Årsplan for Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det"

Transkript

1 Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1

2 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål... 4 Kristiansandsbarnehagen... 5 Barnehagens mål og satsingsområder... 6 Danning gjennom omsorg, lek og læring... 8 Lek... 9 Barns medvirkning Inkludering og likeverd Likestilling Progresjon Hvordan jobber barnehagen med de 7 fagområdene? Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Planer for overgang barnehage - skole Foreldresamarbeid Hvordan barnehagen dokumenterer, vurderer og justerer praksis Kontaktinformasjon

3 Forord «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» er en forskrift til lov om barnehager. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat, og innholdet skal synliggjøres i årsplanene til barnehagene. Alle barnehager er pålagt gjennom lov og Rammeplan å skrive en egen årsplan. Den skal presentere barnehagen på en slik måte at det tydelig kommer fram hvordan personalet jobber med områdene i rammeplanen. I denne årsplanen er kapitlene bygd opp slik: o Først en beskrivelse av hvordan vi ønsker, bør og skal drive barnehagen. o Så en beskrivelse av hvordan vi vil gjennomføre dette i praksis Slik gjør vi det Alle som jobber i barnehagen er pålagt taushetsplikt og må skrive under på et taushetsløfte i forhold til informasjon vedrørende barn, foresatte og personalet. Videre må alle som ansettes legge fram politiattest ved tiltredelse. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep. Barnehagen har mange samarbeidspartnere som barnevern, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon, skoler, Universitetet i Agder etc. Barnehagen har en lovpålagt opplysningsplikt til barnevernet angående forhold de blir kjent med der barns helse og utvikling står i fare. Foreldre vil alltid bli informert og involvert i saker som gjelder deres barn. I Kristiansand er det utarbeidet en felles verdiplattform for alle de 100 kommunale og private barnehagene, der begrepet Kristiansandsbarnehagen er etablert. Dette skal gi en større bevissthet om hvem man er og hvor man vil. Vår felles visjon er «ET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE». 3

4 Barnehagens formål Barnehage og skole har fra 2010 endret sine formål slik at de er mer i samsvar med hverandre. Den nye formålsparagrafen ivaretar vår kulturelle tradisjon og mangfold og uttrykker felles verdier. Formålet er forankret i menneskerettighetene og bygger på felles verdier. Barnehagens formål slår fast at barnehagen skal stå for et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. Formålsbestemmelsen tydeliggjør barnehagens samfunnsmandat, og det stilles høye krav til barnehagepersonalet som skal praktisere disse verdiene i daglig samspill med barna og i samarbeid med foreldrene. Barnehageloven 1. - Formålet lyder slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Kristiansand er en flerkulturell by med et mangfold når det gjelder livssyn og religion. Dette møter vi også i barnehagen. Barnehagen skal lære barn om tro og verdier og inkludere alle barn i dette arbeidet. Religiøs oppdragelse er foreldrenes ansvar. Barnehagens besøk i ulike kirkesamfunn, samt markering og formidling av høytider må skje i nær forståelse med barnas hjem. Det er derfor viktig å involvere de foresatte og samarbeidsutvalget om barnehagens planer. Slik gjør vi det Kløvergården er en barnehage der barn med ulik bakgrunn møtes og utvikler seg i sammen. Vi har et stort arbeid knyttet til det norske språket og norsk kultur. Grupper fra barnehagen besøker Domkirken til jul og påske. Samarbeidet med barnas hjem er avgjørende for å lykkes i å forstå hverandre. Begge parter har et ansvar for å dele ønsker, tanker og spørsmål. Personalet opplever ofte at barn ønsker å snakke om livets alvorlige spørsmål. Da bruker vi tid med det enkelte barn i undring og åpenhet. 4

5 Kristiansandsbarnehagen Vår barnehage er en, av ca 100 barnehager i Kristiansand kommune. Sammen er vi Kristiansandsbarnehagen! Vår felles visjon er: «ET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE». Skal vi lykkes med å bli enda bedre, må vi samles om et felles grunnlag for arbeidet vårt. Derfor har vi utviklet noen felles verdier: Kristiansandsbarnehagen er et trygt og tilpasset læringsmiljø som utvikler lekne og rause barn med en god selvfølelse. Derfor lover vi foreldrene dette: Barns aktive medvirkning påvirker hverdagen. Trygt og tilpasset læringsmiljø som inviterer til lek og utfoldelse. Engasjerte, rause og dyktige medarbeidere. Stort mangfold av kulturelle opplevelser. Presentasjon av barnehagen Velkommen til Kløvergården Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Kløvergården barnehage holder til i Østre Strandgate Barnehagen er åpen fra kl på alle årets hverdager. Det er sommerstengt I ukene 28, 29 og 30. Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Disse dagene er barnehagen stengt for barna. I Kløvergården står barnas lek i sentrum. Å få barn inn i god lek er et mål i seg selv. Men det er også en svært god metode for å tilegne seg sosiale spilleregler og språk. Lek og moro er viktig for både barn og voksne i hverdagen Kløvergården barnehagens historie: Kløvergården barnehage er etablert i en bygning som ble bygget etter bybrannen i Tidligere ble huset brukt som bolig. Kristiansand Sanitetsforening kjøpte huset tidlig på 70- tallet og tok eiendommen i bruk som barnehage i I mange år drev foreningen barnehagen, før Kristiansand kommune overtok ansvaret for driften i 1997 i lokalene som Kristiansand Sanitetsforening fremdeles eier. Fra sommeren 2005 ble det skrevet et nytt kapittel i Kløvergårdens historie. Vi utvidet driften til 3 avdelinger ved at vi i 2.etasje slo hull i veggen inn i nabobygget, i Østre strandgate 13 hvor barnehagen leier hele 2.etasje. Kristiansand Sanitetsforening eier også dette bygget. Høsten 2006 ble Kløvergården utvidet igjen. Vi opprettet en avdeling på Odderøya. Barnehagen på Odderøya ble etter hvert en riktig stor barnehage som tar imot opp mot 100 barn. Barnehagedirektøren besluttet derfor å skille det fra Kløvergården barnehage med egen styrer fra 1.januar

6 Slik gjør vi det I vår barnehage er barna fordelt på 3 avdelinger; Maura- barn som er 1-2år Marihøna- barn som er 2 ½ - 3 ½år Munkelusa- barn som er 3 ½ - 5år. De store temaene i vårt arbeid er språk, lek, fysisk utvikling, og gi hjelp til at barn klarer å delta og få til det vi ønsker at barn skal klare selv. Personalet er meget glad i jobben sin! I Kløvergården barnehage har vi tre grunnverdier som vi arbeider mot. Disse skal prege vårt arbeid sammen med barna: Trygghet- vi ønsker trygge barn, foreldre og ansatte i Kløvergården. Det krever synlige, tydelige og omsorgsfulle voksne, som er tilstede for barna i barnehagen. Trygghet er avgjørende for at barna skal lære. Når vi opplever trygghet, blir det lettere "å være seg selv". Rutiner skaper trygghet og forutsigbarhet. For å få trygge foreldre må vi vise dem respekt, ta dem på alvor, lytte og anerkjenne deres synspunkter. I Kløvergården barnehage gir vi hverandre både ris og ros. Faglig nysgjerrighet- vi oppdaterer oss, er nysgjerrige og lærelystene. Nysgjerrigheten er en drivkraft som hjelper oss til ikke å stagnere, men hele tiden å strekke oss mot ny kunnskap. Vi ønsker ikke bare å skaffe oss kunnskap som andre ønsker vi skal tilegne oss, men vi ønsker å bruke observasjoner av barnegruppen og oppdatere oss der det er viktig ut ifra barnas behov. Da tar vi barns medvirkning på alvor! Det lekne mennesket- vi ønsker å inspirere til lekenhet hos barn og voksne i Kløvergården. Leken er en god metode for læring og utvikling på alle områder: intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. I lek utvikles og styrkes barnas identitet og selvfølelse. Vi ønsker å være lekne voksne som klarer å møte barnet i dets lek. I denne leken vil vi voksne delta for å kunne inspirere, hjelpe og utvikle leken. I leken opplever vi glede og latter. I Kløvergården har vi i mange år hatt pedagogisk utviklingsarbeid. Dette har medvirket til at vi har fått et stort fokus på å bli stadig sterkere faglig. Opplæringen og treningen har omfattet alle ansatte i barnehagen. De store temaene har vært 1 «Barnets lek» og 2 «Egenledelse» (det kommer en presentasjon av alle utviklingsarbeidene lenger bak i årsplanen). Denne kunnskapen ligger i bunnen når personalet i Kløvergården deltar i Oppvekstsektorens store satsningsområde som er kalt FLIK. Arbeidet er planlagt som et langsiktig forløp fra og med 2013 til Barnehagens mål og satsingsområder En felles kompetanseplan for Kristiansandsbarnehagen, SKUP, er utarbeidet. Det overordnede målet med SKUP er å bidra til at Kristiansandsbarnehagen utvikler seg som en lærende organisasjon med en 6

7 felles verdiplattform. Sammen med pedagogisk leder, har enhetsleder/ styrer et særlig ansvar for at målene i rammeplanen realiseres og kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen sikres. SKUP er et verktøy i dette arbeidet. Hver barnehage må selv definere hva de trenger av kompetansetilførsel. SKUP prioriterer følgende satsingsområder for Kristiansandsbarnehagen fremover: SPRÅK og LEK med basis i et inkluderende læringsmiljø. (Se modell) Oppvekstsektorens hovedfokus fra 2013 til 2016 vil være på utvikling av læringsmiljøet i prosjektet FLiK. Tilnærmet alle barnehager og skoler i Kristiansand deltar i dette prosjektet. FLiK står for Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand. Forventet effekt av dette arbeidet skisseres slik: 1. Bedre faglig og sosialt utbytte for barn og unge i barnehage og skole. 2. Færre segregerende tiltak i barnehage og skole. 3. Trivsel og opplevd tilhørighet i barnehage og skole er bedret og mobbing er redusert. For å lykkes med dette skal vi lære av forskning som finnes på området i tillegg til at dedikerte forskere skal følge det vi selv gjør i prosjektet. Hver enhet er kartlagt (T1) i forhold til trivsel, atferd, språk og sosiale kompetanse hos barna. På bakgrunn av disse funnene skal personalet analysere og komme fram til gode tiltak til beste for barna og det læringsmiljøet hvor de hører til (pedagogisk analyse). Barnehagen skal videreutvikle sin kunnskap og praksis for å legge til rette for et bedre og mer inkluderende læringsmiljø for hvert enkelt barn. Slik gjør vi det Barnehagens ansatte får stadig opplæring i viktig faglitteratur og forskning. Barnehagens ansatte benytter arbeidsformen Pedagogiske analyse. Da sikres det at problemer, utfordringer og spesielle behov hos enkelte barn blir tatt fatt på så tidlig som mulig. I forbindelse med T1 i 2013 fikk vi i Kløvergården barnehage ganske gode resultater. I etterkant av svarene fra BARNA trakk vi frem følgende arbeidsområder: Vennskap mellom barna Mobbing i barnehagen Språk- enda mer systematisk arbeid. Det har vært jobbet aktivt i forhold til foreldres ansvar for vennskap mellom barna- bl.a. hjemmebesøk hos hverandre. Barnehagen har samarbeidet med å gi signaler på hvem som er på vei til å bli venner. Et hovedtiltak når det gjelder alle tre områdene er AREBID I SMÅ GRUPPER. Gruppene har vært godt sammensatt etter en bevisst observasjon av barn og med tanke på å få til et godt pedagogisk arbeid med språk, lek og sosialt samspill. Foreldre: 7

8 Informasjon om endringer i personalet på avdelingene. Ble gjort på første foreldremøte og fortløpende på informasjonstavla og på hjemmesiden vår. ALLE foreldre skal ha to foreldresamtaler hvert år. Det har vi fått til! Skaffe god mobil til alle avdelinger. Dette gå oss mulighet også for å sende SMS når det haster. Ble gjort umiddelbart. Ansatte: Medbestemmelse. Vi har laget en plan for møtene- men vi har ikke klart å gjennomføre alle. Arbeidet med barna krever personalet mer enn formelle møter. Ha GOD kontakt med det enkelte barn på egen avdeling. Rutiner for den enkelte ansatte. I tillegg kommer arbeidet i smågrupper. Det gir det enkelte barn mer oppmerksomhet og mulighet for fortrolighet med en ansatt flere ganger pr uke. Foreldrenes påvirkning i arbeidet vårt. Vi inviterer til samarbeid til beste for fellesskapet. Men vi lykkes ikke slik vi skulle ønske. Må arbeides enda mer med. Danning gjennom omsorg, lek og læring Det helhetlige synet på læring er spesielt for barnehagen som pedagogisk virksomhet. Barn lærer gjennom omsorg, lek og danning. Rammeplan for barnehager sier at «Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Danning rommer alt dette.» Trygghet og omsorg er av den aller største betydning i de første leveårene. Muligheten for å kunne gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Gjensidig samhandling med barn og voksne i lek og læring er en forutsetning for barnets danning. Voksne er rollemodeller i alt de gjør. Slik gjør vi det Barn som har plass i Kløvergården barnehage får plass på en avdeling (max 20 barn). Avdelingene deler barnegruppa i to eller flere dager i uka. I de delte gruppene arbeider og leker vi inn viktige kunnskaper og ferdigheter. Det er faste voksne på gruppene. Dette gir tilhørighet og trygghet. Det samme gjør gode og forutsigbare rutiner. Barn gis utfordringer med å lære å klare seg selv innenfor våre rammer. Dette gir mestringsfølelse! Bevisst satsning på språk og det å arbeide for at alle barn skal oppleve vennskap mens de går i barnehagen, gir gode resultater. Vi legger stor vekt på hvordan personalet behandler hverandre og på å være gode, glade og tydelige forbilder for hverandre og for barna. Leken er en av de viktigeste rammene for øvelse av det gode samspillet i hverdagen. 8

9 Lek Hvordan arbeider barnehagen med lek? Mange ulike aktiviteter og pedagogiske metoder konkurrerer om plass i barnehagehverdagen, men fremdeles kan ingenting måle seg med leken, som er barnets egen iboende kraft. Leken kjennetegnes av at den er spontan, frivillig og styrt av barnets indre forestillinger, erfaringer og fantasier. Leken har en fremtredende plass i barns liv og derfor i barnehagen. Det er umulig for barn å la være å leke. Noen aktiviteter i barnehagen planlegges av personalet i forkant, dette er formell læring. Andre læringssituasjoner (uformell læring) er de som bare oppstår her og nå, fordi barna blir opptatt av noe. Begge situasjonene har en pedagogisk hensikt og er viktige for barns læring. Hva lærer barna i leken? Turtaking - følge spilleregler - øve på sosiale koder timing - lærer å lese det sosiale spillet - ta imot beskjeder - gi beskjeder lytter - bli lyttet til - lære å løse konflikter lære å forhandle og fordele roller - lære om fleksibilitet - lære å regulere atferd - ta initiativ lære å hemme seg lære et rikt og variert språk - øke ordforrådet - Bearbeide vanskelige følelser - Empati - sette seg inn i andres situasjon - prøve ut roller- få mulighet til å prøve og feile mestring - bruke fantasien oppøve oppmerksomhet og konsentrasjon - tilegne seg kunnskap. Lek og læring går hånd i hånd for små barn. I leken/ rolleleken kan barna tilegne seg kunnskap, sosiale ferdigheter, utvikle språket, bearbeide følelser, lære seg normer og verdier. Leken bidrar til livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling. Barnet leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger. Det er derfor viktig at barnehagepersonalet utvikler høy kompetanse på lek. Forskning viser at når barn og foreldre blir spurt om hva som er det viktigste i barnehagen, er svaret entydig - vennskap og lek! I barnehagens rammeplan understrekes det at barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres lek, må gis særskilt oppfølging. Barn trenger voksne som støtter, stimulerer og gir utviklende innspill til rolleleken. Barnehagen skal legge til rette for variert lek som gir mulighet for læring, gode opplevelser, glede og mestring for alle barn. Slik gjør vi det Vennskap mellom barna skal stimuleres gjennom lek og felles opplevelser. Vi legger til rette for lek inne, ute og på tur. Vi setter av tilstrekkelig tid til organisert lek og lek på barns initiativ. En voksen skal delta i barnas lekegrupper. Barna skal også få anledning til lek uten voksen deltakelse. Den voksne skal være tilgjengelig som støtte og hjelp. Barn som ikke kan leke får hjelp til å forstå leken og komme inn i den. Vi stimulerer barns humoristiske sans og til latter og glede. Vi gir barna felles opplevelser som grunnlag for rollelek. Vi skjermer i blant barns lek fra forstyrrelser. 9

10 Barns medvirkning Hvordan arbeider barnehagen med barns medvirkning? Barns medvirkning er nedfelt gjennom FN s barnekonvensjon og i lov om barnehager ( 3). Barnekonvensjonen art. 12 slår fast at barnet skal ha rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som berører det, og barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Medvirkning må ikke forveksles med medbestemmelse. Det innebærer at barn skal delta aktivt i utformingen av barnehagens innhold. Barn har rett til å få støtte i å uttrykke seg, bli synlige og ha en påvirkning i sin egen hverdag. Barna skal jevnlig få muligheten til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering gjennom personalets ulike arbeidsmåter. Videre må barnehagen organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns innspill. Slik gjør vi det Vi prøver å stille åpne spørsmål (eks: hvilken bok har du lyst at vi skal lese i dag?) og minst mulig lukkede spørsmål til barna (eks: vil du pusle?) Vi anerkjenner barns meninger. Vi støtter barn, lar dem stille spørsmål og undre seg, slik at vi kan undre oss sammen med barnet. Det er ikke alt det er klare svar på! Vi lytter til barna og det de har å si. Også det de ikke sier med ord, men viser i sin handling. Barnas kroppslige utrykk kan fortelle oss mye. Barna får medvirke i tema og aktiviteter vi jobber med i barnehagen. Vi ser barnas interesser og tar utgangspunkt i dem når vi planlegger arbeidet i barnehagen.. Legge til rette for barns mestring. Vi tar barns følelsesmessige utrykk på alvor. Vi viser respekt for barns intensjoner og opplevelsesverden. Vi gir støtte og tar hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Vi legger vekt på å støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og lærelyst. Vi oppmuntrer barn til selvstendighetstrening og til å ta vare på seg selv og hverandre. Se egen beskrivelse for prosjektet egenledelse. Barnets selvstendighet er sentral, da det å kunne klare ulike dagligdagse handlinger selv gir mestringsfølelse og innflytelse i eget liv. Dette er en del av egenledelsen. 10

11 Inkludering og likeverd Inkludering er fundamentet i barnehagens verdigrunnlag. Barnehagen skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet i forhold til funksjonsnivå, alder, kjønn, kultur/ språk og familiebakgrunn. Rammeplanen er tydelig på at barnehagen skal være et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. Personalet har ansvar for at alle barn får oppleve at de selv og alle i gruppen, er betydningsfulle personer for fellesskapet. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. Inkludering betyr at man må endre helheten, slik at alle finner en plass der. Miljøet må tilpasse seg barnet, ikke motsatt. Inkludering er en kontinuerlig prosess, som man aldri blir ferdig med. Barn skal være inkludert - ikke bare plassert i en barnehage. Slik gjør vi det Vi jobber med å gi felles opplevelser og språk. Vi har blikk for hva det enkelte barn trenger. Alle barn er forskjellige. Ulikt språk, kultur, religion og andre ulikheter anerkjennes. Dette kan være tema i samlingsstund da barn kan fortelle om sitt eget liv. Mangfold er en naturlig del av hverdagen i barnehagen vår. Vi vil markere FN dagen med fokus på mangfold og ulikheter. Vi ønsker å invitere til samarbeid med foreldre for å markere denne dagen på en måte som engasjerer mange. Vi mener at alle barn er like mye verdt, og skal føle seg som en viktig del av felleskapet. Barna blir lyttet til og får øyekontakt med oss ansatte. Vi snakker ikke om barna over hodet på barna. Samtaler som omtaler utfordringer rundt barnet tar vi når barnet ikke er tilstede. Likestilling Hvordan arbeider barnehagen med likestilling? Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen. Barnehagens materiell og utstyr må stimulere til allsidig lek. Barnehagen skal legge til rette for at barn kan opparbeide mot og selvtillit til å være seg selv og velge fritt ut fra hvem de er, mer enn de forventninger som ligger i kjønnsrollene. I barnehagen lærer gutter og jenter om hvem de er og ikke minst om hvem de kan bli. En reflektert holdning til kjønnsroller i personalet er derfor avgjørende. Slik gjør vi det Alle barn, uavhengig av kjønn, får tilbud om de samme aktivitetene. Ulike typer leker er representert i barnehagen. (biler, guttedukker/ jentedukker, dukkevogn, duplo o.l.) Vi behandler hvert barn individuelt. Vi ønsker å arbeide for at barnets interesser og forutsetninger skal være like verdifulle uavhengig av kjønnet på barnet. Vi ønsker å rekruttere flere menn i barnehagen vår! 11

12 Progresjon Antall år i barnehage før skolestart kan variere. Likevel skal aktivitetene tilpasses og forbeholdes de enkelte aldersgrupper. Alle behøver ikke være med på alt. Barnehagen skal skape en progresjon i innholdet og bidra til utfordringer for barna, slik at de til enhver tid har noe strekke seg etter. Opplevelser, aktiviteter og utfordringer skal øke i takt med alder og modning. Det er de ansattes ansvar at denne progresjonen finner sted. Slik gjør vi det... Arbeidet i smågrupper sikrer at det enkelte barnet lettere blir sett. Dette gir en god mulighet for å se hva barnet kan og trenger støtte i for å komme videre. Viktige med faste voksne i disse gruppene. Mange temaer arbeides det med hvert år- og det vil si at barna år for år lærer litt mer om temaer som vi jobber med. Eksempel på slike temaer er årstidene, høytidene og naturen. Vi skal så langt vi kan, prøve å tilpasse opplegg til de behov som finnes i den enkelte gruppe. Alle skal ha litt å strekke seg etter til enhver tid. Mye læring tar tid. Det tar for eksempel 3 år før et barn har skaffet seg et hverdagsspråk. For at barn skal få et språk som kan støtte barnet i mer avanserte innlæringsprosesser tar det 5-7år. Derfor må vi arbeid iherdig i barnehagen- med visshet om at skolen viderefører språkarbeidet som etter hvert kan hjelpe barn til å ta en høyere utdanning på veldig lang sikt. 12

13 Hvordan jobber barnehagen med de 7 fagområdene? 13

14 Kommunikasjon, språk og tekst All samhandling er kommunikasjon. Å utvikle språket, både verbalt og non-verbalt, er av stor betydning. Gjennom språket lærer barn å forstå verden, og får en økende innsikt i seg selv. Språket gir identitet og tilhørighet. Kommunikasjon er avgjørende for den intellektuelle, emosjonelle og sosiale utvikling. De voksne er forbilder for barnas bruk av språk, og må derfor være bevisst på hvordan de kommuniserer med barna. I leken kommuniserer barn og utvikler språket Slik gjør vi det. Vi setter ord på ting vi ser og gjør. Vi bruker konkrete gjenstander når vi skal øve inn en del begreper og når vi forteller eventyr. Vi bruker rim, regler, musikk og sanger med bevegelse. Vi leser bøker, bruker lydbøker, ipad og forteller eventyr. Vi setter av god tid til ulike former for rollelek. Denne form for lek krever at barna bruker språket sitt aktivt. Gi barna fellesopplevelser bl.a. turer, teater, bibliotek, musikk og bøker. Vi har språktreningsgrupper der vi bruker spill, bilder eller spesielle temaer for å bruke språket aktivt. Gjennom å jobbe systematisk med språkstimulering og språkopplæring, ved hjelp av f.eks. Snakkepakken», Steg for steg og lekegrupper. Vi oppmuntrer barna til å støtte, rose og hjelpe hverandre. Vi voksne bruker god tid i samspill med det enkelte barn. Når vi snakker med barna, gir vi dem også god tid til å svare. Vi bruker mye tegn- til tale med barna. Vi er gode språkforbilder for barna og bruker et tydelig språk når vi snakker med barna. Bruke pedagogiske språk-apper på Ipad. 14

15 Kropp, bevegelse og helse Barn er fysisk aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Grunnleggende motoriske ferdigheter og god helse utvikles i barnehagealder. Gjennom kroppslig mestring utvikler barn en positiv selvoppfatning og bevissthet om kropp og helse. Barnehagen skal bidra til gode vaner og sunt kosthold. Å få bevege seg fritt og danse er viktig og gøy Slik gjør vi det. Har en dagsrytme med variasjon mellom aktivitet, måltider, hvile og turer. Barna får bruke kroppen i bevegelseslek ute og inne. Noen ganger bruker vi musikk i denne sammenheng. Vi utforsker naturen gjennom lukt, syn, hørsel og ved å ta på, og undersøke ting vi finner på tur. Vi går mye på tur i ulendt terreng, og gir barna utfordringer som krabbing, balansering, klatring, rulling og åling. Barna kler av og på seg selv, så langt det er mulig ut fra alder og utvikling. Vi snakker om, og benevner ulike kroppsdeler under påkledning. Barnehagen lager et varmt måltid en gang pr uke. Vi serverer mye fisk og grønnsaker. Ved brødmåltidene legger vi vekt på sunne og varierte påleggstyper. Styrke fellesskapet rundt måltidene. Barnehagen skal være trygg og ikke føre til skader. Samtidig skal hverdagen gi utfordringer, da dette er en viktig del av norsk kultur og barnehagens tradisjon. Bruker Aquarama ukentlig som vanntilvenning for de eldste barna i barnehagen. 15

16 Kunst, kultur og kreativitet Kreative aktiviteter er en del av barnehagens hverdag. Et mangfold av kulturuttrykk vil gi barn verdifulle inntrykk og lære dem å utrykke seg gjennom de mange kulturelle språk. Barnekulturen utvikles gjennom leken og barnehagens oppgave blir å utvikle, bevare og stimulere barnets nysgjerrighet og forskertrang så rikt og allsidig som mulig. Kulturelle opplevelser og å skape noe felles, bidrar til samhørighet. Slik gjør vi det Å få lov til å eksperimentere og leke med utrykk og materialer gir skaperglede Vi eksperimenterer og prøver ut ulike formingsaktiviteter. Barnehagen har noe kunst og barnas formingsuttrykk på veggen. Vi bruker drama, forteller eventyr, rim og regler, sang og bevegelse inne og ute. Vi ønsker å bruke kulturinstitusjoner i Kvadraturen som museer, kino og teater når vi får tilbud om det. Vi har ofte formingsaktiviteter som er preget av årstiden vi er inne i. Musikk, sang og drama skaper felleskap, en tilhørighet og tilknytning til kulturer og tradisjoner. Ved å synge og dramatisere lærer barna toner, rytmer og språk. 16

17 Natur, miljø og teknikk Hvis vi blir glad i naturen, Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. ønsker vi å ta vare på den Friluftsaktiviteter og utelek er en del av barnehagens hverdagsliv. Nærmiljøet gir muligheter for ulike erfaringer i forhold til å lære om samspill i naturen og mellom mennesket og naturen. Barnehagen skal bidra til at barn får undre seg, eksperimentere, systematisere og samtale om fenomener i den fysiske verdenen og videre erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. Slik gjør vi det. Alle barn har to tur- dager hver uke. Vi er ute i all slags vær, hele året. Når vi er på tur, bruker vi nærområdet til barnehagen. Vi er nysgjerrige og undrer oss over det vi finner ute Eks: Maur, dyrespor, blomster osv. Kløvergården barnehage er en Grønt flagg barnehage som gjennom hele året arbeider med og utforsker naturen. Barna får erfaringer med søppelsortering. Vi gir barna erfaringer med og kunnskaper om teknikk i hverdagen; hvordan får vi stellebordet til å heve og senke seg? Hvordan bør vi bygge et hus av klosser, slik at det står stødig? Vi leker mye med konstruksjonsmateriell som klosser, LEGO og duplo. Vi lærer barna å bli glad i naturen, og hvordan vi kan ta vare på den. Vi holder turstedene våre ryddige. Bruker PC, kamera, printer og Ipad sammen med barna. Vi har fokus på gjenbruk. 17

18 Etikk, religion og filosofi Norge er i dag et flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne og humanistiske kulturarven. Barnehagen skal gi rom for undring og samtaler og møte barnas spørsmål med respekt. Slik gjør vi det. Vi arbeider med sosial kompetanse og inklusjon. Målet er å styrke respekt og forståelse for alle mennesker. Vi markerer kristne høytider og eventuelt andre høytider fra religioner som er representert i barnehagen. Vi tar barna på alvor når de lurer på noe, eller når de ønsker å samtale med oss voksne. Vi blir med i samtaler og undrer oss sammen med barna. Vi er anerkjennende og lydhøre voksne. Vi har steg for steg samlinger, for å styrke barnas sosiale kompetanse. Vi snakker om følelser, om å være glad, lei seg, sint osv. Vi snakker også om å gjenkjenne disse følelsene hos andre; eks: Hva skjedde da du tok den bilen fra Anders? Da ble han lei seg Hva kan du gjøre for at han skal bli glad igjen? Hvilke konsekvenser får vår atferd? Dette er spennende å lære noe om! Vi markerer FN-dagen for å feire mangfoldet. Med de eldste barna snakker vi om å velge det vi tror er rett. Barns medvirkning blir svært viktig i slike samtaler. Undring og refleksjon får sin naturlige plass hvis vi har tid til å lytte 18

19 Nærmiljø og samfunn Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barnehagen er en del av et nærmiljø som gir muligheter for læring og utforskning Gjennom barns erfaring med medvirkning i barnehagen får de en første kjennskap til demokratiske prinsipper. Slik utvikles tillit til egen deltakelse i, og påvirkning av fellesskapet. Barnehagen skal utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Det innebærer blant annet at vi blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv. Slik gjør vi det... Vi har og et flott nærmiljø og barnehagen er ofte på tur. Vi har faste turdager for alle grupper. Vi bruker naturen på Odderøya og Baneheia. Bystranda, fiskebrygga og Tresse blir også besøkt. Vi ønsker å lære barna om kultur og historie til steder i nærmiljøet- 19

20 Antall, rom og form Lek er drivkraften i all læring, også i utviklingen av barns forståelse for matematiske begreper. Barna utforsker disse begrepene i leken, og leken utvider forståelsen. I arbeidet med antall, rom og form får barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning. Barnehagen skal legge til rette for at barna har tilgang til og tar i bruk ulikt materiell som spill, tellemateriell, klosser, IKT, teknologi, etc. Slik gjør vi det... Vi sorterer leker når vi rydder. Vi bygger med klosser. Vi bruker aktivt preposisjoner. Eks. ballen er på bordet, skoene er under hylla. Hans sitter i vinduskarmen, pappa er bak døren, Anne kom først til barnehagen i dag, Knut ble sist hentet i går osv. Vi bruker tall og tallbegreper. For eksempel: alle rydder tre leker hver i dag, i dag er vi 10 barn i samlingsstunden, vi skal dekke bordet til 18 barn osv. Vi snakker om form og farger ute og inne. Barna er med når vi lager mat/baker; vi måler opp i dl eller kilo. Vi måler høydeforskjeller på barna, og snakker om lengre enn og mindre enn. Vi forteller eventyr. ( stor- liten- mellom, først- sist) VI bruker sangleker, elle- leker og gjemsel. Tall i trappa Telle på ulike språk. Eventyr eks; «Tre bukkene bruse» Legge til rette for at barna skal utforske og leke med tall, størrelser og former. Mengder, tall og regning finner vi mye av i hverdagen og i leken 20

21 Planer for overgang barnehage - skole Det skal legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte og glede seg til å begynne på skolen. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for at det blir en god sammenheng for barnet. Dersom det er behov for spesiell tilrettelegging for enkeltbarn, skjer dette i nært samarbeid med barnets hjem. I Kristiansand kommune er det lagt opp til rutiner for overgangen mellom barnehage og skole og et overføringsskjema for hvert barn skal utarbeides sammen med foreldrene. Slik gjør vi det Barnehagen fyller ut et overføring skjema som skal sendes til barnets skole (innen 1 mai), dersom foresatte gir sin tillatelse til det. Siste året før skolestart har vi i Kløvergården barnehage en skolegruppe. Der har vi spesielt fokus på hvordan vi tar vare på oss selv, trener selvstendighet og øver på enkle sosiale regler knyttet til skolehverdagen. På våren skal skolegruppa arbeide mer med bokstaver og tall. Vi leker med lydene og formene. Annenhver uke deltar de eldste barna i vanntilvenning i Aquarama. Barn med spesielle behov skal også kunne få spesiell tilrettelegging i skolen. Det avholdes et samarbeidsmøte mellom barnehagen, skolen, foreldrene og PPT I januar / februar det året barnet begynner på skolen. Barn med behov for norskopplæring vil kunne få hjelp på skolen. Barnehagen inviterer til et møte med foresatte og barnehagen i løpet av mars for å finne ut av barnets behov for assistanse. Den aktuelle skolen tar kontakt med barnas familie og avtaler besøksdag. 21

22 Foreldresamarbeid Foreldrenes medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom Samarbeidsutvalg, foreldreråd, foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er foreldrenes ansvar i følge barnekonvensjonen og barneloven. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet. Både foreldre og personale må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er personalets oppgave å forvalte. Barnehagen må forholde seg til foreldre enkeltvis, og samtidig hele gruppa. Foreldre skal være trygge på at barna deres får omsorg, blir sett og respektert og at de får delta i et fellesskap som gjør dem godt. Slik gjør vi det Uformelt samarbeid: Foreldre og personalet snakker sammen når barnet leveres og hentes i barnehagen. Snakk med oss, ta opp ting dere tenker på. Vi snakker ikke over hodet på barn. Ved behov kan vi avtale dag og tidspunkt for en samtale. Foreldresamtale: Pedagogen møter foreldrene for å snakke om barnets utvikling og liv i barnehagen og hjemme. Vi oppfordrer til to samtaler i året for hvert barn. Før foreldresamtalen har personalet utarbeidet et «se meg»- skjema som viser barnets utvikling. Dette skjemaet må foreldre gi sin tillatelse til at vi utarbeider. Foreldre vil få ut en del skriftlig informasjon. Vi forventer av deg som mor/far, at svarfrister blir overholdt. Hold øye med avdelingenes informasjonstavler. Der henger vi opp diverse informasjon. Oppdatert informasjon er også å finne på barnehagens hjemmeside; Noe informasjon kommer fremdeles ut i papirutgaver. Da vil foreldre finne dette på barnets garderobe hylle eller egne posthyller, merket med foreldrenes sine navn. Vi ønsker tilbakemeldinger! Det er viktig at du sier fra når vi ikke strekker til! Vi setter også stor pris på positive tilbakemeldinger om arbeidet vi gjør sammen med barnet /barna. Samarbeidsutvalget: Er lovfestet og skal gi råd til barnehagen og skape kontakt mellom foreldre og barnehagen. Utvalget skal også være med i arbeidet med enkelte arrangementer for familien og barnehagen. Dette samarbeidsutvalget består av valgte representanter fra foreldre og personale, og har møte 4-5 ganger i løpet av barnehage året. Foreldrerepresentanter velges på foreldremøte i september. Foreldreråd: Fremmer fellesinteressene til foreldrene. Eventuelle møter er bare for foreldre til alle barna i Kløvergården. Foreldremøter: Vi inviterer til informasjonsmøte tidlig høst, og et temamøte i løpet av våren. Foreldrenes representanter i SU deltar aktivt i arbeidet med dette. Fester: Vi inviterer til Lucia feiring og nissefest i desember. Rett før påskeferien inviterer vi foreldre, besteforeldre (de som kan komme) på påskefrokost. I juni før alle barn og personalet går ut i ferie har vi sommerfest. Dugnad: I mai hvert år prøver vi å planlegge en dugnad. Der foreldre og personalet samarbeider om å gjøre barnehagen til en god lekearena og plass for barna å være. 22

23 Hvordan barnehagen dokumenterer, vurderer og justerer praksis Barnehagen skal være en lærende organisasjon som har rutiner og metoder for å sikre at man hele tiden lærer av egen praksis. Gjennom dokumentasjon og vurdering kan vi gi foreldre, lokalmiljø og barnehagemyndighet informasjon om vår virksomhet, som gir mulighet til å fornye og forbedre barnehagen. Vi skal dokumentere hva barna opplever, hvordan de trives og hva de lærer i barnehagen. Dette bør brukes til refleksjon og eventuelt føre til endret praksis. Et etisk perspektiv må legges til grunn når barnehagen dokumenterer og vurderer barns lek og læring. Sentrale spørsmål kan være: Hva skal vurderes? Hvem skal vurdere? Hvordan skal det vurderes? Når skal vi vurdere? Slik gjør vi det På hjemmesiden legger vi ut ukeplaner og evt månedsplaner. På avdelingen henger vi opp fotografier fra noen av aktivitetene denne uka. Vi drøfter tilbakemeldinger fra barn og foreldre fortløpende. Noen ganger får vi tilbakemeldingene med til samarbeidsutvalget. Personalet bruker pedagogisk analyse som metode når vi møter utfordringer i arbeidet vårt. Dette fører alltid til endringer i arbeidet vårt i læringsmiljøet. Vi fikk resultater fra T2 undersøkelsen i FLiK i mai. Resultatene er blitt analysert og vi kommer til å gjennomføre konkrete endringer i løpet av høsten Det enkelte barns behov, barnehagens behov eller mindre grupper i barnehagen står i sentrum når endringer gjøres. T2 gir grunnlag for noen endringer. Andre ganger vil aktuelle observasjoner være utgangspunkt for nærmere analyse og eventuelle endringer. Personalsamarbeid er avgjørende for kvaliteten på arbeidet vårt. Derfor vurderes dette fortløpende på avdelingsmøter, ledermøter og medarbeidersamtaler med den enkelte. Barn som har norsk som andrespråk vil få tilbud om en språkkartlegging når barnet er 4år. Foreldrene må samtykke til dette. Barnehagen og foreldre har IKKE lov til å legge ut fotografier av barn i barnehagen på nettet uten foreldrenes uttrykkelige samtykke. Vi har bestemt oss for at dere ikke vil finne fotografier på nettet der barn kan gjenkjennes. I blant vil det kunne finnes bilder fra aktiviteter. Vi viser for øvrig til denne linken for mer utfyllende regler i denne sammenheng; 23

24 Utviklingsarbeid vi tar med oss i vårt daglige arbeid: «Egenledelse Personalet i Kløvergården er faglig nysgjerrige og opptatt av å søke ny kunnskap innen vårt fagfelt. I et par år gjennomførte vi et utviklingsarbeid om Barns lek. Dette har satt varige spor. I dag forholder vi oss aktivt til å la barna leke og til å la leken bli en kjær og viktig arena for læring og utvikling. Våren 2010 ble vi introdusert for det pedagogiske utviklingsarbeidet om Egenledelse. Arbeidet vårt med dette temaet foregikk under veiledning av Marianne Godtfredsen fra Pedagogisk støtteenhet for barnehager i Kristiansand. Hun har vært medforfatter av en bok som heter Egenledelse i lek og læring (utgitt i 2011) skrevet sammen med Kristian Sørensen, Mette Modahl og Bjørn Lærdal fra HABU Kristiansand. Arbeidsmetoden og tenkningen bak tar sikte på å jobbe med barnets iboende ressurser for å styrke barnets selvstendighet og evne til et godt samspill med barn og voksne. Dette er en måte å tenke og arbeide på som vi vet er viktig og riktig for barn og voksne. Litt om Egenledelse I hjernen vår finnes ulike områder som trenger stimulans og trening for etter hvert å kunne fungere optimalt. Egenledelse handler kort oppsummert om: Evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Egenledelse er også en samlebetegnelse på de overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. Barna i Kløvergården har hatt stort utbytte av vårt egenledelses arbeid. Derfor ønsker vi å videreføre arbeidet sammen med stadig nye familier og barn. Hjernefunksjonene omfatter blant annet: 1. Planlegging/ problemløsning som kan handle om å forstå rekkefølgen som må følges for å nå et mål. For eksempel: når barnet skal kle på seg selv når vi skal ut på tur. Hva må det ta på seg først og sist, jakke eller t-skjorte? Hvert klesplagg må planlegges, finnes frem og tas på i riktig rekkefølge for at barnet skal ha det bra på tur. 2. Organisering handler blant annet om å skape struktur og oversikt I hverdagen. Viktig trening blir øving i spilleregler, hjelp til å skape orden, trygghet i omgivelsene og glede over å mestre utelekeplassens utfordringer. Det handler også om å styrke barnas konsentrasjon. 3. Arbeidshukommelsen handler om å huske det barnet tidligere har lært, og bruke erfaringene i nye situasjoner. 24

25 4. Initiering handler om å ta selvstendig initiativ, si i fra om egne behov(for eksempel å si i fra om hun må tisse eller at han er tørst), sette i gang med lek og aktiviteter. 5. Fleksibilitet kan blant annet handle om å kunne tåle overganger og forandringer i livet og de daglige rutinene. 6. Selvregulering kan blant annet handle om å kunne stoppe sin egen atferd til rett tid. For eksempel kan det handle om å lære seg til å snakke i stedet for å skrike eller slå når barnet ikke får det som hun/ han vil. 7. Selv-monitorering handler om å kunne være i stand til å se seg selv i forhold til andre, og forstå at det barnet gjør virker inn på andre. En god øvelse her er å snakke om hva som kan gjøre mamma eller venner i barnehagen glad, og oppmuntre til at barnet gjøre dette overfor mamma eller venner I barnehagen. Personalets jobb I arbeidet med egenledelse kan være: Å være oppmerksom på det enkelte barn. Å legge til rette for øvelser av ulike ferdigheter Å være tålmodig Å være støtte og veileder når barnet trenger det. Å gi akkurat passe hjelp i tide, ikke overbeskytte barnet. Gi barnet tid til å mestre selv. Å ha stort fokus på lek/ rollelek som er en av de beste arenaer for utvikling av god egenledelse hos barn. Samarbeid med foreldre i barnehagen om konkrete oppgaver. Personalet har kommet godt i gang øvelse i den nye voksenrollen med å gi barnet tilpasset utfordringer, og samtidig gi akkurat tilstrekkelig med hjelp. Det er jo barnet som skal leve sitt eget liv. Og vi i barnehagen skal, sammen med dere foreldre, gi tilstrekkelig støtte og hjelp. Verken mer eller mindre! Og vi har sett gode resultater av arbeidet allerede på barn og voksne. Vi ønsker å bli bedre, og utvide treningsperioden. 25

26 Kontaktinformasjon Navn på barnehage: KLØVERGÅRDEN BARNEHAGE Styrer / enhetsleder: Kirsti Tellefsen og Silje Trælandshei Engelstad (stedfortreder) Adresse: Østre strandgt 13/ Kristiansand Tlf: / e-post: Besøk: for mer info om barnehagen og hva som skjer 26

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Fergefjellet barnehage

Fergefjellet barnehage Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2014 15 Fergefjellet barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord s. 3 Barnehagens formål

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1 ÅRSPLAN BRUNES NATURBARNEHAGE 2016-2017 Del 1 Vår visjon: Trivelig og annerledes en herlig barndom Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet Annerledes fordi barnehagens

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Voietun barnehage

Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Voietun barnehage Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Voietun barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord..3 Barnehagens formål..4 Kristiansandsbarnehagen..4

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for Kløvergården barnehage

Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for Kløvergården barnehage Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2016 17 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Dette bør du vite om barnehagen...

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Årsplan for høsten 2015 og våren 2016. Finsland barnehage. Alle barn i barnehagen skal oppleve å lykkes hver dag

Årsplan for høsten 2015 og våren 2016. Finsland barnehage. Alle barn i barnehagen skal oppleve å lykkes hver dag Årsplan for høsten 2015 og våren 2016 Finsland barnehage Alle barn i barnehagen skal oppleve å lykkes hver dag Om årsplanen og generell informasjon Årsplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Hamretun barnehage. Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse.

Årsplan for 2015 16. Hamretun barnehage. Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. Årsplan for 2015 16 Hamretun barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål... 4 Kristiansandsbarnehagen... 5 Barnehagens

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for Kløvergården barnehage

Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for Kløvergården barnehage Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2017 18 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Dette bør du vite om barnehagen...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1 ÅRSPLAN BRUNES NATURBARNEHAGE 2017-2018 Del 1 Vår visjon: Trivelig og annerledes en herlig barndom Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet Annerledes fordi barnehagens

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Mosby oppvekstsenter

Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Mosby oppvekstsenter Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Mosby oppvekstsenter Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer