MUSLIMSK GRAVPLASS I RINGERIKE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MUSLIMSK GRAVPLASS I RINGERIKE KOMMUNE"

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING RINGERIKE KIRKELIGE FELLESRÅD MUSLIMSK GRAVPLASS I RINGERIKE KOMMUNE SILINGSRAPPORT

2 FORORD Denne silingsrapporten utreder alternativer for lokalisering av en muslimsk gravplass i Ringerike. Ringerikes 11 kirkegårder er vurdert, i tillegg til Prestmoen. Utredningen er et samarbeid mellom Ringerike kirkelige fellesråd som er ansvarlig myndighet etter kirke- og gravferdsloven, og Ringerike kommune som myndighet etter plan- og bygningsloven. I august/september 2011 ble det holdt en begrensa høring av utkast til silingsrapporten. Det kom 4 uttalelser i høringen, og disse er oppsummert og kommentert i et eget dokument (se vedlegg). Areal- og byplankontoret,

3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING PROSESS OG FRAMDRIFT MUSLIMSK GRAVSKIKK SILINGSKRITERIER SILING AV ALTERNATIVER GROVSILING AV ALTERNATIVER FINSILING Vedlegg: Oppsummering av uttalelser, begrensa høring av silingsrapporten. 3

4 1. INNLEDNING Et offentlig ansvar Det er et offentlig ansvar å sørge for at alle innbyggere får en verdig gravplass, og at hensynet til tro/livssyn blir ivaretatt. I den nye gravferdsloven er det en paragraf som omtaler dette: Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Gravferd bør så langt som mulig skje i overensstemmelse med de regler den enkelte religion krever. Samtidig vil praktiske, økonomiske og juridiske hensyn tilsi at mange ønsker og krav ikke nødvendigvis kan innfris. Det har imidlertid vist seg at det skal lite tilrettelegging til for at gravleggingen aksepteres av de fleste. Muslimer er fleksible i å tilpasse sine tradisjoner til det norske regelverket. Det mest særegne er at gravfeltene må være orientert mot Mekka, samt at familiene selv står for både det rituelle og selve gravlegginga. Roller Ringerike kirkelig fellesråd (Rkif) er gravferdsmyndighet og forvaltningsorgan for kirker og kirkegårder. Denne oppgaven skal de ivareta på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Ringerike kommune har det økonomiske ansvaret, og skal stille tilstrekkelige arealer til rådighet. Ringerike kommune er også planmyndighet. Bispedømmerådet må godkjenne utvidelser og andre vesentlige endringer av kirkegårder (gravferdsloven 4). Bakgrunn for silingsrapporten Tabellen nedenfor viser antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Ringerike, i tidsrommet 1970 til Alle ett- og totall er endra til 0 eller 3 for å ivareta personvernet. Det er mange muslimer i Ringerike (anslagsvis 5-600), likevel har Ringerike så langt få erfaringer med gravferder for muslimer. Fram til nå har de fleste blitt gravlagt utenfor kommunen, enten i andre kommuner eller i hjemlandet. Dette er i ferd med å endre seg etter hvert som andre- og tredjegenerasjons innvandrere blir eldre. I tillegg har Oslo kommune stengt for gravlegging av utenbys muslimer. Modum kommune har etablert et muslimsk gravfelt, hvor Ringerike inntil videre kan få gravlegge 1-2 personer 4

5 Ringerike kirkelige fellesråd vedtok følgende: Ringerike kirkelige fellesråd ser at en muslimsk gravlund ved Ask kirkegård er det klart beste alternativet, og ber derfor Ringerike kommune om å få dette til så fort som mulig. I den forbindelse inviterte Ringerike kommune grunneier og kirkevergen til et møte for å drøfte saken. Grunneier er ikke interessert i å avstå grunn til en muslimsk gravplass ved Ask kapell. Med bakgrunn i dette utarbeides denne silingsrapporten for å finne en god lokalisering av en muslimsk gravplass i Ringerike. Ringerikes 11 kirkegårder er vurdert, i tillegg til Prestmoen. 2. PROSESS OG FRAMDRIFT Det tas sikte på å ha ferdig opparbeida muslimske graver i Dersom arealet må reguleres, vil framdriften bli noe usikker. Hva Hvem Oppsett av silingskriterier og RK alternativsøk Silingsrapport RK Høring av rapporten hos berørte Sendes til: RK parter - Fellesrådet og menighetsrådet v/ Kirkevergen - Hønefoss islamske senter - Representant for Ahmadyya - Al-Khidmat begravelsesbyrå - Grunneiere - Eiendomsforvaltninga, RK - Teknisk tjeneste, RK - Landbrukskontoret, RK Konklusjon med anbefaling av gravplass RK i samarbeid med Rkif Vedtak om lokalisering Rkif Orienteringssak (evt. politisk vedtak om lokalisering samt oppstart *) HMA orienteres om Rkifs vedtak. RK lager sak til HMA Budsjett for det anbefalte alternativet Evt. forhandling om grunnkjøp RK i samarbeid med Rkif (Evt. reguleringsplanprosess) RK Kirkegårdsplan sendes Rkif bispedømmerådet Gjennomføring Rkif RK = Ringerike kommune Rkif = Ringerike kirkelig fellesråd HMA = Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning * Dersom valget krever reguleringsplan vil videre prosess foregå etter plan- og bygningsloven. Det må meldes oppstart av planarbeidet. Rkif, menighetsrådet og bispedømmerådet skal ha anledning til å uttale seg til planen. Før anlegget påbegynnes kreves byggetillatelse. Når det er ferdigstilt skal det utstedes ferdigattest. Før gravplassen tas i bruk skal det også foreligge en godkjenning fra bispedømmerådet. 5

6 3. MUSLIMSK GRAVSKIKK Gravskikker forteller om ulike syn på mennesket og døden, og har betydning for hvor og hvordan gravferden skal skje. Innen islam er det et stort mangfold, med mange ulike skikker. Det som er felles for muslimer når det gjelder gravferd er vask, svøping, bønn og begravelse. Begravelse Det er forbudt å kremere en muslim. Begravelsen skal skje så raskt som mulig, helst i løpet av det første døgnet. Dette kan være vanskelig å få til i Norge, på grunn av helligdager og arbeidstider. De sørgende ønsker gjerne å fylle igjen graven selv. Kiste og gravretning Ideelt sett skal muslimer gravlegges uten kiste, men dette gjennomføres ikke i Norge på grunn av lovfesta krav om kiste. Kista skal da være så enkel som mulig, det samme gjelder gravplassen. Den døde skal ligge på høyre side med armene langs kroppen og ansiktet vendt mot Mekka. Kista må da plasseres vinkelrett på retningen mot Mekka. Grav Det er foretrukket å begrave kun en person per grav (ikke dobbel gravlegging). Muslimer bruker ikke familiegraver. De kan reservere en grav ved siden av, slik at ektefeller ligger ved siden av hverandre, men har ikke felles gravminne. Noen ønsker evig fredning, men dette strider med kirkegårdsvedtektene for Ringerike kommune, 4: Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd. Gravplass Ved etablering av muslimsk gravplass er det ønske om en godkjennelsesprosess hos en imam fatwa (juridisk vurdering av hva som er i overensstemmelse med islamsk lov). På en muslimsk gravplass må det være tilgang på vann for religiøs vask. Det er ønskelig med et lite takoverbygg for seremoni. Muslimer skal ikke gravlegges i jord vigslet andre religioner, eller på gravplass sammen med ikke-muslimer. Et muslimsk gravfelt bør være tydelig merka og klart atskilt fra resten av gravlunden, for eksempel ved hjelp av en hekk eller et gjerde. Også selve graven må være merka for å unngå at noen trår på den. Dette kan gjøres ved å forhøye selve graven cm. over bakken, med gradvis helning fra kanten. Ved gravlegging skal jorda legges på den siden av grava hvor det ikke er gravlagt noen fra før. De første gravene som benyttes på et gravfelt er de som ligger lengst fra Mekka-retningen. Deretter benyttes gravene fortløpende mot Mekka. For mer informasjon se det muslimske begravelsesbyrået Al-Khidmat sine hjemmesider: Døden i islam. Ahmadyya Ahmadiyya er en religiøs bevegelse med ca. 105 medlemmer i Buskerud, familier. Ahmadyya ønsker å gravlegges atskilt, men har samme preferanser i forhold til gravretning osv. som angitt ovenfor. 6

7 4. SILINGSKRITERIER Først omtales noen viktige kriterier for lokalisering generelt, før silingskriteriene som vil bli benytta listes opp. Beliggenhet Gravplassen bør være i nærheten av der muslimene bor, og/eller med gode kommunikasjoner. Det er flest muslimer bosatt i Hønefossområdet, og en muslimsk gravplass bør derfor ligge i nærheten av Hønefoss. Avstand til Hønefoss er et kriterie som vil veie tungt i silingen. På sikt kan det bli aktuelt å sette av felt til muslimske graver ved flere kirkegårder i kommunen. Generelt bør gravplasser være et fredelig sted, uten støyende eller uestetisk naboskap. Drift Tilknytning til eksisterende kirkegård En muslimsk gravplass kan enten ligge i tilknytning til en eksisterende kirkegård, eller etableres et helt nytt sted. Ut fra driftsmessige årsaker et det i utgangspunktet ønskelig å anlegge en muslimsk gravplass inntil en av dagens kirkegårder. Dette har vært en vanlig ordning særlig i byområder. Islamsk Råd Norge ønsker at en muslimsk gravplass skal ligge i nærheten av eksisterende gravplass, da de ser det som et nødvendig ledd i integreringen (jf. uttalelse ). Steder uten tilknytning til kirkegård kan også vurderes. Ved å skille gravplassen fra eksisterende kirkebygg og kirkegård blir gravplassen mer nøytral. Dette vil gi større etablerings- og driftskostnader. Tilgang på strøm og vann Vask er en viktig del av en muslimsk begravelse, og gravfølget må ha tilgang på vann for å vaske hender og føtter etter muslimske tradisjoner. Det er også nødvendig med tilgang på vann for stell av planter o.l. Driftsavdelingen trenger tilgang på strøm, og det trengs strøm ved atkomstpartiet som bør være opplyst. Det er ikke krav om et offentlig tilgjengelig toalett på gravplasser, men det bør vurderes. Eiendomsforhold Er arealet er i offentlig eie vil det gjøre prosessen noe lettere. Dersom det må erverves grunn må det kompenseres for dette økonomisk. Planstatus Det må vurderes om tiltaket krever utarbeidelse av reguleringsplan. Dette avhenger av planstatusen for det aktuelle området. Dersom arealet er avsatt til grav/urnelund i kommuneplanen, kan det være mulig å gjennomføre tiltaket uten reguleringsplan. En reguleringsprosess vil ta noe ekstra tid. Det er et stort behov for å få tilrettelagt for muslimske graver, og tidsaspektet vil derfor være viktig i vurderingen. Regulert areal til gravplass skal om mulig også omfatte en buffersone mellom gravplassareal og naboskap, og det bør dessuten foretas hensiktsmessig støyskjerming (gravferdslovens forskrift 2). Det må uansett utarbeides en kirkegårdsplan, i henhold til gravferdslovens forskrift 3. Denne skal inneholde en oversiktsdel, en teknisk del samt en beskrivelse. 7

8 Areal Det skal til enhver tid være ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning, jf. gravferdsloven 2. Disse skal være ferdig opparbeida. Det er en usikkerhet knytta til utviklingen i antall muslimer i åra framover, men som vist i tabellen på side 4 får vi et stadig mer flerkulturelt samfunn. Tar vi utgangspunkt i 600 muslimer, og tenker 20 år fram i tid, kommer vi til 360 graver for den perioden. Dette er et høyt tall, men når det gjelder gravplasser må vi ha et langsiktig perspektiv. I en regional sammenheng vil det være fornuftig å anlegge et større antall gravplasser. Gravferdsloven åpner for regionale løsninger, og for Ringerike vil det være naturlig å søke samarbeid med nabokommunene. Ut fra dette og pga. usikkerhet og kostnader foreslås det å opparbeide for 200 muslimske graver, og i tillegg sikre et større areal for en framtidig utvidelse. Selv om det er gravene som primært krever areal, er det en rekke andre forhold som også må innregnes i det totale arealet. Dette vil variere ut fra lokaliseringen av gravplassen. For etablering i tilknytning til eksisterende kirkegård, kan en antagelig se bort fra parkeringsarealer og driftsarealer i beregningen. Ved etablering av en helt ny gravplass må man beregne arealer til adkomst, veger, vegkanter, vegetasjon, grenseområder, sitteplasser, plasser for vann og avfall og dessuten areal til parkering og driftsavdeling. Nedenfor er det beregnet totalt arealbehov for en ny gravplass med 200 kistegraver. I dette regnestykket blir utnyttelsesgraden for gravplassen 40 %. Her er det også tatt med areal for et eventuelt takoverbygg. Nettoareal: 200 kistegraver à 4,5m 2 = 900 m 2 + Takoverbygg = 45 m 2 + Tillegg for annet areal, 150 % av nettoareal = 1350 m 2 = Totalt areal = 2295 m 2 Utvidelsesmuligheter Dagens kirkegårder blir i denne rapporten vurdert som alternative lokaliseringer. Det må utredes om det finnes utvidelsesmuligheter ved de enkelte kirkegårdene, og om disse kan benyttes til å etablere et muslimsk gravfelt. Evt. om det er plass til muslimske felt innenfor dagens kirkegård. Det bør også være muligheter for å utvide en muslimsk gravplass når det blir behov for det. Dette bør sikres ved revisjon av kommuneplanen Skille mot kristen kirkegård Dersom gravplassen skal ligge i tilknytning til eksisterende kirkegård, må det etableres et fysisk skille mellom disse (gjerde eller hekk). I følge Islamsk Råd Norge er det ikke nødvendig med egen inngang til den muslimske delen av gravplassen. Det har imidlertid kommet noen signaler fra andre om at det er ønskelig å slippe å gå for mye gjennom den kristne symbolikken. I følge ny gravferdslov ( 5) skal tros- og livssynssamfunn gis anledning til å gjennomføre en seremoni når en ny gravplass tas i bruk. Disse seremoniene overprøver ikke hverandre. Det er derfor ikke noe problem å nytte et areal som i dag er innenfor en av dagens kirkegårder til muslimske graver. Begrepet vigsling er tatt ut av loven. 8

9 Grunnforhold Ved grunnundersøkelser i et potensielt gravplassområde må tre forhold avklares: jorddybde over fjell, grunnvannsnivået samt jordpartiklenes størrelse og sammensetning. Dette må undersøkes nærmere etter lokalisering er valgt. Det skal være minst 1 meter jordoverdekning over kiste, og 0,3 meter jorddybde under kiste før en når fjellet. Når kista er cm høy betyr det at minste jorddybde må være 1,8 meter. Dersom det skal dreneres må dybden være noe større (minimum 2,0 m). Grunnvannsspeilet skal ligge minst 30 cm under underkant av gravlagt kiste. Det vil si 1.8 meter under ferdig terrengnivå. Dersom dette ikke tilfredsstilles må det dreneres. Jord som slipper vann og luft ned i dypere lag vil være å foretrekke. Jordsmonn er spesielt viktig på en muslimsk gravplass ettersom muslimer ønsker å fylle igjen gravene selv. Massen bør da være lettest mulig, og med lite stein. Dersom jorda på stedet ikke er egna, er det mulig med jordforbedring. Topografi Det ideelle helningsforhold for en gravplass varierer mellom 1:10 og 1:40. Det er viktig med helning slik at overvann renner bort. Følgende kriterier vil bli vurdert i silingen av alternativer til lokalisering av muslimsk gravplass i Ringerike: Beliggenhet - Nærhet til Hønefoss Drift - Tilknytning til eksisterende kirkegård - Tilgang på strøm og vann Eiendomsforhold Eksisterende arealbruk Planstatus - Kommuneplan - Reguleringsplan - Kreves regulering? Areal Utvidelsesmuligheter Skille mot kristen kirkegård Parkering Grunnforhold Topografi Støy Mulig interessekonflikt 9

10 5. SILING AV ALTERNATIVER Følgende alternativer er utredet: 1. Hønefoss kirkegård 2. Norderhov kirkegård 3. Ask kirkegård 4. Tyristrand kirkegård 5. Lunder kirkegård 6. Strømsoddbygda kirkegård 7. Veme kirkegård 8. Haug kirkegård 9. Hval kirkegård 10. Viker kirkegård 11. Nes kirkegård 12. Prestmoen Alternativene er utredet med utgangspunkt i silingskriteriene på forrige side. Først gjøres det en grovsiling av alternativer ut fra kriteriene beliggenhet (definert som avstand til Hønefoss) og utvidelsesmulighet (aktuelt for eksisterende kirkegårder). Etter denne grovsilinga tas 3 alternativer med videre til finsilinga. 5.1 GROVSILING AV ALTERNATIVER Beliggenhet avstand fra Hønefoss Avstand beregnes fra Hønefoss bru, og rundes til nærmeste hele kilometer. Alternativene som utredes videre er uthevet i tabellen nedenfor. Nr. Alternativer Avstand til Hønefoss (km) Utredes videre 1 Hønefoss kirkegård 0 Ja 2 Norderhov kirkegård 6 Ja 3 Ask kirkegård 8 Ja 4 Tyristrand kirkegård 15 Nei 5 Lunder kirkegård 24 Nei 6 Strømsoddbygda kirkegård 38 Nei 7 Veme kirkegård 12 Nei 8 Haug kirkegård 5 Ja 9 Hval kirkegård 15 Nei 10 Viker kirkegård 40 Nei 11 Nes kirkegård 55 Nei 12 Prestmoen 7,5 Ja 10

11 Utvidelsesmulighet Dette kriteriet er kun aktuelt for eksisterende kirkegårder, for å undersøke om det er mulig å etablere en muslimsk gravplass i tilknytning til kirkegården eller innenfor dagens kirkegård. Alternativene som utredes videre er uthevet i tabellen nedenfor. Nr. Alternativer 1 Hønefoss kirkegård Utvidelsesmulighet Nei Kommentar Kapasiteten ved Hønefoss kirkegård er svært pressa, og en utvidelse må prioritere urnegraver.* En liten utvidelse kan være aktuelt, men dette vil kreve mye tid.** Utredes videre Nei 2 Norderhov kirkegård Noe Nei 3 Ask kirkegård Ja Mot nordøst. Ja 8 Haug Ja Ja kirkegård 12 Prestmoen Ikke aktuelt I kommuneplan og reguleringsplan er det lagt opp til en utvidelse på vestsida av dagens kirkegård. Deler av dette arealet ligger innenfor dagens kirkegård. * Hønefoss kirkegård: En muslimsk gravplass bør ideelt sett lokaliseres i Hønefoss. Det er planlagt å etablere en ny urnelund på tomta foran krematoriet, men utover dette er det ingen muligheter for å utvide kirkegården. Kirkegården er bundet av omkringliggende boligområder og elva. Deler av Petersøya er regulert til grav- og urnelund, men dette er uaktuelt med tanke på grunnforhold og flomfare. ** Norderhov kirkegård: I kommuneplanen er det avsatt et stort areal til utvidelse av kirkegården, øst for dagens kirkegård. Dette er fra den gangen det var aktuelt med sentralkirkegård, noe det nå er gått bort i fra. En kirkegårdsutvidelse kan føre til at området blir for stort, og at proporsjonene sprenges. Riksantikvaren vil ikke tillate særlig utvidelse ved Norderhov, og en utvidelse her vil bli en lang prosess. I kommuneplanen ( 1.0.2) er det satt krav om at det skal utarbeides en reguleringsplan for hele området før det gjennomføres nye byggetiltak. Behovet for en muslimsk gravplass haster. Norderhov vil også være aktuell som avlastning for Hønefoss, i og med at kapasiteten her er såpass pressa. Norderhov er en av kirkegårdene som ligger nærmest Hønefoss, og mange i Hønefoss har preferanser hit. Konklusjon grovsiling Følgende 3 alternativer utredes videre i finsilinga: - Ask kirkegård - Haug kirkegård - Prestmoen. Ja 11

12 5.2 FINSILING ALTERNATIV 3 Aktuelt areal ASK KIRKEGÅRD Det kan vurderes å ta i bruk noen av dagens gravfelt til muslimsk gravfelt. Rkif har bedt om at man tar med gravfelt 7 og 8 i utredningen. Gravfeltene må da endres slik at de får riktig retning ift. Mekka. På gravfelt 7 og 8 er det hhv. 50 og 45 graver. Per september 2011 er det 142 ledige graver på Ask kirkegård, og det har i snitt vært 4 kistebegravelser per år de siste 5 åra. En utvidelse av kirkegården må bli mot nordøst. På motsatt side av Kapellveien går jernbanen, og ned mot elva er det for bratt til å utvide. Mot vest er det jordbruksland av høy verdi. Beliggenhet - Forholdsvis nær Hønefoss (8 km). - Hønefoss-Drammen bussen går forbi ca. hver andre time. - Ligger nær elva, med jernbanen rett nord for kirkegården. Området rundt er LNF-område, med jorder mot vest og skog ned mot elva. Drift - Arealet ligger i direkte tilknytning til kirkegården. - Enkel drift, med tilgang på strøm, vann, driftsavdeling og utstyr. Eiendomsforhold - Norderhov og Ask sokn eier det arealet som er avsatt til grav- og urnelund i kommuneplanen (se kartutsnitt side 14). - Arealet videre mot nordøst er i privat eie, og grunneier ønsker ikke å avstå grunn til dette formålet. Her må det i tilfelle eksproprieres. Eksisterende arealbruk - Arealet som er innenfor dagens kirkegård er opparbeida til gravplasser - Det private arealet mot nordøst er ryddet for skog, og deretter er det planta. Planstatus - Kommuneplan: Kartutsnitt på side 14 viser hvilket areal som er avsatt til grav- og urnelund. Arealet utenfor dette er avsatt til landbruks- natur og friluftsområde (LNF). - Reguleringsplan: Arealet er ikke regulert. - Dersom kirkegården skal utvides utover soknets eiendom og det som er avsatt i kommuneplanen, må det utarbeides en reguleringsplan. Dette er også et krav dersom det skal eksproprieres. Areal - Utvidelsesmuligheter - Det er rom for en liten utvidelse av dagens kirkegård innenfor det som er avsatt til grav- og urnelund i kommuneplanen. Det er en viss usikkerhet omkring videre utvidelsesmuligheter. Skille mot kristen kirkegård - Det kan skilles med et gjerde eller hekk mellom den kristne kirkegården og den muslimske delen. Parkering - Dagens parkering ved hovedinngangen til kirkegården har plass til 8-10 biler. - Det er mulig å etablere nye parkeringsplasser langs Kapellveien, i tilknytning til en evt. utvidelse. Grunnforhold - Innenfor dagens kirkegård er det gode grunnforhold, med sandgrunn. Forholdene utenfor kirkegården må undersøkes 12

13 nærmere dersom det blir aktuelt med en utvidelse. Topografi - Arealet er nokså flatt. Støy - Jernbanen og Rv 35 går rett nord for kirkegården. Det vil være noe støy fra jernbanen, men dette gjelder også dagens kirkegård. Det går vanligvis kun to tog i døgnet innenfor seremonitid. Mulig interessekonflikt - Arealet er i jordpolitisk arealvurdering vurdert til klasse A (meget sterke landbruksinteresser). En gravplass er et samfunnsnyttig formål, noe som kan gjøre det lettere å få tillatelse til å benytte landbruksjord. Her er det ikke samsvar mellom kommuneplan og jav-klassifiseringa. Hele den nye delen av dagens kirkegård er klassifisert som a-jord. - Grunneier ønsker ikke å avstå grunn til formålet. Oppsummert - Ask har i dag god kapasitet, hvor en del av kirkegården ikke er tatt i bruk. Her er det mulig å ta i bruk noen eksisterende felt til muslimske graver, samt å utvide noe innenfor soknets eiendom. - Videre utvidelse vil kreve regulering og ekspropriasjon. Det aktuelle arealet. 13

14 Utsnitt fra gjeldende kommuneplan, vedtatt

15 ALTERNATIV 8 HAUG KIRKEGÅRD Aktuelt areal - I kommuneplan og reguleringsplan er det lagt opp til utvidelse på vestsida av dagens kirkegård. - Aktuelt areal for muslimsk gravplass er enten i sørvest, eller nederst på den nye delen i nordvest (se illustrasjon neste side). Beliggenhet - Ligger forholdsvis nær Hønefoss (5 km). - To bussruter: Klekken ring (ca. hver halvtime på dagtid). Jevnakerbussen (ca. hver andre time). - Arealet er omgitt av LNF-område og boligområder. Drift - Arealet i sørvest ligger i direkte tilknytning til kirkegården, mens arealet i nordvest ligger inne på dagens kirkegård. - Enkel drift, med tilgang på strøm, vann, driftsavdeling og utstyr. Eiendomsforhold - Nordvest: 134/7 eies av Haug sokn. - Sørvest: 134/1 er i privat eie. Eksisterende - Park/kirkegård, grøntområde og skog. arealbruk Planstatus - Kommuneplan: Grav- og urnelund. - Reguleringsplan: Regulert til grav- og urnelund i reguleringsplan Haug Kirkegård, vedtatt En muslimsk gravplass kan dermed etableres uten reguleringsplanprosess. Areal - Sørvest: Ca kvm. - Nordvest: Ca kvm, altså god plass til å anlegge 200 muslimske graver. Utvidelsesmuligheter Skille mot kristen kirkegård - Her vil det være utvidelsesmuligheter både for kristne og muslimske graver. En muslimsk gravplass her vil bruke av dagens kirkegård, men det vil fortsatt være ledige graver. Det er imidlertid noe press i Haug. Ullerål sokner gravferdsmessig til Haug, i og med at de ikke har egen kirkegård. - Sørvest: Det er ikke gjerde mellom arealet og kirkegården, kun en nivåforskjell med en steinmur som fungerer som en naturlig avgrensning. - Nordvest: Det kan skilles med et gjerde eller hekk mellom den kristne kirkegården og den muslimske delen. Den muslimske gravplassen får felles inngang med resten av kirkegården. Inngangsporten har kristelig utsmykning. Parkering - Eksisterende parkering er langs muren ved hovedinngangen. Grunnforhold - Sørvest: Ikke så god jord. Arealet er trolig bedre egna for urnegraver/minnelund enn kistegraver. - Nordvest: Gammel landbruksjord, massen kan brukes som den er. Det må dreneres, og gravene må endres. Topografi - I den nordvestre delen er det flatt. Støy - Rolig område. Mulig interessekonflikt - Begge arealene er i jordpolitisk arealvurdering vurdert til klasse A (meget sterke landbruksinteresser). En gravplass er et samfunnsnyttig formål, noe som kan gjøre det lettere å få tillatelse til å benytte landbruksjord. I tillegg er arealene avsatt til formålet i gjeldende kommuneplan, og regulert i reguleringsplan Oppsummert - Haug har per i dag god kapasitet. Men dette er et område i vekst, 15

16 - og det bør etableres flere urnefelt. Her vil det fortsatt være utvidelsesmuligheter, selv om det etableres en muslimsk gravplass. Tiltaket er i tråd med overordna planer, og kan gjennomføres uten planprosess. Det mest aktuelle arealet er i nordvestre del av kirkegården. Kartutsnittet viser dagens kirkegård i Haug, samt de aktuelle områdene for utvidelse. Over: Utvidelsesområde i sørvest. Til høyre: Utvidelsesområdet i nordvest. Det aktuelle arealet ses helt bakerst på bildet. 16

17 ALTERNATIV 12 PRESTMOEN Aktuelt areal - Gnr/bnr 42/1/0. Den vestlige delen av området, i tilknytning til veien. Beliggenhet - Prestmoen ligger ca 7,5 km sørvest for Hønefoss (se kart neste side). - Det er et grustak i området. RK fester en tomt av opplysningsvesenets fond hvor det er slamlagune. Det kan være et problem med lukt fra slamanlegget. Drift - Arealet ligger ikke i tilknytning til eksisterende kirkegård. - Det må etableres vann, strøm, driftsavdeling og evt. toalett. Det er lagt vannledninger i veien nesten fram til området. - Rkif er negativ til å etablere en ny frittstående gravlund, som vil være dyr å etablere og drifte. Eiendomsforhold - Eies av Opplysningsvesenets fond (OVF). OVF har gitt tilbakemelding om at det kan være aktuelt å selge areal, forutsatt at fondet avgjør nærmere plassering av gravplassen. Eksisterende - Skog arealbruk Planstatus - Kommuneplan: LNF-område. - Arealet er ikke regulert. - Her vil det kreves regulering. Areal - Stort tilgjengelig areal. Utvidelsesmuligheter - Ja. Skille mot kristen - Ikke aktuelt. kirkegård Parkering - Det må etableres parkering og atkomst. Grunnforhold - Må undersøkes, trolig sand. - Arealet må dreneres. Topografi - Stort sett flatt. Støy - Dersom E16 blir lagt over Prestmoen vil det bli betydelig støy herfra. Mulig interessekonflikt - En mulig korridor for ny E16 er lagt ved Prestmoen. Dette er et av flere alternativer. Dersom løsningen blir valgt blir det en 4- felts vei med fartsgrense på 100 km/t, noe som generer mye støy. Her ligger det en stor usikkerhet. Valg av korridor for E16 vil først være avklart våren Landbruksinteresser: Jav klasse A. Skog med høg bonitet. Oppsummert - Tiltaket krever regulering og kjøp av grunn. - Gode utvidelsesmuligheter. - Gravplassen vil ikke ligge i tilknytning til eksisterende kirkegård, og alt av vei, parkering, driftsavdeling osv. må etableres. Dette innebærer betydelige etableringskostnader, samt økte driftsutgifter. - Usikkerhet ift. korridor for ny E16. 17

18 18

19 OPPSUMMERING AV FINSILINGEN ASK KIRKEGÅRD HAUG KIRKEGÅRD PRESTMOEN Aktuelt areal Nordøst på dagens kirkegård Nordvest på dagens kirkegård Gnr/bnr 42/1/0. I tilknytning til veg. Beliggenhet 8 km fra Hønefoss 5 km fra Hønefoss 7,5 km fra Hønefoss Drift Enkel drift, tilgang på strøm, vann, driftsavdeling og utstyr. Enkel drift, tilgang på strøm, vann, driftsavdeling og utstyr. Det må etableres vann, strøm, driftsavdeling og evt. toalett. Eiendomsforhold Privat eie Haug sokn Opplysningsvesenets fond Eksisterende arealbruk Kirkegård Park/kirkegård Skog Planstatus Krever ikke regulering Krever ikke regulering Krever regulering Areal Ca kvm Ca kvm Stort tilgjengelig areal Utvidelsesmuligheter Usikkert Ja Ja Skille mot kristen kirkegård Gjerde/hekk Gjerde/hekk Ikke aktuelt Parkering Eksisterer Eksisterer Må etableres Grunnforhold Gode grunnforhold innenfor dagens kirkegård. Gammel landbruksjord Trolig sand Topografi Nokså flatt. Flatt Flatt Støy Noe Nei Evt. fra ny E16 Mulig interessekonflikt Landbruksinteresser Grunneier ønsker ikke å avstå grunn til videre utvidelse. Landbruksinteresser Landbruksinteresser Korridor for ny E16 19

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/1662-12 Arkiv: D41 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING Forslag til vedtak: 1. Utredningen om gravplasser

Detaljer

GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT

GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT Arkivsaksnr.: 12/4531 Arkiv: BYG 78/77 Saksnr.: Utvalg Møtedato 58/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen for

Detaljer

GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE

GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING RINGERIKE KIRKELIGE FELLESRÅD GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE UTREDNING Guro Skinnes 07.12.12. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK... 6 Begreper...

Detaljer

Gravplasser iasker kommune

Gravplasser iasker kommune Gravplasser iasker kommune Behov for utvidet kapasitet Mai 2014 Vedlegg 11 til kommuneplanen 2014-2026 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING:... 3 Gravreserve og gjenbrukspotensiale:... 3 Befolkningsprognoser

Detaljer

Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd

Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd Møte med tros- og livssynssamfunn Forslag til foiler for kontaktmøte med tros- og livssynssamfunn om gravferd, jf 23 i gravferdsloven. Utarbeidet av

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering -

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Kirkekontoret Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Telefon 56 15 71 00 KIRKEGÅRDENE I ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden. Etter vedtektene

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/4860-1 Dato: 22.4.2014 PLAN FOR UTVIKLING AV GRAVPLASSER - MANDAT INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret

Detaljer

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering -

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Lyngneset 26, 5302 Strusshamn tlf. 56157100 - post@kirken-askoy.no www.kirken-askoy.no GRAVPLASSENE PÅ ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden.

Detaljer

Gravferd. en verdig avskjed med livet

Gravferd. en verdig avskjed med livet Gravferd en verdig avskjed med livet Stavanger kirkelige fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet i kommunen og forvalter 9 gravlunder og krematorium. Vi yter tjenester for hele kommunens befolkning uavhengig

Detaljer

Informasjon om gravferd i. Lund og Heskestad. Lund kirkelige fellesråd

Informasjon om gravferd i. Lund og Heskestad. Lund kirkelige fellesråd Informasjon om gravferd i Lund og Heskestad Lund kirkelige fellesråd Mai 2016 Når livet tar slutt - - - Lund kirkelig fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet for Lund kommune sine innbyggere, uavhengig

Detaljer

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift.

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtekter for gravplassene i Haugesund Side 1 Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtatt av Haugesund kirkelig fellesråd

Detaljer

Lovregulerte gravferdsrutiner for minoritetar Gravferdsrutinar for muslimar

Lovregulerte gravferdsrutiner for minoritetar Gravferdsrutinar for muslimar Lovregulerte gravferdsrutiner for minoritetar Gravferdsrutinar for muslimar Kurs i praktisk gravplassdrift Hønefoss 23 26. oktober, 2017 Eirik Stople Rådgiver NFG Muslimsk gravferd Tilpassa gravferdslov

Detaljer

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lovens tittel endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). Jf. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding

Detaljer

Plan og tekniske tjenester. Geitryggen gravlund. Presentasjon av planprogram, orienteringssak UMF Finnsnes,

Plan og tekniske tjenester. Geitryggen gravlund. Presentasjon av planprogram, orienteringssak UMF Finnsnes, Plan og tekniske tjenester Geitryggen gravlund Presentasjon av planprogram, orienteringssak UMF Finnsnes, 5.11.2015 Bakgrunn, historikk vedtak i LK og i MR 18.10.1995 vedtak MR 77/95: Ber LK sette i gang

Detaljer

UTVIDELSE TRØMBORG KIRKEGÅRD

UTVIDELSE TRØMBORG KIRKEGÅRD UTVIDELSE TRØMBORG KIRKEGÅRD BESKRIVELSE Nils Skaarer BAKGRUNN Utvidelsen av Trømborg kirkegård gjøres på bakgrunn av Gravferdslovens 2, om krav til kirkegårder. Det er gjort nødvendige vedtak i Eidsberg

Detaljer

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE.

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. FESTING AV GRAVPLASS Ordet feste tilsvarer reservere eller bygsle. Man reserverer gravplassen slik at den ikke kan gjenbrukes før man selv vil. Den som er oppført som fester

Detaljer

HISTORIKK AKTUELLE LOVER

HISTORIKK AKTUELLE LOVER HISTORIKK Landskapslovene fra middelalderen Kirkeloven fra 1851 omtaler kirkegården 1897 Lov om kirke og kirkegård. Knapp lovtekst. Stod seg i 100 år. 1913 Lov om likbrænding. Åpnet opp for kremasjon i

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård. Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård

Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård. Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NOME KOMMUNE gitt i medhold av

Detaljer

INNFØRING I LOVER OG REGLER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016

INNFØRING I LOVER OG REGLER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016 INNFØRING I LOVER OG REGLER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Tromsø, 25.- 28. april 2016 HISTORIKK Landskapslovene fra middelalderen Kirkeloven fra 1851 omtaler kirkegården 1897 Lov om kirke og kirkegård.

Detaljer

Sorg i islam. Ghulam Abbas. En verdig slutt på livet AHUS

Sorg i islam. Ghulam Abbas. En verdig slutt på livet AHUS Sorg i islam En verdig slutt på livet Ghulam Abbas AHUS Agenda Kort om Al-Khidmat Islamsk Råd Norge (IRN) Koranen om døden Barnedød Døden i islam Muslimske skikker Sorg i islam Veien videre Oppsumering

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder Kirkegårder i Hamar kommune - Øvre Vang kirkegård - Hamar kirkegård - Vang kirkegård - Hol gravlund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-705 2016/78-29 12.05.2016 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Veiledning ved dødsfall

Veiledning ved dødsfall Kirkegårdskontoret Veiledning ved dødsfall Til etterlatte ved dødsfall: Å miste noen kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske spørsmål som må avklares. Det er ofte lettere å

Detaljer

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Tromsø 2016

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Tromsø 2016 GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING Tromsø 2016 VED ÅPNING OG LUKKING AV GRAV Vi må følge gjeldende lover og regler Tenk sikkerhet Tenk verdighet Alt vi gjør skal kunne skje åpenlyst KISTEGRAVLEGGING

Detaljer

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 Gravplasser og krematorium Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 08.06.2016 Hensikt 1. Gi komiteen faktagrunnlag om dette politikkområdet 2. Introdusere noen tema

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur

00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur 00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur I,'" < ( S.J 1iliY r, -- Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ;,....1aG(o 6....&... Gb......,»w...... _._......._,å Høring-

Detaljer

Gitt i medhold av lov av 7.juni om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd

Gitt i medhold av lov av 7.juni om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd Gitt i medhold av lov av 7.juni 1996 om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd 23.08.2016. Godkjent av Borg bispedømmeråd 27.10.2016 1 GRAVPLASSTILHØRIGHET

Detaljer

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten Prinsipielle utgangspunkt: 1. Gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for

Detaljer

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

VEDTEKTER. for gravplassene i Gjerdrum kommune. Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21

VEDTEKTER. for gravplassene i Gjerdrum kommune. Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 VEDTEKTER for gravplassene i Gjerdrum kommune Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 Vedtatt av Gjerdrum og Heni menighetsråd 24. april 2008. Endret i

Detaljer

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV Saksframlegg Arkivsak: 14/972-2 Sakstittel: HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV K-kode: C84 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 10.06.2015 044/15 Kommunestyret 24.06.2015 046/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 10.06.2015 044/15 Kommunestyret 24.06.2015 046/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-L12 14/569 15/4099 Steinar Lund. 26.05.2015 Utvidelse av kirkegård Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 10.06.2015

Detaljer

Lover og regler. Etiske utfordringer og praktisk gjennomføring

Lover og regler. Etiske utfordringer og praktisk gjennomføring Lover og regler Etiske utfordringer og praktisk gjennomføring Trondheim. Seminar. 29.10.2015. Effektiv gravplassutnyttelse og gjenbruk av kistegraver. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Grunnleggende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for gravplassene i Bergen

Vedtekter for gravplassene i Bergen Vedtekter for gravplassene i Bergen Godkjent av Bjørgvin bispedømmeråd 13.06.2015 med ikrafttredelse 01.07.2015 1 Innhold: 1 Forvaltning 2 Definisjoner 3 Ferdsel på gravplassene 4 Tilvisning av grav 5

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 02.04.2012 Sist revidert dd.mm.åååå Plan

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg LEINSTRAND KIRKEGÅRD FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/14363 Saksbehandler: Solrun Paasche Forslag til vedtak: Bystyret vedtar reguleringsplan for

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/729-1 Arkiv: 16/1 Saksbeh: Thorvald A. Garthe Dato: 27.02.2015 Søknad om fradeling av tomter ifm. overføring av eierskap til kirker og kirkegårder

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

PLAN FOR UTVIKLING AV GRAVPLASSER I DRAMMEN 2016-2019

PLAN FOR UTVIKLING AV GRAVPLASSER I DRAMMEN 2016-2019 PLAN FOR UTVIKLING AV GRAVPLASSER I DRAMMEN 2016-2019 Høringsdokument 1.februar 2015 Høringsfrist 31.mars 2015 DEN NORSKE KIRKE Drammen kirkelige fellesråd 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 1.1 Nedsatt

Detaljer

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI Oppdragsgiver Gamvik kommune Rapporttype Kostnadsberegning Dato 2017-03-20 NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT

Detaljer

ENDRINGER NØKKELTALL INNLEDENDE DEL VELKOMMEN gravplasser

ENDRINGER NØKKELTALL INNLEDENDE DEL VELKOMMEN gravplasser VELKOMMEN INNLEDENDE DEL Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Trondheim, 13.-16. oktober 2014 2 NØKKELTALL ENDRINGER 2200 gravplasser Økt kulturelt mangfold 45 000 døde i året 35 % blir kremert 1050 årsverk

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1782 Arkiv: Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I DRAMMEN Vedtektene gjelder fra 1. januar 2015. Vedtektene er vedtatt av Drammen Kirkelige Fellesråd 15.12.2014 og godkjent av Tunsberg

Detaljer

Nytt sykehus i Nedre Buskerud

Nytt sykehus i Nedre Buskerud Nytt sykehus i Nedre Buskerud En forberedende arealstudie for en mulig fremtidig fylkessykehusplassering på Ytterkollen i Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune Virksomhet Samfunnsutvikling Geodataavdelingen

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI FROSTA, LEVANGER OG VERDAL Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Vedtatt av Sør-Innherad Kirkelig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE Jfr.lov av 7 juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd ( Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Leirfjord kirkelige fellesråd den 12.04.2016 Godkjent

Detaljer

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Stavanger 2017

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Stavanger 2017 GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING Stavanger 2017 VED ÅPNING OG LUKKING AV GRAV Vi må følge gjeldende lover og regler Tenk sikkerhet Tenk verdighet Alt vi gjør skal kunne skje åpenlyst KISTEGRAVLEGGING

Detaljer

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften).

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften). Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften). Kapittel I. Gravplass 1. Orden og verdighet Gravplassen skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Vedlegg til sak om gravferdsforvaltning - nåsituasjonsbeskrivelse /TG

Vedlegg til sak om gravferdsforvaltning - nåsituasjonsbeskrivelse /TG Vedlegg til sak om gravferdsforvaltning - nåsituasjonsbeskrivelse 1.3..2016 /TG Forvaltning av gravferd er forskjellig i de tre fellesrådsområdene. I Stokke har fellesrådet ansvaret for hele området, Andebu

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Nordnorsk krematorium

Nordnorsk krematorium Fylkesmannen januar 2017 Nordnorsk krematorium oppstart drift - muligheter Nils H. Opsahl ... KREMASJONSPROSENT TROMSØ 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2013 2014 2015 2016 10 mnd 2017 2018

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov - høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov - høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 46/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov - høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 46.1/14 Høring NOU 2014: 2 Lik

Detaljer

FORSLAG HAVSTEIN GÅRD, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KIRKEGÅRD OG BEVARING AV KULTURLANDSKAP REGULERINGSBESTEMMELSER

FORSLAG HAVSTEIN GÅRD, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KIRKEGÅRD OG BEVARING AV KULTURLANDSKAP REGULERINGSBESTEMMELSER TRONDHEIM KOMMUNE Plan- og bygningsenheten FORSLAG Arkivsak:03/19209 HAVSTEIN GÅRD, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KIRKEGÅRD OG BEVARING AV KULTURLANDSKAP REGULERINGSBESTEMMELSER Planen er

Detaljer

GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER

GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER DEN NORSKE KIRKE Hobøl Kirkelig Fellesråd GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER 1.1.2017 1. Forvaltning 1.1 Gravplassene i Hobøl kommune er underlagt administrasjons og myndighetsområde til Hobøl kirkelige

Detaljer

Fra flyplass til gravplass

Fra flyplass til gravplass Fra flyplass til gravplass Gravplass forvaltning I alle norske kommuner finnes gravplasser i alt over 2000. De aller fleste av disse forvaltes og drives av kirkelig fellesråd. Gravferdsloven gir kirkelig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Høring - forslag til ny forskrift til gravferdsloven

Høring - forslag til ny forskrift til gravferdsloven Fomyings-, administrasjons og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8004 Dep 003 O Oslo FVardato: 1.11.2012 rvårref.: KA 11343 [ Deres dato: 28.06.12 rdercsref.: 121719 FSaksbehandlcr: Ø. Dahle Høring

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for utvidelse av Klæbu kirkegård m.m. Kommunestyret Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund

Forslag til reguleringsplan for utvidelse av Klæbu kirkegård m.m. Kommunestyret Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund Forslag til reguleringsplan for utvidelse av Klæbu kirkegård m.m. Kommunestyret Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/12 Kommunestyret 26.01.2012 15/12 Formannskapet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd Kulturdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 14/00171-4 Dag Landmark, 61 14 64 82 000 18.09.2014 Høringssvar

Detaljer

Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark

Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Mandal kirkelige fellesråd 18. mai 1999, med

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 13/ TT 000 Sola,

Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 13/ TT 000 Sola, Kulturdepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8004 Dep. 0030 OSLO E-post: postmottak@kud.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 13/00018-002 TT 000 Sola, 30.09.2014 HØRINGER NOU 2014

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Høringsuttalelse. Innledning. Om Vestfold krematorium og høringsuttalelsen. Til høringsbrevet

Høringsuttalelse. Innledning. Om Vestfold krematorium og høringsuttalelsen. Til høringsbrevet Høringsuttalelse Uttalelse fra Vestfold krematorium til Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Høringsnotat 2010 av Det kongelige fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement. Innledning Om Vestfold

Detaljer

GRAVPLASSENES PLASS I

GRAVPLASSENES PLASS I GRAVPLASSENES PLASS I FORVALTNINGEN Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG Molde, 25.- 28. oktober 2017 VELKOMMEN 2 NØKKELTALL 2200 gravplasser i Norge 40 000 døde i året 40 % blir kremert 3 Kvitsøy, Rogaland

Detaljer

KOMMUNEPLAN OG REGULERINGSPLAN. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset NFG, Administrasjon av gravplass. El Campanario, 30. oktober- 5.

KOMMUNEPLAN OG REGULERINGSPLAN. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset NFG, Administrasjon av gravplass. El Campanario, 30. oktober- 5. KOMMUNEPLAN OG REGULERINGSPLAN Gravplassrådgiver Åse Skrøvset NFG, Administrasjon av gravplass El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016 OPPBYGGING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Plandel Kommuneplan Reguleringsplan

Detaljer

Fra et samfunnsøkonomisk ståsted: er kremasjon med urnenedsettelse å foretrekke framfor kistegravlegging?

Fra et samfunnsøkonomisk ståsted: er kremasjon med urnenedsettelse å foretrekke framfor kistegravlegging? Fra et samfunnsøkonomisk ståsted: er kremasjon med urnenedsettelse å foretrekke framfor kistegravlegging? Anne Line Bretteville Jensen, Forskningsleder, SIRUS Fra mandatet: «Plassmangel ved gravplasser

Detaljer

GRAVFESTE. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016

GRAVFESTE. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016 GRAVFESTE Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Tromsø, 25.- 28. april 2016 FRIGRAV Rett til fri grav er knyttet opp mot bostedskommune Fredningstid= frigravsperiode Ansvarlig for graven. Tilsvarende rettigheter

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og 1. oktober kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo

Fornyings-, administrasjons- og 1. oktober kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Fornyings-, administrasjons- og 1. oktober 2010. kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo e-post: postmottak@fad.dep.no Vår ref: 542/lovgivning Høring forslag om endringer i gravferdsloven og kirkeloven

Detaljer

Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune

Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Vedtektene er gitt med hjemmel i lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 7. juni 1996 nr. 32 21 (gravferdsloven). Vedtektene utfyller gravferdsloven og forskrift

Detaljer

KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring

KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Per Tanggaard Saksdokumenter: Endringer i forskrifter til

Detaljer

Endringer i gravferdsforskriften

Endringer i gravferdsforskriften 1 av 8 18.01.2013 09:27 Du er her: regjeringen.no / Fornyings-, administrasjons... / Dokumenter / Rundskriv / Endringer i gravferdsforskriften Rundskriv, 18.12.2012 Nr.: P-12/2012 Endringer i gravferdsforskriften

Detaljer

Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).

Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10. januar 1997 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder,

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

Vedtatt i fellesråd smøte ak 8/15

Vedtatt i fellesråd smøte ak 8/15 Vedtatt i fellesråd smøte 8.9.2015 ak 8/15 VERNEPLAN FOR GRAVER I DRAMMEN 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 5 1.1 Hjemmel for vern av gravplass eller deler av denne... 5 1.2 Festeavtaler for vernede

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE

BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE Side: 1 av 13 BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE Bergen, nov. 2007 n:\500\66\5006696\dok\oya0044d rapport1.doc 2007-11-05 Side: 2 av 13 BARNEHAGETOMTER I SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN.

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4609-30 Arkiv: L12 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag

Detaljer

GRAVPLASSENES PLASS I

GRAVPLASSENES PLASS I GRAVPLASSENES PLASS I FORVALTNINGEN Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016 VELKOMMEN 2 NØKKELTALL 2200 gravplasser i Norge 40 000 døde i året 40 % blir kremert

Detaljer

Søknad om forhåndshøring om regulering av forretning og boliger på Hallingby.

Søknad om forhåndshøring om regulering av forretning og boliger på Hallingby. Ringerike kommune Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Vågårdsveien 210 3516 Hønefoss Tlf 909 59283 Org nr 997 275 675 MVA

Detaljer

Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen

Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen Deres ref.: Vår ref.: 14/3-32 Det kgl kulturdepartement Saksbehandler: RKHLN P.B. 8030 Dep. Direkte innvalgtlf:: 61 15 33 14 Arkivkode: 009 0030 OSLO Dato:

Detaljer

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Vestre Spone i Modum kommune Driftsplan Juli 2008 Revidert Januar 2009, Modum kommune 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Siljan kommune, avdeling for teknikk og miljø, august 2008 Innledning Siljan kommune vedtok 19. juni 2007 ny kommuneplan. Prosessen med arealdelen av kommuneplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI KIRKE Høringsutkast 15-01.2016 Justert i høringsperiode. Detaljregulering - Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI KIRKE Høringsutkast 15-01.2016 Justert i høringsperiode. Detaljregulering - Planbestemmelser REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI KIRKE Høringsutkast 15-01.2016 Justert i høringsperiode Detaljregulering - Planbestemmelser Vedtatt av kommunestyret, K-sak xx/2016 den xx.xx.2016 REGULERINGSPLAN FOR VEGÅRSHEI

Detaljer

Gravplassforvaltning og gravplasspolitikk

Gravplassforvaltning og gravplasspolitikk Kirkebygg Gravplassforvaltning og gravplasspolitikk Møte mellom Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv og Drammen kirkelige fellesråd 7.juni 2015 1 Kirkebygg 1. Rapporten om Drammen krematorium 2.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene

kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene GRAVFERDSLOV OG LOKALE FORSKRIFTER 1 2 I dette heftet presenteres et utdrag av Gravferdsloven av 1996, med tilhørende forskrifter,

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning. Norsk forening for gravplasskultur

Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning. Norsk forening for gravplasskultur Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning Norsk forening for gravplasskultur GFL 1. Grunnleggende bestemmelser Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Nytt forslag

Detaljer