1. Innledning...s Statsbudsjettets konsekvenser for Sarpsborg kommune...s Økonomisk utvikling i Sarpsborg kommune s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning...s. 2. 2. Statsbudsjettets konsekvenser for Sarpsborg kommune...s. 3. 3. Økonomisk utvikling i Sarpsborg kommune 2008-2011...s."

Transkript

1 INNHOLD 1. Innledning....s Statsbudsjettets konsekvenser for Sarpsborg kommune...s Økonomisk utvikling i Sarpsborg kommune s Befolkningsutvikling...s Hovedtrekk i budsjett og handlingsplan s. 14 Driftsendringer i forhold til s. 15 Investeringer...s Kommuneområder og hovedutvalgsområder...s. 24 Rådmann...s. 24 Seksjon kommunikasjon og service...s. 24 Kommuneområde drift...s. 26 Kommuneområde plan og økonomi...s. 29 Kommuneområde personal og organisasjon...s. 32 Kommuneområde eiendom...s. 35 Hovedutvalgsområde helse og sosial...s. 37 Hovedutvalgsområde skole og oppvekst...s. 43 Hovedutvalgsområde kultur...s. 48 Hovedutvalgsområde teknikk og miljø...s. 52 Medarbeiderresultater...s. 61 Obligatoriske oversikter budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - Budsjettforutsetninger...s. 63 Budsjettskjema 1B - Fordeling til driften...s. 65 Budsjettskjema 2A - Investeringer...s. 66 Budsjettskjema 2B - Investeringer...s. 67 Økonomiske oversikter drift...s. 69 Økonomiske oversikter investeringer...s. 71 Reglement for delegering av budsjettmyndighet...s. 72 Vedlegg Handlingsprogrammet og økonomiplanens plass i kommunens styringssystem...s. 77 Kommunens organisering...s. 78 Administrativ organisering i Sarpsborg...s. 79 Psykisk helsearbeide i planperioden...s. 80 Planoversikt s. 81 Bystyrets vedtak...s. 87

2 1. INNLEDNING Utsiktene for planperioden Sarpsborg kommunes budsjett for 2008 kan karakteriseres slik: Det er ikke vedtatt reduksjoner i driften, moderat økning i priser og avgifter. Det satses innen skole og eldreomsorg og det brukes ressurser på utredninger og planlegging for å møte framtidige utfordringer. Med andre ord: et relativt stramt, men udramatisk budsjett, som balanserer med et beskjedent overskudd. Handlingsplanperioden ser annerledes ut: Nødvendige og ønskede investeringer for mer enn en halv milliard kroner, som også genererer økte driftskostnader, finnes det pr i dag ikke dekning for. For å opprettholde dagens volum på tjenestene vil kvaliteten måtte reduseres. Selv med et relativt optimistisk scenario på utviklingen av driftskostnadene og økt eiendomsskatt, vil kommunen ikke ha ressurser til den forventede økningen i tjenesteproduksjonen. Året 2008 må benyttes til å posisjonere seg for disse utfordringene, som vil kunne oppleves som svært vanskelige både for brukere og ansatte. Det vil derfor ikke være nok å effektivisere og spare seg ut av denne situasjonen. Kampen for en mer rettferdig fordeling av kommuneøkonomien må intensiveres, og det må bli mer samsvar mellom oppgavene som kommunene pålegges og ressursene som tildeles. De fleste byene i Norge beskriver et dystert økonomisk bilde for handlingsplanperioden. Fordi Sarpsborg kommune er en minsteinntektskommune blir den økonomiske situasjonen ytterligere forverret. Det vil også være tvingende nødvendig å intensivere det langsiktige arbeidet med å bedre Sarpsborgs levekår, slik at framtidens kommuneøkonomi ikke for alltid vil være blant de dårligste i landet. 2

3 2. STATSBUDSJETTETS KONSEKVENSER FOR SARPSBORG KOMMUNE GRUNNLAGET FOR HANDLINGSPROGRAM Regjeringen vil føre en politikk som bygger på rettferdighet og fellesskap. Med utgangspunkt i den nordiske modellen vil Regjeringen fornye og utvikle de offentlige velferdsordningene og bidra til et arbeidsliv der alle kan delta. Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping og utvikling i hele landet innenfor rammer som sikrer at kommende generasjoners muligheter for å dekke sine behov ikke undergraves. Dette krever en ansvarlig politikk med vekt på natur- og miljøhensyn, en langsiktig forvaltning av nasjonalformuen, et bærekraftig pensjonssystem og en sterk offentlig sektor. Regjeringen vil gjenreise et sterkt og handlekraftig kommune-norge og bidra til å skape optimisme i kommunesektoren. Målet er å videreutvikle et effektivt og kommunalt tjenestetilbud, bygge på et aktivt lokaldemokrati og en betryggende rettssikkerhet. Regjeringen har gitt kommunesektoren et betydelig økonomisk løft i 2006 og Dette har vært helt nødvendig, fordi kommuner og fylkeskommuner har helt sentrale roller i løsningen av de store samfunnsoppgavene innenfor oppvekst, kunnskap og omsorg. Den betydelige styrkingen av kommunaløkonomien har bidratt til oppretting av ubalansen i kommuneøkonomien og styring av det kommunale tjenestetilbudet. Det er imidlertid behov for fortsatt styrking av kommuneøkonomien, slik at tjenestetilbudet kan utbygges videre. Kommunenes inntekter Regjeringen legger opp til en realvekst i de samlede inntektene i 2008 på om lag 6,2 mrd. kr, tilsvarende 2,4%. Av veksten i samlede inntekter er 1,5 mrd. kr. frie inntekter. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2007 som ble lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett Det teknisk beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi lager anslag for merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen forutsatt at dekningsgrad, standard og produktivitet i tjenesteproduksjonen holdes uendret. For 2008 er anslaget om lag 1,5 mrd. kr. De frie inntektene dekker kommunesektorens anslåtte samlede merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. De frie inntekten legger til rette for nye årsverk i den kommunale omsorgstjenesten i Regjeringens målsetting om nye årsverk i den kommunale omsorgstjenesten fra 2004 til utgangen av 2009 er innen rekkevidde. De frie inntektene i 2008 skal også dekke midler til gjennomføring av NAV-reformen og lovpålagte kommunale råd for funksjonshemmede. Merutgiftene for kommunene i 2008 knyttet til NAV-reformen anslås til om lag 100 mill. kr, mens merutgiftene til lovpålagte kommunale råd for funksjonshemmede anslås til om lag 50 mill kr. Skatt og rammetilskudd Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen at nivået på skatteinntektene i 2008 vil bli holdt reelt uendret i forhold til anslått nivå i 2007 i revidert nasjonalbudsjett Det innebærer at realveksten i frie inntekter i 2008 i sin helhet kommer som økt rammetilskudd. Det foreslås at det kommunale skattøret for personlige skattytere reduseres fra 12,25% til 12,05%. Ordningen med å tilføre kommunene selskapsskatt som rammeoverføring er videreført i

4 Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester Som varslet i kommuneproposisjonen for 2008 forslås det en omlegging av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester, kombinert med at staten tar en større andel av finansieringen av ordningen. Kompensasjonsgraden for kommunenes utgifter over innslagspunktet foreslås økt fra 70 til 85%. Det innebærer at kommunens egenandel i gjennomsnitt halveres. Ved siden av at kommunene får økt tilskudd, vil modellen for tildeling av tilskudd være enklere og mer forutsigbar. Kommunen vil få kompensert en fast andel av egne utgifter over innslagspunktet. Omsorgsplan 2015 nytt investeringstilskudd Regjeringen forslår et nytt investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Målgruppen for ordningen er personer med behov for heldøgnstjenester uavhengig av alder, funksjonshemning og diagnose. I tillegg til eldre inngår bl.a. personer med psykisk sykdom, utviklingshemming og rusproblemer. Investeringstilskuddet utformes som et engangstilskudd som i gjennomsnitt dekker 25% av anleggskostnadene. Sykehjem vil gis noe høyere tilskudd enn omsorgsboliger. Opptrappingsplan for psykisk helse I budsjettforslaget for 2008 er det satt av om lag 3,5 mrd. kr. til psykisk helsearbeid i kommunesektoren. Dette innebærer en reell økning fra 2007 til 2008 på vel 400 mill. kr. Barnehager Regjeringens mål er full barnehagedekning, høy kvalitet og lav pris. I statsbudsjettet for 2007 er det bevilgningsmessig lagt til rette for etablering av barnehageplasser, noe som er anslått å gi plass til flere barn. Med utgangspunkt i måltallet for 2007 og et anslag for forventet etterspørsel etter barnehageplasser i 2008, anslår Kunnskapsdepartementet at det vil være behov for å etablere barnehageplasser til om lag flere barn i Det forventets fortsatt en betydelig overgang fra deltid til heltid og et behov for om lag nye heltidsplasser for å gi rom for flere barn i barnehage. Det foreslås en nominell videreføring av maksimalgrensen for foreldrebetaling i 2008, som dermed innebærer en reell prisreduksjon. Dette innebærer at foreldrebetalingen i 2008 vil utgjøre kr pr. måned. De øremerkede tilskuddene til barnehager foreslås videreført i Satsene for driftstilskudd til barnehager foreslås justert opp i forhold til forventet pris- og kostnadsvekst i kommunal sektor. I tillegg foreslås en økning i satsene som kompensasjon for barnehagenes inntektsbortfall som følge av forslaget om nominell videreføring av maksimalprisen på foreldrebetalingen på 2007-nivå. Økt timetall i grunnskolen Regjeringen foreslår i budsjettet for 2008 å utvide timetallet på barnetrinnet med til sammen fem uketimer à 60 minutter. Økningen i timetallet skal gjelde fra høsten Ny landsdekkende landbruksvikarordning Ved landbruksoppgjøret for 2007 ble det enighet om å etablere en ny landsdekkende landbruksvikarordning fra og med 2008 der avløserlagene får ansvaret for denne tjenesten. Gjennom ordningen vil norske bønder være sikret arbeidshjelp ved akutte kriser som alvorlig skade eller sykdom. Kostnadene med eksisterende ordning for landbruksvikartjenesten har vært delt mellom staten, brukerne av ordningen og kommunene. Det foreslås at kommunesektoren bidrar til finansieringen av ny ordning, tilsvarende det kommunene har brukt på landbruksvikarer. For å sikre tilstrekkelig tid til omlegging av ordningen, foreslås det videre at 2008 blir en overgangsperiode, hvor kommuner med egen ordning fortsatt kan motta tilskudd for landbruksvikar ut dette året. Lønns- og prisvekst Lønns- og prisveksten i Norge er sterkt avhengig av internasjonal utvikling og konjunktursvingninger. De senere årene har prisstigningen vært langt lavere enn inflasjonsmålet til Norges bank skulle tilsi. Dette skyldes blant annet av at importerte varer fra lavkostland har vært så lavt priset at dette har bidratt til lav innenlandske prisvekst, samt trekke totaltinflasjonen betydelig ned. For å dempe etterspørselen har Norges 4

5 bank 2007 økt sin rente med ca. 1,5%. Det forventes noe økning i 2008 for deretter stabilisere seg. Etterspørselen etter arbeidskraft er fortsatt stor og dette vil på sikt påvirke lønnsveksten i samfunnet. De fleste statistiske kilder gir kun vage signaler om utviklingen i lønns- og prisveksten i et fireårs perspektiv. Det gis imidlertid anslag på lønns- og prisveksten i Norges Bank inflasjonsrapporter, basert på nasjonalbankens økonomiske prognoser. I statsbudsjettet legges det opp til en forventet lønns og prisvekst på 4,2%. For gebyrinntektene legges det ikke opp til en økning utover normal prisvekst. Følgende lønns og kostnadsvekst legges til grunn i kommunens handlingsprogram: Lønnsvekst 5,4% 5,2% 4,3% 3,9% Kjøp av varer og tjenester 2,7% 2% 2,3% 2,3% Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjeneste 4,5% 4,3% 3,9% 3,8% produksjon Overføringer 4,5% 4,3% 3,9% 3,8% Salgs- og leieinntekter 4,5% 4,3% 3,9% 3,8% Refusjoner 4,5% 4,3% 3,9% 3,8% Overføringsinntekter 4,5% 4,3% 3,9% 3,8% I tillegg til overnevnte prisjustering, er det enkelte tjenester som har en prisvekst som avviker fra foreslåtte lønn og prisvekst. Strategien med å tilnærme seg selvkostprising på tjenester er videreført i det fremlagte forslag. Når det gjelder tjenestene innenfor vann, avløp, renovasjon og feiing er gebyrene 100% selvkostfinansiert. Se punkt 4 Kommunale gebyrer. 5

6 3. ØKONOMISK UTVIKLING I SARPSBORG KOMMUNE Skatt og rammetilskudd Skatteinntekt og rammetilskudd Rammetilskudd Skatt 0 R2002 R2003 R2004 R2005 R2006 B2007 B2008 B2009 B2010 B2011 Rammetilskuddet består av flere komponenter. Innbyggertilskudd, skjønnstilskudd og selskapsskatt er gitt gjennom statsbudsjettet, mens inntektsutjevningen er beregnet med utgangspunkt i et samlet anslag på frie inntekter og lokal skattevekst. Rådmannen følger regjeringens anslag for sum frie inntekter slik det framkommer i statsbudsjettets beregningstekniske dokumentasjon. I juli hvert år justeres rammetilskuddet for befolkningsendringen. Kommunen forutsetter at befolkningsvekst og rammetilskudd er økt med 9,7 mill. kroner i I planperioden legges det opp til en realvekst på 22,5 mill. kroner i 2009, ytterligere 22,5 mill. kroner i 2010 og en nedgang på 3,7 mill. kroner i Beregningsteknisk er veksten lagt på rammetilskuddet. Eiendomsskatt På bakgrunn av vedtak i bystyret 19/ skal det fra og med 2008 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Tidligere var det kun de områder som var definert som helt eller delvis utbygd på byvis som fikk utskrevet eiendomsskatt. I samme vedtak sa bystyret at merinntekter ved utvidelse av grensene og omtaksering skal benyttes til reduksjon i eiendomsskatten for de som allerede betaler eiendomsskatt i dag. Fullstendig omtaksering er nå gjennomført og vil gjøres gjeldende for eiendomskatten for Omleggingen vil føre til en nedgang i eiendomsskatten for de eiendommer som allerede har eiendomsskatt. 6

7 Finansposter Netto lånegjeld R2002 R2003 R2004 R2005 R2006 B2007 B2008 B2009 B2010 B2011 Netto lånegjeld er definert som bokført langsiktig gjeld korrigert for formidlingslån og pensjonsforpliktelse. Store investeringer i HP-perioden vil medføre at ytterligere andel av driftsbudsjettet vil gå til å dekke opp økte renter/avdrag. Netto rente- og avdragsutgifter Avdrag, nto. Renter, nto R2002 R2003 R2004 R2005 B2006 B2007 B2008 B2009 B2010 B2011 De senere års investeringsprogram begynner å gi seg utslag i sterk økning i rente- og avdragsutgifter. Kommunens netto finansutgifter økes betydelig i perioden. I 2008 forventes en netto finansutgift på 84 mill. kroner, mens i 2011 utgjør den samme utgiften 120 mill. kroner. En stadig større del av kommunens inntekter benyttes til å betjene renter og avdrag på grunn av økt investeringer. Aksjeutbytte Det legges opp til en økning av aksjeutbytte fra Østfold Energi med kr. 3,0 mill. pr. år i hele handlingsperioden som tilsvarer om lag 4,2% av den verdien Sarpsborg kommune eier av selskapet. Budsjettert aksjeutbytte i 2007 er kr. 15,0 mill. Bakgrunn for økningen bygger på tidligere erfaring og utviklingen i kraftmarkedet. Det er videre lagt opp til en forventet avkastning på henholdsvis 4 mill. i 2009, 2010 og 5 mill. i 2011 av aksjene i BNE. 7

8 Investeringer Bto. investeringer R2002 R2003 R2004 R2005 R2006 B2007 B2008 B2009 B2010 B2011 Serie De største investeringer i perioden er investering innen skole 2008, og sykehjem i Momskompensasjon I kommuneproposisjonen som ble lagt frem våren 2007, ble det gitt signaler om endring at momskompensasjonsordningen fra Endringsforslaget vil, om det blir vedtatt, få store konsekvenser for kommunens driftsbudsjett. I proposisjonen antyder regjeringen at kommunene i en overgangsperiode vil kunne gå med underskudd lik bortfallet av momskompensasjon. Dagens ordning går ut på kompensasjonen fra investering tas inn i driften mens i det nye forslaget vil kompensasjonen redusere låneopptak i investeringsregnskapet. Konsekvensene vil være at driftsbudsjettet vil bli svekket. For 2007 er beløpet ca. kr. 28,0 mill. For 2008 er beløpet ca. kr. 60 mill. I statsbudsjettet er omleggingen ikke nevnt og det er heller ikke fremmet en lovendring for området. Kommunen har derfor valgt i likhet med andre større kommuner å se bort fra omleggingen i handlingsperioden. Fondsutvikling Fondsutvikling År Disposisjonsfond totalt Disposisjonsfond, ikke disponert Bundet driftsfond Ubundet investeringsfond Bundet investeringsfond Kommunens fondsbeholdning fordeler seg på disposisjonsfond, bundne driftsfond, ubundne investeringsfond og bundne investeringsfond. Det er disposisjonsfondet som kan brukes fritt til drift eller investeringer. Fondene er kommunens økonomiske reserver bygget opp ved driftsoverskudd eller ved salg. Det er viktig for kommunen og ha et tilstrekkelig stort disposisjonsfond som en økonomisk sikkerhet mot sviktende inntekter og uforutsatte utgiftsøkninger. 8

9 Tabellen viser hvordan økonomien i Sarpsborg kommune er i forhold til enkelte nøkkeltallstørrelser som Fylkesmannen benytter overfor Østfold-kommunene: Økonomiske nøkkeltall Fylkesmannens norm Regn 2002 Regn 2003 Regn 2004 Regn 2005 Regn 2006 Bud 2007 Bud 2008 Øk.pl Øk.pl Øk.pl Netto resultatgrad 2-4% 0,4% 0,3% 1,3% 4,9% 5,4% -0,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% Kapitalutgiftsgrad <7% 2,0% 1,8% 4,1% 1,4% 1,8% 4,1% 4,2% 4,6% 4,9% 5,3% Gj.snitt avdragstid på gjeld <17 år 19,1 år 18,7 år 18,5 år 22,8 år 18,8 år 23,0 år 21,5 år 20,7 år 21,1 år 19,6 år Nto. langsiktig gjeld/driftsinnt. <50% 47,1% 28,5% 53,2% 42,8% 52,9% 54,3% 73,3% 70,8% 72,0% 73,1% Netto resultatgrad angir størrelse på netto driftsresultat i forhold til driftsinntekter, korrigert for interne overføringer. Resultatet viser hvor stor andel av inntektene som er igjen til nedbetaling av underskudd, avsetting til fond, overføring til investeringsbudsjettet o.l. Fylkesmannen anbefaler at netto resultatgrad bør over tid ligge på ca. 3%. Netto driftsresultat i planperioden burde ha vært ca 60 mill kr. hvert år for å representere 3% av driftsinntektene. Oversikten viser et Sarpsborg kommune i planperioden ikke planlegger med noen reserver i form av driftsinntekter til investeringer eller fondsavsetninger. Kapitalutgiftsgraden viser netto rente- og avdragsutgifter i forhold til brutto driftsinntekter, korrigert for interne overføringer. Sarpsborg kommune ligger noe under normtallet (øvre grense) som fylkesmannen anbefaler i hele planperioden. Trenden er imidlertid at kommunen stadig rykker nærmere grensen. Gjennomsnittlig avdragstid viser hvor fort man betaler ned langsiktig gjeld. Det er tatt utgangspunkt i gjeld pr og delt på brutto avdragsutgifter samme år. Kommunen betaler minimum avdrag i hht de kommunale økonomibestemmelsene. Netto langsiktig gjeld viser netto lånegjeld pr i % av brutto driftsinntekter for samme år, korrigert for interne overføringer. Sarpsborg kommune har deler av lånemassen videreutlånt (formidlingslån og utlån til andre f.eks. BNE). Korrigeres kommunens langsiktige gjeld for disse utlånene fremkommer netto lånegjeld. Oversikten viser at kommunens netto lånegjeld i % av driftsinntektene omtrent på Fylkesmannens normtall på 50% i i budsjettet for Fra 2008 og utover øker nøkkeltallet betraktelig og blir liggende over normen i hele planperioden. Årsaken til dette er at kommunen øker sin gjeld uten at driftsinntektene økes tilsvarende. 9

10 KOMMUNALE GEBYRER Selvkostberegning (vann, avløp, renovasjon, feiing) tall i mill. kroner Tekst Selvkost 136,0 143,2 149,7 154,0 Gebyrinntekter -125,5-131,7-137,6-142,7 Bruk av fond -10,5-11,5-12,1-11,3 Sum inntekter -136,0-143,2-149,7-154,0 Følgende forutsetninger ligger til grunn : Bruk av fond forventes disponert fullt ut i handlingsperioden. Renten som benyttes i handlingsperioden er 6,25%. Renten pr. utgangen av 2007 forventes å være ca. 6,0%. På bakgrunn av forventet økt rente og store investeringer i handlingsperioden, vil gebyrøkningen ligge på ca. 5% pr. år. Kommunale gebyrendringer fra 2007 til 2008 Gebyrene for en standard bolig med stipulert forbruk på 200 m3 og en boenhet ( eks. mva.): tall i kroner Tekst Vanngebyr, fast Vanngebyr, variabel Avløpsgebyr, fast Avløpsgebyr, variabel Renovasjonsgebyr, fast Renovasjonsgebyr, variabel Feiing Sum Økning av renovasjonsgebyret ut over prisstigning på 4,5% skyldes en mindreinntekt på selvkostområdet som følge av at små bedrifter betraktes som næring. Gebyrendringen utgjør ca. 4,5% fra 2007 til

11 4. BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN Sarpsborg kommune utarbeidet i 2006 befolkningsprognoser fram mot De faktiske befolkningstallene pr er med noen små avvik i overensstemmelse med prognosen pr. samme dato. Denne prognosen er derfor lagt til grunn i forslaget til handlingsprogram Det legges til grunn en gjennomsnittlig netto innflytting på 370 personer pr. år fram mot 2014 og deretter på 450 fram til Befolkningsutvikling og prognoser (tall pr.1.1, kilde: SSB/KOMPAS) Sarpsborg SSBMMMM Barnehagebarn 1-5år Etter en vekst i antall barnehagebarn vil Sarpsborg fram mot 2015 etter en midlertidig nedgang rundt ha omtrent like mange barnehagebarn som i dag. Derimot stiger antall barnehagebarn jevnt med ytterligere ca. 300 fram mot Relle tall Prognose 11

12 Elevtallsutvikling barneskolealder (6 12 år) Prognosen viser at det totale antallet elever i barneskolen forventes å øke med godt over 100 fram til Stigningen kommer særlig i perioden fram mot Fra forventes elevtallet å stige jevnt med ytterligere ca Relle tall Prognose Elevtallsutvikling ungdomskolealder (13 15 år) Prognosen viser at det totale antallet elever i ungdomsskolen forventes å stige fram mot 2015 med Fram mot 2025 er bildet noe variert, men man forventer at antall elever i 2025 vil ligge ca. 100 over 2015-nivået. Prognose arbeidstyrken år Fram mot 2025 forventes det en sterk og jevn økning av antallet innbyggere i arbeidsfør alder. Et stort spørsmål er imidlertid om arbeidstyrkens utdanning og kompetanse passer sammen med utviklingen av nye typer arbeidsplasser i framtiden Relle tall Prognose Relle tall Prognose Eldrebefolkningen - prognoser Eldre i alderen år vil etter prognosen øke med over 1000 fram mot 2015 og med ytterligere ca fram til Aldersgruppen år vil fram mot 2015 ha blitt redusert med ca. 100 personer. Deretter vil gruppa stige med ca. 450 personer fram mot Stigningen er størst etter De eldste - over 90 år - vil øke med nærmere 100 personer fram mot 2015, og ligge noenlunde stabilt på dette nivået fram mot år Relle tall Prognose 12

13 80-89 år 90 år Relle tall Prognose Relle tall Prognose 13

14 5. HOVEDTREKK I BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN I budsjettforslag 2008 tas det utgangspunkt i driftsbudsjett Det er foretatt tekniske endringer med bakgrunn i nytt politisk hovedutvalg og endringer innen den administrative organiseringen. Enkelte tiltak er tatt inn fra tidligere handlingsplan Dette for å vise at tiltaket er vurdert og at en del av tiltakene er tilbakeført. Budsjettet for 2008 legges frem med et overskudd på kr. 5,8 mill., mens resten av årene viser balanse. Da er det inntektsført følgende fra fond i planperioden: Bruk av ubundne fond: Campus Borg Kommunal andel "Vekst i Sarpsborg" Borg Inovasjon Utredning nytt sykehjem Barnehage statlige krav Bruk av disp. fond Sum bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne fond: Vannforsyning Avløp, distribusjon Renovasjon Sum bruk av bundne avsetninger Det er ikke tatt høyde for generell volumvekst innenfor ulike brukergrupper i planperioden. I driftsbudsjettet for 2008 er lønns og pensjonsveksten for 2008 lagt ut på det enkelte rammeområdene. Lønnsveksten for 2008 vil bli fordelt etter hvert som detaljerte konsekvenser av lønnsoppgjørene blir kjent. Lønnsveksten ligger på en samlepott i kommuneområde plan og økonomi. 14

15 Driftsendringer i forhold til 2007 Rådmann inkl. støttefunksjoner Driftsendringer i forhold til 2007 Tall i kr. og faste priser Nivå/endringer og tiltak Rådmann Reduserte utgifter til utredninger Utredninger inkl. biblotek/kulturhus Økte utgifter til KS kontingent Drift Arbeidsmiljøfremmende vedlikehold Seksjon kommunikasjon og service Samordne og modernisere arkivene Overformynderiet - økt ressurs fra HP Kostnad varaordfører Kontorkapasitet politikere Valgutgifter (HP 07-10) Kommuneområde personal og organisasjon Innføre elektronisk søknadsadministrasjon og effektivisere tilsettingsprosessene Volumvekst personaltjenester Lærlinger (ungdom og voksne) Videreutvikle traineeordningen 600 Inkluderende Arbeidsliv (IA) Forsikringer Kommuneområde plan og økonomi Volumvekst økonomitjenester Økte ressurser til innkjøpsfunksjonen Økt bevilgning til Sarpsborg Turist Vitensenter - vertskommunekostnad i forprosjektperioden Reduserte gebyrinntekter som følge av statlige føringer Effektivisering hos kemneren som følge av benchmarking Formannskapets tilleggsbevilgningskonto Økt bevilgning til kirkelig fellesråd på grunn av økte pensjonskostnader Økt bevilgning til kirkelig fellesråd på grunn av behovet for vedlikehold kirker Kommuneområde eiendom Driftskonsekvenser av brannoppgradering Øke standard på utomhusanlegg Vedlikehold ekstraord. prisstigning Økte driftsutgifter Sparta Amfi Netto økning FDV ny Grålum skole Eksterne leieinntekter Stenerødheimen Eksterne leieinntekter Portnerboligen Sum rådmann inkl. støttefunksjoner

16 Hovedutvalgsområde Helse og sosial Driftsendringer i forhold til 2007 Tall i kr. og faste priser Nivå/endringer og tiltak Sykehjem Oppgradering av 16 hybler på Tingvoll sykehjem. Tiltak fra HP Merkostnader omgjøring fra to-sengsrom til enerom, jfr pleie- og omsorgsplanen Omdefinere 16 langtidsplasser til skjermede plasser, jfr pleie- og omsorgsplanen Øke kapasitet i laboratorietjenesten Justering av ramme / merinntekter egenbetalinger Heldøgns bofellesskap Oppgradering av 9 bosenterplasser til nye omsorgsboliger på Haugvoll. Tiltak fra HP Hjemmetjenester Opprettholde aktivitetsnivå fra 2007 med samme standard Opprettholde aktivitetsnivå fra 2007 omsorgslønn Reduserte inntekter som følge av bortfall av gebyr på utlån av kortidshjelpemidler Boveiledning og dagsenter for psykisk utviklingshemmede Merkostnader 2007 for 2 brukere Tjenester til 11 nye brukere Botilbud til nyinnflyttet bruker Dagtilbud til unge brukere to nye plasser Utrede fremtidig behov for botilbud og dagaktiviteter 300 Diverse tjenester Økt kapasitet ved Krisesenteret Kompetanse og utvikling Følge opp plan for pleie- og omsorgstjenestene Opplæringstiltak Koordinerende enhet for rehabilitering Helsefremmende og forebyggende tjenester Utvidet kapasitet utekontakten Legevakt, lege-, fysio- og ergoterapitjeneste Økt tilskudd fastlegeordningen, statlig føring Sykehjemsleger, statlige føringer Varmestua, økte driftsutgifter nye lokaler Interkommunalt overgrepsmottak, statlige føringer Helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser Drift av nye boliger til mennesker med psykiske lidelser Bolig og boligfinansiering Barneverntjenesten Reduksjon i tråd med HP Tilbakeføring av tiltak fra HP Inndekning av merforbruk for kjøp av institusjonsplasser/akuttplasseringer Økt satsing på informasjons- og veiledningsarbeide rettet mot samarbeidspartnere og foreldre Sosialtjenesten Reduksjon i tråd med HP pga nedgang i antall klienter, korrigert for justerte normer Økte utgifter knyttet til gjennomføring av tiltak Sum hovedutvalgsområde helse og sosial

17 Hovedutvalgsområde skole og oppvekst Driftsendringer i forhold til 2007 Tall i kr. og faste priser Nivå/endringer og tiltak Grunnskole Reduksjon i tråd med HP Tilbakeføring av tiltak fra HP Etablere ressurssenter for barn med svært store hjelpebehov Styrking pedagogisk fagsenter Frukt og grønt i skolen fra høst barnetrinn Frukt og grønt i skolen - ungdomstrinn Gjennomføre nærmiljøprosjekt døgnåpen skole Gjennomføre utredningsarbeider Utdanningspolitisk plattform Timetallsøkning barnetrinnet Videreføre drift i grunnskoleområdet på nivå for skoleåret /2007, justert for elevtallsvekst Økning Kopinor-avtalen Økt satsing på realfag gjennom Science Center Videreutvikle programfag til valg SFO Innføring av heldagsskole ved forsterkede avdelinger Redusert foreldrebetaling -heldagsplass kr. 1650, Barnehage Avsetning til bundne driftsfond statlig krav Sum hovedutvalgsområde skole og oppvekst Hovedutvalgsområde kultur Driftsendringer i forhold til 2007 Tall i kr. og faste priser Nivå/endringer og tiltak Kultur Reduksjon i tråd med HP Tilbakeføring av tiltak fra HP Evaluere dagens kulturtilbud 300 Helårsvirkning kulturskoletilbudet, igangsatt Styrke kulturkompetansen Økt tilskudd Olavsdagene Tilskudd lag og foreninger Tilskudd Gleng Tilskudd Nygårdshaugen og lysløype Trøsken, jfr hoved utvalgsvedtak 2007, og drift/vedlikehold friidrettsplass Sandbakken Økt tilskudd Storedalssenteret jfr bystyrevedtak Hovedutvalg kultur Park og friområder Reduksjon i tråd med HP Tilbakeføring av tiltak fra HP Vedlikehold av kulturminner, inklusiv Opstadfeltet Flerbrukshall Grålum, driftsutgifter Sum hovedutvalgsområde kultur

18 Hovedutvalgsområde teknikk og miljø Driftsendringer i forhold til 2007 Tall i kr. og faste priser Nivå/endringer og tiltak Byutvikling Kommunedelplan Greåkerdalen Plan for sammenhengende gang og sykkelvei 350 Kommunedelplan Høysand Trafikkutredning hovedveisystem Skanne byggesaksarkivet og planarkivet Overgang fra GAB til matrikkel (statlig pålegg) Inndekning av inntektssvikt i delingssaker Omskilting konsekvens av vedtak 300 Reduksjon av antall parkeringsplasser Miljø, landbruk og friluftsliv Gjennomføre prosjekt gårdskart inkl. eiendomsdel Oppfølging av landbruksplan og biologisk mangfoldplan Kartlegge og rydde opp villfyllinger Tilskudd private veier Vannforsyning og avløpsbehandling Reduserte driftsutgifter ved å legg ned Jelsnes, Brunsbydalen og Isefoss av løpsrenseanlegg Reduserte driftsutgifter ved å legg ned Jelsnes og Isesjø vannverk Økte gebyrinntekter utover prisstigning og bruk av fond, vann Økte gebyrinntekter utover prisstigning og bruk av fond, avløp Avfallshåndtering Reduserte inntekter næringsavfall Fornye oppsamlingsenheter på returpunkter Økte gebyrinntekter utover prisstigning og bruk av fond, renovasjon Brannberedskap og forebyggende tjenester Kompetanseheving, øvelse og opplæring Økte ressurser feievesenet (dekkes av selvkost) Økte gebyrinntekter utover prisstigning Samferdsel Reduksjon i tråd med HP Dekkevedlikehold av kommunale asfaltveier Gang- og sykkelveier reasfaltering Gatelys energikostnader Eksisterende gatelys energikostnader, tiltak fra HP Skiltvedlikehold Redusert vedlikehold pga oppgradering av grusveier Sum hovedutvalgsområde teknikk og miljø

19 Investeringer Rådmann inkl. støttefunksjoner Tall i kr. og faste priser Tiltak Formål Drift Utskiftning av biler og busser Kommuneområde plan og økonomi Bytte lønn- og økonomisystem Hafslund og Ullerøy kirkegårder Kommuneområde personal og organisasjon Oppgradering av systemplattform fra win2000. Sikre brukerplattformen i forhold til dagens krav i Videreutbygging av kommunikasjonen (fiber) til flere skoler. Oppgradere spredenettet i Sarpsborg rådhus. Fornyelse og utskifting av IKT utstyr løsningene. Gi grunnlag for økt satsing på IKT i skolen ved å sørge for tilstrekkelig kapasitet og tilgjengelighet på kommunikasjonen. Øke stabilitet og effektivitet på IKTtjenester i Sarpsborg rådhus. Del av den totale kapitalslitasjen på sentralt IKT utstyr Kommunikasjon og service Eiendom Gressklipper 440 Ismaskin stadion 850 Sum rådmann med støttefunk Hovedutvalgsområde helse og sosial Investeringer Tall i kr. og faste priser Tiltak Formål Pleie og omsorg Sykehjem inkl. nytt vaskeri 1 Møte framtidige behov, full eneromsdekning Utskifting av møbler og inventar sykehjem og bofellesskap Utskifting av alarmanlegg på 250 Vartun bosenter 3 nye boliger på Baterød kompetansesenter med utvidelse av personalbase Møte framtidige behov Herav avsatt 30 mill. kroner avsatt i budsjett

20 Tiltak Formål Helse, miljø og forebygging nye omsorgsboliger for Tilfredsstillende boliger personer med psykiske lidelser 2 med bemanningsbase Undersøke om jord i Få oversikt over evt barnehager er forurenset forurensninger Barneverntjenesten 350 Bil til bofellesskap for enslige 350 mindreårige Sum hovedutvalgsområde helse og sosial Hovedutvalgsområde skole og oppvekst Investeringer Tall i kr. og faste priser Tiltak Formål Realisering av IKT-plan for skoler og barnehager Strakstiltak i forhold til skolekapasitetsplanen, behov for mobile skolebygg - utredning pågår Fysisk tilrettelegging for funksjonshemmede barn i skoler og barnehager Oppfylle krav i Kunnskapsløftet og ny rammeplan om IKT i opplæringen Sikre nødvendig kapasitet og legge til rette for strukturelle endringer Midler til bygningsmessige endringer som må gjennomføres Sum hovedutvalgsområde skole ogoppvekst Hovedutvalgsområde kultur Investeringer Tall i kr. og faste priser Tiltak Formål Kultur Solbergkrysset rasteplass ved E6. Vedtatt i bystyret juni 2007 Utforme rasteplass for vegfarende kombinert med et informasjonssted Utrede Et moderne bibliotektilbud og Kulturhus i sentrum Utskifting av utstyr til Kultursenter Utredningsprosjekt som formidlings- og opplevings enteret Gandalvsenter Utrede og avklare Sarpsborg stadion forprosjekt for kulturminner Et framtidsrettet og moderne kulturtilbud Sarpsborgs identitet styrkes Sarpsborg skal framstå som idrettsbyen 800 * Herav 20 mill. kroner tidligere bevilget. 20

21 Tiltak Formål Park og friområder Utskifting av lekeapparater på Oppfylle sikkerhetskrav lekeplasser til lekeplasser Landskapsplan for Forskjønning av 250 Torsbekkdalen, ihht bystyrevedtak området Flerbrukshall Grålum Sikre areal til fysisk aktivitet for skolen, samt økt utleie Sum hovedutvalgsområde kultur * Disse utredningsmidler tas fra bystyrets avsatte fondsmidler til kulturhus Hovedutvalgsområde teknikk og miljø Investeringer Tall i kr. og faste priser Tiltak Formål Byutvikling Bil Byggetilsyn Oppgradering og utskifting av måleutstyr Ny kartplotter Vannforsyning Oppgradere Baterød vannverk, Videreføre fornyelsen av fase 2 Reservevannledning samarbeid Movar og Fredrikstad Legge ned Jelsnes vannverk og overføring av vann fra hovedvannverket Etablere reservevannsforsyning fra Borregaard Legge ned Isesjø vannverk inkl. tiltak for å styrke overføringskapasiteten Vannledning mellom Kampenes og Ise (felles med avløp) Vannledning ved Strandbekkbakken, Ullerøy Føre fram ledningsanlegg til fritidsbebyggelse i kystsonen Diverse nyanlegg og rehabilitere vannledninger. hovedvannverket Ivareta leveringssikkerheten Effektivisere. Dekke bortfall av kapasitet ved å legge ned Isesjø vannverk. Effektivisering. Sikker vannforsyning Sikker vannforsyning Kommunal vannforsyning Oppgradere

22 Tiltak Formål Avløpsbehandling Sanere gamle avløpsledninger Løpende utskifting iht hovedplan Overføringsledning fra Jelsnes til Brunsbydalen Effektivisere ihht hovedplan Legge ned Jelsnes og Brunsbydalen renseanlegg Effektivisere ihht hovedplan Overføringsledning fra Ise til Kampenes Legge til rette for nedleggelse av Isefoss renseanlegg ihht hovedplan. Legge ned Isefoss renseanlegg Effektivisering. iht hovedplan Oppgradere Alvim renseanlegg Fornye hovedrenseanlegget Oppgradere avløpspumpestasjoner Fornye gamle stasjoner Føre fram ledningsanlegg til fritidsbebyggelse i kystsonen Kommunal avløpsbehandling Etablere løsning for mottak av fra fett- og oljeutskillere Sikre håndteringen av olje og fett fra virksomheter Gravemaskin Benyttes for vann/avløp 800 Avfallshåndtering Sorteringsplate Foreta grovsortering, kontroll og stikkprøvekontroll 100 av avfall til deponering i Gatedalen. Vekt Redusere kø og ventetid for kunder. 200 Ny adkomst til Gatedalen Bedre trafikkavvikling Flytte Kampenes miljøpark til Gatedalen miljøanlegg Radiofrekvensidentifikasjon (RFID) for automatisk registrering av oppsamlingsenheter for avfall tas i bruk 3 Modernisere sorteringsanlegget i Gatedalen Lastebil Gatedalen miljøanlegg Brannberedskap og brannforebyggende tjenester Brann- og redningsbil Øke gjenvinning av avfall, kvalitet og effektivitet på tjenesten samt bedre estetikk i Gatedalen. Bedre rutiner for ajourføring av abonnementsregister og kvalitetsheving av tjenesten. Øke gjenvinning av avfall. Bedre arbeidsmiljø. Redusere kostnader. Skifte ut eksisterende brannbil og en redningsbil Utrykningsbil Fremmes som egen sak i

23 Tiltak Formål Samferdsel Sone for 30 km fartsgrense Øke trafikksikkerhet / redusere alvorlighetsgraden på ulykker Oppgradere grusveier med asfalt, grøfting m.m Bedre trafikkmiljø og fremkommelighet årlig driftsbesparelse Opparbeide gang- og sykkelveier Hovedplan for Gang og Sykkelveier. 500 Trafikksikkerhetstiltak skolevei Forbedre oppvekstvilkår og trafikksikkerhet Asfaltering Trafikksikkerhet Sum hovedutvalgsområde teknikkk og miljø

24 6. KOMMUNEOMRÅDER OG HOVEDUTVALGSOMRÅDER 6.1 RÅDMANN Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og arbeidsgiver. Rådmannen er de folkevalgtes bindeledd til kommunens administrasjon og ansatte. Sammen med ordfører har rådmannen ansvar for at forholdet til statlige og fylkeskommunale organer ivaretas, og at den enkelte innbygger, organisasjoner og andre med kontaktflate mot kommunen følges opp på beste måte. Sarpsborg kommunes arbeidsgiverpolitikk og etiske retningslinjer er styrende for arbeidet med leder- og medarbeiderutvikling. Det blir stilt store krav til beslutning og gjennomføringsevne. Rådmannen er øverste ansvarlig for at Sarpsborg kommunes drifts- og forvaltningsoppgaver utføres i henhold til budsjett, planer og vedtak. Driftsendringer i forhold til 2007 Tall i kr. og faste priser Nivå/endringer og tiltak Rådmann Reduserte utgifter til utredninger Utredninger inkl. biblotek/ kulturhus Økte utgifter til KS kontingent SEKSJON KOMMUNIKASJON OG SERVICE Formålsbeskrivelse Seksjon kommunikasjon og service skal bidra til å fremme Sarpsborg kommunes positive omdømme og sette befolkningens, folkevalgte og medarbeidernes beste i fokus. Det arbeides systematisk med kvalitetsforbedringer både innad i seksjonen og ovenfor seksjonens brukere. Det politiske og administrative sekretariatet legger til rette for koordinering, kvalitetssikring og kontroll av saker til administrativ og politisk behandling. Servicetorget yter tjenester og service til befolkningen på vegne av kommuneområdene. Seksjonens oppgaver omfatter også informasjon, juridiske tjenester, arkiv, sentralbord og overformynderi Midler til godtgjøring for bystyret, formannskap, eldreråd, rådet for funksjonshemmede og flerkulturelt kontaktutvalg er budsjettert på dette ansvarsområdet. Utfordringer Døgnåpen forvaltning Elektronisk samhandling og dialog med politikere Elektroniske skjema og integrering mot fagsystemer En effektiv telefoni og kalenderløsning for Sarpsborg kommune Informasjon som fast punkt i alle kommunens dokumenter. 24

25 Mål og tiltak i planperioden Mål i planperioden Tiltak i 2008 Tiltak i planperioden Utarbeide informasjons- og kommunikasjonsstrategi Fullføre arbeidet med utarbeidelse av dokumentet Videreutvikle og forbedre Etablere løsning for elektroniske Videreutvikle en dialogbasert portal kommunens hjemmesider skjema Videreutvikle kommunens intranett Utnytte det potensialet som ligger i verktøyet Modernisering og rydding i fjernarkiv En effektiv telefoni og kalenderløsning for Sarpsborg kommune Bedre service til brukerne Elektronisk samhandling Døgnåpen forvaltning Initiere et prosjekt for å samle, ordne og rydde fjernarkiv, og frigi plass Oppgradere telefonisystem Få på plass en tilfredsstillende kalenderløsning Flere tjenester utføres i sin helhet i servicetorget Muliggjøre elektronisk samhandling for kommuneledelse og politikere Vurdere tiltak og prosjekter som kan realisere dette målet Mål for indikatorer Tjeneste/indikator Investeringer Tiltak Formål Tall i kr. og faste priser Investerings- drifttiltak som kan komme som egne saker Tiltak Formål Beløp Tall i kr. og faste priser Driftsendringer i forhold til 2007 Nivå/endringer og tiltak Budsjett Tall i kr. og faste priser Samordne og modernisere arkivene Overformynderiet - økt ressurs fra HP Kostnader varaordfører Kontorkapasitet politikere Valgutgifter (HP 07-10)

26 6.3 KOMMUNEOMRÅDE DRIFT Formålbeskrivelse Virksomhetene skal aktivt bidra til å fremme Sarpsborg kommunes positive omdømme gjennom å sette brukernes og medarbeidernes beste i fokus og levere tjenester som gir brukerne positive opplevelser. Virksomhetene yter tjenester i tråd med politisk vedtatt standard og omfang. Sarpsborg kommunes arbeidsgiverpolitikk og medarbeiderundersøkelser er verktøy som benyttes for å gi virksomhetslederne og medarbeiderne utviklingsmuligheter, og sette dem i stand til å møte nye utfordringer. Virksomhetsleder er ansvarlig for den administrative, faglige og økonomiske ledelse av virksomheten. Meddinnflytelse og medansvar er viktig bærebjelker for oppgaveløsning. Drift av virksomhetene skal være basert på teammodellen. Virksomhetene skal være arbeidsplasser preget av service, kvalitet, endringsvillighet, effektivitet og godt humør. Sarpsborg kommune har pr , 50 virksomheter med ansvar for operativ tjenesteproduksjon. Virksomheter pr Virksomheter pr Kurland, Eplehagen og Valaskjold bofellesskap Språk og voksenopplæringssenter Tingvoll sykehjem og Råkilveien barnebolig Kurland skole og SFO Brann og feievesen Aktivitet, opplæring og sysselsetting Alvimhaugen skole/sfo og Alvimhaugen barnehage Kemneren Hafslundsøy barneskole/ SFO og Hafslundsøy barnehage Forebyggende tjenester Søndre Skjeberg barnehagevirksomhet Kompetansesenter psykisk helse Sarpsborgmarka barnehagevirksomhet Baterød bo- og kompetansesenter Sentrum barnehagevirksomhet Boveiledning Skjeberg Tretoppen barnehagevirksomhet Kjøkken og kantinedrift Tune barnehagevirksomhet Drift og vedlikehold Jelsnes skole/ SFO og Ullerøy leirskole Sarpsborg sykehjem Hornes barneskole/ SFO og Ullerøy skole/ SFO Vaskeri og renhold Sandbakken barneskole/ SFO Boveiledning sentrum Sandbakken ungdomsskole Haugvoll sykehjem og bofellesskap Borgen barneskole/sfo Hjemmetjenester Tune Varteig barne- og ungdomsskole og SFO Boveiledning Tune Hafslund barneskole/sfo og Navestad skole/sfo Hjemmebaserte- og institusjonstjenester sentrum øst Hafslund ungdomsskole Hjemmebaserte tjenester sentrum vest Kruseløkka ungdomsskole m/avd. Tunhaug og Bukkenes Kultursenter Sandesundsveien barnekole/sfo Teknisk produksjon Tindlund barneskole og SFO Regnskap, lønn og personaltjenester Tindlund ungdomsskole Transport og verksted Hannestad barneskole/sfo Borgen sykehjem Grålum barneskole/sfo Hjemmebaserte tjenester Sarpsborg øst Lande skole/sfo Valaskjold ungdomsskole 26

27 Utfordringer Bidra til å oppnå kommunens visjon gjennom de tjenester som til enhver tid leveres og det arbeid som gjøres. Innrette arbeidet på en slik måte at de prioriterte målene i tilknytning til innsatsfaktorene levekår, identitet, næringsliv, arbeid og kompetanse i kommuneplanen oppnås. Bidra til å fremme Sarpsborg kommunes positive omdømme gjennom å levere tjenester som gir brukerne gode og positive opplevelser. Krav til effektiv drift og leveranse av tjenester i tråd med avtalt standard og omfang Krav om dokumentasjon av kvalitet på tjenestene. Mål og tiltak i planperioden Mål i planperioden Tiltak i 2008 Tiltak i planperioden Sarpsborg kommune skal ha motiverte og engasjerte virksomhetsledere Sarpsborg kommunes virksomheter skal ha motiverte, begeistrede og engasjerte medarbeidere Virksomhetene skal ha oppdatert internkontrollsystem i tråd med vedtatt mal for Sarpsborg kommune Forsterke vi-kulturen i virksomhetene Forsterke vi-kulturen gjennom sterkere samhandling med seksjonslederne Virksomhetslederne og medarbeidere skal gi brukerne gode opplevelser Profilere virksomhetene på kommunens internettsider Virksomhetsledersamlinger og virksomhetslederkonferanse Statusmøter i virksomhetene Ledersamtaler Lederutvikling Bruke resultatene fra medarbeiderundersøkelsens to komponenter Humankapitalindeks og Strategiindeks i en kontinuerlig prosess for å skape forbedring, utvikling og endring på den enkelte virksomhet Implementere internkontrollmalen som blir utarbeidet i prosjektet som arbeider med å få på plass ensartet mal for internkontroll i Sarpsborg kommune Virksomhetslederne holder større fokus på at virksomheten og medarbeiderne er en del av Sarpsborg kommune Virksomhetene bruker Sarpsborg kommunes profilelementer ved presentasjon og profilering Etablere faste samhandlingsarenaer mellom virksomhetsledere og seksjonsledere Bevisstgjøre ledere og medarbeidere på at brukerens opplevelse av tjenesten er viktig Bruke resultatene fra medarbeiderundersøkelsens to komponenter Humankapitalindeks og Strategiindeks i en kontinuerlig prosess for å skape forbedring, utvikling og endring Bruke kommunens internettsider for å presentere og profilere virksomhetene Virksomhetsledersamlinger og virksomhetslederkonferanser Statusmøter i virksomhetene Ledersamtale Lederutvikling Bruke resultatene fra medarbeiderundersøkelsens to komponenter Humankapitalindeks og Strategiindeks i en kontinuerlig prosess for å skape forbedring, utvikling og endring på den enkelte virksomhet Oppdatering og ajourhold av samtlige virksomheters internkontroll Virksomhetslederne holder større fokus på at virksomheten og medarbeiderne er en del av Sarpsborg kommune Virksomhetene bruker Sarpsborg kommunes profilelementer ved presentasjon og profilering Videreutvikle arenaer for samhandling mellom virksomhetsledere og seksjonsledere Bevisstgjøre ledere og medarbeidere på at brukerens opplevelse av tjenesten er viktig Bruke resultatene fra medarbeiderundersøkelsens to komponenter Humankapitalindeks og Strategiindeks i en kontinuerlig prosess for å skape forbedring, utvikling og endring Bruke kommunens internettsider for å presentere og profilere virksomhetene 27

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Formannskapet 30.mai 2007 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Kommuneproposisjonen 2008 (St.prp.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer