ÅRSMELDING Åseral

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012. Åseral"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 Åseral e n u m m ko

2 Innhald Årsmelding Forord... 3 Rekneskapen for Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13 Sentraladministrasjonen...14 Rådmannskontoret...14 Økonomikontoret...15 Service og IKT-kontoret...16 Avdeling for oppvekst og kultur...17 Avdelingssjef...17 Åseral barnehage...18 Åseral barne- og ungdomsskule/sfo/vo...19 Kultur...20 Integreringsarbeid...21 Avdeling for levekår...22 Avdelingssjef...22 NAV Åseral...24 Omsorgstenestene...25 Åseralsheimen, langtidsopphald og kjøkkentenesta...27 Heimetenestene, rehabilitering/kortidsopphald...27 Avdeling for drift og utvikling...29 Avdelingssjef...29 Eining for utvikling...30 Eining for drift og vedlikehald...33 Eining for reinhald

3 Årsmelding 2012 FORORD Kva er sentrale overskrifter når historia om 2012 skal skrivast i denne samanheng, kva vil være sentrale tema i ei årsmelding for organisasjonen Åseral kommune og utviklinga for lokalsamfunnet? Rekneskapen i 2012 viser resultat som er langt betre enn førre rekneskapsår. Vi har snudd underskot til overskot når det gjeld brutto driftsresultat og klart betra netto driftsresultatet vårt. Vi har sjølv tatt grep for å betre den økonomiske situasjonen, men mykje skuldast omgjevnadane og ekstraordinære inntekter. Lånekostnadane våre tar eit nytt stort sprang i 2012 dei er meir enn 3-dobla sidan 2009 og ligg no over gj.snitt til samanliknbare kommunar. Åseral kommune har investert mykje i infrastruktur, som vatn og avlaup, noko som gjev sikre inntekter og kan skape grunnlag for vidare næringsvekst. Born og ungdom får betre føresetnader for godt arbeidsmiljø i skuletida og meir aktivitet i fritida ved ferdigstilling av nytt skulebygg og idrettsanlegg. Interkommunalt arbeid vert prioritert fjoråret har vist særskilt ny innsats på områda idrett- og friluftsliv, arbeid med å utvikle tiltak ifm samhandlingsreformen og e-kommunestrategi. Prosjekt «frigjeving av midlar» har aktualisert moglege område for auka inntekter eller reduserte kostnader. Nokre av tiltaka er allereie innarbeida i økonomiplan AgderEnergiVannkraft (AEV) har store planar for Åseral (Åseralprosjektane). Kommunestyret sette i mai ned eit arbeidsutval (repr. frå administrasjon og politikk) og ei referansegruppe (kommunalutvalet). Administrasjon og politisk oppnemnde representantar søkjer å sikre ei utbyggingsavtale som kan gagne lokalsamfunnet og sjå til at ein konsesjonssøknad har fagleg grunngjevne konsekvensutgreiingar i botnen. Arbeidsutvalet og referansegruppa skal søkje å sikre at saka er godt utreia når saka skal leggjast fram for kommunestyret. Det er vedteke og gjennomført organisatoriske endringar på administrativt nivå. Det vil vere naturleg med ei drøfting av den politiske organiseringa; skal til dømes den politiske og administrative organisering spegle kvarandre på eit betre vis? Åseral kommunestyre ynskjer å betre bu- og arbeidstilhøva innan pleie- og omsorgstenesta. Økonomisk kontroll er avgjerande for å ta på seg ytterlegare lånegjeld. Arbeidet vårt med å redusere kostnader må vidareførast slik at vi kan auke kvaliteten på prioriterte tenester. Gode resultat er avhengig av effektivt og målretta samspel mellom politikk og administrasjon og at vi klarer å halde på dyktige medarbeidarar. Vi må spele kvarandre gode det kan utgjere skilnaden mellom å levere det ordinære og det utsøkte. Vi må samstundes vite når det skal forventast ein utsøkt tenesteleveranse og når det ordinære er tilstrekkeleg om vi vil noko nytt og annleis; ja då kjem vi ikkje unna å vere tydelege i prioriteringane våre. Årsmeldinga skal vere eit bidrag til kunnskap i dette arbeidet. Åseral, 22. mars 2013 Kjell Gunnar Olsen rådmann Vatnet Øre i Åseral. 3

4 Rekneskapen for 2012 DRIFTSREKNESKAPEN Åseral kommune kan for året 2012 legge fram ein rekneskap med mindreforbruk på kr Det gode resultatet skuldast i hovudsak berekna premieavvik for pensjonskostnadar, avkastning av kapital plassert i finansmarknaden og høgare tilkoplingsavgifter i VA sektoren enn det som var budsjettert. Drifta viser eit positivt brutto driftsresultat på kr for rekneskapsåret, mot eit negativt resultat på føregåande år. Vi ser av tala at driftsinntektene har auka med 15,6 mill. medan driftsutgiftene bare har auka med 2,22 mill. Det er svært positivt at brutto driftsresultat blir forbetra, men det er naudsynt å sjå bak tala. Forklaringa på den store auken i driftsinntekter skuldast tilkoplingsavgifter og meirverdiavgiftskompensasjon for investeringar. Auken i desse inntektene vil ikkje vere varige. Vi har i 2012 fått mykje inntekter frå tilkoplingar då ein har gjennomført mange VA tilkoplingar av hytter med bakgrunn i kommunestyrevedtaket om obligatorisk tilkopling. Når det gjeld mva. kompensasjon for investeringar, er dette ei inntekt som eigentleg høyrer til i investeringsrekneskapen. Men rekneskapsforskrifta seier at det skal førast i drifta fram til år Då skjer det ei endring slik at denne kompensasjonen blir ei investeringsinntekt. Forskrifta gjev oss pålegg om at minimum 60 % av kompensasjonen skal overførast til investering i dag. Åseral kommune har over mange år overført heile kompensasjonen som kjem frå investeringar. Vi har og må arbeide for at driftsinntektene blir store nok til å dekke kommunen sine driftsutgifter. Målet er framleis at brutto driftsresultat skal vere positivt. Driftsutgiftene i 2012 viser ei lita auke. Det er premieavviket for pensjonskostnadar som er hovudforklaringa på at utgiftene ikkje aukar meir. Premieavviket er for år 2012 på kr. 3,46 mill. og verknaden på rekneskapen er ei inntekt på 3,18 mill. etter at premieavviket for 2011 er utgiftsført i år. I tillegg er det utbetalt 0,53 mill. mindre i tilskot og mva. kompensasjonen drift er 0,79 mill. mindre i høve til år Avskrivingar har frå 2011 auka med 1,89 mill. Tar ein omsyn til dei nemnte forholda har driftsutgiftene auka med 3,39 %, omtrent i samsvar med løns- og prisveksten. Finanspostane viser ei stor betring i forhold til år Den viktigaste forklaringa er at avkastning av dei langsiktige finansplasseringane viser eit positivt resultat for 2012 på 7,05 mill. medan det i 2011 var ei netto utgift på 1,32 mill. Andre forhold som kan nemnast er at utbytte frå Agder Energi blei 1,9 mill. mindre enn i 2011 og vi ser nå verknaden av mange nye lån til investeringar, kor avdrags- og renteutgiftene aukar. Finanspostane og motpost for avskrivingar bidreg til at vi får eit stort og positivt netto driftsresultat på kr Resultatet er betydeleg betre samanlikna med både budsjett og resultat for år Etter gjennomførte interne finanstransaksjonar ender vi på eit mindreforbruk på kr som kommunestyret må ta stilling til ved godkjenning av rekneskapet. Utvikling i brutto driftsresultat: (Beløp i tusen kr.) Tekst / rekneskapsår Driftsinntekter: Driftsutgifter: Brutto driftsresultat: Brutto. driftsresultat i % av brutto driftsinntekter: 0,2 % -10,2 % -2,3 % -2,7 % Gjennomsnitt kommunegruppe 6: (Kostra samanliknbare kommunar) 2,7 % 1,3 % 1,4 % 3,5 % 4

5 Når det gjeld avdelingane sin pengebruk er den samla sett omtrent på nivå med rammene som kommunestyret gav. Det er store forskjellar mellom sektorane. Denne tabellen viser netto driftsresultat for dei ulike planområda i kommunen. Regnskap 2012 Reg. budsjett 2012 Avvik rekneskap budsjett Forbruk i % av budsjettet 1 - Rådmannen med stab ,28 % 1 - Politiske styringsorgan ,89 % 2 - Kultur og oppvekst ,16 % 3 - Levekår ,49 % 5 - Drift & utvikling ,74 % Sum Totalt ,79 % Tabellen over viser at det samla er eit meirforbruk på kr mellom rekneskap og regulert budsjett. Det er bare sektorane Sentraladministrasjonen og Drift og utvikling som er innafor budsjettramma i Oppvekst og kultur er den avdelinga som har det største avviket i forhold til budsjett, både i % og kronebeløp. Forklaring på avvik går fram av årsmeldinga for planområdane. SENTRALE INNTEKTER Skatteinntektene (inntekts-, formue- og naturresursskatt) er for dette året høgare enn budsjettet og ei auke i forhold til 2011 på kr , tilsvarande 2,62 %. Det er positivt at skatteinntektene aukar, men dessverre er auka betydeleg mindre enn landsgjennomsnittet som var på 6,8 % for inntektsåret Det har diverre vore ein trend dei siste åra, at kommunen sine skatteinntekter ikkje har auka like mykje som gjennomsnittet for kommunane. Rammetilskotet i 2012 er lågare enn budsjettert. Det skuldast høgare trekk i rammetilskotet for skatteinntekter enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Åseral kommune har framleis høge skatteinntekter samanlikna med andre kommunar og får trekk for det i rammeoverføringane. Eigedomsskatten er i tråd med budsjettet og var på 22,32 mill. for Det er 0,68 mill. høgare enn i år Auken skuldast at makstaket for formueverdien av kraftverk er auka noko for dette året. Det fine med denne skatten er at den ikkje er sam- Utvikling i netto driftsresultat: (Beløp i tusen kr.) ordna med inntektssystemet og kommunen beheld heile denne meirinntekta. Andre direkte- og indirekte skattar som i består av naturresursskatt og konsesjonsavgifter, er på omtrent same nivå som tidligare år. Desse inntektene blir ikkje regulert i forhold til lønsog prisvekst og blir noko mindre verd etter som åra går. Andre overføringar består i hovudsak av sal av konsesjonskraft. Denne inntekta blei noko større enn budsjettert og skuldast auka alminneleg forbruk av strøm i kommunen og at vi har fått godkjenning av Fylkeskommunen på at vi kan rekne med 10 % i nettap til forbruket. Det er framleis slik at vi bare kan nytte deler av det kommunen har fått tildelt i konsesjonskraft. Av tildelt volum på 92,65 Gwh var kommunen sin del av krafta på 26,79 Gwh, noko som utgjer 28,9 % av den totale konsesjonskrafta. Resten av krafta sel Fylkeskommunen. NETTO DRIFTSRESULTAT For 2012 blei netto driftsresultat på kr Ei auke på kr. 19,78 mill. frå 2011 og 6,46 mill. høgare enn revidert budsjett. Det gode resultatet skuldast i hovudsak berekna premieavvik for pensjonskostnadar, avkastning av kapital plassert i finansmarknaden og høgare tilkoplingsavgifter i VA sektoren enn det som var budsjettert. Tekst / rekneskapsår Driftsinntekter: Driftsutgifter: Brutto driftsresultat: Finanstransaksjonar: Motpost avskriving: Netto driftsresultat: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter: 13,7 % 1,5 % 18,7 % 20,8 % Gjennomsnitt kommunegruppe 6: (Kostra samanliknbare kommunar) 4,0 % 2,9 % 2,9 % 6,1 % 5

6 Frå Slettafjellet med utsyn mot Lognevatnet. LÅNEGJELD OG PLASSERINGAR I FINANSMARKNADEN Lånegjelda for Åseral held fram å auke, også i Vi er komen dit at når større investeringar skal finansierast, så må vi låne til dei. Åseral har på få år gått frå og vere ein kommune med lite lån målt per innbyggjar, til å bli ein av dei med mest lån pr. innbyggjar i Agder. I 2009 var den netto langsiktige lånegjelda (langsiktig gjeld formidlingslån ubrukte lånemidlar) kr ,- per innbyggar. Lånegjelda er nå på kr ,- ved utgangen av år Brutto lånegjeld per innbyggar er ved årsskifte på (ikkje korrigert for formidlingslån og ubrukte lånemidlar) Det må vera ei målsetting for komande år å redusere lånegjelda. Ein del av gjelda vår er knytta til investeringar der rentar og avdrag kan førast over på kundane si eigenbetaling, men det krev at vi først må ha sjølvkost på vatn og kloakk. Oversyn over lånegjeld per innbyggjar. År: Åseral Kommunegr Kommunar Gj.snitt kommune 06 i Vest-Agder landet u/oslo Kommunen har kapital plassert i finansmarknaden. Denne har i år 2012 gjeve ei positiv avkastning på 7,05 mill, 5,88 prosent av plassert kapital. Alle aktivaklasser har gjeve ei positiv avkastning i dette året. Størst avkastning i høve til plassert kapital har vi frå aksjefond. Tabellen under viser kor kapitalen er plassert og at største delen av kapitalen er i papir med liten risiko. Per Allokeringsgrenser Aktivaklasser: MNOK. % Min. Maks. Pengemarknad/ bank 65,6 57,9 % 0,0 % 100,0% Obligasjonar 3,0 2,4 % 0,0 % 100,0% Aksjar 21,0 19,9 % 0,0 % 35,0% Alt. investering 17,2 3,2 % 0,0 % 35,0% Eigedom 20,2 16,6 % 0,0 % 100,0% Derivatar 0,1 0,0 % 0,0 % 100,0% Totalar: 127,0 100,% Dersom ein ser lånegjeld og disponibel kapital i samanheng, så ligg vi framleis godt an sett i høve til dei aller fleste kommunane. Kommunestyret må likevel vere merksam på at vi på grunn av driftssituasjonen er avhengig av å ha meir inntekter på finansar enn utgifter. Samla sett blir verknaden på rekneskapen den same om vi bruker av kapitalen eller tek opp meir lån. Båe delar har negativ innverknad på netto driftsresultat. Eit vesentleg poeng er likevel at handlefridomen er ein heilt annan med pengar på bok enn med gjeld som skal betalast! 6

7 INVESTERINGSREKNESKAPEN Åseral kommune har i år 2012 investert for kr i anleggsmidlar. Dette er eit stort beløp for ein kommune av Åseral sin storleik. Investeringane er finansiert med lån, tilskott og noko eigne midlar. Lån utgjer 51,4 % av finansieringa i Tabellen under gjev eit samandrag av kommunen sine investeringar i Rekneskap 2012 Reg. budsjett Oppr. budsjett Rekneskap 2011 Sum inntekter Sum utgifter Sum finansieringstransaksjonar Finansieringsbehov Dekka slik: Bruk av lån Motteke avdrag på utlån Overføringar frå driftsrekneskapen Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekka/udisponert Investeringsrekneskapen blei gjort opp med eit underskot på kr Men då gjev rekneskapsforskrifta pålegg om at vi skal søke å redusere beløpet som ikkje er finansiert etter bestemte retningsliner. Dette er i avslutninga av investeringsrekneskapet føreteke med å auke bruk av lån. Denne bruken av lån må kommunestyre finne ei erstatning for, slik at prosjektet lånet skulle brukast til ikkje manglar finansiering då det skal avsluttast. Bakgrunnen til manglande finansiering er i hovudsak VA prosjekt på Bortelid (Alpinvegen) som ikkje var finansiert. 7

8 Personal og organisasjon Arbeidet med å skape samhandling og vidareutvikle personalet i eit godt arbeidsmiljø, har som tidlegare òg i 2012 vore ei sentral oppgåve i organisasjonen. I samarbeid med NAV, arbeidslivssenter har vi arbeid med mellom anna tilrettelegging etter IA avtalen. Vi har arbeidd vidare med å gjere tilsettingsrutinane betre. Hausten 2012 vart det fatta vedtak i kommunestyret, og delegasjonsvedtektene blei endra slik at tilsettingar frå og med 1. januar 2013 blir gjort administrativt. ARBEIDSSTOKKEN Åseral kommune har 179 tilsette fordelt på 132,92 årsverk i fast og mellombels stillingar. 37 av dei tilsette er menn, og 142 er kvinner. REKRUTTERING Arbeidet med å skaffe kvalifisert arbeidskraft utanfor sentrale område kan vere ei utfordring. I løpet av året 2012 har vi likevel sett ei auking i søkjarmassen med godt kvalifiserte søkjarar. Dette gjeld òg i helsesektoren. I skulesektoren slit vi med å få utdanna lærarar med ønskja fagkrets. Det er utvilsamt her vi har den største utfordringa. I regionen blir det arbeidd med desentralisering av lærarutdanninga, noko som vi ønskjer kjem på plass så snart som mogeleg då vi meiner dette ville lette arbeidet med rekruttering. Vi har utfordringar med å kun kunne tilby mindre stillingar. Spesielt er dette aktuelt innan helsesektoren. Vi ønskjer å kunne betre dette, men så lenge det er tale om å få inn arbeidskraft for å kunne dekke turnusen, vil dette framleis vere ei utfordring. TURNOVER Kommunen har ei stabil arbeidskraft. Det var i 2012 tre personer som gjekk av på AFP, alle desse var kvinner. 2 personar sa opp stillinga si for å gå over i anna stilling utanfor kommunen. I tillegg har vi nokre som har skifta arbeidsplass innanfor kommunen. SENIORPOLITIKK Ei av målsettingane for 2012 var å legge til rette for å halde våre seniorar i arbeid Seniorpolitiske tiltak vart innført frå 1. januar Det er mellom anna sagt at seniorar skal ha ein seniorsamtale i løpet av året. Ein del av seniorane har kome med tilbakemelding på at tiltaka som til dømes ei ekstra friveke har ført til at dei ønskjer å arbeide lenger. Kommunen har 16 seniorar i arbeid (over 60 år), av desse er 7 personar 65 år eller eldre. ARBEIDSMILJØET I 2012 sendte vi ut undersøking til alle medarbeiderane med spørsmål som gjekk på arbeidsmiljøet, det fysiske og fyrst og fremst det psykososiale. I arbeidet for å få fram ei best mogeleg undersøking var rådmannens leiargruppe, verneomboda, dei hovudtillitsvalde samt arbeidsmiljøutvalet med på å bli samde om spørsmåla. Totalt svara 75% av dei tilsette, spesielt bra var det i barnehagen kor samtlege svarte på undersøkinga. HR rådgjevar og hovudverneombodet la fram resultata i einingane. På ein skala frå 1 til 6 fekk kommunen eit resultat på 5,09 på spørsmålet om kor nøgd medarbeidarane var med innhaldet i sitt arbeid. På spørsmålet om kor godt medarbeidarane trivest saman med kollegaer i eininga, var resultatet så høgt som 5,54. Undersøkinga gjev ikkje berre positive tal. 1,5 % har svart at dei opplever mobbing på arbeidsplassen. Dette ønskjer vi å endre på, alle einingane fekk i oppgåve å samarbeide om 5 setningar om korleis dei ønskjer å ha det på arbeidsplassen. Vi tok òg opp temaet om varsling, samstundes som resultata frå medarbeidarundersøkinga blei lagt fram i einingane. I hovudvernerunden 20. november 2012 fekk vi signaler får lei- 8

9 ing og verneombod på sjukeheimen, om at det var naudsynt å arbeide meir aktivt med det psykososiale arbeidsmiljøet der. Det blei varsla om uro og misnøye. Dette arbeidet tok vi tak i og tok til med frå januar VERNEOMBOD Vi har fått nokre nye verneombod i løpet av året. I påvente av 40 timers HMS kurs holdt Tove Larsen eit minikurs med gjennomgang av regelverk og hovudoppgåvene for verneomboda. 40 timers kurset vert halden våren 2013 saman med kommunane Lindesnes, Hægebostad, Audnedal og Marnardal. Hovudverneombodet og HR rådgjevar har månadlege møter kor temaet er arbeidsmiljøet og kva som skjer i organisasjonen. Hovudverneombodet har ansvaret for at det vert halden møter for verneomboda ca. ein gong i månaden. I møta får verneomboda informasjon frå HR rådgjevar om sjukefråvær og anna som omhandlar arbeidsmiljøet. Verneomboda informerer om kva som hender i sine einingar og om eventuelle utfordringar. KVALITET OG ETIKK Ei av målsettingane for 2012 var å auka fokus på HMS/kvalitet og forbetringsarbeid Kommunen har utforma sine etiske retningsliner for tilsette og folkevalde. Eit av punkta er varsling om kritikkverdige tilhøve i verksemda. Det har vore fokus på avvik, og vi har sett ei auke i meldte avvik, noko som vi opplever som bra. Etter svara frå tilsette (mellom anna ifrå medarbeidarundesøkinga) har vi framleis ein del arbeid å gjere for å gjere dei tilsette trygge på å varsle. Det tek tid å implementere haldningar om at varsling er meint som noko positivt som skal føre til forbetringar på kvalitet og miljø i kommunen. UTVIDA LEIARSAMLINGAR Vi har hatt to samlingar i 2012 med leiarar, veneombod og tillitsvalde med IA tema jf. IA avtalen. BEDRIFTSHELSETENESTA Vi opplever eit godt samarbeid med bedriftshelsetenesta i Mandal, mellom anna ved at dei deltek på arbeidsmiljøutvalsmøtene. Dette syner kva arbeid Bedriftshelsetjenesten Mandal BA har utført i Åseral kommune i Aktivitet: Kommentar: Arbeid med psykososialt arbeidsmiljø Einingar i Åseral kommune Undervisning Ergonomi for reinhaldarene, saman med Steinar Ribe, Gustav Pedersen AS. Barnehagen, om psykososialt arbeidsmiljø. Ergonomi Tilrettelegging av kontorarbeidsplassene på Servicekontoret. Konsultasjonar mm. Samtaler med tilsette. Dialogmøter. Rådgjeving. Anna AMU-møter. ANNA VEDKOMANDE ARBEIDSMILJØET Vi har i 2012 gjennomført 4 møter i Arbeidsmiljøutvalet. AMU og verneombod har vore involvert i arbeidet med det nye skulebygget. AMU ved godkjenning av bygningsplaner som mellom anna omhandler tilrettelagt adkomst for bevegelsehemma. Verneombodet med tilrettelegging av skulen som arbeidsplass i det nye bygget, samt i ombygging av det eksisterande. Under ei brannøving vart det avdekka manglar med rømningsplan og brannvarsling. Manglane blei retta opp same dag som dei vart varsla. Brannvesenet SØR gjekk gjennom bygget for å ettersjå at manglane vart retta opp, og at bygget vart godkjent. SJUKEFRÅVÆR Sjukefråværet har vore på veg ned dei siste åra. Kommunen har eit mål om at fråværet totalt skal vere under 5 %. Sjukefråværet i 2012 var på 5,4 %. Langtidssjukemelde i full stilling har stor innverknad på statistikken, dette forklarer òg noko av det høge fråværet hausten Statistikk sjukefråvær: 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Snitt Snitt K Snitt M ,8 % 7,5 % 4,8 % % 8,0 % 5,2 % 6,2 % 7,3 % 9,2 % 0,7 % ,5 % 2,5 % 2,8 % 4,8 % 3,8 % 4,8 % 0,8 % ,0 % 5,3 % 5,0 % 6,8 % 6,0 % 5,9 % 6,4 % ,3 % 6,9 % 3,6 % 3,2 % 5,1 % 5,5 % 4,0 % ,6 % 5,2 % 5,5 % 7,0 % 5,4 % 6,0 % 3,5 % PERSONALNETTVERK I LINDESNESREGIONEN Personalnettverket samarbeider med å få rutinar og felles forståing av korleis ein på best mogeleg måte kan arbeide med arbeidsmiljøet. Vi ønskjer å lære av kvarandre sine erfaringar, og kome fram til felles løysningar på utfordringar. I 2012 har vi saman med Fylkesmannen i Vest-Agder, NAV arbeidslivssenter og likestilling UIA arbeidd med eit forprosjekt som ser på utsette arbeidsområder der vi har sett fokus på barnehage og helsesektoren. Dette er områder som er kvinnedominerte og kor fråværet historisk sett, er høgare enn elles i den offentlege sektor. Vi ønskjer å kunne fortsette dette arbeidet og har søkt midler til eit 3 årig prosjekt. Forprosjektgruppa meiner kommunane i Lindesnesregionen saman kan gjere ein betre jobb med utgangspunkt i ei felles utfordring og felles strategiar for å få ned sjukefråværet blant kvinner. Gjennomsnittsfråværet frå 2007 til oktober 2012: Barnehager Helse- og omsorg 0 Audnedal Lindesnes Mandal Marnardal Åseral 9

10 INKLUDERING Åseral kommune har ein eigen inkluderingskonsulent som arbeider med å inkludere innvandrarar og flyktningar i kommunen. Vidare har vi eit godt samarbeid med Åseral Industrier, som gjennom fleire år har arbeidd med norskspråkleg opplæring saman med praktisk arbeid. Dette kjem som eit tillegg til den teoretiske norskundervisninga skulen tilbyr. Åseral kommune har gjennom året hatt fleire som har vore i arbeid for å få språktrening. Vi ønskjer å få dette ytterlegare systematisert for å kunne halde fram å tilby dette til fleire som har utfordringar med å få den naudsynte språktreninga. I 2012 vart ei av flyktningane ferdig med sitt fagbrev, ei anna er i dag i praksis på sjukeheimen for å få fagbrevet. LIKESTILLING Det har små endringar i kjønnsfordelinga i kommunen. Nokre tal: I leiargruppa er det 2 kvinner og 5 menn. 5 av dei 9 einingsleiarane er kvinner. Kjønnsfordeling avdelingsvis: Drift og utvikling Levekår Oppvekst og kultur Sentraladm. Årsverk 28,3 41,68 Antall tilsette Kvinner Menn , , Ved årsskifte var 14,91 årsverk vikariat eller mellombels stillingar. Av desse var 11,81 kvinner og 3,10 av menn. Det er tydeleg overvekt av kvinner i organisasjonen. Kvinnene har i snitt lågare stillingsprosent. Menn har i snitt ein stillingsstorleik på 93,86 %, medan kvinner har eit snitt på 69,14 %. Snittet ligg litt lågare både for menn og kvinner i 2012 samanlikna med 2011 (hhv 95,30% og 71,38%). Gjennomsnittsalderen blant kvinner i kommunen er litt over 43 år. Mennene sin gjennomsnittsalder ligg på nær 45 år. Åseral kommune må arbeide med å i størst mogeleg grad unngå å tilsette i små stillingsstorleiker, samstundes er det naudsynt om ein skal ta omsyn til dei tilsette si trong for tilrettelegging av arbeidstida. Dei som har stillingsheimlar under 37 % blir ikkje meldt inn i pensjonsordninga. Dette rammar i størst grad kvinner. KLP Offentleg tenestepensjon Åseral kommune (med unntak av lærarane som er medlem av Statens pensjonskasse): Gjennomsnittsalder Snitt pensjonsgrunnlag pr. aktiv Snitt pensjonsgrunnlag pr. årsverk Snitt aktuell deltid Uføreandel Uføreandel årsverk Kvinneandel Aktive 10 LØNNSFORDELING Lønnsfordeling Fordelt pr. kapittel etter hovudtariff avtalen Kap 3 Rådmann, avd.sjefar, einingsleiarar Kap 5 Sakshandsamar med høgskule utdanning inkl legene. Kap 4 Med høgskuleutdanning Kap 4 Utan høgskuleutdanning Gjennomsnitts årslønn Gjennomsnitts årslønn menn kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Lønnsfordeling avdelingar Lønnsfordeling Kap 4 Kap 4 Med høgskuleutdanning Sentral administrasjonen Kap 4 Med høgskuleutdanning Oppvekst og kultur Kap 4 Med høgskuleutdanning Levekår Kap 4 utan høgskuleutdanning Sentral administrasjonen Kap 4 utan høgskuleutdanning Oppvekst og kultur Kap 4 utan høgskuleutdanning Levekår Kap 4 utan høgskuleutdanning Drift og utvikling Gjennomsnitts årslønn Gjennomsnitts årslønn kvinner Gjennomsnitts årslønn menn kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Vi må ta inn over oss at det alltid vil vere skilnader. Vidare må vi arbeide mot eit mål om at denne skilnaden i løn er grunna i ansiennitet, utdanning, arbeidsoppgåver og ansvarsområde. Åseral kommune skal ikkje skilje mellom kvinner og menn i same arbeid der grunnlaget elles er likt. MEDVERKNAD Tillitsvalde Det har vore avvikla kvartalsmøte med dei tillitsvalde i Som tidlegare nemnt har både tillitsvalde og verneombod vore med på 2 samlingar med IA som tema. Det blei gjennomført lønsforhandlingar med dei tillitsvalde for kap , kap. 4 og kap. 5. VELFERD Velferdsutvalet har i år arrangert busstur til Danmark i november i staden for ordinært jolebord. I tillegg har velferdsutvalet gjeve støtte til sykkeltur til Skagen for alle tilsette. Fellesordning Sykepl.ordn. 46,09 år kr kr 79,64 % 8,53 % 5,66 % 77,42 % 124 stk Gjennomsnitts årslønn kvinner 45,47 år kr kr 82,21 % 5,56 % 2,42 % 88,89 % 18 stk

11 Folkevalde Ordføraren er på full tid og har same godtgjering som ein stortingsrepresentant. Leiarane av hovudutvala har ei fast godtgjering tilsvarande 8 % av ordføraren si løn. REKNESKAP - ANSVAR 190 Drift: Regnskap Budsjett Avvik R-B Regnskap Ordførar Oddmund Ljosland. Driftsrekneskapen for den politiske verksemda viser ei mindre overskriding av tildelt ramme på kr Eit mindreforbruk i kompetansetiltak gjev positivt utslag på netto drift jf driftstiltak som blei kostnadsført i rekneskapsåret Åseral kommunestyre gjorde budsjettvedtak for 2013 som vil redusere kostnader til godtgjersle for representantar i hovudutval og kommunalutval. Brutto driftsutgifter viser ein mindre reduksjon frå 2011 til Politiske signal peikar mot færre politiske utval. Tabellen under viser brutto driftsutgifter på funksjon 100, politisk styring, sett i høve til fylket, kostragruppe 6 og 3 andre kommunar. I 2012 var Åseral framleis ein av dei kommunane som brukte mest pengar til politisk styring. Noko av forklaringa på dei høge kostnadane til politisk styring må vere at det er få å dela basiskostnadane på i Åseral. Vår politiske organisering er nok elles og dyrare enn i dei fleste andre kommunar. Vi har fleire politiske utval, og politikargodtgjeringa ligg nok og i det høgare snittet. INVESTERINGSPROSJEKT Det var ikkje investeringsutgifter i denne delen av rekneskapen i AKTIVITET I tillegg til kommunestyre og kommunalutval (formannskap) har Åseral eit hovudutval for kvar avdeling/etat. Oversynet under viser at det er store skilnader i kor mange saker hovudutvala handsamar. Utval Antal møter Antal saker Kommunestyret 8 70 Kommunalutvalet Arbeidsmiljøutvalet 4 23 Næringsutvalet 6 63 Teknisk utval Oppvekst- og kulturutvalet 8 39 Helse- og sosialutvalet

12 Av større saker som det er blitt arbeida med politisk i 2012 kan nemnast: Diverse samferdslesaker. Kommunen si rolle i vidare utvikling av hytteområda, herunder avkloakkering av eldre felt. Arbeid med Minne kultursenter. Sentrumsplanen. Agder Energi - Åseralprosjekta. Ordføraren har bidrege aktivt i dei fleste sakene ovafor, men i tillegg bør nemnast at han har brukt mykje tid på: Diverse investeringsprosjekt/planarbeid skule og sjukeheim. Oppfølging av VA-investeringar Bortelid/Ljosland som leiar av byggekomiteen. Interkommunalt samarbeid i m.a. Lindesnesregionen som leiar. Minne - vedk. bygg, utstillingar. Jubileumsarrangement Bygdeutstilling/Lordehytta. 2 interkommunale stillingar som er lagt til Minne (museumsarbeidar og leiar av friluftsrådet). Diverse prosjekt i AE-regi og i AE-eigarforum. Arbeid med heieplanen (fylkesdelplan). Styrearbeid SVR. Medlem i Villreinnemnda. Medlem av politisk samrådingsgruppe (PSG) i regionplan Agder/Agdertinget. Åseral rådhus. 12

13 Administrasjon Organisering Hausten 2011 Ny org.struktur -implementert frå pr Rådmann Rådmannens stab Service, IKT og arkiv Økonomi Personal/organisasjon Form. sk. sekretær Avdelingssjef Drift og utvikling Avdelingssjef Levekår Avdelingssjef Kultur og oppvekst Utvikling Open omsorg Åseral barne- og ungdomsskule Reinhald Åseralsheimen Åseral barnehage Drift og vedlikehald NAV Kommunestyret har gjort vedtak om ny administrativ organisering som blei satt i verk frå 1. januar Endringane inneber i denne omgang ei samanslåing av avdeling for Natur og Næring og avdeling for Teknisk og Plan, til DRU (Drift og Utvikling). Det er i tillegg vedteke andre organisatoriske endringar som skal gjennomførast innan starten av Tabellen under viser at både Bykle og Åseral har høge administrative kostnadar. På same måte som hjå oss er dette ein kommune med høgt aktivitetsnivå og ein omfattande tenesteproduksjon. Båe delar er tilhøve som vil virke inn på administrasjonskostnadane. Brutto driftsutgifter viser ei auke frå 2011 til 2012 medan netto driftsutgifter viser ein mindre reduksjon forklaringa er bl a at einskilde administrative heimlar har stått i vakans, ved til dømes fråvær. Rådmann Kjell Gunnar Olsen. BEHOV FOR ADMINISTRASJON? Tabellen viser at målt pr. innbyggjar så går det med mykje pengar til administrasjon i Åseral kommune. Det er utan tvil ei målsetting å halde utgiftene til administrasjon på eit lågt, men forsvarleg nivå. I ein del samanhengar kan ein få inntrykk av at det som går med til administrasjon er bortkasta tid og pengar. Rådmannen ynskjer å understreke at administrasjonen på mange måtar er «limet» i organisasjonen. Dei som legg til rette slik at tenesteproduksjonen og prosjekt kan gå som kommunestyret ynskjer. Administrasjonen er også dei som ivaretek mange overordna oppgåver, slike som økonomifunksjonen og samordning av personalforvaltninga. Dette er funksjonar som ein organisasjon av Åseral kommune sin storleik, ikkje kan klare seg utan. Til slutt så har administrasjonen ansvaret for å drive med organisasjonsutvikling og å ivaretaka formelle prosessar i organisasjonen. Vi gjorde nokre organisatoriske tilpassingar i 2012 som vi på sikt reknar med vil redusere administrasjonsutgiftene. Så lenge utgiftene blir målt pr. innbyggjar vil Åseral kommune med få innbyggjarar og stor aktivitet alltid ligge høgt på lista over utgifter til administrasjon. 13

14 Sentraladministrasjonen n 2011 pr. Rådmann Rådmannens stab Service, IKT og arkiv Økonomi Personal/organisasjon Form. sk. sekretær Avdelingssjef Levekår Organisasjonskartet etter omorganiseringa pr Avdelingssjef Kultur og oppvekst REKNESKAP DRIFT Open omsorg Åseralsheimen Åseral barne- og ungdomsskule Rekneskap Budsjett (end) Avvik Rekneskap R. - B Åseral barnehage Rådmannen HR-rådgjevar Økonomisjef Leiar IKT NAV Leiar servicekontoret Sum Tabellen viser netto utgifter for kvart ansvar i sentraladministrasjonen sitt budsjett. Kolonna Budsjett 2012 viser budsjettet etter justeringar som er gjort i løpet av 2012, altså ikkje den ramma kommunetyret vedtok i desember Både budsjettog rekneskapstala er inklusiv ekstraordinære driftstiltak som vart vedteke i økonomiplanen utover den ordinære driftsramme i Totalt utgjorde desse tiltaka kr Nokre av tiltaka vart igongsett med lågare kostnad enn det ein hadde sett føre seg, eller med redusert aktivitet jf. plan, og dette gjev noko av svaret på innsparing frå sentraladministrasjonen. Rådmannen sitt kontor og ansvar HR-rådgjevar gjev også innsparingar med grunnlag i vakanse stillingsheimlar i lengre perioder. Rådmannskontoret Dette omfattar HR-rådgjevar, rådgjevar, formannskapssekretær og rådmann. Formannskapssekretæren har også oppgåva som kyrkjeverge. Vurdering av administrativ omorganisering skal fyrste gong skje vår/sumar Kommentarer til nokre av driftstiltaka utover ordinære driftsrammer 2012: Lesebrett politikarane Alle politikarane i kommunestyret og utvalsleiarar fekk utdelt lesebrett i Alt av saksdokumenter skal oversendast til lesebrettet i staden for å sendast ut i posten. Opplæringstiltak, felles Ei av målsettingane i økonomiplanen er å ha fokus på fag- og leiarkompetanse. Det vart halden utvida leiarsamling for å gå igjennom Kostra tala etter økonomianlayse frå KS, og auke forståinga for korleis kommunen skal redusere nokre av kostnadane. Vidare vart det halde ei samling med forelesarar frå KS som gjekk gjennom lover og reglar for samarbeid og samhandling med dei tillitsvalde. Utgiftene vart dekka av fylkeskommunen etter søknad. Riving av bustad i sentrum Prosjektet vart utsett. Kostnadane blir høgare enn fyrst tenk, vi slår denne rivinga saman med andre rivingar av eigedomar kommunen eig. 14

15 Sommarjobbgaranti Det var naudsynt å budsjettere opp for å dekkje utgiftene til ungdommane som får sommarjobb i kommunen. AKTIVITET Tidlegare rådmann slutta i april. I midten av august var ny rådmann på plass. I mellomtida fungerte HR-rådgjevar som konstituert rådmann. Mykje av arbeidstida innafor rådmannskontoret går med til koordinering og tilrettelegging for den tenesteproduserande delen av kommuneorganisasjonen. Typisk døme er at mykje av det som er skriven under avsnittet «Personale og organisasjon» i denne årsmeldinga er utført ved rådmannskontoret. HR-rådgjevar og rådmann har det overordna ansvaret for ivaretaking av samarbeidet med dei tilsette sine representantar. Som i tidlegare år har samarbeidet vore godt og konstruktivt. I tråd med krav og intensjonar i IA-avtalen har det blitt arbeida målretta for å redusere sjukefråveret i 2012 via tettare oppfølgjing og ekstra satsing på tilrettelegging. Sjukefråværet har gått noko opp i 2012 samanlikna med Vi har ei målsetting i kommunen på å liggje på under 5 % fråvær. I 2012 var fråværet på 5,4 %. Fyrste del av omorganisering av administrasjonen vart gjennomført frå 1. januar Så langt har det som er gjennomført av omorganiseringa sett ut til å fungere greitt. Omorganiseringa vil bli evaluert våren Ei av målsettingane i økonomiplanen var at innkjøp skal skje jf. reglane for offentlege innkjøp for å sikre etisk framferd og god utnytting av midlane som kommunestyret har stilt til rådvelde. Rådmannskontoret har ansvaret for at innkjøpsreglementet vert fulgt. Etter oppdrag frå kontrollutvalet gjekk revisjonen gjennom kva for rutinar kommunen hadde, og om regelverket vart fulgt. Revisjonen fann skriftlege rutinar mangelfulle. Hausten 2012 vart det laga nye rutinar og skjema som skal nyttast til dette føremål for innkjøp. Ei av målsettingane i økonomiplanen var å utarbeide eigarmelding for kommunen. Tidlegare rådmann starta på denne oppgåva og hadde mest ferdigsstilt denne før han slutta her i Åseral kommune. Noverande rådmann har brukt noko tid på å bli kjend med organisasjonen, men eigarmeldinga ligg no føre for å handsamast i kommunestyret. Rådmannskontoret har og ei viktig rolle i å følgje opp interkommunale saker og interkommunalt samarbeid. Det som utmerkar seg er arbeidet i Lindesnesregionen, samordningsorgan for regionplan Agder og i DDV med utarbeiding av forslag til felles e-kommunestrategi. Økonomikontoret Økonomikontoret har ved årsskifte 2,55 årsverk fordelt på tre tilsette. Eit hektisk og utfordrande arbeidsår ved økonomikontoret også i Kontoret utfører arbeid på mange fagområder og det er krevjande å vere oppdatert på alle områder så lenge kontoret bare har tre personar å dele desse på. Der er inga endring i den faste bemanninga ved kontoret i Men vi har tidlegare kjøpt teneste for arbeidsgjevarkontroll av eit samarbeid i Lindesnes regionen. Dette samarbeidet er oppløyst og vi har i dette året vedteke å bli ein del av eit vertskommunesamarbeid som blir etablert i Lister regionen. Det er i dette året gjennomført eit prosjekt, «frigjeving av midlar» for å betre kommunen sitt driftsresultat. Økonomisjefen har vore sterkt engasjert i dette arbeidet. Kontoret har også i dette året arbeidd med å betre rutinar for internkontroll og auke økonomikompetansen i administrasjonen, i tråd med målsetjing for året. Dette arbeidet vil halde fram i Ein medarbeidar ved økonomikontoret er tillagt funksjonen som skatteoppkrevjar. Det er i 2012 oppnådd svært gode resultat ved innkrevjing av skatt. Det var ei målsetjing å ha fokus på fagkompetanse i 2012, og difor er det arbeidet med å vere oppdatert på alle fagområda som er lagt til kontoret. Alle tilsette ved kontoret har delteke på fleire fagkurs for å følgje med på endringar og utviklingar på fagområda. Økonomikontoret var gjeve midlar til at to medarbeidarar kunne ta NKK skulen. Ein medarbeidar har gjennomført skulen for lønsarbeid og har tileigna seg endå betre kompetanse på området. Med bakgrunn i å auke fagkompetanse innafor eigedomsskatt har økonomisjefen sagt ja til å sitte i eit eigedomsskatteutval oppretta av LVK i Åseral kommune har framleis, saman med kommunar i regionen, engasjert Griff Kapital AS som uavhengig rådgjevar ved forvaltning av langsiktig kapital. Kommunen har i dette året fått ei svært god avkastning av plassert kapital. Åseral kommune har tatt på seg å vere vertskommune for fleire kommunesamarbeid i tråd med vedteke målsetjing. Økonomikontoret er rekneskapsførar for desse. 15

16 Service- og IKT-kontoret Eininga har i 2012 hatt 11 tilsette fordelt på 9,4 årsverk. Nytt for året var at IKT vart lagt inn som ein del av servicekontoret. Av totalt 3,4 årsverk på IKT så utgjer 2,2 årsverk arbeid for IDIVA som Åseral er vertskommune for. Andre endringar er at stilling (15 %) i samband med bearbeiding av avisa Åsdølen, no er overført til kultur. I tillegg har servicekontoret teke over 20 % prosent stilling knytt til konkrete arbeidsoppgåver på kultur, desse vert løna av budsjettet til kultur. Året 2012 var generelt eit stabilt år på eininga utan lengre sjukemeldingar, men med permisjonar som gjorde til at nokre arbeidsoppgåver måtte fordelast litt rundt i høve til vanleg oppsett. Inntrykket og attendemeldingar tyder på eit godt arbeidsmiljø og nøgde medarbeidarar i eininga. Som ein følgje av overføring av IKT har det gjennom året vore knytt mykje arbeid til den framtidige IKT satsinga i regionen. Her har det vore arbeidd med ein modell om felles IKT for dei 11 kommunane i Lindesnes- og Listerregionen. Dette er eit arbeid som vil kome fram til politisk handsaming i løpet av våren 2013 og som tek sikte på ein felles interkommunal IKT organisasjon frå 1. januar Gjennom prosjektet i DDA (Det Digitale Agder) vedkomande utbygging av mobilsambandet, har det kome fram at Åseral vil få endring innan 3 basestasjonar lokalisert i kommunen. Det vil bli bygd 2 nye stasjonar for å betre dekninga. Ein av desse vil bli plassert i området Eikild, Hamkoll og Rosseland med tilhøyrande vegakse, medan den andre vert bygd i området Kylland med fokus på området Linjord og Kittelstad. I tillegg vert ein basestasjon oppgradert med mål om å betre dekninga inn mot Egså. Utbygginga i Agder skal jamfør avtale med Telenor vere fullført våren Arbeidet i Åseral er alt starta opp og leverandør er i dialog med grunneigarar. Vonleg vil fyrste stasjon vere på plass alt hausten Åseral kommune har i 2012 blitt synlege innan sosiale media og då i fyrste rekkje facebook. Denne kanalen har vore nytta flittig for å nå ut med kommunal informasjon på fleire arena enn heimesida. Målingar på slutten av året gav attendemelding om at Åseral er blant dei beste i landet når det gjeld nye «likarar» på facebook. Dette er ein trend me ynskjer å vidareutvikle. Den kommunale heimesida vert vedlikehald etter beste evne og mykje informasjon er å finne her. (Jmf. kulepunkt 5 under målsetjingar i økonomiplan : «Ha ei informativ og oppdatert heimeside, og vere aktiv på sosiale medium») I 2012 vart det kjøpt inn ei varmepumpe på servicekontoret etter at HMS undersøkingar synte at nokre av dei tilsette var plaga av kalde kontorplasser i kontorlandskapet. Det vart og investert i heve/senk pultar i skranke og «telefonbur» for å betre sittestillinga til den einskilde. (Jmf. kulepunkt 10 under målsetjingar i økonomiplan : «Auka fokus på HMS/kvalitet og forbetringsarbeid») at overgangen til eit nytt år var sikra i forkant. Desse pengane vart og sett av i budsjettet for Som ein følgje av langtidssjukemelding i rådmannens stab er ein del arbeidsoppgåver overført til servicekontoret i løpet av 2012 utan tilføring av ekstra ressursar. Dette er ei midlertidig løysing som må vurderast i Innan IKT har det og vore knytt mykje arbeid med å få på plass tidlegare påbyrja prosjekter som ny desktop og ei betre heimekontorløysing. Dette arbeidet vart fullført i 2012 med eit godt resultat. Samstundes har ein hatt fokus på god tenesteproduksjon og høgt servicenivå opp mot lokale og ikkje minst regionale samarbeid. Vellukka oppdateringar av mellom anna ephorte, Visma Enterprise og Norsk Helsenett er eit prov på dette. I 2012 har IDIVA og fått tilført 0,2 årsverk i samband med «Supportpoint» og «Norsk Helsenett» som er plassert i Åseral. (Jmf. kulepunkt 6 under målsetjingar i økonomiplan : «Ta på oss vertskommuneoppgåver for regionale samarbeid, særleg innanfor IKT, tekniske tenester og næring») Eit straumbrot sumaren 2012 gjorde at ein måtte sjå på ei betre løysing på batteri og ladekapasitet på dataanlegget. Dette vart spela inn i samband med budsjett for 2013 og ein vil her gå til innkjøp av utstyr som vil sikre drifta på ein betre måte. Innkjøp i 2012 er gjort i samsvar med innkjøpsavtaler i OFA og gjeldande reglar for offentleg innkjøp. Servicekontoret har mellom anna ansvaret for innkjøp av kontorrekvisita for heile kommunen. Eit innkjøp som er styrt gjennom OFA avtalen. (Jmf. kulepunkt 13 under målsetjingar i økonomiplan : «Innkjøp skal skje ihht reglane for offentleg innkjøp for å sikre etisk framferd og god utnytting av midlane som kommunestyret har stilt til rådvelde») Sakshandsaming ved eininga i løpet av året vurderer vi å vere i samsvar med sakshandsamingsreglar etter forvaltningslova. (Jmf. kulepunkt 3 under målsetjingar i økonomiplan : «Sakshandsamingtider etter forvaltningslova skal haldast. Blir fristen overskriden skal søkjar få mellombels svar») Gjennom ei betjent skranke til ei kvar tid og serviceinnstilte medarbeidarar vonar ein at ein har ivareteke kommunen sitt omdøme på ein god måte. (Jmf. kulepunkt 7 under målsetjingar i økonomiplan : «Vidareutvikle Åseral sitt gode omdøme») Service- og IKT kontoret (ansvar 150) kom samla ut på positive rekneskapstal i høve til budsjett. Kring 99 % i høve til budsjett var siste året på ein leasingavtale på kopimaskinane på rådhuset og arbeidet med å kjøpe inn nytt utstyr byrja i 2012 slik 16

17 Avdeling for oppvekst og kultur Oppvekst og kultur Bernt Elias Åsland avdelingssjef Åseral barne- og ungdomsskule Åse Marit Tveit, rektor Åseral barnehage Kirsten Austenaa barnehagestyrar Avdelingssjef ANSVAR 200 Gjennom året har avdelinga hatt stor aktivitet på fleire område. I tillegg til ordinær drift har det vore brukt spesielt mykje tid på ombygging av eksisterande skulebygg, nytt ungdomsskulebygg og arbeid med ny fotballbane/friidrettsanlegg. Parallelt har ein arbeidd med fleire mindre prosjekt. Leiargruppa i avdelinga har fokus på samarbeid og kommunikasjon med avdelingsmøte kvar månad med drøftingar om felles oppgåver. Det er i tillegg kvar 14. dag barnehage- og skulemøte. Skuleåret 2012/13 starta avdelinga opp med ny vedteken verksemdplan for barnehagen og skulen. Vi ønskjer å bli mest mogleg samkøyrt og få implementert gode rutinar for å kunne yta og gje eit best mogleg tilbod til brukarane. Hovudmålsetjinga er heile tida at Åseral skal vera ein god oppvekst- og trivselskommune. ØKONOMISK RESULTAT Område Rekneskap 2012 Budsjett 2012 Avvik, R-B Avdelingssjef Barnehagen Skulen, VO, SFO Kulturkonsulent Integreringskonsulent Totalt Som tala over syner kjem botnlina for avdelinga samla ut med eit meirforbruk. Dette utgjer vel 7%. Avdelinga sitt meirforbruk blei varsla ved 2. tertialrapport Meirforbruket på ansvar 200 skuldast utdanningsstipend og noko meirforbruk på Lorde- og Byugdeutstillingsjubilèa. Barnehagen får ein seie er innafor. Skulen har det største meirforbruket der 2/3 skuldast spesialundervisninga (gjestesats), etterslep på tidlegare prosjekt og stor sentral lønnsvekst hos lærarane. Den resterande tredelen Tufter frå folkevandringstida i Sosteli. av meirforbruket på skulen kjem seg av at ein ikkje har hatt god nok oversikt over lønnsutgifter i samband med fleire permisjonar gjennom året. Kulturområdet sitt meirforbruk høyrer til etterslep på prosjekt knytt til Minne kultursenter. Integreringskonsulenten kjem og ut med meirforbruk som skuldast høgare utbetaling av introstønad enn det er dekning for. Investeringar jf. handlingsprogrammet - status og framdrift. Ombygging av skulebygget Utført. Solavskjerming 2 etg skulebygget. Utført. Forslag til tiltak etter miljøretta helsevern. Inngår i skuleprosjektet. Brannalarmannlegg skulen Utført. Inngår i skuleprosjektet. Møbler/utstyr etter ombygging Utført. Gjelder fast inventar (hyller, knagger) etc. Idrett- og friluftsplan ordinære anlegg Inngår i fotballbane/ friidrettsarenaen og er under bygging. Flytting av leikeapparat ( runse) i barnehagen Utført. 17

18 Åseral barnehage ANSVAR 210 STATUS Barnehagen starta året med 15 tilsette, hausten 2012 vart talet på tilsette redusert til 14. Desse 14 tilsette fordeler seg på einingsleiar, 6 pedagogar, 7 fagarbeidarar og 1 assistent. I tillegg har vi hatt 3 elevar på praksisplassar. Våren 2012 har vore eit halvår med mykje sjukdom, spesielt i perioden januar til mars. Frå andre tertial sank sjukefråveret og har vore under målsettinga til kommunen. Personlet merkar likevel mykje til fråvær knytt til velferdspermisjon og ferie. Det skapar store utfordringar i kvardagen personalmessig, spesielt når det er vanskeleg å skaffe vikarar. For å få til god kvalitet på det pedagogiske arbeidet og skape fagleg utvikling hos personalet er det viktig med stabil bemanning og gode vikarar. Gjennom 2012 har barnehagen hatt jamn storleik på barnegruppene. Barnetalet har etter eit par år med nedgang stabilisert seg. Ved utgangen av året hadde 40 barn barnehageplass. Av desse var 19 barn under tre år, sidan denne gruppa tel dobbelt blir talet på plassar i alt 59. Ved utgongen av 2012 var det totalt 58 førskulebarn i kommunen i alderen 0 6 år, det same talet som i Ein tendens vi har sett dei siste åra er at det er mindre barn haust-halvåret og fleire barn vår-halvåret. Hausten 2013 vil det vere 6 barn som er aktuelle for skulestart. MÅLOPPNÅING Dei barna som ønskte barnehageplass fekk i 2012 den barnehageplassen dei søkte om. Vi har utarbeidd plan for verksemda som gjeld for ein 2 års periode. Barnehagen tok til å arbeide med fokusområda hausten Vi har teke fatt i språkutvikling og korleis vere tydeleg og varm vaksen saman med barna. Vi har arbeidd med å halde utviklinga av IKT kompetansen hos personalet i gang. Det er lagt til rette for eige datarom for barna på den eine avdelinga. Dei andre avdelingane har tilgang på data på sjølve avdelingane. Personalet trivst på arbeidsplassen og gir tilbakemelding om at arbeidsmiljøet er godt. Det er arbeidd mykje med korleis vi ønskjer å ha det saman som kollegaer. Det er utarbeidd eigen arbeidsmiljøplan for barnehagen. Barnehagen har gjennom dei tverrfaglege gruppene i kommunen halde fram med arbeid rundt tidleg intervensjon og barn i rusfamiliar. Positive erfaringar frå Kvello prosjektet 2012 har resultert i at kommunen har gått inn på fast tverrfagleg observasjon av barn i førskulealder. Einingsleiar har vore rettleiar for to barnehagar i fylket i programmet Være Sammen, som er eit program for sosial kompetanse i barnehagen. MÅL FRAMOVER Gjennomføre måla sett i plan for verksemda. Styrke den faglege kompetansen i personalgruppa gjennom opplæring internt og eksternt, for å utvikle ein god kvalitet på barnehagetilbodet i samsvar med måla i verksemdsplanen. Utarbeide ein konkret plan for korleis ein arbeider med førskulegruppa. Her vil barnehagen og skulen samarbeide tett saman. Arbeide for godt arbeidsmiljø, fysisk og psykososialt. Utvikle barnehagetilbodet i samsvar med behovet og i nært samarbeid med brukarane, gjennomføre brukarundersøking. Halde fram med tverrfagleg samarbeid, tidleg intervensjon saman med barnehage, helsestasjon, fysioterapeut og barnevern. Netto driftsutgifter pr. innbyggar 1-5 år, barnehagar Tekst/ regnskapsår Åseral kommune Kommunegruppe Gj snitt Vest-Agder Gj. snitt landet * Tala syner stor auke frå 2010 til Dette skuldast at staten la om finansieringa frå øyremerka midlar pr. born til direkte overføring i kommunen si ramme. 18

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 Åseral kommune Innhald Årsmelding og rekneskapsrapport 2011... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2011... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13

Detaljer

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhald Rådmannen sine kommentarer... 3 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering... 4 Overordna mål og måloppnåing:... 5 Administrasjon... 8 Sentraladministrasjonen... 8 Politikk... 8 Samfunnsutvikling...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune Årsmelding 2013 K-sak 033/14 Etne kommune Årsmelding for Etne kommune 2013 Kommentar frå rådmannen... 3 Politisk organisering... 6 Målstyring... 7 Fokusområde A: Brukar og teneste... 8 Fokusområde B: Organisasjon

Detaljer

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune Bygder med fortid og framtid INNLEIING RÅDMANNEN SIN KOMMENTAR 3 ØKONOMISK RESULTAT 5 FOLKETAL 9 ORGANISASJONEN 10 Politisk organisering 10 Administrativ organisering 11

Detaljer

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene... 13

Detaljer

1. Rådmannen sin innleiing

1. Rådmannen sin innleiing Årsmelding og rekneskap 213 Innhold 1. Rådmannen sin innleiing... 3 2. Innsatsområda... 4 2.1. Å bu i Hjartdal... 4 2.1.1. Folketalsutvikling... 4 2.1.2. Demografi... 5 2.1.3. Levekår... 7 2.1.4. Bustad...

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering...3 Økonomi...5 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 11 Aksjar og obligasjonar... 12 Lånegjeld... 13 Fond... 15 Investeringar...

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 Utvikling, samhald, livskvalitet Innhald Innhald... 2 Rådmannens føreord... 3 Innleiing... 3 Heradsstyret... 6 Økonomisk oversyn 2013... 8 Organisasjon og medarbeidarane...

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132 Kvam herad Årsmelding 2003 Side 1 av 132 1 VEDTAK...5 2 KOMMENTARAR, OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL DISPONERING AV RESULTAT...6 2.1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR...6 2.1.1 Eksterne rammevilkår...6 2.1.2 Interne

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer