Hva tillater etikken oss å gjøre på kirkegården og krematoriet? ved Administrerende direktør Frank Grimstad NORDISK KIRKEGÅRDSKONFERANSE, GØTEBORG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva tillater etikken oss å gjøre på kirkegården og krematoriet? ved Administrerende direktør Frank Grimstad NORDISK KIRKEGÅRDSKONFERANSE, GØTEBORG"

Transkript

1 Hva tillater etikken oss å gjøre på kirkegården og krematoriet? ved Administrerende direktør Frank Grimstad NORDISK KIRKEGÅRDSKONFERANSE, GØTEBORG

2 Temaer Gjenbruk av gamle graver Flytting av lik Varmegjenvinning i krematorier Hvem er oss? Et samfunnsoppdrag vi forvalter

3 Innledende betraktninger Hvem eier etikken? Nordiske forskjeller: Erkebiskopen(S) Det Etiske Råd(D) Bispemøtet (N) Skjelettutvalget (N)

4 Hvem er denne etikken som tillater/ikke tillater? Etikken er et fellesmenneskelig anliggende. Det er begrunnelsen for etikken som varierer Etikken er foranderlig fordi verden forandrer seg. Ny viten skaper behov for ny refleksjon. Varmegjenvinning er et godt eksempel på det Det viktigste: Hvilke verdier ivaretar vi og hvordan er vår måte å behandle døden/de døde på uttrykk for disse verdier

5 Tre nivåer som skal ivareta verdier. Lovgiver / myndigheter setter visse standardkrav gjennom lovgivning og regelverk (kremasjon, ventetid før begravelse, askespredning, offentlighet osv. er eksempler) Det er den enkelte virksomhet som gjennom codex eticus eller lignende setter egne krav innenfor en bransje (f.eks. BFN). Det er den enkelte leder / arbeidstaker som i konkrete situasjoner må ta stilling der og da. Gjerne under tidspress og ofte som et valg mellom verdier. N O R D I S K K I R K E G Å R D S K O N F E R A N S E, G Ø T E B O R G 5

6 Tre forhold har imidlertid satt fokus på bransjen: Enkelthendelser / mediaoppslag Sterkere innslag av andre kulturer og at virkeligheten som håndteres er mulitkulturell Økende brukermedvirkning /individualisering N O R D I S K K I R K E G Å R D S K O N F E R A N S E, G Ø T E B O R G 6

7 Noen eksempler fra siste år En gjennomgang av medieoppslag de siste par år viser bredden i dette Knuser kister for å få jevnere plen! Hopper på lokket Gravere skal flytte to måneder gammelt lik (Randers) Frivillige flytter lig Likrester lå strødd på gravplassen Nordjysk graver siktet for å ha krenket gravferd Kirkegården picnic før døden? (Norgesglasset) Spising, skating. Strid om utforming av gravmonument Kremerer lik med kalk mot pårørendes vilje Protesterer mot varmegjenvinning N O R D I S K K I R K E G Å R D S K O N F E R A N S E, G Ø T E B O R G 7

8 8. September 2009 N O R D I S K K I R K E G Å R D S K O N F E R A N S E, G Ø T E B O R G 8

9 Vi fikk sjokk. Det er til å gråte av, sier Hege Lundgren, til Tidens Krav. I helga besøkte familien Nordlandet gravsted i Kristiansund, for å plante blomster på grava til Lundgrens stefar som ble bisatt for to uker siden. 8. September 2009 Han ble gravlagt i en gjenbrukt grav, altså der en tidligere grav hadde ligget. I jordhaugen over stefarens grav fant Lundgren og familien menneskebein og rester av en likkiste. N O R D I S K K I R K E G Å R D S K O N F E R A N S E, G Ø T E B O R G 9

10 Hva er et etisk problem? Når man ikke vet hva som er riktig å gjøre Når ingen løsninger er riktige, men man må foreta et valg Når man vet hva som er riktig, men de ytre omstendigheter hindrer en i å handle slik Når magefølelsen sier at noe er galt, men man vet ikke riktig hva N O R D I S K K I R K E G Å R D S K O N F E R A N S E, G Ø T E B O R G 10

11 Hva kjennetegner en etisk utfordring? Når det er tvil, usikkerhet eller uenighet om hva som er riktig eller galt, godt eller ondt og for hvem N O R D I S K K I R K E G Å R D S K O N F E R A N S E, G Ø T E B O R G 11

12 Hvordan møter vi pårørende, hvordan behandler vi kiste, urne osv.? Det finnes vel ingen objektiv sannhet om hva som er riktig eller galt. Det grunnleggende er vel at menneskets verdi er ukrenkelig og at de døde skal behandles med pietet og verdighet. N O R D I S K K I R K E G Å R D S K O N F E R A N S E, G Ø T E B O R G 12

13 Noen karakteristika i etisk utfordrende situasjoner Uvitenhet Usikkerhet/tvil Maktkamp/ulike interesser Viktig avgjørelse Dilemma Ofte konflikt N O R D I S K K I R K E G Å R D S K O N F E R A N S E, G Ø T E B O R G 13

14 Sentralt for filosofene stod: Hva er riktig behandling? Hva er det gode liv og det gode samfunn? Hva er det å være et godt menneske eller å utvikle gode dyder? Finnes det verdier som bør være felles? N O R D I S K K I R K E G Å R D S K O N F E R A N S E, G Ø T E B O R G 14

15 Moderne tid ( ) Hva er riktig handling og hvordan begrunne valget? Pliktetikk Nytte / konsekvensetikk N O R D I S K K I R K E G Å R D S K O N F E R A N S E, G Ø T E B O R G 15

16 Vår tid den gjenoppdagede etikken Moderne dydsetikk Diskursetikk Nærhets- og omsorgsetikk (relasjon, holdninger, verdighet) Prinsippbasert etikk (respekt for menneskets autonomi, ikke skade, rettferdighet ) Oppgjør med prinsippenes tyranni Økt fokus på skjønn, holdninger, prosess, praksis og pluralisme Økoetikk Cafeteria modell N O R D I S K K I R K E G Å R D S K O N F E R A N S E, G Ø T E B O R G 16

17 Mange av de situasjoner vi står oppe i fordrer at vi må velge mellom formål og verdier Eksempelvis: KISTEKNUSING krenking av gravferd eller økonomisk/rasjonelt VARMEGJENVINNING økologisk etikk/lik som brensel FLYTTING AV LIK de pårørendes ønsker eller de ansattes helse/psyke N O R D I S K K I R K E G Å R D S K O N F E R A N S E, G Ø T E B O R G 17

18 Dilemmaer for lovgiver /regelverk Noen av disse dilemmaer må lovgiver ta stilling til: Varmegjenvinning Flytting av lik Frysetørring N O R D I S K K I R K E G Å R D S K O N F E R A N S E, G Ø T E B O R G 18

19 Varmegjenvinning et godt case Umiddelbart er det feil å anvende lik som brensel, men Det etiske råd (Danmark) peker på følgende forhold som peker MOT at dette er usømmelig eller uetisk: 1.Varmeutvikling er ikke formålet med kremeringen 2.Kremeringsprosessen krever tilførsel av varme 3.Miljømessige krav om nedkjøling av gasser 4.Ledd i naturens kretsløp N O R D I S K K I R K E G Å R D S K O N F E R A N S E, G Ø T E B O R G 19

20 Gjenbruk av gamle graver. Utfordring i Norge: Lik i plast - Injisering av kalk graver(? Reiser etiske spørsmål: Bispemøtet har besvart det Går mot åpning av graver Valg mellom onder Bruk av kalk ikke etisk uforsvarlig Kalk brukes kun i forhold til lik i plast

21 Gjenbruk.- Etisk utfordring i Norge: Leire, myr osv gjør at likene hermetiseres Hvorfor er det etisk forsvarlig å injisere kalk i plastgraver en ikke i andre typer graver?

22 Refleksjoner For å minske risikoen for feil og misforståelser, må man samtale regelmessig på arbeidsplassen om vanskelige situasjoner og utfordringer Vi må stimulere refleksjon over praksis Hva slags kultur vil vi skal prege arbeidsplassen N O R D I S K K I R K E G Å R D S K O N F E R A N S E, G Ø T E B O R G 22

23 Helhetssyn på arbeidet Jeg er opptatt av at man må ha helhetssyn på arbeidet og at: Orden Korrekthet Regler Likebehandling osv. MÅ IKKE ERSTATTE Verdighet Respekt Gode og profesjonelle møter N O R D I S K K I R K E G Å R D S K O N F E R A N S E, G Ø T E B O R G 23

24 Derfor Vi trenger etisk refleksjon Vi trenger etikk som ryggmargsrefleks Vi må være mer opptatt av verdiene vi skal beskytte enn av reglene Regler er OK som stabbesteiner, men vil aldri kunne erstatte refleksjon N O R D I S K K I R K E G Å R D S K O N F E R A N S E, G Ø T E B O R G 24

25 Derfor. To erfaringer /holdninger vi må komme til livs: 1. Den ansatte holder ting skjult for leder/snakker ikke med leder 2.Leder vil ikke snakke om det og overlater til den ansatte Det er ofte ikke rom /rutiner for å ta opp de etiske dilemmaer Skap arenaer/rom/rutiner der det er legitimt å ta dilemmaene

26 Utfordringer på 3 nivåer. Lovgiver/regler/ retningslinjer Bransjeutfordringer (hjelp til løsninger for de lokale /medlemmene) Ledelses og arbeidsplassutfordringer

27 Lovgiver/regelverk I Norge står vi foran en revisjon av Gravferdsloven Min oppfatning: - Ansvarsdeling fellesråd (kirke) /kommune og klage/anke - Eget ombud/klageorgan - 8- dagers regelen - Likestille kremasjon og begravelse (rettighet?)

28 Dessuten. Vi driver dette som et samfunnsoppdrag Bør staten stille større krav til organisering? Vi trenger robuste enheter for å håndtere forsvarlig. Også etikken.

29 Bransjeutfordringer. Kvalitetssikring Kompetanse Hjelp til å strukturere diskusjon Hjelp til å holde diskusjon levende Omdømmerefleksjon

30 Anvendt etikk- arbeidsplassetikk Ikke primært et spørsmål om normer og prinsipper, kollektiv evaluering av de enkelte handlinger ut fra et verdimessig perspektiv Etikk som ryggmargsrefleks Snakk om det! Vær ærlig om det vanskelige

31 Ga jeg ikke de klare svar? Store spørsmål har ingen Løsninger, har ingen svar Store spørsmål er ikke til For at vi skal besvare dem Men for at vi skal leve med dem De største gåtene forblir Gåter. Og det er som gåter de lar oss forstå vår plass I verden, idet de ubønnhørlig setter oss på plass i oss selv

Grunnleggende verdier, moral og etikk

Grunnleggende verdier, moral og etikk Grunnleggende verdier, moral og etikk - En innføring i etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten Foto: Politiforum Heading 2 Politidirektoratet 2009 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Strand,

Detaljer

Grunnleggende verdier, moral og etikk

Grunnleggende verdier, moral og etikk KRIPOS UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM Grunnleggende verdier, moral og etikk - En innføring i etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten. Foto: Politiforum Innhold Forord

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Etikk, Etikker og. Etikk i SINTEF

Etikk, Etikker og. Etikk i SINTEF Om Etikk, Etikker og Etikk i SINTEF Tore Gimse, ledersamlingen SINTEF, februar 2006 Tor Hoff, Himmelsten, monotypi 1973 1 Etikk Riktig eller galt? 2 + 2 = 4 og 4 2 = 2? 3 + 3 = 6 og 6 3 = 2? Vi trenger

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Er det barnet eller den voksne som skal behandles

Er det barnet eller den voksne som skal behandles Er det barnet eller den voksne som skal behandles Refleksjoner knyttet til kriterier for inkludering av barn av alkoholikere i behandling Av Fagsjef FRID A. HANSEN Borgestadklinikken Skien ISBN 82-90354-20-7

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Forord. Trondheim, juni 2011 Linda Skadal Kvåle

Forord. Trondheim, juni 2011 Linda Skadal Kvåle Forord Arbeidet med denne oppgaven har vært en interessant og lærerik prosess, og det er flere personer jeg vil takke for dette. Først og fremst vil jeg takke dere som har latt dere intervjue; tusen takk

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for finansielle rådgivere. Revidert utgave utarbeidet for AFR av Øyvind Kvalnes, Anne Rose Røsbak Feragen og Einar Øverenget

MOT OG TILLIT Etikk for finansielle rådgivere. Revidert utgave utarbeidet for AFR av Øyvind Kvalnes, Anne Rose Røsbak Feragen og Einar Øverenget MOT OG TILLIT Etikk for finansielle rådgivere Revidert utgave utarbeidet for AFR av Øyvind Kvalnes, Anne Rose Røsbak Feragen og Einar Øverenget Humanistisk Akademi 2009 : FORORD Denne teksten er utviklet

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Hilde Bojer: EN RETTFERDIG VERDEN?

Hilde Bojer: EN RETTFERDIG VERDEN? 1 Hilde Bojer: EN RETTFERDIG VERDEN? I nyere tid er den mest kjente og innflytelsesrike bok om rettferdig fordeling A Theory of Justice av den amerikanske filosofen John Rawls (1921 - ). Boka utkom i 1971.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre?

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

Forbrukerens dilemma: egoisme eller kollektiv lykke?

Forbrukerens dilemma: egoisme eller kollektiv lykke? NFT 2/1998 Forsikring solidaritet eller forskjellsbehandling. Forbrukerens dilemma: egoisme eller kollektiv lykke? av direktør Per Anders Stalheim, Forbrukerrådet Per Anders Stalheim Temaet for Norges

Detaljer

Etisk forvaltning av petroleumsfondet

Etisk forvaltning av petroleumsfondet Norsk Økonomisk Tidsskrift 118 (2004) s. 77-90 Etisk forvaltning av petroleumsfondet Alexander W. Cappelen A Sammendrag Stortinget vedtok i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2004 å innføre etiske

Detaljer