Samlekvote for bunnfisk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlekvote for bunnfisk"

Transkript

1

2 1 AKTUELT Samlekvote for bunnfisk m *--+b, : - r a. - _. -e _ r-.- T& om n dkvotc for -for Ry- som fiker nord for 62-greden, var senest oppe til diskiqjon pli Re~gssrhicts m#e i desembtr i fior. Da bk det enighet om d oppntte m amgnrppe som skai uta* forsiag til et pu04rasjekt. Formåkt med pilotpro jekter er dfpine ut hmae kons.ckvenser et system med samkkvoter for torsk, sei og hyse kan fl Et niuidn antall kysepk$h#yer vil bli lagt ut ril d vare med i pilotprosjektet. Men f~rst må mring og forvahuhg bli enig om hvotzian pmjektet skai gimnon$~res. Degor har Fiu~eridirehmtet sendt brev til ~orges ~iskarln~ og bedt hget oppnevne repmsenrcarter ril den foresiåtte arbeia%gmppa FiskeriaVrekt~rm har gitt dette arbeidet h)yprioritct og /Nkcrdkoumntigangmedarbeidetsås~lrsommulig. Fm Fiskeridimktomtet er hek 6personer )remerket til dette arbeidctfm Avdeling forjske og fmgst og fm FiskerWommid avdeling, og Fiskeridirektoratet vil vme sekretariat for arbeidsgrypm Pilotprosjektet skai etter pianen først gientwmjøres ti1 neste h. Men Fiskeridirektoratet vil ha adwidet med prodektet i gang så snart som mulig, slik at en plan for prosjektet kan bebehandes av Reguleringsrddet på neste mte, i mai/jwuwu i dr. Det er et usedwmiig spmmde, men ogsd vanskelig arbeid som nå startes opp. ~ y k der s d finne fronr til et dkiwtesystem som fimgerer i pdsk, vil det gi mye av *frihetsgraden* ruhke. vmr kan ikke se den grense d r vann*, sa Hamld Heiak-Steen som wisk Vi hn ikke bestcmne om d& er torsk eller sei som gdr i gama* sier fikente. De sisre har nok mer rett enn den fømte. Med ed samihotesystem vil begrepet bijbtgst forninne, for de tre viktigste)iskeshgene i &foll. Men med tirets iijimgstregierfor sei og hyse er en alled et skritt på veien mot samiekvoter. Det store og spennmak sp~rsmblet blir hvordan kystjiskerne velger d bruke drets regler. Den anbt$aingen vil uten tvil legge premisser for arbeidet med *samkkvoteprosjektetv. Det store og spnvrcnde splrsmåkt blir hvordon RyqtisRmu velger d bruke &rets regler. Den anbejbimgen vil uten tvil kgge premisser for &idet med *dkvotepmjebt~.

3 NNHOLD "k. L Samlekvote for bunnfisk 2 Lars Peder Brekk tar roret 4 Johannes Hamre: Fisk mer torsk! Norge og EU har iverksatt gjensidig satellittsporing 8 Bransjereg isteret 11 Nye saitfiskprodukter skal ske eksporten 12 Norges fiskerier Landing Statistim - Norwegian Catches Fakta om fiskeri-norge 16 Singapore: Bakveien til Asias sjsmatmarked Sir-Afrikas vei mot ny politikk og lovgivning innen fiskeri 28 Utsiktene for kyst- og fjordfiske av brisling i Praktisering av bifangsregler av sei og hyse for farby under 28 meter 36

4 AKTUELT Lars Peder Brekk tar roret Lars Peder Brekk (SP) har tatt wer fiskeriministetposten etter Peter Angelsen (SP) og er dermed blitt Norges 21. fiskeriminister. Her far han werrakt niakkelkortet fra avtroppende Angelsen, som na ser frem til rdigere dager eiter solid innsats i Fiskeridepartementet. Brekk er 44 Ar gammel fra Vikna i Nord-Trnrndelag. fra jobben som administrerende direktar i fiskebedriften Pacpro Norge ASA. Han har mangeslungen erfaring fra norsk fis- kerinæring. Blant annet som saksbehandler i Norges Fiskarlag. Han har dessuten vært ordfiarer i Vikna og virket 4 Ar som nestleder i Senterpartiet. Lars Peder Brekk har etter utnevnelsen fliti gode skussmal fra samtlige organisasjoner i fiskeri-norge. Med seg far han Kenneth Mikkelsen, Trornw, som ny statssekretær og Hege Solbakken, Austevoll, som politisk sekretær. PML Norsk laks som kinesisk lykkefisk Et lyld<eli nyit &r noe vi alle iansker oss. Kineserne har i Arhundrer ansket hverandre alt godt for det nye h t gjennom d spise iykkeretten Feng Sheng Shui Qi. Bruken av Norsk Laks har n& gitt denne nyte8isa.adcsjonen nytt liv. Ar ble lykkeretten med Norsk Laks igjen servert bade i Beijing, Shanghai,HangKongogTaipei. Problemer med d fa tak i den lokaie fisken av god nok kvalitet, har ficlrt til at tradii med A spise d fisk nesten bie borte. -for fisk har tidlire erfart at Norsk Laks er svært v& egnet i rmdwiw, og kune derfor alt i fjor- bridionene med en ny vri, nemlig A lage Feng Sheng Shui Qi med farswases fmk Norsk Laks. PA den maten har No& laks bidrati til A relensere en nesml tapt legende.

5 FORVALTNNG Johannes Hamre: Fisk mer torsk! - Det er hevei over enhver M at torskebesianden er liten. For Pyeblndta. Mm dei har sin naiurlige forklaring. Tanken hail lite 8 lare av siden Alllerede n8 er det mer torsk l havei enn vi hr fonibat. Fiskem vil nok dap orer dette p4 bakgnnn av Be $nem kvotene tom er bestenit. Men her gjelder det i ikke mye &r bestanden er topp.- u~avt~f4rvimdirrke~dr bestanden er star, der seni- og nestor dr da gjelder lglrerlee i wrdons*ne, dohamm Hamte. langtidsulbytte over lengre perioder er den brukbar. Legger man opp til en strategi der du forutsetter at 10 Ar mellom hver gang du far en god sildearsklasse, sb legger du dette inn i rammebetingelsene for enbestandsmodellen for sild og regner p4 det. Den er jo ikke ment som en modell for kvoteberegninger for hvert enkelt Ar. M&et er A fa en ferdigparametrisert flerbestandsmodell, som og& trekker inn miljaet. Men dette er et spcsrsma om hvor mye vi er villige til 4 satse penger, mener Hamre. Natnrgninnlag Det Johannes Hamre snakker om er naturgrunn-, laget og forvalining av lodde, toisk, sild og sei i 1 Norskehavet og Barentshavet Han sikter til at fiske har alitid vært et usikkert levebmd. Med perioder - Min modell er enna langt fra god nok til A brukes av gode og magre L. Dette skyldes naturlige i direkte kvoteberegninger. Den er imidlehd god nok til 4 si noe om strategi - og hva konsekvensene vil være ved bruk av ulike strategier. N& det gjelder variasjoner av tilgjengligheten av fisk Fo&rsaket av klimaforandringer og konkurranseforholdene bestandene i mellom. nyere tid er det imidlertid

6 kommet et nytt element inn i dette - usikkerheten. Da snakker vi om overbeskatning. Nettopp dette at vi fisker mer enn havet produserer. Dette er et problem vi kan gjarre noe med. Vi kaller det forvaltning. Naturlige forandringer i produksjonsforholdene mb vi leve med, men for B kunne forvalte fornuftig og rasjonelt ma vi kjenne aisakene til forandringene, slik at beskatningen til en hver tid kan tilpasset produksjon i de ulike bestandene. De bestandene det f0rst og fremst handler om er sild og sei i Norskehavet, samt lodde og torsk i Barentshavet. Sild og lodde er planktonetere, som omsetter planktonproduksjonen til fisk av fangstbar starrelse, mens sei og torsk konsumerer sild og lodde. fralge Hamre er dette det viktigste og mest kontroversielle spersmblet d r det gjelder beskatningen av torskebestanden. Stabilitet er næringens byeste ranske, men Hamres modell-kjnringer viser at stabile Brlige torskekvoter ikke er forenlig med den dynamikken man finner i systemet. Han sier rett ut at det foreslatte Brlige taket pa tonn ikke stemmer med virkeligeten pa sikt. - Vare rnodelllq8ringer indikerer det motsatte. Dersom torskekvoten i Brene var bli redusert med tonn hvert & ville ungtorskbestanden ha 0kt med et tilsvarende kvantum. Dette kunne redusert loddebestanden til under det halve enn den er i dag. Det ville heller ikke vært tilstrekkelig næringsgrunnlag for en fremtidig Arlig avkastning av torsk pa tonn. Selv om vi lot være A fiske lodde. farlge modellkjraringene ville en stam torskebestand og& redusere tilveksten i sildebestanden, slik at det gjennomsnittlige utbyttet av alle bestandene ville blitt redusert. Beskatningen av torskebestanden i 90-Brene kan derfor ha vært langt mer rasjonell og fremtidsrettet enn fryktet. Kort sagt: Modellen forteller at vi mb leve med varierende torskekvoter. Starst utbytte av torsk far vi ved B fiske mye når bestanden er stor, sier Johannes Hamre. Klimaendring Lange kalde perioder i Barentshavet er et annet viktig resultat av modellkjarringen til Havforskningsinstituttet. Prognosen sier at den kalde perioden vi nb er inne i vil vare i enni noen Br, noe som har vakt bekymring for torskefisket. Resuitatene av modellkjraringene sier noe helt annet. Den sier at dersom tiden mellom gode rekrutteringsperioder oker er det en fordel for lodda. Den far nemlig flere gode Amklasser nbr silda blir borte i lengre tid. Torsken har da bedre vekstforhold selv om rekrutteringsforholdene ikke er spesielt gunstige. kalde Ar har torsken et brukbart rekrutteringspotensiale. Kjrarer vi denne modellen med den klimaprognosen og ikke minst tro pa resultatene, kan man si at torskefisket i Barentshavet gbr en lys fremtid i mrate. VilWret er

7 Beleomnide, lodde sommer næring. Den optimale tilgangen for sild er når loddebestanden er liten. Da ligger det tilrette for vekselsvis hraye kvoter på sei og torsk. Positivt - Beskainingen av todebestanden i 90-irene kan ha vært langt mer rasjonell ou fremtidsrettet enn det mange i dag hykter, mener Johannes Hamre. at vi begrenser loddefisket til et minimum. Når det gjelder sild vil en slik klimautvikling være negativ. Det betyr svært reduserte kvoter. Stabilt utbytte Hamre peker p6 at loddebestanden er i vekst. så måte ble det høsten 1999 registrert mer loddeyngel i Barentshavet enn noen gang tidligere. Da blir det en Apning for en lysere framtid for den torsken som har overlevd. Men usikkerheten er stor når man spør hvor denne delen er. Uregistrert fangst og utkasl av småtorsk vekker selvsagt bekymring. Det er nemlig i slutten av en nedgangsperiode at det virkelig lenner seg å spare på ungtorskbestanden. Altså når lodda er kommet over den veste kneiken. Fisken er da mager og vektpotensialet blir tilsvarende utnyttet når mattilbudet forbedrer seg. - Svaret vil vi få når lodda siger inn mot kysten denne våren. Det meste som er igjen av ungtorsk i Barentshavet vil den da trekke med seg. Ventelig vil fangstene ake. Fnistrasjonen vil trolig også forsterkes av de små kve tene som man blir tildel, sier Johannes Hamre. Han traster oss imidlertid med at det man sparer av ungtorsk i år 2000 vil vaere en god investering for fremtiden. ;.. Næringen snsker seg et stabilt utbytte. Men for å oppn6et stabilt utbytte fra torskebestanden må vi leite etter andre ressurser. Systemet tilsier at seien er en aktuell ressurs. Silda er dens viktigste

8 l AKTUELT Norge og EU har iverksatt gjensidig satellit tsporing i Mandag 31. januar startet det nye Sporingssenteret (Rsheries Moniring Center - FMC) som er etabiert i direktoratet i Bergen A motta og videreformidle satelliiov&rte oppiysninger fra norske / fiskefartnyer som opererer i EU-sonen. PA samme m&te overferer na ti svarende sporingssentre m er opprettet i Raggstater i EU opplysninger, om sine farteyers aktivitet i N B og i Jan Mayen-, sonen til Sporingssenteret i Bergen. vedcmtteisen av den gjensidige sateiiiringsavtaien mellom Norge og EU markerer slutten pa et ornfattende og langvarig attteid m har inmivert myndigheter og utavere p4 mange nivh i fiskerinæringen. Samtidig markerer den fotmpentligvis staiten p& en ny æra for myndighetenes muligheter for kontroll med BkeriakWteten i vibe havomi.ader. - Det viidigste pa sikt er at vi na f& muligheten for en mer rasjonell bruk av kontrallressursene p4 QjB og land. For eksempel vil Kystvakten i sterre grad kunne dirigere iiy og mer til omrilder hvor det er registrert faktisk m, sier fiskeridirekttar Peter Gullestad. - Ordningen vil og& gi et vesentlig bedre gtunnlag for A hbdheve Apning og stenging av omrilder. den grad vi kan bli enige med andre land ser jeg og& for meg ai satelliinngen i fremtiden kan bidra til A rasjonaiiire rapporte- ringsrutinene som flaten er *gt ved fiske i andre lands soner. Men først gjdr det A fa systemet fullt operativt og fa visshet om at det fungerer tihdsstillende, sier han. henhold til avtalen som na er iverksatt mellom Norge og EU skal alie fartpiy over 24 m som fisker i de respektive lands soner ha montert sporingsutstyr. For Norges del betyr det at omlag 500 farbyer kommer inn under ordningen. Ved Sporingssenteret i Bergen er det til nå registrert ca 240 farbyer som har montert forskriftsmessig utsiyr, men dette tallet øker fra dag til dag. praksis innebærer satelliitsporingsordningen at å sende opplysninger som angir nøyaktig posisjon, kurs og fart. Disse opp lysningene sendes automatisk hver time. og gir dermed et godt gtunnlag for å kartlegge fartrayets faktiske aktivitet pa fiskefeltene. Satelliporingsprogrammet som EU og Norge ni har iverksatt har aldri tidligere vært gjennomført i en tilsvarende milestokk. For å få avtaleverket pil plass har det vært nødvenig med et omfattende juridisk nybmttsarbeid. Samtidig har det hqe antallet nasjoner som er involvert (14 EUnasjoner) bidratt til å komplisere arbeidet med å bli enige om en felles platlform for utveklsling av informasjon. Konsekvensen har vært at iverksettelsen av ordningen ikke har latt seg gjennomføre SA raskt som opprinnelig planlagt. Avtalen med EU er det første steget på veien mot et nytt kontrollregime i våre havomdder. tiden som kommer er det forventet at Norge vil innga tilsvarende satelliitsporingsavtaier med sland, Russland og Færøyane. Kirsti Henriksen avdelingsdirekter i Fiskeridepartementet Kirsti Henriksen er utnevnt til avdelingsdirek- Kirsti Henriksen har praksis som bioingeniør &r i Fiske- med ansvar for fra Fra 1992 var Henriksen og Seksjon for ressursfondtning i Ressurs- og næringskonsulent i kst kommune og i perioubdningsavdeiingen. den 1995 til 1996 og 1997 til 1998 var hun Henriksen er 41 &. Hun er uteksaminert konstituert ibdmann p4 Wst. Henriksen ble s~lekonorn fra Bodr# i 1992, og har i tillegg tilsatt som rildgiver i Fiskeridepartementet i bioingenbnrtdanning fra Østfold ngeniedmg skde og ekonomisk-administrativ utdanning fm Bodmr.

9 AKTUELT H~yt tempo ved S Hsyt tempo og hektisk aktivitet preger staben som star for den praktiske gjennomferingen og driften av Sporingsenteret som n& er etablert i Fiskeridirektoratet i Bergen. Tre personer er nå / tilsatt ved Kontoret for fiskeforsak og veiled- ning for å få på plass de mange elementene som kreves for at ordningen skal fungere tilfredsstillende. kke minst gjelder det bntakten med - og registreringen av - fiskefarnyene som kommer inn under ordningen. Felles for de tre er at de alle har bred, fiskerifaglig bakgrunn. Ame Kolbeinshavn (28) ble tilsatt i novemi ber Bakgrunn: ~iskeskipper pi3 ringnot og scallop-tråling i Barentshavet. Har og& arbeidet ved Bergen Fiskeindusri (pelagisk mottak). Age Rettingen (33) ble tilsatt i april Bakgrunn: Styrmann pa ringnot. Tom Ole Drange (34) ble tilsatt SA sent som i november Bakgrunn: Tilsammen 10 Ar pa Hl's forskningsfar~yer. Styrmann plt seismisk fartsy i Afrika. «Milj~ Miljaspiarsmål er bliti en stadig viktigere del av fiskeri- og havbruksnæringens hverdag og rammebetingelser. Ulike aspekt knyttet til temaet snsker næringen A beiyse ved & setie miljs som tema pa den fsrste rskonferansen i dette &usen L trussel eller mulighet» t Miljmmnminii Guro FMlanger, Fredrik Hauge fra Bellona med flere vil være foredragshobre. Det inviteres og& til felles Arskonferansemiddag om kveiden onsdag 12. april. Miiaen vil markere NFFS hiubileum.

10 1 AKTUELT Satelittsporing på Amerikansk Det er ikke bare i Norge og andre land i Europa at fiskeflaten blir palagt A installere satelittsporingsutsiyr. Mter fra USA som drev drivgarnfiske i åpent hav, ble palagt å installere slikt utstyr allerede p4 '80-tallet. Noen f4 år senere ble dette og& pabudt for inebater som fisket ved Hawaii. Pr. i dag har 411 amerikanske fiskeb4ter sateliringsutstyr ombord, og fnrr utgangen av juni, skal 1255 Mter til ha dette utstyret pa plass, skriver =National Fisherman.. Til nå er det bare kurs og fart m Mir registrert gjennom automatisk posisjonsavlesning hvert fjerde minutt. Men de amerikanske fiskerimyndighetene eksperimenterer med bruk av andre sensorer ombord, sensorer som skal leverer data fortlepende over satelitt. Mulighetene er mange. Noen eksempler som blir nevnt er f. eks. temperatursensor i skorsteinen eller eksosmret som kan fortelle om motoren går på tomgang eller ikke. Sen- ' sor på propellakslingen kan m&e vridningsmomentet og dermed fortelle om en tder tauer eller ikke. Det finnes og& sensorer som kan fortelle om redskapen er ornbord eller i Det er i grunnen bare fantasien som setter grenser for hva som kan fjemmaes og dermed kontrolleres fra land. En representant for amerikanernes fiskeridirektoret sier til anational Fisherman, at de nye typene av automatiske senderer ombord i batene ikke er lette A lure. Det nytter ikke å kutte strømmen eller sette ei batte wer antenna. Dagens utstyr sender forklaring pa hvorfor det har vært ute av drift, straks det kommer i drift igjen! Det er flere finna som er bli godkjent som leverandnrrer av sateliringsutstyr av amerikanske myndigheter. Et av de firmaene som har vært med lengst er Trimble Navigation Ltd. En representant for dette fimet opplyser at det og& er stor etterspmrrsel etter sateiii- ~fmfafwywmfiskeridetssriii lehavet l nmbie aiene har levert utsfyr ii mer enn 1000 Mter i dette omrcldet. 107 statlege fisr ler i Hordaland 1 =A- Det er 107 Wli#e fiskerihamner i Hordaland. Det detaljerte +plyjllingar om hamnen- dm i u! vil seia hamner som er bygde eller utbetra med dames: djupn, kaiar/moloar, kor mange fiskesiailege leyvingar og som ligg under Kysiwrket Mtar som brukar hamna, avstandar til gode si# fonaltningsanrvar. fiskefelt, veg- og parkeringstilhnrve, om der er vain og bunkers A fa i hamna, om der lagt Hamnene vart bygde for A hjelpa fiskarane og fram elforsyning og opplisting av andre serfor A utvikla fiskerinæringa. Men na er dei fles- vicetilbod. te av dei lite brukte av fiskarane. Det syner ei Fiskemottak og fiskefordelingcanlegg kartlegging som Fiskeridirektoratet Region sjeivsagl og lista opp. Hordaland har gjort i samarbeid med Fiskar- Ut fra alle dei opplysningane som er samla, laget Vest., Kystverket 2. dikt, og -. Horda- - er det gitt ei vurdering av kor viktig hamna er. land Fylkeskommune. meller vil Mi i framtida for fiskerinæringa. l Det var regiondirektiar Te* Magnussen Mange av desse hamnene er forlengst 4 som tok initiativet til, og har vore ansvarieg for =okkuperte* av fritidsb4tar. og d4 meiner staarbeidet, rnedan fiskerirettleimr Hans Austevoll ten at kommunane eller Mlforeiningar ev. har vom prosjektleiar. andre biar overta bade vedlikehdd og eige- den fyldige rapporten er det luftfoto av alle domsrett. dei kadagde fiskerihamnene og utsnitt av Rapporten er gitt ut som ein del av miet sjmrkart som viser kvar dei li. tillegg er der med strategisk næringsplan for Hordaland.

11 Avfallsbehandling og milj HYDRO SEAFOOD SALES AS Bontelabo Bergen TE Fax: BJUGN MDUSTRLER AL Bjugn. mf: ~ax: NORWAY ROYAL SALMON AS AKVAPLAN-NVA AS Postboks Troms0 TE Fax: Postboks T ninh TE Fm: Merder og n8ter Bank og forsikring CHRSFANABANKOGKREDTKASSE Forremingsområde F<sken Postboks hesund Tlf: Fax: DEN NORSKE BANK Fiskeriseksjonen Lars Hiliesgate Bergen TE Fa~: MARiTECHSYSTEMS NS 6533 &Ag TE Fax: Kristiansund N: Tlf: Harstad: TE Boda: TE Troms$: ~ Bergen: Tlf: Stranda: TLf: ALPHARMA Nordoesboda3 AQUATC ANLMAL HJULTE DVSON -b m Harbitzalleen Oslo. TE TW Fax: NTERVET NORBO Thmehlensgate Bagm TE Fax:55% Postboks Sortland TLf: Fax: Skips\ert't o): rt.p.\erhsted BA MU0 AS 5328 Hadla Tlf: Fm: NOGVA MOTORFABRiKK AS 6280 Svik Fax: Elektro - mekanisk MOLTECE NORGE AS BnibomgL 8,6004 Alesund m Fax: AL NAVY Vollsm Lysaker TE Fm: FURUNO NORGE AS Postboks 1066 Sentrum hesund Tlf: Fm: TRONDEJEMS ELEKTROMOTOR AS Klabum. 1% Postboks Trondheim nf: FS: (i F-MATRADNGAS 6523 Frei TE Fm: NOR-CARGO AJRFREGET AS Postboks 65 - N-1324 Lysaker Tlf: Fm: W Utstyrslev. oppdrett og fiskeri!mmmmerrversenas Shitrmcrbodg BagenSaodviLcn TE Fax: Frekbeng. TE Fan:% Emballasje og rukekasser - ADMNEWRWON06LFDELSE BERKEL-AS BR0DR SUNDE AS FZSCEmWmNGEN AS. (ALF) -1B Postboks Spje- ~ougensg~ 11-6CnZKlesund m Fm Alesund Tlf: Fm Saigdumt: Narvik Tlf TE h70 ale su id.^ i AKVAE'LAN-MVA AS DYNOPLAST-- Postboks TEn Fm ~~ni7s70-1g~~ifz780.' Arna Skolelutdanning TE Ff& NORGES FSKEUH8GSgOLE Univmitem i Tromsg Tnimse Fiskeforedling og eksport 1 TE Fm: HALLVARD LERØY AS mos Boatelabo Bergen Bontelabo Bergen Tlf: Fm: TE Fm: Verneutstyr

12 EKSPORT Nye saltfiskprodukter skal øke eksporten i&wdar salt- g kiipenslt er trolig ssiiia#m pi ned#angm i detie viktige elerpoitawnceiktaoaiibaroppkrdlerids ~.Dagm~nrersr~ filbenlniyei, hr for lonp til, frd freiirdfordi%bwinpvauirsrtirbiaeil pihilbkksegwnlrsfe~nii ~ferd~a~ripdriritsimed~ l e d ~ g ~ ~ R d r a a s r e d - L->*- - For det er nettopp dette med smak og konsistens som er problemet. tillegg kommer sykdomsfremmende bakterier, sier prosjektleder Taran Skjerdal ved Fiskeriforskning. - Til n& har vi gjort noen sensoriske analyser. Utgangspunktet har vært å utvikle produkter på kundens premisser, sier Skjerdal. Hun viser til at man i den forbindelse har rangert en del utvannede produkter som er i salg i Spania og Portugal. - Vi ville vite om de likte dem eller ikke. Dette dreide seg om en del frosne produkter og noen fra kjprledisken. Resultatet var mer eller mindre entydig. Dette er produkter som for en stor del er svært mye dårligere enn de tradisjonelle. De har rett og slett ikke riktig smak, utseende og konsistens. Det er dette som betyr noe for forbrukeren etter at produktet er kokt, sier Skjerdal. Sensorisk kvalitet Utvatningcprosesser som tar vare på disse egenskapene er det nå forskerne saker med lys og lykt etter. - Dette er viktigere enn de to ekstra vektprosentene man får etter utvanning. Blhr du i smaken blir konsistensen like sekundær. Vi legger mest vekt på den sensoriske kvaliteten og

13 EKSPORT matsikkerheten. Hadde det ikke vært for at vi vil fokusere p4 dette, kunne Norge gjort jobben selv. NCi har vi imidlertid samarbeidspartnere fra konsumentlandene og & har vi stcsrre sjanser for A lykkes. Målet er 4 utvikle utvanningsmetoder som gir gryteklare produkter som forbrukerne ansker. PA samme tid må holdbafheten være d lang at de kan selges i supermarkeder, sier Skjerdal. Sykdomsfremkaiiende bakterier Og dette med holdbahet er da og& svært sentralt i dette. Utvannet fisk har i&g d kort holdbarhet at muligheten er stor for at man kan f& i seg sykdomsfremkallende bakterier fra disse produktene. Forskerne arbeider na med il kartlegge hvilke bakterier som forkorter holdbarheten til den utvannede sailfisken og klippfisken. Det er klart at noen kommer fra fisken og at noen blir tilfart n&r den vannes ut. Neste steg er å finne metoder som fjerner eller begrenser bakteriene. - Eksplosiv - Når vi gikk i gang med disse studiene trodde vi at det dreide seg om en enkelt bakterie, bortsett da fra raumidd og brunmidd og slikt. Denne bakterien blomstrer opp etter utvanning & sakkonsentrasjonen er lavere. Veksten er d eksplosiv at den adelegger produktet etter fil dager. Vi trodde at dersom vi ble kvitt denne ville alt være &ire vel. Det greide vi og&, men & viste det seg at blomstrer opp en drass med andre, minst like skadelige bakterier. For oss forskere er jo dette interessant, men for næringen er det ikke særlig opplaftende at det er så komplisert som det er. Vi har imidlertid gjort en del grunnleggende studier som gjnrr at vi allerede nå kan redusere dette problemet. Siden kan det komme pil tale il fjerne, eller begrense bakteriene ved hjelp av metoder som varmebehandling, konsenreringsmidler og forbedringer i utvanningsprosessen, sier Taran Skjerdal. -, Norge eksporterte i tonn salt- og klippfisk til en verdi av 4,4 milliarder kroner og er dermed en av de viktigste eksportproduktene i norsk fiskerinæring. Saltfisken er kun saltet, mens Wippfisken er saltet og tørket. Torsk er den mest brukte fisken, men ogsd brosme sei og lange er brukt. Det var spanjolene som p& 1400-tallet var de fsrste som begynte med salting og brking av torsk. Norge fulgte etter p& 1600-tallet. Saltfisken og Wippfisken blir brukt i flere hundre ulike retter. De viktigste markedene er Brasil, Portugal, Spania,ltalia, Hellas, Frankrike og Den dominikanske republikken. EU betaler --p Det er EU som har bidratt med 4,5 millioner kroner for A utvikle nye utvanningsmetoder for saltfisk og klippfisk Fiskeriforskning leder prosjektet og samatbeider med det tekniske universitetet i Valencia og fiskeriforskningsinstituttet P- MAR i Lisboa. Andre bidragsytere er Fiskerinæringens Landsforening og Saltfiskforum. a ' Biodiesel mot oj&~l - L'. 88 ii i + l og byst *op d$ som t Den britiske havfwskaren dr. gtep'hen ~udge naturen. slik kan i n har utvilda ein biiiesel som kan få vekk olje har festa seg i havbotnen. Kjemiske diirge W på strendene og til havs. Biodieselen er eit ringsmiddel som blir brukte i &g tar lii a\ effektivt bysemiddel, og i tillegg set den fart i det meste av planter og sddyr strendene. bakterieprosessar som gjer at oljen blir borte p& anaturleg= vis, skriv Miljjaktuelt. staden for d bruka kjemikalie dler spa opp olje som har grisa til strendene, kan ein spruta biiil pa oljesalet og overlata resten til Det gjer ildpe biodieselen. 4 Dr. Mudga hevdar at b'iodieselen ikkje berre er rneir effektiv og sneggare og lettare å bruka, men og langt billegare enn dei stoifa som har bli brukt til d. ' k fm:'

14 AKTUELT Norges Fiskerier 1999 dram, LriaiJauinor ~ ~ l a ( l 9 B B ~ m a l ~ p a ) ' ) N D F ( ( t Y l e i i i n a P r ~ ~ a g d d ~ ~ a i l d m ~ 9 ~ æ t. ( h ~ a k f ~ b t ~ æ n n d m ~ s o r n u $ i n m i n s t 5 0 % a v ~ WdsiW.1 ~Wndrtitiilrrrnonksfaiyan~pbNliidr~.(~n#dilo8be~.) Fangst levert i Norge av utenlandske fartey uianamltmn Verbil.WOk 100CP 1-1 w 1- l 1 m 1-1- Lodds,nrkd,rld&~. 1312Oi #W Z3.sOO m Tarddkk &C.' iaiso am =.w it6~00 im.- Tolil ~rannhrnibrl~wdubnr3~tomcbrvadbntdmaappg#. F!XERDREKTORATET vlseatistildcontoret Postboks 185, Semm -Bergen

15 AKTUEL Landing Statistics - Norwegian Catches J NR. 1' iniw imem inam imd a* ans ~BBUJ æ- 2-$ ) Catches landed in Norway by foreign v as. Tam Rm#ien VdmdciLeh.mr(1000 looe. loer 1-1Wl 1- loer 1- lw -mrkaial* 1382Oi Ba i75m

16 FSKEAY AVNER Fakta om fiskeri-norge Hva er de simie fiskerihavnene målt i kvantam og verdi? Hvor er det flest fiskere? Er noen ressurser viktigere enn andre? Hvor fanges fiskan? Fiiets Gang har seit på ulike saiiilrker for 1999 og Tallene er i de fleste tikller men danner likevel et ganske riktig innirykk av fiskeri-norge. Vi har tatt utgangspunkt i landingsstatistikk, om& de-statstikk for hvor fisken er fisket, fiskermanntallet og endelg en oversikt over de fleste fiskeindustribedriftene i Norge. Når vi har valgt ut fiskerihavnene har vi tatt hensyn til to ting; kvantum bragt pa land og førstehandsverdien av dette. Om fangsten er bragt i land av smabater eller 25 havfiskebhter er det ikke tatt hensyn til. Utvalget er tatt utifra de senest tilgjengelige tall som er per 1. desember 1999 og sammenlignet med 1998 (hele Aret). Da kan vi SA fast følgende: De 10 stnrrste fiskerihavnene i Norge i 1999 malt i landet kvantum (tonn) er: Egersund ( ), VApy i Sogn og Fjordane ( ). Alesund ( ). Heray i Møre og Romsdal ( ), Karmøy i Rogaland ( ), Tromsø ( ). Bodnr ( g), Asby i Hordaland (73.094). Austevoll (58.649) og Hareid (50.669). Se forøvrig figur 1 der tallene er sammenlignet med Målt i kroner og øre er Alesund suverent Norges stnirste fiskerihavn med ilandbragt fangst per 1. desember 1999 verdt kroner. Sd følger Tromsø med kr, Vågwy , Herøy i Møre og Romsdal , Egersund , Vågan i Lofoten , Ørsta i Møre og Romsdal , Berg i Troms , Ham- ~ meriest og til slutt Karmøy i Rogaland kroner. Hva skjuler seg bak tallene? Egersund har 1 vært den havna i Norge som har tatt imot mest : fisk i lang lang tid. Byen har tre sildoljefabrikker i tillegg til to-tre stnirre anlegg for både pelagisk og bisk og ligger optimalt til i forhold til ressursene : i Nordsjøen. Vågan i Lofoten er langt nede pa lista over landet kvantum, men er landets 6. største fiskerihavn målt i verdi fordi det aller meste av fis- ken som landes i kommunen har høy pris (torsk), mens det meste av fisken (industrifisk, sild og makrell) som landes i Egersund er mye dårligere betalt. Strukturene i de ulike havnene varierer også stort. Mens f. eks Vågan kommune har mange små bedrifter som til sammen er nok til at, kommunen kommer høyt opp pa listene, kan mesteparten av verdien av landet fangst i Ørsta tilskrives ett selskap; Vartdal Fiskeriselskap AS. Det samme gjelder f. eks Berg i Troms der Nergård-gruppen har sitt hovedkvartær. Asby like utenfor Bergen havner på ti på topp over landet i i De største fiskerihavner , målt i kvantum tonn Figur l.

17 P- - * lkao0. soomo.- UaDOoD oomoD T amo0o.w O De stgrste fiskerihavner , målt i verdi (1.000 kr) i l -,k t ' Figur l. kvantum takket være store mengder industrifisk som blir levert sildoljefabrikk på Homy. Et annet interessant faktum vi kan lese ut av Fiskeridirektoratets statistikk er landet fisk fra utenlandske farby i norske havner. Fokus har vært satt pa leveranser av torsk fra russiske tdere. mens leveranser til norske fiskeindustribedrifter fra andre nasjoner er lite fokusert. Danske fartsyer leverte for eksempel tonn fisk i 1998 og tonn per 1. desember 1999 i norske havner. Farstehåndverdien av de danske leveransene var 313,l millioner kroner i 1998 og 243,7 millioner kroner i Hvor fanges fisken? Norge har jurisdiksjon over tre forskjellige soner med ulik status og disse utgjsr omlag 2.1 millioner km-, som er omtrent stnrrrelsen på verdens starste sy; Granland. en forskrift med hjemmel i Rilfiskloven er det listet opp over 20 fiskeslag som det finnes omsetningsregler for og i utgangspunktet er alle disse likeverdige ressurser som vil kunne gi fiskeren et visst utbytte. Det viser ogcd for eksempel snnsomhetsunde~kesene Fiskeridirektoratet gjennomfører. Lsnnsevnen på et farby er ikke proposjonal med råfiskprisen. Det er ikke nødvendigvis slik at det er best betalt ombord på farby som fisker på de best betalte artene. Best bnnsevne har ringnotfarbyene som fisker på dilrligere betalte arter enn ferskfisk-trdlere eller sjarker som har torskefisk som hovedgrunnlag. Fiskeridirektoratets månedstatistikk over landet kvantum deles fangstområdene inn i tre: NordsjøedSkagerrak, Nord for 62" N og Andre områder (Ved Jan Mayen, i internasjonalt fawann i Norskehavet og i Nord-Atlanteren). Statistikken per 31. desember 1998 forteller at torsk og sild i hovedsak er ressurser som fiskes i området nord for 62" N. fra Stadt og nordover. Nordsjøen og Skagerrak blir regnet til å være et av verdens mest produktive havomdder og artsmangfoldet er mye større her enn i for eksempel Barentshavet. Den starste bunnfiskressursen i dette om&- det er sei og hver tredje sei som blir fisket i havområder under norsk jurisdiksjon er fisket her. Men det er industrifisket som dominerer i Nordsjnien. Alt norsk tobis- og ayepålfiske foregar her, men og& silde- og makrellfisket er viktig. Ved siden av sild (inld. nvg og nordsiøsild) er kolmule den arten det fiskes mest av i Norge ble det fisket 571.l 00 tonn av kolmule. det aller meste i statsistikkområdet kalt Andre områder ble det fisket tonn lodde av norske farby. Alt dette ble fisket ved Jan Mayen og siand. fjor ble det *net for et begrenset loddefiske i Barentshavet for første gang på mange år, og årets loddefiske i Barentshavet vil bli enda rre. Samlet kvantum fisket i de tre omradene fordeler seg slik for 1998: Nord for 62" N: 1.M1-700 tonn NordsjaedSkag: tonn Andre områder: tonn Hvem fanger fisken? Rykende ferske, men hayst forebpige, tall fra Fiskermanntallet viser at Nordland har flest fiskere når man legger sammen de to tabellene over henholdsvis fiskere p& Blad A (fiske som biyrke) og Blad B (fiske som hovedyrke). Per 31. desember 1999 var det totalt registrert fiskere i Nordland, Blad A og p& Blad B. Nummer to pil listen er Møre og Romsdal med totalt fiskere, fordeit med 966 på Blad A og pa Blad B. Som man ser har Mare og Romsdal flest fiskere med fiske som hoved- eller eneyrke.

18 1.NowaySeafoodsASA 2. ~ i - ~ e r 3. Domstein ASA 4. DNB 5.~SeafoodGrapASA 6.SWSeafarmGrorip 7.FanFidlASA 8. G W Fw AS 9. sik AS 10. J9ngaard Expott AS hund - Mare og e 1.o61 Bergen - f ord al and^ 990 Alesund - Mare og fbmdai 920 l -- T-ll P. DO 18 rlrnls i m, dlt w 1- (Kilk: Bdiifbavenild m, lonk -lrh Nordland og Msre og Romsdal skiller seg nok& kraftig ut p& &Wkken, mens Troms inntar en like sokklar tredjeplass med fiskere p& Blad B og p& Biad A, til sammen fiskere ved utgangen av fjoi8i.et (Tabell 1) Totalt er det na fiskere her i hndet Di se er forddt med p& Biad B og p& Blad A. Tilmaiende tall fra 1998 er med p& Blad B og p4 Blad A Skulle det vise seg. etter at manntaliet er rendert, at taliene skulle stemme vil det være brste gang p& mange Ar at tallet p4 fiskere stiger. Det nd imidiertid tas forbehold fordi l i skal kontrolleres innbetaling av trygdepremie og gjennomfmring av sikkerhetskurs for fiskere, som n& er obligatorisk. Det kan detfor forventes at taliet vil g& noe ned. Hvor landes og bearbeides fisken? Fra Norway Seafood ASA på Lysaker, innerst i Oslofjorden, som sysselsetter årsverk i innog utland med en global omseting pa nær 5 milliarder er det et stykke til Senja Mat AS på R86 sand, Senja i Trqms, med sine to Arsverk og omsetning p4 1,7 millioner kroner. Men samtidig, forteller det litt om norsk fiskeindustri. Fiskeindustrien er mangfoldig og finnes overalt, til og med pa Kongsvinger, sil langt unna havet man nesten kan komme i dette landet. en oversikt utgitt av Norsk Fiskerinæring AS er det listet opp 528 ulike bedrifter fra Finnmark i nord til Østfold i serrsst. Oppslagsverket tar for seg de fleste bedrifter med kjapetillatelse i tillegg til de viktigste salgsselskapene innen fiskeindustrien. vår oversikt over de starste bedriftene i Norge har vi utelatt salgslagene, i tillegg til medlemsbedrifter som driver salg og markedsfaring av typen Royal Norwegian Salmon, som ville havnet på 9. plass i v& oversikt med sin omsetning på knappe milliarden. Norges Råfisklag ville vært Norges starste fiskeriselskap med sine over 5 milliarder i omsetning. Rest fiskeindustribedrifter har Nordland med 120 bedrifter innenfor kategorien Norsk Fiskerinæring AS opererer med, og med Mare og Romsdal som nummer to med sine 105 bedrifter. Mens det bare finnes 8 i 'fiskerifylket' Nord-Trøndelag er det 30 bedrifter rundt Oslofjorden og det avrige Østlandet. Sammensetningen av de ulike bedriftene er eiter hvert Mi noe uoversiktelig. Gjennom holdingselskaper og datterbedrifter som igjen er inne pa eiersiden i andre bederifter er de strarste norske fiskeindustribedriftene store konglomemter og i v& utvalg av de 10 strarste bedriftene har vi tatt utgangspunkt i mor- eller holdingsekkapene og rangert d i etter total omsetning. Tallet M sysselsatte er samlet i konsern.

19 Selv om et selskap er registrert med hele sin omsetning og alle sysselsatte under et hovedkontor i for eksempel Alesund kan mesteparten av verdiskapningen skje i andre kommuner. Vi kan for ekspempel bruke WestFish - Aarsæther som eksempel. Fra sitt hovedkontor i Alesund styrer bedriften en rekke andre bedrifter, hovedsaklig i Finnmark, hjemme i Møre og Romsdal og i utlandet. Følgende datterselskaper hører til under WestFish - Aarsæther-paraplyen: Fiskeindustdsalg: WestFish ndustrier AS, Aarsaether Båtsfjord AS, Aarsæther Kjøllefjord AS, Aarsæther Vadsa AS, Aarsæther Vardø AS, West- Fish Norwegian Salmon AS. Flåte: Gnanlandstrål AS og Finnmark Havfiske AS, WestFish Supply AS. Eiendom: WestFish Eiendom AS, Nusfjord AS (fiskevær med mottak, salt- og tørrfiskproduksjon, settefiskanlegg, rorbu-utleie, kafe og FSKERHAVNER landhandel), Utlandet: WestFish Ltd, WestFish Canada, WestFish GMBH, WestFish UK. Og& Norges største fiskeriselskap; Norway Seafoods ASA, har store interesser i utlandet gjennom en rekke datterselskaper, M. a. American Seafoods Company. Av totalomsetingen på knapt 5 milliarder i 1998 kom omlag fire milliarder fra drift i utiandet og 'bare' en milliard tilskrives aktivitet i Norge. Norway Seafoods ASA kontroilerer gjennom forskjellige datterselskaper en rekke mere bade i Norge og i utlandet. B. a kontrollerer selskapet Norges starste trilierrederi, Lofoten Trdlerrederi AS gjennom sitt eierskap i JM Johansen og Melbu F~keindustti. a-. y&- ', a e G.,. i - - s.,. ;i i 1. ;- "NR &>2000. i J 1.- \r i-l v,,*. # b y 1 w :«Ny» alge var årsak til. &kade DA mennesker 1' m - - Fiskedød på grunn av skadealger er dessverre ikke noen ukjent fenomen. Men hittil har Norge sluppet billig i fohold til en del andre omrdder i verden. Derfor er heller ikke algeoveivåking og algevarsling spesielt høyt prioritert hos oss. Men alt lar seg ikke varsle, og en del fenomener i sjøen tar det tid å forsta var kysten av New Zealand utsatt for flere kraftige algeblomstringer der den siste foregikk på havna i Wellington fra februar til mai. Det ble målt algekonsentrasjoner opp i 33 millioner celler pr. liter. Algeblomstringen førte til massiv fiskedød blant villfisken i området og en kan bare tenke seg til hva som ville skjedd om der hadde stått fisk i merder. Men det var ikke bare fisken som døde. Algene drepte omtrent alt liv i sjøen. Til og med tangen ble drept. Men det alvorligste med denne algen var at algegiften også skapte problemer for mennesker. =Harmful Algae Newsm skriver at 87 personer måtte få legehjelp på grunn av åndedrettcproblemer, hoste, sår hals (usom å svelge barberblader.), rennende nese, imitasjon i øynene og sår hud. Dette var personer som hadde vært ute og svømt, drevet windsurfing eller bare hadde gått langs stranda. Ansatte ved en statlig forskningsstasjon i området (National nstitute of Water and Atmospheric Research) klaget og& wer kraftig hodepine og at huden føk som om den var kraftig solforbrent nstitittet hadde Mde fisk, skjell og andre sjølevende dyr i laiitur og hentet vann gjennom en sjøvannsledning. Grundig filtrering av vannet hjalp ikke. Alle sjøorganismene i tankene stnak med av algegiften. Forskerne tok naturligvis pnaver Wde av algene og giften. og etter å ha arbeidet med saken i mer enn et Ar, er konklusjonen at algen er en hittil ukjent art av Gymnodinium. Alger av denne siekten har tidligere skapt problemer bade i Amerika, Asia, Afrika og i Europa (Nordsjøen). Analysene av giften er ikke ferdig. Men den er meget kraftig og hurtigvirkende. Forskerne har funnet ut at giften mister mye av sin virkning ved koking i 100 grader C, men sehr langvang koking tar ikke bort all gifivirlaiingen. Det gjør derimot ozonstaling. Den adreperm giften. Forskerne har så langt konkludert med at giften fra denne Gumnodiniurnarten er verre for livet i havet enn gift fra andre Gumnodiniumaiter. Men gift fra Gyrnnodinium funnet utenfor den amerikanske atiantehavskysten og på kysten av Ssraftika, skal være like ilk for mennesker.,, FG-m Lom& -. _ >-Y.: '.: --: i+:??... - ~

20 Akvakultur Aune, Elisabeth Fremdeles fokus pa lakselus... Dahl, Einar Algegifter i skjell i Norge Einar Dahl; Mi Reisvaag; Nicole Brahm... Dioksinsaken. norsk fiskerinæring og myndigheter samler seg til motoffensiv... Enkle tiltak mot aggresjon i oppdrett.. Emaering og helse hos laks: doktorgrad Eventyrlig vekst i Finnmark... Angelsen, Peter Fiskerkg ky&mahii er milj0pditikk Fiskeriminister med tro pa oppdrett (Peter Angelsen)... Fdikvoten ingen hindring for Club2... Fruktbart sarmbid pa biprodukter: Kina Havbruksrapporten... Jahnsen, Terje L. Hvor god er oppdrettslokalieten?... Johnsen, Knut Oppdrettstatistikk for F6rkvotedatabasen... Jubileum for Aqua Nor... Julshamn, Kaire Spormetaller l Kgre Julsharnn; Marc H.G. Bemtssen; AnneKatrine Lundebye 1... Lakselus og villaks... Lukrativt ktdkebdleoppdrett med nytt fdr.... Millionbekap til sjøvannsledning i Austevoll... Mortensen. Stein H. Forvaltning av ville bestander av kamskjell Stein H. Mortensen; Øivind Strand... Nettverk for torskeoppdrett er etablert Norsk laks til Sør-Korea... Nytt system gir milbgevinst i oppdrettsnæringen Nytt tørrfor for marin fisk Oppdrett under ekstreme fohm... Oppdrettskveite kan lagres oppsiktsvekkende lenge p& is... Over 500 stilte ut: Aqua Nor... Penis fiskeriminister pa Nogesbesak Aqua Nor... Pris tildelt Odd Karsten Østenroid i Hordaf6r AS... Revisjon av oppdrettsloven: Aqua Nor Skotsk minister orientert om riktig kdtering av fiskeavfall... Store mengder sei påvist ved oppdrettsanlegg i Bsmlo... Toppmnrte om laks i Ksbenhavn... Torskeoppdrett opplever en ny var Torsk i oppdrett... Yngelproduksjon av flatmters... Akvakultur - Andre land Mortensen, Stein H. Er verdens starste hnskjeiiproduksjon i krise l Stein H. Mortensen; Øind Strand; Tore S. Kristiansen.. NatBs, Anne-Karin Havbruksrapport fra Sør-Afrika..... Oppdrettshyse p& markedet i Kanada om to Ar... Vedeler, Andreas Farstad Biiogisk krigfprring mot var norske griannkrabbe... Aitvahitur - Fiskesykdommer Aune, Elisabeth Fremdeles fokus p& lakcelus... Baariay, Vidar Den 4.intemasjonale konferanse om lakselus... Lakselus dreper... Lakselus og villaks... Lunestad, Bjnm Tore FoMk av medisiner til oppdrettsorganismer... Oppdatert pa fiskehelse. Bok... Ros til Fiskeridirektoratet for antibiotika-hhdtering... Vedeler, Andreas Farstad Ballasivann, en aivorlig fare for norsk havbruk?... Vinterdr skyides bakterie... Akvakultur - 0kom~ni Lsnnmhetsundersrakelse for mffiskanlegg 1998, laks og arret... New Zealand og Australia opna for lakseeksport... Johnsen, Knut J. Omsetning av laks og ørret 1998 Knut J. Johnsen; Lisbeth L. Monsen Johnsen, Knut J. Oppdwtislikk fnrrste halvik 1999 Forkvotebasen... Potensiale for laks i Tyskland Johnsen, Knut J. Slaktestatistikk for laks og... arret fnrrste hmr Statistikk for fiskeoppdrett Økning for sjmnateksporten i februar..

21 Ernæringsforskning Øygard, Joar Karsten Er innholdet av arsen i fisk og annen sjamat et næringsmiddeltoksikologisk problem Joar Karsten Øygard; Anne-Katrine Lundebye; Tore Aune; Wre Julshamn M 2 42 Fiske og fangst Farstad. Arnold Enorm ressurs, men umulig A fange 9 18 Fiskerihavnene i Hordaland kartlegges 3 10 Fiskerimyndigheten forbereder innfraring av sateliring av norske farby Hauch Nielsen, Henrik ii basert nettverk for pelagisk fisk, nye muligheter / Henrik Hau& Nielsen; Torstein SMra Havnnes,ettranfisksenteriNor&Troms 11/12 25 nvesterer bortimot en halv milliard. Storsatsing i Nord-Troms Kampen for tibærelsen /12 21 WFfmr* veteruiære grensectaspn 11/12 24 Nye omregningsfaktorer for produkter av sei, torsk, hyse, uer og blweite Olsen, Viggo Jan Formaksfiske pa Hatton Bank Unmorgen~ogdiendecelunger 3 15 Oppgradert i Arvikstrand Samarbeidsavtale mellom Fiskeridirektoratet og SND Settefiskutvalget er i arbeid Sletten, Ola Medf0rer moderne seleksjonsteknokgi en positiv bestandsutvikling Solemdal, Per Trålfisket, slraseri med god mat? Stadig færre fiskere Strohmeier, Tore Bunnskraping etter stort kamskjell Tore Strohmeier; Øivind Strand; Stein H. Mortensen Stygt syn i Sogn og Fjordane /12 4 Tasse, Anders Nye =Loran- forteller Vards, Fiskerikommune som satser.. W 17 Fiske og fangst - Andre land Ssr-Afrika skal bygge nye oppsynsskip W 67 Lsnnsomt fiske pa russiske kvoter NORAMilemma i fremtidig fiskeribistand Omorganisering av fiskeriforvaltningen i Ssr-Afrika... 6i7 26 Sletten, Ola Erobrer amerikanerne det portugisiske bacalao-markedet grunnet bye torskepnser Sletten, Ola Med femten Ars ssk Sletten, Ola Stigende priser på torsk fra Norge smadrer portugisiske marginer Vellykket mot slutten Fiske og fangst - Fisk- Sør-Aftika skal bygge nye oppsynsskip Ny motor i Perkins Sabre familien Olsen, Viggo Jan Fomhfiske pa Hatton Bank Sletten, Ola Med femten sirs sak Tasse, Anders Nye aloranæ forteller Fiske og fangst - Fiskeredskap Dragerbrannen er en revdusjon: Holmeset-rederiet Farstad, Arnold Sotteringsrist for konsumfiswing i Nordsjsen Farstad, Arndd Vil produsere selektiv makrelltriil: Selstad AS Nytt system gir milipgevinst i oppdrettsnæringen... W 45 Sletten, Ola Medfører moderne celeksjonsteknologi en positiv bestandsutvikling... 11M 2 46 Fiske og fangsi - Fiskerihistorie. Bergen og Mdbu skal ha nasjonalt ansvar for fiskerihistorien Farstad, Arnold Lever var gull verd. Tranindustrien fr& vikingtida til 1850-Ara Farstad, Arnold Medisintran, pengar uten lukt Farstad, Arnold Maller erobrer verda Farstad, Arnold Tran blir medisin Solemdal, Per Tdifisket, slraseri med god mat? St0 jefisket på Vestlandet 11/12 6 Viktigste som er skjedd på mange Ar (Sigbjrarn Lomelde) Fiske og fangst - Forskrifter og lover Dioksinsaken, norsk fiskerinæring og myndiir samler seg til motoffensiv 6i7 38 Fokus p& næringsmiddeiregler og mykeprosesser (Norconserv) Forslag til lov om havbeite J-meldinger J-meldinger J-meldinger J-meldinger

22 J-meldinger J-meklinger... W J-meldinger J-meldinger J-mekiinger J-meldinger M2 58 Julshamn, Kare Mnte mellom forindustrien og fiskeridirektoratets samarbeiiorgan for forskrift om fiskefor Nye omregningsfaktorer for produkter av sei, torsk, hyse, uer og bweite Om morgennyheter og diinde selunger (Renate Nilsen) Revisjon av oppdrettsloven: Aqua Nor 8 28 Stodingsmelding om vern av kystsona W 33 Tralforbud skal redde korallrev Økt engasjement i Codex og flere bilaterale avtaler (D.V.Aarsand) Fiske og w - Fonraltning Mot ny gullakler i loddefisket... W 15 ACFM anbefaler lave torskekvoter for neste Ar Bruk av det russiske datamaterialet i forskning og forvaltning En vurdering av fisket av ungtorsk i Barentshavet i Farstad, Arnold FAr kongens gull for havets sahr (Johannes Hamre) Angeisen. Peter F m m n g er miljepoliikk W 47 Fodag til regukting av fiske eiter lodde ved Gnanland, sland og Jan Mayen Havets ressurser Kontrollavtale med Storbritannia Mortensen, Stein H. Forvaltning av ville bestander av kamskjell / Stein H. Mortensen; Øind Strand Mot nye tider i fiskeriforvaltninga: 25. nordiske fiskerikonferanse NatAs, Anne-Karin Havbruksrapport fra Ssr-Afrika... 6/i 69 Nærare fiskerisamarbeid med dand.. W 73 Omorganisering av fiskeriforvaltningen i Ssr-Afrika... W 26 Store mengder sei fivist ved oppdrettsanlegg i Bsmlo Fiske og fangst - Kvaiii Dahl, Einar Algegifter i skjell langs kysten av Norge i 1998 / Einar Dahl; Tore Aune; Merete Hestdal; Gesche Torp Varran Kvalitetsprisen 1999 til Finnrnarksbedrift Arctic Delight Norway AS Lunestad, Bjsm Tore Kveis i konsumpakka produkt av sim og makrell Nye krav til matvareproduksjon. 25. nordiske fiskerikonferanse (Henrik Dam Kristensen) Oppdrettskveite kan lagres oppsiktsvekkende lenge fi is Skipnes, Dagbjram Behandling av sterilisert hermetikk... W 83 Skjerdal, Taran Tinte torskefileter i butikkens ferskvaredisk. muligheter og utiordringer / Taran Skjerdal; Margrethe Esaiassen; Gunn Berit Lskken Fiske og fangst - Marked. Omseniing Belgiske investorer i Varde... W 20 Havbruksrapporten Hvalkjatt hr selges som viitkjstt fra havet Laksefilet sker sterkt i Tyskland New Zealand og Australia opna for lakceeksport... W 68 Norge er verdens starste sjramatekspottar Norsk kvalitetskaviar på internasjonalt marked. Arctic Delight Norway AS... W 23 Norsk laks i Kina. Stort marked, hard konkurranse Norsk laks fi kinesisk vis, i Paris Norsk laks til %r-korea Potensiaie for laks i Tyskland SilderogrwksporttilJapanftisterfcmatt 4 13 Sjsmateksporten i april pa samme niva som ifjor Fiske og fangst - Utdanning... Sjsmateksporten opp kraftig i mars 4 23 Sletten, Ola Erobrer amerikanerne det portugisiske bacalao-maicedet grunnet hsye torskepriser Sletten, Ola Stigende priser p& torsk fra Norge smadrer portugisiske marginer Økning for sjømateksporten i februar Fun i Kabenhavn Kan fisk tenke? Kvinneutvalg med mange jem i ilden Landets eldste fiskarfagskole 60 Ar Fiske og fangst - Økonomi Fiskeridirektoratet vurderer politianmeldelse for brudd pa... Laks og ørret sikrer spmateksporten Steinseide, Anii Kjeilen Lsnnsomheten i fiskeflåten i /12 30 byve svarplikten W 6, t l

SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION "96

SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION 96 SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION "96 BERGEN, MAY 8 12 INNHOLD - CONTENTS Norsk-Dansk avtale om fiskerifaglig samarbeid klar - Norwegian-Danish fishery agreement Jon Skaar jr.: - Tar aldri krise i min munn!

Detaljer

Grenlands flaggskip mot stupet?

Grenlands flaggskip mot stupet? AKTUELT - Grenlands flaggskip mot stupet? mot folk, skriv a h aaimga~1iutwgmn~ten~. Selskapet har dei siste fem h hatt underskot kvart d-, og ham, i fy&@ u/ujem&hgar gjwt av tidbi#%& 1 morgenm og ~R&visen~,

Detaljer

Fiskeri- forvaltning i 100 år

Fiskeri- forvaltning i 100 år AKTUELT * Fiskets C --- - - - Fiskeri- v forvaltning i 100 år Den2!i.a)ril1~sit~et#~iila%Inide. E i a v ~ ~ d rhandsa- a l n#rt er opprutiislo av a w k # w. Etn eigen komite, leia av amtmann HrauOhsr,~i1~fHtti~1wnleni~~pdaeigmlidob

Detaljer

Seier for fiskeriene. God start på fiskeriåret Side 6

Seier for fiskeriene. God start på fiskeriåret Side 6 21. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2006 Gjøres klar for å hugges Her er rederiet Carisma sitt Soria Moria en utrangert dansk ringnotsnurper til 2,5 millioner kroner. Når båten er satt i stand - «egnet og utstyrt for

Detaljer

EFFs holdning til Italia-spøkelset er svært naivt. Leder side 2

EFFs holdning til Italia-spøkelset er svært naivt. Leder side 2 29. august mandag 2011 Løssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 4 Nr 100 Uke 35 EFFs holdning til Italia-spøkelset er svært naivt. Leder side 2 Aqua Nor er en glimrende anledning til å styrke næringens omdømme.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

intensjonene bak slike tiltak oppfylles. har og& krevd tilbake 4.9 millioner kro-

intensjonene bak slike tiltak oppfylles. har og& krevd tilbake 4.9 millioner kro- ' 11 AKTUELT R Misbruk av oflentlige virkemiddelordninger avdekket i Finnmurk: kartlegges re. ARsrurs NR.s-O(TOW 1sB4 Fiskerisjef i Finnmark, Runar Hart- merksomheten mot selskaper som de senere %r har

Detaljer

Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ]

Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ] NUMMER 3 2008 Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ] Ny spennende krabbesesong i vente [ side 22 ] [ MARKED [ LEDER ] Norsk Sjømat

Detaljer

Norges 30 største fiskebåtrederier i 2012. Se listen på side 53.

Norges 30 største fiskebåtrederier i 2012. Se listen på side 53. Norges 30 største fiskebåtrederier i 2012. Se listen på side 53. AQUA NOR 2013 InternasjOnaL utstilling 13-16 august, trondheim med FOKUS på Fremtiden! Bli kjent med det siste og mest avanserte innen akvakulturteknologien.

Detaljer

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag fredag 31. juli 2009 Løssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 2 Nr 87 Uke 31 z makrellkrigen: kystavisa Nei til islandsk fôr Salmon Group krever fiskemel fra bærekraftig fiskeri, og nekter å ta imot islandsk

Detaljer

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse 1år August 2012 Uke 32 Nr. 30, 2. årgang www.kystogfjord.no Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse nærmer seg 500 utstillere. side 12 I beste

Detaljer

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kunstnerparet i Bodø som har sans for eiendom s. 24 Løssalg kr. 40,- NR. 1, 2003 Fjord Marin i Sandnessjøen: Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ på torskeoppdrett 9 770801 062026 Torskeoppdrett

Detaljer

Tid for skjærgårdsferie - men ta hensyn til lover og regler

Tid for skjærgårdsferie - men ta hensyn til lover og regler AKTUELT ~is"ets Gane GI * UTGITI AV FISKERIDIREKTORATET 81.ARGANG NR. 6 - JUNI Utgis månedlig ISSN 0015-3133 ANSV.REDAKTBR Sigbjørn Lome/de Kontorsjef REDAKSJON: OlavLe/cve Dag Paulsen Per-Marius Larsen

Detaljer

MAGASIN FRA NORGES RÅFISKLAG

MAGASIN FRA NORGES RÅFISKLAG MAGASIN FRA NORGES RÅFISKLAG NR 2 2009 Hasvik sier ja til Goliat, men Selv om løpet er kjørt når det gjelder ilandføring, sier vi ja til Goliat-utbyggingen. Men det er på en krystallklar betingelse, oljevernutstyret

Detaljer

Russiske planer om økt fiskeriovervåking i Barentshavet

Russiske planer om økt fiskeriovervåking i Barentshavet AKTUELT ffiiskets Gang du * UTGITT AV FISKERIDIREKTORATET 81. ÅRGANG NR. 9 - SEPTEMBER Russiske planer om økt fiskeriovervåking i Barentshavet Utgis månedlig ISSN 0015-3133 ANSV. REDAKTØR Sigbjøm Lome/de

Detaljer

OVDS« skjulte tapsbombe. Hvem får SND-pengene: Oversikt side 41. Vanna vakler! Side 5

OVDS« skjulte tapsbombe. Hvem får SND-pengene: Oversikt side 41. Vanna vakler! Side 5 Næringsbladet i Nord-Norge Løssalg kr. 20,- NR. 5, 2001 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ UTGAVENS HOVEDTEMA, kun i NæringsRapport: Nøkkeltallene for oppdrett og fiskeri OVDS«skjulte tapsbombe Av en omsetning

Detaljer

Ber om en alvorsprat. Slutter med vemod Side 6 og 7. Felles løft for rekenæringen. Proviantreglene endres. Vil ha fokus på torskeforskning.

Ber om en alvorsprat. Slutter med vemod Side 6 og 7. Felles løft for rekenæringen. Proviantreglene endres. Vil ha fokus på torskeforskning. 21. ÅRGANG NR. 3 JULI 2006 Felles løft for rekenæringen Side 5 Proviantreglene endres Side 5 Ber om en alvorsprat med Jens Vil ha fokus på torskeforskning Side 9 Fiskebåt ønsker en alvorsprat med statsminister

Detaljer

Eventyrlig sjømateksport til Russland. Side 44

Eventyrlig sjømateksport til Russland. Side 44 Eventyrlig sjømateksport til Russland Side 44 Velkommen til LOFOTEN innhold 28 Nordland fikk sin mann Månedens intervjuobjekt kan bli en av de store fiskarlagshøvdingene. Skikker han seg vel, vil han

Detaljer

i fritidsfiske, side 6

i fritidsfiske, side 6 UTGAVE 1 - juni 2013 ÅRGANG 29 Økt torskekvote i fritidsfiske, side 6 En hilsen fra oss i nord, side 9 Kulturminne blir rasert, side 10 Eventyrøya Røst, side 14 Siste nytt fra mattilsynet, side 26 Landsmøtet

Detaljer

Les om: Kjære lesar! Forskere og fiskere i samme båt Side 12-15. Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17. Dag Lindebjerg Side 7-9

Les om: Kjære lesar! Forskere og fiskere i samme båt Side 12-15. Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17. Dag Lindebjerg Side 7-9 Forskere og fiskere i samme båt Side 12-15 Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17 Les om: Dag Lindebjerg Side 7-9 Ann Kris Side 20- Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ]

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] NUMMER 2 2012 Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] Nye etiketter på fiskekasser [ side 44 ] Anticimex Matsikkerhetsavtale

Detaljer

En rekke av Norges dyktigste lakseprodusenter har dannet Lerøy Quality Group for å kunne utnyhe

En rekke av Norges dyktigste lakseprodusenter har dannet Lerøy Quality Group for å kunne utnyhe DIN TOTALLEVERANDØRI ~ LEROI,I ~{'n'!ifjl - Totalleverandør av frossen fisk - Filetprodukter - Bearbeidete produkter - Kvalitet til lavpris En rekke av Norges dyktigste lakseprodusenter har dannet Lerøy

Detaljer

UTGAVE 2 - JULI 2008 ÅRGANG 24

UTGAVE 2 - JULI 2008 ÅRGANG 24 UTGAVE 2 - JULI 2008 ÅRGANG 24 Hummersaken endelig i havn side 24 LES MER OM: Til nord-norge for å stifte foreninger "Vi må ha restriksjoner som sparer småtorsken" Ny fiskeridirektør Reguleringsmøtet 2008

Detaljer

SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ]

SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ] NUMMER 1 2012 SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ] [ innhold ] SKREI et kulinarisk høydepunkt

Detaljer

Mener russerne. ble tipset. side 6. side 10 og 11. side 22 og 23. side 26 og 27. side 2 og 3

Mener russerne. ble tipset. side 6. side 10 og 11. side 22 og 23. side 26 og 27. side 2 og 3 Delikatesser som går unna Helgelandsbedriften Vega Delikatesser går så det suser, selv om de papdoksalt nok må hente fiskeråvarer fra andre steder. September 2013 Uke 38 Nr. 37, 3. årgang www.kystogfjord.no

Detaljer

En gullkantet fremtid 2015

En gullkantet fremtid 2015 En gullkantet fremtid 2015 BIOMAR BioMar er verdens tredje største leverandør av fiskefôr av verden gjenstår å oppdages To tredjedeler av kloden er dekket av vann. Likevel vet vi alt for lite om livet

Detaljer

Helga og havfiskeflåten

Helga og havfiskeflåten 21. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2006 Unødvendig å redusere bifangstane av blåkveite Side 6 Pangstart for seiflåten Side 7 Fiskeflåten må vise søppelansvar Side 9 Skipperskifte i Fiskebåt Ber fiskebåtreiarane

Detaljer

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 UTGAVE 1 - juli 2012 ÅRGANG 28 Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 Bekymring for turistfisket etter kveite, side 9 Arealavgift krever politikere med ryggrad, side 10 Taretråling til skade

Detaljer

SAFE Magasinet. Nr. 5/6 2003

SAFE Magasinet. Nr. 5/6 2003 SAFE Magasinet Nr. 5/6 2003 Innhold: SIDE INNHOLD SKREVET AV: Side 1 OFS sier ja til oljevirksomhet i Barentshavet, Terje Nustad men! Side 2 Svakheter i utredning om petroleum Mette Møllerop Side 3 5 Ingen

Detaljer

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Nr. 2-14. rgang - februar 1960

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Nr. 2-14. rgang - februar 1960 SOSIALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 2-14. rgang - februar 1960 000000000000.000000OO0.000000000 Et skritt nærmere ny studieordning Utkastet til

Detaljer