Beredskapsplan for AVS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan for AVS"

Transkript

1 BEREDSKAPSPLANEN Beredskapsplan for AVS ID UTS.AVS.HMS Versjon 1.00 Gyldig fra Forfatter GMK / IA / Verifisert GMK Godkjent Ellen Ingebrigtsen Side 1 av BEREDSKAPSPLANEN SKAL VÆRE TIL HJELP FOR SKOLENS PERSONALE HVIS EN TRUSSEL, ULYKKE, SMITTEUTBRUDD, SYKDOM ELLER ET DØDSFALL FINNER STED. Planen skisserer hvem som har ansvar for ulike oppgaver som må tas hånd om i ulike situasjoner. har det overordnede ansvar, men alle ansatte har ansvar for at målet nås: - Kontaktlærerne evt. lærere som har et spesielt forhold til klassen. - Kriseteamet er støttespiller/veileder for elever og personalet. Det er viktig å skille mellom menneskelige kriser og materielle kriser. Menneskelige krise må alltid prioriteres. Materielle kriser kan med fordel tas inn i skolens HMS-system. Viktige telefoner: Navn/funksjon Telefon: Andøy videregående skole Ass.rektor Driftsleder Prestekontor Arbeidsmedisinsk senter Helsesøster, Andøy-nord Medisinsk nødtelefon-amk 113 Politi Brann 110 Brann-Bø Vaktsentral Brannvakt Legekontor Giftinformasjon

2 Ver.1.00 Side: 2 av KRISETEAM VED SKOLEN ER DET OPPRETTET KRISETEAM FOR OPPFØLGING OG STØTTE I KRISER VED SKOLEN. FØLGENDE DELTAR I KRISETEAMET OG HAR ANSVAR FOR SINE FUNKSJONSOMRÅDER: Navn/funksjon Telefon Ansvarsområde Ellen Ingebrigtsen, leder kriseteamet Lederoppfølging, uttalelser til media Egil Brensholm Assisterende rektor Nina Wangen Nestleder kriseteam Bjørg Nina Markussen Geir Malvik Rådgiver Skolens samarbeidspartnere: Helsesøster, sykehus, psykologtjeneste, politi, prest Internt (og ekstern) info Oppfølging elever Inge Andreassen Driftsleder Bygninger og utstyr Brann og naturskade KRISETEAMET SKAL Utøve planens innhold i henhold til denne planen. Evaluere og oppdatere planen -, minst én gang i året Informere ansatte og elever om planens innhold og skolens rutiner ved trussel, ulykke, smitteutbrudd, sykdom og dødsfall. SAKKYNDIG EKSPERTHJELP Der hvor skolene ikke selv har tilgang på eks. psykolog- og psykiatritjeneste, kan kriseteamet knytte kontakt med aktuelle sakkyndige både i forhold til øyeblikkelig hjelp i en akutt situasjon og i forhold til nødvendig debrifing i etterkant.

3 Ver.1.00 Side: 3 av MOTTAK AV KRISEMELDING SÅ SNART EN KRISE ER REGISTRERT VED SKOLEN, OG DER ER PRAKTISK MULIG, SKAL REKTOR HA ORIENTERING OM SITUASJONEN. HVIS REKTOR ELLER ASSISTERENDE REKTOR IKKE ER TILGJENGELIGE, SKAL SKOLENS EKSPEDISJON ORIENTERES. VIKTIGE MOMENTER SOM BØR INNGÅ I EN KRISEMELDING ER: Hva har skjedd? Når og hvor inntraff situasjonen? Hvem er direkte berørt av situasjonen? Hvilke tiltak er igangsatt? Er situasjonen under kontroll? Er det behov for hjelp av noe slag? Årlig gjennomgang: Skolen skal hvert år (august) sende inn egen beredskapsplan til utdanningsavdelingen. Disse beredskapsplanene vil bli samlet i egen perm som vil bli sentralt plassert på avdelingen. Beredskapsplanene vil også være tilgjengelig på intranett.

4 Ver.1.00 Side: 4 av TRUSLER Kriser kan ha sitt utspring i ulike former for trusler. Dette kan være Draps- eller voldstrusler Bombetrusler Trusler om gift- og smittespredning Trusler om ildspåsettelse Annet I tillegg kan trusler om skadeverk, tyveri og ulik datakriminalitet utvikle seg til kriser hvis det ikke blir tatt hånd om så tidlig som mulig. Trusler kan fremkomme i ulike former: Direkte tale Brev, SMS og e-post Internett (eks: YouTube, og lignende) Annet En kan ikke ha beredskap for alle mulige former for trusler, men en må være generelt årvåken og vite hvor en kan gå med sine mistanker. Dette innebærer at alle institusjoner må ha allment kjente, klare og tydelige rutiner og prosedyrer for rapportering av trusler. Nasjonale trusselvurderinger: Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DRAPS- OG VOLDSTRUSLER RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV VOLD, TRUSLER ELLER TRAKASSERING Det vises til Nordland fylkes retningslinjer - se eget hefte. TRUSLER OM ILDSPÅSETTELSE Trusler om ildspåsettelse skal straks rapporteres til rektor eller annet administrativt personell. Tiltak vurderes ut fra den enkelte situasjon.

5 Ver.1.00 Side: 5 av

6 Ver.1.00 Side: 6 av BOMBETRUSLER USPESIFIKK BOMBETRUSSEL Det er den vanligste typen av bombetrusler, og melderen forteller gjerne mottakeren ikke mer enn at en bombe er blitt plassert, eller at en bombe vil sprenges kl. X. Vedkommende ønsker å skape angst og panikk, og forstyrre den normale aktiviteten. Denne typen trusler dekker 99 % av alle bombetrusler. VARSLING Den som mottar trusselen Varsler skolens ledelse (rektor) Retningslinjer for mottak av melding se eget skriv Kontakter politiet 112 Politiet Avgjør hvilke tiltak som må iverksettes Innkaller kriseteam for å drøfte situasjonen Frivillig Ved eventuell gjennomsøking av bygningen, bør det være en frivillig lokalkjent Politiet Når politiet finner at faren er over, fortsetter undervisningen EVAKUERING Ta med deg personlige ting som vesker, sekker, bager, plastposer, yttertøy etc. La skuffer og skap stå åpne, slå av elektriske kontormaskiner etc., men la lyset stå på i rommet hvis dette er tent. Dersom du oppdager mistenkelige gjenstander, skal du IKKE røre disse, men straks varsle politi / ansvarlig leder. Opphold deg hele tiden på det sted som blir anvist av politi / ansvarlig leder bussholdeplass sør.

7 Ver.1.00 Side: 7 av FORDELING AV OPPGAVER Kriseteam Kontaktlærere Øvrige lærere Møte politiet og bistå ved evakuering og gjennomsøking Ha skisser/tegninger tilgjengelig Hindre nye personer adgang til bygningen Holder tilsyn med sine elever. Oppmøte bussholdeplass sør Møter på bussholdeplassen sør. Bistår politiet i identifiseringen av gjenstander o.l. som oppdages ved gjennomsøkingen. PUBLISITET Melding om bombetrussel må behandles med diskresjon. Eventuelle henvendelser fra media henvises til politiet, evt. rektor. NB! Publisitet fører til gjentagelse!

8 Ver.1.00 Side: 8 av TRUSSEL OG GIFT- OG SMITTESPREDNING TRUSSELVURDERING Risikoen for terroranslag mot Norge vurderes av Justisdepartementet som lav. Statens institutt for folkehelse har imidlertid gitt råd om hvordan mottakere bør håndtere brev som kan inneholde smittestoffer. Bakgrunnen er opplysninger fra USA om at miltbrannbakterier i pulverform er sendt med brev. Det er ikke påvist spredning av miltbrann med brev utenfor USA. HÅNDTERING AV BREV OG PAKKER Den som mottar trusselen Varsler skolens ledelse (rektor) Legge brevet/pakken fra seg, dekke det til og forlate rommet Kontakter politiet 112 Politiet Avgjør hvilke tiltak som må iverksettes Innkaller kriseteam for å drøfte situasjonen Politiet Frakte brevet eller pakken videre til undersøkelser ved Folkehelsa eller annen utpekt laboratorium Politiet Notere hvem som kan ha blitt eksponert for brevet eller pakken Smitteansvarlig Vurdere, evt. i samarbeid med lege Folkehelsa, om mulig eksponerte skal gis antibiotika VURDERING AV MULIG EKSPONERTE PERSONER Kommunehelsetjenesten, ved smitteansvarlig kommunelege, kan bli kontaktet av politiet for vurdering og oppfølging av personer som har vært i kontakt med mistenkt materiale i brev eller pakker. Miltbrann smitter ikke fra person til person og det er derfor ikke grunnlag for å isolere de eksponerte eller legge restriksjoner på deres atferd. INFORMASJON TIL DE EKSPONERTE Det er viktig å informere de eksponerte om at risikoen for miltbrannspredning er post er svært liten, at smittefaren fra slike brev og pakker er liten, og at sykdommen kan behandles.

9 Ver.1.00 Side: 9 av Personene bør kontakte lege igjen ved tegn til sykdom. Medisinsk informasjon om miltbrann finns i smittevernhåndboka. PANDEMI Pandemi er svært smittsom influensa/sykdom og kan føre til stort sykefravær for både elever og ansatte. Det er derfor viktig at den enkelte skole best mulig hindrer smitte. Håndvask og personlig hygiene er, sammen med at en ikke hoster/nyser mot andre, viktige tiltak for å hindre smitte. Skolene har rutine i HMS-systemet som beskriver hvordan vi best forebygger sykdom, og at de ansatte gis relevant og tilstrekkelig opplæring i dette. Ellers er det viktig at skolen kontinuerlig er oppdatert på informasjon som legges ut på internett av sentrale og regionale myndigheter. Det er videre viktig at den enkelte skole har løpende og god kontakt med den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det vises ellers til Forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler. Helsemyndighetene vurderer fortløpende tiltak ut fra hvordan sykdommen arter seg, for eksempel hvor stor grad smitten antas å skje mellom barn i barnehager og skoler. Det er likevel lokale myndigheter som beslutter om skoler skal stenges for å redusere smittefaren. Stenging av skoler kan ha uheldige effekter med konsekvenser for hele samfunnet. Det er derfor ønskelig å opprettholde driften av skolen selv om sykefraværet er stort både for elever og ansatte. Skolen bør derfor være forberedt på og ha en plan for alternativ organisering av opplæringen i de mest utsatte periodene. For fravær vises det til Forskriftens Føring av fravær i videregående opplæring.

10 Ver.1.00 Side: 10 av DØDSFALL - ELEV Ass. rektor Kriseteam Kontaktlærer Driftsleder Kontaktlærer Kriseteam Kriseteam Sammenkaller kriseteamet og Kontaktlærer. Øvrig personell orienteres. Helsesøster og prest kontaktes for at de kan være tilgjengelig på skolen. Nødvendig informasjon innhentes. Kontakten med media. Samler sine klasser på klasserommet og informerer om dødsfallet. Elevene må få all tilgjengelig informasjon. I klassen til avdøde bør kontaktlæreren ha med en kollega til hjelp og støtte. Flagget heises på halv stang. Viktig at det skjer etter infoen. Hele skolen samles til minnestund sammen med prest og helsesøster*). Etter minnestunden går elevene tilbake til sine klasserom for videre minnestund / samtale. Senere kan undervisningen evt. fortsette, men med åpning for å vende tilbake til det som har skjedd. Vurderer om skolen skal holde åpen utover ettermiddagen/kvelden. Det sendes et orienteringsskriv til foreldre/foresatte. Vurderer, i samråd med kontaktlærer, om det skal tas kontakt med hjemmet til avdøde.. ') Se eget hefte - "Forslag til minnesamvær".

11 Ver.1.00 Side: 11 av DØDSFALL - ELEV FØR BEGRAVELSESDAGEN Kriseteam Kontaktlærer Gjør hva Det bør avholdes møte i avdødes klasse med elver og evt. foresatte 2-3 dager etter dødsfallet. Da vil begravelsesdagen være fastsatt, og klassens medvirkning under begravelsen kunne avtales. Prest og helsesøster kontaktes av kriseteamet for deltakelse på foreldremøtet. Også avdødes foreldre bør få mulighet til å delta på møtet. - Foreldrene må få en fyldig orientering om hva skolen og klassen har gjort for å markere dødsfallet. - Alle de opplysningene skolen har fått, må bringes videre. - Det er også viktig at foreldrene får innføring i Sorgreaksjoner barn får på kort og lang sikt. Helsestasjonen kontaktes i forbindelse med slik informasjon. Medelever (evt. andre elever) oppfordres til å delta i begravelsen. Klassekamerater kan delta i begravelsen med diktlesning, legge ned blomster/krans. Slike ønsker avtales med presten. BEGRAVELSESDAGEN Begravelsen: (De elever som medvirker aktivt med blomsternedleggelse eller dikt/minneord, bør ha en voksen som støtte) - legger ned krans fra skolen. - Kontaktlærer kan ha egen hilsen. - Skolens øvrige elever velger selv om de vil gå i begravelsen. Skolen får melding fra de som ønsker å gå. Etter begravelsen bør de elevene som har deltatt samles for samtale om det de har vært med på. Hvis en elev dør i ferien, vil ofte begravelsen ha funnet sted. Klassekamerater bør da ha et minnesamvær i ettertid.

12 Ver.1.00 Side: 12 av Kriseteam Besøk på gravstedet vil være naturlig i sorgbearbeidelsen. Det er viktig at dette arbeidet gjennomføres.. Evaluering DØDSFALL - ELEV ETTERARBEID Viktig at kontaktlærer får mye hjelp og støtte fra varakontaktlærer og kollegaer. Vær oppmerksom på elevenes ulike sorgreaksjoner: - Noen kommer raskt i gang med sorgen etter at dødsfallet er kjent. Noen vil først ettertid få merkbare reaksjoner. - Skyldfølelse er et typisk trekk ved sorgreaksjonen hos barn og unge: "døde hun på grunn av noe jeg sa eller gjorde?" Her er veiledning og korrigering svært viktig! - Klassekamerater og avdødes venner kan etter en tid vise avvikende atferd i form av fravær, aggresjon, skolevansker, fysiske plager, konsentrasjonsvansker, apati. Slike plager må de få hjelp til å bearbeide. Samtaler i klassen der noen setter navn på tanker og følelser i tilknytning til det som har skjedd, vil fortsatt være av stor betydning. Strukturen på et slikt klassemøte kan være følgende: Introduksjon Fakta Tanker Reaksjoner Informasjon Avslutning Det kan ha stor betydning for klassen at: - Den avdødes pult står tom i klasserommet en tid. - Den avdødes grav besøkes av samlet klasse ved bestemte anledninger. Helsesøster, PP-tjenesten, politi og sognepresten kan være viktige ressurspersoner for etterarbeidet.

13 Ver.1.00 Side: 13 av DØDSFALL - ANSATT UMIDDELBART ETTER DØDSFALLET Kontaktlærer Driftsleder Kriseteam Kontaktlærer S Sørge for at personalet blir U underrettet. Klassene blir orientert om dødsfallet. Det skal være én eller flere lærere sammen med elevene utover dagen. - Snakk åpent og konkret om tenker og følelser. Når klassene er underrettet, heises flagget på halv stang VIKTIG! Helsesøster/prest kan evt. kontaktes av kriseteamet for å være tilgjengelig på skolen. Samler sine klasser på klasse-rommet og informerer om døds-fallet. Elevene må få all tilgjengelig informasjon. I klassen til avdøde bør kontaktlæreren ha med en kollega til hjelp og støtte. Minnestund for hele skolen dagen etter. BEGRAVELSEN Kontaktlærer S Orienterer personalet om begravelsen. Klassen/e får informasjon av kontaktlærer om begravelsen og mulighet for å delta. ETTERARBEID Viktig med støtte og hjelp i kollegafellesskapet og informasjon om hva som har skjedd. Se ellers etterarbeid under "Dødsfall - elev".

14 Ver.1.00 Side: 14 av ELEV MISTER EN AV SINE NÆRMESTE UMIDDELBART ETTER DØDSFALLET Kontaktlærer Kontaktlærer Når skolen får melding om dødsfallet, bør berørte elever og faglærere orienteres. Tar kontakt med hjemmet og spør om det er ønskelig at emnet skal tas nærmere opp i felles klasse. Snakk åpent i klassen mens eleven er borte. Fortell, om mulig, hva som har skjedd. Forbered medelevene på at eleven kan være mer sårbar. De bør vise ekstra omtanke. BEGRAVELSEN og kontaktlærer deltar i begravelsen. ETTERARBEID Kontaktlærer følger opp eleven. Ekstra oppfølging med hybelboere. Vær oppmerksom på elevens sorgreaksjoner, spesielt fravær.

15 Ver.1.00 Side: 15 av ULYKKER VED SKOLEN STRAKSTILTAK PÅ ULYKKESSTEDET Den som kommer først til åstedet Forkontoret K-leder / Rådgivere Forkontoret Ass. rektor Nestleder kriseteam Sørger for at forkontoret blir varslet og prøver å holde andre personer mest mulig unna ulykkesstedet. I tillegg settes det i gang førstehjelp hvis nødvendig. Varsler lege, ambulanse, brannvesen, politi og rektor. Gir lærer(e) ansvar for å registrere og ta seg spesielt av den/de som har vært vitne(r) til ulykken. Når en har tilstrekkelig oversikt over situasjonen varsles foreldre/ foresatte. Ansvaret for kontakten med media. Kontaktlærere, andre lærere, helsesøster, prest trekkes inn etter behov. Eventuelt behov for skriftlig orientering til hjemmene vurderes i hvert enkelt tilfelle. VARSLING /nestleder Forkontoret Kontaktlærer Underretter hjemmet/hjemmene om ulykken. Hvis ulykken har dødelig utgang, følger man rutinene for dødsfall. Varsler resten av personalet. Gir beskjed i sine klasser. - Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. - La elevene snakke om det de tenker/føler. - Prøver å organisere støttekontakt for elever som ikke bør være alene etter skoletid. ETTERARBEID

16 Ver.1.00 Side: 16 av Reaksjonsmønstrene etter en ulykke vil ikke være like. Vær oppmerksom på at mange som ikke ser ut til å reagere med en gang, kan få reaksjoner seinere. Samtaler vil være sentralt i bearbeidingsprosessen. Hvis nødvendig kan helsesøster / bedriftshelsetjenesten kontaktes. Elevene må få sannferdige opplysninger om hva som har hendt. Hvis den/de skadede eleven(e) får et lengre sykehusopphold etter ulykken, følger kontaktlærer opp kontakten med hjemmet og sykehuset. Hvis eleven(e) kommer tilbake med varige skader etter ulykken, følges eleven(e) spesielt opp av kontaktlærer, i forhold til gjenforening med klasse- og skolemiljøet. KRISER AV ANNEN ART Elever og ansatte kan rammes av kriser av mange slag. Det er viktig at personalet er oppmerksomme på eventuelle krisereaksjoner, og varsler videre: Til administrasjonen når det gjelder ansatte. Til administrasjonen, helsesøster, kontaktlærer, rådgiver eller S-team når det gjelder elever. VANLIGE KRISEREAKSJONER Den første reaksjonen er ofte preget av uvirkelighet. Mange har en sterk følelse av indre tomhet. En kan ha vanskelig for å fatte fullt ut hva som har skjedd. Gradvis slipper en imidlertid inn over seg hele hendelsesforløpet, knyttet til opplevelser og følelser, og de sterkeste reaksjonene synliggjøres. SJOKKFASEN - En nekter eller fortrenger det som har skjedd. Følelse av kaos, panikk, sterk angst og pustevansker er vanlig. REAKSJONSFASEN - En begynner å forstå det som har skjedd. Følelser som sinne, skyldfølelse, angst, gråt er normalt. Innestengte følelser må ut selv om det gjør vondt. Å sette ord på det en føler og ha noen å snakke med er viktig. BEARBEIDINGSFASEN - En begynner å godta det som har skjedd. Sorg og smerte er ennå en del av hverdagen, men livet begynner å normalisere seg. NYORIENTERINGSFASEN - En har kommet seg gjennom krisen og sårene har grodd. Man vil alltid huske det som har skjedd, men er nå klar til å se framover med nytt livsmot. ANGST - Angstplager kan være meget sterke når en opplever intenst det som hendte. Tankebildene kan synes så virkelige at en har følelsen av "nå skjer det igjen". Angsten gjør at en blir svært rastløs, samtidig som den kan gi fysiske symptomer. FYSISKE PLAGER - Skjelvinger, svetting, hodepine, hjertebank, brystsmerter, kvalme, magesmerter, svimmelhet, kraftløshet og appetittløshet. SØVNVANSKER - Innsovningsproblemer, ofte og tidlig våken, isolert eller i kombinasjon. "Ulykkesdrømme": På forskjellige måter gjenopplever en stadig selve hendelsen på nytt - mareritt som kan gi oppvåkning i sterk angst. Lang tids søvnvansker fører ofte til at en blir sliten og irritabel, og kan få

17 Ver.1.00 Side: 17 av konsentrasjons- og hukommelsesvansker. ISOLASJON - I forskjellig grad føler en behov for å være alene. Ønsket om å beskytte seg mot alt som kan forsterke negative følelser og psykisk smerte kan føre til sosial isolasjon. En forsøker å glemme, og trekker seg unna kontakt med andre. FORTVILELSE, SELVBEBREIDELSE OG SKYLDFØLELSE - Involverte kan føle fortvilelse og skyld for å ha overlevd en ulykke, der andre har omkommet. En gir ikke seg selv lov til å være lettet over å ha overlevd. Ved selvmord er det ofte tanken på ikke å ha sett, ikke gjort nok, som fører til selvbebreidelse og skyld. HÅNDTERING AV MEDIA VED SKOLENE ER DET EN FORDEL AT KUN REKTOR UTTALER SEG. NÅR JOURNALISTEN(E) PLUTSELIG RINGER: OFTE TAR SKOLENE KONTAKT MED MEDIA (PROAKTIV MEDIEKONTAKT) FOR Å GJØRE KJENT ULIKE FORHOLD SOM BERØRER SKOLESAMFUNNET. MEN HVA GJØR VI NÅR JOURNALISTEN(E) PLUTSELIG RINGER (REAKTIV MEDIEKONTAKT)? Vis at du gjerne vil hjelpe til Slipp mediene inn hoveddøra, ellers sniker de seg inn bakdøra Vet du ikke svaret, innrøm det. Kanskje det finnes andre som heller burde svart? Tilby deg eventuelt å finne eller henvise til andre kilder Ikke svar ja eller nei til et intervju med en gang. Fortell at du trenger en del Informasjon først : Journalistens og redaksjonens navn Hvilken tilnærming har journalisten til saken? Hvilke andre kilder er benyttet? Hvilken deadline er det på saken? Tilby bakgrunnsinformasjon, vis til eller til skolens egen hjemmeside Hvis saken eller vinklingen er slik at du ikke vil stille opp til intervju, forklar hvorfor Ikke si ting du ikke vil bli sitert på Bli enig med journalisten om tidspunkt for ny kontakt, eventuelt nytt intervju, for

18 Ver.1.00 Side: 18 av eksempel om en time Oppsummer hovedpunktene sammen med journalisten, så du er helt sikker på hva det Gjelder Du kan be om å få lese artikkelen før saken trykkes. Du har krav på å godkjenne egne sitater før saken offentliggjøres. BEREDSKAP VED BRANN OG NATURSKADE PÅ BYGNINGER OG MATERIELL Ved materielle skader på bygninger og utstyr forårsaket av brann, eksplosjon, naturskade og andre skader er det flere spørsmål en må forholde seg til: Må virksomheten flyttes? Finnes det erstatningslokaler? Finnes det tilfredsstillende rutiner for back-up og dokumentasjon ved brann i IKT serverrom? Kan eksamen gjennomføres på normal måte? Evaluering I etterkant av en krisesituasjon skal det ved skolen foretas evaluering av hvordan situasjonen har vært håndtert. Utdanningsavdelingens rolle skal også evalueres. På denne måten lærer alle litt mer om hvordan kriser på best mulig måte skal møtes. Det vises ellers til Nordland fylkeskommunes Håndbok i krisekommunikasjon som i sitt enkle format og tydelighet kan være et godt hjelpemiddel. Den finner du på intranett under personal. Interne referanser Eksterne referanser

19 Ver.1.00 Side: av

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSPLAN

SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSPLAN SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSPLAN Revidert Juli 2014 Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit curabitur SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSTEAM SALTDAL VGS. Funksjon Navn Tlf. jobb Mobil privat Rektor

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

SORGARBEID I SKOLEN. Vår handlingsplan. HALDEN videregående skole

SORGARBEID I SKOLEN. Vår handlingsplan. HALDEN videregående skole SORGARBEID I SKOLEN Vår handlingsplan HALDEN videregående skole Sorgarbeid i skolen Handlingsplan for Halden videregående skole INNLEDNING Enhver skole vil fra tid til annen oppleve tragiske situasjoner

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012 Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE Lokal handlingsplan - barneskolen jan. 2012 Innhold Innledning s. 3 KRISE Viktige telefonnummer s. 4 Mediehåndtering s. 5,6 Slik handler vi ved: Ulykke

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Kriseplan i forbindelse med død blant studenter ved UMB KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

FOR BEISFJORD SKOLE. Revidert august 10. Beisfjord skole, Kvanta 25, 8522 Beisfjord Telefon 6912880 Mobil: 99519058

FOR BEISFJORD SKOLE. Revidert august 10. Beisfjord skole, Kvanta 25, 8522 Beisfjord Telefon 6912880 Mobil: 99519058 1 FOR BEISFJORD SKOLE Revidert august 10 2 1.0. Innholdsfortegnelse: Beredskapsgruppen og ansvarsfordeling Side 3 - ansvarsrekkefølge Varslingsrutiner, telefonliste, adresseliste ansatte Side 4 Adresselister

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

Informasjon til dere som har vært utsatt for eller er berørt av en alvorlig hendelse.

Informasjon til dere som har vært utsatt for eller er berørt av en alvorlig hendelse. KRISETEAM Informasjon til dere som har vært utsatt for eller er berørt av en alvorlig hendelse. Alvorlige hendelser er Ulykke Trusselsituasjoner Brå død Umiddelbart etter en hendelse kan alt oppleves uvirkelig

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID for barnehager og skoler 1 OVERORDNEDE PRINSIPPER Vårt ansvar som personale er å være lydhør overfor tanker og behov hos de

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED KRISER BLANT SKOLENS ELEVER OG ANSATTE

BEREDSKAPSPLAN VED KRISER BLANT SKOLENS ELEVER OG ANSATTE BEREDSKAPSPLAN VED KRISER BLANT SKOLENS ELEVER OG ANSATTE Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit curabitur BEREDSKAPSPLANEN Beredskapsplanen skal være til hjelp for skolens personale hvis

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR Dalgård skole 2013 1 INNHOLD: Forord s. 3 Støttegruppe Viktige telefoner s. 5 Varslingsveier ved omfattende ulykker s. 6 Mobbing s. 7 Sykdom og ulykke s. 8 Dødsfall s.

Detaljer

Vedlegg 24. Beredskapsplan

Vedlegg 24. Beredskapsplan Vedlegg 24 Beredskapsplan Forord Alle virksomheter er pålagt å ha en plan for kriser og katastrofer i fredstid. En beredskapsplan i seg selv er ingen garanti for en god håndtering av en krise, men den

Detaljer

Beredskapsplan for Ruija barnehage.

Beredskapsplan for Ruija barnehage. 1 Beredskapsplan for Ruija barnehage. Alarmplan ved ulykker i barnehagen Barn i sorg og krise Beredskapsplan ved dødsfall Bruk av planen: Planen skal gjennomgås med alle nyansatte, og på planleggingsdagen

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Revidert august 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 4 1.1 Viktige telefoner 5 1.2 Andre aktuelle telefoner 6 1.3 Forhold til pressen

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE Oppdatert 26.10.2015 BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD: 1 BEREDSKAPSGRUPPE SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE:... 2 2 SENTRALE TELEFONNUMMER:... 3 3 HENDELSER I SKOLETIDEN... 4 3.1 RUTINE VED ALVORLIGE

Detaljer

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA Under selve situasjonen vil de fleste være opptatt av å overleve og all energi går med til å håndtere den trussel de står ovenfor. Få forsøker å være helter, og de fleste forstår REAKSJONER ETTER SKYTINGEN

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Rutinebeskrivelse og kriseplan ved dødsfall blant studenter KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

Velkommen til kurs Sorg og kriser. Diakonikurs.com Bjørge Aass

Velkommen til kurs Sorg og kriser. Diakonikurs.com Bjørge Aass Velkommen til kurs Sorg og kriser Kveldens program Sorg i Bibelen Definisjon av sorg Sorgfaser Når reaksjonene uteblir Hvordan hjelpe i sorgen? Andre former for sorg Litt om kriser «Den sitter så dypt

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 Hvorfor? Etter 22.juli ble dette arbeidet intensivert i Norge og spesielt mot skoler Her på skolen har vi hatt en meget dedikert arbeidsgruppe

Detaljer

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1 SORG HOS BARN som mister nærmeste omsorgsperson Foto: Ruzzel Abueg Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden Gruppe FLU10-f1 Helene Schumann, Linn Natalie Martinussen, Ruzzel Abueg, Siri Jeanett Seierstad

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. August 2014. stockshots.no

BEREDSKAPSPLAN. August 2014. stockshots.no August 2014 stockshots.no INNHOLD Side 1. Hvem gjelder beredskapsplanen for? 3 2. Skolens kriseteam 3 3. Skolens eksterne samarbeidspartnere 4 4. Viktige telefonnummer 5 5. Plan for sorgarbeid 6 6. Tips

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Handlingsplan ved kriser, sorg og ulykke

Handlingsplan ved kriser, sorg og ulykke Handlingsplan ved kriser, sorg og ID UTS.BVS.HMS.4.8.2 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.09.2012 Forfatter Verifisert AMU Godkjent Kai Myrvang Side 1 av8 Handlingsplanen gir kun en skisse til hjelp og er ingen

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE INNHOLD: Del 1 ALARMPLAN VED ULYKKER Del 2 BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL Aug. 2003 **************************************************************** ******************************************************

Detaljer

Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid

Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid Tromsø kommune Planen er revidert av enhetslederne for sentrumsbarnehagene i 2009 2 Overordnede prinsipper Vårt ansvar som personale er å være

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

Sorg og Tap. HMS- dagen 2014. Marianne Lütcherath 21.1.2014

Sorg og Tap. HMS- dagen 2014. Marianne Lütcherath 21.1.2014 Sorg og Tap HMS- dagen 2014 Marianne Lütcherath 21.1.2014 Hva er tap? Mor eller far som dør? Ektefellen som dør? Hva med å miste kjæledeggen? Jobben? Hjemmet sid? Bilen? Friheten? Studieplassen? Førerkortet?

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

Ebolaveilederen. Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet

Ebolaveilederen. Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Ebolaveilederen Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Ebolaveilederen Alle anbefalinger til helsetjenesten samlet i egen veileder Ebolaveilederen Ebolaveilederen Fakta

Detaljer

Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler

Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler Kunnskapsministeren Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler Deres ref Vår ref Dato 201104481-/CAA 04.10.2011 Opplæringen for ungdom

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Innhold Del 1 Alvorlige hendelser i skoletiden Del 2 Alvorlige hendelser utenom skoletiden Del 3 Oppfølgingsarbeid Del 4 Viktig informasjon

Innhold Del 1 Alvorlige hendelser i skoletiden Del 2 Alvorlige hendelser utenom skoletiden Del 3 Oppfølgingsarbeid Del 4 Viktig informasjon 1 Innhold Om planen... 4 Dvergsnes skoles kriseteam... 4 Kriseteamets ansvar i akutt krisesituasjon... 4 Del 1 - Alvorlige hendelser i skoletiden.... 5 Alvorlig ulykke på skolen... 5 Rutine ved pågående

Detaljer

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent <ikke styrt> Side 1 av7 Håndbok kontaktlærer ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7 Årshjul i klasseledelse - Andøy videregående skole Revidert pr.

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Telemark politidistrikt: 02800 Lensmannen i Nome: 35 90 64 00 Ulefoss legesenter: 35 00 86 00 Lunde legesenter: 35 94 91 00

Detaljer

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Nordland fylkeskommune Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Mai 2011 Ulykke Samlebetegnelse for plutselig, uventet hendelse, uhell, hvor det oppstår personskade. Krise "En uønsket

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

5.1 Oppfølging av ulykker

5.1 Oppfølging av ulykker 5.1 Oppfølging av ulykker Målet med denne prosedyren er å sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til OSI

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen Erfaringer fra bruk av media Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Oppdatert 27.01.2014 INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BEREDSKAPSGRUPPE SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE:... 2 2 SENTRALE TELEFONNUMMER:... 2 3 HANDLINGSPLANER... 3

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING?

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING? Skolevegring 2 SKOLEVEGRING, HVA ER DET? De fleste barn og unge går på skolen frivillig og uten problemer. Det er likevel noen som har vansker med å komme seg på skolen. Ugyldig skolefravær med total varighet

Detaljer

Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15

Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15 Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15 Historikk- erfaringer 1990-2014: «Barn i krise», «Krisehjelpen», «Psykososialt kriseteam». Felles med HeRe siden 2011. Noen faste

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

tilsier at vi trenger noe objektivt å forholde oss til. Vi trenger en plan for hvordan vi møter mmu som er i sorg.

tilsier at vi trenger noe objektivt å forholde oss til. Vi trenger en plan for hvordan vi møter mmu som er i sorg. Sorg og sorgarbeid Jeg var invitert til å holde sorgkurs i en by på Østlandet. Alle boetableringer for mennesker med utviklingshemning var innbudt, men en bolig sa nei takk. «Her tar vi ikke sorgene på

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer