Ressursfylket D SOGN OG FJORDANE PAVILJONG. Jobb i oljebransjen? Klar for vindkraftsatsing. Gjøa: Ein nøkkel til oljen. Opptur på Fjord Base

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ressursfylket D-442-1 SOGN OG FJORDANE PAVILJONG. Jobb i oljebransjen? Klar for vindkraftsatsing. Gjøa: Ein nøkkel til oljen. Opptur på Fjord Base"

Transkript

1 Ressursfylket SOGN OG FJORDANE PAVILJONG D Jobb i oljebransjen? 8 Klar for vindkraftsatsing 10 Gjøa: Ein nøkkel til oljen 11 Opptur på Fjord Base 26 Snart klart på Lutelandet 7 Store planar for Sløvåg Kring prosent av petroleumsproduksjonen går føre seg utanfor kysten av Sogn og Fjordane. Meir vil det truleg bli framover. Mellom anna kan Gjøa-plattforma (biletet) som no er på plass føre til auka produksjon. 1

2 Overvaker oljestraumen online frå Årdal ÅRDAL: Eit unikt fjernovervakingssystem av oljekvalitet i hydraulikkanlegg og ny reinseteknologi for røyrsystem skal skape arbeidsplassar i Øvre Årdal. ARVE SOLBAKKEN Fras Technology AS har sju internasjonale patenterte produkt innan tilstandskontroll i fluidsystem. Dei har i løpet av siste året etablert seg på den staden i Sogn og Fjordane der det er flest sivilingeniørar med doktorgrad. KOMPETANSE I ÅRDAL Hydro sitt metallverk i Årdal har stor aktivitet innan forsking og utvikling av teknologi. Tilgang på kompetanse er ei viktig årsak til at Fras Technology på Ås no har lagt hovudkontoret sitt til Sogn. Dei sju tilsette på Ås er framleis dediserte til teknologiutvikling og analyse av oljeprøver og komponentar. Dei er ekspertar på å avdekke og analysere forureiningar i olje, som for eksempel slitasjepartiklar og bakterievekst, fortel dagleg leiar Are Indrelid. Ved hjelp av høg kompetanse om hydraulikk- og smøreoljeanlegg, samt avansert laboratorieutstyr, kan dei også finne ut kva komponentar i anlegget slitasjen kjem ifrå, eller kva bakteriar som finst. HOVUDKONTOR I SOGN Indrelid er dagleg leiar for heile selskapet med base i Øvre Årdal. Med seg har han førebels tre tilsette som i hovudsak har hatt operative jobbar med reinsing av oljerøyr. Hovudkontoret i Årdal skal etablere ein sentral for fjernovervakinga av kritiske hydraulikkanlegg både for oljeriggar og skip. Dei mest optimistiske prognosane sa arbeidsplassar i løpet av 2011/12, men det har teke tid å jobbe seg inn i marknaden. Fras Technology AS Gründer i selskapet er Sølve Fjærdingstad, som har utvikla teknologien. Han fokuserer no på kundekontakt og vidareutvikling av teknologien. FAKTA Bedrifta er etablert i samarbeid med Årdal Utvikling og ligg inne på området til det Hydro-eigde Årdal Metallverk. Bedriftsetableringa kom på plass i 2009 i samarbeid med Innovasjon Norge og Fjordinvest. DYNASAMP: Denne patenterte innretninga, Dynasamp, representerer den viktige teknologien som Fras Technology AS lever av. Frå venstre servicemedarbeidarane Jostein Lidal, Per Kristian Høgberg og Line Fjellheim. Til høgre dagleg leiar Are Indrelid. Foto: Jan Egil Fimreite. Vi har reingjort røyrsystem både på verft i Ulsteinvik og offshore med svært gode resultat. Det tek likevel tid å kome inn på marknaden med ny teknologi. Fordelen vår er at reinseutstyret vårt er lite og lett å transportere. Men det viktigaste er at vi har utvikla eit verifiseringssystem for kor reine røra blir. Det er ikkje eit krav i bransjen i dag, men det vil komme i nær framtid, fortel Indrelid. GJØA-AKTUELL «Online condition monitoring» er eit etterspurt verktøy, og vi har fått positiv respons. I første omgang har vi jobba tett med Shell Technology og har gjennomført eit forprosjekt for å vurdere vidareutvikling av teknologien for installasjonar ned til 3000 m under havflata. Eit pilotanlegg på eit av dei største offshore-anlegga er under avklaring. I tillegg er vi i dialog med GDF Suez i samband med Gjøautbygginga som allereie har installert prøvetakarar (DynaSamp) for hydraulikkolje frå oss, fortel Indrelid. Fjernovervaking er også aktuelt i samband med fjernovervaking av thruster-anlegg (avanserte propellanlegg som skal halde eit skip stabilt i ein posisjon) på offshorefartøy. Dersom overvaking hindrar ein stogg eller kan utsetje ein unødvendig vedlikehaldsrevisjon, så er det enorme summar å spare, understrekar Indrelid. KOMPETENT KAPITAL TIL VEKSTSELSKAP Fjord Invest gjer investeringar i såkorn- og vekstselskap på Sør-Vestlandet og medverkar til utvikling av lønsame bedrifter i regionen. Vi har gjort fleire investeringar innan offshoresektoren, og ser etter fleire gode investeringskandidatar. Kontakt oss: Tlf

3 Vi treng folket i ryggen LEIKANGER: Folkeleg engasjement må til for at fylket skal få sin rettkomne del av offshoreaktiviteten, oppmodar fylkesordførar Nils R. Sandal. CECILIE EIKÅS NYGÅRD SAMARBEIDER FOR FRAMTIDA: Dagleg leiar i STX Norway Florø AS, Oddvar Saunes og Øyvind Bang-Olsen i Sunnfjord 2020, går i bresjen for å skape ny aktivitet i STX-verftet i Florø. Foto: David E. Antonsen STX-verftet i Florø: Vil skape ein komplett tilbydar FLORØ: Vi ønskjer å skape eit kraftfullt utviklingsmiljø og ny aktivitet i det store verftsanlegget i Florø. Derfor etablerer vi ein industriinkubator saman med SIVA. ARVE SOLBAKKEN Det fortel dagleg leiar Øyvind Bang- Olsen i Sunnfjord For etter at STX har trappa ned nybygging av skip til reparasjonar og vedlikehald i Florø, brukar dei berre delar av anlegget. Resten av verftsområdet vil dei gjere om til ein maritim næringspark som kan komplettere spekteret av tenester som kundane er ute etter. KOMPLETTE LEVERANSAR Kundane ønskjer komplette tilbydarar. Det vil seie at vi må ha både ingeniør- og utviklingskompetanse og faglege ressursar til å byggje og ferdigstille. Skal dei ha eit produkt, så vil dei ha det levert komplett. Her har vi ein jobb å gjere, forklarer Bang-Olsen. Dei arbeider no med eit forprosjekt med oppstart medio juni og fullføring i oktober. Det skal føre fram til ein forretningsplan for å etablere ein industriinkubator. Florø har fleire fordelar når det gjeld kompetanse, infrastruktur og lokalisering i høve til både marine, maritime og offshorenæringar, forklarer prosjektleiar Bang-Olsen. Han har med seg dagleg leiar i STX Norway Florø AS, Oddvar Saunes, som prosjektansvarleg. TI PROSJEKT I pilotfasen skal det skildrast og prioriterast ti produkt- og forretningsidear til vidare bearbeiding i industriinkubatoren. I styringsgruppa og prosjektgruppa er det trekt inn fagfolk frå SIVA, Saga Fjordbase, GDF Suez, SINTEF, INC-gruppa, Statoil, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og næringslivsansvarlege i fylkeskommunen. Vår rolle blir å koordinere og å heie fram dei som skal bidra kreativt i prosjektet, forklarer Bang- Olsen. Du skal opne fylkespaviljongen. Kva startar du talen med? Først vil eg seie kor flott det er at fylket no er meir attraktivt for offshorenæringa enn under førre ONS-messe. Og at Florø peikar seg spesielt ut her. Korleis då? Både dei som leverer tenester og Fjord Base-miljøet har gjort ein god jobb og vist at dei er interessante. Men vi må halde fram med å jobbe hardt og krevje meir: Ressursane ligg faktisk rett utanfor kysten vår. Eg meiner vi kan tilby tenester som er like gode som tenestene frå etablerte miljø i Hordaland og Stavanger. Det folkelege engasjementet er like viktig som det politiske Fylkesordførar Nils R. Sandal, om korleis fylket skal få større del av offshoreindustrien Korleis går de fram? Vi må jobbe hardt inn mot sentrale styresmakter og sørgje for å få inn nødvendige vilkår i konsesjonane. Slik krev vi vår rettmessige del av aktiviteten. Kva kan folk flest gjere? Det folkelege engasjementet er like viktig som politikarane og næringslivet sitt engasjement. Interesse frå folk flest gjer at politikarar på alle nivå får press på seg. Og så må vi hugse kor viktig det er at selskapa som etablerer seg her er nøgde med tenestene vi tilbyr. Kva vil du fokusere på framover? Å styrke fagmiljøa som trass alt er i fylket endå meir. Då står vi sterkare i konkurransen. Det eine dreg det andre med seg. Korleis jobbar du med dette? Eg har kontakt med sentrale styresmakter minst ein gong i veka, og vi snakkar omtrent alltid offshore. Dessutan har eg tett kontakt med selskapa som opererer på sokkelen. Det er viktig å ha kunnskap om miljøet for å kunne engasjere seg, så det prioriterer eg. KRAV: Når konsesjonane blir delt ut må vi krevje vår rettmessige del, oppmodar fylkesordførar Nils R. Sandal. Foto: David E. Antonsen Kva er det viktigaste som har skjedd i fylket dei siste åra? Veg- og flykommunikasjon har blitt betre. Dette gjer det enklare å bu i fylket. Det at det har blitt stadig fleire gründerar har gitt positiv framtidstru. «Det finst kompetansejobbar i fylket, men unge vil ikkje flytte hit» eller «Unge ønskjer jobb, men det finst ikkje jobbar der dei får bruke utdanninga si.» Kva påstand er riktig? Vi har mange gode og spennande jobbar, men må bli endå flinkare til å marknadsføre dei. Eg trur unge vil flytte hit, men veit ikkje kor mange gode tilbod vi faktisk har. Har Statoil levd opp til vilkåra frå 2008, då fylkeskommunen trekte sin anke om at Gjøa måtte hente straum frå Lutelandet? Dei har følgt opp avtalen om bygging av infrastruktur på Lutelandet ganske så greitt. I Florø er det stadig utvikling. Men Statoil er ikkje i mål med å fylle vilkåra her, så vi må vere offensive og følgje nøye med. 3

4 Stand: hall D fellespaviljong Sogn og Fjordane Offshoremessa ONS i Stavanger 24. til 27.august 2010 Velkommen innom Sogn og Fjordane-paviljongen Sogn og Fjordane fylkeskommune Wergeland-Halsvik Gulen og Masfjorden Utvikling Lutelandet utvikling 45-minuttsregionen Sunnfjord 2020 Flora Hamn KF Bremanger Hamn og Næring KF Nordfjord Havn IKS Måløy Vekst AS TOK GREP: Gründerane Jostein Alværn og Bjarne Langeteig meinte det var gale at ein nyttar 30 år gamle arbeidsmetodar på boredekk, og tok saka i eigne hender. Foto: Eirik Thue. Oppfinnarar bak 20 nye arbeidsplassar BALESTRAND: På jobb såg dei korleis arbeidet på boredekket kunne gjerast meir effektivt. No håper dei at dei nye oppfinningane deira vil gje jobb til minst 20 personar. INC Gruppen Saga Fjordbase Strukturplast AS FRAS OCM AS Sunnfjord Næringsutvikling snu.sunnfjord.no Førde Granitt Prosjektleiing: Sogn og Fjordane fylkeskommune ved Bjørn Falck Russenes Mobil: E-post: i samarbeid med Struktur Messer og Display A til Å Reklamebyrå og Firdaposten CECILIE EIKÅS NYGÅRD Dei siste åra har gründerane Jostein Alværn og Bjarne Langetveit jobba hardt med å utvikle og få patent på to oppfinningar til offshoreindustrien. Arbeidet har resultert i to selskap med base i Balestrand. Improved Solutions (IS) er no oppe og går, medan Well Integrity Solutions (WIS) skal få bein å stå på i løpet av neste år. FANN OPP DET DEI MANGLA Oppfinninga dei leiger ut gjennom Improved Solutions er maskina dei har kalla WireLine Safe Beam (WLSB). Den skal automatisere operasjonar på boredekket. Dette skal gjere det tryggare for tilsette å utføre arbeidet. Den andre maskina som dei jobbar med å utvikle, skal brukast til å tette interne lekkasjar i oljebrønnar. Eg har jobba i oljebransjen sidan 1985, og Bjarne nesten like lenge. Når vi jobbar, ser vi korleis ting kunne blitt gjort på ein enklare måte, dersom ein hadde det rette utstyret, forklarer Jostein Alværn. Til saman har gründerane nesten 50 år med erfaring frå Nordsjøen. MANGLA LOKAL KOMPETANSE Først i år kunne vi starte å tilsetje folk, fortel Alværn. Målet er 20 tilsette til dei to firmaa til saman, innan fem år. Det blir hovudsakleg operatørstillingar offshore, i tillegg til vedlikehaldsarbeidarar. Desse vil dei lære opp lokalt. Den IMPROVED SOLUTIONS AS Stifta i Tilbyr utleige av maskina WireLine Safe Beam (WLSB). Produktet kan brukast til å rigge opp/ ned wireline ved handtering av brønn- og boreutstyr. Driftsresultat i 2009: Kostnad: 5 8 mill. investert i utvikling av utstyr. Årsverk: 1. WELL INTEGRITY SOLUTIONS AS Stifta i Eigd av Jostein Alværn og Bjarne Langeteig. Kostnad: 4 5 mill. investert til no. Utviklar ny teknologi for å tette internlekkasjer i olje/gassbrønnar. Skal tilby produktet heiter Casing Integrity System, som er i sluttfasen no. Søkt på patent. FAKTA første tilsette har base i Balestrand, men bur i Sandefjord. Han er stort sett på reise for å promotere produktet. Oppfinnarduoen har med seg fleire på laget. Mellom anna samarbeidar dei tett med Kurt Kleive. Han driv Kleive Mek og Industriservice på Nessane i Balestrand, og gir mellom anna plass til dei nye selskapa i verkstaden på Nessane. Dette samarbeidet har vore viktig for utviklinga av selskapet WIS. Det har gått veldig fint. Vi har klart å utvikle ein teknologi som oljeselskapa har tru på, seier Alværn, og fortel om god støtte frå næringssjefen i kommunen og lokalsamfunnet elles. Detaljane om kva selskap dei har gjort avtaler med kan dei ikkje gå ut med heilt ennå. 4

5 Ledige for offshorerelatert næringsutvikling Kystnære arealressursar Der hav og land møtest, ligg muligheitene for næringsutvikling knytt til offshore. Areala langs kysten med moderne kai- og hamneanlegg og god tilgong for skip, er viktige for utviklinga av offshorerelatert verksemd. I Sogn og Fjordane har vi mykje ledig kapasitet. Sløvåg, Gulen Her finn ein 600 dekar opparbeidd industriareal, lett tilgjengeleg ved Fensfjorden. Med fleire djupvasskaier og tilgang på naturgass frå 2010 er dette eit attraktivt og lett tilgjengeleg areal. Det nye selskapet Gulen og Masfjorden Utvikling (GMU) vil saman med SIVA utvikle eit industrikluster i Sløvåg. Sløvåg Lutelandet, Fjaler Her er 3000 dekar regulert til industriføremål. Infrastruktur for vindenergi, veg på området og djupvasskai er finasiert i følgje avtale med Statoil. Planering og opparbeiding av industriarealet vil skje parallelt med utbygging av infrastrukturen på arealet. Fjord Base, Flora Her finn ein 700 dekar planert til industriføremål, med både kontor og lager til utleige i tillegg til hamneterminal. Fjord Base forsyner oljeinstallasjonane i den nordlege delen av Nordsjøen, medan Statoil har omlastingshamn/ Europalager for rør på basen. Smørhamn, Bremanger 250 dekar er regulert til oljerelatert verksemd og anna industri. Ytterligare 1000 mål er tilgjengeleg med særs gode hamneforhold for djupvasskai. Smørhamn ligg berre kilometer frå gassfunnet på Agat-feltet, og har naturgjevne føresetnader for ilandføring. Trollebø, Vågsøy Trollebø Industripark har vore lagerhamn for ca 250 km røyr til Ormen Lange feltet. Det omlag 70 dekar store nyetablerte arealet er godt tilrettelagt for offshorerelatert industri med gode kaianlegg. Eit marint teknologikluster er under utvikling i Måløymiljøet. Lutelandet Fjord Base Foto: Harald M. Valderhaug I Sogn og Fjordane har vi både ressursar og kompetanse til å melde oss på i utviklingen av offshoreindustrien. Sogn og Fjordane er eit framtidsområde for industrielle satsingar innan offshore. Fylket har ein viktig ressurs; store kystnære areal som er ledige for offshorerelatert næringsutvikling. Areala er så å seie konfliktfrie og klare til å ta i bruk. Fjord Base i Florø, Lutelandet i Fjaler, Sløvåg i Gulen, Smørhamn i Bremanger og Trollebø i Vågsøy. Alle desse lokalitetane har store potensiale i seg for offshorerelatert industriell satsing. Alle har tilgang til sjøen, og dei fleste er utbygde med gode hamneanlegg. Gulen og Masfjorden Utvikling og Lutelandet Utvikling jobbar hardt for å få på plass infrastrukturen på sine areal, for på den måten å legge til rette for industrien som vil satse. Magasinet «Ressursfylket Sogn og Fjordane» er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane Fylkeskommune, reklamebyrået A til Å og Firdaposten A til Å Grafisk Design og Media Firdaposten - Ansvarleg redaktør: Svend Arne Vee Redaksjon: David E. Antonsen, Cecilie Eikås Nygård, Annbjørg Hauge Nygård, Olav Hatlemark og Arve Solbakken Sal: Sander Ødelien, Bodil Sælemyr Haarklau og Trude Sørbø Vee Foto side 1: David E. Antonsen A til Å Grafisk Design og Media - Prosjektleiar og sal: Malvin Horne Redaksjon: Anita Øygard Grafisk design og produksjon: Trond Sagen og Bjørg Torvanger Nødset 5

6 d jo r yf rø Ha Rom Kystvegen frå Bergen til Ålesund Vig raf jord Kystvegkonferansen i Florø 30. september 2010: Ulstein Sande Larsnes d e fj o rd en Stranda Geiranger- en d a ls No rdf jor d n Ikornes Hareid SulaSykkylven - framtidig tunnel Vågsøy Måløy rd e VoldaFlytebru over Rovdefjorden fjorden Fiskåbygd Selje en Ørsta Tunnel under Drageskaret ca 9 km innkort. rd Vanylven Sildegapet rf jo f jo Rov ld s in t Nordfjordeid Kort ferje over Ytre Nordfjord H o rnv a tn e - Stryne- Framtidig bru vatnet Stryn Hundvikfjorden Bremanger II - Gjennomførast en jøbremanger pp en Sandane Tunnel Svelgen Indrehus ca 9 km innkorting rd en Svelgen f jo ys Fr ø G lo Samf.minister Magnhild Meltveit Kleppa Fjordkryssingsprosjekt i Kystvegtraseen STADHAVET Kystvegen ei ny reiselivsoppleving Internt samband gir robuste lokalsamfunn TØI grunnlag for flyruter frå Hølen Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal For program og påmeldingsinfo sjå S to Hareid Vo o rd Haddal Herøy Sanden Sula Hareid Ulsteinvik Fosnavåg ls fj Skodje ÅLESUND Hundafjorden Branddal sda en Jostedalsbreen FLORØ Næringslivet må med! Naustdal Flora Kystvegen Ålesund Bergen er formelt etablert som ein organisasjon med styre og sekretariat. Kommunane har teke initiativet, men for å lukkast må næringslivet med som aktive pådrivarar! Brufjorden Sta vfj ord Kryssing av Førdefjorden, mellombels ferje. Framtidig løysing utgreiast FØRDE en Holmedal e s fj o rd e Dalsfjordbru - Gjennomførast Dale n Lus V il n te rf Askvoll jo rd en Askvoll Fjaler Buefjorden y fj o rd Høyanger Åfjorden en Hyllestad Balestrand Leirvik År da ls fjo rd en jo Vik Framtidig fjordkryssing og fastlandssamband for Solund rd et en Str Sognesjøen fj o Sogndal ef nd ne Sog n rd e gn su Lavik Hermansverk So Solund ll e ø Låg To Bli medlem kontakt: Eivind Hjellum, Flora kommune / Per Brandal, Vanylven kommune / au Gulen ms Eivindvik f jo rde n Fe ns fjo d je us rd e Austrheim jo r de n r Lindås de or ef jo Meland Knarvik Nytt tverrsamband Mongstad Øygarden Voss rd en Os H je lt n Radøy ref BERGEN Øystese rge an n rd de H a f jo r Gullkysten der verdiskapinga skjer 6 F U L L G A S S M O T F R A M T I D A F O R R E S S U R S F Y L K E T S O G N O G FJ O R D A N E A til Å - Lu t f jo de Lindås n n Fedjeosen rfj f jo Mongstad A te Fe Fedje Masfjorden Sløvåg rd en

7 Klare for oppdrag FLORØ: Vi er snart klare. Målet om å skape arbeidsplassar står fast, og det vil vi nå i løpet av i vinteren eller våren 2011, stadfestar adm. direktør Tor Gjertsen i Lutelandet Offshore. ARVE SOLBAKKEN Då vi vitja det nyplanerte industriområdet på 30 dekar medio juni, var entreprenøren Skanska i sluttfasen med bygging av kai, planering av industriområde og bygging av anleggsvegar som er dimensjonerte for å kunne frakte vindmølle-delar. GJØA-PAKKEN Vi har utnytta dei 46 millionane i Statoil sin Gjøa-pakke så godt som mogleg. Med ei djupn ved kaien på kring 20 meter kan vi ta imot dei aller største skipa og installasjonane i bransjen, fortel Stein Arne Ottesen. Han er komen i hamn med første fase av sin jobb. No overtek Lutelandet Offshore drifta. Ottesen vil halde fram med si lobbyverksemd. Mi rolle vidare blir å jobbe opp mot vindkraftindustrien, byråkratiet og det politiske systemet, fortel han. STORT AREAL Lutelandet sitt fortrinn er at vi har sikra oss eit kjempeområde på 1400 mål. Dessutan er landskapet slik forma frå naturen si side at sjølv eit fullt utbygd industriområde vil vere godt skjerma for bustadområda i Korssund og omland, understrekar Stein Arne Ottesen. Etableringa av vindparken på Lutelandet, der eigarskapen er delt mellom Vestavind Kraft og Statoil, er heilt avhengig av å få på plass 420 kv-kraftlina mellom Fardal i Sogn og Ørskog på Møre. Den saka har som kjent enno ikkje funne si løysing. Lutelandet LUTELANDET UTVIKLING AS Lutelandet Utvikling AS har som oppgåve å marknadsføre Lutelandet som industriområde. Selskapet samarbeider med energiselskap, industribedriftar, teknologiutviklingsmiljø, og forskingsinstitusjonar for å få utvikla prosjekta som skal gi liv til Lutelandet. Selskapet er eigd av fylkeskommunen og HAFS-kommunane. LUTELANDET OFFSHORE AS Driftselskapet på Lutelandet er leidd av direktør Tor Gjertsen. Selskapet er eigd 85 prosent av Helldal & Co AS frå Os i Hordaland. 10 prosent er eigd av Tor Gjertsen sjølv og 5 prosent av Tor Øystein Enge. Skal bygge Europas største tørrdokk FAKTA FLORØ: Bygginga av ei gigantisk tørrdokk er ei sentral brikke i Lutelandet-satsinga. Tørrdokka er naudsynt for å kunne demontere oljeinstallasjonar på ein miljømessig akseptabel måte. Dokka skal vere 362 meter lang, 132 meter brei og 21 meter djup, noko som blir eit konkurransefortrinn ingen andre kan skilte med. Adm. direktør Tor Gjertsen er førebels einaste tilsette i selskapet Lutelandet Offshore. Men han legg no grunnsteinane på plass for vidare vekst. To dotterselskap er på plass allereie: 1. LLOF Sites and Drydock- som skal drifte anlegget og tørrdokka. 2. LLOF Decomissioning - selskap som skal demontere oljeinstallasjonar. Dei neste i planen er: 3. LLOF Services, som skal tilby service på riggar og offshore-installasjonar og skip. 4. LLOF Renewable, som er retta mot vindkraftindustrien. Når vi får den første kontrakten på demontering av oljeinstallasjonar, så vil det først bli ein ingeniørfase på land, med detaljplanlegging av sjølve jobben, forklarer han. Det er kring 500 oljeinstallasjonar som skal riggast ned og skiftast ut i Nordsjøen før

8 TEMA: UTDANNING OG JOBB Korleis får ein jobb i offsh Utdanningsvegar: FAKTA Høgskulesenteret i Kristiansund: Petroleumslogistikk. Høgskolen i Molde: Logistikk. Høgskolen i Ålesund: Internasjonal logistikk. Høgskolen i Bergen: Undervassteknologi, automatiseringsingeniør. Høgskolen i Oslo: Ingeniørfag, maskin m. fl. Norges Handeshøyskole eller Handelshøyskolen BI, Bergen. Folkeuniversitetet i Sogn og Fjordane: Toårig logistikk m. fl. Universitetet i Stavanger: Ingeniørfag, sivilingeniør og teknologi. NTNU, Trondheim: Marin teknikk, undervassteknologi m.fl. Smart å jobbe i distriktet FLORØ: I Sogn og Fjordane er det færre om beinet når det gjeld å sikre seg dei gode jobbane. Det meiner unge heimflyttarar med jobb i Statoil. CECILIE EIKÅS NYGÅRD Vi møter dei for å spørje kva som er lurast å gjere om ein vil ha jobb innan olje- og gassbransjen. LETTARE Å FÅ JOBB I Bergen til dømes, har nesten alle ei bachelorgrad, så ein må ha erfaring og helst mastergrad for å få jobb. I Sogn og Fjordane er det ikkje så mange jobbsøkjarar som har bachelorgrad. Det gjer det lettare å konkurrere om jobbane, seier Camilla Iversen (24). Ho visste kva ho ville då ho starta på økonomi- og administrasjonsstudium i Bergen, og planla difor fordjuping i logistikk frå starten. No har ho fast jobb som logistikkonsulent. Iversen får støtte frå Simen Reksten Solheim (22): Eg trur ikkje at eg hadde fått den same jobben i Bergen som her, seier han. Det er litt enklare å konkurrere om jobbane her Camilla Iversen, 24 år, om å få jobb i Sogn og Fjordane OPNAR DØRER FOR FRAMTIDA Dei legg vekt på at ein ikkje nødvendigvis treng å slå seg ned for all tid. Det å jobbe i nokre år for det same selskapet kan vere med å opne dører til andre jobbar. Jobbar ein til dømes i Statoil, kan ein starte i Florø og seinare jobbe for Statoil i utlandet, seier Sven- André Viken (35). Han er utdanna ingeniør innan teleteknikk. Paul André Røsand (28) har mastergrad i logistikk frå Molde. Det er mange vegar som kan leie til ein jobb innan denne bransjen, seier han. FRAMTIDA: Sven-André Viken, Camilla Iversen, Paul André Røsand og Simen Reksten Solheim har alle fått jobb hos Statoil i Florø det siste året. Foto: Cecilie Eikås Nygård. 8

9 orenæringa? SOGN OG FJORDANE: Står valet mellom yrkesfag og karrierestopp for unge som ønskjer jobb innan offshorenæringa i fylket? Ikkje nødvendigvis, meiner dei vi har snakka med. CECILIE EIKÅS NYGÅRD Vi tek stadig høgare utdanning. Søkjartala til allmennfagleg påbygging i Sogn og Fjordane er rekordhøge i år, medan yrkesfag slit med rekrutteringa. Samtidig treng vi fleire fagarbeidarar i fylket. SATS PÅ YRKESFAG Mange med høg utdanning seier dei vil flytte heim, men slit med å finne jobb som svarar til den høge utdanninga dei har tatt. Mitt råd er difor å sondere terrenget der ein ønskjer å bu, før ein startar utdanninga. Det seier Torill Størkersen i HAFS næringsforum. Styreleiar for Wergeland Holding i Sløvåg, Irene K. Wergeland, er samd. Ho rår fleire til å ta yrkesfag. Yrkesarbeidarar blir stadig vanskelegare å få tak i, seier ho. Men basesjef for forsyningsbasen til Statoil i Florø, Sigurd Øistein Døsen, har ei litt anna tilnærming: BACHELOR ER MINSTEKRAV Døsen meiner ein får jobb uansett, så lenge ein står på. Tenk strategisk. Men først og fremst tenk på kva du likar. Vel ein noko ein er interessert i, aukar sjansen for at ein gjer det bra. Alle jobbane vi gir er kompetansearbeidsplassar, seier Døsen og legg til: Før var det sånn at ein kunne få jobb på forsyningsbasen viss ein hadde gått teknisk fagskule. No må ein minst ha ei bachelorgrad. Men erfaring er og viktig. Ein kan få jobb utan bachelorgrad, men då må ein ha unik fagkompetanse eller mykje erfaring, seier Døsen. TENK UNDERVASSTEKNOLOGI Anne van Oorschot hos Framtidsfylket møter ofte nyutdanna. Ho meiner unge bør orientere seg betre om tilboda. Ein bør ikkje velje for snevert viss ein vil jobbe i distrikta. Mange er for dårleg orienterte om kva jobbar som finst, seier ho og tipsar om jobboversikta på nettsida til Framtidsfylket. Anne Kari Husevåg Hereid på Saga Fjordbase legg også vekt på at det er lurt å tenkje subsea i dag. I Florø er vi i gang med å rekruttere fleire ingeniørar no, på grunn av aukande aktivitet innan subsea. Elles rekrutterer vi mest folk med logistikkutdanning, seier Hereid. Tenk minst tre år framover FLORØ: Ein av grunnane til at basesjef Sigurd Øistein Døsen helst tilset folk med relasjon til lokalmiljøet, er at han veit at dei ikkje forlet Florø så fort dei har fått opplæring. Vi ønskjer ikkje å tilsetje folk som berre vil «bruke» Florø som ein måte å komme inn i Statoil på, forklarar Døsen. Han understrekar at det ikkje er noko i vegen for å reise vidare for å utvikle seg, men at ein i alle fall bør bli i nokre år etter at ein har fått opplæring. Det er synd for både oss og lokalsamfunnet viss folk berre hoppar vidare etter å ha fått opplæring. Derfor bør ein i alle fall ha eit tre- til femårsperspektiv om ein byrjar å jobbe her, seier Døsen og legg til: Det er fornuftig å søkje nye oppgåver når ein føler at ein har gjeve det ein har å gje. Ein er uansett med å skape verdiar ved å vere her i nokre år. Fjordbase 6900 Florø Tlf: Faks: Råd frå næringslivet Vi spør dei i bransjen som sjølv tilset nyutdanna kva råd dei vil gje ungdommen. Vi spør: Kva utdanning vil du råde unge til å ta, dersom dei ønskjer jobb innan din bransje? Irene Kjelby Wergeland Adm. sjef i Wergeland Holding. Sløvåg. Fagarbeidarar som sveisarar og platearbeidarar vil bli stadig meir attraktive. Atle Jan Frøyen Dagleg leiar i Global Offshore Consulting. Kalvåg. Start med elektrofag eller andre yrkesretta linjer, då stiller ein sterkare. Hydraulikk og mekanikk er relevant. IT er viktig. Anne Kari Husevåg Hereid Personalleiar på Saga Fjordbase. Florø. Petroleumslogistikk eller logistikk generelt. Lurt å tenkje i retning ingeniørfag i forhold til subsea. Subsea er den delen av bransjen som veks mest no. Marit Sommerro Prosjektansvarleg i Fras OCM. Årdal. Mekanisk ingeniør. Vi har ein del tilsette med doktorgrad i ingeniørfag og økonomi- og administrasjon. Sigurd Øistein Døsen Basesjef for forsyningsaktiviteten til Statoil i Florø. Florø. Logistikk, økonomi, administrasjon, ingeniørfag. Minst bachelorgrad. NCC er Nordens største selskap innan bygg og anlegg, med aktivitet over heile verda. Vi vart etablert på Fjordbase som Eeg-Henriksen ved oppstarten i 1981, og har utført det meste av sprenging, planering og kaiutbygging på industriområdet sidan den gong. Avdelinga i Florø har ca 40 mann som arbeider over heile Sogn og Fjordane med bruer, kaier, kraftanlegg tunnelar og damanlegg. Under større anleggsperiodar får vi inn folk frå resten av landet, og då særleg frå Bergensdistriktet og avdelinga vår der. Her er nokre prosjekt utført av NCC Anlegg AS i Florø: Dokk Kleven Nordalsfjordsbrua Ny kai for Global Kaier for Hydro i Høyanger Forlenging av rullebane, Florø lufthamn Bulkanlegg Ewos, Florø Vannverk, Årdal kommune Bulkanlegg Ewos, Florø Bjørn Falck Russenes Pensjonert fylkesgeolog og ansvarleg for Sogn og Fjordane-paviljongen under ONS. Ingeniørfag eller naturfag. IT er viktig, mykje i dag handlar om datateknikk. 9

10 SKAL TIL ENGLAND: Dette kan vi få til også på Vestlandet, meiner Alfred Bjørlo. Biletet viser vindfartøyet S-Cat, for tida under bygging på Måløy Verft. Illustrasjon: Nordwest3D. Vi er klare for vindkraftsatsing Vindkraftforum i Sogn og Fjordane FAKTA Nettverksorganisasjon med om lag 45 medlemmer frå næringslivet og det offentlege. Mål: Arbeide for størst mogeleg verdiskaping knytt til vindkraft i fylket, på land og til havs. Oppretta hausten 2009, etter initiativ av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Finansiert med grunnløyvingar frå fylkeskommunen, medlemsavgifter og prosjektstøtte. Budsjett: 2 3 mill. Presenterer rapporten «Offshore vindkraft og elektrifisering i nordlege Nordsjø: En mulighetsstudie» under ONS. MÅLØY: No har vi rapporten som beviser at det er på tide å satse for fullt på vindkraft i havet vest for Sogn og Fjordane. CECILIE EIKÅS NYGÅRD Det seier Alfred Bjørlo i Vindkraftforum Sogn og Fjordane. Han held på ein rykande fersk SIN- TEF-rapport, tinga av vindkraftforumet og Petroleumsrådet. Den gjev ei vurdering av moglegheitene for elektrifisering av olje- og gassokkelen vest for fylket. Dei viktigaste resultata skal offentleggjerast for første gong under ONSmessa. IKKJE SÅ DYRT SOM ALLE TRUR Dei som er negative til ideen om elektrifisering av sokkelen meiner problemet først og fremst er at det blir for dyrt. I tillegg er mange skeptiske til om teknologien er god nok. Eg trur at nokre vil få seg eit par overraskingar. Først og fremst viser rapporten at det ikkje er så kostbart som ein har trudd, seier Bjørlo. Bjørlo meiner det er på tide å setje i gang med første prøveprosjekt, og at tala i rapporten beviser dette. Han meiner dessutan at rapporten viser at det er mogeleg å leggje kablar som kan føre overskotskrafta til land. KAN FÅ NASJONAL INTERESSE Bjørlo vil ikkje gje konkrete tal før rapporten skal publiserast i september, men snakkar gjerne om kor viktig det er at folk på kysten tek den alvorleg. Det er første gong nokon gir ei vurdering av dette. Havet vest for fylket har 1/3 av dei samla petroleumsressursane i heile Nordsjøen. Eg trur difor at dette kjem til å ha stor nasjonal interesse, seier han og legg til at ei mental omstilling er naudsynt. Vi er så vande med å tenkje at offshore vindkraft ligg langt fram i tid, Men no er det på tide å ta dei første stega. Men først skal han saman med Petroleumsrådet presentere den nye rapporten under årets ONS-messe. Det gler han seg til å gjere. TEMA: UTDANNING OG JOBB Drøymer om utlandet FLORØ: Simen er nyutdanna og ønskjer seg ein god jobb. Men han er usikker på om han er klar for å bli buande i Florø. VIL VIDARE: Simen Reksten Solheim (22) vil gjerne slå seg ned i Florø. Men først vil han reise, gjerne til Brasil. Foto: Cecilie Eikås Nygård. CECILIE EIKÅS NYGÅRD I sommar er Solheim ein av fire unge som har jobba i eit såkalla «summer internship» hos Statoil i Florø. Der jobbar han etter å ha fullført ei bachelorgrad i økonomi og IT-leiing ved Handelshøyskolen BI i Bergen i vår. Eg starta på utdanninga fordi eg tenkte IT-leiing ville passe meg, seier han. ALDRI I TVIL No ønskjer han å utvikle strategiar innanfor bedrifter og å stige i gradene, for ein dag å vere med og bidra til nyskaping i næringa. Oljen kjem til å forsvinne snart. Statoil jobbar med å effektivisere dagens drift, og det skjer mykje nytt og spennande. Eg får meir og meir lyst å jobbe i Statoil av å vere her, seier han lurt. Eg var aldri i tvil om eg skulle takke ja til denne jobben. Eg kunne tenkte meg å jobbe her eit par år, viss sjansen byr seg. Og så reise ut i verda, seier Solheim. DRØYMER OM UTANLANDSJOBB Men draumen er å jobbe for Statoil i utlandet i nokre år, til dømes i Brasil eller Canada, seier han. Ifølgje basesjef Sigurd Øistein Døsen har Solheim ein god sjanse for å få jobb vidare. Dessutan er han ein viktig fotballspelar for Florø Sportsklubb. Så han må vi få tilbake til Florø, seier basesjefen spøkjefullt. Solheim har jobben i Florø ut september, etter det skal han ut i verda å søkje jobb. Med mindre han får jobb i Florø. 10

11 Statoil Peon (Statoil) 3 Jordbær (BG Norge) 5 Agat (VNG) 1 Smørhamn Måløy Beta Brent (Petro-Canada) Blåbær (BG Norge) Statfjord nord Murchinson Delta Statfjord øst Statfjord Gullfaks Sygna Skinfaks Snorre Visund Vigdis 35/8-3 36/7-2 Vega Tordis Nøkken Gimle Astero Gjøa (GdF Suez E&P Norge) Grosbeak Gullfaks sør Kvitebjørn 4 Afrodite (ENI Norge) (Wintershall Norge) 2 Fram Valemon Florø Lutelandet Gjøa kan bli nøkkelen til oljereserver STAVANGER: GDF Suez E&P AS opnar for at Gjøaplattforma kan fungere som tilknytingspunkt for dei mindre oljepyttane kring Gjøafeltet. DAVID E. ANTONSEN Det seier Ulf Rosenberg, kommunikasjonssjef i GDF Suez. For i området kring Gjøa-feltet er det fleire funn av gass og olje som kvar for seg er for små til å forsvare eigen produksjon. Gjøa-plattforma er bygd for lang levetid. Når Gjøa om nokre år får ledig produksjonskapasitet, ser vi føre oss at Gjøa kan bli tilknytingspunkt for andre funn i området, seier Rosenberg. Gjøa-plattforma vil slik sett gjere eit verdifullt område lettare tilgjengeleg for utvinning. Det seier leiar for forretningsutvikling i Statoil, Bjørn Laastad. Vi ser på området kring Gjøa som veldig interessant og rikt på ressursar. Området er lovande. Spesielt mellom Gjøa og Troll, der Statoil er ein stor aktør, seier han. Huldra I alt snakkar ein om 150 millionar fat olje. Men ressursane i området er geografisk spreidd. Det er difor ei utfordring å leggje grunnlag for ei ny sjølvstendig utbygging. Utvikling av området krev samarbeid mellom fleire lisensar og operatørar, og bruk av eksisterande infrastruktur er ønskjeleg. Gjøa kan bli tilknytingspunkt for andre funn i området. Ulf Rosenberg Veslefrikk Oseberg øst Det beste er difor å bruke produksjonskapasitet som er tilgjengeleg, til dømes på Gjøa. Men vi har framleis ikkje teke stilling til om vi skal knyte oss til Gjøa, understrekar han. Troll Sløvåg Agat VNG Norge AS 1 Funnet 50 km nord for Gjøa er førebels rekna til 3 til 8 millionar kubikkmeter utvinnbar gass. VNG vurderer utbygging på feltet og reknar med å bore ein ny brønn på feltet i Når den avgjerda er teken, skal dei vurdere om dei vil kople seg til Gjøa-plattforma eller ikkje. Grosbeak Wintershall Norge AS 2 Funnet like sørvest for Gjøa i fjor er rekna til mellom 6 og 30 standard kubikkmeter olje, tilsvarande 180 millionar fat. Wintershall har planar om å bore ein brønn på dette området i løpet av neste år. Dei har også planar om å bore ein leitebrønn på Gnatcatcher på same lisens. Det blir i slutten av Skal dessutan bore i Skarfjell nordvest for Grosbeak. Adm.dir. Harald Vabø seier at Wintershall vurderer å knytte seg opp mot Gjøa dersom det er ledig kapasitet, fordi det vil bli det mest lønsame. Peon Statoil Norge AS 3 Peon-funnet nordvest for Gjøa vart gjort i 2005, og er rekna til å ha mellom 15 og 30 milliardar standard kubikkmeter utvinnbar gass. I tillegg har Statoil fleire lisensar og prospekt i det same området. Mellom anna er det gjort funn i området mellom Gjøa og Troll. Statoil ser ikkje bort frå at Gjøa kan vere eitt av fleire moglege knutepunkt for Peon. Utfordringa ligg i at Gjøa ikkje har så mykje ledig kapasitet i starten. Afrodite ENI Norge AS 4 ENI Norge held framleis på med analysane av prøveboringa på Afrodite i Det er difor for tidleg å gå ut med funndata. ENI understrekar samstundes at det ser ut som eit interessant felt. Når det gjeld produksjon og eventuelt tilknyting til Gjøa har vi ikkje konkludert på nokon som helst måte. Men på generelt grunnlag er det fornuftig å gjere seg bruk av gjeldande infrastruktur, seier kommunikasjonssjef Andreas Wulff. Jordbær/blåbær BG Norge AS 5 Jordbærfunnet like vest for Peon-feltet vart gjort sommaren 2008, og inneheld kring 100 millionar fat olje. Planlagt oppstart er Blåbærfeltet er ein annan lisens like ved. Der bora BG ein brønn i vår, hovudbrønnen påviste olje. Det er for tidleg å seie noko om ressursanslaget. Petter Myhre i BG Norge seier det enno er for tidleg å konkludere om dei skal knyte Jordbær opp mot Gjøa, men at det sannsynlegvis blir snakk om ei eiga, flytande løysing. 11

12 Når GDF SUEZ overtar Gjøa, har Statoil hjulpet dem med mye. Unntatt le menu. Foto: Minna Suojoki I oktober starter Gjøa med olje- og gassproduction. GDF SUEZ E&P Norge er så visst ingen novise i gamet au contraire! Men det er første gang de er driftsoperateur på norsk kontinentalsokkel. Som operateur for utbyggingen har Statoil bidratt med expertise, slik selskapet selv fikk starthjelp av amerikanske oljeselskap hva er vel mer naturelle? Om brunosten blir en like naturlig del av lunsjen, slik T-bonesteaken var, får være opp til GDF SUEZ E&P Norge. Eller chefen, om du vil. Bienvenue au plateau continental norvégien! Utbyggingen av Gjøa- og Vega-feltene er det største pågående prosjektet på norsk sokkel. Det vil bli investert rundt 40 milliarder kroner i feltene, som åpner et nytt område i den nordlige delen av Nordsjøen. Gjøa-feltet utvikles ved hjelp av en halvt nedsenkbar plattform, som også er i stand til å prosessere andre funn i området, i tillegg til Gjøa og Vega. Bruken av landbasert elektrisitet gjør dessuten at CO 2 -utslippene reduseres tilsvarene det årlige utslippet fra biler. Lisenspartnere: 12

13 Frå null til størst på fem år KLAR FOR TUNGE OPPGÅVER: Med seks taubåtar og fleire lekterar er Stadt Sjøtransport AS klar til å satse på endå større oppdrag for oljenæringa. Her er den nyaste taubåten «Stadt Valiant» i ferd med å taue ut «Stolt Breland» frå verftet i Florø i mars i år.. Foto: Stadt Sjøtransport AS FLORØ: På fem år har Ole Petter Dahl vore med og bygt opp eitt av Norges største taubåtselskap, Stadt Sjøtransport. OLAV HATLEMARK Det heile byrja då ein skulle sende eit heilt fjell med stein frå steinbrotet på Dyrstad med båt. Maskinsjefen, Ole Petter Dahl, såg store mulegheiter for eit lokalt taubåtselskap. Fem år etter er resultatet er blitt både imponerande og eventyrleg. STØRRE OPPDRAG Då dei byrja for fem år sidan var eigenkapitalen fire millionar kroner. I år budsjetterer dei med kring 60 millioner kroner i omsetning. Dei to siste åra leverte dei jamvel med gode marginar. I 2009 hadde dei ei omsetning på 48 millionar kroner. Driftsresultatet var på 7,7 millionar kroner. Stadt Sjøtransport disponerer no seks taubåtar og fleire lekterar. Med nye og større båtar har vi no for alvor posisjonert oss for større oppdrag i offshoremarknaden. Vi vurderer faktisk å skaffe oss endå ein taubåt, kanskje i bytte med ein av dei gamle mindre, fortel gründer Dahl. Han har den daglege leiinga i selskapet frå Florø. Men sjefen tek sjølv i eit tak når det trengst, både i maskina og i styrehuset. Det går i båt både på jobb og fritid. I grunnen er eg aldri fri. Det er travelt, men likevel gøy, seier 36-åringen. SPENNANDE: Ole Petter Dahl, fremst, har opplevd ein eventyrleg vekst med Stadt Sjøtransport. Ideen kom då han jobba med steinuttak på Dyrstad. Bak står Leon Nesje, flåtesjef frå Kalvåg. Foto: Olav Hatlemark. KJAPP VEKST Med pengar frå i hovudsak fjorten lokale aksjonærar, har Stadt Sjøtransport vakse til å verte det klart største taubåtselskapet på Nord-Vestlandet. Dahl reknar både Florø og Måløy som hovudbasane. Men taubåtreiarlaget stasjonerer båtar meir eller mindre fast også i Ulsteinvik og i Kristiansund. Slik dekkjer dei inn ein stor sektor av kysten og ligg klare om det skulle skje noko. Dei hadde nyleg eit større bergingsoppdrag heilt til Island for å hente ein lastebåt som var i drift. Ingen andre båtar i området var tilgjengelege. Men som for heile den maritime bransjen i Norge er det ei stor utfordring å skaffe mannskap. Vi jaktar heile tida på flinke folk. Det har i grunnen gått greitt. Vi har bra stabilitet og hentar dei fleste av våre tretti tilsette frå lokalmiljøa, seier han. Satsar på oljeoppdrag Stad Sjøtransport har satsa stadig breiare på oppdrag for oljenæringa. Oppdraga fordeler seg no på 30 prosent for skipsverft, 40 prosent oljeretta og 30 prosent stein og diverse. Selskapet spesialiserer seg på kjettinghandtering for kjettinginspeksjon for oljeindustrien. Til dette arbeidet har dei kjøpt ein stor del av ei øy eit par sjømil frå Fjord Base i Florø, for å lagre kjetting og fortøyingsutstyr. Stadt har dessutan godkjende lagringsplassar for kjetting på sjøbotn andre stader i Florø og Bremanger. Det meste av kjettinginspeksjonen går føre seg ved riggverkstadene. Stadt Sjøtransport brukar ein eigen lekter til føremålet. Dei tek jobben med å plukke ned kjettingane frå riggane, medan andre spesialistar har ansvaret for inspeksjonane. Dreg Co² anlegg til Mongstad Taubåtselskapet Stadt Sjøtransport disponerer no seks taubåtar. «Stadt Valiant», sjølve kongen i flåten, kjøpte reiarlaget like før nyttår i fjor. Med si dragkraft på 87 tonn og to slepevinsjar er han av dei fire til fem sterkaste taubåtane i Norge. Kraftkaren var vilkåret for at selskapet kapra ordren med å transportere seksjonane til det så mykje omtalte CO²-anlegget som Trondheimskonsernet Reinertsen no byggjer i Murmansk. I seks til åtte månader i haust og heile vinter skal «Stadt Valiant» dra ein 75 meter lang lekter med utstyret frå Russland og langs heile den stormutsette norskekysten og til Mongstad. Eit stort og viktig oppdrag for oss, forklarer Dahl. SEKS BÅTAR: Stadt Sjøtransport disponerer i dag seks slepebåtar av ulike storleikar. Dei er plasserte på ulike plassar langs kysten. Foto: Stadt sjøtransport AS 13

14 Seizes opportunities adds value INC Gruppen 6900 Florø Sentralbord Lokal drivkraft INC Gruppen er opptekne av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. Vi har utvikla oss til eit stort konsern med 20 bedrifter og over 500 tilsette og er ein viktig del av næringslivet i Flora kommune. INC Gruppen har aktivitetar innan olje og gass, tekniske tenester, eigedomsutvikling, industrielt vedlikehald og havbruk. Lokal drivkraft Vi deltek på Oljemessa i Stavanger august

15 Førebur seg på gass i Smørhamn BREMANGER: Den dagen det blir aktuelt med ilandføring av gass til Smørhamn, skal vi vere klare til å ta imot, lovar Bremanger-ordførar Kåre Olav Svarstad. ANNBJØRG HAUGE NYGÅRD Saga Petroleum peika Smørhamn ut som aktuell stad for ilandføring av gass og kondensat allereie tidleg på 1980-talet. Ved jamleg prøveboring er det gjort gassfunn både på Agat-feltet og på Peon-feltet, men ikkje nok til at det kan løne seg med ilandføring, fortel Kåre Olav Svarstad. Men det som heile tida har vore sagt, er at blir det gjort store nok funn, vil Smørhamn bli vurdert som aktuell stad for ilandføring. Seinast i fjor vart det gjort funn på Agat-feltet, og det er planar om ytterlegare prøveboring no i 2010, seier han vidare. NY REGULERINGSPLAN Og den dagen vil Svarstad gjerne stå klar til å kunne ta imot det nye industrieventyret. Bremanger kommune kjøpte opp eit 300 m² stort område i Smørhamn då Saga Petroleum lanserte planane sine for godt over 20 år sidan. Representantar frå VNG Norge har vore på synfaring i Smørhamn, og funne området godt eigna. Dei skisserte eit arealbehov på 240 mål, og det ligg godt innanfor det området Bremanger kommune har til rådvelde. Det er ilandføring frå Agat-feltet som er mest aktuelt, det ligg berre 50 km vest av Bremanger. Frå Agat-feltet går det også to naturlege renner inn mot Smørhamn, noko som vil spare oljeselskapet for store summar ved ei eventuell ilandføring, forklarar Bremanger-ordføraren. RIK KOMPETANSE Han er optimist, og har tru på ei realisering av Smørhamn som ilandføringsstad. Det finst allereie kompetanse knytt til prosessindustrien i kommunen, AVANSERT ARBEID: Slik kan det sjå ut i det som vert kalla The Subsea World. Foto: FMC Technologies. det sterke kompetansemiljøet ved Elkem Bremanger er ein viktig konkurransefaktor for framtidig industrietablering. Dessutan vil ei ny 420 kv kraftlinje bli viktig for sikker straumleveranse. Det er også ein føremon at det frå Smørhamn er kort veg til oljebasen og servicetilbod i Florø og i Måløy, seier Svarstad. Kåre Olav Svarstad, ordførar i Bremanger. OPTIMIST: Atle Jan Frøyen ser lyspunkt i offshoremarknaden for 2011 og 2012, og trur at næringa no er på veg opp av bølgjedalen. Foto: Annbjørg Hauge Nygård. Ser lyspunkt i offshorenæringa KALVÅG: For Global Offshore Consulting AS var 2009 eit dårleg år. Men marknaden ser betre ut for 2011 og ANNBJØRG HAUGE NYGÅRD Det seier dagleg leiar Atle Jan Frøyen, som trur at offshorenæringa no er på veg opp av bølgjedalen. Som ei følgje av nedgangstidene måtte han i fjor meir enn halvere talet på tilsette. Omsetninga i selskapet gjekk ned frå 50 millionar i 2008 til 20 millionar i Det var mange selskap som gjekk konkurs. Vi var heldige og overlevde med god margin. Likviditeten i selskapet var god, og dermed kunne vi tole å ha litt pengar uteståande, fortel Frøyen. Global Offshore Consulting AS har hovudkontor i Kalvåg og eit salskontor i Trondheim. Selskapet leiger ut GPS-utstyr og kompetansepersonell til offshoreindustrien. I tillegg til fast tilsette, hyrer vi inn kompetanse etter behov, og normalt har vi rundt 35 personar offshore til eikvar tid, opplyser Frøyen. Global Offshore Consulting AS er også eineforhandlar i Skandinavia av GPS-systemet C-Nav, som blir mykje brukt både på skip og oljeinstallasjonar. Dette systemet gjer det mogeleg å navigere nøyaktig posisjon over satellitt heilt ned til 20 centimeter i 95 prosent av tida. Dette kjem til nytte når det skal leggast kablar, røyr og nye oljeinstallasjonar under vatn. 15

16 Har st Irene Wergeland og Wergeland Holding AS satsar for fullt i Sløvåg. Til høgre Torill Størkersen i Gulen og Masfjorden Utvikling AS. Foto: Cecilie Eikås Nygård. 16

17 ore planar for Sløvåg Satsar på gassrelatert industri GULEN: I Sløvåg gjev Wergeland Holding AS no gass. Målet er å doble talet på årsverk på industriområdet i løpet av fem til ti år. Ei tung tid er tilbakelagt. CECILIE EIKÅS NYGÅRD Visjonen er at ein stor del av desse arbeidsplassane skal komme frå etableringa av gassmottak i Sløvåg. På ønskjelista står LNG-fabrikk, kogenanlegg eller aktørar som nyttar gass i produksjon. KLARE TIL Å KOPLE SEG PÅ Vi har kapasitet til å ta imot gassrøyrleidning og ønskjer at seriøse aktørar skal etablere seg, forklarer Irene Wergeland, styreleiar og primus motor i Wergeland Holding AS. Selskapet eig det aller meste av Sløvåg Industriområde. Gjennom dotterselskapet SF-Gass AS har dei allereie investert og kopla ein påkoblingsventil på gassrøyrleidningen frå Kollsnes til Mongstad, og eit røyr som kan koplast til er klart prosjektert. For berekraftig utvikling ønskjer vi nokon som kan dra nytte av gassen direkte i produksjon. Alt vil vere klart når dei vil etablere seg, og vi har god plass, reklamerer Wergeland. 250 FLEIRE ÅRSVERK I dag vert det jobba på spreng med å planere ut den delen av området som er reservert til gassindustri. Her vil det komme ei djupvasskai til, pluss molo for beredskaps- og fortøyingsfartøy, viser Wergeland. I dag er det tre djupvasskaier på området, målet er heile fem. Ei dokk er også teikna inn i planane. Industriområdet skal vere ferdig planert om to år, då skal det romme 1000 mål, om lag det dobbelte av i dag. Innan fem til 10 år håper Wergeland at auka aktivitet har ført til ei dobling av årsverk i Sløvåg, frå 250 til 500. Får vi gass hit, blir Sløvåg ein fullstendig industripark, heilt unik såleis. Blir det ikkje gass, så blir det noko anna her, seier Wergeland. EI TILBAKELAGT TID Når ein står på den sørlege delen av området, vendt mot gigantiske Mongstad på andre sida av fjorden, har ein Alexela bak seg. Det blæs friskt inn fjorden. Stormen rundt Sløvåg har vore veldig krevjande for oss. Men det er eit tilbakelagt stadium no, seier Wergeland. Ikkje alle ønskjer industriutviklinga nord for Fensfjorden velkomen, dei meiner belastninga på området blir for stor. Torill Størkersen, leiar for Gulen og Masfjorden Utvikling AS (GMU), meiner dette er i ferd med å snu. Kva assosiasjonar får ein til namnet Sløvåg om fem år? Vekst, svarer Størkersen, utan tenkjepause. Sløvåg Industriområde Skal vere ferdig planert i Eigd av Wergeland Holding AS, som også eig 50% av selskapet SF-Gass AS. SF-Gass AS vart stifta i 2007 og har som mål å finansiere og leggje røyrleidningen frå tilkoplingspunkt i Fensfjorden til land i Sløvåg. Saga Fjordbase AS eig 50%. FAKTA GLER SEG: Kurt Molland jobba for Vest Tank før Alexela tok over i Sløvåg. Ei ny tid for Alexela GULEN: Det står att éi godkjenning før Alexela Sløvåg AS kan starte opp ein nyoppussa oljeterminal. Det er det fleire som er letta over. CECILIE EIKÅS NYGÅRD På området til Alexela i Sløvåg er det full aktivitet tidleg i august 2010 for å få anlegget klart til siste godkjenning. Dei jobbar med å teste det nye systemet for brannsløkking. Stemninga er optimistisk og spent. HØGTEKNOLOGISK Vi er inne i sluttfasen no, målet er å vere i løpet av september eller oktober, seier operasjonssjef Kurt Molland. Det er kun godkjenning av brannsystemet som står att før Gulen kommune kan gje løyve til drift. Alt du ser er nytt, det einaste som har fått lov å stå er veggene og taket på tankane. Eg gler meg, seier Molland. Administrerande direktør Håkon Ivarson har kontoret sitt i eit brakkebygg som ser svært lite ut i skuggen av 13 store oljetankar. Vi skal drive ein høgteknologisk og rein oljeterminal der vi skal ta imot, lagre og vidaresende lettreoljeprodukt, seier Ivarson. Produkta vil vere bensin, diesel, biodiesel og gasskondensat, inntil to millionar kubikk i året. HENTAR FOLK FRÅ ESTLAND I dag har Alexela Sløvåg 12 tilsette, av desse er fire frå Estland. Om eit års tid håper Ivarson å ha 25 årsverk i sving. I oppstartfasen vil dei hovudsakleg nytte tilsette frå Alexela sine terminalar i Estland, men Ivarson forsikrar at planen er å lære opp lokale nytilsette etter kvart. Dei vil ha folk i Foto: Cecilie Eikås Nygård. arbeid på anlegget heile døgnet, og om lag 5 6 skipsstopp i månaden. Vi håpte å starte i fjor haust, men arbeidet med å fjerne avfallet etter Vest Tank kan best beskrivast som ekstremt vanskeleg. No gler eg meg veldig til å vise dei som ikkje trudde på oss, at vi kom i mål, seier Ivarson. KOPLA UT MEDIA Molland har ikkje noko imot å kommentere korleis han opplevde tida etter at ein av tankane eksploderte i mai 2007, to dagar etter at Alexela hadde kjøpt terminalen frå Vest Tank. Eg hadde akkurat komme heim frå jobb då det skjedde. Media sitt fokus vart så einsretta i ettertid. Men eg fokuserte berre på å få det reint her og kopla ut resten, seier Molland ærleg. Sommaren 2008 vurderte dei å gje opp, og informerte kommunen om dette. Vi har passert tronge nålauge for å komme dit vi er i dag. Folk i lokalmiljøet kan føle seg trygge, seier Ivarson. Alt som skjer her no er enkelt og greitt steikjande positivt. Det har vore eit langt løp, seier Kurt Molland. Alexela Sløvåg Tok over drifta av oljeterminalen i Sløvåg etter Vest Tank i mai Dotterselskap av estlandske Alexela Logistics. Årsverk: 12. FAKTA 17

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

HAFS kan vere med å redde klimaet

HAFS kan vere med å redde klimaet Framtid i karrieremesse 2010 HAFS kan vere med å redde klimaet Lutelandet kan bli ein viktig plass når Norge skal redusere sine CO2-utslepp. Her skal det lagast fornybar energi, og her kan offshore vindmøller

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Ta fagutdanning. norsk industri treng deg! nesseplast. BIS Production Partner Meir side 6. Havyard Leirvik Meir side 3

Ta fagutdanning. norsk industri treng deg! nesseplast. BIS Production Partner Meir side 6. Havyard Leirvik Meir side 3 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 5. - februar 2011 Havyard Leirvik Meir side 3 BIS Production Partner Meir side 6 Intervju Ørjan Øvstetun Meir side 6 DETTE ER PRO E Elkem Bremanger Kunnskapsminister Kristin

Detaljer

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20 Mai 2007 Veksten held fram Bedriftene trur at veksten held fram med full styrke i 2007 Side 9 Aukande mangel på arbeidskraft Kvar andre bedrift innanfor mekanisk industri og bygg og anlegg slit med å skaffe

Detaljer

NETTMØTE. Tomlene opp for. SLIK BLIR GASS- KNUTEPUNKTET s. 36-39. RÅDYRE ELEKTRIKERE OG FET LØNNSVEKST s. 44-45. Tema: OLJE OG GASS

NETTMØTE. Tomlene opp for. SLIK BLIR GASS- KNUTEPUNKTET s. 36-39. RÅDYRE ELEKTRIKERE OG FET LØNNSVEKST s. 44-45. Tema: OLJE OG GASS Tomlene opp for NETTMØTE INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 1 2014 Tema: OLJE OG GASS Nå kan du møte din rådgiver i Sparebanken Møre ansikt til ansikt enten du er hjemme, på kontoret,

Detaljer

4. Status for Sogn og Fjordane 11 Vasskraft/småkraft 12 Vindkraft 12 Bioenergi/fjernvarme 14 Solenergi 15. Termisk energi frå grunn og vatn 15

4. Status for Sogn og Fjordane 11 Vasskraft/småkraft 12 Vindkraft 12 Bioenergi/fjernvarme 14 Solenergi 15. Termisk energi frå grunn og vatn 15 Innhald Føreord 3 1. Innleiing 4 2. Overordna føringar 5 Klimapolitikk 5 Naturlege føresetnader 6 Rammevilkår 6 Kvifor byggje ut meir fornybar energi? 7 3. Kort om dei ulike fornybare energikjeldene 8

Detaljer

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 Foto: Utlånt av Solund Verft Utfordrande å bygge fiskebåtar Sindre Dale (22 år) frå Førde har ingen bakgrunn frå fiskeri eller sjøliv, men å bygge fiskebåtar det

Detaljer

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7 Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 4. - mai 2010 BIS Production Partner Meir side 3 Ewos Meir side 6 Det nye faget Meir side 7 E DETTE ER PRO Elkem Bremanger Lærling i gjenge Runar Eikenes (18) frå Førde

Detaljer

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane Consulting FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane 16. desember 2013 Askvoll Kommune, Askvoll Næringsutvikling - Rom for eventyr Forord Forord I 2012 utarbeida Omstillingstyret i

Detaljer

nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7.

nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7. Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7. - januar 2013 Gode råd gratis! Les s. 3 Kick-off for lærlingar Les s. 6 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 DETTE ER PRO E Elkem Bremanger nesseplast Målet med denne utgåva

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 VEDLEGG TI L STR I LEN N R. 109 TOR SDAG 27. SEPTEM B ER 2012 Velkomne til Sløvåg Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 T O R S D

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

www.pro.sf.no Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 6. - september 2012

www.pro.sf.no Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 6. - september 2012 www.pro.sf.no Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 6. - september 2012 PRO held kurs Markus Mulen sløkker brann. Han var ein av deltakarane på kursrekka i truck, kran, lift og varme arbeid PRO Opplæringskontoret

Detaljer

Ein industridisignar frå Hyen og ein sivilingeniør frå Kløfta, får det til å svinge i Måløy.

Ein industridisignar frå Hyen og ein sivilingeniør frå Kløfta, får det til å svinge i Måløy. Dansefot for alle Ballettsko, ny kleskolleksjon og skatesko. Dans står sterkt i Sogn og Fjordane. SIDE 14 SIDE 8 9 SIDE 2 Frå Kløfta til Måløy Ein industridisignar frå Hyen og ein sivilingeniør frå Kløfta,

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Utfordringar i vente. Januar 2009

Utfordringar i vente. Januar 2009 Januar 9 Utfordringar i vente Bedriftene ventar redusert aktivitetsnivå. Prognosar bedriftene gav i desember 8 tyder på nullvekst i sysselsetjinga i 9. Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

Utfordringar i vente. Januar 2009

Utfordringar i vente. Januar 2009 Januar 9 Utfordringar i vente Bedriftene ventar redusert aktivitetsnivå. Prognosar bedriftene gav i desember 8 tyder på nullvekst i sysselsetjinga i 9. Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 1. JULI 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 1. JULI 2010 Postens Billettservice www.billettservice.no Sjå: www.vanylvsfestivalen.no SYNSTE MØRE TORSDAG 1. JULI 2010 1 TORSDAG 1 JULI 2010 NR 25 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Enkel å bygge Denne brua skulle vere ei grei

Detaljer

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Regional utvikling ved tusenårsskiftet

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. DESEMBER 2009. Coop Syvde best i landet

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. DESEMBER 2009. Coop Syvde best i landet SYNSTE MØRE TORSDAG 10. DESEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 10 DESEMBER 2009 NR 46 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Treng fleire Vanylven kommune lyser no ut 15 stillingar,

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

Velkommen til Vestlandets Fellesstand

Velkommen til Vestlandets Fellesstand 1 Velkommen til Vestlandets Fellesstand Aqua Nor 2007 Denne standen er ei vidareføring av samarbeidet som starta i 2001 med Hordaland fylke og Bergen kommune. I år, som i 2005, er alle dei fire Vestlandsfylka

Detaljer

Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug.

Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Næringsav sa i Askvoll Nr. 4 25 juni 2015 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Krabbefestivalen Sauene lokka Peder heim... s. 4 Frå topp til tå........ s. 8 Ein amerikansk

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer