Forbundstinget Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen mars. Norges Orienteringsforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund"

Transkript

1 Forbundstinget 2014 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen mars Norges Orienteringsforbund

2 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 4 Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan... 5 Sak 5 Beretning for 2012 og Sak 6 Regnskap for årene 2012 og Sak 7 Strategiplan (2020)... 6 Sak 8 Innkomne forslag Forslag fra forbundsstyret Forslag fra Oppland orienteringskrets... 8 Sak 9 Forslag til endringer i NM-programmet... 9 Sak 10 Endringer i Norges Orienteringsforbunds lov Sak 11 Toppidrettsplan Sak 12 Løpsavgift og tur-o avgift Sak 13 Rammebudsjett for Sak 14 Valg av revisor Sak 15 Valg Side 2

3 Åpning Forbundspresident Einar Tommelstad åpner forbundstinget Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter Komplett deltakerliste vil bli utdelt på Tinget. Sak 2 Godkjenning av forretningsorden 1 Forhandlingene foregår for åpne dører hvis ikke annet blir bestemt. 2 Ledelse, taletid m.v. Forhandlingene ledes av de valgte ordstyrere. Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak med unntak av innlederen. Taletiden begrenses til 5 min. første gang, 2 min. annen gang og 1 min. tredje gang. Ordstyreren har rett til å fremme forslag om forkortet taletid og om å sette strek med de inntegnede talere. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn 1 gang og høyst 1 min. til hver sak. Talere skal tale fra sin bestemte plass i salen. 3 Forslag Forslag må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet med forslagsstillerens navn. Forslag som opptas, men som på forespørsel fra ordstyrer ikke får støtte fra andre representanter, bortfaller. Nye forslag kan ikke framsettes når strek er satt. Eventuell redigering og samordning av innkomne forslag foretas av redaksjonskomitéen etter anmodning av ordstyreren. 4 Avstemninger Skriftlig avstemning skal foretas når det forlanges. Om avstemninger ved valg, jfr. NOFs lov 14 og NIFs lov 2-4 og 2-5. Ved skriftlig avstemninger benyttes de stemmesedler som ordstyreren bestemmer. Opptelling ved avstemninger foretas av den valgte opptellingskomitéen, når ordstyreren ber om det. 5 Protokoll Protokollen føres av de 2 valgte sekretærene som fordeler arbeidet seg imellom. I protokollen innføres alle forslag, avstemninger og vedtak. Protokollen skal godkjennes og undertegnes av 2 valgte representanter. Side 3

4 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer ordstyrere : Bernt O Myrvold : Bente Landmark sekretærer : Bjørnar Valstad Jeppe Hansson 3.3 Redaksjonskomité bestående av 3 medlemmer: 1 Øivind Holt Opptellingskomité bestående av 2 medlemmer : 1 Jeppe Hansson 2 Bjørnar Valstad representanter til å underskrive protokollen : 1 2 Side 4

5 Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan Lørdag 22. mars Kl Lunsj " Åpning og hilsener " Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter Sak 2 Godkjenning av forretningsorden Sak 3 Valg av Tingets funksjonærer Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan " Sak 5 Beretning for Sak 6 Regnskap for " Sak 7 Strategiplan (2020) " Sak 8 Innkomne forslag " Fri Middag Søndag 23. mars Kl Frokost " Sak 9 Forslag til endringer i NM-programmet " Sak 10 Endringer i NOFs lov " Sak 11 Toppidrettsplan " Sak 12 Løps- og tur-o avgift " Kaffepause/ utsjekking av rommene " Sak 12 Rammebudsjett Sak 13 Valg av revisor Sak 14 Valg " Avslutning " Lunsj Side 5

6 Sak 5 Beretning for 2012 og 2013 Beretning for Tingperiode følger som vedlegg 1. Forbundsstyret vil presentere måloppnåelse for perioden Den framlagte Beretning for 2012 og 2013 godkjennes. Sak 6 Regnskap for årene 2012 og 2013 Forbundsstyret vil presentere regnskap for årene 2012 og Se beretningen. Vedlegg 1 1 Regnskap for 2012 og 2013 Regnskapene for 2012 og 2013 er tatt inn i vedlagte beretning. 2 Revisors beretning Revisors beretning for 2012 er tatt inn i vedlagte beretning. Revisors beretning for 2013 er tatt inn i vedlagte beretning. 3 Kontrollkomiteens beretning Kontrollkomiteens beretninger for 2012 er tatt inn i vedlagte beretning. Kontrollkomiteens beretninger for 2013 er tatt inn i vedlagte beretning Signert utgave deles ut på Tinget. Forbundsstyrets framlagte regnskap for NOF for 2012 og 2013 godkjennes. Sak 7 Strategiplan (2020) Forbundsstyret legger frem ny strategiplan for Norsk Orientering for perioden Dokumentet legger tydelige føringer for arbeidet nasjonalt for å svare på utfordringene som er konkretisert i løpet av de to første årene med Strategi Strategidokumentet følger som vedlegg 2. Forbundsstyret vil innledningsvis redegjøre for erfaringer fra rekrutteringsturneene 2012/2013 og 2013/2014 med tilhørende konklusjoner. Strategidokumentet legger overordnede føringer for hvilke andre oppgaver som skal prioriteres i perioden. I den forbindelse vil forbundsstyret i sak 8.1 legge frem en resolusjon for det internasjonale arbeidet (se vedlegg 3). I tillegg til å diskutere selve strategidokumentet ønsker forbundsstyret å utfordre Tinget med noen spørsmål knyttet til prioriteringer av ressurser, terminliste og kretsenes rolle for den kommende Tingperioden. Tinget bes forberede svar på spørsmålene slik at dette kan bli en del av debatten. Svarene vil være rådgivende for neste forbundsstyre i arbeidet med å konkretisere tiltaksplan for forbundets arbeid i Side 6

7 Spørsmål: Spørsmål 1 Aksepterer Tinget at forbundet prioriterer økonomiske og menneskelige ressurser inn mot strategisk viktige områder? Begrunnelse Det er en rekke steder i landet o-idretten tidligere har hatt et godt fotfeste hvor det over tid er en markant aktivitetsnedgang (svake eller «døende klubber») Andre områder er det en klubb som skal favne et stort geografisk område med mange befolkningskonsentrasjoner. En ny aktivitetsøkning krever at klubber revitaliseres, nye klubber etableres og/eller det settes i gang lokal rekruttaktivitet. Dette arbeidet er krevende og kan kreve ekstraordinære tiltak. En mulig løsning er å omfordele de økonomiske tildelingene fra forbundet (typisk øremerkede barn- og ungdomsmidler) til tiltak i disse områdene. Dette vil medføre at klubber og kretser som i dag får disse tilskuddene vil få en mindre andel av midlene. Merk: Eksemplene er ment som illustrasjoner og ikke nødvendigvis konkrete områder som skal prioriteres. Eksempel 1: Namdalen i Nord-Trøndelag var tidligere et område med god o-aktivitet. Klubbene er nå små og har relativt lav aktivitet. Nord-Trøndelag o-krets kan få øremerket en større andel av barne- og ungdomsmidlene til å iverksette tiltak i Namdalen. De øvrige klubbene i Nord-Trøndelag vil med det få tilsvarende mindre midler direkte til sin klubb. Eksempel 2: Akershus og Oslo er et område med store befolkningskonsentrasjoner. Det er mange store klubber med god aktivitet. Men det er svært mange områder med store befolkningskonsentrasjoner hvor det i dag ikke er o-aktivitet/levende klubber. Skal målet om 1 % i 2020 være realistisk må klubber revitaliseres og aktivitet i form av lokale treninger/løp økes betraktelig. Akershus og Oslo o-krets kan få mer midler til å gjennomføre tiltak. De øvrige klubbene i Akershus og Oslo vil få tilsvarende mindre midler. Spørsmål 2. Bør det ryddes plass i terminlisten til rene rekrutteringsløp for barn og ungdom og nye voksne? Begrunnelse Terminlisten er i dag fullpakket med små og store konkurranser. Dette er bra og viktig. Brorparten av løpene er tilrettelagt og har i all hovedsak deltagelse fra vel etablerte utøvere. Terskelen for deltagelse i det etablerte tilbudet kan være en stor terskel med mange «interne koder». Er det hensiktsmessig og er det vilje til å rydde/frigi plass i terminlisten for å etablere konkurransehelger/dager som er skreddersydd for rene barn og ungdomskonkurranser, og konkurranser for nye voksne med den hensikt å skape store startfelt og en sosial og inkluderende ramme? Spørsmål 3. Hva skal være kretsenes rolle i det videre arbeid i Strategi? Side 7

8 Begrunnelse Forbundet har gjennomført to runder med rekrutteringsturneer. Resultatet peker på nødvendigheten av å øke innslaget av kompetansetiltak. Plan for kommende år er derfor å gjennomføre et kompetanseløft med tanke på å få økt rekrutteringsaktivitet, flere aktivitetsledere og trenere, økt arrangementskompetanse (med tanke på rekrutteringsarrangement), og en sterkere og bedre turorientering (enklere opplegg, mer differensiert tilbud med større fokus på opplevelse). Kretsene er det organisasjonsleddet som er nærmest klubbene geografisk og kjenner de lokale forholdene best. Likevel er det en kjensgjerning at kretsene har begrenset menneskelig kapasitet til å håndtere større prosjekter. Hvilke oppgaver i Strategi 2020 skal forbundet kunne forvente at kretsene kan løse? Forbundstinget bes gi innspill til Strategiplan og fremme sitt syn på de konkrete problemstillingene. Forbundsstyrets forslag til Strategiplan for vedtas. Forbundsstyret, kretsene og klubbene skal utarbeide konkrete tiltaksplaner basert på vedtatt strategidokument for perioden. Forbundsstyret bes ta med seg innspill fra Tinget i det videre arbeid med tiltaksplan. Sak 8 Innkomne forslag Det er to saker som ønskes behandlet. Det er kommet ett forslag fra kretsene og forbundsstyret ønsker å fremme en resolusjon om forbundets internasjonale engasjement. 8.1 Forslag fra forbundsstyret Resolusjon «Strategiske valg for internasjonal orientering» Det internasjonale orienteringsforbundet (IOF) har et mål om å få innpass i OL. Norges orienteringsforbund støtter målet fordi vi mener o-idretten hører hjemme blant de andre store idrettene og fordi vi mener veien dit inneholder den utviklingen vi mener er riktig for idretten vår. Forbundsstyret har utarbeidet en resolusjon om strategiske valg for internasjonal orientering. Resolusjonen er vedlagt som vedlegg 3. Forbundstinget vedtar forbundsstyrets resolusjon «Strategiske valg for internasjonal orientering». 8.2 Forslag fra Oppland orienteringskrets Oppland fremmer følgende forslag til forbundstinget: Side 8

9 «Oppland o-krets foreslår at Forbundstinget vedtar at NOF skal jobbe aktivt, i samspill med IOF, for å promotere og utvikle orienteringssporten slik at ski-o kan bli OL-gren». Begrunnelse: Se vedlegg 4 og 5 Forbundsstyrets kommentar til forslaget Forbundsstyret har i sin resolusjon for internasjonal orientering redegjort for sitt ønske om politikk i vedlegg 3. Forbundsstyret mener at det konkrete forslaget fra Oppland o-krets ikke svarer på hovedutfordringene for orienteringsidretten nasjonalt eller internasjonalt. Forbundsstyret mener at forslaget om å forsterke arbeidet nasjonalt og internasjonalt for at ski-orientering skal bli Olympisk idrett på nåværende tidspunkt er en feil prioritering og basert på en antagelse om at det nå er en lett vei inn i et vinterolympisk program innen en kort tidsramme. Forbundsstyret deler ikke denne oppfattingen. Forslaget fra Oppland o-krets, vil om det blir tatt til følge, hemme det videre arbeidet med Strategi Forslaget krever, for å ha en realistisk sjanse til å bli virkelighet, omfattende omprioriteringer nasjonalt og internasjonalt. En Olympisk ambisjon for skiorientering krever betydelig økt innsats nasjonalt og internasjonalt for å øke antallet utøvere, utvikle arrangementene og øke synligheten. Majoriteten av IOFs medlemsnasjoner og klubbene tilsluttet Norsk Orientering har orientering som hovedaktivitet. En omfordeling av ressursene i norsk og internasjonal orientering til fordel for et olympisk prosjekt i IOF regi i en gren som utgjør en marginal del av det totale antallet orienteringsløpere er etter forbundsstyrets mening feil prioritering. Forbundsstyret mener de grunnleggende utfordringene i norsk orientering må prioriteres fremfor et nasjonalt og internasjonalt vinterolympisk prosjekt. Det arbeidet som er iverksatt for ny vekst i orienteringsidretten krever tøffe prioriteringer, ikke flere tunge oppgaver som skal løses med få menneskelige og økonomiske ressurser. Å skifte kurs i Strategi 2020 på nåværende tidspunkt anser derfor forbundsstyret som svært lite heldig. Forbundsstyret råder forbundstinget til å avvise forslaget. Forbundstinget avviser forslag fra Oppland o-krets Sak 9 Forslag til endringer i NM-programmet Forslag fra forbundsstyret Norsk Orientering har tradisjon for å raskt tilpasse NM programmet til å samsvare med VM programmet. Under IOF General Assambly 2012 ble det innført VM sprint stafett fra og med VM 2014 i Italia. Forbundsstyret foreslår derfor at Tinget innfører NM sprintstafett fra det tidspunkt det praktisk lar seg gjøre. I Norge er det Tinget som fastsetter NM programmet. Dette kan gjøres ved at forbundstinget 2014 beslutter spesifikt å innføre NM sprint stafett. Samtidig vil Side 9

10 forbundsstyret diskutere med Tinget om det kan gjøres en mer åpen tilnærming til fremtidig behandling av NM-programmet gjennom et vedtak som sier: a) For de øvelser som inngår i VM program for fot-orientering skal det også arrangeres NM. b) Ved endring i VM program (distanser/øvelser) skal NM program (distanser/øvelser) harmoniseres så raskt det praktisk lar seg gjennomføre. I forslag til vedtak foreslår forbundsstyret kun å spesifikt innføre NM sprint stafett. Med dette som vedtak vil forbundsstyret innføre NM sprint stafett så raskt det er praktisk mulig, i dette tilfellet allerede fra og med sesongen 2014 (Wing OK har varslet at de kan ta inn denne øvelsen sammen med NM sprint individuell distanse). Begrunnelse for innføring av NM sprint stafett: VM er for toppidretten den viktigste arena. For å kunne hevde seg i de forskjellige øvelser er det nødvendig å trene og konkurrere i tilsvarende øvelser. Alle VM øvelser er viktige med hensyn til profilering og derigjennom økonomiske uttelling både for forbund og utøver. For å kunne utvikle våre utøvere til å hevde seg i alle VM øvelser mener styret at et virkemiddel er å arrangere NM i tilsvarende øvelser. Et NM i en VM øvelse sikrer både god deltagelse og et godt arrangement. Spesiell kommentarer i forbindelse med innføring av NM sprint stafett (se også vedlegg 6): VM program fra og med 2014 har 3 øvelser for sprint (individuelt Herrer og Damer samt sprint mix stafett). Det vil si at av totalt 8 øvelser er det 3 sprint. Den norske terminlisten har relativt få større sprintarrangement noe som vil bedre seg ved innføring av NM sprint stafett. Innføring av sprint stafett vil ikke øke reisebelastningen på utøverne da øvelsen planlegges gjennomført samme helg som NM sprint individuelt. Det hadde vært ønskelig å fått til en spredning av sprintarrangementene på vår/høst, men vi prioriterer å samle dette på en helg for å unngå økt reisebelastning. Slik terminlisten nå er utformet blir NM sprinthelg plassert i forkant av et VM og en vil kunne ha flere konkurranser som vil være med på å øke utøveres ferdigheter i sprintorientering. Mer om gjennomføring av arrangementet i vedlegg 6 Kommentar om eventuelt å innføre en direkte kobling mellom VM program og fremtidig NM program: Om forbundstinget også ønsker å konkludere med at det er hensiktsmessig med et vedtak som legger til at fremtidig NM program skal gjenspeile VM programmet er forbundsstyret innstilt på å tilføre følgende punkter i vedtaksteksten. Side 10

11 a) For de øvelser som inngår i VM program for fot-orientering skal det også arrangeres NM. b) Ved endring i VM program (distanser/øvelser) skal NM program (distanser/øvelser) harmoniseres så raskt det praktisk lar seg gjennomføre. NM sprint stafett innføres som ny NM øvelse. Mesterskapet skal innføres fra og med det tidspunkt det er praktisk mulig. Forbundstinget gir forbundsstyret fullmakt til å fastsette klasseinndeling for NM sprint stafett. Sak 10 Endringer i Norges Orienteringsforbunds lov Forslag fra Forbundsstyret: Forbundsstyret foreslår at følgende setning i 10 i NOFs lov strykes: "Forslag fra idrettslag skal sendes via orienteringskretsen". Begrunnelse Forslaget har to begrunnelser, én praktisk og én prinsipiell. Praktisk Kretsene er pålagt å følge regnskapsåret. De må dermed få ferdig et revidert regnskap før de kan ha årsmøte. Dette kan vanskelig skje før slutten av januar/begynnelsen av februar. Forslagsfristen til NOFs ting er 10 uker før tinget, denne vil dermed bli midt i januar. Kretstingene får dermed liten tid for å behandle forslag fra sine idrettslag før de videresendes innen fristen. Prinsipiell Det er etter NOFs lov klubbene som er representert på tinget, da bør disse også ha retten til å fremme forslag direkte. Følgende setning i 10 i NOFs lov strykes: "Forslag fra idrettslag skal sendes via orienteringskretsen".. Sak 11 Toppidrettsplan Forbundsstyret presenterer Toppidrettsplan for Norsk orientering. Toppidrettsplan skal sammenstille og tydeliggjøre arbeidet med landslag og talentutvikling. Dokumentet er et styringsverktøy for toppidrettsarbeidet og revideres med bakgrunn i erfaringer og evalueringer. Se vedlegg 7. Dokumentet er forankret i forbundets Strategi Toppidrettsplan beskriver forhold rundt toppidretten i forbundet og som danner grunnlag for å etablere konkrete Side 11

12 handlingsplaner som skaper kraft og gjennomføringsevne til å nå Norsk Orienterings mål. Forbundstinget tar forbundsstyrets forslag til toppidrettsplan til orientering. Sak 12 Løpsavgift og tur-o avgift Forbundstinget 2012 hadde en omfattende gjennomgang og endring av avgiftspolitikken. Tinget satte løpsavgiften til 30 % av påmeldingskontingenter et o- løp tar inn. Avgiften skal betales av alle o-løp. Påmeldingskontingenter der deltakeren betaler mindre eller lik 30 kroner skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget. Forbundstinget delegerte til kretsledermøtet å fastsette ny avgift for turorientering. Kretsledermøtet 2012 vedtok å sette tur-o avgift til 15% pr solgte opplegg. Resultat av omleggingen av avgiftspolitikk ble presentert av forbundsstyret på kretsledermøtet Resultatet viser at den nye avgiftspolitikken bringer inn mer løps- og tur-o avgifter enn det som lå til grunn i langtidsbudsjettet. Det kom i 2013 inn ca kr mer i løpsavgift og ,- mer tur-o avgift enn tinget forutsatte i rammebudsjettet. Løpsavgiften fra NM/HL har økt proporsjonalt med påmeldingskontingenten. Tidligere var dette et fast kronebeløp. Forbundsstyret drøftet med kretsledermøtet om det burde gjøres endringer i avgiftene og eventuelt hvilke endringer som var ønskelig. Kretsledermøtet konkluderte med følgende: Med usikkerhet i økonomien med bakgrunn i manglende hovedsponsor råder kretsledermøtet forbundsstyret å la avgiftspolitikken forbli uendret. Forbundsstyret har i etterkant av kretsledermøtet gjort en ny vurdering avgiftspolitikken og kommet til den konklusjon at styret ikke foreslår endringer i avgiftspolitikken. Systemet er i sin nåværende form lite byråkratisk og lett å forstå for både arrangør og utøver. Det er gjort vurderinger omkring å endre prosentsatsen eller å heve terskelen. Endret prosentsats fra 30 % ned til 25 % vil gi anslagsvis ,- lavere inntekt. Heving av terskel er mer krevende å beregne da det ikke er mulig å forutsi hvordan dette påvirker dynamikken i fastsettelsen av påmeldingskontingenter. Forbundsstyret mener det er viktig å ha stabile økonomiske rammer innenfor et forutsigbart system. Sikre og stabile inntekter er viktig for å opprettholde stø kurs i det videre arbeid med Strategi Forbundet står i øyeblikket uten hovedsponsor. Forbundsstyret har initiert og gjennomført en krevende innstramming på alle virksomhetsområder og er i ferd med å fullføre en krevende nedbemanningsprosess. Det er for 2014 en svært usikker økonomisk situasjon med tilhørende risikomomenter i budsjett Med bakgrunn i dette har forbundsstyret konkludert med å følge rådet fra kretslederne om å la Side 12

13 avgiftssatsene ligge fast. Rammebudsjett i sak 12 er det derfor inntektene fra løpsog tur-o avgifter lagt på et inntektsestimat basert på avgiftsinntektene for de siste to årene sett under ett. Forbundsstyret har med bakgrunn i Strategi 2020 et ønske om å bruke deler av merinntektene fra løps- og tur-o avgiften med tanke på rekrutteringstiltak i nye områder/nye klubber. Det er derfor i budsjett 2014 satt av ,- til formålet. Forbundstinget fastsetter løpsavgiften til 30 % av påmeldingskontingenter et o-løp tar inn. Avgiften skal betales av alle o-løp. Påmeldingskontingenter der deltakeren betaler mindre eller lik 30 kroner skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget. Forbundstinget fastsetter tur-o avgift til 15 % pr solgte opplegg. Sak 13 Rammebudsjett for Forbundsstyrets vil presentere forslag til rammebudsjett for Rammebudsjett er vedlagt. Se vedlegg 8. Med bakgrunn i det vedtatte måldokument og andre Tingvedtak gis Forbundsstyret fullmakt til å vedta budsjetter for årene 2015 og Sak 14 Valg av revisor Statsautoriserte revisorer Signare-AA AS får ansvar for revisjonen for Tingperioden Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar. Sak 15 Valg Norsk orienterings styre for perioden Valgkomiteen fremmer følgende forslag til nytt forbundsstyre: President Einar Tommelstad, (gjenvalg) Vise-president Anne Kari Bakkland (gjenvalg) Styremedlem ansv bredde/oppl. Kaisa Svergja (ny) Styremedlem ansv toppidrett Dag Kaas (gjenvalg ) Styremedlem ansv teknisk Per Einar Pedersli (gjenvalg) Styremedlem Sondre Sande Gullord (ny) Varamedlem Anders Tiltnes (gjenvalg) Varamedlem Anne Urset (gjenvalg) Side 13

14 Kontrollkomiteen Leder Øyvind Holt, Halden SK, (gjenvalg) Nestleder Linda Verde (gjenvalg) Medlem Anne Marit Færden, Kolbotn & Skimt OL (gjenvalg) Varamedlem Elin Sjødin Drange, Askøy OL, (gjenvalg) Varamedlem Gunnar Mosevold, Skien OK, (gjenvalg) Representanter og vararepresentanter til overordnede organisasjoner og samarbeidsorganisasjoner: Valgkomiteen foreslår at tinget gir styret fullmakt til å utnevne sine representanter og vara-representanter til de organisasjoner som NOF er tilsluttet Valgkomiteen: Forbundsstyret fremmer følgende forslag til ny valgkomite. - Leder: Svein S Jacobsen (Tyrving) (gjenvalg) - Nestleder: Mona Høiås Sæther (Freidig) Ny - Medlem: Bernt O Myrvold (Sarpsborg) (gjenvalg) - Varamedlem: Ragnhild Hald (Kristiansand) Ny - Varamedlem: Torgeir Strand (Fana) Ny Side 14

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Forbundstinget 2012. Protokoll

Forbundstinget 2012. Protokoll Forbundstinget 2012 Protokoll Norges Orienteringsforbund Gardermoen 10.-11. mars 2012 Åpning Forbundspresident Elin Sjødin Drange åpnet Norges Orienteringsforbunds 35. ting og ønsket alle delegatene og

Detaljer

Kretsledermøtet 2008 Norges Orienteringsforbund

Kretsledermøtet 2008 Norges Orienteringsforbund Kretsledermøtet 2008 Norges Orienteringsforbund Protokoll Bergen 14. november Innhold Sak 1 Åpning...3 Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter...3 Sak 3 Forretningsorden...4 Sak 4 Valg av funksjonærer...4

Detaljer

Gardermoen 22. 23. mars 2014

Gardermoen 22. 23. mars 2014 R ÅRSBERETNING 2012-2013 Forbundstinget 2014 Årsberetning 2012 2013 Gardermoen 22. 23. mars 2014 1 FORBUNDSTINGET 2014 Innholdsfortegnelse 1. NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TILLITSVALGTE 3 2. FASTE OG DELTIDSANSATTE

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund Dato: 29. august 2012 Sted: Møterom 4018, Ullevål stadion Til stede: Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident Bente

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst 10.00-ca. 12.30: Kretsting Ca. 12.30-13.30: Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring

Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst 10.00-ca. 12.30: Kretsting Ca. 12.30-13.30: Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring Endringer gjort på tinget er påført. KRETSTING HEDMARK ORIENTERINGSKRETS Lørdag 28. februar 2015, kl. 10.00-13.30 Best Western Trudvang Rena hotell Saksliste: 1. Åpning med opprop og godkjenning av fremmøtte

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 05.03.08 kl. 09.30 18.00, Ullevål stadion Tilstede fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund Dato: 31. oktober 2012 Sted: Møterom 4018, Idrettens hus, Ullevål stadion Til stede: Fra styret Einar Tommelstad, president Dag Kaas, styremedlem

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005

PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005 PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005 Fra NOFs 60 års jubileum Johan Chr. Schøneyder (Foto Harald Andresen kopiering forbudt) Kretsledermøtet 27. november 2005 Side 1 Innhold Sak 1 Åpning... 3 Sak

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Norges Badminton Forbunds årbok 2014 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for

Detaljer

SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011

SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011 SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011 1 2 ÅPNING Åpnings- og hilsningstaler SAK 1: GODKJENNING AV DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER SAK 2: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN A. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer