IKKE TILSTEDE: Marna Ramsøy (leder). Grethe Brundtland og Ingrid Bermingrud Terum (1.vara) deltok kun 17. oktober.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKKE TILSTEDE: Marna Ramsøy (leder). Grethe Brundtland og Ingrid Bermingrud Terum (1.vara) deltok kun 17. oktober."

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORGES BYGDEKVINNELAG TID: 16. oktober og 17. oktober STED: Norges Bygdekvinnelag TIL: Marna Ramsøy (leder) Ellen Krageberg (fungerende leder og nestleder), Tove Mosti Berg, Grethe Brundtland, Tove Hoppestad, Irene Furulund, Karina Magnussen Nymark, Ingrid Bermingrud Terum (1.vara), Jan Gunnar Eilertsen (Norges Bondelag) Ragnhild Duserud (Norges Bygdeungdomslag). IKKE TILSTEDE: Marna Ramsøy (leder). Grethe Brundtland og Ingrid Bermingrud Terum (1.vara) deltok kun 17. oktober. Til styremøtet 17. oktober kom seniorrådgiver Anne Irene Myhr fra Distriktssenteret - kompetansesenter for distriktsutvikling. Temaet var status for det offentliges arbeidet med kommunereformen. Hvordan ulike grupper i samfunnet kan medvirke med innspill i prosessen for å påvirke beslutninger i egen kommune, herunder også bygdekvinnelagene. Sak 01/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 02/14 GODKJENNING AV STYREPROTOKOLL Til godkjenning foreligger protokol1 fra styremøtet august 2014, vedlegg Protokoll fra styremøtet august 2014, godkjennes. Sak 03/14 PROTOKOLL FRA AU MØTE Til godkjenning foreligger protokoll fra AU-møte 26. september 2014, vedlegg Protokoll fra AU-møte 26. september 2014, godkjennes. Sak 04/14 REGNSKAP, REVIDERT BUDSJETT FOR 2014 OG MEDLEMSUTVIKLING Regnskap, revidert budsjett for 2014 og medlemsutvikling tas til etterretning. 1

2 Sak 05/14 REFERATSAKER 2. sept Møte i nettverk for GMO Cesilie 3. sept Sekretariatskonferanse i Norges Bondelag Cesilie 8. sept Telefonmøte i landbrukspolitisk nettverk, Nei til EU Tove M 10. sept Møte med Nei til EU Marna/Cesilie 12. sept Åpning av Matstreif i Oslo Marna/Cesilie sept Samrådningsmøte Møre og Romsdal Bygdekvinnelag Tove M 22.sept Jurymøte Aksjon sunn matglede Cesilie/Anna 23.sept Møte i organisasjonsutvalget 23. sept Matmerk vern av den norske kjøttkaka Cesilie/Astrid sept Lederkonferanse i Norges Bondelag Tove M 25. sept Kreftforeningen Cesile/Astrid/Anna sept Representantskap i Norges Bygdeungdomslag Ellen 26. sept AU-møte i Norges Bygdekvinnelag Ellen/Grethe/Irene/Cesilie 1. okt Begravelse for æresmedlem Astrid Dirdal Hegrestad Ellen 2. okt Styremøte i Norges Bondelag Tove H 9. okt Besøk av Heddal Bygdekvinnelag Administrasjonen 10. okt Styremøte i Norges Bygdeungdomslag Karine 14.okt Telefonmøte i Kvinneutvalget i Nei til EU Irene 15. okt Brandval Bygdekvinnelag årsmøte Irene Vedlegg: Referat fra organisasjonsutvalget 23. september 2014 Referatsakene tas til orientering. 06/14 ORIENTERINGER 1. Åpen post Oppsummeringer fra eksterne møter styremedlemmene har deltatt på, legges ikke ved protokollen, men sendes til orientering på e-post til administrasjonen og styremedlemmene Tove Hoppestad ønsker at Norges Bygdekvinnelag sjekker ut status på Foodprints da blant annet informasjon om spisesteder på nettsidene til IN ikke er tilstrekkelig oppdatert. Det er et ønske om å avslutte styremøtene klokken på fredager på grunn av reisevei. Det bør også sees nærmere på valg av dager for gjennomføring av samlinger i regi av Norges Bygdekvinnelag. Bør det legges til fredag/lørdag eller lørdag/søndag? 2

3 2. Bygdekvinnelaget i media. På landsbasis er det jevnt med lokale saker (jfr. Retriewer). Det forsøkes å komme på med saker i riksmedia men dette er vanskelig. Den viktigste kommunikasjonskanalen til Norges Bygdekvinnelag er gjennom egne nettsider og facebook. I snitt er det 2 til tre egenproduserte saker på i uka. Facebook blir oppdatert i snitt 3 til 4 dager i uka. 3. Råvareaksjonen Norsk frukt og bær tiltak fra styremedlemmene. Stort fokus på frukt og bær i Akershus Bygdekvinnelag. Tove Mosti Berg har hatt aktiviteter som safting med 9-klassinger. Ellen har hatt hvordan bruke egne bær som tema i lokallaget. 4. Oppdatering fra Norges Bygdeungdomslag. Ola Venås er ny representant fra Norges Bygdeungdomslag i styret til Norges Bygdekvinnelag. Fokus på årets unge bonde i samarbeid med Felleskjøpet og Nortura, stor respons. Fra 31. oktober til 9. november er det klart for Aksjonsuka og med lokaldemokratiet som er tema. Mye oppfølging av fylkeslag. 700 flere medlemmer enn på samme tid i fjor. 5. Oppdatering fra Norges Bondelag. Fokus på statsbudsjettet og forslaget til å øke minstegrensen for registrering i merrverdiavgiftsregisteret fra til kroner. Kritiske til statens forslag om å fjerne konsesjonsloven og boplikten. 6. Norges Bygdevinnelag har i Statsbudsjettet for 2015 fått et kutt i organisasjonsstøtte på ,-. Det arbeides aktivt for å unngå at dette blir vedtatt av Stortinget. Norges Bygdekvinnelag deltar på høring i næringskomiteen 3. november. 7. Sentral kontingentinnkreving. Faktura med kontingentkrav sendes ut i egen sending ca 15. januar Det legges ved informasjon om den nye ordningen. Purring på kontingenten sendes ut med Bygdekvinner nr Framtidig kontorlokaler. På grunn av utvikling i eiendommen til Norges Bondelag i Shweigaardsgate 34, må Bygdekvinnelaget på sikt finne nye kontorlokaler. Det er et ønske fra styret og administrasjonen å søke en samlokaliseres med øvrige organisasjoner i landbruket i det nye Schweigaardsgate 34. En eventuell flytting vil førts skje i Nettsider. Norges Bygdekvinnelag har utfordringer med egen nettside. Det jobbes med å finne nye løsninger. 10. Kurs for tillitsvalgte oktober Programmet er klart og det er påmeldt 34 deltakere fra fylkesstyrene. 11. Matmerk. Norges Bygdekvinnelag har vært i samtaler med Matmerk for å se på mulighetene for å samarbeide rundt vern av kjøttkaka. 12. Årsmøte Årsmøte vil bli gjennomført på Rosfjord Strandhotell i Lyngør. 13. Personal. Tina Fagerhus Brodal slutter i sin stilling. Det jobbes med å finne hennes etterfølger. 3

4 14. Styringsdokumenter. Irene, Tove H, Karine og Ingrid la frem en presentasjon av styringsdokumentene. Disse bruker vi videre i strategisk arbeid i organisasjonen. I tilknytning til arbeidsplanen kom det fram et ønske om å se på mulighetene for et samarbeid med DNT. Kultur- og bygdepolitisk utvalg drøfter saken. Styret tar sakene til orientering. SAK 40/14 NY UTVIDET UNNTAKSORDNING FOR FEDREKVOTEN OG MØDREKVOTEN I FORELDREPENGEORDNINGEN Regjeringen ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt forslag til utvidet unntaksordning for fedre- og mødrekvoten i foreldrepengeordningen på høring. I dag kan kvoten overføres til den andre forelderens permisjonstid bare ved sykdom og skade. I høringsforslaget åpnes det for unntak også ved arbeidsledighet, arbeidsopphold i utlandet, selvstendig næringsvirksomhet, den andre forelderens arbeidssituasjon, gjennomføring avstraff mv. I forslaget åpnes det for en tillitsbasert unntaksordning etter objektive kriterier. Høringsnotatet drøfter også spørsmålet om kontroll knyttet til ordningen og skisserer to alternative modeller. I tillegg drøftes det om det skal settes begrensninger for når kvoten kan overføres til den andre forelderen og når den overførte kvoten må avvikles i løpet av de tre årene foreldrepengene kan tas ut. Administrasjonen og kvinnepolitisk utvalg mener at foreldrepengeordningen skal bidra til at en av foreldrene kan være hjemme med barnet i barnets første leveår, og til at foreldrene deler permisjonstiden. Bygdekvinnelaget bør stille seg kritiske til forslaget til ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen. En ny utvidet unntaksordning er en uthuling av dagens foreldrepermisjonsordning. Norges Bygdekvinnelag stiller seg kritisk til ny utvidet unntaksordning for fedre- og mødrekvoten i foreldrepengeordningen. Norges Bygdekvinnelag sender vedlagt høringsbrev til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. SAK 41/14 ENDELIG SAMMENSETNING AV UTVALGENE I NORGES BYGDEKVINNELAG Viser til protokoll august 2014, sak 36/14. Saken utsettes til neste møte. 4

5 SAK 42/14 PLAN FOR VERVEARBEID 2015 På styremøtet august 2014 vart det vedteke at innspela til sak om Bygdekvinnelaget sitt vervearbeid skulle takast med i det vidare arbeidet med verving for Og, at organisasjonsutvalet i samarbeid med administrasjonen skulle lage eit forslag til gjennomføring av Norges Bygdekvinnelag sitt vervearbeid i Norges Bygdekvinnelag sender ut ein felles "informasjonspakke" som inneheld ein argumentasjonsflyer som kan brukast i vervearbeidet og på stand. I tillegg sendes det ut eit brev med tips til aktivitetar lokallaga kan gjennomføre og ei ferdig sak med eit felles politisk tema som lokallaga kan sende til sine lokalaviser. Organisasjonsutvalet utformar materiell i samarbeid med administrasjonen. Organisasjonsutvalget kommer med forslag til opplegg for sentralstyret i uke 5 og 6. SAK 10/14 AKSJON SUNN MATGLEDE Se egen innkalling og saksliste SAK 43/14 KOMMUNIKASJONSPLAN FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I sine styringsdokumenter gjør Norges bygdekvinnelag det klart at synlighet, intern og ekstern kommunikasjon er et viktig område for organisasjonen. I kommunikasjonsplanen foreslås det hvilke overordnede prinsipper Norges Bygdekvinnelag bør styre etter i sin kommunikasjon, hvilke kommunikasjonskanaler vi som organisasjon rår over, og hvilke tiltak vi kan iverksette for å gjøre oss som organisasjon både mer synlige og gjenkjennelige. Kommunikasjonsplanen for Norges Bygdekvinnelag legges til grunn for organisasjonens arbeid med kommunikasjon og samfunnskontakt. Alle styremedlemmene skal bidra med et avisoppslag årlig. SAK 44/14 PRISING AV MATERIELL FRA NORGES BYGDEKVINNELAG Det er daglig utsendelser av materiell til lokallagene, ofte store mengder. Alt materiell blir sendt ut gratis uavhengig av antall, kun porto etter vekt blir belastet bestiller. For å få til en mer effektiv bruk av materiell og fordeling av kostnader, bør det vurderes å prise noe av materiellet. 5

6 I tillegg til porto og administrasjonskostnader blir bestiller fra 2015 fakturert for alt materiell over 10 eksemplarer av Norges Bygdekvinnelags styringsdokumenter. Vervebrosjyra skal være gratis. Øvrig materiell som brosjyra Frukt og bær, heftet Sunn mat for små mager skal ha stykkpris, jfr pristabell. Prisen på materiell endres i tråd med kostnadsutviklingen. Materiellet skal være tilgjengelig og gratis på nett. SAK 45/14 INSPIRASJONSSEMINAR I 2015 Norges Bygdekvinnelag arrangerer annet hvert år et inspirasjonsseminar for sine medlemmer og tillitsvalgte. I vedtektene ( 6B) for Norges Bygdekvinnelag heter det at det året det ikke er årsmøte skal det holdes landsdekkende kurs/seminar for faglig påfyll og sosialt felleskap. I 2013 valgte Norges Bygdekvinnelag å sette fokus på Norges Bygdekvinnelag som samfunnsaktør, organisasjonsutvikling og kompetansebygging hos tillitsvalgte og medlemmer. Dato for Inspirasjonsseminaret 2015 er satt til oktober. Styret bør drøfte og avklare hvor i landet seminaret bør arrangeres og hva som bør være tema. Inspirasjonsseminaret i 2015 legges til Lillehammer. Tema for seminaret knyttes til et av våre strategiske grep Kvinnesolidaritet uten grenser. Internasjonalt, og kvinnepolitisk utvalg drøfter og legger fram forslag til program på styremøte i februar SAK 15/14 RAPPORT FRA FYLKENE Rapporten tas til etterretning. Følgende saker drøftes med fylkesledere til neste styremøte: Tanker om videreføring av Aksjon sunn matglede Innspill til programmet på inspirasjonsseminaret Kvinnesolidaritet uten grenser. Hva tenker fylkeslederne om tilsendte forslag fra administrasjonen til lokale/regionale leserinnlegg? 6

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Lokallagsutsending våren 2015

Lokallagsutsending våren 2015 Lokallagsutsending våren 2015 Innhald: Leiar, Marna Ramsøy Informasjon frå administrasjonen Vedlegg: Ringeguide, Bygdekvinnelaget sin vervekampanje 2015 Bli - medlem - flyer Oppskriftshefte "Barnas egne

Detaljer

Referat fra ledermøte i Oppland Bygdekvinnelag 21. 22. november på Hafjell Hotel & Apartments.

Referat fra ledermøte i Oppland Bygdekvinnelag 21. 22. november på Hafjell Hotel & Apartments. Referat fra ledermøte i Oppland Bygdekvinnelag 21. 22. november på Hafjell Hotel & Apartments. Fredag 21. november: Magnhild ønsket velkommen så ga hun ordet til Ellen Krageberg, nestleder i Norges Bygdekvinnelag.

Detaljer

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU)

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU) 1 av 11 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 17.09 og 18.09.2013 Vår dato: 04.10.2013 Møtetid 12:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Røros Telefon Sak 12/01678 Som medlemmer

Detaljer

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent 1 av 13 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 24.01.2012-25.01.2012 Vår dato: 01.02.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Rica Park Hotel, Drammen Telefon Sak 11/01677

Detaljer

Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk!

Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk! Årsmelding 2008 Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk! Coop satser på lokalprodusert mat Med over 100 års historie som forbrukereid dagligvarekjede

Detaljer

INNHOLD. Del 3 Årshjul s. 17: Årshjul for planlegging og gjennomføring av høstkurs. s. 3: Om høstkurshefte s. 3 : Innledning

INNHOLD. Del 3 Årshjul s. 17: Årshjul for planlegging og gjennomføring av høstkurs. s. 3: Om høstkurshefte s. 3 : Innledning Høstkursheftet 1 INNHOLD s. 3: Om høstkurshefte s. 3 : Innledning DEL 1 Hvordan planlegge et høstkurs s. 4 : Dato, tid og sted s. 4: Informasjon s. 5: Mediedekning s. 5 : Kursstøtte s. 6 : Uforutsette

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vår nye strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene vi har valgt for å styrke organisasjonen:

Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vår nye strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene vi har valgt for å styrke organisasjonen: Arbeidsplan for Norges Bygdekvinnelag 2015-2016 Norges Bygdekvinnelag er en organisasjon i vekst. Vi har mange aktive og sterke lokallag i hele landet. Vi er inspirator og pådriver for gode kvinneliv og

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.02.14/163.54 SENTRALSTYREMØTE 07.-09.02.14 Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass.

Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass. Bygdekvinnelaget en moderne møteplass Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass. Det gode arbeidet ute i lagene skal bli mer synlig. Vi skal styrke fellesskapet, øke innflytelsen

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER ORGANISASJONSHÅNDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135 OSLO

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG. Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag

SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG. Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag Det er lenge siden dere har fått brev fra fylkesstyret, men informasjon via mail kommer ganske ofte. Mail fra NBK eller

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

Jeg! Studieleder 2015

Jeg! Studieleder 2015 Jeg! Studieleder 2015 www.frp.no - facebook.com/fremskrittspartiet 1 Kjære Studieleder! Dette heftet tar for seg de viktigste oppgavene til en studieleder. Din jobb er å sette deg godt inn i dine ansvarsområder

Detaljer