Kopi : Asle Jensen, Tanja Skjevik, Evelyn Haram Larsen, Jan Morten Dahle, Bjørn Roar Lien, Martin Stenseth, Arne Gunnar Barstad Vedlegg :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi : Asle Jensen, Tanja Skjevik, Evelyn Haram Larsen, Jan Morten Dahle, Bjørn Roar Lien, Martin Stenseth, Arne Gunnar Barstad Vedlegg :"

Transkript

1 Side 1 av 6 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T:Åse Mette Haldorsen, Grethe Kveli, Grete Burmo, Jan Ove Heggdal,Arnhild Trustrup S-T: Marit Øverås, Trine Hansen, Rut Naversen M&R: Atle Betten, Asbjørn Kjelsvik Hemit:Bente Bredholt, Anne Solberg, Trond Kvaal Kopi : Asle Jensen, Tanja Skjevik, Evelyn Haram Larsen, Jan Morten Dahle, Bjørn Roar Lien, Martin Stenseth, Arne Gunnar Barstad Vedlegg : 1 Agenda 1. Runde rundt bordet status pr fylke + Hemit 2. Avvikling av papir 3. Tilsyn fra fylkesmannen- aktiviteter for KomUT? 4. Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten 5. Info fra regionale/nasjonale møtefora 6. Eventuelt a. 2 Referat Nr Sak Aksjon Runde rundt bordet Møre og Romsdal Bredding av PLO-meldinger i psykiatri. Har kjørt med Kristiansund kommune og institusjoner nord for Rosmdalsfjorden. Starter nå opp sørover etter hvert som kommunene er klar. Samme rutiner med maks 4 timer responstid også for psykiatri. Betyr at kommunene må ha noen som ivaretar meldinger til psykiatrien utenfor vanlig «åpningstid» for psykiatri. Avklart med Hdir at det er OK at somatiske sykepleiere kan svare på Melding om innlagt til psykiatri. Eventuell skjerming av journal gjøres i kommunesystemet. Ikke opplevd samme utfordring som St.Olav i forhold til tilgang for «ikke-sykepleiere» enda. Asbjørns «drøm» er at kommunesystemene svarer automatisk med

2 Side 2 av 6 Innleggelses-rapport på melding om innlagt. Stiller store krav til kvalitet på journal i kommunene. Opplevelse fra flere at medisinlista fra kommunene har bra kvalitet. Har også fokus på samhandlingstilsynet før sommeren og svare ut dette. Størst avvik på legemiddellista ved overføring av utskrevne pasienter. Legemiddellista er i epikrisen, har åpnet for sykepleiertjenesten elektronisk, jobber med opplæring for at denne adressen benyttes. Jobber også med å få ferdigstilt epikrisen samme dag, alternativt sendes brev om pasient eller brev av notat. Disse må også sendes elektronisk, fylkesmannen påpekte at pasienten ikke er postbud. Har fått fagdirektøren i HMR til å presisere at riktig adressat for kopi av epikrise er sykepleiertjenesten. Fagdirektøren vil ta opp dette i regionen. Utfordring at det finnes veldig mange prosedyrer i forhold til epikrisa, disse må også oppdateres. Driftsforum M&R, åtte representanter fra kommunene som møter samhandlings- og e-meldingsressurser i HMR. Har store ambisjoner og tror dette blir veldig bra. Oppstartsmøte 29.september. Sør-Trøndelag Venter i forhold til psykisk helsetjeneste og oppstart PLO. Utfordring med tilganger teknisk, pr i dag er det kun sykepleiere som kan signere. Gjøres tilpasninger i DL v6.9 på dette, forventes at denne prodsettes i månedskiftet oktober/november. Møte mellom St.Olav og Trondheim 24.august om oppstart psykiatri, ulike aksjoner som følges opp etter dette. Samme målsetning som i M&R om å bruke samme rutiner som for somatiske meldinger. Ønskelig at alle kommunene publiserer psykiatri-tjenenesten, selv om ikke alle har elektronisk mottak enda. Vil gjør det enklere å innføre felles rutine for brukerne på sykehuset. Kan da gjøre tilpasninger på epikrise-rutinen, både med bruk av sykepleiertjenesten og psykiatri. Også hatt tilsyn fra Fylkesmannen(Orkdal og Oppdal). Fått påpakning om at ikke alt kan sendes elektronisk, bl.a sykepleiersammenfatning. Jobbes med bredding av elektroniske meldinger på KAD-avdelinga på Øya helsehus. Kommuner og fastlege. Ikke mulig å sende «melding om innlagt» fra Gerica. Kan ta i mot innleggelsesrapporter. Sender

3 Side 3 av 6 Helseopplysninger (som en epikrise) til fastlegen. Jobber med å etablere skriftlige rutiner. Spørsmål: en innleggelse på KAD som ikke fører til behov for tjeneste etterpå? Skal kommunene ha informasjon i sine system om dette? (eks en Malvik-pasient som har vært på KAD) Og hva med pasient som har vært på KAD og som så blir sendt til sykehus? Hvem skal motta melding om innlagt? Vertskommunen for KAD eller hjemkommunen? Hvor/hvem har mest korrekt medikamentliste? Hvem sender innleggelsesrapport vertskommunen eller hjemkommunen? Jobber også med å koble opp legevakta elektronisk slik at de kan sende henvisning til KAD, samme med fastlegene. Nord-Trøndelag Har også hatt tilsyn, samme utfording som de øvrige. Ser på arbeidsflyt knyttet til utskriving. Spørsmål: bør lege eller sykepleier signere Brev om pasient? Legen bør kvalitetssikre. Utfordring hvis legen tar kopi av pasientopplysninger inn i Brev om pasient, formatet blir «uryddig». Legen må skrive inn på nytt i Brev om pasient. Har også målsetning om at epikrisen skal ferdigstilles samme dag. Diskusjon om å hente medisinlista fra e-resept, evt ta i bruk funksjonalitet som ble laget i forbindelse med kurve. Hemit Doculive v6.9 er i test. Inneholder bl.a forbedringer på Utskrivingsrapport og muligheter for å teste ut frittstående dialogmeldinger mellom HF og fastleger Anne vil kalle inn til en regional arbeidsgruppe for å ta i bruk Utskrivingsrapporten. Må også se på om det er behov for avtaleendringer mot kommunene. Ønsker å kjøre en pilot i oppstarten. Må koordineres med KomUT-representantene. Asbjørn spør om barneavdelingene kan sende Utskrivingsrapport til Helsestasjon? Pr i dag kan ikke disse systemene ta i mot PLOmeldinger men mulig det er aktivitet på dette, må undersøkes. Rut informerer om at i jobben med felles journal så er det en del

4 Side 4 av 6 rutiner/prosedyrer som gjøres regionalt. Dette må også gjelde prosedyrer knyttet til samhandling. Tas opp i SG samhandling 23.september. Avvikling av papir Anne har laget utkast til brev til kommunene i forbindelse med avvikling av papir. Sendt ut i forkant av møtet. Spørsmål: Hvem bør signere sjekklista i kommunen? Og hvem er mottaker av signert sjekkliste? Og hvem er avsender av brevet? KomUT-koordinatorene koordinerer og organiserer dette. HF ene får sjekklistene når de er signert. Anne følger opp utkastet til brevet med Atle og Tanja. Papir er allerede avviklet i Sør-Trøndelag. MØTET AVSLUTTET Enighet om at vi må gjeninnføre ukentlige møter. Bedre med 1 time hver uke enn 2 timer annenhver uke. Tilsyn fra fylkesmannen på samhandling om utskrivingsklare pasienter Spørsmål fra kommune i denne sammenheng: For oss er det viktig å få klarhet i om meldingen vi skal motta er «Epikrise», Utskrivningsrapport» eller «Brev om pasient» Varsling Ref bl.a hendelse Trondheim kommune Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten Info fra regionale/nasjonale møtefora SamUT Noen saker vi ønsker å melde fra? - FIA- Felles InfrAstruktur SG Samhandling Kvartalsmøte RHF-NHN (2.-3.sept) Forskrift Hva er pilot? Ref nasjonale tiltak PLO v2.0- mulig å gjennomføre?

5 Side 5 av 6 Eventuelt Bruk av Biztalk.drift (e-post adresse) og tid for varsling (hvor lang nedetid før varsling?) Varslingsrutiner Varslingsrutiner på tvers ved planlagt og ikke planlagt stans i meldingsutveksling : Mellom HF Hemit System/meldingsansvarlig i kommunene Hvordan skal det varsles og hvem skal varsle hvem? -og ved fravær/ferier? Finnes en oversikt over systemansvarlig i de enkelte kommuner, og intern organisering? 3 Aksjonsliste ID Dato Aksjon Ansvarlig Status Bytte av sertifikat. Atle og Hilde har hatt møte med Atle/Hilde NHN for vurdering av hvilke tjenester NHN kan tilby for å bistå kommuner og legekontor i forbindelse med bytte av sertifikat. Oversendt et notat til NHN med forslag ( ) Lage et felles skriv fra KomUT om adressering av epikriser. Bør forankres på fagdirektør-nivå. Starter med å ta det med i samhandlingsnettverket HMN og SG-møte for Meldingsløftet Hilde Tas opp på SGmøte Samhandling Meldinger/Informasjon på pasienter som legges inn fra kommunen men som behandles poliklinisk. Hvordan gjør vi dette? Ulike rutiner i dag Helsestasjon etablere felles rutiner på løsning med å «klipp-og-lim» fra Natus til Doculive for deretter å sende epikrise til Helsestasjon Oversikt over e-meldinger mellom HF og kommuner Må lages et eget vedlegg til rapporten om tjenestekoder som viser hvilke meldinger som kan sendes til de ulike systemene (og dermed tjenestene?) Dette blir et levende dokument som må forvaltes av Avvikling av papir Lag skriv fra HF med argumentasjon og praktiske Hilde Anne laget utkast til skriv, følger opp

6 Side 6 av 6 konsekvenser med avvikling av papir på basismeldingene. Oversend til KomUTkoordinatorene så de kan komplettere før utsendelse til kommunene videre med Atle og Tanja

Avtaler. Risikovurderingen sier: Med det nåværende risikonivået vurderes det til at basismeldinger på papir kan avvikles.

Avtaler. Risikovurderingen sier: Med det nåværende risikonivået vurderes det til at basismeldinger på papir kan avvikles. Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T:, Arnhild Trustrup, Åse Mette Haldorsen, Grethe Kveli, Tanja Skjevik S-T: Trine Hansen, Rut Naversen,

Detaljer

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014. 2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.ppt 20140604_SamUT presentasjon Strakstiltak AR.pptx Presentasjon SamUT 04 06

Detaljer

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og flere helseforetak.pdf

Detaljer

Sørlandets sykehus HF

Sørlandets sykehus HF Avtale 1 mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28.

280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28. 280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28.pptx 2013_05_28 SamUTrev2.pptx Status utviklingsprosjekter

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Utarbeidet i samarbeid med ELIN-k prosjektet VERSJON 2.1 7. juli 2012 KITH-rapport 06/08:2012 Til utbredelse

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Innmelding av sak: SamUT 10.06.2015 Tittel: Revisjon av PLO-meldinger v2.0 Saksnummer:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Anbefaling til Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger VERSJON 2.0 7.april 2011 KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...

Detaljer

Forfall: Jan Erik Nilsen, Ingunn Eilertsen, Gunde Sola, Guro Bråstein Ravndal, Jeanette Skaland

Forfall: Jan Erik Nilsen, Ingunn Eilertsen, Gunde Sola, Guro Bråstein Ravndal, Jeanette Skaland Fag- og foretaksutvikling - Seksjon for samhandling Møtereferat Deltakere: Anne Helene Frostestad, Anne Brit Tengesdal, Vigdis Monsen, Frode Otto, Anne Kjersti Medhus, Grete Strømsmo, Beth Ambjørnsen(vara

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Rapport fra risikovurdering. Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord

Rapport fra risikovurdering. Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord Rapport fra risikovurdering Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord Versjon 1.0 26.10.2012 Eva Skipenes og Eva Henriksen Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Sammendrag Denne risikovurderingen

Detaljer

Velferdsteknologiprosjektet-status

Velferdsteknologiprosjektet-status IKT-kontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11841/2013 2011/8888 F07 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/2 Eldrerådet 04.03.2013 13/10

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate

Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate Overvåking av meldingsutveksling - ved hjelp av MTM Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate Men først litt om meg Bente Bredholt Fysiokjemiker/bioingeniør

Detaljer

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Veileder Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Heftets tittel: Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport 1 / 26 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 PROSJEKTETS NAVN OG PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR OG MÅL MED PROSJEKTET...

Detaljer

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Rapport IS-2121 ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Publikasjonens tittel: ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Utgitt: 11/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

VERDAL kommune 2010-2011

VERDAL kommune 2010-2011 Prosjektplan Dato 10.5.2011 Meldingsløftet i VERDAL kommune 2010-2011 - 1 - Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 2 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET... 4 2.1 MÅL... 4 2.2 DELMÅL... 4 2.3 HOVEDAKTIVITETER...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer