Årsrapport 2012 Næringsbygg Holding III AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 Næringsbygg Holding III AS"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Næringsbygg Holding III AS

2

3 Innhold Hovedpunkter Oversikt over Næringsbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Skårersletta kontor/lagerbygg i Norge Wall Street kontorbygg i USA Matrix Financial Center kontorbygg i USA Arlington hotell i USA Riga kjøpesentre i Latvia Curanum eldreboliger i Tyskland Gävle hotell i Sverige Stella logistikkportefølje i Sverige Alpha kontor/butikker i Finland Styrets årsberetning Resultatregnskap Eiendeler Egenkapital og gjeld Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS 3

4 Wall Street, New York 4 Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS

5 Hovedpunkter 2012 UTVIKLING I EIENDOMSVERDIENE De underliggende eiendomsverdiene i selskapet hadde samlet sett en svakt negativ utvikling i 2012 på cirka en prosent. Investeringen i Stella (+3,9 prosent) og Riga (+7,8 prosent) har derimot hatt en god utvikling gjennom året, mens selskapets investering i Tyskland (-19 prosent) samt hotellet i Arlington (-10 prosent) i USA har hatt en negativ utvikling. NY VIKTIG LEIEAVTALE FREMFORHANDLET MED POSTEN I JÖNKÖPING På bakgrunn av økt aktivitet på pakketerminalen i Jönköping har selskapet besluttet å gjøre en omfattende investering på eiendommen. Utleiebart areal vil øke fra cirka kvadratmeter til cirka kvadratmeter. Selskapet har i forbindelse med denne investeringen signert en 15-års leieavtale med Posten. Avtalen vil øke de årlige leieinntektene i denne porteføljen med cirka 10 millioner norske kroner fra 1. april RIGA - DEN POSITIVE UTVIKLINGEN FORTSETTER Hennes & Mauritz åpnet sine to første butikker i Baltikum i 2012, hvorav en av disse butikkene var på Alfa-senteret i Riga. Butikken åpnet 29. september 2012 etter en omfattende ombygging som også medførte flytting og ombygging for flere eksisterende leietakere. Lokalene går over to plan og er på totalt kvadratmeter. Omsetningen for butikken har så langt vært høyere enn forventet og påvirker også andre leietakeres omsetning positivt. SALG AV JACOBSPORTEFØLJEN I OHIO - USA Hotellporteføljen i Ohio, som bestod av 18 hoteller ble solgt i juni for 113 millioner dollar. Salget ble gjennomført som en følge av at lånefinansieringen for porteføljen forfalt til betaling. De eksisterende långiverne aksepterte ikke å forlenge finansieringen og et nytt lån ville ikke kunne finansieres uten betydelig tilskudd av egenkapital. Salget ga en utbetaling til selskapet på cirka 4,5 millioner dollar. LÅNEGIVER HAR TILTRÅTT PANTET PÅ ONE ALLIANCE CENTER I ATLANTA USA One Alliance Center i Atlanta der selskapet eide 80 prosent ble overtatt av långiverne i januar Flere ulike alternativer i forhold til en restrukturering av gjelden har vært forsøkt gjennomført og både Tishman Speyer og Næringsbygg Holding III AS har brukt betydelig ressurser for å forsøke å komme til en løsning med långiverne. På tross av dette ble det i løpet av høsten 2012 ble det klart at eierselskapene ikke lykkes med å restrukturere gjelden. Med unntak av cirka 3,5 millioner dollar fra opptjent kontantstrøm i eierperioden er innskutt egenkapital i denne investeringen tapt. UTBETALING FOR 2012 Styret har på bakgrunn av avkastningen for 2012 og likviditeten i selskapet foreslått en utbetaling på 25 øre pr. aksje, som tilsvarer 2,5 prosent av emisjonskursen i den første emisjonen. Endelig vedtak fattes på generalforsamlingen i mai. Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS 5

6 Cirka aksjonærer i Norge (hovedsakelig privatpersoner) Næringsbygg Holding III AS 63 % Næringsbygg 100 % 78 % 75 % 49,9 % Skårersletta (Norge) Wall Street (USA) Stella (Sverige) Arlington (USA) Kontor/lager kvm Mars 2006 Kontor kvm Mai 2006 Logistikk kvm Februar 2007 Hotell kvm Juni 2006 Prosjektpris MNOK 336 Andel inv. kapital 3,1 % Prosjektpris MNOK 509 Andel inv. kapital 5,9 % Prosjektpris MNOK Andel inv. kapital 29,1 % Prosjektpris MNOK 493 Andel inv. kapital 6,2 % Næringsbygg Holding III AS Innledning Årsrapporten inneholder, foruten komplett årsregnskap, informasjon om utviklingen i eiendomsmarkedet og en oppdatering av viktige hendelser i forvaltningen av de investerte porteføljene i Næringsbygg Holding III AS (NBH III). I henhold til selskapets investeringsmandat er eiendomsporteføljen tenkt realisert i perioden fra 2015 til 2018, avhengig av når markedet gjør dette mest lønnsomt for investor. Dersom styret i selskapet finner tungtveiende årsaker til å forlenge denne perioden vil dette bli presentert for generalforsamlingen. Salg av deler av porteføljen kan dog finne sted i hele selskapets levetid. Struktur og oversikt NBH III er en eiendomsportefølje som består av investeringer i kontorbygg, hotell, lagerbygg og handelseiendommer med sentral beliggenhet og/eller med langsiktige leiekontrakter i EU/EØS området, og USA. Investeringene er gjort sammen med det svenske «søsterselskapet» Komersiella Fastigheter Holding III AB (KFH III) via det felles eide selskapet Næringsbygg i Norge III AS (NBN III). Figuren over viser hvilke investeringer som inngår i strukturen. Selskapet har totalt ni eiendomsinvesteringer der tre er i USA, to i Sverige, en i Finland, en i Tyskland, en i Norge og en i Latvia. Geografisk er porteføljen spredt samt at investeringene også er diversifisert på bransje. Kartet på neste side viser beliggenheten til eiendomsporteføljene. Status drift Alle eiendomsporteføljene i selskapet har normal drift og ingen av lånene i porteføljen forfaller til betaling før i Likviditetssituasjon i selskapet er god, noe som gir rom for å gjøre tilleggsinvesteringer i de eksisterende porteføljene. Dette vil kunne bidra til å øke eiendomsverdiene i flere av porteføljene fremover. Selskapet jobber også tett med forvaltningen i forhold til å optimere driften av porteføljene for å øke driftsresultatet. Dette vil også kunne påvirke eiendomsverdiene positivt. Inngangspartiet til kontorbygget One Alliance 6 Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS

7 Cirka aksjonærer i Sverige (hovedsakelig privatpersoner) Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB 37 % i Norge III AS 65 % 100 % 100 % 100 % 100 % Matrix (USA) Alpha (Finland) Curanum (Tyskland) CH Gävle (Sverige) Riga (Latvia) Kontor kvm Desember 2006 Kontor/handel kvm Mars 2007 Eldreboliger kvm Desember 2006 Hotell kvm Desember 2006 Handel kvm November 2006 Prosjektpris MNOK 116 Andel inv. kapital 1,5 % Prosjektpris MNOK 225 Andel inv. kapital 2,9 % Prosjektpris MNOK Andel inv. kapital 16,6 % Prosjektpris MNOK 141 Andel inv. kapital 1,3 % Prosjektpris MNOK Andel inv. kapital 14,4 % Eiendommer Norge Sverige Finland Tyskland Latvia USA 1. Skårersletta 2. Gävle 4. Alpha 5. Curanum 6. Riga Wall Street 3. Stella 8. Arlington 9. Matrix Financial Center Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS 7

8 BNP-vekst i Norden 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % e Norge Sverige Finland Danmark Kilde: IMF, SBB, SCB Transaksjonsvolum (Mrd EURO) Norge Sverige Finland Danmark Kilde: Jones Lang Lasalle Markedsoppdatering Utvikling av eiendomsmarkedet i Norden De nordiske markedene har i varierende grad blitt påvirket av finansuroen i Eurosonen. Oslo og de tre storbyområdene i Sverige har fortsatt å klare seg bra mens Helsinki og København er i en tøffere situasjon. Norden generelt har kommet bedre ut enn andre europeiske økonomier vil sannsynligvis bli et utfordrende år for de fleste markeder selv om prognosene for Oslo er positive. Eiendomsmarkedene i Sverige og Norge viste styrke i første kvartal av I andre kvartal stagnerte transaksjonsvolumet i Norge på grunn av strengere kredittkrav hos bankene, mens transaksjonsvolumet i Sverige holdt seg. Gjeldskrisen blant de europeiske landene hadde i 2012 en negativ effekt på transaksjonsmarkedet i Danmark og Finland, hvor transaksjonsvolumene fortsatt er lave i forhold til nivåene før finanskrisen. Gode bankrelasjoner og tilgang til kredittobligasjonsmarkedet ble enda viktigere i løpet av høsten da den europeiske gjeldskrisen eskalerte. I fjerde kvartal 2012 var det svært høy transaksjonsaktivitet, spesielt i Oslo og svenske storbyområder. For eksempel var transaksjonsvolumet i Sverige i fjerde kvartal 49 milliarder svenske kroner av totalt 115 milliarder for hele I Oslo fant 40 prosent av det totale transaksjonsvolumet sted i fjerde kvartal. Felles for de nordiske landene i 2012 var et konsistent investorfokus på attraktive eiendommer med god beliggenhet. Sekundære eiendommer utenfor storbyområdene har blitt mindre omsettelige etter hvert som risikoappetitten i banksektoren har gått med. Avkastningskravene/yieldene 1 har forblitt stabile i mesteparten av de nordiske markedene og denne trenden forventes å fortsette i det kommende året. På leiemarkedet har det vært størst interesse for moderne og effektive kontorlokaler med bra beliggenhet. I majoriteten av de nordiske markedene har tilbudet av slike kontorlokaler vært begrenset mens volumet av nye kontorlokaler har også vært beskjedent. Derimot stiger ledigheten i Helsinki på grunn av flere store konstruksjonsprosjekter. Leieprisnivåene i 2012 har forblitt stabile med unntak for Stockholm og Oslo som har opplevd en økning på cirka fem prosent over året. Det forventes at leieprisnivået i CBD i Stockholm ikke vil stige over det nåværende nivået på 4,400 svenske kroner per kvadratmeter i Kilder: Newsec, JLL Makroøkonomisk utvikling i Norge Norsk økonomi er isolert sett i god utvikling og de umiddelbare framtidsutsiktene er ansett som gode. Det er for øyeblikket en stabil BNP vekst i Norge samtidig som det er et meget lavt inflasjonsnivå. Arbeidsledigheten er lav, sysselsetting er høy, og de fleste makroøkonomiske indikatorer er positive. I motsetning til flere store og viktige handelspartnere, opplever Norge i disse dager stabil vekst i de fleste økonomiske nøkkelindikatorer. Statistisk Sentralbyrå, så vel som Norges Bank spår en moderat til høy konjunkturoppgang frem til 2015 med en vekst i BNP som vil ligge godt over snittet i både EU og OECD. Inflasjonsnivået har i lang tid ligget godt under målet til sentralbanken på 2,5 prosent i året. Den lave inflasjonsgraden har blant annet medført at vi for tiden opplever en meget sterk reallønnsvekst, i både historisk og europeisk kontekst. Selv om dette har pågått over lang tid, har det spisset seg spesielt den siste tiden og har resultert i at Norge nå har et lønnsnivå som ligger på om lag 35 prosent over nivået for resten av Norden, og følgelig enda lenger over snittet ellers i Europa. 1 Direkteavkastning/yield defineres som driftsnetto (leieinntekter fratrukket driftskostnader) dividert med eiendommens verdi. Gitt uendret driftsnetto vil en yield-økning gi lavere eiendomsverdi, mens en yield-reduksjon vil gi høyere eiendomsverdi. 8 Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS

9 Kontorleiesyklus i Norden, Q412 Helsinki Oslo, Stockholm Göteborg Den norske kronekursen ble i desember 2012 handlet til den høyeste verdien mot annen nøkkelvaluta siden I et allerede presset eksportmarked bidrar den høye norske kronekursen til svekket konkurranseevne for norske bedrifter innenfor tradisjonell eksport. Mens kjøpekraften har økt over lang tid, viser detaljhandelen nå en klart svakere utvikling. Den europeiske statsgjeldskrisen har fått konsekvenser også for den norske økonomien. Tross god inntektsvekst i Norge, drevet av høy sysselsetting og gode lønnsoppgjør, er spareraten til norske husholdninger høyere enn tidligere. Oppsummert så skiller norsk økonomi seg positivt ut fra den generelle utviklingen i Europa på en rekke områder. BNP veksten var på 3,5 prosent i 2012 og arbeidsmarkedet er sterkt med økende sysselsetting og en arbeidsledighet på tre prosent. Privat forbruk økte med cirka 3,3 prosent i 2012 og boligprisene stiger i takt med sterk befolkningsvekst, spesielt i de største byene. Disse forholdene, supplert med betydelige verdier i Statens pensjonsfond utland og fortsatt mulighet til å senke styringsrenten ytterligere, gjør at Norge har en unik finansiell handlingsfrihet sammenlignet med de fleste andre økonomier. Kilde: DNB, SSB Eiendomsmarkedet i Norge Transaksjonsvolumet som ble observert i 2012 var det høyeste nivået siden Det var spesielt to ting som skilte seg ut i forhenværende år. Vi så blant annet en meget sterk økning i kjøp av utviklingseiendommer som i stor grad er påtenkt for konvertering til boligeiendom. I tillegg har en uvanlig stor andel av årets transaksjoner funnet sted innenfor handelseiendom. Dette skyldes flere store porteføljesalg innenfor kjøpesentersegmentet der blant annet den største eiendomstransaksjon i 2012 skjedde. Likevel var kontor den største sektoren innenfor næringseiendom også i 2012, som sto for nærmere 42 prosent av totalomsetningen. I 2012 ble det registrert næringseiendomstransaksjoner for 52,2 milliarder norske kroner innenfor sektorene kontor, handel, hotell, utvikling, logistikk og «andre» (skoler, museum o.l.)., som er en oppgang fra 35 milliarder i Det som kan betegnes som noe uvanlig var at de fem største transaksjonene i 2012 utgjorde nærmere 21 milliarder norske kroner og dermed rett i overkant av 40 prosent av det totale transaksjonsvolumet i Av det totale transaksjonsvolumet på 52,2 milliarder kom også i overkant av 18 milliarder i løpet av årets to siste måneder. Likevel trenger dette nødvendigvis ikke å gi en pekepinn på hvordan 2013 vil utarte seg. Det faktum at kun fem transaksjoner sto bak over 40 prosent av den totale omsetningen kan gjøre at transaksjonsvolumet i 2013 kan ende opp noe lavere sammenlignet med i Et annet trekk er at investorene har kastet sine øyne på boligmarkedet. Stor befolkningsvekst og lav boligbygging holder boligprisene høye. Prisveksten ser ikke ut til å avta, og det er liten tro på at dette er en boligboble som vil sprekke. I storbyene kan driverne for høyere boligpriser være av noe forskjellig art, men felles for alle er en kraftig befolkningsvekst. Dette har medført et press i boligmarkedet, ikke minst når det gjelder leieprisene på boliger. Så langt i 2013 utgjør boligrelaterte transaksjoner vel 30 prosent av volumet, mot et nivå på cirka fem prosent de foregående årene. Flere aktører har så langt i 2013 signalisert en økende investeringsvilje, og mange vil utnytte det lave rentenivået til å gjøre gunstige investeringer. Så snart bankene får større klarhet i hvordan det fremtidige rammeverket vi påvirke deres virksomhet forventes mulighetene for bankfinansiering å kunne bedres. Kilder: DNB, Colliers Makroøkonomisk utvikling i Sverige BNP-veksten var 0,8 prosent i 2012, noe som er en betydelig reduksjon i forhold til nivået i 2011 som var på cirka fire prosent. Riksbanken forventer fortsatt lav vekst i 2013 med et anslag på 1,2 prosent. Det forventes at Riksbanken vil holde styringsrenten uendret til begynnelsen av 2014, noe som er nødvendig for å stimulere veksten fremover. Gjeldskrisen i eurosonen er fortsatt en usikkerhetsfaktor som påvirker vekstutsiktene i Sverige for det kommende året. 70 prosent av den svenske eksporten Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS 9

10 Hovednettverket for logistikk i Norden Örebro Helsinki Oslo Stockholm Göteborg Copenhagen Norrköping/Linköping Jönköping Malmö Kilde: ING Real Estate går til Europa, som befinner seg i resesjon og utsiktene for vekst i 2013 er også lave. Den positive utviklingen i arbeidsmarkedet i Sverige stoppet opp mot slutten av 2011 og arbeidsledigheten er nå 8,5 prosent. Produksjons- og anleggsvirksomheter har det spesielt utfordrende. Ordre- og byggeproduksjon har falt og bedriftene har kuttet ned ytterligere i staben. Det forventes at arbeidsledigheten fortsatt vil være høy frem til 2014, før den forventes å synke igjen. Det er fortsatt usikkerhet i forventninger blant husholdninger og bedrifter som uttrykkes gjennom forsiktighet og utsatte investeringer. Det er allikevel noen lyspunkter i omverdenen som kan indikere en raskere gjenoppretting for vekst i den svenske økonomien. Veksten i mange fremvoksende økonomier er sterk og de økonomiske utsiktene i USA forbedres stadig. Med positive vekstsignaler og redusert finansiell uro forventes forbruket i Sverige å ta seg opp igjen i tiden fremover. Investorenes fokus ligger fortsatt i segmenter med relativt lav risiko som boliger samt i vekstområder, primært i de største byene. Med gradvis redusert frykt i finansmarkedene og vedvarende lave renter forventes det økt etterspørsel etter mer risikable aktiva med høyere forventet avkastning. Således forventes det også økt appetitt for risiko også i eiendomsmarkedet i tiden fremover. Kilder: SCB, Riksbanken Eiendomsmarkedet i Sverige Aktiviteten i eiendomsmarkedet tok seg kraftig opp i fjerde kvartal 2012 med et transaksjonsvolum på 49 milliarder svenske kroner, noe som utgjorde drøyt 40 prosent av hele transaksjonsvolumet for Utenlandske aktører utgjorde i andre halvår cirka 45 prosent av transaksjonsvolumet i Sverige og ligger med det langt høyere enn de andre nordiske landene der tilsvarende andel ligger under 10 prosent. En betydelig andel av transaksjonene skjer i de sentrale områdene i de største byene, mens sekundære beliggenheter fortsatt er mindre attraktive. Her er tilgangen på fremmedkapital også mer begrenset. Avkastningsnivåene har ligget forholdsvis stabile gjennom 2012 og det forventes heller ingen større endringer i Leienivåene har også ligget forholdvis stabilt det siste året med unntak av de beste lokasjonene i Stockholm og Göteborg som har hatt en leievekst på inntil fem prosent. Det forventes en flat utvikling i Göteborg hadde en positiv utvikling i ledigheten i 2012 og ved inngangen til 2013 var ledigheten kun 6,5 prosent som er det laveste på ti år. I Stockholm økte ledigheten noe i andre halvår av 2012 og var på 9,6 prosent ved årsskifte. Det har blitt mer vanlig å søke alternative finansieringskilder som obligasjonslån ettersom bankene fortsatt er relativt tilbakeholdne med å låne ut penger. I første del av 2013 har det likevel vært tegn som tyder på at flere banker igjen er mer aktive på finansieringssiden. Det forventes likevel at tilgjengeligheten på kreditt fortsatt vil være stram og at marginene fortsatt vil være høye i tiden fremover. Det antas derfor at markedet fortsatt vil domineres av egenkapitalinvestorer og institusjonelle investorer med god tilgang på kapital. Kilder: Newsec, JLL Makroøkonomisk utvikling i Finland Den finske økonomien viste god vekst gjennom de tre første kvartalene i 2011, men opplevde at veksten avtok i fjerde kvartal som følge av den psykologiske effekten av nedturen i Europa startet med en veldig høy vekst i første kvartal med en etterfølgende nedgang i andre kvartal. Totalt sett havnet BNP-veksten i 2012 på cirka 1,5 prosent. Inflasjonen var på 2,8 prosent i 2012, og det er forventet at inflasjonen skal falle tilbake til 2,2 prosent i 2013 og 2,1 prosent i Arbeidsledigheten er 7,7 prosent og er forventet å øke til 8,1 prosent i løpet av 2013 for så å stabilisere seg på rundt 8 prosent. Den finske økonomien er drevet av eksport hvor i overkant av 40 prosent av BNP er generert i denne sektoren. Eiendomsmarkedet i Finland Transaksjonsnivået i investormarkedet i 2012 var cirka 2,1 milliarder euro, en økning på 16 prosent fra Av alle transaksjoner ble cirka 45 prosent gjennomført i Helsinki 10 Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS

11 BNP-vekst i Tyskland og EU 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % Kilde: IMF, ECB e Tyskland EU sentrum. Det er finske investorer som har vært mest aktive i dette markedet de siste fire årene, mens den utenlandske andelen har stabilisert seg på nivået fra De meste aktive utenlandske investorgruppene kommer fra Tyskland og Sverige. Totalt sett er etterspørselen etter kontorlokaler høy. Et relativt lavt antall kvadratmeter nye kontorlokaler kom på markedet i 2011, men et stort antall nye prosjekter som ble igangsatt i 2011 har kommet inn på markedet i Det pågår også flere nye prosjekter som vil bli ferdigstilt de neste årene. Men mange utviklere avventer tegn på et bedre økonomisk klima eller en garantert utleiegrad før de setter i gang nye prosjekter. Tilførsel av nye lokaler i 2012 var rundt kvadratmeter, bestående av cirka kvadratmeter i nye utbygginger og om lag kvadratmeter i renoverte lokaler. I 2013 forventes en tilførsel av nye kvadratmeter. Det er en relativt stabil etterspørsel etter førsteklasses kontorer i Finland og leieprisene har steget noe det siste året. I Helsinki CBD 2 var det fem prosent ledighet i tredje kvartal 2012, noe som er på samme nivå som i Dette indikerer at de mest sentrale områdene har beholdt sin attraktivitet. Det er forventet at ledigheten vil øke i 2013 som følge av økt tilførsel av lokaler og noe utflytting til rimeligere lokaler utenfor CBD. Kilde: DTZ/ Newsec Makroøkonomisk utvikling i Latvia Den latviske økonomien viste positiv utvikling også 2012 og BNP økte med i overkant av fem prosent. For 2013 forventes en BNP vekst med 3,8 prosent og fem prosent i Statlig forbruk ble redusert med 2,8 prosent og budsjettunderskuddet krympet fra fire prosent i 2011 til 1,2 prosent i Dette medfører at Latvia forventes å oppfylle EU/ECBs kriterier for å bli med i Eurosonen fra Arbeidsledigheten har falt jevnt og var ved utgangen av 2012 på 10,5 prosent og det forventes en fortsatt nedgang i de kommende årene. Veksten i detaljhandelen har fortsatt sin innhenting og økt med 9,7 prosent i 2012 målt mot samme måned året før. Spesielt har konsum av klær og elektriske artikler økt mot nivåene før finanskrisen. Kilde: Newsec, SEB Eiendomsmarkedet i Latvia Investeringsvolumet i det baltiske markedet ble svakere enn ventet i 2012, med et volum som var over 40 prosent lavere sammenlignet med I 2012 var det en vesentlig økning på tilbudssiden med flere gode eiendommer ute på markedet. Baltikum blir vurdert som attraktivt av flere internasjonale investorer. Flere større internasjonale fond med investeringer i Baltikum nærmer seg endelig avviklingstid og flere har startet salgsprosessen. Dette har gjort at mer internasjonal kapital har kommet til markedet for investeringer i regionen, sammen med ny kapital fra nye fond av mindre størrelse. Verdiene av eiendommer i den baltiske regionen falt dramatisk gjennom 2008 og 2009, men har vist klar bedring de siste årene for gode objekter. Det er forventet at denne trenden vil fortsette og at risikopremiene i dette markedet vil bli redusert etter hvert som veksten fortsetter å tilta. Tilførsel av ny kapital i markedet vil trolig føre til en fortsatt god utvikling for de beste eiendommene. Kilde: Newsec Makroøkonomisk utvikling i Tyskland Tysk økonomi har hatt to gode år i 2010 og 2011, men 2012 opplevde Tyskland en noe svakere økonomi og BNP veksten endte på 0,9 prosent. Den svake trenden forventes å fortsette inn i 2013 da markedet har stor usikkerhet tilknyttet den endelige løsningen på euro krisen og BNP veksten er estimert til 0,6 prosent. Denne usikkerheten samt Tysklands sentrale rolle i løsningen har en negativ effekt på Tysklands økonomi på to spesifikke områder. For det første har Tysklands regjering allerede bidratt med garantier på flere hundre milliarder euro og derfor er denne kapitalen 2 Central Business District (det mest attraktive forretningsområde i en by) Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS 11

12 ikke tilgjengelig for nasjonale investeringer. Det andre området dette spiller en negativ effekt for er den tyske ettersom eurosonen står for 40 prosent av eksportmarkedet til Tyskland. Arbeidsledigheten i Tyskland har økt noe i starten av 2012 og var på 6,8 prosent per september, men en sterk avslutning på året gjorde at ledigheten var redusert til 5,9 prosent ved siste måling i januar Inflasjonen i Tyskland er nå på to prosent, noe som er noe høyere enn målsettingen for den Europeiske Sentralbanken. Kilde: Destatis. Postbank, IMF, Savilles Makroøkonomisk utvikling i USA Nøkkelkarakteristikken for 2012 var usikkerhet. Presidentvalget og budsjettkrisen i USA, ofte omtalt som «the fiscal cliff», gjorde at bedrifter og forbrukere fikk lavere appetitt for risiko. Til tross for bedre balanse og økende fortjeneste var bedrifter motvillige til å ansette og forbrukerne var nølende til å bruke penger før det var mer klarhet i det politiske og finansielle miljøet. Som et resultat vokste den amerikanske økonomien langsomt i 2012 med en BNP vekst på 2,2 prosent, opp fra 1,8 prosent i Dermed var det tredje året på rad med vekst på under 2,5 prosent et faktum. To lyspunkter i den nasjonale økonomiske ytelsen var energi- og teknologisektoren, hvor sysselsettingen økte og investeringene var høy. Etter en BNP-vekst på 3,1 prosent i tredje kvartal 2012, hadde den amerikanske økonomien i fjerde kvartal 2012 en uventet tilbakegang på -0,1 prosent, som en følge av lavere lageroppbygging, en betydelig reduksjon i offentlige utgifter og lavere eksport. I 2013 forventes det en BNP-vekst i USA på 2,5 til 3,0 prosent og i 2014 en ytterligere økning mellom 3,0 og 3,8 prosent. Arbeidsledigheten i USA falt til 7,7 prosent i februar 2013, en liten nedgang sammenlignet med nivået for seks måneder siden da arbeidsledigheten var 8,2 prosent. Det private forbruket er en av de viktigste faktorene i den amerikanske økonomien. Til tross for den truende «fiscal cliff» og orkanen Sandy, økte forbruksveksten til 2,2 prosent i fjerde kvartal 2012, opp fra 1,6 prosent i tredje kvartal. Bedriftsinvesteringene økte med 8,4 prosent, sammenlignet med -1,8 i tredje kvartal, mens boliginvesteringene økte med så mye som 15,3 prosent. Kilder: U.S. Bureau of Labor Statistics, IMF, Federal Reserve Kontormarkedet i Denver (CBD) Arbeidsledigheten i Denver var i oktober 7,7 prosent, ned 0,4 prosent fra et år tidligere. Nye arbeidsplasser blir skapt spesielt i olje- og gass, konstruksjon, helse og utdanningsindustrien. I løpet av det siste året har tre prosent av veksten i sysselsettingen blitt drevet av olje- og gassindustrien i Denver. Denne sysselsettingsveksten er forventet å fortsette, noe som bidrar til å stabilisere den økonomiske veksten på mellomlang sikt. Som en konsekvens forventes det at kontoretterspørselen vil akselerere gjennom 2013, noe som forventes å bidra til å øke leieprisene i de fleste delmarkedene. Lobbyområdet på hotellet i Arlington Utleieaktiviteten i kontormarkedet i Denver var lavere i siste del av 2012 sammenlignet med 2011, men likevel var det en underliggende positiv trend i markedet gjennom året. 12 Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS

13 Kontorleiesyklus i USA, Q412 Denver New York USA Ledigheten i Denver falt fra 15,7 til 15,4 prosent gjennom CBD hadde også god etterspørsel etter kontorlokaler og gjennomsnittlige leiepriser økte med 4,4 prosent gjennom året. Veksten i olje og gassektoren vil fortsette å være en økonomisk driver i Denver i årene fremover og utleieaktiviteten forventes å øke de nærmeste kvartalene blant annet som en følge av dette. Det pågår også et skift i forhandlingsmakten i markedet og gårdeierne tilbyr stadig mindre leie frie perioder og enklere oppgraderinger i forbindelse med inngåelse av nye leieavtaler. Dette, sammen med en fortsatt positiv utvikling i sysselsettingen, forventes å påvirke leiemarkedet i Denver positivt gjennom Kilder: JLL, Cushman & Wakefield USA på 6,5 prosent i I 2013 forventes det at denne positive utviklingen fortsetter og at inntektene vil øke med cirka seks prosent, hovedsakelig drevet av høyere inntekter per utleid rom. I tråd med den generelle positive utviklingen i hotellmarkedet i USA forventes det også en positiv utvikling i Washingtonområdet fremover. Totalt sett estimeres det med en inntektsvekst på cirka fem prosent i Kilder: Hotel Horizons, Marcus & Millichap Kontormarkedet i New York Downtown Manhattan Skader og ødeleggelser forårsaket av orkanen Sandy reduserte sysselsettingen i New York City i fjerde kvartal i Denne nedgangen vil sannsynligvis bli gjenvunnet igjen relativt raskt og byens økonomi er forventet å vokse moderat i Manhattan hadde en betydelig økning i fremleie av kontorlokaler gjennom året og ledigheten utviklet seg positivt i Ved utgangen av året var ledigheten cirka 8,8 prosent, sammenlignet med 10,1 prosent ett år tidligere. Manhattans leiepriser steg med nærmere ti prosent i Økningen var høyest i Midtown, men også Downtown hadde en positiv utvikling. Det forventes at den positive utviklingen i kontormarkedet fortsetter i Kilder: Cushman & Wakefield, Colliers Hotellmarkedet i USA/Washington DC Det var en positiv utvikling i hotellmarkedet i USA i Spesielt er det høyere aktivitet fra forretningsreisende som bidro til en økning i belegget på 2,2 prosentpoeng og en økning i inntektene per utleid rom på 4,2 prosent for Totalt sett ga dette en økning i inntektene for hotellsektoren i One Alliance Center, USA Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS 13

14 Skårersletta Norge Skedsmokorset Slattum R o m e r i k e Skillebekk Kjeller 22 Skjetten 150 er vei n ie Alna k Kir Frogner Lysaker 191 Strømmen Lørenskog Rælingen OSLO 161 Gamle Oslo E6 Østensjø ien rgve Langøyene Ulvøya Malmøya Ekebe Største leietaker i bygget er Apokjeden, som har cirka syvstabekk år igjen av leiekontrakten. Cirka 900 kvadratmeter som har Fornebu stått ledige lenge ble leid ut til Apokjeden på samme Oslofjorden betingelser som eksisterende leieavtale fra 1. januar Bygget er dermed fullt utleid. NBN har i forbindelse med inngåelse av den nye leieavtalen gitt et investeringsbidrag Nesodden på kroner som skal benyttes til oppgraderinger av kantinen i bygget Sagene e ev Lillestrøm Østre Ak Nordre Aker ien Stovner Grorud veien E 18 Fetve Mosse Skårersletta 55 ligger i Lørenskog kommune, i utviklingsaksen mot Gardermoen. Bygget er på cirka kvadratmeter der hoveddelen er lager, mens det resterendevestre Aker er kontor- og butikklokaler. Eiendommen har også en uendelig bruksrett til 141 parkeringsplasser som kan benyttes av byggets leietakere. E Søndre Nordstrand 156 Fremover vil forvaltningen fokusere på å holde en tett dialog med leietakerne for å sikre at eiendommen tilfredsstiller leietakernes behov. Det vil også være fokus på å opprettholde godt vedlikehold av eiendommen samt optimering av driften for å holde driftskostnadene nede. Andel av årlige leieinntekter 4% Klemetsrud E 18 Torget Oppegård Nøkkeldata Land Prosjekttype Eierandel Areal Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS 100 % kvm Budsjetterte leieinntekter 2013 MNOK 23 Teknisk og økonomisk forvalter Basale Investeringsår 14 Norge Kontor/lager 2006

15 North Bergen Union City Central Park Manhattan Island Wall Street USA 44 Wall Street er en 24 etasjers høy kontorbygning lokalisert ved New York børsen og Trump Center. Beliggenheten er sentral i New Yorks finansdistrikt på nedre del av Manhattan. Bygget består hovedsakelig av kontorarealer, men også noe butikk og lagerlokaler. Bygget ble opprinnelig bygget for The Bank of America i Høye takkonstruksjoner med store vinduer gir attraktive kontorlokaler. I løpet av 2012 ble det gjennomført en fusjon i selskapet som gjør at NBN har økt eierandelen i bygget fra 78 til 100 prosent. Som en følge av dette har ikke lenger Swig Equities og Baruch noe eierskap i selskapet som eier eiendommen. ABS Partners, som er en av de ledende eiendomsforvalterne på Manhattan, er ansvarlig for utleie og forvaltning av bygget. Communipaw Liberty State Park Washington Park Jersey City Palisade Ave Ellis Island Weehawken Washington Bvd Clinton StSt. Washington St. Hoboken Holland Tunnel Lincoln Tunnel NEW YORK 478 Governors Island Joe Dimaggio Hwy 9 A Hudson St Broadway 11 th Ave 12 th Ave FDR Dr N W 23 rd St 6 th Ave Greewich Village Canal St 12 th Ave 495 Broadway Brooklyn Bridge Furman St Manhattan Bridge W 34rd St 2 nd Ave East Broadway 278 Broadway Delancey St 1 st. Ave Brooklyn E 34rd St Franklin D. Roosevelt Dr Franklin D. Roosevelt Dr Fort Greene Greenpoint Williamsburg st W I andre halvår av 2012 var det en positiv utvikling i kontormarkedet på nedre del av Manhattan og interessen fra nye potensielle leietakere har vært økende. I tillegg har flere av de eksisterende leietakerne ekspandert i bygget og utvidet sine leieavtaler. Det er også signert leieavtaler med flere nye leietakere. På tross av at flere tidligere leietakere har flyttet ut av bygget er ledigheten redusert fra cirka 25 til cirka 18 prosent de siste seks månedene. For å gjøre ledige kontorlokaler mer presentable for potensielle leietakere er det i løpet av det siste halve året gjennomført et pilotprosjekt der en kontoretasje på cirka kvadratmeter er bygget om til fem moderne kontorlokaler på kvadratmeter. Responsen i markedet har vært god og flere nye leieavtaler er signert de siste månedene. Leienivået på disse avtalene ligger cirka 20 prosent høyere sammenlignet med gjennomsnittlig leienivå i På bakgrunn av dette vil det i 2013 gjennomføres et tilsvarende oppgraderingsprosjekt i femte etasje. Det forventes at ledigheten i bygget vil kunne reduseres til under 15 prosent i løpet av Nøkkeldata Land USA Prosjekttype Kontor Eierandel 78,2 % Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2013 MNOK 59 Teknisk og økonomisk forvalter ABS Partners Investeringsår 2006 Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS 15

16 Colorado Bldv Matrix Financial Center, USA Matrix Financial Center er et 24 etasjers kontorbygg på cirka kvadratmeter. Eiendommen ligger sentralt i Denvers finansielle distrikt (CBD) med kort avstand til mer enn 50 restauranter og 16 hoteller. 92 prosent av det utleiebare arealet består av kontor, mens øvrig areal inkluderer blant annet handelslokaler på bakkeplan. Denver er en by i utvikling, og selskaper innenfor olje og energisektoren er de mest fremtredende. Infrastrukturen i Denver vil utbedres vesentlig de nærmeste årene med et nytt omfattende tognettverk som er planlagt for å bedre tilgjengeligheten fra utkantstrøkene inn til sentrum. Eiendommen eies sammen med en norsk eiendomsinvestor med god kjennskap til eiendomsmarkedet i Denver. Toma West Management forvalter bygget, og er samtidig ansvarlig for utleie. Selskapets største leietaker, United Western Bank, gikk konkurs i februar Deler av konkursboet ble kjøpt opp First Citizens Bank, og de fleste leiekontraktene løp derfor videre frem til Det ble i løpet av høsten 2012 klart at First Citizens Bank vil flytte ut av sine bank- og kontorlokaler på cirka kvadratmeter i april Dette utgjør cirka 20 prosent av utleiebart areal og gjør at ledigheten i bygget nå er cirka 30 prosent. På bakgrunn av dette ble det i 2012 Applewood Green Mountain Open Space Standley Lake Regional Park Wildlife Ref Mt Olivet Edgemont Green Mountain Village Bear Creek Lake Park Arvada Lakewood Westminister Mountain Wheat View Ridge Edgewater W 6th Ave Lakeside Spivak Denver Boulder Turnpike 76 Federal Heights Zuni 70 Sheridan Bow Mar Columbine Valley Western Hills N Valley Hwy College View DENVER Littleton Thomton North Washington Lawrence St Alamo Placita 85 Englewood Cherry Hills Village Commerce City Glendale Cherry Ridge Sandtown Greenwood Village Centennial Hezeltine Eno Hezeltine Heights Irondale Sullivan Rockey Mountain Arsenal National Refuge Montbello Sable Cherry Creek State Park Aurora engasjert en Columbine erfaren lokal eiendomsmegler som har i Hills oppdrag å leie ut de ledige lokalene. Flere leietakere er interessert i å leie disse lokalene og målet er å finne nye leietakere så raskt som mulig. Foxfield Buckley AFB Det har vært bra etterspørsel etter mindre kontorlokaler sentralt i Denver gjennom 2012 og det ble signert flere nye leieavtaler i bygget gjennom året. Det forventes at denne positive utviklingen vil fortsette gjennom Rolla COLORADO W. Coldfax Ave Andel av årlige leieinntekter 2 % Nøkkeldata Land USA Prosjekttype Kontor Eierandel 65 % Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2013 MNOK 10 Teknisk og økonomisk forvalter Toma West Management Investeringsår Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS

17 Arlington USA West Arlington Gateway er et 15-etasjers hotell bestående av 336 rom og med konferanselokaler på cirka kvadratmeter. Hotellet har en sentral plassering i bydelen Ballston i Arlington, i nærhet til hovedfartsåren inn til det som er regnet for å være den mest dynamiske forstaden til Washington DC. Området har opplevd en sterk økonomisk vekst, og forstaden har vokst markant de siste årene. Etter en restrukturering av samarbeidsavtalen som ble gjennomført i slutten av 2012 har NBN økt sin eierandel i hotellet fra 50 til 64 prosent. JBG Companies har redusert sin eierandel fra 50 til 36 prosent. Operatør avtalen er også sagt opp og Crescent Hotels and Resorts tok over driften av hotellet per 1. april Tvers over gaten fra hotellet er et stort utviklingsprosjekt som inkluderer både leiligheter, kontorer og handelslokaler ferdigstilt. Dette forventes å bidra positivt til utviklingen av området fremover. I tillegg skaper det nye muligheter for å tiltrekke seg forretningskunder til hotellet. George Washington Memorial Pkwy Glover Archibold Park Canal Rd NW Woodmont Highlands Arlington Lyon park Fort Myer Arlington Heights Colonial Village Westmont Arlington Blvd Army and Navy Country Club Douglas park Fort Barnard Washington Blwd Georgetown University Arlington National Cemetery Rock Creek and Potomac Parkway Route 66 WASHINGTON D. C. White House MARYLAND Hotellet hadde Heights en svakere utvikling enn ventet i 2012 og totalt Bolling AFB sett var inntektene Arlandria på cirka samme nivå som i I 2013 forventes det en inntektsøkning på to til tre prosent. Henry G. Shirley Memorial Hwy Beverly Hills District of Columbia 395 Theodor Roosevelt Island The Pentagon George Washington University Jefferson Davis Hwy Addison Heights Aurora Hills George Washington Memorial Pkwy The Elipse Constitution Ave NW West Potomac Park independence Ave SW P o t o m a c 110 Reagan National Airport 15th St NW East Potomac Park Ledroit Park Rhode Island Ave NE 7th St NW SW Fwy Bloomingdale 395 Eckington N Capitol St NW United Stated Capitol S. Capitol St SE 295 Congress Heights Andel av årlige leieinntekter 13 % Nøkkeldata Land USA Prosjekttype Hotell Eierandel 49,9 % Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2013 MNOK 84 Teknisk og økonomisk forvalter Cresent Hotels and Resorts Investeringsår 2006 Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS 17

18 Riga Latvia Grâvis Sarkandaugava Kundzinsafa Eiendommene i Riga består av de tre kjøpesentrene Alfa, Mols og Dole. Kjøpesentrene ligger langs viktige hovedinnfartsårer til Riga og omfatter cirka kvadratmeter utleibart areal. Ratsupe Spilve Podrags Duntes iela Ciekurkalns E 77 Smerlis Brivibas gatve Jugla Alfa er et av Rigas største og mest moderne kjøpesentre, og var det første bilbaserte senteret i Latvia. Senteret ble åpnet i 2001, men ble betydelig ekspandert i 2004 og i Det nyeste tilbygget til Alfa ble ferdigstilt i 2008 og inneholder blant annet åtte kinosaler og butikker som Mango og Zara. Det totale arealet er for Alfa nå kvadratmeter. Den siste satsingen er i tråd med kundenes ønsker om kombinasjon av shopping og underholdning på samme sted, og også et strategisk valg for å posisjonere seg i forhold til konkurrentene. Mols er totalt kvadratmeter og Dole er kvadratmeter. Den løpende driften i sentrene i Riga viser fortsatt en positiv trend og porteføljen genererer god kontantstrøm fra driften. Aktiv og god forvaltning har medført lav ledighet i sentrene, noe som har bidratt til å holde kundeattraktiviteten oppe. Hennes & Mauritz åpnet sine to første butikker i Baltikum i 2012, hvorav en av disse butikkene var på Alfa-senteret i Riga. Butikken åpnet 29. september 2012 etter en omfattende ombygging som også medførte en del flytting og ombygging for eksisterende leietakere. Lokalene går over to plan og er på totalt kvadratmeter. Omsetningen for butikken er høyere enn forventet og påvirker senterets totale omsetning og attraktivitet positivt. Verditakster innhentet siste år indikerer at verdiene har fortsatt sin positive utvikling siden refinansieringen som ble gjennomført i Refinansieringen medførte en ekstraordinær nedbetaling av gjeld på 14,5 millioner euro. Som en kompensasjon for dette godkjente banken en midlertidig opphevelse av visse krav i låneavtalen, knyttet til forholdet mellom belåning og markedsverdi på Lucavsala Kipsala Lielirbes iela E 22 Têrinji Bierinji Mårupe A 8 Centra Rajons Kliversala Krisjäna Valdemära iela Mucasala Purvciems RIGA Plavnieki Ziepriakkaina iela Šosciems Katlakalns Krustkaini Vienibas gatve A 10 Biekensala Atgazene E 77 Lucavsala A 7 Brivibas gatve E 22 A 2 Krasta iela D a u g a v a Darzciems A 6 Kengarags E 22 Lubânas iela Maskavas iela P 4 Gaisma eiendommene, Tiraine Râmava gjeldende ut Câlissils Selskapet er nå godt innenfor disse terskelverdiene. Baloẑi Nøkkeldata Land Latvia Prosjekttype Kjøpesentre Eierandel 100 % Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2013 MNOK 118 Teknisk og økonomisk forvalter Linstow Investeringsår 2006 P 2 Dreilini 18 Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS

19 Curanum Tyskland Ems Osnabrück Porteføljen består av eldreboliger i delstatsten Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Porteføljen består av syv bygg som ligger i Schwelm (to bygg), Ennepetal, Wuppertal, Hagen, Iserlohn og Gevelsberg. Som en del av tilbudet i eldreboligene inngår svømmebasseng, restaurant, bank og medisinsk behandling. I tillegg til dette inngår også attraktive parkarealer. Tyskland har en aldrende befolkning, og den demografiske situasjonen viser at aldersgruppen over 70 år er den eneste som er anslått å øke. Behovet for eldreboliger antas derfor å øke i årene som kommer. Arnhem Gelderland Liemburg Enschede Gelsenkirchen Duisburg Essen Düsseldorf Münster Bielefeld Ems Hamm Paderborn North Rhein Westphalia Dortmund Hagen Som en følge av lav inntjening i forhold til leieforpliktelsen varslet Curanum høsten 2011 at de ønsket seg ut av leieforholdet. Etter lengre tids forhandling ble partene i løpet av 2012 enige om en løsning der den årlige leien reduseres Liège fra 9,1 til 8,2 millioner euro. I tillegg skal NBN bekoste en oppgradering av eiendommene i porteføljen for totalt cirka 20 millioner norske kroner. På denne måten forventer selskapet at leieforholdet mot Curanum sikres ut kontraktsperioden som løper til Som en følge av lavere inntekter og større usikkerhet i forhold til fremtidig inntjening kom selskapet i løpet av 2012 i brudd med låneavtalen. Låneavtalen med banken er derfor Aachen Leverkusen Cologne Bonn Siegen omforhandlet. Dette innebærer blant annet at lånet skal nedbetales fra cirka 73 millioner euro til cirka 60 millioner euro frem til låneforfall i Det er planlagt en lovendring i Tyskland med virkning fra Dette vil kunne medføre krav til flere antall enkeltrom per pleiehjem og minimum størrelse per rom. Det er fortsatt usikkerhet i forhold til omfanget av disse lovendringene, men det er risiko for at dette vil kunne redusere det langsiktige inntektspotensialet for flere av eiendommene. Andel av årlige leieinntekter 10 % Nøkkeldata Land Tyskland Prosjekttype Eldrehjem Eierandel 100 % Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2013 MNOK 61 Teknisk og økonomisk forvalter Axion Consult Investeringsår 2006 Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS 19

20 Gävle Sverige Strömsbrovägen Eiendommen er sentralt plassert i Gävle sentrum rett ved siden av sentralbanestasjonen og byens handlegater. Hotellet har 186 rom samt en restaurant og en liten konferanseavdeling. Eiendommen ble totalskadet i en brann i 2005, og store deler av hotellet er totalrenovert. 58 rom i den delen som ble minst skadet ble gjenåpnet i mai 2006, mens de resterende rommene åpnet første kvartal Gävle ligger cirka 170 kilometer nord for Stockholm og har cirka innbyggere. Byen har godt utbygget infrastruktur med både motorvei og togforbindelse til Stockholm som tar cirka 80 minutter. NBN har en leiekontrakt med Scandic Hilton AB, en av Sveriges største hotelloperatører, som løper til 2026 med 100 % KPI-justering hvert år. Graflunds er økonomisk forvalter, mens Riksbyggen er ansvarlig for den tekniske forvaltningen av bygget. Den underliggende driften av hotellet er tilfredsstillende og kontantstrømmen i prosjektet ga i 2012 en avkastning på cirka fem prosent på innskutt egenkapital. En langsiktig Västra vägen Högskolan i Gävle Skånbergsleden 80 Boulognerskogen Valbogatan Hälsingegatan Kaplansgatan 80 Vallbacken Parkvägen Hälalngaleden Nygatan Norra Kungsgatan Staketgatan Hamiltongatan Sofiagatan GÄVLE Öster Södertull Brynäs Stenebergsparken vedlikeholdsplan følges for å sikre eiendommens tekniske standard. Det forventes at driften av hotellet vil være stabil og god også i Luthergatan Stora Esplanadgatan Kålhagsgatan Kasemgatan Parkvägen Fällskärsleden Södra Kopparslagarsgatan Kasemgatan Upplandsgatan Andel av årlige leieinntekter 2 % Nøkkeldata Land Sverige Prosjekttype Hotell Eierandel 100 % Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2013 MNOK 10 Teknisk og økonomisk forvalter Riksbyggen/Graflunds Investeringsår Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS

21 Västerås 2. Alvesta 3. Tomleboda, Stockholm 4. Göteborg 5. Jönköping 6. Vasslan Stockholm 7. Vevaxeln, Malmö Sundsvall Luleå Stella Sverige Umeå NBN III eier 75 prosent av Terminal Real Estate Sweden AB (TRES) som eier en logistikkportefølje med spredt beliggenhet i Sverige. Global Eiendom Utbetaling Norge 2007 AS eier resterende 25 prosent av selskapet. Eiendommene er beliggende strategisk i forhold til transportmuligheter, det være seg jernbane-, vei- eller flytransport. Totalt består porteføljen av cirka kvadratmeter fordelt på 12 eiendommer. Stockholm, Göteborg og Malmö er naturlige logistikksentra i Sverige. Hit går hovedveiene og jernbane. I tillegg har disse byene mye internasjonal varetransport med fly og båt. De øvrige stedene ligger også sentralt i Sveriges logistikk-nettverk med tilknytning til de store europaveiene E4, E6, E20 samt jernbanenettet. Göteborg Karlstad Malmö Östersund Söderhamn Eskilstuna STOCKHOLM Linköping Jönköping TRES er enige med Posten om en avtale på Tomteboda i Stockholm som innebærer at Posten gradvis vil flytte ut av sine lokaler i løpet av 2014 og Storstockholms Lokaltrafik (SL) vil i samme periode gradvis flytte inn i eiendommen og ta over kvm som Posten leier i dag. Avtalene med SL og Posten sikrer at leieinntektene på eiendommen vil opprettholdes på dagens nivå frem til utgangen av Posten vil flytte ut av eiendommen i Västerås i løpet av En dedikert prosjektgruppe jobber med å finne nye leietakere til eiendommen som har et utleiebart areal på cirka kvadratmeter. På bakgrunn av økt aktivitet på pakketerminalen i Jönköping har TRES besluttet å gjøre en omfattende investering på eiendommen. Utleiebart areal vil utvides fra cirka kvadratmeter til cirka kvadratmeter. TRES har i forbindelse med denne investeringen signert en 15-års leieavtale med Posten. Avtalen vil øke de årlige leieinntektene med cirka 10 millioner norske kroner fra 1. april Selskapet har fortsatt noen ledige arealer i Årstad, Norrköping, Linköping og Malmö på totalt cirka kvadratmeter. Det er inngått avtaler med eksterne utleiemeglere for å sette ekstra trykk på dette arbeidet. Ledigheten i porteføljen er cirka tre prosent. Den underliggende driften har vært god i 2012, og den samme stabile utvikling forventes i Porteføljen genererer god kontantstrøm fra driften og avkastningen før ekstraordinære investeringer var på cirka 64 millioner norske kroner i Dette gir en avkastning på innskutt kapital på cirka 6,5 prosent. Nøkkeldata Land Prosjekttype Sverige Logistikk Eierandel 75 % Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2013 MNOK 223 Teknisk og økonomisk forvalter Riksbyggen/Newsec Investeringsår 2007 Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS 21

22 Alpha Finland Porteføljen består av kommersielle eiendommer i Finland i byene Hämeenlinna, Kemi, Masku og Kurikka. Butikklokaler utgjør 92 prosent av arealet, mens kontorlokaler utgjør 8 prosent. Samtlige bygg er av nyere dato, der alle har leiekontrakter med en gjennomsnittlig leielengde på cirka fem år. Byggene ligger i mindre finske byer, men de lokale beliggenhetene anses som gode med god tilgjengelighet. Vaasa Kokkola Oulu Lisalmi Kajaani Joensuu Etter lange forhandlinger med Senaatti (eiendomsforvalter for den finske stat) har selskapet lykkes med å få til en fornyet og utvidet konkrakt på bygget i Hämeenlinna. Som tidligere omtalt gikk en stor leietaker i dette bygget konkurs i 2010 noe som medførte et stort tap av løpende leieinntekter. Leietakeren leide cirka kvadratmeter. Disse lokalene har siden dette stått tomme. Den nye leieavtalen med Senaatti inne-bærer at deler av disse lokalene nå er utleid, samt at den eksisterende leiekontrakt med Senaatti er forlenget med to år. Totalt utgjør den nye kontrakten med Sennatti kvadratmeter. Dette innebær at bygget på nytt fremstår som mer aktivt med mindre ledige arealer. Restauranten som er på cirka 200 kvadratmeter er igjen leid ut og i tillegg har et ingeniørfirma inngått en ny leiekontrakt. En messehall på cirka 850 kvadratmeter står fortsatt ledig, men vil nå bli ombygd til kontorlokaler. Ledigheten på eiendommen er på cirka 20 prosent, en nedgang fra over 50 prosent ved inngangen til Andel av årlige leieinntekter 2 % For de andre tre eiendommene i porteføljen er det ingen ledighet og leietakerne, som i all hovedsak er tre store velkjente finske selskaper, har leieavtaler med lang løpetid. Tokmanni er den nest største butikkjeden i Finland og kan sammenlignes med ICA og COOP. Indoor og Keswell er en del av finske Kesko Group som er en av Finlands ledende handelsaktører. Nøkkeldata Land Prosjekttype Finland Kontor/butikk Eierandel 100 % Areal Pori Turku Tampere HELSINKI Hämeenlinna Kotka Savonlinna Mikkeli kvm Budsjetterte leieinntekter 2013 MNOK 14 Teknisk og økonomisk forvalter Newsec Investeringsår Årsrapport 2012, Næringsbygg Holding III AS

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS

Næringsbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS > 1 200 aksjonærer i Norge > 1 050 aksjonærer i Sverige Global Eiendom Vekst 2007 AS («GEV») Global Fastighet Tillväxt 2007 AB («GFT») 71,5 % 28,5

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport september 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport september 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Årsrapport 2011. Næringsbygg Holding III AS

Årsrapport 2011. Næringsbygg Holding III AS Årsrapport 2011 Næringsbygg Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2011... 5 Oversikt over Næringsbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Skårersletta kontor/lagerbygg

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Årsrapport 2010. Næringsbygg Holding III AS

Årsrapport 2010. Næringsbygg Holding III AS Årsrapport 2010 Næringsbygg Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Næringsbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Skårersletta kontor/lagerbygg

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 5 600 Aksjonærer i Norge Global Eiendom Utbetaling 2007 AS («GEU») 71 % Global Eiendom Utbetaling 25 % 80 % 80 % Stella (Logistikk Sverige) Waterfront

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport mars 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport mars 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport september 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport september 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS

Næringsbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjerkurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport september 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport september 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Investorrapport H2 12

Investorrapport H2 12 Investorrapport H2 2012 Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse I tredje kvartal 2012 så vi tendenser til at den negative trenden i det amerikanske markedet kan ha snudd. Fjerde kvartal viste imidlertid

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD 2 Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 KVARTALSRAPPORT MARS 2014

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2013

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2013 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport mars 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport mars 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport mars 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport mars 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport mars 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport mars 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD 2 Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport september 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport september 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Skipsholding 2 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport mars 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport mars 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Eiendomsoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Generelt om selskapet 7 2

Detaljer

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer