Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune"

Transkript

1 Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune

2 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Bakgrunnstall... 4 Samiskopplæring i skolen... 5 Innsatsområder og målsettinger... 6 Område 1 Samhandling... 8 Område 2 Rekruttering og markedsføring Område 3 Rådgivning g karriere-veiledning Område 4 Oppbygging av fagtilbud Område 5 Læremidler og utstyr Område 6 Lærere og kompetanse STFK Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag 2

3 Innledning Strategiplanen økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør- Trøndelag fylkeskommune ( ) er en overordnet strategi som gir et bilde av et stort og sammensatt område som fylkeskommunen som skoleeier har ansvar for. Gjennom strategiplanen pekes det på viktige overordnede områder som igjen danner grunnlaget for utarbeidelsen av egne handlingsplaner. Strategiplanen rulleres i takt med samarbeidsavtalen mellom Sametinget og fylkeskommunene i sørsamisk område. Oppfølgingsansvaret for de ulike hovedområdene vil følges opp gjennom Sør-Trøndelag fylkeskommunes strategiplan og opplæringskapitlet i forhold til samisk. Sørsamisk kulturfestival Foto: Aajege Regjeringen har klare intensjoner om en bred og langsiktig innsats for de samiske språkene. Kulturdepartementet (KD) er språkpolitisk ansvarlig fagdepartement. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har hovedansvaret for forvaltningen av språkreglene i sameloven, gjennomføring av internasjonale samordningstiltak samt at FAD har egen tilskuddsordning for tiltak i samiske språk. Fylkeskommunene spiller en viktig rolle som pådriver i arbeidet med samisk språk i eget fylke og gjennom samarbeidsavtale med Sametinget har Sør-Trøndelag Fylkeskommune påtatt seg arbeid med å styrke samisk språk, kultur, samfunnsliv og samiske næringer i fylket. Dette på lik linje med Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag. For Sør-Trøndelag fylkeskommune gjelder hovedsak innsatsen i forhold til sørsamisk. Likevel vil mange strategiområder være gjeldene for andre samiske språk i videregående opplæring. Gjennom «Handlingsplan for samiske språk - status 2010 og videre innsats 2011» (FAD P-0965 B) presenteres nærmere 80 tiltak som skal styrke og videreutvikle samiske språk. Strategiplanen økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune ( ) er en oppfølging av denne. Det sørsamiske området er geografisk et stort område som strekker seg fra Saltfjellet i nord til Elgå i sør. Dette området omfatter flere fylker og en rekke kommuner. Det finnes i dag ikke noe større lokalsamfunn der språket er dominerende som dagligspråk. Det store geografiske området gjør at det sørsamiske språket er i en helt spesiell situasjon med tanke på samarbeid, koordinering av språktiltak, ansvarsforhold, opplæringstilbud og ressurser. Også med bakgrunn i et marginalt elevgrunnlag vil et aktivt samarbeid på tvers av fylkeskommunene stå sentralt. Denne strategiplanen framstår likevel selvstendig inn mot de områder som Sør- Trøndelag fylkeskommune har ansvar for i forhold til samisk språk i videregående opplæring. STFK Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag 3

4 Bakgrunnstall Rapporten Samiske tall forteller (Broderstad, Brustad, Johansen, Severeide og Todal) viser utviklingen fra 2005 til 2011 for hele Norge. Barnehage: Nedgang i antall barn med samisk tilbud i barnehagen fra 925 til 823. Grunnskole: Tallet på grunnskoleelever med samisk som førstespråk var i , en nedgang på rundt 6 % siden skoleåret 2005/2006. For grunnskoleelever med samisk som andrespråk var tallet 1213, en nedgang på 41% siden innføringa av Kunnskapsløftet i I forhold til sørsamisk var det det 116 elever i 2006/07 mot 97 elever som hadde sørsamisk i grunnskolen i 2009/10. (GSI 2010) Videregående skole: 267 elever hadde samisk som førstespråk i fagkretsen skoleåret 2011/2012, en økning på 41 % siden 2008/2009. Samtidig økte også antall elever med samisk som andrespråk fra 152 til 206. Sør-Trøndelag fylkeskommune ligger i det sørsamiske området. Sørsamisk språk er et minoritetsspråk og språket har vært lite synlig i samfunnets satsning på samiske språk. Sørsamiske språkbrukere har av den grunn hatt færre muligheter til å møte sitt språk i det offentlige rom, sammenliknet med nordsamisk. Antall elever samlet sett som får opplæring i sørsamisk (tall fra Aajege 2012) framgår av tabellen. 20 Samlet antall elever med valgt sørsamisk språk i VGO i STFK / / / / / / /13 Tallene er basert på de elevene som Sør-Trøndelag fylkeskommune selv tilbyr sørsamisk til eller tilbyd via språksenteret Aajege. I tillegg er det oppgitt 2 elever som tar nordsamisk som fag. I faget reindrift er det pr. tiden ingen lærlinger. For duedtie ble det avlagt en svenneprøve i 2012 på Røros. STFK Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag 4

5 Samiskopplæring i skolen Sørsamisk kulturfestival Foto: Aajege Den norske grunnskolen er bygget på prinsippet om faglig mangfold. Opplæringslovens formålsparagraf bygger på dette brede verdigrunnlaget. Skolen skal gi historisk og kulturell forståelse og forankring, innsikt i kulturelt mangfold, fremme demokrati og likestilling samt vitenskapelig tenkemåte. Elevene skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Elevene skal videre lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Det er også et grunnprinsipp i den norske skolen at opplæringen skal være tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger (jf. oppll. 1-3). Norske skoler, også de samiske, skal bygge opp om verdier som likeverd og aksept for forskjellighet. Disse prinsippene er utdypet i læreplanverket, særlig i den generelle delen. Opplæringslovens 6-3 omhandler elever i videregående opplæring. Samiske elever har en individuell rett til opplæring i samisk språk i den videregående skolen. For videregående opplæring kan departementet gi forskrifter om at visse skoler skal tilby opplæring i eller på samisk eller i særskilte samiske fag. Etter forskrift til opplæringsloven 7-1, så har elevene rett til alternativ opplæringsform så lenge opplæringen ikke kan gis av egne lærere. I praksis betyr slik alternativ opplæringsform fjernundervisning, intensivundervisning eller leirskoleopphold. Organ knyttet til fagopplæring i bedrift er blant annet samarbeidsrådet for yrkesopplæring og ni faglige råd. De ni faglige rådene er rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet og samarbeidsråd for partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene. Videre er det fylkeskommunale yrkesopplæringsnemnder og yrkesutvalg og klagenemnd for fag- og svenneprøver. Læreplanene skal bidra til at elevene lærer ikke bare samisk språk, men også lærer ut i fra et samisk perspektiv, gjennom synliggjøring av samiske verdier og opplæringsmetoder. Sametinget har ansvaret for læremidlene som skal være hjelpemidler for og stimulere til barn, unges og voksnes læring. Staten er ansvarlig for å støtte opp om disse barna slik at samisk språk igjen blir et hjemmespråk for alle samer som ønsker det. Dette er særlig viktig å knytte opp mot Sørsamisk kulturfestival Foto: Aajege barnekonvensjonens artikkel 29 og kravet om at alle barn skal få respekt for hverandres kulturelle bakgrunn, historie, både positive og negative elementer ved historien. Moderne samisk utdanningspolitikk skal på mange måter være motsvaret til og rette opp det som ble ødelagt etter gammel fornorskningspolitikk STFK Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag 5

6 Økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring Nordlandsforskning 06/2010 «Fra plan til praksis» viser at den samiske befolkningen i Finnmark kjenner godt til elevenes rettigheter om opplæring i og på samisk. Rettighetene er mindre kjent sør for Finnmark, og behovet for informasjon er større der. Utfordringene knyttet til implementeringen av samisk synes å være større i områdene utenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Konklusjonene fra evalueringene og elevundersøkelsene viser blant annet: at samiske elever oppfatter samiskundervisning som en byrde at samiske elever synes at andre fag enn samisk er mer interessante at elever som har samisk som andrespråk, ikke lærer språket godt nok til å bli funksjonelt tospråklige Samiske elever er søkere på alle utdanningsprogram Trend; jenter søker studieforberedende program mens guttene søker yrkesfaglige program Få samiske elever velger de første årene i videregående en yrkesutdanning innen egen kulturbakgrunn. Reindriftsfaget er etterspurt som voksenopplæring Innsatsområder og målsettinger Sør-Trøndelag fylkeskommune vil fokusere spesielt på strategier med tilhørende tiltak for å økt deltakelse og gjennomføringsgrad i samiske fag i videregående. Dette gjelder for samiske språk og i fagene duedtie og reindrift. Hovedmål: Økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring. Samhandling Rekruttering og markedsføring Rådgivning, oppfølging og karriereveiledning Oppbygning av fagtilbudene Læremidler og utstyr Lærere og kompetanse STFK Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag 6

7 Område Delmål Strategi 1 Samhandling Videreutvikle samarbeidet mellom ulike aktører STFK skal være en synlig aktør på sentrale sørsamiske møteplasser 2 Rekruttering og markedsføring 3 Rådgivning og karriereveiledning 4 Oppbygning av fagtilbudene 5 Læremidler og utstyr 6 Lærere og kompetanse Øke kvaliteten, mengden og tilgangen på informasjon om det samiske opplæringstilbudet Gi bedre rådgivning og karriereveiledningen inn mot samiske fag Etablere forutsigbare løsninger på organisering av undervisningstilbudene i samiske fag Øke læremiddelproduksjonen i sørsamiske fag for videregående opplæring Kvalitetsutvikle oppfølging av læreplanene i Kunnskapsløftet samisk Formalisere ansvaret til Røros Videregående skole som sørsamisk ressursskole Etablere og formalisere en felles sørsamisk rådgivningstjeneste for videregående skoler Utvikle en landsomfattende modell for sørsamisk undervisning i reindrift og duedtie Være en aktiv part i et forprosjekt som skal utrede hvordan et sørsamisk digitalt læremiddel kan bygges i forhold til innhold, struktur og tekniske løsninger Etablere og videreutvikle nettverk for lærere i samiske fag på videregående skoles nivå. STFK Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag 7

8 Område 1 Samhandling Målet er å: Videreutvikle samarbeidet mellom ulike aktører Sametingets samarbeidsavtale med fylkeskommunene i det sørsamiske området har forpliktet partene til å sikre og utvikle samisk språk i den videregående skolen. Alle parter har et felles ansvar for at elevene får et kvalitativt god tilbud slik at de er best mulig forberedt på det voksne liv. Læreplanene understreker også at et godt samspill mellom skolen, nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv og andre deler av lokalsamfunnet kan gjøre opplæringen i fagene mer konkret og virkelighetsnær for igjen å øke elevenes evne og lærelyst. Samisk språkundersøkelse 2012 peker på at samarbeid mellom kommuner, språksentre, andre samiske institusjoner eller organisasjoner er viktig for å få fortgang i arbeidet med samisk språk. Nødvendighet av styrking og revitalisering av det samiske språket er svært aktuelt. Den totale innsatsen innen vitaliseringsarbeidet oppleves som mer relevante og spesifikke i forhold til sørsamisk, der rekrutteringsgrunnlaget og de små marginene sørsamisk opererer på, gjør tiltakene høyst aktuelle. Der er svært få språkbrukere og elever spredt over et stort geografisk område. Mange offentlige instanser er inne i bildet når det gjelder bestemmelser som berører samisk språk. Et godt og utstrakt samarbeid mellom de ulike aktørene er nødvendig for å kunne være drive et framtidsrettet og konstruktivt vitaliseringsarbeid rundt samiske fag i videregående opplæring. Det sørsamiske området er geografisk et stort område som strekker seg fra Saltfjellet i nord til Elgå i sør. Dette området omfatter flere fylker og en rekke kommuner. Det finnes i dag ikke noe større lokalsamfunn der språket er dominerende som dagligspråk. Dette kan være et hinder i språkoverføringen. Språkbrukerne har derimot kontakt i store nettverk basert på slekt og næring, og språket blir tillagt stor betydning som identitetsbærer i denne situasjonen. (Sametingmelding om samisk språk 2012) Sørsamisk kulturfestival Foto: Aajege Det skal tilrettelegges for samarbeid og nettverksbygging mellom ressurspersoner og institusjoner i hele det sørsamiske området. Dette gjelder blant annet skoler med ansvar for samiske fag, organisasjoner og offentlige instanser og institusjoner. Det skal søkes å forsteke det horisontale samarbeidet med aktiv stimulering av skoler og bedrifter til å inngå partnerskapsavtaler basert på et langsiktig og forpliktende samarbeid med klart definerte mål for begge parter. Det vertikalorienterte perspektivet bygger opp under overgangsfasene gjennom hele opplæringsløpet, fra barnehage/ grunnskolenivået og videre oppover til høyere utdanning. Hospiteringsordningen er viktig for at elevene får anledning til å praktisere språket muntlig sammen med andre. Kontakt med næringsvirksomheter og bedrifter vil spille en viktig rolle i fagopplæringen. STFK Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag 8

9 Foreldrenes holdninger overfor skole og opplæring har betydning for barns motivasjon. For å få til et godt samarbeid mellom skole og hjem, må foreldrene ha reell medvirkning og medbestemmelse. Målet for samarbeidet må være barnas trivsel, trygghet og læring. Foreldrenettverksarbeid er viktig i en slik sammenheng. Samisk foreldrenettverk har ikke hatt de vilkårene som de burde hatt for å arbeide med utdanningspolitiske spørsmål. Å benytte den kunnskap og kompetanse som tilbys ved regionale kompetanse-, språk og kultursentre, er en stor styrke. Tildeling av ansvar og koordineringsoppgaver til språksentra vil virke kompetansesamlende og styrke sentras rolle i arbeidet inn mot befolkningen, skole og høyere utdanning. OVERORDNEDE TILTAK Sør-Trøndelag Fylkeskommune skal være en synlig aktør på sentrale sørsamiske møteplasser ØVRIGE HANDLINGSPUNKT Bidra aktivt i prosessen og utførelse av tiltakene i samarbeidsavtalen med Sametinget og fylkeskommunene i sørsamisk språkområde. Arbeide aktivt inn mot Departement i forhold til sørsamiske spørsmål Støtte opp om videreutviklingen av Aajege giele- jih maahtoejarnge på Røros. Etablere tettere og regelmessig samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i forhold til koordineringsbehov inn mot barnehage- og grunnskolenivået, samt å sikre et likeverdig opplæringstilbud i samiske fag. Videre samarbeid med Fylkesmannen i Nordland på overordnede områder Videreutvikle kontakten mellom Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune med samarbeid og ansvarsdeling. Knytte videregående opplæring, næring- og regionalt utviklingsarbeid tettere sammen i felles utviklingsprosjekter. STFK Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag 9

10 Område 2 Rekruttering og markedsføring Målet er å: Øke kvaliteten, mengden og tilgangen på informasjon om det samiske opplæringstilbudet Elevenes rett til samisk i opplæringen er nedfelt i opplæringsloven. Forskjeller mellom opplæringsinstitusjonenes system, kultur og opplæringsform er en av utfordringene for samisk språkopplæring. Overganger mellom trinn og skoleslag utgjør særlig kritiske faser for enkeltelever og grupper av samiske elever. Mange ramler av etter 10.klasse, blant anna fordi informasjonen er vanskelig å tilnærme seg eller rett og slett mangler. Aktiv informasjonsformidling i tilknytning til elevens rettigheter er av stor betydning for å kunne rekruttere elever fra grunnskolen til å velge samisk i videregående opplæring. Informasjonen må være lett tilgjengelig på lik linje med andre fagområder. I samarbeid og oppfølging av aktuelle barn og unge gjelder det å markedsføre de samiske fagene på en slik måte at de framstår på en likeverdig og attraktiv måte som øvrige fag i videregående opplæring. Dette gjelder så vel muntlig informasjonsutvekslings som skriftlig informasjonsmateriell. Fysisk tilstedeværelse og oppsøkende informasjonsarbeid er en metodikk som er å foretrekke. Det må legges vekt på å nå hele opplæringsfeltet og foreldre, barn og unges kunnskap om hvilke muligheter som ligger innenfor det samiske språket og yrkesfag legger forholdene til rette for at flest mulig velger samiske fag i grunnopplæringen. For rekruttering til videregående opplæring er det sentralt å sikre god informasjon i overgangen fra grunnskole til videregående, samt i overgangene mellom de ulike nivåene i VGO. Det må også sees på allerede etablerte overgangstiltak i videregående opplæring og hvordan samisk kan implementeres i disse. Tverrfaglig tilnærming og allmenn tilgjengelig informasjon i forhold til det samiske språk og kultur vil forsterke bevisstheten og identitetsoppbygginga. Det bør arbeides for å heve statusen på samiske utdanninger, og synliggjøre samiske Sørsamisk kultur- og bibliotekbuss. Foto STFK arbeidsplasser lokalt. På denne måten vil man kunne rekruttere samisk fagkompetanse til regionen innenfor ulike fagområder. Forskerne mener det må opprettes flere samiske barnehager og satses på styrking av opplæringstilbudene i hele grunnopplæringen. Der naturlige språkarenaer er begrensede, må det settes inn tiltak i skolen som leksehjelp, SFO og språkmedarbeider. Kunnskapsdepartementet redegjør for mandatet til Samiske Veivisere også må innbefatte informasjon om samiske studietilbud og livet som student etter endt videregående opplæring. Det har også vært dialog om at alle samiske utdanningsmuligheter bør samles på nettsidene til alle involverte som høgskoler, universitet, Kunnskapsdepartementet og Sametinget. Dette er noen av informasjonstiltakene som er i en egen nasjonal rekrutteringsstrategi, hvor Sametinget har vært med og blitt konsultert om tiltakene i strategien. STFK Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag 10

11 OVERORDNEDE STRATEGI Formalisere ansvaret til Røros Videregående skole som sørsamisk ressursskole ØVRIGE HANDLINGSPUNKT Gjennomføre en kvalitativ og kvantitativ styrkning av det sørsamiske fagmiljøet på Røros videregående skole Styrke eksisterende rådgivertjeneste og oppfølgingstjenesten på skolene i forhold til grunnleggende kompetanse om samisk språk, kultur og samfunnsforhold. Etablere gode markeds- og rekrutteringstiltak gjennom hele utdanningsløpet som er tilgjengelig for ulike mottakergrupper. Styrke de videregående skoles aktiviteter inn mot det samiske jubileet Trondheim Aktiv synliggjøring av samisk språk og kultur i det offentlige rom STFK Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag 11

12 Område 3 Rådgivning g karriereveiledning Målet er å: Gi bedre rådgivning og karriereveiledningen inn mot samiske fag I forhold til å drive et aktivt rådgivningsarbeid på videregående nivå krever dette en type rådgivningstjeneste som skal kunne imøtekomme spesielle utfordringer og behov innen sørsamisk opplæring, og som skal ha funksjoner utover det som vanligvis forstås som rådgivning/karriereveiledning i skolesammenheng. Her er det særlig viktig med kompetanse og fokus både på sosialpedagogisk rådgivning og studieveiledning. For å sikre så god kvalitet på denne rådgivningstjenesten ønsker Sametingsrådet et samarbeid med aktuelle aktører for å utvikle denne rådgivingstjenesten. Rådgivningen bør ha mer fokus på samisk språk- og kulturkompetanse som verdifull ekstrakompetanse i mange yrker. Det er et stort behov for kurs/veiledning til rådgivere i ungdomsskole, og mot karriereveiledere i videregående skoler Rådgivningsarbeidet skal være en aktiv aktør i informasjonsspredningen. Å hindre brudd og frafall i samisk språkopplæring krever særlig oppmerksomhet og en aktiv oppfølging ved overganger mellom trinn og skoleslag. Det er også viktig med en god organisering og tett oppfølging av samiskopplæringen på yrkesfaglige programmer, slik at eleven ikke mister fag. En felles rådgivningstjeneste for sørsamisk på regionalt nivå vil kunne bidra til en samordning av det samiske undervisningstilbudet på grunnskole og videregående nivå, og aktiv oppfølging og forsterket» karriereveiledning av elever ved overganger og gjennomføring. Også i forhold til rekruttering av lærere til samisk høyere utdanning er et tett og nært samarbeid med universitet- og høgskolemiljø sentralt. I Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning , heter det (s.33): Som eiere av de videregående skolene er fylkeskommunene sentrale for å legge grunnlaget for at samisk ungdom får grunnlag og interesse for videre studier. Fylkeskommunene er derfor viktige støttespiller for å rekruttere ungdom til samisk høyere utdanning. Samiskutdanning.no STFK Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag 12

13 OVERORDNEDE STRATEGI Etablere og formalisere en felles rådgivningstjeneste for videregående skoler ØVRIGE HANDLINGSPUNKT Aktivt samarbeid med Fylkesmannen i Nordland i forhold til styrket karriereveiledning. Legge til rette for bedre samarbeid, informasjon og synliggjøring gjennom de etablerte karrieresentra i fylket. Aktiv bruk av karriereveiledere og «samiske veivisere» med kunnskap om samisk språk og samfunnsforhold. Aktivt samarbeid med næringa Styrke eksisterende rådgivertjeneste og oppfølgingstjenesten på skolene i forhold til grunnleggende kompetanse om samisk språk, kultur og samfunnsforhold. Bidra til bedre samordning av det samiske undervisningstilbudet på grunnskole og videregående nivå, og aktiv oppfølging av elever ved overganger. Bidra til å videreutvikle av samisk språklige arenaer for samisk ungdom STFK Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag 13

14 Område 4 Oppbygging av fagtilbud Målet er å: Etablere forutsigbare løsninger på organisering av undervisningstilbudene i samiske fag Opplæringsloven regulerer de rettigheter elever har til å ha opplæring i og på samisk. Gode rutiner for hvordan opplæringa organiseres, både i forhold til opplæringsarenaene og innholdet i tilbudet er av stor betydning å sikre rekruttering og god kvalitet. Ofte kan planlegging og praktisk gjennomføring av undervisningstilbudet komme ofte skjevt ut både i forhold til skolestart og i forhold til timeplan og øvrige fag. Opplæringen i sørsamisk skal styrkes og videreutvikles med fokus på organisering og strukturering av undervisningstilbudet i samisk språk, duedtie og reindrift. Det skal gis god opplæring i samisk språk på ulike nivå, samtidig som praktisk-estetiske fag skal organiseres på en slik måte at elevene velger å benytte seg av tilbudet som finnes. Undervisningsmetodikken må kvalitetsutvikle med dertil tilrettelegge faste, gode strukturer i fagtilbudet. Nærhet og relasjoner til eksterne samarbeidspartnere som lokalt næringsliv er viktig i forhold til yrkesretting av fag. Samiske elever og lærere har vært gjennom flere reformer. Læreplanverket for Kunnskapsløftet samisk har som hovedprinsipp, nedfelt i samisk læringsplakat, at den samiske skolen og lærebedriften skal legge til rette for at elevene/lærlingene får en kvalitetsmessig god opplæring med basis i samisk språk, kultur og samfunnsliv. Sametingets målsetning er å ha en opplæringspolitikk som støtter opp om dette prinsippet Foreldrenes holdninger overfor skole og opplæring har betydning for barns motivasjon. For å få til et godt samarbeid mellom skole og hjem, må foreldrene ha reell medvirkning og medbestemmelse. Målet for samarbeidet må være barnas trivsel, trygghet og læring. Mange elever går på skoler hvor det er få elever som får samisk opplæring. Som regel får disse elevene opplæring i samisk gjennom fjernundervisning. Dette kan skape utfordringer når det gjelder å nyttiggjøre kompetansen som familie og slekt har. Tradisjonell kunnskap er av stor verdi i seg selv, og overføring av tradisjonell kunnskap mellom generasjonene er et viktig ledd i styrking og bevaring av kulturell identitet. Sametinget ser det som viktig å finne gode arenaer for dette, eksempelvis gjennom bruk av samiske museer i opplæringen og utvikling av samiske ressurssentra. Det sørsamiske opplæringstilbudet i STFK gis i hovedsak fra Røros-regionen og språkopplæring i de aller fleste kommuner i dag er organisert som fjernundervisning, supplert med språksamlinger og delvis ambulerende lærere til hjemstedsskolene. Ulike tilbud på grunnskolenivå, som blant annet handler om hvordan kommunene og hjemstedsskolene tilrettelegger språkopplæringa, gjør at samiske elever er på svært ulike språklige nivå når de starter på videregående skole. STFK Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag 14

15 OVERORDNEDE STRATEGI Utvikle en landsomfattende modell for sørsamisk undervisning i reindrift og duedtie ØVRIGE HANDLINGSPUNKT Etablere gode rutiner for organisering av undervisninga i samisk, også i forhold til alternative opplæringsformer. Etablere gode hospiteringsordninger og samarbeidspartnere med lokalt næringsliv og videreutvikle entreprenørskapsarbeidet. Aktivt samarbeid med opplæringskontorene Bidra i utviklingen av tilbud til voksne med koordinere voksenopplæringstilbudet inn mot videregående opplæring. STFK Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag 15

16 Område 5 Læremidler og utstyr Målet er å: Lage læremidler i sørsamiske fag for videregående opplæring Fylkeskommunene har ansvar for å holde elever i videregående opplæring med gratis læremidler. Videregående opplæring er et av fylkeskommunens kjerneområder, og ansvaret for å tilby gode og kvalitetssikrede læremidler er i denne sammenheng viktig. Som nødvendige verktøy i undervisningen er lærerne avhengige av å ha godt undervisningsmateriale og tekniske hjelpemidler. Tilgangen på sørsamiske læremidler og fysisk utstyr til å drive god fjernundervisning står sentralt. I tillegg vil tilgjengeligheten på verktøy, redskap og utstyr være helt nødvendig får kunne gi et godt og kvalitetsriktig tilbud innen fagene duedtie og reindrift. Det finnes ikke noen læremidler for faget sørsamisk etter Kunnskapsløftet for videregående skoles nivå. Læremiddelsituasjonen er derfor sårbar, og personlig avhengig av den enkelte lærer. Lærere utvikler materiale selv for eget bruk i undervisningssammenheng. Læremidler i faget bør derfor utvikles og systematiseres, slik at det kan brukes av flere. Elevene kommer med ulikt språknivå fra ungdomsskolen, alt etter hvilket tilbud den enkelte kommune har greid å tilby. Læremiddelsituasjon er dårlig, og lite eller ingenting er laget for felles bruk. Ut fra dette ser man et sterkt behov for å utvikle et helhetlig læremiddel innenfor faget sørsamisk. Det bør arbeides for at det utvikles undervisningsmateriell på alle nivå i opplæringsløpet som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læremidler er ulike virkemidler i den samiske språkundervisningen. Ved godkjenning av læreplaner i sørsamisk som 1. og 2. språk, er det behov for en oppdatering av læremateriell. Ungdomsskoler kan ta i bruk læremidlet eller deler av dette etter behov. Dette vil kunne styrke kvaliteten på samisk opplæringen også i ungdomsskolen. På denne måten vil bruken av læremidlet være kjent for samiske elever i overgangen fra ungdomsskolen til den videregående skolen. Man kan anta at dette kan være en faktor som er med å redusere frafallet i samiskfaget i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole. Skolene må stimuleres til å ta i bruk ulike medier til utvikling av hjelpemidler i samisk språkstimulering og opplæring. Aktivt bruk av læremidler og utstyr gir økt konkretisering, visualisere og aktivisere innen fagene og motiverer til innsats og arbeid. Prosjekter som er med på å styrke praktisk opplæring i tradisjonelle gjøremål som en del av den ordinære opplæringen er positivt. Det skal søkes å utnytte dagens IT-systemer maksimalt, både i forhold til fjernundervisning, men også inn mot andre måter å drive undervisning på. STFK Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag 16

17 OVERORDNEDE STRATEGI Være en aktiv part i et forprosjekt som skal utrede hvordan et sørsamisk digitalt læremiddel kan bygges i forhold til innhold, struktur og tekniske løsninger. ØVRIGE HANDLINGSPUNKT Stimulere til oversetting av eksisterende læremidler til sørsamisk Aktiv utnyttelse av arenaer for deling av det som er produsert og det som blir produsert Sørge for at fjernundervisningsutstyret fungerer som det skal. Aktiv utnyttelse av digitale løsninger for undervisning. Inngå avtaler med næringslivet for å øke tilgjengelighet på utstyr til å drive reindriftsopplæring og duedtie. STFK Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag 17

18 Område 6 Lærere og kompetanse Betydningen av læreren og den kompetansen lærer innehar i faget er viktig for å kunne være en motivasjonsfaktor og inspirator. Satsningen på kompetanseheving vil bidra til kvalitativt bedre oppfølging av læreplanen Kunnskapsløftet Samisk (LK06-S) og en likeverdig opplæring for samiske elever. Målet er å: Kvalitetsutvikle oppfølging av læreplanene i Kunnskapsløftet samisk. Sametingets kartlegging av kompetansehevingsbehovet i samiske skoler viser at det er mest behov for kompetanseheving bl.a. i fagskriving og lesing, tospråklighets-pedagogikk og bruk av alternative opplæringsmodeller. Dernest er det behov for økt kompetanse om integrering av tradisjonell kunnskap i naturfag, samfunnsfag, matematikk og i andre fag. I matematikk er det også behov for kompetanseheving om fagbegrepene på samisk og bruk av praktiske metoder. Videre er det behov for kompetanseheving i bl.a. engelsk, duedtie, flerkulturell forståelse og urfolkspedagogikk. Den nasjonale kompetansehevingsstrategien ivaretar bare i begrenset omfang kompetansehevingsbehov til lærere i samiske skoler og samisklærere. I rapporter og intervju med foreldre, skoleeiere og lærere har Sametinget fått bekreftet at utfordringene handler om for få samiskspråklige lærere, manglende læremidler, manglende kompetanseheving blant samisklærerne, behov for samiske lærernettverk og de spesielle utfordringene med sammenslåtte klasser og vansker med å tilrettelegge for tilpasset opplæring. Nordlandsforsknings andre delrapport Fra plan til praksis (NF 1/2012) omtaler et generelt dilemma: Det samiske samfunnet står overfor store utfordringer når det gjelder rekruttering av lærere. Vi har behov har samisktalende lærere og lærere som har kunnskap om samisk språk og samiske samfunnsforhold. Studentene som tar lærerutdanning vil være bærebjelker i fremtiden. Uten lærere som kan undervise i og på samisk, vil vi ikke få den ønskede utviklingen i de samiske samfunnene. Det er viktig å arbeide med å rekruttere samiske språkarbeidere fra hele regionen. Dette kan fremmes gjennom å stimulere barn og ungdom til prioritere samisk opplæring gjennom barnehage, grunnopplæring og høgskole/ universitet, samt å etablere arenaer for samisk språk. Pr. i dag er det en utfordring å skaffe kvalifisert personell til å kunne gjennomføre de undervisningstilbud som det legges til rette for. Kompetansehevende tiltak innenfor samisk språk, kultur og næring i regionen vil være viktig. Man skal også ivareta og styrke fagopplæring i reindrift og duedtie, samt sikre fleksible opplæringsformer innenfor disse fagfeltene. Kontakt på tvers av fylkeskommuner og opplæringskontor er viktig i kunnskapsdelingen. I tillegg vil nettverksarbeid mellom lærerne, på tvers av skoleslag gi kompetanseutvikling i vid forstand. Nettverkene vil være nødvendige redskaper, ikke bare for å forestå analyse og kompetanseutvikling i forhold til de nye læreplanene i alle fag, men også for å konkretisere innhold og metode i reformen. STFK Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag 18

19 Nivå og temaer for opplæring skal tilpasses etter behov, og læringsmetoder vil derfor variere ut fra ulike målgrupper. Rekruttering av samiskspråklig pedagogisk kompetanse er helt essensielt, også for å imøtekomme den store interessen for voksenopplæring i samisk. Faglig fordypning og tilbud om grunnleggende ferdigheter, lesing, spesialpedagogikk og metodikk er viktige videre- og etterutdanningsmuligheter for samiske lærer som må prioriteres. Fjernundervisning og didaktikk er andre tema som det må satses på i større grad. (NSR 2012) En god start og veiledning er viktig for at nye lærere skal videreutvikle kompetansen sin, står bedre rustet i hverdagen og blir mer åpen og knyttet til profesjonen (Smethem, 2007; Hoy & Spero, 2005). Å tilby veiledning til nye lærere er viktig for å hjelpe dem til å mestre jobben slik at gode overgangsordninger mellom utdanning og yrke bidrar til økt rekruttering og sørger for at lærerne blir i skolen. (Smith og Ulvik, 2011). Lærerens profesjon og kvaliteten på arbeidet blir styrket. OVERORDNEDE STRATEGI Etablere og videreutvikle nettverk for lærere i samiske fag på videregående skoles nivå. ØVRIGE HANDLINGSPUNKT Gjennom «kompetanse for kvalitet» stimulere og legge til rette for videreutdanning innen samisk språk og fag. Utnytte incitamenter fra departementet inn mot rekruttering til samisk lærerutdanning. Tilrettelegge for etterutdanning En tilpasset mentorordning for sørsamiske lærere. Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og næringsliv inn mot fagopplæringa. STFK Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag 19

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler 1 Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler Rapport fra arbeidsgruppe sammensatt av Sametinget, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet 2 Forord Sametinget overtok

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring NOU Norges offentlige utredninger 2009: 18 Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ og integritet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer