Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2011/86 PS 2011/87 PS 2011/88 PS 2011/89 PS 2011/90 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Kjøp av Storgt. 7 (HTC AS) 2011/2162 Avtale om makebytte - Festningsgaten 18 (tidl. b.hjem- nå barnehage) mot tomt til ny barnehage på Høvleriet. 2010/4897 Side nr. Per Kristian Dahl ordfører Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian Dahl Leder AP John Østensvig Nestleder AP Svein Olaussen Medlem AP Toril Brekke Medlem AP Mons Hvattum Medlem SV Fridtjof Dahlen Medlem SV Odd Sæthre Medlem PP Morten Christoffersen Medlem KRF Gerd Berit Odberg Medlem KRF Egil Lund Pettersen Medlem FRP Carl-Victor Sundling Medlem H Vibeke Julsrud Medlem MDG Tove Kristin Fager Medlem FRP Jan Tore Harlyng Medlem R Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Side 3

4 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Per-Kristian Dahl Utvalgsleder Martin Vik Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2011/76 PS 2011/77 PS 2011/78 PS 2011/79 RS 2011/17 PS 2011/80 PS 2011/81 PS 2011/82 PS 2011/83 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Status leiekontrakter - forskningspark Remmen Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/260 Leieavtale Storgt /2162 Strategisk næringsplan for Halden Høring - Utredning av mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall (NOU 2011:2) Ordførerkampanje for de sulterammede på Afrikas horn 2011/ / /5165 Side nr. Per Kristian Dahl ordfører Side 5

6 PS 2011/76 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen enstemmig godkjent. PS 2011/77 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Ordfører ønsket følgende nye saker på dagsorden: RS 2011/18 Oppdatert kommuneplan ight meklingsresultat PS 2011/84 TV-aksjonen Formannskapet bifalt dette. Carl-Victor Sundling, H, meldte forespørsel. Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2011/78 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte godkjent. PS 2011/79 Referatsaker Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsaker tatt til orientering. Side 6

7 RS 2011/17 Status leiekontrakter - forskningspark Remmen RS 2011/18 Oppdatert kommuneplan iht til meklingsresultat - muntlig orientering PS 2011/80 Leieavtale Storgt. 7 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Det ble til saken utdelt nytt saksframlegg fra rådmannen med følgende innstilling: 1. Kjøpekontrakt om overtakelse av samtlige aksjer i Halden Technology Centre AS godkjennes. 2. Rådmannen får fullmakt til å iverksette overtakelsen av aksjene så snart Selger og Kjøper er enige om selskapets balanse. Kostnaden finansieres fra kapitalfond iht kommunestyrets vedtak. 3. Rådmannen legger fram for formannskapet oversikt over eiendommer som kan selges fra Halden kommune til Halden kommunale pensjonskasse når pågående forhandlinger er sluttført. Carl-Victor Sundling, H, fremmet forslag til utsettelse: Saken utsettes da vesentlig dokumentasjon ble delt ut i møtet. Det er med andre ord ikke sendt i tide iht vedtatt reglement. Det er faktisk et helt nytt saksframlegg ift det som ble sendt ut. Utsettelsesforslaget fra Sundling ble vedtatt mot 3 stemmer. (Frp og Pp) Vedtak: Saken utsettes da vesentlig dokumentasjon ble delt ut i møtet. Det er med andre ord ikke sendt i tide iht vedtatt reglement. Det er faktisk et helt nytt saksframlegg ift det som ble sendt ut. PS 2011/81 Strategisk næringsplan for Halden Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Sundling, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Planen tas til orientering og behandles av nytt kommunestyre etter valget Vibeke Julsrud, MDG, fremmet følgende forslag til vedtak: Næringsplanen legges ut på offentlig høring slik at alle interesserte kan gi innspill. Medvirkning er et viktig redskap for at planen skal forankres i et lokalsamfunn. Side 7

8 Mons Hvattum, SV, fremmet vedtaket fra HNM. Forslaget fra Sundling ble satt opp mot Hvattums forslag. Forslaget fra Hvattum ble vedtatt mot 3 stemmer. (H, MDG og Rødt) Forslaget fra Julsrud fikk to stemmer og falt. (MDG og Rødt) Vedtak: Formannskapet slutter seg til fremlegget til tekst til Strategisk Næringsplan for Halden med flg endringer/tillegg: Nytt pkt s. 32 Ha innkjøps- og anbudsreglement som bidrar til et seriøst arbeidsliv hvor firmaer følger god regnskapsskikk, HMS og sikrer arbeidstakernes rettigheter. Boliger i Sentrum Erfaring viser at de som bor i sentrum handler i sentrum. Det er derfor et mål å utvikle flere boliger i sentrum. Dette er også i tråd med statlige og fylkeskommunale føringer om fortetting og sentrumsnær boligbygging. Forslaget sendes kommunestyret til endelig godkjenning. PS 2011/82 Høring - Utredning av mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall (NOU 2011:2) Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: Formannskapet ber om 6 mnd utsettelse på høringsfristen. Forslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet ber om 6 mnd utsettelse på høringsfristen. PS 2011/83 Ordførerkampanje for de sulterammede på Afrikas horn Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: Halden kommune gir 1 krone per innbygger avrundet til kr ,- Side 8

9 Vedtak: Halden kommune gir 1 krone per innbygger avrundet til kr ,- PS 2011/84 TV-aksjonen 2011 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: Halden kommune gir 1 krone per innbygger avrundet til kr ,- Vedtak: Halden kommune gir 1 krone per innbygger avrundet til kr ,- PS 2011/85 Forespørsler Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Ordfører besvarte forespørsel i møtet. Vedtak: FO 2011/5 Forespørsel fra Sundling, H, vedr. innsigelser ifm flytting til familiens hus. Side 9

10 PS 2011/86 Godkjenning av innkalling PS 2011/87 Godkjenning av saksliste PS 2011/88 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 10

11 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Martin Vik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2011/ Utsendte vedlegg 1 Notat fra rådmannen 2 Revidert kjøpsavtale 3 Signert årsregnskap 2010 HTC AS 4 Revisors årsberetning HTC AS 2010 Ikke utsendte vedlegg Kjøp av Storgt. 7 (HTC AS) Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Det er framforhandlet en kjøpekontrakt mellom KAJ AS og Sentrum Invest AS og Halden kommune (HK) vedrørende salg av aksjene i Halden Technology Centre AS (HTC AS). HTC AS har som hovedaktivum Storgaten 7 i Halden. Kjøper og Selger er gjennom avtalen enige om at verdien på eiendommen Storgt. 7 er kr ,-. Med utgangspunkt i dette er det selskapets balanse som avgjør hva HK skal betale for aksjene i selskapet. Realiteten i aksjekjøpet er kjøp av eiendommen Storgt. 7. Det tas i denne utredningen ikke stilling til hva Halden kommune skal gjøre med aksjeselskapet etter overtakelsen, og vil bli en sak rådmannen kommer tilbake til. En årlig reduksjon på kr 2,8 mill kr av kommunens leieforpliktelser minimerer kommunens risiko gjeldende overtakelse av Storgt. 7. Rådmannens innstilling: 1. Kjøpekontrakt om overtakelse av samtlige aksjer i Halden Technology Centre AS godkjennes. 2. Rådmannen får fullmakt til å iverksette overtakelsen av aksjene så snart Selger og Kjøper er enige om selskapets balanse. Kostnaden finansieres fra kapitalfond iht kommunestyrets vedtak av Rådmannen legger fram for formannskapet oversikt over eiendommer som kan selges fra Halden kommune til Halden kommunale pensjonskasse når pågående forhandlinger er sluttført. Side 11

12 Saksutredning: Bakgrunn Saken ble utsatt i Formannskapet den , og fremlegges derfor til behandling igjen. Det er til denne saken utarbeidet et tilleggsnotat fra rådmannen, revidert kjøpsavtale, revisors beretning og signert årsregnskap. Kommunestyret vedtok følgende: 1. Rådmannen gis i oppdrag å forberede avtaleutkast for disponering av Storgt 7. som legges frem til behandling. Ved kjøp finansieres kjøpesummen av kapitalfond. 2. En forutsetning for gjennomføring av eventuelt kjøp er at HK inngår avtale med HKP om å overdra eiendommer til HKP for et beløp tilsvarende kjøpesum. Salgsvederlaget overføres kapitalfond. Alternativt kan inngås leieavtale med annen ekstern aktør. 3. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å selge eiendommer til HKP for inntil 40 millioner kroner og kjøp av Storgt 7. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Egen og andre administrative enheters anliggende Overtakelse av eiendommen vil medføre lokalisering av enheter slik at kommunens administrasjon samles i samme område. Følgende enheter flyttes til Storgt. 7 og Storgt. 8. Teknisk forvaltning Plan, byggesak og geodata Miljø og landbruk Økonomi Ved denne flyttingen vil følgende bygg kunne omdisponeres og leieavtaler avvikles: Fayegården frigis til Halden kommunale voksenopplæring og leieavtalen i Os Alle 9 vil dermed opphøre Leieavtalen Teknisk forvaltning har i Harlembygget (Busterudgt 1) vil opphøre Koordinerende enhet i helse, som i dag midlertidig er lokalisert på St Joseph, vil kunne flytte inn i rådhuset. Til sammen gir dette en reduksjon av kommunens leieforpliktelser på om lag 2,8 mill kr pr år. Til sammenligning vil det årlige avdraget på et lån på 28 mill kr utgjøre et årlig terminbeløp på 1,9 mill kr dersom man tar utgangspunkt i 4,5 % rente og en løpetid på 25 år. Rådmannen vil anbefale at det i tillegg avsettes midler til løpende vedlikehold av bygningsmassen. Når det gjelder kommunestyrets vedtak punkt 2 gjeldende salg av eiendommer fra Halden kommune til Halden kommunale pensjonskasse, er man i god dialog om dette. Det jobbes nå med konkrete eiendommer som er aktuelle. Det tas her sikte på en snarlig avgjørelse når alle forhold er avklart. Rådmannen vil framlegge sak om dette til formannskapet. Kjøp av HTC AS belastes kapitalfond, mens salg av eiendommer til HKP tilføres kapitalfond. Side 12

13 Det legges i avtalen opp til en delbetaling av kjøpesum, men kommunen bør vurdere en innløsning av hele summen ved overtakelse da renteutgiften for 50 % av kjøpesum er satt til NIBOR + 2%. Pt utgjør dette 5,1 %. Overtakelse av selskapet med tilhørende eiendom Det legges opp til en overtakelse av selskapet pr HTC AS har i dag 6 leiekontrakter i Storgt. 7. Leiekontraktene har kort leietid med den begrunnelsen at leietakerne skal etablere seg i nye lokaliteter på Remmen forskningspark så snart disse står innflytningsklare. Til sammen utgjør dagens leieinntekter på eiendommen kr ,- pr år. I tillegg til dette betaler leietakerne kostnadene tilknyttet eiendommens fellesareal. Som det framgår av vedlagte regnskap har HTC AS hatt driftsinntekter i forbindelse med leien på 4,3 mill kr. Den høye inntekten skyldes et høyt servicenivå på tjenester til leietakerne. (kantine resepsjon etc) Graden av servicenivå med Halden kommune som eier, må etter rådmannens syn harmoneres med leietakernes ønsker og betalingsvilje. Tallene viser at det er lønnsomhet i selskapet i påvente av Remmen forskningspark, og uten at Halden kommune selv tar i bruk arealene. I dagens rentesituasjon er det naturlig å forvente en lavere årlig annuitet enn 1,9 mill som estimert ovenfor. Juridiske forhold En overtakelse av aksjeselskapet HTC AS med aktivum i form av Storgt. 7 skal det etter en tilslutning av kjøpeavtalen, senest etter 45 dager, settes en balanse i selskapet. Selskapets balanse vil dermed styre kjøpesummen. (Se avtalens punkt 2.2 for en utdyping) Alternative løsninger En alternativ løsningen er å ikke overta eiendommen, noe som ikke samsvarer med kommunestyrets vedtak av Det vil medføre at vi opprettholder våre leieforpliktelser i Os alle 9 og Busterudgt. 1. I tillegg må man finne lokaliteter til de som i dag er lokalisert i St. Joseph dersom HKP selger denne eiendommen. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Per Egil Pedersen Martin Vik Side 13

14 NOTAT Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Dato: Kjøpsavtale Storgt. 7 revidert avtale Det vises til rådmannens saksframlegg i PS 2011/80 til formannskapet møte der det ble fattet følgende vedtak: Saken utsettes da vesentlig dokumentasjon ble delt ut i møtet. Det er med andre ord ikke sendt i tide iht vedtatt reglement. Det er faktisk et helt nytt saksframlegg ift det som ble sendt ut. Endringer i Kjøpsavtalen Rådmannen har i etterkant av formannskapets behandling i dialog/forhandlinger med Selgerne klargjort noen punkter i kjøpsavtalen og vedlegger omforent forslag til ny kjøpsavtale. Endringene består i følgende: 1. Pkt 2.1 er revidert slik at Kjøper ikke betaler for utsatt skattefordel som reduserer kjøpesummen med 28% av fremførbart underskudd jf note 8 på 28% av kr , dvs kr , Pkt 2.2 er tilføyd en parentes ( ) som presiserer at avtalen baserer seg på underskrevet årsoppgjør og signert revisjonsberetning. 3. Pkt 2.4 er tilføyd to setninger på slutten av punktet som presiserer ansvaret for kostnader i forbindelse med Kjøpsavtalen der Kjøper maksimalt skal dekke kr av disse kostnadene. 4. Pkt 3 er tilføyd et nytt 2. snitt der Selgerne forplikter seg til å gjennomføre en utvidelse av aksjekapitalen i Selskapet ved å konvertere ansvarlig lån pr på kr Rådmannen legger fram denne reviderte kjøpsavtalen til politisk behandling. Beregning av Kjøpesum Basert på vedlagte underskrevne årsoppgjør for 2010 ville Kjøpesummen dersom overtagelsestidspunktet var (Overtagelsestidspunktet etter Kjøpsavtalen er ) være: Beregning kjøpsverdi basert på regnskap pr Bokført verdi Eiendeler ,00 - Bokført verdi Eiendom ( ,00) + Avtalt kjøpsverdi Eiendom ,00 - Bokført gjeld ( ,00) Sum kjøpesum ,00 Side 14

15 Per Egil Pedersen Side 15

16 [MEGLERSTANDARD nr. 5 03/09 AS - Utkast A [meglerforetakets navn]/ [forfatter] [dato] Salg av aksjer i aksjeselskap som eier eiendom og aksjer i hjemmelsselskap. KJØPEKONTRAKT MELLOM KAJ AS OG SENTRUM INVEST AS OG HALDEN KOMMUNE VEDRØRENDE SALG AV AKSJENE I HALDEN TECHNOLOGY CENTRE AS # /3 Side 16

17 1. SALGSGJENSTAND Kaj AS, org.nr og Sentrum Invest AS, org.nr ( Selgerne ) eier 100 % av aksjene ( Aksjene ) (hver av Selgerne eier en halvpart av aksjene) i - Halden Technology Centre AS, org.nr ("Selskapet"). Selgerne og Halden Kommune, org.nr ,( Kjøper ) er enige omat Aksjene skal overdras fra Selgerne til Kjøper på de vilkår som beskrevet i denne kontrakt. Selskapets hovedaktivum er eiendommen Storgaten 7 i Halden; - gnr. 66, bnr.139 med påstående bygninger og anlegg i Halden kommune (i fellesskap benevnt Eiendommen ). Selskapet eier også samtlige aksjer i - Valhall-Bygg AS, org.nr ( Hjemmelsselskapet ), som er registrert i grunnboken som hjemmelshaver til Eiendommen. Denne kjøpekontrakt er inngått med basis i avtale mellom partene datert 31. mars 2008, pkt 5 (vedlegg 9). I tilfeller hvor det er motstrid mellom denne kjøpekontrakt og avtale inngått 31. mars 2008, skal denne kjøpekontrakts bestemmelser gis virkning. Det er avtalt at indeksreguleringen som fremgår av avtalen datert 31. mars 2008 bortfaller. 2. KJØPESUMMEN OG OPPGJØRET 2.1. Eiendomsverdien og beregning av Kjøpesummen Partene er enige om at ved beregningen av kjøpesummen for Aksjene ( Kjøpesummen ), skal Eiendommen verdsettes til NOK ,- ( Eiendomsverdien ). Kjøpesummen skal være lik Eiendomsverdienmed tillegg for - alle eiendeler i Selskapets balanse unntatt Eiendommen, eventuell utsatt skattefordelog eventuell justeringsrett for merverdiavgift knyttet til Eiendommen, og med fradrag for - all gjeld i Selskapets balanse unntatt eventuell utsatt skatt og eventuell justeringsplikt for merverdiavgift knyttet til Eiendommen, Kjøpesummen som skal betales i henhold til pkt 2.3 nedenunder. ( Kjøpesummen ), skal fastsettes basert på en balanse for Selskapet slik denne er per Overtakelse ( Balansen ). Utsatt skattefordel skal ikke medregnes i oppgjøret. # /3 Side 2 av 8 Side 17

18 2.2. Balansen og Kjøpesummen Senest 45 dager etter Overtakelse skal Selskapets styre før eventuelle styreendringer etter Overtakelse godkjenne og signere en oppdatert balanse per Overtakelse. Selskapets revisor før eventuelt revisorskifte skal avgi en ordinær revisjonsberetning knyttet til sin revisjon av oppdatert balanse per Overtakelse.Balansenskal utarbeides etter alminnelige prinsipper. Da Overtakelse settes til årsskiftet vil Balansen være tilsvarende som i Selskapets ordinære årsregnskap (Underskrevet årsregnskap med noter, signert styrets årsberetning samt signert revisjonsberetning). Selgerne skal sørge for at Balansen meddeles Kjøper skriftlig umiddelbart etter at den er utarbeidet. I sin oversendelse til Kjøper skal Selgerne også vise hvordan Kjøpesummener beregnet på grunnlag av Balansen. Hvis en av partene innen 14 dager etter at Kjøper har mottatt Balansen fra Selgerne, meddeler den annen part at han har innsigelser til Balansen og/eller til beregningen av Kjøpesummen og partene ikke innen ytterligere 14 dager blir enige om forholdet, skal en uavhengig statsautorisert revisor, som partene i fellesskap oppnevner og bekoster, fastsette Balansen og Kjøpesummen med bindende og endelig virkning for partene. Resultatet av denne fastsettelsen skal foreligge senest 14 dager etter at revisor er oppnevnt. Dersom partene ikke kommer til enighet om hvilken revisor som skal benyttes, kan hver av partene kreve at revisoren oppnevnes av lederen i Finansnæringens Hovedorganisasjon. Dersom partenes uenighet er av en slik karakter at partenes ulike synspunkter medfører en differanse i forhold til størrelsen på Kjøpesummen som er større enn NOK ,- kan hver av partene innen 14 dager etter at Kjøper har mottatt Balansen fra Selgerne, alternativt forlange at uenigheten avgjøres ved voldgift i henhold til punkt Betaling av Kjøpesummen Partene har avtalt at betaling av kjøpesummen skal skje i henhold til følgende betalingsplan; a) 10 % av Eiendomsverdien skal betales akontotil Selgerne senest 10 dager etter signatur. b) Når Overtagelse er gjennomført og Balansen er meddelt Kjøper, skal Kjøper senest etter 14 dager betale til Selgerne 50% av Kjøpesummen (innbetalt akontoi henhold til litra a) over trekkes fra). c) Resterende del av Kjøpesummen betales senest innen Utestående del av Kjøpesummen skal til enhver tid etter at Balansen er meddelt Kjøper belastes med rente NIBOR +2 % som i sin helhet skal innfris i sluttoppgjøret. Ved forsinket betaling gjelder lov om renter ved forsinket betaling Oppgjør Partene er enige om at oppgjøret mellom partene, herunder eventuell refinansiering av Lånet og overdragelse av Aksjene, skal gjennomføres i henhold til en særskilt # /3 Side 3 av 8 Side 18

19 oppgjørsinstruks, som partene skal utarbeide før Overtakelse. Det praktiske i forbindelse med oppgjøret skal besørges utført av Østlandske Næringsmegling AS, og deres klientkonto skal benyttes i forbindelse med oppgjøret. Kostnader forbundet med dette dekkes av Kjøper opp til kr Eventuelle overskytende kostnader dekkes av Selgerne. 3. SELSKAPETS FINANSIERING Selskapet er finansiert i Handelsbanken ( Banken ), og Kjøper er kjent med at erverv av Aksjene krever Bankens godkjenning dersom selskapets finansiering skal videreføres. Kjøper har ansvar for å etablere kontakt med Banken og innhente slik godkjenning, alternativt etablere ny finansiering for Selskapet forut for Overtakelse. Det er enighet mellom partene at Selgerne etter Underskrift og før Overtagelse skal gjennomføre konvertering av ansvarlig lån på kr ,- pr til aksjekapital. 4. SELGERNES MANGELSANSVAR Selskapets hovedaktivum Eiendommen og Selskapet for øvrig overtas i den stand som det var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering (tilknyttet Eiendommen eller andre eiendeler/gjeld i Selskapet) skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i avhendingsloven 3-9 og kjøpsloven 19 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: - Dersom Selgerne ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt. - Dersom Selgerne ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven 3-7 og kjøpsloven 19 litra b). - Dersom Selgerne har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven 3-8 og kjøpsloven 19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven 3-9 siste punktum og kjøpsloven 19 litra c), tilligger etter dette Kjøper. For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selgerne i forbindelse med transaksjonen, så har Selgerne opplyst at Selgerne ikke er kjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven 3-7 og 3-8 og kjøpsloven 19 litra a) og b), slik at Selgerne bare svarer for eventuelle feil som Selgerne selv likevel var kjent med. Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne gi Kjøper grunnlag for mangelskrav. Reguleringen i denne paragraf er av partene hensyntatt ved fastsettelse av Kjøpesummen. # /3 Side 4 av 8 Side 19

20 5. SELGERNES GARANTIER Selgerne garanterer at følgende vil gjelde Aksjene, Selskapet, Hjemmelselskapet og Eiendommen per Overtakelse: a) At Selskapet eier Eiendommen. b) At Selskapet har full og ubeskåret eiendomsrett til alle eiendeler oppført i Balansen, med mindre annet fremkommer av denne kontrakt, og at Selskapet ikke har andre typer eiendeler enn det som fremkommer av Balansen. c) At Selskapet ikke har gjeld eller andre økonomiske forpliktelser ut over det som fremgår av Balansen og avtaler Kjøper er gjort kjent med i forbindelse med inngåelse av denne kontrakt, herunder skatte- eller avgiftskrav i enhver form. d) At Selskapets regnskaper er korrekte og basert på god regnskapsskikk. e) At Selskapet ikke har avgitt garantier eller stilt sikkerhet til fordel for tredjemanns forpliktelser. f) At Selskapet ikke har ansatte eller pensjonsforpliktelser overfor Selgerne eller andre. g) At Selskapet ikke er part i rettssak eller annen rettstvist. h) At Selgerne ved overdragelsen har full og ubeskåret eiendomsrett til Aksjene, at Selskapets aksjekapital er fullt innbetalt, at Aksjene overdras fri for heftelser av enhver art, og at det ikke knytter seg forkjøpsrett eller annen løsningsrett til Aksjene. i) At det ikke er besluttet utdeling på Aksjene eller andre helt eller delvis vederlagsfrie overføringer til aksjeeiere eller andre, utover det som er hensyntatt i Balansen. j) At ingen rettigheter knyttet til Aksjene (herunder utbytte, fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse mv.) er skilt fra Aksjene. k) At Selskapet ved overtakelse ikke har andre aktiva enn de som følger av ordinær drift av Eiendommen. l) At Selskapets virksomhet i perioden fra signering av denne kontrakt til Overtakelse drives på sedvanlig måte, herunder at ingen vesentlige avtaler inngås, heves, endres eller sies opp, og at det i samme periode ikke treffes andre for Selskapet vesentlige avgjørelser uten Kjøpers skriftlige samtykke. I tillegg garanterer Selgerne at Eiendommen per signatur på denne kontrakt er leiet ut som angitt i bilag 5, at Selgerne per signatur på denne kontrakt ikke er kjent med krav eller rettigheter som begrenser Eiendommens bruk eller utnyttelse utover det som fremgår av gjeldende reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen og Eiendommens grunnboksblad, og at Selgerne per signatur på denne kontrakt ikke er # /3 Side 5 av 8 Side 20

21 kjent med at det foreligger skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder Eiendommen som ikke er utført, betalt eller lignende, og som det ikke er opplyst Kjøper om. 6. BEGRENSNINGER I MANGELS- OG GARANTIANSVARET Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selgerne, herunder garantikrav etter punkt 4 ovenfor, tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Selskapet/Eiendommen før signering av denne kontrakt. Kjøper taper retten til å gjøre avtalebrudd (herunder garantibrudd etter punkt 4) gjeldende dersom Kjøper ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir Selgerne melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Eventuell reklamasjon eller andre former for krav overfor Selgerne kan av Kjøper uansett senest finne sted 1 år etter Overtakelse, dog slik at fristen tilknyttet eventuelle krav under punkt 4 litra c), e) og f) hva gjelder skatte- og avgiftsrelaterte forhold, utvides fra 1 år til 3 år etter Overtakelse. Selgerne kan av Kjøper ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap (jf. prinsippene i kjøpsloven 67 (2) og avhendingsloven 7-1 (2)). Partene er også enige om følgende presisering: Dersom det foreligger brudd på garantier i punkt 4 ovenfor, så skal eventuell konsekvens i form av tapte leieinntekter (herunder bortfalt rett til dekning av felleskostnader) under de leiekontrakter som er vedlagt som bilag 6, anses som direkte tap. Partene er enige om følgende beløpsmessige rammer for Selgernes eventuelle ansvar for rettmessige krav under denne kontrakt: Kjøper kan ikke fremme krav mot Selgerne med mindre det samlede krav om prisavslag og erstatning overstiger NOK ,-. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under NOK ,-. Dersom det samlede krav overstiger minstebeløpet, skal kravene likevel dekkes fra første krone. Kjøpers krav skal beregnes netto etter fradrag for eventuelle skatte- og avgifts-besparelser som Kjøper eller Selskapet vil kunne nyttiggjøre seg. Reguleringen i dette punkt 5 medfører ingen begrensning i Kjøpers hevingsrett etter den alminnelige bakgrunnsretten. 7. OVERTAKELSE Aksjene overtas av Kjøper kl den ("Overtakelse"). Selgerne tar forbehold om at Selgernes hevingsrett står ved lag i de tilfeller som er regulert i kjøpsloven 54 (4). Senest 14 dager etter Overtakelse skal ethvert mellomværende mellom Selskapet og Selgerne gjøres opp. # /3 Side 6 av 8 Side 21

22 8. FORSIKRING Eiendommen holdes forsikret av Selskapet frem til Overtakelse i henhold til vedlagte forsikringsbevis (bilag 8). Dersom det oppstår skade på Eiendommen i tiden frem til Overtakelse, og kostnader til gjenoppføring/reparasjon og eventuelt leietap er fullt dekket av Selskapets forsikring (eller annen forsikring), kan Selgerne bestemme at Kjøper ikke skal kunne gjøre gjeldende at forholdet utgjør en mangel. 9. OFFENTLIGRETTSLIG REGULERING TILKNYTTET ERVERVET (KONSESJON, KONKURRANSERETTSLIGE FORHOLD, MV.) Kjøper har risikoen tilknyttet alle eventuelle offentligrettslige krav tilknyttet gjennomføring av transaksjonen, herunder eventuelle konsesjonskrav. 10. MEDDELELSER Enhver meddelelse i forbindelse med denne kontrakt skal foretas per ordinær brevpost, med kopi til følgende e-post adresser: For Selgerne: Knut H. H. Johansen, For Kjøper: Per Egil Pedersen, 11. LOVVALG OG TVISTELØSNING Alle forhold tilknyttet denne kontrakt reguleres av norsk rett. Enhver tvist som måtte oppstå med tilknytning til denne kontrakt, skal avgjøres ved voldgift i henhold til lov om voldgift av 14. mai Voldgiftsretten skal bestå av tre medlemmer hvorav partene skal oppnevne hver sin voldgiftsdommer. Disse skal oppnevne den tredje voldgiftsdommer som skal være voldgiftsrettens leder. Voldgiftsrettens leder skal være norsk jurist. I mangel av enighet om den tredje voldgiftsdommer, skal vedkommende oppnevnes av sorenskriveren i Oslo tingrett. Voldgiftsforhandlingene skal holdes i Halden, og voldgiftsspråket skal være norsk. Voldgiftssaken skal anses innledet når den ene parten sender sin begjæring til den annen part om at tvisten skal avgjøres ved voldgift. Voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelse skal være underlagt taushetsplikt, og straks voldgiftssak er innledet, er partene forpliktet til å inngå separat avtale som bekrefter dette. # /3 Side 7 av 8 Side 22

23 12. BILAG Vedlagt følger: 1. Firmaattest Selgerne 2. Firmaattest Kjøper 3. Firmaattest, regnskaper per 31.desember 2010, vedtekter Selskapet og Hjemmelsselskapet 4. Grunnboksutskrifter 5. Leiekontrakter med bilag 6. Takst 7. Målebrev 8. Forsikringsbevis 9. Avtale mellom partene datert 31. mars UNDERSKRIFT Denne kontrakt er i dag underskrevet i 3 tre eksemplarer, hvorav partene og Østlandske Næringsmegling beholder ett hver. Halden, for Selgerne for Kjøper Selskapet er kjent med og aksepterer sine forpliktelser i henhold til denne kontrakt: for Selskapet Halden, # /3 Side 8 av 8 Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Side 32

33 Side 33

34 Side 34

35 Side 35

36 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Sven Stranger Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2011/ Utsendte vedlegg 1 Saksvedlegg omtalt under Ikke utsendte vedlegg Avtale om makebytte - Festningsgaten 18 (tidl. b.hjem- nå barnehage) mot tomt til ny barnehage på Høvleriet. Sammendrag av saken: Denne saken har til hensikt å sikre en sentral bytomt for etablering av barnehagedrift samt nødvendige parkeringsarealer i den forbindelse. Samtidig ønsker kommunen å selge Festningsgt. 18 som kommunen ikke har langsiktige eierinteresser i. Rådmannens innstilling: 1. Halden kommune kjøper ved makebytteavtale gnr. 62, bnr. 669, 668 og på Høvleriet av Timian AS og Tista eiendom AS for takst kr. 3,0 mill. 2. Halden kommune selger ved samme makebytteavtale Festningsgaten 18, gnr. 160, bnr. 360 til selskapene Timian AS og Tista eiendom AS for takst kr. 2,0 mill. 3. Halden kommune kjøper tilliggende parkeringsareale tilsvarende 15 ferdig opparbeidede p-plasser fra naboeiendommen tilhørende de samme for takst kr Resten av dette parkeringsarealet forutsettes opparbeidet til parkeringsformål alment tilgjengelig for områdets brukere. 4. En forutsetning for punktene 1-3 er at Halden kommune selger eiendom etter forutgående takst for minst kr. 1,2 mill. til de samme selskaper. 5. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre ovenstående, herunder å inngå de nødvendige avtaler, og fremlegger disse for folkevalgt organ til orientering. Saksutredning: Kommunen ved administrasjonen har en tid vært i kontakt med selskapene Timian eiendom AS og Tista eiendom AS v/trond Østby angående et mulig makebytte av kommunens eiendom Festningsgaten 18, gnr. 160, bnr. 360 mot disse selskapenes nye tomtearealer på Høvleriet regulert til barnehage gnr. 62, bnr. 669, 668 og Side 36

37 Et tidligere avtaleutkast i saken lagd av kommunen datert beskriver sakens bakgrunn, gjenstand og vilkår nærmere, og vedlegges derfor nå kun til orientering. Et vesentlig moment for kommunens eiendomshandler med næringsdrivende er at de ikke skal inneholde elementer som kan stride mot statsstøtteforbudet. Samtlige eiendommer involvert i makebyttet er derfor senere vært undergitt en ganske omfattende takseringsprosess. Kopi av disse takstene og verdivurderinger er vedlagt. Makebyttebalansen. Som en ser av de vedlagte takstene så har Festningsgaten 18 fått en for kommunen noe lavere takst enn forventet bla. pga. funn av ekte hussopp i eiendommen. Vi har for kontrollens skyld fått avholdt to selvstendige takster for denne eiendommen dog ender begge på markedsprisen 2,0 mill. For barnehagetomten er markedsverdien ved takst satt til 3,0 mill. I tillegg til denne tomta vil en barnehage også trenge areal til parkering. Partene har derfor drøftet og har fortsatt til løpende vurdering diverse ytterligere makebyttealternativer i tillegg til det ovenfor omtalte hovedbyttet. En har her bla. sett på et mulig bytte av diverse bysentrale parkeringsområder. Alternativer man har drøftet fremgår av den vedlagte korrespondansen mellom partene. For kommunen er det svært viktig å unngå netto kontantutlegg i forbindelse med en eventuell slik avtale. Rådmannen har i møte informert styret og daglig ledelse i Festningsgaten barnehage om rådmannens saksfremlegg, herunder funnet av hussopp på eiendommen. Eiendomsoverdragelsen innebærer at kjøper vil søke kommunen om å benytte Festningsgt. 18 til boligformål. Nåværende drift av Festningsgt. barnehage vil antakelig ikke bli berørt før i Rådmannen ber således nå folkevalgt organ om generell tilslutning til hovedpunktene i en slik evt. avtale under forutsetning av at man greier å løse saken med mindre tilleggsmakebytter og slik kan unngå kontantutlegg fra kommunens side. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Per Egil Pedersen Sven Stranger Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Side 40

41 Side 41

42 Side 42

43 Side 43

44 Side 44

45 Side 45

46 Side 46

47 Side 47

48 Side 48

49 Side 49

50 Side 50

51 Side 51

52 Side 52

53 Side 53

54 Side 54

55 Side 55

56 Side 56

57 Side 57

58 Side 58

59 Side 59

60 Side 60

61 Side 61

62 Side 62

63 Side 63

64 Side 64

65 Side 65

66 Side 66

67 Side 67

68 Side 68

69 Side 69

70 Side 70

71 Side 71

72 Side 72

73 Side 73

74 Side 74

75 Side 75

76 Side 76

77 Side 77

78 Side 78

79 Side 79

80 Side 80

81 Side 81

82 Side 82

83 Side 83

84 Side 84

85 Side 85

86 Side 86

87 Side 87

88 Side 88

89 Side 89

90 Side 90

91 Side 91

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Dokumentet er endret 15.07.2010 endelig forslag K J Ø P E K O N T R A K T Mellom SANDNES KOMMUNE og VÅGSGATEN 16 AS vedr. gnr. 111 og bnr. 1102, snr.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

KJØPEKONTRAKT mellom

KJØPEKONTRAKT mellom [MEGLERSTANDARD DESEMBER 2014 FOR SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG. Utkast B [13.10.2015] av Fana Sparebank Næringsmegling ved Per Chr lønning. Megler har ikke undersøkt skatte-, avgifts- eller

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende AKSJEKJØPSAVTALE mellom Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) og Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende kjøp- og salg av 100 % av aksjene i Tide Eiendom Straume AS,

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KJØPSAVTALE. mellom. Drammen kommune. Marienlyst Utvikling AS. Vedrørende salg av deler av

KJØPSAVTALE. mellom. Drammen kommune. Marienlyst Utvikling AS. Vedrørende salg av deler av KJØPSAVTALE mellom Drammen kommune og Marienlyst Utvikling AS Vedrørende salg av deler av "Marienlystområdet" gnr. 110 bnr. 215, 228 og 5004 i Drammen kommune 1/12 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG DEFINISJONER Drammen

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 16:00-16:50 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 19:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Eidsberg kommune (org. nr. 944 345 035) og Sagtomta Utvikling Mysen AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I EIDSBERG KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Svein

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) og Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I MODUM KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 17:30-18:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapsmøte, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn Fjordgata 13, porsgrunn Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn 2 / Beliggenhet Eiendommen har hjørnebeliggenhet inntil Herøyaveien og Fjordgata. Meget gode eksponeringsmuligheter. Ca 2 km till E 18, og ca

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 16:00 16:50 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 18:00 18:35 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.2010 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Elisabeth Lyngedal

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer