Dialogkonferanse "Økt profesjonalisering og fremtidens teknologibehov i norsk havbruksnæring"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogkonferanse "Økt profesjonalisering og fremtidens teknologibehov i norsk havbruksnæring""

Transkript

1 Dialogkonferanse "Økt profesjonalisering og fremtidens teknologibehov i norsk havbruksnæring" Sted: Rica Nidelven Hotell, Trondheim Tid: 8. mai kl. 09:30-16:30 Hva er de store trendene innen teknologiutvikling og hvilke av disse har havbruksbransjen nytte av fremover? Står vi foran en økt profesjonalisering og spesifisering av havbruksbransjen, i så fall hvilke konsekvenser har dette for fremtidens teknologi og måten oppdrettere og leverandører bør jobbe sammen? Dialogmøtet satt fokus på framtidige teknologibehov. Framtidige teknologimuligheter ble presentert av andre bransjer, mens oppdrettsselskaper og leverandører presenterte sine framtidige behov og strategiske valg. Målet med dialogmøtet var å se behov for og diskutere mulighetsrom for teknologiutvikling i norsk havbruk i et skjæringspunkt mellom ulike kompetansegrupper og bransje Møtet var et samarbeidsprogram mellom akvarena, NCE Aquaculture og NCE Instrumentering Referat 1. Har Norge en teknologistrategi for havbruksnæringen, slik andre viktige næringer har? Karl Almås, SINTEF Fiskeri og havbruk Verdens sjømatkonsum er forventet å øke drastisk de kommende årene og Fiskeri- og kystdepartementet har uttalt at Norge skal være "Verdens fremste sjømatnasjon." For å komme dit må Norge sette teknologiutvikling for fiskeri- og havbruksnæringen i høysetet. Leverandørindustrien til fiskeri- og havbruksnæringen har historisk sett blitt gitt for lite fokus, noe det nå bør endres på.

2 Andre viktige næringer i Norge har utviklet egne teknologistrategier hvor teknologiske fokusområdet er beskrevet for å nå strategiske mål. Eksempelvis: - Petroleumssektoren OG21 - Maritim 21 - M.fl Skal Norge bli "Verdens fremste sjømatnasjon", så må det nå fastsettes en slik strategi for norsk fiskeri- og havbruksnæring. egi%20for%20havbruksn%c3%a6ringen.pdf 2. Nye teknologimuligheter av relevans for oppdrettsnæringen Vegard Hovstein, Maritime Robotics. Har over 5-6 år utviklet en UAS ubemannet skip. Dette kan fjernstyres, eller gå helautomatisert. Teknologien er nå tatt i bruk av blant annet seismikknæringen og utvikling mot nye bransjer er i stadig fokus. Maritime Robotics kan tenke seg å utvikle et nytt fartøy for havbruksnæringen, men trenger innspill på mulige bruksområder. Selv har de sett seg ut: - Lokalitetsundersøkelser i form en "vandrende målestasjon". Denne kan utformes med hvilken som helst sensor. - Inspeksjon av nøter kan f.eks. gjennomføres ved påmontering av kamera under fartøyet. Innspill fra salen: - Automatisering av notspylerprosessen kan være en anvendelse. Sigbjørn Dahle, TelCage Leverer utstyr for fjernovervåkning av lokaliteter. Kan styre fôringsanlegg, kamera, sensorer o.l. Teknologien muliggjør fjernstyring og samdrift av flere lokaliteter fra en plass. Dette letter hverdagen for personell for eksempel ved at en slipper å dra ut til værutsatte lokaliteter ved dårlig vær, helgearbeid osv. Videre vil det også kunne være lønnsomt i form av at en person kan ha ansvar for fôring av flere lokaliteter.

3 Teknologien er under videreutvikling og nye tjenester kan være: - Varsling av fartøy på kollisjonskurs - Varsling av anlegg ute av posisjon - mulig havari - Nivåmåling av fôrsilo - Overføring av disseksjon av fisk til eks veterinær på land. Utfordringen er at dette er ny teknologi som næringen må være moden for å motta. Bård Olav Sugustad, MainTech Leverer kontroll av vedlikehold, organisasjonsutvikling, prosjektledelse, LEAN-prosjektering m.m. I forbindelse med forbedringsprosesser er det viktig å basere seg på konkrete fakta og ikke synsing. Dette oppnås med å gjennomføre målinger og danne seg et statistisk bilde av situasjonen. Ved å benytte OEE 1 som måleprosess, vil en kunne sammenligne effektiviteten fra dag til dag og deretter drive forbedring. Dette er noe andre bransjer i større og større grad allerede har implementert i driften, og noe havbruksnæringen nå bør begynne å ta etter. 1 OEE "Anleggsutnyttelse". (Overall equipment effectivness) OEE measurement is also commonly used as a key performance indicator (KPI) in conjunction with lean manufacturing efforts to provide an indicator of success.

4 tering%20i%20forbedringsprosesser.pdf 3. Hvordan vil oppdrettsselskapene operere sine virksomheter i fremtiden? Hvilke krav stiller det til morgendagens teknologi? Vil næringen gå mot økt profesjonalisering og spesialisering? Hvilke oppgaver skal oppdretterne gjøre selv og hva skal de kjøpe inn av tjenester fra leverandørene? Tor Anders Elvegård, Nordlaks Nordlaks er et 100% privat-eid familieselskap hvor overskuddet i stor grad skytes tilbake i drift og videreutvikling av eksisterende og nye virksomheter. Firmaet har i dag aktivitet i hele verdikjeden for oppdrett av laks. Noe av det viktigste ledelsen kan gjøre, er å motivere og klargjøre organisasjonen for ny teknologi. Ny teknologi har vært, og vil være, svært viktig for næringen, men den må da tas i bruk på en korrekt

5 måte slik at den skaper nytteverdi for selskapet/næringen. Har vært nok eksempler på at ny teknologi ikke funker/ikke blir brukt korrekt, for deretter å havne på lageret som en dårlig investering. Viktig at det i framtiden utvikles utstyr som framkommer på bakgrunn av et identifisert behov i næringen, og ikke fordi leverandørindustrien har funnet ut at dette kan være lurt. Som bevis på at ny teknologi gir effekt har Nordlaks bygget sitt eget hypermoderne smoltanlegg i Smolt fra dette anlegget har ført til en redusert dødelighet, fra 2011 til 2012, de tre første månedene i sjø fra % til 2-3 %. I framtiden vil nok de privateide selskapene trolig også drifte/styre det meste selv, også innkjøp/utvikling. Dette er noe av drivkraften i privateide selskaper. De store børs-eide selskapene opererer annerledes og vil trolig øke sin andel outsourcing i framtiden. Kjell Lorentsen, Gigante/GIFAS Det er viktig at framtidens teknologi utvikles på bakgrunn av konkrete behov i næringen. 4. Hvordan vil leverandørindustrien og forsøksanlegg jobbe og organisere driften fremover for å møte kravene fra oppdrettsselskapene? Hvilke oppgaver ser de for seg å gjøre mer av i fremtiden og hva synes de oppdrettsselskapene bør konsentrere seg om? Odd Martin Solem, AKVA Group Mye teknologi er allerede tilgjengelig, problemet er ofte opplæring og bruk. I framtiden er det derfor behov for at mye videreutvikling skjer innen utvikling av tjenestetilbud som training, service og support.

6 AKVA Group sin rolle er å være tilgjengelig for kunden innenfor et akseptabelt tidsrom. Både ift training og service/support. Framover vil AKVA Group spisse sitt tilbud inn mot havbruksnæringen for å kunne tilby bedre tjenester. De siste årene har tilbudet vært for bredt, noe som har gått ut over kvaliteten. Ift FoU vil AKVA Group også jobbe med utviklingsprosjekter for å levere produkt og løsning basert på oppdretternes behov basert på direkte tilbakemeldinger. AKVA Group vil i større grad inngå strategiske samarbeidsallianser både med næringsaktører og FoU-institusjoner. Dette blir stadig viktigere i form av at oppdretterne begynner å bli mer profesjonelle bestillere. I framtiden vil produktene AKVA Group leverer i større grad bli utviklet i samarbeid med kunden, for deretter å fases ut til kunden. Victor Jensen, Abyss Leverer dykkertjenester til oppdrettsnæringen. Et eksempel er boring av fjellbolter til fortøyningssystemer. Ift outsourcing av oppgaver vil oppdrettsnæringen kunne dra nytte av leverandørens stordriftsfordeler og økt kvalitet på tjenesten, fordi den utføres av en spesialist. Men, det må også tas med i bildet at outsourcing av tjenester kan føre til økt smittepress ifm av at leverandørene reiser mellom forskjellige anlegg/områder og at en i tillegg kan få redusert kritisk kapasitet/kompetanse ved hasteoperasjoner. I framtiden vil trolig leverandørindustrien utføre mer tjenester innen for spesialiserte områder. På en slik måte kan oppdretterne konsentrer seg om det biologiske.

7 For å få utviklet den leverandørindustrien oppdrettsnæringen har behov for, er det viktig at oppdrettsbedriftene begynner å tenke langsiktig, gjennomfører klare veivalg og har åpenhet om strategi og utvikling. I tillegg må det stilles krav til leverandørene og gjerne innføres prekvalifisering. fremtidens%20teknologibehov%20i%20norsk%20havbruksn%c3%a6ring.pdf Kristian Johnsen, Helgeland Havbruksstasjon Driver FoU-virksomhet for havbruksnæringen innenfor ernæring, miljø og fiskehelse. Framtidens forsøk: - Optimalisering av produksjon ->Basert på behov/tilbakemeldinger fra oppdretterne - Implementering av funn - Utfordre etablerte sannheter havbruksn%c3%a6ringen.pdf

8 5. Hvordan tenker investorer og eiere som er engasjert innen servicetjenester? Ove Løfsnes, Namsos Dykkerservice Dagens servicebåtnæring er preget av mange små aktører langs hele kysten. Her vil det i årene framover gjennomgås en profesjonalisering og strukturering av aktører. 6. Leverandør og kundeutviklingsprogram for havbruksnæringen Svein Grønhaug, Kunnskapsparken Nord Har bakgrunn som fra Statoil som innkjøpssjef, med ansvar for anskaffelser og forsyning. Jobber nå i med akvarenas planlagte leverandør- og kundeutviklingsprogram. Statoils utvikling som kunde: - Profesjonalisering av kunderollen over 30 år. o Omstrukturert med Helge Lund -> Supply Chain Management - LOOP ->Statoils program for produkt- og teknologiutvikling o Statoil lyser ut konkrete problemstillinger/-områder som de trenger løst for så å støtte de aktuelle firmaene som ønsker å løse disse.

9 6ringen.pdf Trude Olafsen, akvarena akvarena har på bakgrunn av en bestilling fra styret i næringsklyngen startet utviklingen av et leverandør- og kundeutviklingsprogram. Programmet bygger på erfaringer fra lignende programmer i oljenæringen, men vil ikke være noe "blåkopi". Programmet har fått tilnavnet "Verdi og tid" og skal øke verdiskapingseffekten av de varer og tjenester som oppdrettsselskapene anskaffer fra sine leverandører over tid. Planlagt oppstart er høsten

10 7. Innspill/diskusjon Forskningsrådet Ift "Verdi og tid" så er det viktig å få kjørt en god prosess i forkant for å sikre leverandørenes nytteverdi Nordlaks "Verdi over tid" har virkelig noe for seg. Det å spesialisere/utvikle kompetanse for utarbeidelse av kravspesifikasjoner slik de har utviklet i oljenæringen vil være nyttig. Dette vil kunne være driver for teknologiutvikling. Men, viktig at dette også gir nytteverdi for små lokale aktører. Svein Grønhaug Oljebransjen har utviklet et leverandørregister hvor kunden setter et minimumskrav for leverandører og leverandørene kan søke om å bli godtatt. Dette letter oversikten over kvalifiserte aktører og en vil ved alle utlysninger være sikret at leverandøren har minimumskvalifikasjoner. Et slikt register vil kunne være svært nyttig for havbruksnæringen Innovasjon Norge Syns dialogmøtet har vært bra og det bør gjennomføres flere slike fellessamlinger mellom relevante klynger i Norge. I tillegg bør andel samarbeid totalt sett gjennom året økes. Dette vil skape nytteverdier for medlemmene. BioMar Støtter seg til kommentarene fra Innovasjon Norge og mener at økt klyngesamarbeid er viktig. Videre syns de at det var interessant at en i dette møtet både belyste teknologi og biologi. Generell tilbakemelding fra salen Ved neste dialogmøte bør det legges enda mer press på innlederne om å være "to-the-point". Kan fort bli mye bedriftspresentasjoner og lite diskusjoner. Mulig løsning er å ta opp konkrete problemstillinger som kan diskuteres i plenum.

11 Vedlegg 1: Program Tidspunkt Tema og foredragsholder 9:00-9:30 Kaffepause og registrering 9:30-9:45 Innledning og velkommen v/ styreledere i NCE Aquaculture, akvarena og NCE Instrumentering 9:45-10:05 Har Norge en teknologistrategi for havbruksnæringen, slik andre viktige næringer har? v/ Karl Almås, Adm. Dir. SINTEF Fiskeri og havbruk 10:05-11:05 Nye teknologimuligheter av relevans for oppdrettsnæringen - Ubemannede fartøy for overvåking (Vegard Hovstein, Maritime Robotics) - Integrerte operasjoner i oppdrettsnæringen (Sigbjørn Dahle, Telcage) - Hvordan benytte instrumentering og overvåking i forbedringsprosesser (B. Sugustad, Maintech) 11:10 12:10 Hvordan vil oppdrettsselskapene operere sine virksomheter i fremtiden? Hvilke krav stiller det til morgendagens teknologi? Vil næringen gå mot økt profesjonalisering og spesialisering? Hvilke oppgaver skal oppdretterne gjøre selv og hva skal de kjøpe inn av tjenester fra leverandørene? Innledere: - Tor Anders Elvegård, Prosjektdirektør i Nordlaks Oppdrett AS - Kjell Lorentsen, Gigante/GIFAS 12:15-13:00 Lunsj 13:20-14:20 Hvordan vil leverandørindustrien og forsøksanlegg jobbe og organisere driften fremover for å møte kravene fra oppdrettsselskapene? Hvilke oppgaver ser de for seg å gjøre mer av i fremtiden og hva synes de oppdrettsselskapene bør konsentrere seg om? Innledere: - Odd Martin Solem, COO Technology and software AKVA group ASA - Viktor Jensen, daglig leder Abyss aa - Kristian Johnsen, Helgeland Havbruksstasjon 14: Hvordan tenker investorer og eiere som er engasjert innen servicetjenester? v/ove Løfsnes, daglig leder v/ Namsos Dykkerselskap 14:35-15:05 Kaffe 15:05-15:45 Kunde og leverandørutviklingsprogram for havbruksnæringen - Erfaringer fra oljeindustrien, v/svein Grønhaug, tidl. innkjøpssjef i Statoil - VERDI OVER TID presentasjon av programinititativ, Trude Olafsen, akvarena 15:45-16:15 Diskusjon - Hva har vi hørt så langt, og hva tenker vi om det? 16:15 Evaluering av dagen og avslutning

12 Vedlegg 2: Deltagerliste Navn Firma 1 Ragnar Sæternes Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS 2 Victor Jensen Abyss AS 3 Øystein Sandvik Abyss AS 4 Finn Victor Willumsen ACE 5 Guttorm Lange ACE 6 Odd Martin Solem Akva group ASA 7 Merete G. sandberg akvarena 8 Trude Olafsen akvarena 9 Kristian Henriksen akvarena 10 Odd Roger Enoksen Andøya Rakketskytefelt 11 Gunnar Flikke Aquagen 12 Noralf Rønningen Aqualine 13 Jørgen Walaunet Aquastructures 14 Reidar Heggdal Biomar 15 Marie Hillestad Biomar 16 Knut Botngård Botngård AS 17 Kjell Braa Botngård AS 18 Håkon V. Døvre DeltaAlarm AS 19 Øyvind Prestvik Diamond Aqua Development 20 Tommy Sivertsen EIVA-SAFEX 21 Håkon Tønne EIVA-SAFEX 22 Karl Ove Reinsnes Europharma 23 Richard Torrissen Europharma 24 Paul Birger Torgnes Fjord Marin Cod 25 Eivind Sommerseth Forskningsrådet 26 Kjell Lorentsen Gigante/GIFAS 27 Kristian Johnsen Helgeland Havbruksstasjon 29 Olav Dyrnes Innovasjon Norge 30 Vidar Andreassen Innovasjon Norge 32 Magnus Stendal LEN 35 Rasmus Lindholm Maintech 36 Bård Olav Sugustad Maintech 37 Vegard Evjen Hovstein Maritime Robotics 38 Yngve Askeland MøreNot 39 Dag A. Davik MøreNot 40 Ove Løfsnæs Namsos Dykkerselskap 41 Sunniva Wannebo Kui NCE 42 Bjørn G. Nielsen NCE 43 Torbjørn Akersveen NCEI 44 Tor Anders Elvegård Nordlaks

13 45 Tommy Hansen Nordlaks 46 Arnfinn Torgnes Norsk Havbrukssenter 47 Alexandra Neyts NTNU 49 Anne Kath Willumsen Næringsforeningen i Trondheim 50 Alexander Sobakken Plastsveis 51 Ronald Kvalø Plastsveis 52 Solbjørg Solgård Rapp Hydema Syd 54 Leif Magne Sunde SINTEF Fiskeri og havbruk 55 Trina Galloway SINTEF Fiskeri og havbruk 56 Karl Almaas SINTEF Fiskeri og havbruk 58 Jan Harald Hauvik SMN 60 Anders Dahl SMN 61 Sigbjørn Dahle Telcage 62 Frode Flægstad TelCage 63 Barth Kriens TelCage 65 Harald Tronstad Tronstad Holding 66 Robert Elliasen UiN 67 Reid Hole UiN 69 Eirik Biering Vetirinærinstituttet 70 Svein Grønhaug tidl. innkjøpssjef i Statoil

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus.

Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus. DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Nr. 8 januar 14 fiskeri og havbruk Les om Elisabeth Aspaker Vekstpotensialet i marin næring gir grunn til stor optimisme 3 tips fra bransjen matrevolusjon

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Innholdsfortegnelse Oppsummering 1. Styrker, utfordringer og premisser for næringssamarbeid

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

Objektiv uttesting og dokumentasjon av havbruksteknologi behov og muligheter

Objektiv uttesting og dokumentasjon av havbruksteknologi behov og muligheter Objektiv uttesting og dokumentasjon av havbruksteknologi behov og muligheter Bakgrunn og motivasjon Hirtshals 13.nov. 2007 Leif Magne Sunde / Knut Gunnes / Erik Høy 1 Bakgrunn Norske havbruksaktører: ledende

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer