FORANALYSE -Bruk og utleie av eiendommer m.m. / håndtering av inventar og kunst-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORANALYSE -Bruk og utleie av eiendommer m.m. / håndtering av inventar og kunst-"

Transkript

1 Foranalyse 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune FORANALYSE -Bruk og utleie av eiendommer m.m. / håndtering av inventar og kunst- Postboks 84, 2341 Løten Telefon: E-post: Org.nr: MVA

2 Innholdsfortegnelse BESTILLING M.V FORMÅL MED FORANALYSEN DATAGRUNNLAGET I FORANALYSEN METODE FOR DATAINNHENTING UTLEIE OG BRUK AV EIENDOM OG UTSTYR MULIGE VINKLINGER REVISJONSKRITERIER HÅNDTERING/REGISTRERING AV INVENTAR OG KUNST REGISTRERING AV INVENTAR Fylkeskommunal kunstregistrering AVHENDING AV FYLKESKOMMUNALT INVENTAR MULIGE VINKLINGER REVISJONSKRITERIER REVISORS VURDERING OG ANBEFALING KILDER

3 1 Bestilling m.v. Av kommuneloven 77 fjerde ledd går det frem at kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon i fylkeskommunen. Kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune fattet den 18. november 2014, jf. sak 27/14, vedtak om at det skulle utarbeides en foranalyse rettet mot utleie av bygninger og idrettshaller i regi av fylkeskommunen. Kontrollutvalget vedtok også at sekretariatet skulle sørge for at det ble gitt en orientering fra fylkesadministrasjonen om temaet. I møte den 10. februar 2015 gav administrasjonen denne orienteringen. I forkant av orienteringen hadde revisor samtidig utarbeidet et kort notat til utvalget hvor det ble pekt på enkelte vinklinger som kunne være aktuelle å berøre i et mulig prosjekt. Etter at saken ble tatt opp til behandling i møte den 10. februar 2015, fattet kontrollutvalget følgende vedtak i sak 1/15 annet punkt: Kontrollutvalget opprettholder bestillingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot Hedmark fylkeskommunes eiendommer bruk og utleievirksomhet. Prosjektet utvides til også å omhandle fylkeskommunens håndtering av eiendeler/kunst/inventar/utstyr. Hedmark Revisjon IKS bes om å vurdere i sin foranalyse om dette kan gjøres i et prosjekt eller om det bør lages to ulike prosjektplaner. I møtet signaliserte kontrollutvalget samtidig at foranalysen burde trekke et klart skille mellom bruk og utleie av eiendommer på den ene siden, og håndtering/registrering av inventar og kunst på den andre siden. Videre burde foranalysen utelate spørsmål knyttet til hvorvidt den avgiftsmessige behandlingen var korrekt i utleieforhold, og heller la dette inngå som et kontrollpunkt i den løpende regnskapsrevisjonen. Revisor slutter seg til kontrollutvalgets signaler, men legger samtidig til grunn at utlån/utleie av utstyr bør behandles sammen med bruk og utleie av eiendom. Eksempelvis dersom ansatte eller eksterne aktører ønsker å benytte en skoles verksted til å reparere egne biler etc. Revisor trekker imidlertid et klart skille mellom dette, og de mer forvaltningsmessige spørsmålene knyttet til håndtering, registrering og avhending av inventar

4 2 Formål med foranalysen Formålet med foranalysen er å skaffe til veie informasjon slik at kontrollutvalget kan ta stilling til hvorvidt det er grunnlag for å gå videre med et prosjekt innen området, d.v.s. om det er grunnlag for å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til utleie / bruk av eiendom/utstyr, samt håndtering, registrering og avhending av inventar m.v. Videre skal foranalysen bidra til å gi kontrollutvalget et grunnlag for å velge hvilket tema innenfor det beskrevne området som anses som mest aktuelle å fokusere på. Endelig vil en med foranalysen søke å legge til rette for en effektiv gjennomføring av en eventuell forvaltningsrevisjon. 3 Datagrunnlaget i foranalysen metode for datainnhenting Datagrunnlaget i foranalysen er innhentet ved dokumentgjennomgang av sentrale fylkeskommunale reglement, samt i form av samtaler / løpende informasjonsutveksling med fylkeskommunens administrasjon. Videre har revisor benyttet deler av materiellet som administrasjonen fremla under orienteringen for kontrollutvalget i møtet den 10. februar Utleie og bruk av eiendom og utstyr I Hedmark fylkeskommune praktiseres internhusleie for å blant annet sikre arealeffektivitet. Ansvaret for utleie av fylkeskommunal eiendom til eksterne parter er delt mellom eiendomsavdelingen og de videregående skolene. Følgende prinsipp gjelder: For alle skolebygg som brukes til skolevirksomhet, er det skolene som forestår utleie. Da enten i form av fremleie etter eiendomsavdelingens godkjenning, eller i form av «tilfeldig» utleie som ikke trenger å godkjennes av eiendomsavdelingen. Med «tilfeldig» utleie menes utleieforhold i mindre omfang og/eller over kort tid, slik som timeutleie i helger eller på kveldstid

5 All annen utleie administreres av eiendomsavdelingen. Dette omfatter p.t. leieforhold ved følgende bygg: Ajerhallen Ankerskogen (areal i a-blokk) Braset seter (begge hytter og uthus) Fylkeshus I (KS leier noe areal i bygget) Fylkeshus II (hele bygget) Jaktstuen Hellaksetra (hele hytten) Kunstbanken (hele bygget) Leilighet på Børstad (fylkesordfører) Rektorboligen Storsteigen (hele bygget) Foruten Ajerhallen som forvaltes av eiendomsavdelingen, leies idrettshaller og gymsaler i hovedsak ut av skolene. Det forekommer imidlertid et unntak for Brumunddalshallen og Trysilhallen som administreres / leies ut i et samarbeid med de respektive kommunene, det vil si henholdsvis Ringsaker kommune og Trysil kommune. Eiendomsavdelingen opplyser at det benyttes skriftlige kontrakter for langvarige og mer omfattende leieforhold. Ved «tilfeldig» utleie er det imidlertid mer varierende om skriftlige kontrakter benyttes. Når det gjelder fastsettelse av utleiepris, har eiendomsavdelingen føringer om at man skal forsøke å oppnå markedspris, men det opplyses at en iblant må avvike fra dette prinsippet. Fylkeskommunen skal derimot ikke kreve markedsleie ved utleie av skoleanlegg til barn og unge. Fylkesrådet har vedtatt egne retningslinjer for utleie til denne gruppen. Av retningslinjene fremgår blant annet følgende: Retningslinjene gjelder for rektors utleie av den videregående skoles anlegg til barn og unge. Med barn og unge forstås alle personer opp til fylte 19 år

6 Leieprisen til barn og unge skal ha en øvre grense. Husleien skal kun dekke kostnader til strøm, renhold og eventuelt tilsyn/vaktmester. Utleier kan ikke kreve høyere husleie, men den enkelte utleier kan velge å kreve lavere husleie. Ved utleie må utleier og leietaker underskrive leieavtale. Kontrakten må som minimum definere hva som er leietaker og utleiers sitt ansvar. I tillegg må leietaker kjenne til egenandelsordningen ved skade i Hedmark fylkeskommune. Ved utleie skal minst en voksen ansvarlig person, fysisk være tilstede i leieobjektet i leietiden. Denne skal være ansvarlig for ivaretakelse av leieobjektet, samt kjenne til alle rutiner for leieobjektet som for eksempel branninstruks, rømningsveier etc. I en undersøkelse som fylkesadministrasjonen har rettet mot de videregående skolene i 2015, går det frem at graden av utleie synes å variere endel fra skole til skole. Leieprisen for utleie til barn og unge beregnes av den enkelte skole, og enkelte skoler anfører at ordningen drives med noe tap for skolen. Hedmark fylkeskommune har ikke vedtatt sentrale retningslinjer for utleie/utlån av utstyr, eksempelvis dersom ansatte eller eksterne parter ønsker å benytte teknisk utstyr, slik som biler og maskiner eid av fylkeskommunen. Det er imidlertid vedtatt et sentralt reglement for salg av elevarbeider. Selv om dette reglementet ikke er direkte relevant for inneværende analyse, er formålet med reglementet å sikre at: Salg av elevarbeider skjer i henhold til forskriftsmessig intern kontroll. Alle inntekter fra salg av elevarbeider blir regnskapsført. Ansatte og elever ikke urettmessig blir utsatt for mistanke om misligheter

7 4.1 Mulige vinklinger Med bakgrunn i ovennevnte fremmer revisor følgende mulige vinklinger for et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt: 1. Er fylkeskommunens rutiner og praksis for behandling av søknader om leie tilfredsstillende? Har fylkeskommunen etablert rutiner som kan bidra til å sikre en forsvarlig saksbehandling? Er saksbehandlingen i henhold til rutiner og anerkjent praksis for forsvarlig saksbehandling? 2. Er fylkeskommunens rutiner og praksis for kontroll og oppfølging av leieforhold tilfredsstillende? Har fylkeskommunen etablert rutiner for kontroll og oppfølging av leieforhold? Er fylkeskommunens kontroll og oppfølging av leieforhold tilfredsstillende? 3. I hvilken grad følges fylkeskommunens retningslinjer for utleie av skoleanlegg til barn og unge? 4. I hvilken grad er det etablert tilstrekkelige og tilfredsstillende rutiner for utleie/utlån av fylkeskommunalt utstyr? Overstående problemstillinger er overordnede og det tas forbehold om at det kan bli aktuelt med endringer i første del av en forvaltningsrevisjon

8 4.2 Revisjonskriterier Revisor måler funnene i et forvaltningsrevisjonsprosjekt opp mot fastsatte revisjonskriterier. Sett i forhold til ovennevnte problemstillinger kan for eksempel følgende kilder til revisjonskriterier være aktuelle: Kriterier for god internkontroll (COSO m.m.). Forvaltningsloven og forvaltningsrett. Kommuneloven. Fylkeskommunale retningslinjer innen området, eksempelvis for utleie av skoleanlegg til barn og unge. Andre fylkeskommunale reglement, retningslinjer, vedtak etc. Det tas høyde for at det i et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt kan være relevant å trekke inn andre kilder til revisjonskriterier enn ovennevnte. 5 Håndtering/registrering av inventar og kunst Hedmark fylkeskommune har vedtatt et sentralt reglement for registrering og avhending av inventar tilhørende fylkeskommunen. Reglementet ble gjort gjeldende fra 1. januar 2008 og omfatter hele fylkeskommunens organisasjon. Begrepet inventar er i reglementet brukt som fellesbetegnelse på utstyr, inventar og materiell. 5.1 Registrering av inventar Hovedregelen i Hedmark fylkeskommune er at det skal foretas elektronisk registrering av inventar dersom enkeltgjenstanders verdi overstiger kr Formålet med registreringen er: Å ha en mest mulig fullstendig oversikt over inventaret ved de enkelte enheter. Å ha et reglement for inventarregistrering og avhending som tilfredsstiller kravene til en god (økonomisk) intern kontroll. Å ha forsvarlige rutiner for avhending av inventar. Å forebygge at noen urettmessig tilegner seg fylkeskommunens utstyr. Å ha en hensiktsmessig merking av tyveriutsatt inventar

9 Å forebygge at ansatte urettmessig blir utsatt for mistanke om misligheter. I det nevnte reglementet fremgår blant annet følgende hva angår registrering av inventar: Inventar med innkjøpspris på minimum kr for en enkelt gjenstand, eller pakke bestående av flere komponenter som naturlig hører sammen, skal registreres og merkes. Inventar som anslås å ha en markedsverdi lavere enn kr , men som er særlig tyveriutsatt tas også med. Eksempler på slikt inventar er: - Mobiltelefoner - EDB-utstyr - Avansert verktøy - Audiovisuelt utstyr Enhetsleder har det formelle ansvaret for registreringen. Denne kan utpeke en navngitt medarbeider som har det funksjonelle ansvar, for at registrering og kontroll blir gjennomført i samsvar med gjeldende reglement. Enhetsleder er betegnelsen på lederen av en enhet med eget budsjettansvar. Dette er: Fylkessjefer og enhetsledere hos fylkesdirektøren Rektor i videregående skole Leder for eiendom og innkjøp Leder for den fylkeskommunale tannhelsetjenesten Registreringsversikten ved den enkelte enhet skal, i følge reglementet, være innrettet slik at den minst gir opplysninger om: Hvem som har ansvaret for gjenstanden (avdeling/person) Type gjenstand (dekkende beskrivelse) Bilagsnummer. Dato for anskaffelse Anskaffelsesbeløp Serienummer ID-nummer - 9 -

10 Lokalisering Avgang i beholdning - årsak Aktuell beholdning Kommentarfelt Det skal, i følge reglementet, minst en gang pr. år foretas kontrolltelling av det registrerte inventar. Dokumentasjon for at telling er foretatt skal oppbevares lett tilgjengelig ved enheten, vedlagt oppgave over differanser ved telling, bortkommet inventar i løpet av året og inventar som er kassert. Dokumentasjon skal være signert av vedkommende som er ansvarlig for registret ved enheten og enhetslederen. Avviksliste (oppgave over differanse ved telling) skal følges opp og avviket skal avklares og dokumenters. * * * Fylkesadministrasjonen tilkjennegir til revisor at en p.t. arbeider med å få på plass et skikkelig digitalt registreringssystem. Dagens system opplyses å være litt mangelfullt og noe dårlig kjent. Flere enheter bruker trolig fremdeles regneark. Det tilkjennegis at en arbeidsgruppe er i ferd med å bli satt ned for å revidere det sentrale reglementet for registrering og avhending, og at arbeidsgruppen blant annet vil rette fokus mot forannevnte Fylkeskommunal kunstregistrering Fylkeskommunens kulturenhet, det vil si enhet for kultur, bibliotek og kompetanse, opplyser til revisor at enheten har påbegynt et arbeid med å få på plass et sentralt digitalt kunstregister for alle kunstverk i fylkeskommunen. I august 2015 vil det praktiske arbeidet starte opp for fullt, da en blant annet vil skanne kunstverkene og utstyre dem med strekkoder. Det skal leies inn en ekspert fra Kunstbanken til dette arbeidet. Denne gjennomgangen vil også avdekke om noen av kunstverkene har behov for særskilt vedlikehold. I utgangspunktet er de ulike fylkeskommunale enhetene selv ansvarlig for forvaltning, vedlikehold og tilsyn knyttet til egne kunstverk. Kulturenheten opplyser at enheten har endel papiroversikter der registrerte kunstverk i fylkeskommunen fremkommer. Ca. 400 kunstverk er registrert i papiroversiktene. De fleste av disse verkene befinner seg på fylkeshuset og er utplassert der, men noen av verkene befinner seg også utenfor fylkeshuset, eksempelvis på videregående skoler / tannklinikker

11 Kulturenheten opplyser at det, i det kommende registreringsarbeidet, trolig vil «dukke opp» noen flere kunstverk enn dem som pr. i dag er nedtegnet i papiroversiktene, og da særlig ved ytre enheter utenfor fylkeshuset. Kulturenheten opplyser at når man har fått registrert alle kunstverkene i det nye systemet, vil man også fortsette å registrere kommende kunstinnkjøp der. Kulturenheten tilkjennegir at den p.t. har en forholdsvis grei oversikt over kunstverk i fylkeskommunen, og en veldig god oversikt over kunstverkene som befinner seg på fylkeshuset. Det skal samtidig bemerkes at fylkeskommunens ulike enheter også er forpliktet til å registrere egne kunstverk i sine respektive inventaroversikter, se ovenfor. For kunstverk skal verkets art, kunstnerens navn, verkets tittel og eventuelt registreringsnummer fremgå av oversikten. 5.2 Avhending av fylkeskommunalt inventar Av fylkeskommunens vedtatte reglement for registrering og avhending av inventar fremgår blant annet følgende når det gjelder avhending: Beslutning om avhending av inventar med påfølgende overføring, salg eller kassasjon foretas av enhetsleder. Årsaken til avhending skal fremgå av registreringen. Avhending av inventar skal skje etter følgende rekkefølge: Overføring, salg, kassasjon. Overføring. Overføring innebærer at inventar blir overført til andre enheter i Hedmark fylkeskommune. Overføring til andre enheter skjer ved at en oversikt over inventaret legges ut på fylkeskommunens intranett. I tillegg sendes en e-post til ledere av enheter som det antas vil være spesielt interessert (skoler med tilsvarende linjer etc.) Salg. Salg innebærer at inventar selges eller overdras til andre utenfor fylkeskommunen. Dersom inventaret ikke kan nyttes av andre enheter i fylkeskommunen, skal avhending normalt skje ved salg. Salg skal foretas på den måte som gir størst mulig økonomisk utbytte. Salg skal som hovedregel foretas etter offentlig kunngjøring. I spesielle tilfeller kan også salg skje ved

12 auksjon, etter samråd med fylkesdirektøren. Når inventaret har liten verdi, når omgående salg av spesielle grunner er nødvendig, eller bare et mindre antall kjøpere er aktuelle, kan avhending skje ved direkte salg. Direkte salg innebærer salg som er kommet i stand etter henvendelse til enkelt eller begrenset antall kjøpere. Direkte salg kan i alle tilfelle benyttes når inventarets antatte verdi er under kr Den konkurranse markedet byr, skal utnyttes så langt som mulig, uansett hvilken salgsmetode som benyttes. Kunngjøring. Salg skal skje etter offentlig kunngjøring ved fylkeskommunens fellesannonsering, med henvisning til fylkeskommunens hjemmeside på internett. På internettsiden skal kunngjøringen inneholde: Navn på enheten som foretar salget. Salgsgjenstandens art. Tid og sted for eventuell besiktigelse av salgsgjenstanden. Hvordan tilbudene skal merkes, sted, dato og klokkeslett for innlevering av tilbud og åpning av tilbud. Leverings- og betalingsvilkår. Forbehold om rett til å forkaste samtlige tilbud dersom de tilbudte priser er uakseptable. Salgsprotokoll. Det skal føres salgsprotokoll ved salg. I salgsprotokollen skal føres inn: Åpningsdag og klokkeslett. Benevning av materiellet. Tilbudets registreringsnummer og tilbyderens navn. Tilbudt pris og eventuelt andre opplysninger av betydning

13 Beslutning om salg. Tjenestemann som treffer beslutning om salg eller som deltar i arbeidet med salget, har ikke adgang til å opptre som kjøper. Det samme gjelder den som forvalter inventaret på den tid da salget foregår. Salg skal normalt foretas til den kjøper som byr høyest pris. Denne regel kan bare fravikes dersom det vil være mer fordelaktig for fylkeskommunen å selge til annen kjøper. Kassasjon. Kassasjon er beslutning om at inventar som er nedslitt eller skadet og ikke lar seg reparere uten forholdsmessig store påkostninger, skal tas ut av bruk. Dersom slikt inventar oppbevares på et lager eller lignende før det fraktes til gjenvinningsstasjonen, kan ansatte få anledning til å plukke fra lageret. Dette skal da skje ved at ansatte som er lokalisert på samme sted (en skole, fylkeshuset) skal gis samme anledning til slik plukking. For eksempel kan dette skje ved at en bestemt dag for plukking annonseres via intranettet. * ** Fylkesadministrasjonen opplyser til revisor at prosedyren for avhending oppleves som noe omstendelig og ikke alltid er like praktisk å benytte for ting som må byttes raskt ut. Det tilkjennegis at den nevnte arbeidsgruppen, jf. punkt 5.1, også vil fokusere på om prosedyren kan forenkles innen dette området. 5.3 Mulige vinklinger Med bakgrunn i ovennevnte fremmer revisor følgende mulige vinklinger for et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt: 1. I hvilken grad følges fylkeskommunens reglement for registrering av inventar? 2. I hvilken grad følges fylkeskommunens reglement for avhending av inventar? Overstående problemstillinger er overordnede og det tas forbehold om at det kan bli aktuelt med endringer i første del av en forvaltningsrevisjon

14 5.4 Revisjonskriterier Revisor måler funnene i et forvaltningsrevisjonsprosjekt opp mot fastsatte revisjonskriterier. Sett i forhold til ovennevnte problemstillinger kan for eksempel følgende kilder til revisjonskriterier være aktuelle: Kriterier for god internkontroll (COSO m.m.). Forvaltningsloven og forvaltningsrett. Kommuneloven. Fylkeskommunens reglement for registrering og avhending av inventar. Andre fylkeskommunale reglement, retningslinjer, vedtak etc. Det tas høyde for at det i et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt kan være relevant å trekke inn andre kilder til revisjonskriterier enn ovennevnte. 6 Revisors vurdering og anbefaling Etter revisors vurdering kan det, ut ifra foranalysen, både være relevant å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot: 1. Utleie og bruk av eiendom og utstyr, jf. aktuelle vinklinger i punkt Registrering og/eller avhending av inventar, jf. aktuelle vinklinger i punkt 5.3. Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon av de to områdene, er det etter revisors vurdering naturlig å gjennomføre dette som to separate forvaltningsrevisjonsprosjekt, slik at prosjektene avlegges med hver sin rapport. Det kan imidlertid være effektivt å gjennomføre de to prosjektene samtidig, for eksempel med tanke på felles anvendelse av intervjurespondenter. Aktuell metodebruk vil, etter revisors vurdering, være kvalitative intervjuer og dokumentanalyse. For å sikre en viss bredde, er det naturlig at undersøkelsen rettes mot pluss/minus 10 ulike fylkeskommunale enheter, herunder flere videregående skoler. En bør videre sikre at en velger ut noen videregående skoler som besitter mye utstyr, så som yrkesfaglige og landbruksfaglige skoler. Dette er relevant med hensyn til utlån/utleie, registrering og avhending av utstyr

15 Kontrollutvalget oppfordres til å fremme innspill om hva en eventuelt ønsker å undersøke nærmere. Estimert timeforbruk vil avhenge av hvilke og hvor mange vinklinger som eventuelt skal undersøkes. Revisor antar at begge prosjektområdene kan gjennomføres innenfor en samlet ramme på timer, men vil angi dette mer spesifikt i en prosjektplan når kontrollutvalget har avklart antall områder og vinklinger nærmere. Dersom kontrollutvalget ønsker å fokusere særskilt på fylkeskommunens kunstforvaltning, anbefales det at dette avventes til etter at det pågående registreringsprosjektet er avsluttet. Det gjøres samtidig, som nevnt, oppmerksom på at fylkeskommunen er i ferd med å sette ned en arbeidsgruppe som skal revidere fylkeskommunens reglement for registrering og avhending av inventar. Dette kan tenkes å påvirke et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt innen område, og kontrollutvalget bes derfor om å merke seg dette

16 7 Kilder Akershus og Østfold fylkesrevisjon (2007): Forvaltning av fylkeskommunens kunst [Østfold fylkeskommune]. Forvaltningsrevisjonsrapport 4/2007. Asker kommunerevisjon (2011): Utleie og forvaltning av kommunale boliger. Forvaltningsrevisjonsrapport 5/2011. COSO (2005): Helhetlig risikostyring - et integrert rammeverk. Oslo: Norges interne revisorers forening. Forvaltningsloven (1967). Hedmark fylkeskommune (2008): Reglement for registrering og avhending av inventar tilhørende Hedmark fylkeskommune. Hedmark fylkeskommune (2011): Retningslinjer ved utleie av fylkeskommunale skoleanlegg til barn og unge. Hedmark fylkeskommune (2015): Utleie av bygg i regi av de videregående skolene i Hedmark fylkeskommune. Oppsamling av tilbakemeldinger. [Fylkesadministrasjonens undersøkelse rettet mot de videregående skolene i Hedmark, februar 2015]. Hedmark fylkeskommune (2015): Utleie av bygninger og idrettshaller i regi av fylkeskommunen. [Fylkesadministrasjonens presentasjon for kontrollutvalget den ]. Kommuneloven (1992). Kommunerevisjonen i Oslo (2012): Utleie av kommunal grunn saksbehandling, kontroll og oppfølging. Forvaltningsrevisjonsrapport 04/2012. Kommunerevisjonen i Oslo (2013): Forvaltning av utplasserte kunstverk. Forvaltningsrevisjonsrapport 16/2013. Lov om voksenopplæring (2009). Rogaland Revisjon (2009): Husleier «næringsbygg». Forvaltningsrevisjonsrapport

17 Vestfold kommunerevisjon (2011): Sikring av kunst i Vestfold fylkeskommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/147 Møtedato/tid: 19.01.2015, kl. 11:30 Møtested: Bårdshaug Herregård, Orkanger Møtedeltakere: Guro A. Gimse (leder) Eivind

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Husleier næringsbygg. Oktober 2009 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Husleier næringsbygg. Oktober 2009 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Husleier næringsbygg Oktober 2009 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009. Salg av kommunale boliger HASVIK KOMMUNE

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009. Salg av kommunale boliger HASVIK KOMMUNE Vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009 Salg av kommunale boliger HASVIK KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner...

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Foranalyse - IKT-sikkerhet og drift i Hedmark fylkeskommune

Foranalyse - IKT-sikkerhet og drift i Hedmark fylkeskommune Foranalyse 2014 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse - IKT-sikkerhet og drift i Hedmark fylkeskommune Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SIKRING AV KUNST I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SIKRING AV KUNST I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SIKRING AV KUNST I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2011 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 1.2

Detaljer

INNKJØP - ETTERLEVELSE

INNKJØP - ETTERLEVELSE INNKJØP - ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nordre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2015 2015-408/RG/SØJ FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Forholdet mellom kommunen og boligstiftelsen

Forholdet mellom kommunen og boligstiftelsen Forholdet mellom kommunen og boligstiftelsen - Porsgrunn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 705 017 2008 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Avgrensing...1

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Innkjøp i Vennesla kommune

Innkjøp i Vennesla kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Forvaltningsrevisjon Innkjøp i Vennesla kommune En vurdering av om anskaffelser foretas iht. bestemmelsene i lov og forskrift om

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Hemne kommune Januar 2009 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august - januar 2009.

Detaljer

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer