Bli med i Spire! Join Spire! Content. Innhold. Engasjer deg i kampen for en rettferdig verden, Get involved in the struggle for a just world,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli med i Spire! Join Spire! Content. Innhold. Engasjer deg i kampen for en rettferdig verden, Get involved in the struggle for a just world,"

Transkript

1 HELLER FØRE VAR!

2 Innhold OLJEFONDET UT AV MONSANTO GENRØVERI HVEM ER MONSANTO? KAN VI TA SJANSEN? VÅRE PENSJONSPENGER DET FINNES ET ALTERNATIV HELLER FØRE VAR Content PENSION FUND OUT OF MONSANTO BIOPIRACY WHO IS MONSANTO? CAN WE TAKE THE CHANCE? OUR PENSION FUND THERE IS AN ALTERNATIVE BETTER SAFE THAN SORRY Denne brosjyren er trykket på Cocoon, et 100% resirkulert papir. Forsideillustrasjonen er basert på ortofoto fra Jæren. Ekte jorder dyrka av ekte folk. Tekstene er skrevet av: Silje Hansen, Harald S.B. Hansen, Trine Antonsen, Odilia H. Melbøe, Christian Bull og Brita Brekke Oversettelse: Magnus Egan Illustrasjon og Layout: Helle Lind Storvik Foto: Spire og Helle Lind Storvik This brochure is printed on cocoon which is a 100% recycled paper. Frontpageillustration is based on an ortophoto of Jæren. Real fields cultivated by real people Text by: Silje Hansen, Harald S.B. Hansen, Trine Antonsen, Odilia H. Melbøe, Christian Bull og Brita Brekke Translation by Magnus Egan Illustration and Layout: Helle Lind Storvik Photo: Spire and Helle Lind Storvik Spire jobber for en bærekraftig fordeling av verdens ressurser, med fokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal handel. Gjennom å samarbeide med ungdom i hele verden, påvirke politikere og informasjonsarbeid arbeider vi for å gjøre verden mer rettferdig. Engasjer deg i kampen for en rettferdig verden, Bli med i Spire! Get involved in the struggle for a just world, Join Spire! Spire works towards a sustainable distribution of the world s resources, focusing on the environment, food security, and international trade. Through working with young people across the planet, influencing politicians, and distributing information, we strive to make the world a fairer place.

3 OLJEFONDET UT AV MONSANTO! Den norske genteknologiloven omtales som verdens beste fordi den stiller krav til samfunnsmessig nytteverdi, bærekraftig utvikling og at eventuell fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer skal skje på en etisk forsvarlig måte. Til nå har ingen genmodifiserte organismer blitt tillatt i Norge, fordi ingen har oppfylt disse kravene. Allikevel er oljefondet vårt investert i Monsanto, verdens største selskap som driver med genmodifisering av jordbruksplanter. Norske investeringer skal ikke gå på bekostning av mennesker og miljø i andre land. Som du vil lese om i dette heftet er det stor sosial og miljømessig risiko ved innføring og bruk av genmodifiserte organismer. Spire mener økt profitt ikke skal settes foran bønders grunnleggende rett til mat, vann, såfrø og jord. Spire krever at Oljefondet trekker sine investeringer i Monsanto, og at Oljefondet innfører en kritisk holdning til selskaper som omsetter GM-såfrø kommersielt. THE PETROLEUM FUND OUT OF MONSANTO! The Norwegian Gene Technology Act is said to be the best in the world due to its demands on social benefits and sustainable development, and that potential manufacturing and use of genetically modified organisms should be conducted in an ethical manner. To date, no genetically modified organisms have been allowed in Norway, because no one has met these requirements. Despite this, the Norwegian Petroleum Fund has investments in Monsanto, the worlds largest company dealing in genetic modification of agricultural crops. Norwegian investments must not happen at the expense of the people and environment of other countries. As you will read in this pamphlet there are serious social and environmental risks related to the introduction and use of genetically modified organisms. Spire does not believe that increased profits should be prioritised over farmers fundamental right to food, water, seeds and soil. Spire demands that the Petroleum Fund withdraw their investments in Monsanto, and that the Petroleum Fund introduces a critical attitude to companies that sell GM seeds.

4 GENRØVERI Begrepet genrøveri brukes av både bønder og agroselskaper. Agroselskapene mener bønder utfører genrøveri når de ikke betaler for rettighetene til å bruke patenterte såfrø. Småbønder og mange miljø- og utviklingsorganisasjoner mener at agroselskaper driver med genrøveri når genetiske ressurser som har blitt brukt i århundrer patenteres. Genteknologiselskapene patenterer egenskapene til planter de har genmodifisert, for å tjene penger på forskningen sin. Bønder må hvert år kjøpe lisenser fra Monsanto for å dyrke deres planter - ellers kunne bøndene brukt frøene som de vil uten at selskapet tjener noe. Problemet for Monsanto er at planter er levende organismer, og at de fleste reproduserer seg ved å spre pollen. For den canadiske bonden Percy Schmeiser fikk dette dramatiske konsekvenser da han ble saksøkt av Monsanto i 1998 for å dyrke deres genetiske eiendom på jordene sine uten å ha en slik lisens. Schmeiser hadde aldri plantet Monsantos raps på jordene sine. Den genmodifiserte rapsen på åkeren hans hadde kommet dit gjennom naturlig vindpollinering fra nabogårdene - mot hans vilje. Rettssaken varte i seks år, og endte med at Schmeiser ble funnet skyldig i brudd på patentloven i canadisk høyesterett. Er Schmeiser og andre bønder i hans situasjon genrøvere? En genetisk modifisert organisme (GMO) har fått endret sitt arvemateriale ved hjelp av genteknologi. Dette gjøres ved å kombinere og manipulere gener fra forskjellige arter for å oppnå ønskede egenskaper, som for eksempel å tåle bestemte sprøytemidler eller produsere egen insektsgift. Tradisjonell krysning og avl regnes ikke som genmodifisering. BIOPIRACY The term biopiracy is used by both farmers and agricultural companies. Agricultural firms consider it biopiracy when farmers do not pay for the right to use patented seeds. Small farmers and many environmental and development organisations believe that agricultural companies are bio pirates when genetic resources that have been used for centuries are patented. Gene Technology companies patent properties of plants that they have genetically modified in order to make money from their research. Every year farmers must purchase licences from Monsanto in order to plant their crops otherwise they could have used their seeds without the company earning any money. Monsanto s problem is that plants are living organisms, and most of them reproduce by spreading pollen. The Canadian farmer Percy Schmeiser felt the dramatic consequences of this when he was sued by Monsanto in Monsanto claimed he was cultivating their genetic property in his fields without having a licence. Schmeiser had never planted Monsanto s canola in his fields. The genetically modified canola had arrived there through natural wind pollination from neighbouring farms against his will. The trial lasted six years and ended with Schmeiser being found guilty of breaching patent law by the Canadian Supreme Court. Are Schmeiser and other farmers in his situation bio-pirates? A genetically modified organism (GMO) has had its genetic material altered by genetic technology. This is done by combining and manipulating genes from different sources to achieve desireable properties such as the ability to withstand certain herbicides or produce their own insecticides. Traditional crossbreeding is not regarded as genetic modification.

5 HVEM ER MONSANTO? Monsanto plantet sine første genmodifiserte planter på et forskningsfelt i USA i Komersiell produksjon av genmodifiserte jordbruksplanter begynte i USA og Canada på midten av 90-tallet. I dag er Monsanto den største produsenten og eieren av genmodifiserte frø og planter, og står bak sprøytemiddelet Round-up. Monsanto har stor innflytelse på verdens matproduksjon og dominerer kommersiell frødistribusjon i de fleste deler av verden, også ikke-genmodifiserte frø. Dagens former for genmodifisering som benyttes i stor skala er i hovedsak modifisert til å tåle sprøytemidler eller produsere insektgift. Monsantos Round-up ready soya er modifisert til å tåle sprøytemiddelet. Det betyr at du kan sprøyte en åker plantet med Monsantos egen soya med Round-up, og de eneste plantene som vil overleve er Monsantos egen soya. Monsanto har utviklet flere planter som tåler deres sprøytemidler. Det er noen få store agroselskaper som kontrollerer produksjonen av GMOer i verden. Dette fører til en situasjon hvor makt overføres fra lokale bønder til multinasjonale selskaper; profitt blir rådende for hvor og hvordan maten produseres, på bekostning av hensyn til miljø og mennesker. Monsanto markedsfører pakkeløsninger overfor bønder som lover bedre og sikrere avlinger. For at bønder i for eksempel India skal kunne kjøpe disse må de ta opp lån. Slår avlingen feil har de tapt inntektene og muligheten til å betale tilbake lånet. Men de har også tapt frøene de har tatt vare på fra tidligere og er nødt til å kjøpe nye fra Monsanto for å forsøke å tjene inn lånet. Tusenvis av indiske bønder har havnet i en gjeldsspiral de ikke kommer ut av på denne måten. WHO IS MONSANTO? Monsanto planted their first genetically modified plants in a research field in the United States in They started commercial production of genetically modified crops in the United States and Canada in the mid 90s. Today, Monsanto is the largest producer and owner of genetically modified seeds and plants, in addition to producing the pesticide Roundup. Monsanto has a great influence on world food production and dominates commercial seed distribution in most parts of the world, including distribution of non-genetically modified seeds. Today, large-scale genetic engineering is mainly aimed at modifying plants to tolerate herbicides or produce insect poison. Monsanto s Round-up Ready Soybean is modified to tolerate pesticide. This means that you can spray a field planted with Monsanto s own soy with Round-up and the only plant that will survive is Monsanto s soy. Monsanto has developed a number of plants that can withstand their pesticides. A limited number of large agricultural companies control the production of GMOs in the world. This leads to a situation where power is transferred from local farmers to multinational companies. Profit therefore becomes the most important factor for where and how food is produced, at the expense of the people and environment. Monsanto markets packages to farmers promising better and more secure crops. In order to be able to buy these, farmers in certiain countries, such as India, must take up loans. If the crops fail, they have lost their income and the opportunity to pay back their loan. They have also lost the seeds they originally would have kept and need to buy new ones from Monsanto in order to try to recoup their loan. Thousands of Indian farmers have ended up in a negative debt spiral, which they cannot get out of.

6 Kartet viser hvor i verden det dyrkes genmodifiserte jordbruksplanter. Fargekodene viser hvor store områder som dyrkes med GMO i de forskjellige landene. The map shows where genetically modified crops are being grown in the world. The colors indicate how large areas of land are cultivated with GMOs in the countries hektar Honduras Costa Rica, Colombia, Chile, Egypt, Romania, Slovakia, Polen, Tsjekkia, Portugal hektar Mexico, Bolivia, uruguay, Australia, Filipinene, Spania Over 1 million hektar Kina, Paraguay, Sør-Afrika Over 5 millioner hektar Canada, India Over 20 millioner hektar Argentia, Brasil Over 60 millioner hektar USA Grafen viser hvor stor andel av disse jordbruksplantene som er genmodifiserte på verdensbasis. Soya, mais, raps og bomull er de fire viktigste GMOene i jordbruket. Soyabønner Soy beans 77% Bomull Cotton 49% Mais Maize 26% Raps Canola 21% This graph shows the share of these agricultural plants that are genetically modified in the world today. Soy, maize, canola and cotton are the four most important GMOs used in agriculture. Kilde/Source: Clive James, 2009

7 KAN VI TA SJANSEN? I 2010 tok en gruppe forskere en stikkprøveinnsamling av vill raps fra 5400 km veikant i Nord-Dakota. Resultatet av prøvene deres viser at nær ni av ti rapsplanter var den genetiske eiendommen til enten Monsanto eller Bayer, to av de største agroselskapene. De fant også planter med egenskaper fra begge selskaper, noe som betyr at de har krysset seg med hverandre over flere år. Det meste av forskning på genmodifiserte planter blir gjort av agroselskaper. Vi vet derfor veldig lite om effektene av å dyrke og spise genmodifiserte planter. Nå vet vi at de krysser seg med ville planter og at de sprer seg uten at noen har kontroll. Vi vet også at alle kommersielle genmodifiserte planter er laget for industrialisert landbruk. Pakkeløsningene Monsanto selger tar ikke hensyn til jordkvalitet, nyttige insekter, bakteriekultur i jorda eller økosystemet rundt: Hovedmålet er å produsere matplanter så «effektivt» som mulig. Jorda er ikke en fabrikk. Å tro at man kan fjerne alt planteliv, bortstett fra én plante, i et område på mange tusen kvadratkilometer uten at det skal påvirke vann, jord, sopp, insekter, fugler og planter er i beste fall naivt. Legger du til at plantene sprøytes med store mengder sprøytemiddel som trekker seg inn i jord og vann burde det være enkelt å forstå at vi ikke spiller på lag med naturen. CAN WE TAKE THE CHANCE? In 2010 a group of researchers took a random collection of wild rapeseed from km of roadside in North Dakota. The results of their tests show that nearly nine out of ten plants were the genetic property of either Monsanto or Bayer, two of the largest agricultural companies. They also found plants with the characteristics of both companies, a result of these crossbreeding over several years. Most of the research on genetically modified plants is conducted by agricultural companies. Therefore we know very little about the effects of growing and eating these plants. Now we know of the crossbreeding with wild plants, and that they spread uncontrolled. We also know that all commercial genetically modified plants are made for industrialised agriculture. The package solutions Monsanto sell do not take into account soil quality, useful insects, bacteria culture in the soil or the surrounding ecosystem; the main goal is to produce crops that are as efficient as possible. The earth is not a factory. To believe that one can remove all vegetation, apart from a single plant, from a thousand square kilometre area without affecting water, soil, fungi, insects, birds and plants, is at best naive. If you also take into account that the plants are sprayed with large amounts of pesticides that seep into the soil and water, it should be easy to understand that you are not on the same team as nature.

8 VÅRE PENSJONSPENGER Oljefondet heter egentlig Statens Pensjonsfond Utland. Det forvaltes av Norges bank etter regler fastsatt av Finansdepartementet. Formålet er statlig sparing for finansiering av den sterke veksten i folketrygdens pensjonsutgifter i årene som kommer. Oljefondets etiske retningslinjer ligger til grunn for investeringene Oljefondet gjør. Det er Pensjonsfondets risiko for å medvirke til grov uetisk adferd som er avgjørende for om et selskap skal utestenges, men Finansdepartementet har bestemt at noen tilfeller av grov uetisk adferd skal følges opp med aktivt eierskap heller enn uttrekking. Fra før har Oljefondet trukket seg fra blant annet Wal Mart på grunn av arbeidsforholdene til de ansatte, og fra selskaper som produserer våpen og tobakk. Oljefondets etikkråd har tidligere tilrådt at Oljefondet skal trekkes ut av Monsanto på grunn av barnearbeid. Finansdepartementet satset heller på aktivt eierskap og vurderte at Monsanto hadde lykkes med å redusere barnearbeidet i de undersøkte provinsene i India. Spire mener det er flere etiske problemer med Monsantos virksomhet enn barnearbeid. Graver-utvalget som skrev rapporten som ligger til grunn for etikkrådets retningslinjer har vurdert at GMO kan ha problematiske miljømessige og sosiale konsekvenser. De mener allikvel ikke det er grunn til å være føre var i forhold til industrien som produserer genmodifisert mat - fordi det er mange andre industrier som også er problematiske. Spire mener Monsantos forretningsmodell er i seg selv uetisk. Aktivt eierskap kan aldri endre dette. SPU anses å være en viktig aktør globalt. Trekker vi oss ut vil dette sende sterke signaler, ikke bare til Monsanto, men også til andre investeringsfond og beslutningstakere. Norges genteknologilov blir kalt verdens beste fordi den har kriterier for bærekraft og samfunnsnytte både i Norge og i produksjonslandet OUR PENSION FUND The Petroleum Fund is in fact titled the Government Pension Fund Global. Norway s central bank manages it in accordance with rules established by the Ministry of Finance. The fund s purpose is to facilitate government savings necessary to meet the rapid rise in public pension expenditures in the coming years. The Petroleum Fund s ethical guidelines are the foundation for the funds investments. The decision to exclude a company from the Pension Fund is based on the risks of contributing to gross unethical behaviour; however, the Ministry of Finance has decided that some cases of gross unethical conduct are to be pursued by active ownership rather than by pulling out. Previously, the Petroleum Fund has withdraw their investments from amongst others Wal-Mart, because of the working conditions of the company s employees, as well as from companies that produce weapons or tobacco. Spire thinks there are other ethical issues in Monsanto s business than child labor. The Graver-committee who wrote the report that lay the grounds for the ethical guidelines considered the fact that GMOs may have environmental and social consequences today and in the future. However, they do not consider that a reason to be precautios - as there are many other industries that could have negative consequences. The Council on Ethics can recommend to exclude companies if there is an unacceptable risk that the company contributes to or is responsible for [ ] severe environmental damage ( 2.3 c). Spire believes that Monsanto should be excluded for contributing to severe environmental damage. Spire thinks there are other ethical issues in Monsanto s business than child labor. The Graver-committee who wrote the report that lay the grounds for the ethical guidelines considered the fact that the GMO food industrymay have environmental and social consequences today and in the future. However, they do not consider that a reason to be precautios - as there are many other industries that could have negative consequences. The Norwegian Gene Technology Act is considered the worlds best because it has criteria for sustainability and social benefit, both in Norway and the manufacturing country.

9 DET FINNES ET ALTERNATIV! Forfedrene våre har brukt tusenvis av år på å foredle planter med egenskaper som passer til lokalt klima og hva de ønsker seg av matplantene de dyrker. Å foredle planter er altså ikke noe Monsanto og de andre selskapene har funnet opp, det er nødvendig og viktig arbeid for bønder som hele tiden ønsker å få bedre avlinger og planter med bedre egenskaper. I et lite land som Laos, forvalter bøndene flere tusen sorter ris i sine åkre. Dette mangfoldet er et resultat av årtusener med nøye seleksjon. Hver sort ris har en unik genetisk sammensetning, som kan gi forskjellig smak, lukt og farge, men også motstand mot forskjellige sykdommer og skadedyr, høyt næringsinnhold og tilpasning til ulike geografiske og klimatiske forhold. Opprettholdelse av det genetiske mangfoldet gjør matproduksjonen bedre rustet overfor videre miljøendringer. Monsanto sine frø er patenterte. Patentordningen forbyr bønder å bruke såfrø fra egen avling den neste sesongen. Dette skaper et avhengighetsforhold, der bøndene som kjøper Monsantos produkter må kjøpe nye frø hvert år. Sammenliknet med de tusenvis av plantesorter vi allerede har, virker Monsantos utvalg fattig. Er vi villige til å risikere dette mangfoldet for noen få selskapers profitt? THERE IS AN ALTERNATIVE! Our ancestors have spent thousands of years refining plants with properties that are suited to local climates and their specific needs. The refining of crops is not something Monsanto or other companies have invented; this is a necessary and important part of the work for farmers, who constantly want to improve crops and their properties. In a small country such as Laos farmers grow thousands of different rice varieties in their fields. This diversity is the result of millennia of careful selection. Each type of rice has a unique genetic composition, which can give it a different taste, smell and colour but also resistance to different diseases and pests, high nutrient content and an adaptation to different geographical and climatic conditions. Maintaining the genetic diversity makes food production better equipped to tackle further environmental change. Monsanto s seeds are patented. Patents forbid farmers from using seeds from their own crop the following season. This creates a dependency relationship, where farmers who buy Monsanto s products must buy new seeds every year. Compared with the thousands of types of plants we already have, Monsanto s selection seems very poor. Are we willing to risk this diversity for the profit of a few companies?

10 HELLER FØRE VAR RATHER SAFE THAN SORRY Oljefondet ut av Monsanto The Petroleum Fund out of Monsanto Våre pensjonspenger skal ikke investeres på bekostning av mennesker og miljø i andre land. Det multinasjonale jordbruksselskapet Monsanto bidrar til negative konsekvenser for bønder i Sør gjennom sin virksomhet. Spire mener økt profitt ikke skal settes foran bønders grunnleggende rett til mat, vann, såfrø og jord. Our pension fund s investments should come at the expense of people and the environment in other countries. The activities of multinational agricultural company Monsanto have negative consequences for farmers in the developing world. Spire believes that increased profit should not be prioritised over farmers fundamental right to food, water, seeds and soil. Hovedlinjene i den norske Genteknologiloven bør være en rettesnor for Oljefondet og Etikkrådet når de vurderer selskaper som selger genmodifiserte såfrø. Kriteriene om bidrag til samfunnsnytte og bærekraftig utvikling er spesielt viktige. Spire mener oljefondet må trekke sine investeringer ut av Monsanto, og at Oljefondet innfører føre-var-prinsippet overfor selskaper som omsetter genmodifiserte såfrø kommersielt. The Norwegian Gene Technology Act should be used as a guideline for the Petroleum Fund and their Council on Ethics when they consider companies that sell genetically modified seeds. The criteria for contributing to social benefit and sustainable development are particularly important. Spire believes the Petroleum Fund should withdraw their investments out of Monsanto, and that the Petroleum Fund makes use of the precautionary principle in relation to companies that sell genetically modified seeds commercially.

11 Pension fund out of Monsanto!

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

R A P P O R T ÅPENT MØTE 10. FEBRUAR 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Biopatenter og. EUs patentdirektiv BIOTEKNOLOGINEMNDA

R A P P O R T ÅPENT MØTE 10. FEBRUAR 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Biopatenter og. EUs patentdirektiv BIOTEKNOLOGINEMNDA R A P P O R T ÅPENT MØTE 10. FEBRUAR 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Biopatenter og BIOTEKNOLOGINEMNDA EUs patentdirektiv Bioteknologinemnda Bioteknologinemnda er et frittstående, regjeringsoppnevnt

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon Sammenligning av havbruk og jordbruk

Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon Sammenligning av havbruk og jordbruk NILF-rapport 2008 4 Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon Sammenligning av havbruk og jordbruk Risk exposure and risk management in food production Comparing aquaculture and agriculture

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Innovation works best without researchers

Innovation works best without researchers Innovation works best without researchers Global innovation experts think aloud about Norway s innovation capacity Norway s innovation focus is too narrow and too conservative It is in companies and not

Detaljer

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18.

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18. Gradsdagen 2014 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. juni 2014 Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Does the Polluter

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»?

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 17/1997 Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Sluttrapport fra prosjektet «Et miljøtilpasset

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Norges forskningsråd 2006 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Boligsamvirkets rolle i boligpolitikken

Boligsamvirkets rolle i boligpolitikken NIBR-rapport 2008:23 Arne Holm Boligsamvirkets rolle i boligpolitikken Med vekt på deres utbyggingspolitiske rolle i dag Boligsamvirkets rolle i boligpolitikken Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

www.commonlands.net Arts Council Norway. starting point. Curator s: Åse Løvgren and Karolin Tampere Bik Van der Pol ISBN 978-82-998363-0-2

www.commonlands.net Arts Council Norway. starting point. Curator s: Åse Løvgren and Karolin Tampere Bik Van der Pol ISBN 978-82-998363-0-2 By-utvikling krever energi og forurenser, dermed fremskyndes krisen - og det er bra. Så vokser ting fortere, ikke sant? Maksimer karbonavtrykket, skap et enormt kaos! Vi trenger kaos for å blir fullstendige,

Detaljer

Finansiell åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling

Finansiell åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling Artikkelsamling Finansiell åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling Forslag fra samarbeidspartnere til Dialogprosjektet kapital for utvikling Artikkelsamling Finansiell åpenhet: Grep

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Innhold. Profit and loss account Resultatregnskap 35. Balance sheet Balanse 36. Cash flow statement Kontantstrømoppstilling 39

Innhold. Profit and loss account Resultatregnskap 35. Balance sheet Balanse 36. Cash flow statement Kontantstrømoppstilling 39 General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Årsrapport 2011 annual report

Årsrapport 2011 annual report Årsrapport 2011 annual report INNHOLD INDEX 4-5 Vår halvøy i Antarktis Our Peninsula in Antarctica 6-7 CMR i verden CMR in the World 8-9 Høydepunkter Highlights 10-12 Gull i grunnen It s a Gold Mine 13-15

Detaljer

Årsrapport 2000. Annual report

Årsrapport 2000. Annual report Årsrapport 2000 Annual report 1900 1910 1920 1930 1840 1950 1960 1970 1980 1990 2000 1900 1910 1920 1930 1840 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Innhold Contents Patentstyret The Norwegian Patent Office 3 Direktørens

Detaljer