TENK UTENFOR KISTA BIDRAG TIL NORDISK STUDENTKONKURRANSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TENK UTENFOR KISTA BIDRAG TIL NORDISK STUDENTKONKURRANSE"

Transkript

1 TENK UTENFOR KISTA BIDRAG TIL NORDISK STUDENTKONKURRANSE

2 v. Vi vet at vi stadig blir flere mennesker i verden og også i Norden, og vi har lest flere artikler som omhandler problematikken rundt plassmangel på I NNHOLD INNLEDNING...SIDE 3 COLLAGE...SIDE 4 TENDENSER I SAMFUNNET...SIDE 5 TRADISJON ELLER VANE...SIDE 6 KONKLUSJON...SIDE 7 I SKOGEN...SIDE 8-11 I BYPARKEN...SIDE VED HAVET...SIDE REFERANSER...SIDE 20 i h a r v a l g t å b e s v a r e oppgave 2, om den store moderne gravplassen. Hva gir den store gravplassen identitet, styrke og kvalitet? Vi har spesielt vektlagt hvordan vi kan tenke nytt om arealbruk. Å lage langsiktige planer for fremtidens gravplasser, krever at vi ser nærmere på hva som kommer til å prege samfunnet vårt i tiden som kommer. Planlegging av de fornyede gravplassene må reflektere de kommende generasjonenes verdier, legge til rette for kulturelle forskjeller, og vi må ta hensyn til miljøet, både med tanke på det estetiske og det miljøvernmessige. dagens kirkegårder. En gjentagende tematikk er hvordan en kistegrav tar opp fire ganger så stor plass som en urnegrav. Ut i fra disse fakta kan vi si at det vil være plassbesparende om flere velger kremasjon. Av de nordiske landene er det Norge og Island som har den laveste prosentandelsen av kremasjoner, og det har ikke skjedd noen store endringer i prosentandelen de siste årene. Sverige ligger på topp med 83% kremasjon, og det har vært en positiv utvikling de siste årene. Vi mener det må være et mål for alle de nordiske landene å øke antallet kremasjoner, da urner krever mindre plass og har en mer fleksibel form enn en kiste. Dette vil igjen oppfordre til å tenke annerledes når det gjelder utforming av gravstedene. Kan utforming av gravplassen være med på å gjøre kremasjon mer aktuelt? Vi har valgt å undersøke dette nærmere, og vil starte med å se på hvilke tendenser som rører seg i samfunnet, for å detektere om disse kan gi oss noen pekepinner på hvordan vi ønsker at våre gravsteder skal utformes i fremtiden. Vi vil også se på utfordringene i forbindelse med de ulike religioner tradisjoner, samt ta et kjapt historisk tilbakeblikk, for å se om det er inspirasjon å hente fra våre tidligere begravelsesskikker. 2 3

3 KVALITET VERDIER OMSTILLING Kan vi i dagens samfunn øyne noen tendenser som er sterkere enn andre, og som kommer til å forsterkes i tiden fremover? Vi har i løpet av de siste årene opplevd en eksplosiv utvikling i bruk av sosiale medier, smarttelefoner og nettbrett. Alt skal dokumenteres, kommenteres og likes. Vi er alltid tilgjengelige, både privat og på jobb. Skal vi fortsette med dette? Skal vi ha digitale begravelser? Det har allerede vært reklamert for begravelser på Facebook. Trendforsker Lii Edelkoort er en av verdens ledende trendforskerne, og hun formulerer det slik: we want to be unplugged but wired at the same time For samtidig som bruken av sosiale medier stiger, ser vi også at vi ønsker et nærere forhold til naturen. Vi romantiserer livet på landet, ønsker kortreist mat og økologiske varer. Den nye veien er altså å gå baklengs for å komme fremover, mens teknologien inntar alle arenaer, søker vi mot det menneskelige og naturlige. Edelkoort understreker også at induvidualistenes tid er forbi. Vi verdsetter de nære relasjonene, venner og familie. Vi lever fra hverandre, men vil være mer sammen, ha ekte relasjoner og bevege oss mot et mer altruistisk samfunn. Et godt liv er for de fleste vi snakker med et liv med gode sosiale relasjoner, de materielle godene ønsker vi også, men tingene i seg selv fremheves ikke som lykkeskapende. Vi blir stadig flere mennesker på jorda og vi lever lenger. Et resultat av den økende andelen eldre vil være et nærere forhold mellom eldre og unge. Generasjonskløften vil minske og unge og eldre vil være fremtidens par. Dette er i det hele et ganske optimistisk syn på fremtiden. Vi vil verdsette det nære, det kjente og de gode naturlige kvalitetsproduktene. Vi har i den siste tiden lest flere artikler som omhandler fremtidens gravplasser, blant annet arkitektstudent Magnus Næss sin diplomoppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Næss foreslår å bygge et såkalt kolumbarium der gravene ligger vertikalt. I et fire etasjer bygg med 11 ulike nivåer under åpen himmel har arkitektstudenten fått plass til 1600 urnegraver. Tettheten av graver er tre ganger større enn på en vanlig urnelund. Vi ser absolutt nødvendigheten av en bedre arealutnyttelse på våre fremtidige gravsteder, men å plassere de inn i en kjøpesenteraktig setting slik Næss foreslår tror vi er å bevege seg i feil retning. 4 5

4 Dagens gravplasser Et kort historisk tilbakeblikk sier noe må ikke bare ta inn over seg om våre gravskikker i Norge. Det er utfordringer som plassmangel og kun de siste 1000 årene, med kristningen jordsmonn, men også gå religionene av Norge, at den tradisjonelle i møte. Her i Norge bruker vi kommunale kistebegravelsen har dominert. Både i gravplasser, og altså skal bronsealderen og i førromersk tid var alle, kristne, muslimer, buddhister det vanlig å brenne likene. Gravene og jøder, begraves på samme område. ble markert både monumentalt som Her er det selvsagt en del forskjellige gravhauger og mer beskjedent med betingelser å ta hensyn til. Kristne enkel steinsetting. Likbrenningen tar skal ligge mot øst, muslimer med gradvis slutt i vikingtiden, og Gulating ansiktet mot mekka. Muslimer har innfører etter hvert lover og regler for evig grav, mens skikken i Norge er å gravlegging. bruke gravene om igjen etter år. Kristne i Norge må ligge i jord, mens Det har altså skjedd store endringer i de sørover i Europa ikke trenger dette. hvordan vi har begravet våre døde og Skal alle ligge på samme område fører hvilket syn vi har hatt på døden. Fra å dette til konflikter. kunne begrave et familiemedlem nær Vi sier ikke at vi skal forandre på re- hjemstedet, til å måtte forholde seg til 6 7 ligionene, men snarere går vi ut i fra at en del av ritualene rundt gravlegging ikke er direkte forankret i religionenes tekster eller opphav, men snarere er tradisjoner eller vaner som har sprunget frem over lang tid. et mer firkantet system, bokstavelig talt. Fordelene ved å velge kremasjon fremfor vanlig begravelse er mange. Det er mer hygienisk, krever mye mindre plass ( se regnestykke) brytes ned raskere, og det gjør graverjobben mildere. Utfordringen er å gjøre kremering til det naturlige valget, og vi har sterk tro på at gravplassens utforming og plassering vil føre til en gradvis holdningsendring, der resultatet vil være at flere velger kremering. Med alt dette tatt i betraktning mener vi at de nye, store kirkegårdene slik vi kjenner de i dag ikke skal videreutvikles og utvides. Hverken med henblikk på utforming eller bærekraftighet vil disse oppfylle de ønskene vi har for fremtidens gravsteder. Vi vil skape gravplasser som kan fungere som sørgested og som møteplass. Vi vil hente inspirasjon fra førkristen tid, fra naturen, fra de positive fremtidsutsiktene til Lii Edelkoort og ha tankene om et mer altruistisk samfunn i bakhodet. Vi har gjort oss tanker omkring hvilke arealer vi har tilgjengelige, og som er gode steder der mennesker vil møtes og ferdes, og har kommet frem til tre alternativer som vi har valgt å se nærmere på: skogen, byparkene og havet. Vi vil kort presentere hvordan vi ser for oss at disse ulike alternative gravplassene kan utformes. De to første alternativene, i skogen og i byparkene, er tenkt som navnede minnelunder, der urnen settes ned på ukjent sted. Ved havet er det tenkt som en minnelund der asken spres på vannet. Vi har valgt å lage minnelunder fordi vi ikke ønsker en typisk gravplasstruktur, der man går til hvert sitt gravsted. Vi vil heller skape et felles rom der de besøkende føler det er godt å være, kan tenne et lys eller legge igjen blomster, snakke med andre, og være sammen.

5 S KOGEN Stiene som forbinder minnelundene skal være fremkommelige for rullestolbrukere. 8 skogen blir av mange forbundet med ro og fred, og er et sted man drar til for å gå tur og å være i naturen. En minnelund i et skogsområde trenger ikke skape konflikt om arealbruken, da anlegget også kan brukes av andre enn de som besøker minnelunden. Vi tenker oss en sirulær lysning i skogen der det er satt opp minnetavler med navn på de avdøde, samt enkle dekorelementer som kan brukes av de pårørende. Her er det mulighet for å sette seg ned, tenke og reflektere eller ha en samtale. Har man behov for å være alene kan man gå fra selve minnelunden og inn i den omkringliggende skogen. Det er kun tenkt anlagt adkomstvei til selve minnelunden, mens skogområdene rundt vil ha vanlige opptråkkede stier. En enkel skisse av minnelunden i skogen. Dekorelementene består av stilistiske trær i corten. Disse kan de besøkende bruke til å henge en lykt eller en vase med blomster i. I tillegg er de med på å ramme inn plassen. På motstående side vil minnesplaketene stå. skulle det være behov for å utvide minnelunden kan dette eventuelt gjøres ved å linke flere sirkulære plasser sammen. 9

6 Vi ser for oss at flere minnelunder kan fordeles rundt i et skogsområde etterhvert som det er behov for mer plass. De behøver ikke nødvendigvis plasseres i et spesielt mønster, men der det er mest hensiktsmessig. Minnelunden skal være lys og åpen, men omgitt av skog. Cortentrærne er med på å skape en romfølelse og fungerer som dekorelement. Minnelundene er forbundet med brede gangstier

7 BYPARKEN Å anlegge en minnelund i en bypark kan for mange være praktisk med hensyn til avstand. Kort reisevei til gravstedet kan for eksempel være viktig for bevegelseshemmede og eldre. Vi forestiller oss at mange byparker som ligger i et naturlig kuppert terreng, vil kunne benyttes til nedsetting av urner. Det kan eventuelt bygges opp områder med forsterkede terasser i terenget, slik at flest mulig urner kan plasseres på et konsentrert område.. I Oslo døde det i 2011, 4350 mennesker. Dersom alle disse hadde blitt gravlagt i kistegraver ville det krevd 8700m2. Mens urnegraver, uten gravstøtter, til sammenligning vil kreve 1088m2. Dette viser klart at det er 8 anlegge minnelunder. Vi synes det er en fin tanke at byparkene også kan brukes til å minnes de som er gått bort. Minnelunden i byparken vil være lettt ilgjengelig og kan bli en naturlig del av parken. ganger så plassbesparende å Utformingen av minnelund i byen avhenger av hva slags topografi parken har. Cortentrærne, som brukes som dekorelement og til å henge lyker i, brukes også i byparken.

8 Målet er at byparken skal kunne være et naturlig oppholdssted, selv om den også rommer en minnelund. Det er ikke tenkt at parkens naturlige utforming skal endres i stor grad på grunn av integreringen. Terasser kan for eksempel forsterkes med plater av corten, slik at det blir et helhetlig uttrykk sammen med cortentrærne

9 H AVET Norge med sine mange kystbyer burde absolutt tilrettelegge for spredning av aske på havet. 16 For mange føles det ikke riktig å gravlegges på en kirkegård eller minnelund, og antallet som ønsker å spre asken til sine nærmeste på havet har de siste årene økt. Å tilrettelegg for askespredning både ved kysten og i store innsjøer ser vi som en god løsning. En seremoni der de pårørende kan reise ut med en båt og spre asken bør kunne gjennomføres uten å måtte søke om dette først. På land ser vi for oss en vei som fører ned til vannkanten. Denne skal føyes så naturlig som mulig inn i det eksisterende terrenget. Minneplakettene plasseres så nært vannet som mulig der det passer inn. Det vil også være mulig med en universell utformet adkomst til vannet, feks i form av en rampe Skisse over minnelund ved havet. Minneplakettene festes på en naturstein. Valg av stein og utforming må sees i sammenheng med geologien og topografien i området. Besøkende kan gå ned til vannkanten, og det skal være mulig å tenne lys i fastmonterte lykter. 17

10 Adkomsten ned til havet skal føyes inn i terrenget på en mest mulig naturlig måte. Selve seremonien og askespredningen vil finne sted ute på havet. Valg av beliggenhet er viktig og utfordringen er å finne lokaliteter som kan gjøres tilgjengelige både for gående og personer med handikapp

11 REFERANSER Osloby NRK Stjørdalens Blad Ringsaker Blad Kirkegårdsforeningen Aftenposten de zeen magazine 20

Gravferdsveiledning. for foreldre som har mistet et lite barn

Gravferdsveiledning. for foreldre som har mistet et lite barn Gravferdsveiledning for foreldre som har mistet et lite barn Denne brosjyren er ment som en veiledning til foreldre som har mistet et lite barn og til de profesjonelle som er rundt foreldrene den første

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

BARNS DELTAGELSE I RITUALER ETTER DØDSFALL

BARNS DELTAGELSE I RITUALER ETTER DØDSFALL BARNS DELTAGELSE I RITUALER ETTER DØDSFALL En veiledning til foreldre, helsepersonell, lærere og andre voksne. Dr. philos. Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi RITUALENES FUNKSJON Når nyttes ritualer?

Detaljer

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si Sak 8 Vedlegg: Speiderlovskomiteens forklaringer til lovforslagene 1 En speider søker sin tro og respekterer andres Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si I speiderløftet lover jeg: å tjene

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

www.kirkegaardskultur.no LEDER INNHOLD

www.kirkegaardskultur.no LEDER INNHOLD INNHOLD Redaksjonsutvalg 2014: Åse Skrøvset aase.skroevset@kirken.no Synnøve Haugstad Sira shs@kirkegaardskultur.no Arne Eggen kirkesjefen@asker.kirken.no Bjarne Kjeldsen bjarne@kirkegaardskultur.no Inghild

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Skoleutviklingsrapport 2013

Skoleutviklingsrapport 2013 Skoleutviklingsrapport 2013 Tema: Dannelse II Allmenndanning og folkeopplysning På hvilken måte kan vi sørge for at dannelsebegrepet hvert år blir aktualisert og bearbeidet blant elever og personalet på

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering -

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Kirkekontoret Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Telefon 56 15 71 00 KIRKEGÅRDENE I ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden. Etter vedtektene

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Bidra til debatten om reisers plass i folkehøgskolen og ressursbruken som denne medfører

Bidra til debatten om reisers plass i folkehøgskolen og ressursbruken som denne medfører Bakgrunn for utviklingen av opplegget/rapporten Bakgrunnen for denne rapporten er tildeling av midler fra Folkehøgskolerådet til utvikling av et opplegg for miljøvennlige reiser. Temaet er svært bredt,

Detaljer

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid Navn: Sarah Johanne Olsson AVH 504- Spesialavhandling med metode (30 ECTS) Studieprogram: Cand.theol. Hovedveileder: Professor

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul 1 INTRODUKSJON DEL 1 1 Individuell pleie i en flerkulturell sammenheng DEL 2 Kulturelle normer og tradisjoner DEL 3 Mat, måltider og kulturelle tradisjoner DEL 4 Helsetilstander

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN - YTRINGSFRIHET, MEN RETT TIL BESKYTTELSE En presentasjon av Barneombudets bloggtips og en analyse av behovet for bloggtips til barn og unge som blogger Avdeling JBI 2011 Bacheloroppgave

Detaljer

bolig:urban De nye livene våre Husbanken

bolig:urban De nye livene våre Husbanken bolig:urban 1 De nye livene våre Husbanken 2 De nye livene våre Bak dette heftet står prosjektleder Guro Voss Gabrielsen og spesialrådgiver Bente Florelius, Norsk Form. Layout: Petter Baggerud Heftet er

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer