Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene på havbunnen ved bunnramme N og O, Gullfaks i juni 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene på havbunnen ved bunnramme N og O, Gullfaks i juni 2003"

Transkript

1 Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene på havbunnen ved bunnramme N og O, Gullfaks i juni 23 UNIFOB AS SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING (SAM) Høyteknologisenteret i Bergen, 52 Bergen Telefon: Telefaks: Bergen, april 24

2 Forord I mai 23 fikk UNIFOB AS Seksjon for anvendt miljøforskning, i oppdrag av Statoil ASA å foreta en grunnlagsundersøkelse ved de planlagte bunnrammene O, D, og N ved Gullfaks (kontrakt nr.: ). Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøforholdene ved bunnrammene før disse utbygges og settes i drift. Høsten 23 ble det klart at D-rammen ikke ville bli utbygget i denne omgang. Med bakgrunn i dette ble det besluttet ikke å opparbeide prøvene som var innsamlet ved D-rammen. Prøveinnsamlingen ble gjennomført fra M/S Highland Eagle 3. og 4. juni 23. Tidligere på samme tokt var det allerede gjennomført prøveinnsamling i Region II på norsk sokkel i Nordsjøen. Prøveinnsamling og rapportering er utført ved Seksjon for anvendt miljøforskning i Bergen. AnalyCen AS i Moss har utført de kjemiske analysene, og Rogalandsforskning i Stavanger har stått for opparbeiding, identifisering og rapportering av de biologiske dataene. Prosjektansvaret har lagt hos Seksjon for anvendt miljøforskning. Bergen, torsdag 1. april 24 Seksjon for anvendt miljøforskning Per Johannessen Direktør Side 2 av 146

3 Feltarbeid Linda Berge (AnalyCen), Helge Botnen (SAM), Kristen-Olai Fjeldstad (SAM), Erling Heggøy (SAM), Gisle Vassenden (SAM) og Rikke Wallum (AnalyCen). Sortering av biologiske prøver Ingunn W. Jolma, Fahira Komenjasevic, Gro Larsen, Ivar Møgedal, Tone E. Nilsen og Tom Sømme (Rogalandsforskning) Artsidentifisering Veslemøy Eriksen og Øystein Stokland (Annelida, Echinodermata og Varia), Anne Helene S. Tandberg (Crustacea) og Per Bie Wikander (Mollusca) Analyser oljehydrokarboner Hanne Sofie Boysen, Karen Halling, Anders Hansen, Lene Holm Madsen Harder, Anni Vangsgaard Jensen, Charlotte Michelsen, Kristina Bolbro Nielsen og Niels Weibel (AnalyCen, Fredericia, Danmark). Metall analyser Linda Berge, Nils-Axel Flack, Bjørn Tore Kildahl, Sverre Koren, Roger Kristensen, Anna Kubberød, Ann-Rita Pedersen og Rikke Wallum (AnalyCen, Moss, Norway). Fysiske analyser Helge Grønning (SAM). Databearbeiding Helge Botnen (SAM), Veslemøy Eriksen (RF), Erling Heggøy (SAM), Per-Otto Johansen (SAM), Øyvind F. Tvedten (RF) og Gisle Vassenden (SAM). Rapportering Helge Botnen (SAM), Veslemøy Eriksen (RF) (bunndyr - bunnramme N), Erling Heggøy (SAM), Per Johannessen (SAM), Per-Otto Johansen (SAM), Øyvind F. Tvedten (RF) (bunndyr - bunnramme O) og Gisle Vassenden (SAM). Forsidefoto Rikke Wallum Prosjekt nr.: Vi vil også takke mannskapet på M/S Highland Eagle. Side 3 av 146

4 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAGSRAPPORT... 5 SUMMARY REPORT HOVEDRAPPORT SAMMENDRAG INNLEDNING MATERIALE OG METODER Innsamlingsområdet Innsamlingsprogram Prøvebehandling i felt Fysisk beskrivelse av sedimentet Farge Kornstørrelse Måling av totalt organisk materiale (TOM) Kjemisk karakterisering av sedimentet Grense for signifikant kontaminering (LSC, Limit of Significant Contamination) Biologiske analyser Sammenhengen mellom miljøvariabler og bunndyrsdata BioEnv Beregning av estimert påvirket område Kvalitetssikring Lagring av prøver RESULTATER Fysisk karakterisering av sedimentet Bunnramme N Bunnramme O LSC Sedimentets innhold av tungmetall Bunnramme N Bunnramme O Sedimentets innhold av oljehydrokarboner Bunnramme N Bunnramme O Bunnfauna Bunnramme N Bunnramme O BioEnv Bunnramme N Bunnramme O Beregnet påvirket område N-rammen O-rammen KONKLUSJON LITTERATURLISTE VEDLEGGSDEL TOKTRAPPORT Side 4 av 146

5 SAMMENDRAGSRAPPORT Grunnlagsundersøkelse ved O og N ramme, Gullfaks, 23 Sammendrag UNIFOB AS, Seksjon for anvendt miljøforskning, fikk i mai 23 i oppdrag av Statoil ASA å foreta en grunnlagsundersøkelse ved de planlagte bunnrammene O, N og D ved Gullfaks (kontrakt nr.: ). Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøforholdene på stedet før utbygging. Da det høsten 23 ble klart at D-rammen ikke vil bli utbygget, ble materialet fra dette stedet ikke videre opparbeidet. Materialet fra de to andre rammene vil være referansemateriale med hensyn på fremtidige miljøundersøkelser ved de aktuelle bunnrammene. Prøveinnsamlingen ble gjennomført fra M/S Higland Eagle fra 3. til 4. juni 23. På samme tokt var det allerede gjennomført prøveinnsamling i Region II mellom 58 og 6 N på norsk sokkel i Nordsjøen. Ved Gullfaks ble det i alt samlet 14 grabbprøver fordelt på 1 ordinære stasjoner ved O-rammen og 8 ordinære stasjoner ved N-rammen. Dessuten ble det samlet prøver fra en felles referansestasjon (GFSAT). Prøvetakingsforholdene ved Gullfaks var generelt vanskelige på grunn av mye stein i sedimentet. Mange prøver ble forkastet og på flere stasjoner var det ikke mulig innenfor akseptable tidsrammer å få tatt alle de planlagte prøvene. Det ble tatt prøver til analyse av kornstørrelsesfordeling, totalt organisk materiale (TOM), tungmetaller (Cu, Cr, Zn, Ba, Pb Cd og Hg), oljehydrokarboner (THC, PAH, NPD og dekaliner) og til bunnfauna analyse. Vertikal fordeling av tungmetall, THC, PAH, NPD og dekaliner i sedimentet ble undersøkt på noen utvalgte stasjoner. Resultatene av de fysiske, kjemiske og de biologiske analysene viste at sjøbunnen ved begge rammene var forholdsvis ensartet med hensyn på farge, lukt og sedimentets fysiske sammensetning. Sedimentet bestod for det meste av sand og stein. Det var generelt lave konsentrasjoner av TOM (,77 %-1,79 %), tungmetaller (Cu:,6-2,2 mg/kg, Cr: 5,1-7,4 mg/kg, Zn: 6,3-1,6 mg/kg, Ba: mg/kg, Pb: 3,3-5, mg/kg, Cd: <,3-,3 mg/kg og Hg:,7-,11 mg/kg) og oljehydrokarboner (THC: 1,8-21,8 mg/kg, PAH:,3-,14 mg/kg, NPD:,12-,18 mg/kg og dekaliner,145-,31 mg/kg). På samtlige stasjoner var det en naturlig variert bunnfauna inklusive arter som er følsomme overfor forstyrrelse og forurensning. Resultatene fra undersøkelsen er et godt utgangspunkt for fremtidige undersøkelser og sammenlikninger. Innsamlingen ble gjennomført av forskere og ansatte ved Seksjon for anvendt miljøforskning (SAM), og AnalyCen. De kjemiske analysene ble utført av AnalyCen, mens prøvene med bunndyr ble opparbeidet og rapportert av Rogalandsforskning. Undersøkelsen ble ledet av Seksjon for anvendt miljøforskning. Sammendragsrapport Side 5 av146

6 Feltarbeid, materiale og metoder Prøveinnsamlingen ved Gullfaks ble gjennomført fra M/S Highland Eagle i perioden 3. til 4. juni 23. Totalt ble det tatt 14 grabbprøver fordelt på 18 ordinære stasjoner, 8 rundt N- rammen og 1 rundt O-rammen, samt prøver fra en referansestasjon (GEFSAT) nordøst for N- og O- rammene. Prøvestasjonene var plassert i et aksekors (Figur 1) hvor aksene var plassert langs og på tvers av den dominerende strømretningen. Prøvestasjonene ble lokalisert ved hjelp av satelittnavigator (GPS) og fartøyet ble holdt i posisjon ved hjelp av dynamisk posisjonering (DP). Vanndypet på stasjonene ble målt ved hjelp av fartøyets ekkolodd. Tabell 1. Stasjonsopplysninger fra Gullfaks. UTM sone 31 ED5 koordinater, vanndyp fra skipets ekkolodd. Stasjonene betegnes med bokstav- og tallkode. Stasjon Distanse (m) grader ( o ) Ø N Dyp (m) N N N N N N N N N-Ramme O O O O O O O O O O O-Ramme GFSAT Sammendragsrapport Side 6 av146

7 GFSAT O Ramme N Ramme Figur 1. Stasjonskart på Gullfaks som viser stasjonenes plassering i forhold til hverandre og stasjonens plassering i forhold til feltsentrene (X). Posisjonene er gitt i UTM ED5 sone 31 koordinater. Fra hver av de ordinære stasjonene ble det tatt 3 sedimentprøver til analyse av tungmetall og olje- hydrokarboner, en blandprøve til bestemmelse av kornfordeling og 5 prøver til bunndyrsundersøkelse. I tillegg ble det fra to stasjoner foretatt seksjonering av prøver for å undersøke vertikal forekomst av THC, PAH, NPD og dekaliner og tungmetall i snitt fra -1 cm, 1-3 cm og 3-6 cm dyp av sedimentet. Fra referansestasjonene (GFSAT) ble det tatt 5 prøver til analyse av tungmetall og THC, og av disse ble en seksjonert for å undersøke dybde fordeling av tungmetaller, THC, PAH og NPD i sedimentet. Til bunndyrsundersøkelse ble det samlet 1 prøver. På alle stasjoner ble lukt, farge eller andre visuelle karakterer beskrevet. Alle prøvene ble samlet med en langarmet van Veen grabb med justerbare vekter og åpning på,1 m². Prøvene som ble benyttet til kjemiske analyser (THC, PAH, NPD, dekaliner, TOM og tungmetall), ble tatt fra toppen (-1 cm) av bunnprøven. De seksjonerte prøvene ble tatt med en plexiglass corer på stasjonene N2 og O3 og på referansestasjonen GEFSAT. Etter innpakking og merking, ble prøvene frosset i medbrakt frys ved 2 C. Først når opparbeidingen tok til i laboratoriet ble prøvene tint. Prøvene til kornfordelingsanalysene ble tatt med skje fra prøvens overflate og ned til ca. 5 cm dyp. Også disse prøvene ble oppbevart frosset, inntil videre opparbeiding i laboratoriet på land. Sammendragsrapport Side 7 av146

8 De biologiske prøvene ble samlet ved å tømme grabben på et arbeidsbord hvor innholdet ble vasket ned i et ristarrangement bestående av først en grovrist med 5 mm runde hull, og deretter en finrist med 1 mm runde hull. Ristene ble grundig rengjort mellom hver prøve. Materialet som ble holdt tilbake på ristene (prøven), ble samlet med skje og lagt i plastbokser. Deretter ble prøven tilsatt borax og 4 % formalin, og satt i en plastpose med merkelapp. Plastboksene ble samlet i transportkasser, og stod i disse inntil opparbeidingen av prøvene startet i laboratoriet på land. Resultater Sedimentbeskrivelse Sedimentet inneholdt sand og en del stein (Tabell 2). Fargen på sedimentet var oliven-grå (5Y-4/2) på alle stasjonene inklusive referansestasjonen (GFSAT). Alle prøvene luktet friskt og så reine ut. Tungmetaller Det ble ikke funnet konsentrasjoner av tungmetall over LSC i den øvre centimeteren av sedimentet (Tabell 2). I de seksjonerte prøvene var konsentrasjonen av barium over LSC i 1-3 cm sjiktet på O3. Oljehydrokarboner Innholdet av THC var over LSC på O1. De seksjonerte prøvene viste en liten reduksjon av THC nedover i sedimentet på N- og O- rammen, mens det var en liten økning på referansestasjonen. Høyest konsentrasjon av PAH ble målt i det øverste sjiktet på N2 og det nederste sjiktet på O1. Konsentrasjonen av NPD endret seg ikke i vesentlig grad med dypbden på sedimentet. Dekalinene økte nedover i sedimentet på den seksjonerte stasjonen i N-rammen og var over LSC i de to nederste sjiktene. På den seksjonerte stasjonen i O-rammen var alle sjiktene over LSC. Innholdet av dekaliner på GFSAT var under LSC og endret seg ikke nedover i sedimentet. Sammendragsrapport Side 8 av146

9 Tabell 2. Oversikt over resultater fra undersøkelsen ved Gullfaks i 23. Minimumsverdier og maksimumsverdier, gjennomsnitt og standardavvik (sd) for stasjonene på N-rammen og O- rammen og de tre parallellene fra referansestasjonen GFSAT. Metaller og oljehydrokarboner er oppgitt i mg/kg tørt sediment. De biologiske resultatene på referansestasjonen er basert på gjennomsnittet fra prøve 1-5 og 5-1. LSC er utregnet fra referansestasjonen N-ramme O-ramme GFSAT Snitt ± sd. min - max Snitt ± sd. min - max Snitt ± sd. min - max LSC TOM% 1,2±,14 1,77-1,21 1 1,5±,2 2 1,18-1,79 2 1,82* Grus % 1,63±1,57 1,7-33,68 1 6,61±8,59 2,2-22,5 2 26,76* Sand % 84,82±1, ,2-96,8 1 86,98±8,68 2 7,46-94, 2 67,55* Pelitt % 4,55±,68 1 3,85-5,75 1 6,41±1,2 2 4,64-7,75 2 5,69* Median (Φ) 1,55±,26 1 1,14-1,96 1 1,7±,33 2,95-2,3 2,54* Cu,9 ±,2,6-1,2 1,3 ±,4 1, - 2,2 1,1±,4,7-1,7 2,9 Cr 5,9 ±,6 5,1-7,1 6,5 ±,6 5,8-7,4 8,±1,5 5,4-9,2 1,4 Zn 7,1 ±,5 6,3-7,8 8,8 ± 1,3 6,8-1,6 1,9±2,1 7,9-13,4 14,6 Ba 148 ± ± ± Pb 3,7 ±,3 3,4-4,3 4,1 ±,6 3,3-5, 5,2±1,1 3,7-6,6 8,7 Cd <,3 <,3 -,3 <,3 <,3 <,3 <,3-,4,65 Hg,1±,3,8-,15,16 THC 13,2 ± 2,6 1,9-18,6 15,9 ± 3,1 1,8-21,8 17,3±4,3 13,8-24,6 19, PAH,18±,5,14-,3,35 NPD,15±,3,12-,18,18 Dekaliner,215±,71,145-,31,27 Individer 597± ± ± Arter 93± ± ± Diversitet H' 512±,36 4,65-5,79 5,27±,41 4,25-5,66,75±,12,66-,83 Jevnhet J,79±,8,68-,9,8±,8,62-,92 4,92±,78 4,37-5,47 Es1 43± ± ± * Bare en prøve. 1 8 prøver. 2 1 prøver. Biologi Resultatene fra biologianalysene fra N-rammen, viser en naturlig bunnfauna for denne typen sediment, og artssammensetningen tyder ikke på at området er utsatt for kontaminering. Selv om referansestasjonen skiller seg noe ut fra de andre stasjonene i analysene, er likheten til de ordinære stasjonene på bunnramme N tilfredsstillende til at GFSAT bør opprettholdes som referansestasjon i videre undersøkelser. Resultatene fra faunaanalysene fra O-rammen, viser at det var mange arter i prøvene og at det var flest individer av juvenile (unge) pigghuder. Det var mange arter som var tilstede med få individ og/eller i bare et fåtall av prøvene. Heterogeniteten i faunaen gjenspeiler også vanskelig bunn for grabbprøvetakning. Prøvene fra referansestasjonen var rimelig lik de ved bunnramme O og stasjonen kan brukes videre som referanse. Det ble ikke funnet forskjeller mellom stasjoner som kunne forklares med avstand til senteret for bunnrammen og en eventuell forurensningsgradient. Sammendragsrapport Side 9 av146

10 Kontaminert sediment og påvirket bunnfauna. Av de kjemiske parametrene som ble målt, var det bare THC som var over LSC på en stasjon ved O-rammen (Figur 2). Ved N-rammen ble det ikke funnet noen kontaminering av THC (Tabell 3). Det ble ikke beregnet et areal for O-rammen da den stasjonen som var kontaminert var den som er lengst borte fra senteret av rammen (Figur 2) GFSAT THC E O O9 O8 O1 O O6 O7 O3 O4 O Figur 2. Det ble bare funnet THC verdier over LSC ved en stasjon ved O-rammen. Stasjoner som ikke var kontaminert er markert med små grå sirkler. Påvirkede stasjoner er markert med store sorte sirkler. Plassering av senteret til de to rammene er markert med X. ED5-UTM sone 31 koordinater. Tabell 3. Estimert kontaminert område ved N- og O-rammen beregnet ut fra stasjoner med verdier over LSC for THC, barium, andre metall og faunaforstyrrelser. N-rammen NV SØ SV 23 NV NØ SØ SV 23 m m m km 2 O-rammen m m m m km 2 THC, THC i.e i.e Ba, Ba, Andre metall, Andre metall, Fauna, Fauna, Konklusjon Sjøbunnen ved de to bunnrammene N og O ved Gullfaks, var ensartet og uten tydelig tegn til forurensning eller påvirkning. Bortsett fra gjennomsnittet av -1 cm sjiktene hvor konsentrasjonene av THC var over LSC på O1 og dekalinene på N2, synes variasjoner i de fysiske, kjemiske og biologiske resultatene og gjenspeile den naturlig variasjon over feltet. Dataene som er fremkommet er et godt utgangspunkt for seinere undersøkelser og sammenlikninger. Sammendragsrapport Side 1 av146

11 SUMMARY REPORT Grunnlagsundersøkelse ved O og N ramme, Gullfaks, 23 Summary Seksjon for anvendt miljøforskning was in Mai 23 commissioned by Statoil ASA (Order no.: ) to carry out a baseline study at the three satellites O, N and D at Gullfaks, in order to describe the environmental conditions before development and operation of marine oil installations at that field. In autumn 23 it was decided not to develop the D satellite and the samples were not analysed. The biological and chemical content in the samples will be used as a reference for prospective environmental investigations in this area. The sampling was accomplished from M/V Highland Eagle during 3-4. June 23. At the same cruise there had already bin collected samples from Region II from 58 to 6 N in the North Sea. At Gullfaks totally 14 grab samples were taken from 18 ordinary sites, 8 at N and 1 at the O satellites. There were also taken 15 samples from the reference site GFSAT. It was difficult to get samples of satisfied quality cause of stones in the sediment, and many samples were rejected. Samples were taken for biological- (fauna), chemical- (metals and oil components) and geology- (TOM and grain size) analyses. At two ordinary sites and at the reference site, additional sectioned samples were taken for chemical analyses. The results detect no major differences between the two satellites. The sediments contain sand and stones with low concentrations of TOM (1,79 %-,77 %), heavy metals (Cu:,6-2,2 mg/kg, Cr: 5,1-7,4 mg/kg, Zn: 6,3-1,6 mg/kg, Ba: mg/kg, Pb: 3,3-5, mg/kg, Cd: <,3-,3 mg/kg and Hg:,7-,11 mg/kg) and oil components (THC: 1,8-21,8 mg/kg, PAH:,3-,14 mg/kg, NPD:,12-,18 mg/kg and decalins 1,7-,215 mg/kg). No fauna disturbance was found. The investigation was carried out by personnel from Seksjon for anvendt miljøforskning, AnalyCen and Rogalandsforskning. The investigation was directed by Seksjon for anvendt miljøforskning. Summary report Page 11 av 146

12 Field work, material and methods The sampling was accomplished from M/V Highland Eagle during 3-4. June 23. In all 14 grab samples were taken from 18 ordinary, 8 at N and 1 at the O satellites. There were also taken 15 samples form the reference site GFSAT. Sampling sites were placed in two transects, one across and one along the main current (Figure 1). Precise localisation of the sampling sites was done by satellite navigator (GPS) and the vessel was held in position by dynamic positioning (DP). The water depth at the sites was measured by the echo sounder of the vessel. Table 1. Site information from Gullfaks: UTM zone 31 ED5 coordinates, water depth from ships echo sounder. The sites are denoted by letter- and number-code, direction and distance from the centre. Site Distance Direction Depth E N (m) (degr.) (m) N N N N N N N N N-Ramme O O O O O O O O O O O-Ramme GFSAT Summary report Page 12 av 146

13 GFSAT O Satellite N Satellite Figure 1. The map shows the location of the sites relative to each other (closed circles) and relative to the exploratory wells (x). ED5-UTM zone 31 coordinates are given in Table 1. Three sediment samples were taken at each site for analysis of heavy metals and THC. One composite sample was taken for determination of grain size distribution and five samples were taken for examination of the benthic fauna. In addition, samples were taken from one site from etch of the two satellites to examine the vertical distribution of THC, PAH, NPD, decalins and heavy metals from the sections: -1 cm, 1-3 cm and 3-6 cm depth of the sediment. Five samples were taken at the reference site for analysis of metals and THC, PAH and NPD. One of these samples were sectioned and analysed for metals, THC, PAH and NPD in the sediment. Ten samples were taken for examination of the benthic fauna at the reference site. Smell, colour and other visual characters of the sediment were described at each site. All the samples were collected using a.1 m 2 van Veen grab with long arms. The sediment samples that were used for chemical analysis (THC, PAH, NPD, TOM and heavy metals) were taken in the upper section (-1 cm) of the sediment. The sectioned samples were taken using a plexi-corer. The samples were labelled, wrapped up and kept in a freezer at 2 o C. The samples were kept frozen until they were analysed in the laboratory. The samples for grain size analysis were taken from the upper 5 cm of the sediment using a spoon. These samples were also kept frozen until further processing in the laboratory onshore. The biological samples were collected by emptying the grab onto a desk where the content was washed into a sieve with 5 mm circular holes and then into a sieve with 1 mm circular Summary report Page 13 av 146

14 holes. The sieves were thoroughly washed between each sample. The material which was retained by the sieves was gathered with a spoon and put into plastic containers. Four percent formalin and borax were added to the samples. The plastic containers were labelled and put into plastic bags and kept in transport boxes until examination in the laboratory onshore. Results Description of sediment The sediment consisted of sand and stones and had an olive grey colour (5Y-4/2) at all the sites included the reference site (GFSAT). The sediment samples were clean and had a fresh smell. Heavy metals The concentrations of heavy metals were generally low at the two satellites in 23 and the measured metal concentrations were all within the LSC (limit of significant contamination) (Table 1). Oil hydrocarbons The average measured content of THC in the upper layer of the sediment was above LSC at O1. The sectioned samples show a small decrease in the concentrations of THC downwards in the sediment at the two satellites, while there was a small increase downward in the sediment at the reference site GFSAT. Highest contains of PAH were found in the upper layer at N2 and the lower layer at O1. De contains of decalins increased downwards in the sediment, and was above LSC at the two lower sections at N2 and all three sections at O1. Biology The biological material did not indicate any pollution at the two satellites N and O. A natural, species rich bottom fauna was found at all sites. Summary report Page 14 av 146

15 Table 2. Synopsis of the results from the investigation in 23. Minimum values, maximum values, average and standard deviation (SD) at the two satellites N and O and the reference site GFSTA. LSC calculated from the reference site from Metals and oil hydrocarbons are given for each unit of weight dry sediment. The "biological" results at the reference site are based upon the average from sample 1-5 and 5-1. N-satellite O-satellite GFSAT Average ± sd. min - max Average ± sd. min - max Average ± sd. min - max LSC TOM% 1,2±,14 1,77-1,21 1 1,5±,2 2 1,18-1,79 2 1,82* Gravel % 1,63±1,57 1,7-33,68 1 6,61±8,59 2,2-22,5 2 26,76* Sand % 84,82±1, ,2-96,8 1 86,98±8,68 2 7,46-94, 2 67,55* Pelite % 4,55±,68 1 3,85-5,75 1 6,41±1,2 2 4,64-7,75 2 5,69* Median (Φ) 1,55±,26 1 1,14-1,96 1 1,7±,33 2,95-2,3 2,54* Cu,9 ±,2,6-1,2 1,3 ±,4 1, - 2,2 1,1±,4,7-1,7 2,9 Cr 5,9 ±,6 5,1-7,1 6,5 ±,6 5,8-7,4 8,±1,5 5,4-9,2 1,4 Zn 7,1 ±,5 6,3-7,8 8,8 ± 1,3 6,8-1,6 1,9±2,1 7,9-13,4 14,6 Ba 148 ± ± ± Pb 3,7 ±,3 3,4-4,3 4,1 ±,6 3,3-5, 5,2±1,1 3,7-6,6 8,7 Cd <,3 <,3 -,3 <,3 <,3 <,3 <,3-,4,65 Hg,1±,3,8-,15,16 THC 13,2 ± 2,6 1,9-18,6 15,9 ± 3,1 1,8-21,8 17,3±4,3 13,8-24,6 19, PAH,18±,5,14-,3,35 NPD,15±,3,12-,18,18 Decalins,215±,71,145-,31,27 No.individuals 597± ± ± No. taxa 93± ± ± Diversity (H ) 512±,36 4,65-5,79 5,27±,41 4,25-5,66,75±,12,66-,83 Eveness (J),79±,8,68-,9,8±,8,62-,92 4,92±,78 4,37-5,47 Es1 43± ± ± * One saple. 1 8 samples. 2 1 samples. Summary report Page 15 av 146

16 Contaminate sediment and fauna disturbance. Only THC was above LSC at one location at the O- satellite (Figure 2). At the N- satellite there were not found any contamination by THC (Table 3). There was not calculated an area at the O- satellite GFSAT THC E O O9 O8 O1 O O6 O7 O3 O4 O Figure 2. THC contamination of the sediment at the O-satellite in 23. Table 3. Estimated distance and contaminated area of: THC, barium, other metals and fauna disturbance at the N- and O-satellite. N-satellite NW SE SW 23 NW NE SE SW 23 m m m km 2 O-Satellite m m m m km 2 THC, THC n.e n.e Ba, Ba, Other metals, Other metals, Fauna, Fauna, n.e.: Not estimated Conclusion The seabed at the two satellites N and O was homogenous and without any sign of influence or pollution. Except for the THC values at O1 and the decalins at N2, the variations in physical, chemical and biological results from the two satellites are considered as natural. The data collected during this survey is a good basis for prospective surveys and comparisons. Summary report Page 16 av 146

17 HOVEDRAPPORT 1 Sammendrag UNIFOB AS, Seksjon for anvendt miljøforskning, fikk i mai 23 i oppdrag av Statoil ASA å foreta en grunnlagsundersøkelse ved de planlagte bunnrammene O, N og D ved Gullfaks (kontrakt nr.: ). Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøforholdene på stedet før utbygging. Da det høsten 23 ble klart at D-rammen ikke vil bli utbygget, ble materialet fra dette stedet ikke videre opparbeidet. Materialet fra de to andre rammene vil være referansemateriale med hensyn på fremtidige miljøundersøkelser ved de aktuelle bunnrammene. Prøveinnsamlingen ble gjennomført fra M/S Higland Eagle fra 3. til 4. juni 23. På samme tokt var det allerede gjennomført prøveinnsamling i Region II mellom 58 og 6 N på norsk sokkel i Nordsjøen. Ved Gullfaks ble det i alt samlet 14 grabbprøver fordelt på 1 ordinære stasjoner ved O-rammen og 8 ordinære stasjoner ved N-rammen. Dessuten ble det samlet prøver fra en felles referansestasjon (GFSAT). Prøvetakingsforholdene ved Gullfaks var generelt vanskelige på grunn av mye stein i sedimentet. Mange prøver ble forkastet og på flere stasjoner var det ikke mulig innenfor akseptable tidsrammer å få tatt alle de planlagte prøvene. Det ble tatt prøver til analyse av kornstørrelsesfordeling, totalt organisk materiale (TOM), tungmetaller (Cu, Cr, Zn, Ba, Pb Cd og Hg), oljehydrokarboner (THC, PAH, NPD og dekaliner) og til bunnfauna analyse. Vertikal fordeling av tungmetall, THC, PAH, NPD og dekaliner i sedimentet ble undersøkt på noen utvalgte stasjoner. Resultatene av de fysiske, kjemiske og de biologiske analysene viste at sjøbunnen ved begge rammene var forholdsvis ensartet med hensyn på farge, lukt og sedimentets fysiske sammensetning. Sedimentet bestod for det meste av sand og stein. Det var generelt lave konsentrasjoner av TOM (1,79 %-,77 %), tungmetaller (Cu:,6-2,2 mg/kg, Cr: 5,1-7,4 mg/kg, Zn: 6,3-1,6 mg/kg, Ba: mg/kg, Pb: 3,3-5, mg/kg, Cd: <,3-,3 mg/kg og Hg:,7-,11 mg/kg) og oljehydrokarboner (THC: 1,8-21,8 mg/kg, PAH:,3-,14 mg/kg, NPD:,12-,18 mg/kg og dekaliner,145-,31 mg/kg). På samtlige stasjoner var det en naturlig variert bunnfauna inklusive arter som er følsomme overfor forstyrrelse og forurensning. Resultatene fra undersøkelsen er et godt utgangspunkt for fremtidige undersøkelser og sammenlikninger. Innsamlingen ble gjennomført av forskere og ansatte ved Seksjon for anvendt miljøforskning (SAM), og AnalyCen. De kjemiske analysene ble utført av AnalyCen, mens prøvene med bunndyr ble opparbeidet og rapportert av Rogalandsforskning. Undersøkelsen ble ledet av Seksjon for anvendt miljøforskning. Hovedrapport Side 17 av 146

18 2 Innledning I mai 23 ga Statoil ASA UNIFOB AS, Seksjon for anvendt miljøforskning, i oppdrag å utføre en grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene ved de planlagte N-, O- og D-rammene ved Gullfaks (bestilling nr.: ). Undersøkelsen ble utført i henhold til Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (Aktivitetforskriften) Vedlegg 1 Krav til miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Da det ble besluttet ikke å bygge ut D-rammen i denne omgang har heller ikke prøvene blitt opparbeidet, og videre omtale av D-rammen er ikke tatt med i rapporten. Området ved de aktuelle bunnrammene er tidligere ikke undersøkt. Undersøkelsesområdet ligger i blokk 34/1, om lag 145 km vest av Sognefjorden (Figur 2.1). På Gullfaksfeltet er det gjennomført regelmessige miljøundersøkelser siden midten på 8- tallet. Først rundt Gullfaks A og siden rundt alle 3 plattformene. Grunnlagsundersøkelsen for fase 1 på Gullfaks satellitter ble gjennomført som en del av den regionale undersøkelsen på Tampen i Grunnlagsundersøkelsen for fase 2 ble gjennomført i 1999, som en del av Tampenundersøkelsen det året. I 22 ble det også gjennomført en regionsundersøkelse i Tampenområdet. Hovedtrekkene i undersøkelsen for Gullfaks og Gullfaks satellitter var en reduksjon i THC-nivået på de stasjoner med størst kontaminering, men en økning i det området som var biologisk forstyrret og kontaminert med THC og tungmetaller. For Gullfaks satellitter har dette en klar sammenheng med en spredning av boreaktivitetene til alle bunnrammene. Valg av referanseverdi og endring i beregning av laveste kontamineringsgrense, kan også ha noe å si for utregning av kontaminert og påvirket areal. I Tabell 2.1 er alle arealene oppgitt i km 2. Tabell 2.1. Kontaminerte og biologisk forstyrret områder (i km 2 ) på Gullfaks. Felt Faunagruppe B Faunagruppe C Lett forstyrret Forstyrret THC Olefin Ba Øvrige metaller Gullfaks ABC 1999,27,86 n.a 4,5,99 Gullfaks ABC 22,34,7 1,45 n.a 3,5 1,6 Gullfaks sat. 1999,34,86,2,8,7 Gullfaks sat. 22,94,56 1,1,7 3,,67 Erfaringene fra Gullfaks satellitter har vist at kontaminering og faunaforstyrrelse er størst på aksene med og mot hovedstrømsretningen. I de andre retningene har det ikke blitt påvist biologisk påvirkning eller økning i THC-innholdet på 5 m stasjonene. Denne informasjonen ble benyttet ved oppsettet av innsamlingsprogrammet for 23. Den planlagte N-rammen ligger nær J-rammen (Figur 3.1) hvor det tidliggere er boret flere produksjonsbrønner, og nær den planlagte O-rammen er det tidligere boret to letebrønner. Hovedrapport Side 18 av 146

19 Figur 2.1. Plasseringen av Gullfaks i forhold til kysten og omkringliggende felt. 3 Materiale og metoder 3.1 Innsamlingsområdet I innsamlingsområdet varierte vanndypet mellom 135 og 139 m. Sjøbunnen bestod av sand og grus og en del steiner som gjorde det vanskelig å få prøver av tilfredsstillende kvalitet. Det ble derfor besluttet å forlate en stasjon etter fem bomhugg. Det skulle vært tatt fem prøver til biologi, men på O3 fikk en bare en prøve, på O4 fikk en to og på N1 og N5 fikk en tre prøver. Også i tidligere undersøkelser ved Gullfaks har det vært svært vanskelig å få tilfredsstillende prøver. Prøvestasjonene var plassert i et aksekors hvor aksene var plassert langs og på tvers av den dominerende strømretningen (Figur 3.1). Stasjonene langs 45 - aksen for bunnramme N ble ikke undersøkt da den går mot en rørledning og to eldre bunnrammer J og I (se Figur 3.1). Avstanden mellom O- og N-rammen er i underkant av 3 m. Hovedrapport Side 19 av 146

20 GFC 6784 Bunnramme D GFB 6782 GFA GFK GFSAT GFD 6774 GFLM GFG Bunnramme O GFJ Bunnramme N GFI GFH GFSAT O Ramme N Ramme Figur 3.1. Stasjonskart over området ved Gullfaksfeltet (øverst). Detaljkart som viser plassering av de undersøkte stasjonen i 23 (nederst). ED5-UTM sone 31 koordinater. Hovedrapport Side 2 av 146

21 3.2 Innsamlingsprogram Grunnlagsundersøkelse ved O og N ramme, Gullfaks, 23 Prøveinnsamlingen ble foretatt fra M/S Highland Eagle. Prøvestasjonene ble lokalisert ved hjelp av satelittnavigator (GPS) og fartøyet ble holdt i posisjon ved hjelp av dynamisk posisjonering (DP). Vanndypet på stasjonene ble målt ved hjelp av fartøyets ekkolodd. Prøvene ble samlet ved hjelp av en,1 m² van Veen grabb med lange armer og justerbar vekt. I alt var det planlagt å samle prøver fra 3 stasjoner (inklusiv D-rammen). Totalt ble 14 grabbprøver opparbeidet fordelt på 18 ordinære stasjoner, 8 rundt N-rammen og 1 rundt O- rammen, samt prøver fra en referansestasjon (GEFSAT) nordøst for N- og O-rammene (Figur 3.1). Fra hver av de ordinære stasjonene ble det tatt 3 sedimentprøver til analyse av tungmetall og oljehydrokarboner, 1 prøve til bestemmelse av kornfordeling, og 5 prøver til bunndyrsundersøkelse. I tillegg ble det fra en stasjon nedstrøms fra hver av de to rammene foretatt seksjonering av prøver for å undersøke forekomsten av THC, PAH, NPD, dekaliner og tungmetall i snitt fra -1 cm, 1-3 cm og 3-6 cm dyp av sedimentet. Fra referansestasjonen ble det tatt 5 prøver til analyse av tungmetall og THC, PAH, NPD og dekaliner, og av disse ble 1 seksjonert for å undersøke dybdefordeling av metaller, THC, PAH, NPD og dekaliner i sedimentet. Til bunndyrsundersøkelse ble det samlet 1 prøver. 3.3 Prøvebehandling i felt Sedimentprøvene ble tatt med en van Veen grabb med en åpning på,1 m 2 og et volum på 23 liter. Toppen av van Veen grabben kan åpnes, slik at en får fri tilgang til overflaten av bunnprøven. Prøver ble godkjent dersom de kom opp i tett grabb, og det var klaring mellom toppen av prøven og lokket til grabben. Prøvene som ble benyttet til kjemiske analyser (THC, PAH, NPD, dekaliner og tungmetall), ble tatt fra toppen (-1 cm) av bunnprøven. I tillegg ble det tatt sedimentprøver fra 1-3 cm og 3-6 cm dyp med en plexiglass corer. De seksjonerte prøvene ble tatt fra stasjonene N2, O3 og GFSAT. Etter innpakking og merking, ble prøvene frosset i medbrakt frys ved 2 C. Først når opparbeidingen tok til i laboratoriet ble prøvene tint. Prøvene til kornfordelingsanalysene og TOM ble tatt med skje fra prøvens overflate og ned til ca. 5 cm dyp. Også disse prøvene ble oppbevart frosset, inntil videre opparbeiding i laboratoriet på land. De biologiske prøvene ble samlet ved å tømme grabben på et arbeidsbord hvor innholdet ble vasket ned i et ristarrangement bestående av først en grovrist med 5 mm runde hull, og deretter en finrist med 1 mm runde hull (Hovgaard 1973). Ristene ble grundig rengjort mellom hver prøve. Materialet (prøven) som ble holdt tilbake på ristene, ble samlet med skje og lagt i plastbokser. Deretter ble prøven tilsatt borax og 4 % formalin, og satt i en plastpose med merkelapp. Plastboksene ble samlet i transportkasser, og stod i disse inntil opparbeidingen av prøvene startet i laboratoriet på land. Relevante opplysninger om hver enkelt prøve ble fortløpende ført i toktjournalen (se rapportens vedleggsdel). Hovedrapport Side 21 av 146

22 3.4 Fysisk beskrivelse av sedimentet Farge Grunnlagsundersøkelse ved O og N ramme, Gullfaks, 23 Litt sediment ble tatt ut av grabben og fargen på sedimentet ble sammenlignet med fargekart i Munsell Soil Colour Chart System (Munsell Colour, Maryland, USA). Sedimentfargen ble gjengitt med koder i følge fargekartet. I tillegg ble fargen beskrevet med ord og det ble notert andre forhold ved sedimentet som f.eks. svarte flekker, stein og skjell. Det henvises til rapport fra toktet for flere detaljer (se rapportens vedleggsdel) Kornstørrelse Partikkelfordelingen ble bestemt i laboratoriet ved at prøven ble tint, løst i vann og siktet gjennom en,63 mm sikt. Partiklene som var større enn,63 mm, ble tørrsiktet på Endecott trådsikter. Trådsiktene hadde kvadratiske hull på 16mm (φ=-4), 8mm (φ=-3), 4mm (φ=-2), 2mm (φ=-1), 1mm (φ=),,5mm (φ=1),,25mm (φ=2),,125mm (φ=3) og,63mm (φ=4) (Buchanan 1984). Målingene ble utført ved Seksjon for anvendt miljøforskning. Sedimentets kornfordeling er presentert i kurveform og tabeller. Partikkelstørrelsen er plottet langs den horisontale aksen, og den prosentvise vektandel (kumulativt) langs den vertikale aksen. I tillegg ble median diameter, «sorting», «skewness» og «kurtosis» (Tabell 3.1), beregnet etter formlene i Buchanan (1984) og Folk & Ward (1957). Partikkeldiameter: x = Φ-verdi (Φ=-log 2 x) Median partikkel diameter: Md Φ = Φ5. Dvs. Φ verdien (kornstørrelsen) ved 5% punktet på de kumulative kornfordelingskurven. Φ(16) + Φ(5) + Φ(84) Gjennomsnittlig diameter M z = 3 «Sorting» (standardavvik): SD Φ= Φ(84) Φ(16) Φ(95) Φ(5) + 4 6,6 Φ(84) + Φ(16) 2MdΦ «Skewness»: Sk Φ= 2( Φ(84) Φ(16)) Φ(95) + Φ(5) 2MdΦ + 2( Φ(95) Φ(5)) Φ(95) Φ(5) «Kurtosis»: K Φ= 2.44( Φ(75) Φ(25)) Dataanalyse og figurer er utført ved hjelp av regnearket Excel og makroer som er laget ved Institutt for fiskeri og marinbiologi og Seksjon for anvendt miljøforskning, samt dataprogrammet GradiStat versjon 4.1 (Blott & Pye 21). Hovedrapport Side 22 av 146

23 Tabell 3.1. Siktstørrelse som er brukt ved kornstørrelsesfordeling. Forklaring og tolkning av resultatene fra de matematiske analysene av kornstørrelsen, basert på Buchanan (1984). Sikt-størrelse (mm) Phi klasse Forklaring Standardavvik (grad av sortering) Indeks verdi Forklaring 16-4 Grus <,35 Svært godt sortert 8-3,25 -,5 Godt sortert 4-2,5 -,71 Moderat godt sortert 2-1,7-1, Moderat sortert 1 Meget grov sand 1, - 2, Dårlig sortert,5 1 Grov sand 2, - 4, Svært dårlig sortert,25 2 Medium sand >4, Ekstremt dårlig sortert,125 3 Fin sand,63 4 Meget fin sand <,63 >4 Silt + leire Pipette analyse Coulter counter Skjevhet (Skewness) Spredning (Kurtosis) Indeks verdi Forklaring Indeks verdi Forklaring +1, til +,3 Meget skjev mot finkornet <,67 Meget platykuritisk +,3 til +,1 Skjev mot finkornet,67 -,9 Platykuritisk (flat-toppet) +,1 til -,1 Symmetrisk,9-1,11 Mesokuritisk (nærmest normal) -,1 til -,3 Skjev mot grovkornet 1,11-1,5 Leptokuritisk (overdreven toppet) -,3 til -1, Meget skjev mot grovkornet 1,5-3, Meget leptokuritisk >3, Ekstremt leptokuritisk Måling av totalt organisk materiale (TOM) Om lag 2-3 gram av sedimentet fra -1 cm laget ble tørket ved 15 C i ca 2 timer og veid før brenning ved 55 C i 1 time. Totalt organisk materiale (TOM) ble målt som vekttapet (oppgitt i vektprosent) av prøven etter forbrenning Kjemisk karakterisering av sedimentet Metode for bestemmelse av metaller Prøvene ble først tørket og siktet. Innholdet av metaller ble bestemt ved Induktivt Koplet Plasma Atom Emisjons Spektrometri (ICP-AES), bortsett fra kvikksølv som ble bestemt med Kald Damp Atom Absorbsjons Spectrometri (CVAAS). Prosedyre Sediment prøvene ble tørket ved 15 C for prøver der kvikksølv ikke skulle bestemmes og 4 C for prøver der kvikksølv skal bestemmes. Prøvene ble så siktet gjennom en,5 mm sikt. Fraksjonen <,5 mm ble oppsluttet i mikrobølgeovn med salpetersyre i følge NS477 med modifikasjonen at mikrobølgeovn ble brukt. For total oppsluttingen ble prøvene tørket ved 15 C. De ble så siktet gjennom en 2 mm sikt. Fraksjonen <2 mm ble oppsluttet med flusssyre og kongevann etter artikkelen til Loring og Rantala (1992). Hovedrapport Side 23 av 146

24 Oppslutting med salpetersyre Grunnlagsundersøkelse ved O og N ramme, Gullfaks, 23 Oppsluttingen ble gjort i mikrobølgeovn. 1g prøve ble veid inn i en teflon beholder, 4 ml salpetersyre og 1 ml hydrogen peroksid ble tilsatt. Prøvene ble så varmet i mikrobølgeovnen. Etter oppsluttingen ble prøvene filtrert og fortynnet til 5 ml. Oppslutting med flussyre/kongevann Oppsluttingen ble gjort i mikrobølgeovn.,2 g prøve ble veid inn i en teflon beholder. 1mL kongevann og 6 ml flussyre ble tilsatt. Prøvene ble så varmet i mikrobølgeovnen. 2,8 g H 3 BO 3 ble veid inn i et polypropylen rør og 2 ml vann ble tilsatt. Innholdet i teflon beholderen ble overført til polypropylen røret og ristet for å fullføre oppsluttingen. Prøven ble så fortynnet til 5 ml med H 2 O. Bestemmelse av metaller ved ICP-AES Metallene bortsett fra kvikksølv ble analysert med en Varian Liberty Series II ICP-AES. De analytiske betingelsene er i Tabell 3.2. Til prøvene oppsluttet med salpetersyre ble det brukt en konsentrisk glassforstøver og et syklon spraykammer i glass. Til prøvene oppsluttet med flussyre og kongevann ble det brukt en Burgener T22 forstøver sammen med et syklon spraykammer i glass. Tabell 3.2. ICP-AES analytiske betingelser Metall Bølgelengde Effekt (kw) Peak tracking Bakgrunnskorreksjon window (nm) Ba 233,527 1,2,4 Polynomial plotted background Cd 228,82 1,2,15 Polynomial plotted background Cr 267,716 1,2,4 Polynomial plotted background Cu 324,754 1,2,4 Polynomial plotted background Pb 22,353 1,2,27 Polynomial plotted background Zn 213,856 1,2,27 Polynomial plotted background Al 396,152 1,2,8 Polynomial plotted background Li 67,784 1,2,8 Polynomial plotted background Bestemmelse av kvikksølv med CVAAS Kvikksølv ble bestemt med et Cetac M6-A instrument. I instrumentet ble kvikksølvet i løsningen redusert med tinnklorid SnCl 2 til den elementære formen Hg. Elementært kvikksølv er flyktig og blir separert fra løsningen i en gass væske separator ved hjelp av en argon bæregass. Absorbsjonen ved 254 nm ble målt for å bestemme konsentrasjonen av kvikksølv. Referanse materialer PACS-2 Marine Sediment (National Research Council of Canada) og CRM15-5 metals on sediment (Resource Technology Corporation) ble brukt som referansematerialer. Hovedrapport Side 24 av 146

25 Prinsipp for olje hydrokarbon analyse Innholdet av petroleumshydrokarboner ble bestemt ved GC/FID analyse av ekstraktene oppnådd som beskrevet i Intergovernmental Oceanographic Commission, Manuals & Guides no 11, UNESCO Petroleumshydrokarbonene ble isolert fra sedimentet ved forsåpning med kaliumhydroksid i metanol i to timer, fulgt av ekstraksjon med pentan. Pentanfasen dampes inn ved å bruke Rotavapor, og blir deretter renset ved fast-fase-ekstraksjon. Petroleumshydrokarbon komponentene ble eluert fra fast-fase-kolonnen med pentan etterfulgt av diklormetan. Ekstraktet ble redusert ved å benytte en varmeblokk og analysert ved gasskromatografi med flammeionisasjonsdetektor (GC/FID). Analyse av PAH-er og dekaliner ble utført ved gasskromatografi med masseselektiv deteksjon med Single Ion Monitoring (GC/MS SIM). Prosedyre Sedimentet ble homogenisert ved røring og deretter sentrifugert ved 23 rpm i 5 minutter for å fjerne vann. Mengde tørt stoff i den sentrifugerte prøven ble bestemt ved å veie en liten del (ca. 1 g) av prøven før og etter tørking ved 15 C i 16 timer. Soxtec ekstraksjon Forsåpningen ble utført ved å bruke et Soxtec-system ved 15 C, utstyrt med glasskopper og cellulosefilter. For å redusere bakgrunnsnivået av hydrokarboner i blankprøven, ble de tomme cellulosefiltrene kokt i 1 time i metanol før bruk. Omtrent 2 g av prøven ble plassert i cellulosefilteret og kokt i 1 time (i kokeposisjon) i 5 ml av en løsning av kaliumhydroksid i metanol (3 g/l). Før koking ble 1, ml av en blanding av internstandarder tilsatt til ekstraksjonskoppene. Filteret ble løftet opp i skylleposisjon i 1 time, mens reflukserende metanol ekstraherte hydrokarboner fra prøven. For hver 2. prøve ble referanseprøver av HDF 2 (baseolje i "drilling fluid" for THC og dekaliner) og HS-4B (Havne marint sediment referanse materiale; for PAH og NPD) ekstrahert, renset og analysert etter samme metode for å måle nøyaktigheten av metoden. Pentanekstraksjon Metanolekstraktet ble samlet i en Duranflaske. Etter kjøling ble 25 ml av pentan tilsatt og flasken ble ristet i 1 minutter. Pentanfasen ble separert fra metanolfasen og samlet opp i en konisk flaske. 25 ml ekstra pentan ble tilsatt til metanolfasen, ristet, separert og tilsatt den første pentanfasen. Pentan ble dampet inn til 1 ml ved å benytte en rotavapor med vannbad ved 3 C. Fast fase opprensing Den siste opprensingen ble utført ved å benytte 2 mg florisil fast fase kolonner. Kolonnene ble kondisjonert før bruk. Prøven ble tilsatt i kolonnen og deretter eluert med 2x2 ml pentan og 2 ml diklormetan. Eluatet ble dampet inn til tørrhet ved å benytte en varmeblokk ved 4 C. Resten ble løst i 1 ml diklormetan og analysert ved GC/FID (THC) og GC/MS-SIM (PAH, NPD og dekaliner). Hovedrapport Side 25 av 146

26 Kvantifisering av komponenter THC Grunnlagsundersøkelse ved O og N ramme, Gullfaks, 23 Innholdet av THC ble kvantifisert i nc12-nc35 kokepunktområde ved å benytte eksterne og interne standarder. De eksterne standardene var en løsning av n-alkaner i diklormetan (5 mg/l av hver komponent, Restek # 57257). Denne eksterne standarden ble også benyttet til å etablere retensjonstidsvinduet. De interne standardene (brombenzen, o-terphenyl og squalen; alle 5 mg/l) ble tilsatt til prøven før koking og de eksterne standarder. Den gjennomsnittlige THC-verdien fra blankprøvene ble trukket fra før den siste kvantifiseringen av THC-innholdet av prøven. Betingelsene til GC/FID systemet er vist i Tabell 3.3. Før de oppnådde resultatene ble rapportert, ble det utført en sammenligning av metoder med et annet erfarent laboratorium. Her ble det funnet at metoden som ble benyttet resulterte i høyere THC-konsentrasjon. Dette ble funnet å være en konsekvens av en divergens i SPE ekstraksjonsprosedyren. SPE renseprosedyren brukt på sedimentprøvene fører til eluering av høytkokende phytosterolkomponenter. Disse Phytosterolene stammer fra naturlig forekommende hydrokarboner og er ikke en petroleumskomponent. Dette ble verifisert ved GC-MS analyser. Derfor ble det utført et antall eksperimenter for å rapportere resultater som kan sammenlignes med tidligere rapporterte analyser. Disse eksperimentene viste at når ekstraktene ble renset igjen, men denne gang ved bare å benytte pentan for elueringen på SPE-kolonnene, hadde disse høytkokende phytosterolkomponentene forsvunnet fra ekstraktet. Videre ble det funnet at like resultater ble oppnådd ved enten å utføre en ekstra SPE-rensing eller hvis toppene som resulterte fra phytosterolkomponentene ble trukket fra i beregningene. Derfor har bidraget fra de høytkokende phytosterolene blitt trukket fra alle de rapporterte resultatene. Tabell 3.3. GC/FID betingelser GC system Hewlett-Packard 589 Series II Gas Chromatograf med split/splitless injektor, flamme ionisasionsdetektor Column Agilent DB-5, lengde: 25 m, ID:,2 mm, film:,33 µm Injektor temperatur 29 C Detektor temperatur 3 C Temperatur program 35 C (3 min) - 15 C/min C (9,5 min) Bære gass H 2, 1,4 ml/min Injeksjon 1 µl, splitless Dekaliner Dekalinkomponentene ble analysert ved GC-MS SIM (single ion monitoring) og molekylvekten ble benyttet for å velge target ioner (se Tabell 3.5). Detaljer om utstyret og betingelsene som ble benyttet under analysen er listet opp i Tabell 3.4. Hovedrapport Side 26 av 146

27 Tabell 3.4. GC/MS betingelser Grunnlagsundersøkelse ved O og N ramme, Gullfaks, 23 GC system Agilent Technologies 689N Network GC System MS Agilent 5973 Network Mass Selektive Detektor Kolonne Agilent DB-5ms, lengde: 3 m, ID:,25 mm, film:,25 µm Injektor temperatur 3 C Temperatur program 8 C (2 min) - 25 C/min - 15 C ( min) - 1 C/min - 25 C (o min) - 25 C/min 3 C (5 min) Bæregass He, 1, ml/min Injeksjon 1 µl, splitless, purge flow: 4 ml/min in 1 min Dekalinsubstansene ble kvantifisert ved å benytte en C5-decaline komponent (1,1,4,4,6- Pentametyldekalin) fra Chiron (Chiron, , Batch No 2928). Denne C5- dekalinstandarden ble benyttet for kvantifisering av alle analyserte dekalin-komponenter, siden det ikke var mulig å få tak i representative C6 til C8 dekalin standarder. Dermed var det ikke mulig å bestemme responsfaktorer for de forskjellige dekalin-klustere. Integreringen av dekalin-"klustere" ble utført i et retensjonstidvindu etablert fra referanseoljer (bl.a HDF 2). For å sjekke utførelsen av analysen, ble en HDF kontrollprøve analysert for hver 2. prøve. Denne kontrollprøven fulgte alle trinn i prosedyren. I tillegg ble en løsning av HDF olje analysert. De følgende Dekalin-"klustere" ble analysert (Tabell 3.5); Tabell 3.5. Analyserte Dekaline-"klustere" Forbindelse/"kluster" Target ion m/z Korresponderende intern standard C5-dekalin 28 Squalane/ O-terphenyl C6-dekalin 222 Squalane/ O-terphenyl C7-dekalin 236 Squalane/ O-terphenyl C8-dekalin 25 Squalane/ O-terphenyl O-terphenyl 23 Squalane 183 PAH og NPD PAH/NPD-analysene ble utført ved GC/MS som opererte i SIM (single ion monitoring) funksjon. Betingelsene til GC/MS-systemet er vist i Tabell 3.6. Hovedrapport Side 27 av 146

28 Tabell 3.6. GC/MS betingelser Grunnlagsundersøkelse ved O og N ramme, Gullfaks, 23 GC system Agilent Technologies 689N Network GC System MS Agilent 5973 Network Masse Selektiv Detektor Kolonne Agilent DB-5ms, length: 3 m, ID:,25 mm, film:,25 µm Injektor temperatur 3 C Temperatur program 6 C (2 min) - 12 C/min - 3 C (8 min) Bæregass He, 1, ml/min Injeksjon 1 µl, splitless, purge flow: 4 ml/min in 1 min Mengdene av PAH-er og NPD-er ble kvantifisert ved å benytte interne deuterium-standarder og kalibreringskurver laget fra 3 nivåer av standarder som inneholder 16 EPA PAH-er og utvalgte NPD-er. De interne standardene ble tilsatt prøven før koking og til de eksterne standardene. De 16 standard EPA PAH-er var PAH-"coctail" ampuller fra Ehrensdoerfer (29525 PAH Mix25) og Chemservice (PP-HC6JM). En NPD "coctail" som inneholder 1 forbindelse som representerer hver av NPD-"klusterne" ble kjøpt fra Chiron (NPD Cocktail 3, S-446). NPD-forbindelsene i cocktailen var: Dibenzotiofen, 4-metyldibenzotiofen, 2,8- dimetyldibenzotiofen, 2,4,7-trimetyldibenzotiofen, naftalen, 2-metylnaftalen, 2,3- dimetyaftalen, 2,3,6-trimetylnaftalen, fenantren, 2-metylfenantren, 1,6-dimetylfenantren og 1,2,8-trimetylfenantren. Tabell 3.7 viser target ion, qualifier ion og den korresponderende internstandard for hver PAH-forbindelse og NPD-"cluster". Før den siste kvantifiseringen ble utført ble den korresponderende middelverdien av konsentrasjonen av blank prøver trukket fra. Hovedrapport Side 28 av 146

Grunnlagsundersøkelser ved Gjøa, Vega, Troll O2, Hild, Tune sør og Ragnarrock i 2007 Kontraktsnummer: 5408614

Grunnlagsundersøkelser ved Gjøa, Vega, Troll O2, Hild, Tune sør og Ragnarrock i 2007 Kontraktsnummer: 5408614 Grunnlagsundersøkelser ved Gjøa, Vega, Troll O2, Hild, Tune sør og Ragnarrock i 27 Kontraktsnummer: 548614 UNIFOB AS Seksjon for anvendt miljøforskning Høyteknologisenteret i Bergen Thormøhlensgate 49

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO Hvordan har variabiliteten i analysene utviklet seg over tid? Sampling oppsett V X sd 100 17 grabber + 3 referanse/regionale stasjoner Avstander

Detaljer

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Sammendragsrapport

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Sammendragsrapport Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Sammendragsrapport UNI RESEARCH AS Seksjon for anvendt miljøforskning-marin Høyteknologisenteret i Bergen Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Telefon:

Detaljer

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region II i 2006

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region II i 2006 Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region II i 2006 Kontraktsnummer: 4501108894 Sammendragsrapport UNIFOB AS Seksjon for anvendt miljøforskning Høyteknologisenteret i Bergen Thormøhlensgate 49 5006

Detaljer

Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene ved Fram Vest i 2002

Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene ved Fram Vest i 2002 Veslemøy Eriksen, Øyvind Tvedten og Stig Westerlund Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene ved Fram Vest i 2002 Rapport RF 2003/083 Prosjektnummer: 7151663 Prosjektets tittel: Troll Sleipner grunnlagsundersøkelse

Detaljer

Sedimentovervåking og grunnlagsundersøkelser 2013

Sedimentovervåking og grunnlagsundersøkelser 2013 Sedimentovervåking og grunnlagsundersøkelser 2013 Norskehavet - Grunnlagsundersøkelser Region 9 - Overvåking og grunnlagsundersøkelser Region 10 - Grunnlagsundersøkelser Sam Arne Nøland 21.okt. 2014 1

Detaljer

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 ENDRING NR. 1 TIL RAPPORT: Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 UNI RESEARCH AS Seksjon for anvendt miljøforskning-marin Høyteknologisenteret

Detaljer

TEKNISK RAPPORT NORSKE SHELL AS GRUNNLAGSUNDERSØKELSE ROGN SØR 2001 RAPPORT NR. 2002-0030 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT NORSKE SHELL AS GRUNNLAGSUNDERSØKELSE ROGN SØR 2001 RAPPORT NR. 2002-0030 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS NORSKE SHELL AS GRUNNLAGSUNDERSØKELSE ROGN SØR 2001 RAPPORT NR. 2002-0030 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2002-03-18 59000384 Godkjent av: Organisasjonsenhet:

Detaljer

Overvåking Ormen Lange og grunnlagsundersøkelse Aasta Hansteen

Overvåking Ormen Lange og grunnlagsundersøkelse Aasta Hansteen OIL & GAS Overvåking Ormen Lange og grunnlagsundersøkelse Aasta Hansteen Erfaringer fra prøvetaking med VAMS Sam Arne Nøland og Øyvind Fjukmoen 1 SAFER, SMARTER, GREENER Tokt Grunnlagsundersøkelse Aasta

Detaljer

Miljøovervåking Region VI Haltenbanken 2006

Miljøovervåking Region VI Haltenbanken 2006 Miljøovervåking Region VI Haltenbanken 2006 Forum Region VI - Haltenbanken felt + 4 grunnlagsundersøkelser Tokt fra 5. til 28. juni Felt Norne Åsgard Heidrun Draugen Garn West

Detaljer

Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen

Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak NOTAT Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen Utført av Akvaplan-niva AS for faggruppen for Nordsjøen 20.05.2010 TA-nummer: 2658/2010

Detaljer

Sedimentovervåkingen 2007

Sedimentovervåkingen 2007 Sedimentovervåkingen 2007 s evaluering Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA FORUM 22.10.2008 1 Omfang Region III (Troll, Oseberg) Region IX (Barentshavet sør) Grunnlagsundersøkelser

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke Generell in Brønnbane navn Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde Felt Funn 35/11-4 R EXPLORATION APPRAISAL P&A lenke NORTH SEA FRAM 35/11-4 FRAM Brønn navn 35/11-4 Seismisk lokalisering

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

SAMMENDRAG / SUMMARY STATOIL - NORSK HYDRO REGION IX - FINNMARK 2000 SAMMENDRAGSRAPPORT/ ENGLISH SUMMARY RAPPORT NR REVISJON NR.

SAMMENDRAG / SUMMARY STATOIL - NORSK HYDRO REGION IX - FINNMARK 2000 SAMMENDRAGSRAPPORT/ ENGLISH SUMMARY RAPPORT NR REVISJON NR. STATOIL - NORSK HYDRO REGION IX - FINNMARK 2000 SAMMENDRAGSRAPPORT/ ENGLISH SUMMARY RAPPORT NR. 2001-0375 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2001-03-20 59000213

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelser i Region II 2012

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelser i Region II 2012 Rapport Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelser i Region II 2012 Statoil Petroleum AS Talisman Energy Norge AS ExxonMobil Exploration & Production Norway AS Marathon Oil Norge AS Det norske oljeselskap

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Grunnlagsundersøkelse på Snøhvit og Område C i Barentshavet, 2003 Akvaplan-niva rapport APN-411.2785-1 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03 00 Faks +47 77 75 03 01 Rapporttittel /Report title Grunnlagsundersøkelse

Detaljer

Miljøovervåking Region 2 i 2015

Miljøovervåking Region 2 i 2015 OIL & GAS Miljøovervåking Region 2 i 2015 FORUM 18.10 2016 Sam Arne Nøland 1 SAFER, SMARTER, GREENER Region 2 Felt Operatør Type Sleipner Vest Statoil Oppfølgende Sleipner Øst Statoil Oppfølgende Sleipner

Detaljer

OIL & GAS. Hyme og Morvin Sediment og visuell overvåking. 12 October Ungraded. 12 October 2016 SAFER, SMARTER, GREENER

OIL & GAS. Hyme og Morvin Sediment og visuell overvåking. 12 October Ungraded. 12 October 2016 SAFER, SMARTER, GREENER OIL & GAS Hyme og Morvin 2015 Sediment og visuell overvåking 1 SAFER, SMARTER, GREENER Program visuelt Hyme og Morvin har forekomster av koraller Potensiell fare for ødeleggelse av koraller ved grabbing

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE 2000 HALTENBANKEN REGION VI

MILJØUNDERSØKELSE 2000 HALTENBANKEN REGION VI 2000 HALTENBANKEN REGION VI STATOIL/NORSK HYDRO/SHELL HOVEDRAPPORT RAPPORT NR. 2001-0376 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2001-03-20 59000213 Godkjent av: Organisasjonsenhet:

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO SAMMENDRAGSRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI - HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR DET NORSKE VERITAS

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO SAMMENDRAGSRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI - HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR DET NORSKE VERITAS STATOIL/SHELL/HYDRO MILJØOVERVÅKING REGION VI - HALTENBANKEN 2003 SAMMENDRAGSRAPPORT RAPPORT NR. 2004-0316 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS SAMMENDRAGSRAPPORT Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.:

Detaljer

Miljøundersøkelser på dypt vann i Gulf of Guinea

Miljøundersøkelser på dypt vann i Gulf of Guinea Miljøundersøkelser på dypt vann i Gulf of Guinea Bjørn Serigstad Havforskningsinstituttet/CDCF & Fiskerifaglig Forum Oslo 13-14 mai 2013 R/V Dr Fridtjof Nansen Regional approaches in the Nansen Programme

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke Generell informasjon Brønnbane navn Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde 6508/1-1 A EXPLORATION WILDCAT P&A lenke NORWEGIAN SEA Brønn navn 6508/1-1 Seismisk lokalisering ST9203- INNLIN

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO SAMMENDRAG Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag av SFT og representerer en statistisk vurdering av usikkerheten til kjemiske analyser

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 2006.

Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 2006. Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 26. Sammendragsrapport Rapport til Rapport no.: 27-529 Rev 1, 28 mars 27 Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Miljøundersøkelse i Region IV, 25 Akvaplan-niva rapport APN-411.3353 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 3 Fax +47 77 75 3 1 www.akvaplan.com Rapporttittel /Report title Miljøundersøkelse i Region IV,

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Forum for Offshore Miljøovervåkning 2004 Sedimentovervåking Hvor går veien videre? OLF s koordineringsgruppe for miljøovervåkning

Forum for Offshore Miljøovervåkning 2004 Sedimentovervåking Hvor går veien videre? OLF s koordineringsgruppe for miljøovervåkning Forum for Offshore Miljøovervåkning 2004 Sedimentovervåking Hvor går veien videre? OLF s koordineringsgruppe for miljøovervåkning Fleksibilitet ved valg av stasjonsnett Dagens stasjonsnett er basert på

Detaljer

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen Bergen 1. oktober 2009 MOM-B undersøkelse ved Trommo september 2009 Erling Heggøy Varaldsøy Trommo SEKSJON FOR

Detaljer

SAMMENDRAGSRAPPORT STATOIL - HYDRO - SHELL MILJØUNDERSØKELSE REGION VI HALTENBANKEN 2000 RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

SAMMENDRAGSRAPPORT STATOIL - HYDRO - SHELL MILJØUNDERSØKELSE REGION VI HALTENBANKEN 2000 RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS STATOIL - HYDRO - SHELL MILJØUNDERSØKELSE REGION VI HALTENBANKEN 2000 RAPPORT NR. 2001-0378 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2001-03-19 59000213 Godkjent av:

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

Miljøundersøkelse i Region VI, Environmental Survey in Region VI, 2015.

Miljøundersøkelse i Region VI, Environmental Survey in Region VI, 2015. Miljøundersøkelse i Region VI, 215. Environmental Survey in Region VI, 215. Sammendragsrapport Summary report Akvaplan-niva AS Rapport: 734-4 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Miljøovervåking Region III 2010 SAMMENDRAGSRAPPORT. FOR Statoil Petroleum AS

DET NORSKE VERITAS. Miljøovervåking Region III 2010 SAMMENDRAGSRAPPORT. FOR Statoil Petroleum AS Miljøovervåking Region III 2010 SAMMENDRAGSRAPPORT FOR Rapportnr. 2011-0262 / DNV Referansenr.: 12O31ER-12 Rev.01, 2011-02-25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 STATUS FOR REGION III... 2 3 FELTARBEID...

Detaljer

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite -

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - Statusrapport 2011 Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - mars/april 2011 Bente M. Nilsen, Sylvia Frantzen, Amund Måge og Kåre Julshamn Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Detaljer

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Terje Thorsnes, NGU og Hanne Hodnesdal, SKSD Disposisjon Hvor kartla vi i 21? Hvem har vært involvert? Nordland VI fra dyphav til fjæra Miljøstatus for

Detaljer

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen Bergen 12. mai 2010 MOM-B undersøkelse ved Trommo April 2010 Amir E. Y. Amin og Per-Otto Johansen Varaldsøy Trommo

Detaljer

Presentasjon av SERPENT prosjektet med resultater fra 2006 &2007. Forum for offshore miljøovervåking 2007

Presentasjon av SERPENT prosjektet med resultater fra 2006 &2007. Forum for offshore miljøovervåking 2007 Presentasjon av SERPENT prosjektet med resultater fra 2006 &2007 Forum for offshore miljøovervåking 2007 2 SERPENT: Scientific & Environmental Rov Partnership using Existing industrial Technology Samarbeidsprosjekt

Detaljer

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 05.11.2012 MOM B-undersøkelse ved Koløy i Fitjar kommune Oktober 2012 Trond Einar Isaksen Tone Vassdal Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 08.12.2014 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune Oktober 2014 Torben Lode Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

Retningslinjer for innleggelse av data i MOD

Retningslinjer for innleggelse av data i MOD Retningslinjer for innleggelse av data i MOD Dette notatet er utarbeidet av Det Norske Veritas (DNV) for Klima og forurensningstilsynet (Klif) for å belyse og forklare importrutinene og dataformatene til

Detaljer

Lokalitet: Fjordprakken

Lokalitet: Fjordprakken HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Fjordprakken Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 30.10.2009 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Sedimentovervåking Martin Linge 2015

Sedimentovervåking Martin Linge 2015 OIL & GAS Sedimentovervåking Martin Linge 2015 Forum 18.10.2016 Sam Arne Nøland 1 SAFER, SMARTER, GREENER Martin Linge Martin Linge er et felt under utbygging i blokk 29/6, tett opp til britisk sektor

Detaljer

Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006:

Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006: Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006: Rapport til Rapport no.: 2007-0539 Rev 1, 27 mars 2007. Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006 for P.O.BOKS 2560 3901 PORSGRUNN NORWAY DET NORSKE VERITAS

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Energy Rapport Grunnlagsundersøkelser i Region IX og X - Barentshavet, 2008. SAMMENDRAGSRAPPORT/ ENGLISH SUMMARY

DET NORSKE VERITAS. Energy Rapport Grunnlagsundersøkelser i Region IX og X - Barentshavet, 2008. SAMMENDRAGSRAPPORT/ ENGLISH SUMMARY Energy Rapport Grunnlagsundersøkelser i Region IX og X - Barentshavet, 2008. SAMMENDRAGSRAPPORT/ ENGLISH SUMMARY StatoilHydro Petroleum AS/ Eni Norge AS/ Lundin Norway AS Rapportnr. 2009-0467/DNV Referansenr.:

Detaljer

Historisk spredning fra sjødeponi i Repparfjorden og muligheter for å ta ut mer metall fra nye avgangsmasser

Historisk spredning fra sjødeponi i Repparfjorden og muligheter for å ta ut mer metall fra nye avgangsmasser Historisk spredning fra sjødeponi i Repparfjorden og muligheter for å ta ut mer metall fra nye avgangsmasser Kristine B. Pedersen kbo@akvaplan.niva.no Finansiering: NFR og ENI Norge AS Repparfjorden historisk

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO HOVEDRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR. 2004-0218 REVISJON NR.

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO HOVEDRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR. 2004-0218 REVISJON NR. STATOIL/SHELL/HYDRO MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 HOVEDRAPPORT RAPPORT NR. 2004-0218 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2004-03-25 CONNO63502365 Godkjent

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Bekreftelse på utført resipientundersøkelse ved Kvithylla, samt foreløpige resultater

Bekreftelse på utført resipientundersøkelse ved Kvithylla, samt foreløpige resultater Kontoradresse: Strandaveien, Lauvsnes Postadresse: Lauvsneshaugen 7, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 909 43 493 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport: B-undersøkelse, Ersvikneset2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: 77 75 03 00,

Detaljer

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF Toril Røe Utvik Einar Lystad Rapportering av utslipp Rapporteringsfrist 1. mars Felles tall for Klif, OD og OLF Viser statistikk for: Produsert olje, kondensat

Detaljer

Sammendragsrapport: Miljøovervåkning av olje- og gassfelt i Region IV i 2014

Sammendragsrapport: Miljøovervåkning av olje- og gassfelt i Region IV i 2014 Sammendragsrapport: Miljøovervåkning av olje- og gassfelt i Region IV i 2014 Miljø SAM-Marin Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1. Innledning... 4 2. Materiale og metoder... 5 3. Omtale av feltene...

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Environmental Baseline Survey Ormen Lange 2004. Grunnlagsundersøkelse - Ormen Lange 2004

Environmental Baseline Survey Ormen Lange 2004. Grunnlagsundersøkelse - Ormen Lange 2004 Environmental Baseline Survey Ormen Lange 2004 Grunnlagsundersøkelse - Ormen Lange 2004 Summary Report / Sammendragsrapport Report for Norsk Hydro / Rapport for Norsk Hydro Report no.: 2005 0510 / Rapport

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon. Brønnbane navn 31/5-6 EXPLORATION. Pressemelding Faktakart i nytt vindu.

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon. Brønnbane navn 31/5-6 EXPLORATION. Pressemelding Faktakart i nytt vindu. Generell informasjon Brønnbane navn 31/5-6 Type Formål Status Pressemelding Faktakart i nytt vindu Hovedområde EXPLORATION WILDCAT P&A lenke lenke NORTH SEA Brønn navn 31/5-6 Seismisk lokalisering Boret

Detaljer

Miljøundersøkelse Region I, 2011.

Miljøundersøkelse Region I, 2011. Miljøundersøkelse Region I, 211. HOVEDRAPPORT Akvaplan-niva AS Rapport: 5339.2 ver-2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke 34/10-1 GULLFAKS. Brønn navn 34/10-9

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke 34/10-1 GULLFAKS. Brønn navn 34/10-9 Generell informasjon Brønnbane navn Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde Felt Funn 34/10-9 R EXPLORATION APPRAISAL P&A lenke NORTH SEA GULLFAKS Brønn navn 34/10-9 34/10-1 GULLFAKS Seismisk

Detaljer

SINTEF. OC2017 A Restricted. Rapport. Forurensningsprøver fra Heines fyr. Forfatter Kjersti Almås. Foto fra Wikipedia.

SINTEF. OC2017 A Restricted. Rapport. Forurensningsprøver fra Heines fyr. Forfatter Kjersti Almås. Foto fra Wikipedia. SINTEF OC2017 A-228 - Restricted Rapport Forurensningsprøver fra Heines fyr Forfatter Kjersti Almås Foto fra Wikipedia SINTEF Ocean AS 2017-11-22 SINTEF SINTEF Ocean AS Postadresse: Postboks 4762 Torgard

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon. Side 1 av 5. Utskriftstidspunkt: :09

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon. Side 1 av 5. Utskriftstidspunkt: :09 Generell informasjon Side 1 av 5 Side 2 av 5 Brønnbane navn 6507/7-9 Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde Felt Funn EXPLORATION APPRAISAL P&A lenke NORWEGIAN SEA HEIDRUN Brønn navn 6507/7-9

Detaljer

THC og alifater er olje olje. Eirik Aas, Sivilingeniør Miljøkjemi

THC og alifater er olje olje. Eirik Aas, Sivilingeniør Miljøkjemi THC og alifater er olje olje Eirik Aas, Sivilingeniør Miljøkjemi 17.15 17.45 www.eurofins.com Eurofins 41 land 400 laboratorier 30 000 ansatte 2 Eurofins i Norge 3 selskaper ca. 200 ansatte 11 laboratorier

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

Rapport 2008. Rapport vedrørende Kvikksølvinnhold i. brosme, blåskjell og kongesnegl fanget. ved Skjervøyskjæret ved vraket av. lasteskipet Orizaba

Rapport 2008. Rapport vedrørende Kvikksølvinnhold i. brosme, blåskjell og kongesnegl fanget. ved Skjervøyskjæret ved vraket av. lasteskipet Orizaba Rapport 2008 Rapport vedrørende Kvikksølvinnhold i brosme, blåskjell og kongesnegl fanget ved Skjervøyskjæret ved vraket av lasteskipet Orizaba Kåre Julshamn og Sylvia Frantzen Nasjonalt institutt for

Detaljer

Lokalitet: Storskogøya

Lokalitet: Storskogøya HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Storskogøya Tilstand 1 Maks produksjon Dato: 06.12.10 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Miljøundersøkelse på Ormen Lange i Region V, 2012.

Miljøundersøkelse på Ormen Lange i Region V, 2012. Miljøundersøkelse på Ormen Lange i Region V, 2012. Hovedrapport Sammendragsrapporter Akvaplan-niva AS Rapport: 5785-02 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

Miljøundersøkelse i Region VI, Haltenbanken, Environmental Survey in Region VI, Haltenbanken 2009.

Miljøundersøkelse i Region VI, Haltenbanken, Environmental Survey in Region VI, Haltenbanken 2009. Miljøundersøkelse i Region VI, Haltenbanken, 29. Environmental Survey in Region VI, Haltenbanken 29. Sammendragsrapport Summary report Akvaplan-niva AS Rapport: 4664-3 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning

Detaljer

Radioaktivitet i produsert vann

Radioaktivitet i produsert vann Radioaktivitet i produsert vann Nullutslippsmålet og OSPAR Helsfyr, 22.10.2014 www.nrpa.no Statens strålevern Statens strålevern er et direktorat under helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet,

Detaljer

Sedimentovervåkingen 2008

Sedimentovervåkingen 2008 Sedimentovervåkingen 2008 Forum 2009 1 Program Region I, Ekofisk Region IV Tampen Region IX og X Barentshavet o Grunnlagsundersøkelser Loshavn (Region I) Forum 2009 2 Region I Uklart om det er SFT 99:01

Detaljer

Polluted sediments in Bjørvika the submerged tunnel project

Polluted sediments in Bjørvika the submerged tunnel project Polluted sediments in Bjørvika the submerged tunnel project Aud Helland Dr.scient Marine geology aud.helland@ramboll.no 2 Contents Pollution history The submerged tunnel project Pollution in the tunnel

Detaljer

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016)

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Hilde Alida Hammer Tidligere masterstudent i miljøkjemi

Detaljer

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 47-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 03.12.2013 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Torben Lode

Detaljer

Miljøundersøkelse i Region I, Environmental Survey in Region I, 2011.

Miljøundersøkelse i Region I, Environmental Survey in Region I, 2011. Miljøundersøkelse i Region I, 211. Environmental Survey in Region I, 211. Sammendragsrapport Summary report Akvaplan-niva AS Rapport: 5339.3 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

Bekreftelse på utført C-undersøkelse ved lokalitet Brakstadsundet

Bekreftelse på utført C-undersøkelse ved lokalitet Brakstadsundet Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org. Nr.: 982 226 163 Namdal Settefisk AS

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Kan vi forutsi metallers giftighet i ulike vanntyper?

Kan vi forutsi metallers giftighet i ulike vanntyper? Kan vi forutsi metallers giftighet i ulike vanntyper? Vanndirektivets miljøkvalitetsstandarder for metaller i ferskvann Øyvind Garmo 1 Metallforurensning ved bygging og drift av vei Erosjon i forbindelse

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter 1 av 13 Miljødirektoratet v/ Mihaela Ersvik Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter I henhold til Forurensningsforskriften

Detaljer

Taskforce lakselus. Anna Solvang Båtnes forsker/koordinator

Taskforce lakselus. Anna Solvang Båtnes forsker/koordinator Taskforce lakselus Anna Solvang Båtnes forsker/koordinator 1 2 Taskforce lakselus: mekanismer for spredning av lakselus Oppdrettsnæringen i Midt-Norge FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond)

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Kalibrering. Hvordan sikrer Norsonic sporbarhet av måleresultatene. Ole-Herman Bjor

Kalibrering. Hvordan sikrer Norsonic sporbarhet av måleresultatene. Ole-Herman Bjor Kalibrering Hvordan sikrer Norsonic sporbarhet av måleresultatene Ole-Herman Bjor Norsonic kalibreringslaboratorium Norsonic kalibreringslaboratorium etablert i 1993. Akkreditert av Norsk akkreditering

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 31-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 03.10.13 MOM B-undersøkelse ved Langavika i Hjelmeland kommune September 2013 Henrik Rye Jakobsen Trond E. Isaksen Uni Miljø, SAM-Marin

Detaljer

1 - Integrert miljøovervåking Statoil forsknings og utviklingsprosjekt Lars Petter Myhre

1 - Integrert miljøovervåking Statoil forsknings og utviklingsprosjekt Lars Petter Myhre 1 - Integrert miljøovervåking Statoil forsknings og utviklingsprosjekt Lars Petter Myhre Dagens miljøovervåkingsregime Øyeblikksbilder av utvalgte fysiske/kjemiske og biologiske parametere. Sedimenter

Detaljer

Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir utført på samme dataprogram, og utseendet av rapportene blir derfor tilnærmet likt.

Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir utført på samme dataprogram, og utseendet av rapportene blir derfor tilnærmet likt. Dato: 25/3 2010 Rapportveileder for 2300 Hormoner A 2301 Hormoner B 2050 Medisinsk biokjemi, 2 nivå 2700 Tumormarkører 2150 Ammonium ion Generelt Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir

Detaljer

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2008

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2008 Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 28 Forum for offshore miljøovervåkning 28.Oktober 29 av Gisle Vassenden Seksjon for anvendt miljøforskning 1Visund Nord X X SRP-1R SFND-8R X VGPT1-19R

Detaljer

0.1 KLASSIFISERING 0.2 KORNFORDELING-NGI

0.1 KLASSIFISERING 0.2 KORNFORDELING-NGI 0.1 KLASSIFISERING Klassifisering eller identifisering av mineraler kan benyttes til sammenlikninger og beskrivelser av mekaniske data. Egenskapene til løsmassene avhenger oftest av mineralkornenes størrelse

Detaljer

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Hensikt: Gi et lite innblikk

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105

EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105 EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105 Faglig kontakt under eksamen: Sigurd Skogestad Tlf: 913 71669 (May-Britt Hägg Tlf: 930 80834) Eksamensdato: 08.12.11 Eksamenstid: 09:00 13:00 7,5 studiepoeng Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

BP Norge, ConocoPhillips, Talisman, Dong, Centrica

BP Norge, ConocoPhillips, Talisman, Dong, Centrica MILJØUNDERSØKELSE REGION I Miljøovervåking Region 1 2014 Sammendragsrapport / Summary Report BP Norge, ConocoPhillips, Talisman, Dong, Centrica Rapport Nr.: 2015-0175, Rev. 01 Dokument Nr.: 1E8S8JX-10-2

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 06.01.2014 MOM B-undersøkelse ved Store Teistholmen i Sandnes kommune November 2013 Einar Bye-Ingebrigtsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer