PRINSIPPER FOR FORRETNINGSDRIFT FORVALTE. tillit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRINSIPPER FOR FORRETNINGSDRIFT FORVALTE. tillit"

Transkript

1 PRINSIPPER FOR FORRETNINGSDRIFT FORVALTE tillit

2 Kjære kollega! Abbott Laboratories sitt renommé formes av de mange store og små avgjørelsene våre ansatte tar hver eneste dag. Vi arbeider i en verden og en bransje som blir stadig mer komplisert, og det hender at de rette valgene verken er åpenbare eller enkle. Våre handlinger må likevel alltid styres av en klar forståelse av lover og regler, selskapets prinsipper og retningslinjer samt felles etiske prinsipper og verdier. Disse grunnleggende retningslinjene er fastsatt i denne oppdaterte versjonen av Prinsipper for forretningsdrift. Alle Abbotts ledere, ansatte, midlertidig ansatte og underleverandører må lese, forstå og overholde disse prinsippene. Det fremgår helt klart av dette dokumentet at vi ikke aksepterer ulovlig eller uetisk oppførsel i vår forretningsvirksomhet. Hvis du har spørsmål om hvordan disse prinsippene skal tolkes eller anvendes, oppfordrer jeg deg sterkt til ta kontakt med din overordnede eller med vårt kontor for etikk og standard for å få veiledning. Du finner informasjon om disse og andre ressurser i dette heftet. Dette dokumentet er en del av vårt kontinuerlige arbeid for å sikre at vår arbeidsplass og våre ansatte forplikter seg til ærlighet, rettferdighet og integritet. Disse etiske prinsippene er en videreføring av Abbotts 115 år lange tradisjon som bidragsyter til bedre helse for mennesker over hele verden. i Takk for at du bidrar til å forvalte tilliten vi har fått, på en best mulig måte gjennom dine daglige bestrebelser på å treffe riktige avgjørelser. Miles D. White Styreleder og CEO

3 i22 Innholdsfortegnelse

4 Innholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde II. Beslutningstaking: Bruk av prinsippene i dette dokumentet Grunnleggende verdier Overholdelse av disse prinsippene Opplysningsplikt III. Etisk og ærlig opptreden Prinsipp 1: Hederlig opptreden Prinsipp 2: Unngå interessekonflikter Prinsipp 3: Abbotts interesser Prinsipp 4: Gaver, måltider og underholdning Prinsipp 5: Riktig og nøyaktig bokføring, dokumentasjon og regnskap Prinsipp 6: Beskyttelse av konfidensiell informasjon som tilhører kunder og andre IV. Offentlig rapportering Prinsipp 7: Fullstendig, riktig, nøyaktig og klar rapportering til rett tid V. Overholdelse av lover VI. Prinsipp 8: Overholdelse av lover Lover som omhandler matvarer og legemidler Lover som omhandler statlige trygdeordninger Lover som omhandler antitrust og konkurransevilkår Lover som omhandler innsidehandel Lover som omhandler betaling til offentlig ansatte Lover som omhandler likestilling og mobbing på arbeidsplassen Lover som omhandler personvern Lover som omhandler miljøvern Lover som omhandler støtte til politiske organisasjoner Lover som omhandler toll, antiboikott, embargo og handelskontroll Lover som forbyr hvitvasking av penger Overholdelse av standarder, prinsipper og retningslinjer som gjelder for Abbott Prinsipp 9: Overholdelse av standarder, prinsipper og retningslinjer som gjelder for Abbott VII. Beskyttelse av ansatte og ressurser Prinsipp 10: Beskyttelse av Abbotts aktiva Prinsipp 11: Beskyttelse av konfidensiell informasjon som tilhører Abbott Prinsipp 12: Ansattes helse og sikkerhet Prinsipp 13: Bruk av elektroniske medier VIII. Ansvar for å overholde prinsippene for forretningsdrift Intern granskning Disiplinære tiltak Bekreftelse IX. FRASKRIVELSE OG TILLEGG BEKREFTELSESSKJEMA iii

5 i4p Prinsippene W T E for forretningsdrift gjelder for alle ledere og ansatte...

6 P R I N S I P P E R F O R F O R R E T N I N G S D R I F T F O R A B B O T T L A B O R A T O R I E S I. ANVENDELSESOMRÅDE I. Anvendelsesområde Disse prinsippene for forretningsdrift gjelder for alle ledere, ansatte, midlertidig ansatte og underleverandører for Abbott Laboratories, alle selskapets kontorer og affilierte selskaper både i og utenfor USA. Dette dokumentet er ikke en ansettelseskontrakt. II. BESLUTNINGSTAKING II. Beslutningstaking: Bruk av prinsippene i dette dokumentet 1 Grunnleggende verdier I et stadig mer komplisert næringsliv, kreves det raske avgjørelser. Det fører til at det blir vanskeligere å treffe gode beslutninger og iverksette riktige tiltak. Samtidig danner de avgjørelsene vi tar hver eneste dag, grunnlag for Abbotts fremtidige suksess. Det er derfor svært viktig at vi alle til enhver tid forstår og oppfyller Abbotts forventninger til vår måte å drive forretninger på. Først og fremst må alle våre beslutninger og handlinger være basert på grunnleggende verdier som ærlighet, rettferdighet og integritet. Vi godkjenner ikke bedrageri, svindel eller hemmeligholdelse. Våre beslutninger skal være rettferdige, ikke partiske og de skal baseres på fakta, ikke fordommer. Våre beslutninger skal være basert på de etiske prinsippene som er definert i dette dokumentet. AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

7 Abbotts fremtidige suksess bygger 2 på de beslutningene vi tar hver eneste dag.

8 Overholdelse av disse prinsippene For det andre må alle overholde prinsippene i dette dokumentet som skal hjelpe oss til å treffe gode beslutninger og iverksette riktige tiltak. Prinsippene er ment som en hjelp til å gjøre det rette, og til å overholde lover og regler som gjelder for vår forretningsvirksomhet. Det forventes at alle ansatte forstår hvilken anvendelse disse prinsippene har for sin jobb, sine beslutninger og handlinger. Hvis noe er uklart, må du spørre. (På side 4 og 5 finner du informasjon om hvor du kan henvende deg hvis du trenger veiledning.) Det forventes at alle personer som omfattes av disse prinsippene, viser integritet og er gode forbilder ved selv å overholde prinsippene og samtidig oppfordre andre til å overholde dem. Ved evaluering av innsatsen til alle som omfattes av disse prinsippene, vil overholdelse av og oppmuntring til overholdelse av disse prinsippene, vektlegges. Abbotts midlertidig ansatte og underleverandører (for eksempel konsulenter, selgere, foredragsholdere, distributører og personale som driver kliniske undersøkelser), må også overholde de prinsippene i dette dokumentet som omhandler deres fagområde. Hver gang en ny kontrakt eller avtale om personaltjenester inngåes for en midlertidig ansatt eller en representant, og hver gang en eksisterende kontrakt eller avtale fornyes eller utvides, skal den inneholde opplysninger om hvilke prinsipper som skal overholdes på det aktuelle arbeidsområdet. 3 II. BESLUTNINGSTAKING AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

9 Opplysningsplikt For de tredje er vi klar over at mange beslutninger kan være vanskelige. Hver gang du skal treffe en vanskelig avgjørelse eller ikke forstår hvordan prinsippene i dette dokumentet skal anvendes for en bestemt sak, er det derfor viktig at du ber om råd og veiledning. Hvis du oppdager brudd eller mulige brudd på disse prinsippene, eller hvis du har klager på eller spørsmål angående regnskapsføring, intern regnskapskontroll eller revisjonssaker, må du umiddelbart informere riktig vedkommende som beskrevet på side 5. II. BESLUTNINGSTAKING Hvis du har spørsmål om hvordan du skal tolke eller anvende disse prinsippene eller andre relevante standarder, prinsipper eller prosedyrer for Abbott, kontakter du: (1) Din overordnede (2) En annen leder (3) Personalavdelingen (4) En advokat i den juridiske avdelingen (5) Din avdelings representant for etikk og standard (6) Visepresidenten som leder avdelingen for etikk og standard, eller vedkommende som har tilsvarende stilling for ditt avdelingskontor (7) Avdeling for etikk og standard (se kontaktinformasjon på side 5). 4 Hvis du vil kontakte visepresidenten som leder avdelingen for etikk og standard, kan du bruke følgende kontaktinformasjon: Telefon: Faks: E-post: Brev til visepresidenten som leder avdelingen for etikk og standard, adresseres til: Vice President and Chief Ethics and Compliance Officer Abbott Laboratories, Dept. 036X, Bldg. AP6A/1 100 Abbott Park Road Abbott Park, Illinois , USA Merk konvolutten med følgende tekst: CONFIDENTIAL TO BE OPENED BY THE VICE PRESIDENT AND CHIEF ETHICS AND COMPLIANCE OFFICER. Merk e-post med CONFIDENTIAL AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

10 Avdelingen for etikk og standard er tilgjengelig hele døgnet alle dager. Du kan ringe anonymt til avdelingens brukerstøttetelefon. Det gjør du på følgende måte: (1) Fra USA, Puerto Rico eller Canada, ringer du (2) Fra alle andre land, kontakter du den lokale AT&T USA Direct-operatøren. Deretter ringer du, eller ber operatøren ringe, Hvis du har problemer med å ringe gratisnummeret ovenfor, ringer du følgende nummer på noteringsoverføring Alle som oppdager brudd eller mulig brudd på prinsippene i dette dokumentet eller andre relaterte standarder, prinsipper og retningslinjer som gjelder for Abbott, må umiddelbart underrette Avdeling for etikk og standard, enten direkte eller gjennom en av kontaktpersonene som er oppført på side 4. Dette kan gjøres anonymt. Alle innrapporterte saker behandles konfidensielt forutsatt at det likevel er mulig for Abbott å foreta gransking og iverksetting av nødvendige tiltak. Alle som har klager vedrørende regnskapsføring, intern regnskapskontroll eller revisjonssaker, må umiddelbart informere internrevisjonen eller Avdeling for etikk og standard om dette. Abbott tolererer ikke gjengjeldelse mot noen som i god tro har rapportert et brudd eller mulig brudd på prinsippene i dette dokumentet. Se del VIII på side 29 ( Ansvar for overholdelse av prinsippene for forretningsdrift ) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Abbott håndterer informasjon om brudd eller mulige brudd på prinsippene i dette dokumentet. 5 II. BESLUTNINGSTAKING AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

11 COC Brochure FINAL PS.qxd :32 Page 6 VI. Overholdelse av standarder, prinsipper og retningslinjer som gjelder for Abbott PRINSIPP 9: OVERHOLDELSE AV STANDARDER, PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER SOM GJELDER FOR ABBOTT 66 ikke utnytte VI. ABBOTT-STANDARDER Vi skal Vi skal overholde alle Abbotts standarder, prinsipper og retningslinjer som gjelder for vårt arbeidsområde. 23 Alle skal for eksempel overholde de standarder, prinsipper og retningslinjer som utstedes av personalavdelingen, innkjøpsavdelingen, avdelingen for regulering og kvalitet, økonomiavdelingen, IT-avdelingen, avdelingen for etikk og standard osv. for sitt arbeidsområde. andre... AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

12 III. Etisk og ærlig opptreden PRINSIPP 1: HEDERLIG OPPTREDEN Vi skal opptre hederlig og etisk overfor Abbott og overfor Abbotts kunder, leverandører, konkurrenter, ansatte og andre interessenter. Vi skal opptre hederlig og etisk overfor Abbott og på vegne av Abbott i alle saker. Vi skal behandle andre personer rettferdig. Vi skal ikke utnytte noen ved manipulering, fortielse, misbruk av konfidensiell informasjon eller annen ikke-offentliggjort informasjon, feil gjengivelse av fakta eller andre metoder for uhederlig forretningsdrift. 7 PRINSIPP 2: UNNGÅ INTERESSEKONFLIKTER Det kan oppstå en interessekonflikt når en person har interesser eller utfører handlinger som kan gjøre det vanskelig for vedkommende å utføre sitt arbeid for Abbott objektivt og effektivt. Vi må unngå alle investeringer, interesser eller tilknytninger som påvirker eller kan påvirke vår evne til å arbeide uavhengig og vår plikt til å utføre våre arbeidsoppgaver til beste for Abbott. III. ETISK OG ÆRLIG OPPTREDEN Vi skal unngå faktiske og potensielle konflikter med Abbotts interesser.

13 III. ETISK OG ÆRLIG OPPTREDEN 8 Eksempel: (1) Vi skal behandle leverandører, kunder og andre Abbott driver forretning med, fullstendig hederlig og objektivt uten å favorisere noen basert på personlige økonomiske interesser eller bekjentskaper. (2) Gaver og underholdning skal bare gis til eller mottas fra leverandører, kunder eller konkurrenter dersom det er i tråd med kravene under Gaver, måltider og underholdning på side 9. (3) Vi skal ikke gjøre forretninger på vegne av Abbott med medlemmer av vår husstand eller nære slektninger med mindre det er opplyst skriftlig om transaksjonen til avdelingen for etikk og standard som skal godkjenne transaksjonen og avgjøre om den er i tråd med formålet med prinsippene i dette dokumentet. Et nært familiemedlem vil for eksempel være ektefelle, samboer, forelder, svigerforelder, søsken, svigersøsken, barn, svigerbarn, steforelder, stesøsken eller stebarn. (4) Vi skal ikke direkte eller indirekte ha økonomiske interesser i noe firma eller selskap som konkurrerer med Abbott hvis slike økonomiske interesser representerer en stor del av den ansattes samlede formue, eller hvis et slikt eierskap fører til direkte interessekonflikter for den ansatte i forbindelse med arbeid vedkommende utfører for Abbott. (5) Vi skal ikke verken direkte eller indirekte ha økonomiske interesser i eller ha ansettelsesforhold, ledelsesansvar, styreansvar, konsulentoppdrag eller andre stillinger i firmaer eller selskaper som har eller ønsker å starte forretninger med Abbott, dersom slike interesser eller stillinger kan påvirke beslutninger vi treffer når vi utfører våre daglige plikter. Det skal opplyses om faktiske eller potensielle interesser eller stillinger av denne typen til lederen som er ansvarlig for den aktuelle avdelingen. Slik saker blir tatt opp med avdelingen for etikk og standard som avgjør om slike interesser eller stillinger er eller kan komme til å bli i konflikt med prinsippene i dette dokumentet eller på andre måter skade interessene til Abbott og selskapets forretningsdrift. Hvis det fastslås at det kan oppstå konflikt eller skade, vil nødvendige tiltak bli iverksatt umiddelbart for å løse situasjonen. (6) Lån fra Abbott til, eller garantier fra Abbott på lån til, ledere og ansatte og medlemmer av deres husholdning eller nære familiemedlemmer kan føre til interessekonflikter. Amerikansk lovgivning forbyr personlige lån fra offentlige selskaper til styremedlemmer og toppledere.

14 PRINSIPP 3: ABBOTTS INTERESSER Når vi ser muligheter som er relatert til Abbotts forretningsinteresser, skal disse først tilbys til Abbott. Vi skal ikke (a) bruke til egen vinning, eller til beste for medlemmer av vår husstand eller nære slektninger, muligheter som er oppdaget gjennom bruk av Abbotts eiendom, informasjon eller stilling, (b) bruke Abbotts eiendom, informasjon eller stilling til personlig vinning eller (c) ha ansettelsesforhold, ledelsesansvar, styreansvar, konsulentoppdrag eller andre stillinger i firmaer eller selskaper som konkurrerer med Abbott. Vi skal fremme Abbotts forretningsinteresser så ofte muligheten byr seg. PRINSIPP 4: GAVER, MÅLTIDER OG UNDERHOLDNING Vi skal ikke oppsøke, godta, tilby, forplikte oss til eller gi (direkte eller indirekte) noe av verdi, for eksempel betalinger, honorarer, lån, tjenester, underholdning, personlige tjenester eller gaver, til eller motta tilsvarende fra personer eller selskaper som betingelse for eller resultat av deres forretninger med Abbott. Vi skal overholde Abbotts standarder, prinsipper og retningslinjer for gaver, måltider og underholdning. Forutsatt at dette generelle forbudet og de øvrige prinsippene og retningslinjene som er beskrevet på side 10, overholdes, gjelder følgende: (1) Abbotts retningslinjer tillater gaver av akseptabel verdi, vanlige forretningsmåltider og underholdning samt tradisjonelle gjensidige ytelser mellom Abbotts ansatte og deres forretningsforbindelser og tilsvarende normale og tradisjonelle utgifter til fremme av generelle forretningsinteresser. (2) Videre tillates normale utgifter til gaver, måltider og underholdning for forretningsforbindelser forutsatt at utgiftene er akseptable og registreres korrekt i regnskapet til enheten de påløper. 9 III. ETISK OG ÆRLIG OPPTREDEN

15 Ytterligere prinsipper og retningslinjer gjelder i visse situasjoner, for eksempel: For gaver, måltider og underholdning som gjelder leverandører, se Abbotts retningslinjer for innkjøp. For gaver, måltider og underholdning som gjelder ansatte i helsesektoren og andre kunder, bruker ansatte i USA og Puerto Rico sin avdelings retningslinjer for dekning av prosjektutgifter, og ansatte i andre land bruker de lokale prinsippene og retningslinjene. For gaver, måltider og underholdning som gjelder offentlig ansatte, er disse prinsippene underlagt kravene under Lover som omhandler betaling til offentlig ansatte på side 19. For USA og Purto Rico gjelder også den aktuelle avdelingens retningslinjer for dekning av prosjektutgifter, og for andre land gjelder også lokale prinsipper og retningslinjer. PRINSIPP 5: RIKTIG OG NØYAKTIG BOKFØRING, DOKUMENTASJON OG REGNSKAP III. ETISK OG ÆRLIG OPPTREDEN 10 I all Abbotts bokføring, dokumentasjon og regnskap skal det gjengis nøyaktig hva hver enkelt transaksjon gjelder. Vi skal sikre at Abbotts bokføring, dokumentasjon og regnskap er riktig og nøyaktig. Bokføring og dokumentasjon omfatter blant annet, men ikke utelukkende, hovedbøker, bilag, regninger, fakturaer, timelister, reiseregninger, lønn og annen godtgjørelse og andre viktige selskapsdata. Alle Abbotts aktiva og passiva skal registreres nøyaktig i riktig regnskapsbok. Det skal ikke forekomme uregistrerte eller skjulte midler eller aktiva i noen størrelsesorden eller for noe formål. Ingen transaksjoner skal struktureres på en slik måte at Abbotts interne kontrollsystem omgås. Det skal ikke opprettes falske eller kunstige oppføringer for noe formål. Det skal ikke foretas betalinger eller avtaler om innkjøpspris i den hensikt at noen del av slik betaling skal brukes til noe annet formål enn det som beskrives i betalingsdokumentet som følger transaksjonen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du rapporterer uregelmessigheter angående regnskapsføring, intern regnskapskontroll eller revisjon, se sidene 4 og 5.

16 PRINSIPP 6: BESKYTTELSE AV KONFIDENSIELL INFORMASJON SOM TILHØRER KUNDER OG ANDRE Vi skal ikke godta ikke-offentliggjort Vi skal beskytte informasjon som oppgis av kunder, leverandører konfidensiell informasjon eller andre under den vi mottar fra kunder, forutsetning at den er taushetsbelagt med leverandører og andre mindre slik informasjon er underlagt en som følge av Abbotts skriftlig avtale om taushetsplikt eller forretningsvirksomhet. retningslinjer for konfidensialitet som er utformet eller godkjent av den juridiske avdelingen. Alle informasjon Abbott mottar fra en kunde eller annen tredjepart, skal behandles konfidensielt med mindre den juridiske avdelingen fastlegger at annet følger av lovgivning. Vi skal ikke søke eller godta konfidensiell informasjon fra eller om en konkurrent ved hjelp av ulovlige eller uetiske metoder. Hvis en ansatt har konfidensiell informasjon om en tidligere arbeidsgiver eller en annen enhet de har samarbeidet med tidligere, forventes det at vedkommende overholder sin taushetsplikt overfor disse. Abbott krever ikke og ønsker ikke at denne typen informasjon skal oppgis eller brukes i vedkommendes arbeid for Abbott. 11 III. ETISK OG ÆRLIG OPPTREDEN AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

17 Vi skal sikre at vår... 12V 212 W T E rapportering alltid er fullstendig, riktig, nøyaktig, utvetydig og til rett tid.

18 IV. Offentlig rapportering PRINSIPP 7: FULLSTENDIG, RIKTIG, NØYAKTIG OG KLAR RAPPORTERING TIL RETT TID Vi skal sikre at alle opplysninger irapporterog dokumenter Abbott leverer til offentlige myndigheter, og i all annen offentlig kommunikasjon fra Abbott, er fullstendige, riktige, nøyaktige, klare og blir levert til rett tid. 13 Vi skal sikre at all Abbotts rapportering til offentlige myndigheter er i samsvar med alle relevante lover om verdipapirer, inkludert all relevant lovgivning for rapportering av finansiell informasjon og regnskap. Det kreves fullstendig overholdelse av alle prinsipper og retningslinjer for regnskapsføring som gjelder både for den enkelte avdeling og for hele konsernet. Det kreves også fullt samarbeid med interne og eksterne revisorer. IV. OFFENTLIG RAPPORTERING

19 Vi skal overholde all relevante lovpålagte krav

20 V. Overholdelse av lover PRINSIPP 8: OVERHOLDELSE AV LOVER Vi plikter å gjøre oss kjent med alle lover og regler som gjelder på alle områder våre arbeidsoppgaver kommer inn under, blant annet områdene som er nevnt nedenfor. Hvis du har spørsmål, kontakter du den juridiske avdelingen for veiledning. V. OVERHOLDELSE AV LOVER Lover om omhandler matvarer og legemidler Vi skal overholde alle relevante lover, regler, forordninger og andre krav fra United States Food and Drug Administration og tilsvarende myndigheter i andre land der Abbott har forretningsvirksomhet, som regulerer forskning, utvikling, produksjon, distribusjon og salg av matvarer, legemidler, medisinsk utstyr, produkter for diagnostisering, næringsmidler eller biologiske produkter. Vi skal overholde alle lover og regler som gjelder for vårt arbeidsområde i alle land der Abbott har forretningsvirksomhet. Vi skal overholde alle relevante krav som gjelder riktig bruk av og kontroll med medisinprøver, blant annet den amerikanske loven Prescription Drug Marketing Act og liknende relevante lover og regler i andre land Abbott har forretningsvirksomhet i. 15 AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

21 V. OVERHOLDELSE AV LOVER Lover som omhandler statlige trygdeordninger Vi skal overholde alle lover som omhandler statlige trygdeordninger i alle land Abbott driver forretningsvirksomhet i. I USA, områder som tilhører USA, og Puerto Rico, kjøpes eller dekkes mange av Abbotts produkter gjennom nasjonale trygdeordninger (Federal Health Care Programs) blant annet Medicare, Medicaid, Department of Defense og Department of Veterans Affairs og mange andre ordninger som drives av eller får støtte fra statlige organisasjoner, og som dekker utgifter til helsetjenester og medisinske produkter. Det finnes en rekke lover som regulerer slike ordninger og bestemmer om utgifter til Abbotts produkter dekkes eller tilbakebetales, og som påvirker salg og markedsføring av disse produktene. Abbott legger stor vekt på å overholde alle krav til trygdeordninger, blant annet følgende: 16 Lovgivning som forbyr returprovisjon Lovene som regulerer disse ordningen, omfatter blant annet amerikansk lovgivning som forbyr returprovisjon. Denne lovgivningen gjelder både for våre salgs- og markedsføringsaktiviteter og for en lang rekke andre aktiviteter, for eksempel stipender, forskningskontrakter og konsulentavtaler. Generelt forbyr loven oss å tilby eller betale (eller kreve eller motta) kontanter eller andre fordeler for å få i stand innkjøp, ordrer eller anbefalinger av produkter som dekkes av statlige trygdeordninger (Federal Health Care Program). Denne lovgivningen er rettet mot bedrageri eller misbruk som kan oppfordre til overforbruk eller på annen måte øke kostnadene til trygdeordninger, eller som kan føre til at helsepersonell foretar behandlingsavgjørelser som ikke er objekt begrunnet. Likevel kan selv vanlig forretningspraksis (for eksempel rabatter) i noen tilfeller være brudd på loven hvis de faller utenfor lovens Safe harbor-regel, spesielt hvis nødvendig kontroll mangler. Vi skal sikre at Abbott overholder denne lovgivningen ved nøye evaluering og riktig strukturering av eventuelle avtaler med parter som er i en stilling der de kan skrive ut, kjøpe inn eller anbefale produkter som dekkes av statlige ordninger (for eksempel leger, sykehus, helsesøstrer, HMOer, PBMer, GPOer eller apoteker). Vi skal unngå alle forhold som kan føre til utilbørlig påvirkning av beslutninger om behandling eller innkjøp. Lovgivning som omhandler falske krav Den amerikanske loven False Claims Act og annen lovgivning forbyr rapportering av falske krav til statlige myndigheter, enten det er med eller uten overlegg. Det er også forbudt å bidra til at andre rapporterer falske krav. Vi må derfor utvise forsiktighet for å sikre at vi aldri rapporterer unøyaktige eller utilbørlige krav om betaling til statlige myndigheter eller har skyld i at dette gjøres av andre. Abbott har kontrakter med kunder som er statlige organisasjoner, og vi må unngå å rapportere krav for urettmessige betalinger. Abbott leverer ikke selv krav til forsikringsordninger som Medicare og Medicaid, men det gjør mange av våre kunder. Vi må unngå ethvert forhold som kan føre til at kunder rapporterer falske krav. Det skal vi gjøre ved å følge fremgangsmåter som er nøye utformet med tanke på å sikre at informasjonen vi gir til våre kunder om tilbakebetaling fra Medicare eller Medicaid for våre produkter, er nøyaktig og riktig.

22 Krav til prisrapportering Abbott må oppfylle visse krav til prisrapportering i forbindelse med trygdeordninger i USA (Federal Health Care Programs). Disse kravene til prisrapportering omfatter blant annet rapportering av tall for rabatter på legemidler til Medicaid (rapportering av gjennomsnittlig produsentpris og beste pris) til Centers for Medicare and Medicaid Services; rapportering av tall som viser nasjonal maksimumspris på legemidler til Department of Veterans Affairs; og rapportering av bestemte prisdata til statlige kunder ved forhandling og utføring av Federal Supply Schedulekontrakter. I alle slike tilfeller, skal vi beregne og rapportere relevant prisinformasjon i henhold til reglene som gjelder for hver enkelt ordning, med utgangspunkt i nøyaktige nettopriser som ikke fordreies av skjulte rabatter eller andre rabatter som ikke forekommer på fakturaer. Alle prisfordeler som gis til innkjøpere, skal identifiseres og reflekteres nøyaktig i de rapporterte prisene. V. OVERHOLDELSE AV LOVER Lover som omhandler sivile bøter Loven Civil Monetary Penalties gir tillatelse til ilegging av sivile bøter for flere ulike forhold. Den forbyr for eksempel ansettelse av og kontraktsinngåelse med organisasjoner som er utelukket fra deltakelse i amerikanske trygdeordninger (Federal Health Care Programs). Unnlatelse av å overholde kravene for amerikanske trygdeordninger eller andre relaterte standarder, prinsipper og retningslinjer som gjelder for Abbott, kan få alvorlige konsekvenser både for Abbott og for enkeltpersoner som er involvert. Brudd på lovpålagte krav som gjelder for slike trygdeordninger, kan føre til sivile rettssaker eller strafferettslig forfølging i henhold til en rekke vedtekter som gjelder for enkelte stater og på nasjonalt nivå. Brudd på slik lovgivning kan føre til at både Abbott og enkeltpersoner ilegges administrative, sivile eller strafferettslige forelegg og bøter. I tillegg kan slik brudd selvsagt føre til disiplinære tiltak overfor ansatte som er involvert, og om nødvendig også til avskjedigelse. Brudd på disse lovene kan også føre til at Abbott eller enkeltansatte ekskluderes fra deltakelse i amerikanske trygdeordninger. 17 Abbott forventer at hver enkelt ansatt er kjent med og overholder de relevante kravene til trygdeordninger som gjelder for sitt arbeidsområde. Alle ansatte skal også være kjent med og overholde alle standarder, prinsipper og retningslinjer som gjelder for Abbott, både for hver enkelt avdeling og på konsernnivå, som er implementert for å sikre at kravene til slike trygdeordninger overholdes. For retningslinjer på konsernnivå, se Corporate Policy No. CP-01 og andre relaterte retningslinjer fra avdelingen for etikk og standard.

23 V. OVERHOLDELSE AV LOVER Lover som omhandler antitrust og konkurransevilkår Følgende prinsipper skal brukes i vårt forhold til konkurrenter: (1) Vi skal ikke inngå noen formell eller uformell avtale som har til hensikt å virke, eller som virker, konkurransehemmende. Eksempler på slike avtaler er prissamarbeid, markedsdeling og anbudssamarbeid. (2) Vi skal ikke utveksle, diskutere eller sammenlikne informasjon med noen konkurrerende virksomhet om Abbotts priser eller prispolitikk, distribusjonsmetoder, leverandørpriser eller leverandørbase, kundegrunnlag eller kundeklassifisering, kredittpolitikk, reklamestrategi eller annen konkurranserelatert informasjon. (3) Vi skal ikke delta i noen formelle eller uformelle handelssammenslutninger eller andre møter med konkurrenter der det blir utformet formelle eller uformelle avtaler av den typen som er beskrevet under punkt (1), eller der det utveksles eller diskuteres informasjon av typen som er beskrevet under punkt (2). Lover som omhandler innsidehandel Hvis en person har tilgang til vesentlig informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig, om et selskap som utsteder verdipapirer for offentlig handel, er det generelt ulovlig for vedkommende å handle med verdipapirer fra nevnte selskap eller å rådgi andre som potensielt vil handle med slike. 18 Alle personer som omfattes av prinsippene i dette dokumentet (heretter kalt berørte personer ), og tredjepart som har tilgang til konfidensiell informasjon om Abbott (inkludert medlemmer av vedkommendes husstand eller nærmeste familie), skal ikke handle med eller anbefale kjøp eller salg av Abbott-aksjer (eller noen annen form for verdipapirer for egenkapital eller gjeld i Abbott) mens de har tilgang til vesentlig informasjon som ikke er offentliggjort, om driften av eller fremtidsutsiktene for Abbott. Berørte personer skal også på samme måte avstå fra å handle med eller å anbefale kjøp og salg av verdipapirer for andre selskaper som utsteder verdipapirer for offentlig handel, og som de har fått tilgang til vesentlig ikke-offentliggjort informasjon om på bakgrunn av sitt ansettelses- eller samarbeidforhold med Abbott. Berørte personer skal ikke videreformidle noen form for vesentlig ikkeoffentliggjort informasjon til tredjepart med mindre det gjøres i gyldig forretningssammenheng (og da sammen med en gyldig klausul om taushetsplikt). Berørte personer må i slike sammenhenger ikke ha noen grunn til å tro at informasjonen vil bli misbrukt eller at avsløringen på andre måter vil være et brudd på verdipapirlovgivning. Amerikansk verdipapirlovgivning forbyr selektiv utlevering av vesentlig ikkeoffentliggjort informasjon til tredjepart som ikke er bundet av taushetsplikt eller visse konfidensialitetsforhold til ikke å offentliggjøre konfidensiell informasjon av denne typen. Berørte personer må kontakte den juridiske avdelingen før de avslører konfidensiell informasjon til tredjepart når dette kan defineres som selektiv utlevering, eller når de har mistanke om at det allerede, tilsiktet eller utilsiktet, kan ha vært foretatt selektiv utlevering.

24 Vesentlig informasjon er informasjon som dersom den blir offentlig kjent, kan forventes å påvirke markedsverdien av et selskaps verdipapirer eller påvirke en potensiell investors beslutning med hensyn til slike verdipapirer. Vesentlig informasjon kan for eksempel være generelt uventede endringer i omsetning, årlig eller kvartalsvis inntekt eller utbyttesatser, betydelige nedskrivinger eller betydelig økning av reserver, offentlig tilbyding av verdipapirer som tilhører Abbott, betydelige oppkjøp eller salg, samarbeidsavtaler, foreslåtte anbudsinnbydelser eller aksjesplit samt endringer i toppledelsen. Informasjon om viktige nye produktutviklinger, samarbeid, leverandører, kunder, kontrakter som er oppnådd eller avsluttet, planer om utvidelser eller betydelige rettstvister kan også utgjøre vesentlig informasjon. V. OVERHOLDELSE AV LOVER Abbott kan iverksette svartelistingsperioder for å forhindre brudd på denne lovgivningen og eventuelle situasjoner som kan gi inntrykk av at det forekommer uriktighet. I slike perioder kan personer som er svartelistet, ikke være involvert i transaksjoner som omfatter Abbotts verdipapirer. Personer som omfattes av en slik ordning, vil bli informert om det. De foregående restriksjonene har ikke til hensikt å forhindre personer som omfattes av tiltakene, fra å kjøpe eller selge verdipapirer i henhold til etablerte og organiserte Regel 10b5-1-planer som kan brukes til å tillatte handel i henhold til visse forhåndsopprettede planer selv om en person på et senere tidspunkt får kjennskap til vesentlig ikke-offentlig informasjon. Kontakt den juridiske avdelingen ved behov for opprettelse av en slik plan. 19 Lover som omhandler betaling til offentlig ansatte Vi skal ikke direkte eller indirekte betale, gi, tilby eller forplikte oss til noen form for smøring, bestikkelser eller gjenytelser til noen offentlig ansatte. Vi skal overholde den amerikanske loven Foreign Corrupt Practices Act og liknende lover i andre land som gjelder utbetalinger til offentlig ansatte. I samsvar med loven Foreign Corrupt Practices Act skal vi ikke direkte eller indirekte betale, gi, tilby eller forplikte oss til å gi penger eller noe annet av verdi, til en offentlig ansatt eller en representant for myndighetene i land utenfor USA, til internasjonale offentlige organisasjoner, eller til noe politisk parti, partirepresentanter eller personer som stiller til valg i andre land enn USA for å 1) oppnå forfordeling ved anskaffelse, utvidelse eller utføring av forretninger, 2) påvirke beslutninger eller handlinger mottakeren foretar i arbeids medfør eller 3) sørge for at mottakeren utfører eller unnlater å utføre en handling som utgjør et brudd på vedkommendes lovpålagte plikt. Et eksempel på en ulovlig indirekte aktivitet er betaling som blir gjort gjennom mellommenn eller agenter der vi er kjent med, eller burde være kjent med, at slik betaling videreformidles til ulovlige formål.

25 V. OVERHOLDELSE AV LOVER Lover som omhandler likestilling og mobbing på arbeidsplassen Abbott skal gi samme ansettelsesmuligheter til alle uavhengig av rase, religion, hudfarge, opprinnelsesland, kjønn, alder, slekt, statsborgerskap, militær erfaring, sivilstand, seksuell legning, handikap eller andre årsaker som er forbudt etter gjeldende lovgivning. Avgjørelser om ansettelser, forfremmelser og andre ansettelsesforhold, skal kun baseres på jobbrelaterte kvalifikasjoner. Abbott forbyr også seksuell trakassering og mobbing basert på noen av de ovennevnte kriteriene. Nødvendige tiltak vil bli iverksatt for å stanse samt bøte på effekten av slik trakassering. Lover som omhandler personvern Abbott har forpliktet seg til å beskytte den enkeltes personvern. Vi skal overholde alle lover og regler som omhandler personvern overalt der Abbott har forretningsvirksomhet, og i alle deler av virksomheten. Slike lover og regler er kompliserte og varierer fra land til land. Hvis du har spørsmål om hvordan personlig informasjon samles, brukes, videreformidles eller lagres enten innen Abbott eller i forhold til tredjepart, kan du kontakte den juridiske avdelingen for å få informasjon om dette. 20 Lover som omhandler miljøvern Abbott legger stor vekt på miljøvern ved å minimere de negative miljømessige konsekvensene av vår drift og fremme bærekraftig bruk av naturressurser. Vi skal overholde all lover og regler som omhandler miljøvern, i alle land der vi har forretningsvirksomhet.

26 Lover som omhandler støtte til politiske organisasjoner Bortsett fra det som tillattes i henhold til gjeldende lovgivning, skal Abbott ikke gi eller forplikte seg til å gi midler eller tjenester til politiske formål, politiske partier eller enkeltkandidater som har eller søker offentlige verv. Amerikansk lovgivning forbyr eller begrenser i mange tilfeller Abbotts mulighet til å bidra i form av gaver, midler eller dekning av utgifter i forbindelse med valg eller politiske prosesser lokalt, i en enkelt stat eller nasjonalt. Ingen ansatte skal gi bidrag på vegne av Abbott uten skriftlig samtykke fra den juridiske avdelingen. V. OVERHOLDELSE AV LOVER På samme måte skal det ikke gis noen slike bidrag i andre land uten skriftlig samtykke fra den juridiske avdelingen. Den juridiske avdelingen godkjenner bare slike bidrag når de har avklart at betalingen eller tjenesten er i henhold til gjeldende lovgivning og de høyeste etiske standardene for forretningsvirksomhet i det aktuelle landet. Lover som omhandler toll, antiboikott, embargo og handelskontroll Ved import eller eksport av produkter, tjenester, informasjon eller teknologi skal vi overholde alle relevante lover og regler for toll, antiboikott, embargo og handelskontroll. I USA forbyr antiboikottlover Abbott og affilierte selskaper fra å delta i internasjonal økonomisk boikott som USA ikke deltar i, for eksempel den arabiske boikotten av Israel. Det er forbudt å nekte å gjøre forretninger med land som er utsatt for slik boikott og svartelistede selskaper, og det er forbudt å formidle boikottrelatert informasjon. Abbott plikter å rapportere boikottrelaterte forespørsler til amerikanske myndigheter. 21 Amerikanske lover som omhandler embargo og handelskontroll, forbyr, begrenser eller regulerer transaksjoner som omfatter varer, midler, tjenester og teknologi, med visse personer, selskaper og land basert på nasjonale sikkerhetsmessige og politiske interesser. Ansatte som har ansvar for import eller eksport av produkter, tjenester, midler eller videreføring og formidling av teknologisk informasjon, må ha svært god kjennskap til og overholde slike lover og regler. Lover som forbyr hvitvasking av penger Vi skal overholde alle relevante lover, regler og retningslinjer som forbyr hvitvasking av penger i USA og tilsvarende lovgivning på området som gjelder for andre land. Lovgivningen på dette området forbyr oss å delta i økonomiske transaksjoner hvis vi er kjent med at midlene som inngår i transaksjonen, stammer fra ulovlige aktiviteter. Hvis du tror at den andre parten i en forretningstransaksjon er involvert i ulovlig aktivitet eller bruker midler som stammer fra ulovlig aktivitet, må transaksjonen godkjennes av den juridiske avdelingen før inngåelse.

27 Vi skal overholde alle Abbottstandarder...

28 COC Brochure FINAL PS.qxd :32 Page 6 VI. Overholdelse av standarder, prinsipper og retningslinjer som gjelder for Abbott PRINSIPP 9: OVERHOLDELSE AV STANDARDER, PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER SOM GJELDER FOR ABBOTT 66 ikke utnytte VI. ABBOTT-STANDARDER Vi skal Vi skal overholde alle Abbotts standarder, prinsipper og retningslinjer som gjelder for vårt arbeidsområde. 23 Alle skal for eksempel overholde de standarder, prinsipper og retningslinjer som utstedes av personalavdelingen, innkjøpsavdelingen, avdelingen for regulering og kvalitet, økonomiavdelingen, IT-avdelingen, avdelingen for etikk og standard osv. for sitt arbeidsområde. andre... AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

29 Vi skal beskytte Abbotts ansatte og ressurser...

30 VII. Beskyttelse av ansatte og ressurser PRINSIPP 10: BESKYTTELSE AV ABBOTTS AKTIVA Vi må forvalte Abbotts aktiva slik at vi unngår tap, skade, uforsiktighet, sløsing, feilbruk og tyveri. Vi skal beskytte Abbotts aktiva og bidra til å sikre at de brukes effektivt og til lovlig forretningsvirksomhet. Abbotts aktiva, for eksempel opphavsrett, elektroniske medier, arbeidstid, utstyr, midler, produkter og tjenester, skal kun brukes til lovlig forretningsvirksomhet. Abbotts aktiva skal brukes effektivt og til lovlig forretningsvirksomhet, aldri til ulovlige eller uetiske formål. PRINSIPP 11: BESKYTTELSE AV KONFIDENSIELL INFORMASJON SOM TILHØRER ABBOTT 25 Avsløring av konfidensiell informasjon om Abbotts forretningsmessige, finansielle, juridiske, reguleringsmessige eller vitenskaplige virksomhet, med eller uten overlegg, kan ha negativ effekt på Abbotts økonomiske stabilitet og konkurransestilling, og dermed også på jobbsikkerheten for selskapets ansatte. Vi skal beskytte konfidensiell informasjon om Abbott. På grunn av denne risikoen for å skade Abbott og selskapets ansatte, må ingen ansatte videreformidle til tredjeperson konfidensiell informasjon de har fått tilgang til i løpet av den perioden de har vært ansatt hos eller samarbeidet med Abbott, verken under ansettelseseller samarbeidsperioden eller på noe senere tidspunkt, med mindre det er i overensstemmelse med en avtale om behandling av konfidensiell informasjon eller retningslinjer for konfidensialitet som er utformet eller godkjent av den juridiske avdelingen, forutsatt at den juridiske avdelingen ikke fastsetter at dette kreves i henhold til lovpålagt opplysningsplikt. VII. BESKYTTELSE AV RESSURSER

31 VII. BESKYTTELSE AV ANSATTE 26 Med Konfidensiell informasjon menes all ikke-offisiell informasjon som tilhører Abbott gjennom intern eller ekstern utvikling, og som kan være nyttig for konkurrenter, eller som ved offentliggjøring kan skade Abbotts finansielle stabilitet eller konkurransestilling. Dette gjelder blant annet: Oppdagelser, oppfinnelser, forbedringer og innovasjon uavhengig av om det kan tas patent eller enerett på dem Metoder, prosesser og teknikker, blant annet informasjon om produksjonsprosesser Rutiner Formler, blandinger og sammensetninger Organismer Biologisk materiell Programvare til datamaskiner Utstyr Forsikningsdata, kliniske data og farmakologiske data Lovpålagt innrapportering og godkjennelsesdatoer Markedsførings- og salgsinformasjon PRINSIPP 12: ANSATTES HELSE OG SIKKERHET Abbott legger stor vekt på å ivareta de ansattes helse og sikkerhet. Hvis det oppdages forhold som utgjør en trussel for helse og sikkerhet, vil vi reagere umiddelbart og iverksette nødvendige tiltak for å ivareta de ansattes fysiske sikkerhet. Personlige opplysninger om ansatte Kundelister Finansiell informasjon, prisinformasjon og regnskapsinformasjon Informasjon om leverandører (navn, priser, underleverandører og forventede krav) Resultater av eksterne inspeksjoner/revisjoner Forretningsplaner og oppdateringer til disse Potensielle oppkjøp, lisenser og andre forretningsavtaler Potensielle salg av deler av forretningsvirksomheten Potensielle eierinteresser All annen fagkunnskap og alle forretningshemmeligheter Vi skal sikre at helsen og sikkerheten til Abbotts ansatte ivaretas Alle ansatte har et medansvar for at vi skal nå dette målet. Helseog sikkerhetsforskriftene må følges, og i tillegg må hver enkelt ansatt overholde etablerte sikkerhetsrutiner for å sikre at både våre egen og kollegaenes sikkerhet ivaretas. Det forutsetter blant annet at alle ansatte til enhver tid ikke er påvirket av medisiner eller alkohol som kan nedsette evnen til å arbeide sikkert og samvittighetsfullt. Hvis du blir involvert i, eller blir kjent med, en ulykke eller en farlig situasjon, har du plikt til å rapportere det til ledelsen umiddelbart og ved behov bidra til å utbedre forholdet.

32 PRINSIPP 13: BRUK AV ELEKTRONISKE MEDIER Abbott gir sine ansatte mulighet til å bruke elektronisk post, talepost, intranett, Internett og andre elektroniske medier til forretningsformål. Slike medier brukes for å forenkle de ansattes kommunikasjon med hverandre og med eksterne kontakter, for eksempel konsulenter, leverandører, kunder, offentlige myndigheter og akademiske institusjoner. Elektroniske medier som tilhører Abbott, skal brukes til lovlige forretningsformål. Abbotts elektroniske medier skal ikke brukes til noe formål som representerer brudd på lover og regler eller på Abbotts standarder, prinsipper og retningslinjer. Det gjelder blant annet overføring av truende, uanstendig eller sjikanerende materiale. En viss personlig bruk av elektroniske medier som ikke påvirker Abbotts forretningsdrift eller måten en ansatt skjøtter sine arbeidsoppgaver på, godkjennes forutsatt at det ikke har innhold som er ulovlig, uetisk eller støtende på andre måter. Ingen leder eller ansatt har krav på konfidensialitet for bruk av elektroniske medier som vedkommende har fått tilgang til fra eller via Abbott med mindre det følger av relevant lovgivning. Abbott har til en hver tid rett til å overvåke eller få tilgang til lederes og ansattes bruk av elektroniske medier forutsatt at ikke annet følger av relevant lovgivning. 27 VII. BESKYTTELSE AV RESSURSER AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

33 Vi har alle et ansvar...

34 VIII. Ansvar for å overholde prinsippene for forretningsdrift Hver enkelt er selv ansvarlig for sin beslutningstaking og overholdelse av prinsippene i dette dokumentet. Intern granskning Abbott vil umiddelbart granske alle påstander om brudd eller mulige brudd på prinsippene i dette dokumentet, eller på andre relaterte standarder, prinsipper eller retningslinjer som gjelder for Abbott. Alle slike påstander vil bli behandlet konfidensielt så langt dette er i tråd med Abbotts interesser og juridiske forpliktelser. Avdelingen for etikk og standard håndterer alle interne granskninger. Ingen personer som omfattes av dette dokumentet, kan utføre sin egen granskning. Det forventes samarbeid fra alle ansatte ved granskning av påståtte brudd på prinsippene i dette dokumentet. Hvis Abbott fastslår at det er nødvendig å iverksette tiltak for å løse et problem eller forhindre at det skal oppstå igjen, vil Abbott umiddelbart avgjøre hvilke tiltak som skal iverksettes, og om nødvendig anmelde forholdet. Disiplinære tiltak Forutsatt at lovgivningen på området tillater det, vil nødvendige disiplinære tiltak bli iverksatt ved følgende forhold som gjelder prinsippene i dette dokumentet eller andre relaterte standarder, prinsipper eller retningslinjer som gjelder for Abbott: Godkjennelse av eller deltakelse i brudd Unnlatelse av å rapportere brudd eller mulige brudd Manglende vilje til å samarbeide under granskning av et påstått brudd Unnlatelse av en overordnet til å oppdage og rapportere brudd foretatt av en underordnet, dersom en slik unnlatelse er et resultat av manglende tilsyn eller kontroll Gjengjeldelse mot en person som i god tro har rapportert et brudd eller mulig brudd 29 Disiplinære tiltak kan også medføre oppsigelse. Bekreftelse Alle ledere og ansatte må bekrefte skriftlig eller elektronisk at de har mottatt, lest, forstått og vil overholde prinsippene i dette dokumentet. VIII. ANSVAR

35 IX. FRASKRIVELSE OG TILLEGG IX. Fraskrivelse og Tillegg Enhver fraskrivelse av dette dokumentet for en av selskapets øverste ledere, må godkjennes av revisjonsutvalget for Abbotts styre. Enhver fraskrivelse av dette dokumentet for en person som omfattes av dokumentet, og som ikke er en del selskapets øverste ledelse, må godkjennes av styreleder og CEO (eller vedkommendes representant). Abbott vil offentliggjøre eventuelle fraskrivelser eller tillegg til dette dokumentet i henhold til relevante lover og regler. 30 AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

36 PRINSIPPER FOR FORRETNINGSDRIFT FOR ABBOTT LABORATORIES Bekreftelse Gjelder alle punktene nedenfor som er relevante for mine arbeidsoppgaver og ansvarsområder. 1. Jeg skal opptre ærlig og etisk overfor Abbott og på Abbotts vegne iallesaker. 2. Jeg skal unngå faktiske eller mulige konflikter med Abbotts interesser. 3. Jeg skal fremme Abbotts forretningsinteresser når jeg har mulighet til det. 4. Jeg skal overholde Abbotts standarder, prinsipper og retningslinjer for gaver, måltider og underholdning. 5. Jeg skal sikre at Abbotts bokføring, dokumentasjon og regnskap er riktig og nøyaktig. 6. Jeg skal beskytte konfidensiell informasjon jeg mottar fra kunder og andre som representant for Abbott. 7. Jeg skal sikre at all offentlig kommunikasjon fra Abbott og alle rapporter eller dokumenter Abbott leverer til offentlige myndigheter, er fullstendige, riktige, nøyaktige, klare og blir levert til rett tid. 8. Jeg skal overholde alle lover og regler som gjelder for mitt arbeidsområde, i alle land Abbott driver forretninger i. 9. Jeg skal overholde alle Abbotts standarder, prinsipper og retningslinjer. 10. Jeg skal beskytte Abbotts aktiva og bidra til å sikre at de brukes effektivt og lovlig i forretningsvirksomheten. 11. Jeg skal beskytte konfidensiell informasjon om Abbott. 12. Jeg skal sikre at helsen og sikkerheten til Abbotts ansatte ivaretas. 13. Jeg skal bare bruke elektroniske medier som tilhører Abbott, til gyldige forretningsformål. Jeg bekrefter herved at jeg har mottatt, lest, forstått og vil overholde dokumentet Prinsipper for forretningsdrift. SIGNATUR DATO NAVN

37 2/ A

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet.

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet. FUTURE SUBSEA AS ETISKE RETNINGSLINJER -vedtatt av styret 17.3.2011, revidert 27.10.2014 Future Subsea er avhengig av omverdens tillit. Kunder, leverandører, samarbeidspartnere, forbindelser, offentlige

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

IndustriConsults etiske retningslinjer

IndustriConsults etiske retningslinjer IndustriConsults etiske retningslinjer Gjeldende fra 7. mai 2012 Innhold 1. Lojalitet... 2 2. Uavhengighet... 3 3. Forretningsskikk... 3 4. Respekt for individet... 4 5. Helse, miljø og sikkerhet... 4

Detaljer

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere Microsoft streber etter å være mer enn bare en god bedrift de streber etter å bli en fantastisk bedrift. Det som vil gjøre Microsoft fantastisk, er et sterkt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse 1. Mål og gyldighetsområder 1 2. Gjeldende dokumenter 1 3. Generelle prinsipper for vår atferd 1 3.1 Overholdelse av lover og andre gjeldende bestemmelser 1 3.2

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Etiske retningslinjer Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit. Det hviler derfor et stort ansvar

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden

Retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden Retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden Styret («styret») hos Kelly Services, Inc. («selskapet») har adoptert følgende retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden («retningslinjer»)

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1]

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1] REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015 [Gjennomgang 1] ETISKE RETNINGSLINJER INNHOLD 1. INNLEDNING 2. Applus+ VERDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJENE: SIKRE VÅRE VERDIER 3.1. Hva er formålet med retningslinjene?

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU)

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) Northrop Grumman Corporation og dets datterselskaper og assosierte selskaper (heretter «Northrop Grumman» eller «Selskapet») har en langvarig forpliktelse

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp LHLs etiske retningslinjer for innkjøp 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Etiske retningslinjer for innkjøp

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar Retningslinjer for etikk Innhold 1 Innledning...2 2 Generelt...2 3 Personlig ansvar og integritet...2 4 Banken og samfunnet...2 5 Banken/bankens ansatte og kundene/leverandørene...3 5.1 Banken og kundene/leverandørene...3

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold 1 0. BAKGRUNN Arcus-Gruppen arbeider kontinuerlig med å utvikle holdninger og oppfølgingssystemer i konsernet

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE I. OMFANG OG FORMÅL GC Rieber ambisjon er å opprettholde og styrke sin posisjon som en positiv og innovativ kraft

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar.

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar. ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 31. august 2010) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi gjennom

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 14. februar 2007) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører

Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører Microsoft har ambisjoner om å være mer enn bare et bra selskap vi vil være et fantastisk selskap. På veien mot målet holder vi fast på vår forpliktelse

Detaljer

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver United Technologies Corporation Foræring og mottagelse av forretningsgaver Hvordan definerer UTC en forretningsgave? En forretningsgave er hva som helst av verdi som foræres eller mottas som en følge av

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Gyldig fra november 2013 1. Innledning Krav om at tilskuddsmottakere skal ha etiske retningslinjer for sin virksomhet er

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 2 Etiske retningslinjer BDO ETISKE RETNINGSLINJER Som revisjons- og rådgivningsselskap er vi avhengig av å ha full tillit fra markedet. Det å være klar på vårt etiske ståsted er en

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Innhold Introduksjon om anti-korrupsjonsretningslinjene..................... 3 Om retningslinjene............................................ 4 Den ansattes

Detaljer

STANDARDER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK EN GUIDE TIL VÅR ETISKE KULTUR

STANDARDER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK EN GUIDE TIL VÅR ETISKE KULTUR STANDARDER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK EN GUIDE TIL VÅR ETISKE KULTUR 1 2 Et brev fra Lachlan Murdoch og James Murdoch Kjære kollegaer: Hos 21st Century Fox er vi drevet av et ønske om å bringe publikum over

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer 2 Kjære kollega! Brev fra konsernsjefen De etiske retningslinjene til Dresser-Rand ( Reglene ) dreier seg om de samlede verdiene og standardene for adferd som gjør Dresser-Rand en

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Personal- og organisasjonssjefen har ansvaret for vedlikehold, oppdatering og revisjon av dette dokument. Sist oppdatert 21/6-2011 1. Innledning Holdninger Som ansatt eller folkevalgt

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Forord NNFs etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som naprapater drives forsvarlig og utføres etter etiske prinsipper der hensynet til

Detaljer

Etiske retningslinjer for Regnskap v/olga Hatlem

Etiske retningslinjer for Regnskap v/olga Hatlem 1 for August 2013 1 0. a u g u s t 2 0 1 3 www.ohregnskap.no D-OH01 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Hensikt... 4 3. Omfang... 4 4. Ansvar... 4 5. Personlig adferd...

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Etiske retningslinjer for Bydrift KF

Etiske retningslinjer for Bydrift KF Etiske retningslinjer for Bydrift KF 2012 Side 1 av 6 Etikken sitter i hele kroppen Longyearbyen er et lite sted der hver og en utgjør en synlig del av samfunnet enten det er på butikken, på et sted med

Detaljer

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge.

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge. ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Detaljer

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører United Technologies Corporation Forretningsgaver fra leverandører Innledning UTC går til innkjøp av forsyninger og tjenester ut fra saklige hensyn, og prøver å finne både best verdi samt stabile forretningsforhold

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer i EVRY (Code of Conduct)

Forretningsetiske retningslinjer i EVRY (Code of Conduct) Forretningsetiske retningslinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMENNE RETNINGSLINJER Forretningsetikk dreier seg om mer enn å unngå lovovertredelser. Forretningsetikk handler om hvordan vi oppfører oss

Detaljer

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER Weatherford har bygd sitt omdømme som en organisasjon som forlanger etisk forretningsdrift og et høyt nivå av integritet i alle våre forretningstransaksjoner. Styrken

Detaljer

Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund

Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund (Sist endret 23. oktober 2007. I kraft fra

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer