Innkalling til NLM ungs. Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE. Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til NLM ungs. Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE. Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo"

Transkript

1 Innkalling til NLM ungs Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo Alle som er medlemmer og har betalt medlemskap for 2013 har stemmerett. Innkallelse og årsmelding vil også bli lagt ut på

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Saksliste 2.0 Underskrift Landsstyre NLM ung Vedlegg 1 Kandidater til valg av styremedlemmer 2 Kandidater til valg av valgnemnd 3 Kandidater til valg av protokollkomité 4 Vedtekter for NLM ung 5 Programskisse 6 Fullmaktsskjema 7 Årsmelding NLM ung

3 1.0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Konstituering av årsmøtet 3.1 Valg av ordstyrer 3.2 Valg av referenter 3.3 Valg av noen til å godkjenne protokoll 4. Godkjenning av årsmelding for Valg 5.1 Valg av styremedlemmer 5.2 Valg av valgnemnd 5.3 Valg av kontrollkomite 6. Saker Vi behandler to av fire av retningene i strategien for NLM ung , Ut i Norge og Ut i verden, som kreative drøftingssaker. Landsmøtet munner ut i en resolusjon etter to dager med seminarer og gruppesamtaler rundt tema. Landsstyret ønsker at landsmøtet skal være et arena med rom for konstruktiv samtale om arbeidet som drives av NLM ung. 6.1 Ut i Norge 6.2 Ut i verden 3

4 Vedlegg 1) Kandidater til valg av styremedlemmer Vedlegg 2) Kandidater til valg av valgnemd Vedlegg 3) Kandidater til valg av protokollkomité 4

5 Vedlegg 4) Vedtekter for NLM ung VEDTEKTER FOR NLM UNG 1 FORMÅL OG BASIS: 1.1. NLM ung er Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) barne- og ungdomsarbeid og har til formål å utbre Guds rike blant barn og unge nasjonalt og internasjonalt, ved å lære dem den treenige Gud å kjenne og gjøre Jesus kjent som Veien, Sannheten og Livet NLM ung bygger sitt arbeid på Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter NLM ung vil arbeide i samsvar med den teologiske og strategiske retning som Norsk Luthersk Misjonssambands generalforsamling, hovedstyre og rådsmøte legger for arbeidet. 2 MEDLEMSKAP 2.1 NLM ung består av a) fellesskap 1 som forplikter seg på å arbeide etter organisasjonens formål og basis og som er innmeldt i NLM ung b) direktemedlemmer som betaler en fastsatt kontingent til organisasjonen Alle foreningsmedlemmer betaler en lokalt fastsatt kontingent til sitt lokale fellesskap. Landsstyret i NLM ung kan fastsette en minimumssats for den lokalt fastsatte kontingenten. Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for medlemskap i NLM ung. Alle medlemmer som har fylt 12 år er valgbare til NLM ungs landsmøte. 3 NLM UNG LANDSMØTE 3.1. NLM ung holder landsmøte hvert år på det stedet landsstyret bestemmer NLM ungs landsmøte består av: Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med medlemmer kan sende fire utsendinger. Fellesskap med kan sende seks utsendinger osv. Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i NLM ung. Landsstyret i NLM ung Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes med 1/10 av de stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barne- og ungdomsrådene. Det kan ikke delta flere direktemedlemmene på landsmøtet enn det totale antallet utsendinger fra fellesskap og regionale barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor antallet direktemedlemmer overstiger antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre en tilfeldig trekning for å avklare hvilke direktemedlemmer som vil få stemmerett. 1 Fellesskap brukes her som samlebetegnelse for alle foreninger, lag, grupper og forsamlinger 5

6 Ledermøtet i NLM kan møte med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Inntil to representanter fra NLM hovedstyre møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Landsstyret kan i tillegg invitere andre gjester uten tale-, forslags- og stemmerett 3.3. Landsmøtets oppgaver: Godkjenne dagsorden. Endring i dagsorden må vedtas med minst 2/3 flertall. Velge dirigenter, referenter og to til å undertegne protokollen. Godkjenne årsmelding og regnskap. Vedta strategi og handlingsplan. Velge landsstyrets fem medlemmer og fire varamedlemmer. To medlemmer velges hvert år for to år. Styreleder og varamedlemmer velges for ett år ved egne valg. Velge fem medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité for neste landsmøte. Velge tre medlemmer og to varamedlemmer til kontrollkomitéen. Medlemmene velges for to år, idet en og to velges vekselsvis hvert år. Varamedlemmer velges for ett år. Vedta og/eller endre vedtekter for NLM ung. Behandle saker fremmet av landsstyret. Behandle saker fremmet av fellesskap som er innmeldt i NLM ung. Behandle beretning fra kontrollkomitéen. Valg av medlemmer i landsstyre, herunder valg av styreleder og varamedlemmer, valgkomité og kontrollkomité foretas skriftlig. Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte når landsstyret finner det nødvendig eller minst 10% av felleskapene forlanger det. 4 LANDSSTYRE 4.1 Landsstyret består av fem valgte medlemmer med stemmerett og fire varamedlemmer. 1. varamedlem møter fast i styret, men har ikke stemmerett når alle medlemmene er til stede. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Daglig leder NLM ung møter fast med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Generalsekretær i NLM og én representant for NLMs hovedstyre har møte- og talerett. Landsstyret avgjør om andre skal få delta i møtene uten forslags- og stemmerett. Landsstyret velger én representant med møte- og talerett i NLMs hovedstyre og to representanter med tale- og stemmerett i NLMs rådsmøte. Ansatte i NLM ung sentralt kan ikke være medlem av landsstyret. 4.2 Landsstyret skal lede arbeidet i NLM ung mellom landsmøtene i samsvar med de linjene landsmøtet trekker opp. Det avholdes minst fire møter hvert år, et av møtene 6

7 bør holdes sammen med NLMs hovedstyre. Referat fra møtene sendes styrets medlemmer og varamedlemmer, regionenes barne- og ungdomsråd og NLMs hovedstyre Landsstyret ansetter alle medarbeidere i faste stillinger i NLM ungs hovedadministrasjon på bakgrunn av innstilling fra leder NLM ung Leder NLM ung ansettes på bakgrunn av innstillingen fra et innstillingsutvalg som består av landsstyrets leder og nestleder samt generalsekretær i NLM. Hovedstyret i NLM har anledning til å uttale seg om kandidatene før ansettelsen. 4.4 Landsstyret forbereder landsmøtet og sender ut innkalling med forslag til dagsorden. Landsstyret foreslår dirigenter og referenter. Innkallingen sendes senest tre måneder før landsmøtet. Forslag til saker fra fellesskap må være innkommet til landsstyret senest to måneder før landsmøtet. Sakspapirer, årsrapport og forslag til arbeidsplan sendes alle delegater senest én måned før landsmøtet. 5 KONTROLLKOMITÉ 5.1 Kontrollkomitéen består av tre medlemmer og to varamedlemmer valgt av landsmøtet. Komitéen konstituerer seg selv. 5.2 Komitéen skal føre tilsyn med at landsstyret i NLM ungs virksomhet er i samsvar med NLM ungs vedtekter og handlingsplaner samt relevante lover og forskrifter. Komitéen skal gjennomgå landsstyrets referater/protokoller, landsstyrets melding til landsmøtet og NLM ungs regnskap. Kontrollkomitéens beretning forelegges landsmøtet som fatter beslutning i sakens anledning (jfr. 3.3). Ansatte i NLM ungs hovedadministrasjon kan ikke være medlemmer av kontrollkomitéen. 6 VALGKOMITÉ 6.1 Valgkomitéen består av fem medlemmer og tre varamedlemmer valgt av landsmøtet. Komitéen konstituerer seg selv. 6.2 Komitéen fremlegger forslag til valg av styreleder, landsstyrerepresentanter, kontrollkomité, valgkomité. Forslaget bør inneholde minst det dobbelte antall av dem som skal velges. Ansatte i NLM ungs hovedadministrasjon kan ikke være medlemmer i valgkomitéen. 7 LOJALITET I LIV OG LÆRE FOR ANSATTE OG TILLITSVALGTE 7.1 Alle ansatte og tillitsvalgte i NLM ung representerer organisasjonen, og må lære og leve i samsvar med organisasjonens gjeldene vedtak. 8 ENDRING 8.1 Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall. 1 og 8 kan kun endres ved 9/10 flertall. 8.2 Dersom NLM ung oppløses, tilfaller organisasjonens eiendeler Norsk Luthersk Misjonssamband, som også overtar ansvaret for å videreføre virksomheten. 7

8 Vedlegg 5) Programskisse Torsdag 24.oktober Åpningsmøte Fredag 25. Oktober Morgensamling Fellesseminar: Ut i Verden Lunsjpause Fellesseminar med påfølgende samtalegrupper Seminarbolk I: Ledelse Seminarbolk II: Ledelse Middagspause Kveldsmøte Konsert Lørdag 26. Oktober Morgensamling Fellesseminar: Ut i Norge Lunsjpause Seminarbolk Landsmøte, valg Middagspause Møteplassen Kveldsmøte Se oppdatert og fullstendig program på 8

9 Vedlegg 6) Fullmaktsskjema FULLMAKT LANDSMØTE NLM UNG 2013 Her fylles laget inn Lagets navn: NLM-region: Gir med dette Personens navn alder Fullmakt til å representere vår forening/lag ved NLM ungs Landsmøte i Oslo oktober Underskrift av styreleder (evt. nestleder eller annet styremedlem dersom styreleder velges.) Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med medlemmer kan sende fire utsendinger. Fellesskap med kan sende seks utsendinger osv. Sted Dato Fullmakten må være sendt innen 01.oktober 2013 til NLM ung Landsmøte, Sinsenveien 25, 0572 Oslo, eller skannet og sendt til Absolutt siste frist vil være lørdag 26. oktober 2013 i Misjonssalen Oslo klokka

10 Vedlegg 7) Årsmelding NLM ung ÅRSMELDING NLM UNG 2012 NLM ung 13. september 2012 ble organisasjonen NLM ung stiftet. I oktober ble NLM ung registrert i enhetsregisteret og første landsmøte ble avholdt i Oslo 3. november. Ved årsskiftet har NLM ung registrert 663 lag, 326 av disse er tellende for støtte gjennom LNU og Fordelingsutvalget. Vi har 6801 tellende medlemmer. Misjonsbefalingen NLM ungs strategi er forankret i misjonsbefalingen i Matteus 28, Her finner vi vårt oppdrag som misjonsorganisasjon, og på denne bakgrunnen driver NLM ung sitt arbeid med fire fokusområder. Vi vil presentere noen høydepunkter fra hva som har skjedd innen for disse i 2012: Ut i Norge: Et sentralt punkt i oppstartsåret har vært å etablere prosjektet, hvor vi har satt oss et mål om å etablere 100 nye barne- og ungdomsfellesskap for åringer innen Dette arbeidet drives hovedsakelig gjennom de ulike NLM-regionene, men sentralleddet har forsøkt å stimulere dannelsen av nye fellesskap i områder med få eller ingen etablerte fellesskap. Høsten 2012 ble et tenåringsarbeid satt i gang på Manglerud i Oslo. Ved årsskiftet arbeides det med å starte arbeid flere steder. Ut i verden: november ble misjonskonferansen Frontline avviklet i Oslo. Hensikten med konferansen er å skape engasjement for misjonsoppdraget lokalt og globalt. NLM ung planlegger et tettere samarbeid med NLM utland i årene som kommer, og vil sammen lage en internasjonal kirkelederkonferanse om urbanisering og ungdomsarbeid i Inn i troen: Høsten 2012 ble det satt i gang arbeid med å utvikle en trosopplæringsressurs for arbeid mot aldersgruppen år. Prosjektet har fått tittelen «spot on» og er planlagt fullført i løpet av Inn i fellesskapet: Vi ønsker å fokusere på utvikling både av våre fellesskap og av våre enkelte ledere. Ved årsskiftet er vi så vidt i gang med å drøfte hvordan dette skal gjøres. Fellesskap Siden 1980 har det vært en kontinuerlig nedgang i NLMs barne- og ungdomsarbeid. I vårt første år som egen organisasjon har vi opplevd at over 90 nye barne- og ungdomslag har blitt registrert. Selv om de fleste av disse lagene dreier seg om eksisterende arbeid som tidligere ikke har vært registrert, er økningen svært gledelig og større enn vi har sett på flere tiår. Allikevel ser nedleggingen av lag ikke ut til å stoppe og lagsstatistikken pr viser to færre lag enn NLM hadde året før. Mediearbeid NLM ung vil som egen organisasjon fortsatt ha ansvar for nettmagasinet itro. Dette nettstedet gir daglig ferske nyheter, artikler, andakter og mye mer til ungdom. Nettstedet er i positiv utvikling og når bredt. Sentrale arrangement NLM ung gjennomførte to sentrale arrangement i 2012: 10

11 Misjonskonferansen Frontline ble gjennomført i Oslo november Landsmøte, Oslo 3. november NLM ung har i tillegg vært medarrangør for NIMBU-konferansen i Danmark og regionlederkonferanse. Misjonsfokus Både på lag og leir settes det fokus på misjonsarbeidet vårt. Vi opplever stor etterspørsel etter misjonsinformasjon og har sett en økning i givertjenesten for barn og unge. Gjennom Frontline, TeFT og Veien til tjeneste har også flere unge fått øynene opp for å ta del i misjonsoppdraget. Økonomi I og med at NLM ung ble stiftet så sent på året i 2012 slås regnskapet for gjeldene år sammen med regnskapet for inneværende år og vil tas opp på landsmøtet i Ansatte Disse var ansatt i NLM ung i 2012: Grete Yksnøy Martinsen (deltid, barne- og familiekonsulent), Inger Melbø Strangstad (deltid, MAKShjelp), Hans Arne Sanna (deltid, ungdomskonsulent), Kristin Aamodt (deltid, forkynner) Elin Austbø (deltid, administrasjonskonsulent), Elisabeth Berg Pedersen (deltid, administrasjonskonsulent), Hans Kristian Skaar (leder), Jan Egil Reime (deltid, Spot on), Ingebjørg Hauge (deltid, Spot on), Hanna Aksnes (ettåring, Nord-Norge-teamet). itro: Nils Kåre Bøe (deltid, redaktør), Jenny Stige (deltid), Narve K. Nystøyl (deltid), Astrid Rydland Bjørke (deltid), John Olav Selstø (vikar) UL: Gjermund Nordhus (prosjektleder), Erlend Gilje (deltid), Kristoffer Skuggedal (deltid) NLM ungs landsstyre Fram til landsmøtet ble NLM ung ledet av et interimstyre. På landsmøtet ble følgende styre valgt: Gunnar Loland (leder), Åshild Alte (nestleder), Gunnlaug Kristoffersen, Liv Marit Pettersen og Margunn Østebø (styremedlemmer). Steffen Stensland har vært 1. varamedlem og blitt innkalt til alle møter. Landsstyret gjennomførte ett møte i

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer