1. Innledning...s Statsbudsjettets konsekvenser for Sarpsborg kommune...s Økonomisk utvikling i Sarpsborg kommune s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning...s. 2. 2. Statsbudsjettets konsekvenser for Sarpsborg kommune...s. 3. 3. Økonomisk utvikling i Sarpsborg kommune 2008-2011...s."

Transkript

1 INNHOLD 1. Innledning....s Statsbudsjettets konsekvenser for Sarpsborg kommune...s Økonomisk utvikling i Sarpsborg kommune s Befolkningsutvikling...s Hovedtrekk i budsjett og handlingsplan s. 14 Driftsendringer i forhold til s. 15 Investeringer...s Kommuneområder og hovedutvalgsområder...s. 24 Rådmann...s. 24 Seksjon kommunikasjon og service...s. 24 Kommuneområde drift...s. 26 Kommuneområde plan og økonomi...s. 29 Kommuneområde personal og organisasjon...s. 32 Kommuneområde eiendom...s. 35 Hovedutvalgsområde helse og sosial...s. 37 Hovedutvalgsområde skole og oppvekst...s. 43 Hovedutvalgsområde kultur...s. 48 Hovedutvalgsområde teknikk og miljø...s. 52 Medarbeiderresultater...s. 61 Obligatoriske oversikter budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - Budsjettforutsetninger...s. 63 Budsjettskjema 1B - Fordeling til driften...s. 65 Budsjettskjema 2A - Investeringer...s. 66 Budsjettskjema 2B - Investeringer...s. 67 Økonomiske oversikter drift...s. 69 Økonomiske oversikter investeringer...s. 71 Reglement for delegering av budsjettmyndighet...s. 72 Vedlegg Handlingsprogrammet og økonomiplanens plass i kommunens styringssystem...s. 77 Kommunens organisering...s. 78 Administrativ organisering i Sarpsborg...s. 79 Psykisk helsearbeide i planperioden...s. 80 Planoversikt s. 81 Bystyrets vedtak...s. 87

2 1. INNLEDNING Utsiktene for planperioden Sarpsborg kommunes budsjett for 2008 kan karakteriseres slik: Det er ikke vedtatt reduksjoner i driften, moderat økning i priser og avgifter. Det satses innen skole og eldreomsorg og det brukes ressurser på utredninger og planlegging for å møte framtidige utfordringer. Med andre ord: et relativt stramt, men udramatisk budsjett, som balanserer med et beskjedent overskudd. Handlingsplanperioden ser annerledes ut: Nødvendige og ønskede investeringer for mer enn en halv milliard kroner, som også genererer økte driftskostnader, finnes det pr i dag ikke dekning for. For å opprettholde dagens volum på tjenestene vil kvaliteten måtte reduseres. Selv med et relativt optimistisk scenario på utviklingen av driftskostnadene og økt eiendomsskatt, vil kommunen ikke ha ressurser til den forventede økningen i tjenesteproduksjonen. Året 2008 må benyttes til å posisjonere seg for disse utfordringene, som vil kunne oppleves som svært vanskelige både for brukere og ansatte. Det vil derfor ikke være nok å effektivisere og spare seg ut av denne situasjonen. Kampen for en mer rettferdig fordeling av kommuneøkonomien må intensiveres, og det må bli mer samsvar mellom oppgavene som kommunene pålegges og ressursene som tildeles. De fleste byene i Norge beskriver et dystert økonomisk bilde for handlingsplanperioden. Fordi Sarpsborg kommune er en minsteinntektskommune blir den økonomiske situasjonen ytterligere forverret. Det vil også være tvingende nødvendig å intensivere det langsiktige arbeidet med å bedre Sarpsborgs levekår, slik at framtidens kommuneøkonomi ikke for alltid vil være blant de dårligste i landet. 2

3 2. STATSBUDSJETTETS KONSEKVENSER FOR SARPSBORG KOMMUNE GRUNNLAGET FOR HANDLINGSPROGRAM Regjeringen vil føre en politikk som bygger på rettferdighet og fellesskap. Med utgangspunkt i den nordiske modellen vil Regjeringen fornye og utvikle de offentlige velferdsordningene og bidra til et arbeidsliv der alle kan delta. Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping og utvikling i hele landet innenfor rammer som sikrer at kommende generasjoners muligheter for å dekke sine behov ikke undergraves. Dette krever en ansvarlig politikk med vekt på natur- og miljøhensyn, en langsiktig forvaltning av nasjonalformuen, et bærekraftig pensjonssystem og en sterk offentlig sektor. Regjeringen vil gjenreise et sterkt og handlekraftig kommune-norge og bidra til å skape optimisme i kommunesektoren. Målet er å videreutvikle et effektivt og kommunalt tjenestetilbud, bygge på et aktivt lokaldemokrati og en betryggende rettssikkerhet. Regjeringen har gitt kommunesektoren et betydelig økonomisk løft i 2006 og Dette har vært helt nødvendig, fordi kommuner og fylkeskommuner har helt sentrale roller i løsningen av de store samfunnsoppgavene innenfor oppvekst, kunnskap og omsorg. Den betydelige styrkingen av kommunaløkonomien har bidratt til oppretting av ubalansen i kommuneøkonomien og styring av det kommunale tjenestetilbudet. Det er imidlertid behov for fortsatt styrking av kommuneøkonomien, slik at tjenestetilbudet kan utbygges videre. Kommunenes inntekter Regjeringen legger opp til en realvekst i de samlede inntektene i 2008 på om lag 6,2 mrd. kr, tilsvarende 2,4%. Av veksten i samlede inntekter er 1,5 mrd. kr. frie inntekter. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2007 som ble lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett Det teknisk beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi lager anslag for merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen forutsatt at dekningsgrad, standard og produktivitet i tjenesteproduksjonen holdes uendret. For 2008 er anslaget om lag 1,5 mrd. kr. De frie inntektene dekker kommunesektorens anslåtte samlede merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. De frie inntekten legger til rette for nye årsverk i den kommunale omsorgstjenesten i Regjeringens målsetting om nye årsverk i den kommunale omsorgstjenesten fra 2004 til utgangen av 2009 er innen rekkevidde. De frie inntektene i 2008 skal også dekke midler til gjennomføring av NAV-reformen og lovpålagte kommunale råd for funksjonshemmede. Merutgiftene for kommunene i 2008 knyttet til NAV-reformen anslås til om lag 100 mill. kr, mens merutgiftene til lovpålagte kommunale råd for funksjonshemmede anslås til om lag 50 mill kr. Skatt og rammetilskudd Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen at nivået på skatteinntektene i 2008 vil bli holdt reelt uendret i forhold til anslått nivå i 2007 i revidert nasjonalbudsjett Det innebærer at realveksten i frie inntekter i 2008 i sin helhet kommer som økt rammetilskudd. Det foreslås at det kommunale skattøret for personlige skattytere reduseres fra 12,25% til 12,05%. Ordningen med å tilføre kommunene selskapsskatt som rammeoverføring er videreført i

4 Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester Som varslet i kommuneproposisjonen for 2008 forslås det en omlegging av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester, kombinert med at staten tar en større andel av finansieringen av ordningen. Kompensasjonsgraden for kommunenes utgifter over innslagspunktet foreslås økt fra 70 til 85%. Det innebærer at kommunens egenandel i gjennomsnitt halveres. Ved siden av at kommunene får økt tilskudd, vil modellen for tildeling av tilskudd være enklere og mer forutsigbar. Kommunen vil få kompensert en fast andel av egne utgifter over innslagspunktet. Omsorgsplan 2015 nytt investeringstilskudd Regjeringen forslår et nytt investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Målgruppen for ordningen er personer med behov for heldøgnstjenester uavhengig av alder, funksjonshemning og diagnose. I tillegg til eldre inngår bl.a. personer med psykisk sykdom, utviklingshemming og rusproblemer. Investeringstilskuddet utformes som et engangstilskudd som i gjennomsnitt dekker 25% av anleggskostnadene. Sykehjem vil gis noe høyere tilskudd enn omsorgsboliger. Opptrappingsplan for psykisk helse I budsjettforslaget for 2008 er det satt av om lag 3,5 mrd. kr. til psykisk helsearbeid i kommunesektoren. Dette innebærer en reell økning fra 2007 til 2008 på vel 400 mill. kr. Barnehager Regjeringens mål er full barnehagedekning, høy kvalitet og lav pris. I statsbudsjettet for 2007 er det bevilgningsmessig lagt til rette for etablering av barnehageplasser, noe som er anslått å gi plass til flere barn. Med utgangspunkt i måltallet for 2007 og et anslag for forventet etterspørsel etter barnehageplasser i 2008, anslår Kunnskapsdepartementet at det vil være behov for å etablere barnehageplasser til om lag flere barn i Det forventets fortsatt en betydelig overgang fra deltid til heltid og et behov for om lag nye heltidsplasser for å gi rom for flere barn i barnehage. Det foreslås en nominell videreføring av maksimalgrensen for foreldrebetaling i 2008, som dermed innebærer en reell prisreduksjon. Dette innebærer at foreldrebetalingen i 2008 vil utgjøre kr pr. måned. De øremerkede tilskuddene til barnehager foreslås videreført i Satsene for driftstilskudd til barnehager foreslås justert opp i forhold til forventet pris- og kostnadsvekst i kommunal sektor. I tillegg foreslås en økning i satsene som kompensasjon for barnehagenes inntektsbortfall som følge av forslaget om nominell videreføring av maksimalprisen på foreldrebetalingen på 2007-nivå. Økt timetall i grunnskolen Regjeringen foreslår i budsjettet for 2008 å utvide timetallet på barnetrinnet med til sammen fem uketimer à 60 minutter. Økningen i timetallet skal gjelde fra høsten Ny landsdekkende landbruksvikarordning Ved landbruksoppgjøret for 2007 ble det enighet om å etablere en ny landsdekkende landbruksvikarordning fra og med 2008 der avløserlagene får ansvaret for denne tjenesten. Gjennom ordningen vil norske bønder være sikret arbeidshjelp ved akutte kriser som alvorlig skade eller sykdom. Kostnadene med eksisterende ordning for landbruksvikartjenesten har vært delt mellom staten, brukerne av ordningen og kommunene. Det foreslås at kommunesektoren bidrar til finansieringen av ny ordning, tilsvarende det kommunene har brukt på landbruksvikarer. For å sikre tilstrekkelig tid til omlegging av ordningen, foreslås det videre at 2008 blir en overgangsperiode, hvor kommuner med egen ordning fortsatt kan motta tilskudd for landbruksvikar ut dette året. Lønns- og prisvekst Lønns- og prisveksten i Norge er sterkt avhengig av internasjonal utvikling og konjunktursvingninger. De senere årene har prisstigningen vært langt lavere enn inflasjonsmålet til Norges bank skulle tilsi. Dette skyldes blant annet av at importerte varer fra lavkostland har vært så lavt priset at dette har bidratt til lav innenlandske prisvekst, samt trekke totaltinflasjonen betydelig ned. For å dempe etterspørselen har Norges 4

5 bank 2007 økt sin rente med ca. 1,5%. Det forventes noe økning i 2008 for deretter stabilisere seg. Etterspørselen etter arbeidskraft er fortsatt stor og dette vil på sikt påvirke lønnsveksten i samfunnet. De fleste statistiske kilder gir kun vage signaler om utviklingen i lønns- og prisveksten i et fireårs perspektiv. Det gis imidlertid anslag på lønns- og prisveksten i Norges Bank inflasjonsrapporter, basert på nasjonalbankens økonomiske prognoser. I statsbudsjettet legges det opp til en forventet lønns og prisvekst på 4,2%. For gebyrinntektene legges det ikke opp til en økning utover normal prisvekst. Følgende lønns og kostnadsvekst legges til grunn i kommunens handlingsprogram: Lønnsvekst 5,4% 5,2% 4,3% 3,9% Kjøp av varer og tjenester 2,7% 2% 2,3% 2,3% Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjeneste 4,5% 4,3% 3,9% 3,8% produksjon Overføringer 4,5% 4,3% 3,9% 3,8% Salgs- og leieinntekter 4,5% 4,3% 3,9% 3,8% Refusjoner 4,5% 4,3% 3,9% 3,8% Overføringsinntekter 4,5% 4,3% 3,9% 3,8% I tillegg til overnevnte prisjustering, er det enkelte tjenester som har en prisvekst som avviker fra foreslåtte lønn og prisvekst. Strategien med å tilnærme seg selvkostprising på tjenester er videreført i det fremlagte forslag. Når det gjelder tjenestene innenfor vann, avløp, renovasjon og feiing er gebyrene 100% selvkostfinansiert. Se punkt 4 Kommunale gebyrer. 5

6 3. ØKONOMISK UTVIKLING I SARPSBORG KOMMUNE Skatt og rammetilskudd Skatteinntekt og rammetilskudd Rammetilskudd Skatt 0 R2002 R2003 R2004 R2005 R2006 B2007 B2008 B2009 B2010 B2011 Rammetilskuddet består av flere komponenter. Innbyggertilskudd, skjønnstilskudd og selskapsskatt er gitt gjennom statsbudsjettet, mens inntektsutjevningen er beregnet med utgangspunkt i et samlet anslag på frie inntekter og lokal skattevekst. Rådmannen følger regjeringens anslag for sum frie inntekter slik det framkommer i statsbudsjettets beregningstekniske dokumentasjon. I juli hvert år justeres rammetilskuddet for befolkningsendringen. Kommunen forutsetter at befolkningsvekst og rammetilskudd er økt med 9,7 mill. kroner i I planperioden legges det opp til en realvekst på 22,5 mill. kroner i 2009, ytterligere 22,5 mill. kroner i 2010 og en nedgang på 3,7 mill. kroner i Beregningsteknisk er veksten lagt på rammetilskuddet. Eiendomsskatt På bakgrunn av vedtak i bystyret 19/ skal det fra og med 2008 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Tidligere var det kun de områder som var definert som helt eller delvis utbygd på byvis som fikk utskrevet eiendomsskatt. I samme vedtak sa bystyret at merinntekter ved utvidelse av grensene og omtaksering skal benyttes til reduksjon i eiendomsskatten for de som allerede betaler eiendomsskatt i dag. Fullstendig omtaksering er nå gjennomført og vil gjøres gjeldende for eiendomskatten for Omleggingen vil føre til en nedgang i eiendomsskatten for de eiendommer som allerede har eiendomsskatt. 6

7 Finansposter Netto lånegjeld R2002 R2003 R2004 R2005 R2006 B2007 B2008 B2009 B2010 B2011 Netto lånegjeld er definert som bokført langsiktig gjeld korrigert for formidlingslån og pensjonsforpliktelse. Store investeringer i HP-perioden vil medføre at ytterligere andel av driftsbudsjettet vil gå til å dekke opp økte renter/avdrag. Netto rente- og avdragsutgifter Avdrag, nto. Renter, nto R2002 R2003 R2004 R2005 B2006 B2007 B2008 B2009 B2010 B2011 De senere års investeringsprogram begynner å gi seg utslag i sterk økning i rente- og avdragsutgifter. Kommunens netto finansutgifter økes betydelig i perioden. I 2008 forventes en netto finansutgift på 84 mill. kroner, mens i 2011 utgjør den samme utgiften 120 mill. kroner. En stadig større del av kommunens inntekter benyttes til å betjene renter og avdrag på grunn av økt investeringer. Aksjeutbytte Det legges opp til en økning av aksjeutbytte fra Østfold Energi med kr. 3,0 mill. pr. år i hele handlingsperioden som tilsvarer om lag 4,2% av den verdien Sarpsborg kommune eier av selskapet. Budsjettert aksjeutbytte i 2007 er kr. 15,0 mill. Bakgrunn for økningen bygger på tidligere erfaring og utviklingen i kraftmarkedet. Det er videre lagt opp til en forventet avkastning på henholdsvis 4 mill. i 2009, 2010 og 5 mill. i 2011 av aksjene i BNE. 7

8 Investeringer Bto. investeringer R2002 R2003 R2004 R2005 R2006 B2007 B2008 B2009 B2010 B2011 Serie De største investeringer i perioden er investering innen skole 2008, og sykehjem i Momskompensasjon I kommuneproposisjonen som ble lagt frem våren 2007, ble det gitt signaler om endring at momskompensasjonsordningen fra Endringsforslaget vil, om det blir vedtatt, få store konsekvenser for kommunens driftsbudsjett. I proposisjonen antyder regjeringen at kommunene i en overgangsperiode vil kunne gå med underskudd lik bortfallet av momskompensasjon. Dagens ordning går ut på kompensasjonen fra investering tas inn i driften mens i det nye forslaget vil kompensasjonen redusere låneopptak i investeringsregnskapet. Konsekvensene vil være at driftsbudsjettet vil bli svekket. For 2007 er beløpet ca. kr. 28,0 mill. For 2008 er beløpet ca. kr. 60 mill. I statsbudsjettet er omleggingen ikke nevnt og det er heller ikke fremmet en lovendring for området. Kommunen har derfor valgt i likhet med andre større kommuner å se bort fra omleggingen i handlingsperioden. Fondsutvikling Fondsutvikling År Disposisjonsfond totalt Disposisjonsfond, ikke disponert Bundet driftsfond Ubundet investeringsfond Bundet investeringsfond Kommunens fondsbeholdning fordeler seg på disposisjonsfond, bundne driftsfond, ubundne investeringsfond og bundne investeringsfond. Det er disposisjonsfondet som kan brukes fritt til drift eller investeringer. Fondene er kommunens økonomiske reserver bygget opp ved driftsoverskudd eller ved salg. Det er viktig for kommunen og ha et tilstrekkelig stort disposisjonsfond som en økonomisk sikkerhet mot sviktende inntekter og uforutsatte utgiftsøkninger. 8

9 Tabellen viser hvordan økonomien i Sarpsborg kommune er i forhold til enkelte nøkkeltallstørrelser som Fylkesmannen benytter overfor Østfold-kommunene: Økonomiske nøkkeltall Fylkesmannens norm Regn 2002 Regn 2003 Regn 2004 Regn 2005 Regn 2006 Bud 2007 Bud 2008 Øk.pl Øk.pl Øk.pl Netto resultatgrad 2-4% 0,4% 0,3% 1,3% 4,9% 5,4% -0,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% Kapitalutgiftsgrad <7% 2,0% 1,8% 4,1% 1,4% 1,8% 4,1% 4,2% 4,6% 4,9% 5,3% Gj.snitt avdragstid på gjeld <17 år 19,1 år 18,7 år 18,5 år 22,8 år 18,8 år 23,0 år 21,5 år 20,7 år 21,1 år 19,6 år Nto. langsiktig gjeld/driftsinnt. <50% 47,1% 28,5% 53,2% 42,8% 52,9% 54,3% 73,3% 70,8% 72,0% 73,1% Netto resultatgrad angir størrelse på netto driftsresultat i forhold til driftsinntekter, korrigert for interne overføringer. Resultatet viser hvor stor andel av inntektene som er igjen til nedbetaling av underskudd, avsetting til fond, overføring til investeringsbudsjettet o.l. Fylkesmannen anbefaler at netto resultatgrad bør over tid ligge på ca. 3%. Netto driftsresultat i planperioden burde ha vært ca 60 mill kr. hvert år for å representere 3% av driftsinntektene. Oversikten viser et Sarpsborg kommune i planperioden ikke planlegger med noen reserver i form av driftsinntekter til investeringer eller fondsavsetninger. Kapitalutgiftsgraden viser netto rente- og avdragsutgifter i forhold til brutto driftsinntekter, korrigert for interne overføringer. Sarpsborg kommune ligger noe under normtallet (øvre grense) som fylkesmannen anbefaler i hele planperioden. Trenden er imidlertid at kommunen stadig rykker nærmere grensen. Gjennomsnittlig avdragstid viser hvor fort man betaler ned langsiktig gjeld. Det er tatt utgangspunkt i gjeld pr og delt på brutto avdragsutgifter samme år. Kommunen betaler minimum avdrag i hht de kommunale økonomibestemmelsene. Netto langsiktig gjeld viser netto lånegjeld pr i % av brutto driftsinntekter for samme år, korrigert for interne overføringer. Sarpsborg kommune har deler av lånemassen videreutlånt (formidlingslån og utlån til andre f.eks. BNE). Korrigeres kommunens langsiktige gjeld for disse utlånene fremkommer netto lånegjeld. Oversikten viser at kommunens netto lånegjeld i % av driftsinntektene omtrent på Fylkesmannens normtall på 50% i i budsjettet for Fra 2008 og utover øker nøkkeltallet betraktelig og blir liggende over normen i hele planperioden. Årsaken til dette er at kommunen øker sin gjeld uten at driftsinntektene økes tilsvarende. 9

10 KOMMUNALE GEBYRER Selvkostberegning (vann, avløp, renovasjon, feiing) tall i mill. kroner Tekst Selvkost 136,0 143,2 149,7 154,0 Gebyrinntekter -125,5-131,7-137,6-142,7 Bruk av fond -10,5-11,5-12,1-11,3 Sum inntekter -136,0-143,2-149,7-154,0 Følgende forutsetninger ligger til grunn : Bruk av fond forventes disponert fullt ut i handlingsperioden. Renten som benyttes i handlingsperioden er 6,25%. Renten pr. utgangen av 2007 forventes å være ca. 6,0%. På bakgrunn av forventet økt rente og store investeringer i handlingsperioden, vil gebyrøkningen ligge på ca. 5% pr. år. Kommunale gebyrendringer fra 2007 til 2008 Gebyrene for en standard bolig med stipulert forbruk på 200 m3 og en boenhet ( eks. mva.): tall i kroner Tekst Vanngebyr, fast Vanngebyr, variabel Avløpsgebyr, fast Avløpsgebyr, variabel Renovasjonsgebyr, fast Renovasjonsgebyr, variabel Feiing Sum Økning av renovasjonsgebyret ut over prisstigning på 4,5% skyldes en mindreinntekt på selvkostområdet som følge av at små bedrifter betraktes som næring. Gebyrendringen utgjør ca. 4,5% fra 2007 til

11 4. BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN Sarpsborg kommune utarbeidet i 2006 befolkningsprognoser fram mot De faktiske befolkningstallene pr er med noen små avvik i overensstemmelse med prognosen pr. samme dato. Denne prognosen er derfor lagt til grunn i forslaget til handlingsprogram Det legges til grunn en gjennomsnittlig netto innflytting på 370 personer pr. år fram mot 2014 og deretter på 450 fram til Befolkningsutvikling og prognoser (tall pr.1.1, kilde: SSB/KOMPAS) Sarpsborg SSBMMMM Barnehagebarn 1-5år Etter en vekst i antall barnehagebarn vil Sarpsborg fram mot 2015 etter en midlertidig nedgang rundt ha omtrent like mange barnehagebarn som i dag. Derimot stiger antall barnehagebarn jevnt med ytterligere ca. 300 fram mot Relle tall Prognose 11

12 Elevtallsutvikling barneskolealder (6 12 år) Prognosen viser at det totale antallet elever i barneskolen forventes å øke med godt over 100 fram til Stigningen kommer særlig i perioden fram mot Fra forventes elevtallet å stige jevnt med ytterligere ca Relle tall Prognose Elevtallsutvikling ungdomskolealder (13 15 år) Prognosen viser at det totale antallet elever i ungdomsskolen forventes å stige fram mot 2015 med Fram mot 2025 er bildet noe variert, men man forventer at antall elever i 2025 vil ligge ca. 100 over 2015-nivået. Prognose arbeidstyrken år Fram mot 2025 forventes det en sterk og jevn økning av antallet innbyggere i arbeidsfør alder. Et stort spørsmål er imidlertid om arbeidstyrkens utdanning og kompetanse passer sammen med utviklingen av nye typer arbeidsplasser i framtiden Relle tall Prognose Relle tall Prognose Eldrebefolkningen - prognoser Eldre i alderen år vil etter prognosen øke med over 1000 fram mot 2015 og med ytterligere ca fram til Aldersgruppen år vil fram mot 2015 ha blitt redusert med ca. 100 personer. Deretter vil gruppa stige med ca. 450 personer fram mot Stigningen er størst etter De eldste - over 90 år - vil øke med nærmere 100 personer fram mot 2015, og ligge noenlunde stabilt på dette nivået fram mot år Relle tall Prognose 12

13 80-89 år 90 år Relle tall Prognose Relle tall Prognose 13

14 5. HOVEDTREKK I BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN I budsjettforslag 2008 tas det utgangspunkt i driftsbudsjett Det er foretatt tekniske endringer med bakgrunn i nytt politisk hovedutvalg og endringer innen den administrative organiseringen. Enkelte tiltak er tatt inn fra tidligere handlingsplan Dette for å vise at tiltaket er vurdert og at en del av tiltakene er tilbakeført. Budsjettet for 2008 legges frem med et overskudd på kr. 5,8 mill., mens resten av årene viser balanse. Da er det inntektsført følgende fra fond i planperioden: Bruk av ubundne fond: Campus Borg Kommunal andel "Vekst i Sarpsborg" Borg Inovasjon Utredning nytt sykehjem Barnehage statlige krav Bruk av disp. fond Sum bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne fond: Vannforsyning Avløp, distribusjon Renovasjon Sum bruk av bundne avsetninger Det er ikke tatt høyde for generell volumvekst innenfor ulike brukergrupper i planperioden. I driftsbudsjettet for 2008 er lønns og pensjonsveksten for 2008 lagt ut på det enkelte rammeområdene. Lønnsveksten for 2008 vil bli fordelt etter hvert som detaljerte konsekvenser av lønnsoppgjørene blir kjent. Lønnsveksten ligger på en samlepott i kommuneområde plan og økonomi. 14

15 Driftsendringer i forhold til 2007 Rådmann inkl. støttefunksjoner Driftsendringer i forhold til 2007 Tall i kr. og faste priser Nivå/endringer og tiltak Rådmann Reduserte utgifter til utredninger Utredninger inkl. biblotek/kulturhus Økte utgifter til KS kontingent Drift Arbeidsmiljøfremmende vedlikehold Seksjon kommunikasjon og service Samordne og modernisere arkivene Overformynderiet - økt ressurs fra HP Kostnad varaordfører Kontorkapasitet politikere Valgutgifter (HP 07-10) Kommuneområde personal og organisasjon Innføre elektronisk søknadsadministrasjon og effektivisere tilsettingsprosessene Volumvekst personaltjenester Lærlinger (ungdom og voksne) Videreutvikle traineeordningen 600 Inkluderende Arbeidsliv (IA) Forsikringer Kommuneområde plan og økonomi Volumvekst økonomitjenester Økte ressurser til innkjøpsfunksjonen Økt bevilgning til Sarpsborg Turist Vitensenter - vertskommunekostnad i forprosjektperioden Reduserte gebyrinntekter som følge av statlige føringer Effektivisering hos kemneren som følge av benchmarking Formannskapets tilleggsbevilgningskonto Økt bevilgning til kirkelig fellesråd på grunn av økte pensjonskostnader Økt bevilgning til kirkelig fellesråd på grunn av behovet for vedlikehold kirker Kommuneområde eiendom Driftskonsekvenser av brannoppgradering Øke standard på utomhusanlegg Vedlikehold ekstraord. prisstigning Økte driftsutgifter Sparta Amfi Netto økning FDV ny Grålum skole Eksterne leieinntekter Stenerødheimen Eksterne leieinntekter Portnerboligen Sum rådmann inkl. støttefunksjoner

16 Hovedutvalgsområde Helse og sosial Driftsendringer i forhold til 2007 Tall i kr. og faste priser Nivå/endringer og tiltak Sykehjem Oppgradering av 16 hybler på Tingvoll sykehjem. Tiltak fra HP Merkostnader omgjøring fra to-sengsrom til enerom, jfr pleie- og omsorgsplanen Omdefinere 16 langtidsplasser til skjermede plasser, jfr pleie- og omsorgsplanen Øke kapasitet i laboratorietjenesten Justering av ramme / merinntekter egenbetalinger Heldøgns bofellesskap Oppgradering av 9 bosenterplasser til nye omsorgsboliger på Haugvoll. Tiltak fra HP Hjemmetjenester Opprettholde aktivitetsnivå fra 2007 med samme standard Opprettholde aktivitetsnivå fra 2007 omsorgslønn Reduserte inntekter som følge av bortfall av gebyr på utlån av kortidshjelpemidler Boveiledning og dagsenter for psykisk utviklingshemmede Merkostnader 2007 for 2 brukere Tjenester til 11 nye brukere Botilbud til nyinnflyttet bruker Dagtilbud til unge brukere to nye plasser Utrede fremtidig behov for botilbud og dagaktiviteter 300 Diverse tjenester Økt kapasitet ved Krisesenteret Kompetanse og utvikling Følge opp plan for pleie- og omsorgstjenestene Opplæringstiltak Koordinerende enhet for rehabilitering Helsefremmende og forebyggende tjenester Utvidet kapasitet utekontakten Legevakt, lege-, fysio- og ergoterapitjeneste Økt tilskudd fastlegeordningen, statlig føring Sykehjemsleger, statlige føringer Varmestua, økte driftsutgifter nye lokaler Interkommunalt overgrepsmottak, statlige føringer Helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser Drift av nye boliger til mennesker med psykiske lidelser Bolig og boligfinansiering Barneverntjenesten Reduksjon i tråd med HP Tilbakeføring av tiltak fra HP Inndekning av merforbruk for kjøp av institusjonsplasser/akuttplasseringer Økt satsing på informasjons- og veiledningsarbeide rettet mot samarbeidspartnere og foreldre Sosialtjenesten Reduksjon i tråd med HP pga nedgang i antall klienter, korrigert for justerte normer Økte utgifter knyttet til gjennomføring av tiltak Sum hovedutvalgsområde helse og sosial

17 Hovedutvalgsområde skole og oppvekst Driftsendringer i forhold til 2007 Tall i kr. og faste priser Nivå/endringer og tiltak Grunnskole Reduksjon i tråd med HP Tilbakeføring av tiltak fra HP Etablere ressurssenter for barn med svært store hjelpebehov Styrking pedagogisk fagsenter Frukt og grønt i skolen fra høst barnetrinn Frukt og grønt i skolen - ungdomstrinn Gjennomføre nærmiljøprosjekt døgnåpen skole Gjennomføre utredningsarbeider Utdanningspolitisk plattform Timetallsøkning barnetrinnet Videreføre drift i grunnskoleområdet på nivå for skoleåret /2007, justert for elevtallsvekst Økning Kopinor-avtalen Økt satsing på realfag gjennom Science Center Videreutvikle programfag til valg SFO Innføring av heldagsskole ved forsterkede avdelinger Redusert foreldrebetaling -heldagsplass kr. 1650, Barnehage Avsetning til bundne driftsfond statlig krav Sum hovedutvalgsområde skole og oppvekst Hovedutvalgsområde kultur Driftsendringer i forhold til 2007 Tall i kr. og faste priser Nivå/endringer og tiltak Kultur Reduksjon i tråd med HP Tilbakeføring av tiltak fra HP Evaluere dagens kulturtilbud 300 Helårsvirkning kulturskoletilbudet, igangsatt Styrke kulturkompetansen Økt tilskudd Olavsdagene Tilskudd lag og foreninger Tilskudd Gleng Tilskudd Nygårdshaugen og lysløype Trøsken, jfr hoved utvalgsvedtak 2007, og drift/vedlikehold friidrettsplass Sandbakken Økt tilskudd Storedalssenteret jfr bystyrevedtak Hovedutvalg kultur Park og friområder Reduksjon i tråd med HP Tilbakeføring av tiltak fra HP Vedlikehold av kulturminner, inklusiv Opstadfeltet Flerbrukshall Grålum, driftsutgifter Sum hovedutvalgsområde kultur

18 Hovedutvalgsområde teknikk og miljø Driftsendringer i forhold til 2007 Tall i kr. og faste priser Nivå/endringer og tiltak Byutvikling Kommunedelplan Greåkerdalen Plan for sammenhengende gang og sykkelvei 350 Kommunedelplan Høysand Trafikkutredning hovedveisystem Skanne byggesaksarkivet og planarkivet Overgang fra GAB til matrikkel (statlig pålegg) Inndekning av inntektssvikt i delingssaker Omskilting konsekvens av vedtak 300 Reduksjon av antall parkeringsplasser Miljø, landbruk og friluftsliv Gjennomføre prosjekt gårdskart inkl. eiendomsdel Oppfølging av landbruksplan og biologisk mangfoldplan Kartlegge og rydde opp villfyllinger Tilskudd private veier Vannforsyning og avløpsbehandling Reduserte driftsutgifter ved å legg ned Jelsnes, Brunsbydalen og Isefoss av løpsrenseanlegg Reduserte driftsutgifter ved å legg ned Jelsnes og Isesjø vannverk Økte gebyrinntekter utover prisstigning og bruk av fond, vann Økte gebyrinntekter utover prisstigning og bruk av fond, avløp Avfallshåndtering Reduserte inntekter næringsavfall Fornye oppsamlingsenheter på returpunkter Økte gebyrinntekter utover prisstigning og bruk av fond, renovasjon Brannberedskap og forebyggende tjenester Kompetanseheving, øvelse og opplæring Økte ressurser feievesenet (dekkes av selvkost) Økte gebyrinntekter utover prisstigning Samferdsel Reduksjon i tråd med HP Dekkevedlikehold av kommunale asfaltveier Gang- og sykkelveier reasfaltering Gatelys energikostnader Eksisterende gatelys energikostnader, tiltak fra HP Skiltvedlikehold Redusert vedlikehold pga oppgradering av grusveier Sum hovedutvalgsområde teknikk og miljø

19 Investeringer Rådmann inkl. støttefunksjoner Tall i kr. og faste priser Tiltak Formål Drift Utskiftning av biler og busser Kommuneområde plan og økonomi Bytte lønn- og økonomisystem Hafslund og Ullerøy kirkegårder Kommuneområde personal og organisasjon Oppgradering av systemplattform fra win2000. Sikre brukerplattformen i forhold til dagens krav i Videreutbygging av kommunikasjonen (fiber) til flere skoler. Oppgradere spredenettet i Sarpsborg rådhus. Fornyelse og utskifting av IKT utstyr løsningene. Gi grunnlag for økt satsing på IKT i skolen ved å sørge for tilstrekkelig kapasitet og tilgjengelighet på kommunikasjonen. Øke stabilitet og effektivitet på IKTtjenester i Sarpsborg rådhus. Del av den totale kapitalslitasjen på sentralt IKT utstyr Kommunikasjon og service Eiendom Gressklipper 440 Ismaskin stadion 850 Sum rådmann med støttefunk Hovedutvalgsområde helse og sosial Investeringer Tall i kr. og faste priser Tiltak Formål Pleie og omsorg Sykehjem inkl. nytt vaskeri 1 Møte framtidige behov, full eneromsdekning Utskifting av møbler og inventar sykehjem og bofellesskap Utskifting av alarmanlegg på 250 Vartun bosenter 3 nye boliger på Baterød kompetansesenter med utvidelse av personalbase Møte framtidige behov Herav avsatt 30 mill. kroner avsatt i budsjett

20 Tiltak Formål Helse, miljø og forebygging nye omsorgsboliger for Tilfredsstillende boliger personer med psykiske lidelser 2 med bemanningsbase Undersøke om jord i Få oversikt over evt barnehager er forurenset forurensninger Barneverntjenesten 350 Bil til bofellesskap for enslige 350 mindreårige Sum hovedutvalgsområde helse og sosial Hovedutvalgsområde skole og oppvekst Investeringer Tall i kr. og faste priser Tiltak Formål Realisering av IKT-plan for skoler og barnehager Strakstiltak i forhold til skolekapasitetsplanen, behov for mobile skolebygg - utredning pågår Fysisk tilrettelegging for funksjonshemmede barn i skoler og barnehager Oppfylle krav i Kunnskapsløftet og ny rammeplan om IKT i opplæringen Sikre nødvendig kapasitet og legge til rette for strukturelle endringer Midler til bygningsmessige endringer som må gjennomføres Sum hovedutvalgsområde skole ogoppvekst Hovedutvalgsområde kultur Investeringer Tall i kr. og faste priser Tiltak Formål Kultur Solbergkrysset rasteplass ved E6. Vedtatt i bystyret juni 2007 Utforme rasteplass for vegfarende kombinert med et informasjonssted Utrede Et moderne bibliotektilbud og Kulturhus i sentrum Utskifting av utstyr til Kultursenter Utredningsprosjekt som formidlings- og opplevings enteret Gandalvsenter Utrede og avklare Sarpsborg stadion forprosjekt for kulturminner Et framtidsrettet og moderne kulturtilbud Sarpsborgs identitet styrkes Sarpsborg skal framstå som idrettsbyen 800 * Herav 20 mill. kroner tidligere bevilget. 20

21 Tiltak Formål Park og friområder Utskifting av lekeapparater på Oppfylle sikkerhetskrav lekeplasser til lekeplasser Landskapsplan for Forskjønning av 250 Torsbekkdalen, ihht bystyrevedtak området Flerbrukshall Grålum Sikre areal til fysisk aktivitet for skolen, samt økt utleie Sum hovedutvalgsområde kultur * Disse utredningsmidler tas fra bystyrets avsatte fondsmidler til kulturhus Hovedutvalgsområde teknikk og miljø Investeringer Tall i kr. og faste priser Tiltak Formål Byutvikling Bil Byggetilsyn Oppgradering og utskifting av måleutstyr Ny kartplotter Vannforsyning Oppgradere Baterød vannverk, Videreføre fornyelsen av fase 2 Reservevannledning samarbeid Movar og Fredrikstad Legge ned Jelsnes vannverk og overføring av vann fra hovedvannverket Etablere reservevannsforsyning fra Borregaard Legge ned Isesjø vannverk inkl. tiltak for å styrke overføringskapasiteten Vannledning mellom Kampenes og Ise (felles med avløp) Vannledning ved Strandbekkbakken, Ullerøy Føre fram ledningsanlegg til fritidsbebyggelse i kystsonen Diverse nyanlegg og rehabilitere vannledninger. hovedvannverket Ivareta leveringssikkerheten Effektivisere. Dekke bortfall av kapasitet ved å legge ned Isesjø vannverk. Effektivisering. Sikker vannforsyning Sikker vannforsyning Kommunal vannforsyning Oppgradere

22 Tiltak Formål Avløpsbehandling Sanere gamle avløpsledninger Løpende utskifting iht hovedplan Overføringsledning fra Jelsnes til Brunsbydalen Effektivisere ihht hovedplan Legge ned Jelsnes og Brunsbydalen renseanlegg Effektivisere ihht hovedplan Overføringsledning fra Ise til Kampenes Legge til rette for nedleggelse av Isefoss renseanlegg ihht hovedplan. Legge ned Isefoss renseanlegg Effektivisering. iht hovedplan Oppgradere Alvim renseanlegg Fornye hovedrenseanlegget Oppgradere avløpspumpestasjoner Fornye gamle stasjoner Føre fram ledningsanlegg til fritidsbebyggelse i kystsonen Kommunal avløpsbehandling Etablere løsning for mottak av fra fett- og oljeutskillere Sikre håndteringen av olje og fett fra virksomheter Gravemaskin Benyttes for vann/avløp 800 Avfallshåndtering Sorteringsplate Foreta grovsortering, kontroll og stikkprøvekontroll 100 av avfall til deponering i Gatedalen. Vekt Redusere kø og ventetid for kunder. 200 Ny adkomst til Gatedalen Bedre trafikkavvikling Flytte Kampenes miljøpark til Gatedalen miljøanlegg Radiofrekvensidentifikasjon (RFID) for automatisk registrering av oppsamlingsenheter for avfall tas i bruk 3 Modernisere sorteringsanlegget i Gatedalen Lastebil Gatedalen miljøanlegg Brannberedskap og brannforebyggende tjenester Brann- og redningsbil Øke gjenvinning av avfall, kvalitet og effektivitet på tjenesten samt bedre estetikk i Gatedalen. Bedre rutiner for ajourføring av abonnementsregister og kvalitetsheving av tjenesten. Øke gjenvinning av avfall. Bedre arbeidsmiljø. Redusere kostnader. Skifte ut eksisterende brannbil og en redningsbil Utrykningsbil Fremmes som egen sak i

23 Tiltak Formål Samferdsel Sone for 30 km fartsgrense Øke trafikksikkerhet / redusere alvorlighetsgraden på ulykker Oppgradere grusveier med asfalt, grøfting m.m Bedre trafikkmiljø og fremkommelighet årlig driftsbesparelse Opparbeide gang- og sykkelveier Hovedplan for Gang og Sykkelveier. 500 Trafikksikkerhetstiltak skolevei Forbedre oppvekstvilkår og trafikksikkerhet Asfaltering Trafikksikkerhet Sum hovedutvalgsområde teknikkk og miljø

24 6. KOMMUNEOMRÅDER OG HOVEDUTVALGSOMRÅDER 6.1 RÅDMANN Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og arbeidsgiver. Rådmannen er de folkevalgtes bindeledd til kommunens administrasjon og ansatte. Sammen med ordfører har rådmannen ansvar for at forholdet til statlige og fylkeskommunale organer ivaretas, og at den enkelte innbygger, organisasjoner og andre med kontaktflate mot kommunen følges opp på beste måte. Sarpsborg kommunes arbeidsgiverpolitikk og etiske retningslinjer er styrende for arbeidet med leder- og medarbeiderutvikling. Det blir stilt store krav til beslutning og gjennomføringsevne. Rådmannen er øverste ansvarlig for at Sarpsborg kommunes drifts- og forvaltningsoppgaver utføres i henhold til budsjett, planer og vedtak. Driftsendringer i forhold til 2007 Tall i kr. og faste priser Nivå/endringer og tiltak Rådmann Reduserte utgifter til utredninger Utredninger inkl. biblotek/ kulturhus Økte utgifter til KS kontingent SEKSJON KOMMUNIKASJON OG SERVICE Formålsbeskrivelse Seksjon kommunikasjon og service skal bidra til å fremme Sarpsborg kommunes positive omdømme og sette befolkningens, folkevalgte og medarbeidernes beste i fokus. Det arbeides systematisk med kvalitetsforbedringer både innad i seksjonen og ovenfor seksjonens brukere. Det politiske og administrative sekretariatet legger til rette for koordinering, kvalitetssikring og kontroll av saker til administrativ og politisk behandling. Servicetorget yter tjenester og service til befolkningen på vegne av kommuneområdene. Seksjonens oppgaver omfatter også informasjon, juridiske tjenester, arkiv, sentralbord og overformynderi Midler til godtgjøring for bystyret, formannskap, eldreråd, rådet for funksjonshemmede og flerkulturelt kontaktutvalg er budsjettert på dette ansvarsområdet. Utfordringer Døgnåpen forvaltning Elektronisk samhandling og dialog med politikere Elektroniske skjema og integrering mot fagsystemer En effektiv telefoni og kalenderløsning for Sarpsborg kommune Informasjon som fast punkt i alle kommunens dokumenter. 24

25 Mål og tiltak i planperioden Mål i planperioden Tiltak i 2008 Tiltak i planperioden Utarbeide informasjons- og kommunikasjonsstrategi Fullføre arbeidet med utarbeidelse av dokumentet Videreutvikle og forbedre Etablere løsning for elektroniske Videreutvikle en dialogbasert portal kommunens hjemmesider skjema Videreutvikle kommunens intranett Utnytte det potensialet som ligger i verktøyet Modernisering og rydding i fjernarkiv En effektiv telefoni og kalenderløsning for Sarpsborg kommune Bedre service til brukerne Elektronisk samhandling Døgnåpen forvaltning Initiere et prosjekt for å samle, ordne og rydde fjernarkiv, og frigi plass Oppgradere telefonisystem Få på plass en tilfredsstillende kalenderløsning Flere tjenester utføres i sin helhet i servicetorget Muliggjøre elektronisk samhandling for kommuneledelse og politikere Vurdere tiltak og prosjekter som kan realisere dette målet Mål for indikatorer Tjeneste/indikator Investeringer Tiltak Formål Tall i kr. og faste priser Investerings- drifttiltak som kan komme som egne saker Tiltak Formål Beløp Tall i kr. og faste priser Driftsendringer i forhold til 2007 Nivå/endringer og tiltak Budsjett Tall i kr. og faste priser Samordne og modernisere arkivene Overformynderiet - økt ressurs fra HP Kostnader varaordfører Kontorkapasitet politikere Valgutgifter (HP 07-10)

26 6.3 KOMMUNEOMRÅDE DRIFT Formålbeskrivelse Virksomhetene skal aktivt bidra til å fremme Sarpsborg kommunes positive omdømme gjennom å sette brukernes og medarbeidernes beste i fokus og levere tjenester som gir brukerne positive opplevelser. Virksomhetene yter tjenester i tråd med politisk vedtatt standard og omfang. Sarpsborg kommunes arbeidsgiverpolitikk og medarbeiderundersøkelser er verktøy som benyttes for å gi virksomhetslederne og medarbeiderne utviklingsmuligheter, og sette dem i stand til å møte nye utfordringer. Virksomhetsleder er ansvarlig for den administrative, faglige og økonomiske ledelse av virksomheten. Meddinnflytelse og medansvar er viktig bærebjelker for oppgaveløsning. Drift av virksomhetene skal være basert på teammodellen. Virksomhetene skal være arbeidsplasser preget av service, kvalitet, endringsvillighet, effektivitet og godt humør. Sarpsborg kommune har pr , 50 virksomheter med ansvar for operativ tjenesteproduksjon. Virksomheter pr Virksomheter pr Kurland, Eplehagen og Valaskjold bofellesskap Språk og voksenopplæringssenter Tingvoll sykehjem og Råkilveien barnebolig Kurland skole og SFO Brann og feievesen Aktivitet, opplæring og sysselsetting Alvimhaugen skole/sfo og Alvimhaugen barnehage Kemneren Hafslundsøy barneskole/ SFO og Hafslundsøy barnehage Forebyggende tjenester Søndre Skjeberg barnehagevirksomhet Kompetansesenter psykisk helse Sarpsborgmarka barnehagevirksomhet Baterød bo- og kompetansesenter Sentrum barnehagevirksomhet Boveiledning Skjeberg Tretoppen barnehagevirksomhet Kjøkken og kantinedrift Tune barnehagevirksomhet Drift og vedlikehold Jelsnes skole/ SFO og Ullerøy leirskole Sarpsborg sykehjem Hornes barneskole/ SFO og Ullerøy skole/ SFO Vaskeri og renhold Sandbakken barneskole/ SFO Boveiledning sentrum Sandbakken ungdomsskole Haugvoll sykehjem og bofellesskap Borgen barneskole/sfo Hjemmetjenester Tune Varteig barne- og ungdomsskole og SFO Boveiledning Tune Hafslund barneskole/sfo og Navestad skole/sfo Hjemmebaserte- og institusjonstjenester sentrum øst Hafslund ungdomsskole Hjemmebaserte tjenester sentrum vest Kruseløkka ungdomsskole m/avd. Tunhaug og Bukkenes Kultursenter Sandesundsveien barnekole/sfo Teknisk produksjon Tindlund barneskole og SFO Regnskap, lønn og personaltjenester Tindlund ungdomsskole Transport og verksted Hannestad barneskole/sfo Borgen sykehjem Grålum barneskole/sfo Hjemmebaserte tjenester Sarpsborg øst Lande skole/sfo Valaskjold ungdomsskole 26

27 Utfordringer Bidra til å oppnå kommunens visjon gjennom de tjenester som til enhver tid leveres og det arbeid som gjøres. Innrette arbeidet på en slik måte at de prioriterte målene i tilknytning til innsatsfaktorene levekår, identitet, næringsliv, arbeid og kompetanse i kommuneplanen oppnås. Bidra til å fremme Sarpsborg kommunes positive omdømme gjennom å levere tjenester som gir brukerne gode og positive opplevelser. Krav til effektiv drift og leveranse av tjenester i tråd med avtalt standard og omfang Krav om dokumentasjon av kvalitet på tjenestene. Mål og tiltak i planperioden Mål i planperioden Tiltak i 2008 Tiltak i planperioden Sarpsborg kommune skal ha motiverte og engasjerte virksomhetsledere Sarpsborg kommunes virksomheter skal ha motiverte, begeistrede og engasjerte medarbeidere Virksomhetene skal ha oppdatert internkontrollsystem i tråd med vedtatt mal for Sarpsborg kommune Forsterke vi-kulturen i virksomhetene Forsterke vi-kulturen gjennom sterkere samhandling med seksjonslederne Virksomhetslederne og medarbeidere skal gi brukerne gode opplevelser Profilere virksomhetene på kommunens internettsider Virksomhetsledersamlinger og virksomhetslederkonferanse Statusmøter i virksomhetene Ledersamtaler Lederutvikling Bruke resultatene fra medarbeiderundersøkelsens to komponenter Humankapitalindeks og Strategiindeks i en kontinuerlig prosess for å skape forbedring, utvikling og endring på den enkelte virksomhet Implementere internkontrollmalen som blir utarbeidet i prosjektet som arbeider med å få på plass ensartet mal for internkontroll i Sarpsborg kommune Virksomhetslederne holder større fokus på at virksomheten og medarbeiderne er en del av Sarpsborg kommune Virksomhetene bruker Sarpsborg kommunes profilelementer ved presentasjon og profilering Etablere faste samhandlingsarenaer mellom virksomhetsledere og seksjonsledere Bevisstgjøre ledere og medarbeidere på at brukerens opplevelse av tjenesten er viktig Bruke resultatene fra medarbeiderundersøkelsens to komponenter Humankapitalindeks og Strategiindeks i en kontinuerlig prosess for å skape forbedring, utvikling og endring Bruke kommunens internettsider for å presentere og profilere virksomhetene Virksomhetsledersamlinger og virksomhetslederkonferanser Statusmøter i virksomhetene Ledersamtale Lederutvikling Bruke resultatene fra medarbeiderundersøkelsens to komponenter Humankapitalindeks og Strategiindeks i en kontinuerlig prosess for å skape forbedring, utvikling og endring på den enkelte virksomhet Oppdatering og ajourhold av samtlige virksomheters internkontroll Virksomhetslederne holder større fokus på at virksomheten og medarbeiderne er en del av Sarpsborg kommune Virksomhetene bruker Sarpsborg kommunes profilelementer ved presentasjon og profilering Videreutvikle arenaer for samhandling mellom virksomhetsledere og seksjonsledere Bevisstgjøre ledere og medarbeidere på at brukerens opplevelse av tjenesten er viktig Bruke resultatene fra medarbeiderundersøkelsens to komponenter Humankapitalindeks og Strategiindeks i en kontinuerlig prosess for å skape forbedring, utvikling og endring Bruke kommunens internettsider for å presentere og profilere virksomhetene 27

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer

Kommuneplan for Sarpsborg kommune

Kommuneplan for Sarpsborg kommune Kommuneplan for Sarpsborg kommune Byen ved fossen HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2006 2009 Vedtatt av bystyret 16.06.2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning - Likeverdig tjenestetilbud... 2 1 Handlingsprogrammet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

St.prp. nr. 1 FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 2007 2008 FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H 2202 Beregningsteknisk dokumentasjon til

Detaljer

PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013

PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 0 Innhold Innhold... 1 1. Forord... 2 2. Sammendrag og hovedtrekk... 4 3. Forutsetninger og beregninger... 6 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 Ø K O N O M I P L A N 2012 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Det kommunale styringssystemet...8 3. Kommunens rammebetingelser...9 a) Frie inntekter...9

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010

ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 Verdal kommune ØKONOMIPLAN - BUDSJETT VISJON: LIVSKVALITET OG VEKST Verdal, 5. november 2009 Innhold DEL I 1. PLANSYSTEM... 3 1.1 PLANSTRUKTUR... 3 2. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - MÅL... 5 2.1 VISJON,

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Svarstad, 22.11.2011 1 Innholdsfortegnelse KAP SIDE 1. SAMMENDRAG 3 4. BUDSJETTETS INNTEKTSSIDE 5 5. BUDSJETTETS UTGIFTSSIDE

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010 29.oktober 2009 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 3 SAMMENLIKNING MED ANDRE (ASSS)... 7 KOMMUNENS MÅLEKART...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Risiko og økonomisk

Detaljer

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Vedtatt av Kommunestyret 08.12.2005 Handlingsplan 2006-2009. Budsjett 2006 Vedtatt i kommunestyret 08.12.2005, sak 143/05. 1. Med hjemmel i

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer