Økt læringsutbytte Informasjonsskriv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013"

Transkript

1 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv

2 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging... 5 Tidlig innsats økt læringsutbytte i barnehagene... 6 Lese- og skriveopplæring... 7 Program for systematisk lese- og skriveopplæring på trinn... 7 Den andre lese- og skriveopplæringen veiledet lesing på mellomtrinnet... 7 Lese- og skriveopplæring på ungdomstrinnet... 8 Skolebibliotek... 8 Realfag... 8 Engelsk... 9 Digitale ferdigheter... 9 Vurdering for læring... 9 Kompetanseutvikling Internasjonalt arbeid Nasjonale utviklingsprosjekter Helhetlig skoledag Satsing på ungdomstrinnet Vedlegg... 13

3 Situasjonsbeskrivelse Ringsaker kommune har elever i kommunale grunnskoler og om lag 80 elever i private skoler (per ). Elevene er fordelt på 16 barneskoler, 1 kombinert barne- og ungdomsskole og 4 ungdomsskoler. Skolene har dyktige skoleledere og lærere. Likevel ligger læringsresultatene for elever i Ringsaker under det som er ønskelig. Eksamensresultatene varierer en del over de senere årene, med unntak av engelsk som har en jevn god utvikling: Matematikk Norsk Engelsk Brumunddal 3,6 2,9 3 2,8 3,7 3,6 3,3 3,5 3,9 3,6 3,7 3,7 Brøttum 2,9 3 2,8 2,9 3 * 2,8 3,5 3,5 3,4 3,9 3,8 Furnes 3,5 3,2 2,8 2,9 3,3 3,5 3,5 2,9 3,7 3,5 4,2 3,7 Moelv 3,2 3 2,5 2,5 3,3 3,9 3,3 2,9 3,8 4 3,4 3,8 Nes 2,9 3 2,6 2,3 3,3 3,6 3,2 3,1 3,3 3,7 3,8 3,5 Ringsaker 3,3 3 2,7 2,7 3,4 3,7 3,2 3,2 3,7 3,7 3,8 3,7 Hedmark 3,2 3,1 2,9 2,9 3,4 3,6 3,4 3,3 3,7 3,7 3,7 3,7 Landet 3,4 3,2 3,1 3,1 3,5 3,5 3,5 3,4 3,8 3,8 3,8 3,8 Grunnskolepoeng Brumunddal 39,5 38,1 38,4 37,1 Brøttum 37,1 38, ,9 Furnes 40,4 37,1 37,4 36,9 Moelv 39,6 41,5 37,2 39,5 Nes 36,8 39, ,8 Ringsaker 39,1 38, ,0 Hedmark 38,4 39,1 38,9 39,1 Landet 39,5 39,9 39,9 40 Resultater fra de nasjonale prøvene er også varierende. I 2011 ble resultatene på 5. trinn bedre enn landsgjennomsnittet i både lesing og regning, mens det var en tilbakegang i 2012 med unntak av lesing på 9. trinn som er likt med landsgjennomsnittet. Lesing og regning er de helt grunnleggende ferdighetene. Disse ferdighetene er grunnlag for læring også i de andre fagene og må komme på plass tidlig. Hvis dette ikke kommer på plass tidlig, vil eleven slite gjennom hele skoleløpet. For å øke læringsutbyttet er det igangsatt et systematisk arbeid med formål å bedre resultatene på sikt. Dette arbeidet tar utgangspunkt i statlige føringer, forskning om læringsutbytte og erfaringer fra utviklingsarbeid på skoler i og utenfor kommunen. Satsingen konsentrerer seg om økt læringsutbytte i fagene norsk, matematikk og engelsk.

4 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis Skolenes lokale handlingsrom har de senere årene gradvis blitt mer utvidet, og Kunnskapsløftet forsterker denne utviklingen. Gjennom nasjonale tilsyn er det avdekket at mange kommuner ikke har forsvarlige systemer for å vurdere om opplæringsloven blir oppfylt og for å følge opp slike vurderinger. Regjeringen slår fast at det er sammenheng mellom elevenes læringsutbytte og i hvilken grad skolenes resultater følges opp systematisk. Det slås også fast at tiden på skolene ikke utnyttes godt nok, og at arbeidet ikke er organisert godt nok for å oppnå best mulig læring for elevene. For å bedre dette, varsler regjeringen tettere oppfølging av kommunene. Ringsaker kommune ønsker å ta skoleeierrollen på alvor. Dette gjøres gjennom en tettere oppfølging av resultatene på den enkelte skole og støtte til bedre praksis. Skolelederne og lærerne står til ansvar overfor resultatene på sin skole på samme måte som skoleeier blir ansvarliggjort av nasjonale myndigheter. Grunnlaget for oppfølgingen er resultater fra kartleggingsprøver, nasjonale prøver, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og informasjon som kommer fram i dialog med den enkelte skole. Skolene får bistand til å bearbeide og tolke informasjonen, og skolelederne må så dokumentere overfor sine kommunalsjefer hvilke tiltak de setter inn for å forbedre resultatene. Samtidig skal skolene få støtte til sitt forbedringsarbeid gjennom midler til utviklingsprosjekter, bistand til utviklingsarbeid og lederstøtte. Det gjennomføres årlige dialogmøter mellom skoleeier og skoleleder der oppfølging av resultater er tema. Disse møtene ender ut med en avtale om oppfølging på både skole-, trinn/klasse- og elevnivå samt ønsker om bidrag fra skoleeier. Hovedmålet for Ringsakerskolen er at skolene skal være likeverdige og framtidsrettede lærings- og oppvekstarenaer. For å sikre dette, er det nødvendige med felles systemer og tiltak som omfatter alle skoler og alle elever. Alle skoler har felles fag- og timefordelingsplan slik at alle elever får et likeverdig tilbud. Det er utviklet et kvalitetssystem der skolene får felles prosedyrer på områder der det er naturlig og der avvik blir registrert, rapportert og fulgt opp. Prosedyrer for gjennomføring av kartlegging er eksempler på slike prosedyrer. Systematikk rundt elevenes læring er sentralt for å øke læringsutbyttet. Det er derfor innført et felles system for kartlegging av elevenes ferdigheter med tilhørende muligheter for registrering av resultater i en web basert løsning VOKAL. Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp Regjeringen har som målsetting at skoledagen skal utvides slik at timetallet i Norge kommer opp på gjennomsnittet i OECD-landene. Ringsaker har gjort leksehjelpen på trinn obligatorisk. Dette betyr at trinn har 21 timer i uka. I tillegg er trinn utvidet med en halv time hver uke trinn er utvidet med 0,25 timer hver uke. Timetallet blir dermed 21,3 timer i uka. Mer tid til undervisning har vært ett av tiltakene i det målrettede arbeidet med strategi for økt læringsutbytte i grunnskolen i Ringsaker. Grunnskolen har en viktig funksjon i forhold til å utjevne sosiale forskjeller og tilrettelegge for tilpasset opplæring. Et høyt læringstrykk krever tidsrammer som gir rom for gode arbeidsmetoder og god læringsprogresjon. I St.meld.nr 31 ( ) «Kvalitet i skolen» ble det fastsatt som overordnede mål for grunnopplæringen at alle elever skal få muligheter til å utvikle gode grunnleggende ferdigheter ved å oppleve mestring, få motivasjon for videre skolegang og fullføre videregående opplæring.

5 Rådmannen har gjennom arbeidet med strategi for økt læringsutbytte satt et særlig trykk på basisfagene norsk, matematikk og engelsk. En ser at det fortsatt er relativt få timer til matematikk og engelsk på trinn. Med bakgrunn i positive erfaringer med utvidet timetall, er vurderingen at det vil være viktig å styrke disse fagene ytterligere. Målsettingen er at tidlig innsats og flere undervisningstimer i basisfagene vil styrke læringsutbyttet for den enkelte elev. Begrunnelsen for å øke timetallet utover minstetimetallet er behovet for å bedre resultatene. Nes barneskole, Kirkenær skole, Lismarka skole og Fagerlund skole er valgt ut til å delta i prosjekt med utvidelse av skoledagen med trinn. Det er gitt skjønnsmidler fra fylkesmannen i Hedmark til delfinansiering av prosjektet. Kartlegging og oppfølging Kartlegging av elevers ferdigheter er sentralt for å kunne sette inn tiltak som virker så tidlig som mulig. Ringsaker kommune har derfor utarbeidet et system for kartlegging av elevenes ferdigheter i norsk, matematikk engelsk. Aktivitetene er synlige i årshjul for VO30, jf. vedlegg 1. Årshjulet angir datoer for kompetanseheving, kartlegging, rapportering og frister for når prosessene rundt oppfølgingen av resultatene skal være gjennomført. Resultatene fra kartleggingen er et viktig grunnlag for å kunne legge til rette for tilpasset opplæring for alle elever, og i forhold til å kunne identifisere elever med behov for spesiell oppfølging. I tillegg gir kartleggingen informasjon om elevenes utvikling over tid. På denne måten kan skoleeier justere og korrigere tiltakene for å legge best mulig til rette for økt læringsutbytte i Ringsakerskolen. Innenfor norsk blir elevene på 6. og 7. trinn kartlagt i oktober hvert år med prøven STAS og på trinn med ordkjedetesten. 10. trinn blir også kartlagt med kartleggeren i lesing. Disse prøvene er standardiserte og gir resultater som kan sammenliknes med en normert skala. Dette gir skolen god kunnskap om viktige deler av elevenes leseferdigheter, og det vil gi lærere og skoleledere en målestokk på hvordan skolen jobber. Resultatene kan sammenliknes fra år til år. I tillegg til STAS og ordkjedetesten, skal elevenes ferdigheter i lesing kartlegges ved hjelp av Systematisk Observasjon av Lesing (SOL). Lærerne vil i dette systemet jevnlig observere elevenes leseferdigheter totalt sett, og tilpasse undervisning og lesestoff ut fra dette. Fra høsten 2009 er SOL i bruk på alle skoler og gradvis på alle elever. Innenfor matematikk blir elevene på 3., 4., 6. og 7. trinn kartlagt med M-prøven i september hvert år. 10. trinn kartlegges i matematikk med kartleggeren. Som STAS og ordkjedetesten, er M-prøvene og kartleggeren standardiserte prøver som gir muligheter til å sammenlikne resultatene med en normert skala. I tillegg skal alle elever i løpet av året kartlegges med Alle Teller, som er en kartleggingsprøve fra Matematikksenteret. Alle Teller gir mer konkret informasjon om elevenes tallforståelse og konkrete tips om hvordan lærerne kan hjelpe elevene videre til å mestre matematikken. Elevene på 6., 7., 9. og 10. trinn kartlegges i oktober med Kartleggeren i engelsk. Kartleggeren er et digitalt kartleggingsverktøy som gir informasjon om elevenes ferdigheter målt opp mot en normert skala. Med Kartleggeren får også lærerne forslag til oppgaver og programmer elevene kan benytte for å bedre sine ferdigheter. Resultatene kan sammenliknes fra år til år.

6 Nasjonale prøver og nasjonale kartleggingsprøver er en del av kartleggingssystemet på de trinn der slike prøver gjennomføres. Elevenes ferdigheter i norsk, matematikk og engelsk på 5. og 8. trinn blir kartlagt i september hvert år gjennom nasjonale prøver. På 9. trinn er det nasjonal prøve i norsk og matematikk. Det er innført nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på trinn. På 3. trinn er det en frivillig kartleggingsprøve i engelsk. Alle de nasjonale kartleggingsprøvene gjennomføres på våren. De nasjonale kartleggingsprøvene og de nasjonale prøvene er innarbeidet i kommunens årshjul for VO 30. Elevene på 4. trinn i Ringsaker kommune skal kartlegges med Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøve i digitale ferdigheter. Prøven tar utgangspunkt i læreplanens definisjoner og kompetansemål som involverer digitale ferdigheter. Prøven er laget slik at den inneholder mange enkle og få vanskelige oppgaver, og mange elever vil klare å løse de fleste oppgavene. Hensikten med dette er å avdekke hvilke elever som har manglende grunnleggende ferdigheter og dermed står i fare for ikke å få utbytte av den ordinære opplæringen. Tidlig innsats økt læringsutbytte i barnehagene Barnehagene arbeider med ulike prosjekter for å styrke kvaliteten på barnehagetilbudet. Lov om barnehager med forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir føringer for arbeidet. Gjennom sentrale dokumenter understrekes betydningen av tidlig innsats. I forbindelse med satsingen på økt læringsutbytte i skolen i Ringsaker ble det igangsatt prosjekt i barnehagene. Barnehagene har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig innsats og god stimulering. Fokus på ulike tema bidrar til inspirasjon og motivasjon for barna. Barnehagene gjennomførte prosjekt Antall, rom og form og Engelsk i perioden Gjennom prosjektet ble det utviklet felles kommunale målsettinger for fagområdene. De kommunale målsettingene sikrer at alle barn gis tidlig mulighet for å utvikle egne evner og interesser innen disse områdene. Samtidig bidrar det til et likeverdig barnehagetilbud uavhengig av hvilken barnehage de går i. Målsettingene er en konkretisering av rammeplanens mål og medfører forpliktende arbeid for barnehagene i forhold til begreper og områder innen antall, rom og form og engelsk. I 2012 ble Hedmark valgt ut som et av seks fylker til å gjennomføre et pilotprosjekt der barnehagene arbeidet for å styrke barnehagen som læringsmiljø og danningsarena. Fylkesmannen i Hedmark samarbeidet med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark som hadde det faglige ansvaret for prosjektet. Ringsaker ble invitert til å delta sammen med Hamar og Stange. Prosjektet skulle søke å gi svar på hvilke opplevelser og erfaringer barn har fra ulike pedagogiske aktiviteter og læringsmiljøer i barnehagen, og hvordan disse erfaringene og forskningsbasert kunnskap kan anvendes for å etablere en praksis som fremmer danning og gode læringsmiljøer for alle barn i barnehagen. I prosjektet ble barn sett på som aktive deltakere med muligheter for innflytelse i barnehagen. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse der både barn (4-åringer og 5- åringer), foreldre/foresatte og ansatte deltok. Tilnærmet alle barnehagene i kommunen gjennomførte spørreundersøkelsen. Målet var å søke kunnskap om flere sider ved

7 barnehagepraksisen, som kan gi grunnlag for refleksjoner og bidra til videreutvikling eller endring av praksis. Prosjektbarnehagene brukte resultatene i prosjektarbeidet. De andre barnehagene brukte også resultatene i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten på barnehagetilbudet. Fra resultatene ble det i første omgang valgt to fokusområder å arbeide med; Kommunikasjon mellom voksne og barn og Gutter og jenter og aktiviteter. Disse områdene er sentrale i det pedagogiske arbeidet. Videre bruker barnehagene resultatene til å bevisstgjøre egen praksis og videreutvikle kvaliteten på arbeidet med barna også innen andre områder. Kunnskapen og erfaringene knyttes opp mot andre tiltak de arbeider med. Arbeidet tar utgangspunkt i føringene i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver; blant annet i forhold til barns medvirkning og legge til rette for et læringsmiljø som bygger på et helhetlig læringssyn. Dette bidrar til å styrke barnehagetilbudet og danne grunnlag for livslang læring. Lese- og skriveopplæring Program for systematisk lese- og skriveopplæring på trinn Ringsaker kommune har utarbeidet et Program for systematisk lese- og skriveopplæring for 1. 4.trinn, inspirert av Early Years Literacy Program utviklet i Australia og på New Zealand. Programmet er trykket opp og gjort tilgjengelig for samtlige skoler i Ringsaker kommune. Det er et systematisk program der undervisningen og læringsarbeidet legges tett opp til den enkelte elevs mestringsnivå. Skolebiblioteket har en sentral rolle i programmet, som består av fire hoveddeler: Strukturert program i klasserommet med jevnlig kartlegging og stasjonsundervisning Foreldredeltakelse - Foreldreskole Ny start - ekstra assistanse for de elevene som trenger mer tid til å løse lesekoden Kompetanseheving for lærerne Samtlige barneskoler i kommunen arbeider med begynneropplæring i lesing og skriving etter Program for systematisk lese- og skriveopplæring. Erfaringene fra arbeidet deles systematisk gjennom læringsøkter i nettverk. Rådmannens stab følger opp alle nettverk og skoler. Vinteren 2013 har representanter fra rådmannens stab observert undervisning og læringsarbeid på samtlige barneskoler i kommunen, og gitt tilbakemeldinger til lærere og rektorer umiddelbart etter observasjonen. En samlet tilbakemelding er også gitt til alle skoleledere på fagdag i mars Denne observasjonen er ment å danne grunnlaget for en revidering av programmet høsten Den andre lese- og skriveopplæringen veiledet lesing på mellomtrinnet Det ble høsten 2010 igangsatt et utviklingsarbeid ved skolene Kirkenær, Kylstad, Mørkved og Stavsberg om veiledet lesing på mellomtrinnet. Arbeidet ble drevet med ekstern kompetanse og sett i sammenheng med det dynamiske kartleggingsverktøyet SOL (Systematisk Observasjon av Lesing).

8 Kartleggingsverktøyet gir en beskrivelse av elevenes leseferdighet på ti ulike nivåer, samtidig som det gir lærerne kunnskap om hva elevene trenger av støtte for å komme videre i leseutviklingen. Veiledet lesing er en metode for å bevisstgjøre elevene i bruk av lesestrategier og begreper som førlesing, underveislesing og etterlesing. Kilde og Fossen skoler har i prosjektet Lese for å lære utarbeidet en egen plan for den andre lese- og skriveopplæringa der dette er grundig beskrevet. Lese- og skriveopplæring på ungdomstrinnet Lesing og skriving er grunnleggende ferdigheter i alle fag. Dette stiller store krav til lærerne på ungdomstrinnet som skal bygge videre på barneskolenes arbeid med utvikling av gode lese- og læringsstrategier. Dette arbeidet knyttes tett opp til implementeringen av SOL. Våren 2013 inviterte rådmannen lærere og skoleledere fra alle ungdomsskoler til den nasjonale konferansen for lesing i regi av Lesesenteret i Stavanger. Hensikten med deltakelsen var å inspirere og forplikte ungdomsskolene til å utvikle egen praksis og til å arbeide systematisk med disse temaene i nettverk. Dette arbeidet følges opp av rådmannens stab skoleåret Skolebibliotek Styrking av skolebibliotekene er en del av den helhetlige satsingen på lese- og skriveopplæringen. Kirkenær og Mørkved skole fikk skoleåret 2009/2010 midler til å delta i et nasjonalt program for utvikling av skolebibliotek. Mørkved skole fikk også midler til videreføring av prosjektet skoleåret 2010/2011. Moelv ungdomsskole fikk skoleårene midler til å delta i det samme programmet. Prosjektet gir skolene mulighet til å etterutdanne lærere og skolebibliotekarer, og til å etablere modeller for systematisk bruk av skolebiblioteket i opplæringen. Stillingen på folkebiblioteket som koordinator for skolebibliotekene, gir muligheter for veiledning og kvalitetssikring av skolebibliotek. I tillegg må skolebibliotekene ha nivådifferensierte bøker og et godt utvalg av skjønnlitteratur og faglitteratur. Skolene får derfor årlig øremerkede ressurser til lærebøker/læremidler og skolebibliotek. Det er innarbeidet kr i handlingsplanen i hvert av årene til satsingen på skolebibliotekene. Realfag Både på nasjonalt og lokalt nivå er det i dag en situasjon der samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse innen matematikk og en del naturvitenskaplige og teknologiske områder ikke blir dekket. Det er behov for økt kompetanse og bedre rekruttering innen realfagene. Dette har ikke minst blitt tydelig gjennom internasjonale undersøkelser som PISA og TIMSS som viser at norske elever presterer dårligere enn jevnaldrende elever i mange andre land. Det er et behov for å øke innsatsen konkret mot matematikkfaget. Innsatsen spisses mot helt konkrete tiltak på de ulike alderstrinn. Det er igangsatt et prosjekt innen matematikk for matematikklærere på mellomtrinnet der involverte skoler får faglig bistand av veileder. Formålet med prosjektet er å bedre lærernes matematikkdidaktiske kompetanse, vurderingskompetanse og øke elevenes læringsutbytte. Verktøyene Alle Teller og M-prøver benyttes aktivt i prosjektet. Analyse

9 av resultater og videre oppfølging på klasse- og elevnivå er sentralt i metodikken. Andre viktige fokusområder i prosjektet er elevens motivasjon, klassesamtalen og hva læreren bør se etter for å sikre at læring skjer. Det er utarbeidet et forslag til program for systematisk regneopplæring på trinn etter modell fra programmet for lese- og skriveopplæring på trinn. Programmet er under utprøving på alle barneskoler i kommunen og skal revideres våren Høsten 2013 skal programmet ferdigstilles og tas i bruk. Engelsk Innenfor engelskfaget har det vært fokusert på bruk av digitale verktøy. For å styrke engelskopplæringen ved ungdomsskolene, er det tilrettelagt et eget rom for språkopplæring gjennom digitale verktøy ved fire av ungdomsskolene. Dette rommet består av et sett med pc-er, pedagogisk programvare for fag og ulike nivåer, interaktiv tavle, stemmesystem, hodetelefoner med mikrofon og programvare for bruk av lyd/tale. Lærerne har fått opplæring i bruk av utstyret og får pedagogisk veiledning i hvordan rommet kan brukes i opplæringen som verktøy for å bidra til økt læringsutbytte for elevene. I tillegg til å styrke engelskopplæringen, vil samtidig utstyret kunne benyttes til både annen fremmedspråksundervisning, spesialundervisning, norskundervisning og matematikkundervisning. Det vil framover sees på mulighetene for å overføre strategier fra arbeidet med lese- og skriveopplæringen over til engelskfaget. Det vil fortsatt være behov for innkjøp av nivådifferensierte bøker i engelsk. Digitale ferdigheter Å kunne bruke digitale verktøy er en av fem grunnleggende ferdigheter i grunnskolen. Det har i mange år vært arbeidet for å bygge opp et velfungerende apparat for å ivareta krav til digital kompetanse i grunnskolen og for å øke lærernes digitale kompetanse. Læringsplattformen Fronter er en del av det pedagogiske arbeidet. Fronter en arena for læring, for undervisning og for kommunikasjon mellom elever, lærere og ledere. Elever, foreldre og ansatte i skolen er tilknyttet systemet. Det er et mål å beherske digitale verktøy, men like sentralt er fokuset på hvordan lærerne kan bruke digitale verktøy i arbeidet med å øke læringsutbyttet i fagene. IKT-basert eksamen er normalordning i de fleste fag fra våren Det er derfor viktig at elevene i Ringsaker kommune er kompetente IKT-brukere. Vurdering for læring I 2009 ble det gjort endringer i opplæringslovens forskrift om individuell vurdering. Det legges stor vekt på vurdering som læringsfremmende aktivitet. Forskningsresultater har vist at systematisk vurderingsarbeid er av stor betydning for økt læringsutbytte. Ringsaker kommune har deltatt i den statlige satsingen på Vurdering for læring pulje 3. Dette arbeidet omfattet skolene i nordre del av

10 Ringsaker. Deltakerskolene uttrykker at satsingen har vært vellykket, og de ser behov for videre satsing på vurdering. Ringsaker velger å tilby de øvrige barneskolene en tilsvarende satsing på vurdering i skoleåret Dette arbeidet vil bli drevet etter modell fra den statlige satsingen og vil bli ledet av rådmannens stab og ved hjelp av ekstern kompetanse. Kompetanseutvikling Læreren er en av de viktigste faktorene for økt læringsutbytte blant elevene. Faglig kompetente lærere, dyktige klasseledere og relasjonsskapere er en forutsetning for at skolene i Ringsaker skal lykkes. Det satses bredt og mye på skolen i Ringsaker og det forplikter. De tre siste årene har over 20 lærere fra ulike skoler i Ringsaker deltatt og gjennomført videreutdanning på den statlige ordningen. Dette innebærer at kommunen og staten deler på utgiftene ved å redusere stillingen til de lærerne som deltar i studiene. Strategi for kompetanseutvikling i grunnskolen i Ringsaker legger opp til at det er basisfagene som skal prioriteres ved deltakelse i videreutdanning. I tillegg gis det hvert år en rekke ulike tilbud innen etterutdanning til alle lærere og annet personale i skolen. Her prioriteres særlig satsingsområder som vurdering for læring, klasseledelse og basisfagene norsk, engelsk og matematikk. Det er gjennomført flere felles planleggingsdager for alle ansatte i skolen med vurdering for læring, motivasjon for læring, klasseledelse og økt læringsutbytte som tema. Samtlige skoler deltar i nettverk i lese- og skriveopplæring og regneopplæring på trinn. Det er også innført en ordning med veiledning av nyutdannede lærere. Det er utdannet flere veiledere som er organisert i et team. Dette teamet gir både gruppeveiledning og individuell veiledning til nyutdannede lærere. Ved kapasitet og ønske gis også veiledning til lærere som ikke faller inn under kategorien nyutdannet. Ordningen har som mål å trygge de de som mottar veiledning i sin profesjon og beholde og rekruttere dyktige lærere. Veiledningen gis gjennom et helt skoleår. Læreren har stor betydning for elevenes læringsutbytte. Læreren må ha god faglig og metodisk kompetanse for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og entusiasme. Skoleledelse har betydning for elevens læringsutbytte gjennom styring mot felles mål og tilrettelegging for bedre kvalitet på det faglige og pedagogiske arbeidet. Ringsaker kommune vil støtte opp under regjeringens tiltak for kompetanseutvikling med eget program for utvikling av skoleledere og kommunal støtte til prioritert etter- og videreutdanning både for lærere og skoleledere. Det deltar årlig i gjennomsnitt 3 skoleledere på den statlige ordningen med rektorutdanning. Internasjonalt arbeid Som et ledd i arbeidet med å øke læringsutbyttet søkes det aktivt samarbeid med skoler i andre land. Det er tatt initiativ til samarbeid både med enkeltskoler og skoler i fellesskap i forhold til slikt arbeid. Ulike internasjonale program kan være aktuelle, og innenfor programmet for livslang læring med underprogrammet Comenius finnes mange muligheter for å etablere partnerskap som vil kunne tilføre skolene nye dimensjoner. Særlig gjelder dette for språkfagene og realfagene.

11 Det arbeides systematisk for at skolene i Ringsaker skal få ta del i utviklingsarbeid knyttet opp mot prosjekter finansiert av EU-midler. I perioden fikk kommunen midler til å delta i et Comenius Regio partnerskap, der målet var å øke leseferdigheten for elevene, med regionen South Lanarkshire i Skottland rundt bruk av biblioteket i lese- og skriveopplæringen. Folkebiblioteket, Nes barneskole og Fagerlund skole deltok sammen med kommunalsjef og medarbeider i skole- og barnehageseksjonen i dette partnerskapet. Mørkved skole fikk midler til et Comenius partnerskap for i samarbeid med skoler i Danmark, Romania, Slovenia og Tyskland. Samarbeidsprosjektet tok utgangspunkt i tidlig innsats for lese-, skrive- og regneopplæring. Skoleledelse og lærere fra skolene har besøkt hverandres skoler gjennom prosjektperioden for å dele erfaringer og få innsikt i hverandres arbeid. Det er også knyttet konkrete elevaktiviteter til samarbeidet. Ringsaker har fått midler til et nytt Comenius Regio partnerskap for perioden med fokus på økte matematiske ferdigheter i ungdomsskolen. Partnerskapet er et samarbeid mellom Ringsaker kommune og to regioner i Andalucía i Spania, Cordoba og Sevilla. Fra Ringsaker deltar Brumunddal ungdomsskole og PPT sammen med rådmannens stab. Nes ungdomsskole har fått midler til et Comenius partnerskap for perioden med skoler i Belgia, England, Island, Portugal, Spania, Tyrkia og Tyskland. Tittelen From Local Residents to European Citizens, speiler målet om å utvikle kunnskap og empatisk forståelse hos elevene for på den måten å øke toleransen overfor mennesker fra andre kulturer. Voksenpedagogisk sentrer deltar i et Grundtvig partnerskap med skoler i Belgia, Finland og Tyrkia. I partnerskapet utveksles ulike veier til inkludering av utenlandske innbyggere. Voksenpedagogisk senters bidrag har de kalt Walk the Talk, i et undervisningsopplegg der de bruker vandringer i nærmiljøet som utgangspunkt for læringsøkter i norsk. Det er en målsetting at det hvert år skal være nye skoler som søker om skolepartnerskap. Det er også et mål å få lærere til å delta på etterutdanning finansiert med EU-midler. Nasjonale utviklingsprosjekter Helhetlig skoledag Utdanningsdirektoratet fikk i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utvikle og prøve ut ulike modeller for en skoledag med god sammenheng mellom skole og SFO. Målet med utprøvingen var å utvikle en mer helhetlig skoledag med økt læringsutbytte og fokus på læring både i skole og aktivitetsskole (SFO). Kilde, Fossen og Skarpsno skoler var med i prosjektet, og har siden prosjektet ble avsluttet våren 2012 videreført den helhetlige skoledagen. De ansatte ved skole og aktivitetsskole har fått kompetanseheving og økt status, og barna har fått et enda bedre tilbud enn tidligere. Tilbakemeldingene fra foreldrene er positive, og det har vært en stor økning i antall barn ved aktivitetsskolen. Satsing på ungdomstrinnet I perioden vil nasjonale myndigheter satse spesielt på ungdomstrinnet. I tillegg til å innføre valgfag, har Kunnskapsdepartementet utarbeidet en strategi for ungdomstrinnet med over-

12 ordnede mål, tiltak og ansvar. Strategien omhandler en felles satsing på klasseledelse, regning, lesing og skriving der skolebasert kompetanseutvikling er et viktig element. Vurdering for læring vil, sammen med organisasjonslæring inngå i kompetanseutviklingen. Skoleåret har Furnes ungdomsskole (FUSK) og Nes ungdomsskole (NUSK) deltatt i piloteringen av denne nasjonale satsingen, med særlig vekt på regning i alle fag. Høgskolen i Hedmark har vært faglig samarbeidspartner. Skoleeier har deltatt i piloteringen, og også deltatt i den nasjonale skoleringen i regi av Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og NTNU, i tett samarbeid med skolelederne på de to skolene. Skoleåret starter pulje 1 i den ordinære satsingen som vil gå over tre semestre. Pilotskolene fikk tilbud om å delta i første pulje, og både FUSK og NUSK har takket ja til å bli med. Skoleeier vil følge satsingen, og det er et mål at de andre ungdomsskolene kommer med i pulje 2, med oppstart høsten 2014.

13 Vedlegg Årshjul for VO30 Vedlegg 1 Måned Aktivitet Tidsfrist August 1. Felles planleggingsdag trinn Felles planleggingsdag trinn? 3. Kartlegging i matematikk på 3., 4., 6., 7. trinn med M-prøven Møte for nyansatte og nyutdannede sammen med skoleleder September 5. Foreldreskole? 6. Kartlegging med Kartleggeren i regning 10. trinn Kartlegging med Ordkjedetesten på trinn Kartlegging med Kartleggeren i engelsk på 6., 7., 9. og 10. trinn Kurs i elevpåmelding i PAS fra Extens Program for systematisk lese- og skriveopplæring, nettverksmøte 2008-skoler Kartlegging med Kartleggeren i lesing på 10. trinn Nasjonal prøve i lesing (papirprøve) for 5., 8. og 9. trinn Ledermøte VO Evalueringsmøte om overgang mellom barneskole og ungdomsskole Program for systematisk lese- og skriveopplæring, nettverksmøte 2009-skoler Nasjonal prøve i engelsk for 5. trinn (elektronisk prøve) Program for systematisk lese- og skriveopplæring, nettverksmøte 2010-skoler Nasjonal prøve i engelsk for 8. trinn (elektronisk prøve) Registrering av resultater i PAS fra nasjonale prøver i norsk Oktober 20. Oppstart elevundersøkelsen Kartlegging med STAS på 6. og 7. trinn Resultater fra M-prøven, Ordkjedetesten registreres i VOKAL Nasjonal prøve i regning for 5. trinn (elektronisk prøve) Registrering av GSI Ca Nasjonal prøve i regning for 8. og 9. trinn (elektronisk prøve) Fagdag VO Halvdagskurs for IKT-kontakter? 28. Kretsvise dialogmøter RE-lederene i Moelv og Brøttum Kretsvise dialogmøter RE-lederene i Brumunddal og Nes Kretsvise dialogmøter RE-lederene i Furnes November 31. Resultater fra STAS registreres i VOKAL Program for systematisk lese- og skriveopplæring, nettverksmøte 2008-skoler Program for systematisk lese- og skriveopplæring, nettverksmøte 2009-skoler Program for systematisk lese- og skriveopplæring, nettverksmøte 2010-skoler Ledermøte VO Brev til foresatte ang. opptak til 1. trinn Brev til foresatte ang. opptak til 8. trinn Elevsamtaler og foreldresamtaler der resultatene fra nasjonale prøver og kartleggingsprøvene er ett av temaene Innen Desember 39. Søknad forsterket skole

14 Toppfinansiering Dialogmøter Måned Aktivitet Tidsfrist Januar 40. Obligatorisk nasjonal kartleggingsprøve i engelsk for 3. trinn Januar - februar 41. Overgangsmøter barneskole ungdomsskole, elever med spesialundervisning Januar - februar 42. Innsending av oppdaterte elevtall for neste skoleår Første timetildeling sendes ut Oppstart foreldreundersøkelsen Innsending av grupper til sentralt gitt eksamen (skriftlig) Dialog i FAU om resultatene fra høstens kartlegging Ledermøte VO Februar 48. Program for systematisk lese- og skriveopplæring, nettverksmøte 2008-skoler Innsending av grupper og faglærere til lokalt gitt eksamen (muntlig) Innmelding SFO Program for systematisk lese- og skriveopplæring, nettverksmøte 2009-skoler Kurs påmelding av kandidater til sentralt gitt eksamen i PAS Program for systematisk lese- og skriveopplæring, nettverksmøte 2010-skoler Mars 54. Påmelding av kandidater til sentralt gitt eksamen i PAS Frivillig kartlegging av digitale ferdigheter på 4. trinn Innsending av oppdaterte elevtall for neste skoleår Innsending av oppgave over lærere over 55 år neste skoleår Halvdagskurs for IKT-kontakter Fagdag VO Andre timetildeling sendes ut Bibliotekstatistikk Søknad om videreutdanning for lærere Ca April 63. Nasjonal kartlegging av leseferdigheter på 1., 2. og 3. trinn? 64. Nasjonal kartleggingsprøve i tallforståelse og regneferdighet for trinn? 65. Frivillig nasjonal kartleggingsprøve i tallforståelse og regneferdighet for 1. trinn? 66. Program for systematisk lese- og skriveopplæring, nettverksmøte 2008-skoler Presentasjon av årshjul for VO / Kretsvise dialogmøter RE-lederene i Brumunddal og Nes Kretsvise dialogmøter RE-lederene i Furnes Kretsvise dialogmøter RE-lederene i Moelv og Brøttum Søknader om ekstra ressurser til SFO for neste skoleår Ledermøte VO Program for systematisk lese- og skriveopplæring, nettverksmøte 2009-skoler Siste frist foreldreundersøkelsen Mai 75. Foreldremøte for foreldre til nye elever på ungdomsskolen høsten 2014 I løpet av mai 76. Program for systematisk lese- og skriveopplæring, nettverksmøte 2010-skoler Foreldremøte ungdomsskolen for nye elever fra barneskolene I løpet av mai 78. Forslag om deling av trinnet fra barneskolen sendes til ungdomsskolen Sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk? 80. Frist søknad spesialundervisning I løpet av mai 81. Frist halvårsrapport spesialundervisning Sentralt gitt skriftlig eksamen i norsk hovedmål? 83. Sentralt gitt skriftlig eksamen i norsk sidemål? 84. Sentralt gitt skriftlig eksamen i engelsk?

15 Juni 85. Besøksdag for nye elever på ungdomsskolen høsten 2014 I løpet av juni 86. Besøksdag ungdomsskolen I løpet av juni 87. Resultater fra nasjonale kartleggingsprøver registreres i VOKAL Sensorskolering? 89. Innsending av oppgave over elever med rett til særskilt norsk og morsmål neste skoleår Siste frist for oppdatering av elevtall Lokalt gitt eksamen? 92. Lokalt gitt eksamen? 93. Fellessensur sentralt gitt eksamen? 94. Overføre elevmapper til ungdomsskolen Ledermøte VO Ny/revidert plan for kulturell skolesekk og rapportering for skoleåret 2013/2014? Alle datoer er å forstå som tidsfrister bortsett fra datoer for møter, besøksdager, kurs, torg, fagdag, kartleggingsprøver, nasjonale prøver og eksamen som er datoer for gjennomføring. Alle Teller og SOL er kartleggingsverktøy som er dynamiske og skal være løpende hele året. Det er derfor ikke satt noen frist for gjennomføringen, men resultater skal føres inn i VOKAL for alle elever. SOL gjennomføres på alle trinn. Alle Teller gjennomføres på trinn. Endringer i datoer og hendelser kan forekomme og oppdatert versjon av årshjulet vil da bli sendt ut.

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbridge OECDs gjennomgangg av evaluering og vurdering innenn utdanning Norge

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer