Bli med i Spire! Join Spire! Content. Innhold. Engasjer deg i kampen for en rettferdig verden, Get involved in the struggle for a just world,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli med i Spire! Join Spire! Content. Innhold. Engasjer deg i kampen for en rettferdig verden, Get involved in the struggle for a just world,"

Transkript

1 HELLER FØRE VAR!

2 Innhold OLJEFONDET UT AV MONSANTO GENRØVERI HVEM ER MONSANTO? KAN VI TA SJANSEN? VÅRE PENSJONSPENGER DET FINNES ET ALTERNATIV HELLER FØRE VAR Content PENSION FUND OUT OF MONSANTO BIOPIRACY WHO IS MONSANTO? CAN WE TAKE THE CHANCE? OUR PENSION FUND THERE IS AN ALTERNATIVE BETTER SAFE THAN SORRY Denne brosjyren er trykket på Cocoon, et 100% resirkulert papir. Forsideillustrasjonen er basert på ortofoto fra Jæren. Ekte jorder dyrka av ekte folk. Tekstene er skrevet av: Silje Hansen, Harald S.B. Hansen, Trine Antonsen, Odilia H. Melbøe, Christian Bull og Brita Brekke Oversettelse: Magnus Egan Illustrasjon og Layout: Helle Lind Storvik Foto: Spire og Helle Lind Storvik This brochure is printed on cocoon which is a 100% recycled paper. Frontpageillustration is based on an ortophoto of Jæren. Real fields cultivated by real people Text by: Silje Hansen, Harald S.B. Hansen, Trine Antonsen, Odilia H. Melbøe, Christian Bull og Brita Brekke Translation by Magnus Egan Illustration and Layout: Helle Lind Storvik Photo: Spire and Helle Lind Storvik Spire jobber for en bærekraftig fordeling av verdens ressurser, med fokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal handel. Gjennom å samarbeide med ungdom i hele verden, påvirke politikere og informasjonsarbeid arbeider vi for å gjøre verden mer rettferdig. Engasjer deg i kampen for en rettferdig verden, Bli med i Spire! Get involved in the struggle for a just world, Join Spire! Spire works towards a sustainable distribution of the world s resources, focusing on the environment, food security, and international trade. Through working with young people across the planet, influencing politicians, and distributing information, we strive to make the world a fairer place.

3 OLJEFONDET UT AV MONSANTO! Den norske genteknologiloven omtales som verdens beste fordi den stiller krav til samfunnsmessig nytteverdi, bærekraftig utvikling og at eventuell fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer skal skje på en etisk forsvarlig måte. Til nå har ingen genmodifiserte organismer blitt tillatt i Norge, fordi ingen har oppfylt disse kravene. Allikevel er oljefondet vårt investert i Monsanto, verdens største selskap som driver med genmodifisering av jordbruksplanter. Norske investeringer skal ikke gå på bekostning av mennesker og miljø i andre land. Som du vil lese om i dette heftet er det stor sosial og miljømessig risiko ved innføring og bruk av genmodifiserte organismer. Spire mener økt profitt ikke skal settes foran bønders grunnleggende rett til mat, vann, såfrø og jord. Spire krever at Oljefondet trekker sine investeringer i Monsanto, og at Oljefondet innfører en kritisk holdning til selskaper som omsetter GM-såfrø kommersielt. THE PETROLEUM FUND OUT OF MONSANTO! The Norwegian Gene Technology Act is said to be the best in the world due to its demands on social benefits and sustainable development, and that potential manufacturing and use of genetically modified organisms should be conducted in an ethical manner. To date, no genetically modified organisms have been allowed in Norway, because no one has met these requirements. Despite this, the Norwegian Petroleum Fund has investments in Monsanto, the worlds largest company dealing in genetic modification of agricultural crops. Norwegian investments must not happen at the expense of the people and environment of other countries. As you will read in this pamphlet there are serious social and environmental risks related to the introduction and use of genetically modified organisms. Spire does not believe that increased profits should be prioritised over farmers fundamental right to food, water, seeds and soil. Spire demands that the Petroleum Fund withdraw their investments in Monsanto, and that the Petroleum Fund introduces a critical attitude to companies that sell GM seeds.

4 GENRØVERI Begrepet genrøveri brukes av både bønder og agroselskaper. Agroselskapene mener bønder utfører genrøveri når de ikke betaler for rettighetene til å bruke patenterte såfrø. Småbønder og mange miljø- og utviklingsorganisasjoner mener at agroselskaper driver med genrøveri når genetiske ressurser som har blitt brukt i århundrer patenteres. Genteknologiselskapene patenterer egenskapene til planter de har genmodifisert, for å tjene penger på forskningen sin. Bønder må hvert år kjøpe lisenser fra Monsanto for å dyrke deres planter - ellers kunne bøndene brukt frøene som de vil uten at selskapet tjener noe. Problemet for Monsanto er at planter er levende organismer, og at de fleste reproduserer seg ved å spre pollen. For den canadiske bonden Percy Schmeiser fikk dette dramatiske konsekvenser da han ble saksøkt av Monsanto i 1998 for å dyrke deres genetiske eiendom på jordene sine uten å ha en slik lisens. Schmeiser hadde aldri plantet Monsantos raps på jordene sine. Den genmodifiserte rapsen på åkeren hans hadde kommet dit gjennom naturlig vindpollinering fra nabogårdene - mot hans vilje. Rettssaken varte i seks år, og endte med at Schmeiser ble funnet skyldig i brudd på patentloven i canadisk høyesterett. Er Schmeiser og andre bønder i hans situasjon genrøvere? En genetisk modifisert organisme (GMO) har fått endret sitt arvemateriale ved hjelp av genteknologi. Dette gjøres ved å kombinere og manipulere gener fra forskjellige arter for å oppnå ønskede egenskaper, som for eksempel å tåle bestemte sprøytemidler eller produsere egen insektsgift. Tradisjonell krysning og avl regnes ikke som genmodifisering. BIOPIRACY The term biopiracy is used by both farmers and agricultural companies. Agricultural firms consider it biopiracy when farmers do not pay for the right to use patented seeds. Small farmers and many environmental and development organisations believe that agricultural companies are bio pirates when genetic resources that have been used for centuries are patented. Gene Technology companies patent properties of plants that they have genetically modified in order to make money from their research. Every year farmers must purchase licences from Monsanto in order to plant their crops otherwise they could have used their seeds without the company earning any money. Monsanto s problem is that plants are living organisms, and most of them reproduce by spreading pollen. The Canadian farmer Percy Schmeiser felt the dramatic consequences of this when he was sued by Monsanto in Monsanto claimed he was cultivating their genetic property in his fields without having a licence. Schmeiser had never planted Monsanto s canola in his fields. The genetically modified canola had arrived there through natural wind pollination from neighbouring farms against his will. The trial lasted six years and ended with Schmeiser being found guilty of breaching patent law by the Canadian Supreme Court. Are Schmeiser and other farmers in his situation bio-pirates? A genetically modified organism (GMO) has had its genetic material altered by genetic technology. This is done by combining and manipulating genes from different sources to achieve desireable properties such as the ability to withstand certain herbicides or produce their own insecticides. Traditional crossbreeding is not regarded as genetic modification.

5 HVEM ER MONSANTO? Monsanto plantet sine første genmodifiserte planter på et forskningsfelt i USA i Komersiell produksjon av genmodifiserte jordbruksplanter begynte i USA og Canada på midten av 90-tallet. I dag er Monsanto den største produsenten og eieren av genmodifiserte frø og planter, og står bak sprøytemiddelet Round-up. Monsanto har stor innflytelse på verdens matproduksjon og dominerer kommersiell frødistribusjon i de fleste deler av verden, også ikke-genmodifiserte frø. Dagens former for genmodifisering som benyttes i stor skala er i hovedsak modifisert til å tåle sprøytemidler eller produsere insektgift. Monsantos Round-up ready soya er modifisert til å tåle sprøytemiddelet. Det betyr at du kan sprøyte en åker plantet med Monsantos egen soya med Round-up, og de eneste plantene som vil overleve er Monsantos egen soya. Monsanto har utviklet flere planter som tåler deres sprøytemidler. Det er noen få store agroselskaper som kontrollerer produksjonen av GMOer i verden. Dette fører til en situasjon hvor makt overføres fra lokale bønder til multinasjonale selskaper; profitt blir rådende for hvor og hvordan maten produseres, på bekostning av hensyn til miljø og mennesker. Monsanto markedsfører pakkeløsninger overfor bønder som lover bedre og sikrere avlinger. For at bønder i for eksempel India skal kunne kjøpe disse må de ta opp lån. Slår avlingen feil har de tapt inntektene og muligheten til å betale tilbake lånet. Men de har også tapt frøene de har tatt vare på fra tidligere og er nødt til å kjøpe nye fra Monsanto for å forsøke å tjene inn lånet. Tusenvis av indiske bønder har havnet i en gjeldsspiral de ikke kommer ut av på denne måten. WHO IS MONSANTO? Monsanto planted their first genetically modified plants in a research field in the United States in They started commercial production of genetically modified crops in the United States and Canada in the mid 90s. Today, Monsanto is the largest producer and owner of genetically modified seeds and plants, in addition to producing the pesticide Roundup. Monsanto has a great influence on world food production and dominates commercial seed distribution in most parts of the world, including distribution of non-genetically modified seeds. Today, large-scale genetic engineering is mainly aimed at modifying plants to tolerate herbicides or produce insect poison. Monsanto s Round-up Ready Soybean is modified to tolerate pesticide. This means that you can spray a field planted with Monsanto s own soy with Round-up and the only plant that will survive is Monsanto s soy. Monsanto has developed a number of plants that can withstand their pesticides. A limited number of large agricultural companies control the production of GMOs in the world. This leads to a situation where power is transferred from local farmers to multinational companies. Profit therefore becomes the most important factor for where and how food is produced, at the expense of the people and environment. Monsanto markets packages to farmers promising better and more secure crops. In order to be able to buy these, farmers in certiain countries, such as India, must take up loans. If the crops fail, they have lost their income and the opportunity to pay back their loan. They have also lost the seeds they originally would have kept and need to buy new ones from Monsanto in order to try to recoup their loan. Thousands of Indian farmers have ended up in a negative debt spiral, which they cannot get out of.

6 Kartet viser hvor i verden det dyrkes genmodifiserte jordbruksplanter. Fargekodene viser hvor store områder som dyrkes med GMO i de forskjellige landene. The map shows where genetically modified crops are being grown in the world. The colors indicate how large areas of land are cultivated with GMOs in the countries hektar Honduras Costa Rica, Colombia, Chile, Egypt, Romania, Slovakia, Polen, Tsjekkia, Portugal hektar Mexico, Bolivia, uruguay, Australia, Filipinene, Spania Over 1 million hektar Kina, Paraguay, Sør-Afrika Over 5 millioner hektar Canada, India Over 20 millioner hektar Argentia, Brasil Over 60 millioner hektar USA Grafen viser hvor stor andel av disse jordbruksplantene som er genmodifiserte på verdensbasis. Soya, mais, raps og bomull er de fire viktigste GMOene i jordbruket. Soyabønner Soy beans 77% Bomull Cotton 49% Mais Maize 26% Raps Canola 21% This graph shows the share of these agricultural plants that are genetically modified in the world today. Soy, maize, canola and cotton are the four most important GMOs used in agriculture. Kilde/Source: Clive James, 2009

7 KAN VI TA SJANSEN? I 2010 tok en gruppe forskere en stikkprøveinnsamling av vill raps fra 5400 km veikant i Nord-Dakota. Resultatet av prøvene deres viser at nær ni av ti rapsplanter var den genetiske eiendommen til enten Monsanto eller Bayer, to av de største agroselskapene. De fant også planter med egenskaper fra begge selskaper, noe som betyr at de har krysset seg med hverandre over flere år. Det meste av forskning på genmodifiserte planter blir gjort av agroselskaper. Vi vet derfor veldig lite om effektene av å dyrke og spise genmodifiserte planter. Nå vet vi at de krysser seg med ville planter og at de sprer seg uten at noen har kontroll. Vi vet også at alle kommersielle genmodifiserte planter er laget for industrialisert landbruk. Pakkeløsningene Monsanto selger tar ikke hensyn til jordkvalitet, nyttige insekter, bakteriekultur i jorda eller økosystemet rundt: Hovedmålet er å produsere matplanter så «effektivt» som mulig. Jorda er ikke en fabrikk. Å tro at man kan fjerne alt planteliv, bortstett fra én plante, i et område på mange tusen kvadratkilometer uten at det skal påvirke vann, jord, sopp, insekter, fugler og planter er i beste fall naivt. Legger du til at plantene sprøytes med store mengder sprøytemiddel som trekker seg inn i jord og vann burde det være enkelt å forstå at vi ikke spiller på lag med naturen. CAN WE TAKE THE CHANCE? In 2010 a group of researchers took a random collection of wild rapeseed from km of roadside in North Dakota. The results of their tests show that nearly nine out of ten plants were the genetic property of either Monsanto or Bayer, two of the largest agricultural companies. They also found plants with the characteristics of both companies, a result of these crossbreeding over several years. Most of the research on genetically modified plants is conducted by agricultural companies. Therefore we know very little about the effects of growing and eating these plants. Now we know of the crossbreeding with wild plants, and that they spread uncontrolled. We also know that all commercial genetically modified plants are made for industrialised agriculture. The package solutions Monsanto sell do not take into account soil quality, useful insects, bacteria culture in the soil or the surrounding ecosystem; the main goal is to produce crops that are as efficient as possible. The earth is not a factory. To believe that one can remove all vegetation, apart from a single plant, from a thousand square kilometre area without affecting water, soil, fungi, insects, birds and plants, is at best naive. If you also take into account that the plants are sprayed with large amounts of pesticides that seep into the soil and water, it should be easy to understand that you are not on the same team as nature.

8 VÅRE PENSJONSPENGER Oljefondet heter egentlig Statens Pensjonsfond Utland. Det forvaltes av Norges bank etter regler fastsatt av Finansdepartementet. Formålet er statlig sparing for finansiering av den sterke veksten i folketrygdens pensjonsutgifter i årene som kommer. Oljefondets etiske retningslinjer ligger til grunn for investeringene Oljefondet gjør. Det er Pensjonsfondets risiko for å medvirke til grov uetisk adferd som er avgjørende for om et selskap skal utestenges, men Finansdepartementet har bestemt at noen tilfeller av grov uetisk adferd skal følges opp med aktivt eierskap heller enn uttrekking. Fra før har Oljefondet trukket seg fra blant annet Wal Mart på grunn av arbeidsforholdene til de ansatte, og fra selskaper som produserer våpen og tobakk. Oljefondets etikkråd har tidligere tilrådt at Oljefondet skal trekkes ut av Monsanto på grunn av barnearbeid. Finansdepartementet satset heller på aktivt eierskap og vurderte at Monsanto hadde lykkes med å redusere barnearbeidet i de undersøkte provinsene i India. Spire mener det er flere etiske problemer med Monsantos virksomhet enn barnearbeid. Graver-utvalget som skrev rapporten som ligger til grunn for etikkrådets retningslinjer har vurdert at GMO kan ha problematiske miljømessige og sosiale konsekvenser. De mener allikvel ikke det er grunn til å være føre var i forhold til industrien som produserer genmodifisert mat - fordi det er mange andre industrier som også er problematiske. Spire mener Monsantos forretningsmodell er i seg selv uetisk. Aktivt eierskap kan aldri endre dette. SPU anses å være en viktig aktør globalt. Trekker vi oss ut vil dette sende sterke signaler, ikke bare til Monsanto, men også til andre investeringsfond og beslutningstakere. Norges genteknologilov blir kalt verdens beste fordi den har kriterier for bærekraft og samfunnsnytte både i Norge og i produksjonslandet OUR PENSION FUND The Petroleum Fund is in fact titled the Government Pension Fund Global. Norway s central bank manages it in accordance with rules established by the Ministry of Finance. The fund s purpose is to facilitate government savings necessary to meet the rapid rise in public pension expenditures in the coming years. The Petroleum Fund s ethical guidelines are the foundation for the funds investments. The decision to exclude a company from the Pension Fund is based on the risks of contributing to gross unethical behaviour; however, the Ministry of Finance has decided that some cases of gross unethical conduct are to be pursued by active ownership rather than by pulling out. Previously, the Petroleum Fund has withdraw their investments from amongst others Wal-Mart, because of the working conditions of the company s employees, as well as from companies that produce weapons or tobacco. Spire thinks there are other ethical issues in Monsanto s business than child labor. The Graver-committee who wrote the report that lay the grounds for the ethical guidelines considered the fact that GMOs may have environmental and social consequences today and in the future. However, they do not consider that a reason to be precautios - as there are many other industries that could have negative consequences. The Council on Ethics can recommend to exclude companies if there is an unacceptable risk that the company contributes to or is responsible for [ ] severe environmental damage ( 2.3 c). Spire believes that Monsanto should be excluded for contributing to severe environmental damage. Spire thinks there are other ethical issues in Monsanto s business than child labor. The Graver-committee who wrote the report that lay the grounds for the ethical guidelines considered the fact that the GMO food industrymay have environmental and social consequences today and in the future. However, they do not consider that a reason to be precautios - as there are many other industries that could have negative consequences. The Norwegian Gene Technology Act is considered the worlds best because it has criteria for sustainability and social benefit, both in Norway and the manufacturing country.

9 DET FINNES ET ALTERNATIV! Forfedrene våre har brukt tusenvis av år på å foredle planter med egenskaper som passer til lokalt klima og hva de ønsker seg av matplantene de dyrker. Å foredle planter er altså ikke noe Monsanto og de andre selskapene har funnet opp, det er nødvendig og viktig arbeid for bønder som hele tiden ønsker å få bedre avlinger og planter med bedre egenskaper. I et lite land som Laos, forvalter bøndene flere tusen sorter ris i sine åkre. Dette mangfoldet er et resultat av årtusener med nøye seleksjon. Hver sort ris har en unik genetisk sammensetning, som kan gi forskjellig smak, lukt og farge, men også motstand mot forskjellige sykdommer og skadedyr, høyt næringsinnhold og tilpasning til ulike geografiske og klimatiske forhold. Opprettholdelse av det genetiske mangfoldet gjør matproduksjonen bedre rustet overfor videre miljøendringer. Monsanto sine frø er patenterte. Patentordningen forbyr bønder å bruke såfrø fra egen avling den neste sesongen. Dette skaper et avhengighetsforhold, der bøndene som kjøper Monsantos produkter må kjøpe nye frø hvert år. Sammenliknet med de tusenvis av plantesorter vi allerede har, virker Monsantos utvalg fattig. Er vi villige til å risikere dette mangfoldet for noen få selskapers profitt? THERE IS AN ALTERNATIVE! Our ancestors have spent thousands of years refining plants with properties that are suited to local climates and their specific needs. The refining of crops is not something Monsanto or other companies have invented; this is a necessary and important part of the work for farmers, who constantly want to improve crops and their properties. In a small country such as Laos farmers grow thousands of different rice varieties in their fields. This diversity is the result of millennia of careful selection. Each type of rice has a unique genetic composition, which can give it a different taste, smell and colour but also resistance to different diseases and pests, high nutrient content and an adaptation to different geographical and climatic conditions. Maintaining the genetic diversity makes food production better equipped to tackle further environmental change. Monsanto s seeds are patented. Patents forbid farmers from using seeds from their own crop the following season. This creates a dependency relationship, where farmers who buy Monsanto s products must buy new seeds every year. Compared with the thousands of types of plants we already have, Monsanto s selection seems very poor. Are we willing to risk this diversity for the profit of a few companies?

10 HELLER FØRE VAR RATHER SAFE THAN SORRY Oljefondet ut av Monsanto The Petroleum Fund out of Monsanto Våre pensjonspenger skal ikke investeres på bekostning av mennesker og miljø i andre land. Det multinasjonale jordbruksselskapet Monsanto bidrar til negative konsekvenser for bønder i Sør gjennom sin virksomhet. Spire mener økt profitt ikke skal settes foran bønders grunnleggende rett til mat, vann, såfrø og jord. Our pension fund s investments should come at the expense of people and the environment in other countries. The activities of multinational agricultural company Monsanto have negative consequences for farmers in the developing world. Spire believes that increased profit should not be prioritised over farmers fundamental right to food, water, seeds and soil. Hovedlinjene i den norske Genteknologiloven bør være en rettesnor for Oljefondet og Etikkrådet når de vurderer selskaper som selger genmodifiserte såfrø. Kriteriene om bidrag til samfunnsnytte og bærekraftig utvikling er spesielt viktige. Spire mener oljefondet må trekke sine investeringer ut av Monsanto, og at Oljefondet innfører føre-var-prinsippet overfor selskaper som omsetter genmodifiserte såfrø kommersielt. The Norwegian Gene Technology Act should be used as a guideline for the Petroleum Fund and their Council on Ethics when they consider companies that sell genetically modified seeds. The criteria for contributing to social benefit and sustainable development are particularly important. Spire believes the Petroleum Fund should withdraw their investments out of Monsanto, and that the Petroleum Fund makes use of the precautionary principle in relation to companies that sell genetically modified seeds commercially.

11 Pension fund out of Monsanto!

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping

Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping www.pwc.no Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping Øistein Jensen, Bergen Næringsråd 20.09.2011 Agenda 4 tema: 1. Hva er samfunnsansvar? 2. Utvikling og regulering 3. Krav og forventninger 4.

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE

SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE Marianne Bechmann and Lillian Øygarden NIBIO Trondheim, EVALUATION OF SYNERGIES AND CONFLICTS Environmental

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT Jæger Brand Manual 2 Jæger Brand Manual 2 Brand Identity Target Audience 3 Logo 4 Colors 5 Typography 7 Infographic Brochure 9 Products 10 Point of Sale 11 Print Documents Brand Identity The brands name,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea Fisk og sjømat du kan være trygg på ASC og MSC er sertifiseringsordninger

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20 Forbruker, bedrift og marked, høsten 2004 Exam: ECON20 - Consumer behavior, firm behavior and markets, autumn 2004 Eksamensdag: Onsdag 24. november

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO GOD MAT trenger ikke GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO Vi har ingen genmodifiserte organismer (GMO) til mat og fôr i Norge i dag. Du er med å avgjøre om vi får det i framtida! HVA ER GMO? GMO er en

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Ungdomsskolekonferansen Gyldendal kompetanse Jarl Inge Wærness 15.09.2014 There is only one 21st century skill We need to produce people who know how to act

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Patenter på planter og dyr

Patenter på planter og dyr Patenter på planter og dyr FNI, 17 august 2010 Bell Batta Torheim Rådgiver, Utviklingsfondet 1. Utviklingsfondets tilnærming 2. Patentpraksis i EPO 3. Initiativ i EU 4. Norsk innsats Utviklingsfondets

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen

EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen Cecilie Hultmann Prosjektansvarlig 10.11.15 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1. Hvem, hva og hvorfor 2. Fremtiden hvor

Detaljer

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN MAT: Sult og Fedme! En milliard mennesker sulter. Afrika Horn: Hungerkatastrofe:

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Ukas gullregel: Vi snakker hyggelig og hjelper hverandre. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag FYSAK

Ukas gullregel: Vi snakker hyggelig og hjelper hverandre. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag FYSAK UKEPLAN 6. TRINN UKE 16 Ukas gullregel: Vi snakker hyggelig og hjelper hverandre. Tussilago farfara Mandag 17.04 Tirsdag 18.04 Onsdag 19.04 Torsdag 20.04 Fredag 21.04 FRI 6.1: ENG 6.2: NAT 6.3: M&H 6.4:

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Postponed exam: ECON2915 Economic growth Date of exam: 11.12.2014 Time for exam: 09:00 a.m. 12:00 noon The problem set covers 4 pages Resources allowed:

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

Skog som biomasseressurs: skog modeller. Rasmus Astrup

Skog som biomasseressurs: skog modeller. Rasmus Astrup Skog som biomasseressurs: skog modeller Rasmus Astrup Innhold > Bakkgrunn: Karbon dynamikk i skog > Modellering av skog i Skog som biomassressurs > Levende biomasse > Dødt organisk materiale og jord >

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Ralph Kissen Tlf.: 41344134 (mobil) - Eksamensdato: 11. desember

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON30 Dato for utlevering: Tirsdag 27.09.20 Dato for innlevering: Onsdag 2.0.20 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Innleveringssted: Ved siden av SV-info-senter mellom kl. 0.00

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer