PRINSIPPER FOR FORRETNINGSDRIFT FORVALTE. tillit

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRINSIPPER FOR FORRETNINGSDRIFT FORVALTE. tillit"

Transkript

1 PRINSIPPER FOR FORRETNINGSDRIFT FORVALTE tillit

2 Kjære kollega! Abbott Laboratories sitt renommé formes av de mange store og små avgjørelsene våre ansatte tar hver eneste dag. Vi arbeider i en verden og en bransje som blir stadig mer komplisert, og det hender at de rette valgene verken er åpenbare eller enkle. Våre handlinger må likevel alltid styres av en klar forståelse av lover og regler, selskapets prinsipper og retningslinjer samt felles etiske prinsipper og verdier. Disse grunnleggende retningslinjene er fastsatt i denne oppdaterte versjonen av Prinsipper for forretningsdrift. Alle Abbotts ledere, ansatte, midlertidig ansatte og underleverandører må lese, forstå og overholde disse prinsippene. Det fremgår helt klart av dette dokumentet at vi ikke aksepterer ulovlig eller uetisk oppførsel i vår forretningsvirksomhet. Hvis du har spørsmål om hvordan disse prinsippene skal tolkes eller anvendes, oppfordrer jeg deg sterkt til ta kontakt med din overordnede eller med vårt kontor for etikk og standard for å få veiledning. Du finner informasjon om disse og andre ressurser i dette heftet. Dette dokumentet er en del av vårt kontinuerlige arbeid for å sikre at vår arbeidsplass og våre ansatte forplikter seg til ærlighet, rettferdighet og integritet. Disse etiske prinsippene er en videreføring av Abbotts 115 år lange tradisjon som bidragsyter til bedre helse for mennesker over hele verden. i Takk for at du bidrar til å forvalte tilliten vi har fått, på en best mulig måte gjennom dine daglige bestrebelser på å treffe riktige avgjørelser. Miles D. White Styreleder og CEO

3 i22 Innholdsfortegnelse

4 Innholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde II. Beslutningstaking: Bruk av prinsippene i dette dokumentet Grunnleggende verdier Overholdelse av disse prinsippene Opplysningsplikt III. Etisk og ærlig opptreden Prinsipp 1: Hederlig opptreden Prinsipp 2: Unngå interessekonflikter Prinsipp 3: Abbotts interesser Prinsipp 4: Gaver, måltider og underholdning Prinsipp 5: Riktig og nøyaktig bokføring, dokumentasjon og regnskap Prinsipp 6: Beskyttelse av konfidensiell informasjon som tilhører kunder og andre IV. Offentlig rapportering Prinsipp 7: Fullstendig, riktig, nøyaktig og klar rapportering til rett tid V. Overholdelse av lover VI. Prinsipp 8: Overholdelse av lover Lover som omhandler matvarer og legemidler Lover som omhandler statlige trygdeordninger Lover som omhandler antitrust og konkurransevilkår Lover som omhandler innsidehandel Lover som omhandler betaling til offentlig ansatte Lover som omhandler likestilling og mobbing på arbeidsplassen Lover som omhandler personvern Lover som omhandler miljøvern Lover som omhandler støtte til politiske organisasjoner Lover som omhandler toll, antiboikott, embargo og handelskontroll Lover som forbyr hvitvasking av penger Overholdelse av standarder, prinsipper og retningslinjer som gjelder for Abbott Prinsipp 9: Overholdelse av standarder, prinsipper og retningslinjer som gjelder for Abbott VII. Beskyttelse av ansatte og ressurser Prinsipp 10: Beskyttelse av Abbotts aktiva Prinsipp 11: Beskyttelse av konfidensiell informasjon som tilhører Abbott Prinsipp 12: Ansattes helse og sikkerhet Prinsipp 13: Bruk av elektroniske medier VIII. Ansvar for å overholde prinsippene for forretningsdrift Intern granskning Disiplinære tiltak Bekreftelse IX. FRASKRIVELSE OG TILLEGG BEKREFTELSESSKJEMA iii

5 i4p Prinsippene W T E for forretningsdrift gjelder for alle ledere og ansatte...

6 P R I N S I P P E R F O R F O R R E T N I N G S D R I F T F O R A B B O T T L A B O R A T O R I E S I. ANVENDELSESOMRÅDE I. Anvendelsesområde Disse prinsippene for forretningsdrift gjelder for alle ledere, ansatte, midlertidig ansatte og underleverandører for Abbott Laboratories, alle selskapets kontorer og affilierte selskaper både i og utenfor USA. Dette dokumentet er ikke en ansettelseskontrakt. II. BESLUTNINGSTAKING II. Beslutningstaking: Bruk av prinsippene i dette dokumentet 1 Grunnleggende verdier I et stadig mer komplisert næringsliv, kreves det raske avgjørelser. Det fører til at det blir vanskeligere å treffe gode beslutninger og iverksette riktige tiltak. Samtidig danner de avgjørelsene vi tar hver eneste dag, grunnlag for Abbotts fremtidige suksess. Det er derfor svært viktig at vi alle til enhver tid forstår og oppfyller Abbotts forventninger til vår måte å drive forretninger på. Først og fremst må alle våre beslutninger og handlinger være basert på grunnleggende verdier som ærlighet, rettferdighet og integritet. Vi godkjenner ikke bedrageri, svindel eller hemmeligholdelse. Våre beslutninger skal være rettferdige, ikke partiske og de skal baseres på fakta, ikke fordommer. Våre beslutninger skal være basert på de etiske prinsippene som er definert i dette dokumentet. AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

7 Abbotts fremtidige suksess bygger 2 på de beslutningene vi tar hver eneste dag.

8 Overholdelse av disse prinsippene For det andre må alle overholde prinsippene i dette dokumentet som skal hjelpe oss til å treffe gode beslutninger og iverksette riktige tiltak. Prinsippene er ment som en hjelp til å gjøre det rette, og til å overholde lover og regler som gjelder for vår forretningsvirksomhet. Det forventes at alle ansatte forstår hvilken anvendelse disse prinsippene har for sin jobb, sine beslutninger og handlinger. Hvis noe er uklart, må du spørre. (På side 4 og 5 finner du informasjon om hvor du kan henvende deg hvis du trenger veiledning.) Det forventes at alle personer som omfattes av disse prinsippene, viser integritet og er gode forbilder ved selv å overholde prinsippene og samtidig oppfordre andre til å overholde dem. Ved evaluering av innsatsen til alle som omfattes av disse prinsippene, vil overholdelse av og oppmuntring til overholdelse av disse prinsippene, vektlegges. Abbotts midlertidig ansatte og underleverandører (for eksempel konsulenter, selgere, foredragsholdere, distributører og personale som driver kliniske undersøkelser), må også overholde de prinsippene i dette dokumentet som omhandler deres fagområde. Hver gang en ny kontrakt eller avtale om personaltjenester inngåes for en midlertidig ansatt eller en representant, og hver gang en eksisterende kontrakt eller avtale fornyes eller utvides, skal den inneholde opplysninger om hvilke prinsipper som skal overholdes på det aktuelle arbeidsområdet. 3 II. BESLUTNINGSTAKING AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

