MUSLIMSK GRAVPLASS I RINGERIKE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MUSLIMSK GRAVPLASS I RINGERIKE KOMMUNE"

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING RINGERIKE KIRKELIGE FELLESRÅD MUSLIMSK GRAVPLASS I RINGERIKE KOMMUNE SILINGSRAPPORT

2 FORORD Denne silingsrapporten utreder alternativer for lokalisering av en muslimsk gravplass i Ringerike. Ringerikes 11 kirkegårder er vurdert, i tillegg til Prestmoen. Utredningen er et samarbeid mellom Ringerike kirkelige fellesråd som er ansvarlig myndighet etter kirke- og gravferdsloven, og Ringerike kommune som myndighet etter plan- og bygningsloven. I august/september 2011 ble det holdt en begrensa høring av utkast til silingsrapporten. Det kom 4 uttalelser i høringen, og disse er oppsummert og kommentert i et eget dokument (se vedlegg). Areal- og byplankontoret,

3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING PROSESS OG FRAMDRIFT MUSLIMSK GRAVSKIKK SILINGSKRITERIER SILING AV ALTERNATIVER GROVSILING AV ALTERNATIVER FINSILING Vedlegg: Oppsummering av uttalelser, begrensa høring av silingsrapporten. 3

4 1. INNLEDNING Et offentlig ansvar Det er et offentlig ansvar å sørge for at alle innbyggere får en verdig gravplass, og at hensynet til tro/livssyn blir ivaretatt. I den nye gravferdsloven er det en paragraf som omtaler dette: Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Gravferd bør så langt som mulig skje i overensstemmelse med de regler den enkelte religion krever. Samtidig vil praktiske, økonomiske og juridiske hensyn tilsi at mange ønsker og krav ikke nødvendigvis kan innfris. Det har imidlertid vist seg at det skal lite tilrettelegging til for at gravleggingen aksepteres av de fleste. Muslimer er fleksible i å tilpasse sine tradisjoner til det norske regelverket. Det mest særegne er at gravfeltene må være orientert mot Mekka, samt at familiene selv står for både det rituelle og selve gravlegginga. Roller Ringerike kirkelig fellesråd (Rkif) er gravferdsmyndighet og forvaltningsorgan for kirker og kirkegårder. Denne oppgaven skal de ivareta på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Ringerike kommune har det økonomiske ansvaret, og skal stille tilstrekkelige arealer til rådighet. Ringerike kommune er også planmyndighet. Bispedømmerådet må godkjenne utvidelser og andre vesentlige endringer av kirkegårder (gravferdsloven 4). Bakgrunn for silingsrapporten Tabellen nedenfor viser antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Ringerike, i tidsrommet 1970 til Alle ett- og totall er endra til 0 eller 3 for å ivareta personvernet. Det er mange muslimer i Ringerike (anslagsvis 5-600), likevel har Ringerike så langt få erfaringer med gravferder for muslimer. Fram til nå har de fleste blitt gravlagt utenfor kommunen, enten i andre kommuner eller i hjemlandet. Dette er i ferd med å endre seg etter hvert som andre- og tredjegenerasjons innvandrere blir eldre. I tillegg har Oslo kommune stengt for gravlegging av utenbys muslimer. Modum kommune har etablert et muslimsk gravfelt, hvor Ringerike inntil videre kan få gravlegge 1-2 personer 4

5 Ringerike kirkelige fellesråd vedtok følgende: Ringerike kirkelige fellesråd ser at en muslimsk gravlund ved Ask kirkegård er det klart beste alternativet, og ber derfor Ringerike kommune om å få dette til så fort som mulig. I den forbindelse inviterte Ringerike kommune grunneier og kirkevergen til et møte for å drøfte saken. Grunneier er ikke interessert i å avstå grunn til en muslimsk gravplass ved Ask kapell. Med bakgrunn i dette utarbeides denne silingsrapporten for å finne en god lokalisering av en muslimsk gravplass i Ringerike. Ringerikes 11 kirkegårder er vurdert, i tillegg til Prestmoen. 2. PROSESS OG FRAMDRIFT Det tas sikte på å ha ferdig opparbeida muslimske graver i Dersom arealet må reguleres, vil framdriften bli noe usikker. Hva Hvem Oppsett av silingskriterier og RK alternativsøk Silingsrapport RK Høring av rapporten hos berørte Sendes til: RK parter - Fellesrådet og menighetsrådet v/ Kirkevergen - Hønefoss islamske senter - Representant for Ahmadyya - Al-Khidmat begravelsesbyrå - Grunneiere - Eiendomsforvaltninga, RK - Teknisk tjeneste, RK - Landbrukskontoret, RK Konklusjon med anbefaling av gravplass RK i samarbeid med Rkif Vedtak om lokalisering Rkif Orienteringssak (evt. politisk vedtak om lokalisering samt oppstart *) HMA orienteres om Rkifs vedtak. RK lager sak til HMA Budsjett for det anbefalte alternativet Evt. forhandling om grunnkjøp RK i samarbeid med Rkif (Evt. reguleringsplanprosess) RK Kirkegårdsplan sendes Rkif bispedømmerådet Gjennomføring Rkif RK = Ringerike kommune Rkif = Ringerike kirkelig fellesråd HMA = Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning * Dersom valget krever reguleringsplan vil videre prosess foregå etter plan- og bygningsloven. Det må meldes oppstart av planarbeidet. Rkif, menighetsrådet og bispedømmerådet skal ha anledning til å uttale seg til planen. Før anlegget påbegynnes kreves byggetillatelse. Når det er ferdigstilt skal det utstedes ferdigattest. Før gravplassen tas i bruk skal det også foreligge en godkjenning fra bispedømmerådet. 5

6 3. MUSLIMSK GRAVSKIKK Gravskikker forteller om ulike syn på mennesket og døden, og har betydning for hvor og hvordan gravferden skal skje. Innen islam er det et stort mangfold, med mange ulike skikker. Det som er felles for muslimer når det gjelder gravferd er vask, svøping, bønn og begravelse. Begravelse Det er forbudt å kremere en muslim. Begravelsen skal skje så raskt som mulig, helst i løpet av det første døgnet. Dette kan være vanskelig å få til i Norge, på grunn av helligdager og arbeidstider. De sørgende ønsker gjerne å fylle igjen graven selv. Kiste og gravretning Ideelt sett skal muslimer gravlegges uten kiste, men dette gjennomføres ikke i Norge på grunn av lovfesta krav om kiste. Kista skal da være så enkel som mulig, det samme gjelder gravplassen. Den døde skal ligge på høyre side med armene langs kroppen og ansiktet vendt mot Mekka. Kista må da plasseres vinkelrett på retningen mot Mekka. Grav Det er foretrukket å begrave kun en person per grav (ikke dobbel gravlegging). Muslimer bruker ikke familiegraver. De kan reservere en grav ved siden av, slik at ektefeller ligger ved siden av hverandre, men har ikke felles gravminne. Noen ønsker evig fredning, men dette strider med kirkegårdsvedtektene for Ringerike kommune, 4: Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd. Gravplass Ved etablering av muslimsk gravplass er det ønske om en godkjennelsesprosess hos en imam fatwa (juridisk vurdering av hva som er i overensstemmelse med islamsk lov). På en muslimsk gravplass må det være tilgang på vann for religiøs vask. Det er ønskelig med et lite takoverbygg for seremoni. Muslimer skal ikke gravlegges i jord vigslet andre religioner, eller på gravplass sammen med ikke-muslimer. Et muslimsk gravfelt bør være tydelig merka og klart atskilt fra resten av gravlunden, for eksempel ved hjelp av en hekk eller et gjerde. Også selve graven må være merka for å unngå at noen trår på den. Dette kan gjøres ved å forhøye selve graven cm. over bakken, med gradvis helning fra kanten. Ved gravlegging skal jorda legges på den siden av grava hvor det ikke er gravlagt noen fra før. De første gravene som benyttes på et gravfelt er de som ligger lengst fra Mekka-retningen. Deretter benyttes gravene fortløpende mot Mekka. For mer informasjon se det muslimske begravelsesbyrået Al-Khidmat sine hjemmesider: Døden i islam. Ahmadyya Ahmadiyya er en religiøs bevegelse med ca. 105 medlemmer i Buskerud, familier. Ahmadyya ønsker å gravlegges atskilt, men har samme preferanser i forhold til gravretning osv. som angitt ovenfor. 6

7 4. SILINGSKRITERIER Først omtales noen viktige kriterier for lokalisering generelt, før silingskriteriene som vil bli benytta listes opp. Beliggenhet Gravplassen bør være i nærheten av der muslimene bor, og/eller med gode kommunikasjoner. Det er flest muslimer bosatt i Hønefossområdet, og en muslimsk gravplass bør derfor ligge i nærheten av Hønefoss. Avstand til Hønefoss er et kriterie som vil veie tungt i silingen. På sikt kan det bli aktuelt å sette av felt til muslimske graver ved flere kirkegårder i kommunen. Generelt bør gravplasser være et fredelig sted, uten støyende eller uestetisk naboskap. Drift Tilknytning til eksisterende kirkegård En muslimsk gravplass kan enten ligge i tilknytning til en eksisterende kirkegård, eller etableres et helt nytt sted. Ut fra driftsmessige årsaker et det i utgangspunktet ønskelig å anlegge en muslimsk gravplass inntil en av dagens kirkegårder. Dette har vært en vanlig ordning særlig i byområder. Islamsk Råd Norge ønsker at en muslimsk gravplass skal ligge i nærheten av eksisterende gravplass, da de ser det som et nødvendig ledd i integreringen (jf. uttalelse ). Steder uten tilknytning til kirkegård kan også vurderes. Ved å skille gravplassen fra eksisterende kirkebygg og kirkegård blir gravplassen mer nøytral. Dette vil gi større etablerings- og driftskostnader. Tilgang på strøm og vann Vask er en viktig del av en muslimsk begravelse, og gravfølget må ha tilgang på vann for å vaske hender og føtter etter muslimske tradisjoner. Det er også nødvendig med tilgang på vann for stell av planter o.l. Driftsavdelingen trenger tilgang på strøm, og det trengs strøm ved atkomstpartiet som bør være opplyst. Det er ikke krav om et offentlig tilgjengelig toalett på gravplasser, men det bør vurderes. Eiendomsforhold Er arealet er i offentlig eie vil det gjøre prosessen noe lettere. Dersom det må erverves grunn må det kompenseres for dette økonomisk. Planstatus Det må vurderes om tiltaket krever utarbeidelse av reguleringsplan. Dette avhenger av planstatusen for det aktuelle området. Dersom arealet er avsatt til grav/urnelund i kommuneplanen, kan det være mulig å gjennomføre tiltaket uten reguleringsplan. En reguleringsprosess vil ta noe ekstra tid. Det er et stort behov for å få tilrettelagt for muslimske graver, og tidsaspektet vil derfor være viktig i vurderingen. Regulert areal til gravplass skal om mulig også omfatte en buffersone mellom gravplassareal og naboskap, og det bør dessuten foretas hensiktsmessig støyskjerming (gravferdslovens forskrift 2). Det må uansett utarbeides en kirkegårdsplan, i henhold til gravferdslovens forskrift 3. Denne skal inneholde en oversiktsdel, en teknisk del samt en beskrivelse. 7

8 Areal Det skal til enhver tid være ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning, jf. gravferdsloven 2. Disse skal være ferdig opparbeida. Det er en usikkerhet knytta til utviklingen i antall muslimer i åra framover, men som vist i tabellen på side 4 får vi et stadig mer flerkulturelt samfunn. Tar vi utgangspunkt i 600 muslimer, og tenker 20 år fram i tid, kommer vi til 360 graver for den perioden. Dette er et høyt tall, men når det gjelder gravplasser må vi ha et langsiktig perspektiv. I en regional sammenheng vil det være fornuftig å anlegge et større antall gravplasser. Gravferdsloven åpner for regionale løsninger, og for Ringerike vil det være naturlig å søke samarbeid med nabokommunene. Ut fra dette og pga. usikkerhet og kostnader foreslås det å opparbeide for 200 muslimske graver, og i tillegg sikre et større areal for en framtidig utvidelse. Selv om det er gravene som primært krever areal, er det en rekke andre forhold som også må innregnes i det totale arealet. Dette vil variere ut fra lokaliseringen av gravplassen. For etablering i tilknytning til eksisterende kirkegård, kan en antagelig se bort fra parkeringsarealer og driftsarealer i beregningen. Ved etablering av en helt ny gravplass må man beregne arealer til adkomst, veger, vegkanter, vegetasjon, grenseområder, sitteplasser, plasser for vann og avfall og dessuten areal til parkering og driftsavdeling. Nedenfor er det beregnet totalt arealbehov for en ny gravplass med 200 kistegraver. I dette regnestykket blir utnyttelsesgraden for gravplassen 40 %. Her er det også tatt med areal for et eventuelt takoverbygg. Nettoareal: 200 kistegraver à 4,5m 2 = 900 m 2 + Takoverbygg = 45 m 2 + Tillegg for annet areal, 150 % av nettoareal = 1350 m 2 = Totalt areal = 2295 m 2 Utvidelsesmuligheter Dagens kirkegårder blir i denne rapporten vurdert som alternative lokaliseringer. Det må utredes om det finnes utvidelsesmuligheter ved de enkelte kirkegårdene, og om disse kan benyttes til å etablere et muslimsk gravfelt. Evt. om det er plass til muslimske felt innenfor dagens kirkegård. Det bør også være muligheter for å utvide en muslimsk gravplass når det blir behov for det. Dette bør sikres ved revisjon av kommuneplanen Skille mot kristen kirkegård Dersom gravplassen skal ligge i tilknytning til eksisterende kirkegård, må det etableres et fysisk skille mellom disse (gjerde eller hekk). I følge Islamsk Råd Norge er det ikke nødvendig med egen inngang til den muslimske delen av gravplassen. Det har imidlertid kommet noen signaler fra andre om at det er ønskelig å slippe å gå for mye gjennom den kristne symbolikken. I følge ny gravferdslov ( 5) skal tros- og livssynssamfunn gis anledning til å gjennomføre en seremoni når en ny gravplass tas i bruk. Disse seremoniene overprøver ikke hverandre. Det er derfor ikke noe problem å nytte et areal som i dag er innenfor en av dagens kirkegårder til muslimske graver. Begrepet vigsling er tatt ut av loven. 8

9 Grunnforhold Ved grunnundersøkelser i et potensielt gravplassområde må tre forhold avklares: jorddybde over fjell, grunnvannsnivået samt jordpartiklenes størrelse og sammensetning. Dette må undersøkes nærmere etter lokalisering er valgt. Det skal være minst 1 meter jordoverdekning over kiste, og 0,3 meter jorddybde under kiste før en når fjellet. Når kista er cm høy betyr det at minste jorddybde må være 1,8 meter. Dersom det skal dreneres må dybden være noe større (minimum 2,0 m). Grunnvannsspeilet skal ligge minst 30 cm under underkant av gravlagt kiste. Det vil si 1.8 meter under ferdig terrengnivå. Dersom dette ikke tilfredsstilles må det dreneres. Jord som slipper vann og luft ned i dypere lag vil være å foretrekke. Jordsmonn er spesielt viktig på en muslimsk gravplass ettersom muslimer ønsker å fylle igjen gravene selv. Massen bør da være lettest mulig, og med lite stein. Dersom jorda på stedet ikke er egna, er det mulig med jordforbedring. Topografi Det ideelle helningsforhold for en gravplass varierer mellom 1:10 og 1:40. Det er viktig med helning slik at overvann renner bort. Følgende kriterier vil bli vurdert i silingen av alternativer til lokalisering av muslimsk gravplass i Ringerike: Beliggenhet - Nærhet til Hønefoss Drift - Tilknytning til eksisterende kirkegård - Tilgang på strøm og vann Eiendomsforhold Eksisterende arealbruk Planstatus - Kommuneplan - Reguleringsplan - Kreves regulering? Areal Utvidelsesmuligheter Skille mot kristen kirkegård Parkering Grunnforhold Topografi Støy Mulig interessekonflikt 9

10 5. SILING AV ALTERNATIVER Følgende alternativer er utredet: 1. Hønefoss kirkegård 2. Norderhov kirkegård 3. Ask kirkegård 4. Tyristrand kirkegård 5. Lunder kirkegård 6. Strømsoddbygda kirkegård 7. Veme kirkegård 8. Haug kirkegård 9. Hval kirkegård 10. Viker kirkegård 11. Nes kirkegård 12. Prestmoen Alternativene er utredet med utgangspunkt i silingskriteriene på forrige side. Først gjøres det en grovsiling av alternativer ut fra kriteriene beliggenhet (definert som avstand til Hønefoss) og utvidelsesmulighet (aktuelt for eksisterende kirkegårder). Etter denne grovsilinga tas 3 alternativer med videre til finsilinga. 5.1 GROVSILING AV ALTERNATIVER Beliggenhet avstand fra Hønefoss Avstand beregnes fra Hønefoss bru, og rundes til nærmeste hele kilometer. Alternativene som utredes videre er uthevet i tabellen nedenfor. Nr. Alternativer Avstand til Hønefoss (km) Utredes videre 1 Hønefoss kirkegård 0 Ja 2 Norderhov kirkegård 6 Ja 3 Ask kirkegård 8 Ja 4 Tyristrand kirkegård 15 Nei 5 Lunder kirkegård 24 Nei 6 Strømsoddbygda kirkegård 38 Nei 7 Veme kirkegård 12 Nei 8 Haug kirkegård 5 Ja 9 Hval kirkegård 15 Nei 10 Viker kirkegård 40 Nei 11 Nes kirkegård 55 Nei 12 Prestmoen 7,5 Ja 10

11 Utvidelsesmulighet Dette kriteriet er kun aktuelt for eksisterende kirkegårder, for å undersøke om det er mulig å etablere en muslimsk gravplass i tilknytning til kirkegården eller innenfor dagens kirkegård. Alternativene som utredes videre er uthevet i tabellen nedenfor. Nr. Alternativer 1 Hønefoss kirkegård Utvidelsesmulighet Nei Kommentar Kapasiteten ved Hønefoss kirkegård er svært pressa, og en utvidelse må prioritere urnegraver.* En liten utvidelse kan være aktuelt, men dette vil kreve mye tid.** Utredes videre Nei 2 Norderhov kirkegård Noe Nei 3 Ask kirkegård Ja Mot nordøst. Ja 8 Haug Ja Ja kirkegård 12 Prestmoen Ikke aktuelt I kommuneplan og reguleringsplan er det lagt opp til en utvidelse på vestsida av dagens kirkegård. Deler av dette arealet ligger innenfor dagens kirkegård. * Hønefoss kirkegård: En muslimsk gravplass bør ideelt sett lokaliseres i Hønefoss. Det er planlagt å etablere en ny urnelund på tomta foran krematoriet, men utover dette er det ingen muligheter for å utvide kirkegården. Kirkegården er bundet av omkringliggende boligområder og elva. Deler av Petersøya er regulert til grav- og urnelund, men dette er uaktuelt med tanke på grunnforhold og flomfare. ** Norderhov kirkegård: I kommuneplanen er det avsatt et stort areal til utvidelse av kirkegården, øst for dagens kirkegård. Dette er fra den gangen det var aktuelt med sentralkirkegård, noe det nå er gått bort i fra. En kirkegårdsutvidelse kan føre til at området blir for stort, og at proporsjonene sprenges. Riksantikvaren vil ikke tillate særlig utvidelse ved Norderhov, og en utvidelse her vil bli en lang prosess. I kommuneplanen ( 1.0.2) er det satt krav om at det skal utarbeides en reguleringsplan for hele området før det gjennomføres nye byggetiltak. Behovet for en muslimsk gravplass haster. Norderhov vil også være aktuell som avlastning for Hønefoss, i og med at kapasiteten her er såpass pressa. Norderhov er en av kirkegårdene som ligger nærmest Hønefoss, og mange i Hønefoss har preferanser hit. Konklusjon grovsiling Følgende 3 alternativer utredes videre i finsilinga: - Ask kirkegård - Haug kirkegård - Prestmoen. Ja 11

12 5.2 FINSILING ALTERNATIV 3 Aktuelt areal ASK KIRKEGÅRD Det kan vurderes å ta i bruk noen av dagens gravfelt til muslimsk gravfelt. Rkif har bedt om at man tar med gravfelt 7 og 8 i utredningen. Gravfeltene må da endres slik at de får riktig retning ift. Mekka. På gravfelt 7 og 8 er det hhv. 50 og 45 graver. Per september 2011 er det 142 ledige graver på Ask kirkegård, og det har i snitt vært 4 kistebegravelser per år de siste 5 åra. En utvidelse av kirkegården må bli mot nordøst. På motsatt side av Kapellveien går jernbanen, og ned mot elva er det for bratt til å utvide. Mot vest er det jordbruksland av høy verdi. Beliggenhet - Forholdsvis nær Hønefoss (8 km). - Hønefoss-Drammen bussen går forbi ca. hver andre time. - Ligger nær elva, med jernbanen rett nord for kirkegården. Området rundt er LNF-område, med jorder mot vest og skog ned mot elva. Drift - Arealet ligger i direkte tilknytning til kirkegården. - Enkel drift, med tilgang på strøm, vann, driftsavdeling og utstyr. Eiendomsforhold - Norderhov og Ask sokn eier det arealet som er avsatt til grav- og urnelund i kommuneplanen (se kartutsnitt side 14). - Arealet videre mot nordøst er i privat eie, og grunneier ønsker ikke å avstå grunn til dette formålet. Her må det i tilfelle eksproprieres. Eksisterende arealbruk - Arealet som er innenfor dagens kirkegård er opparbeida til gravplasser - Det private arealet mot nordøst er ryddet for skog, og deretter er det planta. Planstatus - Kommuneplan: Kartutsnitt på side 14 viser hvilket areal som er avsatt til grav- og urnelund. Arealet utenfor dette er avsatt til landbruks- natur og friluftsområde (LNF). - Reguleringsplan: Arealet er ikke regulert. - Dersom kirkegården skal utvides utover soknets eiendom og det som er avsatt i kommuneplanen, må det utarbeides en reguleringsplan. Dette er også et krav dersom det skal eksproprieres. Areal - Utvidelsesmuligheter - Det er rom for en liten utvidelse av dagens kirkegård innenfor det som er avsatt til grav- og urnelund i kommuneplanen. Det er en viss usikkerhet omkring videre utvidelsesmuligheter. Skille mot kristen kirkegård - Det kan skilles med et gjerde eller hekk mellom den kristne kirkegården og den muslimske delen. Parkering - Dagens parkering ved hovedinngangen til kirkegården har plass til 8-10 biler. - Det er mulig å etablere nye parkeringsplasser langs Kapellveien, i tilknytning til en evt. utvidelse. Grunnforhold - Innenfor dagens kirkegård er det gode grunnforhold, med sandgrunn. Forholdene utenfor kirkegården må undersøkes 12

13 nærmere dersom det blir aktuelt med en utvidelse. Topografi - Arealet er nokså flatt. Støy - Jernbanen og Rv 35 går rett nord for kirkegården. Det vil være noe støy fra jernbanen, men dette gjelder også dagens kirkegård. Det går vanligvis kun to tog i døgnet innenfor seremonitid. Mulig interessekonflikt - Arealet er i jordpolitisk arealvurdering vurdert til klasse A (meget sterke landbruksinteresser). En gravplass er et samfunnsnyttig formål, noe som kan gjøre det lettere å få tillatelse til å benytte landbruksjord. Her er det ikke samsvar mellom kommuneplan og jav-klassifiseringa. Hele den nye delen av dagens kirkegård er klassifisert som a-jord. - Grunneier ønsker ikke å avstå grunn til formålet. Oppsummert - Ask har i dag god kapasitet, hvor en del av kirkegården ikke er tatt i bruk. Her er det mulig å ta i bruk noen eksisterende felt til muslimske graver, samt å utvide noe innenfor soknets eiendom. - Videre utvidelse vil kreve regulering og ekspropriasjon. Det aktuelle arealet. 13

14 Utsnitt fra gjeldende kommuneplan, vedtatt

15 ALTERNATIV 8 HAUG KIRKEGÅRD Aktuelt areal - I kommuneplan og reguleringsplan er det lagt opp til utvidelse på vestsida av dagens kirkegård. - Aktuelt areal for muslimsk gravplass er enten i sørvest, eller nederst på den nye delen i nordvest (se illustrasjon neste side). Beliggenhet - Ligger forholdsvis nær Hønefoss (5 km). - To bussruter: Klekken ring (ca. hver halvtime på dagtid). Jevnakerbussen (ca. hver andre time). - Arealet er omgitt av LNF-område og boligområder. Drift - Arealet i sørvest ligger i direkte tilknytning til kirkegården, mens arealet i nordvest ligger inne på dagens kirkegård. - Enkel drift, med tilgang på strøm, vann, driftsavdeling og utstyr. Eiendomsforhold - Nordvest: 134/7 eies av Haug sokn. - Sørvest: 134/1 er i privat eie. Eksisterende - Park/kirkegård, grøntområde og skog. arealbruk Planstatus - Kommuneplan: Grav- og urnelund. - Reguleringsplan: Regulert til grav- og urnelund i reguleringsplan Haug Kirkegård, vedtatt En muslimsk gravplass kan dermed etableres uten reguleringsplanprosess. Areal - Sørvest: Ca kvm. - Nordvest: Ca kvm, altså god plass til å anlegge 200 muslimske graver. Utvidelsesmuligheter Skille mot kristen kirkegård - Her vil det være utvidelsesmuligheter både for kristne og muslimske graver. En muslimsk gravplass her vil bruke av dagens kirkegård, men det vil fortsatt være ledige graver. Det er imidlertid noe press i Haug. Ullerål sokner gravferdsmessig til Haug, i og med at de ikke har egen kirkegård. - Sørvest: Det er ikke gjerde mellom arealet og kirkegården, kun en nivåforskjell med en steinmur som fungerer som en naturlig avgrensning. - Nordvest: Det kan skilles med et gjerde eller hekk mellom den kristne kirkegården og den muslimske delen. Den muslimske gravplassen får felles inngang med resten av kirkegården. Inngangsporten har kristelig utsmykning. Parkering - Eksisterende parkering er langs muren ved hovedinngangen. Grunnforhold - Sørvest: Ikke så god jord. Arealet er trolig bedre egna for urnegraver/minnelund enn kistegraver. - Nordvest: Gammel landbruksjord, massen kan brukes som den er. Det må dreneres, og gravene må endres. Topografi - I den nordvestre delen er det flatt. Støy - Rolig område. Mulig interessekonflikt - Begge arealene er i jordpolitisk arealvurdering vurdert til klasse A (meget sterke landbruksinteresser). En gravplass er et samfunnsnyttig formål, noe som kan gjøre det lettere å få tillatelse til å benytte landbruksjord. I tillegg er arealene avsatt til formålet i gjeldende kommuneplan, og regulert i reguleringsplan Oppsummert - Haug har per i dag god kapasitet. Men dette er et område i vekst, 15

16 - og det bør etableres flere urnefelt. Her vil det fortsatt være utvidelsesmuligheter, selv om det etableres en muslimsk gravplass. Tiltaket er i tråd med overordna planer, og kan gjennomføres uten planprosess. Det mest aktuelle arealet er i nordvestre del av kirkegården. Kartutsnittet viser dagens kirkegård i Haug, samt de aktuelle områdene for utvidelse. Over: Utvidelsesområde i sørvest. Til høyre: Utvidelsesområdet i nordvest. Det aktuelle arealet ses helt bakerst på bildet. 16

17 ALTERNATIV 12 PRESTMOEN Aktuelt areal - Gnr/bnr 42/1/0. Den vestlige delen av området, i tilknytning til veien. Beliggenhet - Prestmoen ligger ca 7,5 km sørvest for Hønefoss (se kart neste side). - Det er et grustak i området. RK fester en tomt av opplysningsvesenets fond hvor det er slamlagune. Det kan være et problem med lukt fra slamanlegget. Drift - Arealet ligger ikke i tilknytning til eksisterende kirkegård. - Det må etableres vann, strøm, driftsavdeling og evt. toalett. Det er lagt vannledninger i veien nesten fram til området. - Rkif er negativ til å etablere en ny frittstående gravlund, som vil være dyr å etablere og drifte. Eiendomsforhold - Eies av Opplysningsvesenets fond (OVF). OVF har gitt tilbakemelding om at det kan være aktuelt å selge areal, forutsatt at fondet avgjør nærmere plassering av gravplassen. Eksisterende - Skog arealbruk Planstatus - Kommuneplan: LNF-område. - Arealet er ikke regulert. - Her vil det kreves regulering. Areal - Stort tilgjengelig areal. Utvidelsesmuligheter - Ja. Skille mot kristen - Ikke aktuelt. kirkegård Parkering - Det må etableres parkering og atkomst. Grunnforhold - Må undersøkes, trolig sand. - Arealet må dreneres. Topografi - Stort sett flatt. Støy - Dersom E16 blir lagt over Prestmoen vil det bli betydelig støy herfra. Mulig interessekonflikt - En mulig korridor for ny E16 er lagt ved Prestmoen. Dette er et av flere alternativer. Dersom løsningen blir valgt blir det en 4- felts vei med fartsgrense på 100 km/t, noe som generer mye støy. Her ligger det en stor usikkerhet. Valg av korridor for E16 vil først være avklart våren Landbruksinteresser: Jav klasse A. Skog med høg bonitet. Oppsummert - Tiltaket krever regulering og kjøp av grunn. - Gode utvidelsesmuligheter. - Gravplassen vil ikke ligge i tilknytning til eksisterende kirkegård, og alt av vei, parkering, driftsavdeling osv. må etableres. Dette innebærer betydelige etableringskostnader, samt økte driftsutgifter. - Usikkerhet ift. korridor for ny E16. 17

18 18

19 OPPSUMMERING AV FINSILINGEN ASK KIRKEGÅRD HAUG KIRKEGÅRD PRESTMOEN Aktuelt areal Nordøst på dagens kirkegård Nordvest på dagens kirkegård Gnr/bnr 42/1/0. I tilknytning til veg. Beliggenhet 8 km fra Hønefoss 5 km fra Hønefoss 7,5 km fra Hønefoss Drift Enkel drift, tilgang på strøm, vann, driftsavdeling og utstyr. Enkel drift, tilgang på strøm, vann, driftsavdeling og utstyr. Det må etableres vann, strøm, driftsavdeling og evt. toalett. Eiendomsforhold Privat eie Haug sokn Opplysningsvesenets fond Eksisterende arealbruk Kirkegård Park/kirkegård Skog Planstatus Krever ikke regulering Krever ikke regulering Krever regulering Areal Ca kvm Ca kvm Stort tilgjengelig areal Utvidelsesmuligheter Usikkert Ja Ja Skille mot kristen kirkegård Gjerde/hekk Gjerde/hekk Ikke aktuelt Parkering Eksisterer Eksisterer Må etableres Grunnforhold Gode grunnforhold innenfor dagens kirkegård. Gammel landbruksjord Trolig sand Topografi Nokså flatt. Flatt Flatt Støy Noe Nei Evt. fra ny E16 Mulig interessekonflikt Landbruksinteresser Grunneier ønsker ikke å avstå grunn til videre utvidelse. Landbruksinteresser Landbruksinteresser Korridor for ny E16 19

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11.

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2 Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel I: Kapittel II: Kapittel

Detaljer

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD Oppdragsgiver Gausdal kommune Rapporttype Reguleringsplan 2011-05-30 BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD 3 (26) BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 18.11.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Håndbok for ansatte på kirkegård/gravplass. omtanke solidaritet samhold Håndbok

Håndbok for ansatte på kirkegård/gravplass. omtanke solidaritet samhold Håndbok Håndbok for ansatte på kirkegård/gravplass omtanke solidaritet samhold Håndbok Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Gravlegging... 4 3. Gravskikker... 6 4. Møte med mennesker... 7 5. Etikk...............................................

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Gravplasser iasker kommune

Gravplasser iasker kommune Gravplasser iasker kommune Behov for utvidet kapasitet Mai 2014 Vedlegg 11 til kommuneplanen 2014-2026 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING:... 3 Gravreserve og gjenbrukspotensiale:... 3 Befolkningsprognoser

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 NORDREISA KOMMUNE Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 18.04.2012 Arbeidsdokumentet er grunnlaget for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Arbeidsdokumentet er mer omfattende enn det

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV JORDVERN

FORVALTNINGSREVISJON AV JORDVERN FORVALTNINGSREVISJON AV JORDVERN HÅ KOMMUNE MARS 2015 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 9 Rapporten... 10 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger...

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 24. april 2013 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 252 - Barbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 10/2013 MØTEPROTOKOLL

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

Lik og likskap. 1 av 4 11.09.2014 13:34 NOU 2014: 2

Lik og likskap. 1 av 4 11.09.2014 13:34 NOU 2014: 2 1 Samandrag - regjeringen.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2014/nou-2014-2/2... 1 av 4 11.09.2014 13:34 Du er her: Kulturdepartementet < Dokumenter < NOU-er < 1 Samandrag NOU 2014: 2 Lik

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

Skoltebyen kulturmiljø

Skoltebyen kulturmiljø Skoltebyen kulturmiljø Detaljert reguleringsplan 25. februar 2011 Revidert 8. november 2011 Detaljert reguleringsplan for Skoltebyen kulturmiljø Side 1 av 19 Innhold Liste over vedlegg... 3 1. Bakgrunn...

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer