MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 2. FEBRUAR 2011 KL I FROGNER KIRKESTUE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 2. FEBRUAR 2011 KL. 18.00-21.00 I FROGNER KIRKESTUE"

Transkript

1 MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 2. FEBRUAR 2011 KL I FROGNER KIRKESTUE Til stede: Forfall: Sekretær: Medlemmer: Carl-Henrik Bastiansen, Ola B. Johannessen, Paul Nome (sokneprest), Eva Schjoldager, Jon Erik Skjelstad, Jardar Seim (leder), Johannes Aanderaa. Varamedlemmer: Lise Høst, Oddmund Jessen (begge med stemmerett), Tove Holmen. Fra staben, fra og med sak 17 (i tillegg til sokneprest Paul Nome og menighetsforvalter Fred Søndby): Organist Bjørn Kleppe, kapellan Arne Slørdahl, sokneprest Rut Ugland. Medlemmer: Gro Falch Brennhovd, Erik Kyvik Hauge. Varamedlemmer: Solfrid Hanstveit Moen (langtidsforfall pga. utenlandsopphold). Fred Søndby Åpning: Åpningen ble tatt i forbindelse med sak 17. Ved møtets begynnelse ble det meldt en eventuelt-sak om kveldsgudstjenester (sak 20). I forhold til innkallingen ble det dessuten referert et ekstra dokument under sak 12b. Møtet ble avsluttet med en enkel bevertning sammen med staben. Sak 11/11 Godkjenning av møtebok fra menighetsrådsmøte 12. januar 2011 Møtebok fra menighetsrådsmøtet 12. januar 2011 ble godkjent. Sak 12/11 Referatsaker a) Kontorutbyggingen. Fred Søndby orienterte. Det har i det siste vært arbeidet med forskalingen, og sålen er nå støpt. b) Bemanningsplanen i fellesrådet. Kopi av brev av 21. jan. fra Frogner menighetsråd til Kirkelig fellesråd (sak 6/11) ble også sendt til de andre menighetsrådene i Oslo. Etter det har vi fått kopi av brev av 21. jan. fra Markus menighetsråd til fellesrådet om samme sak. Den 28. jan. kom det e-post fra ass. kirkeverge Bjarne Neerland om hvordan man ser for seg involvering fra menighetsrådene i bemanningsarbeidet. KONTORADRESSE: FROGNER MENIGHET, BYGDØY ALLÉ 36, 0265 OSLO POSTADRESSE: POSTBOKS 3072 ELISENBERG, 0207 OSLO TELEFON TELEFAKS E-POST: INTERNETT:

2 2 c) Kirkevalget. Nominasjonskomitéen oppnevnt av menighetsrådet (sak 7/11) har valgt Liv Clemens som leder. Komitéen tar gjerne imot forslag på navn til vurdering for valglisten. d) Pensjonert sokneprest Kirsti Aasen (tidl. Kampen menighet) skal etter domprostens avgjørelse ha noen enkeltgudstjenester og tjenesteuker i Frogner og Bygdøy menigheter våren Sakene ble tatt til orientering. Sak 13/11 Regnskapstall for 2010 Regnskapsavdelingen i fellesrådet har opplyst at regnskapsrapporten for 2010 må legges fram for menighetsrådet før revisjonen kan igangsettes. Per 26. januar (da innkallingen til MR-møtet ble sendt ut) var rapporten ennå ikke kommet fra fellesrådet til menighetskontoret. Det hadde heller ikke skjedd innen møtedatoen 2. februar. Saken ble utsatt. Sak 14/11 Utleieregler for kirkene i Oslo Ifølge kirkelovens 20 kan kirkelig fellesråd kreve betaling etter nærmere regler godkjent av bispedømmerådet for utleie av kirker til konserter o.l. I Oslo har det vært skiftende regler om dette. De siste retningslinjer og satser for leie av kirkerom i kirkene i Oslo ble vedtatt av Kirkelig fellesråd i Oslo i 2005 og godkjent av Oslo bispedømmeråd i januar 2006 for perioden fram til Nye regler er ennå ikke vedtatt, men hovedkomitéen i fellesrådet behandlet forslag til nye regler i Saken ble lagt frem for fellesrådets møte (sak F18/10), men ble da med stort flertall utsatt til fellesrådets møte i februar Forslaget til nye retningslinjer og satser er preget av at en større del av inntektene fra utleie skal gå til fellesrådet. Samtidig som en større del av leieinntektene fra kirkerom (konserter) foreslås overført til fellesrådet, understrekes det at leiereglene bør være et insentiv for menighetene til utleie. Sakspapirene fra fellesrådet og de nåværende retningslinjene har vært bestilt på e-post fra fellesrådet. Den 28. januar kom en e-post med diverse vedlegg fra ass. kirkeverge Bjarne Neerland som svar på forespørselen (videresendt til MR-medlemmene). Det var en litt uoversiktlig samling dokumenter som favnet videre enn det forespørselen gikk ut på. Arbeidsutvalget (AU) diskuterte saken før MR-møtet og konsulterte også organist Bjørn Kleppe, som sammen med menighetsforvalter Fred Søndby har mest å gjøre med utleien til konserter. AU ser ikke behovet for nye regler for den typen utleie som er aktuell i Frogner kirke. (Utgiftene til vakt og renhold belastes ikke fellesrådet i dagens ordning hos oss.) AU mener at mest mulig av leieinntektene bør komme menighetene til gode, både for å stimulere til slike aktiviteter og fordi slik utleie samtidig medfører belastninger. Videre bør reglene være mest mulig ubyråkratiske og lette å anvende i ulike situasjoner. I Frogner fastsettes utleiesatsene differensiert innenfor taket på kroner. F.eks. har Cæciliaforeningen betalt kr. 0 i leie (men med utgifter til vakt og renhold) for Juleoratoriet. Disse to konsertene i desember har riktignok høye billettinntekter, men samtidig store utgifter til solister, orkester osv., og de gir en kunstnerisk fremragende fremføring av det kristne julebudskapet som menigheten er stolt over å gi plass til i sin kirke. Leien på kr. 0 balanseres med at Cæciliaforeningen synger i noen gudstjenester, og slik gir et uvurderlig bidrag til gudstjenestekvaliteten. Slike fleksible måter å forholde seg på blir vanskelige med det nye forslaget til regler. Reglene bør være åpne og ubyråkratiske også fordi Oslos kirker og deres lokale tradisjoner er så forskjellige. Menighetsrådet slutter seg til AUs vurderinger og ønsker at Kirkelig fellesråd i størst mulig grad viderefører gjeldende utleieregler for kirkene i Oslo.

3 3 Sak 15/11 Orgelsituasjonen Kirkelig fellesråd i Oslo har varslet at det har brukt så mye arbeidskraftressurser til reparasjoner av orgelet i Frogner kirke at det ved neste større feil ikke kan regnes med flere reparasjoner. (E-post fra bygg- og anleggssjef Torbjørn Borgen av 24. januar.) Et digitalt orgel, som har vært brukt i Ris kirke under arbeidet med det nye pipeorgelet der, er lagret i Frogner kirke fra 25. januar og kan bli aktuelt som et midlertidig erstatningsinstrument. Orgelkomitéen behandlet saken på sitt møte senere samme dag og foreslo at menighetsrådet skulle sende en uttalelse til fellesrådet. Menighetsrådet sluttet seg til orgelkomitéens forslag til ordlyd. Frogner menighetsråd sender følgende uttalelse til Kirkelig fellesråd i Oslo i anledning den siste utvikling i orgelsaken: Frogner menighetsråd tar til etterretning at det digitale orgelet som i den siste tiden har vært brukt i Ris kirke, fra og med 25. januar 2011 er lagret i Frogner kirke. Menighetsrådet merker seg videre at Kirkelig fellesråd i e-post av fra Torbjørn Borgen til Fred Søndby uttaler at det nå brukes så mye arbeidskraftressurser på å drifte orgelet i Frogner kirke at det knapt er mulig å holde det i god spillbar stand, og at videre reparasjoner og bruk derfor bør stanses ved neste større feil. Ved et sammenbrudd for orgelet i Frogner kirke er både orgelkomitéen og menighetsrådet enig i at det vil være aktuelt å ta i bruk det nevnte digitale orgelet som midlertidig erstatning, slik Borgen uttrykker det i e-posten. Menighetsrådet forutsetter da at vi vil ha et bestemt tidsintervall å forholde oss til, i likhet med de andre kirkene som har fått digitalorgelet plassert for en overgangsperiode når det var klart at det skulle komme nytt pipeorgel der. Det er derfor viktig at nytt pipeorgel i Frogner kirke nå prioriteres klart av fellesrådet, og at det gjennom budsjettbehandling og budsjettdisponering skaffes tilstrekkelige midler til det. Orgelet må minst ha tilsvarende størrelse som dagens orgel med sine 51 stemmer, jfr. både tidligere vurderinger i menighetens organer og den rapporten som Kirkelig fellesråd i 2009 bestilte fra orgelsakkyndig Hans Jacob Tronshaug: Utfra kirkens størrelse og den varierte bruken det nye orgelet vil få, er det ønskelig å gi instrumentet minimum 50 stemmer fordelt på minst tre manualer og pedal. Gjenbruk av stemmer er i høyeste grad aktuelt. Gjenbruk av stemmer går først og fremst på restaurering og videre bruk av flere av August Nilsens bevaringsverdige og unike stemmer fra 1880-årene, som befinner seg i det nåværende orgelet. Selv om det er flere kirker i Oslo enn Frogner som har orgelbehov, bør det nå være vår tur. Viktige argumenter for det er: orgelets tilstand med fare for sammenbrudd, og med store feil og mange reparasjoner i en årrekke, den omfattende og allsidige bruken av det i en av Oslos største kirker: i tillegg til gudstjenestene er det et stort antall kirkelige handlinger (vielser, bisettelser) og konserter, takket være konsertenes art og kirkens sentrale beliggenhet er det ofte publikum fra hele byen, et langvarig engasjement i menigheten som nå har ført til et innsamlingsresultat på ca. 2,5 millioner kroner (den nåværende orgelkomitéen har arbeidet med saken siden mai 2000, og innsamlingen har pågått siden da, men arbeidet for å få en bedre orgelløsning begynte lenge før det),

4 4 gjennom mange år har det vært lagt vekt på å holde orgelet i best mulig stand (både ved innsats fra kirkens organist og reparasjoner fra fellesrådets side, som vi er takknemlige for); at et sammenbrudd på denne måten er blitt utsatt, må ikke føre til at vi prioriteres lavere enn tilfellet ville ha vært om vedlikeholdet hadde vært mer passivt. På bakgrunn av den siste utvikling i saken og at det snart er to år siden vi forrige gang hadde et møte med Kirkevergen, ønsker menighetsrådet at det før påske holdes et nytt møte mellom representanter for fellesrådet og menigheten for å drøfte framdriften av orgelsaken. Sak 16/11 Innspill til fellesrådets budsjettforslag til byrådet for 2012 Fellesrådet sender ikke lenger brev til menighetene med en bestemt frist for å melde ønsker og behov i forbindelse med forberedelsen av fellesrådets budsjettsøknad til Oslo kommune for neste år (2012). På forespørsel ble det i fjor i stedet oppfordret til å sende inn ønsker og behov så snart som mulig. Frogner menighetsråd vedtok derfor på sitt møte å sende et brev til Kirkelig fellesråd der det bes om at det i fellesrådets budsjettforslag til kommunen for 2011 måtte føres opp investeringsmidler til nytt orgel og til rehabilitering av Frogner kirke. Menighetsrådet sender et brev til Kirkelig fellesråd med ønsker til fellesrådets budsjettsøknad til Oslo kommune for 2012, der det bes om investeringsmidler til nytt orgel og til rehabilitering av Frogner kirke. Brevet utformes som en oppdatert utgave av det tilsvarende brevet som ble sendt om 2011-budsjettet. Kopi av brevet sendes Byrådsavdeling for kultur og utdanning v/ byråd Torger Ødegaard. Sak 17/11 MØTE MED STABEN Jardar Seim ønsket stabsmedlemmene velkommen, og leste til en innledning fra Hebreerbrevet kap. 10, vers Møtet med staben ble ledet av Johannes Aanderaa. Saken om trosopplæring (sak 18/11) ble drøftet av rådet før medlemmene av staben hadde sluttet seg til møtet. Det ble gitt en kort repetisjon, og Arne Slørdahl bekreftet at Barne- og ungdomsutvalget enstemmig har gått inn for at Frogner og Bygdøy menigheter skal gå sammen i en samarbeidsenhet i forbindelse med gjennomføringen av trosopplæringsreformen. Det vedtatte temaet for samtalen var: Mine drømmer for Frogner menighet. Og hvordan kommer vi dit? Mye av samtalen kom til å dreie seg om at vi har en utfordring når det gjelder å inkludere barnefamilier mer i gudstjenestene. Det har stor betydning for besøkende å bli møtt på en god og inkluderende måte, og det bør finnes et tilbud for de minste barna, for eksempel et søndagsskoletilbud i kapellet under prekenen. Muligheten for å kunne arrangere spesielle gudstjenester for barn og unge, ble også nevnt. Ideer til nye aktiviteter: - Samtalegruppe (for eksempel i Kirkestuen) om aktuelle temaer. Kjente personer kan inviteres som innledere til debatt.

5 5 - Lage møteplasser hvor folk kan treffes uten at det er organisert. - Enkelte gudstjenester kan legges til kveldstid på søndager, enten i tillegg til eller istedenfor gudstjenesten søndag formiddag. - Tilbud om babysang bør gjenopptas. Dett kan eventuelt arrangeres om en del av trosopplæringsprosjektet. - Planlegge enkeltstående arrangementer. (Kan være enklere å gjennomføre enn faste opplegg.) Spørsmål om holdninger: - De som har ideer om aktiviteter, må møtes med en positiv holdning. - Vi må skape en kultur for av og til å kunne gjøre noe nytt. Ideer og ønsker ellers: - Lage et avlukke i pleksiglass bakerst i kirken, der barn kan leke uten å forstyrre under gudstjenesten. - Ha innsyn til kirkerommet gjennom glassdørene dersom det kan gjøres på en forsvarlig måte med henblikk på sikkerhet. Det ble sagt mye positivt om vårt gudstjenestetilbud, og det ble positivt notert at Frogner menighet har hatt et godt oppmøte på gudstjenestene også i 2010, som i årene tidligere. Det ble dessuten uttrykt glede over at Frogner menighet har et gudstjenestetilbud hver uke også i sommertiden, og at menighetsrådet bidrar økonomisk til å betale vikarprester i ferietiden. Det ble uttalt som et viktig poeng at vi ikke bare konsentrerer oss om nye ting, men at vi fortsetter med og videreutvikler det vi allerede lykkes bra med. Gudstjenesteog kulturutvalgets opplegg med helgenlørdager i kapellet ble nevnt som et eksempel på dette. Det ble ikke fattet noe vedtak i sak 17. Sak 18/11 Trosopplæring (jfr. sak 3/11). Behandlingen av saken ble påbegynt før staben hadde sluttet seg til møtet og ble avsluttet under samtalen med staben (sak 17). Tirsdag 1. februar kl var det en oppstartsamling om trosopplæring i domprostiet i Fagerborg menighetshus. Fra Frogner menighet deltok Gunnar Heiene (leder for Barne- og ungdomsutvalget), Jardar Seim (menighetsrådsleder) og Fred Søndby (menighetsforvalter). Den 14. februar blir det et drøftingsmøte på bispedømmekontoret med én representant fra hver menighet. Menighetenes syn på foretrukket samarbeidsmodell legges fram der. (Menighetene har også mulighet til å stå alene og ikke inngå samarbeid med andre menigheter, selv om det ikke anbefales av styringsgruppen.) Barne- og ungdomsutvalget hadde behandlet saken og anbefalte enstemmig at menighetsrådet går inn for en modell der Frogner og Bygdøy menigheter samarbeider. Frogner menighetsråd ønsker at Frogner og Bygdøy menigheter sammen utgjør en trosopplæringsenhet, dvs. alternativ 1 blant de modellene som er foreslått av styringsgruppen for trosopplæring i domprostiet.

6 6 Sak 19/11 Utvidelse av Frogner menighet (saken ble behandlet etter sak 16) Paul Nome og Jardar Seim orienterte. Grensejusteringene for enkelte menigheter i Oslo ble vedtatt av Oslo bispedømmeråd og gjennomføres fra Frogner menighet tilføres betydelige områder fra Domkirkens menighet (rodene 301, 302, 303, 304, 709, 710 og den delen av rode 504 som ikke allerede tilhører Frogner). Menighetsmøtet i Frogner støttet utvidelsen, men påpekte samtidig behovet for styrket bemanning. Utvidelsen av menigheten vil bli markert ved en menighetsside (annonseside) i Lokalavisen Frogner i februar. Eventueltsaker: Saken ble tatt til orientering. Sak 20/11 Kveldsgudstjenester (saken ble behandlet før sak 17) Ola B. Johannessen reiste saken og viste til eksempler på vellykte kveldsgudstjenester i kirker som Trefoldighetskirken og Jakobs kirke. Han nevnte også at spørsmålet flere ganger har vært drøftet i Frogner menighetsråd, bl.a. i forbindelse med strategiplanen av juni Spørsmålet om kveldsgudstjenester tas med i samtalen med staben under sak 17. Fred Søndby, sekretær

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

Tre alternativer og flere anbefalinger

Tre alternativer og flere anbefalinger 1 Schafteløkken Rapport til Frogner menighetsråds møte 19.11.2014 Tre alternativer og flere anbefalinger Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Frogner menighetsråd 21.5.2014 2 Forord Arbeidsgruppen

Detaljer

Heggedal menighet 2007

Heggedal menighet 2007 Virksomhetsrapport for 2007 Den norske kirke Virksomhetsrapport for 2007 Innhold 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK... 7 1.3 KIRKESØKNING... 8 2 ORGANISASJON... 9 2.1 MENIGHETSRÅD

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 i Fjellhamar kirke, dåpssakristiet Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet 10.04.2014 2 GLIMT FRA ÅRET 2013 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Årsmeldingen

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Til styret for FIKS ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS MØTEINNKALLING Tid: 27.november 2013 kl 18.00 Jnr.229 /13 A 418 Sted: Møterommet

Detaljer

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.06.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 14.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse Referat fra møte i Helgerud menighetsråd Torsdag 13 mars 2014 kl 1830 i Sakristiet Medlemmer: Faste medlemmer: o Solveig Elin Bru-Olsen x Gunn Kristin Aune x Piriyanthy S Skarbø x Hans Christian Guren

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

ÅRSMELDING 2001 FOR RØNVIK MENIGHETSRÅD OG SOKNEPREST.

ÅRSMELDING 2001 FOR RØNVIK MENIGHETSRÅD OG SOKNEPREST. 1 Innhold: 0. Visjonen: En åpen og inkluderende kirke. S. 1 1. Statistikk for 2001. Gudstjenester og kirkelige handlinger. S. 2 2. Dåpsopplæring. Konfirmantarbeid og kirkelig undervisning. S. 3 3. Kirkemusikk.

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer