TRAFIKK- SIKKERHETSARBEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKK- SIKKERHETSARBEID"

Transkript

1 TRAFIKK- SIKKERHETSARBEID

2 Hvorfor trafikksikkerhetsarbeid i barnehagen? Dynamitten barnehage ligger plassert i hjertet av Ski næringspark. Vi har gode turmuligheter i nærmiljøet, og møter trafikale utfordringer når vi går på tur. I det vi går ut porten møter vi et lite oversiktelig parkerings- og innskjøringsområde. Dette gjør at vi må være bevisste på trafikk og hvordan vi ferdes i ulike miljøer hver gang vi går utenfor barnehagen. I Dynamitten barnehage er trafikkopplæring en del av det helhetlige pedagogiske arbeidet. Trafikkopplæring i barnehagen er viktig for å gi det enkelte barnet bedre ferdigheter, kunnskaper og holdninger som fotgjenger, passasjer. Syklist og senere i livet som sjåfør. Med dette arbeidet systematiserer vi denne innsatsen. Gjennom et godt samarbeid med hjemmet, trygge og bevisste voksne i barnehagen og nysgjerrige barn vil vi sammen skape en trygg og god arena for lek og læring i Dynamitten barnehage. Trafikksikkerhetsarbeidet er nedfelt i barnehagens årsplan. Der kan vi lese: Mål: - Gi barna grunnleggende trafikkunnskap gjennom egne erfaringer, lek, læring og kommunikasjon. Den beste trafikkopplæringen skjer i nærmiljøet sammen med gode rollemodeller (foreldre og personalet i barnehagen). I «Rammeplanen for barnehagen» heter det at «nærmiljøet skal brukes for å gi barna opplevelser, utfordringer og kunnskaper». Barns evne til å tenke og resonnere har stor innflytelse på hvordan de opptrer i trafikken. Gjennom Trygg Trafikks trafikkopplegg blir barna kjent med «Tarkus» og samtaler med ham om ulike trafikksituasjoner. Barna får utforske egne tanker, følelser og erfaringer rundt temaet «trafikk». På denne måten knyttes også trafikkopplæringen til vårt satsningsområde språkutvikling og rammeplanens syv fagområder. Avdelingene legger opp til aktiviteter ut i fra barnegruppens alder og kunnskapsnivå. Årsplan del 2, Dynamitten barnehage Det å være trafikksikker barnehage er ingen garanti mot ulykker, men et kvalitetsstempel på helhet arbeid med trafikksikkerhet. Dynamitten barnehage er per 2015 sertifisert som trafikksikker barnehage i regi av Trygg Trafikk. Denne sertifiseringen gjelder for 3 år, men det systematiske arbeidet skal jobbes med kontinuerlig for å opprettholde denne sertifiseringen videre også etter 2018.

3 I Trafikksikkerhetsplan for Ski kommune kan vi lese at: Alle kommunale barnehager har en opplæringsplan for trafikk som de gjennomfører i henhold til sin årsplan. Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester. Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer. Ansatte kjenner til og følger forskrift om sikring av barn i bil og barna blir vant med å bruke bilbelter, sykkelhjelm og refleks. Hver barnehage skal ha ansatte som minst annet hvert år deltar på kurs i samarbeid med Trygg Trafikk. Trafikkopplæringen i barnehagen: Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere. Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks. Samarbeid mellom barnehage og hjem: Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port gjennomgås årlig med foreldre og foresatte. Det stilles krav til foreldre om å sikre barn på vei til og fra barnehagen. Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et integrert tema på foreldremøter. involveres i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid. Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn fra 2002 og re - godkjent i Dette forplikter oss til å arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer og forebygge skader og ulykker. I skade og ulykkesforebyggende arbeid er trafikksikkerhet et svært viktig område og Ski kommune har prioritert trafikksikkerhetsarbeidet høyt. Trygg Trafikk har utarbeidet et verktøy, Trafikksikker kommune, for å hjelpe kommunene til bedre og organisere og systematisere trafikksikkerhetsarbeidet sitt. Kriteriene vil styrke trafikksikkerhetsarbeidet og er et godt verktøy for også å oppfylle deler av kriteriene for Trygge lokalsamfunn. Den kommunale trafikksikkerhetsplanen skal: Styrke trafikksikkerhetsarbeidet i Ski kommune gjennom systematisk opplæring og holdningsskapende arbeid for barn, unge og voksne. Synliggjøre trafikkfarlige områder på kommunale veier og foreslå tiltak. Tiltakene gir grunnlag for å søke midler fra Aksjon skoleveg. Identifisere trafikkfarlige punkter på fylkeskommunale veier i Ski kommune og påvirke Statens vegvesen til å utbedre disse. Link til kommunal trafikksikkerhetsplan.

4 Trafikkopplæringen i Dynamitten barnehage. Alt arbeidet i barnehagen tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Trafikkopplæringen er ikke et unntak! Rammeplanen definerer 7 fagområder vi hele tiden jobber med, og er en oversikt over hvordan trafikkopplæringen også følger disse fagområdene: Kommunikasjon, språk og tekst: - Bli kjent med begreper, farger og uttrykk som brukes i trafikken. - Bli kjent med enkle trafikkskilt - Hvordan kommunisere i trafikken Nærmiljø og samfunn: - Utforske nærmiljøet og kjenne til utfordringer i det. - Øve på og lære å bruke sikkerhetsutstyr - Regler og normer - Forurensing og miljøvennlighet Kunst, kultur og kreativitet: - Sanger og musikk, Tarkushefte - Dramatisering med Tarkus og vennene hans - Tegne, klippe, lime oppgaver fra Trygg trafikk Antall, rom og form: - Symboler, størrelser, former, tall, lengde, mengde, avstander osv. - Fremme forståelse for tall og symboler Kropp, bevegelse og helse: - Øve og erfare syn, hørsel og andre motoriske utfordringer i trafikken - Bli kjent med, lære å takle hverdagens farer i trafikken - Utvikle gode vaner som refleksbruk, sykkelhjelm og bilbelte. Etikk, religion og filosofi: - Utvikle følelser og empati gjennom samhandling og konfliktløsning - Erfare/lære hvorfor vi ønsker oss gode vaner i trafikken Natur, teknikk og miljø: - Bli kjent med hvordan årstidene påvirker trafikkbildet - Gjøres kjent

5 Tarkus - barnas trafikkvenn Tarkus er en hånddukke til bruk i barnehagens samlingsstund, men for barna er han et beltedyr som er opptatt av trafikk. At små barn veksler mellom fantasi og virkelighet, begeistres av fortellinger om dyr og fantasifulle figurer, er noe vi ønsker å utnytte i opplæringen. Det er også det som gjør Tarkus til et kraftig pedagogisk verktøy. På ryggen har Tarkus ni belter, men når han kjører bil så har han 10. Da kaller han seg for et bilbeltedyr. Nysgjerrig, undrende og tålmodig er han en naturlig deltaker i samlingsstunden når trafikk står på dagsordenen.

6 Tiltaksplan for trafikkopplæring i Dynamitten barnehage. Sikring av barn til og fra barnehage Målgruppe Mål Tiltak Kjennetegn Ansvar Barna skal bruke godkjent sikkerhetsutstyr i bil. møte med tema Trafikksikkerhet; Informasjon For a sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldrera d og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven 4) Barna er til en hver tid sikret i bil. og personale viser engasjement. Barn etterlates aldri alene i bil Personale Barn 0-6 år Barn har et naturlig forhold til det a sikres i bil Tema i samlingsstund: Tarkus Trygg trafikk Voksne anerkjenner barns forståelse Personalet som rollemodeller Personale Barnas erfaringsutveksling Visualisering og praktisk tilnærming Barn gjør ikke som vi sier, de gjør som vi gjør! Barn 0-6 år Barn og voksne bruker sykkelhjelm til og fra barnehagen Tarkus Informasjon Barn og voksne bruker sykkelhjelm til og fra barnehagen Personale Personalet Barn 0-6 år Barna ferdes på trygg måte mellom hjem og barnehage Personalet informerer foreldrene I Dynamitten går vi igjennom porten når vi skal ut eller inn i barnehagen Personale Personalet Kun voksne betjener porten Porten er sikret med kjetting

7 Myke trafikanter/ fotgjengere og bruk av refleks Målgruppe Mål Tiltak Kjennetegn Ansvar Barn 0-6 a r Barna erfarer a opptre som myke trafikkanter/ fotgjengere. Tema i samlingsstund - Tarkus - Trygg trafikk - Barnas erfaringsutveksling - Visualisering og praktisk tilnærming - Barna bruker nærmiljøet til a oppøve ferdigheter som myk trafikkant - Bruk av fortau, gangfelt Krysse veien - Lære trafikklys - Lære noen skilt Barna kan grunnleggende trafikkregler Barna opptrer rolig i trafikken Barna bruker refleks på parkeringsplassen Barna går mellom bil og barnehagens port Personale Personalet Personalet skal formidle trafikksikkerhet til barn ut fra deres modningsniva. Personalet integrerer trafikksikkerhets arbeidet inn i a rsplan og jobber etter denne. Representanter fra personalet ga r pa kurs i regi av Trygg trafikk Personalet skal være veiledere og rollemodeller Personalet anerkjenner barns forståelse Personalet Personalet gjør seg kjent med diverse materiale, og bruker dette aktivt i arbeidet med barna (Barnas trafikklubb, Tarkus) Personalet forbereder barna før tur, og reflekterer sammen med barna etter turen. går turer med sine barn i nærmiljøet, og samtaler om trafikksikkerhet. ne gjør seg kjent med tiltaksplanen ne tar del i, og viderefører arbeidet fra barnehagen. velger oftere a ga, istedenfor a ta bilen. Personale Barn 0-6 år Barna bruker refleks na r de ferdes utenfor barnehagens omra de. - Ha tilgjengelig vester i barnehagen. - Tema i samlingsstund Tarkus - Trygg trafikk - Barnas erfaringsutveksling - Visualisering - Personalet som rollemodeller Barna og personal bruker refleksvester pa tur. Personalet

8 Trafikksikkerhet og trafikkopplæring året gjennom Her vil det naturligvis være forskjeller på hva avdelingene har fokus på gjennom året. Dette er ment som en huskeliste over temaer avdelingene bør komme innom i løpet av året. Høst: Introdusere Tarkus for nye og gamle barn gjennom sanger, tegning og spørsmål. Hva må vi passe oss for i trafikken? Hva gjør vi når vi nærmer oss fotgjengerovergang? Vi øver oss på å ferdes i trafikken gjennom turgåing Hvilken side av veien skal vi gå på når vi går på tur? Fokus på refleksbruk og viktigheten av den; jeg synes fordi jeg bruker refleks. Dette synliggjøres også på Skumringsfest i oktober. Tarkus blir med på turer for å hjelpe og sette ord på det som er farlig og vanskelig. Hvem skal åpne og lukke porten til barnehagen? Felles undring om hva de forskjellige trafikkskiltene betyr Hvordan kom du deg til barnehagen i dag? o Hvor sitter du i bilen? o Bruk av setebelte og barnesete. Vinter: Hvorfor bruke refleks? Trafikken om vinteren, hva er annerledes enn om høst/sommer? o Det er ofte glatt o Biler trenger lengre tid på å stoppe o Det er mørkere og vi syns dårligere o Hva gjør at vi syns bedre for bilister? Det er ikke lov å leke langs veien. Det er glatt og hardt på utelekeplassen og på veien, øve på å ta hensyn. Repetisjon av trafikkskilt. Fotgjengerovergang, hva er viktig å huske på. Øve på dette på tur. Vår/sommer: Tarkus leder samlingsstund og deltar på tur med alle avdelinger Hva er annerledes i trafikken om våren? Ofte glatt, mye regn osv. Hva må vi ta hensyn til? Snakke om og vise viktigheten ved bruk av hjelm til både sykkel og sparkesykkel, for personalet, foreldre og barn. Hvem skal åpne og lukke porten til barnehagen? Hvorfor bruker vi refleksvester på tur, hvorfor er det viktig at mamma og pappa bruker refleks når det er mørkt? Hvor sitter vi i bil? Repetisjon trafikkskilt og trafikkregler Hva har vi lært om trafikk i år?

9 Turrutiner for Dynamitten barnehage Turer i nærmiljøet/skogen Før vi går: Forberede deg godt til turen. Foreta risikovurdering før tur. Maksimalt 3-4 barn under 3 år pr ansatt og 6-7 barn over 3 år per ansatt. Dette må sees i sammenheng med hvilke barn man har med seg, eks: er det barn som trenger ekstra tilsyn? Avdelingen utpeker en ansatt med hovedansvar, og fordeler ansvar for enkeltbarn og grupper av barn etter hva som er mest hensiktsmessig. Avdelingen har alltid med seg en mobiltelefon, telefon- og adresseliste og førstehjelpsskrin når de er på tur, også korte turer. Rutine fra beredskapsplan over hva vi skal gjøre dersom barn blir borte eller skader seg alvorlig, skal være med i sekken. Det brukes alltid vester på barna og personalet når vi er på tur, selv de korte turene. På vestene skal barnehagens navn og telefonnummer påføres. Før tur skal man avtale med barna hvordan de skal opptre om de føler at de har gått seg vill og ikke ser noen voksne. Be de stoppe og rope på ansatte, og ikke prøv å gå en vei. De ansatte vil finne deg om du står stille og roper. Ansatte som skal på tur med barn skal ha oppdatert førstehjelpskurs. Barnehagen arrangerer kurs annen hvert år og inviterer de som er i permisjon. Ringevikarer skal ikke gå på tur alene med barn. Når vi går: Hovedansvarlig for turen går foran og viser vei, og tar kontroll i trafikksituasjoner. Personalet skal til enhver tid vite hvor barna er og ha oversikt over hvor mange de er, det betyr jevnlig telling av barn. Det skal alltid gå en ansatt foran og en ansatt bak, nettopp for å sikre at alle er med. Når vi går over overgangsfelt SKAL ALLTID en ansatt stå/gå først og sist. Er det bare en ansatt med skal denne stoppe når man har kommet over for å sikre at alle barna har kommet seg trygt over gangfeltet. På tur til skog er det viktig å avgrense hvor barna kan gå. Personalet må sørge for å ha oversikten over hvor barna er til enhver tid; det skal telles regelmessig. Det kan også være lurt å vise samlingspunkt tydelig. Dersom enkelt barn krever full oppmerksomhet (for eksempel tisse), må andre ansatte få beskjed om det slik at de kan overta ansvaret for de aktuelle barna som blir igjen. Ved turer med bål skal det alltid være en ansatt ved bålet, barna får ikke leke med bålet eller løpe rundt det. Skal dere bruke kniver, sag, øks og lignende skal det ALLTID skje sammen med en ansatt, barna skal aldri være uten oppsyn ved potensielle farer. Når vi kommer tilbake: Hovedansvarlig for turen står i porten og teller alle barna inn gjennom porten og lukker porten forsvarlig når alle er kommet inn.

10 Turer til/ved vann Alle generelle turrutiner gjelder. Planlagte turer til vann forutsetter godkjent førstehjelps og livredningskurs hos ansatte. Turer til vann skal avtales med styrer i forkant av turen. Barna skal ha redningsvester på(kan leies/lånes hos brannvesenet). Turer med buss/tog/trikk, sterk trafikk og mye folk Alle generelle turrutiner gjelder. Om det bestilles transport skal det stilles krav om setebelte for alle. Barna fordeles slik avdelingen synes det er hensiktsmessig og trygt, gjennomfør risikovurdering. Barna får ikke leke på perrongen, men skal stå sammen med sin utvalgte ansatt til tog/buss/trikk har stoppet eller kjørt. Barna skal telles før vi går om bord, når alle er om bord og når alle har gått av. Dette meldes til den ansvarlige ansatte. Anbefalt innhold i førstehjelpsskrin: Kull (Dette i forhold til forgiftning sopper/blomster) Klessaks (I forhold til å klippe opp klær, ved brudd/brannskader) Sårservietter (Tørke av sår/huggormbitt) Fatle (Med tanke på brudd) Ispose (Med tanke på brudd) Brenngele (Men bare på 1 og 2 grads forbrenning. Beste er å ta med ekstra vann og ett klede å fukte) Plaster (Sår) En bandasje (Fint å bruke ved, sår, brudd, klemme av vennene fra bitt av huggorm) Øyeskyllevann (Hvis de får noe i øynene på tur) Pinsett (Fint å ha ved flis) Brannteppe (Hvis man skal tenne bål)

11 Når barn blir borte på tur ANSVARLIG Ansatte som er sammen med barna på tur. FORMÅL Avklare når og hvor barnet sist ble sett. Passe på de andre barna. Sette i gang leting etter barnet som er borte. Forebygge at de andre barna blir engstelige. GJØREMÅL Få oversikt over situasjonen Samle barna. Tell barna og finn ut hvem som er borte. Avklare hva som er skjedd Se på klokka. Merk tidspunktet det ble oppdaget at barnet var borte. Spør om når og hvor barna sist så det barnet som er borte. Avklar når og hvor ansatte sist så det barnet som er borte. Fordele oppgaver mellom de voksne For å få en mest mulig effektiv leteaksjon må ansatte ta hver sine oppgaver: Avklar hvem som skal være sammen med barna. Det er gjerne nok med en person dersom barna oppholder seg på et mindre, avgrenset og trygt område. Avklar hvem som ringer barnehagen for å informere og høre om barnet er gått tilbake til barnehagen. Avklar hvem som skal lete og hvor lenge, før en tilkaller hjelp fra barnehagen og/eller politiet. Politiet anbefaler at man leter i maks 15 minutter før de kontaktes. Dersom en ansatt er alene med barna på tur, må denne ikke gå fra barna, men ta med seg alle dersom man går for å lete. Snakke med de andre barna om forsvinningen For at ikke de andre barna skal bli engstelige, og for at ikke de også skal forsvinne, er det viktig å snakke om at: Nå leter voksne etter barnet. Barna vil gjerne hjelpe til med å lete, men voksne er større enn barn, og kan derfor se lengre og gå fortere. Derfor er det lurt at de voksne leter. Det beste barna kan gjøre, er å høre godt etter hva de voksne sier, og være sammen med de andre barna i gruppen. Aktiviser barna mens man venter på de som er ute og leter. Før logg Noter sted og tidspunkt for når barnet ble savnet. Noter også tidspunkt og sted barnet sist ble sett, og av hvem. Dette føres i logg ved tilbakekomst til barnehagen. Loggføring gir dokumentasjon til svar på spørsmål, og kan brukes til gjennomgang ved debrief.

12 Lete etter savnet barn på tur ANSVARLIG Ansatte som er sammen med barna på tur. Styrer er ansvarlig når han/hun er informert. Politiet overtar ansvaret for letingen når de ankommer leteområdet. FORMÅL Finne igjen barnet som er borte. Tilkalle ekstra hjelp om nødvendig. GJØREMÅL For å få en mest mulig effektiv leteaksjon, må de ansatte ta hver sine oppgaver: Hovedansvarlig for turen tar ansvar for leteaksjonen. En ansatt er sammen med barna på et mindre, avgrenset og trygt område. Resten av de ansatte leter etter barnet som er savnet. Avtal med hverandre hvor hver enkelt leter. Hovedansvarlig for tur tar med seg telefon for å kunne holde styrer informert. De øvrige ansatte oppfordres til å bruke private telefoner til å holde kontakt med hovedansvarlig for turen under leteaksjonen. Hvor skal man lete? Let først i området fra stedet der en oppdaget at barnet var borte, til stedet der barnet sist ble sett. Kan barnet ha gått tilbake til barnehagen? Kontakt barnehagen og be dem lete i området. Er det mulig at barnet kan ha gått ut i f. eks. skogen på denne strekningen? Er det farlige områder i nærheten, f.eks. vann/sjø eller vei, så gå dit og let. Kan barnet ha gått i en annen retning? Kan barnet ha gått hjem? Hvor lenge skal man lete? Politiet anbefaler at en skal lete grundig i maks 15 minutter før mer hjelp tilkalles, fra for eksempel barnehagen. Da bør en også varsle foresatte. Kontakt barnehagen og be om mer hjelp. Barnehageleder overtar da ansvaret for leteaksjonen, eventuelt i samarbeid med politiet. Politiet anbefaler at man skal lete grundig i maks 30 minutter før man tilkaller dem. Dersom en har begrunnet mistanke om kidnapping eller farlige situasjoner, skal politiet kontaktes snarest mulig. Tlf 112. Fortsett letingen til politiet kommer og overtar ansvaret. Ta seg av de andre barna Dersom en ikke finner barnet innen rimelig tid og må sette i gang en større leteaksjon, bør en få de andre barna tilbake til trygge rammer i barnehagen. Sørg for at det er nok ansatte med til å gjøre turen tilbake til barnehagen trygg for resten av barna.

13 Ta imot politiet/mer letemannskap Minst en ansatt bør bli værende på stedet for å ta imot politi og/eller andre letemannskaper. Eventuelt må noen fra barnehagen gå tilbake til leteområdet etter å ha fulgt de andre barna til barnehagen. Før logg o Noter fordeling av oppgaver. o Noter i hvilke områder letingen skjer. o Noter tidspunkt for tilkalling av hjelp. o Noter tidspunkt for varsling av politi. o Noter tidspunkt for når politiet ankommer. Dette føres inn i logg ved tilbakekomst til barnehagen. Loggføring gir dokumentasjon til svar på spørsmål, og kan brukes til gjennomgang ved debrief.

14 Risikovurderinger Hovedansvarlig for turen skal sørge for at det er laget en oversikt over risikomomenter man kan komme over på den aktuelle turen. Risikovurderinger arkiveres i trafikksikkerhetspermen. Bruk gjerne følgende oppsett: Hvor går turen? Ned bak barnehagen til Assa Abloy, ned til Drømtorp videregående, forbi Hertz og opp til barnehagen. Hvilke risikomomenter kan vi møte? - Parkeringsplassen ved barnehagen: kan komme trafikk begge veier rundt trafikkøya - Bakken ned til Assa Abloy: kan komme biler imot - Kryssing av vei over til Assa Abloy, manglende fotgjengerfelt. Uoversiktlig på grunn av vegetasjon - Kryssing av vei mellom Assa Abloy og Drømtorp videregående, fotgjengerfelt - Bakken opp mot barnehagen ved Hertz ingen gangvei, uoversiktlig og trangt, kan komme både biler og tyngre kjøretøyer - Parkeringsplassen ved barnehagen: kan komme trafikk begge veier rundt trafikkøya, uoversiktlig og trangt Dato og signatur: Ski, Maria Bauer-Hoddevik

15 Risikoanalyse av barnehagens nærområde Dynamittens trafikale nærområde omfatter barnehagens parkeringsplass, samt personalparkeringen. Risikomoment Nærmere beskrivelse Forslag til tiltak Belysning Parkering Det er mangelfull belysning (virker ikke alltid) foran personalparkeringen. Det er ingen belysning ved barnehagens parkeringsplass. Det anses som tryggere dersom biler parkeres ved å rygge bilen på plass. Befaring for å kartlegge hvor nytt lys kan plasseres. Kontakte eiendomsavdelingen i kommunen for å sette opp tilstrekkelig belysning. Informere foreldre og eventuelt andre som henter og leverer om ryggeregel i henhold til barnehagens tiltaksplan for trafikkopplæring. Innkjøring og utkjøring Øvrig trafikk «Øy» med vegetasjon deler inn- og utkjøring i to. Det er smal vei på begge sider med plass til kun en bil i bredden. Varelevering Varelevering ved tunge kjøretøy Postlevering Håndverkere, vaktmester og lignende Personalet og andre som henter og følger til barnehagen. Informere foreldre og eventuelt andre som henter og leverer om fastsatt kjøremønster i henhold til barnehagens tiltaksplan for trafikkopplæring. Informere kommunen, personalet og foreldre om ryggeregel og fastsatt kjøremønster i henhold til barnehagens tiltaksplan for trafikkopplæring.

16 Avdeling: Barnehageåret: Navn: Dato: Jeg har lest og signerer: Avdeling: Barnehageåret: Navn: Dato: Jeg har lest og signerer: Avdeling: Barnehageåret: Navn: Dato: Jeg har lest og signerer:

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE. Glade lekende barn og voksne

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE. Glade lekende barn og voksne TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE Glade lekende barn og voksne 1 En trafikksikker barnehage Bøleråsen barnehage ligger sentralt på Bøleråsen, og det er kort avstand til nærmeste bussholdeplass.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID FINSTADBEKKEN BARNEHAGE. Glade og trygge barn i barnehagen og på tur. Finstadbekken barnehage

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID FINSTADBEKKEN BARNEHAGE. Glade og trygge barn i barnehagen og på tur. Finstadbekken barnehage TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID FINSTADBEKKEN BARNEHAGE Glade og trygge barn i barnehagen og på tur. Finstadbekken barnehage 1 Innholdsfortegnelse Hvorfor trafikksikkerhets arbeid i barnehagen?... 3 Trafikksikkerhet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID VESTRÅT BARNEHAGE. Glade og trygge barn i sentrum Vestråt barnehage

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID VESTRÅT BARNEHAGE. Glade og trygge barn i sentrum Vestråt barnehage TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID VESTRÅT BARNEHAGE Glade og trygge barn i sentrum Vestråt barnehage Hvorfor trafikksikkerhets arbeid i barnehagen? Vestråt barnehage ligger fint plassert i sentrum av Ski. Det å

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID. ØVRE Hebekk barnehage.

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID. ØVRE Hebekk barnehage. TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID i ØVRE Hebekk barnehage. Hvorfor trafikksikkerhets-arbeid i barnehagen? Begrunnelse: Ski kommune ble godkjent som et Trygt lokalsamfunn i 2001, og ble regodkjent i 2010. Dette

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID SKOGHUS BARNEHAGE!

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID SKOGHUS BARNEHAGE! TRAFIKKSIKKERHETSARBEID SKOGHUS BARNEHAGE! Dette er underlaget for vår søknad om å bli godkjent som trafikksikker barnehage. Alle kommunale barnehager har en opplæringsplan for trafikk som de gjennomfører

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID VESTVEIEN BARNEHAGE. Glade og trygge barn på tur rundt Vestveien barnehage

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID VESTVEIEN BARNEHAGE. Glade og trygge barn på tur rundt Vestveien barnehage TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID VESTVEIEN BARNEHAGE Glade og trygge barn på tur rundt Vestveien barnehage Vestveien barnehage i samarbeid med SKI TRYGGE LOKALSAMFUNN. UTARBEIDET 2015 Hvorfor trafikksikkerhets

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE. Glade lekende barn og voksne

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE. Glade lekende barn og voksne TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE 1 Glade lekende barn og voksne En trafikksikker barnehage Bøleråsen barnehage ligger sentralt på Bøleråsen, og det er kort avstand til nærmeste bussholdeplass.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS- ARBEID I BJØRKEKROKEN BARNEHAGE

TRAFIKKSIKKERHETS- ARBEID I BJØRKEKROKEN BARNEHAGE TRAFIKKSIKKERHETS- ARBEID I BJØRKEKROKEN BARNEHAGE Hvorfor trafikksikkerhets arbeid i barnehagen? Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn fra 2002 og re-godkjent i 2010 Dette forplikter oss til å arbeide

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS- ARBEID I NORDRE FINSTAD BARNEHAGE

TRAFIKKSIKKERHETS- ARBEID I NORDRE FINSTAD BARNEHAGE TRAFIKKSIKKERHETS- ARBEID I NORDRE FINSTAD BARNEHAGE Hvorfor trafikksikkerhets arbeid i barnehagen? Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn fra 2002 og re-godkjent i 2010 Dette forplikter oss til å arbeide

Detaljer

TUSSESTIEN BARNEHAGE - en trafikksikker barnehage

TUSSESTIEN BARNEHAGE - en trafikksikker barnehage TUSSESTIEN BARNEHAGE - en trafikksikker barnehage Vårt mål er at vi skal være en trafikksikker barnehage, og dette er nedfelt i årsplanen vår. Vi vil fortsette opplegget med Tarkus fra Trygg Trafikk, spesielt

Detaljer

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager:

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Ski kommune er et trygt lokalsamfunn. Dette forplikter oss til å arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer, og forebygge skader og ulykker.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID I SMEDSRUD BARNEHAGE

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID I SMEDSRUD BARNEHAGE TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID I SMEDSRUD BARNEHAGE 1 HVORFOR TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID I BARNEHAGEN? Smedsrud barnehage ligger på Langhus. Barnehagen er plassert øverst i et boligfelt, noe som betyr at vi er

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE

TRAFIKKSIKKERHET I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE TRAFIKKSIKKERHET I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE Trafikk i barnehagen Trafikksikkerhet for barn er de voksnes ansvar og omfatter fysiske tiltak, fartsgrenser, sikker transport, sikkerhetsutstyr og trafikkforståelse.

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet

Plan for trafikksikkerhet Plan for trafikksikkerhet Roa barnehage Lunner kommune 1 Barnehagens retningslinjer for turer med bil og buss Felles kommunale retningslinjer for å ivareta barnas sikkerhet ved turer utenfor nærmiljøet

Detaljer

Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage. Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet

Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage. Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet 2017-2020 Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage På øya Bolga har vi et trafikkbilde som er meget

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Brumunddal 08.05.2015 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Tømmerli barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015.

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage. Brumunddal 03.08.2016 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Hempa barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015. Vi

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I TOMMELITEN BARNEHAGE.

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I TOMMELITEN BARNEHAGE. TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I TOMMELITEN BARNEHAGE. Tommelitens trafikkopplæring er integrert som en del av det daglige omsorgs-og opplæringsarbeidet. Det er utarbeidet egne rutiner og planer for dette arbeidet,

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Vesleparken barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Vesleparken barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Vesleparken barnehage. Brumunddal 08.08.16 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Vesleparken barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april

Detaljer

Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I EVENTYRÅSEN BARNEHAGE. MÅLGRUPPE: BARN,FORELDRE OG ANSATTE MÅL: Forebygge trafikkulykker. Barna: Gi barna erfaringer og gode holdninger

Detaljer

Trafikkplan for Nesbakken Barnehage

Trafikkplan for Nesbakken Barnehage Trafikkplan for Nesbakken Barnehage HVORFOR ER DET VIKTIG MED TRAFIKKOPPLÆRING I BARNEHAGEN? Barn forholder seg til trafikk fra de er helt små. I de første årene er det foreldrene som må ha hele ansvaret,

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen

KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen KROPPANMARKA BARNEHAGER Vi ble sertifisert for Grønt Flagg for Trafikksikkerhet 13. september 2012 TRAFIKKSIKKERHET Trafikksikkerhet har siden 2005 vært et

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

FORELDREMØTE GLOMFJORD BARNEHAGE TIRSDAG 25. OKTOBER

FORELDREMØTE GLOMFJORD BARNEHAGE TIRSDAG 25. OKTOBER FORELDREMØTE GLOMFJORD BARNEHAGE TIRSDAG 25. OKTOBER VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I GLOMFJORD BARNEHAGE 2 SATSNINGER I GLOMFJORDBARNEHAGE 2016/2017 Helsefremmende barnehage Grunnleggende ferdigheter Trygg

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017

ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017 000000000000000 ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017 Dynamitten barnehage Dynamitveien 18, 1400 Ski Direkte tlf: 482 21 409 http://www.ski.kommune.no/barnehager/dynamitten/knallperla/ HOS OSS SKAL ALLE FÅ

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Lover og forskrifter Trafikken på utearealet og den nære atkomst Skoleveien Turer i nærmiljøet til fots eller på sykkel Transport med bil

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen

Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen Vi driver med «opplæring» i det daglige, bl.a. gjennom Tarkus, trafikk-uke, og fokusering på trafikk når vi går på

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017

ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017 ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017 1 Velkommen til et nytt barnehageår i Dynamitten barnehage. Vi gleder oss til et fint og lekende år! På Lunta har vi vi barna: Albert, Liana, Tiril, Magnus, Max Emil, Isabelle,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Velkommen til foreldremøte https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Sentrale føringer Verdigrunnlag Ansvar og roller Formål og innhold Barns medvirkning

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Jeg øver meg på å gå skoleveien på en trygg måte. HUSK! U bruk øyne Bruk ørene Hør på de voksne Øve mange ganger Øvelse gjør mester Vi ønsker at barna skal bli

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Iladalen barnehage. Det digitale vennskapstreet

Iladalen barnehage. Det digitale vennskapstreet Iladalen barnehage Det digitale vennskapstreet Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø 2 Innledning Ila barnehage er landets tredje eldste barnehage og har en lang barnehagetradisjon.

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SALUTTEN

ÅRSPLAN FOR SALUTTEN ÅRSPLAN FOR SALUTTEN 2016 2017 Vi er nå godt i gang med høsten, og vi kan se tilbake på en fin august. I år er det en liten og flott gruppe barn på Salutten, og vi ser at de allerede er opptatt av hverandre

Detaljer

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Myndighetenes målsetting 80% av skoleelever går/sykler til skolen. All trafikkøkning

Detaljer

MILJØHANDLINGSPLAN 2015/2016 SANDBAKKEN BARNEHAGE

MILJØHANDLINGSPLAN 2015/2016 SANDBAKKEN BARNEHAGE MILJØHANDLINGSPLAN 2015/2016 SANDBAKKEN BARNEHAGE Kort beskrivelse av enheten: Sandbakken barnehage er en liten privat barnehage, som holder til i Kvenildveien på Heimdal, en mil sør for Trondheim. Barnehagen

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

VINNE SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE

VINNE SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE VINNE SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhetsplanen

Detaljer

Referat fra foreldremøtet i Neverdal barnehage Torsdag 16.mars 2017

Referat fra foreldremøtet i Neverdal barnehage Torsdag 16.mars 2017 Referat fra foreldremøtet i Neverdal barnehage Torsdag 16.mars 2017 Møtetid: 19.00-20.45 Tilstede: 16 barn var representert, 11 ansatte var til stede. Vi har 44 barn i barnehagen, og det vil si at vi hadde

Detaljer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer Ås kommune Relasjoner og materialer Midtveisevaluering I begynnelsen når barna utforsket vannet fikk de ingen verktøy, vi så da at de var opptatte av vannets bevegelser og lyder. Etter hvert ønsket vi

Detaljer

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE RØNVIK SKOLE Amtm. Worsøesgt. 30 Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

MÅNEDSPLAN PÅ KNØTTENE NOVEMBER 2015

MÅNEDSPLAN PÅ KNØTTENE NOVEMBER 2015 MÅNEDSPLAN PÅ KNØTTENE NOVEMBER 2015 OPPSUMMERING AV OKTOBER Oktober måned har vi brukt på Forut. Vi har sett se en film om Bisvas, Nischal og vennene hans i Nepal. Vi har fulgt Bisvas gjennom en dag.

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Espira Hollund - Ein trafikksikker barnehage

Espira Hollund - Ein trafikksikker barnehage Espira Hollund - Ein trafikksikker barnehage Barn sin tryggleik - dei vaksne sitt ansvar 2017/2018 1 Trafikksikker barnehage I Espira Hollund har me klare føringar for korleis me skal oppføre oss i trafikken.

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune Saltdal kommune Enhet - Kultur Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato Raymond stolpen, tlf.: 756 82 299 24.08.2016 Godkjent av Trygg trafikk perioden 24.10.16 24.10.19 Reisepolicy for lag og foreninger

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

PERIODEPLAN FOR HALVVEISODDEN JANUAR - FEBRUAR - MARS 2018

PERIODEPLAN FOR HALVVEISODDEN JANUAR - FEBRUAR - MARS 2018 PERIODEPLAN FOR HALVVEISODDEN JANUAR - FEBRUAR - MARS 2018 1 Innhold 2017 I BILDER:... 3 2018:... 7 TEMA FOR PERIODEN... 8 BEVEGELSE:... 9 VIKTIGE DATOER... 10 BURSDAGSBARN DENNE PERIODEN... 10 KONTAKTINFORMASJON...

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen

Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen VERDAL KOMMUNE ØRMELEN SKOLE Alle skal med, et trivelig sted! 26.09.2016 Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen I følge forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, skal virksomhetene drives

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Årsplan Arnatveit barnehage

Årsplan Arnatveit barnehage Årsplan Høsten Våren 2009 2008 Arnatveit barnehage JANUAR - JUNI 2009 Antall, rom og form Matematikk Nysgjerrighet Opplevelser Refleksjon Mestring Hvordan utvikler vi et matematikkstimulerende miljø med

Detaljer

Årsplan Årsplan 2008 Våren 2010 Arnatveit barnehage Arnatveit barnehage

Årsplan Årsplan 2008 Våren 2010 Arnatveit barnehage Arnatveit barnehage Årsplan Årsplan Høsten Våren 2009 2008 Våren 2010 Arnatveit barnehage Arnatveit barnehage Kunst, filosofi, kultur og kreativitet Den kulturelle bæremeisen Mål: Personalet legger tilrette for: Besøk av:

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Antall, rom og form 10. Kommunikasjon, språk og tekst 10. Overgang fra liten avdeling til stor avdeling 11. Overgang fra barnehage til skole 11

Antall, rom og form 10. Kommunikasjon, språk og tekst 10. Overgang fra liten avdeling til stor avdeling 11. Overgang fra barnehage til skole 11 2017-2018 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Formål 3 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 3 Hvordan ivareta barns medvirkning? 3 Årshjulets moduler 4 Bærekraftig utvikling i alle ledd 4 Pedagogisk

Detaljer

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR BARNEHAGEÅRET 2011/2012 1 AUGUST Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer