ÅRSRAPPORT 2002 FREDRIKSTAD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2002 FREDRIKSTAD KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2002 FREDRIKSTAD KOMMUNE

2

3 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTARER OG SAMMENDRAG... 2 ORGANISERING... 5 FREDRIKSTAD KOMMUNE POLITISK ORGANISERING... 5 FREDRIKSTAD KOMMUNE - ADMINISTRATIV ORGANISERING... 6 KOMMUNENS RESSURSBRUK... 7 ØKONOMISK RESULTAT... 7 PERSONALINNSATS BRUTTO DRIFTSUTGIFTER PÅ KOSTRA-FUNKSJONER GJENNOMGÅENDE OPPGAVER MILJØ INFORMASJON BRUKERMEDVIRKNING PROSJEKT SENTRALADMINISTRASJON PLAN OG MILJØ KULTURSEKSJONEN TEKNISK DRIFT OMSORG- OG OPPVEKSTSEKSJONEN FELLESTJENESTER OG GJENNOMGÅENDE OPPGAVER BARNEHAGEETATEN SKOLEETATEN FAMILIEETATEN SOSIALETATEN OMSORGSETATEN ANDRE ENHETER BRUKEROMBUD OG SOSIALOMBUD KIRKEN NÆRINGSMIDDELTILSYNET I BORG (NIB) FINANSPOSTER VEDLEGG: REVISJONSBERETNINGEN FOR 2002 Standardtegn for tabeller Tall kan ikke forekomme. Oppgave mangler.. Side 1

4 RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTARER OG SAMMENDRAG Rådmannen legger fram regnskapet for 2002 med et underskudd på 100,3 millioner kroner etter strykninger. Det har vært gjennomført regnskapsmessige strykninger på 9,4 millioner kroner ved at avsetninger til diverse fond og overføringer til investeringsregnskapet er strøket for å redusere underskuddet. I behandlingen av årsrapport og regnskapet, vil rådmannen anbefale at ubrukte disposisjonsfond på 18,9 millioner kroner inntektsføres i 2003 for ytterligere å redusere underskuddet. Strykninger av avsetninger til fond og inntektsføring av tidligere oppsparte driftsmidler for å redusere underskuddet er pålagt i regnskapsforskriftene. Regnskapsforskriftene bestemmer at resterende underskudd etter strykninger må dekkes i løpet av de tre neste årene. Fredrikstad kommune yter tjenester for rundt 2,9 milliarder kroner og har brukt over årsverk til tjenesteproduksjon. Regnskapsførte kostnader til investeringer i bygg og anlegg i 2002 er på over 500 millioner kroner. Kommunens lånegjeld har brutto økt med rundt 700 millioner kroner. Kommunens innbyggertall har gjennom året økt med 783 innbyggere og er nå totalt på En stor del av veksten er i aldersgrupper som etterspør kommunale tjenester og spesielt barnehage- og grunnskoletjenester. Gruppa over 80 år har også økt, mens aldersgruppa mellom år er redusert med 122 personer. Fredrikstad kommune etablerte i nye barnehageplasser med 78 plasser i kommunale barnehager (3-5 år) og 74 plasser i private tilbud. Det er størst søkning til plasser for aldersgruppen 3-5 år. Barnehageplanen har som mål å etablere 400 nye barnehageplasser i perioden Ved utløpet av fjoråret gjenstår det 180 plasser for å nå dette målet. Innenfor grunnskoleområdet har kommunen fått 228 nye elever og det er opprettet tre nye klasser. Antall barn med spesialundervisningsvedtak er redusert kraftig. Årsaken til dette er økt fokus på området og skolene har vært bevisst på at elever i stedet for enkeltvedtak skal få ressurser og opplæringstiltak innefor rammen av generell styrking. Side 2

5 Barnevernet rapporterer om en nedgang i antall meldinger og undersøkelser, men de meldingene som kommer er alvorlige. Det er store ventelister innen barne- og ungdomspsykiatri og tilbud mangler. Antall barn med hjelpetiltak har økt og tiltak i hjemmet har blitt mer ressurskrevende. Når det gjelder plasseringer utenfor hjemmet, er akuttplasseringer svært kostnadskrevende. Sosialtjenesten melder om en økning i klientmassen på 162 personer samtidig som gjennomsnittlig stønadstid og stønadsbeløp har økt. Prosjekt Redusert forbruk av økonomisk sosialhjelp er startet opp i 2002 og forventes å gi positiv effekt i Innenfor rusomsorgen er det igangsatt bygging av 30 omsorgsboliger i regi av Stiftelsen Blå Kors. "Varmestua" er etablert i samarbeid med Blå Kors som har ansvaret for den daglige driften. Innenfor omsorgssektoren er antall sykehjemsplasser økt fra 542 til 559 i Måltallet for sykehjemsplasser er imidlertid redusert fra 599 plasser til 547 plasser siden utbygging av Brygga sykehjem og Slevik sykehjem er utsatt/tatt ut av planene. Kommunen bruker en del to sengsrom, men mange av rommene er trangbodde og oppfyller ikke dagens krav til botilbud. Åpen omsorg melder om et sterkere press på tjenestene. Antall brukere med større og sammensatte hjelpebehov øker. Det er også stor aktivitet på de andre tjenesteområdene i kommunen. Kommuneplanen for ble vedtatt før sommeren og legger til grunn føringer og premisser for den videre utviklingen av kommunen. Kommunestyret har vedtatt at det skal arbeides videre med kommunens engasjement i Kulturbyen i samarbeid med private investorer. Forhandlingene i forhold til utvikling av Lykkeberg kvartalet og 1B med hotell og kulturscener videreføres. Forsvaret la ned sin virksomhet i Gamlebyen i sommer. Utfordringen blir å opprettholde Gamlebyen som et livskraftig samfunn. Fredrikstad multimediapark har gjennomført møter med bransjefolk for å presentere Fredrikstad som medieby. Prosjektet fokuserer spesielt på Gamlebyen og Værste som lokaliseringer. Med store underskudd, står Fredrikstad kommune foran betydelige økonomiske utfordringer. Opparbeidet underskudd skal dekkes inn samtidig som alle frie disponible driftsreserver er brukt opp. Den vedtatte handlingsplanen for årene 2004 til 2006 er ikke i balanse samtidig som etterspørsel etter kommunens tjenester øker. Kommunen er fortsatt oppført i registeret om betinget godkjenning og kontroll av fylkesmannen på grunn av underbalansen i handlingsplanen. Driftsnivå og investeringsvolum må tilpasses den økonomiske virkeligheten kommunen står foran i de kommende årene. Et underskudd på over 100 millioner kroner betyr at driftsnivået fra 2002 føres inn i 2003 og ligger for høyt i forhold til realistiske inntektsrammer. I budsjett 2003 er det innarbeidet tiltak for å redusere utgiftene og øke inntektene, og resultatene fra 2002 legger ytterligere press på dette arbeidet var preget av stort fall i verdens aksjemarkeder samtidig som den norske krona har vært historisk sterk. Dette har spesielt gitt negativt utslag i pensjonsutgiftene for kommunen, men har også tynget avkastningen på kommunens kapital. Fjoråret var det andre året på rad som det ikke ble utbetalt utbytte fra Fredrikstad Energi AS. For øvrig var 2002 et år preget av store omstillinger. Omsorgs- og oppvekstseksjonen har vært gjennom sitt første driftsår som en samordnet enhet. Antall virksomheter ble redusert fra 102 til 81.Teknisk drift med virksomheten Bygg og eiendom tok over ansvaret for drift og vedlikehold av bygg i de tidligere kommunedelene Sentrum og Kråkerøy. Det er brukt en del ressurser for å tilrettelegge overtakelse av ansvaret for den resterende bygningsmassen fra FREVAR ble Side 3

6 omdannet til et kommunalt foretak, og det ble inngått en tjenesteavtale mellom Teknisk utvalg og styret i FREVAR KF (bestiller - utføreravtale) var også det første hele året med full drift i rådhuset. Dette har stort sett fungert bra, men Kafé Bendik og kinoen har hatt en del problemer i oppstartsfasen. Kafé Bendik er nå etablert som en ren bedriftskantine. Gjennom store deler av 2002 var det anleggsarbeider utenfor rådhuset noe som blant annet begrenset tilgjengeligheten og markedsførings- muligheter for kinoen. Sykefraværet er stigende i kommunen. For å redusere sykefraværet, har kommunen undertegnet avtale om inkluderende arbeidsliv med Trygdeetaten. Målet er å redusere sykefraværet med 20 prosent innen Kommunens tjenestespekter er omfattende og årsrapporten kan bare fokusere på hovedretninger og prioriterte nøkkeltall i forhold til økonomi og tjenesteproduksjon. Hver enkelt seksjon i kommunen utarbeider sin egen årsrapport med mer detaljer på de enkelte områdene. På det regnskapstekniske området vises det til eksternt og internt regnskap med noter og regnskapsansvarliges redegjørelse. I saksforelegget som følger årsrapporten og regnskapet, drøfter rådmannen inntektsføring av fond, avskriving av underskudd og premisser for bruk av overskudd i Fredrikstad, 2. april 2003 Kjell Kåresen rådmann Side 4

7 ORGANISERING FREDRIKSTAD KOMMUNE POLITISK ORGANISERING Figuren nedenfor viser den politiske organiseringen. Tallene viser antall medlemmer i de ulike utvalgene. KOMMUNESTYRET 63 KONTROLL- UTVALGET FREVAR KF (Styret) 11 FORMANNSKAPET 15 5 ADMINISTRASJONS- UTVALGET 10 KOMMUNALUTVALGET 7 BYGGEKOMITÉEN KLAGEUTVALGET 6 5 ARBEIDSMILJØ- UTVALGET 10 KULTURUTVALGET 9 KONTROLLUTVALGET (alkoholloven) 5 TEKNISK UTVALG + planutv. (PBL) 9 ELDRERÅDET (det sentrale) 7 OMSORGSUTVALGET 13 LIKESTILLINGSUTVALGET 7 OPPVEKSTUTVALGET 13 SOSIAL- OG FAMILIE- UTVALGET 13 RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 7 OVERFORMYNDERIET FORLIKSRÅDET 2 3 SKATTEUTVALGET 5 SKATTETAKSTNEMDA 5 OVERSKATTETAKSTNEMDA 6 PRIMÆRNÆRINGSRÅDET 7 Side 5

8 Kommunedelene ble nedlagt fra og kommunedelenes tjenesteområder ble organisert i Omsorgs- og oppvekstseksjonen. I den forbindelse ble det opprettet 3 nye utvalg og kommunedelsutvalgene ble nedlagt. Det ble bestemt i 2002 at Teknisk utvalg skal deles fra i et teknisk utvalg og et planutvalg. FREDRIKSTAD KOMMUNE - ADMINISTRATIV ORGANISERING Fredrikstad kommune bestod i 2002 av 7 seksjoner. De fleste seksjoner er igjen inndelt i virksomheter. Ved årets slutt hadde kommunen i alt 103 virksomheter. Det er i gjennomsnitt brukt årsverk i Figuren nedenfor viser struktur og antall virksomheter per 31. desember FREVAR ble i løpet av 2002 eget kommunalt foretak og er dermed ikke lenger administrativt underlagt rådmannen. Fra ble de tidligere kommunedelene organisert i en felles omsorgs- og oppvekstseksjon med 5 fagetater. I den forbindelse ble antall virksomheter redusert fra 102 til 81 virksomheter. Samtidig ble ansvaret for bygningene og renholds- og vaktmestertjenesten i de tidligere kommunedelene Kråkerøy og Sentrum flyttet til en nyetablert virksomhet på Teknisk drift (TD Bygg og Eiendom) og slått sammen med tidligere virksomheter byggforvaltning og byggvedlikehold. RÅDMANN SENTRALADMINISTRASJON Organisasjonsseksjon Økonomiseksjon Seksjon for Samfunnskontakt KULTURSEKSJON 8 virksomheter PLAN- OG MILJØSEKSJON 5 virksomheter OMSORG- OG OPPVEKSTSEKSJON TEKNISK DRIFT 9 virksomheter Fellesstab FAGETAT BARNEHAGE 17 virksomheter FAGETAT GRUNNSKOLE 32 virksomheter FAGETAT FAMILIE 6 virksomheter FAGETAT SOSIAL 8 virksomheter FAGETAT OMSORG 18 virksomheter Side 6

9 KOMMUNENS RESSURSBRUK ØKONOMISK RESULTAT Etter strykninger av avsetninger til disposisjonsfond og overføring til investeringsregnskapet avsluttes regnskapet med et underskudd på 100,3 millioner kroner. Det er foretatt strykninger for 9,4 millioner kroner. I saken som følger årsrapport og regnskapet, vil rådmannen foreslå at disposisjonsfond som ikke er budsjettert brukt i 2003 inntektsføres med 18,9 millioner kroner. Underskuddet reduseres med dette til 81,4 millioner kroner ved bruk av oppsparte midler. De frie inntektene er økt med 3,6 prosent fra I beregningen er det korrigert for 58,6 millioner kroner. Dette er midler i handlingsplan for eldre som gikk fra øremerket tilskudd til rammetilskudd i Justert for tilsvarende korreksjon i driftsutgiftene, viser samlede netto driftsutgifter en vekst på 6,2 prosent. Det er spesielt lønnsutgiftene med sosiale utgifter som viser en sterk økning fra 2001 med 11,1 prosent. Sykelønnsrefusjoner fra staten har tilsvarende økt med 23,0 prosent. I 2002 utgjør lønnsutgiftene inkludert sosiale utgifter rundt 1,7 milliarder kroner, mens sykelønnsrefusjonene er på 123,9 millioner kroner Netto driftsresultat i kroner Figur 1 : Netto driftsresultat viser en positiv utvikling i forhold til 2001 til tross for økt underskudd i Dette skyldes blant annet at det i 2001 ble inntektsført 40,1 millioner kroner i overskudd fra 2000 og inntektsføring av fondsmidler som rettet opp sluttresultatet. Det er ikke slike muligheter i I 2001 ble det også foretatt strykninger av fond med 28,3 millioner kroner for at regnskapet skulle gå i balanse. 69,0 68,5 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0 Skatte- og rammetilskuddsgraden i prosent Figur 2 : Skatte- og rammetilskuddsgraden i prosent viser i hvor stor grad veksten i de løpende frie inntektene dekker de løpende driftsutgiftene (eksklusiv finansposter). Nøkkeltallet viser en relativt sterk negativ utvikling i forhold til foregående år. Driftsutgiftene øker i sterkere grad enn veksten i de frie inntektene. Side 7

10 Rente- og avdragsbelastningen i prosent Figur 3 : Rente- og avdragsbelastning i prosent viser hvor mye av resultatet fra den løpende driften som går med til å dekke netto finansposter (netto finansposter og avdrag). En belastning på100 prosent innebærer at det ikke er midler igjen til investeringer og sparing. Det var overskudd i regnskapene for 1999 og 2000, mens regnskapet for 2001 gikk i balanse etter strykninger forsterker den negative utviklingen fra 2001 med stort underskudd. Følgende to tabeller gir en oversikt over prosentvis fordeling mellom utgiftsarter og inntektsarter for 2001 og Tabell 1 Fordeling av utgifter i prosent av totale utgifter Lønn 62,7 63,0 Ordinære driftsutgifter 15,6 13,3 Overføringer 7,8 8,7 Renter og avdrag 8,4 9,3 Kjøp av tjenester 5,5 5,7 Tabellen viser at lønnsutgiftenes andel av totalutgiftene øker fra Andelen ordinære driftsutgifter er redusert. Overføringsutgiftenes økte andel skyldes blant annet økte utgifter til økonomisk sosialhjelp. Bruttoføring av renteutgiftene (i forhold til verdipapirer) øker andelen finansposter. Tabell 2 Fordeling inntekter i prosent av totale inntekter Skatteinntekter 41,0 40,1 Rammetilskudd 20,6 21,5 Salgs- og leieinntekter 18,4 18,3 Refusjoner og overføringer 16,4 17,6 Renter, utbytte og mottatte avdrag 3,6 2,5 Andelen rammetilskudd har økt grunnet innlemming av øremerket tilskudd (handlingsplan for eldre). Den statlige politikken legger imidlertid opp til at skatteinntektene skal øke i stedet for rammetilskuddet slik at det er endring fra øremerking til rammetilskudd som gir utslag i Refusjoner inneholder inntektsføring av premieavviket i forhold til KLP. Side 8

11 Hovedoversikt driftsregnskap Tabell 3 Fr.stad kommune 2002 Regnskap 2002 Budsjett 2002 Regnskap 2001 Tall i millioner kroner Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto Skatt 0,0 971,9-971,9 0,0 994,1-994, ,8-921,8 Eiendomsskatt 0,0 51,7-51,7 0,0 51,0-51,0 0 50,9-50,9 Rammetilskudd 0,0 581,5-581,5 0,0 572,5-572, ,8-503,8 Renter 141,2 51,4 89,7 123,8 53,5 70,3 107,5 68,7 38,7 Utbytte 0,0 9,2-9,2 0,0 8,6-8,6 0 9,1-9,1 Avdrag 105,8 0,0 105,8 120,3 0,0 120,3 179, ,3 - Dekket av brukere, seksjoner 0,0 86,2-86,2 0,0 86,2-86, Til disposisjon drift 246, , ,1 244, , ,8 286, , ,6 Kirken 27,6 3,2 24,4 27,6 3,2 24,4 26,3 2,7 23,6 Næringsmiddeltilsynet 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,6 0 3,6 Andre fellesutgifter 83,2 73,9 9,4 24,5 22,0 2,5 63,4 18,4 45 Sum fellesutgifter 114,7 77,1 37,6 56,0 25,2 30,8 93,3 21,1 72,2 Sentraladministrasjonen 156,7 37,9 118,8 146,9 23,9 123,1 143,6 30,6 113 Plan og miljø 47,8 27,3 20,5 48,4 26,2 22,2 62,4 27,8 34,6 Kulturseksjonen 100,7 47,5 53,2 97,0 45,3 51,8 90,3 41,1 49,2 Teknisk drift 466,7 371,3 95,4 443,3 353,5 89,8 378,5 309,2 69,2 Stab omsorg og oppvekst 38,7 5,1 33,5 38,8 3,5 35, Oppvekst 676,8 232,2 444,6 620,6 182,7 438, Familie og sosial 454,0 120,1 333,9 385,1 98,2 286, Omsorg 625,8 138,1 487,7 574,1 110,2 463, Sum O - O i 2001 * 1 754,3 617, ,5 Sum seksjoner 2 567,2 979, , ,2 843, , , , ,6 Internt resultat 2 928, ,6 120, , ,5 19, , ,0 44,1 Herav interne finanstrans. 125,0 100,4 24,6 101,3 92,2 9,1 106,1 170,6-64,5 Netto driftsresultat 95,5 10,7 108,6 Anvendt slik: Avsatt Brukt Netto Avsatt Brukt Netto Avsatt Brukt Netto Overført til investeringer 16,1 0,0 16,1 11,4 0,0 11,4 15,5 0,0 15,5 Disposisjonsfond 4,5 18,4-14,0 7,6 18,8-11,3 23,7 8,7 14,9 Virksomheters over/underskudd 11,1 19,0-7,9 11,1 19,0-7,9 10,3 23,7-13,4 Bundne driftsfond 22,1 11,6 10,5 0,1 3,0-3,0 7,2 92,7-85,5 Likviditetsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat fra tidligere år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,1-40,1 Årets resultat 0,0 100,3-100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum interne finanstrans. 53,8 149,4-95,5 30,2 40,9-10,7 56,6 165,2-108,6 Note Avskrivninger 68,4 68,4 0,0 0,0 0,0 0,0 52,9 52,9 0,0 *De tidligere kommunedelene er omorganisert til en seksjon fra Regnskapstall for 2001 oppgis derfor i en samlesum som omfatter sum utgifter og inntekter for de tidligere kommunedelene. Frie inntekter I henhold til signaler i revidert nasjonalbudsjett, ble skatteinntektene oppjustert med 20,0 millioner kroner da Kommunestyret behandlet tertialrapporten. Utover høsten viste imidlertid utviklingen at kommunen ikke ville nå denne inntektsøkningen og resultatet ble en skattesvikt på 22,2 millioner kroner. Svikten skyldes i hovedsak endrede fordelingstall i forhold til staten for ligningsoppgjøret 2001 og underskudd på marginoppgjøret også for Endret fordelingstall betyr at staten skulle ha en større andel av skatteinntektene for 2001, og dette blir korrigert i det etterfølgende året. Underskudd på marginavsetningen innebærer at skatteyterne i kommunen får tilbake mer skatt enn det som innbetales i restskatt. I forhold til 2001 er skatteveksten på drøye 5,4 prosent. Rammetilskuddet i oversikten ovenfor består av rammetilskudd (utgiftsutjevning, inntektsutjevning og skjønnstilskudd) og merverdiavgiftskompensasjon. I sum gir disse en Side 9

12 merinntekt på 9,0 millioner kroner. Rammetilskuddet har en vekst på 12,4 prosent i forhold til Veksten skyldes blant annet at tidligere øremerket tilskudd (handlingsplan for eldre med 58,6 millioner kroner) ble innlemmet i rammetilskuddet og noe økt inntektsutjevning. Gjennom revidert nasjonalbudsjett fikk kommunen en merinntekt på 10,5 millioner kroner. Inntektsutjevningen i rammetilskuddet følger skatteinngangen i forhold til landssnittet per innbygger. Denne delen av rammetilskuddet har gitt en merinntekt i forhold til budsjettet på 4,8 millioner kroner. Gjennomsnittlig skatteinntekt per innbygger i landet er kroner mens Fredrikstad kommune har skatt per innbygger på kroner (89,2 prosent av landssnittet). I forhold til budsjettet på 27,0 millioner kroner, har merverdiavgiftskompensasjonen gitt en merinntekt på 4,2 millioner kroner. Budsjettposten ble oppjustert med 12,0 millioner kroner i tertialrapporten. Merinntektene henger sammen med den store byggeaktiviteten i kommunen. Finans poster Finanspostene viser samlet sett et negativt avvik på 5,1 millioner kroner i forhold til budsjett. For ytterligere kommentarer og resultater, viser rådmannen til eget kapittel bak i årsrapporten. Gjennom tidligere kommunestyrevedtak er det forutsatt at deler av renteinntektene skal : prisjustere ubundet investeringsfond (etter kapitaluttak fra Fredrikstad Energi as) for å opprettholde realverdien - beregnet til 4,8 millioner kroner. Fondet har en saldo på 228,4 millioner kroner. avsettes til næringsformål med 0,7 millioner kroner. På grunn av strykninger i forbindelse med underskuddet er disse avsetningene tilbakeført og rapporteres som en del av renteinntektene. Kommunal Landspensjonskasse Den generelle utviklingen i finansmarkedene er kommentert under omtale av kommunens finansposter. Denne utviklingen kombinert med et relativt dyrt lønnsoppgjør medførte at KLP, måtte øke pensjonspremien for å dekke sine kostnader og for å kunne ivareta forpliktelsene i selskapet. Finansavkastningen til KLP er ikke tilstrekkelig til å dekke utgiftene ved lønnsoppgjøret og kostnadene falt i sin helhet på kommunene. Fredrikstad kommune fikk dermed en tilleggsregning på nesten 71,0 millioner kroner. Inkludert arbeidsgiveravgift er kostnaden på 81,0 millioner kroner. Endringer i regnskapsforskriftene (kommenteres nedenfor) innebærer at dette ikke blir en kostnad som belastes i sin helhet i 2002, men likviditetsmessig ble det en stor belastning. I det opprinnelige budsjettet, var det forutsatt en økning i pensjonsutgiftene på 16,0 millioner kroner eller 2 prosent i forhold På nyåret fikk kommunen signaler om ytterligere økning i pensjonskostnadene og i forbindelse med tertialrapporten ble det satt av 22,2 millioner kroner for å dekke forventede økte premiekostnader. Utover forsommeren kom det melding fra KLP om en reguleringspremie på 71,0 millioner kroner pluss arbeidsgiveravgift. Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt nye regler for dekning av pensjonsutgifter, Disse reglene er detaljert omtalt i notene til regnskapet og omfatter både resultatføring og balanseføring. Sistnevnte kommenteres i forbindelse med balansen. Hensikten med de nye reglene er at regnskapet skal vise et jevnere forløp av pensjonsutgiftene enn det som direkte følger av lønnsoppgjør og G-vekst. "Normalutgift" skal belastes det enkelte år, og det åpnes for at premieavviket (avviket mellom ekstra kostnad og "normalpremie") enten kan utgiftsføres det påfølgende år eller fordeles over 15 år. For Fredrikstad kommune innebærer dette at 48,8 millioner kroner (inkludert arbeidsgiveravgift) av tilleggskostnaden, ble inntektsført i 2002 regnskapet og utsettes enten til 2003 eller fordeles Side 10

13 over 15 år. Ut fra kommunens økonomiske situasjon og utfordringer i kommende handlingsplanperiode, vil rådmannen anbefale at premieavviket for 2002 utgiftsføres over 15 år. Drift Regnskapet legges fram med et underskudd på 100,3 millioner kroner etter forskriftsmessige strykninger for å redusere framførbart underskudd. Når kommuneregnskapet går med underskudd, sier regnskapsforskriftene at dette skal reduseres så mye som mulig ved å: stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av investeringer som kommunestyret har vedtatt. stryke eventuelle avsetninger til fond når disse er forutsatt å være finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger. stryke budsjettert inndekking av tidligere års regnskapsmessig merforbruk når dette har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger. Før disse disposisjonene er gjennomført viser regnskapet et underskudd på 109,7 millioner kroner. Under omtale av finanspostene framkommer det at budsjetterte avsetninger til styrking av investeringsfond med 4,8 millioner kroner og avsetning til næringsfond på 0,7 millioner kroner allerede er strøket. I tillegg stryker rådmannen slik forskriftene krever diverse avsetninger til disposisjonsfond som utgjør 3,9 millioner kroner: Tabell 4 Avsetninger til disposisjonsfond som strykes Valg ,00 Bevilgning utvikling av lokalmiljø ,00 Flyktningmidler ,47 Borge bygdebok 590,00 Fredrikstad byhistorie ,00 Kråkerøy bygdebok 4 830,00 Onsøy bygdebok ,00 Årbok Minde Alv ,00 Miljøfond ,00 Sum avsetninger strøket ,47 I tillegg til dette krever forskriftene at saldo på disposisjonsfond som ikke er budsjettert brukt i 2003, skal inntektsføres i regnskapet for å redusere opparbeidet underskudd. I sum utgjør dette 18,9 millioner kroner og drøftes nærmere i saken som følger årsrapporten/regnskapet. Kommunens interne økonomireglement fastsetter regler for virksomhetenes disponering av overskudd og inndekking av underskudd. I grove trekk innebærer reglementet at overskudd kan brukes til drift/finansiering av investeringer og at underskudd skal dekkes inn innen tre år. Ved utløpet av 2002 har 54 virksomheter et opparbeidet overskudd på 31,8 millioner kroner, mens 71 virksomheter har tilsvarende 155,8 millioner kroner i underskudd. Over- og underskuddsmodellen er basert på at bruk av overskudd finansieres med inndekking av underskudd og/eller bruk av fond som er avsatt til formålet. Den økonomiske situasjonen innebærer at det ikke lenger er tilgjengelige disposisjonsfond slik at bruk av overskudd må tilpasses en realistisk underskuddsinndekking. I 2002 er det inndekket underskudd med 11,1 millioner kroner og brukt overskudd med 19,0 millioner kroner. Grunnet kommunens vanskelige økonomiske situasjon, vil rådmannen forslå at bruk av overskudd fryses med noen unntak og at realismen i en del av underskuddsinndekkingen vurderes kritisk. I kommunestyresaken som følger årsrapporten og regnskapet, vil dette drøftes nærmere med konkrete forslag til bruk av overskudd, avskriving av underskudd og reduksjon av overskudd i Sentraladministrasjonen. Avskriving av underskudd vil gjelde deler av underskuddet for barnevern, sosial, omsorg og kinoen. Opparbeidet overskudd kan benyttes til inndekking av underskudd i 2002 regnskapet. Side 11

14 Status fond Tabell 5 Fond Tall i tusen kroner Netto endring Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Disposisjonsfond består av en lang rekke forskjellige fond. Kommunen har et fritt fond til disposisjon (inntektsregulerende fond), mens de resterende er internt bundet opp i forhold til forskjellige tiltak. I budsjettet for 2002 var det forutsatt å bruke 15,8 millioner kroner av fritt disposisjonsfond for å saldere budsjettet. For å redusere underskuddet, må det resterende av fondet som ikke er budsjettert brukt i 2003 inntektsføres i Etter dette står det igjen 4,4 millioner kroner på disposisjonsfond. Restfondet er imidlertid bundet opp i forhold til finansiering av investeringsregnskapet og vil bli inntektsført fortløpende når prosjektene avsluttes av Kommunestyret. Følgende oversikt oppsummerer dette: Saldo per Inntektsføres Budsjettert bruk i Restsaldo (til inv.regnskap) Bundne driftsfond kommer fra avsetninger i driftsregnskapet som ikke står til fri disposisjon, siden disse fondene er øremerket bestemte formål. Dette er blant annet avdragsfond i sammenheng med avdragsfrie lån som vil bli benyttet i 2003 og fond i forhold til vann, avløp, renovasjon og feier. I forbindelse med etableringen av FREVAR KF, har selskapet tilbakebetalt innbetalt egenkapital fra de tidligere eierkommunene (før kommune-sammenslutningen) med 10,2 millioner kroner. Dette er avsatt på bundet driftsfond og benyttes til driftsformål innenfor var-sektoren. Ubundne investeringsfond kan disponeres av Kommunestyret til finansiering av investeringer. Av større ubundne investeringsfond kan nevnes avsetningen etter kapitaluttaket i Fredrikstad Energi AS som utgjør 228,4 millioner kroner. Kommunestyret har forutsatt at fondet skal prisjusteres og at avkastning utover dette skal benyttes i driften. På grunn av årets underskudd er ikke realverdien på fondet justert. I forhold til kommunal medvirkning i kulturprosjekter i Kulturbyen og Lykkebergkvartalet, er det avsatt 55,0 millioner kroner på frie investeringsfond. Næringsfondet er på 10,0 millioner kroner og avkastningen skal finansiere næringsutvikling i kommunen. Avsetningen for 2002 er strøket grunnet underskuddet. Ovennevnte fond er disponert av kommunestyret til diverse formål, men i tillegg har kommunen et fritt disponibelt investeringsfond. Av dette fondet, har kommunestyret tidligere lånt 29,9 millioner kroner i påvente av salgsinntekter fra salg av kommunale bygg/eiendommer og sluttfinansiering av rådhus/kino. I henhold til regnskapsforskriftene skal investeringsregnskapet avsluttes formelt i balanse. Likviditetsreserven er belastet med 19,1 millioner kroner utover bevilget ramme og må midlertidig finansieres i regnskapsavslutningen. Dette er en sum av anlegg som ikke er avsluttet og vil bli lagt fram til politisk behandling med forslag til sluttfinansiering når de er klare for dette. Det bør ikke bety at anleggene legges fram med overskridelser. Rådmannen foreslår derfor en midlertidig finansiering over det frie investeringsfondet og at fondet tilsvarende styrkes etter hvert som anleggene avsluttes. Etter denne bruken av det frie investeringsfondet, er disponibel saldo 2,0 millioner kroner før det styrkes med salgsinntekter og avslutning av investeringssaker. Side 12

15 På ubundne investeringsfond er det avsatt inntekter fra salg av 3 borettslagsleiligheter, grafikktrienalebygget, Lilleng gård og Kråkerøy senter. Avslutning av anlegget i forhold til grafikktrienalen kommer som egen sak til Kommunestyret når den er klar. Netto inntekt fra øvrige salg vil bli forslått tilbakeført fritt investeringsfond. Disse salgsinntektene utgjør i sum 12,5 millioner kroner. Når kapitalinntekter mottatt fra eksterne parter til bestemte formål ikke benyttes i det året de bevilges, avsettes restbeløpet på bundet investeringsfond. Dette kan gjelde øremerkede investeringstilskudd, fond i forbindelse med etableringslånordningen og frikjøp parkering. Revisjonsrapport VAR - gebyrer Østfold kommunerevisjon har utarbeidet en rapport med en del forbedringspunkter i forhold til selvkostberegninger for vann-, avløps-, renovasjons- og feieravgiftene. Rådmannen vil arbeide med dette i 2003 slik at revisjonens bemerkninger innarbeides i kommunens rutiner for beregning av avgiftene. Hovedoversikt investeringer Tabell 6 Investeringer Tall i tusen kroner Regnskap Budsjett Regnskap Administrasjon og fellesutgifter Oppveksttjenester Omsorgstjenester Helse- og sosiale tjenester Næring og sysselsetting Plan og miljø Kultur Kirke Vann, avløp og renovasjon Samferdsel og andre tekniske tjenester Sum investeringsutgifter Låneavdrag på utlån (ekstraordinært) Utlån, kjøp av aksjer og andeler Avsatt til disposisjonsfond ubundne kapitalfond bundne kapitalfond Styrking av likviditetsreserven Sum finansieringsbehov Overføring fra årets driftsregnskap Tilskudd og refusjoner Salg av fast eiendom Andre inntekter Mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer og andeler Bruk av disposisjonsfond ubundne kapitalfond bundne kapitalfond Bruk av likviditetsreserven Bruk av lån Sum finansiering Hovedoversikten gir en oversikt over investeringsvolumet på de forskjellige tjeneste-områdene. Investeringsprosjekter føres fortløpende over flere år uavhengig av regnskapsavslutningen. Budsjettet viser vedtatt investeringsvolum med finansiering for det enkelte år, mens regnskapet viser bokførte utgifter og inntekter på de enkelte tjenesteområdene ved årets slutt. Regnskapet for de enkelte anleggene legges fram for kommunestyret når de er avsluttet. I det følgende omtales enkelte større anlegg. For mer detaljer vises det til årsrapport utarbeidet av Teknisk drift. Side 13

16 Investeringsbudsjettet er finansiert med i underkant av 200,0 millioner kroner mer i lån enn lånevolumet i Bruk av ubundne investeringsfond er redusert i 2002, og dette skyldes finansieringen av rådhus/kino i 2001 som hovedsakelig er finansiert med egenkapital. I 2002 er det solgt 79 tomter som har gitt en inntekt på 22,0 millioner kroner i tillegg til at det er innløst tomter for 2,3 millioner kroner. Disse inntektene finansierer blant annet opparbeiding av tomteområdene. Det er for øvrig inntektsført salg av kommunal eiendommer som står på ubundne fond i påvente av avslutning. Disse kan disponeres i 2003, og rådmannen vil foreslå at inntektene tilbakeføres fritt investeringsfond for å dekke tidligere midlertidig finansiering over fondet. Tabell 7 Salg av eiendom Salg av leiligheter : - Gudeberg borettslag Haugsten borettslag Rolvsøyvn Lilleng gård - netto Kråkerøy senter - netto Salgsinntekter i alt Grafikktriennale bygget på Øra er også solgt med en foreløpig netto salgsinntekt (salgssum fratrukket kostnader ved salg) på 2,8 millioner kroner. Saken er ikke avsluttet, men eventuelle netto merinntekter bør gå til nedbetaling av lån i forhold til investeringer i bygget. Utbygging av Brygga sykehjem, Slevik sykehjem og Fredrikstad rehabiliteringssenter ble av økonomiske årsaker utsatt fra 2002 til 2003 og i HP ble investeringene vedtatt strøket i handlingsplanperioden. Brygga og Slevik vurderes på nytt i slutten av HP-perioden. For øvrig ble investeringsvolumet redusert med 58,9 millioner kroner sist år. Følgende større byggeprosjekter ble ferdigstilt i 2002: Nytt rådhus / kino Kvernhuset ungdomsskole Kjølberg skole rehabilitering Rødsmyra skole - rehabilitering av eksisterende administrasjonsfløy Trosvik skole - nytt bygg Lisleby alle - et bofellesskap for utviklingshemmede med 5 boliger og personaldel, ble ferdigstilt juni I Opalveien er 4 omsorgsboliger bygget i forbindelse med eksisterende boliger for utviklingshemmede. Tilbygget ble ferdigstilt november På Habekk ble 6 omsorgsboliger for utviklingshemmede påbegynt i 2001 og ferdigstilt i januar I tilknytning til boligene har boveiledningstjenesten fått nye kontorlokaler. Torsnes sykehjem med 25 plasser ble ferdigstilt februar Solliheimen ble ferdigstilt i august Smedbakken sykehjem sto ferdig med 60 plasser i august På Glemmen sykehjem ble 14 nye plasser for demente og 11 somatiske tatt i bruk i august Bruket omsorgsboliger, 10 boliger for personer med psykisk lidelser ble tatt i bruk i mars 2002 (FOBBL prosjekt). Følgende anlegg er startet opp: Kjølberg øst - utbygging av 54 omsorgsboliger for eldre og 9 omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser, startet i 2002 og er beregnet ferdig høsten Falcheveien 36 på Hjørgunn - et bofellesskap for utviklingshemmede med 5 boliger og personaldel, hadde byggestart i 2002 og er planlagt ferdig mai Side 14

17 Noen byggeprosjekter, omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser, startet ikke opp i 2002 fordi prosjektene ikke hadde mottatt tilsagn om oppstartingstilskudd. Det gjelder Glemmengata 9 med 8 boliger, Nabbetorpveien 147 med 4 boliger og Torpedalsveien med 7 boliger. Glemmengata 9 og Nabbetorpveien 147 fikk ved nyttår tilskudd og det er planlagt byggestart i Innenfor vann og avløp er blant annet følgende anlegg i gang: Ringledning Kråkerøy, vann Avløp Ilabakken Færgeportgaten, VA sanering Pumpestasjoner Krokmyr Dale Nordre Rolvsøy, Solli, vann og avløp Labråten, sanering vann Ringledning Åledalen, vann Kvernhuset ungdomsskole G/S vei, aksjon skolevei Gågate Rådhuset Bro Kråkerøy, G/S vei, NB annen byggherre Engelsvikenveien, G/S vei, aksjon skolevei Strakstiltak sentrum Domkirkeparken Lekeplasser Innenfor natur kan nevnes opparbeidelse av Rådhusparken med utbedring av veier og ny utebelysning. Ny park ble anlagt ved rådhuset og på kollen bak rådhuset mot Skjæringa. Hovedelementer er åpen park med store trær, stier, belysning og mange kunstverk. En del mindre arbeider gjenstår og vil bli utført i Entreprenør har vedlikehold i På Lunde på Kråkerøy ble det opparbeidet en helt ny park like ved skolen. I parken ble det opparbeidet et steinhuggermonument. I 2002 ble 8 lekeplasser rehabilitert og ytterligere en plass ble påbegynt. Av plasser som ble restaurert kan nevnes Gluppehavna, Knipleparken, Fredriksvei og Halvorsvei. Arbeidet avsluttes i 2003 siden det ikke lenger er investeringsmidler til disposisjon. For 2002 ble det bevilget 9,0 millioner kroner til asfalteringsanlegg. Det er reasfaltert meter veier, 550 meter grusveier, meter gang/sykkelveier 697 meter fortau. Fokus har spesielt vært rettet mot gang-, sykkelveier og fortau. I forhold til det planlagte asfalt-programmet er det en del veistrekninger som ikke ble asfaltert. Årsaken er at andre aktører må gjennomføre tiltak i de samme veiene før kommunen kan asfaltere. Disse veiene er overført til asfaltprogrammet for 2003 og planperioden Følgende større jobber er utført vedrørende brannsikring: Kongstenhallen, St.Croix- huset, Blomsterøyhallen, Gaustadhallen, Rolvsøyhallen, Hovedbiblioteket og Emil Mørchs Minne. Fasaderenovering av biblioteket er påbegynt og vil bli ferdig utført i løpet av Det var nødvendig å renovere noe mer enn budsjettert for å få en naturlig avslutning på arbeidene ved årets slutt. Dette fører til at det blir noe mindre flate å renovere i Videre dukket det opp noe uforutsett med skader på takrenner/nedløp og vinduer. Overskridelsen vil bli dekket opp av nye bevilgninger for Side 15

18 Balanse Tabell 8 Balansen Regnskap 2002 Regnskap 2001 EIENDELER Anleggsmidler , ,45 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,20 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån , ,38 Aksjer og andeler * , ,87 Omløpsmidler , ,07 Herav: Kortsiktige fordringer * , ,12 Aksjer og andeler , ,63 Sertifikater , ,17 Obligasjoner , ,18 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,97 SUM EIENDELER , ,52 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,79 Herav: Disposisjonsfond , ,57 Bundne driftsfond , ,27 Ubundne investeringsfond , ,30 Bundne investeringsfond , ,60 Regnskapsmessig mindreforbruk - - Regnskapsmessig merforbruk ,78 - Likviditetsreserve , ,50 Kapitalkonto , ,55 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Ihendehaverobligasjonslån , ,00 Sertifikatlån Andre lån * , ,00 Kortsiktig gjeld , ,73 Herav: Kassekredittlån - - Annen kortsiktig gjeld , ,73 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,52 * Nye forskrifter for føring av pensjonsutgifter - se teksten nedenfor. Balansen viser relativt store endringer fra 2001 til Dette skyldes en blanding av verdijusteringer, byggeaktivitet og nye regnskapsforskrifter. For detaljer i forhold til balanseverdier vises det til regnskap med noter og regnskapsansvarliges redegjørelse. Verdien på ubebygde tomter har ikke vært justert siden 1995 og tomteverdiene er oppjustert fra 142,9 millioner kroner til 294,1 millioner kroner. For øvrig er alle nye bygg aktivert i balansen samtidig som gjeldsandelen øker. Det samme gjelder større anskaffelser av inventar og utstyr i byggene. Når det gjelder utstående kommunale krav er restansene i prosent av omsetningen redusert fra 4,0 prosent til 3,3 prosent. De største justeringene i balansen skyldes de nye regnskapsforskriftene for føring av pensjonskostnader. Til og med 2001 har kommunene utgiftsført årets pensjonspremie. Pensjonsmidler og -forpliktelser har ikke vært ført i balansen. Etter de nye reglene skal Side 16

19 kommunene regnskapsføre brutto pensjonsmidler og -forpliktelser i balansen. Pensjonspremien skal fortsatt utgiftsføres, men det skal i tillegg beregnes en netto pensjonspremie. Når denne overstiger netto pensjonskostnader skal premieavviket inntektsføres og føres i balansen som kortsiktig fordring. Netto betyr dette at årets pensjonskostnad reduseres tilsvarende. Denne kan utgiftsføres i 2003 eller fordeles over 15 år. I balansen er det i henhold til reglene ført pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler på drøye 1,6 milliarder kroner. Dette øker tilsvarende balanseverdiene for aksjer og andeler og andre lån. Kortsiktige fordringer er økt med inntektsført premieavvik i forhold til KLP med 48,8 millioner kroner. Følgende oversikt viser dette : Pensjonsmidler ,0 Aksjer og eiendeler ,0 Pensjonsforpliktelser ,0 Gjeldsbrevlån ,0 Bruk av likviditetsreserven er redusert på grunn av økt låneopptak. Side 17

20 PERSONALINNSATS Personalressurser brukt Tabell 9 Personalressurser Seksjoner /etater Årsverk 1) Lønnskostnader (1000 kr) 2) Sentraladministrasjonen 178,3 178, Kulturseksjonen 3) 123,5 120, Plan- og miljøseksjonen 84,7 80, Teknisk drift 273,1 351, FREVAR KF 4) 70, Omsorg og oppvekst 3 096, ,8 3) Herav: Barnehageetaten. 294, Skoleetaten , Familieetaten. 241, Sosialetaten. 194, Omsorgsetaten , Fellestjenester. 56, I alt 3) 3 826, , Note: 1) Brukte årsverk er et gjennomsnitt av 1., 2. og 3. tertial, og innbefatter ikke folkevalgte, lærlinger, ansatte på timelønn, på omsorgslønn, i permisjon uten lønn og på driftstilskudd. 2) Kolonne for lønnskostnader viser kommunens totale utgifter til lønn for å kunne gi sitt tjenestetilbud fratrukket sykelønnsrefusjoner. Dette inkluderer også lønnskostnader til politikere og omsorgslønn i eget hjem, til timelønnede, overtid osv. 3) Tallet er endret fra ) FREVAR KF ble kommunalt foretak i 2002 og direkte underlagt kommunestyret. Teknisk Drift har en økning på 78 årsverk som har sammenheng med overflytting av folk fra tidligere kommunedel Kråkerøy og Sentrum i forbindelse med opprettelse av virksomhet Bygg og Eiendom. Årsverk for Omsorg og oppvekst viser minimal endring, og det betyr at økningen tilsvarer omtrent flyttingen av årsverk til Teknisk drift. Økningen skyldes blant annet høyt aktivitetsnivå og flere brukere på områder som for eksempel barnehage, PPT og boveiledningstjenesten. I 2001 hadde Servicetorget personalutgifter for kun fire måneder, mens det er full årseffekt for Årsverkene som er gjennomsnitt av alle tertialene inkluderer alle årsverkene for servicetorget begge år, mens det bare er med lønnskostnader for fire måneder i Det er på et sentralt ansvar ført 63,8 millioner kroner knyttet til ekstraregning fra KLP. Dette kommer i tillegg til lønnskostnadene i tabellen. Side 18

21 Overtid Tabell 10 Overtid Seksjoner/ Beløp i kroner 1) Antall timer Endring i Etater antall timer i % Sentraladministrasjonen Kultur Plan- og miljø Teknisk drift ) ) FREVAR KF 2) Omsorg og oppvekst Herav: Barnehageetaten Skoleetaten Familieetaten Sosialetaten Omsorgsetaten Fellestjenester I alt ) -11 Note: 1) Kronebeløpet er eksklusive feriepenger. 2) FREVAR ble kommunalt foretak i 2002, og holdes utenfor beregning av endring i antall timer i prosent. 3) Teknisk drift, Brann: Utrykning er ikke inkludert i tallene og utgjør kroner og timer. Overtid i Fredrikstad kommune er redusert med i alt 11 prosent. Dette er en positiv utvikling. Reduksjonen er gjennomgående i seksjonene med unntak av sentraladministrasjonen som har en økning på 32 prosent. Dette skyldes i hovedsak IT som har hatt et stort overtidsforbruk i forbindelse med omorganisering av kommunen og innflytting i rådhuset. Sykefravær Tabell 11 Sykefravær Prosent Seksjoner/ Etater Sentraladministrasjonen. 7,2 Kulturseksjonen. 6,7 Plan- og miljøseksjonen. 5,6 Teknisk drift. 8,2 FREVAR KF 1).... Omsorg og oppvekst. 10,3 Herav: Barnehageetaten. 12,0 Skoleetaten. 7,5 Familieetaten. 6,4 Sosialetaten. 9,7 Omsorgsetaten. 13,0 Fellestjenester. 5,6 Gjennomsnittlig sykefravær 2) 9,8 10,1 Note 1) FREVAR ble kommunalt foretak i ) Sykefravær ble kun rapportert samlet for kommunen i Sykefraværet er stigende i Fredrikstad kommune. Det er vanskelig å si noe om årsaksforholdene til dette fordi kommunen er i stadig omorganisering, noe som medfører store vanskeligheter med å kjøre ut pålitelige rapporter. For å få redusert sykefraværet har kommunen signert samarbeidsavtale med Trygdeetaten i 2002, med fokus på et mer inkluderende arbeidsliv og et bedre arbeidsmiljø for å nå målet om en reduksjon i fraværet på 20 prosent innen Side 19

22 BRUTTO DRIFTSUTGIFTER PÅ KOSTRA-FUNKSJONER Oversikten nedfor viser kommunens brutto driftsutgifter på utvalgte KOSTRA-funksjoner innenfor de ulike tjenesteområdene. KOSTRA (KOmmune STat RApportering) er kommunenes offisielle rapportering til staten Det inkluderer utgifter både til tjenesteproduksjon og drift av lokaler. Tallene er for hele kommunen og er uavhengig av hvilken seksjon som har utgiftene. Brutto driftsutgifter skal gi et uttrykk for kommunens samlede utgifter innenfor de ulike funksjonene som grunnlag for beregning av produktivitetsindikatorer. De viser kommunens totale utgifter til tjenestetilbudet uavhengig om tjenesten produseres av kommunen selv eller om den kjøpes av eksterne. Funksjoner beskriver hvilke typer behov tjenestene skal dekke og hvilke grupper disse tjenestene primært henvender seg til. Tabell 12 Brutto driftsutgifter per funksjon Tall i tusen kroner Endring Administrasjon (funksjon 120) ,8 % Kulturaktiviteter (funksjon 365, 370, 373, 377, 380,383, 385) ,2 % Fysisk tilrettelegging og planlegging (funksjon 300) ,3 % Vann, avløp og renovasjon (funksjon 340, 345, 350, 353, 354, 355, 357) ,1 % Oppvekst - barnehage (funksjon 201, 211 og 221) ,3 % - grunnskole (funksjon 202, 214 og 222) ,4 % - skolefritidsordningen (funksjon 215) ,7 % Familie - helse (funksjon 232, 233 og 241) ,5 % - barnevern (funksjon 244, 251 og 252) ,4 % - fritidstilbud (funksjon 231) ,5 % Sosial - råd og veiledning (funksjon 242) ,7 % - rus (funksjon 243) ,7 % - økonomisk sosialhjelp (funksjon 281) ,8 % Omsorg - aktivisering av eldre og funksjonshemmede (funksjon 234) ,5 % - institusjonsomsorg (funksjon 253 og 261) ,5 % - hjemmetjenester inklusiv boveiledning (funksjon 254) ,3 % herav boveiledning ,1 % Note: Beregningene er basert på Kostras definisjon av brutto driftsutgifter. Noe av økningen fra 2001 til 2002 på alle områdene kan forklares med endring av posteringsprinsipp i regnskapet. Utgifter til lærlinger, sentralt organiserte kurs og servicetorg er for 2002 fordelt til riktige funksjoner i tråd med forskriftene. For 2001 ble disse utgiftene ført under egne tjenester som tilhørte funksjonene 120 administrasjon og 180 diverse fellestjenester. Samtidig er ekstraregning til KLP fordelt på riktige funksjoner. Kommunen hadde også i 2001 en slik ekstraregning, men den var på et lavere beløp. Det er vekst i forsikrings- og strømutgifter. Side 20

23 GJENNOMGÅENDE OPPGAVER MILJØ Rapportering på måloppnåelse Mål/tiltak Delta i Fredrikstad Miljøforums LA 21 arbeid. Fra 2002 legges det økt vekt på å støtte partene i konkretiserings- og operasjonaliseringsfasen. Kommentarer til måloppnåelse Kommunen har deltatt på alle Fredrikstad miljøforums møter og har innehatt sekretærfunksjonen. Egne internettsider er utviklet og lagt ut. Disse inneholder både informasjon om miljøarbeidet, linker og nyttige idèer. Utvikle materiell som befolkningen kan bruke når de selv vil ta miljøansvar og stimulere næringslivet og husholdningene til det samme. Det har vært fast miljøside i Plankebæreren og artikler i media. Samarbeid med Miljøheimevernet om konkrete tiltak. Informasjon om energibruk. Partssamarbeidet i kommuneplanprosessen ble i 2002 et viktig og vellykket arbeid i denne sammenheng. Samarbeidet med næringslivet skal styrkes blant annet gjennom konseptet Miljøfyrtårn og etablering av kontaktforum. Sertifisering av 10 bedrifter skal gjennomføres i 2002, og ytterligere 10 bedrifter i 2003 etter Miljøfyrtårnkonseptet. Fredrikstad kommune skal fortsette med et aktivt feie for egen dør -arbeid og stimulere næringslivet og husholdningene til det samme. Bl.a. ved grønt virksomhetskonsept, innføring av miljøvurdering i all saksbehandling og vektlegging av miljøhensyn ved fellesinnkjøp. Der det er økonomisk forsvarlig utifra en årskostnadsberegning, skal alle kommunale nybygg bygges med vannbåren varmesystem og varmepumpe. Arbeide for økt bruk av gang/sykkel som transportmiddel, spesielt til/fra skole og fritidstilbud. Utvikling av et bedre kollektivtilbud og flere kollektivreisende. Redusere støy- og luftforurensningen fra vegtrafikken. Blant annet ved hjelp av ENSIS (system for beregning og overvåkning av miljøforhold) skal det gjennomføres beregninger for støy og luftforurensninger langs de mest trafikkerte kommunale veiene. Øra miljøutvalg og Industriell økologisprosjektet på Øra. To nye miljøfyrtårn og samarbeid med de som er sertifisert. To nye bedrifter er sertifisert. Tre virksomheter i kommunen er igangsatt. Tre virksomheter inkl. rådhuset startet prosessen i Grønne virksomhetskonsepter brukes av virksomhetene. HMS har økt fokus på ytre miljø. Klima- og energiplan er vedtatt. Fokusering på bærekraft og partssamarbeid i kommuneplanprosessen. Dokumentasjon av miljøforhold ved produkter og en dokumentasjon av materialretur i fokus. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle ut i fra årskostnader og Fredrikstad kommunes miljøpolitikk. Det er ikke gjennomført tellinger pga manglende kapasitet. Arbeidet med en prosjektplan for utarbeidelse av handlingsplan for økt bruk av sykkel er igangsatt. Pendelrutene mellom Sarpsborg og Fredrikstad er opprettholdt. For øvrig ingen nye tiltak gjennomført. Det arbeides med å få en prioritering av kollektivtrafikk i Simo-krysset. Støymålinger er gjennomført som grunnlag for vurdering av støytiltak. Beregninger av luftforurensninger utført ved bruk av dataverktøyet ENSIS. Støyberegninger er igangsatt og sluttføres innen Side 21

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 FREDRIKSTAD KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2004 FREDRIKSTAD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2004 FREDRIKSTAD KOMMUNE INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 2 ORGANISERING... 4 FREDRIKSTAD KOMMUNE - POLITISK ORGANISERING... 4 FREDRIKSTAD KOMMUNE - ADMINISTRATIV ORGANISERING...

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen,

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer