FORANALYSE -Bruk og utleie av eiendommer m.m. / håndtering av inventar og kunst-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORANALYSE -Bruk og utleie av eiendommer m.m. / håndtering av inventar og kunst-"

Transkript

1 Foranalyse 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune FORANALYSE -Bruk og utleie av eiendommer m.m. / håndtering av inventar og kunst- Postboks 84, 2341 Løten Telefon: E-post: Org.nr: MVA

2 Innholdsfortegnelse BESTILLING M.V FORMÅL MED FORANALYSEN DATAGRUNNLAGET I FORANALYSEN METODE FOR DATAINNHENTING UTLEIE OG BRUK AV EIENDOM OG UTSTYR MULIGE VINKLINGER REVISJONSKRITERIER HÅNDTERING/REGISTRERING AV INVENTAR OG KUNST REGISTRERING AV INVENTAR Fylkeskommunal kunstregistrering AVHENDING AV FYLKESKOMMUNALT INVENTAR MULIGE VINKLINGER REVISJONSKRITERIER REVISORS VURDERING OG ANBEFALING KILDER

3 1 Bestilling m.v. Av kommuneloven 77 fjerde ledd går det frem at kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon i fylkeskommunen. Kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune fattet den 18. november 2014, jf. sak 27/14, vedtak om at det skulle utarbeides en foranalyse rettet mot utleie av bygninger og idrettshaller i regi av fylkeskommunen. Kontrollutvalget vedtok også at sekretariatet skulle sørge for at det ble gitt en orientering fra fylkesadministrasjonen om temaet. I møte den 10. februar 2015 gav administrasjonen denne orienteringen. I forkant av orienteringen hadde revisor samtidig utarbeidet et kort notat til utvalget hvor det ble pekt på enkelte vinklinger som kunne være aktuelle å berøre i et mulig prosjekt. Etter at saken ble tatt opp til behandling i møte den 10. februar 2015, fattet kontrollutvalget følgende vedtak i sak 1/15 annet punkt: Kontrollutvalget opprettholder bestillingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot Hedmark fylkeskommunes eiendommer bruk og utleievirksomhet. Prosjektet utvides til også å omhandle fylkeskommunens håndtering av eiendeler/kunst/inventar/utstyr. Hedmark Revisjon IKS bes om å vurdere i sin foranalyse om dette kan gjøres i et prosjekt eller om det bør lages to ulike prosjektplaner. I møtet signaliserte kontrollutvalget samtidig at foranalysen burde trekke et klart skille mellom bruk og utleie av eiendommer på den ene siden, og håndtering/registrering av inventar og kunst på den andre siden. Videre burde foranalysen utelate spørsmål knyttet til hvorvidt den avgiftsmessige behandlingen var korrekt i utleieforhold, og heller la dette inngå som et kontrollpunkt i den løpende regnskapsrevisjonen. Revisor slutter seg til kontrollutvalgets signaler, men legger samtidig til grunn at utlån/utleie av utstyr bør behandles sammen med bruk og utleie av eiendom. Eksempelvis dersom ansatte eller eksterne aktører ønsker å benytte en skoles verksted til å reparere egne biler etc. Revisor trekker imidlertid et klart skille mellom dette, og de mer forvaltningsmessige spørsmålene knyttet til håndtering, registrering og avhending av inventar

4 2 Formål med foranalysen Formålet med foranalysen er å skaffe til veie informasjon slik at kontrollutvalget kan ta stilling til hvorvidt det er grunnlag for å gå videre med et prosjekt innen området, d.v.s. om det er grunnlag for å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til utleie / bruk av eiendom/utstyr, samt håndtering, registrering og avhending av inventar m.v. Videre skal foranalysen bidra til å gi kontrollutvalget et grunnlag for å velge hvilket tema innenfor det beskrevne området som anses som mest aktuelle å fokusere på. Endelig vil en med foranalysen søke å legge til rette for en effektiv gjennomføring av en eventuell forvaltningsrevisjon. 3 Datagrunnlaget i foranalysen metode for datainnhenting Datagrunnlaget i foranalysen er innhentet ved dokumentgjennomgang av sentrale fylkeskommunale reglement, samt i form av samtaler / løpende informasjonsutveksling med fylkeskommunens administrasjon. Videre har revisor benyttet deler av materiellet som administrasjonen fremla under orienteringen for kontrollutvalget i møtet den 10. februar Utleie og bruk av eiendom og utstyr I Hedmark fylkeskommune praktiseres internhusleie for å blant annet sikre arealeffektivitet. Ansvaret for utleie av fylkeskommunal eiendom til eksterne parter er delt mellom eiendomsavdelingen og de videregående skolene. Følgende prinsipp gjelder: For alle skolebygg som brukes til skolevirksomhet, er det skolene som forestår utleie. Da enten i form av fremleie etter eiendomsavdelingens godkjenning, eller i form av «tilfeldig» utleie som ikke trenger å godkjennes av eiendomsavdelingen. Med «tilfeldig» utleie menes utleieforhold i mindre omfang og/eller over kort tid, slik som timeutleie i helger eller på kveldstid

5 All annen utleie administreres av eiendomsavdelingen. Dette omfatter p.t. leieforhold ved følgende bygg: Ajerhallen Ankerskogen (areal i a-blokk) Braset seter (begge hytter og uthus) Fylkeshus I (KS leier noe areal i bygget) Fylkeshus II (hele bygget) Jaktstuen Hellaksetra (hele hytten) Kunstbanken (hele bygget) Leilighet på Børstad (fylkesordfører) Rektorboligen Storsteigen (hele bygget) Foruten Ajerhallen som forvaltes av eiendomsavdelingen, leies idrettshaller og gymsaler i hovedsak ut av skolene. Det forekommer imidlertid et unntak for Brumunddalshallen og Trysilhallen som administreres / leies ut i et samarbeid med de respektive kommunene, det vil si henholdsvis Ringsaker kommune og Trysil kommune. Eiendomsavdelingen opplyser at det benyttes skriftlige kontrakter for langvarige og mer omfattende leieforhold. Ved «tilfeldig» utleie er det imidlertid mer varierende om skriftlige kontrakter benyttes. Når det gjelder fastsettelse av utleiepris, har eiendomsavdelingen føringer om at man skal forsøke å oppnå markedspris, men det opplyses at en iblant må avvike fra dette prinsippet. Fylkeskommunen skal derimot ikke kreve markedsleie ved utleie av skoleanlegg til barn og unge. Fylkesrådet har vedtatt egne retningslinjer for utleie til denne gruppen. Av retningslinjene fremgår blant annet følgende: Retningslinjene gjelder for rektors utleie av den videregående skoles anlegg til barn og unge. Med barn og unge forstås alle personer opp til fylte 19 år

6 Leieprisen til barn og unge skal ha en øvre grense. Husleien skal kun dekke kostnader til strøm, renhold og eventuelt tilsyn/vaktmester. Utleier kan ikke kreve høyere husleie, men den enkelte utleier kan velge å kreve lavere husleie. Ved utleie må utleier og leietaker underskrive leieavtale. Kontrakten må som minimum definere hva som er leietaker og utleiers sitt ansvar. I tillegg må leietaker kjenne til egenandelsordningen ved skade i Hedmark fylkeskommune. Ved utleie skal minst en voksen ansvarlig person, fysisk være tilstede i leieobjektet i leietiden. Denne skal være ansvarlig for ivaretakelse av leieobjektet, samt kjenne til alle rutiner for leieobjektet som for eksempel branninstruks, rømningsveier etc. I en undersøkelse som fylkesadministrasjonen har rettet mot de videregående skolene i 2015, går det frem at graden av utleie synes å variere endel fra skole til skole. Leieprisen for utleie til barn og unge beregnes av den enkelte skole, og enkelte skoler anfører at ordningen drives med noe tap for skolen. Hedmark fylkeskommune har ikke vedtatt sentrale retningslinjer for utleie/utlån av utstyr, eksempelvis dersom ansatte eller eksterne parter ønsker å benytte teknisk utstyr, slik som biler og maskiner eid av fylkeskommunen. Det er imidlertid vedtatt et sentralt reglement for salg av elevarbeider. Selv om dette reglementet ikke er direkte relevant for inneværende analyse, er formålet med reglementet å sikre at: Salg av elevarbeider skjer i henhold til forskriftsmessig intern kontroll. Alle inntekter fra salg av elevarbeider blir regnskapsført. Ansatte og elever ikke urettmessig blir utsatt for mistanke om misligheter

7 4.1 Mulige vinklinger Med bakgrunn i ovennevnte fremmer revisor følgende mulige vinklinger for et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt: 1. Er fylkeskommunens rutiner og praksis for behandling av søknader om leie tilfredsstillende? Har fylkeskommunen etablert rutiner som kan bidra til å sikre en forsvarlig saksbehandling? Er saksbehandlingen i henhold til rutiner og anerkjent praksis for forsvarlig saksbehandling? 2. Er fylkeskommunens rutiner og praksis for kontroll og oppfølging av leieforhold tilfredsstillende? Har fylkeskommunen etablert rutiner for kontroll og oppfølging av leieforhold? Er fylkeskommunens kontroll og oppfølging av leieforhold tilfredsstillende? 3. I hvilken grad følges fylkeskommunens retningslinjer for utleie av skoleanlegg til barn og unge? 4. I hvilken grad er det etablert tilstrekkelige og tilfredsstillende rutiner for utleie/utlån av fylkeskommunalt utstyr? Overstående problemstillinger er overordnede og det tas forbehold om at det kan bli aktuelt med endringer i første del av en forvaltningsrevisjon

8 4.2 Revisjonskriterier Revisor måler funnene i et forvaltningsrevisjonsprosjekt opp mot fastsatte revisjonskriterier. Sett i forhold til ovennevnte problemstillinger kan for eksempel følgende kilder til revisjonskriterier være aktuelle: Kriterier for god internkontroll (COSO m.m.). Forvaltningsloven og forvaltningsrett. Kommuneloven. Fylkeskommunale retningslinjer innen området, eksempelvis for utleie av skoleanlegg til barn og unge. Andre fylkeskommunale reglement, retningslinjer, vedtak etc. Det tas høyde for at det i et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt kan være relevant å trekke inn andre kilder til revisjonskriterier enn ovennevnte. 5 Håndtering/registrering av inventar og kunst Hedmark fylkeskommune har vedtatt et sentralt reglement for registrering og avhending av inventar tilhørende fylkeskommunen. Reglementet ble gjort gjeldende fra 1. januar 2008 og omfatter hele fylkeskommunens organisasjon. Begrepet inventar er i reglementet brukt som fellesbetegnelse på utstyr, inventar og materiell. 5.1 Registrering av inventar Hovedregelen i Hedmark fylkeskommune er at det skal foretas elektronisk registrering av inventar dersom enkeltgjenstanders verdi overstiger kr Formålet med registreringen er: Å ha en mest mulig fullstendig oversikt over inventaret ved de enkelte enheter. Å ha et reglement for inventarregistrering og avhending som tilfredsstiller kravene til en god (økonomisk) intern kontroll. Å ha forsvarlige rutiner for avhending av inventar. Å forebygge at noen urettmessig tilegner seg fylkeskommunens utstyr. Å ha en hensiktsmessig merking av tyveriutsatt inventar

9 Å forebygge at ansatte urettmessig blir utsatt for mistanke om misligheter. I det nevnte reglementet fremgår blant annet følgende hva angår registrering av inventar: Inventar med innkjøpspris på minimum kr for en enkelt gjenstand, eller pakke bestående av flere komponenter som naturlig hører sammen, skal registreres og merkes. Inventar som anslås å ha en markedsverdi lavere enn kr , men som er særlig tyveriutsatt tas også med. Eksempler på slikt inventar er: - Mobiltelefoner - EDB-utstyr - Avansert verktøy - Audiovisuelt utstyr Enhetsleder har det formelle ansvaret for registreringen. Denne kan utpeke en navngitt medarbeider som har det funksjonelle ansvar, for at registrering og kontroll blir gjennomført i samsvar med gjeldende reglement. Enhetsleder er betegnelsen på lederen av en enhet med eget budsjettansvar. Dette er: Fylkessjefer og enhetsledere hos fylkesdirektøren Rektor i videregående skole Leder for eiendom og innkjøp Leder for den fylkeskommunale tannhelsetjenesten Registreringsversikten ved den enkelte enhet skal, i følge reglementet, være innrettet slik at den minst gir opplysninger om: Hvem som har ansvaret for gjenstanden (avdeling/person) Type gjenstand (dekkende beskrivelse) Bilagsnummer. Dato for anskaffelse Anskaffelsesbeløp Serienummer ID-nummer - 9 -

10 Lokalisering Avgang i beholdning - årsak Aktuell beholdning Kommentarfelt Det skal, i følge reglementet, minst en gang pr. år foretas kontrolltelling av det registrerte inventar. Dokumentasjon for at telling er foretatt skal oppbevares lett tilgjengelig ved enheten, vedlagt oppgave over differanser ved telling, bortkommet inventar i løpet av året og inventar som er kassert. Dokumentasjon skal være signert av vedkommende som er ansvarlig for registret ved enheten og enhetslederen. Avviksliste (oppgave over differanse ved telling) skal følges opp og avviket skal avklares og dokumenters. * * * Fylkesadministrasjonen tilkjennegir til revisor at en p.t. arbeider med å få på plass et skikkelig digitalt registreringssystem. Dagens system opplyses å være litt mangelfullt og noe dårlig kjent. Flere enheter bruker trolig fremdeles regneark. Det tilkjennegis at en arbeidsgruppe er i ferd med å bli satt ned for å revidere det sentrale reglementet for registrering og avhending, og at arbeidsgruppen blant annet vil rette fokus mot forannevnte Fylkeskommunal kunstregistrering Fylkeskommunens kulturenhet, det vil si enhet for kultur, bibliotek og kompetanse, opplyser til revisor at enheten har påbegynt et arbeid med å få på plass et sentralt digitalt kunstregister for alle kunstverk i fylkeskommunen. I august 2015 vil det praktiske arbeidet starte opp for fullt, da en blant annet vil skanne kunstverkene og utstyre dem med strekkoder. Det skal leies inn en ekspert fra Kunstbanken til dette arbeidet. Denne gjennomgangen vil også avdekke om noen av kunstverkene har behov for særskilt vedlikehold. I utgangspunktet er de ulike fylkeskommunale enhetene selv ansvarlig for forvaltning, vedlikehold og tilsyn knyttet til egne kunstverk. Kulturenheten opplyser at enheten har endel papiroversikter der registrerte kunstverk i fylkeskommunen fremkommer. Ca. 400 kunstverk er registrert i papiroversiktene. De fleste av disse verkene befinner seg på fylkeshuset og er utplassert der, men noen av verkene befinner seg også utenfor fylkeshuset, eksempelvis på videregående skoler / tannklinikker

11 Kulturenheten opplyser at det, i det kommende registreringsarbeidet, trolig vil «dukke opp» noen flere kunstverk enn dem som pr. i dag er nedtegnet i papiroversiktene, og da særlig ved ytre enheter utenfor fylkeshuset. Kulturenheten opplyser at når man har fått registrert alle kunstverkene i det nye systemet, vil man også fortsette å registrere kommende kunstinnkjøp der. Kulturenheten tilkjennegir at den p.t. har en forholdsvis grei oversikt over kunstverk i fylkeskommunen, og en veldig god oversikt over kunstverkene som befinner seg på fylkeshuset. Det skal samtidig bemerkes at fylkeskommunens ulike enheter også er forpliktet til å registrere egne kunstverk i sine respektive inventaroversikter, se ovenfor. For kunstverk skal verkets art, kunstnerens navn, verkets tittel og eventuelt registreringsnummer fremgå av oversikten. 5.2 Avhending av fylkeskommunalt inventar Av fylkeskommunens vedtatte reglement for registrering og avhending av inventar fremgår blant annet følgende når det gjelder avhending: Beslutning om avhending av inventar med påfølgende overføring, salg eller kassasjon foretas av enhetsleder. Årsaken til avhending skal fremgå av registreringen. Avhending av inventar skal skje etter følgende rekkefølge: Overføring, salg, kassasjon. Overføring. Overføring innebærer at inventar blir overført til andre enheter i Hedmark fylkeskommune. Overføring til andre enheter skjer ved at en oversikt over inventaret legges ut på fylkeskommunens intranett. I tillegg sendes en e-post til ledere av enheter som det antas vil være spesielt interessert (skoler med tilsvarende linjer etc.) Salg. Salg innebærer at inventar selges eller overdras til andre utenfor fylkeskommunen. Dersom inventaret ikke kan nyttes av andre enheter i fylkeskommunen, skal avhending normalt skje ved salg. Salg skal foretas på den måte som gir størst mulig økonomisk utbytte. Salg skal som hovedregel foretas etter offentlig kunngjøring. I spesielle tilfeller kan også salg skje ved

12 auksjon, etter samråd med fylkesdirektøren. Når inventaret har liten verdi, når omgående salg av spesielle grunner er nødvendig, eller bare et mindre antall kjøpere er aktuelle, kan avhending skje ved direkte salg. Direkte salg innebærer salg som er kommet i stand etter henvendelse til enkelt eller begrenset antall kjøpere. Direkte salg kan i alle tilfelle benyttes når inventarets antatte verdi er under kr Den konkurranse markedet byr, skal utnyttes så langt som mulig, uansett hvilken salgsmetode som benyttes. Kunngjøring. Salg skal skje etter offentlig kunngjøring ved fylkeskommunens fellesannonsering, med henvisning til fylkeskommunens hjemmeside på internett. På internettsiden skal kunngjøringen inneholde: Navn på enheten som foretar salget. Salgsgjenstandens art. Tid og sted for eventuell besiktigelse av salgsgjenstanden. Hvordan tilbudene skal merkes, sted, dato og klokkeslett for innlevering av tilbud og åpning av tilbud. Leverings- og betalingsvilkår. Forbehold om rett til å forkaste samtlige tilbud dersom de tilbudte priser er uakseptable. Salgsprotokoll. Det skal føres salgsprotokoll ved salg. I salgsprotokollen skal føres inn: Åpningsdag og klokkeslett. Benevning av materiellet. Tilbudets registreringsnummer og tilbyderens navn. Tilbudt pris og eventuelt andre opplysninger av betydning

13 Beslutning om salg. Tjenestemann som treffer beslutning om salg eller som deltar i arbeidet med salget, har ikke adgang til å opptre som kjøper. Det samme gjelder den som forvalter inventaret på den tid da salget foregår. Salg skal normalt foretas til den kjøper som byr høyest pris. Denne regel kan bare fravikes dersom det vil være mer fordelaktig for fylkeskommunen å selge til annen kjøper. Kassasjon. Kassasjon er beslutning om at inventar som er nedslitt eller skadet og ikke lar seg reparere uten forholdsmessig store påkostninger, skal tas ut av bruk. Dersom slikt inventar oppbevares på et lager eller lignende før det fraktes til gjenvinningsstasjonen, kan ansatte få anledning til å plukke fra lageret. Dette skal da skje ved at ansatte som er lokalisert på samme sted (en skole, fylkeshuset) skal gis samme anledning til slik plukking. For eksempel kan dette skje ved at en bestemt dag for plukking annonseres via intranettet. * ** Fylkesadministrasjonen opplyser til revisor at prosedyren for avhending oppleves som noe omstendelig og ikke alltid er like praktisk å benytte for ting som må byttes raskt ut. Det tilkjennegis at den nevnte arbeidsgruppen, jf. punkt 5.1, også vil fokusere på om prosedyren kan forenkles innen dette området. 5.3 Mulige vinklinger Med bakgrunn i ovennevnte fremmer revisor følgende mulige vinklinger for et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt: 1. I hvilken grad følges fylkeskommunens reglement for registrering av inventar? 2. I hvilken grad følges fylkeskommunens reglement for avhending av inventar? Overstående problemstillinger er overordnede og det tas forbehold om at det kan bli aktuelt med endringer i første del av en forvaltningsrevisjon

14 5.4 Revisjonskriterier Revisor måler funnene i et forvaltningsrevisjonsprosjekt opp mot fastsatte revisjonskriterier. Sett i forhold til ovennevnte problemstillinger kan for eksempel følgende kilder til revisjonskriterier være aktuelle: Kriterier for god internkontroll (COSO m.m.). Forvaltningsloven og forvaltningsrett. Kommuneloven. Fylkeskommunens reglement for registrering og avhending av inventar. Andre fylkeskommunale reglement, retningslinjer, vedtak etc. Det tas høyde for at det i et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt kan være relevant å trekke inn andre kilder til revisjonskriterier enn ovennevnte. 6 Revisors vurdering og anbefaling Etter revisors vurdering kan det, ut ifra foranalysen, både være relevant å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot: 1. Utleie og bruk av eiendom og utstyr, jf. aktuelle vinklinger i punkt Registrering og/eller avhending av inventar, jf. aktuelle vinklinger i punkt 5.3. Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon av de to områdene, er det etter revisors vurdering naturlig å gjennomføre dette som to separate forvaltningsrevisjonsprosjekt, slik at prosjektene avlegges med hver sin rapport. Det kan imidlertid være effektivt å gjennomføre de to prosjektene samtidig, for eksempel med tanke på felles anvendelse av intervjurespondenter. Aktuell metodebruk vil, etter revisors vurdering, være kvalitative intervjuer og dokumentanalyse. For å sikre en viss bredde, er det naturlig at undersøkelsen rettes mot pluss/minus 10 ulike fylkeskommunale enheter, herunder flere videregående skoler. En bør videre sikre at en velger ut noen videregående skoler som besitter mye utstyr, så som yrkesfaglige og landbruksfaglige skoler. Dette er relevant med hensyn til utlån/utleie, registrering og avhending av utstyr

15 Kontrollutvalget oppfordres til å fremme innspill om hva en eventuelt ønsker å undersøke nærmere. Estimert timeforbruk vil avhenge av hvilke og hvor mange vinklinger som eventuelt skal undersøkes. Revisor antar at begge prosjektområdene kan gjennomføres innenfor en samlet ramme på timer, men vil angi dette mer spesifikt i en prosjektplan når kontrollutvalget har avklart antall områder og vinklinger nærmere. Dersom kontrollutvalget ønsker å fokusere særskilt på fylkeskommunens kunstforvaltning, anbefales det at dette avventes til etter at det pågående registreringsprosjektet er avsluttet. Det gjøres samtidig, som nevnt, oppmerksom på at fylkeskommunen er i ferd med å sette ned en arbeidsgruppe som skal revidere fylkeskommunens reglement for registrering og avhending av inventar. Dette kan tenkes å påvirke et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt innen område, og kontrollutvalget bes derfor om å merke seg dette

16 7 Kilder Akershus og Østfold fylkesrevisjon (2007): Forvaltning av fylkeskommunens kunst [Østfold fylkeskommune]. Forvaltningsrevisjonsrapport 4/2007. Asker kommunerevisjon (2011): Utleie og forvaltning av kommunale boliger. Forvaltningsrevisjonsrapport 5/2011. COSO (2005): Helhetlig risikostyring - et integrert rammeverk. Oslo: Norges interne revisorers forening. Forvaltningsloven (1967). Hedmark fylkeskommune (2008): Reglement for registrering og avhending av inventar tilhørende Hedmark fylkeskommune. Hedmark fylkeskommune (2011): Retningslinjer ved utleie av fylkeskommunale skoleanlegg til barn og unge. Hedmark fylkeskommune (2015): Utleie av bygg i regi av de videregående skolene i Hedmark fylkeskommune. Oppsamling av tilbakemeldinger. [Fylkesadministrasjonens undersøkelse rettet mot de videregående skolene i Hedmark, februar 2015]. Hedmark fylkeskommune (2015): Utleie av bygninger og idrettshaller i regi av fylkeskommunen. [Fylkesadministrasjonens presentasjon for kontrollutvalget den ]. Kommuneloven (1992). Kommunerevisjonen i Oslo (2012): Utleie av kommunal grunn saksbehandling, kontroll og oppfølging. Forvaltningsrevisjonsrapport 04/2012. Kommunerevisjonen i Oslo (2013): Forvaltning av utplasserte kunstverk. Forvaltningsrevisjonsrapport 16/2013. Lov om voksenopplæring (2009). Rogaland Revisjon (2009): Husleier «næringsbygg». Forvaltningsrevisjonsrapport

17 Vestfold kommunerevisjon (2011): Sikring av kunst i Vestfold fylkeskommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

FORANALYSE M/ INNARBEIDET PROSJEKTPLAN - Utleie og bruk av eiendommer, inventar og utstyr m.m.-

FORANALYSE M/ INNARBEIDET PROSJEKTPLAN - Utleie og bruk av eiendommer, inventar og utstyr m.m.- Foranalyse/prosjektplan 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune FORANALYSE M/ INNARBEIDET PROSJEKTPLAN - Utleie og bruk av eiendommer, inventar og

Detaljer

Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt for avhen...

Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt for avhen... Page 1 of 5 Rundskriv, 18.12.1987 Ansvaret for regelverket er overført til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. For henvendelse ring tlf 22 24 47 81 Normalinstruks for utrangering og kassasjon av

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling"

Forvaltningsrevisjonsrapporten IKT-sikkerhet, drift og utvikling Saknr. 16/15512-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken frem for

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTLEIE AV SKOLEANLEGG TIL BARN OG UNGE

RETNINGSLINJER VED UTLEIE AV SKOLEANLEGG TIL BARN OG UNGE Saknr. 10/3462-5 Ark.nr. 614 &52 Saksbehandler: Geir Aalgaard TIL BARN OG UNGE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar vedlagte retningslinjer

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Etterlevelse av gratisskoleprinsippet og likebehandlingsprinsippet ved Hedmark fylkeskommunes videregående skoler"

Forvaltningsrevisjonsrapporten Etterlevelse av gratisskoleprinsippet og likebehandlingsprinsippet ved Hedmark fylkeskommunes videregående skoler Saknr. 16/16215-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Etterlevelse av gratisskoleprinsippet og likebehandlingsprinsippet ved Hedmark fylkeskommunes videregående skoler" Kontrollutvalgets

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 1 GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 12/018 15.03.12 Kjell Arne Sveum

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 Møtested: Møterom Jaspis, 4.etg i Fylkeshuset Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 42/2010 Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Båstad Tidspunkt: 01.06.2015 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. Utleie til forretningsmessig virksomhet og til enkeltpersoner tillates ikke.

Saksfremlegg. Utleie til forretningsmessig virksomhet og til enkeltpersoner tillates ikke. Saksfremlegg Saksnr.: 10 /3504-1 Arkiv:. A20 &00 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: REGLEMENT FOR UTLEIE AV SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14.12.2010 kl. 09:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Andre opplysninger: Fylkestannlege Inger Melø vil orientere om virksomheten

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Andreas Muri (H), Elise Andersen (Frp)

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Andreas Muri (H), Elise Andersen (Frp) MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 02.06.2016 kl. 09:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Representasjon Arkivsak: 15/00043 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi Ørnlo (Ap),

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Notodden kommune - Kontrollutvalget

Notodden kommune - Kontrollutvalget Notodden kommune - Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 31.03.2011 Møtested: Møteleder: møterom formannskapsalen Anne Grethe Arud Forfall: Nestleder Torhild

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

0417/217/1 - Salg av boliger på Jønsberg

0417/217/1 - Salg av boliger på Jønsberg Saknr. 14/2196-25 Saksbehandler: Hilde Merete Godager 0417/217/1 - Salg av boliger på Jønsberg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger fram saken for Fylkestinget

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 68/10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. juni 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 959

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Sak nr. Sak Møtedato 16/2015 Referater 02.06.15

KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Sak nr. Sak Møtedato 16/2015 Referater 02.06.15 Møtebok Tid Tirsdag 2. juni 2015, kl. 18.00 Sted Formannskapssalen, Fet rådhus Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Nils Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Tilstede varamedlemmer Forfall

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130 - et interkommunalt samarbeid som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal og Oppland og Hedmark fylkeskommuner. MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Hedmark

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Saknr. 13/6245-3 Saksbehandler: Geir Aalgaard Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29 20.03.2007 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr6/07 07/637 KOMMUNENS KVALITETSSYSTEM

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 MØTEBOK Møtedato: 03. juni 2013 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 22.04.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 22.04.2008 kl. 19.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 22.04.2008 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr12/08 08/900 KOMMUNENS SAKSBEHANDLINGSTIDER Utv.sak

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

Trykte vedlegg: - Utrykte vedlegg: - Oversikt over de videregående skolers tilbakemelding på utleievirksomhet i Hedmark fylkeskommune.

Trykte vedlegg: - Utrykte vedlegg: - Oversikt over de videregående skolers tilbakemelding på utleievirksomhet i Hedmark fylkeskommune. Saknr. 3462/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Geir Aalgaard TILGANG TIL FYLKESKOMMUNALE SKOLEANLEGG Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 13. august 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 29. MAI 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM HALSEN STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS Møtebok Tid Onsdag 26. november 2014, kl. 08.00 Sted Rælingen rådhus, møterom Bjørnholt Tilstede Torbjørn Øgle Rud, leder medlemmer Herbjørn Karlsen, nestleder Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Tilstede

Detaljer

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK DISPOSISJON OVER EMNENE 1) FØR 1993: INGEN REGLER OM FR OG SK 2) ETTER 1993: REVISJONEN SKAL UTFØRE FR, JFR. KOML 60 NR.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tid Kl. 09.00-12.30

MØTEPROTOKOLL. Tid Kl. 09.00-12.30 MØTEPROTOKOLL Møtedato: 11.06.14 Tid Kl. 09.00-12.30 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Ragnhild Thomassen (fung.leder), Arne Bergersen, Terje Stiansen, Kristen Bjormyr (vara), Dega

Detaljer

Aust-Agder Agder fylkeskommune

Aust-Agder Agder fylkeskommune Vår ref. 15/207-3 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.02.2015 Aust-Agder fylkeskommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: Onsdag 25.02.2015 Tid: 09:00-14:00 Sted: fylkeshuset, møterom

Detaljer

OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN

OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann (Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS) Vedlagt: - Svar fra kommunen v/ kommunalleder

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 2/16 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Dato: 1. februar 2011 Tid: Klokken 17.00 Sted: Gardermoen, Clarion Hotel Møte: Lukket møte

Dato: 1. februar 2011 Tid: Klokken 17.00 Sted: Gardermoen, Clarion Hotel Møte: Lukket møte MØTEPROTOKOLL Dato: 1. februar 2011 Tid: Klokken 17.00 Sted: Gardermoen, Clarion Hotel Møte: Lukket møte Til stede: Leder Jorunn Romsdal, nestleder Bjørn Odden, Anne Toril Balto og Ellen Johansen. John-

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 09:30 10:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tinn kommune Kontrollutvalget

Tinn kommune Kontrollutvalget Tinn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Tinn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 01.03.2011 Møtested: Møteleder: Formannskapsalen Ingar Hovden Forfall: Medlem Jorunn Elnes Meldt forfall Varamedlem

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune.

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune. Saknr. 10/7500-1 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Sekretariatets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 27.03.14 kl. 13.00 15.30 Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal,

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16.06.2008 kl. 10:00 14:00 Møtested: Trondheim Katedralskole Saknr: 34/2008-41/2008 Arkivsak: 200809951 Møteleder Hanne Dyveke Søttar

Detaljer

Kristiansand kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 23.10.2014. Kristiansand kommune - kontrollutvalget

Kristiansand kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 23.10.2014. Kristiansand kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/655-2 033 /JENSAL Medlemmer og varamedlemmer Dato 23.10.2014 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Det kalles med dette inn til møte: Dato: 30.10.2014 Tid: Kl. 16:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 23.03.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 16.01.2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/14 TID: 24.01.2014, kl. 1000 STED: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus SAKSLISTE:

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saknr. 3462/11 Ark.nr. 216. Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen VALG AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES REVISOR Sekretariatets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kontrollutvalget

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE HJEMMEL, FORMÅL OG SAMMENSETNING Hjemmel Kommunene er i henhold til kommuneloven pålagt å ha kontrollutvalg jf. kommunelovens kap. 12. Forskrift om kontrollutvalg

Detaljer

UTKAST. Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor

UTKAST. Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor UTKAST Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor 1. Innledning 1.1 Formål Formålet med instruksen er å sikre god saksforberedelse

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.02.2013 kl. 13:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, leder

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 05/16 Dato: 09.11.16 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, Grønne salong FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Martin Reinertsen, medlem Osmund Viken, møtte for Eik

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset,Sarpsborg, Møterom 3 Kongsten Tidspunkt: 12.02.2014 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon.98 20 48 70 eller e-post hansolal@ostfoldfk.no

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 84/05 85/05 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 02.01.2012 12/003 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 10. januar 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Drangedal kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 29.04.2015. Drangedal kommune - kontrollutvalget

Drangedal kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 29.04.2015. Drangedal kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/513-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 29.04.2015 Drangedal kommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: 07.05.2015 Tid: 09:00-15:00 Sted: Kommunehuset, Møterommet Dersom de

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 63/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. mars 2013 TID: Besøk ved Statens vegvesen kl 10.00, Behandling av saker iht til sakliste kl 13.00 STED: Statens vegvesen, Byavegen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 Dato: 11.04.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, møterom Lilleheia

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer