Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kai Henning Henriksen Ordfører Tomas Andreassen Bang Sekretær Side1

2

3 Saksliste Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av protokollgodkjennere Habilitet/Permisjon Spørsmål Orienteringer Innhold Lukket Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 22/14 Referatsaker Oversendelse av sluttrapport - Kommunal oppreisning i Nordland 2014/1859 Omsøkte vindkraftverk i Nesna og Rana kommuner 2014/1916 Politiske saker PS 23/14 Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet 2014/2126 PS 24/14 Forsøk med stemmerett for ungdom 2014/1850 PS 25/14 Beredskapsplan for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdeling PS 26/14 Sluttbehandling Kommunedelplan folkehelsearbeid PS 27/14 PS 28/14 PS 29/14 Ny samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid Høring av konsesjonssøknad for Hjartås kraftverk i Ranelva samt Messingåga kraftverk. Søknad om kjøp av 2 kommunale boligtomter i Utskarpen boligfelt. 2014/ / / / /2162 PS 30/14 Omlegging av O.T.Olsensgt - kostnader og fremdrift 2014/2247 PS 31/14 Eiendomsskatt-Fritak/nedsettelse av eiendomskatt for Nordfjordbekkan minikraft 2014 X 2014/2215 Side2

4

5 PS22/14Referatsaker Side3

6 Vår dato: Vår referanse: 14/12413 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: Tjeldsund kommune Rådhuset 9444 HOL I TJELDSUND Oversendelse av sluttrapport Vedlagt oversendes sluttrapporten fra Kommunal oppreisning i Nordland Med vennlig hilsen Øystein Hansen Sekretariatsleder Vedlegg DokID ~ sluttrapport m logo.doc Adresse Postmottak Dir.: Saksbehandler: Øystein Hansen Fylkeshuset Tlf.: Avdeling: Stabsavdelingen 8048 Bodø Faks: Sekretariat for kommunal oppreisningsordning Besøksadresse Sjøgata 3 E-post: Side4

7 SLUTTRAPPORT Kommunal oppreisning i Nordland [Dette er en sluttrapport for kommunal oppreisning Nordland. Rapporten beskriver kort prosessen i forkant av ordningen, gjennomføringen og de viktigste resultater av den. Den inneholder også noen tanker om de funn som ble gjort uten at disse kan behandles som annet enn betraktninger bygget på innkommet materiale.] Side5

8 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Bakgrunn for ordningen Et historisk tilbakeblikk Organisering Oppreisningsutvalg Sekretariat Klageorgan Erfaringsutveksling Bekjentgjøring av ordningen... 5 Driftsutgifter Vilkår for oppreisning Plasseringsvilkåret Overgrep og omsorgssvikt Saksbehandlingen Prosedyrer Innhenting av dokumentasjon Advokatbistand Uttalelsesmulighet for påståtte gjerningspersoner Saksbehandlingstid Saksframlegg Resultatene Avviste saker Utmåling av oppreisning Utmåling fordelt på kommuner Sekretariatets betraktninger Oppsummering Side6

9 1 Innledning Etter initiativ fra Fylkesmannen i Nordland og i samarbeid med Nordland fylkeskommune kom Kommunal oppreisning Nordland i gang høsten Formålet med ordningen var å gi en uforbeholden unnskyldning og økonomisk oppreisning til de personene som har vært utsatt for omsorgssvikt og overgrep under barnevernets omsorg fram til Ordningen omfattet alle kommune i Nordland og søknadsperioden ble satt til1 år. Nordland fylkeskommune påtok seg ansvaret for opprettelse og drift av et sekretariat for ordningen. Fylkeskommunen mottok tilskudd til dette gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland som ble bevilget til Rana kommune. Kunngjøring av frist for å fremsette krav ble første gang foretatt Frist for å fremsette søknad om oppreisning var satt til Det kom inn 122 saker til behandling i tidsrommet Av disse ble 90 innvilget. Denne rapporten er en oppsummering av arbeidet sekretariatet og utvalget har gjort mens ordningen har pågått. Den beskriver i korte trekk hvordan ordningen ble organisert og gjennomført og hvilke resultater den ga. Avslutningsvis gjøres noen betraktninger rundt det materialet som kom inn. 2 Bakgrunn for ordningen 2.1 Et historisk tilbakeblikk En del barn plassert i ulike barnevernstiltak og spesialskoler har i etterkrigstiden vært utsatt for omsorgssvikt og ulike former for overgrep i Norge. Det foreligger dokumentasjoner på omsorgssvikten og overgrepene i 7 regionale og lokale granskninger ( ) av forholdene ved barnehjem, spesialskoler og andre institusjoner i. Omfanget av omsorgssvikten og overgrepene er grundig behandlet i en offentlig utredning, NOU 2004:23 (heretter omtalt som «Befringrapporten) ii. Dette arbeidet ble senere fulgt opp i St.meld.nr. 24 ( ) «Erstatningsordningar for barn i barneheimar og spesialskular for barn med åtferdsvanskar. iii» Stortinget vedtok å 1 Side7

10 utarbeide nye regler i Stortingets billighetserstatningsordning for de grupper som meldingen omfattet. Barne - og likestillingsdepartementet utarbeidet i 2006 «Veileder om kommunale granskninger av barnehjem og spesialskoler for barn med adferdsvansker». I Nordland startet prosessen med at Rana kommune på vegne av Indre Helgeland regionråd i slutten av mars 2009 henvendte seg til Fylkesmannen i Nordland. Rådet ønsket at fylkesmannen tok et initiativ for å utrede en felles erstatningsordning i Nordland for tidligere barnevernsbarn som hadde vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep. Fylkesmannen i Nordland la til grunn at også barn og unge i Nordland fylke hadde opplevd uverdige forhold i institusjoner. I juli 2009 ba fylkesmannen kommunene om å komme med innspill til spørsmålet. Kun 15 av de 44 forespurte nordlandskommunene besvarte henvendelsen. Fylkesmannen kom til at en så liten oppslutning ikke tilsa at det forelå tilstrekkelig grunnlag for å gå videre med en felles oppreisningsordning. Kommunene ble samtidig orientert om at fylkesmannen ønsket å gjennomføre en nærmere utredning av spørsmålet. Formålet med utredningen var å gi en oversikt over etablerte erstatningsordninger, skissere mulige løsninger, samt å gi råd til kommunene ved behandling av krav om oppreisning. I løpet av prosessen ble det klargjort at kommunene likevel skulle tilbys en felles oppreisningsordning og et profesjonelt sekretariat for behandling av søknader om erstatning. Hovedargumentene for en felles ordning var hensynet til likebehandling, profesjonell håndtering av søknadene og andre rettssikkerhetshensyn. Fylkesmannen fant det ikke nødvendig å nedsette en egen granskningskommisjon for Nordland fylke da det allerede forelå en granskningsrapport fra et granskningsutvalg oppnevnt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som også omhandlet sentrale institusjoner i Nordland. I tillegg var flere av de institusjonene som barn og unge ble sendt til beskrevet i de øvrige rapportene som forelå. Samtlige kommuner i Nordland sluttet seg etter hvert til ordningen. Det ble opprettet et sekretariat og et utvalg for å håndtere ordningen. 2 Side8

11 Nordland fylkeskommune påtok seg som tidligere nevnt, ansvaret for driften og arbeidsgiveransvaret for de ansatte i sekretariatet. Utgifter til drift ble dekket gjennom skjønnsmidler fra fylkesmannen mens de enkelte plasseringskommune var ansvarlig for utbetaling av oppreisningsbeløpene. 3 Organisering 3.1 Oppreisningsutvalg Med hjemmel i vedtekten for Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland 2 (vedtekten) skulle KS Nordland sammen med Fylkesmannen i Nordland oppnevne et oppreisningsutvalg (utvalget). Leder for utvalget skulle være jurist med dommerkvalifikasjoner. Det er utvalget som har fattet vedtak i sakene om kommunal oppreisning. Utvalget avholdt totalt 12 møter i perioden desember 2012 til februar Utvalgets sammensetning har vært som følger; Leder Gunnar Lind, ekstraordinær lagdommer og tidligere sorenskriver Utvalgsmedlem Torny Pedersen, tidligere stortingsrepresentant Utvalgsmedlem Helge Njøs, psykolog Vararepresentanter; Jenny Sellæg, fylkesnemndsleder Liv Hauknes, rådgiver, tidligere politiker Tor Ivar B. Olsen, psykolog 3.2 Sekretariat I følge vedtekten 3 skulle det opprettes et sekretariat for utvalget. Sekretariatet skulle besitte nødvendig faglig kompetanse, herunder juridisk. Sekretariatets oppgave har vært å motta søknader, forberede sakene og avgi begrunnet innstilling til utvalget. I tillegg har flere merkantile funksjoner tilknyttet ordningen vært lagt til sekretariatet. Sekretariatets sammensetning har vært som følger; Sekretariatsleder Øystein Hansen, jurist Rådgiver Gunn-Beate Lorentzen, barnevernspedagog 3 Side9

12 Arkivar Kari Aspelund Kleve, historiker Rådgiver Elke-Maria Bunk, jurist Sekretariatet har vært lokalisert i Nordland fylkeskommunes sine kontorer i Sjøgata 3 i Bodø. 3.3 Klageorgan Vedtekten bygger på at det er fylkeskommunens klageorgan som er oppreisningsordningens klageorgan, jf. vedtekten 7. Klagenemnda har behandlet 6 saker, hvorav ingen har fått medhold. I tillegg kommer pr dato 6 nye klager oversendt nemnda som ikke er avgjort. Det har vært klaget på avvisning og for lave oppreisningsbeløp. 3.4 Erfaringsutveksling I arbeidet med å utforme oppreisningsordningen for nordlandskommunene var fylkesmannen i kontakt med mange av de etablerte ordningene i Norge. Leder for Oppreisningsutvalget var sammen med de ansatte i sekretariatet på besøk hos en tilsvarende oppreisningsordning i Østfold for innhenting av råd og erfaringer. Underveis i prosessen kom det i gang en erfaringsutveksling med de ansatte i sekretariatet for oppeisningsordningen i Troms som hadde klare likhetstrekk med oppreisningsordningen i Nordland. 4 Bekjentgjøring av ordningen Det er avgjørende at en tidsbegrenset ordning når ut til så mange potensielle søkere som mulig. Ved oppstart av ordningen ble det i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen hos Nordland fylkeskommune laget en enkel kommunikasjonsplan samt utarbeidet pressemeldinger både høsten 2012 og våren Det ble lagt opp til en bred kunngjøring. Totalt ble det kjørt tre annonsekampanjer lokalt, regionalt og i enkelte riksdekkende aviser. Det ble også annonsert på Tekst-tv i hele søknadsperioden. Alle kommunene og NAV-kontorene i Nordland samt advokater med hjelpevergeoppdrag i forbindelse med innføring av ny vergemålslov , fikk tilsendt informasjon om ordningen. Den norske sjømannskirke var behjelpelig med å spre informasjonen til potensielle søkere utvandret fra Norge. Ordningen fikk også redaksjonell omtale både i 4 Side10

13 lokalaviser og NRK i Nordland som følge av at flere enkeltpersoner sto fram offentlig med sine historier etter at de var tildelt oppreisning. Ordningen har dessuten vært jevnlig omtalt både i NRK og i dagspressen. 5 Driftsutgifter For hele perioden har det gått med kr ,- i utgifter til drift av ordningen. 6 Vilkår for oppreisning 6.1 Plasseringsvilkåret I vedtektenes formålsparagraf heter det at ordningen gjelder personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon under plassering av deltakerkommunens barnevern eller forløperne til dette, jf. 1. I 4 er det fastsatt at kommunal oppreisning kan gis til personer som ble plassert av deltakerkommunen i institusjon, fosterhjem eller spesialskole i perioden fram til Vilkåret for oppreisning er at søker ble utsatt for overgrep, omsorgssvikt eller opplevde uverdige omsorgsforhold. Flere av de innkomne sakene omhandlet plasseringer av søkere i spesialskole som lokale skolemyndigheter hadde fattet vedtak om. Vedtekten 4 jf. 1 framsto som noe uklar med hensyn til om det var et absolutt vilkår at barnevernet hadde stått for plasseringen. Forarbeidene hadde lagt til grunn at det var barnevernet som måtte ha stått for plasseringen. En slik tolkning var også i samsvar med praksis for tilsvarende ordninger basert på «Stavangermodellen». Spørsmålet ble drøftet i møte mellom representanter fra sekretariatet, utvalget og fylkesmannen. Fylkesmannen påpekte at en utvidelse av ordningen - midt i søknadsperioden - ville kreve ny politisk behandling av vedtekten i samtlige kommuner. En slik fornyet behandling ville være nærmest praktisk umulig å gjennomføre. Det ble også vist til at vedtekten hadde vært behandlet i samtlige 44 kommuner som tiltrådte ordningen. Ingen av kommunene hadde framsatt forslag om utvidelse av ordningen til også å gjelde personer plassert av skolemyndighetene. Etter dette ble det lagt til grunn som et vilkår for å få tilkjent oppreisning, at plasseringen var foretatt av barnevernet. Sekretariatet har mottatt flere reaksjoner fra søkere som finner det vanskelig å forstå at de faller utenfor ordningen fordi skoleverket hadde ansvaret for plasseringen. 5 Side11

14 I sakene fra tidsrommet før barnevernloven av 1953 trådte i kraft viste det seg vanskelig i flere saker bevismessig å fastslå om det var skolemyndighetene eller barnevernet som hadde stått for plasseringen. Dette hadde sammenheng med at det i noen saker manglet vergerådsprotokoller og protokoller fra skolestyrene. Mottatt dokumentasjon var i enkelte andre saker svært ufullstendig. Det oppstod derfor behov for innhenting av supplerende informasjon som kunne være egnet til å belyse omstendighetene i tilknytning til den enkelte plassering, jf. pkt Forsorgsstyrene hadde i denne perioden hjemmel for plassering på institusjon etter forsorgsloven. I noen få saker der forsorgsstyret hadde iverksatt tiltak som gjaldt søkerens omsorg sammenholdt med andre opplysninger om at forsorgsstyret hadde påvirket plasseringen kom sekretariatet og utvalget til at dette måtte likestilles med vergerådenes plasseringsvedtak i samme periode. 6.2 Overgrep og omsorgssvikt Det var videre et vilkår at søker hadde vært utsatt for overgrep, omsorgssvikt eller opplevd uverdige omsorgsforhold. Ved vurderingen av om oppreisning skulle gis og størrelsen på beløpene, ble det skilt mellom aktive overgrepshandlinger som ville være konkrete ulovlige og straffbare handlinger, og passive handlinger (omsorgssvikt), jf. vedtekten 6. Et av de typiske eksemplene på omsorgssvikt i fosterhjemmet/institusjon var manglende god voksenkontakt. Barna følte seg hverken sett eller inkludert. Følelsen ble forsterket gjennom fraværende eller sterkt begrenset kontakt med familie og venner. Barna hadde lite nettverk, og det ble i mindre grad tatt hensyn til individuelle behov. For noen føltes det å bli plassert utenfor hjemmet, spesielt på spesialskole/institusjon, som et overgrep i seg selv. Omsorgssvikt ble også anerkjent i mange av de eldre sakene der barna hadde vært utsatt for særlig tyngende arbeid både i fosterhjem og institusjon. Barna hadde i disse tilfellene blitt brukt som arbeidskraft og pålagt arbeidsbelastninger som syntes å være urimelig byrdefulle. Andre eksempler var dårlig hygiene og strenge matregimer, spesielt i institusjonene. Oppreisning for overgrep ble ofte gitt for fysisk vold mot barn utført av en voksenperson. Slag ble tildelt både med flat hånd og med diverse gjenstander som teppebanker, bjørkeris, trefjøler etc. I tillegg var lugging, ørefiker og innesperring - i mange av sakene - ofte forekommende eksempler på overgrep. Gjennomgående ble bruk av husarrest på institusjon benyttet ut over det som var hjemlet i barnevernsforskriften. 6 Side12

15 Det har heller ikke vært mulig å finne dokumentasjon - i form av tvangsprotokoller ol - som kunne ha gitt opplysninger om varigheten av frihetsberøvelsen. Seksuelle overgrep omfattet alt fra enkelthandlinger som tukling i form av kontakt med kjønnsorgan, til gjentatte gjennomførte samleier med en eller flere personer. I forhold til den konkrete bevisvurderingen oppsto det i enkelttilfeller tvil med hensyn til om skaden hadde skjedd før eller etter barnet kom under barnevernets omsorg. Dette hadde sammenheng med at mange søkere hadde vært utsatt for overgrep også før og etter plasseringen. Inntrykket av vold og overgrep ble i mange saker styrket ved at detaljene i søkernes forklaringer om overgrepshendelser - avgitt uavhengig av hverandre - ofte hadde klare likhetstrekk. I rapporter fra institusjonene har det vært nevnt problemer med enkelte barn. Det foreligger både granskingsrapporter fra bl.a. fra Narvik og Finnsnes barnehjem som påpeker brudd på regelverk i denne perioden som gikk ut på innesperring og forskjellige former for fysiske avstraffelser. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har omtalt både Ulvsnesøy, Røvika og Buskerud offentlige skole i sin granskningsrapport som eksempler på institusjoner der voldsbruk forekom. I avgjørelsene er det også lagt til grunn at langvarig husarrest og fysiske refselser av barn på institusjon var i strid med barnehjemsforskriften og følgelig rettsstridig. Vurderingsgrunnlaget for størrelsen på oppreisningsbeløpene er gitt i vedtekten 4. Det heter at det særlig skal legges vekt på - Omfanget av overgrepet - Om søker har vært utsatt for omsorgssvikt eller levd under uverdige omsorgsforhold. For at sekretariatet og utvalget skulle legge til grunn at søker hadde vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep, måtte det foreligge klar sannsynlighetsovervekt basert på prinsippet om fri bevisbedømmelse i norsk rett. Dette likevel slik at det i vurderingen skulle legges vesentlig vekt på søkerens egenerklæring, jf. 6 første ledd. Egenerklæringen ble et viktig hjelpemiddel for sekretariatet da sakene ofte inneholdt få andre klare opplysninger om at overgrep hadde funnet sted. Egenerklæringen og de inntrykk 7 Side13

16 sekretariatet i tillegg fikk gjennom den og samtalen med søkerne, ble holdt opp mot annen innhentet informasjon. I vurderingen av hvorvidt det forelå overgrep og/eller omsorgssvikt, ble det hensyntatt hva som måtte anses som normal omsorg og var politisk akseptert for den tid søknaden gjaldt. Retten til kroppslig refselse av barn under omsorg hadde for eksempel gradvis blitt innskrenket fram til 1972 da det ble avskaffet. Barnet hadde gjennom barnehjemsforskriften iv hjemlet i barnevernloven av 1953 i større grad krav på omsorg ut fra sine individuelle behov. 7 Saksbehandlingen I følge vedtekten 6 skulle søknad om oppreisning fremsettes skriftlig for sekretariatet. Søknaden måtte beskrive de forhold som lå til grunn for kravet om oppreisning. Videre het det at sekretariatet på forespørsel skulle bistå søkere ved utforming av søknaden. Noen få benyttet seg av dette tilbudet. 7.1 Prosedyrer Sekretariatet utarbeidet en enkel kontorinstruks som omhandlet alt fra rutiner for postmottak til ivaretagelse av personvernet gjennom alle ledd i saksbehandlingen. All saksbehandling ble gjennomført i Websak, fylkeskommunens elektroniske arkiv på et skjermet område. 7.2 Innhenting av dokumentasjon I tillegg til dokumentasjon vedlagt søknaden ble det innhentet dokumentasjon fra Riksarkivet, statsarkiv, interkommunale arkiv og kommunale arkiv. Sekretariatet opplevde god service fra arkivene, ikke minst fra Arkiv i Nordland. Hovedvekten av søknadene var udokumentert eller manglet avgjørende vedtak fra barnevernsnemnda om plassering. Foreningen «Rettferd for taperne» har bistått flere av søkerne med å søke oppreisning gjennom Statens rettferdsvederlagsordning (tidl. Billighetserstatning). Disse søknadene var gjennomgående godt dokumentert og vedtak fra Statens rettferdsvederlagsordning var vedlagt. Oppreisningsordningen hadde i startfasen tilknyttet en fast arkivar fra Nordland fylkeskommune. Dette bidro til effektivisering av arbeidet med innhenting av nødvendige arkivopplysninger. Arkivarens arbeid og erfaring tilrettela for at sekretariatet tidlig på høsten 8 Side14

17 2012 kunne utarbeide de første innstillingene til utvalget og derved holde saksbehandlingstiden så kort som mulig. Befringrapporten, tilsynsrapporter og årsmeldinger fra institusjonene, bl.a. fra Røvika skole, samt granskningsrapportene var viktige offentlige kilder. Eldre avisreferat og internettbasert informasjon har hatt nytteverdi blant annet med henblikk på tidfesting av enkelthendelser søkerne har vist til. Dommer, straffesaksdokumenter, epikriser samt søknader til andre offentlige støtteordninger, underbygde i en god del tilfeller søkernes forklaringer. Sekretariatet valgte i de fleste tilfellene å invitere søkerne til samtale, men respekterte de som fant dette for belastende å delta uten at det svekket opplysningen av saken. Samtalene forløp på en god måte og bidro til at sekretariatet ofte fikk relevante tilleggsopplysninger som ikke fremkom i det skriftlige materiale. To av sekretariatets ansatte har i de aller fleste tilfellene deltatt samtidig i møte med søkerne. Søkerne fikk referatet fra samtalene til gjennomlesning med mulighet for å korrigere disse eller komme med tilleggsinformasjon. Referat med eventuelle merknader ble vedlagt saksframlegget til utvalget. 7.3 Advokatbistand I særlige tilfeller åpnet vedtekten for at sekretariatet kunne dekke utgifter til bistand, herunder advokatbistand, for søker. Terskelen for å få innvilget advokatbistand skulle etter forskriftens ordlyd vært høy. Søknad om bistand ble avslått i to saker og innvilget i seks saker. 7.4 Uttalelsesmulighet for påståtte gjerningspersoner Der søker utpekte en eller flere navngitte personer som skyldig i overgrep eller omsorgssvikt mot søker, ble disse i hovedsak tilskrevet og gitt mulighet til å uttale seg. Der svar ble mottatt ble disse lagt ved saksfremlegget til utvalget. 7.5 Saksbehandlingstid I følge 6 i vedtekten skulle saksbehandlingstiden være så kort som mulig og ikke overstige ett år. Saksbehandlingstiden ved en eventuell klage kom i tillegg. 9 Side15

18 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid regnet fra registrering av søknad hos sekretariatet frem til vedtak i utvalget, har vært 91 dager. Sakene har vært behandlet fortløpende. Kapasitetsmessig kunne sekretariatet behandlet en del saker hurtigere, men ved enkelte offentlige kontorer tok det lang tid før relevant dokumentasjon ble fremskaffet. Forsinkelsene har følgelig skyldtes forhold sekretariatet ikke har hatt mulighet til å påvirke. 7.6 Saksframlegg På bakgrunn av søkers egenerklæring, innhentet dokumentasjon og samtale med søker, utarbeidet sekretariatet en saksfremstilling med forslag til vedtak. Det fulgte en dokumentliste med saksframstillingen med oversikt over de dokumenter forslaget bygget på. Samme prosedyre ble fulgt i klagesakene. Kopi av saksframlegg ble sendt søker i forkant av at saken skulle behandles med mulighet til å komme med merknader til saksframlegget. Selve innstillingen på konkret oppreisningsbeløp ble utelatt, fordi det i henhold til vedtekten bare var utvalget som hadde myndighet til å fastsette oppreisningserstatning. Saksframlegg med dokumentliste og eventuelle merknader ble oversendt utvalget i god tid før saken skulle opp. 8 Resultatene Totalt kom det inn 122 søknader. I de tilfeller der søker klart falt utenfor ordningen, for eksempel der det dreide seg om en privat plassering som ikke var omstridt, ble søker gitt anledning til å trekke søknaden. Seks saker ble trukket. 8.1 Avviste saker I henhold til vedtekten skulle søknader som falt utenfor ordningen avvises. Totalt ble det avvist 26 saker. Årsaken til avvisningen var i de fleste tilfeller at det ikke var barnevernet som hadde medvirket til plasseringen. 10 Side16

19 8.2 Utmåling av oppreisning Følgende oversikt kan gis i forhold til utmåling av oppreisningsbeløp: Utbetaling etter sum: Menn Kvinner Totalt Totalt utbetalinger 90 Gjennomsnittlig utbetaling ,222 Utbetalingen på kr i kolonnen utbetaling etter sum foran - kom som følge av et «tilleggsvedtak» basert på nye opplysninger om grovere overgrep enn et som lå til grunn for tilkjenning av oppreisning med kr ,- ved første gangs behandling av søknaden. Samlet utbetaling for 23 kommuner beløp seg til kr I henhold til vedtekten kunne oppreisning ytes fra kr ,- inntil kr ,- utmålt individuelt etter utvalgets skjønn. For søkere som kunne dokumentere at de hadde vært utsatt for seksuelle overgrep og/eller grov vold skulle oppreisning tilkjennes fra kr ,- inntil kr ,-. De samme beløpsgrenser var satt for de som hadde vært utsatt for gjentatte overgrep. For de som kunne sannsynliggjøre at de hadde vært utsatt for andre overgrep ble det ytt oppreisning inntil kr ,-. Til søkere utsatt for omsorgssvikt eller andre uverdige omsorgsforhold ble det ytt en oppreisning inntil kr ,-. De fleste søknadene gjaldt overgrep. Av 90 utbetalinger lå 70 på de høyeste beløpene. Hvorfor relativt få søknader påberopte omsorgssvikt er det vanskelig å ha en klar formening om. Det kan ha fremstått som uklart for søkerne hva som ligger i begrepet. En annen mulig 11 Side17

20 forklaring kan være at potensielle søkere kom fra så uverdige omsorgsforhold før plasseringen at de hadde manglende sammenligningsgrunnlag. 8.3 Utmåling fordelt på kommuner Kommune Beløp Mann Kvinne Avvist Antall søker ALSTAHAUG ANDØY BALLANGEN 0 BEIARN 0 BINDAL BODØ BRØNNØYSUND BØ 0 DØNNA 0 EVENES FAUSKE FLAKSTAD ,5 1 1,5 GILDESKÅL 0 GRANE HADSEL 0 HAMARØY HATTFJELLDAL 0 HEMNES HERØY LEIRFJORD LURØY 1 1 LØDNINGEN 1 1 MELØY 0 MOSKENES ,5 0,5 NARVIK NESNA 1 1 RANA RØDØY 2 2 RØST 0 SALTDAL 0 SORTLAND STEIGEN SØMNA 0 SØRFOLD 0 TJELDSUND 0 12 Side18

21 TRÆNA 0 TYSFJORD VEFSN VEGA 0 VESTVÅGØY VEVELSTAD 0 VÆRØY 0 VÅGAN ØKSNES TOTALT Samtlige 44 Nordlandskommuner deltok i ordningen. Det ble utbetalt oppreisning fra 23 forskjellige kommuner. Narvik kommune sto for den høyeste utbetalingen på til sammen kr ,-. 13 Side19

22 9 Sekretariatets betraktninger Et spørsmål som sekretariatet har forsøkt å belyse er om det gjennomgående kan påvises sammenheng mellom feil og forsømmelser i arbeidet med enkeltsaker i de kommunale barneverntjenestene i Nordland og de hendelsene som har gitt søkerne rett til oppreisningserstatning. Dokumentasjonen som sekretariatet har behandlet indikerer at det er sammenhenger mellom saksbehandlingsfeil i barneverntjenesten og belastninger i form av omsorgssvikt og overgrep som det enkelte barn har blitt utsatt for. 14 Side20

23 Selv om denne problemstillingen er vanskelig og sammensatt, har sekretariatet foretatt en kort oppsummering av hovedinntrykket og tendensene etter å ha behandlet søknadene. Konklusjoner og tendens til mønstre må ses i sammenheng med at det endelige antall søknader har vært begrenset. Sekretariatet har følgelig ikke fått et fullstendig overblikk over kritiske faktorer av betydning for barneverntjenesten i den aktuelle perioden før Etter Barnevernloven av 1953 skulle fylkesmannen føre tilsyn (overoppsyn) med de kommunale barneverntjenestene, jf. bvl. 15. Hvor omfattende dette tilsynet har vært i praksis, har sekretariatet ikke kunnskap om. I saker som har dreid seg om plassering i fosterhjem fremgår av dokumentasjonen at fylkesmannen konkret har påpekt behov for oppnevning av tilsynsfører. Slike pålegg har hatt utspring i den enkelte sak og har vært gitt uavhengig av tilsynsrollen som var pålagt etter 15. I de aller fleste saker barnevernsnemndene besluttet omsorgsovertagelse i medhold av bvl. 19 og fattet vedtak om fosterhjemsplassering, ble saken fulgt opp med vedtak om oppnevning av tilsynsfører slik bvl. 32 flg. krevde. Det kan påvises enkeltsaker der barneverntjenesten kan kritiseres for dårlig skjønn ved bruk av unntaksbestemmelsen om ikke å oppnevne tilsynsfører i «særskilte tilfelle» slik 32, 3. ledd åpnet for. Inntrykket er imidlertid at unntaket kun har vært anvendt i et lite antall tilfeller. Når det gjelder plasseringer i spesialskoler og institusjon, er hovedinntrykket at bruken av tilsynsfører kun har vært benyttet i et mindre antall saker. I sakene fra begynnelsen av tallet og frem til medio tallet er det sjelden at tilsynfører har vært oppnevnt eller hatt direkte kontakt med eleven. Gjennomgående er inntrykket fra intervjuene at elevene svært sjelden var i kontakt med sine tilsynsfører direkte. Mange av søkerne gir også uttrykk for at de opplevde seg svært isolert, ensom og forlatt på institusjonen. Kontakten med hjemmemiljøet var ofte dårlig. For hele perioden går det igjen i de fleste sakene at tilsynsførerrapportene mangler. Årsakene til dette er det vanskelig å si noe sikkert om. Fraværet av rapportene må vel likevel kunne sees i sammenheng med dårlig oppfølging i forhold til den enkelte tilsynsfører samt mulig svikt i arkiveringsrutinene. 15 Side21

24 I et mindre antall rapporter fremgår at kritikkverdige forhold er beskrevet. Tilnærmingen i rapportene er imdlertid ofte slik at problemene i fosterhjemmet har oppstått pga negativ adferd hos barnet. Det er få funn i sakene som trekker i retning av at barnevernet har iverksatt tiltak for å styrke fosterhjemmene etter at problemet med fosterbarnet har oppstått. Inntrykket fra de intervjuene som har vært gjennomført, er at det ofte var en nokså betydelig avstand mellom tilsynsfører og det enkelte barn slik at tilfredsstillende fortrolighet ikke ble oppnådd. Kommunikasjon om barnets situasjon kunne like gjerne være rettet mot fosterforeldre eller andre voksenpersoner uten at barnet direkte ble spurt om sin egen situasjon. Dette vil også kunne forklare hvorfor overgrep og omsorgssvikt skjedde, uten at opplysningene nådde frem til barnevernet. I forholdsvis mange saker foreligger korrespondanse mellom kommunen som har hatt ansvaret for omsorgsovertagelsen og enkeltkommuner som har hatt ansvaret for å følge opp plasseringene. Det fremgår av korrespondansen at temaet ofte har dreid seg om økonomi og refusjon. Sekretariatet mener det ikke er urimelig å anta at uklarheten om hvilken enkeltkommune som hadde det endelige økonomiske ansvaret for det enkelte barnevernstiltak har vært en begrensende faktor når det har vært på tale å vurdere iverksettelse av hjelpetiltak til beste for barnet. Flere av søkerne har i intervju med sekretariatet kritisert barneverntjenesten for at de for tidlig ble overlatt til seg selv uten at etterverntiltak ble vurdert iverksatt. Behovet for ettervern synes klart dokumentert i flere enkeltsaker, men barnevernet har ikke fulgt opp med nødvendige tiltak slik det var hjemmel for i bvl Oppsummering Oppreisningsutvalget for Nordland har fattet vedtak om utbetaling av til sammen kr i oppreisning til 90 enkeltpersoner. Oppreisningsbeløpet er fordelt på 18 av de til sammen 44 kommunene i Nordland. Antall søkere i Nordland pr 1000 innbygger ligger godt under 0,5 %. Dette er under landsgjennomsnittet sammenlignet med andre oppreisningsordninger basert på den såkalte «Stavangermodellen». Søknadene knytter seg til perioden i årene fra slutten av tallet og frem til Ut fra samtaler med søkeren må det kunne legges til grunn at det er sammensatte og individuelle forhold som har medført overgrep og omsorgssvikt. Inntrykket er at konkret svikt 16 Side22

25 i tilsyn, svak kultur blant voksne for å ta barnas perspektiv inn i faglige vurderinger, samt svikt i samarbeid mellom barneverntjenestene og andre faginstanser, kan forklare noe av bakgrunnen for at overgrepene har funnet sted. Søkerne som har vært rammet av svikt og overgrep beskriver en vanskelig livssituasjon preget av isolasjon og ensomhet. Opplevelsene fra barne- og ungdomstiden har også preget de aller fleste søkerne i voksen alder. Utvalget og sekretariatets inntrykk er at Oppreisningsordningen i Nordland har bidratt til å kompensere økonomisk og moralsk for urett barn og ungdom har blitt utsatt for under barnevernets omsorg. Bodø, den 25. mars 2014 Gunnar Lind utvalgsleder Øystein Hansen sekretariatsleder 17 Side23

26 Vedlegg: Vedtekter kommunal oppreisning Nordland Oversikt over lovbestemmelser: Abnormskoleloven Lov om spesialskole Lov om behandling av forsømte barn (vergerådsloven) Lov om Tilsyn med Pleiebørn Lov om tillegg til og endringer i lov om tilsyn med pleiebarn m.v. av 26. april 1905 og lov om forsorg for barn av 10 april 1915 Lov om forsorgsvesen Lov om forsorg for barn Lov om barnevern Lov om indskrænkning i Anvendelse af legemlig refselse Lov om hjem forå ndssvake til pleie vern og opplæring av 28. juli 1949 nr. 5, i ii Barnehjem og spesialskoler under lupen, Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barneverninstitusjoner , rapport fra et utvalg oppnevnt av Barne-og familiedepartementet. Avgitt 1.november iii Behandlet i Stortinget i juni iv Se liste lovhenvisninger over. 18 Side24

27 NV E Norges vassdrags-og energidirektorat 2 8 MAR2014 Rana kommune Postboks MO I RANA Vår dato: Vår ref.: , Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Marte Nyheim Deres ref.: manygnve.no Omsøkte vindkraftverk i Nesna og Rana kommuner Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til to søknader om Sjonfiellet vindkraftverk omsøkt av Nord-Norsk Vindkraft AS og Norsk Grønnkraft AS. Søknadene var på offentlig høring høsten NVE konstaterer at kommunestyrene i Nesna og Rana kommuner har vedtatt at det ikke er ønskelig med vindkraft på Sjonfjellet. Økt satsing på kraftproduksjon fra nye fornybare energikilder er en nasjonal målsetning. I henhold til EUs fornybardirektiv har Regjeringen satt et forpliktende mål om at Norge skal ha en fornybarandel på 67,5 % i For å nå dette målet er det innført et felles elsertifikatmarked med Sverige, som skal bidra til 26,4 TWh ny fornybar kraft samlet i Norge og Sverige. Utbygging av vindkraft vil være et viktig bidrag for å nå disse målene. NVE har for tiden rundt 50 søknader om vindkraftverk til behandling og vi foretar en prioritering av hvilke prosjekter som skal sluttbehandles først. I Nordland vil NVE først prioritere sluttbehandling av Kalvvatnan, Mosjøen og Øyfjellet vindkraftverk. NVE vil utsette sluttbehandling av søknadene på Sjonfiellet til Med hilsen Arne Olsen seksjonssjef Marte Nyheim førstekonsulent E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett "w.nve.no Org_nr.: NO MVA Bankkonto Hovedkontor Region Midt-Norge : Region Nord : Region Ser 1 Region Vest : Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B i Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 I Postboks OSLO '. i 3103 TØNSBERG : 6801 FØRDE i 2307 HAMAR :. Side25

28 Side 2 Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. Kopi: Nord-Norsk Vindkraft AS, c/o Troms Kraft Produksjon AS, 9291 TROMSØ Norsk Grønnkraft AS, Postboks 4270 Nydalen, 0401 OSLO Mottakerliste: Nesna kommune, 8700 NESNA Rana kommune, Postboks 173, 8601 MO 1RANA Side26

29 Arkiv: X43 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marianne Kibsgaard Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 23/ Rådmannens innstilling Grete Brendberg og Lillian Sætran innvilges fritak. Som møtefullmektig for forliksrådet for resterende del av valgperioden oppnevnes: 1. Tove Stormdalshei 2. Marion Wilhelmsen Saksopplysninger Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger som oppnevnes for fire år av gangen, jf. tvistelovforskriften 3. Rana kommune har ikke oppnevnt møtefullmektiger siden kommunestyresak 2/06 den Per dags dato er det kun Grete Brendberg og Lillian Sætran som fungerer som møtefullmektiger, begge har søkt seg fritatt. Begrunnelsen for søknad om fritak er helse og lang tjeneste. Kommunens delegeringsreglement gir formannskapet myndighet til å foreta slike valg, jf. punkt (kommuneloven 8 nr.3). En møtefullmektig må være 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk, jf. forliksrådsforskriften 3 annet ledd. Det anses å være en fordel at de som oppnevnes har noe kunnskap om forliksrådets virksomhet. Sekretær for forliksrådet har kommet med forslag til kandidater som passer overnevnte beskrivelse, samt erfaringer gjort med møtefullmektiger. Følgende personer er foreslått: 1. Tove Stormdalshei og 2. Marion Wilhelmsen. Vurdering Administrasjonen anbefaler at Grete Brendberg og Lillian Sætran innvilges fritak, og at de foreslåtte kandidatene blir oppnevnt for den resterende tid av innestående valgperiode. Side27

30 Side28 Side 2 av 2

31 Arkiv: 014 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marianne Kibsgaard Forsøk med stemmerett for ungdom Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24/ Rådmannens innstilling Rana kommune søker om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i Saksopplysninger Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut invitasjon til kommunene om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i Forsøket skal prøve ut stemmerett til ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret, og som oppfyller de andre kravene til stemmerett ved kommunevalget, jf. valgloven 2-2. Ved utvelgelse av kommuner vil det bli lagt vekt på følgende: Halvparten av kommunene som skal delta, vil velges fra de kommunene som deltok ved forsøket i Det tas sikte på at både store, mellomstore og små kommuner skal delta. Det legges vekt på geografisk spredning slik at alle landsdeler er representert. Variasjon i den politiske sammensetningen av kommunestyre. Variasjon i alderssammensetningen i kommunen, målt i andelen befolkning i kommunen som er under 30 år. Det er viktig at kommunen i søknad opplyser om forhold knyttet til disse kriteriene, og begrunner og gir motiv for å delta. Kommunal og regionaldepartementet sendte en likelydende forespørsel i I kommunestyresak 48/09 vedtok kommunestyret at Rana kommune ikke ønsket å slutte seg til forsøksordningen med stemmerett for 16- åringer for kommunestyrevalget i Ungdomsrådet stilte seg da positivt til prosjektet og mente at det vil fremme politisk engasjement blant unge. Ungdomsrådet har møte 8. mai, og deres uttalelse vil bli ettersendt. Side29

32 Vurdering Muligheten til å stemme vil kunne øke engasjement og valgdeltagelse i kommunen ved valget i Administrasjonen er positiv til å la Rana kommune sine 16 og 17 åringer delta ved kommunestyrevalget Vedlegg: 1 - Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 Side 2 av 2 Side30

33 Statsråden Kommunene Deres ref Vår ref Dato 14/ Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette invitere kommunene til å søke om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Også de kommunene som deltok ved tilsvarende forsøk i 2011 bes om å søke, dersom de ønsker å delta i nytt forsøk. Bakgrunn Ved kommunestyrevalget i 2011 ble det gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Etter invitasjon til alle kommunene hvor 143 sendte inn søknad, ble 20 kommuner samt Longyearbyen lokalstyre valgt ut til å delta. Til sammen ca og 17-åringer fikk anledning til å stemme. Forsøket ble evaluert av Institutt for samfunnsforskning sammen med Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen. Resultater fra evalueringen foreligger i egen rapport Stemmerett for 16-åringer redigert av Johannes Bergh. Forsøket gav mange interessante erfaringer. Samtidig ønsker departementet å ha et bredere erfaringsgrunnlag. Hjemmelsgrunnlaget Forsøket hjemles i valgloven 15-1 som åpner for forsøk med å holde valg på andre måter enn det som går frem av loven ellers. Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon: Telefaks: Org. nr.: Side31

34 Omfanget av forsøket Forsøket gjelder kommunestyrevalget 2015, ikke fylkestingsvalget. Forsøket skal prøve ut stemmerett til ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret, og som ellers oppfyller de andre kravene til stemmerett ved kommunevalget, jf. valgloven 2-2. I forsøket åpnes det ikke for endringer i valgbarhetsalderen, som fortsatt vil være 18 år. Kriteriene ved utvelging av kommuner Det velges ut ca. 20 kommuner til å delta i forsøket. Ved utvelgelse av kommuner som skal delta vil det bli lagt vekt på følgende: Det tas sikte på at ca. halvparten av de kommunene som skal delta, vil velges fra de kommunene som deltok ved forsøket i Det tas sikte på at både store, mellomstore og små kommuner skal delta. Det legges vekt på geografisk spredning slik at alle landsdeler er representert. Variasjon i den politiske sammensetningen av kommunestyret, dvs at man bør ha en spredning av kommuner etter politisk farge. Her vil man ta utgangspunkt i ordførerens parti. Variasjon i alderssammensetningen i kommunen, målt i andelen befolkningen i kommunen som er under 30 år. Det er viktig at kommunen i sin søknad opplyser om forhold knyttet til disse kriteriene. Det vil være til hjelp når departementet skal ta stilling til hvilke kommuner som skal delta. I vurderingen av hvilke kommuner som skal velges ut, vil vi også se på begrunnelse og motiv for å delta. Derfor bør søknaden også inneholde en redegjørelse for hvorfor kommunen søker. Evaluering Forsøket vil bli evaluert. Det er derfor en forutsetning for å få delta at kommunen stiller seg velvillig til å gi opplysninger som er relevante for forsøket til den institusjonen som får i oppdrag å evaluere forsøket. Frist for å søke Fristen for å søke settes til 1. juni Jeg ønsker dere lykke til med søknaden. Med hilsen Jan Tore Sanner Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Side 2 Side32

35 Arkiv: G01 Arkivsaksnr: 2014/236-5 Saksbehandler: Kåre Nordnes Beredskapsplan for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og omsorg 9/ Formannskapet 25/ Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Del 1 av «Sektorplan: Beredskap for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen » vedtas. 2. «Beredskapsplan for psykososialt kriseteam» vedtas. Rådmannen i Rana den 9. april Saksprotokoll - Utvalg for helse- og omsorg sak 9/14 Behandling: Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, 10 0 Vedtak: 1. Del 1 av «Sektorplan: Beredskap for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen » vedtas. 2. «Beredskapsplan for psykososialt kriseteam» vedtas. Saksopplysninger Bakgrunn Kommunen har etter lov om helsemessig og sosial beredskap 2-2, plikt til å utarbeide en beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester og sosialtjenester de skal sørge for et tilbud av eller er ansvarlige for. Kommunen skal også utarbeide en beredskapsplan for sine oppgaver etter Side33

36 folkehelselovens kapittel 3. Av forskrift om kommunal beredskapsplikt framgår det at kommunens beredskapsplaner til enhver tid skal være oppdaterte. I mai 2013 gjennomførte Fylkesmannen et tilsyn i Rana kommune. Tema var kommunens oppfølging av sitt ansvar etter lov om folkehelsearbeid kap.3 og 26 og 28 samt lov om helsemessig og sosial beredskap. Ved tilsynet ble det funnet et avvik og gitt en merknad noe som ble meddelt kommunen i brev av Avviket var at «Kommunen har ikke en plan for helsemessig og sosial beredskap som oppfyller krav i lov eller forskrift». Merknaden var at «Rana kommune har et forbedringspotensial innen arbeidet med miljørettet helsevern». Fylkesmannen har bedt om dokumentasjon på at avviket er lukket innen Organisering av arbeidet med en ny helse og sosialberedskapsplan. Arbeidet med ny beredskapsplan ble påbegynt i slutten av september Planarbeidet falt tidsmessig sammen med utarbeidelsen av en ny Helhetlig ROS-analyse for Rana kommune og ikke minst arbeidet med en sektorovergripende beredskapsplan for Rana kommune. Disse planprosessene har vært samtidige og de avsluttes alle noenlunde samtidig. Det å kunne dra nytte av arbeidet med den sektorovergripende beredskapsplanen i kommunen har vært en stor hjelp for arbeidet med «Sektorplan: Beredskap for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen». Det har gjort at sektorplanen er blitt mer fullstendig enn den ellers ville blitt og planen har mange henvisninger til og er på mange måter supplerende til kommunens overordnede plan. Beredskapskoordinator for sektorovergripende kommunal beredskapsplan har vært til stor hjelp. Det skal også trekkes fram at koordinator for kriseteamet for psykososial omsorg har arbeidet parallelt med å rullere beredskapsplan for kriseteamet, og at smittevernlegen er i gang med å rullere kommunens smittevernplan fra Samlet sett har det vært mange gode krefter å spille på i kommunen i planarbeidet. Det har vært et stort engasjement om arbeidet med beredskapsspørsmål siden så mange beslektede planprosesser har skjedd samtidig. Det er å håpe at dette har fått betydning for kvaliteten på planene. Beredskapsplaner har imidlertid det karakteristiske ved seg at tiden løper raskt fra dem. De må fornyes, utbygges og oppdateres. Derfor er det av største betydning at noen holder tråden mellom hendelsene og øvelsene, og løpende ser til at planverket oppdateres og fornyes. Helse- og sosialsjef har nå plassert dette ansvaret ved at en medarbeider er utpekt som beredskapskoordinator i avdelingen. Dette vil være en viktig kvalitetssikring. Det er gjennomført nye ROS-analyser og det er gjennomført en revisjon av overordnet beredskapsplan i Rana kommune. Kommunestyret behandlet og vedtok under sak 15/14 Helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan Side 2 av 4 Side34

37 Kilder for planarbeidet. De sentrale kildene for planarbeidet er lovverket selv. Dette vises det detaljert til en rekke forskjellige steder i planen selv. Sentrale planer som er brukt er mest av alt kommunens egne: Sektorovergripende beredskapsplan Rana kommune (utkast) og Helhetlig ROS-analyse med oppfølgingsplan for Rana kommune 2014 (utkast). Internt i helse og sosialavdelingen har viktige kilder vært: Beredskapsplan for helse og sosialavdelingen fra Smittevernplan fra Beredskapsplan for psykososialt kriseteam (utkast 2014). Lokal beredskapsplan 2014 NAV Rana Andre overordnede planer som er referert til er: Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan fra FylkesROS- Nordland 2011 Grunnlagsdokument for Beredskapsplan Helgelandssykehuset HF. Helse og sosialdirektoratet har to veiledere som er brukt som hjelpemiddel i arbeidet Rettleiar om helse og sosialberedskapen i kommunane IS Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS Fylkesmannens tilsynsrapport av Det avvik som Fylkesmannen konstaterte bygde på følgende funn som kom fram gjennom dokumentgjennomgang og intervju: ROS-analysen omfattet bare 3 scenarier, noe som ikke er dekkende for sannsynlige hendelser, jf forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv 2-4. ROS-analysen er ikke oppdatert siden 2008, jf forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv 2 og 3. Planen mangler beskrivelse av hvor ofte ROS-analysen skal evalueres og oppdateres, jf forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv 2 og 3. Gjennom intervju kommer det fram at planen ikke er kjent i hele organisasjonen, jf forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv 7. Samordning med øvrig beredskapsplanverk er ikke ivaretatt, jf forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv 9. Planen er mangelfull mht omdisponering av personell og omlegging av drift, jf forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv 4. Fylkesmannen har dessuten en merknad når det gjelder arbeidet med miljørettet helsevern der det heter at: Kommunen har mangler i forhold til folkehelseloven 28 krav om en beredskapsplan for sine oppgaver etter folkehelseloven kap 3. Alle Fylkesmannens kommentarer skal være ivaretatt i ny «Sektorplan: Beredskap for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen ». Vurdering «Sektorplan: Beredskap for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen » er delt inn i to deler, på samme vis som den sektorovergripende planen: Side 3 av 4 Side35

38 Del 1: Operativ og administrativ del Her beskrives hovedprinsippene for og organiseringen av avdelingenes beredskaps- og krisearbeid. Del 2: Handlingsplaner, tiltakskort og vedlegg Del 1 legges frem for politisk behandling, mens del 2 er kriseledelsen og avdelingenes arbeidsverktøy som oppdateres fortløpende av administrasjonen. «Beredskapsplan for psykososialt kriseteam», unntatt vedleggene som her også er gjenstand for fortløpende oppdateringer, legges frem for politisk behandling. Vedlegg: 1 Sektorplan: Beredskap for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen Beredskapsplan for psykososialt kriseteam Kåre Nordnes Helse- og sosialsjef Robert Pettersen Rådmannen i Rana Side 4 av 4 Side36

39 RANA KOMMUNE Sektorplan: Beredskap for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen VEDTATT AV KOMMUNESTYRET (Dato) Side37

40 Beredskap for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen Innhold Del Kriseledelse ansvar og oppgaver Lovgrunnlag og målsetting Definisjoner og forkortelser Planstruktur og prinsipper Revisjon Ansvar og fullmakter Varsling Varslingsplan for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen Varslingsplan eksterne redningsressurser Varsling Fylkesmannen Organisering og drift av beredskapsarbeidet Beredskapsorganisasjon Beredskapskoordinator i helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen Personell Personelloversikt Utvidet arbeidsplikt. Tjenesteplikt og beordring Rapportering og loggføring Krisekommunikasjon Overvåkning av informasjon fra faginstanser innen beredskap Omsorg for rammede og berørte. Psykososial oppfølging Kriseteam for psykososial omsorg Evakuerte og pårørendesenter EPS Pårørendemottak Pårørendetelefon Oppfølging av innsatspersonell Mottakssenter Grensesnitt mot annen beredskap Avtaler med andre om beredskap Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus april 2014 Revisjon 1/2014 i Side38

41 Beredskap for helse- og sosialavdelingen og omsorgsavdelingen 3.3 Forholdet til smittevernberedskapen Forholdet til NAV kommunes beredskap (sosialberedskapen) Forholdet til beredskapen for miljørettet helsevern Forholdet til sykehusets beredskap Tilgang til kritiske ressurser i en krisesituasjon Legemidler og medisinsk materiell Annet utstyr og materiell. Samarbeid med organisasjoner. Sosialberedskapen Transporttjenester Sikring og evakuering. Kommunal tilrettelegging for utvidelse av sykehuskapasitet Retningslinjer for arbeidet med enhets-/delplaner Krav til virksomhetenes enhetsplaner Bortfall av lokaler. Retningslinje for enhetenes arbeid Utfall av strøm. Retningslinje for enhetenes arbeid Kvalitetsrevisjon Del Handlingsplaner Grunnlag for valg av handlingsplaner Svikt i kritisk infrastruktur (I) Ulykker (II) Naturhendelser (III) Sykdomsutbrudd (IV) Vedlegg april 2014 Revisjon 1/2014 ii Side39

SLUTTRAPPORT \/ FYLKESKOMMUNE

SLUTTRAPPORT \/ FYLKESKOMMUNE SLUTTRAPPORT Kommunal oppreisning i Nordland [Dette er en sluttrapport for kommunal oppreisning Nordland. Rapporten beskriver kort prosessen i forkant av ordningen, gjennomføringen og de viktigste resultater

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025. Forslag til vedtak: Saksframlegg Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025 Forslag til vedtak: Formannskapet tar årsrapporten fra oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Valstyret Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.06.2014 Tid: 14:00 (etter formannskapsmøtet) Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding,

Detaljer

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12.

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12. Dato: Arkivref: 16.03.2011 2010/4641-8010/2011 / F40 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune.

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. 136919/7 - Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. Nes kommunestyre vedtok den 21.09.2010, som sak 10/54, å opprette en kommunal

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/224-3 Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/224-3 Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Det kongelige Kommunal og Moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/224-3 Roger Andersen,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/16410-1 90222/14 01.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 27.10.2015 Stavanger

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommune deltar i Stavanger kommunes

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark Hei Med dette oversendes protokollen fra ekstraordinært møte i Fylkesstyret den 15. april. Vedlagt ligger også selve saksfremlegget på saken om Oppreisningsordning for barnehjemsbarn i Finnmark, Med vennlig

Detaljer

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Dato: 12.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer

Første tildeling skjønnsmidler 2014

Første tildeling skjønnsmidler 2014 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 25.09.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Første fordeling skjønnsmidler 2015

Første fordeling skjønnsmidler 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 0112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2014/4411 Deres ref: Vår dato: 18.09.2014 Deres dato:

Detaljer

SØKNAD OM OPPREISNING

SØKNAD OM OPPREISNING Felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø som vertskommune, for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt,

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Saksframlegg til Vadsø bystyre 12. november 2009 08:33

Saksframlegg til Vadsø bystyre 12. november 2009 08:33 Saksframlegg til Vadsø bystyre 12. november 2009 08:33 Emne FW: fileviewaction Fra Til Marita Jakola Skansen oyvind.hauken@batsfjord.kommune.no Sendt 5. november 2009 12:29 Vedlegg fileviewaction.doc Her

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2009/1787 32021/2009 Hans Tore Hoff Oppreisningsordning - forslag til vedtekter mv. Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Saksfremlegg Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: 1. Sørum kommune etablerer en oppreisningsordning for barn

Detaljer

~ft) Fylkesmannen i Nordland

~ft) Fylkesmannen i Nordland ~ft) Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Jan-Günter Myrvang, 08.10.2012 2012/4225 331.2 fmnojmy@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune.

Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune. Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune. 1 Formål Formålet med billighetserstatningsordningen er å markere at Drammen kommune vil påta seg et moralsk

Detaljer

3. fordeling skjønnsmidler 2013

3. fordeling skjønnsmidler 2013 Fylkesmannen i t~ NORDLAND - L4~-~t 4/~. ~/jj~/~ ~ Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: frnnojmy@fylkesmannen.no TIf: Vår ref: 2012/4225 Deres ref: Vår dato: 21.06.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/544 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I INSTITUSJON OG FOSTERHJEM

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/544 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I INSTITUSJON OG FOSTERHJEM GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 11/544 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I INSTITUSJON OG FOSTERHJEM Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 273 Arkivsaksnr: 2009/1267-6 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret FELLES KOMMUNAL OPPRESINGINGSORDNING FOR KOMMUNENE

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

Kvæfjord kommune. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato 39/12 Formannskapet 02.05.2012 32/12 Kommunestyret 12.06.2012

Kvæfjord kommune. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato 39/12 Formannskapet 02.05.2012 32/12 Kommunestyret 12.06.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 11.04.2012 2012/342 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 39/12 Formannskapet 02.05.2012 32/12 Kommunestyret 12.06.2012

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Opprettelse av ordning for billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

Kommune Beløp Kommune Beløp

Kommune Beløp Kommune Beløp 4~ FyLkesmannen i NORDLAND -~. Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tif: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 15.10.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 Første

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Opprettelse av ordning for billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no

Detaljer

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet PRESENTASJON KS 23. MARS 2017 Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2 BUFDIR / 29. mai 2017 STAVANGER AFTENBLAD 30. JANUAR 2016 IDA - «SVIKT I ALLE LEDD» DET HANDLER OM LEDELSE

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Krav om opprettelse av billighetserstatning til barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Petter Salberg bjorn.petter.salberg@innherred-samkommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Partsammensatt Utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Partsammensatt Utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Partsammensatt Utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kommunal oppreisningsordning - presisering av vedtektenes 4 og 5

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kommunal oppreisningsordning - presisering av vedtektenes 4 og 5 Arkiv: H32 Arkivsaksnr: 2008/1614-5 Saksbehandler: Karl Kjetil Skuseth Dato: 20.01.2009 Saksprotokoll Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/12 03.02.2009 Kommunal oppreisningsordning - presisering

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE E] E Dokldi 16002123(16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' 01.012017-31.12.2020-FORSLAG E FRA KOMMUNENE ' ' Vår dato: 06.04.2016 ] g::erse1:leartz::se: 16/43634 M.» E 5 K 0 M M U N E I I _' F: Deres

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana kommune Kommunestyret 10.04.2014 Statsråden Kommunene Deres ref Vår ref Dato 14/3153 1 24.03.2014 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Kristiansund kommune Frei kommune. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei 27.09.2007 07/069

Kristiansund kommune Frei kommune. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei 27.09.2007 07/069 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1034/10572/07 H32 Margrete Magerøy Bjørn Elgsaas 17.09.2007 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund

Detaljer

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Planprosjekt i Nordland v/ole Kristian Furnes I geodataplanperioden skal arbeidet følge disse prioriteringene ved tilgjengeliggjøring av plandata i Norge

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE Saksframlegg

RÆLINGEN KOMMUNE Saksframlegg RÆLINGEN KOMMUNE Saksframlegg Arkivkode/-sak: 273 / 2009/56-3 Saksbehandler: Kari A. Berg Saksnr. Utvalg Møtedato 09/55 Formannskapet 15.06.2009 Kommunestyret Etablering av vederlagsordning for tidligere

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene NORDLAND Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980

BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980 TILLEGG TIL SLUTTRAPPORT FRA 2005 BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980 UTVIDET SØKNADSFRIST 01.09.2006 Forord Sekretariatet

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport - Sunndal Energi Kf

Oversending av revisjonsrapport - Sunndal Energi Kf Sunndal Energi Kf Mongstugata 9 6600 SUNNDALSØRA Vår dato: 28.09.2016 Vår ref.: 201600691-6 Arkiv: 447 Deres dato: Deres ref.: Geir Sæther Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no/98044707 Oversending av

Detaljer

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK Vår dato: 22.02.2017 Vår referanse: 17/15153 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK I forbindelse

Detaljer

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Høstkonferansen 2017 Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Nytt kapittel 9a i opplæringslova Et trygt og godt læringsmiljø Formålet er: Styrke rettighetene til elever

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN MØTEINNKALLING Utvalg: Nytt kommunestyre Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19:00 Kl. 18.00 er det felles middag for sittende og nytt kommunestyre i kantina. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.01.2016 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014

Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2014 25395/2014 2014/2041 010 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014 Stemmerett for 16-åringer - forsøk

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport Fredrikstad Fjernvarme AS

Oversending av revisjonsrapport Fredrikstad Fjernvarme AS Fredrikstad Fjernvarme AS Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD Vår dato: 11.02.2016 Vår ref.: 201506574-7 Arkiv: 447 Deres dato: 05.02.2016 Deres ref.: Per Bolstad Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no Oversending

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 14.02.2017 Vår ref.: 201605829-6 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Rune Verlo NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag

Detaljer

Brev med vedlegg av 4. april 2017 fra Alstahaug kommune ad. Prosess Helgelandssykehuset 2025

Brev med vedlegg av 4. april 2017 fra Alstahaug kommune ad. Prosess Helgelandssykehuset 2025 Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-34/012 Longyearbyen, 26.4.2017 Styresak 50-2017/4 Brev med vedlegg av 4. april 2017 fra Alstahaug kommune ad. Prosess Helgelandssykehuset

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

Rapport fra kontroll av innrapporterte opplysninger om damsikkerhet - Selbu Energiverk AS

Rapport fra kontroll av innrapporterte opplysninger om damsikkerhet - Selbu Energiverk AS SELBU ENERGIVERK AS Postboks 23 7581 SELBU Vår dato: 08.05.2017 Vår ref.: 201101207-8 Arkiv: 437 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kristoffer M. Skogseid Rapport fra kontroll av innrapporterte opplysninger

Detaljer

SLUTTRAPPORT KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING ROGALAND 28.12.2010

SLUTTRAPPORT KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING ROGALAND 28.12.2010 SLUTTRAPPORT KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING ROGALAND 28.12.2010 1 Stavanger bystyre vedtok i sak 44/06 den 12.6.2006 å opprette en kommunal erstatningsordning, kalt Kommunal oppreisningsordning, for personer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei ETABLERING AV FELLES REVISJONSORDNING FOR HELGELAND OG SALTEN Kontrollutvalgets innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Nasjonal ramme for vindkraft på land - Innspill til metodebeskrivelse

Nasjonal ramme for vindkraft på land - Innspill til metodebeskrivelse Energi Norge Postboks 7184 Majorstuen 0307 OSLO Vår dato: 28.04.2017 Vår ref.: 201604596-16 Arkiv: 510 Deres dato: Deres ref.: Prosjektleder: Erlend Bjerkestrand 911 29 413/erbj@nve.no Nasjonal ramme for

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal kommune

Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal kommune SundliKraft AS Sundli 7320 FANNREM Vår dato: 25.04.2016 Vår ref.: 201100799-38 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal

Detaljer

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014.

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. 1. Virkeområde 1. Reglementet gjelder for studenter ved bachelorstudiene i sykepleie ved Universitet i Nordland. 2. Reglementet

Detaljer

Uke 4, januar ( )

Uke 4, januar ( ) Uke 4, januar (22. 26.) Innhold INNLEDNING... 3 TIDSPUNKT... 3 MANDAT/BAKGRUNN... 4 DELTAGERE OG MÅLGRUPPE... 4 HENSIKT MED ØVELSEN... 4 ØVINGSMOMENTER... 5 MÅLSETTING... 5 ØVINGSSTED- OG TID... 5 SCENARIO

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport - Harstad Varmesentral, Statkraft Varme AS

Oversending av revisjonsrapport - Harstad Varmesentral, Statkraft Varme AS Statkraft Varme AS Postboks 2400 7005 TRONDHEIM Vår dato: 26.09.2016 Vår ref.: 201600690-8 Arkiv: 447 Deres dato: 22.09.2016 Deres ref.: Arvid Wisløff Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no Oversending

Detaljer

Kommunereformen - Nordland

Kommunereformen - Nordland Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereformen - Nordland Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen 23. Mai 2017 Kommunereformen Stort lokalt engasjement over hele landet Politisk lederskap lokalt Bred

Detaljer

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Journalpost:15/1474 Saksnummer Utvalg/komite Dato 077/2015 Fylkesrådet 24.03.2015 047/2015 Fylkestinget 20.04.2015 IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Sammendrag Fylkestinget fordeler kr 15

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

Nordland fylkeskommunes kulturpris Invitasjon til å komme med forslag til kandidater

Nordland fylkeskommunes kulturpris Invitasjon til å komme med forslag til kandidater Vår dato: 04.09.2017 Vår referanse: 17/54666 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Indre Helgeland regionråd Postboks 564 8601 MO I RANA Nordland fylkeskommunes kulturpris 2017 - Invitasjon

Detaljer

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Røst kommune. Tilsynsdato: 20. juni 2017

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Røst kommune. Tilsynsdato: 20. juni 2017 Saksb.: Karsten Steinvik e-post: fmnokst@fylkesmannen.no Tlf: 755 31 652 Vår ref: 2016/8529 Deres ref: Vår dato: 2.08.17 Deres dato: Arkivkode: Rapport Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Røst kommune

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS NTE Energi AS Postboks 2552 7736 STEINKJER Vår dato: 07.11.2016 Vår ref.: 201101014-10 Arkiv: 437 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Kjeang Amdahl Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS

Detaljer

Sekretariatet for Kommunal oppreisningsordning i Nordland

Sekretariatet for Kommunal oppreisningsordning i Nordland Sekretariatet for Kommunal oppreisningsordning i Nordland Til kommunene i Norland OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER i NORDLAND FYLKE Som kjent har samtlige kommuner i Nordland

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport Guolasjåkka kraftverk, Kåfjord kommune

Oversending av revisjonsrapport Guolasjåkka kraftverk, Kåfjord kommune Troms Kraft Produksjon AS 9291 TROMSØ Vår dato: 19.10.2016 Vår ref.: 201002754-30 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg Oversending av revisjonsrapport Guolasjåkka kraftverk,

Detaljer

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNEN I NY STRUKTUR

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNEN I NY STRUKTUR Kommunene i Nordland politidistrikt NORDLAND POLITIDISTRIKT Deres referanse: Vår referanse: 201710055-6 Sted, Dato Bodø, 29. juni 2017 TJENESTETILBUD TIL KOMMUNEN I NY STRUKTUR Arbeidet med

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar EIDSVOLL KOMMUNE Unntatt offentlighet etter utfylling iht. offl. 13, jf. fvl. 13,1.1. SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING Vederlagsordningen gjelder for personer som har opplevd overgrep og/eller omsorgssvikt

Detaljer

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016 Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene Bodø, 1. mars 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Karmøy kommune

Oversending av revisjonsrapport, Karmøy kommune Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK Vår dato: 30.12.2015 Vår ref.: 201102924-5 Arkiv: 437 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Kjeang Amdahl Oversending av revisjonsrapport, Karmøy kommune Vi

Detaljer

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi Trond Hjelmervik Hansen, Bodø 26.10.16 Hovedpunkter Kommuneøkonomi og demografikostnader Kostnadsnøklene Herunder effekt av gradert basis/strukturkriteriet

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Svartisen kraftverk, Statkraft Energi AS avd. region Nord-Norge, Meløy kommune

Oversending av revisjonsrapport, Svartisen kraftverk, Statkraft Energi AS avd. region Nord-Norge, Meløy kommune Statkraft Energi AS - Narvik Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 26.10.2015 Vår ref.: 201504743-3 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg Oversending av revisjonsrapport,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/5252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: ll/505 I Saksbehandler: Siv Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 04111 1 I KOMMUNESTYRE I Dato: 16.06.2011 AVTALE

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport Luostejok kraftlag, Porsanger kommune

Oversending av revisjonsrapport Luostejok kraftlag, Porsanger kommune LUOSTEJOK KRAFTLAG SA Postboks 104 9711 LAKSELV Vår dato: 10.07.2017 Vår ref.: 201700816-9 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg 22959626/kgs@nve.no Oversending av revisjonsrapport

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer