Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00"

Transkript

1 Radøy kommune Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle Floen AP Medlem Edgar Grindheim AP Varamedlem Christel Villanger Håland H Medlem Kenneth Taule Murberg H Medlem John Magne Bauge H Medlem Henning Haugland H Medlem Eva Karin Klausen H Varamedlem David Aasgard KRF Medlem Finn Frantzen KRF Medlem Roy Bø FRP Medlem Trond Morten Marøy FRP Medlem Wenche Kalnes Tveranger FRP Medlem Frode Hervik V Medlem Birthe Haugland Frotaule V Medlem Anne Berit Bø Palmesen SP Medlem Mai-Liss Sylta Møn SP Medlem Sara Sekkingstad SP Medlem Vigdis Villanger SP Medlem Oddmund Skjelvik SP Medlem Ingvill Taule SP Medlem Martin Soltveit SP Varamedlem Elin Morken SP Varamedlem Forfall Parti Møtande varamedlem Audun Sylta H Dag Sætre SP Silje Namtvedt SP Vidar Grindheim U

2 Oddmund Skjevik (Sp) og Sara Sekkingstad (Sp) kom under sak 025. Andre møtande: Rådmann Jarle Landås, økonomisjef Sveinung Kvamme i sak 028, 029, 030, plankonsulent Kjersti Flatråker i sak 026, møtesekretær Arthur Kleiveland. Styreleiar i Region Nordhordland Helsehus IKS, Håkon Matre, orienterte om status og framdrift for regionalt helsehus. Leiar i kontrollutvalet, Arild Tveranger, og revisjonssjef Reidar Bjørsvik, orienterte i sak 028. Underskrifter: Jon Askeland Ordførar Arthur Kleiveland møtesekretær

3 Sakliste Saknr Tittel 025/2015 Meldingar og referatsaker 026/2015 Plansak detaljregulering - Manger torg - godkjenning 027/2015 Region Nordhordland Helsehus - utviding av areal og lån 028/2015 Rekneskap og årsmelding /2015 Tertialmelding januar - april /2015 Budsjettregulering juni /2015 Strategisk næringsplan for bergensregionen 032/2015 Busetjing av flyktningar 033/2015 Søknad om salsløyve for alkoholhaldig drikk

4 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 025/2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 15/950 15/6198 Meldingar og referatsaker Saksopplysingar: Det vert lagt fram følgjande meldingar og referatsaker: a. Årsmelding NGIR (delt ut i møte) b. Kontrollutvalet 26.mai 2015 møteutskrift c. Kontrollutvalet 26. mai særutskrift d. IUA årsmøte 29. april 2015 protokoll e. NGIR årsmelding 2014 (delt ut i møte) Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering Kommunestyret i Radøy - 025/2015 KS - handsaming: Kommunestyret tok meldingar og referatsaker til orientering. KS - vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering

5 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 026/2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/ /5881 Plansak detaljregulering - Manger torg - godkjenning Saksopplysingar: I samband med godkjenning av reguleringsplan for Manger torg kom det klage på vedtak fatta i kommunestyret Klagesaka vart tatt opp til handsaming og kommunestyret i Radøy fatta i møte følgjande vedtak: KS-041/13 VEDTAK Vedtak i sak KS-023/13 vert stadfesta med følgjande endring etter klagehandsaming: 1. Tilkomst til kyrkjegarden vert flytta i samsvar med det som går fram av revidert plankart av Forslagstillar utarbeider nytt revidert plankart. 2. Vedtak i sak KS 023/13 vert oppheva som ugyldig når det gjeld arealformåla f_kv04, o_avg04 og B/F02. Før det ligg føre gyldig reguleringsplanvedtak for f_kv04, o_avg04 og B/F02 kan det ikkje søkjast om tiltak innafor arealformåla. 3. Forslagsstiller utarbeidar revidert plankart for f_kv04, o_avg04 og B/F02. Revidert plankart skal sendast på høyring til råka partar, med lovfesta frist for uttale, før kommunestyret treffer endeleg vedtak i saka. 7. mai 2014 mottok kommunen revidert plankart i frå Ard arealplan. Plankartet vart sendt til partane på ei begrensa høyring før saka no vert lagt fram att for endeleg vedtak i kommunestyret. I samband med høyring kom det inn følgjande 3 merknadar innan fristen som var satt til : Radøy sokn: Dagleg leiar har i e-post komme med følgjande merknad: «I plankartet er tilkomsten til gravplassen omtalt som gangveg, GV 03. Vi har tidlegare sendt inn merknad om at vi til tider har trong for tilkomst med større køyretøy og syner til dette. Ifølge kartet ser vegen ut til å ha større bredde enn dei andre gangvegane, men det er viktig for oss at dette er ein køyreveg. Den kan gjerne stengast for annan biltrafikk då den kun skal tena våre formål.»

6 Rådmannen sin vurdering: Rådmannen vurderer plankartet til å imøtekomme merknad frå kyrkja då gangvegen har fått 3 meter breidde. I tillegg er det i ein annan sak (søknad om mindre endring av reguleringsplanen) lagt opp til ei endring av føresegnene slik at det vert presisert at kyrkja sine tilsette kan nytte gangvegen og som køyreveg. Statens vegvesen: Vegvesenet har i brev dagsett komme med følgjande merknadar til plankartet: Statens vegvesen saknar byggjegrenser og ber om at det vert lagt inn. Vegvesenet peiker på at det er knapp sikt mellom KV02 og KV04. Rådmannen sin vurdering: Merknaden om at areal i friiktsona vert endra til AVG anna veggrunn vert teke inn i planen. Byggjegrense skal inn i planen der det ikkje er lagt inn alereie. Siktlinje er teikna inn i mellom KV02 og KV04 slik at det skal vere i vareteke, men rådmannen ser at denne er knapp. Riisa & co, på vegne av Roal Vatnøy Holding AS: Advokat David Hilton argumenterer i brev dagsett for at framlegg til plan vert uheldig for Vatnøy sin eigedom og innkjøring til denne. Hilton peikar på at endringa gjev rett til innløysing av eigedomen etter 15-2 i plan- og bygninglova. Advokaten gjer framlegg om at innkøring av eigedomen til Vatnøy betre kan løysast inn frå sør i eksisterande veg inn til Hesthaugen. Rådmannen sin vurdering: I plan- og bygningslova 15-2 er grunneigars rett til å krevje innløysing ved reguleringsplan satt fram. Retten til å krevje innløysing er gjelt når oreigning vil føre til at eigedomen «ikkje lenger kan anses skikket til å nyttes på en, etter hele eiendommens størrelse, beliggenhet eller etter øvrige forhold regningsvarende måte». Vurdering av dette momentet er ikkje del av plansaken, men vert teken opp av rådmannen som ein eventuell konsekvens av planvedtaket. Slik rådmannen vurderer merknaden finnst alternative moglegheiter for innkjøring utafor reguleringsplanen for Manger torg. Framlegg til reguleringsplan sikrer imidlertid innkjøring til eigedomen i plan. Reguleringsplanen gjev ein rett, men ingen plikt til å nytte denne retten i dette dømet.

7 Vurdering Slik rådmannen vurderer intensjonane i planarbeidet er plankartet no i tråd med desse og kan leggjast fram for godkjenning. Merknadane som er komme inn er kommenterte over og rådmannen vurderer desse til å vere av ein slik karakter at kommunestyret kan godkjenne plankartet på vilkår av at eit par ting vert endra. Det gjeldt byggjegrense mot fylkesveg og endring av arealføremål i siktsona mot fylkesvegen slik Statens vegvesen gjer framlegg om. Dette er endringar som ikkje vil endre realiteten i planen eller endrar grunneigarane sin mogelege utnytting av sine eigedomar. Konklusjon Rådmannen legg med dette plankart for reguleringsplan for Manger torg fram for kommunestyret for endeleg vedtak. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Reguleringsplan for Manger torg med PlanID vert godkjent. Det vert sett som vilkår at: 1. byggjegrense mot fylkesveg o_kv01 vert lagt inn i kartet 2. heile siktsona frå o_kv02 mot o_kv01 vert lagt inn med arealføremål o_avg 04. Grunngjeving av vedtaket er at plankartet og tilhøyrande plandokument er i tråd med overordna plan for området og føl opp planarbeidet for reguleringsplan Manger torg. Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova Kommunestyret i Radøy - 026/2015 KS - handsaming: Plankonsulent Kjersti Flatråker orienterte om planarbeidet. Kommunestyret vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. KS - vedtak: Reguleringsplan for Manger torg med PlanID vert godkjent. Det vert sett som vilkår at: 1. byggjegrense mot fylkesveg o_kv01 vert lagt inn i kartet 2. heile siktsona frå o_kv02 mot o_kv01 vert lagt inn med arealføremål o_avg 04. Grunngjeving av vedtaket er at plankartet og tilhøyrande plandokument er i tråd med overordna plan for området og føl opp planarbeidet for reguleringsplan Manger torg.

8 Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova Vedlegg: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox Plansak detaljplan - Manger torg - merknad Re Plansak detaljplan - Manger torg - mindre endring 10018_Kyrkjevegen2_ _40

9 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato Formannskapet i Radøy 027/2015 Kommunestyret i Radøy PS /2015 Formannskapet i Radøy PS PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/ /5637 Region Nordhordland Helsehus - utviding av areal og lån Saksopplysingar: Bakgrunn Med bakgrunn i samrøystes vedtak i Representantskapet for Region Nordhordland Helsehus IKS vert det fremja sak for eigarkommunane om å auka arealramma for bygget til m2 og låneramma til kr 450 millionar, med påfølgjande endringar i selskapsavtalen for Region Nordhordland Helsehus IKS. I 2013 handsama dei 9 samarbeidskommunane sak om vidare arbeid med Helsehusprosjektet. Alle kommunane slutta seg til å byggja eit Region- og helsehus på om lag 8000 m2 i Knarvik, men at endeleg storleik vert avklara i den vidare prosessen. Det vart også slått fast at region- og helsehuset skal vera offentleg eigd, og at bygget vert oppført og drifta av eit interkommunalt selskap (IKS). Det vart vidare lagt som prinsipp at husleiga skal dekka kapitalkostnadane og kostnadane med drift og vedlikehald av bygget. NUI fekk fullmakt til å arbeida etter framlagt plan for vidare prosjekt - og detaljplanlegging. Kommunane handsama og godkjente i løpet av hausten 2014 selskapsavtale for Region Nordhordland Helsehus IKS (RNHI), og avtalen vart underskriven i stiftingsmøtet for selskapet 12. desember Selskapsavtalen 7-4 seier at høgste ramme for selskapet sitt samla låneopptak er 300 millionar kroner. Eigarane betalar ikkje inn nokon innskotskapital i selskapet, men har eigar- /ansvarsdel fordelt med 20 % likt på alle kommunane og 80 % fordelt etter innbyggjartal pr Etter stiftingsmøtet vart det halde møte i Representantskapet i RNHI der bl.a. styret for selskapet vart valt. RNHI har saman med SWECO, som etter anbod er engasjert som prosjektleiar, jobba vidare med prosjekt- og detaljplanlegging av Region Nordhordland Helsehus (RNH). Arkitektoppdrag har vore ute på anbod, og ein jobbar no med evaluering av innkomne tilbod. Anbod på prosjekteringsgruppe er ute på Doffin p.t. Vidare har ein hatt fleire møte både i brukar- og styringsgruppa for prosjektet, og dei fleste leigetakarane har meldt inn rom- og funksjonsbehov for sine tenester. Arbeidet til denne tid syner tydeleg at det er gode økonomiske, helsefaglege og byggtekniske argument for å utvida ramma for prosjektet med omsyn til både areal og økonomi. Styret i RNHI har handsama dette, og ber om at ramma for Region Nordhordland Helsehus blir utvida frå gjeldande 8000 m2 til m2, som er maksimal utnyttingsgrad av aktuell tomt i områdeplanen for Knarvik, og at låneramma for prosjektet blir utvida tilsvarande. Grunnlag for utviding

10 Helsehuset - areal Tidlegare i prosessen var det tilrådd og vedtatt å byggja eit helsehus på omlag 8000 m2, og til å realisera det, har selskapet i sin selskapsavtale fullmakt til å låna inntil kr 300 mill. I utgreiingsgrunnlaget for RNH (blant anna rapport frå Deloitte 2012:10) var det tydeleg signalisert eit behov for å kvalitetssikra oppgitte arealtal i samanheng med gjennomføringsprosjektet. Behovet for kvalitetssikring vart grunna i fylgjande forhold: Ulik praksis blant leigetakarane knytt til rapportering av netto og brutto arealbehov i «Det interkommunale samarbeidet» - kjernen i samarbeids- og synergipotensialet vart ikkje arealsett i 2012 då ein ville gjennomføra naudsynte faglege interkommunale utgreiingar. Nasjonale helsepolitiske føringar i samband med samhandlingsreform og framtidig oppgåvefordeling mellom stat og kommune var heilt avklara. I utgreiingsgrunnlaget frå Deloitte vart leigetakarar i kategorien «andre» (utover kommunale, interkommunale og spesialisthelsetenesta) ikkje lista med spesifikke arealbehov. Det vart heller ikkje gitt ei arealramme (øvre-nedre) for andre aktørar/eksterne leigetakarar i Helsehuset. Estimert areal er basert på behov i 2012 og tek ikkje omsyn til endringar i behov / helsetenesteansvar hjå aktørane som er justert mot framtidig vekst grunna helsepolitiske krav og føringar, eller demografisk endring i Region Nordhordland. Etter kvart som arbeidet med prosjektet har skridd fram, er føresetnadene i langt større grad blitt avklara og leigetakarane sine rom- og funksjonsbehov er blitt meir konkretisert. Tomta Tomta som skal nyttast Kvassnesvegen 11, gnr. 188, bnr. 323 og 398 er i høyringsutkast til områdeplan for Knarvik gitt rom for å bygga totalt m2. I tillegg kjem underetasjar med parkering. Eit alternativ kunne vera å byggja 8000 m2 i første omgang og så eventuelt byggja på i høgda eller eit tilbygg på bygget seinare. Parkering må koma under bakkenivå. Dette kombinert med fundamenteringa elles for bygget gjer at ein sannsynlegvis må nytta heile arealet på tomta som kan bebyggjast etter områdeplanen 3000 m2. «Fotavtrykket» til bygget vil då dekka heile tomta enten ein bygger 8000 m2 eller m2. Det å bygga på i ettertid, <nten ved å auka grunnflata eller auka tal etasjar, vil gje auka/større kostnadar i forhold til å ta heile utbygginga no. Kvadratmeterprisen vil med andre ord bli mindre desto større bygget er, fordi ein har ein del basisutgifter frå starten av (anbod, kontrahering av rådgjevarar, entreprisekostnad, riving / rydding av tomt, tomtekjøp, fundamentering, parkeringsanlegg, m.v.). Det vil og vera enklare å sikra at ein får eit meir hensiktsmessig bygg ved å byggja alt i ein omgang utan å måtte tenkja på framtidig utbygging. Dessutan vil det vera utfordringar med å byggja på eit bygg som er i full drift ikkje minst vil det forstyrra den drifta som er i huset. Dette vil medføra betydelege meirkostnadar. Økonomi Ein del av kostnadane med bygget vil difor vera uavhengig av storleiken på huset. Det gjeld t.d. tomt, rigging og planlegging, grunnarbeid og fundamentering. Det gjer at kostnadane pr. m2 vert lågare dersom vi utnytter tomta fullt ut. Skal ein planlegga for seinare utbygging, spesielt i høgda, betyr dette også ekstra kostnadar i byggjetrinn 1. Arealbehov leigetakarar

11 Leigetakarane er i ferd med å melda inn sine endelege rombehov. Grunna framdrifta i prosjektet, og for å unngå forseinkingar i prosessen - har Sweco og byggherregruppa hatt ein gjennomgang og kvalitetssikring av netto / bruttoareal for dei behov leigetakarane har meldt inn, og gjort ei oppdatert berekning av areal. Denne faktoren skal t.d. ivareta vegger, gangareal, heiser, tekniske rom m.v. Med bakgrunn i dette ser ein t.d. at Helse Bergen HF sitt areal aukar frå 3000 m2 til om lag 4400 m2, og tilsvarande auke ser me også hjå andre. Denne auken er Helse Bergen HF kjend med. Lindås kommune jobbar no med kvalitetssikring av sitt areal og skal rapportera rom- og funksjonsbehov innan 1. mai. Foreløpig ligg dei inne med 2500 m2, men det er grunn til å tru at også dette må justerast for ein bruttofaktor. Berekningane synar eit førebels behov for omlag m2. I dette talet er ikkje sambruk/synergi vurdert (vil gje noko redusert behov for areal), men ein har heller ikkje rekna inn areal til «andre leigetakarar» utover dei som var avklara i Det er stor interesse blant eksterne aktørar om å få plass i RNH. Desse er i dag satt på vent grunna gjeldane arealramme for RNH. Det vil i det vidare arbeidet vera viktig å sjå på korleis ein kan utnytta arealet mest mogeleg effektivt. Styret i RNHI konkluderer med at det vil vera behov for dei m2 som kan byggast på tomta. Auke i folketal I den regionen som RNH skal dekka er det eit folketal på Folketalet har auka med om lag personar sidan 2010 (5 år) og i prognosen frå SSB er det forventa om lag same auken i folketalet framover. Det tilseier at behovet for tenestene i regionen vil auke. Auke i tal eldre Ei viktig målgruppa for helsetenestene i huset vil vera den eldre delen av befolkninga. I 2015 er der personar som er 80 år og eldre. Dette har vore om lag uendra sidan 2010 og vil ikkje endra seg så mykje fram til I 2025 er prognosen at det vil vera ein auke på nesten 20 %, eller nærare 400 personar. I 2030 er prognosen over 60 % fleire, meir enn personar. I løpet av relativt kort tid vil den delen av befolkninga som er 80 år og eldre vera vesentleg fleire enn i dag. Rekruttering og kompetanse Tidlegare utgreiingar og statistiske data tilseier at kommunane i Nordhordland vil få ei stor utfordring når det gjeld tilgang på helsepersonell dei komande åra. Tilrådingane frå fagmiljøa i regionen er eintydige, og er vidareført og konkretisert i «Plan for interkommunalt samarbeid innan Helse og omsorg »som er vedtatt av alle dei 9 Nordhordlandskommunane. Gjennom planen er det peika på Helsehuset som ein viktig arena for nyutvikling og for målretta og systematisk arbeid med kompetanseutvikling og rekruttering. Ein slik arena skal både styrka tenestene i regionen og i den enkelte kommune, samt bidra til betre ressurs- og kompetansenytting på tvers av kommunegrensene. Region Nordhordland Helsehus skal bli ein spennande arena for ressurs- og kompetanseutvikling, og ein arena som bidreg til at befolkninga i regionen er sikra høgt kvalifisert personell også i åra framover og som set Nordhordland helseregion på kartet. Kommunereform Lindås kommune med sine innbyggarar er ein av dei store leigetakarane i huset. Det er stor grunn til å tru at det vil bli endringar i kommunestrukturen også her i Nordhordland, evt. større behov for meir interkommunalt samarbeid om enkelte kommunale tenester også i framtida. Lindås har signalisert at dei er positive til å slå seg saman med nabokommunane. Det er derfor grunn til å

12 anta at ein i 2020 vil ha ein kommune med minimum innbyggarar, avhengig av kor mange som slår seg saman. Ein del av dei meir spesialiserte funksjonane som Lindås no vil ha inn i helsehuset, bør ein også ha rom for å kunne utvida. Endra oppgåvefordeling Det er signal om at kommunane vil få fleire og meir kompetansekrevjande oppgåver som t.d. flytting av oppgåver frå spesialisthelsetenesta til kommunane. I stortingsmelding 14 ( ) «Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner» er det peika på konkrete tenester som kommunane kan få ansvaret for. Dette gjeld særleg tannhelse, habilitering og rehabilitering, arbeidsretta tiltaksplasser og innan psykisk helsevern. Fleire av desse områda er tidligare utgreidd som veleigna interkommunale samarbeidstiltak nedfelt i «Plan for interkommunalt samarbeid innan helse- og omsorgssektoren i Region Nordhordland» Prosess Styret i RNHI meiner at vurderingane ovanfor tilseier at det vil vera lite framtidsretta å byggja ut mindre enn tomta gjev mogelegheit til. Styret sin konklusjon overfor eigarane er difor heilt klart at ein bør byggja m2 i første byggjesteg og dermed utnytta tomtepotensialet fullt ut. Styret meiner at dette er ein fantastisk moglegheit for regionen til å få realisert eit framtidsretta bygg som kan sikra at innbyggjarane har gode og framtidsretta tenester her i regionen. Alt no kan det synast som helsehuset kan bli fylt opp med dei leigetakarane som er innmeldt, og at konsekvensen med å byggja 8000 m2 kan vera at det må gjerast ei prioritering når det gjeld kva tenester som til slutt kjem inn i bygget. Endeleg arealbehov for eksisterande leigetakarar vil bli klart når arkitekten kjem i gong med arbeidet sitt, og vil koma fram i skisse- og forprosjekt. For ikkje å rokka med vedtatt framdriftsplan, og for ikkje å gjera skisse og forprosjektfasen dyrare enn nødvendig, ser styret det som ein stor fordel at ein alt i startfasen planlegg for m2. Dersom det i skisse- og forprosjekt skulle visa seg at det er ledig areal i bygget, ser styret ingen problem med å fylla dette opp med andre leigetakarar ein periode. Styret vil ha nærare 3 år på seg til finna desse, og vil i den samanheng peika på at fylke, region og kommunane gjennom andre planar jobbar for vekst i regionen spesielt her i sør. Konklusjon Innmeldt arealbehov viser etter oppdaterte berekningar at det er behov for eit bygg på om lag m2 med dei leigetakarane som er planlagt inn i helsehuset. Ved å nytta tomta fullt ut og byggja m2 vil ein få det mest optimale bygget til ein lågast kostnad pr. m2. Det er fleire faktorar som vil føra til auka etterspørsel etter tenestene i framtida. Dette er til dømes auka folketal, stor auke i tal eldre, endring i kommunestrukturen og oppgåvefordeling mellom stat, fylke og kommune. Totalt sett er det difor liten risiko for at arealet som vert bygd ikkje har leigetakarar. Selskapet bør difor setja i gang ein prosess som gjer det mogeleg å byggja eit bygg som stettar dei behova som er meldt inn - og at ein får eit mest mogeleg tenleg bygg til lågast mogeleg kostnad pr. m2. Det vil ivareta både eigarane og leigetakarane sine interesser på ein best mogeleg måte. Vedk. samansetjing av styret til Region Nordhordland Helsehus IKS 5-1 i Selskapsavtalen seier i dag at «Styret består av 3 medlem og 2 varamedlem».

13 Fleire av eigarkommunane ytra i handsaming av selskapsavtalen at selskapet burde ha eit styre på 5 personar. For å løysa dette i fyrste omgang, og i påvente av ein evt. revisjon av selskapsavtalen, vedtok Representantskapet 12. desember 2014 at dei to varamedlemene skulle delta fullverdig i styret for å sikra breiast mogeleg kompetanse, men utan stemmerett. Styret ber no Representantskapet fremja for kommunane at 5-1 i selskapsavtalen vert endra frå «Styret består av tre medlem og to varamedlem» til «Styret består av fem medlemer». Vidare at 5-4 vert frå «Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst to av medlemene er til stades» til «Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst tre av medlemene er til stades». Styret ser ikkje behov for å oppnemna varamedlem då det er nok at tre medlem frå styret er til stades for å ta ei avgjerd. I praksis vil eit styremøte bli flytta når fleire enn 1-2 personar melder avbod. Skulle det ikkje la seg gjera å flytta eit viktig styremøte grunna at medlem ikkje kan møta, er det ikkje problem å gjennomføra eit styremøte som telefonmøte, og / eller ta avklaringar pr. e-post. Skulle nokon frå styret trekkja seg eller gå ut av styret av andre årsaker, vil valnemna måtte finna ein ny kandidat så fort som mogeleg, noko styret heller ikkje ser som eit problem. Lov om interkommunale selskap 10 krev ikkje varamedlem, og styremedlemer tenestegjer inntil nye medlemer er valde. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune sluttar seg til at arealramma for Region Nordhordland Helsehus vert auka til m2. Regionen vil då få eit best mogeleg framtidsretta bygg når det står ferdig i 2018 og vera med å sikra nødvendig areal for framtidsretta tenester for innbyggjarane. Radøy kommune sluttar seg til at selskapsavtalen 7-4 vert endra og at høgste ramme for selskapet sitt samla låneopptak vert sett til 450 millionar kroner. Radøy kommune sluttar seg til at selskapsavtalen 5-1 vert endra til «Styret består av 5 medlemmer» og 5-4 til «Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst tre av medlemene er til stades». Formannskapet i Radøy - 053/2015 FS - handsaming: Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. FS - vedtak: Radøy kommune sluttar seg til at arealramma for Region Nordhordland Helsehus vert auka til m2. Regionen vil då få eit best mogeleg framtidsretta bygg når det står ferdig i 2018 og vera med å sikra nødvendig areal for framtidsretta tenester for innbyggjarane. Radøy kommune sluttar seg til at selskapsavtalen 7-4 vert endra og at høgste ramme for selskapet sitt samla låneopptak vert sett til 450 millionar kroner. Radøy kommune sluttar seg til at selskapsavtalen 5-1 vert endra til «Styret består av 5 medlemmer» og 5-4 til «Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst tre av medlemene er til

14 stades». Kommunestyret i Radøy - 027/2015 KS - handsaming: Styreleiar Håkon Matre i Region Nordhordland Helsehus IKS orienterte om status og framdrift i arbeidet med regionalt helsehus i Knarvik. Representantskapet ber styret i RNHI fremja sak for kommunane om å auka ramma for storleiken på bygget til m 2. Regionen vil då få eit best mogeleg framtidsretta bygg når det står ferdig i 2018 og vera med å sikra nødvendig areal for framtidsretta tenester for innbyggjarane. Matre sa at endeleg arealbehov for eksisterande leigetakarar vil bli klart når arkitekten kjem i gang med arbeidet sitt, og vil koma fram i skisse- og forprosjekt (1. oktober 2015). For ikkje å rokka med vedtatt framdriftsplan, og for ikkje å gjera skisse og forprosjektfasen dyrare enn nødvendig, ser styret det som ein stor fordel at ein alt i startfasen planlegg for inntil m 2. Dersom det i skisse- og forprosjekt skulle visa seg at det er ledig areal i bygget, ser styret ingen problem med å fylla dette opp med andre leigetakarar ein periode. Matre viste til at innmeldt arealbehov viser etter oppdaterte berekningar at det er behov for eit bygg på om lag m 2 med dei leigetakarane som er planlagt inn i helsehuset. Ved å nytta tomta fullt ut og byggja m 2 vil ein få det mest optimale bygget til ein lågast kostnad pr. m 2. Styreleiaren i Region Nordhordland Helsehus IKS peika på fleire faktorar som vil føra til auka etterspørsel etter tenestene i framtida. Dette er til dømes auka folketal, stor auke i tal eldre, endring i kommunestrukturen og oppgåvefordeling mellom stat, fylke og kommune. Totalt sett er det difor liten risiko for at arealet som vert bygd ikkje får leigetakarar. Han svara på spørsmål frå kommunestyret. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapet si tilråding. KS - vedtak: Radøy kommune sluttar seg til at arealramma for Region Nordhordland Helsehus vert auka til m2. Regionen vil då få eit best mogeleg framtidsretta bygg når det står ferdig i 2018 og vera med å sikra nødvendig areal for framtidsretta tenester for innbyggjarane. Radøy kommune sluttar seg til at selskapsavtalen 7-4 vert endra og at høgste ramme for selskapet sitt samla låneopptak vert sett til 450 millionar kroner. Radøy kommune sluttar seg til at selskapsavtalen 5-1 vert endra til «Styret består av 5 medlemmer» og 5-4 til «Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst tre av medlemene er til stades». Vedlegg: Representantskapet RNHI, 24. april - protokoll Selskapsavtale Helsehus - revidert mai 2015

15 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 045/2015 Formannskapet i Radøy PS /2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/681 15/5452 Rekneskap og årsmelding 2014 Saksopplysingar: Rådmannen legg med dette fram årsrekneskap og årsmelding for 2014 til godkjenning. Etter kommunelova 48, første punktum skal kommunen for kvart år arbeida ut årsrekneskap og årsmelding. Årsrekneskapen skal omfatta alle økonomiske midlar som vert disponert i året, og korleis dei er brukt. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal takast med i rekneskapen, anten dei er betalt eller ikkje når rekneskapsåret vert avslutta. Årsmeldinga skal gje opplysningar som er viktige for å vurdera kommunen si økonomiske stilling, og resultatet av verksemda som ikkje går fram av årsrekneskapen. Andre tilhøve som er vesentlege for kommunen skal også vera med. Det skal gjerast greie for tiltak som er sett i verk, og som er planlagt sett i verk for å sikra betryggjande kontroll og høg etisk standard i verksemda. Det skal også opplysast om den faktiske tilstanden når det gjeld likestilling i kommunen, og tiltak som er sett i verk, eller planlagt sett i verk for å fremja likestilling og hindra ulike handsaming etter likestillingslova og for å fremja føremålet i diskriminerings- og tilgjengelova. Rekneskapsdokument og årsmelding følgjer som eigne dokument i saka. Revisjonsmeldinga ligg som ein del av rekneskapsdokumentet. Radøy kommune sitt rekneskapsdokument med notar tek opp i seg nokre av tilhøva som lova krev omtalt i årsmeldinga. Rådmannen reknar det som er teke med i notar til rekneskapen som tilstrekkeleg. Rådmannen viser elles til kommentarane i årsmeldinga. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Rekneskap og årsmelding vert godkjent slik dei ligg føre Formannskapet i Radøy - 045/2015 FS - handsaming: Økonomisjef Sveinung Kvamme orienterte om årsmelding og rekneskap for Han konstaterer at kommunen sine driftsutgifter aukar meir enn inntektene. Vedteke budsjett for 2014 synte negativt

16 driftsresultat kr , endeleg resultat vart ca 3,4 mill svakare. Det skuldast mellom anna svikt i inntektsutjamninga på ca 1,7 mill. kroner, utvida tilbod i Omsut ca 2 millionar (men innsparing på andre delar av tenesta gav netto meirkostnad ca 1,4 mill.), auka kostnad gjesteelevar ca 0,5 million, og sterk auke i utbetalingar til sosialhjelp. På investeringssida vart nokre prosjekt delvis eller ikkje gjennomført; - Heimetenesta utvida lokale - utsett - Hovudleidning Lifjell Manger, utsett til Renseanlegg Manger, utsett til Brannbil, ferdig i Terapibasseng er dekka gjennom forsikring, og er difor ikkje belasta investeringsrekneskapen Utsett igangsetjing på ulike investeringar gjer at investeringskostnadane i 2014 vart lågare enn budsjettert. Unytta lånemidlar vil gå med til budsjetterte prosjekt i Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. FS - vedtak: Rekneskap og årsmelding vert godkjent slik dei ligg føre. Kommunestyret i Radøy - 028/2015 KS - handsaming: Rådmannen la fram eit rekneskap 2o14 med eit netto negativt driftsresultat på kr Etter bruk og avsetjing til fond, er meirforbruket kr Underskotet skuldast i hovudsak svikt i inntektsutjamninga - ca 1,7 millionar, netta meirkostnad Omsut ca 1,4 millionar, som følgje av utvida tenesteomfang, auka kostnad for gjesteelevar ca 0,5 million, og sterk auke i utbetalingar til sosialhjelp. Kommunestyret drøfta ulike sider ved årsmelding og rekneskap. Revisjonssjef Reidar Bjørsvik peika på at det er eit avvik mellom vedteke budsjett og det som blir presentert i rekneskapet. Han gav økonomikontoret ros for å ha gjort ein god jobb med økonomistyring og kontroll i ei svært krevande tid med endring av rekneskapssystem. Revisjonsjefen formana kommunestyret om å vedta budsjett som er realistisk, og at budsjettet blir følgt opp. Han konstaterte at kommunen har brukt opp dei økonomiske reservane, og at kommunestyret no må ta stilling til kva som skal gjerast for å få drifta i balanse. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapet si tilråding. KS - vedtak: Rekneskap og årsmelding vert godkjent slik dei ligg føre. Vedlegg: Rekneskap_2014_endeleg Nr 11 Rapport årsrekneskap 2014 Årsmelding_2014_endeleg

17 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 046/2015 Formannskapet i Radøy PS /2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 15/846 15/5456 Tertialmelding januar - april 2015 Saksopplysingar: Rådmannen legg med dette fram tertialmelding for perioden januar april 2015 for godkjenning. Innleiing Budsjettet for 2015, slik det vart vedteke av kommunestyret, syner eit netto negativt driftsresultat på kr Bruk av bundne og ubundne fond gjer at budsjettet balanserer med eit mindreforbruk på kr ,-. Rekneskapen for 2014 er gjort opp med eit meirforbruk på kr Disposisjonsfondet ved utgangen av 2014 var på Vedteke bruk av disposisjonsfond i 2015 er kr ,-. Dersom disposisjonsfondet også skal nyttast til å dekka meirforbruk frå 2014, vil disposisjonsfondet vera redusert til kr ved utgangen av Fylkesmannen har gjennomgått Radøy kommune sitt budsjett for 2015, og påpeikar at dei frie inntektene er om lag 1,7 mill for høgt sett. I kommuneproposisjonen lagt frå 12. mai 2015 er det gjort ein del endringar som påverkar kommunane sine inntekter. Sum rammetilskot og skatt for Radøy kommune i 2015 er no utrekna til kr , mot vedteke budsjett kr Dette utgjer ein faktisk inntektsreduksjon på kr i Det vert lagt fram eiga sak om budsjettregulering for Drift Tertialmeldinga byggjer på vedteke budsjett, og alle kommentarar og avvik er i høve til dette. Budsjettet er i 2015 periodisert, dvs at inntekter og kostnader er fordelt månadsvis. Det tek tid å få til god periodisering av alle inntekter og kostnader, og det vil alltid verta ein del inntekter og kostnader som ein vanskeleg kan føreseia når faktisk kjem. Det er såleis ikkje mogeleg å oppnå 100% korrekt periodisering, men det vert løpande arbeidd med å forbetra periodiseringa. Fordelinga av skatteinngangen baserer seg t.d. på gjennomsnittet av dei siste tre åra, men faktisk skatteinngang avvik som regel i større eller mindre grad i høve dette. Inntektsutjamninga kan også svinga mykje, og det beste ein får til, er kvalifisert synsing når det gjeld månadsfordelinga. Leiarane rapporterer i høve til den samla budsjettramma kvart tenesteområde har fått tildelt. Budsjettskjema 1B vart for 2015 vedteke på sektornivå, men med ein føresetnad om at informasjon knytt det einskilde tenesteområde skal vera tilgjengeleg. I denne rapporten vert det difor lagt fram ei spesifisert skjema 1B. Dette skjemaet er også tilnærma likt inndelinga for månadsrapportering. Rådmannen vi igjen understreka at budsjettet er vedteke på sektornivå, ikkje på kvart einskild tenesteområde. Skjema 1A syner at dei frie inntektene er litt lågare enn budsjett. Dette stemmer i hovudsak med

18 fylkesmannen sine merknader til budsjettet, jf innleiande kommentarar. Aksjeutbyttet frå BKK er i budsjettet periodisert til mai månad, men kom i april. Renteutgifter og avdrag er periodisert jamnt over året, men ulike forfallstider på lån gir ulik belastning frå månad til månad. Periodiseringa her vil bli justert til neste tertialmelding. Skjema 1B (nedanfor) syner netto kostnad pr 30.4., og prosentvis forbruk i høve til periodisert budsjett. 100% forbruk indikerer at drifta er rimeleg i samsvar med budsjett. Dei fleste leiarane meiner at dei driftar rimeleg i samsvar med budsjett. Stab og politisk ligg så langt noko under budsjett, og drifta vil, slik det no ser ut, halda seg innafor rammene for Oppvekst syner eit samla forbruk på ca 102%. Fellestenester har litt overforbruk, noko som primært skuldast løn til lærlingar, ei ordning Radøy kommune satsar sterkt på. Dei fleste tenesteområda ligg rimeleg nær budsjett. Sæbø skule har litt meirforbruk, men dette er under kontroll. Som tidlegare varsla, har Radøy ungdomsskule meirforbruk i høve til budsjett. Noko av forklaringa ligg i at grunnlaget for lønsbudsjettet ikkje var korrekt. Barnehagane ligg samla sett rimeleg til, men det vil bli gjort noko administrativ omfordeling av budsjettet til neste rapportering. PPT ligg noko under budsjett, grunna vakanse i stilling. Dette kan gi innsparing i Radøy musikk- og kulturskule har forbruk noko over budsjett. Dette skuldast primært redusert foreldrebetaling som følgje av mindre grupper og færre elevar. Pårekna meirforbruk innan oppvekst kan blir ca For Helse og omsorg syner rekneskapen eit forbruk på ca 101% iht budsjett. Dei fleste tenestområda ligg litt over 100% i forbruk. NAV har meirforbruk knytt til sosialstønad og kostnader til etablering av flyktningar. Helsehuset, som omfattar lege, fysioterapi og helsestasjon, har meirforbruk som følgje av overføring av ikt løysingar frå Helse Vest IKT til IKT Nh. Dette er eingongskostnader knytt til nye

19 datamaskiner og anna utstyr, noko som vil tena seg inn att innan kort tid. For Radøy matsørvis sin del er avviket først og fremst periodiseringsavvik. Velferdssenteret har løpande utfordringar, og har måtta auka ressursbruken ein periode. Kva verknad dette får på årsbasis er enno uvisst. Innan heimetenesta skuldast mykje av avviket motteken refusjon frå staten på ca knytt til utvikling av dagtilbod, medan det så langt berre har kome på mindre kostnader knytt til dette tilbodet. Omsut syner noko overforbruk no, men ein legg til grunn at drifta held seg innanfor rammene i løpet av året. Det er enno ikkje inngått ny avtale med deltakarkommunane når det gjeld RIB. Ein har difor ikkje fått fakturert alle deltakarkommunane for kostnader i første tertial. Drifta er redusert i høve til færre brukarar, og det vert vurdert ytterlegare reduksjon. Mogeleg budsjettkonsekvens kjem snarast råd etter at ny avtale med deltakarkommunane er signert. Helse og omsorg fellestenester syner forbruk «feil veg». Dette skuldast primært motteke tilskot på ca kr frå helsedirektoratet til døgnplassar til akutt hjelp. Summen skal overførast Lindås kommune som vertskommune. Dette vert gjort etter krav frå Lindås. Her er korkje pengar inn eller ut budsjettert, då dette har null-verknad for kommunen i Mogeleg meirforbruk innan helse og omsorg er enno usikkert. Drift og forvaltning syner samla meirforbruk på ca 3,9%. Teknisk drift, som omfattar vaktmestertenesta, reinhald, VA, vegar, bygg og anlegg, har eit meirforbruk på ca , som primært kjem frå reinhald. Reinhaldstenestene har etter kvart vorte samla, og omfattar no dei fleste kommunale bygga. Fordelen med ei slik samling, er at ein kan utnytta ressursane på ein betre måte. Ulempen er at ein del av kostnadene til reinhald tidlegare kunne assimilerast på dei ulike tenesteområda, medan det meste no kjem fram på ein stad. I budsjettprosessen har ein m.a. ikkje greidd å fanga opp all lønselement som er knytt til reinhald. Det er sett i verk tiltak for å redusera kostnadene, men det er framleis overforbruk iht budsjett. Også kostnadene til brannvernet ligg noko over budsjett. Dette skuldast mange utrykkingar i starten av året, og meirkostnadene ved dette er uråd å ta inn att. Radøy bibiiotek har noko overforbruk, men dette vil truleg retta seg i løpet av året. Pårekna meirforbruk teknisk drift kan bli ca ,-. Skjema 1B følgjer nedanfor:

20

21 Hovudoversikt drift vert teken inn for å syna korleis tala blir i denne oppstillinga. Grunna rammebudsjettering, kan det vera til dels store avvik mellom drift og budsjett på postane i hovudoversynet. Tala i hovudoversynet vert difor ikkje kommentert nærare.

22 Investering Det er alltid ein del usikre faktorar knytt til investeringar og tidspunktet for gjennomføringa av desse. Det er difor ikkje tenleg å periodisera investeringsbudsjettet. Skjema 2A og 2B vert likevel lagt fram slik dei er, for å syna kva som faktisk er bokført i dei ulike prosjekta. Skjema 2B er forenkla ved at berre prosjekt som har tal for budsjett og/eller rekneskap 2015 er tekne med. Skjema 2A syner finansieringstrongen knytt til investeringar. Lån og avdrag på lån gjeld startlån.

23 Skjema 2B syner at det er nytta om lag 2 mill til investeringar pr utgangen av april Det er sett av kr til innkjøp av bilar, men det er foreløpig ikkje planlagt konkrete kjøp. Tilrettelegging av industriområdet på Olsvollstranda er eit pågåande prosjekt, der det er førebels i 2015 ikkje er ført større kostnader. Det er varsla at det vil kome kostnader m.a. knytt til tiltak for handtering av overvatn og krav på anleggsbidrag frå BKK. Oppgradering av Radøyhallen består av tre prosjekt. Prosjekt utskifting av golv har vore utlyst på Doffin og det er kome inn to tilbod innan fristen. Formannskapet har prioritert kombi-elastisk golv under føresetnad av at dette let seg realisere innanfor budsjettramma, jf. FS 015/15. Innkomne tilbod viser at denne løysinga vil verte vesentleg meir kostbar enn å legge punktelastisk golv, lik det som er i hallen i dag. Det vert derfor tatt sikte på å inngå kontrakt om legging av punktelastisk golv, og arbeidet er planlagt gjennomført i løpet av sommarferien. Klorblandingsanlegg er kjøpt inn, men førebels ikkje montert. Kostnad er innanfor budsjettramma. Det vert arbeidd med tilbodsgrunnlag for

24 utlysing av el-tavle i Radøyhallen. På Velferdssenteret er det gjort ei vurdering av tilstand på bygg, branntryggleik og ventilasjon. Vurdering av luftkvalitet og tilstand på ventilasjonsanlegg vart aktualisert i samband med det pågåande arbeidet med å prosjektere utvida lokale for heimetenesta. Foreløpig fagleg vurdering er at ventilasjonsanlegget bør prioriterast for sikre tilfredsstillande luftkvalitet i bygget. Når det gjeld utviding av lokala for heimetenesta er prosjektet lyst ut på Doffin, og det har kome inn to tilbod innanfor fristen. Det pågår arbeid med sikte på å inngå kontrakt. Prosjekt «nye sjukeheimsplassar» er sett på vent i tråd med politisk signal i formannskapet Det er inngått avtale om å trekke det eksisterande rammeverket i lagerhallen på Solendmyra på nytt, i staden for å investere i ny hall. Ny duk med betre kvalitet vil gi eit tilfredsstillande resultat til ein lågare kostnad. Det er avtalt med leverandør at arbeidet skal gjennomførast i løpet av juli månad. På Helsehuset pågår det arbeid med å oppgradera bygget. Det er skifta ventilasjonsanlegg på venterommet, og det er i samband med utlysing av prosjekt «utvida lokale heimetenesta», henta inn pris på utskifting av vindauge i Helsehuset. For å unngå å frakte pasientar på båre gjennom venterommet, er det under planlegging ny inngang/rampe for sjuketransport på baksida av bygget. Men då det framleis kjem innspel frå leietakarar om mistanke om muggsopp i bygget, vil vidare framdrift vil vere avhengig av resultat av prøver som nyleg er tatt for å dokumentere luftkvalitet. I verste fall vil utbetring av problemet krevje at ventilasjonssystemet i heile bygget vert skifta ut, noko som vert vurdert som eit kostnadskrevjande tiltak. Prosjekt Grønålen er i planleggingsfasen. Stigeleidningen Halland-Lifjell er ferdigstilt innafor vedteke budsjettramme. Arbeidet med hovudleidning Lifjell- Manger pågår, og prosjektet er i forventa ferdigstilt innanfor budsjettramma i løpet av sommaren. Planlegging av reinseanlegg Manger har vore ei krevjande prosess, men lokalisering er no avklara. Prosjekteringsarbeid pågår, og er prosjektet er forventa lyst ut på Doffin i løpet av juni månad. Når det gjeld brannvernutstyr er det bestilt utstyr til tre mann. Ny brannbil er under bygging med forventa levering medio I prosjektet branntekniske investeringar pågår det oppretting av feil og manglar knytt til el-tryggleiken i dei kommunale bygga. Prosjektet asfaltering av kommunale vegar har vore ute på anbod, og det har kome inn fem tilbod. Asfaltering er planlagt i sommar/tidleg haust. Planlegging av prosjekt oppgradering av uteområde ved Manger skule pågår. Føremålet er i stor grad å betre trafikktryggleiken gjennom oppgradering av området for av- og påstiging (rundkjøring og parkeringsplass for føresette som skal henta og bringa til SFO). Prosjektet er lyst ut, med tilbodsfrist Asfaltering av det aktuelle området ved Manger skule er lyst ut som opsjon i samband med anbodsprosessen for asfaltering av kommunale vegar. Når det gjeld Uteområde Radøy ungdomsskule er utfordringa at vedtatt budsjettramme på kr truleg ikkje er nok til å finansiere ønskja oppgradering, og det vert derfor arbeidd med alternative løysingar. Arbeidsgruppa har avklart kva tiltak som er ønskja gjennomført i Bø barnehage, og arbeidet er planlagt sett i verk i løpet av sommaren. Prosjekt nærmiljøtiltak Bø er sett på vent inntil områdeplanen er vedteke. Den er no ute på høyring. Når det gjeld prosjekt turstiar og friluftstiltak er det lyst ut midlar til tilrettelegging av stiar i Radøy (klopper, gjerdeklyver, gapahukar mm.) Tildeling vil skje på bakgrunn av søknader som er mottekne innan fristen, og tildelt i tråd med etablerte retningslinjer. For prosjekt Fosnstraumen/steinaldersti er budsjettløyvinga lagt inn som kommunal eigenandel i søknader om støtte til fysiske installasjonar ved steinalderstien, eller anna digital tilrettelegging knytt til steinalderstien på Straume. Søknadene er sendt i samarbeid med Austrheim kommune. Når det

25 gjelder prosjekt turveg Manger ventar arbeidsgruppa tilbod frå konsulent på prosjekteringsarbeidet, og prosjektet vert lyst ut så snart prosjekteringa er klar. Posten «Investering kyrkjer» er i hovudsak knytt til Manger kyrkje. Teknisk drift i Radøy kommune er med i arbeidsgruppa, etter førespurnad frå Radøy Sokn. Overføring av midlar skjer etter kvart som kostnader kjem på. Iht trafikksikring er det tinga 2 veglys på Nordbøvegen og 2 i byggefelt Bøvågen, kostnad så langt ca. kr Balanse Rådmannen vel å ikkje presentera balansen i tertialrapporten. Balansen er ikkje avstemt pr , og det er ikkje gjennomført periodisering av kostnader. Balansetala vil såleis ha avgrensa verdi. Finansrapportering Etter punkt 1.5 i gjeldande finansreglement, skal det i samband med tertialrapporteringa leggjast fram rapport for kommunestyret som viser status for finansforvaltninga. Pr er samla lånegjeld kr ,-. Det er då teke opp nytt lån til investeringar i Låneopptak er gjort etter kunngjering på Doffin. Det kom inn to nøyaktig like tilbod frå Kommunalbanken og frå KLP Kommunekreditt, og det måtte difor trekkjast lodd om kven som skulle tildelast avtalen. KLP Kommunekreditt vart trekt ut. Lånet er teke opp med flytande rente, og 20 års nedbetalingstid. Renta er for tida 2%. Låna i Kommunalbanken utgjer kr Av dette er kr fastrente med rentesats 2,47% fram til Låna i Husbanken er lån opptekne for vidare utlån. Samla lånegjeld er pr april 2015 kr ,-. Av desse låna er kr bunde til 2,1% rente i 5 år. Lån med fastrente utgjer om lag 37% av den totale låneporteføljen. Renteutviklinga framover er usikker. Etter ein lang periode med fallande renter, har det vore meir uro i rentemarknaden i det siste, m.a. med etter måten sterk auke av rentenivået i Tyskland. Nokre meiner at tida for dei superlåge rentene er over, medan andre meiner at renta i Noreg skal monaleg ned i tida som kjem. Rådmannen vurderer blandinga av fast og flytande rente greitt slik den er, sjølv om det er rom for ytterlegare rentebinding innafor finansreglementet. Det er vurdert aktiv forvaltning av finansporteføljen, men ein har så langt ikkje valt å gå inn på dette. Alle bankinnskot er samla i Sparebanken Vest, der vi også har bankavtale. Renta på alle innskot er bunden i eit fast tilhøve til NIBOR. Sjukefråveret har utvikla seg negativt i første kvartal Diagrammet nedanfor syner utviklinga dei siste åra. Vi ser at første kvartal 2015 er på nær 12%. Det er det lange sjukefråveret som aukar, og tala er høge i alle sektorar. Eigenmeldt sjukefråvere ligg på «normalt» nivå.

26 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Tertialmelding for perioden januar april 2015 vert vedteken slik den ligg føre. Formannskapet i Radøy - 046/2015 FS - handsaming: Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. FS - vedtak: Tertialmelding for perioden januar april 2015 vert vedteken slik den ligg føre. Kommunestyret i Radøy - 029/2015 KS - handsaming: Rådmannen orienterte om månadsvis rapportering frå tenesteområda, noko som gir betre driftskontroll og endå sterkare budsjettdisiplin. Rådmannen har særleg merksemd på område som ligg med eit overforbruk i forhold til budsjett. Rådmannen er godt igang med å gjera grep for å få den kommunale drifta i balanse, og han informerte om nedtrekk på ulike budsjettområde. Ordninga med betinga stillingsstopp er vidareført, og det er sett ned ei stillingsgruppe som skal vurdera alle ledige stillingar med meir enn 14 dagars funksjonstid. Ved at stillingar blir vakante eller utlysing utsett, er det forventa betydeleg innsparing i løpet av året. Han viste også tiltak som blir sett i verk for å få det relativt høge sjukefråveret ned. Det er legemeldt langtidsfråver som er særleg høgt i Radøy. Tenesteleiarane skal no rapportera om situasjonen på sine område, peika på årsaker til sjukefråveret og kva som kan gjerast av tiltak for å få det ned. Rådmannen har også sett ned ei arbeidsgruppe som skal utarbeida aktuelle tiltak for å redusera sjukefråveret. Eitt aktuelt tiltak er å få eit sterkare samarbeid med legane. I dette arbeidet blir kommuneoverlegen, AMU og hovudtillitsvalde viktige medspelarar.

27 For å få ei betre oppfølging av investeringsprosjekta har rådmannen innført ei ordning med prosjektorganisering av dei ulike tiltaka. På spørsmål frå John Bauge (H) svara rådmannen at det vil bli sett fullt trykk på arbeidet med reinseanlegget i Mangersområdet i år. Rådmannen sin klare intensjon er å få gjennomført investeringane som ligg i vedteke budsjett. Kommunestyret vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. KS - vedtak: Tertialmelding for perioden januar april 2015 vert vedteken slik den ligg føre.

28 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 047/2015 Formannskapet i Radøy PS /2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/ /5460 Budsjettregulering juni 2015 Saksopplysingar: Rådmannen legg med dette fram sak om budsjettregulering for Oppdaterte folketalsprognosar frå SSB syner at Radøy kommune hadde ein liten auke i folketalet i første kvartal, frå 5014 til Dette er ein vekst på 0,38%. På landsplan er veksten i folketalet berre 0,2%, som er det lågaste sidan Folketalet har ingen direkte innverknad på inntektene i 2015, men det er greitt å fastslå at folketalet i første kvartal aukar meir i Radøy enn på landsplan, og at vi har fødselsoverskot. Grunna seint avlagt rekneskap for 2014 er Radøy sine Kostra-tal for 2014 ikkje tilgjengelege før i juni månad, etter Statistisk Sentralbyrå si oppdaterte publisering. Det er såleis ikkje mogeleg å leggja fram oppdaterte kostra-tal i denne budsjettreguleringa. Rådmannen viser til tertialmelding for perioden januar april 2015 og budsjettbrev frå Fylkesmannen i Hordaland som bakgrunn for reguleringsframlegget. Av budsjettbrevet går det fram at dei frie inntektene er sett om lag 1,7 mill for høgt i Fylkesmannen legg til grunn at budsjettet vert regulert i samsvar med dette snarast råd. 12. mai vart revidert nasjonalbudsjett lagt fram, og dette fører til ein del endringar for kommunesektoren. Det er lagt inn auka midlar knytt til barnehage og rusomsorg, og til skulehelse/helsestasjon. Dette er ikkje øyremerka midlar, men midlar staten meiner kommunane skal nytta til slike tiltak. Ordninga med redusert foreldrebetaling for familiar med låg inntekt er sett i kraft frå 1. mai. Dette er ei søknadsbasert ordning, der familiar med inntekt under ca kr skal ha redusert sats for foreldrebetaling. Samstundes er satsen for maksimal foreldrebetaling auka til kr 2.580,- frå 1. mai. Radøy kommune har vedteke lågare satsar enn dette, og det er enno uklårt om ein må gjera nytt vedtak i kommunestyret for å kunna auka foreldrebetalinga til den statleg fastsette maksimalsatsen. Det er førebels usikkert kva konsekvensar den nye ordninga får. Radøy er ein skattesvak kommune, og det er difor sannsynleg at fleire kjem inn under denne ordninga enn snittet for landet. I statsbudsjettet for 2015 er det gitt ein eingongskompensasjon til kommunane for administrative meirkostnader knytt til ordninga. For Radøy sin del utgjer dette ca kr Desse midlane inngår i det samla rammetilskotet. I tillegg vert det frå 1.8. sett i verk ei ordning med gratis kjernetid i barnehagane for alle fire- og femåringar, frå familiar med låg inntekt. Det blir overført ekstra midlar til kommunane i samband

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: 05.04.2017 Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: 09.00 11.30 Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

Møtebok for Valstyret

Møtebok for Valstyret Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Valstyret Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Utvalsleiar Ann Christin Hoen AP Nestleiar Frode Hervik V Medlem Silje Namtvedt

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 17.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/2938 14/13202 Plansak 12602014000600

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 22.06.2017 Møtested: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Medlem Jostein Borlaug AP Medlem Kirsti Gjetle Floen

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Radøy kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Medlem Jostein Borlaug AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.05.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-14:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 23.05.2017 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-22:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Formannskapet i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Formannskapet i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 062/2016 Kommunestyret i Radøy PS 27.10.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/230 16/12590 Kommunal planstrategi Radøy kommune 2016-2020

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 12:00 14:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/2016 15/2016 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Kjell Sindre

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet

Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet Fusa kommune Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Dykkar ref.: Vår ref: 2015/99 Vår dato: 24.05.2017 Partsbrev - Årsrekneskap 2016 Fusa kommune, uttale frå kontrollutvalet

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

RADØY KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK

RADØY KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK RADØY KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Møtedato: 25. april 2013 Møtetid: Kl. 19:45 21:25 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 010/13-014/13 Desse møtte: Parti Desse møtte: Parti Jon Askeland Sp Kenneth Taule Murberg

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt »

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt » EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-026, K2- Arkivsak ID: 14/429-2 Journalpost ID: 14/2861 Saksh.: Aud Opheim Lygre Dato: 03.06.2014 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30 Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.01.12 Kl.: 10.00 14.45 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 12.05.2016 Møtestad: Møterom Børilden Møtetid: 10:00-13:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet

Møteprotokoll. for. Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Formannskapssalen - Osterøy rådhus/osterøy sjukeheim frå kl. 13.30. Møtetid: 12:00 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Aslaug

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 31.05.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00-1330 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer