Bli med i Spire! Join Spire! Content. Innhold. Engasjer deg i kampen for en rettferdig verden, Get involved in the struggle for a just world,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli med i Spire! Join Spire! Content. Innhold. Engasjer deg i kampen for en rettferdig verden, Get involved in the struggle for a just world,"

Transkript

1 HELLER FØRE VAR!

2 Innhold OLJEFONDET UT AV MONSANTO GENRØVERI HVEM ER MONSANTO? KAN VI TA SJANSEN? VÅRE PENSJONSPENGER DET FINNES ET ALTERNATIV HELLER FØRE VAR Content PENSION FUND OUT OF MONSANTO BIOPIRACY WHO IS MONSANTO? CAN WE TAKE THE CHANCE? OUR PENSION FUND THERE IS AN ALTERNATIVE BETTER SAFE THAN SORRY Denne brosjyren er trykket på Cocoon, et 100% resirkulert papir. Forsideillustrasjonen er basert på ortofoto fra Jæren. Ekte jorder dyrka av ekte folk. Tekstene er skrevet av: Silje Hansen, Harald S.B. Hansen, Trine Antonsen, Odilia H. Melbøe, Christian Bull og Brita Brekke Oversettelse: Magnus Egan Illustrasjon og Layout: Helle Lind Storvik Foto: Spire og Helle Lind Storvik This brochure is printed on cocoon which is a 100% recycled paper. Frontpageillustration is based on an ortophoto of Jæren. Real fields cultivated by real people Text by: Silje Hansen, Harald S.B. Hansen, Trine Antonsen, Odilia H. Melbøe, Christian Bull og Brita Brekke Translation by Magnus Egan Illustration and Layout: Helle Lind Storvik Photo: Spire and Helle Lind Storvik Spire jobber for en bærekraftig fordeling av verdens ressurser, med fokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal handel. Gjennom å samarbeide med ungdom i hele verden, påvirke politikere og informasjonsarbeid arbeider vi for å gjøre verden mer rettferdig. Engasjer deg i kampen for en rettferdig verden, Bli med i Spire! Get involved in the struggle for a just world, Join Spire! Spire works towards a sustainable distribution of the world s resources, focusing on the environment, food security, and international trade. Through working with young people across the planet, influencing politicians, and distributing information, we strive to make the world a fairer place.

3 OLJEFONDET UT AV MONSANTO! Den norske genteknologiloven omtales som verdens beste fordi den stiller krav til samfunnsmessig nytteverdi, bærekraftig utvikling og at eventuell fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer skal skje på en etisk forsvarlig måte. Til nå har ingen genmodifiserte organismer blitt tillatt i Norge, fordi ingen har oppfylt disse kravene. Allikevel er oljefondet vårt investert i Monsanto, verdens største selskap som driver med genmodifisering av jordbruksplanter. Norske investeringer skal ikke gå på bekostning av mennesker og miljø i andre land. Som du vil lese om i dette heftet er det stor sosial og miljømessig risiko ved innføring og bruk av genmodifiserte organismer. Spire mener økt profitt ikke skal settes foran bønders grunnleggende rett til mat, vann, såfrø og jord. Spire krever at Oljefondet trekker sine investeringer i Monsanto, og at Oljefondet innfører en kritisk holdning til selskaper som omsetter GM-såfrø kommersielt. THE PETROLEUM FUND OUT OF MONSANTO! The Norwegian Gene Technology Act is said to be the best in the world due to its demands on social benefits and sustainable development, and that potential manufacturing and use of genetically modified organisms should be conducted in an ethical manner. To date, no genetically modified organisms have been allowed in Norway, because no one has met these requirements. Despite this, the Norwegian Petroleum Fund has investments in Monsanto, the worlds largest company dealing in genetic modification of agricultural crops. Norwegian investments must not happen at the expense of the people and environment of other countries. As you will read in this pamphlet there are serious social and environmental risks related to the introduction and use of genetically modified organisms. Spire does not believe that increased profits should be prioritised over farmers fundamental right to food, water, seeds and soil. Spire demands that the Petroleum Fund withdraw their investments in Monsanto, and that the Petroleum Fund introduces a critical attitude to companies that sell GM seeds.

4 GENRØVERI Begrepet genrøveri brukes av både bønder og agroselskaper. Agroselskapene mener bønder utfører genrøveri når de ikke betaler for rettighetene til å bruke patenterte såfrø. Småbønder og mange miljø- og utviklingsorganisasjoner mener at agroselskaper driver med genrøveri når genetiske ressurser som har blitt brukt i århundrer patenteres. Genteknologiselskapene patenterer egenskapene til planter de har genmodifisert, for å tjene penger på forskningen sin. Bønder må hvert år kjøpe lisenser fra Monsanto for å dyrke deres planter - ellers kunne bøndene brukt frøene som de vil uten at selskapet tjener noe. Problemet for Monsanto er at planter er levende organismer, og at de fleste reproduserer seg ved å spre pollen. For den canadiske bonden Percy Schmeiser fikk dette dramatiske konsekvenser da han ble saksøkt av Monsanto i 1998 for å dyrke deres genetiske eiendom på jordene sine uten å ha en slik lisens. Schmeiser hadde aldri plantet Monsantos raps på jordene sine. Den genmodifiserte rapsen på åkeren hans hadde kommet dit gjennom naturlig vindpollinering fra nabogårdene - mot hans vilje. Rettssaken varte i seks år, og endte med at Schmeiser ble funnet skyldig i brudd på patentloven i canadisk høyesterett. Er Schmeiser og andre bønder i hans situasjon genrøvere? En genetisk modifisert organisme (GMO) har fått endret sitt arvemateriale ved hjelp av genteknologi. Dette gjøres ved å kombinere og manipulere gener fra forskjellige arter for å oppnå ønskede egenskaper, som for eksempel å tåle bestemte sprøytemidler eller produsere egen insektsgift. Tradisjonell krysning og avl regnes ikke som genmodifisering. BIOPIRACY The term biopiracy is used by both farmers and agricultural companies. Agricultural firms consider it biopiracy when farmers do not pay for the right to use patented seeds. Small farmers and many environmental and development organisations believe that agricultural companies are bio pirates when genetic resources that have been used for centuries are patented. Gene Technology companies patent properties of plants that they have genetically modified in order to make money from their research. Every year farmers must purchase licences from Monsanto in order to plant their crops otherwise they could have used their seeds without the company earning any money. Monsanto s problem is that plants are living organisms, and most of them reproduce by spreading pollen. The Canadian farmer Percy Schmeiser felt the dramatic consequences of this when he was sued by Monsanto in Monsanto claimed he was cultivating their genetic property in his fields without having a licence. Schmeiser had never planted Monsanto s canola in his fields. The genetically modified canola had arrived there through natural wind pollination from neighbouring farms against his will. The trial lasted six years and ended with Schmeiser being found guilty of breaching patent law by the Canadian Supreme Court. Are Schmeiser and other farmers in his situation bio-pirates? A genetically modified organism (GMO) has had its genetic material altered by genetic technology. This is done by combining and manipulating genes from different sources to achieve desireable properties such as the ability to withstand certain herbicides or produce their own insecticides. Traditional crossbreeding is not regarded as genetic modification.

5 HVEM ER MONSANTO? Monsanto plantet sine første genmodifiserte planter på et forskningsfelt i USA i Komersiell produksjon av genmodifiserte jordbruksplanter begynte i USA og Canada på midten av 90-tallet. I dag er Monsanto den største produsenten og eieren av genmodifiserte frø og planter, og står bak sprøytemiddelet Round-up. Monsanto har stor innflytelse på verdens matproduksjon og dominerer kommersiell frødistribusjon i de fleste deler av verden, også ikke-genmodifiserte frø. Dagens former for genmodifisering som benyttes i stor skala er i hovedsak modifisert til å tåle sprøytemidler eller produsere insektgift. Monsantos Round-up ready soya er modifisert til å tåle sprøytemiddelet. Det betyr at du kan sprøyte en åker plantet med Monsantos egen soya med Round-up, og de eneste plantene som vil overleve er Monsantos egen soya. Monsanto har utviklet flere planter som tåler deres sprøytemidler. Det er noen få store agroselskaper som kontrollerer produksjonen av GMOer i verden. Dette fører til en situasjon hvor makt overføres fra lokale bønder til multinasjonale selskaper; profitt blir rådende for hvor og hvordan maten produseres, på bekostning av hensyn til miljø og mennesker. Monsanto markedsfører pakkeløsninger overfor bønder som lover bedre og sikrere avlinger. For at bønder i for eksempel India skal kunne kjøpe disse må de ta opp lån. Slår avlingen feil har de tapt inntektene og muligheten til å betale tilbake lånet. Men de har også tapt frøene de har tatt vare på fra tidligere og er nødt til å kjøpe nye fra Monsanto for å forsøke å tjene inn lånet. Tusenvis av indiske bønder har havnet i en gjeldsspiral de ikke kommer ut av på denne måten. WHO IS MONSANTO? Monsanto planted their first genetically modified plants in a research field in the United States in They started commercial production of genetically modified crops in the United States and Canada in the mid 90s. Today, Monsanto is the largest producer and owner of genetically modified seeds and plants, in addition to producing the pesticide Roundup. Monsanto has a great influence on world food production and dominates commercial seed distribution in most parts of the world, including distribution of non-genetically modified seeds. Today, large-scale genetic engineering is mainly aimed at modifying plants to tolerate herbicides or produce insect poison. Monsanto s Round-up Ready Soybean is modified to tolerate pesticide. This means that you can spray a field planted with Monsanto s own soy with Round-up and the only plant that will survive is Monsanto s soy. Monsanto has developed a number of plants that can withstand their pesticides. A limited number of large agricultural companies control the production of GMOs in the world. This leads to a situation where power is transferred from local farmers to multinational companies. Profit therefore becomes the most important factor for where and how food is produced, at the expense of the people and environment. Monsanto markets packages to farmers promising better and more secure crops. In order to be able to buy these, farmers in certiain countries, such as India, must take up loans. If the crops fail, they have lost their income and the opportunity to pay back their loan. They have also lost the seeds they originally would have kept and need to buy new ones from Monsanto in order to try to recoup their loan. Thousands of Indian farmers have ended up in a negative debt spiral, which they cannot get out of.

6 Kartet viser hvor i verden det dyrkes genmodifiserte jordbruksplanter. Fargekodene viser hvor store områder som dyrkes med GMO i de forskjellige landene. The map shows where genetically modified crops are being grown in the world. The colors indicate how large areas of land are cultivated with GMOs in the countries hektar Honduras Costa Rica, Colombia, Chile, Egypt, Romania, Slovakia, Polen, Tsjekkia, Portugal hektar Mexico, Bolivia, uruguay, Australia, Filipinene, Spania Over 1 million hektar Kina, Paraguay, Sør-Afrika Over 5 millioner hektar Canada, India Over 20 millioner hektar Argentia, Brasil Over 60 millioner hektar USA Grafen viser hvor stor andel av disse jordbruksplantene som er genmodifiserte på verdensbasis. Soya, mais, raps og bomull er de fire viktigste GMOene i jordbruket. Soyabønner Soy beans 77% Bomull Cotton 49% Mais Maize 26% Raps Canola 21% This graph shows the share of these agricultural plants that are genetically modified in the world today. Soy, maize, canola and cotton are the four most important GMOs used in agriculture. Kilde/Source: Clive James, 2009

7 KAN VI TA SJANSEN? I 2010 tok en gruppe forskere en stikkprøveinnsamling av vill raps fra 5400 km veikant i Nord-Dakota. Resultatet av prøvene deres viser at nær ni av ti rapsplanter var den genetiske eiendommen til enten Monsanto eller Bayer, to av de største agroselskapene. De fant også planter med egenskaper fra begge selskaper, noe som betyr at de har krysset seg med hverandre over flere år. Det meste av forskning på genmodifiserte planter blir gjort av agroselskaper. Vi vet derfor veldig lite om effektene av å dyrke og spise genmodifiserte planter. Nå vet vi at de krysser seg med ville planter og at de sprer seg uten at noen har kontroll. Vi vet også at alle kommersielle genmodifiserte planter er laget for industrialisert landbruk. Pakkeløsningene Monsanto selger tar ikke hensyn til jordkvalitet, nyttige insekter, bakteriekultur i jorda eller økosystemet rundt: Hovedmålet er å produsere matplanter så «effektivt» som mulig. Jorda er ikke en fabrikk. Å tro at man kan fjerne alt planteliv, bortstett fra én plante, i et område på mange tusen kvadratkilometer uten at det skal påvirke vann, jord, sopp, insekter, fugler og planter er i beste fall naivt. Legger du til at plantene sprøytes med store mengder sprøytemiddel som trekker seg inn i jord og vann burde det være enkelt å forstå at vi ikke spiller på lag med naturen. CAN WE TAKE THE CHANCE? In 2010 a group of researchers took a random collection of wild rapeseed from km of roadside in North Dakota. The results of their tests show that nearly nine out of ten plants were the genetic property of either Monsanto or Bayer, two of the largest agricultural companies. They also found plants with the characteristics of both companies, a result of these crossbreeding over several years. Most of the research on genetically modified plants is conducted by agricultural companies. Therefore we know very little about the effects of growing and eating these plants. Now we know of the crossbreeding with wild plants, and that they spread uncontrolled. We also know that all commercial genetically modified plants are made for industrialised agriculture. The package solutions Monsanto sell do not take into account soil quality, useful insects, bacteria culture in the soil or the surrounding ecosystem; the main goal is to produce crops that are as efficient as possible. The earth is not a factory. To believe that one can remove all vegetation, apart from a single plant, from a thousand square kilometre area without affecting water, soil, fungi, insects, birds and plants, is at best naive. If you also take into account that the plants are sprayed with large amounts of pesticides that seep into the soil and water, it should be easy to understand that you are not on the same team as nature.

8 VÅRE PENSJONSPENGER Oljefondet heter egentlig Statens Pensjonsfond Utland. Det forvaltes av Norges bank etter regler fastsatt av Finansdepartementet. Formålet er statlig sparing for finansiering av den sterke veksten i folketrygdens pensjonsutgifter i årene som kommer. Oljefondets etiske retningslinjer ligger til grunn for investeringene Oljefondet gjør. Det er Pensjonsfondets risiko for å medvirke til grov uetisk adferd som er avgjørende for om et selskap skal utestenges, men Finansdepartementet har bestemt at noen tilfeller av grov uetisk adferd skal følges opp med aktivt eierskap heller enn uttrekking. Fra før har Oljefondet trukket seg fra blant annet Wal Mart på grunn av arbeidsforholdene til de ansatte, og fra selskaper som produserer våpen og tobakk. Oljefondets etikkråd har tidligere tilrådt at Oljefondet skal trekkes ut av Monsanto på grunn av barnearbeid. Finansdepartementet satset heller på aktivt eierskap og vurderte at Monsanto hadde lykkes med å redusere barnearbeidet i de undersøkte provinsene i India. Spire mener det er flere etiske problemer med Monsantos virksomhet enn barnearbeid. Graver-utvalget som skrev rapporten som ligger til grunn for etikkrådets retningslinjer har vurdert at GMO kan ha problematiske miljømessige og sosiale konsekvenser. De mener allikvel ikke det er grunn til å være føre var i forhold til industrien som produserer genmodifisert mat - fordi det er mange andre industrier som også er problematiske. Spire mener Monsantos forretningsmodell er i seg selv uetisk. Aktivt eierskap kan aldri endre dette. SPU anses å være en viktig aktør globalt. Trekker vi oss ut vil dette sende sterke signaler, ikke bare til Monsanto, men også til andre investeringsfond og beslutningstakere. Norges genteknologilov blir kalt verdens beste fordi den har kriterier for bærekraft og samfunnsnytte både i Norge og i produksjonslandet OUR PENSION FUND The Petroleum Fund is in fact titled the Government Pension Fund Global. Norway s central bank manages it in accordance with rules established by the Ministry of Finance. The fund s purpose is to facilitate government savings necessary to meet the rapid rise in public pension expenditures in the coming years. The Petroleum Fund s ethical guidelines are the foundation for the funds investments. The decision to exclude a company from the Pension Fund is based on the risks of contributing to gross unethical behaviour; however, the Ministry of Finance has decided that some cases of gross unethical conduct are to be pursued by active ownership rather than by pulling out. Previously, the Petroleum Fund has withdraw their investments from amongst others Wal-Mart, because of the working conditions of the company s employees, as well as from companies that produce weapons or tobacco. Spire thinks there are other ethical issues in Monsanto s business than child labor. The Graver-committee who wrote the report that lay the grounds for the ethical guidelines considered the fact that GMOs may have environmental and social consequences today and in the future. However, they do not consider that a reason to be precautios - as there are many other industries that could have negative consequences. The Council on Ethics can recommend to exclude companies if there is an unacceptable risk that the company contributes to or is responsible for [ ] severe environmental damage ( 2.3 c). Spire believes that Monsanto should be excluded for contributing to severe environmental damage. Spire thinks there are other ethical issues in Monsanto s business than child labor. The Graver-committee who wrote the report that lay the grounds for the ethical guidelines considered the fact that the GMO food industrymay have environmental and social consequences today and in the future. However, they do not consider that a reason to be precautios - as there are many other industries that could have negative consequences. The Norwegian Gene Technology Act is considered the worlds best because it has criteria for sustainability and social benefit, both in Norway and the manufacturing country.

9 DET FINNES ET ALTERNATIV! Forfedrene våre har brukt tusenvis av år på å foredle planter med egenskaper som passer til lokalt klima og hva de ønsker seg av matplantene de dyrker. Å foredle planter er altså ikke noe Monsanto og de andre selskapene har funnet opp, det er nødvendig og viktig arbeid for bønder som hele tiden ønsker å få bedre avlinger og planter med bedre egenskaper. I et lite land som Laos, forvalter bøndene flere tusen sorter ris i sine åkre. Dette mangfoldet er et resultat av årtusener med nøye seleksjon. Hver sort ris har en unik genetisk sammensetning, som kan gi forskjellig smak, lukt og farge, men også motstand mot forskjellige sykdommer og skadedyr, høyt næringsinnhold og tilpasning til ulike geografiske og klimatiske forhold. Opprettholdelse av det genetiske mangfoldet gjør matproduksjonen bedre rustet overfor videre miljøendringer. Monsanto sine frø er patenterte. Patentordningen forbyr bønder å bruke såfrø fra egen avling den neste sesongen. Dette skaper et avhengighetsforhold, der bøndene som kjøper Monsantos produkter må kjøpe nye frø hvert år. Sammenliknet med de tusenvis av plantesorter vi allerede har, virker Monsantos utvalg fattig. Er vi villige til å risikere dette mangfoldet for noen få selskapers profitt? THERE IS AN ALTERNATIVE! Our ancestors have spent thousands of years refining plants with properties that are suited to local climates and their specific needs. The refining of crops is not something Monsanto or other companies have invented; this is a necessary and important part of the work for farmers, who constantly want to improve crops and their properties. In a small country such as Laos farmers grow thousands of different rice varieties in their fields. This diversity is the result of millennia of careful selection. Each type of rice has a unique genetic composition, which can give it a different taste, smell and colour but also resistance to different diseases and pests, high nutrient content and an adaptation to different geographical and climatic conditions. Maintaining the genetic diversity makes food production better equipped to tackle further environmental change. Monsanto s seeds are patented. Patents forbid farmers from using seeds from their own crop the following season. This creates a dependency relationship, where farmers who buy Monsanto s products must buy new seeds every year. Compared with the thousands of types of plants we already have, Monsanto s selection seems very poor. Are we willing to risk this diversity for the profit of a few companies?

10 HELLER FØRE VAR RATHER SAFE THAN SORRY Oljefondet ut av Monsanto The Petroleum Fund out of Monsanto Våre pensjonspenger skal ikke investeres på bekostning av mennesker og miljø i andre land. Det multinasjonale jordbruksselskapet Monsanto bidrar til negative konsekvenser for bønder i Sør gjennom sin virksomhet. Spire mener økt profitt ikke skal settes foran bønders grunnleggende rett til mat, vann, såfrø og jord. Our pension fund s investments should come at the expense of people and the environment in other countries. The activities of multinational agricultural company Monsanto have negative consequences for farmers in the developing world. Spire believes that increased profit should not be prioritised over farmers fundamental right to food, water, seeds and soil. Hovedlinjene i den norske Genteknologiloven bør være en rettesnor for Oljefondet og Etikkrådet når de vurderer selskaper som selger genmodifiserte såfrø. Kriteriene om bidrag til samfunnsnytte og bærekraftig utvikling er spesielt viktige. Spire mener oljefondet må trekke sine investeringer ut av Monsanto, og at Oljefondet innfører føre-var-prinsippet overfor selskaper som omsetter genmodifiserte såfrø kommersielt. The Norwegian Gene Technology Act should be used as a guideline for the Petroleum Fund and their Council on Ethics when they consider companies that sell genetically modified seeds. The criteria for contributing to social benefit and sustainable development are particularly important. Spire believes the Petroleum Fund should withdraw their investments out of Monsanto, and that the Petroleum Fund makes use of the precautionary principle in relation to companies that sell genetically modified seeds commercially.

11 Pension fund out of Monsanto!

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping

Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping www.pwc.no Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping Øistein Jensen, Bergen Næringsråd 20.09.2011 Agenda 4 tema: 1. Hva er samfunnsansvar? 2. Utvikling og regulering 3. Krav og forventninger 4.

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT Jæger Brand Manual 2 Jæger Brand Manual 2 Brand Identity Target Audience 3 Logo 4 Colors 5 Typography 7 Infographic Brochure 9 Products 10 Point of Sale 11 Print Documents Brand Identity The brands name,

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Patenter på planter og dyr

Patenter på planter og dyr Patenter på planter og dyr FNI, 17 august 2010 Bell Batta Torheim Rådgiver, Utviklingsfondet 1. Utviklingsfondets tilnærming 2. Patentpraksis i EPO 3. Initiativ i EU 4. Norsk innsats Utviklingsfondets

Detaljer

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO GOD MAT trenger ikke GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO Vi har ingen genmodifiserte organismer (GMO) til mat og fôr i Norge i dag. Du er med å avgjøre om vi får det i framtida! HVA ER GMO? GMO er en

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN MAT: Sult og Fedme! En milliard mennesker sulter. Afrika Horn: Hungerkatastrofe:

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Tekna Vegdrift 2013 - vinterdrift GPS-styrt strøing (salting) Dagfin Gryteselv, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Tekna Vegdrift 2013 - vinterdrift GPS-styrt strøing (salting) Dagfin Gryteselv, Statens vegvesen, Vegdirektoratet Tekna Vegdrift 2013 - vinterdrift GPS-styrt strøing (salting) Dagfin Gryteselv, Statens vegvesen, Vegdirektoratet GPS-styrt strøing Innhold Innledning Utstyrsbehov Forberedelse og programmering av rode

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Utfordringen! More than 45 000 enterprises starting up each year in Norway... Less than 20% survives during the first 3 years... At the same time more than 80 000 Norwegians are looking for interesting

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer

Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer Internrevisorforeningen 16. februar 2011 Storebrand Kapitalforvaltning AS Christine Tørklep Meisingset Business as Usual = 2,3 planeter i 2050 Resources and

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer

Plagiarism. Plagiering. Plagiering hva er det? Plagiarism what is it? 15.08.2015

Plagiarism. Plagiering. Plagiering hva er det? Plagiarism what is it? 15.08.2015 Plagiarism Is it possible to verify a master theses with a What is it? plagiarism checker like Ephorus? Plagiarism - why? Even by being Plagiarism very careful why with not? one s references it is still

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

ETISK REFLEKSJON. Etikk i Tekna Temahefte 5. Etisk refleksjon. Artikler fra Magasinet Tekna 2013

ETISK REFLEKSJON. Etikk i Tekna Temahefte 5. Etisk refleksjon. Artikler fra Magasinet Tekna 2013 ETISK REFLEKSJON Etikk i Tekna Temahefte 5 Etisk refleksjon Artikler fra Magasinet Tekna 2013 1 Forord Dette heftet inneholder artikler presentert i Magasinet Tekna i 2013. Tekna fikk i februar 2013 nye

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

GMO på 1-2-3. Kathrine Kleveland Skien 9. febr 2012

GMO på 1-2-3. Kathrine Kleveland Skien 9. febr 2012 GMO på 1-2-3 Kathrine Kleveland Skien 9. febr 2012 Nettverk for GMO-fri mat og fôr Sprer føre-var-holdning til GMO Krever mer uavhengig forskning 16 organisasjoner: Debio - Fremtiden i våre hender - Greenpeace

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Harald Brandsås Fagdirektør Den norske Revisorforening Den norske Revisorforening Trenger vi mer info om økonomien i stat og kommune? Regjeringens

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Fylkeshuset i Hordaland, Bergen

Fylkeshuset i Hordaland, Bergen Fylkeshuset i Hordaland, Bergen Familielandbruk i globalt perspektiv Av totalt 570 mill. gårdsbruk er mer enn 500 mill. familiebruk, dvs. ca. 90 % 70-80 % av verdens totale jordbruksareal drives i dag

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer