INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR"

Transkript

1 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Organisasjonsnummer Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske gå foran. Organisation number This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian shall prevail. Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i (heretter "Selskapet"): Dag: 3. mars 2015 Tid: Kl norsk tid Sted: Badehusgaten 37, 4014 Stavanger Innkallingen er sendt til alle aksjeeiere i Selskapet med kjent adresse. I samsvar med Selskapets vedtekter vil innkallingen med alle vedlegg være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside På forespørsel fra en aksjeeier på eller e- post til vil Selskapet vederlagsfritt sende aksjeeieren vedleggene per post. The Board of Directors (the "Board") hereby calls for an Extraordinary General Meeting in Norwegian Energy Company ASA (the "Company"): Day: 3 March 2015 Time: 12:00 hours Norwegian time Place: Badehusgaten 37, 4014 Stavanger The notice has been sent to all shareholders in the Company with known address. In accordance with the Company's Articles of Association, the notice with all appendices will be accessible on the Company's webpage Upon request by a shareholder on or by to the Company will send the appendices to the shareholder by post free of charge. Merk særlig at vedtektenes 9 inneholder en påmeldingsfrist. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må derfor melde fra til Selskapet innen 27. februar 2015 kl norsk tid. Påmeldingsskjema er vedlagt innkallingen som Vedlegg A. Fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen som Vedlegg B. På agendaen står følgende saker: Note that section 9 of the Articles of Association sets a registration deadline. Shareholders, who wish to participate in the general meeting, must therefore give notice to the Company before 27 February 2015 at 16:00 hours Norwegian time. A registration form is attached hereto as Appendix A. A proxy form is attached hereto as Appendix B. On the agenda are the following items: 1. Åpning og fortegnelse over møtende aksjonærer 1. Opening and registration of attending shareholders 2. Valg av møteleder og en person til å 2. Election of chair and a person to co-sign the minutes medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and the agenda 4. Redegjørelse for Selskapets finansielle stilling og forslag til restrukturering 5. Kapitalnedsettelse (herunder godkjennelse av mellombalanse) og rettet emisjon ved konvertering av obligasjonslån 6. Spleis (sammenslåing) av Selskapets aksjer 4. Presentation of the Company's financial situation and proposed restructuring 5. Share capital reduction (including approval of interim balance) and directed share issue by conversion of bond loans 6. Reverse split (amalgamation) of the Company's shares 1

2 1. ÅPNING OG FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER 1. OPENING AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS Styrets leder eller en person utpekt av henne vil åpne den ekstraordinære generalforsamlingen Det vil bli foretatt en fortegnelse over møtende aksjonærer. The Chair of the Board, or someone appointed by her, will open the general meeting. A list of attending shareholders will be made. 2. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 2. ELECTION OF CHAIR AND A PERSON TO CO- SIGN THE MINUTES Styret foreslår at advokat Erling Ueland velges til å lede generalforsamlingen. En person blant de møtende på generalforsamlingen vil bli foreslått til å undertegne protokollen sammen med møteleder. The Board proposes that attorney-at-law Erling Ueland is elected to chair the general meeting. One person attending the general meeting will be proposed to cosign the minutes. 3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Innkalling og dagsorden godkjennes." 3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA The Board proposes that the general meeting makes the following resolution: "The notice and the agenda are approved." 4. REDEGJØRELSE FOR SELSKAPETS FINANSIELLE STILLING OG FORSLAG TIL RESTRUKTURERING Selskapets ledelse vil redegjøre for Selskapets finansielle stilling og forslag til restrukturering. 4. PRESENTATION OF THE COMPANY'S FINANCIAL SITUATION AND PROPOSED RESTRUCTURING The Company's management will account for the Company's financial position and proposal for restructuring. 5. KAPITALNEDSETTELSE (HERUNDER GOD- KJENNELSE AV MELLOMBALANSE) OG RETTET EMISJON VED KONVERTERING AV OBLIGASJONSLÅN Selskapet foreslår at det gjennomføres en konvertering av NOK av Selskapets obligasjonslån NOR 10 (NOK konverteres), NOR 11 (NOK konverteres) og NOR 12 (NOK konverteres) fra gjeld til egenkapital ("Konverteringen"). Totalt utestående i dag (inklusive renter som opptjenes frem til 5. mars 2015) under NOR 10, NOR 11 og NOR 12 er NOK Gjeld under obligasjonslånet NOR 06 er ikke foreslått konvertert til egenkapital. Konverteringen søkes gjennomført i forbindelse med en foreslått restrukturering av Selskapets låneforpliktelser ("Restruktureringen"), som blant annet innebærer at all gjenværende obligasjonsgjeld under NOR 10, NOR 11 og NOR 12 vil bli erstattet med et nytt lån (NOR 13) på NOK med endrede vilkår, som 5. SHARE CAPITAL REDUCTION (INCLUDING APPROVAL OF INTERIM BALANCE) AND DIRECTED SHARE ISSUE BY CONVERSION OF BOND LOANS The Company proposes to conduct a conversion of NOK of the Company's bond loans NOR 10 (NOK to be converted), NOR 11 (NOK to be converted) and NOR 12 (NOK to be converted) from debt to equity (the "Conversion"). The total outstanding amount (including interest which accrues up to 5 March 2015) under NOR 10, NOR 11 and NOR 12 is NOK Debt pertaining to bond loan NOR 06 is not proposed converted to equity. The Conversion is proposed conducted in connection with a proposed restructuring of the Company's debt (the "Restructuring"), which inter alia implies a replacement of all debt under the bond loans NOR 10, NOR 11 and NOR 12 with a new bond loan (NOR 13) of NOK with amended terms, as announced on 4 2

3 annonsert 4. februar 2015 og offentliggjort på samme dag. De foreslåtte tegningskursene er fastsatt slik at den konverterte gjelden vil ha 92 prosent av den totale aksjekapitalen etter Konverteringen, og slik at den eksisterende aksjekapitalen utvannes til 8 prosent. Tegningskursene og utvanning anses å reflektere markedsmessige vilkår. Tegningskursene varierer på grunn av forskjellene mellom de tre obligasjonslån som skal konverteres. I tillegg til generalforsamlingens godkjennelse er gjennomføringen av Restruktureringen betinget blant annet av godkjennelse av et kvalifisert flertall av obligasjonseierne i obligasjonseiermøter. Selskapet vil separat innkalle til obligasjonseiermøter, og forventer at slike møter vil være avholdt før generalforsamlingen. For nærmere detaljer om Restruktureringen, herunder vilkår, bakgrunn og videre prosess, henvises til Selskapets børsmeldinger, senest melding av 4. februar 2015 med vedlegg. Aksjonærer oppfordres også til å gjennomgå innkallingen til obligasjonseiermøter så snart denne er offentliggjort. Børsmeldingene og innkallingen vil være tilgjengelig på og En redegjørelse fra uavhengig revisor om retten til å gjøre opp aksjeinnskuddet ved motregning vil gjøres tilgengelig på Selskapets hjemmeside, jf. allmennaksjeloven 10-2 (3). Selskapets aksjer har i dag en pålydende verdi (NOK 10) som overstiger aksjenes markedskurs og de foreslåtte tegningskursene i Konverteringen. Styret vil derfor foreslå en reduksjon av aksjenes pålydende fra NOK 10 til NOK 0,10 gjennom en kapitalnedsettelse i forbindelse med Konverteringen. Nedsettelsesbeløpet skal i henhold til forslaget brukes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte. For å kunne beslutte kapitalnedsettelse, har Selskapet utarbeidet en revidert mellombalanse per 31. desember 2014, jf allmennaksjeloven 12-2 (1). Mellombalansen vil gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer vedtak om kapitalnedsettelse på følgende vilkår: 1. Selskapets mellombalanse per 31. desember 2014 godkjennes. 2. Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK ,70 fra NOK til NOK ,30 ved at pålydende på selskapets ordinære aksjer reduseres fra NOK 10 til February 2015 and published on on the same day. The proposed subscription prices are set to give the converted debt 92 percent of the share capital post completion of the Conversion, and will in this way dilute the existing share capital to 8 percent of the total. The subscription prices and the dilution are deemed to reflect market terms. The subscription prices vary because of the differences between the three bond loans due for conversion. In addition to the approval from the general meeting, completion of the Restructuring is subject i.a. to approval by a qualified majority of the bondholders in bondholders' meetings. The Company will separately summon such meetings, and expects these meetings to be concluded prior to the general meeting. For further details on the Restructuring, including terms, background and process, reference is made to the Company's announcements, latest on 4 February Shareholders are also urged to review the detailed summons to bondholders' meetings once published. The stock exchange announcements and the summons will be available on and on A report from an independent auditor regarding the right to settle the share contribution by way of set-off will be made available on the Company s website, cf. section 10-2 (3) of the Public Companies Act. The Company's shares currently have a nominal value (NOK 10) exceeding the market value of the shares and the proposed subscription prices in the Conversion. The Board therefore proposes to reduce the nominal value of the shares from NOK 10 to NOK 0.10 through a share capital reduction in conjunction with the Conversion. The amount of the reduction shall be applied to cover losses which cannot otherwise be covered. To be able to resolve a share capital reduction, the Company has prepared an audited interim balance per 31 December 2014, cf section 12-2 (1) of the Public Companies Act. The interim balance will be made available on the Company s website. On this basis, the Board proposes that the general meeting adopts a resolution to reduce the share capital as follows: 1. The Company's interim balance as per 31 December 2014 is approved. 2. The Company's share capital is reduced by NOK from NOK to NOK by a reduction in the nominal value of the Company's ordinary shares 3

4 NOK 0,10. Nedsettelsesbeløpet skal brukes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annet vis. Beslutningen om kapitalnedsettelsen meldes umiddelbart til Foretaksregisteret i henhold til allmennaksjeloven Og videre at generalforsamlingen treffer vedtak om kapitalforhøyelse på følgende vilkår: 3. Selskapets aksjekapital økes med NOK ,50 ved nytegning og utstedelse av nye aksjer, hver pålydende NOK 0, Tegningskursen skal være NOK 2,232 per aksje for de aksjene som skal gjøres opp ved motregning i lånet ISIN NO (NOR10). Tegningskursen skal være NOK 4,895 per aksje for de aksjene som skal gjøres opp ved motregning i lånet ISIN NO (NOR11). Tegningskursen skal være NOK 4,903 per aksje for de aksjene som skal gjøres opp ved motregning i lånet ISIN NO (NOR12). Tegningsbeløpet skal gjøres opp ved motregning av lån og motregning erklæres ved tegning. 5. Aksjene tegnes av Nordic Trustee ASA, org.nr , på vegne av og fordeling til obligasjonseierne i de konverterte obligasjonslånene. 6. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett etter allmennaksjeloven 10-4 fravikes, jf. allmennaksjeloven Tegning skjer på særskilt tegningsblankett innen 15. mars Aksjeinnskuddet gjøres opp samtidig med tegning ved motregning i utestående hovedstol og opptjente renter på Selskapets obligasjonslån med ISIN NO (NOR10), ISIN NO (NOR11) og ISIN NO (NOR12) hvor Nordic Trustee ASA er tillitsmann på vegne av obligasjonseierne. Motregningen erklæres av Nordic Trustee ASA ved tegningen av aksjer. 8. De nye aksjene gir rett til utbytte og andre aksjonærrettigheter fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. 9. De nye aksjene skal registreres i VPS under separat ISIN frem til Selskapet offentliggjør et from NOK 10 to NOK The amount of the reduction shall be applied to cover losses which cannot be covered otherwise. The resolution to reduce the share capital shall immediately be notified to the Register of Business Enterprises in accordance with section 12-4 of the Public Companies Act. And further that the general meeting adopts a resolution to increase the share capital as follows: 3. The share capital is increased by NOK through subscription and issue of new shares, each with a nominal value of NOK The subscription price shall be NOK per share for the shares which shall be settled by set off against the ISIN NO (NOR10) loan. The subscription price shall be NOK per Share for the shares which shall be settled by set off against the ISIN NO (NOR11) loan. The subscription price shall be NOK per share for the shares which shall be settled by set off against the ISIN NO (NOR12) loan. The subscription amount shall be settled by conversion of debt and set off is declared by subscription. 5. The shares are subscribed for by Nordic Trustee ASA, reg. no , for, on behalf of and for allocation between the bondholders in the converted bond loans. 6. The preferential rights of existing shareholders pursuant to section 10-4 of the Public Companies Act are waived, cf section Subscription shall be made on a separate subscription form within 15 March The subscription amount is settled at the same time as the subscription by set off to the outstanding nominal amounts and accrued interests on the Company's bond loans ISIN NO (NOR10), ISIN NO (NOR11) and ISIN NO (NOR12), where Nordic Trustee ASA act as trustee for bond holders. Set off is declared by Nordic Trustee ASA through subscription of shares. 8. The new shares shall carry rights to dividend and have other shareholder rights from the time of registration of the share capital increase with the Register of Business Enterprises. 9. The new shares shall be registered in VPS on a separate ISIN pending the Company's 4

5 noteringsprospekt i henhold til verdipapirhandelloven kapittel Ved samtidig gjennomføring av kapitalnedsettelsen og kapitalforhøyelsen endres Selskapets vedtekter 4 første avsnitt til å lyde som følger: "Aksjekapitalen er totalt NOK fordelt på ordinære aksjer pålydende NOK 0,10." 11. Anslåtte utgifter til kapitalforhøyelsen utgjør ca. NOK SPLEIS (SAMMENSLÅING) AV SELSKAPETS AKSJER For å sikre god prisdannelse i Selskapets aksjer og for å overholde punkt 2.4 i løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Børs, foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om spleis av Selskapets aksjer: "Selskapets aksjer slås sammen (spleises) i forholdet 100:1, slik at hundre aksjer hver med pålydende verdi NOK 0,10 vil erstattes med en ny aksje med pålydende verdi NOK 10. Ved gjennomføring av sammenslåingen endres Selskapets vedtekter 4 første avsnitt til å lyde som følger: "Aksjekapitalen er totalt NOK fordelt på ordinære aksjer pålydende NOK 10." Aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som går opp i forholdstallet, skal i forbindelse med gjennomføringen av aksjespleisen få sitt aksjeinnehav avrundet slik at aksjonæren får et helt antall aksjer. Selskapet vil søke å besørge at slike aksjonærer i forbindelse med spleisen vederlagsfritt vil få overdratt det nødvendige antall eksisterende aksjer slik at alle brøkdeler av aksjer så langt mulig kan bli rundet opp til nærmeste hele aksje. Kun hele aksjer vil imidlertid bli utstedt, og dersom slike overdragelser ikke kan skje, helt eller delvis, vil det også bli foretatt nødvendige nedrundinger." publication of a listing prospectus pursuant to the Securities Trading Act chapter By the simultaneous completion of the share capital reduction and the share capital increase, section 4 first paragraph of the Articles of Association is amended to read as follows: "The share capital is NOK divided on ordinary shares each with a nominal value NOK 0.10." 11. The estimated expenses for the share capital increase amounts to approx. NOK REVERSE SPLIT (AMALGAMATION) OF THE COMPANY'S SHARES In order to secure an adequate pricing and ensure compliance with section 2.4 of the continuing obligations of stock exchange listed companies issued by Oslo Børs, the Board proposes that the general meeting passes the following reverse share split resolution: The Company s shares are consolidated (reverse split) in the ratio 100:1, so that one hundred shares each with a nominal value of NOK 0.10 will be replaced by one new share with a nominal value of NOK 10. By the completion of the amalgamation, section 4 first paragraph of the Articles of Association is amended to read as follows: "The share capital is NOK divided on ordinary shares each with a nominal value NOK 10." Shareholders not holding a number of shares giving a whole number when divided by the adjustment ratio shall on implementation of the reverse split have their shareholding adjusted so to receive a whole number of shares. The Company will seek to ensure that such shareholders in connection with the reverse split without consideration receive the necessary number of existing shares so that all fractional shares to the extent possible may be rounded up to one whole share. Only whole shares will however be issued, and should such transfers not be possible, in whole or in part, shareholdings may also be rounded down." Det har inntruffet hendelser av vesentlig betydning for Selskapet etter siste balansedag. Det vises til Selskapets børsmeldinger som er tilgjengelige på herunder børsmeldinger av 1. There have been events of significant importance for the Company since the last balance sheet date. Reference is made to the Company's stock exchange announcements available on including 5

6 oktober 2014, 15. oktober 2014 og 4. februar Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig på Selskapets kontor the announcements of 1 October 2014, 15 October 2014 and 4 February Copies of the latest annual accounts, annual report and audit report is available in the Company's offices. * / * / * / * * / * / * / * Selskapet er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har utstedt aksjer. I Selskapets generalforsamling har hver aksje én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet eier ingen egne aksjer. En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse og Selskapets økonomiske stilling. Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen må melde fra til Selskapet innen 27. februar 2015 kl norsk tid. Påmeldingsskjema er vedlagt innkallingen som Vedlegg A. Fullmaktsskjema for aksjonærer som ønsker å gi fullmakt til styrets leder eller den hun måtte bemyndige til å representere vedkommende sine aksjer på generalforsamlingen er vedlagt innkallingen som Vedlegg B. Vedlegg A og B kan sendes per post eller e-post til: c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice Postboks 1600 Sentrum 0021 Oslo, Norge e-post: Påmelding kan også gjøres elektronisk via Selskapets hjemmeside eller via Investortjenester. The Company is a Norwegian public limited company governed by Norwegian law, including the Public Companies Act and the Securities Trading Act. The Company has issued shares. Each share has one vote in the general meeting, and also equal rights in all other respects. The Company does not own any treasury shares. A shareholder may require directors and the general manager to furnish in the general meeting available information about matters that may affect the consideration of any matters that have been submitted to the shareholders for decision and the Company s financial position. Shareholders, who wish to participate in the general meeting, must give notice to the Company by 27 February 2015 at 1600 hours Norwegian time. A registration form is attached hereto as Appendix A. A form of power of attorney for shareholders who wish to grant the Chair of the Board or such person as may be appointed by her a proxy to represent their shares at the general meeting is attached to this notice as Appendix B. Appendix A and B may be sent by mail or to: c/o DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum 0021 Oslo, Norway Attendance may also be registered electronically through the Company s web-page or through VPS Investor Services. Stavanger, 10. februar 2015 / 10 February 2015 Silje Augustson (sign.) Styrets leder Chair of the Board 6

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERODUS ASA Styret ("Styret") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") den 17. august 2015 kl 13.00 CET i Forskningsparken,

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN Selskapet gjennomførte en betinget rettet emisjon mot enkelte institusjonelle og profesjonelle investorer og noen eksisterende

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (heretter Selskapet ). Møtet avholdes 28.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA (org.nr. 912 218 929) Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet") To the shareholders of

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA holdes på: Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2014. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2014. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2014 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Reach Subsea ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i REACH SUBSEA ASA. Sted: Haraldsgata 190, 5527 Haugesund Dato: 28. mai

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Det norske oljeselskap ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 12. april

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Rocksource ASA, org. nr. 940376 645, for avholdelse i kontorlokalene til Advokatfirmaet

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr. 990 295 697) Styret innkaller

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ( Selskapet ), holdes i lokalene til: NOTICE OF EXTRAORDINARY

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 4 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION ASA (org. nr. 990 295 697) Styret

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

TARBLASTER AS INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.02.08 KL. 1700 FORSKNINGSPARKEN MØTEROM 7 GAUSTADALLEEN 21, OSLO CALL

TARBLASTER AS INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.02.08 KL. 1700 FORSKNINGSPARKEN MØTEROM 7 GAUSTADALLEEN 21, OSLO CALL INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.02.08 KL. 1700 FORSKNINGSPARKEN MØTEROM 7 GAUSTADALLEEN 21, OSLO CALL EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY 25.02.08 AT 1700 O CLOCK OSLO INNOVATION CENTER MEETING

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 NYTT TISPUNKT OG OPPDATERT AGENDA FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEW DATE AND UPDATED AGENDA FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 GLOBAL RIG COMPANY ASA

Detaljer

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30.

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30. To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

NORSK TILLITSMANN ASA

NORSK TILLITSMANN ASA NORSK TILLITSMANN ASA Denne melding til obligasjonseierne er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA To the bondholders in: ISIN: NO 001 044769.1 -TST - 10 per

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2015. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2015. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2015 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association.

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 2. september 2015 kl. 10.00

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000 (For English version see pages 11-20) Til aksjonærene i Kongsberg Automotive Holding ASA Kongsberg, 10. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer