Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kai Henning Henriksen Ordfører Tomas Andreassen Bang Sekretær Side1

2

3 Saksliste Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av protokollgodkjennere Habilitet/Permisjon Spørsmål Orienteringer Innhold Lukket Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 22/14 Referatsaker Oversendelse av sluttrapport - Kommunal oppreisning i Nordland 2014/1859 Omsøkte vindkraftverk i Nesna og Rana kommuner 2014/1916 Politiske saker PS 23/14 Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet 2014/2126 PS 24/14 Forsøk med stemmerett for ungdom 2014/1850 PS 25/14 Beredskapsplan for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdeling PS 26/14 Sluttbehandling Kommunedelplan folkehelsearbeid PS 27/14 PS 28/14 PS 29/14 Ny samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid Høring av konsesjonssøknad for Hjartås kraftverk i Ranelva samt Messingåga kraftverk. Søknad om kjøp av 2 kommunale boligtomter i Utskarpen boligfelt. 2014/ / / / /2162 PS 30/14 Omlegging av O.T.Olsensgt - kostnader og fremdrift 2014/2247 PS 31/14 Eiendomsskatt-Fritak/nedsettelse av eiendomskatt for Nordfjordbekkan minikraft 2014 X 2014/2215 Side2

4

5 PS22/14Referatsaker Side3

6 Vår dato: Vår referanse: 14/12413 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: Tjeldsund kommune Rådhuset 9444 HOL I TJELDSUND Oversendelse av sluttrapport Vedlagt oversendes sluttrapporten fra Kommunal oppreisning i Nordland Med vennlig hilsen Øystein Hansen Sekretariatsleder Vedlegg DokID ~ sluttrapport m logo.doc Adresse Postmottak Dir.: Saksbehandler: Øystein Hansen Fylkeshuset Tlf.: Avdeling: Stabsavdelingen 8048 Bodø Faks: Sekretariat for kommunal oppreisningsordning Besøksadresse Sjøgata 3 E-post: Side4

7 SLUTTRAPPORT Kommunal oppreisning i Nordland [Dette er en sluttrapport for kommunal oppreisning Nordland. Rapporten beskriver kort prosessen i forkant av ordningen, gjennomføringen og de viktigste resultater av den. Den inneholder også noen tanker om de funn som ble gjort uten at disse kan behandles som annet enn betraktninger bygget på innkommet materiale.] Side5

8 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Bakgrunn for ordningen Et historisk tilbakeblikk Organisering Oppreisningsutvalg Sekretariat Klageorgan Erfaringsutveksling Bekjentgjøring av ordningen... 5 Driftsutgifter Vilkår for oppreisning Plasseringsvilkåret Overgrep og omsorgssvikt Saksbehandlingen Prosedyrer Innhenting av dokumentasjon Advokatbistand Uttalelsesmulighet for påståtte gjerningspersoner Saksbehandlingstid Saksframlegg Resultatene Avviste saker Utmåling av oppreisning Utmåling fordelt på kommuner Sekretariatets betraktninger Oppsummering Side6

9 1 Innledning Etter initiativ fra Fylkesmannen i Nordland og i samarbeid med Nordland fylkeskommune kom Kommunal oppreisning Nordland i gang høsten Formålet med ordningen var å gi en uforbeholden unnskyldning og økonomisk oppreisning til de personene som har vært utsatt for omsorgssvikt og overgrep under barnevernets omsorg fram til Ordningen omfattet alle kommune i Nordland og søknadsperioden ble satt til1 år. Nordland fylkeskommune påtok seg ansvaret for opprettelse og drift av et sekretariat for ordningen. Fylkeskommunen mottok tilskudd til dette gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland som ble bevilget til Rana kommune. Kunngjøring av frist for å fremsette krav ble første gang foretatt Frist for å fremsette søknad om oppreisning var satt til Det kom inn 122 saker til behandling i tidsrommet Av disse ble 90 innvilget. Denne rapporten er en oppsummering av arbeidet sekretariatet og utvalget har gjort mens ordningen har pågått. Den beskriver i korte trekk hvordan ordningen ble organisert og gjennomført og hvilke resultater den ga. Avslutningsvis gjøres noen betraktninger rundt det materialet som kom inn. 2 Bakgrunn for ordningen 2.1 Et historisk tilbakeblikk En del barn plassert i ulike barnevernstiltak og spesialskoler har i etterkrigstiden vært utsatt for omsorgssvikt og ulike former for overgrep i Norge. Det foreligger dokumentasjoner på omsorgssvikten og overgrepene i 7 regionale og lokale granskninger ( ) av forholdene ved barnehjem, spesialskoler og andre institusjoner i. Omfanget av omsorgssvikten og overgrepene er grundig behandlet i en offentlig utredning, NOU 2004:23 (heretter omtalt som «Befringrapporten) ii. Dette arbeidet ble senere fulgt opp i St.meld.nr. 24 ( ) «Erstatningsordningar for barn i barneheimar og spesialskular for barn med åtferdsvanskar. iii» Stortinget vedtok å 1 Side7

10 utarbeide nye regler i Stortingets billighetserstatningsordning for de grupper som meldingen omfattet. Barne - og likestillingsdepartementet utarbeidet i 2006 «Veileder om kommunale granskninger av barnehjem og spesialskoler for barn med adferdsvansker». I Nordland startet prosessen med at Rana kommune på vegne av Indre Helgeland regionråd i slutten av mars 2009 henvendte seg til Fylkesmannen i Nordland. Rådet ønsket at fylkesmannen tok et initiativ for å utrede en felles erstatningsordning i Nordland for tidligere barnevernsbarn som hadde vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep. Fylkesmannen i Nordland la til grunn at også barn og unge i Nordland fylke hadde opplevd uverdige forhold i institusjoner. I juli 2009 ba fylkesmannen kommunene om å komme med innspill til spørsmålet. Kun 15 av de 44 forespurte nordlandskommunene besvarte henvendelsen. Fylkesmannen kom til at en så liten oppslutning ikke tilsa at det forelå tilstrekkelig grunnlag for å gå videre med en felles oppreisningsordning. Kommunene ble samtidig orientert om at fylkesmannen ønsket å gjennomføre en nærmere utredning av spørsmålet. Formålet med utredningen var å gi en oversikt over etablerte erstatningsordninger, skissere mulige løsninger, samt å gi råd til kommunene ved behandling av krav om oppreisning. I løpet av prosessen ble det klargjort at kommunene likevel skulle tilbys en felles oppreisningsordning og et profesjonelt sekretariat for behandling av søknader om erstatning. Hovedargumentene for en felles ordning var hensynet til likebehandling, profesjonell håndtering av søknadene og andre rettssikkerhetshensyn. Fylkesmannen fant det ikke nødvendig å nedsette en egen granskningskommisjon for Nordland fylke da det allerede forelå en granskningsrapport fra et granskningsutvalg oppnevnt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som også omhandlet sentrale institusjoner i Nordland. I tillegg var flere av de institusjonene som barn og unge ble sendt til beskrevet i de øvrige rapportene som forelå. Samtlige kommuner i Nordland sluttet seg etter hvert til ordningen. Det ble opprettet et sekretariat og et utvalg for å håndtere ordningen. 2 Side8

11 Nordland fylkeskommune påtok seg som tidligere nevnt, ansvaret for driften og arbeidsgiveransvaret for de ansatte i sekretariatet. Utgifter til drift ble dekket gjennom skjønnsmidler fra fylkesmannen mens de enkelte plasseringskommune var ansvarlig for utbetaling av oppreisningsbeløpene. 3 Organisering 3.1 Oppreisningsutvalg Med hjemmel i vedtekten for Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland 2 (vedtekten) skulle KS Nordland sammen med Fylkesmannen i Nordland oppnevne et oppreisningsutvalg (utvalget). Leder for utvalget skulle være jurist med dommerkvalifikasjoner. Det er utvalget som har fattet vedtak i sakene om kommunal oppreisning. Utvalget avholdt totalt 12 møter i perioden desember 2012 til februar Utvalgets sammensetning har vært som følger; Leder Gunnar Lind, ekstraordinær lagdommer og tidligere sorenskriver Utvalgsmedlem Torny Pedersen, tidligere stortingsrepresentant Utvalgsmedlem Helge Njøs, psykolog Vararepresentanter; Jenny Sellæg, fylkesnemndsleder Liv Hauknes, rådgiver, tidligere politiker Tor Ivar B. Olsen, psykolog 3.2 Sekretariat I følge vedtekten 3 skulle det opprettes et sekretariat for utvalget. Sekretariatet skulle besitte nødvendig faglig kompetanse, herunder juridisk. Sekretariatets oppgave har vært å motta søknader, forberede sakene og avgi begrunnet innstilling til utvalget. I tillegg har flere merkantile funksjoner tilknyttet ordningen vært lagt til sekretariatet. Sekretariatets sammensetning har vært som følger; Sekretariatsleder Øystein Hansen, jurist Rådgiver Gunn-Beate Lorentzen, barnevernspedagog 3 Side9

12 Arkivar Kari Aspelund Kleve, historiker Rådgiver Elke-Maria Bunk, jurist Sekretariatet har vært lokalisert i Nordland fylkeskommunes sine kontorer i Sjøgata 3 i Bodø. 3.3 Klageorgan Vedtekten bygger på at det er fylkeskommunens klageorgan som er oppreisningsordningens klageorgan, jf. vedtekten 7. Klagenemnda har behandlet 6 saker, hvorav ingen har fått medhold. I tillegg kommer pr dato 6 nye klager oversendt nemnda som ikke er avgjort. Det har vært klaget på avvisning og for lave oppreisningsbeløp. 3.4 Erfaringsutveksling I arbeidet med å utforme oppreisningsordningen for nordlandskommunene var fylkesmannen i kontakt med mange av de etablerte ordningene i Norge. Leder for Oppreisningsutvalget var sammen med de ansatte i sekretariatet på besøk hos en tilsvarende oppreisningsordning i Østfold for innhenting av råd og erfaringer. Underveis i prosessen kom det i gang en erfaringsutveksling med de ansatte i sekretariatet for oppeisningsordningen i Troms som hadde klare likhetstrekk med oppreisningsordningen i Nordland. 4 Bekjentgjøring av ordningen Det er avgjørende at en tidsbegrenset ordning når ut til så mange potensielle søkere som mulig. Ved oppstart av ordningen ble det i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen hos Nordland fylkeskommune laget en enkel kommunikasjonsplan samt utarbeidet pressemeldinger både høsten 2012 og våren Det ble lagt opp til en bred kunngjøring. Totalt ble det kjørt tre annonsekampanjer lokalt, regionalt og i enkelte riksdekkende aviser. Det ble også annonsert på Tekst-tv i hele søknadsperioden. Alle kommunene og NAV-kontorene i Nordland samt advokater med hjelpevergeoppdrag i forbindelse med innføring av ny vergemålslov , fikk tilsendt informasjon om ordningen. Den norske sjømannskirke var behjelpelig med å spre informasjonen til potensielle søkere utvandret fra Norge. Ordningen fikk også redaksjonell omtale både i 4 Side10

13 lokalaviser og NRK i Nordland som følge av at flere enkeltpersoner sto fram offentlig med sine historier etter at de var tildelt oppreisning. Ordningen har dessuten vært jevnlig omtalt både i NRK og i dagspressen. 5 Driftsutgifter For hele perioden har det gått med kr ,- i utgifter til drift av ordningen. 6 Vilkår for oppreisning 6.1 Plasseringsvilkåret I vedtektenes formålsparagraf heter det at ordningen gjelder personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon under plassering av deltakerkommunens barnevern eller forløperne til dette, jf. 1. I 4 er det fastsatt at kommunal oppreisning kan gis til personer som ble plassert av deltakerkommunen i institusjon, fosterhjem eller spesialskole i perioden fram til Vilkåret for oppreisning er at søker ble utsatt for overgrep, omsorgssvikt eller opplevde uverdige omsorgsforhold. Flere av de innkomne sakene omhandlet plasseringer av søkere i spesialskole som lokale skolemyndigheter hadde fattet vedtak om. Vedtekten 4 jf. 1 framsto som noe uklar med hensyn til om det var et absolutt vilkår at barnevernet hadde stått for plasseringen. Forarbeidene hadde lagt til grunn at det var barnevernet som måtte ha stått for plasseringen. En slik tolkning var også i samsvar med praksis for tilsvarende ordninger basert på «Stavangermodellen». Spørsmålet ble drøftet i møte mellom representanter fra sekretariatet, utvalget og fylkesmannen. Fylkesmannen påpekte at en utvidelse av ordningen - midt i søknadsperioden - ville kreve ny politisk behandling av vedtekten i samtlige kommuner. En slik fornyet behandling ville være nærmest praktisk umulig å gjennomføre. Det ble også vist til at vedtekten hadde vært behandlet i samtlige 44 kommuner som tiltrådte ordningen. Ingen av kommunene hadde framsatt forslag om utvidelse av ordningen til også å gjelde personer plassert av skolemyndighetene. Etter dette ble det lagt til grunn som et vilkår for å få tilkjent oppreisning, at plasseringen var foretatt av barnevernet. Sekretariatet har mottatt flere reaksjoner fra søkere som finner det vanskelig å forstå at de faller utenfor ordningen fordi skoleverket hadde ansvaret for plasseringen. 5 Side11

14 I sakene fra tidsrommet før barnevernloven av 1953 trådte i kraft viste det seg vanskelig i flere saker bevismessig å fastslå om det var skolemyndighetene eller barnevernet som hadde stått for plasseringen. Dette hadde sammenheng med at det i noen saker manglet vergerådsprotokoller og protokoller fra skolestyrene. Mottatt dokumentasjon var i enkelte andre saker svært ufullstendig. Det oppstod derfor behov for innhenting av supplerende informasjon som kunne være egnet til å belyse omstendighetene i tilknytning til den enkelte plassering, jf. pkt Forsorgsstyrene hadde i denne perioden hjemmel for plassering på institusjon etter forsorgsloven. I noen få saker der forsorgsstyret hadde iverksatt tiltak som gjaldt søkerens omsorg sammenholdt med andre opplysninger om at forsorgsstyret hadde påvirket plasseringen kom sekretariatet og utvalget til at dette måtte likestilles med vergerådenes plasseringsvedtak i samme periode. 6.2 Overgrep og omsorgssvikt Det var videre et vilkår at søker hadde vært utsatt for overgrep, omsorgssvikt eller opplevd uverdige omsorgsforhold. Ved vurderingen av om oppreisning skulle gis og størrelsen på beløpene, ble det skilt mellom aktive overgrepshandlinger som ville være konkrete ulovlige og straffbare handlinger, og passive handlinger (omsorgssvikt), jf. vedtekten 6. Et av de typiske eksemplene på omsorgssvikt i fosterhjemmet/institusjon var manglende god voksenkontakt. Barna følte seg hverken sett eller inkludert. Følelsen ble forsterket gjennom fraværende eller sterkt begrenset kontakt med familie og venner. Barna hadde lite nettverk, og det ble i mindre grad tatt hensyn til individuelle behov. For noen føltes det å bli plassert utenfor hjemmet, spesielt på spesialskole/institusjon, som et overgrep i seg selv. Omsorgssvikt ble også anerkjent i mange av de eldre sakene der barna hadde vært utsatt for særlig tyngende arbeid både i fosterhjem og institusjon. Barna hadde i disse tilfellene blitt brukt som arbeidskraft og pålagt arbeidsbelastninger som syntes å være urimelig byrdefulle. Andre eksempler var dårlig hygiene og strenge matregimer, spesielt i institusjonene. Oppreisning for overgrep ble ofte gitt for fysisk vold mot barn utført av en voksenperson. Slag ble tildelt både med flat hånd og med diverse gjenstander som teppebanker, bjørkeris, trefjøler etc. I tillegg var lugging, ørefiker og innesperring - i mange av sakene - ofte forekommende eksempler på overgrep. Gjennomgående ble bruk av husarrest på institusjon benyttet ut over det som var hjemlet i barnevernsforskriften. 6 Side12

15 Det har heller ikke vært mulig å finne dokumentasjon - i form av tvangsprotokoller ol - som kunne ha gitt opplysninger om varigheten av frihetsberøvelsen. Seksuelle overgrep omfattet alt fra enkelthandlinger som tukling i form av kontakt med kjønnsorgan, til gjentatte gjennomførte samleier med en eller flere personer. I forhold til den konkrete bevisvurderingen oppsto det i enkelttilfeller tvil med hensyn til om skaden hadde skjedd før eller etter barnet kom under barnevernets omsorg. Dette hadde sammenheng med at mange søkere hadde vært utsatt for overgrep også før og etter plasseringen. Inntrykket av vold og overgrep ble i mange saker styrket ved at detaljene i søkernes forklaringer om overgrepshendelser - avgitt uavhengig av hverandre - ofte hadde klare likhetstrekk. I rapporter fra institusjonene har det vært nevnt problemer med enkelte barn. Det foreligger både granskingsrapporter fra bl.a. fra Narvik og Finnsnes barnehjem som påpeker brudd på regelverk i denne perioden som gikk ut på innesperring og forskjellige former for fysiske avstraffelser. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har omtalt både Ulvsnesøy, Røvika og Buskerud offentlige skole i sin granskningsrapport som eksempler på institusjoner der voldsbruk forekom. I avgjørelsene er det også lagt til grunn at langvarig husarrest og fysiske refselser av barn på institusjon var i strid med barnehjemsforskriften og følgelig rettsstridig. Vurderingsgrunnlaget for størrelsen på oppreisningsbeløpene er gitt i vedtekten 4. Det heter at det særlig skal legges vekt på - Omfanget av overgrepet - Om søker har vært utsatt for omsorgssvikt eller levd under uverdige omsorgsforhold. For at sekretariatet og utvalget skulle legge til grunn at søker hadde vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep, måtte det foreligge klar sannsynlighetsovervekt basert på prinsippet om fri bevisbedømmelse i norsk rett. Dette likevel slik at det i vurderingen skulle legges vesentlig vekt på søkerens egenerklæring, jf. 6 første ledd. Egenerklæringen ble et viktig hjelpemiddel for sekretariatet da sakene ofte inneholdt få andre klare opplysninger om at overgrep hadde funnet sted. Egenerklæringen og de inntrykk 7 Side13

16 sekretariatet i tillegg fikk gjennom den og samtalen med søkerne, ble holdt opp mot annen innhentet informasjon. I vurderingen av hvorvidt det forelå overgrep og/eller omsorgssvikt, ble det hensyntatt hva som måtte anses som normal omsorg og var politisk akseptert for den tid søknaden gjaldt. Retten til kroppslig refselse av barn under omsorg hadde for eksempel gradvis blitt innskrenket fram til 1972 da det ble avskaffet. Barnet hadde gjennom barnehjemsforskriften iv hjemlet i barnevernloven av 1953 i større grad krav på omsorg ut fra sine individuelle behov. 7 Saksbehandlingen I følge vedtekten 6 skulle søknad om oppreisning fremsettes skriftlig for sekretariatet. Søknaden måtte beskrive de forhold som lå til grunn for kravet om oppreisning. Videre het det at sekretariatet på forespørsel skulle bistå søkere ved utforming av søknaden. Noen få benyttet seg av dette tilbudet. 7.1 Prosedyrer Sekretariatet utarbeidet en enkel kontorinstruks som omhandlet alt fra rutiner for postmottak til ivaretagelse av personvernet gjennom alle ledd i saksbehandlingen. All saksbehandling ble gjennomført i Websak, fylkeskommunens elektroniske arkiv på et skjermet område. 7.2 Innhenting av dokumentasjon I tillegg til dokumentasjon vedlagt søknaden ble det innhentet dokumentasjon fra Riksarkivet, statsarkiv, interkommunale arkiv og kommunale arkiv. Sekretariatet opplevde god service fra arkivene, ikke minst fra Arkiv i Nordland. Hovedvekten av søknadene var udokumentert eller manglet avgjørende vedtak fra barnevernsnemnda om plassering. Foreningen «Rettferd for taperne» har bistått flere av søkerne med å søke oppreisning gjennom Statens rettferdsvederlagsordning (tidl. Billighetserstatning). Disse søknadene var gjennomgående godt dokumentert og vedtak fra Statens rettferdsvederlagsordning var vedlagt. Oppreisningsordningen hadde i startfasen tilknyttet en fast arkivar fra Nordland fylkeskommune. Dette bidro til effektivisering av arbeidet med innhenting av nødvendige arkivopplysninger. Arkivarens arbeid og erfaring tilrettela for at sekretariatet tidlig på høsten 8 Side14

17 2012 kunne utarbeide de første innstillingene til utvalget og derved holde saksbehandlingstiden så kort som mulig. Befringrapporten, tilsynsrapporter og årsmeldinger fra institusjonene, bl.a. fra Røvika skole, samt granskningsrapportene var viktige offentlige kilder. Eldre avisreferat og internettbasert informasjon har hatt nytteverdi blant annet med henblikk på tidfesting av enkelthendelser søkerne har vist til. Dommer, straffesaksdokumenter, epikriser samt søknader til andre offentlige støtteordninger, underbygde i en god del tilfeller søkernes forklaringer. Sekretariatet valgte i de fleste tilfellene å invitere søkerne til samtale, men respekterte de som fant dette for belastende å delta uten at det svekket opplysningen av saken. Samtalene forløp på en god måte og bidro til at sekretariatet ofte fikk relevante tilleggsopplysninger som ikke fremkom i det skriftlige materiale. To av sekretariatets ansatte har i de aller fleste tilfellene deltatt samtidig i møte med søkerne. Søkerne fikk referatet fra samtalene til gjennomlesning med mulighet for å korrigere disse eller komme med tilleggsinformasjon. Referat med eventuelle merknader ble vedlagt saksframlegget til utvalget. 7.3 Advokatbistand I særlige tilfeller åpnet vedtekten for at sekretariatet kunne dekke utgifter til bistand, herunder advokatbistand, for søker. Terskelen for å få innvilget advokatbistand skulle etter forskriftens ordlyd vært høy. Søknad om bistand ble avslått i to saker og innvilget i seks saker. 7.4 Uttalelsesmulighet for påståtte gjerningspersoner Der søker utpekte en eller flere navngitte personer som skyldig i overgrep eller omsorgssvikt mot søker, ble disse i hovedsak tilskrevet og gitt mulighet til å uttale seg. Der svar ble mottatt ble disse lagt ved saksfremlegget til utvalget. 7.5 Saksbehandlingstid I følge 6 i vedtekten skulle saksbehandlingstiden være så kort som mulig og ikke overstige ett år. Saksbehandlingstiden ved en eventuell klage kom i tillegg. 9 Side15

18 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid regnet fra registrering av søknad hos sekretariatet frem til vedtak i utvalget, har vært 91 dager. Sakene har vært behandlet fortløpende. Kapasitetsmessig kunne sekretariatet behandlet en del saker hurtigere, men ved enkelte offentlige kontorer tok det lang tid før relevant dokumentasjon ble fremskaffet. Forsinkelsene har følgelig skyldtes forhold sekretariatet ikke har hatt mulighet til å påvirke. 7.6 Saksframlegg På bakgrunn av søkers egenerklæring, innhentet dokumentasjon og samtale med søker, utarbeidet sekretariatet en saksfremstilling med forslag til vedtak. Det fulgte en dokumentliste med saksframstillingen med oversikt over de dokumenter forslaget bygget på. Samme prosedyre ble fulgt i klagesakene. Kopi av saksframlegg ble sendt søker i forkant av at saken skulle behandles med mulighet til å komme med merknader til saksframlegget. Selve innstillingen på konkret oppreisningsbeløp ble utelatt, fordi det i henhold til vedtekten bare var utvalget som hadde myndighet til å fastsette oppreisningserstatning. Saksframlegg med dokumentliste og eventuelle merknader ble oversendt utvalget i god tid før saken skulle opp. 8 Resultatene Totalt kom det inn 122 søknader. I de tilfeller der søker klart falt utenfor ordningen, for eksempel der det dreide seg om en privat plassering som ikke var omstridt, ble søker gitt anledning til å trekke søknaden. Seks saker ble trukket. 8.1 Avviste saker I henhold til vedtekten skulle søknader som falt utenfor ordningen avvises. Totalt ble det avvist 26 saker. Årsaken til avvisningen var i de fleste tilfeller at det ikke var barnevernet som hadde medvirket til plasseringen. 10 Side16

19 8.2 Utmåling av oppreisning Følgende oversikt kan gis i forhold til utmåling av oppreisningsbeløp: Utbetaling etter sum: Menn Kvinner Totalt Totalt utbetalinger 90 Gjennomsnittlig utbetaling ,222 Utbetalingen på kr i kolonnen utbetaling etter sum foran - kom som følge av et «tilleggsvedtak» basert på nye opplysninger om grovere overgrep enn et som lå til grunn for tilkjenning av oppreisning med kr ,- ved første gangs behandling av søknaden. Samlet utbetaling for 23 kommuner beløp seg til kr I henhold til vedtekten kunne oppreisning ytes fra kr ,- inntil kr ,- utmålt individuelt etter utvalgets skjønn. For søkere som kunne dokumentere at de hadde vært utsatt for seksuelle overgrep og/eller grov vold skulle oppreisning tilkjennes fra kr ,- inntil kr ,-. De samme beløpsgrenser var satt for de som hadde vært utsatt for gjentatte overgrep. For de som kunne sannsynliggjøre at de hadde vært utsatt for andre overgrep ble det ytt oppreisning inntil kr ,-. Til søkere utsatt for omsorgssvikt eller andre uverdige omsorgsforhold ble det ytt en oppreisning inntil kr ,-. De fleste søknadene gjaldt overgrep. Av 90 utbetalinger lå 70 på de høyeste beløpene. Hvorfor relativt få søknader påberopte omsorgssvikt er det vanskelig å ha en klar formening om. Det kan ha fremstått som uklart for søkerne hva som ligger i begrepet. En annen mulig 11 Side17

20 forklaring kan være at potensielle søkere kom fra så uverdige omsorgsforhold før plasseringen at de hadde manglende sammenligningsgrunnlag. 8.3 Utmåling fordelt på kommuner Kommune Beløp Mann Kvinne Avvist Antall søker ALSTAHAUG ANDØY BALLANGEN 0 BEIARN 0 BINDAL BODØ BRØNNØYSUND BØ 0 DØNNA 0 EVENES FAUSKE FLAKSTAD ,5 1 1,5 GILDESKÅL 0 GRANE HADSEL 0 HAMARØY HATTFJELLDAL 0 HEMNES HERØY LEIRFJORD LURØY 1 1 LØDNINGEN 1 1 MELØY 0 MOSKENES ,5 0,5 NARVIK NESNA 1 1 RANA RØDØY 2 2 RØST 0 SALTDAL 0 SORTLAND STEIGEN SØMNA 0 SØRFOLD 0 TJELDSUND 0 12 Side18

21 TRÆNA 0 TYSFJORD VEFSN VEGA 0 VESTVÅGØY VEVELSTAD 0 VÆRØY 0 VÅGAN ØKSNES TOTALT Samtlige 44 Nordlandskommuner deltok i ordningen. Det ble utbetalt oppreisning fra 23 forskjellige kommuner. Narvik kommune sto for den høyeste utbetalingen på til sammen kr ,-. 13 Side19

22 9 Sekretariatets betraktninger Et spørsmål som sekretariatet har forsøkt å belyse er om det gjennomgående kan påvises sammenheng mellom feil og forsømmelser i arbeidet med enkeltsaker i de kommunale barneverntjenestene i Nordland og de hendelsene som har gitt søkerne rett til oppreisningserstatning. Dokumentasjonen som sekretariatet har behandlet indikerer at det er sammenhenger mellom saksbehandlingsfeil i barneverntjenesten og belastninger i form av omsorgssvikt og overgrep som det enkelte barn har blitt utsatt for. 14 Side20

23 Selv om denne problemstillingen er vanskelig og sammensatt, har sekretariatet foretatt en kort oppsummering av hovedinntrykket og tendensene etter å ha behandlet søknadene. Konklusjoner og tendens til mønstre må ses i sammenheng med at det endelige antall søknader har vært begrenset. Sekretariatet har følgelig ikke fått et fullstendig overblikk over kritiske faktorer av betydning for barneverntjenesten i den aktuelle perioden før Etter Barnevernloven av 1953 skulle fylkesmannen føre tilsyn (overoppsyn) med de kommunale barneverntjenestene, jf. bvl. 15. Hvor omfattende dette tilsynet har vært i praksis, har sekretariatet ikke kunnskap om. I saker som har dreid seg om plassering i fosterhjem fremgår av dokumentasjonen at fylkesmannen konkret har påpekt behov for oppnevning av tilsynsfører. Slike pålegg har hatt utspring i den enkelte sak og har vært gitt uavhengig av tilsynsrollen som var pålagt etter 15. I de aller fleste saker barnevernsnemndene besluttet omsorgsovertagelse i medhold av bvl. 19 og fattet vedtak om fosterhjemsplassering, ble saken fulgt opp med vedtak om oppnevning av tilsynsfører slik bvl. 32 flg. krevde. Det kan påvises enkeltsaker der barneverntjenesten kan kritiseres for dårlig skjønn ved bruk av unntaksbestemmelsen om ikke å oppnevne tilsynsfører i «særskilte tilfelle» slik 32, 3. ledd åpnet for. Inntrykket er imidlertid at unntaket kun har vært anvendt i et lite antall tilfeller. Når det gjelder plasseringer i spesialskoler og institusjon, er hovedinntrykket at bruken av tilsynsfører kun har vært benyttet i et mindre antall saker. I sakene fra begynnelsen av tallet og frem til medio tallet er det sjelden at tilsynfører har vært oppnevnt eller hatt direkte kontakt med eleven. Gjennomgående er inntrykket fra intervjuene at elevene svært sjelden var i kontakt med sine tilsynsfører direkte. Mange av søkerne gir også uttrykk for at de opplevde seg svært isolert, ensom og forlatt på institusjonen. Kontakten med hjemmemiljøet var ofte dårlig. For hele perioden går det igjen i de fleste sakene at tilsynsførerrapportene mangler. Årsakene til dette er det vanskelig å si noe sikkert om. Fraværet av rapportene må vel likevel kunne sees i sammenheng med dårlig oppfølging i forhold til den enkelte tilsynsfører samt mulig svikt i arkiveringsrutinene. 15 Side21

24 I et mindre antall rapporter fremgår at kritikkverdige forhold er beskrevet. Tilnærmingen i rapportene er imdlertid ofte slik at problemene i fosterhjemmet har oppstått pga negativ adferd hos barnet. Det er få funn i sakene som trekker i retning av at barnevernet har iverksatt tiltak for å styrke fosterhjemmene etter at problemet med fosterbarnet har oppstått. Inntrykket fra de intervjuene som har vært gjennomført, er at det ofte var en nokså betydelig avstand mellom tilsynsfører og det enkelte barn slik at tilfredsstillende fortrolighet ikke ble oppnådd. Kommunikasjon om barnets situasjon kunne like gjerne være rettet mot fosterforeldre eller andre voksenpersoner uten at barnet direkte ble spurt om sin egen situasjon. Dette vil også kunne forklare hvorfor overgrep og omsorgssvikt skjedde, uten at opplysningene nådde frem til barnevernet. I forholdsvis mange saker foreligger korrespondanse mellom kommunen som har hatt ansvaret for omsorgsovertagelsen og enkeltkommuner som har hatt ansvaret for å følge opp plasseringene. Det fremgår av korrespondansen at temaet ofte har dreid seg om økonomi og refusjon. Sekretariatet mener det ikke er urimelig å anta at uklarheten om hvilken enkeltkommune som hadde det endelige økonomiske ansvaret for det enkelte barnevernstiltak har vært en begrensende faktor når det har vært på tale å vurdere iverksettelse av hjelpetiltak til beste for barnet. Flere av søkerne har i intervju med sekretariatet kritisert barneverntjenesten for at de for tidlig ble overlatt til seg selv uten at etterverntiltak ble vurdert iverksatt. Behovet for ettervern synes klart dokumentert i flere enkeltsaker, men barnevernet har ikke fulgt opp med nødvendige tiltak slik det var hjemmel for i bvl Oppsummering Oppreisningsutvalget for Nordland har fattet vedtak om utbetaling av til sammen kr i oppreisning til 90 enkeltpersoner. Oppreisningsbeløpet er fordelt på 18 av de til sammen 44 kommunene i Nordland. Antall søkere i Nordland pr 1000 innbygger ligger godt under 0,5 %. Dette er under landsgjennomsnittet sammenlignet med andre oppreisningsordninger basert på den såkalte «Stavangermodellen». Søknadene knytter seg til perioden i årene fra slutten av tallet og frem til Ut fra samtaler med søkeren må det kunne legges til grunn at det er sammensatte og individuelle forhold som har medført overgrep og omsorgssvikt. Inntrykket er at konkret svikt 16 Side22

25 i tilsyn, svak kultur blant voksne for å ta barnas perspektiv inn i faglige vurderinger, samt svikt i samarbeid mellom barneverntjenestene og andre faginstanser, kan forklare noe av bakgrunnen for at overgrepene har funnet sted. Søkerne som har vært rammet av svikt og overgrep beskriver en vanskelig livssituasjon preget av isolasjon og ensomhet. Opplevelsene fra barne- og ungdomstiden har også preget de aller fleste søkerne i voksen alder. Utvalget og sekretariatets inntrykk er at Oppreisningsordningen i Nordland har bidratt til å kompensere økonomisk og moralsk for urett barn og ungdom har blitt utsatt for under barnevernets omsorg. Bodø, den 25. mars 2014 Gunnar Lind utvalgsleder Øystein Hansen sekretariatsleder 17 Side23

26 Vedlegg: Vedtekter kommunal oppreisning Nordland Oversikt over lovbestemmelser: Abnormskoleloven Lov om spesialskole Lov om behandling av forsømte barn (vergerådsloven) Lov om Tilsyn med Pleiebørn Lov om tillegg til og endringer i lov om tilsyn med pleiebarn m.v. av 26. april 1905 og lov om forsorg for barn av 10 april 1915 Lov om forsorgsvesen Lov om forsorg for barn Lov om barnevern Lov om indskrænkning i Anvendelse af legemlig refselse Lov om hjem forå ndssvake til pleie vern og opplæring av 28. juli 1949 nr. 5, i ii Barnehjem og spesialskoler under lupen, Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barneverninstitusjoner , rapport fra et utvalg oppnevnt av Barne-og familiedepartementet. Avgitt 1.november iii Behandlet i Stortinget i juni iv Se liste lovhenvisninger over. 18 Side24

27 NV E Norges vassdrags-og energidirektorat 2 8 MAR2014 Rana kommune Postboks MO I RANA Vår dato: Vår ref.: , Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Marte Nyheim Deres ref.: manygnve.no Omsøkte vindkraftverk i Nesna og Rana kommuner Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til to søknader om Sjonfiellet vindkraftverk omsøkt av Nord-Norsk Vindkraft AS og Norsk Grønnkraft AS. Søknadene var på offentlig høring høsten NVE konstaterer at kommunestyrene i Nesna og Rana kommuner har vedtatt at det ikke er ønskelig med vindkraft på Sjonfjellet. Økt satsing på kraftproduksjon fra nye fornybare energikilder er en nasjonal målsetning. I henhold til EUs fornybardirektiv har Regjeringen satt et forpliktende mål om at Norge skal ha en fornybarandel på 67,5 % i For å nå dette målet er det innført et felles elsertifikatmarked med Sverige, som skal bidra til 26,4 TWh ny fornybar kraft samlet i Norge og Sverige. Utbygging av vindkraft vil være et viktig bidrag for å nå disse målene. NVE har for tiden rundt 50 søknader om vindkraftverk til behandling og vi foretar en prioritering av hvilke prosjekter som skal sluttbehandles først. I Nordland vil NVE først prioritere sluttbehandling av Kalvvatnan, Mosjøen og Øyfjellet vindkraftverk. NVE vil utsette sluttbehandling av søknadene på Sjonfiellet til Med hilsen Arne Olsen seksjonssjef Marte Nyheim førstekonsulent E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett "w.nve.no Org_nr.: NO MVA Bankkonto Hovedkontor Region Midt-Norge : Region Nord : Region Ser 1 Region Vest : Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B i Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 I Postboks OSLO '. i 3103 TØNSBERG : 6801 FØRDE i 2307 HAMAR :. Side25

28 Side 2 Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. Kopi: Nord-Norsk Vindkraft AS, c/o Troms Kraft Produksjon AS, 9291 TROMSØ Norsk Grønnkraft AS, Postboks 4270 Nydalen, 0401 OSLO Mottakerliste: Nesna kommune, 8700 NESNA Rana kommune, Postboks 173, 8601 MO 1RANA Side26

29 Arkiv: X43 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marianne Kibsgaard Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 23/ Rådmannens innstilling Grete Brendberg og Lillian Sætran innvilges fritak. Som møtefullmektig for forliksrådet for resterende del av valgperioden oppnevnes: 1. Tove Stormdalshei 2. Marion Wilhelmsen Saksopplysninger Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger som oppnevnes for fire år av gangen, jf. tvistelovforskriften 3. Rana kommune har ikke oppnevnt møtefullmektiger siden kommunestyresak 2/06 den Per dags dato er det kun Grete Brendberg og Lillian Sætran som fungerer som møtefullmektiger, begge har søkt seg fritatt. Begrunnelsen for søknad om fritak er helse og lang tjeneste. Kommunens delegeringsreglement gir formannskapet myndighet til å foreta slike valg, jf. punkt (kommuneloven 8 nr.3). En møtefullmektig må være 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk, jf. forliksrådsforskriften 3 annet ledd. Det anses å være en fordel at de som oppnevnes har noe kunnskap om forliksrådets virksomhet. Sekretær for forliksrådet har kommet med forslag til kandidater som passer overnevnte beskrivelse, samt erfaringer gjort med møtefullmektiger. Følgende personer er foreslått: 1. Tove Stormdalshei og 2. Marion Wilhelmsen. Vurdering Administrasjonen anbefaler at Grete Brendberg og Lillian Sætran innvilges fritak, og at de foreslåtte kandidatene blir oppnevnt for den resterende tid av innestående valgperiode. Side27

30 Side28 Side 2 av 2

31 Arkiv: 014 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marianne Kibsgaard Forsøk med stemmerett for ungdom Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24/ Rådmannens innstilling Rana kommune søker om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i Saksopplysninger Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut invitasjon til kommunene om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i Forsøket skal prøve ut stemmerett til ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret, og som oppfyller de andre kravene til stemmerett ved kommunevalget, jf. valgloven 2-2. Ved utvelgelse av kommuner vil det bli lagt vekt på følgende: Halvparten av kommunene som skal delta, vil velges fra de kommunene som deltok ved forsøket i Det tas sikte på at både store, mellomstore og små kommuner skal delta. Det legges vekt på geografisk spredning slik at alle landsdeler er representert. Variasjon i den politiske sammensetningen av kommunestyre. Variasjon i alderssammensetningen i kommunen, målt i andelen befolkning i kommunen som er under 30 år. Det er viktig at kommunen i søknad opplyser om forhold knyttet til disse kriteriene, og begrunner og gir motiv for å delta. Kommunal og regionaldepartementet sendte en likelydende forespørsel i I kommunestyresak 48/09 vedtok kommunestyret at Rana kommune ikke ønsket å slutte seg til forsøksordningen med stemmerett for 16- åringer for kommunestyrevalget i Ungdomsrådet stilte seg da positivt til prosjektet og mente at det vil fremme politisk engasjement blant unge. Ungdomsrådet har møte 8. mai, og deres uttalelse vil bli ettersendt. Side29

32 Vurdering Muligheten til å stemme vil kunne øke engasjement og valgdeltagelse i kommunen ved valget i Administrasjonen er positiv til å la Rana kommune sine 16 og 17 åringer delta ved kommunestyrevalget Vedlegg: 1 - Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 Side 2 av 2 Side30

33 Statsråden Kommunene Deres ref Vår ref Dato 14/ Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette invitere kommunene til å søke om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Også de kommunene som deltok ved tilsvarende forsøk i 2011 bes om å søke, dersom de ønsker å delta i nytt forsøk. Bakgrunn Ved kommunestyrevalget i 2011 ble det gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Etter invitasjon til alle kommunene hvor 143 sendte inn søknad, ble 20 kommuner samt Longyearbyen lokalstyre valgt ut til å delta. Til sammen ca og 17-åringer fikk anledning til å stemme. Forsøket ble evaluert av Institutt for samfunnsforskning sammen med Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen. Resultater fra evalueringen foreligger i egen rapport Stemmerett for 16-åringer redigert av Johannes Bergh. Forsøket gav mange interessante erfaringer. Samtidig ønsker departementet å ha et bredere erfaringsgrunnlag. Hjemmelsgrunnlaget Forsøket hjemles i valgloven 15-1 som åpner for forsøk med å holde valg på andre måter enn det som går frem av loven ellers. Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon: Telefaks: Org. nr.: Side31

34 Omfanget av forsøket Forsøket gjelder kommunestyrevalget 2015, ikke fylkestingsvalget. Forsøket skal prøve ut stemmerett til ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret, og som ellers oppfyller de andre kravene til stemmerett ved kommunevalget, jf. valgloven 2-2. I forsøket åpnes det ikke for endringer i valgbarhetsalderen, som fortsatt vil være 18 år. Kriteriene ved utvelging av kommuner Det velges ut ca. 20 kommuner til å delta i forsøket. Ved utvelgelse av kommuner som skal delta vil det bli lagt vekt på følgende: Det tas sikte på at ca. halvparten av de kommunene som skal delta, vil velges fra de kommunene som deltok ved forsøket i Det tas sikte på at både store, mellomstore og små kommuner skal delta. Det legges vekt på geografisk spredning slik at alle landsdeler er representert. Variasjon i den politiske sammensetningen av kommunestyret, dvs at man bør ha en spredning av kommuner etter politisk farge. Her vil man ta utgangspunkt i ordførerens parti. Variasjon i alderssammensetningen i kommunen, målt i andelen befolkningen i kommunen som er under 30 år. Det er viktig at kommunen i sin søknad opplyser om forhold knyttet til disse kriteriene. Det vil være til hjelp når departementet skal ta stilling til hvilke kommuner som skal delta. I vurderingen av hvilke kommuner som skal velges ut, vil vi også se på begrunnelse og motiv for å delta. Derfor bør søknaden også inneholde en redegjørelse for hvorfor kommunen søker. Evaluering Forsøket vil bli evaluert. Det er derfor en forutsetning for å få delta at kommunen stiller seg velvillig til å gi opplysninger som er relevante for forsøket til den institusjonen som får i oppdrag å evaluere forsøket. Frist for å søke Fristen for å søke settes til 1. juni Jeg ønsker dere lykke til med søknaden. Med hilsen Jan Tore Sanner Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Side 2 Side32

35 Arkiv: G01 Arkivsaksnr: 2014/236-5 Saksbehandler: Kåre Nordnes Beredskapsplan for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og omsorg 9/ Formannskapet 25/ Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Del 1 av «Sektorplan: Beredskap for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen » vedtas. 2. «Beredskapsplan for psykososialt kriseteam» vedtas. Rådmannen i Rana den 9. april Saksprotokoll - Utvalg for helse- og omsorg sak 9/14 Behandling: Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, 10 0 Vedtak: 1. Del 1 av «Sektorplan: Beredskap for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen » vedtas. 2. «Beredskapsplan for psykososialt kriseteam» vedtas. Saksopplysninger Bakgrunn Kommunen har etter lov om helsemessig og sosial beredskap 2-2, plikt til å utarbeide en beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester og sosialtjenester de skal sørge for et tilbud av eller er ansvarlige for. Kommunen skal også utarbeide en beredskapsplan for sine oppgaver etter Side33

36 folkehelselovens kapittel 3. Av forskrift om kommunal beredskapsplikt framgår det at kommunens beredskapsplaner til enhver tid skal være oppdaterte. I mai 2013 gjennomførte Fylkesmannen et tilsyn i Rana kommune. Tema var kommunens oppfølging av sitt ansvar etter lov om folkehelsearbeid kap.3 og 26 og 28 samt lov om helsemessig og sosial beredskap. Ved tilsynet ble det funnet et avvik og gitt en merknad noe som ble meddelt kommunen i brev av Avviket var at «Kommunen har ikke en plan for helsemessig og sosial beredskap som oppfyller krav i lov eller forskrift». Merknaden var at «Rana kommune har et forbedringspotensial innen arbeidet med miljørettet helsevern». Fylkesmannen har bedt om dokumentasjon på at avviket er lukket innen Organisering av arbeidet med en ny helse og sosialberedskapsplan. Arbeidet med ny beredskapsplan ble påbegynt i slutten av september Planarbeidet falt tidsmessig sammen med utarbeidelsen av en ny Helhetlig ROS-analyse for Rana kommune og ikke minst arbeidet med en sektorovergripende beredskapsplan for Rana kommune. Disse planprosessene har vært samtidige og de avsluttes alle noenlunde samtidig. Det å kunne dra nytte av arbeidet med den sektorovergripende beredskapsplanen i kommunen har vært en stor hjelp for arbeidet med «Sektorplan: Beredskap for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen». Det har gjort at sektorplanen er blitt mer fullstendig enn den ellers ville blitt og planen har mange henvisninger til og er på mange måter supplerende til kommunens overordnede plan. Beredskapskoordinator for sektorovergripende kommunal beredskapsplan har vært til stor hjelp. Det skal også trekkes fram at koordinator for kriseteamet for psykososial omsorg har arbeidet parallelt med å rullere beredskapsplan for kriseteamet, og at smittevernlegen er i gang med å rullere kommunens smittevernplan fra Samlet sett har det vært mange gode krefter å spille på i kommunen i planarbeidet. Det har vært et stort engasjement om arbeidet med beredskapsspørsmål siden så mange beslektede planprosesser har skjedd samtidig. Det er å håpe at dette har fått betydning for kvaliteten på planene. Beredskapsplaner har imidlertid det karakteristiske ved seg at tiden løper raskt fra dem. De må fornyes, utbygges og oppdateres. Derfor er det av største betydning at noen holder tråden mellom hendelsene og øvelsene, og løpende ser til at planverket oppdateres og fornyes. Helse- og sosialsjef har nå plassert dette ansvaret ved at en medarbeider er utpekt som beredskapskoordinator i avdelingen. Dette vil være en viktig kvalitetssikring. Det er gjennomført nye ROS-analyser og det er gjennomført en revisjon av overordnet beredskapsplan i Rana kommune. Kommunestyret behandlet og vedtok under sak 15/14 Helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan Side 2 av 4 Side34

37 Kilder for planarbeidet. De sentrale kildene for planarbeidet er lovverket selv. Dette vises det detaljert til en rekke forskjellige steder i planen selv. Sentrale planer som er brukt er mest av alt kommunens egne: Sektorovergripende beredskapsplan Rana kommune (utkast) og Helhetlig ROS-analyse med oppfølgingsplan for Rana kommune 2014 (utkast). Internt i helse og sosialavdelingen har viktige kilder vært: Beredskapsplan for helse og sosialavdelingen fra Smittevernplan fra Beredskapsplan for psykososialt kriseteam (utkast 2014). Lokal beredskapsplan 2014 NAV Rana Andre overordnede planer som er referert til er: Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan fra FylkesROS- Nordland 2011 Grunnlagsdokument for Beredskapsplan Helgelandssykehuset HF. Helse og sosialdirektoratet har to veiledere som er brukt som hjelpemiddel i arbeidet Rettleiar om helse og sosialberedskapen i kommunane IS Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS Fylkesmannens tilsynsrapport av Det avvik som Fylkesmannen konstaterte bygde på følgende funn som kom fram gjennom dokumentgjennomgang og intervju: ROS-analysen omfattet bare 3 scenarier, noe som ikke er dekkende for sannsynlige hendelser, jf forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv 2-4. ROS-analysen er ikke oppdatert siden 2008, jf forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv 2 og 3. Planen mangler beskrivelse av hvor ofte ROS-analysen skal evalueres og oppdateres, jf forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv 2 og 3. Gjennom intervju kommer det fram at planen ikke er kjent i hele organisasjonen, jf forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv 7. Samordning med øvrig beredskapsplanverk er ikke ivaretatt, jf forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv 9. Planen er mangelfull mht omdisponering av personell og omlegging av drift, jf forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv 4. Fylkesmannen har dessuten en merknad når det gjelder arbeidet med miljørettet helsevern der det heter at: Kommunen har mangler i forhold til folkehelseloven 28 krav om en beredskapsplan for sine oppgaver etter folkehelseloven kap 3. Alle Fylkesmannens kommentarer skal være ivaretatt i ny «Sektorplan: Beredskap for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen ». Vurdering «Sektorplan: Beredskap for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen » er delt inn i to deler, på samme vis som den sektorovergripende planen: Side 3 av 4 Side35

38 Del 1: Operativ og administrativ del Her beskrives hovedprinsippene for og organiseringen av avdelingenes beredskaps- og krisearbeid. Del 2: Handlingsplaner, tiltakskort og vedlegg Del 1 legges frem for politisk behandling, mens del 2 er kriseledelsen og avdelingenes arbeidsverktøy som oppdateres fortløpende av administrasjonen. «Beredskapsplan for psykososialt kriseteam», unntatt vedleggene som her også er gjenstand for fortløpende oppdateringer, legges frem for politisk behandling. Vedlegg: 1 Sektorplan: Beredskap for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen Beredskapsplan for psykososialt kriseteam Kåre Nordnes Helse- og sosialsjef Robert Pettersen Rådmannen i Rana Side 4 av 4 Side36

39 RANA KOMMUNE Sektorplan: Beredskap for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen VEDTATT AV KOMMUNESTYRET (Dato) Side37

40 Beredskap for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen Innhold Del Kriseledelse ansvar og oppgaver Lovgrunnlag og målsetting Definisjoner og forkortelser Planstruktur og prinsipper Revisjon Ansvar og fullmakter Varsling Varslingsplan for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen Varslingsplan eksterne redningsressurser Varsling Fylkesmannen Organisering og drift av beredskapsarbeidet Beredskapsorganisasjon Beredskapskoordinator i helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen Personell Personelloversikt Utvidet arbeidsplikt. Tjenesteplikt og beordring Rapportering og loggføring Krisekommunikasjon Overvåkning av informasjon fra faginstanser innen beredskap Omsorg for rammede og berørte. Psykososial oppfølging Kriseteam for psykososial omsorg Evakuerte og pårørendesenter EPS Pårørendemottak Pårørendetelefon Oppfølging av innsatspersonell Mottakssenter Grensesnitt mot annen beredskap Avtaler med andre om beredskap Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus april 2014 Revisjon 1/2014 i Side38

41 Beredskap for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen 3.3 Forholdet til smittevernberedskapen Forholdet til NAV kommunes beredskap (sosialberedskapen) Forholdet til beredskapen for miljørettet helsevern Forholdet til sykehusets beredskap Tilgang til kritiske ressurser i en krisesituasjon Legemidler og medisinsk materiell Annet utstyr og materiell. Samarbeid med organisasjoner. Sosialberedskapen Transporttjenester Sikring og evakuering. Kommunal tilrettelegging for utvidelse av sykehuskapasitet Retningslinjer for arbeidet med enhets-/delplaner Krav til virksomhetenes enhetsplaner Bortfall av lokaler. Retningslinje for enhetenes arbeid Utfall av strøm. Retningslinje for enhetenes arbeid Kvalitetsrevisjon Del Handlingsplaner Grunnlag for valg av handlingsplaner Svikt i kritisk infrastruktur (I) Ulykker (II) Naturhendelser (III) Sykdomsutbrudd (IV) Vedlegg april 2014 Revisjon 1/2014 ii Side39

SLUTTRAPPORT \/ FYLKESKOMMUNE

SLUTTRAPPORT \/ FYLKESKOMMUNE SLUTTRAPPORT Kommunal oppreisning i Nordland [Dette er en sluttrapport for kommunal oppreisning Nordland. Rapporten beskriver kort prosessen i forkant av ordningen, gjennomføringen og de viktigste resultater

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Valstyret Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.06.2014 Tid: 14:00 (etter formannskapsmøtet) Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding,

Detaljer

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12.

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12. Dato: Arkivref: 16.03.2011 2010/4641-8010/2011 / F40 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune.

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. 136919/7 - Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. Nes kommunestyre vedtok den 21.09.2010, som sak 10/54, å opprette en kommunal

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/16410-1 90222/14 01.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 27.10.2015 Stavanger

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/224-3 Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/224-3 Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Det kongelige Kommunal og Moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/224-3 Roger Andersen,

Detaljer

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommune deltar i Stavanger kommunes

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark Hei Med dette oversendes protokollen fra ekstraordinært møte i Fylkesstyret den 15. april. Vedlagt ligger også selve saksfremlegget på saken om Oppreisningsordning for barnehjemsbarn i Finnmark, Med vennlig

Detaljer

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Saksframlegg til Vadsø bystyre 12. november 2009 08:33

Saksframlegg til Vadsø bystyre 12. november 2009 08:33 Saksframlegg til Vadsø bystyre 12. november 2009 08:33 Emne FW: fileviewaction Fra Til Marita Jakola Skansen oyvind.hauken@batsfjord.kommune.no Sendt 5. november 2009 12:29 Vedlegg fileviewaction.doc Her

Detaljer

SØKNAD OM OPPREISNING

SØKNAD OM OPPREISNING Felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø som vertskommune, for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt,

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Saksfremlegg Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: 1. Sørum kommune etablerer en oppreisningsordning for barn

Detaljer

Kvæfjord kommune. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato 39/12 Formannskapet 02.05.2012 32/12 Kommunestyret 12.06.2012

Kvæfjord kommune. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato 39/12 Formannskapet 02.05.2012 32/12 Kommunestyret 12.06.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 11.04.2012 2012/342 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 39/12 Formannskapet 02.05.2012 32/12 Kommunestyret 12.06.2012

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Opprettelse av ordning for billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/544 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I INSTITUSJON OG FOSTERHJEM

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/544 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I INSTITUSJON OG FOSTERHJEM GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 11/544 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I INSTITUSJON OG FOSTERHJEM Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Opprettelse av ordning for billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Krav om opprettelse av billighetserstatning til barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Petter Salberg bjorn.petter.salberg@innherred-samkommune.no

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Kristiansund kommune Frei kommune. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei 27.09.2007 07/069

Kristiansund kommune Frei kommune. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei 27.09.2007 07/069 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1034/10572/07 H32 Margrete Magerøy Bjørn Elgsaas 17.09.2007 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kommunal oppreisningsordning - presisering av vedtektenes 4 og 5

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kommunal oppreisningsordning - presisering av vedtektenes 4 og 5 Arkiv: H32 Arkivsaksnr: 2008/1614-5 Saksbehandler: Karl Kjetil Skuseth Dato: 20.01.2009 Saksprotokoll Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/12 03.02.2009 Kommunal oppreisningsordning - presisering

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE E] E Dokldi 16002123(16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' 01.012017-31.12.2020-FORSLAG E FRA KOMMUNENE ' ' Vår dato: 06.04.2016 ] g::erse1:leartz::se: 16/43634 M.» E 5 K 0 M M U N E I I _' F: Deres

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980

BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980 TILLEGG TIL SLUTTRAPPORT FRA 2005 BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980 UTVIDET SØKNADSFRIST 01.09.2006 Forord Sekretariatet

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014

Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2014 25395/2014 2014/2041 010 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014 Stemmerett for 16-åringer - forsøk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene NORDLAND Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Sekretariatet for Kommunal oppreisningsordning i Nordland

Sekretariatet for Kommunal oppreisningsordning i Nordland Sekretariatet for Kommunal oppreisningsordning i Nordland Til kommunene i Norland OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER i NORDLAND FYLKE Som kjent har samtlige kommuner i Nordland

Detaljer

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Journalpost:15/1474 Saksnummer Utvalg/komite Dato 077/2015 Fylkesrådet 24.03.2015 047/2015 Fylkestinget 20.04.2015 IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Sammendrag Fylkestinget fordeler kr 15

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

SLUTTRAPPORT KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING ROGALAND 28.12.2010

SLUTTRAPPORT KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING ROGALAND 28.12.2010 SLUTTRAPPORT KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING ROGALAND 28.12.2010 1 Stavanger bystyre vedtok i sak 44/06 den 12.6.2006 å opprette en kommunal erstatningsordning, kalt Kommunal oppreisningsordning, for personer

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar EIDSVOLL KOMMUNE Unntatt offentlighet etter utfylling iht. offl. 13, jf. fvl. 13,1.1. SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING Vederlagsordningen gjelder for personer som har opplevd overgrep og/eller omsorgssvikt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport Fredrikstad Fjernvarme AS

Oversending av revisjonsrapport Fredrikstad Fjernvarme AS Fredrikstad Fjernvarme AS Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD Vår dato: 11.02.2016 Vår ref.: 201506574-7 Arkiv: 447 Deres dato: 05.02.2016 Deres ref.: Per Bolstad Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no Oversending

Detaljer

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014.

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. 1. Virkeområde 1. Reglementet gjelder for studenter ved bachelorstudiene i sykepleie ved Universitet i Nordland. 2. Reglementet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 17.10.2011 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport - Harstad Varmesentral, Statkraft Varme AS

Oversending av revisjonsrapport - Harstad Varmesentral, Statkraft Varme AS Statkraft Varme AS Postboks 2400 7005 TRONDHEIM Vår dato: 26.09.2016 Vår ref.: 201600690-8 Arkiv: 447 Deres dato: 22.09.2016 Deres ref.: Arvid Wisløff Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no Oversending

Detaljer

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016 Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene Bodø, 1. mars 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/5252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: ll/505 I Saksbehandler: Siv Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 04111 1 I KOMMUNESTYRE I Dato: 16.06.2011 AVTALE

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Saksbehandler: Sigmund Eliassen Arkiv: 270 Arkivsaksnr.: 03/ Dato:

Saksbehandler: Sigmund Eliassen Arkiv: 270 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigmund Eliassen Arkiv: 270 Arkivsaksnr.: 03/8048-29 Dato: 10.10.09 KRAV OM ØKONOMISK KOMPENSASJON FRA TIDLIGERE BARNEVERNSKLIENTER INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

En felles ordning for kommunene i Nordland

En felles ordning for kommunene i Nordland tt, V Fylkesmannen i Nordland OPPREISNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER En felles ordning for kommunene i Nordland Mars 2011 2 3 KAPITTELOVERSIKT Kapittel 1 Bakgrunn for forslaget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Alstahaug kontrollutvalg SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Kvinnherad Energi AS Vikjo 7 5464 DIMMELSVIK Vår dato:. Vår ref.: 01774-7 Arkiv: 627 Saksbehandler: Tonje Merete Andresen Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - BILLIGHETSERSTATNING

SØKNADSSKJEMA - BILLIGHETSERSTATNING RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEADVOKATEN Unntatt offentlighet Jf. offl. 13 SØKNADSSKJEMA - BILLIGHETSERSTATNING Søknad om billighetserstatning for personer som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt i institusjon

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.04.2014 Vår ref.: 201305187-10 Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Anne Glomnes Rudi Deres ref.: 22959125 aru@nve.no Trønder Energi

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Anne Elisabeth Katmo Fra: kg Sendt: 18. desember 2014 19:34 Til: Anne Elisabeth Katmo Emne: Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Hei Min far (Arvid Gaustad) fikk nettopp

Detaljer

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Kvikne-Rennebu Kraftlag SA 7391 RENNEBU Vår dato: "" Vår ref.: NVE 201303380-7 tbm/tos Arkiv: 317 /121 Saksbehandler: Deres dato: 3.6.2013/10.6.2013 Tore Olav

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

«Øvelse Nordland 2016» Evalueringsrapport

«Øvelse Nordland 2016» Evalueringsrapport «Øvelse Nordland 2016» Evalueringsrapport Sammendrag «Øvelse Nordland 2016» var initiert og styrt av Fylkesmannen og ble gjennomført 18.januar 2016 fra kl. 09.00 13.00. Alle kommunene var invitert til

Detaljer

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn Skjåk Energi KF Moavegen 28 A 2690 SKJÅK Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606662-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 06.12.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Tordis Brandsar 22959160/ gaj@nve.no Skjåk

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 16.03.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller mobil 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 13:00 Eldrerådet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no. Vararepresentanter

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Kristiansund kommune Frei kommune. Saksframlegg. vedtak

Kristiansund kommune Frei kommune. Saksframlegg. vedtak Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1034/6430/07 H32 Bjørn Elgsaas 11,06.2007 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget i Kristiansund 05.06.2007

Detaljer

Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.01.04 19.03.04

Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.01.04 19.03.04 Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.01.04 19.03.04 Denne oversikten gjelder kun saker der det statlige tilsyns-, kontroll- eller klageorgan har rettet direkte henvendelse til

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.12.2016 Vår ref.: 201604653-5 Arkiv: 634

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Ragnhild Olsnes

Detaljer

PROTOKOLL. Møtets varighet (inkl. administrasjonsutvalg og næringsfond) kl 12.30 15.10 SAKSLISTE PS 6/12 12/19 REFERATSAKER FORMANNSKAP 15.03.

PROTOKOLL. Møtets varighet (inkl. administrasjonsutvalg og næringsfond) kl 12.30 15.10 SAKSLISTE PS 6/12 12/19 REFERATSAKER FORMANNSKAP 15.03. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.03.2012 Tilstede: * Fra adm: Paul Dahlø AP Ole G. Koch H May-Tove Grytnes AP Hanne Fredriksen Saml Jørn Lindbøl Saml Rådmann Wigdis N. Andersen

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Remmen kunnskapspark - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Remmen kunnskapspark - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 08.04.2016 Vår ref.: 201506905-5 Arkiv: 623

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

Fordeling av strandsoneareal i Nordland

Fordeling av strandsoneareal i Nordland Fordeling av strandsoneareal i Nordland Selv om Nordland har en lang kystlinje, er det bare deler av strandsonen langs sjøen som er tilgjengelig for friluftsliv og ferdsel. Det er imidlertid også disse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Johanne Ellingsen, Pernille Krogh Storøy, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Johanne Ellingsen, Pernille Krogh Storøy, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne Drag Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.45 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Leif Harald Olsen, Jonny Langmo Johanne Ellingsen,

Detaljer

Ved utvelgelse av kommuner som får delta i forsøket vil kommunens begrunnelse og motiv for å delta bli vektlagt.

Ved utvelgelse av kommuner som får delta i forsøket vil kommunens begrunnelse og motiv for å delta bli vektlagt. BEBY /14 Bergen bystyre Invitasjon fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 ELSO ESARK-0212-201410785-2

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. september

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Hedmark fylke

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Hedmark fylke Saknr. 14/2858-6 Saksbehandler: Siri H. V. Lonkemoen Lisa Moan Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Hedmark fylke Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1. Parter 2 2. Bakgrunn 2 3. Formål 2 4. Virkeområde 3 5. Inngåelse

Detaljer

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II.

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.04.2013 Tilstede: Paul Dahlø AP Ole G. Koch H Jan-Eirik Nordahl AP vara for May-Tove Grytnes AP Hanne Fredriksen Samlingslista Jørn Lindbøl

Detaljer