Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00"

Transkript

1 Radøy kommune Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle Floen AP Medlem Edgar Grindheim AP Varamedlem Christel Villanger Håland H Medlem Kenneth Taule Murberg H Medlem John Magne Bauge H Medlem Henning Haugland H Medlem Eva Karin Klausen H Varamedlem David Aasgard KRF Medlem Finn Frantzen KRF Medlem Roy Bø FRP Medlem Trond Morten Marøy FRP Medlem Wenche Kalnes Tveranger FRP Medlem Frode Hervik V Medlem Birthe Haugland Frotaule V Medlem Anne Berit Bø Palmesen SP Medlem Mai-Liss Sylta Møn SP Medlem Sara Sekkingstad SP Medlem Vigdis Villanger SP Medlem Oddmund Skjelvik SP Medlem Ingvill Taule SP Medlem Martin Soltveit SP Varamedlem Elin Morken SP Varamedlem Forfall Parti Møtande varamedlem Audun Sylta H Dag Sætre SP Silje Namtvedt SP Vidar Grindheim U

2 Oddmund Skjevik (Sp) og Sara Sekkingstad (Sp) kom under sak 025. Andre møtande: Rådmann Jarle Landås, økonomisjef Sveinung Kvamme i sak 028, 029, 030, plankonsulent Kjersti Flatråker i sak 026, møtesekretær Arthur Kleiveland. Styreleiar i Region Nordhordland Helsehus IKS, Håkon Matre, orienterte om status og framdrift for regionalt helsehus. Leiar i kontrollutvalet, Arild Tveranger, og revisjonssjef Reidar Bjørsvik, orienterte i sak 028. Underskrifter: Jon Askeland Ordførar Arthur Kleiveland møtesekretær

3 Sakliste Saknr Tittel 025/2015 Meldingar og referatsaker 026/2015 Plansak detaljregulering - Manger torg - godkjenning 027/2015 Region Nordhordland Helsehus - utviding av areal og lån 028/2015 Rekneskap og årsmelding /2015 Tertialmelding januar - april /2015 Budsjettregulering juni /2015 Strategisk næringsplan for bergensregionen 032/2015 Busetjing av flyktningar 033/2015 Søknad om salsløyve for alkoholhaldig drikk

4 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 025/2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 15/950 15/6198 Meldingar og referatsaker Saksopplysingar: Det vert lagt fram følgjande meldingar og referatsaker: a. Årsmelding NGIR (delt ut i møte) b. Kontrollutvalet 26.mai 2015 møteutskrift c. Kontrollutvalet 26. mai særutskrift d. IUA årsmøte 29. april 2015 protokoll e. NGIR årsmelding 2014 (delt ut i møte) Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering Kommunestyret i Radøy - 025/2015 KS - handsaming: Kommunestyret tok meldingar og referatsaker til orientering. KS - vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering

5 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 026/2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/ /5881 Plansak detaljregulering - Manger torg - godkjenning Saksopplysingar: I samband med godkjenning av reguleringsplan for Manger torg kom det klage på vedtak fatta i kommunestyret Klagesaka vart tatt opp til handsaming og kommunestyret i Radøy fatta i møte følgjande vedtak: KS-041/13 VEDTAK Vedtak i sak KS-023/13 vert stadfesta med følgjande endring etter klagehandsaming: 1. Tilkomst til kyrkjegarden vert flytta i samsvar med det som går fram av revidert plankart av Forslagstillar utarbeider nytt revidert plankart. 2. Vedtak i sak KS 023/13 vert oppheva som ugyldig når det gjeld arealformåla f_kv04, o_avg04 og B/F02. Før det ligg føre gyldig reguleringsplanvedtak for f_kv04, o_avg04 og B/F02 kan det ikkje søkjast om tiltak innafor arealformåla. 3. Forslagsstiller utarbeidar revidert plankart for f_kv04, o_avg04 og B/F02. Revidert plankart skal sendast på høyring til råka partar, med lovfesta frist for uttale, før kommunestyret treffer endeleg vedtak i saka. 7. mai 2014 mottok kommunen revidert plankart i frå Ard arealplan. Plankartet vart sendt til partane på ei begrensa høyring før saka no vert lagt fram att for endeleg vedtak i kommunestyret. I samband med høyring kom det inn følgjande 3 merknadar innan fristen som var satt til : Radøy sokn: Dagleg leiar har i e-post komme med følgjande merknad: «I plankartet er tilkomsten til gravplassen omtalt som gangveg, GV 03. Vi har tidlegare sendt inn merknad om at vi til tider har trong for tilkomst med større køyretøy og syner til dette. Ifølge kartet ser vegen ut til å ha større bredde enn dei andre gangvegane, men det er viktig for oss at dette er ein køyreveg. Den kan gjerne stengast for annan biltrafikk då den kun skal tena våre formål.»

6 Rådmannen sin vurdering: Rådmannen vurderer plankartet til å imøtekomme merknad frå kyrkja då gangvegen har fått 3 meter breidde. I tillegg er det i ein annan sak (søknad om mindre endring av reguleringsplanen) lagt opp til ei endring av føresegnene slik at det vert presisert at kyrkja sine tilsette kan nytte gangvegen og som køyreveg. Statens vegvesen: Vegvesenet har i brev dagsett komme med følgjande merknadar til plankartet: Statens vegvesen saknar byggjegrenser og ber om at det vert lagt inn. Vegvesenet peiker på at det er knapp sikt mellom KV02 og KV04. Rådmannen sin vurdering: Merknaden om at areal i friiktsona vert endra til AVG anna veggrunn vert teke inn i planen. Byggjegrense skal inn i planen der det ikkje er lagt inn alereie. Siktlinje er teikna inn i mellom KV02 og KV04 slik at det skal vere i vareteke, men rådmannen ser at denne er knapp. Riisa & co, på vegne av Roal Vatnøy Holding AS: Advokat David Hilton argumenterer i brev dagsett for at framlegg til plan vert uheldig for Vatnøy sin eigedom og innkjøring til denne. Hilton peikar på at endringa gjev rett til innløysing av eigedomen etter 15-2 i plan- og bygninglova. Advokaten gjer framlegg om at innkøring av eigedomen til Vatnøy betre kan løysast inn frå sør i eksisterande veg inn til Hesthaugen. Rådmannen sin vurdering: I plan- og bygningslova 15-2 er grunneigars rett til å krevje innløysing ved reguleringsplan satt fram. Retten til å krevje innløysing er gjelt når oreigning vil føre til at eigedomen «ikkje lenger kan anses skikket til å nyttes på en, etter hele eiendommens størrelse, beliggenhet eller etter øvrige forhold regningsvarende måte». Vurdering av dette momentet er ikkje del av plansaken, men vert teken opp av rådmannen som ein eventuell konsekvens av planvedtaket. Slik rådmannen vurderer merknaden finnst alternative moglegheiter for innkjøring utafor reguleringsplanen for Manger torg. Framlegg til reguleringsplan sikrer imidlertid innkjøring til eigedomen i plan. Reguleringsplanen gjev ein rett, men ingen plikt til å nytte denne retten i dette dømet.

7 Vurdering Slik rådmannen vurderer intensjonane i planarbeidet er plankartet no i tråd med desse og kan leggjast fram for godkjenning. Merknadane som er komme inn er kommenterte over og rådmannen vurderer desse til å vere av ein slik karakter at kommunestyret kan godkjenne plankartet på vilkår av at eit par ting vert endra. Det gjeldt byggjegrense mot fylkesveg og endring av arealføremål i siktsona mot fylkesvegen slik Statens vegvesen gjer framlegg om. Dette er endringar som ikkje vil endre realiteten i planen eller endrar grunneigarane sin mogelege utnytting av sine eigedomar. Konklusjon Rådmannen legg med dette plankart for reguleringsplan for Manger torg fram for kommunestyret for endeleg vedtak. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Reguleringsplan for Manger torg med PlanID vert godkjent. Det vert sett som vilkår at: 1. byggjegrense mot fylkesveg o_kv01 vert lagt inn i kartet 2. heile siktsona frå o_kv02 mot o_kv01 vert lagt inn med arealføremål o_avg 04. Grunngjeving av vedtaket er at plankartet og tilhøyrande plandokument er i tråd med overordna plan for området og føl opp planarbeidet for reguleringsplan Manger torg. Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova Kommunestyret i Radøy - 026/2015 KS - handsaming: Plankonsulent Kjersti Flatråker orienterte om planarbeidet. Kommunestyret vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. KS - vedtak: Reguleringsplan for Manger torg med PlanID vert godkjent. Det vert sett som vilkår at: 1. byggjegrense mot fylkesveg o_kv01 vert lagt inn i kartet 2. heile siktsona frå o_kv02 mot o_kv01 vert lagt inn med arealføremål o_avg 04. Grunngjeving av vedtaket er at plankartet og tilhøyrande plandokument er i tråd med overordna plan for området og føl opp planarbeidet for reguleringsplan Manger torg.

8 Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova Vedlegg: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox Plansak detaljplan - Manger torg - merknad Re Plansak detaljplan - Manger torg - mindre endring 10018_Kyrkjevegen2_ _40

9 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato Formannskapet i Radøy 027/2015 Kommunestyret i Radøy PS /2015 Formannskapet i Radøy PS PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/ /5637 Region Nordhordland Helsehus - utviding av areal og lån Saksopplysingar: Bakgrunn Med bakgrunn i samrøystes vedtak i Representantskapet for Region Nordhordland Helsehus IKS vert det fremja sak for eigarkommunane om å auka arealramma for bygget til m2 og låneramma til kr 450 millionar, med påfølgjande endringar i selskapsavtalen for Region Nordhordland Helsehus IKS. I 2013 handsama dei 9 samarbeidskommunane sak om vidare arbeid med Helsehusprosjektet. Alle kommunane slutta seg til å byggja eit Region- og helsehus på om lag 8000 m2 i Knarvik, men at endeleg storleik vert avklara i den vidare prosessen. Det vart også slått fast at region- og helsehuset skal vera offentleg eigd, og at bygget vert oppført og drifta av eit interkommunalt selskap (IKS). Det vart vidare lagt som prinsipp at husleiga skal dekka kapitalkostnadane og kostnadane med drift og vedlikehald av bygget. NUI fekk fullmakt til å arbeida etter framlagt plan for vidare prosjekt - og detaljplanlegging. Kommunane handsama og godkjente i løpet av hausten 2014 selskapsavtale for Region Nordhordland Helsehus IKS (RNHI), og avtalen vart underskriven i stiftingsmøtet for selskapet 12. desember Selskapsavtalen 7-4 seier at høgste ramme for selskapet sitt samla låneopptak er 300 millionar kroner. Eigarane betalar ikkje inn nokon innskotskapital i selskapet, men har eigar- /ansvarsdel fordelt med 20 % likt på alle kommunane og 80 % fordelt etter innbyggjartal pr Etter stiftingsmøtet vart det halde møte i Representantskapet i RNHI der bl.a. styret for selskapet vart valt. RNHI har saman med SWECO, som etter anbod er engasjert som prosjektleiar, jobba vidare med prosjekt- og detaljplanlegging av Region Nordhordland Helsehus (RNH). Arkitektoppdrag har vore ute på anbod, og ein jobbar no med evaluering av innkomne tilbod. Anbod på prosjekteringsgruppe er ute på Doffin p.t. Vidare har ein hatt fleire møte både i brukar- og styringsgruppa for prosjektet, og dei fleste leigetakarane har meldt inn rom- og funksjonsbehov for sine tenester. Arbeidet til denne tid syner tydeleg at det er gode økonomiske, helsefaglege og byggtekniske argument for å utvida ramma for prosjektet med omsyn til både areal og økonomi. Styret i RNHI har handsama dette, og ber om at ramma for Region Nordhordland Helsehus blir utvida frå gjeldande 8000 m2 til m2, som er maksimal utnyttingsgrad av aktuell tomt i områdeplanen for Knarvik, og at låneramma for prosjektet blir utvida tilsvarande. Grunnlag for utviding

10 Helsehuset - areal Tidlegare i prosessen var det tilrådd og vedtatt å byggja eit helsehus på omlag 8000 m2, og til å realisera det, har selskapet i sin selskapsavtale fullmakt til å låna inntil kr 300 mill. I utgreiingsgrunnlaget for RNH (blant anna rapport frå Deloitte 2012:10) var det tydeleg signalisert eit behov for å kvalitetssikra oppgitte arealtal i samanheng med gjennomføringsprosjektet. Behovet for kvalitetssikring vart grunna i fylgjande forhold: Ulik praksis blant leigetakarane knytt til rapportering av netto og brutto arealbehov i «Det interkommunale samarbeidet» - kjernen i samarbeids- og synergipotensialet vart ikkje arealsett i 2012 då ein ville gjennomføra naudsynte faglege interkommunale utgreiingar. Nasjonale helsepolitiske føringar i samband med samhandlingsreform og framtidig oppgåvefordeling mellom stat og kommune var heilt avklara. I utgreiingsgrunnlaget frå Deloitte vart leigetakarar i kategorien «andre» (utover kommunale, interkommunale og spesialisthelsetenesta) ikkje lista med spesifikke arealbehov. Det vart heller ikkje gitt ei arealramme (øvre-nedre) for andre aktørar/eksterne leigetakarar i Helsehuset. Estimert areal er basert på behov i 2012 og tek ikkje omsyn til endringar i behov / helsetenesteansvar hjå aktørane som er justert mot framtidig vekst grunna helsepolitiske krav og føringar, eller demografisk endring i Region Nordhordland. Etter kvart som arbeidet med prosjektet har skridd fram, er føresetnadene i langt større grad blitt avklara og leigetakarane sine rom- og funksjonsbehov er blitt meir konkretisert. Tomta Tomta som skal nyttast Kvassnesvegen 11, gnr. 188, bnr. 323 og 398 er i høyringsutkast til områdeplan for Knarvik gitt rom for å bygga totalt m2. I tillegg kjem underetasjar med parkering. Eit alternativ kunne vera å byggja 8000 m2 i første omgang og så eventuelt byggja på i høgda eller eit tilbygg på bygget seinare. Parkering må koma under bakkenivå. Dette kombinert med fundamenteringa elles for bygget gjer at ein sannsynlegvis må nytta heile arealet på tomta som kan bebyggjast etter områdeplanen 3000 m2. «Fotavtrykket» til bygget vil då dekka heile tomta enten ein bygger 8000 m2 eller m2. Det å bygga på i ettertid, <nten ved å auka grunnflata eller auka tal etasjar, vil gje auka/større kostnadar i forhold til å ta heile utbygginga no. Kvadratmeterprisen vil med andre ord bli mindre desto større bygget er, fordi ein har ein del basisutgifter frå starten av (anbod, kontrahering av rådgjevarar, entreprisekostnad, riving / rydding av tomt, tomtekjøp, fundamentering, parkeringsanlegg, m.v.). Det vil og vera enklare å sikra at ein får eit meir hensiktsmessig bygg ved å byggja alt i ein omgang utan å måtte tenkja på framtidig utbygging. Dessutan vil det vera utfordringar med å byggja på eit bygg som er i full drift ikkje minst vil det forstyrra den drifta som er i huset. Dette vil medføra betydelege meirkostnadar. Økonomi Ein del av kostnadane med bygget vil difor vera uavhengig av storleiken på huset. Det gjeld t.d. tomt, rigging og planlegging, grunnarbeid og fundamentering. Det gjer at kostnadane pr. m2 vert lågare dersom vi utnytter tomta fullt ut. Skal ein planlegga for seinare utbygging, spesielt i høgda, betyr dette også ekstra kostnadar i byggjetrinn 1. Arealbehov leigetakarar

11 Leigetakarane er i ferd med å melda inn sine endelege rombehov. Grunna framdrifta i prosjektet, og for å unngå forseinkingar i prosessen - har Sweco og byggherregruppa hatt ein gjennomgang og kvalitetssikring av netto / bruttoareal for dei behov leigetakarane har meldt inn, og gjort ei oppdatert berekning av areal. Denne faktoren skal t.d. ivareta vegger, gangareal, heiser, tekniske rom m.v. Med bakgrunn i dette ser ein t.d. at Helse Bergen HF sitt areal aukar frå 3000 m2 til om lag 4400 m2, og tilsvarande auke ser me også hjå andre. Denne auken er Helse Bergen HF kjend med. Lindås kommune jobbar no med kvalitetssikring av sitt areal og skal rapportera rom- og funksjonsbehov innan 1. mai. Foreløpig ligg dei inne med 2500 m2, men det er grunn til å tru at også dette må justerast for ein bruttofaktor. Berekningane synar eit førebels behov for omlag m2. I dette talet er ikkje sambruk/synergi vurdert (vil gje noko redusert behov for areal), men ein har heller ikkje rekna inn areal til «andre leigetakarar» utover dei som var avklara i Det er stor interesse blant eksterne aktørar om å få plass i RNH. Desse er i dag satt på vent grunna gjeldane arealramme for RNH. Det vil i det vidare arbeidet vera viktig å sjå på korleis ein kan utnytta arealet mest mogeleg effektivt. Styret i RNHI konkluderer med at det vil vera behov for dei m2 som kan byggast på tomta. Auke i folketal I den regionen som RNH skal dekka er det eit folketal på Folketalet har auka med om lag personar sidan 2010 (5 år) og i prognosen frå SSB er det forventa om lag same auken i folketalet framover. Det tilseier at behovet for tenestene i regionen vil auke. Auke i tal eldre Ei viktig målgruppa for helsetenestene i huset vil vera den eldre delen av befolkninga. I 2015 er der personar som er 80 år og eldre. Dette har vore om lag uendra sidan 2010 og vil ikkje endra seg så mykje fram til I 2025 er prognosen at det vil vera ein auke på nesten 20 %, eller nærare 400 personar. I 2030 er prognosen over 60 % fleire, meir enn personar. I løpet av relativt kort tid vil den delen av befolkninga som er 80 år og eldre vera vesentleg fleire enn i dag. Rekruttering og kompetanse Tidlegare utgreiingar og statistiske data tilseier at kommunane i Nordhordland vil få ei stor utfordring når det gjeld tilgang på helsepersonell dei komande åra. Tilrådingane frå fagmiljøa i regionen er eintydige, og er vidareført og konkretisert i «Plan for interkommunalt samarbeid innan Helse og omsorg »som er vedtatt av alle dei 9 Nordhordlandskommunane. Gjennom planen er det peika på Helsehuset som ein viktig arena for nyutvikling og for målretta og systematisk arbeid med kompetanseutvikling og rekruttering. Ein slik arena skal både styrka tenestene i regionen og i den enkelte kommune, samt bidra til betre ressurs- og kompetansenytting på tvers av kommunegrensene. Region Nordhordland Helsehus skal bli ein spennande arena for ressurs- og kompetanseutvikling, og ein arena som bidreg til at befolkninga i regionen er sikra høgt kvalifisert personell også i åra framover og som set Nordhordland helseregion på kartet. Kommunereform Lindås kommune med sine innbyggarar er ein av dei store leigetakarane i huset. Det er stor grunn til å tru at det vil bli endringar i kommunestrukturen også her i Nordhordland, evt. større behov for meir interkommunalt samarbeid om enkelte kommunale tenester også i framtida. Lindås har signalisert at dei er positive til å slå seg saman med nabokommunane. Det er derfor grunn til å

12 anta at ein i 2020 vil ha ein kommune med minimum innbyggarar, avhengig av kor mange som slår seg saman. Ein del av dei meir spesialiserte funksjonane som Lindås no vil ha inn i helsehuset, bør ein også ha rom for å kunne utvida. Endra oppgåvefordeling Det er signal om at kommunane vil få fleire og meir kompetansekrevjande oppgåver som t.d. flytting av oppgåver frå spesialisthelsetenesta til kommunane. I stortingsmelding 14 ( ) «Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner» er det peika på konkrete tenester som kommunane kan få ansvaret for. Dette gjeld særleg tannhelse, habilitering og rehabilitering, arbeidsretta tiltaksplasser og innan psykisk helsevern. Fleire av desse områda er tidligare utgreidd som veleigna interkommunale samarbeidstiltak nedfelt i «Plan for interkommunalt samarbeid innan helse- og omsorgssektoren i Region Nordhordland» Prosess Styret i RNHI meiner at vurderingane ovanfor tilseier at det vil vera lite framtidsretta å byggja ut mindre enn tomta gjev mogelegheit til. Styret sin konklusjon overfor eigarane er difor heilt klart at ein bør byggja m2 i første byggjesteg og dermed utnytta tomtepotensialet fullt ut. Styret meiner at dette er ein fantastisk moglegheit for regionen til å få realisert eit framtidsretta bygg som kan sikra at innbyggjarane har gode og framtidsretta tenester her i regionen. Alt no kan det synast som helsehuset kan bli fylt opp med dei leigetakarane som er innmeldt, og at konsekvensen med å byggja 8000 m2 kan vera at det må gjerast ei prioritering når det gjeld kva tenester som til slutt kjem inn i bygget. Endeleg arealbehov for eksisterande leigetakarar vil bli klart når arkitekten kjem i gong med arbeidet sitt, og vil koma fram i skisse- og forprosjekt. For ikkje å rokka med vedtatt framdriftsplan, og for ikkje å gjera skisse og forprosjektfasen dyrare enn nødvendig, ser styret det som ein stor fordel at ein alt i startfasen planlegg for m2. Dersom det i skisse- og forprosjekt skulle visa seg at det er ledig areal i bygget, ser styret ingen problem med å fylla dette opp med andre leigetakarar ein periode. Styret vil ha nærare 3 år på seg til finna desse, og vil i den samanheng peika på at fylke, region og kommunane gjennom andre planar jobbar for vekst i regionen spesielt her i sør. Konklusjon Innmeldt arealbehov viser etter oppdaterte berekningar at det er behov for eit bygg på om lag m2 med dei leigetakarane som er planlagt inn i helsehuset. Ved å nytta tomta fullt ut og byggja m2 vil ein få det mest optimale bygget til ein lågast kostnad pr. m2. Det er fleire faktorar som vil føra til auka etterspørsel etter tenestene i framtida. Dette er til dømes auka folketal, stor auke i tal eldre, endring i kommunestrukturen og oppgåvefordeling mellom stat, fylke og kommune. Totalt sett er det difor liten risiko for at arealet som vert bygd ikkje har leigetakarar. Selskapet bør difor setja i gang ein prosess som gjer det mogeleg å byggja eit bygg som stettar dei behova som er meldt inn - og at ein får eit mest mogeleg tenleg bygg til lågast mogeleg kostnad pr. m2. Det vil ivareta både eigarane og leigetakarane sine interesser på ein best mogeleg måte. Vedk. samansetjing av styret til Region Nordhordland Helsehus IKS 5-1 i Selskapsavtalen seier i dag at «Styret består av 3 medlem og 2 varamedlem».

13 Fleire av eigarkommunane ytra i handsaming av selskapsavtalen at selskapet burde ha eit styre på 5 personar. For å løysa dette i fyrste omgang, og i påvente av ein evt. revisjon av selskapsavtalen, vedtok Representantskapet 12. desember 2014 at dei to varamedlemene skulle delta fullverdig i styret for å sikra breiast mogeleg kompetanse, men utan stemmerett. Styret ber no Representantskapet fremja for kommunane at 5-1 i selskapsavtalen vert endra frå «Styret består av tre medlem og to varamedlem» til «Styret består av fem medlemer». Vidare at 5-4 vert frå «Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst to av medlemene er til stades» til «Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst tre av medlemene er til stades». Styret ser ikkje behov for å oppnemna varamedlem då det er nok at tre medlem frå styret er til stades for å ta ei avgjerd. I praksis vil eit styremøte bli flytta når fleire enn 1-2 personar melder avbod. Skulle det ikkje la seg gjera å flytta eit viktig styremøte grunna at medlem ikkje kan møta, er det ikkje problem å gjennomføra eit styremøte som telefonmøte, og / eller ta avklaringar pr. e-post. Skulle nokon frå styret trekkja seg eller gå ut av styret av andre årsaker, vil valnemna måtte finna ein ny kandidat så fort som mogeleg, noko styret heller ikkje ser som eit problem. Lov om interkommunale selskap 10 krev ikkje varamedlem, og styremedlemer tenestegjer inntil nye medlemer er valde. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune sluttar seg til at arealramma for Region Nordhordland Helsehus vert auka til m2. Regionen vil då få eit best mogeleg framtidsretta bygg når det står ferdig i 2018 og vera med å sikra nødvendig areal for framtidsretta tenester for innbyggjarane. Radøy kommune sluttar seg til at selskapsavtalen 7-4 vert endra og at høgste ramme for selskapet sitt samla låneopptak vert sett til 450 millionar kroner. Radøy kommune sluttar seg til at selskapsavtalen 5-1 vert endra til «Styret består av 5 medlemmer» og 5-4 til «Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst tre av medlemene er til stades». Formannskapet i Radøy - 053/2015 FS - handsaming: Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. FS - vedtak: Radøy kommune sluttar seg til at arealramma for Region Nordhordland Helsehus vert auka til m2. Regionen vil då få eit best mogeleg framtidsretta bygg når det står ferdig i 2018 og vera med å sikra nødvendig areal for framtidsretta tenester for innbyggjarane. Radøy kommune sluttar seg til at selskapsavtalen 7-4 vert endra og at høgste ramme for selskapet sitt samla låneopptak vert sett til 450 millionar kroner. Radøy kommune sluttar seg til at selskapsavtalen 5-1 vert endra til «Styret består av 5 medlemmer» og 5-4 til «Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst tre av medlemene er til

14 stades». Kommunestyret i Radøy - 027/2015 KS - handsaming: Styreleiar Håkon Matre i Region Nordhordland Helsehus IKS orienterte om status og framdrift i arbeidet med regionalt helsehus i Knarvik. Representantskapet ber styret i RNHI fremja sak for kommunane om å auka ramma for storleiken på bygget til m 2. Regionen vil då få eit best mogeleg framtidsretta bygg når det står ferdig i 2018 og vera med å sikra nødvendig areal for framtidsretta tenester for innbyggjarane. Matre sa at endeleg arealbehov for eksisterande leigetakarar vil bli klart når arkitekten kjem i gang med arbeidet sitt, og vil koma fram i skisse- og forprosjekt (1. oktober 2015). For ikkje å rokka med vedtatt framdriftsplan, og for ikkje å gjera skisse og forprosjektfasen dyrare enn nødvendig, ser styret det som ein stor fordel at ein alt i startfasen planlegg for inntil m 2. Dersom det i skisse- og forprosjekt skulle visa seg at det er ledig areal i bygget, ser styret ingen problem med å fylla dette opp med andre leigetakarar ein periode. Matre viste til at innmeldt arealbehov viser etter oppdaterte berekningar at det er behov for eit bygg på om lag m 2 med dei leigetakarane som er planlagt inn i helsehuset. Ved å nytta tomta fullt ut og byggja m 2 vil ein få det mest optimale bygget til ein lågast kostnad pr. m 2. Styreleiaren i Region Nordhordland Helsehus IKS peika på fleire faktorar som vil føra til auka etterspørsel etter tenestene i framtida. Dette er til dømes auka folketal, stor auke i tal eldre, endring i kommunestrukturen og oppgåvefordeling mellom stat, fylke og kommune. Totalt sett er det difor liten risiko for at arealet som vert bygd ikkje får leigetakarar. Han svara på spørsmål frå kommunestyret. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapet si tilråding. KS - vedtak: Radøy kommune sluttar seg til at arealramma for Region Nordhordland Helsehus vert auka til m2. Regionen vil då få eit best mogeleg framtidsretta bygg når det står ferdig i 2018 og vera med å sikra nødvendig areal for framtidsretta tenester for innbyggjarane. Radøy kommune sluttar seg til at selskapsavtalen 7-4 vert endra og at høgste ramme for selskapet sitt samla låneopptak vert sett til 450 millionar kroner. Radøy kommune sluttar seg til at selskapsavtalen 5-1 vert endra til «Styret består av 5 medlemmer» og 5-4 til «Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst tre av medlemene er til stades». Vedlegg: Representantskapet RNHI, 24. april - protokoll Selskapsavtale Helsehus - revidert mai 2015

15 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 045/2015 Formannskapet i Radøy PS /2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/681 15/5452 Rekneskap og årsmelding 2014 Saksopplysingar: Rådmannen legg med dette fram årsrekneskap og årsmelding for 2014 til godkjenning. Etter kommunelova 48, første punktum skal kommunen for kvart år arbeida ut årsrekneskap og årsmelding. Årsrekneskapen skal omfatta alle økonomiske midlar som vert disponert i året, og korleis dei er brukt. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal takast med i rekneskapen, anten dei er betalt eller ikkje når rekneskapsåret vert avslutta. Årsmeldinga skal gje opplysningar som er viktige for å vurdera kommunen si økonomiske stilling, og resultatet av verksemda som ikkje går fram av årsrekneskapen. Andre tilhøve som er vesentlege for kommunen skal også vera med. Det skal gjerast greie for tiltak som er sett i verk, og som er planlagt sett i verk for å sikra betryggjande kontroll og høg etisk standard i verksemda. Det skal også opplysast om den faktiske tilstanden når det gjeld likestilling i kommunen, og tiltak som er sett i verk, eller planlagt sett i verk for å fremja likestilling og hindra ulike handsaming etter likestillingslova og for å fremja føremålet i diskriminerings- og tilgjengelova. Rekneskapsdokument og årsmelding følgjer som eigne dokument i saka. Revisjonsmeldinga ligg som ein del av rekneskapsdokumentet. Radøy kommune sitt rekneskapsdokument med notar tek opp i seg nokre av tilhøva som lova krev omtalt i årsmeldinga. Rådmannen reknar det som er teke med i notar til rekneskapen som tilstrekkeleg. Rådmannen viser elles til kommentarane i årsmeldinga. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Rekneskap og årsmelding vert godkjent slik dei ligg føre Formannskapet i Radøy - 045/2015 FS - handsaming: Økonomisjef Sveinung Kvamme orienterte om årsmelding og rekneskap for Han konstaterer at kommunen sine driftsutgifter aukar meir enn inntektene. Vedteke budsjett for 2014 synte negativt

16 driftsresultat kr , endeleg resultat vart ca 3,4 mill svakare. Det skuldast mellom anna svikt i inntektsutjamninga på ca 1,7 mill. kroner, utvida tilbod i Omsut ca 2 millionar (men innsparing på andre delar av tenesta gav netto meirkostnad ca 1,4 mill.), auka kostnad gjesteelevar ca 0,5 million, og sterk auke i utbetalingar til sosialhjelp. På investeringssida vart nokre prosjekt delvis eller ikkje gjennomført; - Heimetenesta utvida lokale - utsett - Hovudleidning Lifjell Manger, utsett til Renseanlegg Manger, utsett til Brannbil, ferdig i Terapibasseng er dekka gjennom forsikring, og er difor ikkje belasta investeringsrekneskapen Utsett igangsetjing på ulike investeringar gjer at investeringskostnadane i 2014 vart lågare enn budsjettert. Unytta lånemidlar vil gå med til budsjetterte prosjekt i Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. FS - vedtak: Rekneskap og årsmelding vert godkjent slik dei ligg føre. Kommunestyret i Radøy - 028/2015 KS - handsaming: Rådmannen la fram eit rekneskap 2o14 med eit netto negativt driftsresultat på kr Etter bruk og avsetjing til fond, er meirforbruket kr Underskotet skuldast i hovudsak svikt i inntektsutjamninga - ca 1,7 millionar, netta meirkostnad Omsut ca 1,4 millionar, som følgje av utvida tenesteomfang, auka kostnad for gjesteelevar ca 0,5 million, og sterk auke i utbetalingar til sosialhjelp. Kommunestyret drøfta ulike sider ved årsmelding og rekneskap. Revisjonssjef Reidar Bjørsvik peika på at det er eit avvik mellom vedteke budsjett og det som blir presentert i rekneskapet. Han gav økonomikontoret ros for å ha gjort ein god jobb med økonomistyring og kontroll i ei svært krevande tid med endring av rekneskapssystem. Revisjonsjefen formana kommunestyret om å vedta budsjett som er realistisk, og at budsjettet blir følgt opp. Han konstaterte at kommunen har brukt opp dei økonomiske reservane, og at kommunestyret no må ta stilling til kva som skal gjerast for å få drifta i balanse. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapet si tilråding. KS - vedtak: Rekneskap og årsmelding vert godkjent slik dei ligg føre. Vedlegg: Rekneskap_2014_endeleg Nr 11 Rapport årsrekneskap 2014 Årsmelding_2014_endeleg

17 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 046/2015 Formannskapet i Radøy PS /2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 15/846 15/5456 Tertialmelding januar - april 2015 Saksopplysingar: Rådmannen legg med dette fram tertialmelding for perioden januar april 2015 for godkjenning. Innleiing Budsjettet for 2015, slik det vart vedteke av kommunestyret, syner eit netto negativt driftsresultat på kr Bruk av bundne og ubundne fond gjer at budsjettet balanserer med eit mindreforbruk på kr ,-. Rekneskapen for 2014 er gjort opp med eit meirforbruk på kr Disposisjonsfondet ved utgangen av 2014 var på Vedteke bruk av disposisjonsfond i 2015 er kr ,-. Dersom disposisjonsfondet også skal nyttast til å dekka meirforbruk frå 2014, vil disposisjonsfondet vera redusert til kr ved utgangen av Fylkesmannen har gjennomgått Radøy kommune sitt budsjett for 2015, og påpeikar at dei frie inntektene er om lag 1,7 mill for høgt sett. I kommuneproposisjonen lagt frå 12. mai 2015 er det gjort ein del endringar som påverkar kommunane sine inntekter. Sum rammetilskot og skatt for Radøy kommune i 2015 er no utrekna til kr , mot vedteke budsjett kr Dette utgjer ein faktisk inntektsreduksjon på kr i Det vert lagt fram eiga sak om budsjettregulering for Drift Tertialmeldinga byggjer på vedteke budsjett, og alle kommentarar og avvik er i høve til dette. Budsjettet er i 2015 periodisert, dvs at inntekter og kostnader er fordelt månadsvis. Det tek tid å få til god periodisering av alle inntekter og kostnader, og det vil alltid verta ein del inntekter og kostnader som ein vanskeleg kan føreseia når faktisk kjem. Det er såleis ikkje mogeleg å oppnå 100% korrekt periodisering, men det vert løpande arbeidd med å forbetra periodiseringa. Fordelinga av skatteinngangen baserer seg t.d. på gjennomsnittet av dei siste tre åra, men faktisk skatteinngang avvik som regel i større eller mindre grad i høve dette. Inntektsutjamninga kan også svinga mykje, og det beste ein får til, er kvalifisert synsing når det gjeld månadsfordelinga. Leiarane rapporterer i høve til den samla budsjettramma kvart tenesteområde har fått tildelt. Budsjettskjema 1B vart for 2015 vedteke på sektornivå, men med ein føresetnad om at informasjon knytt det einskilde tenesteområde skal vera tilgjengeleg. I denne rapporten vert det difor lagt fram ei spesifisert skjema 1B. Dette skjemaet er også tilnærma likt inndelinga for månadsrapportering. Rådmannen vi igjen understreka at budsjettet er vedteke på sektornivå, ikkje på kvart einskild tenesteområde. Skjema 1A syner at dei frie inntektene er litt lågare enn budsjett. Dette stemmer i hovudsak med

18 fylkesmannen sine merknader til budsjettet, jf innleiande kommentarar. Aksjeutbyttet frå BKK er i budsjettet periodisert til mai månad, men kom i april. Renteutgifter og avdrag er periodisert jamnt over året, men ulike forfallstider på lån gir ulik belastning frå månad til månad. Periodiseringa her vil bli justert til neste tertialmelding. Skjema 1B (nedanfor) syner netto kostnad pr 30.4., og prosentvis forbruk i høve til periodisert budsjett. 100% forbruk indikerer at drifta er rimeleg i samsvar med budsjett. Dei fleste leiarane meiner at dei driftar rimeleg i samsvar med budsjett. Stab og politisk ligg så langt noko under budsjett, og drifta vil, slik det no ser ut, halda seg innafor rammene for Oppvekst syner eit samla forbruk på ca 102%. Fellestenester har litt overforbruk, noko som primært skuldast løn til lærlingar, ei ordning Radøy kommune satsar sterkt på. Dei fleste tenesteområda ligg rimeleg nær budsjett. Sæbø skule har litt meirforbruk, men dette er under kontroll. Som tidlegare varsla, har Radøy ungdomsskule meirforbruk i høve til budsjett. Noko av forklaringa ligg i at grunnlaget for lønsbudsjettet ikkje var korrekt. Barnehagane ligg samla sett rimeleg til, men det vil bli gjort noko administrativ omfordeling av budsjettet til neste rapportering. PPT ligg noko under budsjett, grunna vakanse i stilling. Dette kan gi innsparing i Radøy musikk- og kulturskule har forbruk noko over budsjett. Dette skuldast primært redusert foreldrebetaling som følgje av mindre grupper og færre elevar. Pårekna meirforbruk innan oppvekst kan blir ca For Helse og omsorg syner rekneskapen eit forbruk på ca 101% iht budsjett. Dei fleste tenestområda ligg litt over 100% i forbruk. NAV har meirforbruk knytt til sosialstønad og kostnader til etablering av flyktningar. Helsehuset, som omfattar lege, fysioterapi og helsestasjon, har meirforbruk som følgje av overføring av ikt løysingar frå Helse Vest IKT til IKT Nh. Dette er eingongskostnader knytt til nye

19 datamaskiner og anna utstyr, noko som vil tena seg inn att innan kort tid. For Radøy matsørvis sin del er avviket først og fremst periodiseringsavvik. Velferdssenteret har løpande utfordringar, og har måtta auka ressursbruken ein periode. Kva verknad dette får på årsbasis er enno uvisst. Innan heimetenesta skuldast mykje av avviket motteken refusjon frå staten på ca knytt til utvikling av dagtilbod, medan det så langt berre har kome på mindre kostnader knytt til dette tilbodet. Omsut syner noko overforbruk no, men ein legg til grunn at drifta held seg innanfor rammene i løpet av året. Det er enno ikkje inngått ny avtale med deltakarkommunane når det gjeld RIB. Ein har difor ikkje fått fakturert alle deltakarkommunane for kostnader i første tertial. Drifta er redusert i høve til færre brukarar, og det vert vurdert ytterlegare reduksjon. Mogeleg budsjettkonsekvens kjem snarast råd etter at ny avtale med deltakarkommunane er signert. Helse og omsorg fellestenester syner forbruk «feil veg». Dette skuldast primært motteke tilskot på ca kr frå helsedirektoratet til døgnplassar til akutt hjelp. Summen skal overførast Lindås kommune som vertskommune. Dette vert gjort etter krav frå Lindås. Her er korkje pengar inn eller ut budsjettert, då dette har null-verknad for kommunen i Mogeleg meirforbruk innan helse og omsorg er enno usikkert. Drift og forvaltning syner samla meirforbruk på ca 3,9%. Teknisk drift, som omfattar vaktmestertenesta, reinhald, VA, vegar, bygg og anlegg, har eit meirforbruk på ca , som primært kjem frå reinhald. Reinhaldstenestene har etter kvart vorte samla, og omfattar no dei fleste kommunale bygga. Fordelen med ei slik samling, er at ein kan utnytta ressursane på ein betre måte. Ulempen er at ein del av kostnadene til reinhald tidlegare kunne assimilerast på dei ulike tenesteområda, medan det meste no kjem fram på ein stad. I budsjettprosessen har ein m.a. ikkje greidd å fanga opp all lønselement som er knytt til reinhald. Det er sett i verk tiltak for å redusera kostnadene, men det er framleis overforbruk iht budsjett. Også kostnadene til brannvernet ligg noko over budsjett. Dette skuldast mange utrykkingar i starten av året, og meirkostnadene ved dette er uråd å ta inn att. Radøy bibiiotek har noko overforbruk, men dette vil truleg retta seg i løpet av året. Pårekna meirforbruk teknisk drift kan bli ca ,-. Skjema 1B følgjer nedanfor:

20

21 Hovudoversikt drift vert teken inn for å syna korleis tala blir i denne oppstillinga. Grunna rammebudsjettering, kan det vera til dels store avvik mellom drift og budsjett på postane i hovudoversynet. Tala i hovudoversynet vert difor ikkje kommentert nærare.

22 Investering Det er alltid ein del usikre faktorar knytt til investeringar og tidspunktet for gjennomføringa av desse. Det er difor ikkje tenleg å periodisera investeringsbudsjettet. Skjema 2A og 2B vert likevel lagt fram slik dei er, for å syna kva som faktisk er bokført i dei ulike prosjekta. Skjema 2B er forenkla ved at berre prosjekt som har tal for budsjett og/eller rekneskap 2015 er tekne med. Skjema 2A syner finansieringstrongen knytt til investeringar. Lån og avdrag på lån gjeld startlån.

23 Skjema 2B syner at det er nytta om lag 2 mill til investeringar pr utgangen av april Det er sett av kr til innkjøp av bilar, men det er foreløpig ikkje planlagt konkrete kjøp. Tilrettelegging av industriområdet på Olsvollstranda er eit pågåande prosjekt, der det er førebels i 2015 ikkje er ført større kostnader. Det er varsla at det vil kome kostnader m.a. knytt til tiltak for handtering av overvatn og krav på anleggsbidrag frå BKK. Oppgradering av Radøyhallen består av tre prosjekt. Prosjekt utskifting av golv har vore utlyst på Doffin og det er kome inn to tilbod innan fristen. Formannskapet har prioritert kombi-elastisk golv under føresetnad av at dette let seg realisere innanfor budsjettramma, jf. FS 015/15. Innkomne tilbod viser at denne løysinga vil verte vesentleg meir kostbar enn å legge punktelastisk golv, lik det som er i hallen i dag. Det vert derfor tatt sikte på å inngå kontrakt om legging av punktelastisk golv, og arbeidet er planlagt gjennomført i løpet av sommarferien. Klorblandingsanlegg er kjøpt inn, men førebels ikkje montert. Kostnad er innanfor budsjettramma. Det vert arbeidd med tilbodsgrunnlag for

24 utlysing av el-tavle i Radøyhallen. På Velferdssenteret er det gjort ei vurdering av tilstand på bygg, branntryggleik og ventilasjon. Vurdering av luftkvalitet og tilstand på ventilasjonsanlegg vart aktualisert i samband med det pågåande arbeidet med å prosjektere utvida lokale for heimetenesta. Foreløpig fagleg vurdering er at ventilasjonsanlegget bør prioriterast for sikre tilfredsstillande luftkvalitet i bygget. Når det gjeld utviding av lokala for heimetenesta er prosjektet lyst ut på Doffin, og det har kome inn to tilbod innanfor fristen. Det pågår arbeid med sikte på å inngå kontrakt. Prosjekt «nye sjukeheimsplassar» er sett på vent i tråd med politisk signal i formannskapet Det er inngått avtale om å trekke det eksisterande rammeverket i lagerhallen på Solendmyra på nytt, i staden for å investere i ny hall. Ny duk med betre kvalitet vil gi eit tilfredsstillande resultat til ein lågare kostnad. Det er avtalt med leverandør at arbeidet skal gjennomførast i løpet av juli månad. På Helsehuset pågår det arbeid med å oppgradera bygget. Det er skifta ventilasjonsanlegg på venterommet, og det er i samband med utlysing av prosjekt «utvida lokale heimetenesta», henta inn pris på utskifting av vindauge i Helsehuset. For å unngå å frakte pasientar på båre gjennom venterommet, er det under planlegging ny inngang/rampe for sjuketransport på baksida av bygget. Men då det framleis kjem innspel frå leietakarar om mistanke om muggsopp i bygget, vil vidare framdrift vil vere avhengig av resultat av prøver som nyleg er tatt for å dokumentere luftkvalitet. I verste fall vil utbetring av problemet krevje at ventilasjonssystemet i heile bygget vert skifta ut, noko som vert vurdert som eit kostnadskrevjande tiltak. Prosjekt Grønålen er i planleggingsfasen. Stigeleidningen Halland-Lifjell er ferdigstilt innafor vedteke budsjettramme. Arbeidet med hovudleidning Lifjell- Manger pågår, og prosjektet er i forventa ferdigstilt innanfor budsjettramma i løpet av sommaren. Planlegging av reinseanlegg Manger har vore ei krevjande prosess, men lokalisering er no avklara. Prosjekteringsarbeid pågår, og er prosjektet er forventa lyst ut på Doffin i løpet av juni månad. Når det gjeld brannvernutstyr er det bestilt utstyr til tre mann. Ny brannbil er under bygging med forventa levering medio I prosjektet branntekniske investeringar pågår det oppretting av feil og manglar knytt til el-tryggleiken i dei kommunale bygga. Prosjektet asfaltering av kommunale vegar har vore ute på anbod, og det har kome inn fem tilbod. Asfaltering er planlagt i sommar/tidleg haust. Planlegging av prosjekt oppgradering av uteområde ved Manger skule pågår. Føremålet er i stor grad å betre trafikktryggleiken gjennom oppgradering av området for av- og påstiging (rundkjøring og parkeringsplass for føresette som skal henta og bringa til SFO). Prosjektet er lyst ut, med tilbodsfrist Asfaltering av det aktuelle området ved Manger skule er lyst ut som opsjon i samband med anbodsprosessen for asfaltering av kommunale vegar. Når det gjeld Uteområde Radøy ungdomsskule er utfordringa at vedtatt budsjettramme på kr truleg ikkje er nok til å finansiere ønskja oppgradering, og det vert derfor arbeidd med alternative løysingar. Arbeidsgruppa har avklart kva tiltak som er ønskja gjennomført i Bø barnehage, og arbeidet er planlagt sett i verk i løpet av sommaren. Prosjekt nærmiljøtiltak Bø er sett på vent inntil områdeplanen er vedteke. Den er no ute på høyring. Når det gjeld prosjekt turstiar og friluftstiltak er det lyst ut midlar til tilrettelegging av stiar i Radøy (klopper, gjerdeklyver, gapahukar mm.) Tildeling vil skje på bakgrunn av søknader som er mottekne innan fristen, og tildelt i tråd med etablerte retningslinjer. For prosjekt Fosnstraumen/steinaldersti er budsjettløyvinga lagt inn som kommunal eigenandel i søknader om støtte til fysiske installasjonar ved steinalderstien, eller anna digital tilrettelegging knytt til steinalderstien på Straume. Søknadene er sendt i samarbeid med Austrheim kommune. Når det

25 gjelder prosjekt turveg Manger ventar arbeidsgruppa tilbod frå konsulent på prosjekteringsarbeidet, og prosjektet vert lyst ut så snart prosjekteringa er klar. Posten «Investering kyrkjer» er i hovudsak knytt til Manger kyrkje. Teknisk drift i Radøy kommune er med i arbeidsgruppa, etter førespurnad frå Radøy Sokn. Overføring av midlar skjer etter kvart som kostnader kjem på. Iht trafikksikring er det tinga 2 veglys på Nordbøvegen og 2 i byggefelt Bøvågen, kostnad så langt ca. kr Balanse Rådmannen vel å ikkje presentera balansen i tertialrapporten. Balansen er ikkje avstemt pr , og det er ikkje gjennomført periodisering av kostnader. Balansetala vil såleis ha avgrensa verdi. Finansrapportering Etter punkt 1.5 i gjeldande finansreglement, skal det i samband med tertialrapporteringa leggjast fram rapport for kommunestyret som viser status for finansforvaltninga. Pr er samla lånegjeld kr ,-. Det er då teke opp nytt lån til investeringar i Låneopptak er gjort etter kunngjering på Doffin. Det kom inn to nøyaktig like tilbod frå Kommunalbanken og frå KLP Kommunekreditt, og det måtte difor trekkjast lodd om kven som skulle tildelast avtalen. KLP Kommunekreditt vart trekt ut. Lånet er teke opp med flytande rente, og 20 års nedbetalingstid. Renta er for tida 2%. Låna i Kommunalbanken utgjer kr Av dette er kr fastrente med rentesats 2,47% fram til Låna i Husbanken er lån opptekne for vidare utlån. Samla lånegjeld er pr april 2015 kr ,-. Av desse låna er kr bunde til 2,1% rente i 5 år. Lån med fastrente utgjer om lag 37% av den totale låneporteføljen. Renteutviklinga framover er usikker. Etter ein lang periode med fallande renter, har det vore meir uro i rentemarknaden i det siste, m.a. med etter måten sterk auke av rentenivået i Tyskland. Nokre meiner at tida for dei superlåge rentene er over, medan andre meiner at renta i Noreg skal monaleg ned i tida som kjem. Rådmannen vurderer blandinga av fast og flytande rente greitt slik den er, sjølv om det er rom for ytterlegare rentebinding innafor finansreglementet. Det er vurdert aktiv forvaltning av finansporteføljen, men ein har så langt ikkje valt å gå inn på dette. Alle bankinnskot er samla i Sparebanken Vest, der vi også har bankavtale. Renta på alle innskot er bunden i eit fast tilhøve til NIBOR. Sjukefråveret har utvikla seg negativt i første kvartal Diagrammet nedanfor syner utviklinga dei siste åra. Vi ser at første kvartal 2015 er på nær 12%. Det er det lange sjukefråveret som aukar, og tala er høge i alle sektorar. Eigenmeldt sjukefråvere ligg på «normalt» nivå.

26 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Tertialmelding for perioden januar april 2015 vert vedteken slik den ligg føre. Formannskapet i Radøy - 046/2015 FS - handsaming: Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. FS - vedtak: Tertialmelding for perioden januar april 2015 vert vedteken slik den ligg føre. Kommunestyret i Radøy - 029/2015 KS - handsaming: Rådmannen orienterte om månadsvis rapportering frå tenesteområda, noko som gir betre driftskontroll og endå sterkare budsjettdisiplin. Rådmannen har særleg merksemd på område som ligg med eit overforbruk i forhold til budsjett. Rådmannen er godt igang med å gjera grep for å få den kommunale drifta i balanse, og han informerte om nedtrekk på ulike budsjettområde. Ordninga med betinga stillingsstopp er vidareført, og det er sett ned ei stillingsgruppe som skal vurdera alle ledige stillingar med meir enn 14 dagars funksjonstid. Ved at stillingar blir vakante eller utlysing utsett, er det forventa betydeleg innsparing i løpet av året. Han viste også tiltak som blir sett i verk for å få det relativt høge sjukefråveret ned. Det er legemeldt langtidsfråver som er særleg høgt i Radøy. Tenesteleiarane skal no rapportera om situasjonen på sine område, peika på årsaker til sjukefråveret og kva som kan gjerast av tiltak for å få det ned. Rådmannen har også sett ned ei arbeidsgruppe som skal utarbeida aktuelle tiltak for å redusera sjukefråveret. Eitt aktuelt tiltak er å få eit sterkare samarbeid med legane. I dette arbeidet blir kommuneoverlegen, AMU og hovudtillitsvalde viktige medspelarar.

27 For å få ei betre oppfølging av investeringsprosjekta har rådmannen innført ei ordning med prosjektorganisering av dei ulike tiltaka. På spørsmål frå John Bauge (H) svara rådmannen at det vil bli sett fullt trykk på arbeidet med reinseanlegget i Mangersområdet i år. Rådmannen sin klare intensjon er å få gjennomført investeringane som ligg i vedteke budsjett. Kommunestyret vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. KS - vedtak: Tertialmelding for perioden januar april 2015 vert vedteken slik den ligg føre.

28 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 047/2015 Formannskapet i Radøy PS /2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/ /5460 Budsjettregulering juni 2015 Saksopplysingar: Rådmannen legg med dette fram sak om budsjettregulering for Oppdaterte folketalsprognosar frå SSB syner at Radøy kommune hadde ein liten auke i folketalet i første kvartal, frå 5014 til Dette er ein vekst på 0,38%. På landsplan er veksten i folketalet berre 0,2%, som er det lågaste sidan Folketalet har ingen direkte innverknad på inntektene i 2015, men det er greitt å fastslå at folketalet i første kvartal aukar meir i Radøy enn på landsplan, og at vi har fødselsoverskot. Grunna seint avlagt rekneskap for 2014 er Radøy sine Kostra-tal for 2014 ikkje tilgjengelege før i juni månad, etter Statistisk Sentralbyrå si oppdaterte publisering. Det er såleis ikkje mogeleg å leggja fram oppdaterte kostra-tal i denne budsjettreguleringa. Rådmannen viser til tertialmelding for perioden januar april 2015 og budsjettbrev frå Fylkesmannen i Hordaland som bakgrunn for reguleringsframlegget. Av budsjettbrevet går det fram at dei frie inntektene er sett om lag 1,7 mill for høgt i Fylkesmannen legg til grunn at budsjettet vert regulert i samsvar med dette snarast råd. 12. mai vart revidert nasjonalbudsjett lagt fram, og dette fører til ein del endringar for kommunesektoren. Det er lagt inn auka midlar knytt til barnehage og rusomsorg, og til skulehelse/helsestasjon. Dette er ikkje øyremerka midlar, men midlar staten meiner kommunane skal nytta til slike tiltak. Ordninga med redusert foreldrebetaling for familiar med låg inntekt er sett i kraft frå 1. mai. Dette er ei søknadsbasert ordning, der familiar med inntekt under ca kr skal ha redusert sats for foreldrebetaling. Samstundes er satsen for maksimal foreldrebetaling auka til kr 2.580,- frå 1. mai. Radøy kommune har vedteke lågare satsar enn dette, og det er enno uklårt om ein må gjera nytt vedtak i kommunestyret for å kunna auka foreldrebetalinga til den statleg fastsette maksimalsatsen. Det er førebels usikkert kva konsekvensar den nye ordninga får. Radøy er ein skattesvak kommune, og det er difor sannsynleg at fleire kjem inn under denne ordninga enn snittet for landet. I statsbudsjettet for 2015 er det gitt ein eingongskompensasjon til kommunane for administrative meirkostnader knytt til ordninga. For Radøy sin del utgjer dette ca kr Desse midlane inngår i det samla rammetilskotet. I tillegg vert det frå 1.8. sett i verk ei ordning med gratis kjernetid i barnehagane for alle fire- og femåringar, frå familiar med låg inntekt. Det blir overført ekstra midlar til kommunane i samband

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 15.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. I starten

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 05.05.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 037/2015 Tilskot politiske parti 2015 038/2015 Økonomiplan 2016-2019

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.12.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer