UA er UiO s hovedarena som benyttes til å nå ut til befolkningen eller til å knytte kontakter i profilerende øyemed.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UA er UiO s hovedarena som benyttes til å nå ut til befolkningen eller til å knytte kontakter i profilerende øyemed."

Transkript

1 Universitetet i Oslo Prinsipper, priser og reglement ved bruk av Universitetets aula Universitetets aula (nedenfor betegnet som UA) er den tradisjonsrike arrangements- og konsertsal ved Universitetet i Oslo (UiO). Denne benyttes også til større faglige og kulturelle arrangementer som profilerer UiO. UA er UiO s hovedarena som benyttes til å nå ut til befolkningen eller til å knytte kontakter i profilerende øyemed. Aulaen med Edvard Munch s aulamalerier gjøres tilgjengelig for et allment publikum til faste tider i løpet av året. UA skal være med å fremme Oslo som Norges ledende musikk- og kulturby. Målgruppe Arrangementer i UA retter som mot ansatte og studenter ved UiO, befolkningen for øvrig og/eller spesielt inviterte. Aktører kan være UiO s egne ansatte, viktige vitenskapsformidlere, kulturaktører fra inn- og utland og/eller andre spesielle grupperinger som UiO i profileringsøyemed ønsker at skal ha arrangementer i UA. Egnethet Arrangementer i UA skal være akustiske eller kreve svært enkel teknikk. Arrangementer som krever omfattende tilrettelegging eller rigging av ekstra teknisk utstyr ansees uegnede. UA skal ikke brukes som øvingslokale utover prøver til konserter i UA. Arrangementer i UA skal holde et høyt profesjonelt og/eller kunstnerisk nivå eller presentere unge talenter. Arrangører i UA må respektere at lokalet er fredet etter lov om kulturminner. Arrangementstyper Det skilles mellom UiO-interne arrangementer, arrangementer i regi av samarbeidspartnere og øvrige arrangementer. UiO-interne arrangementer: Årsfest 2.september Doktorkreeringer Årlige musikkfestdager første helgen i november Adventskonsert i forbindelse med tenning av julegran på universitetsplassen Teknisk avdeling Administrasjon og stab Postadr.: Postboks 1077 Blindern, 0316 Oslo Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 8. et., Problemveien 7, 0313 Oslo Telefon: Telefaks: Org.nr.:

2 2 Andre arrangementer i regi av UiO I tillegg får følgende av UiO s interne kor og orkestre avholde en årlig gratis konsert: o Universitetets Symfoniorkester o Schola Cantorum o Akademisk korforening o Kvindelige studenters sangforening o Den norske studentersangforening Samarbeidspartnere Det er anledning til å søke om å bli samarbeidspartner. Listen over samarbeidspartnere revideres en gang årlig av en gruppe bestående av representanter for Universitetsdirektøren, Teknisk avdeling og Kommunikasjonsavdelingen med UiO s Kulturkonsulent som sekretær. I utgangspunktet inviteres følgende aktører til å bli samarbeidspartnere: Oslo-Filharmonien Kringkastingsorkesteret Det Norske Kammerorkester Barrat Dues Musikkinstiutt Norges musikkhøgskole Oslo Kammermusikkfestival Ultimafestivalen Oslo Jazzfestival Oslo Griegfestival Oslo World Music Festival Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival Det Norske Solistkor Alle samarbeidspartnere skal i markedsføringen av enkeltarrangementer vise at de samarbeider med UiO på trykksaker, hjemmesider og lignende.

3 3 Booking og priser Booking av Aulaen kan tidligst skje 1 ½ år før arrangementsdato for eksterne. For UiO-interne arrangementer og samarbeidspartnere er booking mulig 2 år før arrangementsdato. Seneste booking er i alle tilfeller 4 uker før aktuelt arrangement. Det er ikke aktuelt å booke UA tidligere enn disse fristene ettersom de interne og faste arrangementene må på plass først. Allikevel må man kunne gjøre unntak ved særlig viktige begivenheter. For booking og priser ta kontakt med Teknisk avdeling: Dato: Med hilsen Gunn-Elin Aa.Bjørneboe Universitetsdirektør (Sign.) Tove Kristin Karlsen Assisterende universitetsdirekør (Sign.) Saksbehandler: Gjøril Songvoll ,

4 4 Priser ved bruk av Universitetet i Oslo (Mars 2011) Grupper som ikke har tilhørighet til Universitetet i Oslo betaler eksterne priser. Grupper som har blitt tilbudt og akseptert å være kulturell samarbeidspartner med Universitetet i Oslo betaler priser som angitt for samarbeidspartnere. Fakulteter, sentre og andre enheter ved UiO som har arrangement i Uio regi betaler interne priser. EKSTERNE PRISER Hverdager Lørdag/søndag ARRANGEMENT Fire-timers arrangement med betjening Mertid arrangement per påbegynt time( med publikum) per time per time PRØVER MM Prøver, rigging og rydding (min. fire timers leie) Mertid prøver mm ut over fire timer per time per time SAMARBEIDSPARTNERE Hverdager Lørdag/søndag ARRANGEMENT Fire-timers arrangement med betjening Mertid arrangement per påbegynt time (med publikum) per time per time PRØVER MM Prøver, rigging og rydding (min. fire timers leie) Mertid prøver mm ut over fire timer per time per time INTERNE PRISER Hverdager Lørdag/søndag ARRANGEMENT Fire-timers arrangement med betjening Mertid arrangement per påbegynt time (med publikum) PRØVER MM Prøver, rigging og rydding (min. fire timers leie) Mertid prøver mm ut over 4 timer Prisene reguleres per 1.1. annet hvert år, første gang i 2013.

5 5 Reglement ved bruk av Universitetes aula(mars 2011) Universitetets aula (nedenfor betegnet som Aulaen) er den tradisjonsrike arrangements- og konsertsal ved Universitetet i Oslo (UiO). Denne benyttes også til større faglige og kulturelle arrangementer som profilerer UiO. Bruk og utleie av Aulaen administrereres av Teknisk avdeling ved UiO. Booking skjer gjennom Teknisk avdelings område Sentrum. Beslutninger om utleie fattes av Teknisk direktør eller Driftssjef. 1. Arrangementstyper Det skilles mellom UiO-interne arrangementer, arrangementer i regi av samarbeidspartnere og øvrige arrangementer. 2. Målgruppe Arrangementer i Aulaen retter seg mot ansatte og studenter ved UiO, befolkningen forøvrig og spesielt inviterte. Aktører kan være UiOs egne ansatte, viktige vitenskapsformidlere, kulturaktører fra inn- og utland eller andre som UiO i profileringsøyemed ønsker skal ha arrangementer i Aulaen. 3. Profilering Alle samarbeidspartnere skal i markedsføringen av enkeltarrangementer vise at de samarbeider med UiO på trykksaker, hjemmesider og lignende. 4. Bestillingsordningen 4.1. Forespørsel, forhåndsreservasjoner og booking, samt korrespondanse vedrørende dette rettes til Teknisk avdelings område Sentrum med e-postadresse 4.2. Booking av Aulaen kan tidligst skje 1 ½ år før arrangementsdato for eksterne. For UiO-interne arrangementer og samarbeidspartnere er booking mulig 2 år før arrangementsdato. Seneste booking er i alle tilfeller 4 uker før aktuelt arrangement Ved reservering av Aulaen får man tilsendt søknadsskjema, reglement og prisoversikt. Søknadsskjema skal returneres med opplysninger om type arrangement, varighet, behov for øving, antall deltakere, ansvarlig kontaktperson, samt fullstendig fakturaadresse. Alle arrangementsansvarlige, også interne, skal fylle ut søknadsskjema.

6 Om søknaden blir godkjent, mottar leietaker en bekreftelse og en avtale som skal fylles ut og returneres. I tillegg til det som fremgår av avtalen, forplikter leietaker seg å følge dette reglementet. Avtalen vil inneholde krav om depositum på 50 % av grunnleiebeløpet. Avtalen anses ikke som inngått før depositum er betalt Etter gjennomføring av arrangementet foretas en avregning og gjenstående beløp blir fakturert. Her vil leietaker bli fakturert for riggetid, prøver og mertid som ikke er medtatt i grunnbeløpet. Leietaker vil også bli belastet for utbedring av eventuelle skader på innredning, utrustning eller selve lokalet som er oppstått som følge av arrangementet Alle leietakere må møte til en befaring i Aulaen for å avtale konkret bruk med Teknisk avdeling. Dato for befaring skal avtales med Teknisk avdeling umiddelbart etter godkjent søknad. Befaringen holdes senest 3 uker før arrangementet. Leietaker orienteres under befaringen om utstyr og bruk av Aulaen. Alt som medbringes av løst utstyr, skal på forhånd være godkjent av Teknisk avdeling Senest én uke før arrangement eller forestilling skal leietaker kontakte Teknisk avdeling ved driftsområde Sentrum for å bekrefte at alt er i orden Ved omstendigheter som UiO ikke rår over, kan bestillinger bli kansellert. UiO plikter uten forsinkelse å informere leietaker om slike hendelser. UiO tar ikke ansvar for eventuelle merkostnader eller andre ulemper som oppstår for leietaker ved slike tilfeller av force majeure Avbestilling må gjøres senest 8 uker før avtalt leiedato, i så fall returneres depositumet. Ved avbestilling mellom 4 og 8 uker før arrangementsdato returneres 50 % av depositumet. Ved avbestilling senere enn 4 uker før arrangementsdato tilbakebetales ikke depositumet. 5. Sikkerhets- og ordensregler 5.1. Ved arrangementer i Aulaen kreves det vakthold for at forskrifter om brannsikkerhet og beredskap skal overholdes. Omfang bestemmes av Teknisk avdeling med utgangspunkt i arrangementets utforming, publikumsantall m.m. Det må være egen vakt på galleriet når dette er i bruk Aulaen har en maksimal kapasitet på 600 personer. Det maksimale antall billetter som tillates solgt er billetter stilles vederlagsfritt til rådighet for UiO Det er ikke tillatt med noen form for spising eller drikking i Aulaen. Servering i foajé vil bare unntaksvis tillates, og da etter nærmere avtale med Teknisk avdeling.

7 Arealene i forværelser og garderober kan bare disponeres til utstilling av program- og informasjonsmateriell etter avtale med Teknisk avdeling. Oppslag utenom oppslagstavler er ikke tillatt uten godkjenning UiO tar ikke ansvar for verdisaker som oppbevares i lokalene under arrangementet. Garderoben er ubetjent Uhell eller skade på personer eller interiør må umiddelbart meldes fra til Teknisk avdelings personale Kostnader for eventuelle alarmutrykninger (brann eller innbrudd) forårsaket av brudd på reglement og avtale faktureres leietaker om denne eller hans medarbeidere er ansvarlig for feil bruk UiO er en røykfri institusjon, og heller ikke bruk av åpen flamme er tillatt. All form for levende lys er forbudt både inne og ute. Teknisk avdeling kan etter avtale stille med fakler til bruk ute. Disse må betjenes av vekter. 6. Teknisk infrastruktur 6.1. Endringer i Aulaens faste utstyr og inventar må på forhånd godkjennes av Teknisk avdeling. Dette kan bare skje unntaksvis og skal i så fall utføres av Teknisk avdeling, for leietakers regning Aulaens lydanlegg er tilpasset tale. Eventuelle egne anlegg må kobles inn etter anvisninger fra Teknisk avdelings personale. Arrangør må selv betjene medbrakt audio-, video- og datautstyr Det faste lydanlegget som er installert må ikke bortmonteres Aulaen er utstyrt med automatisk brannalarm (røykdetektor). Aktiviteter i Aulaen som kan utløse brannalarm, f. eks. scenerøyk, må ikke forekomme uten forhåndsavtale med Teknisk avdeling. Brannvakthold og rømningsforhold skal gjennomgås med Teknisk avdeling før alle arrangementer og forestillinger Aulaens benker og øvrig inventar er fast innredning. Bortmontering kan bare skje unntaksvis og skal i så fall utføres av Teknisk avdeling, for leietagers regning Eventuell tilslutning av forgreningskontakter og skjøteledninger skal skje etter anvisninger fra Teknisk avdelings personale. Ved eventuelle midlertidige lednings- og kabeldragninger for teleog datauttak må ikke tape/limbånd eller stifter/spiker o l. anvendes på gulv, vegger og inventar.

8 Komplettering av den faste belysningen i lokalene får bare skje etter avtale med Teknisk avdeling Flygelet i Aulaen kan bare benyttes etter avtale. Det anbefales bestilling av stemming av flygel i forkant av arrangementet. Kostnaden for stemming må dekkes av arrangør. 7. Omvisninger 7.1. Ved omvisninger i Aulaen bør gruppene ikke bestå av mer enn 15 personer Alle omvisninger skal avtales skriftlig i god tid før arrangementet Større grupper kan mottas etter særskilt avtale. Teknisk avdeling vil fakturere besøkende for utgifter til vakt- og renhold 8. Adkomst 8.1. Deltakere, opptredere, kunstnere må benytte sceneinngangen fra Kristian IV s gate Det er forbudt å parkere bak Aulaen og inne i hagen. Inn- og utlastning av rekvisita og utstyr skal skje etter anvisning fra Teknisk avdelings personale Kjøretøy skal flyttes snarest mulig etter inn- og utlastning Ved særskilte behov kan vi være behjelpelige med et mindre antall parkeringsplasser ved Historisk museum For publikumsparkering henvises det til betalingsplasser eller parkeringshus. Oslo 8.april 2011 Frode Meinich Teknisk direktør (Sign.) Astri Ottesen Driftssjef (Sign.)

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT for utleie av kommunale bygg og møtelokaler Milepelen kulturhus, Administrasjonsbygget, Mo bosenter, skolene i Nord-Odal, Prestberget klubbhus, Nord-Odal idrettshall Vedtatt

Detaljer

leievilkår, utleiesatser og reglement

leievilkår, utleiesatser og reglement leievilkår, utleiesatser og reglement pr. 01. januar 2014 Leievilkår, utleiesatser og reglement Oppdal Kulturhus - pr. 01.01.2014 ~ 2 ~ Generelle leievilkår for Oppdal kulturhus 1. Lokalene kan leies ut

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

REGLEMENT FOR BRUK OG UTLEIE AV NORGES IDRETTSHØGSKOLES ANLEGG OG LOKALER

REGLEMENT FOR BRUK OG UTLEIE AV NORGES IDRETTSHØGSKOLES ANLEGG OG LOKALER Side 1 av 5 REGLEMENT FOR BRUK OG UTLEIE AV NORGES IDRETTSHØGSKOLES ANLEGG OG LOKALER Kapittel I. Disponering 1. Definisjon av objekter a. Norges idrettshøgskoles (NIH) anlegg og lokaler består av et bredt

Detaljer

Oslo teatersenter. - Ditt miljø for grenseløs scenekunst. All innbetaling skjer til bankkonto 2085.63.68670

Oslo teatersenter. - Ditt miljø for grenseløs scenekunst. All innbetaling skjer til bankkonto 2085.63.68670 Oslo teatersenter - Ditt miljø for grenseløs scenekunst Leiekontrakt Parter: Det inngås herved kontrakt mellom leietaker/medlemsgruppe, senere omtalt som leietaker (om ikke annet er beskrevet) og Oslo

Detaljer

Innhold Generelt... 3 Dispensasjoner... 3 Sporadisk leie... 3 Målgruppe/Leietakere... 3 Kriterier... 4 Leiekontrakter... 4

Innhold Generelt... 3 Dispensasjoner... 3 Sporadisk leie... 3 Målgruppe/Leietakere... 3 Kriterier... 4 Leiekontrakter... 4 Utleiestyret Reglement for utleie av gymsaler og idrettshaller i Hole Kommune. Versjon 1 01.07.2010 Utleiestyre 2010 Innhold Generelt... 3 Dispensasjoner... 3 Sporadisk leie... 3 Målgruppe/Leietakere...

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

AVTALE. mellom. xx ( heretter ARRANGØREN )

AVTALE. mellom. xx ( heretter ARRANGØREN ) AVTALE mellom NORGES SKIFORBUND ( heretter NSF) og xx ( heretter ARRANGØREN ) 1. BAKGRUNN Alle World Cup-arrangementer på ski som avholdes i Norge hvert år tildeles NSF av Det Internasjonale Skiforbundet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG UTLEIE AV ARKTISK KULTURSENTER

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG UTLEIE AV ARKTISK KULTURSENTER RETNINGSLINJER FOR BRUK OG UTLEIE AV ARKTISK KULTURSENTER Kulturpolitisk del: 1. Generelt Hammerfest kommunes visjon: Sammen for Hammerfest Hovedmål: Hammerfest skal være en attraktiv kommune å bo i og

Detaljer

Universitet for miljø og biovitenskap Regler for utlån av lokaler til ansatte og studenter. Revidert etter evaluering vinter 2013

Universitet for miljø og biovitenskap Regler for utlån av lokaler til ansatte og studenter. Revidert etter evaluering vinter 2013 Universitet for miljø og biovitenskap Regler for utlån av lokaler til ansatte og studenter. Revidert etter evaluering vinter 2013 1. Innhold 2. GENERELL INFORMASJON...1 3. LOKALER FOR UTLÅN...2 4. LÅNTAKER...2

Detaljer

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College.

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD Gjeldende fra 1.8.2009 1.8.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / BAKGRUNN... 3 2. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2.1 Virkeområde.... 3 2.2 Ikrafttreden... 3 3. ÅPNINGSTID/DISPOSISJONSRETT...

Detaljer

Autorisasjonsavtale. Datakortets testsenteravtale for enkeltstående testsentre 2013-09-04

Autorisasjonsavtale. Datakortets testsenteravtale for enkeltstående testsentre 2013-09-04 Autorisasjonsavtale Datakortets testsenteravtale for enkeltstående testsentre 2013-09-04 Datakortet a.s Autorisasjonsavtale for enkeltstående Testsenter mellom (organisasjonens navn) (organisasjonsnummer)

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum Bystyresak 046/15 behandlet i møte 6.5.2015 Innhold Innledning... 4 Retningslinjene er ment som en praktisk

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker]

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker] AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM Eier BERGEN KOMMUNE og Leietaker [leietaker/org.nr.] Avtalen gjelder: Leie av Mathallen og torgflaten gnr/bnr 165/1122 med påstående bygning, og del av gnr/bnr 166/446

Detaljer

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 15.juni 2011 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2011/2012. Vedlagt finnes følgende

Detaljer

1. De som har fast plass på Solviken foregående sesong, mottar brev med innbetalingsblanketter i januar.

1. De som har fast plass på Solviken foregående sesong, mottar brev med innbetalingsblanketter i januar. Leietager plikter seg til å sette seg inn i Solvikens betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret. 1. De som

Detaljer

Organisasjonsnummer/registrering: NO976555988MVA Foretaksregisteret

Organisasjonsnummer/registrering: NO976555988MVA Foretaksregisteret GENERELLE VILKÅR 1. Formålet med Bysykkel Skedsmo 1.1. Generell informasjon om bysykkeltjenesten Bysykkel Skedsmo er et samarbeid mellom Skedsmo kommune og JCDecaux Norge AS ("JCDecaux"). Tjenesten innebærer

Detaljer

Reglement for utleie av kommunale eiendommer.

Reglement for utleie av kommunale eiendommer. Reglement for utleie av kommunale eiendommer. 1. Utleiereglementet gjelder a) for samtlige kommunale eiendommer, så vel innendørs som utendørs b) all form for utleie ut over kommunal virksomhet c) alle

Detaljer

Vilkår for GoStudy 2013/2014

Vilkår for GoStudy 2013/2014 Vilkår for GoStudy 2013/2014 I det følgende vil begrepet reise bli brukt om det samlede produktet GoStudy er forpliktet til å levere etter avtalen. På samme måte vil reisende bli benyttet om mottaker av

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 1. Avtale om bemanningstjenester Det foretak som bestiller bemanningstjenester av Eterni, betegnes i det følgende som Avtale om leveranse av bemanningstjenester

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

MEDLEMSAVTALE mellom GYM1 Hammerfest AS, organisasjonsnr. 997 951 573, og...

MEDLEMSAVTALE mellom GYM1 Hammerfest AS, organisasjonsnr. 997 951 573, og... MEDLEMSAVTALE mellom GYM1 Hammerfest AS, organisasjonsnr. 997 951 573, og... Medlemsnr.:... Fødselsdato:... Fornavn:... Etternavn:... Telefon (dagtid):... Mobiltelefon:... Adresse:... E-post adresse:...

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

IKM-I-K-10N Standard innkjøpsbetingelser for innleie av personell IKM Gruppen

IKM-I-K-10N Standard innkjøpsbetingelser for innleie av personell IKM Gruppen Side 1 av 10 1. ANVENDELSE 1.1. Disse generelle betingelser for innleie av personell gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dersom utleier benytter eller henviser til andre alminnelige eller spesielle

Detaljer