FORSVARETS VETERANER Brukerundersøkelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSVARETS VETERANER Brukerundersøkelse"

Transkript

1 FORSVARETS VETERANER Brukerundersøkelse

2 FAKTA Innledning Hva mener veteranene? Brukerundersøkelse: For første gang har vi spurt veteranene hva de mener om Forsvarets tjenester. I arbeidet med å få på plass et best mulig veterantilbud, er det er viktig å få kunnskap om hvordan veteranene selv opplever de tjenester og den oppfølging som utøves av Forsvaret. Det er også viktig å hente inn veteranenes egne forslag til forbedring. Forsvarets veterantjeneste har derfor i november og desember 2012 utført en kartlegging av veteranenes meninger, som ledd i evalueringen av hele veterankjeden. Det er gjennomført 104 intervjuer med veteraner, veteranfamilier og etterlatte, hovedsakelig fra de siste 10 år veteraner har svart på en elektronisk spørreundersøkelse. De fleste som ble La det ikke være tvil veteranene tilhører Forsvaret. De var, er og forblir våre soldater. Forsvarssjef Harald Sunde intervjuet samt alle de som besvarte den elektroniske spørreundersøkelsen jobber i Forsvaret. Vi gjengir essensen i deres tilbakemeldinger på hvordan Forsvarets veterankjede før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner fungerer, og forslag til forbedringer. Svarene fra begge undersøkelsene er i stor grad sammenfallende. Det er derfor grunnlag for å si at undersøkelsene bekrefter hverandre innbyrdes. Brukerundersøkelsen ble gjennomført på et tidspunkt der Regjeringens handlingsplan har virket i snart 2 år. En rekke av tiltakene som Forsvaret har ansvar for er under planlegging for iverksetting. Andre tiltak, som for eksempel mellomlanding og avslutningstreff, er allerede gjennomført i praksis. Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» ble lagt frem 2. mai 2011 og er en plan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste. Handlingsplanen er underskrevet av seks statsråder og består av 126 tiltak som skal implementeres i løpet av perioden Målet med handlingsplanen er å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av Forsvarets veteraner og øvrig personell som planen omhandler. Planen fokuser på forebyggende tiltak, kompetansebygging, samarbeid på tvers av sektorer, forskning og utvikling og tiltak som skal bidra til å øke anerkjennelsen av våre veteraner. Tiltak 55 i handlingsplanen sier at Forsvaret skal «evaluere de delene av virksomheten som har veteranrelaterte oppgaver i den hensikt å etablere et effektivt og kompetent apparat til å ta seg av veteraner i tjeneste og veteraner som har avsluttet sitt arbeidstakerforhold til Forsvaret». Den komplette sluttrapporten for tiltak 55 kan lastes ned på lenker/documents/2013-t55.pdf I den rapporten inkluderes også hele brukerundersøkelsen. 2 Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse 3

3 Veterankjeden starter før tjeneste, med seleksjon og opptrening før utreise, og fortsetter så med gjennomføring av oppdraget. Deretter følger hjemkomst med medaljeseremoni og helseundersøkelse. Forsvaret har videre et spesielt oppfølgingsansvar i ett år etter hjemkomst fra tjeneste i internasjonale operasjoner, for å fange opp eventuelle problemer. Dette skal sikre en god overgang til det sivile. FØR UNDER SELEKSJON TRENING TJENESTE MELLOMLANDING ETTER HJEMKOMST HELSEKARTLEGGING AVSLUTNINGSSAMLING 4 Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse 5

4 tjenestegjørende Som har sluttet Skadde Familier Etterlatte Spørreskjema 66 stadig tjenestegjørende veteraner er intervjuet. De fleste har tjenestegjort i Afghanistan i perioden mellom 2010 og under sjefsnivå Denne gruppen består av grenaderer på kontrakt, men også avdelingsbefal med hovedtyngen løytnanter, kapteiner og majorer. 13 sjefer Personer med selvstendig kommando over en enhet eller avdeling. De fleste er oberst. 5 militære observatører Denne gruppen består av offiserer som har stilling i et FN-oppdrag som ubevæpnet militær observatør. 5 stabsoffiserer Alle de spurte i denne gruppen har hatt stilling i en høyere internasjonal stab i Afghanistan. 13 veteraner som har sluttet i Forsvaret, og nå har sivil arbeidsgiver, er intervjuet. Denne gruppen består av personer med grad fra menig til oberstløytnant. De har gjennomsnittlig tre kontingenter hver. De vært i Afghanistan, Libanon, Makedonia og Tsjad, og har deltatt i tiden 1983 til 2012, de fleste i 2008 og Hensikten med å intervjue veteraner med kontingenter helt tilbake til 1980-tallet, er blant annet for å fange opp hvilke endringer som har skjedd i løpet av de siste årene. Ni skadde er intervjuet. Disse fordeler seg på seks fysisk skadde og tre psykisk skadde. De fleste er skadd i Afghanistan. Seks av de intervjuete arbeider fortsatt i Forsvaret. Tre har sluttet etter å ha deltatt på kontrakt i en internasjonal operasjon for Forsvaret, og er nå i arbeid hos sivil arbeidsgiver delvis med tilrettelagt stilling eller studerer. Alle har deltatt i to eller flere kontingenter i internasjonale operasjoner. De fysiske skadene stammer fra miner, skudd og veibomber. De psykiske skadene stammer fra høyt spenningsnivå eller alvorlige hendelser og påkjenninger under tjeneste. Åtte familier er intervjuet med et noe tilpasset intervjuskjema som fokuserte på familienes situasjon. Alle som er intervjuet er ektefelle eller samboer til en veteran, de fleste med tjeneste i Afghanistan. Fire av de intervjuete har barn. De fleste som intervjues er yrkesaktive i sivile stillinger, noen er ansatt i Forsvaret. De fleste bor i nærheten av en militær avdeling eller garnison. Det er gjennomført en gruppesamtale og to enkeltintervju med etterlatte etter åtte omkomne, de fleste under tjeneste i Afghanistan i tiden 2009 til De som ble intervjuet var alle i nær familie med den omkomne: Ektefelle, samboer, foreldre eller søsken. Intervjuene er gjennomført i forbindelse med Forsvarets minnedag for etterlatte. Intervjuenes hensikt var først og fremst å lytte til de etterlatte: Har de forslag til forbedring av Forsvarets støttevirksomhet? Hva synes de om de tiltak og den ivaretakelse som gjennomføres i dag? Hensikten med spørreundersøkelsen er så langt som mulig å understøtte bekrefte eller avkrefte synspunkter fra intervjuene. Skjemaet ble sendt ut til ca personer i tiden november. 12. desember 2012 ble undersøkelsen endelig avsluttet. Bare veteraner fikk anledning til å fylle ut. Av 1535 svar totalt er 1125 svar fra veteraner. 289 skjemaer ble returnert som ikke-veteran, 46 ønsket ikke å delta og 75 var ufullstendige som derfor ble forkastet. 6 Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse 7

5 66 tjenestegjørende Før, under og etter internasjonale operasjoner Flertallet av veteranene mener dagens ordning i hovedsak fungerer godt. Likevel gjenstår mye spesielt for stabsoffiserer og observatører. Før tjeneste Å reise ut med egen avdeling framfor en oppdragsprodusert ny enhet, blir av veteranene oppfattet som et suksesskriterium. Egen avdeling er ofte ferdig samtrent, oftest med eget materiell, og egen ledelse. Dette øker sikkerheten og evnen til å løse oppdraget. Medisinsk seleksjon, noe de aller fleste har vært igjennom i forbindelse med oppsettingen, fungerer godt. Tilbud om samlivskurs og familedag, med informasjon til de pårørende før utreise, beskrives av veteranene som et godt tiltak. Selv om god nok samtrening før utreise av alle beskrives som en suksessfaktor, oppgir veteranene at nettopp samtrening ofte blir en «salderingspost» ved tidsknapphet. Omtrent en tredjedel både av de intervjuete og de som har besvart den elektroniske undersøkelsen oppgir at de ikke har fått opplæring i stressmestring før utreise. Under tjeneste Veteranene er fornøyd med egen tjenestegjøring og mange trekker fram de positive sidene. Ingen har sagt at de angrer på at de deltok. Sanitetstjenester, inkludert mulighet for medisinsk evakuering, er blitt svært mye bedre de siste år. God familieivaretakelse framstår som et suksesskriterium. Litt over halvparten, flere fra de siste to år, er godt fornøyd med informasjon gitt under tjeneste til familiene hjemme. Familiekoordinatorer og pårørendekontaktordningen trekkes også frem som spesielt bra. Mindre fagmilitære miljøer opplever hyppige rotasjoner som fører til stor belastning og uforutsigbar framtid både for dem og for familien. Rekrutteringen og langtidsplanleggingen bør styrkes for denne gruppen, mener veteranene. Flere forteller om stor oppdragsmengde og for lite personell. Særlig på grenadernivå sier mange at de blir svært slitne under oppdraget. To tredjedeler av de intervjuete oppgir at de har fått tilbud om støtte med stressmestring under tjeneste. Opplæring i stressmestring anses, av veteranene, som et viktig forebyggende tiltak for å unngå psykiske vansker etter tjeneste. Etter tjeneste Mottaket ved ankomst Norge før 2010 blir beskrevet som dårlig, eller ikke-eksisterende. Av de som intervjues med hjemkomst etter 2010 går det frem at mottaket har blitt Jeg får brukt mange talenter og ferdigheter, og testet meg selv i krevende situasjoner. FAKTA Mellomlanding er innført siden 2011 for å sikre en best mulig nedtrapping fra tilværelsen i felt. Soldatene mellomlander, som oftest i Sverige. Der gjennomfører de blant annet systematisk erfaringsinnhenting. I tillegg skal alle få tilbud om samtale med stressmestringsteam. 8 Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse 9

6 66 tjenestegjørende mye bedre, med mye mer omtanke og oppmerksomhet. I dag gjennomføres det først mellomlanding og deretter medaljeseremoni der representanter for Forsvarsledelsen og det offisielle Norge er til stede. Et slikt mottak blir beskrevet som meget bra og «slik det bør være». Alle som har deltatt på mellomlanding er fornøyd med det tilbudet. Mange andre har hørt om mellomlandinger og medaljeseremoniene, og ønsker at det hadde vært tilgjengelig for dem også. Å bli positivt anerkjent for sin innsats i en internasjonal operasjon har stor betydning for alle og tilsvarende negativ hvis den uteblir. Veteranene mener også at de der hjemme bør få mer synlig anerkjennelse bare det lille å bli nevnt i takketaler er viktig. Veteranene mener medaljer er en viktig del av synlig anerkjennelse, og det går fram at mye er forbedret hva utdeling av medaljer gjelder. Spesielt siste to år. Mye opprydding gjenstår likevel. Medaljer og utmerkelser bør komme fortere, mer effektivt og gjerne bli noe lettere å oppnå. Veteranene er fornøyd med medisinsk sjekk ved hjemkomst. Likevel forteller noen at de vet om andre som ikke har oppgitt alle plager ved hjemkomst, særlig plager av psykisk karakter, av frykt for ikke å få reise ut igjen. Veteranene mener Forsvaret bør gjennomføre systematisk erfaringsinnhenting av deres unike erfaringer fra tjenesten. Veteranarbeidet må ha høy status og fortsette med systematiske informasjonskampanjer, som får folk der ute til å skjønne at soldatene har en profesjon der folk gjør jobben sin, sier de. Veteranene er fornøyd med at Forsvarets veterantjeneste er etablert med en tydelig sjef. Veterandagen 8. mai trekkes frem som bra, men mange mener at den bør markeres mer. Noen foreslår at det også må innføres en tydelig anerkjennelse av veteranfamiliene på denne dagen. Forsvaret bør holde langtidskontakt med sine veteraner for å vise anerkjennelse av innsatsen. Spesielt for stabsoffiserer og observatører Stabsoffiserer i internasjonale staber og observatører reiser ofte ut og kommer hjem alene, eller i mindre grupper. Det blir sagt fra veteranene at stabsoffiserer og observatører burde få særskilt god utdanning og støtte, blant annet fordi de møter en krevende tjenestesituasjon med kollegaer de ikke kjenner. I stedet fortelles det om det motsatte: Familiene deres får i liten grad samme informasjon og tilbud som andre som reiser ut i internasjonale operasjoner. 32,7 Gjennomsnittsalder for alle de spurte i intervjuene er 32,7 år. Personell i stabsstillinger og andre i enkeltstående oppdrag utenom de store enhetene har varierende kvalitet på sanitetstjenester. Personell i FN-operasjoner mangler ofte evakueringsmuligheter hvis det skulle bli behov, og må som regel basere seg på det de kan få til hos lokal helsetjeneste. Blant de intervjuete FN-observatørene har ingen hørt eller sett noe til et stressmestringstilbud, mens de var ute. Veteranene mener et godt mottak så langt som mulig bør omfatte alle som kommer hjem. Det bør også omfatte mindre grupper, avdelinger og enkeltpersoner. I det minste bør man faktisk bli møtt av noen fra Forsvaret noe som ikke alltid er tilfellet i dag. Stabsoffiserer opplever å måtte «mase» selv for å få sin kontingentmedalje, og det er vanlig at den kommer i posten. Ingen møtte oss bortsett fra tollerne. 10 Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse 11

7 FAKTA 13 som har sluttet Få tilbud for veteraner tidligere Opplæring til UNIFIL-styrken i Libanon bestod av et tre uker langt kurs. I dag skal soldatene trene sammen i seks måneder før de drar til Afghanistan. Gjensynstreff er særlig viktig for de som slutter. De som har deltatt i en internasjonal operasjon fra år 2000 og til nå som er de fleste i denne gruppen har mange sammenfallende erfaringer og synspunkter med de som jobber i Forsvaret. Nedenfor presenteres de erfaringene som skiller seg ut for denne gruppen. Fra ikke-eksisterende til meget bra Veteranene forteller at opplæringen til UNIFIL-styrken i Libanon bestod av et tre uker langt kurs. De kjente hverandre lite eller ikke i det hele tatt før de dro ut. De fikk også lite eller ingen informasjon om hva de skulle gjøre før de kom til oppdragsområdet. De var kvalifisert for tjenesten på bakgrunn av gjennomført førstegangstjeneste. For noen kom kom innsats i Heimevernet eller kompetanse fra sivile yrker som ambulansesjåfør, maskinfører og lignende i tillegg. Mottaket, ved hjemkomst til Norge, blir av de fleste beskrevet som svært dårlig, eller ikke-eksisterende. Det var ingen form for informasjon til familier. Ettårsprogrammet skal gi veteraner fra internasjonale operasjoner god ivaretakelse og anerkjennelse. Det beskriver Forsvarets ansvar for oppfølging det første året etter hjemkomst blant annet for å sikre en god overgang til det sivile helsevesenet, for de som trenger det. Gjennom samlinger rett etter oppdragets slutt, og ett år etter hjemkomst samt informasjon og innsending av et svarskjema 3 6 måneder etter hjemkomst, vil Forsvaret blant annet kartlegge og avdekke eventuelle skader blant veteranene. Forsvaret skal også tilby veteraner fra internasjonale operasjoner psykologisk oppfølging i inntil ett år etter endt tjeneste. Om lag halvparten av de intervjuete hadde fått opplæring i stressmestring før utreise. Halvparten mente de var tilstrekkelig godt nok trent til oppdraget, men særlig stabsoffiserer beskrev den militære treningen som svak. Halvparten hadde ikke vært med på noen form for medaljeseremoni. Én fikk medaljen i internpost før hjemreise. Én fikk sin i posten flere år etter hjemkomst. Alle ga uttrykk for at dagens medaljeseremonier på Akershus festning synes å være meget bra. Noen har deltatt på egenorganiserte gjensynstreff, men alle ønsker forsvarsorganiserte gjensynstreff. Flere forteller at de kjenner til at Forsvaret har forpliktelser i 12 måneder etter tjeneste. 12 Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse 13

8 9 skadde God oppfølging må kvalitetssikres De skadde veteranene ønsker at Forsvaret sikrer god dokumentasjon, advokathjelp, hensiktsmessig psykologhjelp og holder kontakten. Veteranene understreket at det må kvalitetssikres god dokumentasjon om hendelser som fører til skade, og om skaden. Veteranene foreslår også at Forsvaret bør tilby støtte til bistand fra advokat for alle alvorlig skadde. Jeg gikk hjemme sammen med kona, ingen fra Forsvaret tok kontakt, jeg fikk ingen psykologhjelp. I hovedsak har de skadde veteranene samme erfaringer med tjenesten før skaden som de øvrige. De svarene gjengis ikke her. De fysisk skadde veteranene er fornøyd med god medisinsk evakuering fra skadested og førstehjelp. De fleste hadde initielt lange sykehusopphold og flere gjennomgikk rehabilitering. Flere har siden hatt gjentatte innleggelser som følge av komplikasjoner. De fysiske skadene til de intervjuete er varige. Flere har betydelig nedsatt arbeidsevne. De fysisk skadde veteranene mener at det bør kvalitetssikres at de også får tilbud om oppfølging fra psykolog i Forsvaret så snart det er mulig. Bedre dokumentasjon Noen forteller om vansker i ettertid med å spore opp dokumentasjon som skal til NAV og Statens pensjonskasse. Det har vært nødvendig å skaffe fram vitner når dokumentasjonen mangler. Forsvaret bør også vurdere å innføre en ordning med å forskuttere en del av erstatningsbeløpet til varig skadde som midlertidig kompensasjon for innteksttap, sier de. Veteranene mener at Forsvarets regelverk og ordninger bør gis en viss fleksibilitet, og mulighet til å bruke skjønn, for å kunne ivareta særskilte behov hos skadde fra tjenesten. Forsvaret bør så langt som mulig bidra til ansettelse av skadde i tilrettelagte stillinger. Stillingstype, ansettelsesforhold og lønnsmidler må individualiseres og kvalitetssikres i et samarbeid mellom Forsvaret og NAV. De psykisk skadde ønsker seg tilgang på rask og hensiktsmessig psykologhjelp. Alle skadde veteraner ønsker at Forsvaret skal holde kontakten med dem selv om de ikke lenger kan tjenestegjøre. FAKTA Afghanistanundersøkelsen gjennomføres av Forsvarets sanitet høsten Resultatene publiseres våren Afghanistanveteraner har blitt bedt om å fylle ut et spørreskjema. Undersøkelsen tar for seg psykososiale aspekter hos personellet som har tjenestegjort i Afghanistan i perioden fra 2001 til Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse 15

9 8 ETTERLATTE Støtte fra Forsvaret er viktig De etterlatte er i hovedsak fornøyd med støtten fra Forsvaret, men etterlyser advokatbistand og psykologstøtte for de som ønsker det. 8 Familier En annen hverdag Familiene er fornøyd med tiltakene som er kommet de siste årene, men beskriver også en tilværelse med hyppige datoendringer og mye fravær. Flere nye tiltak som forbedrer situasjonen for familiene er kommet til de siste år: Familiesamlinger før utreise. Familiekoordinator i de store avdelingene. Samlivskurs Barnecamp på Forsvarets veteransenter, der barna treffer andre i samme situasjon. Familiene som blir intervjuet er fornøyd med disse tiltakene. Flere beskriver likevel situasjonen med samboer i Forsvaret som uforutsigbar, og det kan være spesielt slitsomt før utreise, særlig for de som har barn. Den største utfordringen er å få hverdagen til å gå rundt som aleneforeldre. I tillegg kommer engstelse for den som er ute. De fleste opplever å få god informasjon, og har gode muligheter til å holde kontakten med den som er ute via telefon eller e-post. Alle de intervjuete har fått et telefonnummer fra Forsvaret de kan ringe. De fleste har blitt informert om omstillingsreaksjoner ved hjemkomst, noen sammen med veteranen, hvilket anses som en fordel. Alle ønsker slik informasjon. Flere ønsker seg at de kan få mulighet til å ta kontakt med psykolog i Forsvaret, ved behov. Flere minner om at Forsvaret også må ha støttetiltak for de som bor utenfor området til de store garnisonene. FAKTA Pårørendekontakten er til støtte for etterlatte etter et dødsfall. De vil også være behjelpelig med praktiske oppgaver. Pårørendekontaktene har vært igjennom et eget kurs, og trenes i oppgavene. De etterlatte er fornøyd med at Forsvaret gir rask støtte til etterlatte ved hjelp av pårørendekontakt og økonomisk støtte. Pårørendekontaktordningen bør profesjonaliseres og bygges ut. De etterlatte foreslår at det utarbeides en dreiebok om alle praktiske forhold rundt et dødsfall. De som intervjues gir uttrykk for at å miste noen er en svært tung og vanskelig tid for familiene. Det betyr at de som skal støtte må bruke finfølelse, ha tid til å lytte og til å avklare mange praktiske spørsmål. De etterlatte mener Forsvaret gjennomfører et verdig mottak og begravelse. De setter pris på tilbudet om militær begravelse. De etterlatte forteller at Forsvarets støtte betyr mye. Forsvarets minnedag settes pris på. Der inviteres etterlatte etter omkomne de siste to år til mottakelse på Akershus festning i Oslo og minnegudstjeneste med Kongen tilstede. Flere mener at etterlatte burde bli invitert til også et tredje år. I flere avdelinger skriver de som reiser ut brev som skal gis til familien hvis soldaten skulle omkomme. De familiene som har fått et slikt brev ser på det som et godt minne og en god erfaring. De oppfordrer alle som skal tjenestegjøre i en internasjonal operasjon om å skrive slike brev. De etterlatte mener Forsvaret bør kunne tilby advokatbistand og psykologstøtte for de som ønsker det. 16 Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse 17

10 Veteraninspektøren Konklusjon Veteranene er fornøyd med det Forsvaret gjør, men Forsvaret har i dag mange bra tiltak gjennom hele veterankjeden. Det som mangler er at disse tiltakene, «beste praksis», faktisk gjennomføres for alle. De siste år er Forsvarets anerkjennelse og ivaretakelse av veteranene betydelig bedret blant annet som følge av Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge». Dette kommer klart fram i den foreliggende brukerundersøkelsen. Det utkrystalliseres synspunkter på det som er beste praksis i hele veterankjeden. Denne sammenfaller på mange områder med dagens praksis i de stående, vervede avdelingene. Disse avdelingene har mange og langvarige erfaringer med krevende oppdrag i internasjonale operasjoner, og har utviklet gode arbeidsmåter over lengre tid. I følge brukerundersøkelsen får dagens tjenestegjørende veteraner god oppfølging og ivaretakelse fra Forsvaret gjennom egen avdeling og andre tiltak. Brukerundersøkelsen er likevel tydelig på at ikke alle nyter like godt av denne oppfølgingen og ivaretakelsen. Dette gjelder spesielt for stabsoffiserer, observatører og flere mindre fagmilitære miljøer. Det viktigste er ikke å gjøre så mye, men å informere godt nok om det som skal gjøres og faktisk holde det man lover. De intervjuete har mange forslag, men de færreste foreslår eller ønsker noe som virker helt urealistisk å oppnå. Tvert om har de flestes forslag ofte sammenfall med det som faktisk gjøres i dag for enkelte grupper. Mange av forslagene ligger også som planlagte i Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge», og er under implementering i organisasjonen. facebook.com/generalmood twitter.com/moodrobert Veien videre Jeg vil takke alle veteranene som har bidratt i denne brukerundersøkelsen og jeg kan forsikre dere, og alle andre, om at Forsvaret skal ta veteranenes tilbakemeldinger på alvor. Det er ikke så mye veteranene ber om. I all enkelhet ber de oss, altså Forsvaret, om å være tydelige på hva vi skal gjøre og holde lovnadene. De ber om at dagens praksis i de stående, vervede avdelingene skal gjelde for alle. Det betyr at for eksempel observatører, som gjerne reiser ut alene eller mindre grupper, skal få tilbud om stressmestring før, under og etter sin innsats ute. Det betyr at stabsoffiserer og mindre fagavdelinger også skal få et verdig mottak og medaljen de har fortjent. Evalueringen av Forsvarets veterankjede, som denne brukerundersøkelsen er en del av, viser at det er et stort antall aktører i Forsvaret som er involvert før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Veteranenes tilbakemeldinger tyder på at det er store forskjeller på hvor godt de ulike tilbudene fungerer. Derfor er jeg glad for at det nå etableres en permanent veteranavdeling i Forsvarets øverste ledelse, Forsvarsstaben. Veteranavdelingen skal gi bedre styring av Forsvarets innsats, koordinere aktørene og kvalitetssikre ressursene som er i bruk. Ressursene er allerede på plass! Selv om det er gledelig at mye av det som kommer fram i brukerundersøkelsen antagelig vil løses ved å implementere Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» noe vi skal klare er det opplagt at dette ikke er et engangsarbeid som slutter i Nye tiltak vil komme. Og i samarbeid med veteranene og veteranorganisasjonene må vi kontinuerlig evaluere om det vi gjør er bra nok. Menneskene er den viktigste ressursen Forsvaret har. Det er i Forsvarets interesse å behandle dem på en god måte. Og det skal vi gjøre. Forsvarets veteraninspektør Generalmajor, Robert Mood 18 Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse 19

11 facebook.com/veteraner twitter.com/veteraner forsvaret.no/veteraner For alt vi har. Og alt vi er

Forsvarssjefen. Jeg ønsker deg og dine lykke til i fremtiden! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef

Forsvarssjefen. Jeg ønsker deg og dine lykke til i fremtiden! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef KOMME HJEM Forsvarssjefen Takk for innsatsen! Takk for innsatsen du har lagt ned for Forsvaret og Norge. Jeg håper oppdraget ute ble interessant, meningsfullt og berikende for deg. Og, jeg håper du i fremtiden

Detaljer

Satser mer på veteraner

Satser mer på veteraner Satser mer på veteraner I løpet av januar går Robert Mood av som Forsvarets første generalinspektør for veteraner. Han mener hovedutfordringen fremover er at fastleger og psykologer mangler kunnskap om

Detaljer

SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner. Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 19.03.14

SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner. Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 19.03.14 SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 19.03.14 Erfaringer fra skadde veteraner Som den eneste bruker- og interesseorganisasjon for skadde veteraner og deres pårørende

Detaljer

Tjenester til støtte for veteraner med psykiske helseplager

Tjenester til støtte for veteraner med psykiske helseplager logistikkorganisasjon Tjenester til støtte for veteraner med psykiske helseplager Jon G. Reichelt Institutt for militærpsykiatri (IMP) Tidligere kjent som KPS Forfatter Prosjektittel 29.11.12 1 Veteranbegrepet

Detaljer

Veteranplan - I tjeneste for Norge med bosted Trondheim

Veteranplan - I tjeneste for Norge med bosted Trondheim Veteranplan - I tjeneste for Norge med bosted Trondheim Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Arbeidsgruppens sammensetting...3 1.3 Begreper...3 2 Statlige føringer... 4 3 Kunnskap om veteraners

Detaljer

Snakk om familieutfordringer

Snakk om familieutfordringer Snakk om familieutfordringer Vi er opptatt av at det skal være så enkelt som mulig å sy sammen veteranfamiliens liv etter et internasjonalt oppdrag. Stadig flere reiser ut, både fire og fem ganger. Det

Detaljer

OSLO KOMMUNES INNSATS FOR Å HEDRE VETERANER ETTER INTERNASJONALE OPERASJONER

OSLO KOMMUNES INNSATS FOR Å HEDRE VETERANER ETTER INTERNASJONALE OPERASJONER Oslo kommune Byrådet Byrådssak 68/14 OSLO KOMMUNES INNSATS FOR Å HEDRE VETERANER ETTER INTERNASJONALE OPERASJONER Sammendrag: Byrådet ønsker at Oslo kommune skal være en god kommune for veteraner og bidra

Detaljer

Forsvarssjefen. Lykke til med forberedelsene, og god tur ut! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef

Forsvarssjefen. Lykke til med forberedelsene, og god tur ut! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef REISE UT Forsvarssjefen Takk for at dere tar oppdraget! Et norsk militært bidrag i internasjonale operasjoner er en viktig oppgave for Forsvaret og en viktig del av norsk sikkerhetspolitikk. Jeg vil takke

Detaljer

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Kriterier for Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Forsvarsstaben Veteranavdelingen 02.12.2014 Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner

Detaljer

Forventninger til FSAN (RHP) Oberstløytnant Kåre Brændeland FST / FVT

Forventninger til FSAN (RHP) Oberstløytnant Kåre Brændeland FST / FVT Forventninger til FSAN (RHP) Oberstløytnant Kåre Brændeland FST / FVT Forsvarets veterantjeneste 100 000 nordmenn 100 utenlandsoperasjoner 40 land 4 kontinenter Forsvarets veterantjeneste Handlingsplan

Detaljer

Informasjon til veteraner

Informasjon til veteraner Informasjon til veteraner særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale

Detaljer

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Forsvarssjefen fastsetter Familiedirektivet til bruk i Forsvaret. Oslo, 1. april 2009 Sverre Diesen General Forsvarssjef Metadata KORTTITTEL:

Detaljer

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 2 3 Langsiktige mål 2010 2015 Forbundet skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål: 1. Veteranrettigheter Alle veteraner får anerkjennelse

Detaljer

OT.prp. nr. 67 (2008-2009) om endringer i forsvarspersonelloven høringsuttalelse fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

OT.prp. nr. 67 (2008-2009) om endringer i forsvarspersonelloven høringsuttalelse fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Stortinget v/forsvarskomiteen Vår ref: 242/2009/NVIO/VF Tidl ref: OT.prp. nr. 67 (2008-2009) OT.prp. nr. 67 (2008-2009) om endringer i forsvarspersonelloven høringsuttalelse fra Norges Veteranforbund for

Detaljer

Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier.

Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier. NVIO STRATEGI 2015-2020 Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier. 2015 2020 NVIO skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål i fokusområdene:

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner

Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner Dokument 3:9 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Læring for bedre beredskap

Læring for bedre beredskap Læring for bedre beredskap Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Inggard lereim,leder helsedirektorates 22.prosjekt Prof.dr.med.NTNU Læring for bedre beredskap - Helseinnsatsen etter terrorhendelsene

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Innst. 42 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:9 (2013 2014)

Innst. 42 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:9 (2013 2014) Innst. 42 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:9 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

VETERAN PLAN FOR FOSEN. - til beste for veteraner og deres familier

VETERAN PLAN FOR FOSEN. - til beste for veteraner og deres familier VETERAN PLAN FOR FOSEN - til beste for veteraner og deres familier Høringsforslag 04.05. 2016 Innhold 1 Bakgrunn for veteranplan Fosen... 2 2 Om arbeidet med planen... 3 3 Kunnskapsbasis... 5 3.1 Kunnskap

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

I TJENESTE FOR NORGE MED BOSTED BERGEN

I TJENESTE FOR NORGE MED BOSTED BERGEN 1 av 7 Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Kenneth Bjerkelund 23/11-2014 Prosjekt Veteran I TJENESTE FOR NORGE MED BOSTED BERGEN 1 BAKGRUNN Making Change (MAKE/) har blitt forespurt om å gi innspill

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

HANDLINGSPLAN ved ulykker

HANDLINGSPLAN ved ulykker 1 Motorflyseksjonen/Norges Luftsportsforbund HANDLINGSPLAN ved ulykker 2 INNHOLD INNHOLD 2 HENSIKT 3 ANVENDELSE 3 ØYEBLIKKELIGE LOKALE TILTAK/VARSLING 4 LOKAL KLUBB 5 Mal for klubbens detaljerte planer

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Statsråden «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2016/2337-3/FD V 2/ÅI 30.11.2016 Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Markeringen

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN UNGDOMMMERS ERFARINGER MED HJELPEAPPARATET Psykologene Unni Heltne og Atle Dyregrov Bakgrunn Denne undersøkelsen har hatt som målsetting å undersøke ungdommers erfaringer med

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre Side 2 av 9 Ansvarleg for revisjon/vedlikehald: Rådgiver Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Virkeområde...

Detaljer

PIO-pårørende i Oslos ressurssenter for psykisk helse en oppsummering av 5 års pårørende rådgivning

PIO-pårørende i Oslos ressurssenter for psykisk helse en oppsummering av 5 års pårørende rådgivning En oppsummering av pårørende rådgivning i PIO-senteret 2007 2012 PIO-pårørende i Oslos ressurssenter for psykisk helse en oppsummering av 5 års pårørende rådgivning Innledning I september 2008 ble Pårørende

Detaljer

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Vestfold fylke 238 000 innbyggere 14 kommuner 8 byer Landets minste fylke i areal TL-kommuner som deltok

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

Behov og tilbud til veteraner etter internasjonale operasjoner

Behov og tilbud til veteraner etter internasjonale operasjoner Campus Rena Økonomi og ledelsesfag Per Joar Aasen Behov og tilbud til veteraner etter internasjonale operasjoner Prosjektoppgave Årsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap 2012 Samtykker til utlån hos

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

BFS AFA i Sjøforsvaret

BFS AFA i Sjøforsvaret BFS 5-1-1-1-5 AFA i Sjøforsvaret Generalinspektøren for Sjøforsvaret fastsetter instruks for administrativ foresatt avdeling (AFA) i Sjøforsvaret til bruk i Sjøforsvaret. Oslo, 2009-12-17 Haakon Bruun-Hanssen

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

FELLES ETIKK-KVELDER SYKEHUS/KOMMUNER. ÅSE INGEBORG BORGOS Kommuneoverlege/fastlege/ praksiskonsulent

FELLES ETIKK-KVELDER SYKEHUS/KOMMUNER. ÅSE INGEBORG BORGOS Kommuneoverlege/fastlege/ praksiskonsulent FELLES ETIKK-KVELDER SYKEHUS/KOMMUNER ÅSE INGEBORG BORGOS Kommuneoverlege/fastlege/ praksiskonsulent FJ E L L R E G I O N E N Fjellregionen Utfordring: Antall yrkesaktive Antall eldre 5500 innb, 5,4%>80

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF)

22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Therese Andrews Nordlandsforskning 22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Forskningsetiske komiteer, koordineringsgruppa for 22. juli

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen 22.05.2012. Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl. Varden på Bøblåheia

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen 22.05.2012. Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl. Varden på Bøblåheia Sortland Rotary Klubb Ukeavisen 22.05.2012 Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl Varden på Bøblåheia Til minne Jan Gunnar Christiansen Vår kjære rotarykamerat, måtte

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MROD-13/10100-22 86205/14 17.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

Vel møtt! Velkommen til Sessvollmoen! Helsefaglig implementering av Regjeringens handlngsplan for veteraner 28 november 2012 Sessvollmoen

Vel møtt! Velkommen til Sessvollmoen! Helsefaglig implementering av Regjeringens handlngsplan for veteraner 28 november 2012 Sessvollmoen Vel møtt! Velkommen til Sessvollmoen! Helsefaglig implementering av Regjeringens handlngsplan for veteraner 28 november 2012 Sessvollmoen 28.11.12 1 28.11.12 2 Praktiske forhold 28.11.12 3 FORSVARET Kirurgibygg

Detaljer

Rehabilitering i sykehjem resultat av tilsyn 2011-2012

Rehabilitering i sykehjem resultat av tilsyn 2011-2012 Rehabilitering i sykehjem resultat av tilsyn 2011-2012 1 Rehabilitering viktig også for eldre i sykehjem Studier nasjonalt og internasjonalt har vist at eldre med funksjonsbegrensinger har nytte av rehabiliteringstiltak

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Det kongelige forsvarsdepartement 22.11.09

Det kongelige forsvarsdepartement 22.11.09 Det kongelige forsvarsdepartement 22.11.09 Høringsuttalelse Utkast til Forskrift om oppfølging og erstatning for personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonale operasjoner Endringer

Detaljer

Aamodt Kompetanse. www.uvaner.no. Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand.

Aamodt Kompetanse. www.uvaner.no. Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand. Aamodt Kompetanse www.uvaner.no Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand. Forebygge motstand Håndtere motstand. Forebygge motstand. Styre korreksjons refleksen (tåle å høre ting du ikke liker).

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi?

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Nettverkssamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Seniorrådgiver Richard H Knoff,

Detaljer

Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det.

Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det. Norge har påtatt seg et ansvar der vi skal føre en politikk internasjonalt til fremme av fred, konfliktløsning, humanitært arbeid og en mer rettferdig verden. Dette kommer til uttrykk gjennom norske kvinner

Detaljer

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström Barn som pårørende Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15 Kerstin Söderström Psykologspesialist PhD, prosjektleder Barnet i mente v/si og postdoktor i Mosaikkprosjektet v/hil

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU US 79/0 ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Birger Kruse Saksbehandler: Torborg Storaas Arkiv nr: /0606 Vedlegg:. Resultat; NMBU. Resultat:

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn Mai 2012 Dette er SINTEF SINTEF seminar Hvordan lære av katastrofeøvelser? 2 Utfordringer i redningsarbeidet Hva sier brukerne og hvilke verktøy kan bedre læringen. Forskningsleder Jan Håvard Skjetne og

Detaljer

PASIENTTILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Dagkirurgisk senter, Ahus 2010

PASIENTTILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Dagkirurgisk senter, Ahus 2010 PASIENTTILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Dagkirurgisk senter, Ahus 2010 Ansvarlige for gjennomføring, bearbeiding av data og presentasjon av resultater: Anne Sofie Midthaug, Intensivsykepleier Beate Kongsrud,

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HEDRING AV NORSKE SOLDATER I UTENLANDSTJENESTE Arkivsaksnr.: 10/43173

Saksframlegg. Trondheim kommune. HEDRING AV NORSKE SOLDATER I UTENLANDSTJENESTE Arkivsaksnr.: 10/43173 Saksframlegg HEDRING AV NORSKE SOLDATER I UTENLANDSTJENESTE Arkivsaksnr.: 10/43173 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: På bakgrunn av opplysninger om det store antallet potensielle

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Brukernes møte med NAV. Gjennomgang av NAV Delrapport fra ekspertgruppe 15.09.14

Brukernes møte med NAV. Gjennomgang av NAV Delrapport fra ekspertgruppe 15.09.14 Brukernes møte med NAV Gjennomgang av NAV Delrapport fra ekspertgruppe 15.09.14 Innspill fra brukerne 04.12.2014 ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 2 Formål og tidsplan Ekspertgruppen skal vurdere hvordan

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Erstatning for uberettiget undersøkelsessak

Erstatning for uberettiget undersøkelsessak Erstatning for uberettiget undersøkelsessak Publisert 2014-02-21 10:48 ERSTATNINGSKRAV SOM FØLGE AV UNØDVENDIG UNDERSØKELSE -kan du kreve erstatning for psykisk skade eller lidelse som følge av barnevernets

Detaljer

Krevende oppgaver med svak styring. En gjennomgang av tilsyn med eldre 2009-2012 v/ Bente Kne Haugdahl

Krevende oppgaver med svak styring. En gjennomgang av tilsyn med eldre 2009-2012 v/ Bente Kne Haugdahl Krevende oppgaver med svak styring En gjennomgang av tilsyn med eldre 2009-2012 v/ Bente Kne Haugdahl Bakgrunn for satsningen Skrøpelige eldre med behov for helse- og sosialtjenester er en sårbar gruppe

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Hovedmål for barnehagesektoren i Østre Toten Kommune er at alle i barnehagen opplever at hver dag er verdifull og at grunnverdiene er styrende

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID PORSGRUNN KOMMUNE FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 Hvorfor gi tilretteleggingsgarantien? Tilretteleggingsgaranti: service-erklæring som gir økt tilgang til jobber og tiltak springer ut av IA-arbeidet TG skal styrke samarbeidet

Detaljer

Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten

Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten LØRENSKOG KOMMUNE Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten Faglig leder ved Psykisk helsetjeneste for barn, unge og voksne Brita Strømme 29.04.2013 bse@lorenskog.kommune.no

Detaljer

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens andre ikke gjør det? Første resultater fra en OECD undersøkelse om veier til utdanning og arbeid Om undersøkelsen Spørreskjema utformet av OECD Oppdrag

Detaljer

Knut A. Braa. Den lange veien hjem. Pirat FORLAGET

Knut A. Braa. Den lange veien hjem. Pirat FORLAGET Knut A. Braa Den lange veien hjem Pirat FORLAGET Piratforlaget, 2012 Knut A. Braa, 2012 1. opplag 2012 Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtale om kopiering inngått med

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Raskere tilbake i NAV. Tron Helgaker. Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet

Raskere tilbake i NAV. Tron Helgaker. Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet Raskere tilbake i NAV Tron Helgaker Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet NAVs oppfølging av sykmeldte Oppfølg.plan - innen 4 uker Sendes sykmelder Dialogmøte 1 - innen 7

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 overordnet visjon Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest! Målsetning HMS Vi skal være den mest attraktive og kundeorienterte bedriftshelsetjenesten

Detaljer