De siste årene har det skjedd en økt statlig innsats på bibliotekområdet. Den statlige innsatsen er spredt på ulike budsjetter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De siste årene har det skjedd en økt statlig innsats på bibliotekområdet. Den statlige innsatsen er spredt på ulike budsjetter."

Transkript

1 Vedlegg 1 Økt statlig satsing De siste årene har det skjedd en økt statlig innsats på bibliotekområdet. Den statlige innsatsen er spredt på ulike budsjetter. Nasjonalbibliotekets innsats gjennom utviklingsmidler (post 77) utgjør nå 27,6 millioner kroner. I tillegg kommer bevilgninger til spesielle bibliotektjenester og til bibliotekene i fengsel på ca. 33 millioner kroner (post 80). Nasjonalbibliotekets indirekte innsats gjennom fellestjenester, digitale løsninger m.m. er stipulert til årsverk. I tillegg til dette, kommer annen statlig innsats, der innkjøpsordningene forvaltet av Kulturrådet utgjør ca. 123 millioner i Kulturrådet tildeler dessuten arrangementsstøtte, støtte til leseorganisasjoner og litteratur i skolesekken. Andre departement har også bidratt til satsinger som også kan benyttes av bibliotek for eksempel gjennom Digital agenda for Norge - IKT for vekst og verdiskaping (FAD) og Bolyst (KRD). Sametinget yter årlig tilskudd til investeringer og drift av bokbusser i samiske bosettingsområder i Norge. Kulturdepartementet har ansvaret for leselyststrategien, Den kulturelle spaserstokken, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) og andre støtteordninger til litteratur og bibliotekformål. Prosjekt- og utviklingsmidler Nasjonalbiblioteket har lyst ut prosjektmidler ved fem anledninger. Nedenfor følger en oppsummering av resultatet av disse utlysningsrundene: Prosjektår Søknader Søknadsbeløp Tildelinger Tildelingsbeløp ,0 mill. 40 7,6 mill ,0 mill. 16 4,8 mill ,0 mill ,7 mill ,5 mill ,5 mill ,5 mill.* 27,6 mill. *Pr Innsatsområder Ved hver utlysning er det spesifisert innsatsområder som det ønskes søknader innenfor. Disse er politisk definerte satsingsområder og prioriterte i samråd med Nasjonalbibliotekets rådgivende utvalg. Siden 2010 har følgende innsatsområder ligget til grunn ved utlysningen av prosjektmidler: Samarbeid og partnerskap (2010, 2011, 2012, 2013) 1 Midler utlyst Midler våren

2 Sosial arena/møteplass (2010, 2013) Tjenesteutvikling (2010) Nye formidlingsmetoder(2011, 2012, 2013) Leseløftet (2011, 2012, 2013) NBs digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud (2011, 2012, 2013) Mangfold og inkludering (2012, 2013) Den kulturelle nistepakka (2012, 2013) Mange av prosjektene som har fått prosjektmidler har temaer som berører flere av innsatsområdene. Det er også mulig å søke om midler til prosjekter utenfor innsatsområdene i kategoriene frie forsøk og forprosjekt. Andre tildelinger Utover den ordinære og årlige tildelingen av midler til eksterne prosjekter har NB brukt utviklingsmidler til følgende: 2010: Kr til fylkesbibliotekene til kompetanseutviklingstiltak knyttet til Leseløftet : Kr til fylkesbibliotekene for regionale samlinger knyttet til lesekompetanse og digital kompetanse 2011: Kr til fylkesbibliotekene for kurs i utviklingsarbeid og søknadsskriving 2012: Kr til prosjekter innen Den kulturelle nistepakka 2012: Kr til Foreningen Les til kurs i litteraturformidling for bibliotekansatte Utover dette og unntaksvis er det tildelt utviklingsmidler til enkelttiltak utenom den ordnære søknadsrunden. Totalt vil dette kunne dreie seg om opptil kr. pr. år. Effekt Folke- og fylkesbibliotek vanligvis får vanligvis mesteparten av prosjekt- og utvilkingsmidlene. Figuren nedenfor viser fordelingen av utviklingsmidler for

3 Antall søknader fra folke- og fylkesbibliotek gjorde et betydelig hopp i fjor høst etter at NB initierte kurs i søknadsskriving i fylkene. Fag og forskningsbibliotekene har overfor NB nå ytret ønske om Statlige tiltak for å øke søknadsmengden fra denne sektoren. Prosjekt- og utviklingsmidlene spres over hele landet, men det er store variasjoner mellom fylkene. Figuren under viser tildelingen av midler til folke- og fylkesbibliotek i Interne ressurser i NB Nasjonalbiblioteket har gjennomført en ressursbruksanalyse knyttet til nasjonal bibliotekutvikling. Analysen er basert på regnskapstall for 2011 og på ressursbruksanslag i de enkelte avdelinger. Analysen viser at en klart større andel en det som ble overført av midler fra ABM-utvikling brukes til bibliotekutvikling. Dette er fordi den merinnsatsen Nasjonalbiblioteket gjør på området i forhold til sitt opprinnelige oppdrag, er en integrert del av virksomheten. Biblioteksøk, statistikk, digitale tjenester, som f.eks. digital avistjeneste for alle bibliotek, juridisk rådgivning, utarbeiding av bibliografier, utvidet bruk av depotbiblioteket er noen eksempler. Nasjonalbibliotekets innsats på området nasjonal bibliotekutvikling er stipulert til årsverk. 3

4 Fellesressurser Infrastrukturtiltak Depotbiblioteket er tilgjengelig for alle bibliotek gjennom fjernlån og artikkelkopiering. Samlingen består av norske og utenlandske bøker og tidsskrifter, mikrofilmer av norske aviser og tidsskrifter, norske lydbøker (fra 2004) og et utvalg av norske musikkutgivelser. Utlånet fra Depotbiblioteket var enheter i Dette er en økning på 11 % i forhold til Tilveksten i 2012 var monografier. Innlånstjenesten ved Nasjonalbiblioteket låner inn materiale fra bibliotek i inn- og utland til norske bibliotek som ønsker hjelp til dette. Innen Norden gir vi lokaliseringshjelp, utenfor Norden hjelper vi med fysiske innlån og kopier. Det gis også råd og veiledning om fjernlån Biblioteksøk er en nasjonal søketjeneste med informasjon om bøker, elektroniske publikasjoner, lydbøker, noter m.m. i norske bibliotek. Katalogdata fra138 folke- og fylkesbibliotek og 153 fagbibliotek er nå tilgjengelig gjennom Biblioteksøk. Samkatalogen for bøker er nå helt utfaset og erstattet med den nye tjenesten. Norsk webdewey. Fullstendig utgave av DDC 23 (Dewey Decimal Classification) oversettes til norsk. Arbeidet utføres av Nasjonalbiblioteket, og planlegges å være ferdig ved inngangen av Norsk webdewey blir den første fullstendige norske utgaven, og blir kun tilgjengelig på nett. Nasjonal infrastruktur fra andre Nasjonalt lånekort: Løsningen driftes av Bibliotek-Systemer AS med basis i en tjenesteavtale mellom Biblioteksystemleverandørene. Prosjekt Nasjonalt lånekort ble formelt avsluttet 4. november 2005, og den enkelte systemleverandør er nå kontaktpunkt for løsningen mot sine kunder. Tjenester Nasjonalbibliografien, Samisk bibliografi og Nasjonaldiskografien gir en bibliografisk beskrivelse av materiale som faller inn under Lov om pliktavlevering. Plakatutstillinger i tilknytning til Nasjonalbibliotekets hovedutstillinger og markeringer av nasjonal interesse. I 2012 ble det produsert fire utstillinger (jfr. avsnitt 1.2) som ble tilbudt kostnadsfritt til bibliotek over hele landet. Utstillingene består av 4 6 plakater og blir trykket i opplag varierende fra eksemplarer. Det er også laget plakater i forbindelse med ytringsfrihetsdagene og til Norsk bibliotekforenings 100års jubileum. Bibliotheca Nova er en av Nasjonalbibliotekets formidlingskanaler for bibliotekutvikling. Ambisjonen er å publisere artikler som inspirerer og gir faglig støtte til innovasjon i bibliotek og synliggjøre NBs ulike innsatsområder på bibliotekfeltet. Nasjonalbiblioteket vil bidra til at erfaringene fra prosjektene og innsatsområdene lett skal kunne deles med andre via artikler i Bibliotheca Nova. Faglige artikler innenfor områder som er viktige og relevante for bibliotekutvikling vil inngå i skriftserien. Serien vil komme ut med 4-5 utgaver i året. Alle utgavene vil bli sendt til bibliotekene. Scandinavian Library Quarterly (SLQ) er et engelskspråklig tidsskrift som presenterer utviklingsstrekk, tendenser og strategier i den skandinaviske biblioteksektoren. Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året og er et samarbeidsprosjekt mellom de statlige bibliotekmyndighetene i Danmark, Sverige, Finland og Norge. SLQ distribueres gratis til abonnentene. 4

5 Skriftserien Nota bene er Nasjonalbibliotekets egen formidlingskanal både for forskingsresultater som bygger på samlingen i biblioteket, og for forsking som har relevans for denne samlingen. Nota bene har en vid tematisk profil. For å speile den fulle bredden av samlingen, vil publikasjonene kunne ta utgangspunkt i for eksempel håndskrifter, trykte kilder, film, musikk, bilder og kringkasting. Vi gir ut både monografiar, kildedekritiske utgaver og artikkelsamlinger. Alle utgavene er fagfellevurderte. NB21, kommer ut to ganger i året. I NB21 skriver vi om tema knyttet til mediemangfoldet i Nasjonalbibliotekets samling, kunnskapsorganisering, bevaring og formidling. NB21 har et opplag på 6000 Emne- og forfatterbibliografier. Nasjonalbiblioteket utvikler en rekke bibliografier med ulike emner: forfatterskap og litteraturforskning, kunst og historie. I tillegg lages det bibliografier, diskografier og andre oversikter som er avgrenset til spesielle materialtyper: musikk, bilder, hovedoppgaver og doktoravhandlinger. Digitale aviser i lokale bibliotek. Alle norske bibliotek kan benytte seg av Nasjonalbibliotekets digitale avistjeneste. Bokhylla.no er en tjeneste som omfatter ca bøker når tjenesten er komplett i I tillegg til rettighetsbelagte bøker i fulltekst inneholder Bokhylla bøker som er falt i det fri. Filmografi: NB har lansert en digital filmografi for norskproduserte filmer som er blitt vist på kino. Databasen inneholder i oktober 2013 informasjon om nesten 1000 filmer, først og fremst spillefilmer, men også dokumentarfilm. Filmografien vil være en viktig kilde for forskning og dokumentasjon, men også for den vanlige filminteresserte bruker. Her er lenke: Musikk: NB Nasjonalbibliotekets samling av musikk er landets største. Samlingen inneholder lydopptak, notetrykk, musikkmanuskripter, bøker og tidsskrifter, dokumentasjonsmateriale og arkiver etter privatpersoner og organisasjoner. Nasjonaldiskografi med oversikt over norske lydplater og utgivelser av norske utøvere/komponister i utlandet. Utgivelser (og noen eldre opptak) i Norsk nasjonaldiskografi, både i Norsk nasjonaldiskografi og i BIBSYS, fra 2010 bare i BIBSYS. Kompetanseområder Juridiske tjenester: Nasjonalbibliotekets jurister tilbyr gratis rådgivning innen opphavsrett, personvern og pliktavlevering, samt annen relevant lovgivning til abm-institusjoner. Metadata og kunnskapsorganisering: Nasjonalbiblioteket setter nasjonale standarder for for produksjon av metadata for de media som er omfattet av pliktavleveringsloven. Dette gjelder også standarder for digitalt materiale. Digital og analog bevaring: Nasjonalbiblioteket er et nasjonalt kompetansesenter innen digital og analog bevaring, konservering og restaurering av alle medietyper. Avtalar og samarbeid Kopinor Bokhylla.no er eit samarbeidsprosjekt om nettilgong til norskpublisert litteratur, og er formalisert i 5

6 ein avtale mellom Nasjonalbiblioteket og norske rettshavarar, representert av Kopinor. Tenesta kjem til å innehalde omlag bøker når ho er komplett i Bøker frå heile 1900-talet fram til og med 2000 vert då tilgjengelege for alle med norsk IP-adresse. Brukarane har høve til å laste ned bøker som ikkje er opphavsrettsbeskytta. NRK Nasjonalbiblioteket har sidan 2000 hatt eit strategisk samarbeid med NRK om å digitalisere NRKarkiva. Avtalen omfattar også etablering og drift av eit arkiv for digital langtidsbevaring i det digitale sikringsmagasinet hos Nasjonalbiblioteket, og fortløpande bruk hos NRK. 28. februar 2013 signerte NRK og Nasjonalbiblioteket ein avtale som gjer Nasjonalbiblioteket rett til å publisere radioinnhald der NRK eig alle opphavs- utøvar- og produsentrettar. Programma skal berre gjerasttilgjengelige som streaming. Nasjonalbiblioteket arbeider no med å finne ei teknisk løysning for publiseringa. Aviser Nasjonalbiblioteket har inngått avtalar med ei rekkje aviser om å digitalisere historiske avissamlingar og gjere dei tilgjengelege for ålmenta. Det er gjort avtalar både med landsdekkande, regionale og lokale aviser. Nasjonalbiblioteket eri kontinuerleg dialog med fleire andre aviser. Dette materialet blir gjort tilgjengeleg i norske bibliotek. Fotobevaring Nasjonalbiblioteket samarbeider her med tre instansar: Riksarkivet (nasjonalt ansvarleg for fotobevaring), Norsk kulturråd (har fotobevaring som satsingsområde i Kulturvern-programmet sitt) og Preus museum (det nasjonalemuseet for fotografi). 6

Evaluering av ABM-utvikling

Evaluering av ABM-utvikling Evaluering av ABM-utvikling DIFI rapport 2008:9 ISSN 1890-6583 Forord Pfl oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet har DIFI evaluert ABMutvikling. For 6 fremme en helhetlig tenkning rundt arkiv, bibliotek

Detaljer

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02. Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014 1 Innledning E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Sluttbehandlet januar 2009 Alle foto Steinar Johansen (unntatt s. 7: Kristin Storvig): Overhalla (framsida), Brakstadsundet, Fosnes (s. 4), Grong sentrum (s. 8),

Detaljer

ut av mørkerommet forvaltning av kulturhistorisk fotografi i norge #34 ut av mørkerommet

ut av mørkerommet forvaltning av kulturhistorisk fotografi i norge #34 ut av mørkerommet forvaltning av kulturhistorisk fotografi i norge #34 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no trykk: PDC Tangen

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

Gjennomgang av Norsk kulturråd

Gjennomgang av Norsk kulturråd Gjennomgang av Norsk kulturråd Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet nedsatte i desember 2013 en utredningsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå Norsk kulturråd. Utredningsgruppen legger med dette

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler 1 Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler Rapport fra arbeidsgruppe sammensatt av Sametinget, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet 2 Forord Sametinget overtok

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (29 21) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Sigrunn Tvedten Birgit A. Apenes Solem Eiri Elvestad Are Thorkildsen SKRIFT- SERIEN

Detaljer

På rett hylle med åndsverkloven

På rett hylle med åndsverkloven På rett hylle med åndsverkloven En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek Pantone og Pantone museum Pantone Pantone 459 151 484 7547 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 c72 m64 y62 k59 Charlotte

Detaljer

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR FILMFESTIVALUTVALGET IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 8/2013 Malin Dahle Jostein

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

En hale uten ende Nasjonalbibliotekets pilotprosjekt om nordområdene en evaluering Per 1. oktober 2008

En hale uten ende Nasjonalbibliotekets pilotprosjekt om nordområdene en evaluering Per 1. oktober 2008 Utkast 11.11.08 En hale uten ende Nasjonalbibliotekets pilotprosjekt om nordområdene en evaluering Per 1. oktober 2008 1 Innhold 0 Sammendrag s. 3 1 Bakgrunn for prosjektet s. 4 2 Beskrivelse av funksjonalitet.

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere.

Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere. 37. årgang 4 2012 Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere. e-bøkene er kommet for å bli Trygt med et fremtidsrettet arbeidsredskap i biblioteket Vi har etablert et tett samarbeid med kreative

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA)

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) 2013 Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) Utredning Finansiert av NML og NFR Innholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Innledning... 4 2.1 Premisser... 5 2.2 Om

Detaljer

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Rapport og vurdering Fokus på UD/utenriksstasjonenes bidrag. Anders Wirak (DECO AS) Janne Lexow (DECO AS) Oslo Mai 2008 1 Innhold Forord... 4 Oppsummering... 5

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer