FORSVARETS VETERANER Brukerundersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSVARETS VETERANER Brukerundersøkelse"

Transkript

1 FORSVARETS VETERANER Brukerundersøkelse

2 FAKTA Innledning Hva mener veteranene? Brukerundersøkelse: For første gang har vi spurt veteranene hva de mener om Forsvarets tjenester. I arbeidet med å få på plass et best mulig veterantilbud, er det er viktig å få kunnskap om hvordan veteranene selv opplever de tjenester og den oppfølging som utøves av Forsvaret. Det er også viktig å hente inn veteranenes egne forslag til forbedring. Forsvarets veterantjeneste har derfor i november og desember 2012 utført en kartlegging av veteranenes meninger, som ledd i evalueringen av hele veterankjeden. Det er gjennomført 104 intervjuer med veteraner, veteranfamilier og etterlatte, hovedsakelig fra de siste 10 år veteraner har svart på en elektronisk spørreundersøkelse. De fleste som ble La det ikke være tvil veteranene tilhører Forsvaret. De var, er og forblir våre soldater. Forsvarssjef Harald Sunde intervjuet samt alle de som besvarte den elektroniske spørreundersøkelsen jobber i Forsvaret. Vi gjengir essensen i deres tilbakemeldinger på hvordan Forsvarets veterankjede før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner fungerer, og forslag til forbedringer. Svarene fra begge undersøkelsene er i stor grad sammenfallende. Det er derfor grunnlag for å si at undersøkelsene bekrefter hverandre innbyrdes. Brukerundersøkelsen ble gjennomført på et tidspunkt der Regjeringens handlingsplan har virket i snart 2 år. En rekke av tiltakene som Forsvaret har ansvar for er under planlegging for iverksetting. Andre tiltak, som for eksempel mellomlanding og avslutningstreff, er allerede gjennomført i praksis. Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» ble lagt frem 2. mai 2011 og er en plan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste. Handlingsplanen er underskrevet av seks statsråder og består av 126 tiltak som skal implementeres i løpet av perioden Målet med handlingsplanen er å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av Forsvarets veteraner og øvrig personell som planen omhandler. Planen fokuser på forebyggende tiltak, kompetansebygging, samarbeid på tvers av sektorer, forskning og utvikling og tiltak som skal bidra til å øke anerkjennelsen av våre veteraner. Tiltak 55 i handlingsplanen sier at Forsvaret skal «evaluere de delene av virksomheten som har veteranrelaterte oppgaver i den hensikt å etablere et effektivt og kompetent apparat til å ta seg av veteraner i tjeneste og veteraner som har avsluttet sitt arbeidstakerforhold til Forsvaret». Den komplette sluttrapporten for tiltak 55 kan lastes ned på lenker/documents/2013-t55.pdf I den rapporten inkluderes også hele brukerundersøkelsen. 2 Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse 3

3 Veterankjeden starter før tjeneste, med seleksjon og opptrening før utreise, og fortsetter så med gjennomføring av oppdraget. Deretter følger hjemkomst med medaljeseremoni og helseundersøkelse. Forsvaret har videre et spesielt oppfølgingsansvar i ett år etter hjemkomst fra tjeneste i internasjonale operasjoner, for å fange opp eventuelle problemer. Dette skal sikre en god overgang til det sivile. FØR UNDER SELEKSJON TRENING TJENESTE MELLOMLANDING ETTER HJEMKOMST HELSEKARTLEGGING AVSLUTNINGSSAMLING 4 Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse 5

4 tjenestegjørende Som har sluttet Skadde Familier Etterlatte Spørreskjema 66 stadig tjenestegjørende veteraner er intervjuet. De fleste har tjenestegjort i Afghanistan i perioden mellom 2010 og under sjefsnivå Denne gruppen består av grenaderer på kontrakt, men også avdelingsbefal med hovedtyngen løytnanter, kapteiner og majorer. 13 sjefer Personer med selvstendig kommando over en enhet eller avdeling. De fleste er oberst. 5 militære observatører Denne gruppen består av offiserer som har stilling i et FN-oppdrag som ubevæpnet militær observatør. 5 stabsoffiserer Alle de spurte i denne gruppen har hatt stilling i en høyere internasjonal stab i Afghanistan. 13 veteraner som har sluttet i Forsvaret, og nå har sivil arbeidsgiver, er intervjuet. Denne gruppen består av personer med grad fra menig til oberstløytnant. De har gjennomsnittlig tre kontingenter hver. De vært i Afghanistan, Libanon, Makedonia og Tsjad, og har deltatt i tiden 1983 til 2012, de fleste i 2008 og Hensikten med å intervjue veteraner med kontingenter helt tilbake til 1980-tallet, er blant annet for å fange opp hvilke endringer som har skjedd i løpet av de siste årene. Ni skadde er intervjuet. Disse fordeler seg på seks fysisk skadde og tre psykisk skadde. De fleste er skadd i Afghanistan. Seks av de intervjuete arbeider fortsatt i Forsvaret. Tre har sluttet etter å ha deltatt på kontrakt i en internasjonal operasjon for Forsvaret, og er nå i arbeid hos sivil arbeidsgiver delvis med tilrettelagt stilling eller studerer. Alle har deltatt i to eller flere kontingenter i internasjonale operasjoner. De fysiske skadene stammer fra miner, skudd og veibomber. De psykiske skadene stammer fra høyt spenningsnivå eller alvorlige hendelser og påkjenninger under tjeneste. Åtte familier er intervjuet med et noe tilpasset intervjuskjema som fokuserte på familienes situasjon. Alle som er intervjuet er ektefelle eller samboer til en veteran, de fleste med tjeneste i Afghanistan. Fire av de intervjuete har barn. De fleste som intervjues er yrkesaktive i sivile stillinger, noen er ansatt i Forsvaret. De fleste bor i nærheten av en militær avdeling eller garnison. Det er gjennomført en gruppesamtale og to enkeltintervju med etterlatte etter åtte omkomne, de fleste under tjeneste i Afghanistan i tiden 2009 til De som ble intervjuet var alle i nær familie med den omkomne: Ektefelle, samboer, foreldre eller søsken. Intervjuene er gjennomført i forbindelse med Forsvarets minnedag for etterlatte. Intervjuenes hensikt var først og fremst å lytte til de etterlatte: Har de forslag til forbedring av Forsvarets støttevirksomhet? Hva synes de om de tiltak og den ivaretakelse som gjennomføres i dag? Hensikten med spørreundersøkelsen er så langt som mulig å understøtte bekrefte eller avkrefte synspunkter fra intervjuene. Skjemaet ble sendt ut til ca personer i tiden november. 12. desember 2012 ble undersøkelsen endelig avsluttet. Bare veteraner fikk anledning til å fylle ut. Av 1535 svar totalt er 1125 svar fra veteraner. 289 skjemaer ble returnert som ikke-veteran, 46 ønsket ikke å delta og 75 var ufullstendige som derfor ble forkastet. 6 Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse 7

5 66 tjenestegjørende Før, under og etter internasjonale operasjoner Flertallet av veteranene mener dagens ordning i hovedsak fungerer godt. Likevel gjenstår mye spesielt for stabsoffiserer og observatører. Før tjeneste Å reise ut med egen avdeling framfor en oppdragsprodusert ny enhet, blir av veteranene oppfattet som et suksesskriterium. Egen avdeling er ofte ferdig samtrent, oftest med eget materiell, og egen ledelse. Dette øker sikkerheten og evnen til å løse oppdraget. Medisinsk seleksjon, noe de aller fleste har vært igjennom i forbindelse med oppsettingen, fungerer godt. Tilbud om samlivskurs og familedag, med informasjon til de pårørende før utreise, beskrives av veteranene som et godt tiltak. Selv om god nok samtrening før utreise av alle beskrives som en suksessfaktor, oppgir veteranene at nettopp samtrening ofte blir en «salderingspost» ved tidsknapphet. Omtrent en tredjedel både av de intervjuete og de som har besvart den elektroniske undersøkelsen oppgir at de ikke har fått opplæring i stressmestring før utreise. Under tjeneste Veteranene er fornøyd med egen tjenestegjøring og mange trekker fram de positive sidene. Ingen har sagt at de angrer på at de deltok. Sanitetstjenester, inkludert mulighet for medisinsk evakuering, er blitt svært mye bedre de siste år. God familieivaretakelse framstår som et suksesskriterium. Litt over halvparten, flere fra de siste to år, er godt fornøyd med informasjon gitt under tjeneste til familiene hjemme. Familiekoordinatorer og pårørendekontaktordningen trekkes også frem som spesielt bra. Mindre fagmilitære miljøer opplever hyppige rotasjoner som fører til stor belastning og uforutsigbar framtid både for dem og for familien. Rekrutteringen og langtidsplanleggingen bør styrkes for denne gruppen, mener veteranene. Flere forteller om stor oppdragsmengde og for lite personell. Særlig på grenadernivå sier mange at de blir svært slitne under oppdraget. To tredjedeler av de intervjuete oppgir at de har fått tilbud om støtte med stressmestring under tjeneste. Opplæring i stressmestring anses, av veteranene, som et viktig forebyggende tiltak for å unngå psykiske vansker etter tjeneste. Etter tjeneste Mottaket ved ankomst Norge før 2010 blir beskrevet som dårlig, eller ikke-eksisterende. Av de som intervjues med hjemkomst etter 2010 går det frem at mottaket har blitt Jeg får brukt mange talenter og ferdigheter, og testet meg selv i krevende situasjoner. FAKTA Mellomlanding er innført siden 2011 for å sikre en best mulig nedtrapping fra tilværelsen i felt. Soldatene mellomlander, som oftest i Sverige. Der gjennomfører de blant annet systematisk erfaringsinnhenting. I tillegg skal alle få tilbud om samtale med stressmestringsteam. 8 Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse 9

6 66 tjenestegjørende mye bedre, med mye mer omtanke og oppmerksomhet. I dag gjennomføres det først mellomlanding og deretter medaljeseremoni der representanter for Forsvarsledelsen og det offisielle Norge er til stede. Et slikt mottak blir beskrevet som meget bra og «slik det bør være». Alle som har deltatt på mellomlanding er fornøyd med det tilbudet. Mange andre har hørt om mellomlandinger og medaljeseremoniene, og ønsker at det hadde vært tilgjengelig for dem også. Å bli positivt anerkjent for sin innsats i en internasjonal operasjon har stor betydning for alle og tilsvarende negativ hvis den uteblir. Veteranene mener også at de der hjemme bør få mer synlig anerkjennelse bare det lille å bli nevnt i takketaler er viktig. Veteranene mener medaljer er en viktig del av synlig anerkjennelse, og det går fram at mye er forbedret hva utdeling av medaljer gjelder. Spesielt siste to år. Mye opprydding gjenstår likevel. Medaljer og utmerkelser bør komme fortere, mer effektivt og gjerne bli noe lettere å oppnå. Veteranene er fornøyd med medisinsk sjekk ved hjemkomst. Likevel forteller noen at de vet om andre som ikke har oppgitt alle plager ved hjemkomst, særlig plager av psykisk karakter, av frykt for ikke å få reise ut igjen. Veteranene mener Forsvaret bør gjennomføre systematisk erfaringsinnhenting av deres unike erfaringer fra tjenesten. Veteranarbeidet må ha høy status og fortsette med systematiske informasjonskampanjer, som får folk der ute til å skjønne at soldatene har en profesjon der folk gjør jobben sin, sier de. Veteranene er fornøyd med at Forsvarets veterantjeneste er etablert med en tydelig sjef. Veterandagen 8. mai trekkes frem som bra, men mange mener at den bør markeres mer. Noen foreslår at det også må innføres en tydelig anerkjennelse av veteranfamiliene på denne dagen. Forsvaret bør holde langtidskontakt med sine veteraner for å vise anerkjennelse av innsatsen. Spesielt for stabsoffiserer og observatører Stabsoffiserer i internasjonale staber og observatører reiser ofte ut og kommer hjem alene, eller i mindre grupper. Det blir sagt fra veteranene at stabsoffiserer og observatører burde få særskilt god utdanning og støtte, blant annet fordi de møter en krevende tjenestesituasjon med kollegaer de ikke kjenner. I stedet fortelles det om det motsatte: Familiene deres får i liten grad samme informasjon og tilbud som andre som reiser ut i internasjonale operasjoner. 32,7 Gjennomsnittsalder for alle de spurte i intervjuene er 32,7 år. Personell i stabsstillinger og andre i enkeltstående oppdrag utenom de store enhetene har varierende kvalitet på sanitetstjenester. Personell i FN-operasjoner mangler ofte evakueringsmuligheter hvis det skulle bli behov, og må som regel basere seg på det de kan få til hos lokal helsetjeneste. Blant de intervjuete FN-observatørene har ingen hørt eller sett noe til et stressmestringstilbud, mens de var ute. Veteranene mener et godt mottak så langt som mulig bør omfatte alle som kommer hjem. Det bør også omfatte mindre grupper, avdelinger og enkeltpersoner. I det minste bør man faktisk bli møtt av noen fra Forsvaret noe som ikke alltid er tilfellet i dag. Stabsoffiserer opplever å måtte «mase» selv for å få sin kontingentmedalje, og det er vanlig at den kommer i posten. Ingen møtte oss bortsett fra tollerne. 10 Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse 11

7 FAKTA 13 som har sluttet Få tilbud for veteraner tidligere Opplæring til UNIFIL-styrken i Libanon bestod av et tre uker langt kurs. I dag skal soldatene trene sammen i seks måneder før de drar til Afghanistan. Gjensynstreff er særlig viktig for de som slutter. De som har deltatt i en internasjonal operasjon fra år 2000 og til nå som er de fleste i denne gruppen har mange sammenfallende erfaringer og synspunkter med de som jobber i Forsvaret. Nedenfor presenteres de erfaringene som skiller seg ut for denne gruppen. Fra ikke-eksisterende til meget bra Veteranene forteller at opplæringen til UNIFIL-styrken i Libanon bestod av et tre uker langt kurs. De kjente hverandre lite eller ikke i det hele tatt før de dro ut. De fikk også lite eller ingen informasjon om hva de skulle gjøre før de kom til oppdragsområdet. De var kvalifisert for tjenesten på bakgrunn av gjennomført førstegangstjeneste. For noen kom kom innsats i Heimevernet eller kompetanse fra sivile yrker som ambulansesjåfør, maskinfører og lignende i tillegg. Mottaket, ved hjemkomst til Norge, blir av de fleste beskrevet som svært dårlig, eller ikke-eksisterende. Det var ingen form for informasjon til familier. Ettårsprogrammet skal gi veteraner fra internasjonale operasjoner god ivaretakelse og anerkjennelse. Det beskriver Forsvarets ansvar for oppfølging det første året etter hjemkomst blant annet for å sikre en god overgang til det sivile helsevesenet, for de som trenger det. Gjennom samlinger rett etter oppdragets slutt, og ett år etter hjemkomst samt informasjon og innsending av et svarskjema 3 6 måneder etter hjemkomst, vil Forsvaret blant annet kartlegge og avdekke eventuelle skader blant veteranene. Forsvaret skal også tilby veteraner fra internasjonale operasjoner psykologisk oppfølging i inntil ett år etter endt tjeneste. Om lag halvparten av de intervjuete hadde fått opplæring i stressmestring før utreise. Halvparten mente de var tilstrekkelig godt nok trent til oppdraget, men særlig stabsoffiserer beskrev den militære treningen som svak. Halvparten hadde ikke vært med på noen form for medaljeseremoni. Én fikk medaljen i internpost før hjemreise. Én fikk sin i posten flere år etter hjemkomst. Alle ga uttrykk for at dagens medaljeseremonier på Akershus festning synes å være meget bra. Noen har deltatt på egenorganiserte gjensynstreff, men alle ønsker forsvarsorganiserte gjensynstreff. Flere forteller at de kjenner til at Forsvaret har forpliktelser i 12 måneder etter tjeneste. 12 Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse 13

8 9 skadde God oppfølging må kvalitetssikres De skadde veteranene ønsker at Forsvaret sikrer god dokumentasjon, advokathjelp, hensiktsmessig psykologhjelp og holder kontakten. Veteranene understreket at det må kvalitetssikres god dokumentasjon om hendelser som fører til skade, og om skaden. Veteranene foreslår også at Forsvaret bør tilby støtte til bistand fra advokat for alle alvorlig skadde. Jeg gikk hjemme sammen med kona, ingen fra Forsvaret tok kontakt, jeg fikk ingen psykologhjelp. I hovedsak har de skadde veteranene samme erfaringer med tjenesten før skaden som de øvrige. De svarene gjengis ikke her. De fysisk skadde veteranene er fornøyd med god medisinsk evakuering fra skadested og førstehjelp. De fleste hadde initielt lange sykehusopphold og flere gjennomgikk rehabilitering. Flere har siden hatt gjentatte innleggelser som følge av komplikasjoner. De fysiske skadene til de intervjuete er varige. Flere har betydelig nedsatt arbeidsevne. De fysisk skadde veteranene mener at det bør kvalitetssikres at de også får tilbud om oppfølging fra psykolog i Forsvaret så snart det er mulig. Bedre dokumentasjon Noen forteller om vansker i ettertid med å spore opp dokumentasjon som skal til NAV og Statens pensjonskasse. Det har vært nødvendig å skaffe fram vitner når dokumentasjonen mangler. Forsvaret bør også vurdere å innføre en ordning med å forskuttere en del av erstatningsbeløpet til varig skadde som midlertidig kompensasjon for innteksttap, sier de. Veteranene mener at Forsvarets regelverk og ordninger bør gis en viss fleksibilitet, og mulighet til å bruke skjønn, for å kunne ivareta særskilte behov hos skadde fra tjenesten. Forsvaret bør så langt som mulig bidra til ansettelse av skadde i tilrettelagte stillinger. Stillingstype, ansettelsesforhold og lønnsmidler må individualiseres og kvalitetssikres i et samarbeid mellom Forsvaret og NAV. De psykisk skadde ønsker seg tilgang på rask og hensiktsmessig psykologhjelp. Alle skadde veteraner ønsker at Forsvaret skal holde kontakten med dem selv om de ikke lenger kan tjenestegjøre. FAKTA Afghanistanundersøkelsen gjennomføres av Forsvarets sanitet høsten Resultatene publiseres våren Afghanistanveteraner har blitt bedt om å fylle ut et spørreskjema. Undersøkelsen tar for seg psykososiale aspekter hos personellet som har tjenestegjort i Afghanistan i perioden fra 2001 til Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse 15

9 8 ETTERLATTE Støtte fra Forsvaret er viktig De etterlatte er i hovedsak fornøyd med støtten fra Forsvaret, men etterlyser advokatbistand og psykologstøtte for de som ønsker det. 8 Familier En annen hverdag Familiene er fornøyd med tiltakene som er kommet de siste årene, men beskriver også en tilværelse med hyppige datoendringer og mye fravær. Flere nye tiltak som forbedrer situasjonen for familiene er kommet til de siste år: Familiesamlinger før utreise. Familiekoordinator i de store avdelingene. Samlivskurs Barnecamp på Forsvarets veteransenter, der barna treffer andre i samme situasjon. Familiene som blir intervjuet er fornøyd med disse tiltakene. Flere beskriver likevel situasjonen med samboer i Forsvaret som uforutsigbar, og det kan være spesielt slitsomt før utreise, særlig for de som har barn. Den største utfordringen er å få hverdagen til å gå rundt som aleneforeldre. I tillegg kommer engstelse for den som er ute. De fleste opplever å få god informasjon, og har gode muligheter til å holde kontakten med den som er ute via telefon eller e-post. Alle de intervjuete har fått et telefonnummer fra Forsvaret de kan ringe. De fleste har blitt informert om omstillingsreaksjoner ved hjemkomst, noen sammen med veteranen, hvilket anses som en fordel. Alle ønsker slik informasjon. Flere ønsker seg at de kan få mulighet til å ta kontakt med psykolog i Forsvaret, ved behov. Flere minner om at Forsvaret også må ha støttetiltak for de som bor utenfor området til de store garnisonene. FAKTA Pårørendekontakten er til støtte for etterlatte etter et dødsfall. De vil også være behjelpelig med praktiske oppgaver. Pårørendekontaktene har vært igjennom et eget kurs, og trenes i oppgavene. De etterlatte er fornøyd med at Forsvaret gir rask støtte til etterlatte ved hjelp av pårørendekontakt og økonomisk støtte. Pårørendekontaktordningen bør profesjonaliseres og bygges ut. De etterlatte foreslår at det utarbeides en dreiebok om alle praktiske forhold rundt et dødsfall. De som intervjues gir uttrykk for at å miste noen er en svært tung og vanskelig tid for familiene. Det betyr at de som skal støtte må bruke finfølelse, ha tid til å lytte og til å avklare mange praktiske spørsmål. De etterlatte mener Forsvaret gjennomfører et verdig mottak og begravelse. De setter pris på tilbudet om militær begravelse. De etterlatte forteller at Forsvarets støtte betyr mye. Forsvarets minnedag settes pris på. Der inviteres etterlatte etter omkomne de siste to år til mottakelse på Akershus festning i Oslo og minnegudstjeneste med Kongen tilstede. Flere mener at etterlatte burde bli invitert til også et tredje år. I flere avdelinger skriver de som reiser ut brev som skal gis til familien hvis soldaten skulle omkomme. De familiene som har fått et slikt brev ser på det som et godt minne og en god erfaring. De oppfordrer alle som skal tjenestegjøre i en internasjonal operasjon om å skrive slike brev. De etterlatte mener Forsvaret bør kunne tilby advokatbistand og psykologstøtte for de som ønsker det. 16 Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse 17

10 Veteraninspektøren Konklusjon Veteranene er fornøyd med det Forsvaret gjør, men Forsvaret har i dag mange bra tiltak gjennom hele veterankjeden. Det som mangler er at disse tiltakene, «beste praksis», faktisk gjennomføres for alle. De siste år er Forsvarets anerkjennelse og ivaretakelse av veteranene betydelig bedret blant annet som følge av Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge». Dette kommer klart fram i den foreliggende brukerundersøkelsen. Det utkrystalliseres synspunkter på det som er beste praksis i hele veterankjeden. Denne sammenfaller på mange områder med dagens praksis i de stående, vervede avdelingene. Disse avdelingene har mange og langvarige erfaringer med krevende oppdrag i internasjonale operasjoner, og har utviklet gode arbeidsmåter over lengre tid. I følge brukerundersøkelsen får dagens tjenestegjørende veteraner god oppfølging og ivaretakelse fra Forsvaret gjennom egen avdeling og andre tiltak. Brukerundersøkelsen er likevel tydelig på at ikke alle nyter like godt av denne oppfølgingen og ivaretakelsen. Dette gjelder spesielt for stabsoffiserer, observatører og flere mindre fagmilitære miljøer. Det viktigste er ikke å gjøre så mye, men å informere godt nok om det som skal gjøres og faktisk holde det man lover. De intervjuete har mange forslag, men de færreste foreslår eller ønsker noe som virker helt urealistisk å oppnå. Tvert om har de flestes forslag ofte sammenfall med det som faktisk gjøres i dag for enkelte grupper. Mange av forslagene ligger også som planlagte i Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge», og er under implementering i organisasjonen. facebook.com/generalmood twitter.com/moodrobert Veien videre Jeg vil takke alle veteranene som har bidratt i denne brukerundersøkelsen og jeg kan forsikre dere, og alle andre, om at Forsvaret skal ta veteranenes tilbakemeldinger på alvor. Det er ikke så mye veteranene ber om. I all enkelhet ber de oss, altså Forsvaret, om å være tydelige på hva vi skal gjøre og holde lovnadene. De ber om at dagens praksis i de stående, vervede avdelingene skal gjelde for alle. Det betyr at for eksempel observatører, som gjerne reiser ut alene eller mindre grupper, skal få tilbud om stressmestring før, under og etter sin innsats ute. Det betyr at stabsoffiserer og mindre fagavdelinger også skal få et verdig mottak og medaljen de har fortjent. Evalueringen av Forsvarets veterankjede, som denne brukerundersøkelsen er en del av, viser at det er et stort antall aktører i Forsvaret som er involvert før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Veteranenes tilbakemeldinger tyder på at det er store forskjeller på hvor godt de ulike tilbudene fungerer. Derfor er jeg glad for at det nå etableres en permanent veteranavdeling i Forsvarets øverste ledelse, Forsvarsstaben. Veteranavdelingen skal gi bedre styring av Forsvarets innsats, koordinere aktørene og kvalitetssikre ressursene som er i bruk. Ressursene er allerede på plass! Selv om det er gledelig at mye av det som kommer fram i brukerundersøkelsen antagelig vil løses ved å implementere Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» noe vi skal klare er det opplagt at dette ikke er et engangsarbeid som slutter i Nye tiltak vil komme. Og i samarbeid med veteranene og veteranorganisasjonene må vi kontinuerlig evaluere om det vi gjør er bra nok. Menneskene er den viktigste ressursen Forsvaret har. Det er i Forsvarets interesse å behandle dem på en god måte. Og det skal vi gjøre. Forsvarets veteraninspektør Generalmajor, Robert Mood 18 Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse 19

11 facebook.com/veteraner twitter.com/veteraner forsvaret.no/veteraner For alt vi har. Og alt vi er

Forsvarssjefen. Jeg ønsker deg og dine lykke til i fremtiden! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef

Forsvarssjefen. Jeg ønsker deg og dine lykke til i fremtiden! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef KOMME HJEM Forsvarssjefen Takk for innsatsen! Takk for innsatsen du har lagt ned for Forsvaret og Norge. Jeg håper oppdraget ute ble interessant, meningsfullt og berikende for deg. Og, jeg håper du i fremtiden

Detaljer

Tjenester til støtte for veteraner med psykiske helseplager

Tjenester til støtte for veteraner med psykiske helseplager logistikkorganisasjon Tjenester til støtte for veteraner med psykiske helseplager Jon G. Reichelt Institutt for militærpsykiatri (IMP) Tidligere kjent som KPS Forfatter Prosjektittel 29.11.12 1 Veteranbegrepet

Detaljer

Snakk om familieutfordringer

Snakk om familieutfordringer Snakk om familieutfordringer Vi er opptatt av at det skal være så enkelt som mulig å sy sammen veteranfamiliens liv etter et internasjonalt oppdrag. Stadig flere reiser ut, både fire og fem ganger. Det

Detaljer

SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner. Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 19.03.14

SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner. Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 19.03.14 SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 19.03.14 Erfaringer fra skadde veteraner Som den eneste bruker- og interesseorganisasjon for skadde veteraner og deres pårørende

Detaljer

REGIONAL VETERANPLAN FOR KONGSVINGERREGIONEN

REGIONAL VETERANPLAN FOR KONGSVINGERREGIONEN REGIONAL VETERANPLAN FOR KONGSVINGERREGIONEN Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner på vegne av Norge. Dette omfatter 100 operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten

Detaljer

Satser mer på veteraner

Satser mer på veteraner Satser mer på veteraner I løpet av januar går Robert Mood av som Forsvarets første generalinspektør for veteraner. Han mener hovedutfordringen fremover er at fastleger og psykologer mangler kunnskap om

Detaljer

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017 Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010 Program for en aktiv og

Detaljer

GRUNNLAG FOR UTVIKLING AV EN KOMMUNAL VETERANPLAN

GRUNNLAG FOR UTVIKLING AV EN KOMMUNAL VETERANPLAN GRUNNLAG FOR UTVIKLING AV EN KOMMUNAL VETERANPLAN INNLEDNING Våre veteraner et felles ansvar, et felles løft. FORSVARET 2 3 KOMMUNALE VETERANPLANER INNLEDNING Med tanke på veteranenes erfaringer og kunnskap

Detaljer

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Høstkonferanse i Bodø 10. oktober 2017

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Høstkonferanse i Bodø 10. oktober 2017 Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Høstkonferanse i Bodø 10. oktober 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010 Program

Detaljer

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgskonferanse Trondheim 17. oktober 2017

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgskonferanse Trondheim 17. oktober 2017 Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgskonferanse Trondheim 17. oktober 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende

Detaljer

Veteranplan - I tjeneste for Norge med bosted Trondheim

Veteranplan - I tjeneste for Norge med bosted Trondheim Veteranplan - I tjeneste for Norge med bosted Trondheim Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Arbeidsgruppens sammensetting...3 1.3 Begreper...3 2 Statlige føringer... 4 3 Kunnskap om veteraners

Detaljer

OSLO KOMMUNES INNSATS FOR Å HEDRE VETERANER ETTER INTERNASJONALE OPERASJONER

OSLO KOMMUNES INNSATS FOR Å HEDRE VETERANER ETTER INTERNASJONALE OPERASJONER Oslo kommune Byrådet Byrådssak 68/14 OSLO KOMMUNES INNSATS FOR Å HEDRE VETERANER ETTER INTERNASJONALE OPERASJONER Sammendrag: Byrådet ønsker at Oslo kommune skal være en god kommune for veteraner og bidra

Detaljer

Forsvarssjefen. Lykke til med forberedelsene, og god tur ut! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef

Forsvarssjefen. Lykke til med forberedelsene, og god tur ut! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef REISE UT Forsvarssjefen Takk for at dere tar oppdraget! Et norsk militært bidrag i internasjonale operasjoner er en viktig oppgave for Forsvaret og en viktig del av norsk sikkerhetspolitikk. Jeg vil takke

Detaljer

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Kriterier for Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Forsvarsstaben Veteranavdelingen 02.12.2014 Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner

Detaljer

Informasjon til veteraner

Informasjon til veteraner Informasjon til veteraner særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale

Detaljer

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Forsvarssjefen fastsetter Familiedirektivet til bruk i Forsvaret. Oslo, 1. april 2009 Sverre Diesen General Forsvarssjef Metadata KORTTITTEL:

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Nesset kommune. Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke Oktober 2017

Nesset kommune. Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke Oktober 2017 Nesset kommune Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke Oktober 2017 Status Nesset kommune - Ingen reinnleggelser i sykehus innen 30 dager etter utskrivelse i løpet av siste år

Detaljer

Aamodt Kompetanse. www.uvaner.no. Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand.

Aamodt Kompetanse. www.uvaner.no. Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand. Aamodt Kompetanse www.uvaner.no Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand. Forebygge motstand Håndtere motstand. Forebygge motstand. Styre korreksjons refleksen (tåle å høre ting du ikke liker).

Detaljer

Forventninger til FSAN (RHP) Oberstløytnant Kåre Brændeland FST / FVT

Forventninger til FSAN (RHP) Oberstløytnant Kåre Brændeland FST / FVT Forventninger til FSAN (RHP) Oberstløytnant Kåre Brændeland FST / FVT Forsvarets veterantjeneste 100 000 nordmenn 100 utenlandsoperasjoner 40 land 4 kontinenter Forsvarets veterantjeneste Handlingsplan

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Innhold i presentasjonen Hvorfor en ny pårørendeveileder? Mål og målgrupper Prosess med å lage veilederen Voksne pårørendes behov Barn som pårørende

Detaljer

OT.prp. nr. 67 (2008-2009) om endringer i forsvarspersonelloven høringsuttalelse fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

OT.prp. nr. 67 (2008-2009) om endringer i forsvarspersonelloven høringsuttalelse fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Stortinget v/forsvarskomiteen Vår ref: 242/2009/NVIO/VF Tidl ref: OT.prp. nr. 67 (2008-2009) OT.prp. nr. 67 (2008-2009) om endringer i forsvarspersonelloven høringsuttalelse fra Norges Veteranforbund for

Detaljer

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 2 3 Langsiktige mål 2010 2015 Forbundet skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål: 1. Veteranrettigheter Alle veteraner får anerkjennelse

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester. Ivaretakelse + Oppfølging = Anerkjennelse. Moss kommune

Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester. Ivaretakelse + Oppfølging = Anerkjennelse. Moss kommune Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester Ivaretakelse + Oppfølging = Anerkjennelse Moss kommune Innhold Forord takk for innsatsen!... 2 Innledning... 3 Grunnlaget for en kommunal

Detaljer

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Statsråden «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2016/2337-3/FD V 2/ÅI 30.11.2016 Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Markeringen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier.

Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier. NVIO STRATEGI 2015-2020 Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier. 2015 2020 NVIO skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål i fokusområdene:

Detaljer

Læring for bedre beredskap

Læring for bedre beredskap Læring for bedre beredskap Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Inggard lereim,leder helsedirektorates 22.prosjekt Prof.dr.med.NTNU Læring for bedre beredskap - Helseinnsatsen etter terrorhendelsene

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF)

22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Therese Andrews Nordlandsforskning 22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Forskningsetiske komiteer, koordineringsgruppa for 22. juli

Detaljer

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Involveringsprosjektet i Nordland Hildegunn Estensen Seniorrådgiver Tema for ungdommenes vurdering Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Er tjenestene

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner

Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner Dokument 3:9 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Innst. 42 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:9 (2013 2014)

Innst. 42 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:9 (2013 2014) Innst. 42 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:9 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

«Hør på meg og snakk til meg!»

«Hør på meg og snakk til meg!» Forord (hensikt med rapporten) «Hør på meg og snakk til meg!» Når barn og unge blir pårørende Rapporten beskriver hvorfor vi gikk i gang med prosjektet og hvordan vi har gjennomført det. Dette prosjektet

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Pårørende til pasienter og brukere skal bli sett, hørt og fulgt opp av helsepersonell som involverer og støtter dem. Dette gjelder uansett om den pårørende

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9

Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 15.12.15 Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Pleiepenger er

Detaljer

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Onsdag Arbeidsevnevurdering AEV i kvalifiseringsprogrammet

Onsdag Arbeidsevnevurdering AEV i kvalifiseringsprogrammet Onsdag 18.11.2015 Arbeidsevnevurdering AEV i kvalifiseringsprogrammet Aktuelt Bruksområder for BV og AEV i kvalifiseringsprogram Metodegrunnlaget behovs- og arbeidsevnevurdering Hva er målet med Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg EVALUERING AV TILRETTELAGT FRITID FOR VOKSNE Arkivsaksnr.: 10/8895 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til etterretning. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD Innhold 5 Hva er et familieråd 7 Når kan familieråd brukes 9 Spørsmål til familierådet 11

Detaljer

Kompetanse og Verdier

Kompetanse og Verdier Kompetanse og Verdier 0..0 :6 Kompetanse og Verdier. Svarlogg 0 0 0 0 0.0.9 0.0.0 0.0. 0..0 0..0 0..0 0..0 Antall respondenter: 7 (7 unike). Fra e-postinvitasjoner: 7 (0 inviterte). Fra andre distribusjonsmetoder:

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 overordnet visjon Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest! Målsetning HMS Vi skal være den mest attraktive og kundeorienterte bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret til bruk i Forsvaret Oslo, 10. desember 2010 Harald Sunde General Forsvarssjef

Detaljer

Kravene i lovverket. Befolkningen skal få - Tilstrekkelige tjenester - Av forsvarlig kvalitet - Når det er behov for det

Kravene i lovverket. Befolkningen skal få - Tilstrekkelige tjenester - Av forsvarlig kvalitet - Når det er behov for det Forsvarlighet for virksomheter og helsepersonell Onsdag 29. mai 2013 Svein Eggen Tjenesteleverandører skal ha et internkontrollsystem som sikrer at - virksomheten drives i samsvar med regelverket - svikt

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

VETERAN PLAN FOR FOSEN. - til beste for veteraner og deres familier

VETERAN PLAN FOR FOSEN. - til beste for veteraner og deres familier VETERAN PLAN FOR FOSEN - til beste for veteraner og deres familier Høringsforslag 04.05. 2016 Innhold 1 Bakgrunn for veteranplan Fosen... 2 2 Om arbeidet med planen... 3 3 Kunnskapsbasis... 5 3.1 Kunnskap

Detaljer

IMPLEMENTERING AV PROSEDYREN: PALLIASJON I HJEMMET KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

IMPLEMENTERING AV PROSEDYREN: PALLIASJON I HJEMMET KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT IMPLEMENTERING AV PROSEDYREN: PALLIASJON I HJEMMET 31.05.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Implementering: å omsette en plan for endring fra tanke til virkelighet. Først når endringene oppfattes

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID DRANGEDAL OG SILJAN KOMMUNER 1 FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet.

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet. 8. mai-tale Kjære veteraner, kjære veteranfamilier, kjære alle sammen! I dag feirer vi Norges frihet. Og vi skal feire med å takke. Takke de som sto opp for våre verdier da det gjaldt som mest. Krigsseilerne

Detaljer

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75).

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Side 1av 13 Bakgrunn I oktober 2000 sendte prosjektet ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk. Bakgrunnen for utsendelsen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning

Detaljer

Temaplan habilitering og rehabilitering

Temaplan habilitering og rehabilitering Temaplan habilitering og rehabilitering 2018-2020 Møte 17. januar 2018 Definisjon Habilitering og rehabilitering defineres som: tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere

Detaljer

Pårørende en ressurs eller med ulike ressurser?

Pårørende en ressurs eller med ulike ressurser? Pårørende en ressurs eller med ulike ressurser? Synliggjøre og samle pårørendes felles utfordringer uansett diagnoser og tilstander Pårørendealliansen 800 000 dvs 1 av 6 til enhver tid 110 000 årsverk

Detaljer

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström Barn som pårørende Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15 Kerstin Söderström Psykologspesialist PhD, prosjektleder Barnet i mente v/si og postdoktor i Mosaikkprosjektet v/hil

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

HANDLINGSPLAN ved ulykker

HANDLINGSPLAN ved ulykker 1 Motorflyseksjonen/Norges Luftsportsforbund HANDLINGSPLAN ved ulykker 2 INNHOLD INNHOLD 2 HENSIKT 3 ANVENDELSE 3 ØYEBLIKKELIGE LOKALE TILTAK/VARSLING 4 LOKAL KLUBB 5 Mal for klubbens detaljerte planer

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR

BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR Bjørnar Nyen Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten GRUK - Seksjon for kvalitetsutvikling og Kirkegaten Legekontor, Skien bnyen@gruk.no Forbedringsprosjekt i

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Det handler om å bry seg slik at vi tenker den neste milen - og noen ganger går den med pasienten 5 Fokusgruppeintervju om samhandling Helsedirektoratet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Herøy barnehage 1 Handlingsplan mot mobbing For Herøy barnehage Utarbeidet november 2016 2 MÅL FOR HERØY BARNEHAGES ARBEID MOT MOBBING Hovedmål: Herøy barnehage har nulltoleranse

Detaljer

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Kort historikk Oppstart Gruppe for ungdom og voksne Rekruttering Tverrfaglig samarbeid Utvikling over tid Struktur og

Detaljer

Behov og tilbud til veteraner etter internasjonale operasjoner

Behov og tilbud til veteraner etter internasjonale operasjoner Campus Rena Økonomi og ledelsesfag Per Joar Aasen Behov og tilbud til veteraner etter internasjonale operasjoner Prosjektoppgave Årsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap 2012 Samtykker til utlån hos

Detaljer

I TJENESTE FOR NORGE MED BOSTED BERGEN

I TJENESTE FOR NORGE MED BOSTED BERGEN 1 av 7 Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Kenneth Bjerkelund 23/11-2014 Prosjekt Veteran I TJENESTE FOR NORGE MED BOSTED BERGEN 1 BAKGRUNN Making Change (MAKE/) har blitt forespurt om å gi innspill

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN UNGDOMMMERS ERFARINGER MED HJELPEAPPARATET Psykologene Unni Heltne og Atle Dyregrov Bakgrunn Denne undersøkelsen har hatt som målsetting å undersøke ungdommers erfaringer med

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

Barn og unge som har opplevd krig og flukt. Hvorfor male- og samtalegrupper?

Barn og unge som har opplevd krig og flukt. Hvorfor male- og samtalegrupper? Barn og unge som har opplevd krig og flukt. Hvorfor male- og samtalegrupper? Grethe Savosnick, RVTS-Øst 07. 05. 2013 www.rvts.no Innblikk.com Male- og samtalegrupper for barn/unge som har opplevd krig

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre Side 2 av 9 Ansvarleg for revisjon/vedlikehald: Rådgiver Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Virkeområde...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MROD-13/10100-22 86205/14 17.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014

Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014 Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014 Artikkel 3 i barnekonvensjonen Barnets beste voksne skal gjøre det som er best for barna. Fakta om Barnekonvensjonen

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer