Ressursfylket D SOGN OG FJORDANE PAVILJONG. Jobb i oljebransjen? Klar for vindkraftsatsing. Gjøa: Ein nøkkel til oljen. Opptur på Fjord Base

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ressursfylket D-442-1 SOGN OG FJORDANE PAVILJONG. Jobb i oljebransjen? Klar for vindkraftsatsing. Gjøa: Ein nøkkel til oljen. Opptur på Fjord Base"

Transkript

1 Ressursfylket SOGN OG FJORDANE PAVILJONG D Jobb i oljebransjen? 8 Klar for vindkraftsatsing 10 Gjøa: Ein nøkkel til oljen 11 Opptur på Fjord Base 26 Snart klart på Lutelandet 7 Store planar for Sløvåg Kring prosent av petroleumsproduksjonen går føre seg utanfor kysten av Sogn og Fjordane. Meir vil det truleg bli framover. Mellom anna kan Gjøa-plattforma (biletet) som no er på plass føre til auka produksjon. 1

2 Overvaker oljestraumen online frå Årdal ÅRDAL: Eit unikt fjernovervakingssystem av oljekvalitet i hydraulikkanlegg og ny reinseteknologi for røyrsystem skal skape arbeidsplassar i Øvre Årdal. ARVE SOLBAKKEN Fras Technology AS har sju internasjonale patenterte produkt innan tilstandskontroll i fluidsystem. Dei har i løpet av siste året etablert seg på den staden i Sogn og Fjordane der det er flest sivilingeniørar med doktorgrad. KOMPETANSE I ÅRDAL Hydro sitt metallverk i Årdal har stor aktivitet innan forsking og utvikling av teknologi. Tilgang på kompetanse er ei viktig årsak til at Fras Technology på Ås no har lagt hovudkontoret sitt til Sogn. Dei sju tilsette på Ås er framleis dediserte til teknologiutvikling og analyse av oljeprøver og komponentar. Dei er ekspertar på å avdekke og analysere forureiningar i olje, som for eksempel slitasjepartiklar og bakterievekst, fortel dagleg leiar Are Indrelid. Ved hjelp av høg kompetanse om hydraulikk- og smøreoljeanlegg, samt avansert laboratorieutstyr, kan dei også finne ut kva komponentar i anlegget slitasjen kjem ifrå, eller kva bakteriar som finst. HOVUDKONTOR I SOGN Indrelid er dagleg leiar for heile selskapet med base i Øvre Årdal. Med seg har han førebels tre tilsette som i hovudsak har hatt operative jobbar med reinsing av oljerøyr. Hovudkontoret i Årdal skal etablere ein sentral for fjernovervakinga av kritiske hydraulikkanlegg både for oljeriggar og skip. Dei mest optimistiske prognosane sa arbeidsplassar i løpet av 2011/12, men det har teke tid å jobbe seg inn i marknaden. Fras Technology AS Gründer i selskapet er Sølve Fjærdingstad, som har utvikla teknologien. Han fokuserer no på kundekontakt og vidareutvikling av teknologien. FAKTA Bedrifta er etablert i samarbeid med Årdal Utvikling og ligg inne på området til det Hydro-eigde Årdal Metallverk. Bedriftsetableringa kom på plass i 2009 i samarbeid med Innovasjon Norge og Fjordinvest. DYNASAMP: Denne patenterte innretninga, Dynasamp, representerer den viktige teknologien som Fras Technology AS lever av. Frå venstre servicemedarbeidarane Jostein Lidal, Per Kristian Høgberg og Line Fjellheim. Til høgre dagleg leiar Are Indrelid. Foto: Jan Egil Fimreite. Vi har reingjort røyrsystem både på verft i Ulsteinvik og offshore med svært gode resultat. Det tek likevel tid å kome inn på marknaden med ny teknologi. Fordelen vår er at reinseutstyret vårt er lite og lett å transportere. Men det viktigaste er at vi har utvikla eit verifiseringssystem for kor reine røra blir. Det er ikkje eit krav i bransjen i dag, men det vil komme i nær framtid, fortel Indrelid. GJØA-AKTUELL «Online condition monitoring» er eit etterspurt verktøy, og vi har fått positiv respons. I første omgang har vi jobba tett med Shell Technology og har gjennomført eit forprosjekt for å vurdere vidareutvikling av teknologien for installasjonar ned til 3000 m under havflata. Eit pilotanlegg på eit av dei største offshore-anlegga er under avklaring. I tillegg er vi i dialog med GDF Suez i samband med Gjøautbygginga som allereie har installert prøvetakarar (DynaSamp) for hydraulikkolje frå oss, fortel Indrelid. Fjernovervaking er også aktuelt i samband med fjernovervaking av thruster-anlegg (avanserte propellanlegg som skal halde eit skip stabilt i ein posisjon) på offshorefartøy. Dersom overvaking hindrar ein stogg eller kan utsetje ein unødvendig vedlikehaldsrevisjon, så er det enorme summar å spare, understrekar Indrelid. KOMPETENT KAPITAL TIL VEKSTSELSKAP Fjord Invest gjer investeringar i såkorn- og vekstselskap på Sør-Vestlandet og medverkar til utvikling av lønsame bedrifter i regionen. Vi har gjort fleire investeringar innan offshoresektoren, og ser etter fleire gode investeringskandidatar. Kontakt oss: Tlf

3 Vi treng folket i ryggen LEIKANGER: Folkeleg engasjement må til for at fylket skal få sin rettkomne del av offshoreaktiviteten, oppmodar fylkesordførar Nils R. Sandal. CECILIE EIKÅS NYGÅRD SAMARBEIDER FOR FRAMTIDA: Dagleg leiar i STX Norway Florø AS, Oddvar Saunes og Øyvind Bang-Olsen i Sunnfjord 2020, går i bresjen for å skape ny aktivitet i STX-verftet i Florø. Foto: David E. Antonsen STX-verftet i Florø: Vil skape ein komplett tilbydar FLORØ: Vi ønskjer å skape eit kraftfullt utviklingsmiljø og ny aktivitet i det store verftsanlegget i Florø. Derfor etablerer vi ein industriinkubator saman med SIVA. ARVE SOLBAKKEN Det fortel dagleg leiar Øyvind Bang- Olsen i Sunnfjord For etter at STX har trappa ned nybygging av skip til reparasjonar og vedlikehald i Florø, brukar dei berre delar av anlegget. Resten av verftsområdet vil dei gjere om til ein maritim næringspark som kan komplettere spekteret av tenester som kundane er ute etter. KOMPLETTE LEVERANSAR Kundane ønskjer komplette tilbydarar. Det vil seie at vi må ha både ingeniør- og utviklingskompetanse og faglege ressursar til å byggje og ferdigstille. Skal dei ha eit produkt, så vil dei ha det levert komplett. Her har vi ein jobb å gjere, forklarer Bang-Olsen. Dei arbeider no med eit forprosjekt med oppstart medio juni og fullføring i oktober. Det skal føre fram til ein forretningsplan for å etablere ein industriinkubator. Florø har fleire fordelar når det gjeld kompetanse, infrastruktur og lokalisering i høve til både marine, maritime og offshorenæringar, forklarer prosjektleiar Bang-Olsen. Han har med seg dagleg leiar i STX Norway Florø AS, Oddvar Saunes, som prosjektansvarleg. TI PROSJEKT I pilotfasen skal det skildrast og prioriterast ti produkt- og forretningsidear til vidare bearbeiding i industriinkubatoren. I styringsgruppa og prosjektgruppa er det trekt inn fagfolk frå SIVA, Saga Fjordbase, GDF Suez, SINTEF, INC-gruppa, Statoil, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og næringslivsansvarlege i fylkeskommunen. Vår rolle blir å koordinere og å heie fram dei som skal bidra kreativt i prosjektet, forklarer Bang- Olsen. Du skal opne fylkespaviljongen. Kva startar du talen med? Først vil eg seie kor flott det er at fylket no er meir attraktivt for offshorenæringa enn under førre ONS-messe. Og at Florø peikar seg spesielt ut her. Korleis då? Både dei som leverer tenester og Fjord Base-miljøet har gjort ein god jobb og vist at dei er interessante. Men vi må halde fram med å jobbe hardt og krevje meir: Ressursane ligg faktisk rett utanfor kysten vår. Eg meiner vi kan tilby tenester som er like gode som tenestene frå etablerte miljø i Hordaland og Stavanger. Det folkelege engasjementet er like viktig som det politiske Fylkesordførar Nils R. Sandal, om korleis fylket skal få større del av offshoreindustrien Korleis går de fram? Vi må jobbe hardt inn mot sentrale styresmakter og sørgje for å få inn nødvendige vilkår i konsesjonane. Slik krev vi vår rettmessige del av aktiviteten. Kva kan folk flest gjere? Det folkelege engasjementet er like viktig som politikarane og næringslivet sitt engasjement. Interesse frå folk flest gjer at politikarar på alle nivå får press på seg. Og så må vi hugse kor viktig det er at selskapa som etablerer seg her er nøgde med tenestene vi tilbyr. Kva vil du fokusere på framover? Å styrke fagmiljøa som trass alt er i fylket endå meir. Då står vi sterkare i konkurransen. Det eine dreg det andre med seg. Korleis jobbar du med dette? Eg har kontakt med sentrale styresmakter minst ein gong i veka, og vi snakkar omtrent alltid offshore. Dessutan har eg tett kontakt med selskapa som opererer på sokkelen. Det er viktig å ha kunnskap om miljøet for å kunne engasjere seg, så det prioriterer eg. KRAV: Når konsesjonane blir delt ut må vi krevje vår rettmessige del, oppmodar fylkesordførar Nils R. Sandal. Foto: David E. Antonsen Kva er det viktigaste som har skjedd i fylket dei siste åra? Veg- og flykommunikasjon har blitt betre. Dette gjer det enklare å bu i fylket. Det at det har blitt stadig fleire gründerar har gitt positiv framtidstru. «Det finst kompetansejobbar i fylket, men unge vil ikkje flytte hit» eller «Unge ønskjer jobb, men det finst ikkje jobbar der dei får bruke utdanninga si.» Kva påstand er riktig? Vi har mange gode og spennande jobbar, men må bli endå flinkare til å marknadsføre dei. Eg trur unge vil flytte hit, men veit ikkje kor mange gode tilbod vi faktisk har. Har Statoil levd opp til vilkåra frå 2008, då fylkeskommunen trekte sin anke om at Gjøa måtte hente straum frå Lutelandet? Dei har følgt opp avtalen om bygging av infrastruktur på Lutelandet ganske så greitt. I Florø er det stadig utvikling. Men Statoil er ikkje i mål med å fylle vilkåra her, så vi må vere offensive og følgje nøye med. 3

4 Stand: hall D fellespaviljong Sogn og Fjordane Offshoremessa ONS i Stavanger 24. til 27.august 2010 Velkommen innom Sogn og Fjordane-paviljongen Sogn og Fjordane fylkeskommune Wergeland-Halsvik Gulen og Masfjorden Utvikling Lutelandet utvikling 45-minuttsregionen Sunnfjord 2020 Flora Hamn KF Bremanger Hamn og Næring KF Nordfjord Havn IKS Måløy Vekst AS TOK GREP: Gründerane Jostein Alværn og Bjarne Langeteig meinte det var gale at ein nyttar 30 år gamle arbeidsmetodar på boredekk, og tok saka i eigne hender. Foto: Eirik Thue. Oppfinnarar bak 20 nye arbeidsplassar BALESTRAND: På jobb såg dei korleis arbeidet på boredekket kunne gjerast meir effektivt. No håper dei at dei nye oppfinningane deira vil gje jobb til minst 20 personar. INC Gruppen Saga Fjordbase Strukturplast AS FRAS OCM AS Sunnfjord Næringsutvikling snu.sunnfjord.no Førde Granitt Prosjektleiing: Sogn og Fjordane fylkeskommune ved Bjørn Falck Russenes Mobil: E-post: i samarbeid med Struktur Messer og Display A til Å Reklamebyrå og Firdaposten CECILIE EIKÅS NYGÅRD Dei siste åra har gründerane Jostein Alværn og Bjarne Langetveit jobba hardt med å utvikle og få patent på to oppfinningar til offshoreindustrien. Arbeidet har resultert i to selskap med base i Balestrand. Improved Solutions (IS) er no oppe og går, medan Well Integrity Solutions (WIS) skal få bein å stå på i løpet av neste år. FANN OPP DET DEI MANGLA Oppfinninga dei leiger ut gjennom Improved Solutions er maskina dei har kalla WireLine Safe Beam (WLSB). Den skal automatisere operasjonar på boredekket. Dette skal gjere det tryggare for tilsette å utføre arbeidet. Den andre maskina som dei jobbar med å utvikle, skal brukast til å tette interne lekkasjar i oljebrønnar. Eg har jobba i oljebransjen sidan 1985, og Bjarne nesten like lenge. Når vi jobbar, ser vi korleis ting kunne blitt gjort på ein enklare måte, dersom ein hadde det rette utstyret, forklarer Jostein Alværn. Til saman har gründerane nesten 50 år med erfaring frå Nordsjøen. MANGLA LOKAL KOMPETANSE Først i år kunne vi starte å tilsetje folk, fortel Alværn. Målet er 20 tilsette til dei to firmaa til saman, innan fem år. Det blir hovudsakleg operatørstillingar offshore, i tillegg til vedlikehaldsarbeidarar. Desse vil dei lære opp lokalt. Den IMPROVED SOLUTIONS AS Stifta i Tilbyr utleige av maskina WireLine Safe Beam (WLSB). Produktet kan brukast til å rigge opp/ ned wireline ved handtering av brønn- og boreutstyr. Driftsresultat i 2009: Kostnad: 5 8 mill. investert i utvikling av utstyr. Årsverk: 1. WELL INTEGRITY SOLUTIONS AS Stifta i Eigd av Jostein Alværn og Bjarne Langeteig. Kostnad: 4 5 mill. investert til no. Utviklar ny teknologi for å tette internlekkasjer i olje/gassbrønnar. Skal tilby produktet heiter Casing Integrity System, som er i sluttfasen no. Søkt på patent. FAKTA første tilsette har base i Balestrand, men bur i Sandefjord. Han er stort sett på reise for å promotere produktet. Oppfinnarduoen har med seg fleire på laget. Mellom anna samarbeidar dei tett med Kurt Kleive. Han driv Kleive Mek og Industriservice på Nessane i Balestrand, og gir mellom anna plass til dei nye selskapa i verkstaden på Nessane. Dette samarbeidet har vore viktig for utviklinga av selskapet WIS. Det har gått veldig fint. Vi har klart å utvikle ein teknologi som oljeselskapa har tru på, seier Alværn, og fortel om god støtte frå næringssjefen i kommunen og lokalsamfunnet elles. Detaljane om kva selskap dei har gjort avtaler med kan dei ikkje gå ut med heilt ennå. 4

5 Ledige for offshorerelatert næringsutvikling Kystnære arealressursar Der hav og land møtest, ligg muligheitene for næringsutvikling knytt til offshore. Areala langs kysten med moderne kai- og hamneanlegg og god tilgong for skip, er viktige for utviklinga av offshorerelatert verksemd. I Sogn og Fjordane har vi mykje ledig kapasitet. Sløvåg, Gulen Her finn ein 600 dekar opparbeidd industriareal, lett tilgjengeleg ved Fensfjorden. Med fleire djupvasskaier og tilgang på naturgass frå 2010 er dette eit attraktivt og lett tilgjengeleg areal. Det nye selskapet Gulen og Masfjorden Utvikling (GMU) vil saman med SIVA utvikle eit industrikluster i Sløvåg. Sløvåg Lutelandet, Fjaler Her er 3000 dekar regulert til industriføremål. Infrastruktur for vindenergi, veg på området og djupvasskai er finasiert i følgje avtale med Statoil. Planering og opparbeiding av industriarealet vil skje parallelt med utbygging av infrastrukturen på arealet. Fjord Base, Flora Her finn ein 700 dekar planert til industriføremål, med både kontor og lager til utleige i tillegg til hamneterminal. Fjord Base forsyner oljeinstallasjonane i den nordlege delen av Nordsjøen, medan Statoil har omlastingshamn/ Europalager for rør på basen. Smørhamn, Bremanger 250 dekar er regulert til oljerelatert verksemd og anna industri. Ytterligare 1000 mål er tilgjengeleg med særs gode hamneforhold for djupvasskai. Smørhamn ligg berre kilometer frå gassfunnet på Agat-feltet, og har naturgjevne føresetnader for ilandføring. Trollebø, Vågsøy Trollebø Industripark har vore lagerhamn for ca 250 km røyr til Ormen Lange feltet. Det omlag 70 dekar store nyetablerte arealet er godt tilrettelagt for offshorerelatert industri med gode kaianlegg. Eit marint teknologikluster er under utvikling i Måløymiljøet. Lutelandet Fjord Base Foto: Harald M. Valderhaug I Sogn og Fjordane har vi både ressursar og kompetanse til å melde oss på i utviklingen av offshoreindustrien. Sogn og Fjordane er eit framtidsområde for industrielle satsingar innan offshore. Fylket har ein viktig ressurs; store kystnære areal som er ledige for offshorerelatert næringsutvikling. Areala er så å seie konfliktfrie og klare til å ta i bruk. Fjord Base i Florø, Lutelandet i Fjaler, Sløvåg i Gulen, Smørhamn i Bremanger og Trollebø i Vågsøy. Alle desse lokalitetane har store potensiale i seg for offshorerelatert industriell satsing. Alle har tilgang til sjøen, og dei fleste er utbygde med gode hamneanlegg. Gulen og Masfjorden Utvikling og Lutelandet Utvikling jobbar hardt for å få på plass infrastrukturen på sine areal, for på den måten å legge til rette for industrien som vil satse. Magasinet «Ressursfylket Sogn og Fjordane» er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane Fylkeskommune, reklamebyrået A til Å og Firdaposten A til Å Grafisk Design og Media Firdaposten - Ansvarleg redaktør: Svend Arne Vee Redaksjon: David E. Antonsen, Cecilie Eikås Nygård, Annbjørg Hauge Nygård, Olav Hatlemark og Arve Solbakken Sal: Sander Ødelien, Bodil Sælemyr Haarklau og Trude Sørbø Vee Foto side 1: David E. Antonsen A til Å Grafisk Design og Media - Prosjektleiar og sal: Malvin Horne Redaksjon: Anita Øygard Grafisk design og produksjon: Trond Sagen og Bjørg Torvanger Nødset 5

6 d jo r yf rø Ha Rom Kystvegen frå Bergen til Ålesund Vig raf jord Kystvegkonferansen i Florø 30. september 2010: Ulstein Sande Larsnes d e fj o rd en Stranda Geiranger- en d a ls No rdf jor d n Ikornes Hareid SulaSykkylven - framtidig tunnel Vågsøy Måløy rd e VoldaFlytebru over Rovdefjorden fjorden Fiskåbygd Selje en Ørsta Tunnel under Drageskaret ca 9 km innkort. rd Vanylven Sildegapet rf jo f jo Rov ld s in t Nordfjordeid Kort ferje over Ytre Nordfjord H o rnv a tn e - Stryne- Framtidig bru vatnet Stryn Hundvikfjorden Bremanger II - Gjennomførast en jøbremanger pp en Sandane Tunnel Svelgen Indrehus ca 9 km innkorting rd en Svelgen f jo ys Fr ø G lo Samf.minister Magnhild Meltveit Kleppa Fjordkryssingsprosjekt i Kystvegtraseen STADHAVET Kystvegen ei ny reiselivsoppleving Internt samband gir robuste lokalsamfunn TØI grunnlag for flyruter frå Hølen Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal For program og påmeldingsinfo sjå S to Hareid Vo o rd Haddal Herøy Sanden Sula Hareid Ulsteinvik Fosnavåg ls fj Skodje ÅLESUND Hundafjorden Branddal sda en Jostedalsbreen FLORØ Næringslivet må med! Naustdal Flora Kystvegen Ålesund Bergen er formelt etablert som ein organisasjon med styre og sekretariat. Kommunane har teke initiativet, men for å lukkast må næringslivet med som aktive pådrivarar! Brufjorden Sta vfj ord Kryssing av Førdefjorden, mellombels ferje. Framtidig løysing utgreiast FØRDE en Holmedal e s fj o rd e Dalsfjordbru - Gjennomførast Dale n Lus V il n te rf Askvoll jo rd en Askvoll Fjaler Buefjorden y fj o rd Høyanger Åfjorden en Hyllestad Balestrand Leirvik År da ls fjo rd en jo Vik Framtidig fjordkryssing og fastlandssamband for Solund rd et en Str Sognesjøen fj o Sogndal ef nd ne Sog n rd e gn su Lavik Hermansverk So Solund ll e ø Låg To Bli medlem kontakt: Eivind Hjellum, Flora kommune / Per Brandal, Vanylven kommune / au Gulen ms Eivindvik f jo rde n Fe ns fjo d je us rd e Austrheim jo r de n r Lindås de or ef jo Meland Knarvik Nytt tverrsamband Mongstad Øygarden Voss rd en Os H je lt n Radøy ref BERGEN Øystese rge an n rd de H a f jo r Gullkysten der verdiskapinga skjer 6 F U L L G A S S M O T F R A M T I D A F O R R E S S U R S F Y L K E T S O G N O G FJ O R D A N E A til Å - Lu t f jo de Lindås n n Fedjeosen rfj f jo Mongstad A te Fe Fedje Masfjorden Sløvåg rd en

7 Klare for oppdrag FLORØ: Vi er snart klare. Målet om å skape arbeidsplassar står fast, og det vil vi nå i løpet av i vinteren eller våren 2011, stadfestar adm. direktør Tor Gjertsen i Lutelandet Offshore. ARVE SOLBAKKEN Då vi vitja det nyplanerte industriområdet på 30 dekar medio juni, var entreprenøren Skanska i sluttfasen med bygging av kai, planering av industriområde og bygging av anleggsvegar som er dimensjonerte for å kunne frakte vindmølle-delar. GJØA-PAKKEN Vi har utnytta dei 46 millionane i Statoil sin Gjøa-pakke så godt som mogleg. Med ei djupn ved kaien på kring 20 meter kan vi ta imot dei aller største skipa og installasjonane i bransjen, fortel Stein Arne Ottesen. Han er komen i hamn med første fase av sin jobb. No overtek Lutelandet Offshore drifta. Ottesen vil halde fram med si lobbyverksemd. Mi rolle vidare blir å jobbe opp mot vindkraftindustrien, byråkratiet og det politiske systemet, fortel han. STORT AREAL Lutelandet sitt fortrinn er at vi har sikra oss eit kjempeområde på 1400 mål. Dessutan er landskapet slik forma frå naturen si side at sjølv eit fullt utbygd industriområde vil vere godt skjerma for bustadområda i Korssund og omland, understrekar Stein Arne Ottesen. Etableringa av vindparken på Lutelandet, der eigarskapen er delt mellom Vestavind Kraft og Statoil, er heilt avhengig av å få på plass 420 kv-kraftlina mellom Fardal i Sogn og Ørskog på Møre. Den saka har som kjent enno ikkje funne si løysing. Lutelandet LUTELANDET UTVIKLING AS Lutelandet Utvikling AS har som oppgåve å marknadsføre Lutelandet som industriområde. Selskapet samarbeider med energiselskap, industribedriftar, teknologiutviklingsmiljø, og forskingsinstitusjonar for å få utvikla prosjekta som skal gi liv til Lutelandet. Selskapet er eigd av fylkeskommunen og HAFS-kommunane. LUTELANDET OFFSHORE AS Driftselskapet på Lutelandet er leidd av direktør Tor Gjertsen. Selskapet er eigd 85 prosent av Helldal & Co AS frå Os i Hordaland. 10 prosent er eigd av Tor Gjertsen sjølv og 5 prosent av Tor Øystein Enge. Skal bygge Europas største tørrdokk FAKTA FLORØ: Bygginga av ei gigantisk tørrdokk er ei sentral brikke i Lutelandet-satsinga. Tørrdokka er naudsynt for å kunne demontere oljeinstallasjonar på ein miljømessig akseptabel måte. Dokka skal vere 362 meter lang, 132 meter brei og 21 meter djup, noko som blir eit konkurransefortrinn ingen andre kan skilte med. Adm. direktør Tor Gjertsen er førebels einaste tilsette i selskapet Lutelandet Offshore. Men han legg no grunnsteinane på plass for vidare vekst. To dotterselskap er på plass allereie: 1. LLOF Sites and Drydock- som skal drifte anlegget og tørrdokka. 2. LLOF Decomissioning - selskap som skal demontere oljeinstallasjonar. Dei neste i planen er: 3. LLOF Services, som skal tilby service på riggar og offshore-installasjonar og skip. 4. LLOF Renewable, som er retta mot vindkraftindustrien. Når vi får den første kontrakten på demontering av oljeinstallasjonar, så vil det først bli ein ingeniørfase på land, med detaljplanlegging av sjølve jobben, forklarer han. Det er kring 500 oljeinstallasjonar som skal riggast ned og skiftast ut i Nordsjøen før

8 TEMA: UTDANNING OG JOBB Korleis får ein jobb i offsh Utdanningsvegar: FAKTA Høgskulesenteret i Kristiansund: Petroleumslogistikk. Høgskolen i Molde: Logistikk. Høgskolen i Ålesund: Internasjonal logistikk. Høgskolen i Bergen: Undervassteknologi, automatiseringsingeniør. Høgskolen i Oslo: Ingeniørfag, maskin m. fl. Norges Handeshøyskole eller Handelshøyskolen BI, Bergen. Folkeuniversitetet i Sogn og Fjordane: Toårig logistikk m. fl. Universitetet i Stavanger: Ingeniørfag, sivilingeniør og teknologi. NTNU, Trondheim: Marin teknikk, undervassteknologi m.fl. Smart å jobbe i distriktet FLORØ: I Sogn og Fjordane er det færre om beinet når det gjeld å sikre seg dei gode jobbane. Det meiner unge heimflyttarar med jobb i Statoil. CECILIE EIKÅS NYGÅRD Vi møter dei for å spørje kva som er lurast å gjere om ein vil ha jobb innan olje- og gassbransjen. LETTARE Å FÅ JOBB I Bergen til dømes, har nesten alle ei bachelorgrad, så ein må ha erfaring og helst mastergrad for å få jobb. I Sogn og Fjordane er det ikkje så mange jobbsøkjarar som har bachelorgrad. Det gjer det lettare å konkurrere om jobbane, seier Camilla Iversen (24). Ho visste kva ho ville då ho starta på økonomi- og administrasjonsstudium i Bergen, og planla difor fordjuping i logistikk frå starten. No har ho fast jobb som logistikkonsulent. Iversen får støtte frå Simen Reksten Solheim (22): Eg trur ikkje at eg hadde fått den same jobben i Bergen som her, seier han. Det er litt enklare å konkurrere om jobbane her Camilla Iversen, 24 år, om å få jobb i Sogn og Fjordane OPNAR DØRER FOR FRAMTIDA Dei legg vekt på at ein ikkje nødvendigvis treng å slå seg ned for all tid. Det å jobbe i nokre år for det same selskapet kan vere med å opne dører til andre jobbar. Jobbar ein til dømes i Statoil, kan ein starte i Florø og seinare jobbe for Statoil i utlandet, seier Sven- André Viken (35). Han er utdanna ingeniør innan teleteknikk. Paul André Røsand (28) har mastergrad i logistikk frå Molde. Det er mange vegar som kan leie til ein jobb innan denne bransjen, seier han. FRAMTIDA: Sven-André Viken, Camilla Iversen, Paul André Røsand og Simen Reksten Solheim har alle fått jobb hos Statoil i Florø det siste året. Foto: Cecilie Eikås Nygård. 8

9 orenæringa? SOGN OG FJORDANE: Står valet mellom yrkesfag og karrierestopp for unge som ønskjer jobb innan offshorenæringa i fylket? Ikkje nødvendigvis, meiner dei vi har snakka med. CECILIE EIKÅS NYGÅRD Vi tek stadig høgare utdanning. Søkjartala til allmennfagleg påbygging i Sogn og Fjordane er rekordhøge i år, medan yrkesfag slit med rekrutteringa. Samtidig treng vi fleire fagarbeidarar i fylket. SATS PÅ YRKESFAG Mange med høg utdanning seier dei vil flytte heim, men slit med å finne jobb som svarar til den høge utdanninga dei har tatt. Mitt råd er difor å sondere terrenget der ein ønskjer å bu, før ein startar utdanninga. Det seier Torill Størkersen i HAFS næringsforum. Styreleiar for Wergeland Holding i Sløvåg, Irene K. Wergeland, er samd. Ho rår fleire til å ta yrkesfag. Yrkesarbeidarar blir stadig vanskelegare å få tak i, seier ho. Men basesjef for forsyningsbasen til Statoil i Florø, Sigurd Øistein Døsen, har ei litt anna tilnærming: BACHELOR ER MINSTEKRAV Døsen meiner ein får jobb uansett, så lenge ein står på. Tenk strategisk. Men først og fremst tenk på kva du likar. Vel ein noko ein er interessert i, aukar sjansen for at ein gjer det bra. Alle jobbane vi gir er kompetansearbeidsplassar, seier Døsen og legg til: Før var det sånn at ein kunne få jobb på forsyningsbasen viss ein hadde gått teknisk fagskule. No må ein minst ha ei bachelorgrad. Men erfaring er og viktig. Ein kan få jobb utan bachelorgrad, men då må ein ha unik fagkompetanse eller mykje erfaring, seier Døsen. TENK UNDERVASSTEKNOLOGI Anne van Oorschot hos Framtidsfylket møter ofte nyutdanna. Ho meiner unge bør orientere seg betre om tilboda. Ein bør ikkje velje for snevert viss ein vil jobbe i distrikta. Mange er for dårleg orienterte om kva jobbar som finst, seier ho og tipsar om jobboversikta på nettsida til Framtidsfylket. Anne Kari Husevåg Hereid på Saga Fjordbase legg også vekt på at det er lurt å tenkje subsea i dag. I Florø er vi i gang med å rekruttere fleire ingeniørar no, på grunn av aukande aktivitet innan subsea. Elles rekrutterer vi mest folk med logistikkutdanning, seier Hereid. Tenk minst tre år framover FLORØ: Ein av grunnane til at basesjef Sigurd Øistein Døsen helst tilset folk med relasjon til lokalmiljøet, er at han veit at dei ikkje forlet Florø så fort dei har fått opplæring. Vi ønskjer ikkje å tilsetje folk som berre vil «bruke» Florø som ein måte å komme inn i Statoil på, forklarar Døsen. Han understrekar at det ikkje er noko i vegen for å reise vidare for å utvikle seg, men at ein i alle fall bør bli i nokre år etter at ein har fått opplæring. Det er synd for både oss og lokalsamfunnet viss folk berre hoppar vidare etter å ha fått opplæring. Derfor bør ein i alle fall ha eit tre- til femårsperspektiv om ein byrjar å jobbe her, seier Døsen og legg til: Det er fornuftig å søkje nye oppgåver når ein føler at ein har gjeve det ein har å gje. Ein er uansett med å skape verdiar ved å vere her i nokre år. Fjordbase 6900 Florø Tlf: Faks: Råd frå næringslivet Vi spør dei i bransjen som sjølv tilset nyutdanna kva råd dei vil gje ungdommen. Vi spør: Kva utdanning vil du råde unge til å ta, dersom dei ønskjer jobb innan din bransje? Irene Kjelby Wergeland Adm. sjef i Wergeland Holding. Sløvåg. Fagarbeidarar som sveisarar og platearbeidarar vil bli stadig meir attraktive. Atle Jan Frøyen Dagleg leiar i Global Offshore Consulting. Kalvåg. Start med elektrofag eller andre yrkesretta linjer, då stiller ein sterkare. Hydraulikk og mekanikk er relevant. IT er viktig. Anne Kari Husevåg Hereid Personalleiar på Saga Fjordbase. Florø. Petroleumslogistikk eller logistikk generelt. Lurt å tenkje i retning ingeniørfag i forhold til subsea. Subsea er den delen av bransjen som veks mest no. Marit Sommerro Prosjektansvarleg i Fras OCM. Årdal. Mekanisk ingeniør. Vi har ein del tilsette med doktorgrad i ingeniørfag og økonomi- og administrasjon. Sigurd Øistein Døsen Basesjef for forsyningsaktiviteten til Statoil i Florø. Florø. Logistikk, økonomi, administrasjon, ingeniørfag. Minst bachelorgrad. NCC er Nordens største selskap innan bygg og anlegg, med aktivitet over heile verda. Vi vart etablert på Fjordbase som Eeg-Henriksen ved oppstarten i 1981, og har utført det meste av sprenging, planering og kaiutbygging på industriområdet sidan den gong. Avdelinga i Florø har ca 40 mann som arbeider over heile Sogn og Fjordane med bruer, kaier, kraftanlegg tunnelar og damanlegg. Under større anleggsperiodar får vi inn folk frå resten av landet, og då særleg frå Bergensdistriktet og avdelinga vår der. Her er nokre prosjekt utført av NCC Anlegg AS i Florø: Dokk Kleven Nordalsfjordsbrua Ny kai for Global Kaier for Hydro i Høyanger Forlenging av rullebane, Florø lufthamn Bulkanlegg Ewos, Florø Vannverk, Årdal kommune Bulkanlegg Ewos, Florø Bjørn Falck Russenes Pensjonert fylkesgeolog og ansvarleg for Sogn og Fjordane-paviljongen under ONS. Ingeniørfag eller naturfag. IT er viktig, mykje i dag handlar om datateknikk. 9

10 SKAL TIL ENGLAND: Dette kan vi få til også på Vestlandet, meiner Alfred Bjørlo. Biletet viser vindfartøyet S-Cat, for tida under bygging på Måløy Verft. Illustrasjon: Nordwest3D. Vi er klare for vindkraftsatsing Vindkraftforum i Sogn og Fjordane FAKTA Nettverksorganisasjon med om lag 45 medlemmer frå næringslivet og det offentlege. Mål: Arbeide for størst mogeleg verdiskaping knytt til vindkraft i fylket, på land og til havs. Oppretta hausten 2009, etter initiativ av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Finansiert med grunnløyvingar frå fylkeskommunen, medlemsavgifter og prosjektstøtte. Budsjett: 2 3 mill. Presenterer rapporten «Offshore vindkraft og elektrifisering i nordlege Nordsjø: En mulighetsstudie» under ONS. MÅLØY: No har vi rapporten som beviser at det er på tide å satse for fullt på vindkraft i havet vest for Sogn og Fjordane. CECILIE EIKÅS NYGÅRD Det seier Alfred Bjørlo i Vindkraftforum Sogn og Fjordane. Han held på ein rykande fersk SIN- TEF-rapport, tinga av vindkraftforumet og Petroleumsrådet. Den gjev ei vurdering av moglegheitene for elektrifisering av olje- og gassokkelen vest for fylket. Dei viktigaste resultata skal offentleggjerast for første gong under ONSmessa. IKKJE SÅ DYRT SOM ALLE TRUR Dei som er negative til ideen om elektrifisering av sokkelen meiner problemet først og fremst er at det blir for dyrt. I tillegg er mange skeptiske til om teknologien er god nok. Eg trur at nokre vil få seg eit par overraskingar. Først og fremst viser rapporten at det ikkje er så kostbart som ein har trudd, seier Bjørlo. Bjørlo meiner det er på tide å setje i gang med første prøveprosjekt, og at tala i rapporten beviser dette. Han meiner dessutan at rapporten viser at det er mogeleg å leggje kablar som kan føre overskotskrafta til land. KAN FÅ NASJONAL INTERESSE Bjørlo vil ikkje gje konkrete tal før rapporten skal publiserast i september, men snakkar gjerne om kor viktig det er at folk på kysten tek den alvorleg. Det er første gong nokon gir ei vurdering av dette. Havet vest for fylket har 1/3 av dei samla petroleumsressursane i heile Nordsjøen. Eg trur difor at dette kjem til å ha stor nasjonal interesse, seier han og legg til at ei mental omstilling er naudsynt. Vi er så vande med å tenkje at offshore vindkraft ligg langt fram i tid, Men no er det på tide å ta dei første stega. Men først skal han saman med Petroleumsrådet presentere den nye rapporten under årets ONS-messe. Det gler han seg til å gjere. TEMA: UTDANNING OG JOBB Drøymer om utlandet FLORØ: Simen er nyutdanna og ønskjer seg ein god jobb. Men han er usikker på om han er klar for å bli buande i Florø. VIL VIDARE: Simen Reksten Solheim (22) vil gjerne slå seg ned i Florø. Men først vil han reise, gjerne til Brasil. Foto: Cecilie Eikås Nygård. CECILIE EIKÅS NYGÅRD I sommar er Solheim ein av fire unge som har jobba i eit såkalla «summer internship» hos Statoil i Florø. Der jobbar han etter å ha fullført ei bachelorgrad i økonomi og IT-leiing ved Handelshøyskolen BI i Bergen i vår. Eg starta på utdanninga fordi eg tenkte IT-leiing ville passe meg, seier han. ALDRI I TVIL No ønskjer han å utvikle strategiar innanfor bedrifter og å stige i gradene, for ein dag å vere med og bidra til nyskaping i næringa. Oljen kjem til å forsvinne snart. Statoil jobbar med å effektivisere dagens drift, og det skjer mykje nytt og spennande. Eg får meir og meir lyst å jobbe i Statoil av å vere her, seier han lurt. Eg var aldri i tvil om eg skulle takke ja til denne jobben. Eg kunne tenkte meg å jobbe her eit par år, viss sjansen byr seg. Og så reise ut i verda, seier Solheim. DRØYMER OM UTANLANDSJOBB Men draumen er å jobbe for Statoil i utlandet i nokre år, til dømes i Brasil eller Canada, seier han. Ifølgje basesjef Sigurd Øistein Døsen har Solheim ein god sjanse for å få jobb vidare. Dessutan er han ein viktig fotballspelar for Florø Sportsklubb. Så han må vi få tilbake til Florø, seier basesjefen spøkjefullt. Solheim har jobben i Florø ut september, etter det skal han ut i verda å søkje jobb. Med mindre han får jobb i Florø. 10

11 Statoil Peon (Statoil) 3 Jordbær (BG Norge) 5 Agat (VNG) 1 Smørhamn Måløy Beta Brent (Petro-Canada) Blåbær (BG Norge) Statfjord nord Murchinson Delta Statfjord øst Statfjord Gullfaks Sygna Skinfaks Snorre Visund Vigdis 35/8-3 36/7-2 Vega Tordis Nøkken Gimle Astero Gjøa (GdF Suez E&P Norge) Grosbeak Gullfaks sør Kvitebjørn 4 Afrodite (ENI Norge) (Wintershall Norge) 2 Fram Valemon Florø Lutelandet Gjøa kan bli nøkkelen til oljereserver STAVANGER: GDF Suez E&P AS opnar for at Gjøaplattforma kan fungere som tilknytingspunkt for dei mindre oljepyttane kring Gjøafeltet. DAVID E. ANTONSEN Det seier Ulf Rosenberg, kommunikasjonssjef i GDF Suez. For i området kring Gjøa-feltet er det fleire funn av gass og olje som kvar for seg er for små til å forsvare eigen produksjon. Gjøa-plattforma er bygd for lang levetid. Når Gjøa om nokre år får ledig produksjonskapasitet, ser vi føre oss at Gjøa kan bli tilknytingspunkt for andre funn i området, seier Rosenberg. Gjøa-plattforma vil slik sett gjere eit verdifullt område lettare tilgjengeleg for utvinning. Det seier leiar for forretningsutvikling i Statoil, Bjørn Laastad. Vi ser på området kring Gjøa som veldig interessant og rikt på ressursar. Området er lovande. Spesielt mellom Gjøa og Troll, der Statoil er ein stor aktør, seier han. Huldra I alt snakkar ein om 150 millionar fat olje. Men ressursane i området er geografisk spreidd. Det er difor ei utfordring å leggje grunnlag for ei ny sjølvstendig utbygging. Utvikling av området krev samarbeid mellom fleire lisensar og operatørar, og bruk av eksisterande infrastruktur er ønskjeleg. Gjøa kan bli tilknytingspunkt for andre funn i området. Ulf Rosenberg Veslefrikk Oseberg øst Det beste er difor å bruke produksjonskapasitet som er tilgjengeleg, til dømes på Gjøa. Men vi har framleis ikkje teke stilling til om vi skal knyte oss til Gjøa, understrekar han. Troll Sløvåg Agat VNG Norge AS 1 Funnet 50 km nord for Gjøa er førebels rekna til 3 til 8 millionar kubikkmeter utvinnbar gass. VNG vurderer utbygging på feltet og reknar med å bore ein ny brønn på feltet i Når den avgjerda er teken, skal dei vurdere om dei vil kople seg til Gjøa-plattforma eller ikkje. Grosbeak Wintershall Norge AS 2 Funnet like sørvest for Gjøa i fjor er rekna til mellom 6 og 30 standard kubikkmeter olje, tilsvarande 180 millionar fat. Wintershall har planar om å bore ein brønn på dette området i løpet av neste år. Dei har også planar om å bore ein leitebrønn på Gnatcatcher på same lisens. Det blir i slutten av Skal dessutan bore i Skarfjell nordvest for Grosbeak. Adm.dir. Harald Vabø seier at Wintershall vurderer å knytte seg opp mot Gjøa dersom det er ledig kapasitet, fordi det vil bli det mest lønsame. Peon Statoil Norge AS 3 Peon-funnet nordvest for Gjøa vart gjort i 2005, og er rekna til å ha mellom 15 og 30 milliardar standard kubikkmeter utvinnbar gass. I tillegg har Statoil fleire lisensar og prospekt i det same området. Mellom anna er det gjort funn i området mellom Gjøa og Troll. Statoil ser ikkje bort frå at Gjøa kan vere eitt av fleire moglege knutepunkt for Peon. Utfordringa ligg i at Gjøa ikkje har så mykje ledig kapasitet i starten. Afrodite ENI Norge AS 4 ENI Norge held framleis på med analysane av prøveboringa på Afrodite i Det er difor for tidleg å gå ut med funndata. ENI understrekar samstundes at det ser ut som eit interessant felt. Når det gjeld produksjon og eventuelt tilknyting til Gjøa har vi ikkje konkludert på nokon som helst måte. Men på generelt grunnlag er det fornuftig å gjere seg bruk av gjeldande infrastruktur, seier kommunikasjonssjef Andreas Wulff. Jordbær/blåbær BG Norge AS 5 Jordbærfunnet like vest for Peon-feltet vart gjort sommaren 2008, og inneheld kring 100 millionar fat olje. Planlagt oppstart er Blåbærfeltet er ein annan lisens like ved. Der bora BG ein brønn i vår, hovudbrønnen påviste olje. Det er for tidleg å seie noko om ressursanslaget. Petter Myhre i BG Norge seier det enno er for tidleg å konkludere om dei skal knyte Jordbær opp mot Gjøa, men at det sannsynlegvis blir snakk om ei eiga, flytande løysing. 11

12 Når GDF SUEZ overtar Gjøa, har Statoil hjulpet dem med mye. Unntatt le menu. Foto: Minna Suojoki I oktober starter Gjøa med olje- og gassproduction. GDF SUEZ E&P Norge er så visst ingen novise i gamet au contraire! Men det er første gang de er driftsoperateur på norsk kontinentalsokkel. Som operateur for utbyggingen har Statoil bidratt med expertise, slik selskapet selv fikk starthjelp av amerikanske oljeselskap hva er vel mer naturelle? Om brunosten blir en like naturlig del av lunsjen, slik T-bonesteaken var, får være opp til GDF SUEZ E&P Norge. Eller chefen, om du vil. Bienvenue au plateau continental norvégien! Utbyggingen av Gjøa- og Vega-feltene er det største pågående prosjektet på norsk sokkel. Det vil bli investert rundt 40 milliarder kroner i feltene, som åpner et nytt område i den nordlige delen av Nordsjøen. Gjøa-feltet utvikles ved hjelp av en halvt nedsenkbar plattform, som også er i stand til å prosessere andre funn i området, i tillegg til Gjøa og Vega. Bruken av landbasert elektrisitet gjør dessuten at CO 2 -utslippene reduseres tilsvarene det årlige utslippet fra biler. Lisenspartnere: 12

13 Frå null til størst på fem år KLAR FOR TUNGE OPPGÅVER: Med seks taubåtar og fleire lekterar er Stadt Sjøtransport AS klar til å satse på endå større oppdrag for oljenæringa. Her er den nyaste taubåten «Stadt Valiant» i ferd med å taue ut «Stolt Breland» frå verftet i Florø i mars i år.. Foto: Stadt Sjøtransport AS FLORØ: På fem år har Ole Petter Dahl vore med og bygt opp eitt av Norges største taubåtselskap, Stadt Sjøtransport. OLAV HATLEMARK Det heile byrja då ein skulle sende eit heilt fjell med stein frå steinbrotet på Dyrstad med båt. Maskinsjefen, Ole Petter Dahl, såg store mulegheiter for eit lokalt taubåtselskap. Fem år etter er resultatet er blitt både imponerande og eventyrleg. STØRRE OPPDRAG Då dei byrja for fem år sidan var eigenkapitalen fire millionar kroner. I år budsjetterer dei med kring 60 millioner kroner i omsetning. Dei to siste åra leverte dei jamvel med gode marginar. I 2009 hadde dei ei omsetning på 48 millionar kroner. Driftsresultatet var på 7,7 millionar kroner. Stadt Sjøtransport disponerer no seks taubåtar og fleire lekterar. Med nye og større båtar har vi no for alvor posisjonert oss for større oppdrag i offshoremarknaden. Vi vurderer faktisk å skaffe oss endå ein taubåt, kanskje i bytte med ein av dei gamle mindre, fortel gründer Dahl. Han har den daglege leiinga i selskapet frå Florø. Men sjefen tek sjølv i eit tak når det trengst, både i maskina og i styrehuset. Det går i båt både på jobb og fritid. I grunnen er eg aldri fri. Det er travelt, men likevel gøy, seier 36-åringen. SPENNANDE: Ole Petter Dahl, fremst, har opplevd ein eventyrleg vekst med Stadt Sjøtransport. Ideen kom då han jobba med steinuttak på Dyrstad. Bak står Leon Nesje, flåtesjef frå Kalvåg. Foto: Olav Hatlemark. KJAPP VEKST Med pengar frå i hovudsak fjorten lokale aksjonærar, har Stadt Sjøtransport vakse til å verte det klart største taubåtselskapet på Nord-Vestlandet. Dahl reknar både Florø og Måløy som hovudbasane. Men taubåtreiarlaget stasjonerer båtar meir eller mindre fast også i Ulsteinvik og i Kristiansund. Slik dekkjer dei inn ein stor sektor av kysten og ligg klare om det skulle skje noko. Dei hadde nyleg eit større bergingsoppdrag heilt til Island for å hente ein lastebåt som var i drift. Ingen andre båtar i området var tilgjengelege. Men som for heile den maritime bransjen i Norge er det ei stor utfordring å skaffe mannskap. Vi jaktar heile tida på flinke folk. Det har i grunnen gått greitt. Vi har bra stabilitet og hentar dei fleste av våre tretti tilsette frå lokalmiljøa, seier han. Satsar på oljeoppdrag Stad Sjøtransport har satsa stadig breiare på oppdrag for oljenæringa. Oppdraga fordeler seg no på 30 prosent for skipsverft, 40 prosent oljeretta og 30 prosent stein og diverse. Selskapet spesialiserer seg på kjettinghandtering for kjettinginspeksjon for oljeindustrien. Til dette arbeidet har dei kjøpt ein stor del av ei øy eit par sjømil frå Fjord Base i Florø, for å lagre kjetting og fortøyingsutstyr. Stadt har dessutan godkjende lagringsplassar for kjetting på sjøbotn andre stader i Florø og Bremanger. Det meste av kjettinginspeksjonen går føre seg ved riggverkstadene. Stadt Sjøtransport brukar ein eigen lekter til føremålet. Dei tek jobben med å plukke ned kjettingane frå riggane, medan andre spesialistar har ansvaret for inspeksjonane. Dreg Co² anlegg til Mongstad Taubåtselskapet Stadt Sjøtransport disponerer no seks taubåtar. «Stadt Valiant», sjølve kongen i flåten, kjøpte reiarlaget like før nyttår i fjor. Med si dragkraft på 87 tonn og to slepevinsjar er han av dei fire til fem sterkaste taubåtane i Norge. Kraftkaren var vilkåret for at selskapet kapra ordren med å transportere seksjonane til det så mykje omtalte CO²-anlegget som Trondheimskonsernet Reinertsen no byggjer i Murmansk. I seks til åtte månader i haust og heile vinter skal «Stadt Valiant» dra ein 75 meter lang lekter med utstyret frå Russland og langs heile den stormutsette norskekysten og til Mongstad. Eit stort og viktig oppdrag for oss, forklarer Dahl. SEKS BÅTAR: Stadt Sjøtransport disponerer i dag seks slepebåtar av ulike storleikar. Dei er plasserte på ulike plassar langs kysten. Foto: Stadt sjøtransport AS 13

14 Seizes opportunities adds value INC Gruppen 6900 Florø Sentralbord Lokal drivkraft INC Gruppen er opptekne av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. Vi har utvikla oss til eit stort konsern med 20 bedrifter og over 500 tilsette og er ein viktig del av næringslivet i Flora kommune. INC Gruppen har aktivitetar innan olje og gass, tekniske tenester, eigedomsutvikling, industrielt vedlikehald og havbruk. Lokal drivkraft Vi deltek på Oljemessa i Stavanger august

15 Førebur seg på gass i Smørhamn BREMANGER: Den dagen det blir aktuelt med ilandføring av gass til Smørhamn, skal vi vere klare til å ta imot, lovar Bremanger-ordførar Kåre Olav Svarstad. ANNBJØRG HAUGE NYGÅRD Saga Petroleum peika Smørhamn ut som aktuell stad for ilandføring av gass og kondensat allereie tidleg på 1980-talet. Ved jamleg prøveboring er det gjort gassfunn både på Agat-feltet og på Peon-feltet, men ikkje nok til at det kan løne seg med ilandføring, fortel Kåre Olav Svarstad. Men det som heile tida har vore sagt, er at blir det gjort store nok funn, vil Smørhamn bli vurdert som aktuell stad for ilandføring. Seinast i fjor vart det gjort funn på Agat-feltet, og det er planar om ytterlegare prøveboring no i 2010, seier han vidare. NY REGULERINGSPLAN Og den dagen vil Svarstad gjerne stå klar til å kunne ta imot det nye industrieventyret. Bremanger kommune kjøpte opp eit 300 m² stort område i Smørhamn då Saga Petroleum lanserte planane sine for godt over 20 år sidan. Representantar frå VNG Norge har vore på synfaring i Smørhamn, og funne området godt eigna. Dei skisserte eit arealbehov på 240 mål, og det ligg godt innanfor det området Bremanger kommune har til rådvelde. Det er ilandføring frå Agat-feltet som er mest aktuelt, det ligg berre 50 km vest av Bremanger. Frå Agat-feltet går det også to naturlege renner inn mot Smørhamn, noko som vil spare oljeselskapet for store summar ved ei eventuell ilandføring, forklarar Bremanger-ordføraren. RIK KOMPETANSE Han er optimist, og har tru på ei realisering av Smørhamn som ilandføringsstad. Det finst allereie kompetanse knytt til prosessindustrien i kommunen, AVANSERT ARBEID: Slik kan det sjå ut i det som vert kalla The Subsea World. Foto: FMC Technologies. det sterke kompetansemiljøet ved Elkem Bremanger er ein viktig konkurransefaktor for framtidig industrietablering. Dessutan vil ei ny 420 kv kraftlinje bli viktig for sikker straumleveranse. Det er også ein føremon at det frå Smørhamn er kort veg til oljebasen og servicetilbod i Florø og i Måløy, seier Svarstad. Kåre Olav Svarstad, ordførar i Bremanger. OPTIMIST: Atle Jan Frøyen ser lyspunkt i offshoremarknaden for 2011 og 2012, og trur at næringa no er på veg opp av bølgjedalen. Foto: Annbjørg Hauge Nygård. Ser lyspunkt i offshorenæringa KALVÅG: For Global Offshore Consulting AS var 2009 eit dårleg år. Men marknaden ser betre ut for 2011 og ANNBJØRG HAUGE NYGÅRD Det seier dagleg leiar Atle Jan Frøyen, som trur at offshorenæringa no er på veg opp av bølgjedalen. Som ei følgje av nedgangstidene måtte han i fjor meir enn halvere talet på tilsette. Omsetninga i selskapet gjekk ned frå 50 millionar i 2008 til 20 millionar i Det var mange selskap som gjekk konkurs. Vi var heldige og overlevde med god margin. Likviditeten i selskapet var god, og dermed kunne vi tole å ha litt pengar uteståande, fortel Frøyen. Global Offshore Consulting AS har hovudkontor i Kalvåg og eit salskontor i Trondheim. Selskapet leiger ut GPS-utstyr og kompetansepersonell til offshoreindustrien. I tillegg til fast tilsette, hyrer vi inn kompetanse etter behov, og normalt har vi rundt 35 personar offshore til eikvar tid, opplyser Frøyen. Global Offshore Consulting AS er også eineforhandlar i Skandinavia av GPS-systemet C-Nav, som blir mykje brukt både på skip og oljeinstallasjonar. Dette systemet gjer det mogeleg å navigere nøyaktig posisjon over satellitt heilt ned til 20 centimeter i 95 prosent av tida. Dette kjem til nytte når det skal leggast kablar, røyr og nye oljeinstallasjonar under vatn. 15

16 Har st Irene Wergeland og Wergeland Holding AS satsar for fullt i Sløvåg. Til høgre Torill Størkersen i Gulen og Masfjorden Utvikling AS. Foto: Cecilie Eikås Nygård. 16

17 ore planar for Sløvåg Satsar på gassrelatert industri GULEN: I Sløvåg gjev Wergeland Holding AS no gass. Målet er å doble talet på årsverk på industriområdet i løpet av fem til ti år. Ei tung tid er tilbakelagt. CECILIE EIKÅS NYGÅRD Visjonen er at ein stor del av desse arbeidsplassane skal komme frå etableringa av gassmottak i Sløvåg. På ønskjelista står LNG-fabrikk, kogenanlegg eller aktørar som nyttar gass i produksjon. KLARE TIL Å KOPLE SEG PÅ Vi har kapasitet til å ta imot gassrøyrleidning og ønskjer at seriøse aktørar skal etablere seg, forklarer Irene Wergeland, styreleiar og primus motor i Wergeland Holding AS. Selskapet eig det aller meste av Sløvåg Industriområde. Gjennom dotterselskapet SF-Gass AS har dei allereie investert og kopla ein påkoblingsventil på gassrøyrleidningen frå Kollsnes til Mongstad, og eit røyr som kan koplast til er klart prosjektert. For berekraftig utvikling ønskjer vi nokon som kan dra nytte av gassen direkte i produksjon. Alt vil vere klart når dei vil etablere seg, og vi har god plass, reklamerer Wergeland. 250 FLEIRE ÅRSVERK I dag vert det jobba på spreng med å planere ut den delen av området som er reservert til gassindustri. Her vil det komme ei djupvasskai til, pluss molo for beredskaps- og fortøyingsfartøy, viser Wergeland. I dag er det tre djupvasskaier på området, målet er heile fem. Ei dokk er også teikna inn i planane. Industriområdet skal vere ferdig planert om to år, då skal det romme 1000 mål, om lag det dobbelte av i dag. Innan fem til 10 år håper Wergeland at auka aktivitet har ført til ei dobling av årsverk i Sløvåg, frå 250 til 500. Får vi gass hit, blir Sløvåg ein fullstendig industripark, heilt unik såleis. Blir det ikkje gass, så blir det noko anna her, seier Wergeland. EI TILBAKELAGT TID Når ein står på den sørlege delen av området, vendt mot gigantiske Mongstad på andre sida av fjorden, har ein Alexela bak seg. Det blæs friskt inn fjorden. Stormen rundt Sløvåg har vore veldig krevjande for oss. Men det er eit tilbakelagt stadium no, seier Wergeland. Ikkje alle ønskjer industriutviklinga nord for Fensfjorden velkomen, dei meiner belastninga på området blir for stor. Torill Størkersen, leiar for Gulen og Masfjorden Utvikling AS (GMU), meiner dette er i ferd med å snu. Kva assosiasjonar får ein til namnet Sløvåg om fem år? Vekst, svarer Størkersen, utan tenkjepause. Sløvåg Industriområde Skal vere ferdig planert i Eigd av Wergeland Holding AS, som også eig 50% av selskapet SF-Gass AS. SF-Gass AS vart stifta i 2007 og har som mål å finansiere og leggje røyrleidningen frå tilkoplingspunkt i Fensfjorden til land i Sløvåg. Saga Fjordbase AS eig 50%. FAKTA GLER SEG: Kurt Molland jobba for Vest Tank før Alexela tok over i Sløvåg. Ei ny tid for Alexela GULEN: Det står att éi godkjenning før Alexela Sløvåg AS kan starte opp ein nyoppussa oljeterminal. Det er det fleire som er letta over. CECILIE EIKÅS NYGÅRD På området til Alexela i Sløvåg er det full aktivitet tidleg i august 2010 for å få anlegget klart til siste godkjenning. Dei jobbar med å teste det nye systemet for brannsløkking. Stemninga er optimistisk og spent. HØGTEKNOLOGISK Vi er inne i sluttfasen no, målet er å vere i løpet av september eller oktober, seier operasjonssjef Kurt Molland. Det er kun godkjenning av brannsystemet som står att før Gulen kommune kan gje løyve til drift. Alt du ser er nytt, det einaste som har fått lov å stå er veggene og taket på tankane. Eg gler meg, seier Molland. Administrerande direktør Håkon Ivarson har kontoret sitt i eit brakkebygg som ser svært lite ut i skuggen av 13 store oljetankar. Vi skal drive ein høgteknologisk og rein oljeterminal der vi skal ta imot, lagre og vidaresende lettreoljeprodukt, seier Ivarson. Produkta vil vere bensin, diesel, biodiesel og gasskondensat, inntil to millionar kubikk i året. HENTAR FOLK FRÅ ESTLAND I dag har Alexela Sløvåg 12 tilsette, av desse er fire frå Estland. Om eit års tid håper Ivarson å ha 25 årsverk i sving. I oppstartfasen vil dei hovudsakleg nytte tilsette frå Alexela sine terminalar i Estland, men Ivarson forsikrar at planen er å lære opp lokale nytilsette etter kvart. Dei vil ha folk i Foto: Cecilie Eikås Nygård. arbeid på anlegget heile døgnet, og om lag 5 6 skipsstopp i månaden. Vi håpte å starte i fjor haust, men arbeidet med å fjerne avfallet etter Vest Tank kan best beskrivast som ekstremt vanskeleg. No gler eg meg veldig til å vise dei som ikkje trudde på oss, at vi kom i mål, seier Ivarson. KOPLA UT MEDIA Molland har ikkje noko imot å kommentere korleis han opplevde tida etter at ein av tankane eksploderte i mai 2007, to dagar etter at Alexela hadde kjøpt terminalen frå Vest Tank. Eg hadde akkurat komme heim frå jobb då det skjedde. Media sitt fokus vart så einsretta i ettertid. Men eg fokuserte berre på å få det reint her og kopla ut resten, seier Molland ærleg. Sommaren 2008 vurderte dei å gje opp, og informerte kommunen om dette. Vi har passert tronge nålauge for å komme dit vi er i dag. Folk i lokalmiljøet kan føle seg trygge, seier Ivarson. Alt som skjer her no er enkelt og greitt steikjande positivt. Det har vore eit langt løp, seier Kurt Molland. Alexela Sløvåg Tok over drifta av oljeterminalen i Sløvåg etter Vest Tank i mai Dotterselskap av estlandske Alexela Logistics. Årsverk: 12. FAKTA 17

18 FLORA HAMN KF Ålesund ICELAND Closer to the World Closer to the World Bremanger Florø Måløy Nordfjordeid SHETLAND N O R W A Y Oslo Førde SCOTLAND Copenhagen London Bergen Felles visjon for næringsutvikling i regionen Skape Vestlandets nye vekstregion ved å knyte aksen Florø/Sunnfjord-Måløy/Nordfjord saman til ein samanhengande bu- og arbeidsmarknadsregion med felles kompetansemiljø Bremanger Hamn og Næring KF Nordfjord Havn IKS 18

19 ! 4#/6+& 5-#26 #8 (,' ),14&&'210+ '6 '4 5614' 5#/(70058'4&+#4 + 0)'$?(,'..'6T &+% +0+0) 8+. (14'&.' 0#674g 4'55745#0' 2Í '+0.#0)5+-6+) 1) $=4'-4#(6+) /Í6'X (14 $Í&' 155 1) +00$;))#4#0' 8'&?4&'(,14&'0T 145-#4#0' 5+0' 76)4'++0)# &'4#4 /'& #6 '+6 &,728#55&'210+X + &'0 #-67'..' &'.'0 #8?4&'(,14&'0X 8+. 8'4' &'0 $'56'.?;5+0)# (14 &'210'4+0) #8 4'56/#55#4 (4Í 0)'$?g2415,'-6'6T ' ' /+0'4# )55'.5-#2'6 14&+% +0+0)X 51/ *#4 4'66#0' ) # /#./ + 0)'$?(,'..'6X )5Í # &8#0)'0 1) 2.#0.')) 241&7-5,10 #8.+6+7/-#4$10# #0& j '.+$'4 ;kt 76+.'0 + 0)'$?(,'..'6 (+00#56 + '+0 FXI -/.#0) /#./-4122X 51/ 5#/.# )+4 )4700.#) (14 766#- #8 %#T FIN /+..+10# /#./T,?.8' 476+.'0 76),'4 GgH #8 /#./'0T 6+..')) 8+. )4#0#6 $ ' 51/ '+6 $+241&7-6T 76+./#./'0 + 0)'$?(,'..'6 '4 '+0 #8 14)'5 56?456' /+0'4#.(?4'-1/56#4T 415,'-6'6 8+. )+ EIN h EKN 0;' #4$'+&52.#55#4T 105'-8'0576)4'++0)# 8+5'4 #6 '(('-6#0' 2Í /+.,?'6 51/ (?.),' #8 &4+(6# 8+. 8'4' #8)4'05# 1) /+&.'46+&+)'T 14 5#/(700'6 5'4 '+0 #6 0)'$?g2415,'-6'6X ')) 6+. #4$'+&52.#55#4X 1)5Í 8+. ),' (.'+4' ' 4+0)8'4-0#&'4T 14)' '4 '+0 &'. #8 &'6 '0015-#0&+5-' 5-,1.&'6 51/ '4 /'..1/ &'+ /'56.18#0&' /+0'4#.1/4Í&# #T +)'0241&7-5,10' # '4 + &#) 2Í G X /'&#0 (14$47-'6 '4 2Í /'+4 '00 FN T 7412# '4 &'4/'& *'+.6 #8*'0)+) #8 '+0 $'6;&'.') +/2146 #8 /+0'4#.#4T Villevika +-# 64+7/X 70-'&#/58'+'0 HIX gnfin 5.1X 149#; U xhk FF MH KK MN f xhk FF MH KK NI 999T014&+%/+0+0)T%1/ 6+. h 999T#6+.##T01 h 161U 4#0- #0)'0 Vevring Leirvik F U L L G A S S M O T F R A M T I D A F O R R E S S U R S F Y L K E T S O G N O G FJ O R D A N E 19

20 KREATIV: Tina Førde Refsnes speler ikkje berre gitar når ho opptrer. Foto: Cecilie Eikås Nygård. Rett frå messa til musikkjobb i England FLORØ: Det gjekk så bra med musikar Tina Førde Refsnes på Paul McCartney-skulen i Liverpool, at ho flyttar tilbake tin Liverpool etter fullførte studium. Men først skal ho syngje på ONS-messa. CECILIE EIKÅS NYGÅRD Den 24 år gamle Florøjenta syng og spelar i sin heilt eigen sjanger: Folk kan vente seg popmusikk blanda med tradisjonell folk, inspirert av country. Countrymusikk av den gamle typen altså; «old school» amerikansk country, forklarar ho. Under ONS-messa skal ho spele og syngje i Sogn og Fjordane-teltet om kvelden. Det er her dei fleste sosiale arrangementa representert av fylket vil skje, utanom det som skjer på sjølve fylkespaviljong. Dei som har sett Førde Refsnes spele før, veit at ho kan dra fram dei mest uventa instrument når ho opptrer. Utanom munnspel, fiolin eller klokkespel, kan det til dømes vere leikeinstrument ho har funne att på loftet. Førde Refsnes var ein av få utvalde som kom inn på Paul McCartney-skulen The Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) i Det gjekk veldig bra, seier ho. Og derfor forlet ho Florø på ny og flyttar attende til Liverpool, trass fullført bachelorgrad. Der har eg mange kontaktar. Kanskje kan eg klare å livnære meg av musikken. Eg tek det år for år eg, smiler ho. SÅ MANGE:... men ikkje fleire. I alt 25 personar får delta på Folkeuniversitetet og Reidar Brandsberg sitt logistikkstudium i Florø. Foto: David E. Antonsen. Mange vil studere logistikk FLORØ: To veker etter at eit nytt logistikkstudium i Florø vart lansert, var alle studieplassane opptekne. CECILIE EIKÅS NYGÅRD I alt tilbyr Folkeuniversitetet i Sogn og Fjordane 25 plassar på deltidsstudiet i logistikk i Florø. Studiet vil gå over to år, og gje same kompetansen som det første året på bachelorgradnivå i petroleumslogistikk ved Høgskulen i Molde. I tillegg til førelesarar frå høgskulen vil lokale folk som kjenner bransjen undervise, mellom anna logistikksjef hos Saga Fjordbase, Rolf Pedersen og assisterande basesjef, Erlend Toftesund. Ikkje berre vil klasserommet vere fullt i haust, heile femten personar står på venteliste for å delta. Alle påmeldte bur i Flora, bortsett frå ein frå Førde. Deltakarane er stort sett vaksne folk som har jobb frå før. På grunn av at studiet varer i to år blir neste sjanse i 2012, fortel Reidar Brandsberg ved Folkeuniversitetet. Florø-artist opptrer på paviljongopning Kjetil Alisøy Søvig (23) flyg eins ærend til Stavanger for å opptre under årets opningsseremoni av Sogn og Fjordane-paviljongen på ONS-messa. Søvig definerer musikken sin som lyrisk, melodisk pop. I haust startar han eit to års studium på musikkfagskulen Kulturama i Stockholm. Det er tradisjon at ein ung og lovande artist frå fylket deltek på opningsseremonien. Flora Industri- og Næringsforening Flora er den største og den mest allsidige industrikommunen i Sogn og Fjordane. Flora Industri- og Næringsforening (FIN) samlar 50 av dei viktigaste industri- og næringsbedriftene i Flora kommune, med til saman ca tilsette. Foreininga har som mål å arbeide for industriutvikling, næringsutvikling og innovasjon i Flora kommune. Vi ønsker å vere ein viktig aktør i regionutviklinga i Sunnfjord. Vi oppmodar store og små bedrifter i alle bransjar om å bli medlem og delta i arbeidet vårt til felles nytte for næringslivet i Flora. For medlemskap og meir informasjon sjå A til Å Foto: Magnus Helge Torvanger/Øyvind Bang-Olsen 20

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Vindkraft til havs: Sogn og Fjordane som spydspiss? Loen, 23. mars 2009

Vindkraft til havs: Sogn og Fjordane som spydspiss? Loen, 23. mars 2009 BEDRIFTER NYE MULEGHEITER LOKALSAMFUNNET Vindkraft til havs: Sogn og Fjordane som spydspiss? Loen, 23. mars 2009 1. Vindkraft er her for fullt og kjem endå sterkare 2. Vindkraft er på veg til havs

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Energi- og miljøkomiten

Energi- og miljøkomiten Energi- og miljøkomiten 29.04.13 Sogn og Fjordane mot 2030 Starta for fullt medio 2012 Initiativ frå Statoil Har blitt referanserapport Stor deltaking og entusiasme Styrkt optimisme og satsingsvilje (i

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Solund kommune www.solund.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Med fleire bein å stå på.

Med fleire bein å stå på. Med fleire bein å stå på. Forventningar til den nye fylkesplanen Ulsteinvik 15.05.08 Magne Gurskevik Kleven Maritime Adm dir Ståle Rasmussen Avdeling Myklebust ca 130 tilsette Avdeling Kleven ca 215 tilsette

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV Førde by er fylkessenter i Sogn og Fjordane, og kommunen har nærare 13 000 innbyggjarar. Men kommunane i Sunnfjord gror meir og meir saman, og Førde ligg

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS «Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS I forbindelse med etablering av fylkesprisen for «Årets Bedrift» i 1991 uttalte Møre og Romsdal fylkesting: «Fylkestinget er av den oppfatning at næringslivet og

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011 Presentasjon av SFE-konsernet Fylkestinget, 7.6.2011 Denne presentasjonen Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Rekruttering og investering i kompetanse Medarbeidertilfredsheit og sjukefråvær Kjøpet av

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

SOGN OG FJORDANE ENERGI

SOGN OG FJORDANE ENERGI SOGN OG FJORDANE ENERGI Johannes Rauboti, konsernsjef Fylkestinget, Loen, 13. juni 2017 Denne presentasjonen Om SFE og resultatet 2016 Investeringsplanar og emisjon i SFE Utgreiingar med andre selskap

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Eit samarbeid for framtida

Eit samarbeid for framtida Framtid i Eit samarbeid for framtida HAFS består av fem kommunar i ytre Sogn og ytre Sunnfjord - Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund og Gulen. Ein region som i ei årrekke har jobba aktivt med å byggje eit

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Formannskapet 08.06.2010 039/10 Bystyret 15.06.2010 050/10. Arkiv: K1- Objekt:

Saksgang Møtedato Saksnr. Formannskapet 08.06.2010 039/10 Bystyret 15.06.2010 050/10. Arkiv: K1- Objekt: FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr. Formannskapet 08.06.2010 039/10 Bystyret 15.06.2010 050/10 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr 10/1048 TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSAREAL Kva

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i

Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, 15. 16. mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i KS Sogn og Fjordane Folketal i Sogn og Fjordane pr.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Hyllestad kommune www.hyllestad.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Saksnr.: 036/08-048/08. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel

Saksnr.: 036/08-048/08. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel Møtedato: 24.11.2008 Møtetid: Kl. 1015-1430 Møtestad: Svelgen Saksnr.: 036/08-048/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel Anne

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Sjømatnæringane

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Sjømatnæringane Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Sjømatnæringane Arbeidsgruppe frå næring og forvalting: Solveig Willis, kvalitetskoordinator i Salmon Group AS (leiar) Inge Kandal, seniorinspektør i Mattilsynet

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Førde kommune www.forde.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva skal eg snakke om? Litt generelt om kollektivtrafikk og universell utforming Våre erfaringar med

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Nyheitsbrev frå Havfront AS

Nyheitsbrev frå Havfront AS SIDE 1 NUMMER 1 Nyheitsbrev frå Havfront AS 10.01.2015 Havfront, framoverlent og uredde I dette nummeret 1 Havfront, framover lent og uredde 1 Nor-Fishing 2014 2 Prototypetesting i september 2 Prototype

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer