Saksliste for SRY- møte 6 1. desember 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste for SRY- møte 6 1. desember 2016"

Transkript

1 Sted: Scandic Opalen, Gøteborg Lunsj serveres kl Møteramme: kl Godkjenning av dagsorden Saksliste for SRY- møte 6 1. desember Godkjenning av referat fra møtet Orienteringssaker Muntlig orientering fra ACVT møte i Brussel 17 og 18. november 2016 Muntlig orientering fra møte mellom KD og SRYs arbeidsgruppe om SRYs rapport- Yrkesopplæringsnemndas rolle og ansvar 4. ssaker SRY-sak SRY-sak SRYs arbeidsgruppe for nyoppnevning av faglige råd og SRY. Status for arbeidet med vekslingsmodeller Veien videre? 5. Saker for kommende SRY-møte Økonomiske og sosiale effekter av VET Digitalisering/ robotisering- Hvordan møter norsk fag- og yrkesopplæring fremtidsutviklingen? 6. Evaluering av møtet

2 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: E-post: Vår dato: Vår referanse: 2016/140 Deres dato: Deres referanse: Dato: Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo Referat fra SRY-møte Tilstede: SRY Trude Tinnlund, LO Knut Øygard, LO Mette Henriksen Aas, LO Carl E. Rønneberg, NHO Kristian Ilner, NHO Sture Berg Helgesen, KD Jorunn Teigen Leegaard KS Erik Heier, KS Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet Trond Bergene, Spekter Bente Søgaard, YS Forfall: Elin Marlèn Hollfjord NFD Anne K. Eggen Lervik, Virke Stian Sigurdsen, Virke Sylvia Lind, EO Kari Hoff Okstad, Spekter Turid Semb, KMD Observatør Siv Andersen, SIU Utdanningsdirektoratet Karl Gunnar Kristiansen 1. Godkjenning av dagsorden Sekretariatet gir en kort orientering om SRYs besøk til EuroSkills i Gøteborg 1-2. desember under eventuelt. Dagsordenen ble enstemmig godkjent. 2. Godkjenning av referat fra møtet Referatet ble enstemmig godkjent. 3 Behandling av diskusjons og orienteringssaker 3.1 Diskusjonssak - Fafo s rapport om trepartssamarbeidet FAFO har på oppdrag fra LO utarbeidet en rapport om partssamarbeidet i fagopplæringen, det vil si samarbeidet mellom organisasjonene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene. Anna Hagen Tønder presenterte utfordringer og problemstillinger som er drøftet i rapporten. Fagopplæringsmodellen/faglig selvstyre/ kollektive kompetansesystemer Representasjon i SRY og faglige råd Partenes rolle og innflytelse Hvordan styrke SRYs strategiske rolle Mulige veivalg

3 Side 2 av 5 SRY mener rapporten er et godt og viktig innspill til diskusjonene om fremtidens fag- og yrkesopplæring i Norge. Rapporten tar opp viktige problemstillinger knyttet til partenes posisjon og innflytelse på fagopplæringen, og SRY mener det er viktig å diskutere disse inn mot nyoppnevning av SRY og faglige råd Følgende utfordringer og problemstillinger ble kommentert i møtet. Struktur for partenes innflytelse i fag- og yrkesopplæringen Nye modeller? Nivå på representasjon i SRY og faglige råd Sekretariatets rolle og plassering Partenes innflytelse i fag- og yrkesopplæringen Problemstillingene og utfordringene drøftes videre i SRYs arbeidsgruppe for nyoppnevning av SRY og faglige råd. SRY anbefaler at det tilrettelegges for et seminar der utvalgte problemstillinger og prinsipper drøftes grundig. Til seminaret inviteres organisasjonenes politiske ledere sammen med representanter med fagkompetanse samt utdanningsmyndighetene. 3.2 Diskusjonssak - SRYs arbeidsgruppe for nyoppnevning av faglige råd og SRY Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) besluttet i møte å nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere sentrale problemstillinger knyttet til oppnevningen av SRY og de faglige rådene. Arbeidsgruppens leder Benedikte Sterner orienterte om gruppens arbeid. Arbeidsgruppen ønsker å legge frem kortsiktige og langsiktige endringsforslag. Bakgrunnen for dette er at Utdanningsdirektoratets forslag om endringer i tilbudsstrukturen trolig vil få konsekvenser for SRY og de faglige rådenes sammensetting og arbeid. Siden SRY og de faglige rådene går inn i en ny oppnevningsperiode fra og med høsten 2017, vil arbeidsgruppen legge frem endringsforslag som gruppen mener kan effektueres til nyoppnevningen. Av andre kortsikte endringsforslag er forslag om mer strukturert bruk av ressursgrupper og økonomi for de faglige rådene. SRY mener det er riktig av gruppen å dele arbeidet i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I det kortsiktige perspektivet støtter SRY at arbeidsgruppen arbeider videre med konkrete forslag til forbedring av både mandat og struktur som kan gjennomføres ved nyoppnevning i I det langsiktige perspektivet mener SRY at det er viktig å ha fokus på videreutvikling av norsk fag- og yrkesopplæring. De langsiktige endringsforslagene må utformes etter at ny tilbudsstruktur er implementert. I dette arbeidet er det viktig at arbeidsgruppen involverer ulike aktører i partssamarbeidet. SRY viser til vedtak i sak 3.1 der det foreslås at arbeidsgruppen tilrettelegger for et seminar der utvalgte problemstillinger og prinsipper i FAFOs rapport om partssamarbeidet drøftes grundig. Informasjonen tas til orientering. SRY slutter seg til arbeidsgruppens forslag om å utarbeide et kortsiktig og et langsiktig endringsforslag. Det kortsiktige endringsforslaget legges frem for SRY i møte 1. desember Orienteringssak- Fagbrev på jobb Kunnskapsdepartementet har igangsatt et arbeid med å utarbeide høringsnotat om mulighet til å gå opp til fagbrev etter en kombinasjon av opplæring og praksis i en bedrift, uten å være lærling. Kunnskapsdepartementet er opptatt av at partene i arbeidslivet deltar i utformingen av høringsnotatet og ønsker at SRY deltar sammen med departementet i en arbeidsgruppe med to til tre representanter. På grunn av kort tidsfrist for arbeidet ble saken drøftet (i eget møte) med SRYs representanter som deltok på fellesmøte mellom SRY og faglige råd Følgende representanter ble da foreslått til arbeidsgruppen: Kristine Hansen(LO), Kristian Ilner (NHO), Eli Sogn Iversen (KS)

4 Side 3 av 5 : Informasjonen tas til orientering. SRY ber om at ferdig høringsnotat legges frem for SRY før saken sendes på høring. 3.4 Orienteringssak - Forsikring av elever i Yrkesfaglig fordypning SRY har tidligere bedt Kunnskapsdepartementet redegjøre for ansvarsforholdet for elever som i faget yrkesfaglig fordypning får opplæring i virksomheter. Organisasjonene i SRY har mottatt bekymringsmeldinger knyttet til forsikring av elever som gjennomfører undervisning i yrkesfaglig fordypning ute i bedrifter. Spørsmålet er om skolen er ansvarlig eller om den enkelte bedrift har et ansvar for å forsikre eleven. Kunnskapsdepartementet orienterte om at lovavdelingen i Justisdepartementet har vurdert elever i yrkesfaglig fordypning i forhold til Lov om yrkesskadeforsikring og tolkning av arbeidstagerbegrepet. Konklusjonen er at elever i Yrkesfaglig fordypning skal omfattes av yrkesskadeforsikring. SRY mener det er avgjørende viktig at det avklares om det er Fylkeskommunen eller den enkelte bedrift som er ansvarlig for at elever i Yrkesfaglig fordypning er forsikret. Videre anbefaler SRY at departementet informerer fylkeskommunene om ansvarsforholdet. : SRY ber Kunnskapsdepartementet klargjøre ansvarsforholdet for skadeforsikring av elever i praksis og Yrkesfaglig fordypning. 4 ssaker 4.1 SRY-sak O- 24 samarbeidet Avdelingsdirektør i Udir Anne Katrine Kaels orienterte om 0-24 samarbeidet. For å fremme felles tiltak og strategier som kan bidra til at færre faller utenfor ved at flere gjennomfører videregående opplæring er det iverksatt et tverrdepartementalt arbeid, kalt 0-24 samarbeidet. I arbeidet deltar Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barneog likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet med underliggende direktorater. Arbeidet er organisert i om lag 25 arbeidsgrupper, hvor gruppe h skal iverksette tiltak for å øke antall læreplasser for unge med funksjonsnedsettelser og minoritetsspråklige. Følgende direktorater er representert i gruppe h: Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Helsedirektoratet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Utdanningsdirektoratet For å bistå gruppa i det videre arbeidet med tiltak for flere læreplasser til unge med funksjonsnedsettelser, skal det opprettes en referansegruppe. Partene i arbeidslivet inviteres til å delta med 1-2 representanter i gruppen. SRY foreslår følgende representanter fra partene i arbeidslivet til referansegruppe for 0-24 samarbeidet, gruppe H øke antall læreplasser for unge med funksjonsnedsettelser: Fra arbeidsgiversiden: Paal Haaversen, NHO Fra arbeidstakersiden: Einar Hanisch, YS

5 Side 4 av SRY-sak Utfordringer knyttet til tilbudsstrukturens sluttkompetanser SRY behandlet Utdanningsdirektoratets utkast til ny tilbudsstruktur. I SRYs svar til Kunnskapsdepartementet valgte SRY å sende med et vedlegg som omhandlet - Utfordringer knyttet til tilbudsstrukturens sluttkompetanser - studiespesialisering, yrkeskompetanse og overganger. Dette fordi det i arbeidet med realitetsbehandling av direktoratets utkast til tilbudsstruktur ikke var mulig å sluttføre diskusjonene om tilbudsstrukturens ulike sluttkompetanser. Videregående opplæring bygger sin struktur og innretning på to hovedveier: en studieforberedende og en yrkesfaglig. Siden prinsippet om en tydelig todeling ble behandlet av Stortinget i forbindelse med Stortingsmelding 20 " På rett vei", har studieforberedende utdanningsprogram fått økt innslag av fagområder og disipliner med praktisk ferdighetstrening. (Utdanningsprogrammene musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon, idrettsfag og kunst, design og arkitektur). I yrkesfaglig struktur finner vi skoleløp med studiekompetanse og yrkeskompetanse. Skillet mellom de tradisjonelt "teoretiske og praktiske fagene" innen yrkesfaglig og studieforberedende utdanningsprogram er blitt mer utydelige. I flere av de faglige rådenes utviklingsredegjørelser og yrkesutvalgenes rapporter tenkes det nytt om hva den yrkesfaglige kompetansen i fremtiden bør bestå av. SRY mener det er viktig å se nærmere på arbeidslivets fremtidige kompetansebehov og i lys av dette vurdere om det er behov for å videreutvikle eller endre dagens struktur med to hovedveier i videregående opplæring. Arbeidet bør også sees i sammenheng med regjeringens arbeid med en nasjonal kompetansestrategi. SRY ber departementet lage en utredning om utfordringene og konsekvensene knyttet til tilbudsstrukturens ulike sluttkompetanser. Benedikte Sterner, Kristian Ilner og Karl Gunnar Kristiansen får i oppdrag å konkretisere problemstillinger knyttet til utredningen i et eget notat. Notatet sendes SRYs medlemmer for kommentar før oversendelse til Kunnskapsdepartementet. 4.3 SRY-sak Modulstrukturert opplæring for voksne. Rammer og prinsipper for modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne. Utdanningsdirektoratet mottok oppdragsbrev om utvikling av forsøk med modulstrukturerte læreplaner i fag- og yrkesopplæringen Oppdragsbrevet ble behandlet i SRY-møte der SRY fattet følgende vedtak: 1. For at det videre arbeidet med utvikling av moduler i fag- og yrkesopplæringene skal ha god forankring hos partene i arbeidslivet ønsker SRY å delta med to representanter i arbeidet med utvikling og konkretisering av rammer og prinsipper for oppdraget. 2. SRY legger til grunn at de faglige rådene involveres i arbeidet med utvelgelse av fag til forsøket. Utdanningsdirektoratet opprettet i etterkant av SRY-møtet en «partsgruppe» som drøftet og utviklet utkast til rammer og prinsipper for modulstrukturering av fag- og yrkesopplæring for voksne. Partsgruppen besto i tillegg til medarbeidere fra Utdanningsdirektoratet og Vox av to representanter oppnevnt av SRY.

6 Side 5 av 5 Basert på arbeidet i partsgruppen la Utdanningsdirektoratet frem utkast til rammer og prinsipper for modulstrukturering og modulutvikling i fag- og yrkesopplæring for voksne. SRY støttet utkast til rammer og prinsipper og understreket på nytt at modulstrukturert opplæring for voksne ikke må føre til at fagenes innhold og nivå senkes. Forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne må være et verktøy for å kunne fremstille seg til fag- og svenneprøven gjennom en annen ordning. SRY støtter at utkast til rammer og prinsipper for modulstrukturering av fag- og yrkesopplæring for voksne oversendes departementet med følgende presiseringer: a. Prinsipp 12: SRY støtter alternativ A b. Prinsipp 20: SRY støtter alternativ A c. Prinsipp 21: SRY støtter alternativ A SRY-sak Møteplan for SRY 2017 Følgende møteplan ble foreslått for 2017: Møte SRY møte SRY møte SRY møte SRY møte SRY møte SRY møte julemøte Møteplan for SRY 2017 godkjent. Tidspunkt Uke 8, torsdag 23 februar Uke 16 torsdag 20. april Uke 25 torsdag 22. juni Uke 40 torsdag 5. oktober Uke 45 torsdag 9. november Uke 50 torsdag 14. desember 5. Eventuelt Lærling i Utdanningsdirektoratet June Celine Ausland orienterte kort om SRYs studiereise til EuroSkills 2016 i Gøteborg. 6. Evaluering av møtet SRY er godt fornøyd med møtet.

7 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Epost: Tlf.: Vår dato: Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: Dato: Sted: Gøteborg SRY-møte SRY-sak Nyoppnevning av faglige råd og SRY Dokument Til beslutning Innstilling 1. SRY vedtar vedlagte mandat for SRY og de faglige rådene. 2. SRY vedtar at arbeidsgruppen forbereder et diskusjonsgrunnlag for et temamøte for SRY om trepartssamarbeidet og styring av fagog yrkesopplæring knyttet til mulig behov for endringer i kommende oppnevningsperiode. Arbeidsgruppen legger frem forslag høsten Vedlegg Forslag til mandat for SRY Forslag til mandat for faglige råd 1. Bakgrunn for saken Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) besluttet i møte å nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere sentrale problemstillinger knyttet til oppnevningen av de faglige rådene. Arbeidsgruppen bestod opprinnelig av Benedikte Sterner (LO), Anne K. Eggen Lervik (Virke), Carl Rønneberg (NHO). Etter SRY-møte , ble gruppens mandat utvidet med følgende representanter: Astrid Sund (Utdanningsforbundet), Kari Hoff Okstad (Spekter), Jorunn Leegaard (KS) og Bente Søgaard (YS). Gruppen fikk også et utvidet mandat, som inkluderte å vurdere mandatet for de faglige rådene. Arbeidsgruppen la frem saken i SRY-møtet , der SRY fattet vedtak om at endelige mandatforslag skal legges frem for SRY i desember-møtet. Arbeidsgruppen fikk videre mandat fra SRY-møtet til å forberede et diskusjonsgrunnlag for et temamøte om trepartssamarbeidet i fag- og yrkesopplæring for SRY. Fafo-rapporten om erfaringer med trepartssamarbeidet i SRY og andre relevante kilder som SRY og de faglige rådene oversender arbeidsgruppen legges til grunn. Diskusjonsgrunnlaget skal ses i sammenheng med deloppdrag 4 om tilbudsstrukturen i oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet, med tanke på eventuelle endringer i trepartssamarbeidet og styring av fag- og yrkesopplæring under kommende oppnevningsperiode. Arbeidsgruppen legger her frem forslag om nytt mandat for SRY og de faglige rådene som første leveranse fra arbeidsgruppen i tråd ved vedtak av Det tas forbehold om at det kan komme endringer med ny tilbudsstruktur som kan få konsekvenser for mandatene og sammensettingen. Arbeidsgruppen fremmer noen eksempler på problemstillinger som arbeidsgruppen ønsker å diskutere i SRY våren 2017, som en del av vurderingen av trepartssamarbeidet.

8 Side 2 av 5 2. Noen temaer for videre diskusjon for langsiktig endringer: Hvordan kan SRY bli mer synlig? For eksempel ved at SRY avholder en utdanningskonferanse hvert andre år? De faglige rådene har arbeidsutvalg hvordan kan dette være et «verktøy» for SRY også? (Selv om det konstituerer seg selv?). Hvor skal sekretariatet være? Hvordan skal observatører fra fagdirektoratene virke bør de forbli observatører eller bli medlemmer i så fall på hvilken "rollekvote"? Hvordan fungerer KD som deltaker i SRY og som besluttende myndighet? Hvordan synliggjøre rollebeskrivelsene i trepartssamarbeidet bedre? Hvordan sikre gjensidig kompetanseutvikling i trepartssamarbeidet? (Kompetanseutveksling og kompetanseutvikling var en gang et argument for at SRY og de faglige rådene skulle ha sekretariatet lagt til Utdanningsdirektoratet og ikke frittstående). Hvordan få til et "selvfornyende system" som raskt kan endre utdanning ved endringer i arbeidslivets behov? Jf. Deloppdrag 4 i oppdragsbrev og behov for fleksible ordninger ved endringsforslag. Hvordan kan felles temaer som går på tvers av de faglige rådene ivaretas? Hvordan sikre god samhandling mellom faglig råd og SRY? 3. Forslag til vedtak 1. SRY vedtar vedlagte mandat for SRY og de faglige rådene. 2. SRY vedtar at arbeidsgruppen forbereder et diskusjonsgrunnlag for et temamøte for SRY om trepartssamarbeidet og styring av fag- og yrkesopplæring knyttet til mulig behov for endringer i kommende oppnevningsperiode. Arbeidsgruppen legger frem forslag høsten 2017.

9 Side 3 av 5 Vedlegg 1: Forslag til nytt mandat for SRY Mandat for Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Det tas forbehold om at det kan komme endringer i oppnevningsperioden, blant annet som følge av ny tilbudsstruktur. Endringene kan få konsekvenser for mandat og sammensettingen av SRY. Norge ratifiserte ILO-konvensjonen av nr. 142 om yrkesrettledning og yrkesopplæring i Med dette fastslo Stortinget at partene i arbeidslivet skal ha avgjørende innflytelse på utformingen av fag- og yrkesopplæringen i Norge. Norge har også særlig forpliktelser knyttet til urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur. Dette er nedfelt i ILO-konvensjonen 169 om myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet, spesielt for doudjifagene og reindriftsfaget. Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i henhold til 12-1 i opplæringsloven og skal gi departementet råd. SRY skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv, som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. SRY skal: - Ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen og tilgang på læreplasser. - Bidra til å utvikle fag- og yrkesopplæringen, inkludert karriereveiledning, slik at den ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for kompetanse. - Bidra til samarbeid mellom aktuelle aktører for fag- og yrkesopplæringen nasjonalt, regionalt og lokalt samt mellom bransjer og sektorer. - Gi råd om fag- og yrkesopplæringens rolle i den samlede utdannings- og kompetansepolitikken. - Ta initiativ til forskning og innovasjon i fag- og yrkesopplæring. - Bidra til selvfornyende prosesser, herunder gi råd om antall faglige råd og rådenes arbeidsområde og sammensetning. - Ha en aktiv rolle i det internasjonale samarbeidet for å utvikle fag- og yrkesopplæringen. Sammensetting SRY skal ha 14 medlemmer og være sammensatt av personlig oppnevnte representanter fra arbeidstakerorganisasjonene (herunder lærerorganisasjoner), arbeidsgiverorganisasjonene, nasjonale og regionale utdanningsmyndigheter og elever/lærlinger. Hvert medlem er oppnevnt for fire år av gangen og skal ha en personlig vararepresentant. Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene skal til sammen utgjøre flertallet i organet. Samarbeidsrådet konstituerer seg selv. Forholdet mellom SRY og de faglige rådene De faglige rådene har ansvar for å gi råd til SRY innenfor sine respektive utdanningsprogram, jf. mandatet for de faglige rådene. Det skal være en arena for dialog mellom SRY og de faglige rådene. Delegering av oppgaver og etablering av ressursgrupper SRY kan etablere egne ressursgrupper, og foreslå for Kunnskapsdepartementet og/eller Utdanningsdirektoratet at det opprettes ressursgrupper eller utvalg. Sekretariat Utdanningsdirektoratet skal i samarbeid med ledelsen i SRY forberede saker til rådet, og ha ansvar for de praktiske oppgavene i forbindelse med SRYs arbeid.

10 Side 4 av 5 Vedlegg 2: Forslag til nytt mandat for faglige råd Mandat for faglige råd Det tas forbehold om at det kan komme endringer i oppnevningsperioden, blant annet som følge av ny tilbudsstruktur. Endringene kan få konsekvenser for mandat og sammensettingen av faglige råd. Norge ratifiserte ILO-konvensjonen av nr. 142 om yrkesrettledning og yrkesopplæring i Med dette fastslo Stortinget at partene i arbeidslivet skal ha avgjørende innflytelse på utformingen av fag- og yrkesopplæringen i Norge. Norge har også særlig forpliktelser knyttet til urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur. Dette er nedfelt i ILO-konvensjonen 169 om myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet, spesielt for doudjifagene og reindriftsfaget. Opplæringslovens 12-2 fastslår opprettelse av faglige råd: Departementet nemner opp faglege råd for fag- og yrkesopplæringa. Kvart fag eller fagområde som kan ha læretid i bedrift, skal vere knytt til eit fagleg råd. Departementet avgjer etter framlegg frå organet for samarbeid om fag- og yrkesopplæringa kva for faglege råd som skal skipast, storleiken på råda, kva for fagleg felt det enkelte rådet skal dekkje og reglement for oppgåvene til råda. De faglige rådene er rådgivende organ og representerer ressurser innen det enkelte utdanningsprogram. Partene i arbeidslivet skal gjennom de faglige rådene ha innflytelse på hele opplæringen i faget. Gjennom selvstendig initiativ og oppgaver skal rådene arbeide for å utvikle kvaliteten i fagene og se trender og utviklingstrekk som dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets fremtidige behov for kompetanse. De faglige rådene skal: - Ivareta den faglige helheten innen eget utdanningsprogram og se sammenhenger på tvers av bransjer/sektor og strukturen i opplæringen. - Beslutte faglig innhold og vurderingskriterier i læreplaner etter nasjonal ramme for fag- og timefordeling i felles programfag og programfag. Videre gi faglige eksempler på yrkesretting av fellesfag og praksis i alternativt Vg3. Ved uenighet i det faglige rådet, avgjør Utdanningsdirektoratet. - Skal følge den faglige utviklingen innenfor rådets område og tilgrensende områder. - Ved behov ta initiativ til nyetablering, omlegging og nedleggelse av opplæringstilbud innenfor rådets ansvarsområde - En gang i løpet av oppnevningsperioden utarbeide en utviklingsredegjørelse om ovennevnte. Arbeidet baseres blant annet på tilgjengelig forskning, analyser og prognoser. - Vurdere tilgang og tiltak for å øke antall læreplasser - Foreslå sakkyndige eksperter til NOKUT om godkjenning av utenlandsk fagopplæring - Arbeide for en bedre kjønnsbalanse i utdanning og arbeidsliv Oppnevning, sammensetning og organisering De faglige rådene oppnevnes av Utdanningsdirektoratet etter delegert myndighet fra Kunnskapsdepartementet for inntil fire år av gangen. Medlemmene representerer egen organisasjon og kompetanseområdet som de respektive utdanningsprogram består av. De faglige rådene skal være sammensatt av like mange representanter fra arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Inntil en tredjedel av rådet kan bestå av pedagogisk personale og representanter fra utdanningsmyndighetene. Elevorganisasjonen har en representant i hvert av de faglige rådene. Utdanningsdirektoratet kan oppnevne observatører tilknyttet det enkelte faglige råd. De faglige rådene konstituerer seg selv og skal etablere et arbeidsutvalg. I samarbeid med sekretariatet kan de faglige rådene ved behov trekke inn ytterligere spisskompetanse og opprette ressursgrupper.

11 Side 5 av 5 Forholdet mellom de faglige rådene og SRY De faglige rådene har ansvar for å gi råd til SRY innenfor sine respektive utdanningsprogram, jf. mandatet for de faglige rådene. Det skal være en arena for dialog mellom de faglige rådene og SRY. Sekretariat og møtevirksomhet Utdanningsdirektoratet er sekretariat for faglige råd som vil ha direkte tilgang til det faglige miljøet som håndterer flertallet av de sakene rådet skal behandle. Hvert faglig råd har en sekretær i Utdanningsdirektoratet. Sekretariatet kan i samarbeid med arbeidsutvalget anmode organisasjonene om å foreslå en ny representant i det faglige rådet dersom et medlem gjentagende ganger ikke deltar i rådets arbeid. Utdanningsdirektoratet dekker reise- og oppholdsutgifter, og møtekostnader for de faglige rådene og ressursgrupper. Ressursgrupper honoreres tilsvarende som læreplangrupper.

12 Vår saksbehandler: Monika Thollefsen Tlf.: Vår dato: Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: Dato: Sted: Gøteborg SRY-møte SRY-vedtakssak Dokument Innstilling Utprøving av vekslingsmodeller Innspill til arbeidet med vekslingsmodeller sendes til Utdanningsdirektoratet innen 15. januar Bakgrunn for saken Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å invitere fylkeskommuner til å prøve ut vekslingsmodeller. Direktoratet skal legge til rette for de deltagende fylkeskommunene og samarbeide med faglige råd. Direktoratet skal evaluere om modellene som prøves ut fører til at flere velger utdanningsprogrammene og om flere fullfører med fagbrev. Utprøvingen av vekslingsmodeller er forankret i Meld. St. 13 ( ) Utdanning for velferd, Meld. St. 20 ( ) På rett vei, i regjeringens politiske plattform og i Prop. 1 S Tillegg 1 ( ). Status i utprøvingen I 2013 ble det bevilget midler til å stimulere utprøving av vekslingsmodeller innen helse- og oppvekstfag. 6 fylkeskommuner ble valgt ut til å delta i utprøvingen. I 2014 ble utprøvingen utvidet til å omfatte flere utdanningsprogram, fag og fylker. 13 fylkeskommuner deltar nå i utprøvingen, og fag fra syv av de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene er med Helse- og oppvekstfag Akershus, Troms, Hedmark, Hordaland, Nordland, Oslo Bygg- og anleggsteknikk Oslo, Sogn og Fjordane, Hordaland, Oppland Design og håndverk Oslo, Hedmark Helse- og oppvekstfag Finnmark, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland Medier og kommunikasjon, Hedmark Naturbruk Finnmark Service og samferdsel Telemark, Østfold Teknikk og industriell produksjon Oslo, Oppland Fylker som har fått innvilget støtte til utprøving, fordelt på oppstart og utdanningsprogram Oppstart 2014 Utprøvingene i fylkeskommunene varier i omfang, med tanke på antall skoler, fag, bedrifter og elever/lærlinger som er med. Fylkeskommunene har ulike erfaringer med vekslingsmodeller. Noen har hatt utfordringer med å komme i gang. Per er status følgende: Nordland er to år forsinket på grunn av blant annet rekrutteringsutfordringer. Østfold er ett år forsinket på grunn av utfordringer med forankring, samarbeid o.l. Telemark har ikke kommet i gang med utprøvingen. Årsaken er blant annet samarbeidsproblemer og rekrutteringsutfordringer. Oppland viderefører ikke utprøvingen innen TIP, CNC-maskineringsfaget. Tildeling av midler er avsluttet. Årsaken er knyttet til tilgang på læreplasser. Finnmark har slitt med å rekruttere elever/lærlinger til utprøvingen i naturbruk. Det er inngått en lærekontrakt høsten 2016 i hestefaget.

13 Side 2 av 4 I de øvrige prosjektene går utprøvingen i henhold til planen, med kun mindre avvik. De fleste fylkeskommunene prøver ut en 1+3-vekslingsmodell der lærekontraktene tegnes i andre opplæringsår. Hordaland prøver ut modeller der lærekontraktene tegnes i løpet av første opplæringsår, Finnmark har en lignende modell i naturbruk. Hedmark har en modell som ligger nært opp til 2+2-modellen, men der en større del av opplæringa i programfagene gis i bedrift. Sogn og Fjordane har en lignende modell for bygg- og anleggsteknikk. Det er om lag 400 elever/lærlinger som får opplæring gjennom vekslingsmodeller ved inngangen til høstsemesteret Det er stor variasjon mellom prosjektene med tanke på størrelsen på elev-/lærlinggruppene. Utprøvingen i naturbruk i Finnmark, design og håndverk i Hedmark og Oslo, bygg- og anleggsteknikk i Oppland og helse- og oppvekstfag i Nordland, Finnmark og Oslo har alle seks eller færre deltakere. I Telemark er det foreløpig ikke tegnet noen lærekontrakter i vekslingsmodeller. De øvrige prosjektene har mellom 10 og 75 deltakere. Erfaringene så langt viser at vekslingsmodeller bidrar til et sterkere samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Elever/lærlinger som deltar er i all hovedsak fornøyde med modellene og opplever økt motivasjon og en sterkere sammenheng i utdanningen. Arbeidet med å utforme, etablere og gjennomføre vekslingsmodeller er arbeidskrevende og komplekst, men gir gode resultater. Det er ulike årsaker til at enkelte sliter med å gjennomføre vekslingsmodeller. Enkelte prosjekter har ikke hatt god nok forankring hos alle aktørene i samarbeidet. Andre prøver ut vekslingsmodeller i fag som har lavt elevgrunnlag, da vil det følgelig være en større utfordring å rekruttere elever. Utfordringer knyttet til rekruttering av elever ser vi spesielt i naturbruk og design og håndverk. Helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsteknikk er også representert blant prosjektene med få elever/lærlinger, men disse er også representert i prosjekter med mange elever/lærlinger. Utfordringer med forankring i arbeidslivet ser ut til å være særlig knyttet til utdanningsprogram for service og samferdsel, selv om også andre prosjekter med andre utdanningsprogram har samme problem. I hvilken grad videreføres vekslingsmodellene i fylkeskommunene? For vekslingsmodellene i helse- og oppvekstfag som startet i 2013, er situasjonen følgende: Akershus har ett kull. Oslo åpnet for å videreføre modellen, men har ikke fått nok søkere. Nordland er forsinket i oppstarten men planlegger videreføring av utprøvingen i Hedmark gjennomfører vekslingsmodell for alle elever ved Storhamar vgs. og viderefører modellen. Hordaland har startet med nytt kull hvert år siden De har nå fire vekslingskull. Også Troms har videreført modellen og utvidet til ny skole. Fylkeskommunen vurderer også å utvide til nye fag. Veien videre Første kull vekslingslærlinger vil avlegge fagbrev i Vi nærmer oss en avsluttende fase i utprøvingen. I Oppdragsbrev 9-14 står det at målet er å få fram best mulig kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til vekslingsmodellen. Direktoratet mener det kan være tre alternativer som må vurderes når utprøvingen er avsluttet og erfaringene oppsummert: I. Videreføring av vekslingsmodeller anbefales ikke. II. Videreføring av vekslingsmodeller som en mulig organisering av opplæringen på lokalt nivå anbefales. III. Videreføring av vekslingsmodeller som hovedmodell anbefales for ett eller flere lærefag. Det kan også finnes mellomløsninger, koblinger til andre tiltak og lignende. Flere av de faglige rådene har omtalt veksling i utviklingsredegjørelsen 2015/2016. FRBA ønsker mer veksling for flere av sine fag. Rådet begrunner flere av sine forslag, som splitting av Vg2, med at dette vil lette gjennomføring av veksling. Rådet ønsker felles læreplaner for Vg2 og Vg3 for å støtte opp om veksling. FRHO mener forsøkene med veksling i helse- og oppvekstfag bør fortsette. Rådet mener veksling er en god metode, men at den stiller store krav til organisering og samarbeid. FRDH ønsker mer veksling for frisørfaget. FRTIP omtaler veksling som organisering av opplæringen. Rådet ønsker fleksibilitet i fagopplæringen og at avvik fra ordinær modell enkelt bør kunne gjennomføres i samarbeid med skole og næringsliv. De mener vekslingsløp vil være aktuelt for en del fag og elever, men ikke for alle. FRNA er det eneste rådet som anbefaler at vekslingsmodell gjøres til hovedmodell for et lærefag. De anbefaler vekslingsmodell for

14 Side 3 av 4 hovslagerfaget. De øvrige rådene har ikke nevnt veksling i særlig grad. I vedlegg 1har vi laget en oversikt over lærefag som er med i utprøvingen av vekslingsmodeller som viser rådenes og direktoratets anbefalinger for fagene i gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Direktoratet har gitt fylkeskommunene et stort handlingsrom til å utforme vekslingsmodellene lokalt. Det har også vært mulighet for å søke om forsøk etter opplæringsloven 1-4. Fafo har fått oppdraget med å evaluere utprøvingen. De publiserte første delrapport i desember I delrapportene som kommer i desember 2016 og desember 2017 vil Fafo gå nærmere inn i problemstillinger om innhold og læring, på effekter for deltakerne og for fagopplæringen som helhet. Viktig vil det også bli å se om vekslingsmodeller har konsekvenser for elevene som går i ordinære løp. Sluttrapporten vil foreligge i Forslag til vedtak Innspill til arbeidet med vekslingsmodeller sendes til Utdanningsdirektoratet innen 15. januar 2017.

15 Vedlegg 1: Oversikt over lærefag som er med i utprøvingen av vekslingsmodeller og anbefalinger for disse fagene i gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Utdanningsprogram Fag som er med i utprøvingen av vekslingsmodeller Anbefalinger fra faglige råd om fagene Udirs anbefaling for fagene Bygg- og anleggsteknikk Tømrerfaget, betongfaget, murerfaget, malerfaget, rørleggerfaget, ventilasjons- og blikkenslagerfaget Tømrer, splitte Vg2, ønsker mer veksling. Betong, splitte Vg2, ønsker mer veksling. Maler, ønsker mer veksling. Rørlegger, ventilasjon- og blikkenslager, splitte Vg2, ønsker mer veksling. Nye Vg2: Vg2 betong og mur, Vg2 tømrer, Vg2 rør, Vg2 ventilasjon, membran og taktekking. Ingen endringer i Vg3. Design og håndverk Frisør Kjole- og draktsyerfaget Forslag om nye utdanningsprogram for fagene i design og håndverk. Ingen endringer på Vg2- og Vg3-nivå. Rådet ønsker mer veksling for frisørfaget. Nytt utdanningsprogram for frisør og blomsterdekorering/ hudpleie og utdanningsprogram for søm og tekstilhåndverk. Ingen endringer i Vg2 og Vg3. Helse- og oppvekstfag Helsearbeiderfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Ingen endringer i tilbudsstrukturen for helsearbeiderfaget. Rådet mener det må jobbes videre med utvikling av vekslingsmodellen. Ingen endringer i tilbudsstrukturen for barne- og ungdomsarbeiderfaget. Ingen endringer i tilbudsstrukturen for helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Medier og kommunikasjon Mediegrafikerfaget Rådet foreslår at mediegrafikerfaget deles. Også forslag om nytt utdanningsprogram som faget kan inngå i. Mediegrafikerfaget legges til nytt utdanningsprogram for IKT-relaterte fag. Film, video og lyd skilles fra mediegrafikerfaget, film- og videoteknikkfaget opprettes som nytt lærefag. Naturbruk Hovslagerfaget Hestefaget Hovslagerfaget foreslås gjort om til et vekslingsløp, med en kombinasjon av opplæringsløpene 1+3 og 2+2. Anbefaler deling av Vg2 heste- og hovslagerfag. Endre opplæringsmodell for hovslagerfaget, fra 2+2-modell til særløpsmodell. Anbefaler deling av Vg2 heste- og hovslagerfag. Service og samferdsel Salgsfaget Kontor- og administrasjonsfaget Foreslår nye utdanningsprogram. Salgsfaget rekrutterer fra nytt utdanningsprogram for servicefag og nytt Vg2 handel. Foreslår to alternativer for kontor- og administrasjonsfaget, nedleggelse eller å videreutvikle faget sammen med resepsjonsfaget. Nytt utdanningsprogram for handel, reiseliv og service. Nytt Vg2 handel. Ingen endringer for Vg3 salgsfaget, faget rekrutterer fra Vg2 handel. Legge ned Vg3 kontor- og administrasjonsfaget. Teknikk og industriell produksjon Bilfag, lette kjøretøy Ingen endring i tilbudsstrukturen for faget, foreslår endring av læreplan. Ingen endring i tilbudsstrukturen for faget.

Vår dato: Vår referanse: 2011/118. SRY - møte

Vår dato: Vår referanse: 2011/118. SRY - møte Side 1 av 9 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 12.4.2012 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 27. april

Detaljer

Forslag til medlemmer i faglige råd for perioden

Forslag til medlemmer i faglige råd for perioden Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 3.5.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/5148 Deres referanse: Arbeidsgiverorganisasjonene (NHO,

Detaljer

Referat fra SRY-møte

Referat fra SRY-møte Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo/Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato: 18.06.2012 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: Referat

Detaljer

Saksliste for fellesdel av rådsmøter 15 og 16. februar 2017

Saksliste for fellesdel av rådsmøter 15 og 16. februar 2017 Utarbeidet av: Karl Gunnar Kristiansen Avdeling for fag- og yrkesopplæring 8.02.2017 Saksliste for fellesdel av rådsmøter 15 og 16. februar 2017 Sted: Auditoriet, Utdanningsdirektoratets lokaler Møteramme

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Hva er SRY og faglige råd?

Hva er SRY og faglige råd? Hva er SRY og faglige råd? Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og de ni faglige rådene er myndighetenes rådgivende organ for fag- og yrkesopplæringen. Marion Dahl Schjelderup 1 Partsamarbeidet i fag-

Detaljer

Referat fra SRY-møte 4 2014

Referat fra SRY-møte 4 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:20.6.14 Vår referanse: 2014/114 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 4 2014 Dato: 18.6.2014

Detaljer

Saksliste for SRY- møte april 2017

Saksliste for SRY- møte april 2017 Sted: YS, Lakkegata 23, 0187 Oslo Møteramme: 09.00 15.00 Lunsj serveres ca. kl. 11.30 12.15 Saksliste for SRY- møte 2 26. april 2017 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av referat

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Referat fra SRY-møte

Referat fra SRY-møte Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato: 5.3.2012 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 1 2012 Dato:

Detaljer

Referat fra SRY-møte 4 2012

Referat fra SRY-møte 4 2012 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: ahb@udir.no Vår dato: 26.9.2012 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 4 2012 Dato: 6.9.2012 Sted:

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Svar Organisering av faglige råd i perioden

Svar Organisering av faglige råd i perioden Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 1.2.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/192 Deres referanse: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Notat. Retningslinjer for samarbeidet mellom Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet

Notat. Retningslinjer for samarbeidet mellom Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet Notat Vår dato: 8.2.2013 Saksnr Vår referanse: 2013/235 Retningslinjer for samarbeidet mellom Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet Partssamarbeidet er organisert

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Referat fra SRY-møte 1 2014

Referat fra SRY-møte 1 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:5.2.14 Vår referanse: 2013/93 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 1 2014 Dato: 29.1.2014 Sted:

Detaljer

Referat fra SRY-møte 7 2014

Referat fra SRY-møte 7 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:9.12. 14 Vår referanse: 2014/114 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 7 2014 Dato: 4.12.2014

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

-Torbjørn Røe Isaksen

-Torbjørn Røe Isaksen FORSIDE MED BILDE «Arbeidet med digitalisering må sees i sammenheng med alt det andre arbeidet som blir gjort for å utvikle bedre barnehager og skoler. Det er lettere å få til når vi samler ressursene

Detaljer

Retningslinjer for samarbeid SRY, faglige råd og Udir. Innhold. 1. Kort om partssamarbeidet på yrkesfagfeltet ARTIKKEL SIST ENDRET:

Retningslinjer for samarbeid SRY, faglige råd og Udir. Innhold. 1. Kort om partssamarbeidet på yrkesfagfeltet ARTIKKEL SIST ENDRET: Retningslinjer for samarbeid SRY, faglige råd og Udir ARTIKKEL SIST ENDRET: 14.09.2017 Gjeldende fra 2017 Innhold 1. Kort om partssamarbeidet på yrkesfagfeltet 2. Oppnevning 3. Mandater - 3.1 Mandat for

Detaljer

SRY og de faglige rådene

SRY og de faglige rådene SRY de faglige rådene Skaper morgendagens fagarbeidere e) f) d) c) b) a) Partsamarbeidet i fag- yrkesopplæringen De faglige rådene Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partsamarbeidet

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 5 2. november 2016

Saksliste for SRY- møte 5 2. november 2016 Saksliste for SRY- møte 5 2. november 2016 Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, møterom 4, 1. etasje Lunsj serveres kl. 11.15 12.00 Møteramme: kl. 09.00-14.00 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning

Detaljer

Referat fra SRY-møte

Referat fra SRY-møte Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: ahb@udir.no Vår dato: 21.02.2013 Vår referanse: 2013/93 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 1 2013 Dato: 13.02.2013

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

SRY-møte 1-2011. Tilstede: Dato: 24.02.2011 Sted: Spekter, Oslo Godkjent referat

SRY-møte 1-2011. Tilstede: Dato: 24.02.2011 Sted: Spekter, Oslo Godkjent referat Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato: 28.03.2011 Vår referanse: 2009/2446 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 1-2011 Dato: 24.02.2011

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013 Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Oslo 10-11. juni 2013 Clarion Hotel Royal Christiania Avdeling for skoleutvikling Åge Risdal Større verdi: Gjennomgang av programmer og lærefag økt forskning

Detaljer

Referat fra SRY-møte 5 2012

Referat fra SRY-møte 5 2012 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: ahb@udir.no Vår dato: 8.11.2012 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 5 2012 Dato: 1.11.2012

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2012/250

Vår dato: Vår referanse: 2012/250 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 26.03.2012 Vår referanse: 2012/250 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 2/2012 Dato: 27.03.12 Tid:

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 16.11.2015 Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er hovedtemaet for utviklingsredegjørelsen 2015-2016. Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å levere

Detaljer

Referat fra rådsmøte onsdag 14. juni - møte 3/2017

Referat fra rådsmøte onsdag 14. juni - møte 3/2017 Vår saksbehandler: Avdeling for fag- og yrkesopplæring, Mari Bakke Ingebrigtsen Vår dato: 03.07.2017 Vår referanse: 2017/100 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte onsdag 14. juni - møte 3/2017

Detaljer

Referat fra SRY-møte 5 2014

Referat fra SRY-møte 5 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:30.9.14 Vår referanse: 2014/114 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 5 2014 Dato: 10.9.2014

Detaljer

Hvem skal styre fagopplæringen? Fafo-frokost 24. november 2016 Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Hvem skal styre fagopplæringen? Fafo-frokost 24. november 2016 Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder Hvem skal styre fagopplæringen? Fafo-frokost 24. november 2016 Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder Hvorfor er partssamarbeidet viktig? Det bidrar til å sikre oppslutningen om lærlingordningen og bruken av

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 28.1.2014 Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 5. februar 2014 10:00

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 1760 MSM

Vår dato: Vår referanse: 1760 MSM Vår saksbehandler: Marianne Seim Morken Tlf: 23 30 12 67 Mail: msm@udir.no Vår dato: 22.04.2014 Vår referanse: 1760 MSM Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte 9. april 2014 i Faglig råd for

Detaljer

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Hva skjedde? 1994 Reform 94 2004 Kunnskapsløftet Litt reform Sentrale utfordringer: Frafall og arbeidslivets

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6

Referat fra rådsmøte nr. 6 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 6 Dato: 04.12.13 Tid: 09:00

Detaljer

Saksliste for SRY- møte september 2013

Saksliste for SRY- møte september 2013 Saksliste for SRY- møte 5 12. september 2013 Sted: NHO Møteramme: kl. 10-15 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra møtet 12.6.2013 og 20.08.2013 3. Vedtakssaker Sak 16-05-13 Rådgivning/

Detaljer

Innkalling til rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1

Innkalling til rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: aina.helen.bredesen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.1.2012 Vår referanse: 2012/402 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd

Detaljer

Saksliste for SRY- møte februar 2017

Saksliste for SRY- møte februar 2017 Saksliste for SRY- møte 1 23. februar 2017 Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo Møteramme inklusiv frokostseminar: kl. 09.00 15.00 Lunsj serveres kl. 11.30 12.30 Frokostseminar om OECD-prosjekt

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Innkalling til møte i Faglig råd bygg- og anleggsteknikk

Innkalling til møte i Faglig råd bygg- og anleggsteknikk Vår saksbehandler: Mari Bakke Ingebrigtsen Vår dato: 28.11.2017 Vår referanse: 2017/145 Deres dato: Deres referanse: Innkalling til møte i Faglig råd bygg- og anleggsteknikk Onsdag 6. desember 2017 kl.

Detaljer

Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt)

Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt) Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt) Anbefaling fra faglig råd (mai 2016) Anbefaling fra Udir (sept. 2016) Høringsforslag

Detaljer

Innkalling til rådsmøte nr

Innkalling til rådsmøte nr Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 03.04.2013 Vårreferanse : 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Innkalling til rådsmøte nr. 2 2013 Dato: 18.-19.04.13

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 15.2.2013 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 13. februar 2013 kl. 11:30-15:30

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte Beredskapsplan for inntak av lærlinger i lavkonjunktur

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte Beredskapsplan for inntak av lærlinger i lavkonjunktur Vår saksbehandler: Knut Maarud Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: post@udir.no Vår dato: 24.05.2012 Vår referanse: SRY-møte 3-2012 Dato: Fredag 8. juni 2012 Sted: Kunnskapsdepartementet SRY-sak 20-03-2012

Detaljer

Saksliste for SRY- møte oktober 2015

Saksliste for SRY- møte oktober 2015 Saksliste for SRY- møte 4 29. oktober 2015 Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, møterom 5 i 1. etg, Oslo Z, Schweigaardsgate 15B, Oslo Møteramme: kl. 11:00-15:30 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning

Detaljer

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Sture Berg Helgesen, avdelingsdirektør i Opplæringsavdelingen Bodø, 24. januar 2017 Diagnosen fra Meld.

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2012/250

Vår dato: Vår referanse: 2012/250 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 09.03.2012 Vår referanse: 2012/250 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 1/2012 Dato: 16.02.12 Tid:

Detaljer

Utkast til referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)

Utkast til referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Utkast til referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2009, Hotel Gabels Hus, Oslo Tilstede: SRY Espen Lynghaug, NHO Øystein Gudbrands, LO (vara for Rolf Jørn Karlsen) Bente

Detaljer

Fagarbeider i bibliotek. Hva er nå det for noe?

Fagarbeider i bibliotek. Hva er nå det for noe? Fagarbeider i bibliotek Hva er nå det for noe? Fagarbeider i bibliotek Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet Samarbeidsråder for yrkesfagene- SRY Faglige råd Yrkesopplæringsnemnda i fylkene Prøvenemnder

Detaljer

Referat fra rådsmøte med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra rådsmøte med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Åge Risdal Vår dato: 04.06.2015 Vår referanse: 2015/58 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Tid: Tirsdag 7. april 2015

Detaljer

Innkalling til rådsmøte nr. 1/2013

Innkalling til rådsmøte nr. 1/2013 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 04.02.2013 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Innkalling til rådsmøte nr. 1/2013 Dato: 12.02.13 Tid:

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Oppdraget «Udir skal gjennomgå tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid

Detaljer

Referat fra SRY-møte 6 2014

Referat fra SRY-møte 6 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:30.10. 14 Vår referanse: 2014/114 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 6 2014 Dato: 29.10.2014

Detaljer

Saksliste for fellesdel av rådsmøter 5 og 6. april 2017

Saksliste for fellesdel av rådsmøter 5 og 6. april 2017 Utarbeidet av: Karl Gunnar Kristiansen Avdeling for fag- og yrkesopplæring 23.3.17 Saksliste for fellesdel av rådsmøter 5 og 6. april 2017 Sted: Auditoriet, Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo Møteramme

Detaljer

Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå

Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå Meld St 16 (2015-2016) «Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Oslo 23. oktober 2008, Regjeringskvartalet

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Oslo 23. oktober 2008, Regjeringskvartalet Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Oslo 23. oktober 2008, Regjeringskvartalet 25.11.08 Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Rolf Jørn Karlsen LO Mette Henriksen Aas, LO Marit Kristensen,

Detaljer

Referat fra SRY-møte 2 2013

Referat fra SRY-møte 2 2013 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: ahb@udir.no Vår dato: 07.05.2013 Vår referanse: 2013/93 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 2 2013 Dato: 19.4.2013

Detaljer

Aktuelt fra Udir Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring og fylkesmennene, 7. februar 2017 v/seniorrådgiver Åge Hanssen,

Aktuelt fra Udir Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring og fylkesmennene, 7. februar 2017 v/seniorrådgiver Åge Hanssen, Aktuelt fra Udir Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring og fylkesmennene, 7. februar 2017 v/seniorrådgiver Åge Hanssen, Utdanningsdirektoratet Oppdrag 12 16: Utvikle moduler for utvalgte

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2009/343. SRY-møte

Vår dato: Vår referanse: 2009/343. SRY-møte Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 24.11.2010 Vår referanse: 2009/343 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 5 2010 Dato: 9. desember

Detaljer

Innkalling til rådsmøte 17. oktober 2012/ FRNA

Innkalling til rådsmøte 17. oktober 2012/ FRNA Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 08.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/499 Deres referanse: Innkalling til rådsmøte 17. oktober

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Referat fra rådsmøte torsdag 6.april - møte 2/2017

Referat fra rådsmøte torsdag 6.april - møte 2/2017 Vår saksbehandler: Avdeling for fag- og yrkesopplæring, Mari Bakke Ingebrigtsen Vår dato: 19.04.2017 Vår referanse: 2017/100 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte torsdag 6.april - møte 2/2017

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 Kl 0900-1315 Tilstede: Hege Søberg Torbjørn Dybsand Gerd Kjølstad Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Tone

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rapport fra oppnevningsperioden

Rapport fra oppnevningsperioden Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen E-post: ahb@utdanningsdirektoratet.no Tlf.: 23 30 27 14 Vår dato: 18.06.2012 Vår referanse: 2012/404 Deres dato: Deres referanse: Utdanningsdirektoratet Schweigaardsgate

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 15. april 2009, Forbundssalen, Fellesforbundet

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 15. april 2009, Forbundssalen, Fellesforbundet Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 15. april 2009, Forbundssalen, Fellesforbundet Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Øystein Gudbrands, LO (vara for Rolf Jørn Karlsen) Mette Henriksen

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Fra Faglig råd Teknikk og industriell produksjon (TIP) SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) av 30.11.11 hvor UDIR ber

Detaljer

SRY-møte 4-2010. Tilstede: Dato: 28. oktober Sted: Stavanger. Godkjent referat

SRY-møte 4-2010. Tilstede: Dato: 28. oktober Sted: Stavanger. Godkjent referat Samarbeidsrådet for yrkesopplæring Kolstadgata 1. 0607 OSLO. Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 40 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato:

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6/12

Referat fra rådsmøte nr. 6/12 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 22.10.2012 Vår referanse: 2012/250 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i faglig råd Referat fra rådsmøte nr. 6/12 Dato: 12.12.12 Tid: 11:00 16:00

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 08.09.2011 Kl: 0930-1400 Til stede: Arild Sørum Stana Olav Lund Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund (leder) Observatører Bjørn

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utprøving av hospitering i fag- og yrkesopplæring. Oppstartseminar Oslo 15. desember 2010

Utprøving av hospitering i fag- og yrkesopplæring. Oppstartseminar Oslo 15. desember 2010 Utprøving av hospitering i fag- og yrkesopplæring 2010 2012 Oppstartseminar Oslo 15. desember 2010 Program 10:00-10:30 Velkommen, informasjon om rammer for utprøvingen v/ Anne-Ma Grønlie og Åge Risdal

Detaljer

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.9.2006 06/00503-2 Astrid Kristin Moen Sund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Avdeling for utdanningspolitikk 200601145 62 +47 24142231

Detaljer

Dato : Rapport fra Faglig råd for bygg - og anleggsteknikk

Dato : Rapport fra Faglig råd for bygg - og anleggsteknikk Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte t lf: 2330 1283 E-post : kari.fyhn @utdanningsdirektoratet.no Dato : 10.7.2012 Rapport fra Faglig råd for bygg - og anleggsteknikk 2008 2012 1. Innledning Utdanningsdirektoratet

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Dagfinn Hertzberg, Opplæringsavdelingen KD Kjeller HIOA, 16. mai 2017 Bygger på omfattende forarbeid Analyse & diagnose Kunnskapsgrunnlag Rapporter

Detaljer

Innkalling møte Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon.

Innkalling møte Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon. Vår saksbehandler: Maiken Patricia Ek E-post: maiken.patricia.ek@utdanningsdirektorate.no Vår dato: 06.06.2017 Vår referanse: 2017/104 Deres dato: Deres referanse: Innkalling møte 3-2017 Faglig ra d for

Detaljer

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING Johnny Haugland Rådgiver Stab for fag- og yrkesopplæring Undervisningsdepartementet Utdanningsdirektoratet Samarbeidsrådet for yrkesutdanning, SRY Departementene

Detaljer

Referat rådsmøte 3. Desember 2012

Referat rådsmøte 3. Desember 2012 Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/194 Deres referanse: Til Medlemmer i Faglig

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

REGLEMENT FOR YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I TROMS GJELDENDE FRA DESEMBER 2015

REGLEMENT FOR YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I TROMS GJELDENDE FRA DESEMBER 2015 Dok.id.: 2.1.1.2.2.1 IOVLSP-S-Reglement for yrkesopplæringsnemnda i Troms Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 02.01.2017 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 3.10.2012 Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 10. oktober 2012 kl.

Detaljer