. nr. 129 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129 Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ØKONOMIFORVALTNING

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ØKONOMIFORVALTNING Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 20.12.201 1 Deres dato: 09.12.2011 Vår referanse: 2011/767 Deres referanse: Skagerak International School, Primary and Middle School ved styrets leder Kjellbergveien

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1.

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * St. Paul skole Kommune Kommunenummer 1201

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ KONTROLL MED ENDRING AV PRAKSIS Fredrikstad kommune Torp skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet elevenes psykososiale skolemiljø... 2 2. Gjennomføring av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 24.11.2014 2014/5152 Deres dato: Deres referanse: Aglo videregående ved styrets leder skole 7510 Skatval TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens forvaltningskompetanse

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENS FORVALTNINGSKOMPETANSE AVGJØRELSER OM ELEVERS RETTIGHETER OG PLIKTER. Kilebygda Montessoriskole Sa. Org.nr.

TILSYNSRAPPORT SKOLENS FORVALTNINGSKOMPETANSE AVGJØRELSER OM ELEVERS RETTIGHETER OG PLIKTER. Kilebygda Montessoriskole Sa. Org.nr. Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 28.04.2014 2014/1317 Deres dato: Deres referanse: Kilebygda Montessoriskole Sa ved styrets leder Jensejordet Nord 9 3739 Skien TILSYNSRAPPORT SKOLENS

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs vei 15

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs vei 15 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 14.09.2012 Vår referanse: 2012/1642 Deres referanse: Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR Side 2 av 21 1 Elevenes rettssikkerhet styrets ansvar... 3 Særlig om kravet til forsvarlig system... 4 Om gjennomføringen av tilsynet... 4

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund Vår saksbehandler: Susanne Sollie Vår dato: 14.08.2012 Deres dato: 07.08.2012 Vår referanse: 2012/1170 Deres referanse: Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 08/06/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 01-06 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Bamble kommune 14.03. 28.05.2013 Barnehage- og utdanningsavdelingen Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Buskerud Kommune: Drammen (0602) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Meråker videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen

Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Vestfold

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Vestfold Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * Gjennestad videreg#ende skole Kommune Stokke

Detaljer

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til NAROM er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. februar 2014 i henhold

Detaljer

Økonomi - ansvar og oppgaver KURS FOR NYE SKOLELEDERE

Økonomi - ansvar og oppgaver KURS FOR NYE SKOLELEDERE Økonomi - ansvar og oppgaver KURS FOR NYE SKOLELEDERE V/JA N ERIK SUNDBY, OKTOBER 2015 1 Først litt om lederrollene Friskoleloven 4-1. «Leiing» «Kvar skole skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Høring - endringer i forskrift til privatskolelova

Høring - endringer i forskrift til privatskolelova Side 1 av 12 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 26.06.2015 15.05.2015 2015/3340 Høring - endringer i forskrift til privatskolelova INGEN MERKNADER TIL

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Om inntak av elever til private skoler med rett til statstilskudd - privatskoleloven 3-1

Om inntak av elever til private skoler med rett til statstilskudd - privatskoleloven 3-1 Private skoler med rett til statstilskudd Fylkesmennene Privatskoleorganisasjonene Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Elevorganisasjonen (EO) Om inntak av elever til private skoler med rett til

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 19.06.2014 2014/347 Deres dato: Deres referanse: St Paul skole ved styrets leder Christies Gate 16 5015 Bergen TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 06 / 2015 Regelverk for tilskudd til sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT PRESISERING AV DOKUMENTASJONSKRAV FOR FOLKEHØYSKOLENE

DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT PRESISERING AV DOKUMENTASJONSKRAV FOR FOLKEHØYSKOLENE DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT Rundskriv Folkehøyskolene HØRINGSUTKAST Nr. Vår ref Dato 200501434 PRESISERING AV DOKUMENTASJONSKRAV FOR FOLKEHØYSKOLENE Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.237/05/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 4.12.05 FHSR-rundskriv

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post 70)

Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 05 / 2015 Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 16.02.2011 Deres dato: 26.01.2011 Vår referanse: 2010/3972 Deres referanse: Stiftelsen Den Norske Skole Gran Canaria att. styrets leder Mirjam Wåge Jensen

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning Kunnskapsdepartementet 1. november 2013 Høringsnotat Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning 1. Innledning For mange forskningsmiljøer ved universiteter og høyskoler har gaver vært

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Bergen kommune, fagavdeling barnehage og skole Postboks 7700 5020 Bergen Vår ref.: 2010/8283 Deres ref.: Arkivnr.: 630 Vår dato: 17.11.2010 Tilsyn med Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2015 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtatt på konstituerende styremøte 06.05.08. Sist endret på styremøte 12.03.2014 og godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet 24.03.2014. Kapittel I.

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer