NY 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEIBERG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEIBERG"

Transkript

1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 75/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging NY 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEIBERG Vedtak Med henvisning til plan og bygningslovens vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) at forslag til detaljreguleringsplan for Veiberg, datert med bestemmelser datert legges ut til offentlig ettersyn. Rett utskrift Kurt O. Kristoffersen Formannskapssekretær Sendt: Saksbehandler for videre forføyning. Saksnr. 2006/ Side 1 av 8

2 Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Behandling: Av 11 representanter var 11 til stede. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksnr. 2006/ Side 2 av 8

3 RÅDMANNENS INNSTILLING Med henvisning til plan og bygningslovens vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) at forslag til detaljreguleringsplan for Veiberg, datert med bestemmelser datert legges ut til offentlig ettersyn. Ullensaker, Erlend Eggum kommunaldirektør Saksnr. 2006/ Side 3 av 8

4 Saksbehandler: Silje Skinnes Lunde Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan, datert Forslag til reguleringsbestemmelser, datert Planbeskrivelse, datert Utomhusplan, datert Illustrasjonshefte med sol/skygge diagram, datert ROS-analyse, datert Støyrapport, datert Vedlegg støyrapport, datert Notat om høyder, frittliggende bygg, oversikt arealer og utnyttelse 10. Diagram siktforhold og sporing søppelbil Saksdokumenter: SAKEN GJELDER 1. gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Veiberg, plankart, datert , bestemmelser datert Formålet med planen er å omregulere området, og å innpasse nybygg, tilbygg og påbygg i den eksisterende bygningsmassen. I dag domineres de ubebygde delene av området av parkering på terreng og asfalterte flater. Tiltakshaver ønsker å utvikle kvartalet til å bli en del av et aktivt og levende sentrumsområde på Jessheim. Det planlegges å øke næringsarealene, tilføre et begrenset antall boliger til kvartalet, samt å tilrettelegge for trivselsskapende utomhusarealer med gatetun og grønne lunger ved å etablere en større kjellerparkering som tar unna mesteparten av parkeringsbehovet. Bakgrunn Planområdet utgjør ca. 6,6 daa., i området i Jessheim sentrum kalt «Bevaringstriangelet». Planområdet grenser til Tronsheimsvegen, Veiberggata og Storgata og består av Postgården, Gjensidigegården og to funkishus. Eiendommer som inngår i planen er: 135/9 Postgården og 135/183 som eies av Uller Eiendom (forslagsstiller). 135/182 Veiberggata 5 (rødt funkishus), eies av privatpersoner. 135/169 Veiberggata 9 (hvitt funkishus), eies av Exact OBOS eiendomsmegler. 135/168 Gjensidigegården, eies av Uller Eiendom AS (76,6%) og Næss Eiendom AS (23,4%). Planprosess Oppstart og varsling ble det avholdt oppstartmøte for reguleringsplanprosessen. Et skisseforslag til planforslaget ble behandlet i Arkitekturrådet Planarbeidet ble varslet i Romerikes blad og i elektroniske medier. Det kom inn 8 merknader til varsel om oppstart. Disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. Akershus Fylkeskommune, datert Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Gardermoregionens interkommunale brannvesens IKS (GRIB), datert Jernbaneverket, datert Statens vegvesen, datert Aina Tybring-Pedersen, Centrumsgården AS, datert Erik og Arne Bodin, datert Saksnr. 2006/ Side 4 av 8

5 Rådmannens kommentarer til merknadene er en del av drøftingen. Etter varslingen av planarbeidet ble forslag til reguleringsplan 1.gangsbehandlet i HOP Planutvalget fattet vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn på vilkår om noen endringer i planen: Nybygget i planforslaget reduseres ned til ca. cote 215. Postgården sett fra Trondheimsvegen reduseres ned til ca. cote 212,5, med unntak av bygningsdelen som også ligger mot Veiberggata. Antall boenheter reduseres til 15, ihht. boligbyggeprogrammet. Utomhusplanen må gjenspeile prinsippene for gatetun og det må dokumenteres at det kan fungerer forsvarlig sammen med renovasjon, varelevering og parkering. Plankart, bestemmelser og illustrasjoner må rettes i hht. vedtaket før saken sendes ut på offentlig ettersyn. Ved ny behandling i HOP ble punkt 3, redusering av boenheter, strøket på grunn av at krav til uteoppholdsareal sikres i bestemmelsene. I vedtaket til Byplanen ble utearealet redusert fra 35m 2 til 25m 2 pr. 100m 2 BRA for bolig i områder avsatt til sentrumsformål. Forslagsstiller har bearbeidet forslaget siden forrige behandling i HOP. Dette planforslaget er ikke i tråd med vilkårene for utleggelse til offentlig ettersyn. Det forrige vedtaket ble gjort i 2011, og det er nå endrede forutsetninger for planforslaget. På bakgrunn av dette fremmes saken på nytt til 1.gangsbehandling. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Postgården foreslås påbygd med to inntrukne etasjer, der postgårdens gesims fremdeles skal være fremtredende. Langs Veiberggata foreslås det et tilbygg på fire etasjer, med en bygningshøyde og takvinkel som speiler Tærudgården på andre siden av gaten. Inne i gårdsrommet er det foreslått to punkthus med boliger og næring i 1.etasje. Byggene trappes i terrenget opp til Gjensidigegården. Funkishusene (Heimen og Lysheim) foreslås regulert til bevaring som punktregulering, hvor husene utvendig sikres bevart. Dette er også gjort for tre andre hus i Storgata. Foreslått utnyttelsesgrad er satt til 125 % BRA, som er i tråd med Byplanens vurdering av BRA fra % i området. Gårdsrommet foreslås regulert til gatetun, der det også skal være kundeparkering og varelevering. Eksisterende avkjørsel mellom funkishusene er foreslått stengt til fordel for gang- og sykkeltrafikk. Beboere og ansatte har parkeringsplassene sine i parkeringskjelleren under planområdet. På kveldstid kan et begrenset antall plasser på terreng benyttes som gjesteparkering til bolig. Byplanens krav til sykkelparkering blir fulgt. For en utdypende beskrivelse av planforslaget vises det til forslagsstillers planbeskrivelse. Saksnr. 2006/ Side 5 av 8

6 Utomhusplan som viser areal som kan sperres av på ettermiddag/kveld VURDERINGER/DRØFTINGER Overordnede mål Det er et generelt fokus på fortetting og utnytting av sentrumsområder i overordnede planer. Planområdets beliggenhet i en del av Jessheim med et helt spesielt bygningsmiljø, gjør at fortetting og utnyttelse må veies opp mot bevaring og tilpassing. Tidligere vedtak har fokusert på en beskjeden økning av byggehøyde, og en begrenset utbygging av leiligheter. Det har blitt gitt en økning av kvoter i boligbyggeprogrammet, samt en presisering av høyder i Byplan vedtatt Planforslaget er i tråd med dette. I Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging fastslås det at kulturminner og kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i by- og tettstedsutviklingen. En begrenset fortetting som i tillegg åpner for ny bruk i gamle bygg, og som oppgradering av grå gårdsrom er positivt for sentrumsutviklingen. Hensyn til bevaringsverdig bebyggelse De to bevarte forretningsgårdene i funkisstil (Heimen og Lysheim) er de siste gjenværende av sin type i Jessheim sentrum, og det er knapt bevart noen av samme type ellers på Romerike. Husene har fortsatt en del opprinnelige detaljer, og er lite endret i form og uttrykk. Husene representerer en viktig periode i utviklingen av Jessheim, og bærer mye lokal historie. Planområdet er sentralt i det som i Byplanen er definert som «Bevaringstriangelet» på Jessheim. Triangelet utgjør, sammen med de bevarte bygningene på nordsiden av Storgata, den viktigste delen av stasjonsbyen Jessheim. Svært mange av historiene knyttet til tiden fra århundreskiftet og fram til flyplassen kom er knyttet til bygninger i dette området. Vegelsgården, Veiberggården, boligen til jernbaneingeniør Charles King, Herredshuset, Villa Utsikten, Doktorgården og Villa Sole. Sistnevnte er den best bevarte av villaene på Jessheim, også uthuset med stall, grisehus og hønsehus er bevart. Boligen ble tegnet av arkitekt Kristian Biong, som også tegnet Kongsseteren på Voksenkollen. Biong var født på Kløfta, og ble betegnet som en av Norges beste arkitekter rett etter Eiendommen er en veldig viktig bærer av lokalhistorie, samtidig som den er vurdert til å være av nasjonal verdi, og dermed i fredningsklasse. Den er regulert til bevaring av kommunen, og eies fortsatt av samme familie som da den ble bygget. Saksnr. 2006/ Side 6 av 8

7 I tidligere innsendt forslag til detaljregulering ble påbygget til Postgården vurdert til å være for dominerende overfor Villa Sole. Tidligere forslag viste et påbygg på en etasje i samme utstrekning som Postgården, med en inntrukket toppetasje. Forslaget som nå skal behandles viser samme høyde (2 etasjer over eksisterende bygg) men med påbygget inntrukket fra Postgårdens gesims. Påbyggets utforming og tilbaketrekning fra Postgårdens fasade, gjør at det ikke dominerer overfor Villa Sole på samme måte som tidligere behandlet forslag. Byforming Bygningene gir plass til et indre gårdsrom. Bygningene er i samme skala som de andre byggene i Bevaringstriangelet. Det er en høydeforskjell på 5 meter mellom Trondheimsvegen og Storgata. Postgården og Gjensidigegården tar opp det skrånende landskapet i byggenes etasjer. Tilbygget til postgården danner sammen med Tærudgården en «portal» i Veiberggata og vil skape en mer urban situasjon i gateløpet. Utforming og kvaliteter Påbygget og tilbygget på postgården har fått en utforming som ikke dominerer over bevaringstriangelets uttrykk. De nye byggene i bakgården er i illustrasjonsmaterialet tegnet skjematisk som lyse bygninger med mye glass. Det er viktig at de nye byggene får fasader i god kvalitet, med et moderne og tidsriktig uttrykk som står i kontrast til de andre tidsepokene i kvartalet. Det må vurderes å legge inn kvalitetskrav for fasadene i reguleringsbestemmelsene. Høydene er mer eller mindre i tråd med Byplanens bestemmelser. For punkthusene i bakgården er det lagt en høydebegrensning på 10 meter. Planforslaget legger opp til en gesimshøyde på under 10 meter, men med vinkel på taket er total høyde over 10 meter. Tilgjengelighet skal ivaretas iht. TEK 10 og PBL. Det er ikke lagt krav ut over dette, men da det er et sentrumsområde med publikumsfunksjoner er det viktig at universell utforming er med i planleggingen fra starten av slik at man oppnår tilgjengelige publikumsbygg. Utnyttelse Byplanen legger til grunn en utnyttelse på 100 til 150 % BRA. Planforslagets utnyttelse er på maks 125 % BRA. Dette vurderes til å være en riktig utnyttelse, som ivaretar uteoppholdsarealer og rom mellom bygningene, og lar bygningene ha en fornuftig høyde som samsvarer med situasjonen rundt. Da planforslaget både innehar og ligger i et område med bygninger som ønskes bevart, er det riktig med en lav utnyttelse til tross for at det ligger i sentrum. Uteoppholdsarealer Da det reguleres til bolig kreves det gode uteoppholdsareal. Uteoppholdsarealene ligger skjermet og beskyttet inne i kvartalet. Det kan med fordel ses på sammenhengene mellom de forskjellige uteoppholdsarealene og overgangen til gatetunet i den videre detaljeringsprosessen. Utearealene er sørvendte og vil få gode solforhold. Grønnstruktur Veiberggata har i dag en trerekke som i planforslaget blir liggende innenfor byggeområdet BFKT2. Bevaringskvartalet har et grønt preg, men på grunn av parkeringsanlegg vil eksisterende trær på planområdet fjernes. Illustrasjonsplanen viser beplantning i form av trær og grønne felt i tråd med nyere beplantning i Storgata og bevaringskvartalet. Trafikk Trafikksituasjonen er preget av Trondheimsvegen, en trafikkert innfartsåre, Storgata, en travel bygate, og Veiberggata fungerer som et bindeledd mellom de to. Storgata og Veiberggata har Saksnr. 2006/ Side 7 av 8

8 gateparkering og er gater med lavere fart og en større blanding av mennesker og biler. Prosjektet henvender seg ut mot disse gatene, og skjermer gårdsrommet fra Trondheimsvegen. Det er regulert to avkjørsler fra Veiberggata, en avkjørsel direkte inn i parkeringskjeller, og en inn til gårdsrommet (gatetunet). Nåværende avkjørsel til Lysheim foreslås stengt til fordel for gående og syklende. Parkering Parkering for beboere og ansatte er lagt i parkeringskjeller under planområdet. I tillegg planlegges det parkeringsplasser på felles gatetun. Deler av gatetunet foreslås sperret på kvelds- og helgtid. Det forutsettes sambruk mellom kundeparkering og besøksparkering. Da dette er et sentrumsprosjekt med lite gjesteparkeringsbehov (4,4 p-plasser) anses det som fornuftig med sambruk. Rekkefølgebestemmelser I Byplanen ligger det et rekkefølgekrav for områdene S1 og S2. Trondheimsvegen mellom Jessheimkrysset og Gotaasalléen skal reguleres og opparbeides med sykkelfelt og fortau før det gis midlertidig brukstillatelse. Da denne planen er begrenset i omfang og utnyttelse, er intensjonen til rekkefølgekravet å få sikret en avtale mellom relevante parter for bidrag til opparbeidelse av Trondheimsvegen. KONKLUSJON Planforslaget gir et veltilpasset bidrag til et historisk bygningsmiljø i Jessheim. Rådmannen anbefaler HOP å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Melding om vedtak sendes: Saksbehandler Saksnr. 2006/ Side 8 av 8

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID:

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: Saksframlegg Arkivsak: 11/2083-31 Sakstittel: DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: 2014001 K-kode: PLAN 2014001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra.

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra. Arkiv: 201203 Arkivsaksnr: 2012/1731-32 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 46/13 12.12.2013 Kommunestyret 58/13 16.12.2013 PlanID

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302 Arkiv: 167/68/167/31/L12 Saksmappe: 2013/551-4578/2015 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 17.03.2015 1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling SAMLET SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 2011/2386-22 Arkiv: 0203R1111 Dato: 21.01.2013 Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 2/13 Fast

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

Hille Melbye Arkitekter AS for Stormgård AS

Hille Melbye Arkitekter AS for Stormgård AS 1 Vedlegg 1 Forslagsstillers saksfremstilling Brugata 1-11, Christian Krohgsgate 1-13 og Storgata 34-36 Prinds Christian Augusts Minde (PCAM), bydel Grünerløkka Planforslag til offentlig ettersyn - reguleringsplan

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND DRONNINGENSGATE 34 AS FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 KRISTIANSAND PLANNR. 1345 09.12.2013 REV. 14.04.14 1 SMS ARKITEKTER AS

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer