Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /08 Bystyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 11.06.08 66/08 Bystyret 17.06.08"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Transportplansjef : : E: N02 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /08 Bystyret ØKT KOLLEKTIVSATSING FOR FORUSOMRÅDET SAKEN GJELDER I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2008 ba Fylkestinget om å få framlagt en sak om økt kollektivsatsing i Forus-området, FT-sak 91/07 pkt Stjernenett Forus Fylkestinget ber om en sak om etablering av et kollektivprogram der stat, kommuner, fylkeskommune og gjerne også bedrifter inngår en forpliktende avtale for å skape et betydelig økt driftsnivå for buss på Nord-Jæren. Samarbeidet forutsettes å ha et spesielt fokus på Forusområdet. Med bakgrunn i dette la fylkesrådmannen møte i samferdselsutvalget den (SU sak 14/08) fram en statusorientering om det pågående arbeidet. På møtet fattet SU følgende vedtak i SU-sak 14/08: Samferdselsutvalget er positiv til det arbeidet som pågår med sterke kollektivsatsing i Forus-området. Med bakgrunn i dette er saken bearbeidet videre og den legges nå fram til realitetsbehandling slik at ikke minst økonomiske rammer kan fastlegges for videre kollektivsatsing i Forus-området. Basert på ønske fra styringsgruppen for arbeidet som består av fylkesordføreren (leder), ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola, samferdselssjefen i fylkeskommunen, direktør Rogaland Kollektivtrafikk FKF (RKT) og adm. direktør i Forus næringspark AS, legges det opp til å behandle en lik sak i Rogaland fylkeskommune og de berørte kommunene. Saken legges med dette frem for politisk behandling i Sandnes kommune. SAKSBEHANDLING Behandling i SU (RFK) 1. gang Behandling i SU (RFK) 2. gang Behandling i UBU Videre behandling: Behandling i bystyret Behandling i fylkestinget Side 1 av 7

2 SAKSOPPLYSNINGER/PROBLEMSTILLING Utfordringer og konsept Sammen med kommunene og næringslivet ønsker fylkeskommunen å gjennomføre en økt satsing for et bedret kollektivtilbud til og fra Forus-området slik at en større del av reisene, spesielt arbeidsreisene, kan gå som kollektivtrafikk. Som en del av arbeidet er det etablert en styringsgruppe for å følge opp arbeidet. Forus er det største næringsområdet på Nord-Jæren, med arbeidsplasser og antallet arbeidsplasser forventes å øke yterliggere. Samtidig har området allerede i dag et overbelastet vegnett. Forus er et typisk bilbasert område, planlagt tilbake i årene. Kollektivandelen er i dag ca 3,5%, noe som er halvparten av gjennomsnittet for byområdet. Området betjenes i dag av åtte bussruter (i fem ulike retninger) med daglige anløp (avhengig av hvor på Forusområdet man måler). Den mest trafikkerte bussruten er ekspressrute X30 som i rushtiden har avganger hvert kvarter mellom Stavanger sentrum og Forus, via motorveien (E39). Denne ruten har årlig reisende, og en stigende tendens. Utfordringene ved kollektivbetjening av Forus er: Ekstremt rushtidspreget og ensidig markedsgrunnlag (lite transportbehov utenom rushtider); krever stor kapasitet i rushtid Arbeidsreisende er følsomme for reisetid og komfort Reisestrømmene er veldig spredt i ulike retninger, hvor hver korridor har et forholdsvis begrenset kundegrunnlag. I prosjektet søkes dette løst gjennom å opprette et ekspressbussnettverk for arbeidsreisende til/fra Forus. Rutetilbudet vil ha følgende kjennetegn: Direkteruter mellom boligområder og Forus; begrenset antall stopp. Betjener de mest sentrale delene av Forus Anbefalt løsning På bakgrunn av drøftingene i styringsgruppen har en valgt å satse på et tradisjonelt konsept hvor rutene opprettes som ordinære Kolumbus-ruter, åpne for alle. Arbeidsreisende til Forus betaler ordinær takst, og dersom ønskelig kan bedriftsavtaleordninger (bedriften kjøper flexipass) etableres. Side 2 av 7

3 Rutene er åpne for alle med ordinære takster Ordinært bybussmateriell i standard Kolumbus-dekor. I tillegg er det lagt opp til en utvidelse av rutetilbudet til også å omfatte ruter fra Tananger og fra Kvernevik, samt to ekstra ettermiddagsavganger på alle 7 rutene. Fra rutene blir satt i bestilling til rutestart må påregnes 6 måneder. Dette skyldes primært leveringstid for nytt bussmateriell. De viktigste rutene til Forus vil etter dette være: (antall Forus-ansatte bosatt langs traseen angitt i parentes) 71 Tasta-Forus NY (765) 72 Randaberg-UiS-Forus (eksisterende rute) 73 Stokka-Madla-Forus NY (395) 74 Hundvåg-Forus NY (672) 75 Stavanger-Rv44-Forus (eksisterende rute) 78 Ganddal-Forus NY (570) 79 Skaarlia-Forus NY (738) X30 Stavanger-motorveien-Forus (eksisterende rute) X40 Ganddal-Sandved-Statoil Øst-Stavanger (eksisterende rute) 1 Stavanger-Rv44-Statoil Øst-Godeset (eksisterende rute) 9 Sandnes-Forusbeen-Sola-Flyplassen-Tananger-Stavanger (eksisterende rute) 23 Ålgård-Sandnes-Forus (eksisterende rute) I tillegg er det lagt inn ytterliggere to ruter: 76 Viste-Kvernevik-Møllebukta-Forus NY (346) 77 Tananger-Sola-Forus NY (303) Tilbakemeldingene så langt fra StatoilHydro, og øvrige erfaringer med arbeids-reisende til Forus, taler for at åpningstiden på ettermiddagen bør utvides med to avganger (fra Forus kl 1700 og 1730). Rutene er planlagt kjørt via Forusbeen. Alternativt kunne Vassbotnen vært benyttet. RKTs egen vurdering er at Forusbeen er det beste alternativet, noe som også støttes av Statoil. En ytterliggere kvalitetssikring av dette valget kan gjøres når oppdaterte data for arbeidsplasslokalisering på Forus foreligger fra Forus Næringspark. Problemstillingen er kun aktuell frem til kollektivbrua over motorveien står ferdig, da vil alle de nye rutene benytte denne. Kapasitet Med totalt 7 ruter vil samtlige ruter ha ankomst Forus ca kl 0730,0800 og 0830 og avgang ca kl 1530,1600,1630,1700 og Total (teoretisk) kapasitet pr. rushperiode vil da være 777 sitteplasser. Det forutsetter da bybussmateriell med 37 sitteplasser. Kapasiteten kan økes dersom større bussmateriell spesifiseres. Den foreslåtte budsjettreserven for suppleringsbusser vil også øke kapasiteten noe. Driftskostnader I rushtiden betaler RKT omkring kr 2000,- pr. rutetime for bussdriften. Til sammenligning er timeprisen midt på dagen omkring 1/5 av dette. Kostnadene ved ruteproduksjon i rushtiden er derfor betydelig høyere enn gjennomsnittskostnaden ved ruteproduksjon. Side 3 av 7

4 Prisene for driftskonseptet er med bakgrunn i dette beregnet til: Årlig driftskostnad for de første 5 rutene vil være (2008-priser): kr Årlig driftskostnad for ytterliggere 2 ruter (Tananger og Kvernevik) vil være (i 2008-priser): kr Rute Årlig driftskostnad (2008-priser) 71 Tasta Stokka/Madla Hundvåg Viste/Kvernevik Tananger Ganddal Skaarlia Sum Prisene er ordinære satser for produksjonsendringer i gjeldende kontrakt mellom RKT og operatør. Det gjøres oppmerksom på at det formelt må gjennomføres endelige forhandlinger for å fastlegge eksakt kostnadstall.. I tillegg kommer: Kostnader ved suppleringskjøring Det foreslås budsjettert med en kostnad på kr årlig til suppleringsbusser på avganger hvor belegget måtte kreve dette. Kostnader ved markedsføring og informasjon Det foreslås budsjettert med en kostnad på kr årlig i markedsføring og informasjon. Første år settes denne til kr Kostnader ved anskaffelse av nye billettmaskiner Anskaffelseskostnader for billettmaskiner til de nye bussene vil beløpe seg til kr (engangskostnad). Totale kostnader for første 12 måneders drift, med 7 ruter, vil da bli: Driftskostnader kr Suppleringsbusser kr Markedsføring/info kr Nye billettmaskiner kr Sum kr * *) Fra vil prisen bli prisjustert i henhold til gjeldene kontrakt med operatør, slik at reell kostnad blir høyere. Hvor stor denne prisjusteringen blir fastsettes når nødvendige indekser er klare på nyåret Billettinntekter Gjennomsnittlig er billettinntekten pr. passasjer i Rogaland ca 9 kroner. Høy andel kortbruk (særlig ungdomskort), honnørbilletter etc. forklarer at gjennomsnitts-inntekten er så mye lavere enn minstetakst enkeltbillett. Ved bruk av flexipass, som er særlig aktuelt for arbeidsreiser til Forus, vil billettinntekten pr. passasjer ligge i størrelsesorden kr 13,-. Inntekten pr. reise på dagens rute X30 Stavanger-motorveien-Forus er kr 13,60. Side 4 av 7

5 Tilskuddsgrad Tilskuddsgraden for bussrutene i Rogaland varierer svært mye fra rute til rute. Rute X30 Stavanger-motorveien-Forus som er den mest benyttede Forusruten i dag har en tilskuddsandel på ca 78%. Rute 72 som er en annen Forusrute (Randaberg-Forus) har en tilskuddsandel på ca 87%. Ut fra disse erfaringstallene ligger tilskuddet i dag på typiske Forus-ruter i størrelsesorden kr ,- pr. passasjer pr. tur. Driftskostnader, billettinntekter og tilskuddgrad på to eksisterende Forus-ruter: Rute Driftskostnad Billettinntekter* Tilskuddsgrad X30 Stavanger-Forus Ca 13,0 mill.kr Ca 2,9 mill.kr 78% 72 Randaberg-Forus Ca 2,3 mill.kr Ca 0,3 mill.kr 87% *) Innbetalt til sjåfør og via reisekonto. Salg over disk på Byterminalen er ikke med. Dette salget utgjorde i 2007 ca 8 mill. kroner totalt for alle ruter på Nord-Jæren. Årlig tilskuddsbehov for driften av nytt rutetilbud (alt.2, 7 ruter): Tilskuddsgrad Årlig tilskudd* 90% Kr % Kr % Kr *)I tillegg kommer første år kostnader på til sammen kr til informasjon, markedsføring, suppleringsbusser og nye billettmaskiner. Med 85% tilskuddandel vil tilskuddsbehovet for de første 12 månedene være: Driftskostnader kr ,- -Budsjetterte billettinntekter kr ,- =Driftstilskudd kr ,- +Info,markedsføring, supplering,billettmaskiner kr ,- Sum (2008-priser) kr ,- +prisjustering 2010 En årlig billettinntekt på kr kan oppnås ved ca 320 daglige arbeids-pendlere totalt på de nye rutene (betalt med Flexipass). I gjennomsnitt vil det si ca 15 passasjerer pr. bussavgang i morgenrushet og ca 9 passasjerer pr. bussavgang i ettermiddagsrushet (regnet ut fra et ruteopplegg med 3 avganger morgen og 5 avganger ettermiddag). RKT anser dette å være et ambisiøst mål fra oppstart, jfr. erfaringer med øvrige Forus-ruter. Det vil ut fra dette inntektsbudsjettet være en betydelig kommersiell risiko første år. Anbefalt finansieringsmodell Modellen har en firedelt finansiering: Ordinære billettinntekter (passasjeravhengig) Tilskudd fra fylkeskommunen (restfinansiering med kommersiell risiko) Økonomisk bidrag fra kommuner (fast, forhåndsavtalt beløp) Økonomisk bidrag fra bedrifter (fast, forhåndsbetalt beløp) Side 5 av 7

6 Finansieringsandeler: Partner Finansieringsandel Finansiering pr. år Rogaland fylkeskommune/rkt 29,7%+risiko* Kr ,- +risiko* Stavanger, Sandnes og Sola 29,7% Kr ,- kommuner Bidrag fra næringslivet 29,7% Kr ,- Billettinntekter 10,9%** Kr ,- Sum 100% Kr ,- *) Rogaland fylkeskommune vil ta den økonomiske risiko/gevinst for billettinntekter under/over budsjett, prisjusteringer, kostnader ved økt vognbehov (supplering) ut over budsjett og økte kjøretider. **) Andel av totale kostnader på kr , inkl. supplering, informasjon og anskaffelse av billettmaskiner første år. Tilsvarer 15% tilskuddsandel (som kun er regnet ut fra ordinære driftskostnader på kr ). FRAMDRIFT Med bakgrunn i nødvendig bestillingstid på bussmateriell og andre praktiske forberedelser vil det nye rutetilbudet til Forus kunne være på plass rundt årrskiftet 2008/2009. MULIG FORBEDRET FLYBUSSTILBUD Det vil i tillegg bli arbeidet videre med et mulig forbedret flybusstilbud mot Stavanger lufthavn, Sola. Dagens flybussrute Stavanger-Madla-Sola drives på kommersiell basis av Veolia. Ruten har eget takstregulativ som ligger betydelig over fylkeskommunens takstregulativ (enkeltbillett; kr 75,-), noe som er hovedgrunnen til at ruten ikke er tilskuddskrevende. To forslag til utvidet rutetilbud til flyplassen er kommet opp og vurderes videre: 1) Flyplassen-Forus-Gausel st.-rv44-stavanger 2) Flyplassen-Forus-Lura-Postvegen-Sandnes sentrum-(austrått) Det legges imidlertid ikke opp til å ta stilling til disse nå. RÅDMANNENS VURDERINGER OG KONKLUSJON: Rådmannen vurderer det som positivt at en har kommet opp med et forslag til forbedret busstilbud mot Forus-området noe som anses som helt nødvendig for å transportbetjene området framover. Rådmannen anbefaler at en arbeider videre basert på det anbefalte konseptet og at Sandnes kommune sitt økonomiske bidrag innarbeides i budsjettet for KONKLUSJON Saken legges frem for endelig vedtak i bystyret. Side 6 av 7

7 Forslag til VEDTAK: 1. Sandnes kommune er positiv til etablering av et forbedret rutetilbud til Forusområdet og at det arbeides videre med det foreslåtte konseptet inkludert en finansieringsmodell med følgende fordeling: Partner Finansiering pr. år Rogaland fylkeskommune/rkt Kr ,-+risiko* Stavanger, Sandnes og Sola kommuner Kr ,- Bidrag fra næringslivet Kr ,- Billettinntekter Kr ,- Sum Kr ,- *) Rogaland fylkeskommune vil ta den økonomiske risiko/gevinst for billettinntekter under/over budsjett, prisjusteringer, kostnader ved økt vognbehov (supplering) ut over budsjett og økte kjøretider. 2. Økonomisk inndekning av Sandnes kommunes bidrag vurderes i forbindelse med budsjettet for RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Gunnar Byrkjedal kommunaldirektør Jan A. Bekkeheien byplansjef Vedlegg: 1. SU-sak 14/08 m/vedtak Kopi til: Rogaland fylkeskommune, Pb 130, 4001 Stavanger Stavanger kommune, Pb. 8001, 4068 Stavanger Sola kommune, Pb. 99, 4097 Sola Side 7 av 7

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Skyss Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Endelig rapport September 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Skyss Driftskonsept

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling

KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Stian Brosvik Bayer og Gottfried Heinzerling KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Vi mener hurtigbåtstrekningen Trondheim Brekstad siden 2007/2008 har vært nedprioritert. Til tross for politiske føringer ytret i offentligheten har vi opplevd

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Ny stamrute øst i Trondheim Utgave/dato: 1 / 2012-04-23 Arkivreferanse:

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Slik rammes næringslivet

Slik rammes næringslivet IRIS-rapport om kommunestrukturen: Slik rammes næringslivet Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 3-2009 ÅRGANG 16 Dagens kommunestruktur i Stavanger-regionen bidrar til trafikk-kaos på Forus og manglende

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.3.2011 32/11 BEHOV FOR UTVIDET KONTORAREAL I BARNEVERNTJENESTEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.3.2011 32/11 BEHOV FOR UTVIDET KONTORAREAL I BARNEVERNTJENESTEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101454 : E: 612 : Trygve Apeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.3.2011 32/11 BEHOV FOR UTVIDET KONTORAREAL I

Detaljer