INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 47. 22. desember 2014"

Transkript

1 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr desember 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Bruk av elektronisk kommunikasjon ved anskaffelser er effektivt. Men oppdragsgiver har ikke ubegrenset frihet til å velge å bruke slike midler. De første rådgiverkontraktene for Norgeshistoriens største jernbanesatsing er tildelt. Dermed starter arbeidet med InterCityjernbanen ut fra Oslo. Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt Oslo Tlf.: Fax:

2 InterCity-jernbane ut fra Oslo Planlegging i gang; fire store rådgiverkontrakter i havn Foto: Statsbygg/ Thomas Bjørnflaten I disse dager går startskuddet for den gigantiske utbyggingen av InterCity-jernbane ut fra Oslo. Fire av de sju store rådgiverkontraktene er signert de tre siste har tilbudsfrist medio januar. Det er strekningsvis planlegging, utarbeidelse av konsekvensutredninger, tekniske planer og planprogrammer som står på dagsorden for rådgivergruppene. Montasje: Statens vegvesen Utbygging av InterCity-strekningene er beregnet å koste 130 milliarder kroner og kan raskest fullføres på ti år, med fem års planprosess og fem års byggetid. Sannsynligvis vil det samlet sett ta 13 år å gjennomføre dette prosjektet. Det omfatter Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen senere er også Ringerisbanen knyttet til. Planene omfatter 230 kilometer ny jernbane for InterCity-tog, høyhastighetstog og godstog er utredet. For det meste blir 250 km/t dimensjonerende hastighet, og det planlegges mulighet for fire Intercitytog i timen i Tegning: hver Cowi Arkitekter retning. Strekningene vil bli klimanøytrale etter fem åtte år, og redusere CO2-utslipp i størrelsesorden Foto: Marit tonn Grøttheim pr år. Fire store kontrakter Jernbaneverket signert nylig fire store rådgiverkontrakter for strekningsvis InterCity-planlegging: To med Dr. Ing. A.Aas-Jakobsen AS, en med Norconsult AS og en med Rambøll/Sweco. Rådgiverkontraktene dekker strekningene Venjar - Langset og Kleverud - Sørli på Dovrebanen, Nykirke - Barkåker og Drammen - Kobbervikdalen på Vestfoldbanen og Sandbukta - Moss - Såstad på Østfoldbanen. Kontraktene omfatter arbeid med kommunedelplan med planprogram og reguleringsplan med respektive konsekvensutredninger og teknisk hovedog detaljplan. På sine prosjekter har Dr. Ing. A.Aas-Jakobsen AS med seg en rekke samarbeidspartnere på laget. Jernbaneverket søker løsninger som kan planlegges, bygges, driftes og vedlikeholdes rasjonelt, og som er funksjonelle for den trafikken som skal avvikles på moderne banestrekninger i et langsiktig perspektiv. Det er ikke ikke rom for å velge ekstravagante løsninger eller å utvide omfanget. Tre siste rådgiverkontrakter Jernbaneverket fikk mange og svært gode tilbud. De tre siste rådgiveroppdragene er for tiden ute i konkurranse med first 15. januar. I den runden er det lagt spesielt stor vekt på fagfelt det knyttes store utfordringer til, som for eksempel jernbanetekniske løsninger i Drammen, vanskelige fjell- og grunnforhold blant annet i Moss, knutepunktene i Moss og på Tangen, brokonstruksjoner på stort dyp i Tangenbukta og planprosess med sterke politiske fronter i Horten. Oppdragene starter i ulike planfaser, og inkluderer alle ulike opsjoner i varianter som tar høyde for ulike organiseringsformer og om det velges totalentrepriser eller utførelsesentrepriser. Dersom alle trinn i opsjoner utløses vil de vare helt til oppfølging i byggefasen. Foto: Statens vegvesen Foto: Håvard Jørstad/Posten Norge AS

3 Det faglige hjørnet E-kommunikasjon er effektivt, men ikke fritt fram for bruk Elektroniske kommunikasjonsmidler kan bidra til å effektivisere innkjøpsprosessen betydelig. Hvis oppdragsgiveren f.eks. legger konkurransegrunnlaget fritt tilgjengelig på internett, kan fristene for mottak av tilbud over EØS-terskelverdiene reduseres med inntil fem dager. Men oppdragsgiver har ikke ubegrenset frihet til å velge elektroniske kommunikasjonsmidler. I denne spalten tar vi for oss ulike problemstillinger knyttet til gjennomføring av offentlige anskaffelser. Foto fra Tidligere St. Olavs Fornyings-, Hospital administrasjons- og kirkedepartementets (FADs) oppdaterte veiledning ligger til grunn (desember 2013). En stor del av oppdateringen består i at det er innarbeidet ny praksis for EU-domstolen og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Vi tar denne gangen for oss reglene for kommunikasjon, spesielt elektronisk kommunikasjon. Veiledningen kan studeres/lastes ned her. Regler om kommunikasjon Foto: Man Diesel & Turbo I forskriften er elektronisk kommunikasjon likestilt med tradisjonelle papirbaserte kommunikasjonsmidler. Foto: Statens vegvesen denne er tilgjengelig også for ettertiden». Krav til skriftlighet i forskriften, for eksempel ved gjenåpning av konkurransen i rammeavtaler, utelukker derfor ikke bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. I utgangspunktet kan oppdragsgiveren velge om hele eller deler av kommunikasjonen og utveksling av informasjon skal skje per post, telefaks eller ved elektronisk kommunikasjon. Anskaffelsen kan også skje ved en kombinasjon mellom elektroniske og papirbaserte kommunikasjonsmidler, for eksempel ved at konkurransegrunnlaget bare legges ut elektronisk, mens tilbudene leveres inn i papirversjon. Oppdragsgiverens valgfrihet mellom kommunikasjonsmidler er ikke ubegrenset. Hvis nødvendige dokumenter, sertifikater og erklæringer ikke finnes i elektronisk versjon, skal leverandøren levere dette i samsvar med krav til utforming av ordinære «papirbaserte» tilbud. Dette vil for eksempel kunne være aktuelt for innlevering av skatteattester. Dokumentene mv. må i så fall leveres innen fristen som er fastsatt for levering av tilbud eller forespørsel om å delta i konkurransen. Flere steder i forskriften er det stilt krav om skriftlighet. Dette gjelder for eksempel ved innlevering av tilbud, ved gjenåpning av konkurransen i rammeavtaler, eller ved endringer av tilbud i forbindelse med forhandlinger. Skriftlighet er i forskriften definert som: «ethvert uttrykk bestående av ord eller tall som kan leses, reproduseres og deretter kommuniseres. Det kan omfatte elektronisk melding når informasjonen i Foto: Statens vegvesen Foto/ Hardangerbroen: Statens vegvesen Illustrasjonsfoto

4 Bekrefte forespørsel Forespørsel om å delta i en konkurranse kan også alltid skje ved bruk av telefaks og telefon. Gjøres det per telefon, må leverandøren sende en skriftlig bekreftelse innen utløpet av tidsfristen. Gjøres det per telefaks kan oppdragsgiveren, der det er nødvendig av bevishensyn og når det fremgår av kunngjøringen, kreve at en slik forespørsel bekreftes per post eller elektronisk. Opprettelse og forvaltning av en dynamisk innkjøpsordning skal skje ved elektroniske midler, og oppdragsgiveren kan ikke her velge å bruke papirbasert kommunikasjon. Bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler kan omfatte hele eller flere deler av innkjøpsprosessen. Innkjøperen kan for eksempel legge ut konkurransegrunnlaget på Doffin eller på sin egen hjemmeside, eller be om at tilbudene sendes inn elektronisk. Elektroniske kommunikasjonsmidler kan bidra til å effektivisere innkjøpsprosessen betydelig. Hvis oppdragsgiveren legger konkurransegrunnlaget fritt tilgjengelig på internett, kan fristene for mottak av tilbud over EØSterskelverdiene reduseres med inntil fem dager. Dette forutsetter at konkurransegrunnlaget, med alle relevante dokumenter, er tilgjengelig på internett i hele perioden fra kunngjøringen og frem til innleveringsfristen. Det stilles en del generelle krav til kommunikasjonsformen som oppdragsgiveren velger: Kommunikasjonsmidlene skal være allment tilgjengelige, og ikke begrense leverandørens adgang til konkurransen. Sikkerhetstjenester og produkter som brukes ved elektronisk kommunikasjon, og deres tekniske egenskaper må i tillegg ikke være diskriminerende og virke sammen med informa- sjons- og kommunikasjonsprodukter i alminnelig bruk. Allment tilgjengelige kommunikasjonsmidler Bruk av allment tilgjengelige kommunikasjonsmidler er viktig for å hindre at konkurransen begrenses. Bruk av internett vil være allment tilgjengelig kommunikasjonsmiddel. Kravet til allment tilgjengelige kommunikasjonsmidler innebærer at nettverket må være åpent og at alle har mulighet til å koble seg til nettverket. Krav om oppkobling til et nettverk som ikke er tilgengelig overalt, eller bruk av utstyr som ikke er vanlig, eller påfører leverandørene urimelig store kostnader, vil kunne være i strid med forskriften. Et eksempel som vil kunne være i strid med forskriften, er krav om tilknytning til oppdragsgiverens eget interne nettverk. Krav til ikke-diskriminering og integrerbarhet Hvis det stilles krav til at leverandøren må kjøpe utstyr, innebærer kravet i forskriften at utstyret må være enkelt å få tak i, noenlunde enkelt å bruke, og at prisen ikke er uforholdsmessig høy i forhold til hva som er nødvendig. I noen tilfeller vil det være aktuelt for oppdragsgiveren å stille utstyr til rådighet for leverandøren. Også i disse tilfellene må

5 oppdragsgiveren vurdere hvilke krav til kompetanse som forutsettes for å bruke produktene. Kravet til at produktene som skal brukes, kan virke sammen med annet utstyr hos leverandørene blir særlig viktig å vurdere når oppdragsgiveren stiller utstyr til rådighet for leverandørene. Krav til fortrolighet og sikring av dokumentets innhold Kommunikasjon, utveksling og lagring av informasjon må skje på en måte som sikrer dokumentets innhold mot manipulering og uønsket innsyn. Dette gjelder både for tilbud og forespørsel om å delta i konkurransen. Dessuten må det ikke være mulig for oppdragsgiveren å undersøke innholdet i tilbudene og anmodning om å delta i konkurransen før etter tidsfristen som er satt for levering. Kravene gjelder både for levering i Særlige krav til elektroniske systemer Hvis oppdragsgiveren bestemmer at et tilbud eller en forespørsel om å delta i konkurransen skal leveres inn elektronisk, gir forskriften føringer for det elektroniske systemet som kan benyttes hos oppdragsgiveren og leverandøren for overføring og mottak av tilbud eller forespørsel om å delta i konkurransen. Oppdragsgiverens krav til elektroniske systemer hos leverandøren må fremgå av kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Kravene til de elektroniske systemene skal blant annet sikre sporbarhet i innkjøpsprosessen, og at dokumentets opprinnelige innhold bevares og holdes fortrolig. Ordlyden i forskriften bruker innlevering av tilbud både om ordinære tilbud og ved innlevering av tilbud ved gjenåpning av konkurransen i rammeavtaler og under dynamiske innkjøpsordninger. Etter departementets vurdering gjelder kravene til elektroniske systemer både ved ordinære innlevering av tilbud, og ved anmodning om å delta i konkurranser og ved tilbud som leveres ved gjenåpning av konkurransen i ramme- avtaler og dynamiske innkjøpsordninger. KOFA her ved flere anledninger slått fast at vanlig e-post ikke oppfyller kravene til elektronisk kommunikasjon. Særlig om krav til elektronisk signatur I forskriften er det stilt krav om bruk av elektroniske signaturer ved innlevering av tilbud og forespørsel om å delta i konkurranser. Elektronisk signatur defineres som «data i elektronisk form som er knyttet til andre elektroniske data og som brukes som autentiseringsmetode». Dette er en allmenngyldig definisjon, som er teknologinøytral og som ikke stiller opp noen forutsetninger for hvem som bruker signaturen. Loven inneholder imidlertid flere definisjoner av elektronisk signatur, som setter tilleggskrav til signaturen. Det er stilt krav om at den elektroniske signaturen som benyttes oppfyller kravene i forskriften om frivillige selvdeklarasjonsordninger. Signaturen må også være oppført på Post- og teletilsynets liste med opplysninger om sertifikattyper som sertifikatutstedere har selvdeklarert. Forskriften stiller dermed krav som utstedere av sertifikater til elektroniske signaturer må oppfylle, for at deres produkter og/ eller tjenester kan nyttes i elektronisk kommunikasjon i forbindelse med innsending av tilbud og inngåelse av kontrakter. Hensikten med selvdeklarasjonsordningen er at tilbydere av elektroniske signaturer som skal levere slike produkter til offentlig forvaltning, skal kunne dokumentere at deres produkter og tilknyttede tjenester oppfyller kravene oppstilt i Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor. Kravspesifikasjonen er en overordnet, funksjonell kravspesifikasjon for selvdeklarering og anskaffelse av PKI-basert eid som skal benyttes i forbindelse med elektronisk kommunikasjon i offentlig sektor.

6 Tre nivåer/typer elektronisk signatur Bestemmelsene viser til tre «nivåer/typer» elektronisk signatur med tilhørende sertifikat. To typer sertifikater identifiserer personer («Person Høyt», «Person Standard») og en type sertifikat som identifiserer virksomheter(«virksomhet»). Skillet mellom de ulike typene signaturer går langs følgende egenskaper: Forskriften om offentlige anskaffelser åpner for at oppdragsgiveren kan velge hvilken av disse typene signatur som er ønskelig å bruke i konkurransen. I henhold til forskriften er det altså tilstrekkelig å bruke sertifikat på virksomhetsnivå. Valget av signatur vil blant annet avhenge av krav til sikkerhet og sporbarhet for det elektroniske tilbudet eller kontrakten som skal inngås. Dette kan igjen ha sammenheng med kontraktens verdi og med hva som er konkurransens gjenstand. Ettersom utenlandske statsborgere bare i avgrensede tilfeller kan få utstedt et personsertifikat, må oppdragsgivere alltid akseptere elektroniske signaturer som oppfyller kravene til utenlandsk kvalifisert sertifikat i e-signaturloven når tilbudet er elektronisk signert av en utenlandsk statsborger.

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 25. 30. juni 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 25. 30. juni 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 25 30. juni 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Offentlige oppdragsgivere kan ikke bestille så mye og hva slags dokumentasjon som helst. Dokumentasjonen må være etterprøvbar

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser Håndbok for Offentlige anskaffelser INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM ER OMFATTET AV REGLENE?... 4 1.1 HVILKE REGELVERK GJELDER FOR GIVAS?... 4 2 HVILKE KONTRAKTER ER OMFATTET AV REGELVERKET?... 5 3 TERSKELVERDIENE...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

NOU. Enklere regler bedre anskaffelser. Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket. Norges offentlige utredninger 2014: 4

NOU. Enklere regler bedre anskaffelser. Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket. Norges offentlige utredninger 2014: 4 NOU Norges offentlige utredninger 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket Norges offentlige utredninger 2014 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Offentlige anskaffelser følges regelverket?

Offentlige anskaffelser følges regelverket? FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser følges regelverket? Melhus kommune April 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune Desember 2011 Offentlige anskaffelser følges regelverket? 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Hemne kommune Januar 2009 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august - januar 2009.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Bruk av konsulenter Rapport 2011 19 2012-15/RG/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Bruk av konsulenter

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av sentrale tiltak for å øke den offentlige bruken av elektroniske prosesser i innkjøps- og betalingsprosesser

Samfunnsøkonomisk analyse av sentrale tiltak for å øke den offentlige bruken av elektroniske prosesser i innkjøps- og betalingsprosesser Samfunnsøkonomisk analyse av sentrale tiltak for å øke den offentlige bruken av elektroniske prosesser i innkjøps- og betalingsprosesser Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlige økonomistyring

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser COWI AS Att: Regiondirektør Sverre Ottesen Postboks 6051 Bedriftssenteret 5892 BERGEN Deres referanse Vår referanse Dato 2010/290 27.01.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Invitasjon til å levere inn endelig tilbud

Invitasjon til å levere inn endelig tilbud Invitasjon til å levere inn endelig tilbud Anskaffelse av nytt skoleadministrativt system Dato: 9.8.2013 Saksnr: 2012/11 Innhold Side 1 Innledning... 2 1.1 Invitasjon til å levere inn endelig tilbud...

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Oppfølging av lov om offentlige anskaffelser Rapport 2011-16 [Skriv inn tekst] FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Konkurransegrunnlag Anskaffelse av driftstjenester for ID-Porten/MinID og Digitalt kontaktregister. Saksnr 13/00203

Konkurransegrunnlag Anskaffelse av driftstjenester for ID-Porten/MinID og Digitalt kontaktregister. Saksnr 13/00203 Anskaffelse av driftstjenester for ID-Porten/MinID og Digitalt kontaktregister Saksnr 13/00203 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 15.05.2013 Difi Distribuert til tilbydere 2.0

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Saksnummer: 11/445 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Tromsø, den 16.3.2011 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer