Informasjon & retningslinjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon & retningslinjer"

Transkript

1 Informasjon & retningslinjer Orgnr.: Arkitekt Eckhoffs gate STAVANGER Dok id: Page 1

2 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse Informasjon Formål Beslutningskriterier Generelle bestemmelser Overordnet formål Forvaltning Definisjoner Kunngjøring og informasjon om tilskuddsordningene Generelle vilkår Vurdering av og prioritering mellom søknader Kumulasjon av offentlig støtte Underretning om vedtak Opplysningsplikt Rapportering og kontroll Tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd Sanksjoner Visningsrettigheter Kostnadskontroll Indeksregulering Nærmere bestemmelser Tilskudd til kortfilm Tilskudd til dokumentarfilm Tilskudd til utvikling av interaktive produksjoner for barn & unge Tilskudd til bransjefremmende tiltak Ikrafttredelse og overgangsregler Forvaltning av tilskuddsmidler fra Kulturdepartementet Informasjon & retningslinjer revidert 12. Desember 2013 Side 2

3 2. Informasjon er et offentlig heleid aksjeselskap. Eierne er Rogaland Fylkeskommune (50%), Stavanger Kommune (35%), Haugesund Kommune (10%) og Randaberg Kommune (5%). Filmkraft Rogalands virksomhet er, i henhold til vedtektene, å arbeide for utvikling og finansiering av film og TV-produksjoner, samt utvikling av filmnæringen til å gi kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland samt alt som står i forbindelse med dette. Deler av virksomheten er organisert i et heleid datterselskap, Filmkraft Invest as. Selskapets formål ansees å være ideelt ettersom det ikke har til hensikt å skaffe aksjeeier økonomisk utbytte. Filmkraft Rogaland sine tilskudd i produksjoner skal skje etter nærmere bestemte retningslinjer i samsvar med formålene angitt i vedtektene og i henhold til det enhver tid gjeldende regelverk fra Kulturdepartementet og andre tilskuddsytere. Endelig vedtak fattes av styret i henhold til selskapets vedtekter og gjeldende fullmaktstruktur. Informasjon & retningslinjer revidert 12. Desember 2013 Side 3

4 3. Formål Filmkraft Rogaland skal gjennom sitt arbeid bidra til at den audiovisuelle bransjen i Rogaland utvikler seg og når et bærekraftig nivå. Dette skjer gjennom å: - forvalte midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner som kortfilm, dokumentarfilm og animasjonsfilm. - bidra til kompetansehevende tiltak - bidra ved utvikling av faglige nettverk - være ressurssenter for arbeidet med barn og unge på filmområdet - bistå med rådgivning overfor den audiovisuelle bransjen Filmkraft Rogaland skal bidra til å profilere Rogaland som filmregion regionalt, nasjonalt og internasjonalt.. Filmkraft Rogaland skal bidra til et høyt kvalitetsnivå på audiovisuelle produksjoner i Rogaland, innholdsmessig og teknisk. Informasjon & retningslinjer revidert 12. Desember 2013 Side 4

5 4. Beslutningskriterier 1. Filmkraft Rogaland skal primært støtte utvikling og produksjon av kort-, dokumentar- og animasjonsfilm samt utvikling av interaktive produksjoner for barn og unge. 1. Tilskuddsordningene retter seg primært mot den profesjonelle audiovisuelle bransjen i Rogaland. 2. Utviklingstilskudd retter seg mot prosjekter som er under utvikling. Filmkraft Rogaland anser utviklingsprosjekt som selvstendige prosjekt, men vil vektlegge prosjektets fremtidige mulighet til å bli produsert. 3. Produksjonstilskudd er for prosjekter som er bearbeidet frem til produksjonsbeslutning. 4. Prosjektet eller nøkkelpersoner i prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Hvor sterk tilknytning prosjektet har til regionen vil ha betydning under vurderingen av søknaden, og minst ett av følgende kriterier må oppfylles: - Produsent, regissør eller manusforfatter virker i Rogaland. - Produksjonen produseres med regionale filmarbeidere. - Produksjonen foregår i Rogaland. - Produksjonen har en sterk tematisk forankring til regionen. Spesielle prosjekter som ikke oppfyller disse kriteriene vil unntaksvis kunne motta tilskudd hvis Filmkraft Rogaland mener prosjektet vil ha tilstrekkelig betydning for regionen. 5. Likeverdsprinsipper og mangfold vektlegges. 6. Alle innkommende søknader vurderes og behandles ut fra formelle krav og kunstnerisk innhold i henhold til regelverket, og innstilles til Filmkraft Rogalands styre for endelig vedtak. 7. Filmkraft Rogaland vil prioritere tildelingene mellom de ulike søknadene med hensikt å oppnå en optimal balanse mellom budsjett-, fag-, sjanger og de ulike regionale virksomheter som sikrer at Filmkraft Rogaland sine målsettinger i størst mulig grad blir oppfylt. Informasjon & retningslinjer revidert 12. Desember 2013 Side 5

6 5. Generelle bestemmelser 5.1. Overordnet formål Det nasjonale formålet med tilskuddsordningene er å fremme audiovisuelle produksjoner som kulturuttrykk og bidra til å oppfylle gjeldende politiske mål på det audiovisuelle området. Tilskuddene skal bidra til kontinuerlig og kostnadseffektiv produksjon av et mangfold av audiovisuelle produksjoner som - er basert på norsk eller samisk språk, kultur og samfunnsforhold, - er anerkjent for høy kvalitet, kunstnerisk dristighet og nyskapning, - utfordrer og når et stort publikum i Norge og internasjonalt. Tilskuddene skal også bidra til et profesjonelt og sterkt miljø for audiovisuell produksjon i Rogaland, til at regionale audiovisuelle produksjoner har en sterk posisjon blant barn og unge og skal over tid bidra til å oppnå målet om likestilling i filmbransjen i Rogaland Forvaltning Tilskuddsordningene forvaltes av Filmkraft Rogaland. Enkeltvedtak truffet med hjemmel i dette regelverket kan påklages til Kulturdepartementet, jf. forvaltningsloven 28. Departementet fastsetter årlig i sitt tilskuddsbrev til Filmkraft Rogaland formålet med midlene, og kan peke ut prioriterte satsingsområder eller særskilte hensyn som skal vektlegges ved forvaltningen av tilskuddsordningene Definisjoner I dette regelverket betyr a) audiovisuell produksjon en fiksjonsfilm, dokumentarfilm eller interaktiv produksjon produsert for offentlig visning eller omsetning. b) enkeltstående dokumentarfilm, en audiovisuell produksjon produsert for visning på kino, fjernsyn, internett, festivaler e.l. c) kortfilm, en audiovisuell produksjon med visningstid på under 60 minutter produsert for visning på kino, fjernsyn, internett, festivaler e.l. d) barnefilm, en film som er særskilt rettet mot barn under 11 år og har aldersgrense tillatt for alle eller sju år, jf. lov om film og videogram 5. e) interaktiv produksjon, et dataspill eller en annen digital audiovisuell produksjon som forutsetter brukermedvirkning. Informasjon & retningslinjer revidert 12. Desember 2013 Side 6

7 5.4. Kunngjøring og informasjon om tilskuddsordningene Filmkraft Rogaland skal på egnet måte kunngjøre muligheten for å søke om tilskudd etter dette regelverket. Kunngjøringen skal opplyse om søknadsfrister, søknadsprosedyrer og om hvor søkere kan innhente nærmere informasjon om tilskuddsordningene. Filmkraft Rogaland skal sørge for at søkere på en enkel måte har tilgang til nærmere informasjon om regelverket for tilskuddsordningene, søknadsprosedyrer, målformuleringer, prioriteringer, klageadgang, krav til avleveringsmateriale og regnskapsføring og eventuell annen informasjon som er nødvendig for søkeren Generelle vilkår Med mindre noe annet følger av dette regelverket gjelder følgende vilkår for tilskudd: a) Søkeren må være et uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak som er etablert i Norge, et annet EØS-land eller Sveits. Foretaket må være registrert i det norske enhetsregisteret. Med uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak menes her et foretak som har produksjon av audiovisuelle produksjoner som sitt hovedformål og som ikke har det offentlige som hovedeier eller i vesentlig grad er knyttet til et kringkastingsforetak. Vesentlig grad av tilknytning foreligger der ett enkelt kringkastingsforetak har eierandeler eller stemmerettigheter på 25 prosent eller mer i produksjonsforetaket. Når flere kringkastingsforetak er eiere, er grensen 50 prosent. b) Søkeren må på forespørsel kunne dokumentere tilfredsstillende økonomisk evne til å gjennomføre produksjonen. c) Søknaden må gjelde et kulturprodukt. En audiovisuell produksjon er et kulturprodukt når den oppfyller minst tre av følgende kriterier: 1. Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk. 2. Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold. 3. Handlingen utspiller seg i Norge, et annet EØS-land eller Sveits. 4. Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge, et annet EØS-land eller Sveits. c) Søkeren er ansvarlig part overfor Filmkraft Rogaland, og må kunne påta seg forpliktelser på vegne av produksjonen. Søkeren skal føre produksjonens regnskap. e) Søknad om tilskudd skal være datert, undertegnet og utfylt på søknadsskjema fastsatt av Filmkraft Rogaland. Alle nødvendige vedlegg skal følge søknaden, og alle søknadsdokumenter skal være på norsk. I særlige tilfeller kan Filmkraft Rogaland gjøre unntak fra språkkravet. Informasjon & retningslinjer revidert 12. Desember 2013 Side 7

8 5.6. Vurdering av og prioritering mellom søknader Med mindre annet følger av regelverket skal vurdering av og prioritering mellom søknader baseres på en samlet vurdering av kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske og markedsmessige hensyn. Det skal i denne sammenheng blant annet legges vekt på: a) formålet med tilskuddsordningene, jf. 5.1, b) nærmere formål og hensyn angitt under reguleringen av de forskjellige tilskuddsordningene og c) prioriterte satsingsområder eller hensyn fastsatt av departementet, jf. 5.2., 11. samt til enhver tid gjeldende vilkår i tilskuddsbrev fra departementet. d) å oppnå en optimal balanse mellom budsjett-, fag-, sjanger og de ulike regionale virksomheter som sikrer at Filmkraft Rogaland sine målsettinger i størst mulig grad blir oppfylt Kumulasjon av offentlig støtte Dersom produksjonen mottar offentlig støtte fra flere kilder i tillegg til tilskuddet fra Filmkraft Rogaland, skal den samlede støtten ikke overstige grensene fastsatt for den enkelte tilskuddsordning. Med offentlig støtte menes støtte som faller inn under EØS-avtalen artikkel 61 (1), herunder tilskudd fra kommuner og fylkeskommuner og offentlige investeringer som ikke er på markedsvilkår. Tilskudd fra overnasjonale eller internasjonale organer regnes ikke som offentlig støtte Underretning om vedtak Når Filmkraft Rogaland har fattet vedtak, skal søkeren underrettes skriftlig om dette så snart som mulig, jf. forvaltningsloven 27. Underretningen om vedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket, inkludert en henvisning til de regler og faktiske forhold som vedtaket bygger på, jf. forvaltningsloven 25. Underretningen skal videre inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåten ved klage, samt retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 27. Når vedtaket innebærer tilsagn om tildeling av tilskudd skal dette bekreftes med et tilskuddsbrev for tilskudd under og tilskuddsbrev med tilhørende kontrakt for beløp over Ved utbetaling av tilskudd anses søkeren for å ha akseptert de forutsetninger for tilskudd og krav til bruken av tilskuddet som framgår av tilskuddsbrevet og eventuell kontrakt. Informasjon & retningslinjer revidert 12. Desember 2013 Side 8

9 5.9. Opplysningsplikt Søkeren plikter å gi Filmkraft Rogaland alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte til produksjonen, jf Etter at tilsagn om tilskudd foreligger, plikter tilskuddsmottakeren av eget tiltak å gi melding om eventuelle endringer i forutsetningene for tilskuddet. Tilskuddsmottakeren kan ikke foreta vesentlige endringer i det aktuelle prosjektet eller tiltaket, eller utskifting av prosjektets opphavsrettslige personer uten at dette er skriftlig forelagt for og skriftlig godkjent av Filmkraft Rogaland. En reduksjon av godkjent budsjett som forandrer tilskuddsprosenten vil alltid regnes som en vesentlig endring Rapportering og kontroll Filmkraft Rogaland skal sørge for nødvendig kontroll med bruken av tilskuddsmidlene. Tilskuddmottakere skal innen en frist fastsatt av Filmkraft Rogaland avgi rapport om bruken av tilskuddet. Filmkraft Rogaland kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene. Tilskuddsmottaker plikter å oppbevare regnskapet i ti år og skal i denne perioden fremlegge regnskapet på anmodning fra Filmkraft Rogaland Tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd Filmkraft Rogaland skal kreve tilbakebetaling av tilskudd dersom en sluttavregning viser at tilskuddsmottakeren har mottatt for mye i utbetalt beløp. Tilskudd etter dette regelverket er tilskudd mot avregning, det vil si at tilskuddets størrelse fastsettes som del av et budsjett eller faktisk regnskap. Dersom de faktiske utgiftene er lavere enn budsjettert, vil det for slike tilskudd kreves tilbakebetaling slik at tilskuddsprosenten opprettholdes. Informasjon & retningslinjer revidert 12. Desember 2013 Side 9

10 5.12. Sanksjoner Filmkraft Rogaland kan trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom: a) tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten i 5.9, b) tilskuddet ikke blir benyttet i henhold til forutsetninger fastsatt i tilskuddsbrevet etter 5.8 eller c) tilskuddsmottaker på annen vesentlig måte har brutt bestemmelsene i dette regelverket eller bestemmelser eller vilkår fastsatt av Filmkraft Rogaland med hjemmel i dette regelverket. Ved krav om tilbakebetaling kan det fastsettes rente etter forsinkelsesrenteloven. Ved grovt mislighold skal Filmkraft Rogaland umiddelbart stanse alle anvisninger av tilskudd og utestående rater til vedkommende prosjekt eller tiltak. Dersom prosjektet helt eller delvis ikke er gjennomført, eller ved grovt mislighold eller konkurs, kan Filmkraft Rogaland kreve at alle rettigheter til produksjon og visning av filmen overføres til Filmkraft Rogaland. Dersom tilbaketrukne midler ikke blir tilbakebetalt, kan tilskuddsmottakeren utelukkes fra tilskuddsordningene i inntil tre år. Dette gjelder også ved gjentatte brudd på regelverk eller forutsetninger som nevnt i første ledd. Fastsatte sanksjoner må være rimelige og stå i forhold til det aktuelle bruddet på regelverket eller øvrige forutsetninger som tilskuddsmottakeren har gjort seg skyldig i Visningsrettigheter Det er en forutsetning for tilskudd at tilskuddsmottakeren inngår avtale med Filmkraft Rogaland om rett til ikke-kommersiell visning av filmen på samarbeidende festivaler og kulturelle arrangementer. Filmkraft Rogaland skal på forhånd klarere med tilskuddsmottakeren at visning etter første ledd ikke kommer i konflikt med filmens kommersielle interesser Kostnadskontroll Tilskuddsmottakeren skal ved kjøp og leie av utstyr velge det alternativet som er rimeligst for produksjonen. Vederlag for egne ytelser og leie av eget utstyr skal ikke overstige markedspris. Innkjøpt utstyr skal avhendes til markedspris etter produksjonen Indeksregulering Der dette regelverket angir kriterier eller beløpsgrenser i kroner, justeres beløpet med virkning fra 1. januar hvert år tilsvarende endring i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen). Beregningen skal ta utgangspunkt i indeksnivået i januar 2010 og indeksnivået som offentliggjøres i januar måned det aktuelle året. Informasjon & retningslinjer revidert 12. Desember 2013 Side 10

11 5.16. Nærmere bestemmelser Filmkraft Rogaland fastsetter i tilskuddsbrev og kontrakter nærmere regler for: a) utbetaling av rater og krav til dokumentasjon før utbetaling av rater, b) krav om føring av filmregnskap, c) krav til pliktavlevering av materiale, nasjonalt og regionalt d) rapportering om bruken av tilskudd og måloppnåelse h) kreditering av Filmkraft Rogaland. Informasjon & retningslinjer revidert 12. Desember 2013 Side 11

12 6. Tilskudd til kortfilm Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til produksjon av kortfilmer av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet. Tilskudd kan gis til utvikling og produksjon av kortfilm for visning på kino, fjernsyn eller annet. Utviklingstilskudd kan dekke manuskriptutvikling, forundersøkelser, finansieringsarbeid o.l. Produksjonstilskudd kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse av A-kopi eller tilsvarende. Tilskudd etter denne ordningen gis ikke til utvikling og produksjon av dokumentarfilm. Samlet offentlig tilskudd skal ikke overstige 100 prosent av filmens regnskapsførte utviklings- og produksjonskostnader. Utviklingssøknad fremmes av produksjonsforetak på elektronisk skjema innen søknadsfrister fastsatt av Filmkraft Rogaland og skal inneholde: a) Søknadsbrev, signert av ansvarlig søker b) Idéskisse/synopsis/treatment c) Kortfattet beskrivelse av prosjektet og målet med utviklingen, finansieringsplan, fremdriftsplan samt nøkkelpersoner i stab. d) Kalkyle for prosjektet på godkjent skjema. e) CV for produsent, regi og manusforfatter om relevante for utviklingsprosjektet. f) Filmrett (dokumentasjon på at søker innehar de nødvendige rettigheter til prosjektet). Produksjonssøknad fremmes av produksjonsforetak på elektronisk skjema innen søknadsfrister fastsatt av Filmkraft Rogaland og skal inneholde: a) Søknadsbrev, signert av produsent b) Kort beskrivelse av prosjektet. c) Ferdig utarbeidet manuskript. d) Reginotat. e) Produsentnotat. f) Budsjett for prosjektet på godkjent skjema. g) Finansieringsplan. h) Likviditetsplan med spesifikasjon av egenfinansiering. i) Fremdriftsplan med antatt ferdigstilling av prosjektet. j) Nøkkelpersoner i stab med uthevet regional tilknytning til Rogaland. k) Visnings- og distribusjonsstrategi l) Navn på regnskapsfører og eventuell revisor. m) CV for produsent, regi og forfatter. n) Filmrett (dokumentasjon på at søker innehar de nødvendige rettigheter til prosjektet). o) Signert kontrakt med prosjektets opphavsrettspersoner (manus/regi). Informasjon & retningslinjer revidert 12. Desember 2013 Side 12

13 7. Tilskudd til dokumentarfilm Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til produksjon av dokumentarfilmer av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet. Tilskudd kan gis til utvikling og produksjon av dokumentarfilmer. Utviklingstilskudd kan dekke manuskriptutvikling, forundersøkelser, pilot, finansieringsarbeid o.l. Produksjonstilskudd kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse av digital visningskopi eller tilsvarende. For å motta tilskudd må nøkkelmedarbeidere i produksjonen ha betydelig profesjonell erfaring med filmproduksjon. Samlet offentlig tilskudd skal ikke overstige 90 prosent av filmens regnskapsførte utviklings- og produksjonskostnader. Utviklingssøknad fremmes av produksjonsforetak på elektronisk skjema innen søknadsfrister fastsatt av Filmkraft Rogaland og skal inneholde: a) Søknadsbrev, signert av ansvarlig søker b) Idéskisse/synopsis/treatment c) Kortfattet beskrivelse av prosjektet og målet med utviklingen, finansieringsplan, fremdriftsplan samt nøkkelpersoner i stab. d) Kalkyle for prosjektet på godkjent skjema. e) CV for produsent, regi og manusforfatter om relevante for utviklingsprosjektet. f) Filmrett (dokumentasjon på at søker innehar de nødvendige rettigheter til prosjektet). Produksjonssøknad fremmes av produksjonsforetak på elektronisk skjema innen søknadsfrister fastsatt av Filmkraft Rogaland og skal inneholde: a) Søknadsbrev, signert av produsent b) Kort beskrivelse av prosjektet. c) Ferdig utarbeidet manuskript. d) Reginotat. e) Produsentnotat. f) Budsjett for prosjektet på godkjent skjema. g) Finansieringsplan. h) Likviditetsplan med spesifikasjon av egenfinansiering. i) Fremdriftsplan med antatt ferdigstilling av prosjektet. j) Nøkkelpersoner i stab med uthevet regional tilknytning til Rogaland. k) Visnings- og distribusjonsstrategi. l) Visningsvtale med fjernsynsselskap. m) Navn på regnskapsfører og eventuell revisor. n) CV for produsent, regi og forfatter. o) Filmrett (dokumentasjon på at søker innehar de nødvendige rettigheter til prosjektet). p) Signert kontrakt med prosjektets opphavsrettspersoner (manus/regi). Informasjon & retningslinjer revidert 12. Desember 2013 Side 13

14 8. Tilskudd til utvikling av interaktive produksjoner for barn & unge Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av interaktive produksjoner for barn og unge av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet. Tilskudd kan gis til utvikling av interaktive produksjoner for barn og unge. Som interaktiv produksjon regnes et dataspill eller annen digital audiovisuell produksjon som forutsetter brukermedvirkning. For å motta tilskudd må nøkkelmedarbeidere i produksjonen ha betydelig profesjonell erfaring med Utvikling av interaktive produksjoner rettet mot barn og unge. Utviklingssøknad fremmes av produksjonsforetak på elektronisk skjema innen søknadsfrister fastsatt av Filmkraft Rogaland og skal inneholde: a) Søknadsbrev, signert av ansvarlig søker b) Produksjonsforetakets CV, samt navn og CV til ansvarlig produsent og kunstnerisk ansvarlig c) Definert problemstilling, bakgrunn for søknaden, målbeskrivelse og prosjektets historikk d) Prosjektbeskrivelse på inntil 25 sider, inkludert beskrivelse av teknikk, innhold, eksempler på spilldesign og gameplay e) Stabsliste, så fullstendig som mulig f) Dokumentasjon på at produksjonsforetaket innehar rettighetene til prosjektet g) Kalkyle for prosjektutviklingen, med markedspriser lagt til grunn for beregningen h) Fremdriftsplan for utviklingsprosjektet i) Finansieringsplan med spesifikasjon av prosjektets finansiering. Som finansiering godtas foretakets dokumenterte likvide midler produksjonsforetakets kreditter. Som kreditt aksepteres hele eller deler av administrasjonsgodtgjørelsen samt utleie av produksjonsforetakets tekniske utstyr, basert på markedspriser lønnskreditter såfremt arbeidsgiveravgift er innbetalt og forskuddsskatt er trukket fra, for det aktuelle beløpet andre kreditter fra distributør, samprodusenter samt utstyrs- og tjenesteleverandører, basert på markedspriser tilskudd fra andre tilskuddsgivere bidrag fra andre investorer kontante bidrag fra sponsorer. Informasjon & retningslinjer revidert 12. Desember 2013 Side 14

15 9. Tilskudd til bransjefremmende tiltak Formålet med tilskuddsordningen er å gi filmarbeidere og produksjonsselskap i Rogaland et verktøy for å utvikle og vedlikeholde kompetanse samt utvide sitt faglige nettverk. Det gis støtte til: a) Kurs og videreutdanning b) Reisestøtte til kurs, workshops og festivaler c) Arbeidsstipend for videreutvikling av kompetanse For fastsettelse av tilskuddenes størrelse på arbeidsstipend legges det hovedsakelig vekt på søkerens egne vurderinger i søknaden i forhold til tidligere praksis og tilgjengelige midler. Arbeidsstipend skal bekreftes av arbeidsgiver som minimum inneholder en beskrivelse av formålet med stipendet samt en arbeidsplan. Søknad om bransjefremmende støtte fremmes av ansvarlig søker på elektronisk skjema og skal inneholde: a) navn og CV til ansvarlig søker b) beskrivelse av formålet med søknaden c) budsjett for formålet samt søknadsbeløp d) annet relevant for søknadsvurderingen 10. Ikrafttredelse og overgangsregler Regelverket trer i kraft 12. desemberr 2013 og gjelder for søknader som mottas etter dette tidspunkt. Regelverket gjelder også for søknader om tilskudd med søknadsfrist etter 12. desember 2013, uavhengig av når søknaden er mottatt. Informasjon & retningslinjer revidert 12. Desember 2013 Side 15

16 11. Forvaltning av tilskuddsmidler fra Kulturdepartementet 11.1 Filmkraft Rogaland mottar årlig et tilskudd fra Kulturdepartementet som benyttes i samsvar med de formål, forutsetninger, krav til økonomiforvaltning og kontroll samt rapportering som følger av tilskuddsbrevet, jf. også de retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt prosjekt-/investerings- og engangstilskudd fra Kulturdepartementet i det gjeldende år Filmkraft Rogaland benytter de statlige tilskuddsmidlene til: a) Utvikling og produksjon av kortfilm. Med kortfilm menes en audiovisuell produksjon med visningstid på under 60 minutter produsert for visning på kino, fjernsyn, internett, festivaler eller lignende. b) Utvikling og produksjon av enkeltstående dokumentarfilmer. Med enkeltstående dokumentarfilmer menes en frittstående audiovisuell produksjon produsert for visning på kino, fjernsyn, internett, festivaler eller lignende. c) Produksjon av interaktive produksjoner for barn og unge. Med interaktiv produksjon menes et dataspill eller en annen digital audiovisuell produksjon som forutsetter brukermedvirkning. d) Bransjefremmende tiltak. Med bransjefremmende tiltak menes arbeidsstipend, reisestøtte og andre kompetansehevende tiltak som ikke omfattes av 11.2 ledd a, b eller c. e) Filmtiltak for barn og unge herunder barn og unges egen produksjon, kompetansehevende tiltak som lærerkurs samt kursing av foredragsholdere for barn og unge Statstilskuddet skal gå til uavhengige produksjonsselskap Filmkraft Rogaland sine vedtak om disponering av statstilskudd er å betrakte som vedtak etter forvaltningsloven. Klager rettes til styret i Filmkraft Rogaland. Kulturdepartementet er klageinstans for vedtakene Tilskuddsbrevet fra Kulturdepartementet mottas normalt i slutten av første kvartal, og tilskuddets størrelse vil da kunngjøres på Filmkraft Rogaland sin hjemmeside Filmkraft Rogaland har for tiden løpende behandling av søknader som vil bli fremlagt på første mulige styremøte i henhold til selskapets vedtekter eller gjeldende fullmaktstruktur. Henvendelser rettes til Filmkraft Rogaland sin administrasjon via regbase.no, såfremt ikke annet er avtalt eller oppgitt på Filmkraft Rogaland sin hjemmeside Krav til rapportering følger av Informasjon & retningslinjer revidert 12. Desember 2013 Side 16

Informasjon & retningslinjer

Informasjon & retningslinjer Informasjon & retningslinjer Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Dok id: 1-109 Page 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Informasjon... 3 3. Formål... 4 4. Beslutningskriterier...

Detaljer

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle prosjekter ved Midtnorsk Filmsenter AS

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle prosjekter ved Midtnorsk Filmsenter AS Regelverk for tilskudd til audiovisuelle prosjekter ved Midtnorsk Filmsenter AS Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde Regelverket gir regler for Midtnorsk Filmsenters tildeling av tilskudd

Detaljer

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS Innhold Kapittel 1. Generelle vilkår for tilskudd til audiovisuelle produksjoner... 1 Kapittel 2. Tilskudd til utvikling

Detaljer

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS Innhold Kapittel 1. Generelle vilkår for tilskudd til audiovisuelle produksjoner... 1 Kapittel 2. Tilskudd til utvikling

Detaljer

Regelverk for tilskudd fra Nordnorsk Filmsenter AS

Regelverk for tilskudd fra Nordnorsk Filmsenter AS Regelverk for tilskudd fra Nordnorsk Filmsenter AS (Vedtatt i styremøte 19.november 2013, gyldige fra 1. januar 2014) Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1. Virkeområde... 3 1.2.

Detaljer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til verdiskapning. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Mål og kriterier for måloppnåelse Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold. Kriterier for måloppnåelse: Gjennomførte

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til samiske språkprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk musikk av god

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

Regelverk for tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell og leker

Regelverk for tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell og leker Regelverk for tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell og leker Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål:

Detaljer

Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn

Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

Regelverk for tilskudd til litteratur

Regelverk for tilskudd til litteratur Regelverk for tilskudd til litteratur Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Målet med tilskuddsordningen: - Fremme

Detaljer

Regelverk for salgsfremmende tiltak

Regelverk for salgsfremmende tiltak Regelverk for salgsfremmende tiltak Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Formålet med regelverket Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet Generelle regler for tilskudd fra Energifondet Generelle regler for tilskudd fra Energifondet er utarbeidet i henhold til Økonomireglement for Staten og gjelder for alle innvilgede tilskudd fra Energifondet.

Detaljer

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak.

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Regelverk for tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak (Kap. 440 post 70) 1. Mål Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Ordningen har

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Vilkårene som er en integrert del av Tilskuddsbrevet for prosjekter som støttes av CLIMITdemo programmet, gjelder fra 01.01.15 dersom

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Filmkraft Rogaland PB 130 4001 STAVANGER. Filmkraft Rogaland - tilskuddsbrev. Vi viser til soknad av 30. mars 2011.

Filmkraft Rogaland PB 130 4001 STAVANGER. Filmkraft Rogaland - tilskuddsbrev. Vi viser til soknad av 30. mars 2011. -a DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Filmkraft Rogaland PB 130 4001 STAVANGER Deres ref. Var ref. Dab 11/1513 ME/ME2 LG:elt 24.02.2012 Filmkraft Rogaland - tilskuddsbrev Filmsentervirksomheten - statsbudsjettet

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Prosjekttilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende tiltak

Prosjekttilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende tiltak Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870169 FP000001

Detaljer

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Innhold 1. Film og interaktive produksjoner 2. Offentlig virkemiddelapparat og nasjonal filmpolitikk 3. Regional filmpolitikk 4. Regionale filminstitusjoner

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV FILMKRAFT ROGALAND AS

SELSKAPSKONTROLL AV FILMKRAFT ROGALAND AS \ SELSKAPSKONTROLL AV FILMKRAFT ROGALAND AS ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER, HAUGESUND OG RANDABERG KOMMUNER AUGUST 2014 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalgene, andre folkevalgte,

Detaljer

Medietilsynet Nygata 4 1607 FREDRIKSTAD

Medietilsynet Nygata 4 1607 FREDRIKSTAD Nygata 4 1607 FREDRIKSTAD Deres ref Vår ref Dato 14/1366-16.02. - statsbudsjettet - endelig tildelingsbrev Brevet er disponert i følgende deler: 1. Mål 2. Budsjettrammer drift 3. Forutsetninger 4. Tilskuddsbevilgninger

Detaljer

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Dato: 4.april 2011 Godkjent av: VKUL Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Regelverket er utarbeidet i henhold til 6 i Reglement for økonomistyring i staten og kap.

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

GENERELLE VILKÅR 3. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUTSETNINGER OG SØKNADSVURDERING 4

GENERELLE VILKÅR 3. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUTSETNINGER OG SØKNADSVURDERING 4 retningslinjer [no] innhold GENERELLE VILKÅR 3 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUTSETNINGER OG SØKNADSVURDERING 4 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5 4. TILBAKEBETALING

Detaljer

Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn

Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn Godkjent for oversendelse til UD: Villa Kulild, 13.11.2013 Godkjent av Utenriksdepartementet: 20.03.2014 Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn Regelverket er utarbeidet i henhold til

Detaljer