9 Opplysningsplikt For de tredje er vi klar over at mange beslutninger kan være vanskelige. Hver gang du skal treffe en vanskelig avgjørelse eller ikke forstår hvordan prinsippene i dette dokumentet skal anvendes for en bestemt sak, er det derfor viktig at du ber om råd og veiledning. Hvis du oppdager brudd eller mulige brudd på disse prinsippene, eller hvis du har klager på eller spørsmål angående regnskapsføring, intern regnskapskontroll eller revisjonssaker, må du umiddelbart informere riktig vedkommende som beskrevet på side 5. II. BESLUTNINGSTAKING Hvis du har spørsmål om hvordan du skal tolke eller anvende disse prinsippene eller andre relevante standarder, prinsipper eller prosedyrer for Abbott, kontakter du: (1) Din overordnede (2) En annen leder (3) Personalavdelingen (4) En advokat i den juridiske avdelingen (5) Din avdelings representant for etikk og standard (6) Visepresidenten som leder avdelingen for etikk og standard, eller vedkommende som har tilsvarende stilling for ditt avdelingskontor (7) Avdeling for etikk og standard (se kontaktinformasjon på side 5). 4 Hvis du vil kontakte visepresidenten som leder avdelingen for etikk og standard, kan du bruke følgende kontaktinformasjon: Telefon: Faks: E-post: Brev til visepresidenten som leder avdelingen for etikk og standard, adresseres til: Vice President and Chief Ethics and Compliance Officer Abbott Laboratories, Dept. 036X, Bldg. AP6A/1 100 Abbott Park Road Abbott Park, Illinois , USA Merk konvolutten med følgende tekst: CONFIDENTIAL TO BE OPENED BY THE VICE PRESIDENT AND CHIEF ETHICS AND COMPLIANCE OFFICER. Merk e-post med CONFIDENTIAL AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

10 Avdelingen for etikk og standard er tilgjengelig hele døgnet alle dager. Du kan ringe anonymt til avdelingens brukerstøttetelefon. Det gjør du på følgende måte: (1) Fra USA, Puerto Rico eller Canada, ringer du (2) Fra alle andre land, kontakter du den lokale AT&T USA Direct-operatøren. Deretter ringer du, eller ber operatøren ringe, Hvis du har problemer med å ringe gratisnummeret ovenfor, ringer du følgende nummer på noteringsoverføring Alle som oppdager brudd eller mulig brudd på prinsippene i dette dokumentet eller andre relaterte standarder, prinsipper og retningslinjer som gjelder for Abbott, må umiddelbart underrette Avdeling for etikk og standard, enten direkte eller gjennom en av kontaktpersonene som er oppført på side 4. Dette kan gjøres anonymt. Alle innrapporterte saker behandles konfidensielt forutsatt at det likevel er mulig for Abbott å foreta gransking og iverksetting av nødvendige tiltak. Alle som har klager vedrørende regnskapsføring, intern regnskapskontroll eller revisjonssaker, må umiddelbart informere internrevisjonen eller Avdeling for etikk og standard om dette. Abbott tolererer ikke gjengjeldelse mot noen som i god tro har rapportert et brudd eller mulig brudd på prinsippene i dette dokumentet. Se del VIII på side 29 ( Ansvar for overholdelse av prinsippene for forretningsdrift ) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Abbott håndterer informasjon om brudd eller mulige brudd på prinsippene i dette dokumentet. 5 II. BESLUTNINGSTAKING AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

11 COC Brochure FINAL PS.qxd :32 Page 6 VI. Overholdelse av standarder, prinsipper og retningslinjer som gjelder for Abbott PRINSIPP 9: OVERHOLDELSE AV STANDARDER, PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER SOM GJELDER FOR ABBOTT 66 ikke utnytte VI. ABBOTT-STANDARDER Vi skal Vi skal overholde alle Abbotts standarder, prinsipper og retningslinjer som gjelder for vårt arbeidsområde. 23 Alle skal for eksempel overholde de standarder, prinsipper og retningslinjer som utstedes av personalavdelingen, innkjøpsavdelingen, avdelingen for regulering og kvalitet, økonomiavdelingen, IT-avdelingen, avdelingen for etikk og standard osv. for sitt arbeidsområde. andre... AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

12 III. Etisk og ærlig opptreden PRINSIPP 1: HEDERLIG OPPTREDEN Vi skal opptre hederlig og etisk overfor Abbott og overfor Abbotts kunder, leverandører, konkurrenter, ansatte og andre interessenter. Vi skal opptre hederlig og etisk overfor Abbott og på vegne av Abbott i alle saker. Vi skal behandle andre personer rettferdig. Vi skal ikke utnytte noen ved manipulering, fortielse, misbruk av konfidensiell informasjon eller annen ikke-offentliggjort informasjon, feil gjengivelse av fakta eller andre metoder for uhederlig forretningsdrift. 7 PRINSIPP 2: UNNGÅ INTERESSEKONFLIKTER Det kan oppstå en interessekonflikt når en person har interesser eller utfører handlinger som kan gjøre det vanskelig for vedkommende å utføre sitt arbeid for Abbott objektivt og effektivt. Vi må unngå alle investeringer, interesser eller tilknytninger som påvirker eller kan påvirke vår evne til å arbeide uavhengig og vår plikt til å utføre våre arbeidsoppgaver til beste for Abbott. III. ETISK OG ÆRLIG OPPTREDEN Vi skal unngå faktiske og potensielle konflikter med Abbotts interesser.

13 III. ETISK OG ÆRLIG OPPTREDEN 8 Eksempel: (1) Vi skal behandle leverandører, kunder og andre Abbott driver forretning med, fullstendig hederlig og objektivt uten å favorisere noen basert på personlige økonomiske interesser eller bekjentskaper. (2) Gaver og underholdning skal bare gis til eller mottas fra leverandører, kunder eller konkurrenter dersom det er i tråd med kravene under Gaver, måltider og underholdning på side 9. (3) Vi skal ikke gjøre forretninger på vegne av Abbott med medlemmer av vår husstand eller nære slektninger med mindre det er opplyst skriftlig om transaksjonen til avdelingen for etikk og standard som skal godkjenne transaksjonen og avgjøre om den er i tråd med formålet med prinsippene i dette dokumentet. Et nært familiemedlem vil for eksempel være ektefelle, samboer, forelder, svigerforelder, søsken, svigersøsken, barn, svigerbarn, steforelder, stesøsken eller stebarn. (4) Vi skal ikke direkte eller indirekte ha økonomiske interesser i noe firma eller selskap som konkurrerer med Abbott hvis slike økonomiske interesser representerer en stor del av den ansattes samlede formue, eller hvis et slikt eierskap fører til direkte interessekonflikter for den ansatte i forbindelse med arbeid vedkommende utfører for Abbott. (5) Vi skal ikke verken direkte eller indirekte ha økonomiske interesser i eller ha ansettelsesforhold, ledelsesansvar, styreansvar, konsulentoppdrag eller andre stillinger i firmaer eller selskaper som har eller ønsker å starte forretninger med Abbott, dersom slike interesser eller stillinger kan påvirke beslutninger vi treffer når vi utfører våre daglige plikter. Det skal opplyses om faktiske eller potensielle interesser eller stillinger av denne typen til lederen som er ansvarlig for den aktuelle avdelingen. Slik saker blir tatt opp med avdelingen for etikk og standard som avgjør om slike interesser eller stillinger er eller kan komme til å bli i konflikt med prinsippene i dette dokumentet eller på andre måter skade interessene til Abbott og selskapets forretningsdrift. Hvis det fastslås at det kan oppstå konflikt eller skade, vil nødvendige tiltak bli iverksatt umiddelbart for å løse situasjonen. (6) Lån fra Abbott til, eller garantier fra Abbott på lån til, ledere og ansatte og medlemmer av deres husholdning eller nære familiemedlemmer kan føre til interessekonflikter. Amerikansk lovgivning forbyr personlige lån fra offentlige selskaper til styremedlemmer og toppledere.

14 PRINSIPP 3: ABBOTTS INTERESSER Når vi ser muligheter som er relatert til Abbotts forretningsinteresser, skal disse først tilbys til Abbott. Vi skal ikke (a) bruke til egen vinning, eller til beste for medlemmer av vår husstand eller nære slektninger, muligheter som er oppdaget gjennom bruk av Abbotts eiendom, informasjon eller stilling, (b) bruke Abbotts eiendom, informasjon eller stilling til personlig vinning eller (c) ha ansettelsesforhold, ledelsesansvar, styreansvar, konsulentoppdrag eller andre stillinger i firmaer eller selskaper som konkurrerer med Abbott. Vi skal fremme Abbotts forretningsinteresser så ofte muligheten byr seg. PRINSIPP 4: GAVER, MÅLTIDER OG UNDERHOLDNING Vi skal ikke oppsøke, godta, tilby, forplikte oss til eller gi (direkte eller indirekte) noe av verdi, for eksempel betalinger, honorarer, lån, tjenester, underholdning, personlige tjenester eller gaver, til eller motta tilsvarende fra personer eller selskaper som betingelse for eller resultat av deres forretninger med Abbott. Vi skal overholde Abbotts standarder, prinsipper og retningslinjer for gaver, måltider og underholdning. Forutsatt at dette generelle forbudet og de øvrige prinsippene og retningslinjene som er beskrevet på side 10, overholdes, gjelder følgende: (1) Abbotts retningslinjer tillater gaver av akseptabel verdi, vanlige forretningsmåltider og underholdning samt tradisjonelle gjensidige ytelser mellom Abbotts ansatte og deres forretningsforbindelser og tilsvarende normale og tradisjonelle utgifter til fremme av generelle forretningsinteresser. (2) Videre tillates normale utgifter til gaver, måltider og underholdning for forretningsforbindelser forutsatt at utgiftene er akseptable og registreres korrekt i regnskapet til enheten de påløper. 9 III. ETISK OG ÆRLIG OPPTREDEN

15 Ytterligere prinsipper og retningslinjer gjelder i visse situasjoner, for eksempel: For gaver, måltider og underholdning som gjelder leverandører, se Abbotts retningslinjer for innkjøp. For gaver, måltider og underholdning som gjelder ansatte i helsesektoren og andre kunder, bruker ansatte i USA og Puerto Rico sin avdelings retningslinjer for dekning av prosjektutgifter, og ansatte i andre land bruker de lokale prinsippene og retningslinjene. For gaver, måltider og underholdning som gjelder offentlig ansatte, er disse prinsippene underlagt kravene under Lover som omhandler betaling til offentlig ansatte på side 19. For USA og Purto Rico gjelder også den aktuelle avdelingens retningslinjer for dekning av prosjektutgifter, og for andre land gjelder også lokale prinsipper og retningslinjer. PRINSIPP 5: RIKTIG OG NØYAKTIG BOKFØRING, DOKUMENTASJON OG REGNSKAP III. ETISK OG ÆRLIG OPPTREDEN 10 I all Abbotts bokføring, dokumentasjon og regnskap skal det gjengis nøyaktig hva hver enkelt transaksjon gjelder. Vi skal sikre at Abbotts bokføring, dokumentasjon og regnskap er riktig og nøyaktig. Bokføring og dokumentasjon omfatter blant annet, men ikke utelukkende, hovedbøker, bilag, regninger, fakturaer, timelister, reiseregninger, lønn og annen godtgjørelse og andre viktige selskapsdata. Alle Abbotts aktiva og passiva skal registreres nøyaktig i riktig regnskapsbok. Det skal ikke forekomme uregistrerte eller skjulte midler eller aktiva i noen størrelsesorden eller for noe formål. Ingen transaksjoner skal struktureres på en slik måte at Abbotts interne kontrollsystem omgås. Det skal ikke opprettes falske eller kunstige oppføringer for noe formål. Det skal ikke foretas betalinger eller avtaler om innkjøpspris i den hensikt at noen del av slik betaling skal brukes til noe annet formål enn det som beskrives i betalingsdokumentet som følger transaksjonen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du rapporterer uregelmessigheter angående regnskapsføring, intern regnskapskontroll eller revisjon, se sidene 4 og 5.

16 PRINSIPP 6: BESKYTTELSE AV KONFIDENSIELL INFORMASJON SOM TILHØRER KUNDER OG ANDRE Vi skal ikke godta ikke-offentliggjort Vi skal beskytte informasjon som oppgis av kunder, leverandører konfidensiell informasjon eller andre under den vi mottar fra kunder, forutsetning at den er taushetsbelagt med leverandører og andre mindre slik informasjon er underlagt en som følge av Abbotts skriftlig avtale om taushetsplikt eller forretningsvirksomhet. retningslinjer for konfidensialitet som er utformet eller godkjent av den juridiske avdelingen. Alle informasjon Abbott mottar fra en kunde eller annen tredjepart, skal behandles konfidensielt med mindre den juridiske avdelingen fastlegger at annet følger av lovgivning. Vi skal ikke søke eller godta konfidensiell informasjon fra eller om en konkurrent ved hjelp av ulovlige eller uetiske metoder. Hvis en ansatt har konfidensiell informasjon om en tidligere arbeidsgiver eller en annen enhet de har samarbeidet med tidligere, forventes det at vedkommende overholder sin taushetsplikt overfor disse. Abbott krever ikke og ønsker ikke at denne typen informasjon skal oppgis eller brukes i vedkommendes arbeid for Abbott. 11 III. ETISK OG ÆRLIG OPPTREDEN AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

17 Vi skal sikre at vår... 12V 212 W T E rapportering alltid er fullstendig, riktig, nøyaktig, utvetydig og til rett tid.

18 IV. Offentlig rapportering PRINSIPP 7: FULLSTENDIG, RIKTIG, NØYAKTIG OG KLAR RAPPORTERING TIL RETT TID Vi skal sikre at alle opplysninger irapporterog dokumenter Abbott leverer til offentlige myndigheter, og i all annen offentlig kommunikasjon fra Abbott, er fullstendige, riktige, nøyaktige, klare og blir levert til rett tid. 13 Vi skal sikre at all Abbotts rapportering til offentlige myndigheter er i samsvar med alle relevante lover om verdipapirer, inkludert all relevant lovgivning for rapportering av finansiell informasjon og regnskap. Det kreves fullstendig overholdelse av alle prinsipper og retningslinjer for regnskapsføring som gjelder både for den enkelte avdeling og for hele konsernet. Det kreves også fullt samarbeid med interne og eksterne revisorer. IV. OFFENTLIG RAPPORTERING

19 Vi skal overholde all relevante lovpålagte krav

20 V. Overholdelse av lover PRINSIPP 8: OVERHOLDELSE AV LOVER Vi plikter å gjøre oss kjent med alle lover og regler som gjelder på alle områder våre arbeidsoppgaver kommer inn under, blant annet områdene som er nevnt nedenfor. Hvis du har spørsmål, kontakter du den juridiske avdelingen for veiledning. V. OVERHOLDELSE AV LOVER Lover om omhandler matvarer og legemidler Vi skal overholde alle relevante lover, regler, forordninger og andre krav fra United States Food and Drug Administration og tilsvarende myndigheter i andre land der Abbott har forretningsvirksomhet, som regulerer forskning, utvikling, produksjon, distribusjon og salg av matvarer, legemidler, medisinsk utstyr, produkter for diagnostisering, næringsmidler eller biologiske produkter. Vi skal overholde alle lover og regler som gjelder for vårt arbeidsområde i alle land der Abbott har forretningsvirksomhet. Vi skal overholde alle relevante krav som gjelder riktig bruk av og kontroll med medisinprøver, blant annet den amerikanske loven Prescription Drug Marketing Act og liknende relevante lover og regler i andre land Abbott har forretningsvirksomhet i. 15 AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

21 V. OVERHOLDELSE AV LOVER Lover som omhandler statlige trygdeordninger Vi skal overholde alle lover som omhandler statlige trygdeordninger i alle land Abbott driver forretningsvirksomhet i. I USA, områder som tilhører USA, og Puerto Rico, kjøpes eller dekkes mange av Abbotts produkter gjennom nasjonale trygdeordninger (Federal Health Care Programs) blant annet Medicare, Medicaid, Department of Defense og Department of Veterans Affairs og mange andre ordninger som drives av eller får støtte fra statlige organisasjoner, og som dekker utgifter til helsetjenester og medisinske produkter. Det finnes en rekke lover som regulerer slike ordninger og bestemmer om utgifter til Abbotts produkter dekkes eller tilbakebetales, og som påvirker salg og markedsføring av disse produktene. Abbott legger stor vekt på å overholde alle krav til trygdeordninger, blant annet følgende: 16 Lovgivning som forbyr returprovisjon Lovene som regulerer disse ordningen, omfatter blant annet amerikansk lovgivning som forbyr returprovisjon. Denne lovgivningen gjelder både for våre salgs- og markedsføringsaktiviteter og for en lang rekke andre aktiviteter, for eksempel stipender, forskningskontrakter og konsulentavtaler. Generelt forbyr loven oss å tilby eller betale (eller kreve eller motta) kontanter eller andre fordeler for å få i stand innkjøp, ordrer eller anbefalinger av produkter som dekkes av statlige trygdeordninger (Federal Health Care Program). Denne lovgivningen er rettet mot bedrageri eller misbruk som kan oppfordre til overforbruk eller på annen måte øke kostnadene til trygdeordninger, eller som kan føre til at helsepersonell foretar behandlingsavgjørelser som ikke er objekt begrunnet. Likevel kan selv vanlig forretningspraksis (for eksempel rabatter) i noen tilfeller være brudd på loven hvis de faller utenfor lovens Safe harbor-regel, spesielt hvis nødvendig kontroll mangler. Vi skal sikre at Abbott overholder denne lovgivningen ved nøye evaluering og riktig strukturering av eventuelle avtaler med parter som er i en stilling der de kan skrive ut, kjøpe inn eller anbefale produkter som dekkes av statlige ordninger (for eksempel leger, sykehus, helsesøstrer, HMOer, PBMer, GPOer eller apoteker). Vi skal unngå alle forhold som kan føre til utilbørlig påvirkning av beslutninger om behandling eller innkjøp. Lovgivning som omhandler falske krav Den amerikanske loven False Claims Act og annen lovgivning forbyr rapportering av falske krav til statlige myndigheter, enten det er med eller uten overlegg. Det er også forbudt å bidra til at andre rapporterer falske krav. Vi må derfor utvise forsiktighet for å sikre at vi aldri rapporterer unøyaktige eller utilbørlige krav om betaling til statlige myndigheter eller har skyld i at dette gjøres av andre. Abbott har kontrakter med kunder som er statlige organisasjoner, og vi må unngå å rapportere krav for urettmessige betalinger. Abbott leverer ikke selv krav til forsikringsordninger som Medicare og Medicaid, men det gjør mange av våre kunder. Vi må unngå ethvert forhold som kan føre til at kunder rapporterer falske krav. Det skal vi gjøre ved å følge fremgangsmåter som er nøye utformet med tanke på å sikre at informasjonen vi gir til våre kunder om tilbakebetaling fra Medicare eller Medicaid for våre produkter, er nøyaktig og riktig.

22 Krav til prisrapportering Abbott må oppfylle visse krav til prisrapportering i forbindelse med trygdeordninger i USA (Federal Health Care Programs). Disse kravene til prisrapportering omfatter blant annet rapportering av tall for rabatter på legemidler til Medicaid (rapportering av gjennomsnittlig produsentpris og beste pris) til Centers for Medicare and Medicaid Services; rapportering av tall som viser nasjonal maksimumspris på legemidler til Department of Veterans Affairs; og rapportering av bestemte prisdata til statlige kunder ved forhandling og utføring av Federal Supply Schedulekontrakter. I alle slike tilfeller, skal vi beregne og rapportere relevant prisinformasjon i henhold til reglene som gjelder for hver enkelt ordning, med utgangspunkt i nøyaktige nettopriser som ikke fordreies av skjulte rabatter eller andre rabatter som ikke forekommer på fakturaer. Alle prisfordeler som gis til innkjøpere, skal identifiseres og reflekteres nøyaktig i de rapporterte prisene. V. OVERHOLDELSE AV LOVER Lover som omhandler sivile bøter Loven Civil Monetary Penalties gir tillatelse til ilegging av sivile bøter for flere ulike forhold. Den forbyr for eksempel ansettelse av og kontraktsinngåelse med organisasjoner som er utelukket fra deltakelse i amerikanske trygdeordninger (Federal Health Care Programs). Unnlatelse av å overholde kravene for amerikanske trygdeordninger eller andre relaterte standarder, prinsipper og retningslinjer som gjelder for Abbott, kan få alvorlige konsekvenser både for Abbott og for enkeltpersoner som er involvert. Brudd på lovpålagte krav som gjelder for slike trygdeordninger, kan føre til sivile rettssaker eller strafferettslig forfølging i henhold til en rekke vedtekter som gjelder for enkelte stater og på nasjonalt nivå. Brudd på slik lovgivning kan føre til at både Abbott og enkeltpersoner ilegges administrative, sivile eller strafferettslige forelegg og bøter. I tillegg kan slik brudd selvsagt føre til disiplinære tiltak overfor ansatte som er involvert, og om nødvendig også til avskjedigelse. Brudd på disse lovene kan også føre til at Abbott eller enkeltansatte ekskluderes fra deltakelse i amerikanske trygdeordninger. 17 Abbott forventer at hver enkelt ansatt er kjent med og overholder de relevante kravene til trygdeordninger som gjelder for sitt arbeidsområde. Alle ansatte skal også være kjent med og overholde alle standarder, prinsipper og retningslinjer som gjelder for Abbott, både for hver enkelt avdeling og på konsernnivå, som er implementert for å sikre at kravene til slike trygdeordninger overholdes. For retningslinjer på konsernnivå, se Corporate Policy No. CP-01 og andre relaterte retningslinjer fra avdelingen for etikk og standard.

23 V. OVERHOLDELSE AV LOVER Lover som omhandler antitrust og konkurransevilkår Følgende prinsipper skal brukes i vårt forhold til konkurrenter: (1) Vi skal ikke inngå noen formell eller uformell avtale som har til hensikt å virke, eller som virker, konkurransehemmende. Eksempler på slike avtaler er prissamarbeid, markedsdeling og anbudssamarbeid. (2) Vi skal ikke utveksle, diskutere eller sammenlikne informasjon med noen konkurrerende virksomhet om Abbotts priser eller prispolitikk, distribusjonsmetoder, leverandørpriser eller leverandørbase, kundegrunnlag eller kundeklassifisering, kredittpolitikk, reklamestrategi eller annen konkurranserelatert informasjon. (3) Vi skal ikke delta i noen formelle eller uformelle handelssammenslutninger eller andre møter med konkurrenter der det blir utformet formelle eller uformelle avtaler av den typen som er beskrevet under punkt (1), eller der det utveksles eller diskuteres informasjon av typen som er beskrevet under punkt (2). Lover som omhandler innsidehandel Hvis en person har tilgang til vesentlig informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig, om et selskap som utsteder verdipapirer for offentlig handel, er det generelt ulovlig for vedkommende å handle med verdipapirer fra nevnte selskap eller å rådgi andre som potensielt vil handle med slike. 18 Alle personer som omfattes av prinsippene i dette dokumentet (heretter kalt berørte personer ), og tredjepart som har tilgang til konfidensiell informasjon om Abbott (inkludert medlemmer av vedkommendes husstand eller nærmeste familie), skal ikke handle med eller anbefale kjøp eller salg av Abbott-aksjer (eller noen annen form for verdipapirer for egenkapital eller gjeld i Abbott) mens de har tilgang til vesentlig informasjon som ikke er offentliggjort, om driften av eller fremtidsutsiktene for Abbott. Berørte personer skal også på samme måte avstå fra å handle med eller å anbefale kjøp og salg av verdipapirer for andre selskaper som utsteder verdipapirer for offentlig handel, og som de har fått tilgang til vesentlig ikke-offentliggjort informasjon om på bakgrunn av sitt ansettelses- eller samarbeidforhold med Abbott. Berørte personer skal ikke videreformidle noen form for vesentlig ikkeoffentliggjort informasjon til tredjepart med mindre det gjøres i gyldig forretningssammenheng (og da sammen med en gyldig klausul om taushetsplikt). Berørte personer må i slike sammenhenger ikke ha noen grunn til å tro at informasjonen vil bli misbrukt eller at avsløringen på andre måter vil være et brudd på verdipapirlovgivning. Amerikansk verdipapirlovgivning forbyr selektiv utlevering av vesentlig ikkeoffentliggjort informasjon til tredjepart som ikke er bundet av taushetsplikt eller visse konfidensialitetsforhold til ikke å offentliggjøre konfidensiell informasjon av denne typen. Berørte personer må kontakte den juridiske avdelingen før de avslører konfidensiell informasjon til tredjepart når dette kan defineres som selektiv utlevering, eller når de har mistanke om at det allerede, tilsiktet eller utilsiktet, kan ha vært foretatt selektiv utlevering.

24 Vesentlig informasjon er informasjon som dersom den blir offentlig kjent, kan forventes å påvirke markedsverdien av et selskaps verdipapirer eller påvirke en potensiell investors beslutning med hensyn til slike verdipapirer. Vesentlig informasjon kan for eksempel være generelt uventede endringer i omsetning, årlig eller kvartalsvis inntekt eller utbyttesatser, betydelige nedskrivinger eller betydelig økning av reserver, offentlig tilbyding av verdipapirer som tilhører Abbott, betydelige oppkjøp eller salg, samarbeidsavtaler, foreslåtte anbudsinnbydelser eller aksjesplit samt endringer i toppledelsen. Informasjon om viktige nye produktutviklinger, samarbeid, leverandører, kunder, kontrakter som er oppnådd eller avsluttet, planer om utvidelser eller betydelige rettstvister kan også utgjøre vesentlig informasjon. V. OVERHOLDELSE AV LOVER Abbott kan iverksette svartelistingsperioder for å forhindre brudd på denne lovgivningen og eventuelle situasjoner som kan gi inntrykk av at det forekommer uriktighet. I slike perioder kan personer som er svartelistet, ikke være involvert i transaksjoner som omfatter Abbotts verdipapirer. Personer som omfattes av en slik ordning, vil bli informert om det. De foregående restriksjonene har ikke til hensikt å forhindre personer som omfattes av tiltakene, fra å kjøpe eller selge verdipapirer i henhold til etablerte og organiserte Regel 10b5-1-planer som kan brukes til å tillatte handel i henhold til visse forhåndsopprettede planer selv om en person på et senere tidspunkt får kjennskap til vesentlig ikke-offentlig informasjon. Kontakt den juridiske avdelingen ved behov for opprettelse av en slik plan. 19 Lover som omhandler betaling til offentlig ansatte Vi skal ikke direkte eller indirekte betale, gi, tilby eller forplikte oss til noen form for smøring, bestikkelser eller gjenytelser til noen offentlig ansatte. Vi skal overholde den amerikanske loven Foreign Corrupt Practices Act og liknende lover i andre land som gjelder utbetalinger til offentlig ansatte. I samsvar med loven Foreign Corrupt Practices Act skal vi ikke direkte eller indirekte betale, gi, tilby eller forplikte oss til å gi penger eller noe annet av verdi, til en offentlig ansatt eller en representant for myndighetene i land utenfor USA, til internasjonale offentlige organisasjoner, eller til noe politisk parti, partirepresentanter eller personer som stiller til valg i andre land enn USA for å 1) oppnå forfordeling ved anskaffelse, utvidelse eller utføring av forretninger, 2) påvirke beslutninger eller handlinger mottakeren foretar i arbeids medfør eller 3) sørge for at mottakeren utfører eller unnlater å utføre en handling som utgjør et brudd på vedkommendes lovpålagte plikt. Et eksempel på en ulovlig indirekte aktivitet er betaling som blir gjort gjennom mellommenn eller agenter der vi er kjent med, eller burde være kjent med, at slik betaling videreformidles til ulovlige formål.

25 V. OVERHOLDELSE AV LOVER Lover som omhandler likestilling og mobbing på arbeidsplassen Abbott skal gi samme ansettelsesmuligheter til alle uavhengig av rase, religion, hudfarge, opprinnelsesland, kjønn, alder, slekt, statsborgerskap, militær erfaring, sivilstand, seksuell legning, handikap eller andre årsaker som er forbudt etter gjeldende lovgivning. Avgjørelser om ansettelser, forfremmelser og andre ansettelsesforhold, skal kun baseres på jobbrelaterte kvalifikasjoner. Abbott forbyr også seksuell trakassering og mobbing basert på noen av de ovennevnte kriteriene. Nødvendige tiltak vil bli iverksatt for å stanse samt bøte på effekten av slik trakassering. Lover som omhandler personvern Abbott har forpliktet seg til å beskytte den enkeltes personvern. Vi skal overholde alle lover og regler som omhandler personvern overalt der Abbott har forretningsvirksomhet, og i alle deler av virksomheten. Slike lover og regler er kompliserte og varierer fra land til land. Hvis du har spørsmål om hvordan personlig informasjon samles, brukes, videreformidles eller lagres enten innen Abbott eller i forhold til tredjepart, kan du kontakte den juridiske avdelingen for å få informasjon om dette. 20 Lover som omhandler miljøvern Abbott legger stor vekt på miljøvern ved å minimere de negative miljømessige konsekvensene av vår drift og fremme bærekraftig bruk av naturressurser. Vi skal overholde all lover og regler som omhandler miljøvern, i alle land der vi har forretningsvirksomhet.

26 Lover som omhandler støtte til politiske organisasjoner Bortsett fra det som tillattes i henhold til gjeldende lovgivning, skal Abbott ikke gi eller forplikte seg til å gi midler eller tjenester til politiske formål, politiske partier eller enkeltkandidater som har eller søker offentlige verv. Amerikansk lovgivning forbyr eller begrenser i mange tilfeller Abbotts mulighet til å bidra i form av gaver, midler eller dekning av utgifter i forbindelse med valg eller politiske prosesser lokalt, i en enkelt stat eller nasjonalt. Ingen ansatte skal gi bidrag på vegne av Abbott uten skriftlig samtykke fra den juridiske avdelingen. V. OVERHOLDELSE AV LOVER På samme måte skal det ikke gis noen slike bidrag i andre land uten skriftlig samtykke fra den juridiske avdelingen. Den juridiske avdelingen godkjenner bare slike bidrag når de har avklart at betalingen eller tjenesten er i henhold til gjeldende lovgivning og de høyeste etiske standardene for forretningsvirksomhet i det aktuelle landet. Lover som omhandler toll, antiboikott, embargo og handelskontroll Ved import eller eksport av produkter, tjenester, informasjon eller teknologi skal vi overholde alle relevante lover og regler for toll, antiboikott, embargo og handelskontroll. I USA forbyr antiboikottlover Abbott og affilierte selskaper fra å delta i internasjonal økonomisk boikott som USA ikke deltar i, for eksempel den arabiske boikotten av Israel. Det er forbudt å nekte å gjøre forretninger med land som er utsatt for slik boikott og svartelistede selskaper, og det er forbudt å formidle boikottrelatert informasjon. Abbott plikter å rapportere boikottrelaterte forespørsler til amerikanske myndigheter. 21 Amerikanske lover som omhandler embargo og handelskontroll, forbyr, begrenser eller regulerer transaksjoner som omfatter varer, midler, tjenester og teknologi, med visse personer, selskaper og land basert på nasjonale sikkerhetsmessige og politiske interesser. Ansatte som har ansvar for import eller eksport av produkter, tjenester, midler eller videreføring og formidling av teknologisk informasjon, må ha svært god kjennskap til og overholde slike lover og regler. Lover som forbyr hvitvasking av penger Vi skal overholde alle relevante lover, regler og retningslinjer som forbyr hvitvasking av penger i USA og tilsvarende lovgivning på området som gjelder for andre land. Lovgivningen på dette området forbyr oss å delta i økonomiske transaksjoner hvis vi er kjent med at midlene som inngår i transaksjonen, stammer fra ulovlige aktiviteter. Hvis du tror at den andre parten i en forretningstransaksjon er involvert i ulovlig aktivitet eller bruker midler som stammer fra ulovlig aktivitet, må transaksjonen godkjennes av den juridiske avdelingen før inngåelse.

27 Vi skal overholde alle Abbottstandarder...

28 COC Brochure FINAL PS.qxd :32 Page 6 VI. Overholdelse av standarder, prinsipper og retningslinjer som gjelder for Abbott PRINSIPP 9: OVERHOLDELSE AV STANDARDER, PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER SOM GJELDER FOR ABBOTT 66 ikke utnytte VI. ABBOTT-STANDARDER Vi skal Vi skal overholde alle Abbotts standarder, prinsipper og retningslinjer som gjelder for vårt arbeidsområde. 23 Alle skal for eksempel overholde de standarder, prinsipper og retningslinjer som utstedes av personalavdelingen, innkjøpsavdelingen, avdelingen for regulering og kvalitet, økonomiavdelingen, IT-avdelingen, avdelingen for etikk og standard osv. for sitt arbeidsområde. andre... AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

29 Vi skal beskytte Abbotts ansatte og ressurser...

30 VII. Beskyttelse av ansatte og ressurser PRINSIPP 10: BESKYTTELSE AV ABBOTTS AKTIVA Vi må forvalte Abbotts aktiva slik at vi unngår tap, skade, uforsiktighet, sløsing, feilbruk og tyveri. Vi skal beskytte Abbotts aktiva og bidra til å sikre at de brukes effektivt og til lovlig forretningsvirksomhet. Abbotts aktiva, for eksempel opphavsrett, elektroniske medier, arbeidstid, utstyr, midler, produkter og tjenester, skal kun brukes til lovlig forretningsvirksomhet. Abbotts aktiva skal brukes effektivt og til lovlig forretningsvirksomhet, aldri til ulovlige eller uetiske formål. PRINSIPP 11: BESKYTTELSE AV KONFIDENSIELL INFORMASJON SOM TILHØRER ABBOTT 25 Avsløring av konfidensiell informasjon om Abbotts forretningsmessige, finansielle, juridiske, reguleringsmessige eller vitenskaplige virksomhet, med eller uten overlegg, kan ha negativ effekt på Abbotts økonomiske stabilitet og konkurransestilling, og dermed også på jobbsikkerheten for selskapets ansatte. Vi skal beskytte konfidensiell informasjon om Abbott. På grunn av denne risikoen for å skade Abbott og selskapets ansatte, må ingen ansatte videreformidle til tredjeperson konfidensiell informasjon de har fått tilgang til i løpet av den perioden de har vært ansatt hos eller samarbeidet med Abbott, verken under ansettelseseller samarbeidsperioden eller på noe senere tidspunkt, med mindre det er i overensstemmelse med en avtale om behandling av konfidensiell informasjon eller retningslinjer for konfidensialitet som er utformet eller godkjent av den juridiske avdelingen, forutsatt at den juridiske avdelingen ikke fastsetter at dette kreves i henhold til lovpålagt opplysningsplikt. VII. BESKYTTELSE AV RESSURSER

31 VII. BESKYTTELSE AV ANSATTE 26 Med Konfidensiell informasjon menes all ikke-offisiell informasjon som tilhører Abbott gjennom intern eller ekstern utvikling, og som kan være nyttig for konkurrenter, eller som ved offentliggjøring kan skade Abbotts finansielle stabilitet eller konkurransestilling. Dette gjelder blant annet: Oppdagelser, oppfinnelser, forbedringer og innovasjon uavhengig av om det kan tas patent eller enerett på dem Metoder, prosesser og teknikker, blant annet informasjon om produksjonsprosesser Rutiner Formler, blandinger og sammensetninger Organismer Biologisk materiell Programvare til datamaskiner Utstyr Forsikningsdata, kliniske data og farmakologiske data Lovpålagt innrapportering og godkjennelsesdatoer Markedsførings- og salgsinformasjon PRINSIPP 12: ANSATTES HELSE OG SIKKERHET Abbott legger stor vekt på å ivareta de ansattes helse og sikkerhet. Hvis det oppdages forhold som utgjør en trussel for helse og sikkerhet, vil vi reagere umiddelbart og iverksette nødvendige tiltak for å ivareta de ansattes fysiske sikkerhet. Personlige opplysninger om ansatte Kundelister Finansiell informasjon, prisinformasjon og regnskapsinformasjon Informasjon om leverandører (navn, priser, underleverandører og forventede krav) Resultater av eksterne inspeksjoner/revisjoner Forretningsplaner og oppdateringer til disse Potensielle oppkjøp, lisenser og andre forretningsavtaler Potensielle salg av deler av forretningsvirksomheten Potensielle eierinteresser All annen fagkunnskap og alle forretningshemmeligheter Vi skal sikre at helsen og sikkerheten til Abbotts ansatte ivaretas Alle ansatte har et medansvar for at vi skal nå dette målet. Helseog sikkerhetsforskriftene må følges, og i tillegg må hver enkelt ansatt overholde etablerte sikkerhetsrutiner for å sikre at både våre egen og kollegaenes sikkerhet ivaretas. Det forutsetter blant annet at alle ansatte til enhver tid ikke er påvirket av medisiner eller alkohol som kan nedsette evnen til å arbeide sikkert og samvittighetsfullt. Hvis du blir involvert i, eller blir kjent med, en ulykke eller en farlig situasjon, har du plikt til å rapportere det til ledelsen umiddelbart og ved behov bidra til å utbedre forholdet.

32 PRINSIPP 13: BRUK AV ELEKTRONISKE MEDIER Abbott gir sine ansatte mulighet til å bruke elektronisk post, talepost, intranett, Internett og andre elektroniske medier til forretningsformål. Slike medier brukes for å forenkle de ansattes kommunikasjon med hverandre og med eksterne kontakter, for eksempel konsulenter, leverandører, kunder, offentlige myndigheter og akademiske institusjoner. Elektroniske medier som tilhører Abbott, skal brukes til lovlige forretningsformål. Abbotts elektroniske medier skal ikke brukes til noe formål som representerer brudd på lover og regler eller på Abbotts standarder, prinsipper og retningslinjer. Det gjelder blant annet overføring av truende, uanstendig eller sjikanerende materiale. En viss personlig bruk av elektroniske medier som ikke påvirker Abbotts forretningsdrift eller måten en ansatt skjøtter sine arbeidsoppgaver på, godkjennes forutsatt at det ikke har innhold som er ulovlig, uetisk eller støtende på andre måter. Ingen leder eller ansatt har krav på konfidensialitet for bruk av elektroniske medier som vedkommende har fått tilgang til fra eller via Abbott med mindre det følger av relevant lovgivning. Abbott har til en hver tid rett til å overvåke eller få tilgang til lederes og ansattes bruk av elektroniske medier forutsatt at ikke annet følger av relevant lovgivning. 27 VII. BESKYTTELSE AV RESSURSER AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

33 Vi har alle et ansvar...

34 VIII. Ansvar for å overholde prinsippene for forretningsdrift Hver enkelt er selv ansvarlig for sin beslutningstaking og overholdelse av prinsippene i dette dokumentet. Intern granskning Abbott vil umiddelbart granske alle påstander om brudd eller mulige brudd på prinsippene i dette dokumentet, eller på andre relaterte standarder, prinsipper eller retningslinjer som gjelder for Abbott. Alle slike påstander vil bli behandlet konfidensielt så langt dette er i tråd med Abbotts interesser og juridiske forpliktelser. Avdelingen for etikk og standard håndterer alle interne granskninger. Ingen personer som omfattes av dette dokumentet, kan utføre sin egen granskning. Det forventes samarbeid fra alle ansatte ved granskning av påståtte brudd på prinsippene i dette dokumentet. Hvis Abbott fastslår at det er nødvendig å iverksette tiltak for å løse et problem eller forhindre at det skal oppstå igjen, vil Abbott umiddelbart avgjøre hvilke tiltak som skal iverksettes, og om nødvendig anmelde forholdet. Disiplinære tiltak Forutsatt at lovgivningen på området tillater det, vil nødvendige disiplinære tiltak bli iverksatt ved følgende forhold som gjelder prinsippene i dette dokumentet eller andre relaterte standarder, prinsipper eller retningslinjer som gjelder for Abbott: Godkjennelse av eller deltakelse i brudd Unnlatelse av å rapportere brudd eller mulige brudd Manglende vilje til å samarbeide under granskning av et påstått brudd Unnlatelse av en overordnet til å oppdage og rapportere brudd foretatt av en underordnet, dersom en slik unnlatelse er et resultat av manglende tilsyn eller kontroll Gjengjeldelse mot en person som i god tro har rapportert et brudd eller mulig brudd 29 Disiplinære tiltak kan også medføre oppsigelse. Bekreftelse Alle ledere og ansatte må bekrefte skriftlig eller elektronisk at de har mottatt, lest, forstått og vil overholde prinsippene i dette dokumentet. VIII. ANSVAR

35 IX. FRASKRIVELSE OG TILLEGG IX. Fraskrivelse og Tillegg Enhver fraskrivelse av dette dokumentet for en av selskapets øverste ledere, må godkjennes av revisjonsutvalget for Abbotts styre. Enhver fraskrivelse av dette dokumentet for en person som omfattes av dokumentet, og som ikke er en del selskapets øverste ledelse, må godkjennes av styreleder og CEO (eller vedkommendes representant). Abbott vil offentliggjøre eventuelle fraskrivelser eller tillegg til dette dokumentet i henhold til relevante lover og regler. 30 AVDELING FOR ETIKK OG STANDARD

36 PRINSIPPER FOR FORRETNINGSDRIFT FOR ABBOTT LABORATORIES Bekreftelse Gjelder alle punktene nedenfor som er relevante for mine arbeidsoppgaver og ansvarsområder. 1. Jeg skal opptre ærlig og etisk overfor Abbott og på Abbotts vegne iallesaker. 2. Jeg skal unngå faktiske eller mulige konflikter med Abbotts interesser. 3. Jeg skal fremme Abbotts forretningsinteresser når jeg har mulighet til det. 4. Jeg skal overholde Abbotts standarder, prinsipper og retningslinjer for gaver, måltider og underholdning. 5. Jeg skal sikre at Abbotts bokføring, dokumentasjon og regnskap er riktig og nøyaktig. 6. Jeg skal beskytte konfidensiell informasjon jeg mottar fra kunder og andre som representant for Abbott. 7. Jeg skal sikre at all offentlig kommunikasjon fra Abbott og alle rapporter eller dokumenter Abbott leverer til offentlige myndigheter, er fullstendige, riktige, nøyaktige, klare og blir levert til rett tid. 8. Jeg skal overholde alle lover og regler som gjelder for mitt arbeidsområde, i alle land Abbott driver forretninger i. 9. Jeg skal overholde alle Abbotts standarder, prinsipper og retningslinjer. 10. Jeg skal beskytte Abbotts aktiva og bidra til å sikre at de brukes effektivt og lovlig i forretningsvirksomheten. 11. Jeg skal beskytte konfidensiell informasjon om Abbott. 12. Jeg skal sikre at helsen og sikkerheten til Abbotts ansatte ivaretas. 13. Jeg skal bare bruke elektroniske medier som tilhører Abbott, til gyldige forretningsformål. Jeg bekrefter herved at jeg har mottatt, lest, forstått og vil overholde dokumentet Prinsipper for forretningsdrift. SIGNATUR DATO NAVN

37 2/ A

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4 Etiske retningslinjer Kjære kollega! Hver dag er beslutningene og handlingene våre med på å forme selskapets omdømme og fremtidige suksess. Det er opp til hver enkelt av oss som er ansatt i AbbVie å bygge

Detaljer

Forretningskodeks. Fokus på integritet

Forretningskodeks. Fokus på integritet Forretningskodeks Fokus på integritet Brev fra vår administrerende direktør Det rette valget gir ikke alltid den enkleste, raskeste eller den mest lønnsomme beslutningen, i alle fall ikke på kort sikt.

Detaljer

Retningslinjer for etikk og forretningsatferd

Retningslinjer for etikk og forretningsatferd Vise veien Retningslinjer for etikk og forretningsatferd Våre verdier I L-3 opptrer vi med integritet, dyktighet, ansvarlighet og respekt i alt vi gjør. Vårt verdigrunnlag forplikter oss til å utvise den

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk. Alle team-medlemmer

Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk. Alle team-medlemmer Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk Alle team-medlemmer MEDDELELSE FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR På vegne av oss alle i Black Box er jeg svært glad for at du er med i teamet vårt. Vår meritterte

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL I. INNLEDNING Exide Technologies har etablert disse reglene for yrkesetikk og oppførsel ( Yrkesetikkregler ) for å sikre at Exide Technologies og dets datterselskaper

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER Litt om de etiske retningslinjene I over 60 land og territorier over hele verden, har DIC Gruppe levd opp til sitt oppdrag og gitt "farge"

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

THE. Values & Expectations of. (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot

THE. Values & Expectations of. (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot THE Values & Expectations of 168 (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot Kjære medarbeidere: Frank C. Sullivan, RPMs grunnlegger, 1947 Bestefaren

Detaljer

STANDARDER I FORBINDELSE MED FORRETNINGSATFERD

STANDARDER I FORBINDELSE MED FORRETNINGSATFERD STANDARDER I FORBINDELSE MED FORRETNINGSATFERD EN MELDING FRA FORMANNEN, ADMINISTRENDE DIREKTØR OG PRESIDENTEN Vi hos Northrop Grumman er stolte over å stå til tjeneste i landet vårt samt vår forpliktelse

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper

ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Tillatelse til å reprodusere noen del av denne publikasjonen må innhentes fra Shell International Limited. Dette tillates vanligvis, forutsatt at kilden anerkjennes. Hvis

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på Våre retningslinjer Det er dette vi tror på 1 Innhold Introduksjon 5 Hva retningslinjene handler om 7 Retningslinjene er basert på fire grunnleggende punkter 9 Nulltoleranse for represalier 10 Rollen til

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Xerox etiske retningslinjer, XE Etiske retningslinjer Håndbok for Xerox medarbeidere Xerox Europe 2006 Utgave juli 2006 A Message from the President, Xerox Europe This handbook summarises and explains

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse En etisk virksomhet 3 Innledning 4 Om de Etiske retningslinjene 4 Økonomisk integritet og produktintegritet 5 Regnskapsdokumenter, kontroller og svindel 5 Innsideinformasjon

Detaljer

Forretningsoppførsel. SunChemical

Forretningsoppførsel. SunChemical Forretningsoppførsel S T A N D A R D E R & R E T N I N G S L I N J E R SunChemical Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer

Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER 1 Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem. En av de mest verdsatte

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Innhold. De Ansattes og agenters ansvar... 1 Ledelsens ansvar... 1 Hvordan reagere på etiske spørsmål... 2 Firmapersonalets ansvar...

Innhold. De Ansattes og agenters ansvar... 1 Ledelsens ansvar... 1 Hvordan reagere på etiske spørsmål... 2 Firmapersonalets ansvar... Etikkodeksen Innhold I. Etikkodeksen gjelder for alle ansatte hos Teleflex............................ 1 II. Samsvar med Kodeksen....................................................... 1 De Ansattes og

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Alltid med urokkelig integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter INNHOLD INTEGRITETSERKLÆRING 1 THE SPIRIT & THE LETTER: LEDESNOR FOR VÅR FORRETNINGSPRAKSIS 2 GES ADFERDSKODEKS

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innhold Innledning 1 Beskytte vår integritet 2 Bruk og overholdelse 2 Kjøp 2 Mindretallsinteresser, fellesforetak og samarbeidspartnere 2 Brudd på retningslinjene 13 Internkontroll

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

ETISK REGELVERK FORORD

ETISK REGELVERK FORORD ETISK REGELVERK FORORD Saipem-gruppen 1 er en industrigruppe engasjert i internasjonale aktiviteter, som i kraft av sin størrelse og graden av viktighet knyttet til selskapets aktiviteter spiller en betydelig

Detaljer