Momenter fra prosjektet «Økt norsk kornproduksjon» 2011-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Momenter fra prosjektet «Økt norsk kornproduksjon» 2011-"

Transkript

1 Momenter fra prosjektet «Økt norsk kornproduksjon» Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Mauritz Åssveen & Hans Stabbetorp Bioforsk Øst Apelsvoll

2 Prosjekt: Økt norsk kornproduksjon Oppdragsgivere: Yara Norge, Norgesfôr/Strand Unikorn, Fiskå Mølle, Felleskjøpet Agri, Norske Felleskjøp Styringsgruppe: Anders Rognlien, Yara (leder) Jon O. Torp, Norgesfôr/Strand Unikorn Kjetil Aandstad, Fiskå Mølle/Flisa Mølle Lars F. Stuve, Norske Felleskjøp Hans Stokke, Felleskjøpet Agri Bjørn I. Rostad, NLR SørØst Bernt Hoel, Bioforsk Øst (prosjektleder) Samarbeid: NLR-enheter knyttet til gjennomføring av forsøk/formidling Prosjektmedarbeidere: Unni Abrahamsen, Einar Strand, Mauritz Åssveen, Bernt Hoel

3 Totalavling i norsk kornproduksjon glidende gjennomsnitt, kilde: SSB

4 Prosjektbeskrivelse Mål Konkrete tiltak for å forbedre avlingsutviklingen i norsk kornproduksjon Del 1: Utredningsdel Leveranser: 1) Oppsummeringsrapport om muligheter for økt norsk kornprod. 2) Målrettet formidling knyttet til de mest sentrale satsingstema Hva en velger å fokusere på i pkt 2, et resultat av analysen i oppsummeringsrapporten (pkt 1) Del 2: Forsøksdel; «Avlingspotensialet i norsk byggdyrking» Mål: - Avlingspotensial i bygg dersom vekstforhold/dyrkingsteknikk optimaliseres. - Avlings- og kvalitetsrespons på ulike faktorkombinasjoner innen dyrkingsteknik (BK 2013, tors 7. feb) - Konsekvenser av utsatt høstetid for avling og kvalitet (BK 2013, tors. 7. feb) Feltplassering: Østfold, Hedmark, Nord-Trøndelag + Apelsvoll

5 På dagsorden/ etterspurt tema Siden oppstart: presentasjoner på møter + artikler i landbrukstidskrift + innslag radio og tv

6 Rapporten Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr «Tiltak for å forbedre avlingsutviklingen i norsk kornproduksjon» Forfattere: Hoel B., Abrahamsen, U., Strand, E., Åssveen, M. & Stabbetorp, H. 95 s

7 Oppbygging, innhold Hovedkapittel 3. Bakgrunn og betraktninger 4. Rammer og marked 5. Utfordringer, muligheter og tiltak 6. Driftsledelse 7. FoU-behov 8. Sammendrag 4.1 Arealer, avlinger og dyrkingsgrunnlag 4.2 Rammebetingelser 4.3 Marked nå og framover 5.1 Økonomi, kompetanse og infrastruktur 5.2 Langsiktige dyrkingstiltak 5.3 Årlige agronomiske tiltak I det følgende presenteres hovedpunkter fra rapporten

8 3. Bakgrunn og betraktninger 20 % økning. Meget ambisiøs målsetting, en massiv utfordring Areal Nåværende utvikling, helt uforenlig med målet Arealproduktiviteten Agronomi for optimalisering av dyrkingsgrunnlaget Parallelt fremme best mulig resultat under suboptimale forhold

9 3. Bakgrunn og betraktninger 20 % økning. Meget ambisiøs målsetting, en massiv utfordring Areal Nåværende utvikling, helt uforenlig med målet Arealproduktiviteten Agronomi for optimalisering av dyrkingsgrunnlaget Parallelt fremme best mulig resultat under suboptimale forhold Potensial ved optimale/gunstige betingelser Avlingsgap Avlinger i praksis

10 3. Bakgrunn og betraktninger 20 % økning. Meget ambisiøs målsetting, en massiv utfordring Areal Nåværende utvikling, helt uforenlig med målet Arealproduktiviteten Agronomi for optimalisering av dyrkingsgrunnlaget Parallelt fremme best mulig resultat under suboptimale forhold Potensial ved optimale/gunstige betingelser jordtype tresking jordarbeiding Avlingsgap Avlinger i praksis

11 4. Rammer og marked 4.1 Arealer, avlinger og dyrkingsgrunnlag Største kornareal var i 1991 med 3.69 mill daa Kornarealet er redusert med daa siden 1991 (20%) Nedgang i arealet fra 2011 til 2012 er daa Kilde:SSB

12 Avlingsutvikling, kg/daa, , 5 års glidende gjennomsnitt (kilde: SSB)

13 4.1 Arealer, avlinger og dyrkingsgrunnlag

14 4. Rammer og marked 4.2 Rammebetingelser

15 4. Rammer og marked 4.2 Rammebetingelser Utvikling av prisindeks for korn og ulike innsatsfaktorer Kilde: Budsjettnemda for jordbruket År Korn 154,3 371,7 218,6 245,3 Gjødsel 158,1 476,9 393,5 725,4 Energi og smøremidler 204,0 789,2 1045,2 1830,3 Andre kostnader i planteproduksjon 270,8 699,7 814,5 1034,5 Skurtreskere ,4 404,9 * 1959= 100

16 4. Rammer og marked kilde: Norske Felleskjøp 4.3 Marked nå og framover (inkl protein)

17 5. Utfordringer, muligheter og tiltak Utgangspunkt I underkant av 400 kg/daa, minus dekar årlig Kornproduksjon på < 1 % av landarealet, arealene nær yttergrensene for korn Likevel, mye av arealet har relativt gunstige vekstbetingelser eller potensial for det realistisk med betraktelig produksjonsøkning

18 5. Utfordringer, muligheter og tiltak Avlingsnivået i kornproduksjon resultat av: 1) Naturgitte forutsetninger Ikke verdens beste. 2) Økonomi, kompetanse sentralt for motivasjon til å investere tid og kroner i justeringer 3) Langsiktige dyrkingstiltak (jorda i hevd, f eks grøfting) Tru på framtida stimulerer, høy andel leiejord utfordring mht langsiktig investering 4) Årlige agronomiske tiltak Rett tiltak, rett sted til rett tid - kompetanse, gevinstpotensial, prioritering, kapasitet avgjør Forbedringspotensialet varierer mellom hovedtemaene

19 5. Utfordringer, muligheter og tiltak Lavt avlingspotensial og/eller svak utnyttelse kan skyldes en rekke forhold og kombinasjoner av disse 1) Vedvarende lavt avlingspotensial: - dårlig drenering - pakkeskader - uheldige naturgitte forhold og/eller 2) Svak utnyttelse av avlingspotensialet den enkelte sesong: a) Innsatsfaktorer brukes, men på feil måte (teknikk, dosering, timing) b) Innsatsfaktorer som ikke brukes Betydelige forskjeller finnes mellom nabodyrkere, naboskifter der naturgitte forutsetninger er om lag de samme - indikerer forbedringspotensial

20 5. Utfordringer, muligheter og tiltak Tiltak for økt norsk kornproduksjon Tiltak Opprettholde/øke kornarealet Betydning XXXXX I hvilken grad potensialene realiseres avhenger av: Økonomi, kompetanse, driftsledelse, forskning og rådgivning

21 5. Utfordringer, muligheter og tiltak Tiltak for økt norsk kornproduksjon Tiltak Opprettholde/øke kornarealet Betydning XXXXX Redusert jordpakking, bedret jordstruktur, tilpasset jordarbeiding Drenering Vekstskifte Mer optimalt plantevern (sopp) XXX XXX XXX XXX I hvilken grad potensialene realiseres avhenger av: Økonomi, kompetanse, driftsledelse, forskning og rådgivning

22 5. Utfordringer, muligheter og tiltak Tiltak for økt norsk kornproduksjon Tiltak Opprettholde/øke kornarealet Betydning XXXXX Redusert jordpakking, bedret jordstruktur, tilpasset jordarbeiding Drenering Vekstskifte Mer optimalt plantevern (sopp) XXX XXX XXX XXX Sorts-, artsvalg, foredling Optimal (presisjons)gjødsling Mer optimalt plantevern (øvrige) XX XX XX I hvilken grad potensialene realiseres avhenger av: Økonomi, kompetanse, driftsledelse, forskning og rådgivning

23 5. Utfordringer, muligheter og tiltak Opprettholde/øke kornarealet XXXXX Tiltak: Prioritere jordvern, minimere omdisponering Det som tas ut av kornproduksjon pga miljøhensyn, nøye behovsprøving, helhetlig vurdering Omfanget av arealer ut av produksjon og til annen landbruksproduksjon, eller arealer tilbake til kornproduksjon og nydyrking handler for en stor del om økonomi For å beholde små, urasjonelle skifter i kornproduksjon kan differensierte satser for arealtilskudd være et virkemiddel

24 5. Utfordringer, muligheter og tiltak Redusert jordpakking, bedret jordstruktur, tilpasset jordarbeiding XXX Vi dyrker et volum. Schjønning (2010): «I korndyrkinga tenker man på jord som et areal og ikke et volum. En optimal agronomisk bruk bør imidlertid baseres på forståelsen av prosessene som finner sted fra overflata og ned til 1-2 meter. På grunn av rotdybden er hele dette volumet av betydning.»

25 Jordpakking, jordarbeiding, jordstruktur Tiltak Drenering Laglig jord ved jordarbeiding Dekkutrusting, lufttrykk, maskinvekt Jordarbeidingsmetode tilpasset jordtype Optimalisering av arbeidet, teknikk og tidspunkt

26 Drenering 5. Utfordringer, muligheter og tiltak XXX (stor betydning på enkeltarealer, store arealer har ok tilstand (ble raskt utbedret)

27 5. Utfordringer, muligheter og tiltak Drenering XXX (stor betydning på enkeltarealer, store arealer har ok tilstand 60% av jordbruksarealet er avhengig av drenering Har gamle grøfter avstand som er tilpasset dagens driftsmåte/maskinpark/klima? Jordbrukstellinga 2010 viste at kun 3% av jordbruksarealet var drenert i perioden Tilskudd til grøfting er innført

28 5. Utfordringer, muligheter og tiltak Vekstskifte XXX Tiltak: Skifte mellom kornartene Oljevekster, erter, åkerbønne og grasfrø i omløpet Vekstskifte med potet, grønnsaker, gras Vekstskifte på egen gård - nabobytte Vekstskifte kan ta arealer ut av kornproduksjon, men gir bedre avling og avlingskvalitet på kornarealene

29 5. Utfordringer, muligheter og tiltak Mer optimalt plantevern (sopp) XXX Tiltak: Helhetlig plantevernstrategi- integrert plantevern Sorter med god resistens Kunnskap, egen og bruke rådgivning, varsling (VIPS) Planter som holder seg friske lenge, grønn varighet, stimulerer god kornfylling, som er avgjørende for avling og kvalitet.

30 Sjukdommer Avlingstap fra 0 40% Kjenne skadegjøreren Sette inn tiltak til riktig tid Sette inn riktig tiltak vekstskifte, dose, middel Manglende tiltak Underoptimale tiltak

31 5. Utfordringer, muligheter og tiltak Tiltak for økt norsk kornproduksjon Tiltak Opprettholde/øke kornarealet Betydning XXXXX Redusert jordpakking, bedret jordstruktur, tilpasset jordarbeiding Drenering Vekstskifte Mer optimalt plantevern (sopp) XXX XXX XXX XXX Sorts-, artsvalg, foredling Optimal (presisjons)gjødsling Mer optimalt plantevern (øvrige) XX XX XX I hvilken grad potensialene realiseres avhenger av: Økonomi, kompetanse, driftsledelse, forskning og rådgivning

32 5. Utfordringer, muligheter og tiltak Sorts- og artsvalg, foredling XX Høstkorn har høyere avlingspotensial enn vårkorn Innen både høst- og vårkorn har tilgjengelige sorter betydelig høyere avlingspotensial enn det en i gjennomsnitt oppnår Kunnskap om rett art/sort på rett sted Bedre sortstilpasset dyrkingsteknikk, sort x behandling Foredling for robusthet, resistens og avling

33 5. Utfordringer, muligheter og tiltak Optimal (presisjons)gjødsling XX Tiltak: Mer hensyn til variasjoner i behov mellom skifter, mellom år og innen skifter. Bruk av ulike verktøy for kartlegging av næringsstatus, sensorer og delt gjødsling. Muligheter for økt utnyttingsgrad, høyere avling og jevnere kornkvalitet.

34 5. Utfordringer, muligheter og tiltak Mer optimalt plantevern (øvrige) XX Tiltak: Helhetlig plantevernstrategi integrert plantevern Kunnskap, egen og bruke rådgivning, varsling (VIPS) Ugras: Oversikt tilstand, inspeksjon, justere strategi når nødvendig, oppdage resistens tidlig Skadedyr: inspeksjon, prognoser, terskelverdier Legde/vekstregulering: Sortsvalg, gjødsling, statistikken tyder på noe underoptimal bruk av vekstregulatorer

35 6. Driftsledelse Driftsledelse handler om (Noe, E. et al. 2010): 1) Utvikling av det totale produksjonssystem 2) Organisering av daglige gjøremål 3) Verdier og tenkemåte Strukturendringene øker viktigheten av god driftsledelse Å endre et lite kornbruk til et stort krever mer enn at arealet endres Erfaring andre land: Risiko for at en liten, effektiv enhet ekspanderer til en ineffektiv stor enhet Arrondering, eierstruktur, klima og vær i Norge er ekstra krevende God driftsledelse: Kompetanse (egen og ansattes), vedlikehold, planer, timing/logistikk, kvalitetssikring og analyse

36 6. Driftsledelse Noen danske råd (Dansk Landbrugsrådgivning) Fokuser på de ting du kan gjøre noe med Velg de avgrøder som bedriften egner seg til Pass dem ordentlig: -og utnytt årets avlingspotensial -det er for dyrt å la være Invester i jordstrukturen (rotutvikling) Og husk: De dårligste arealer teller også med i gjennomsnittet

37 7. FoU-behov Forskning for bærekraftig intensivering Forskningstemaer styres av penger «Kornforskningen i Norge de siste tiårene har primært fokusert på å redusere kostnader, redusere utslipp til omgivelsene og å bidra til riktig kornkvalitet. Økning av avlingsnivået har i liten grad vært tema» «Kortvarige prosjekter (3-4 år) innafor avgrensa problemstillinger er verdifulle, men ikke nok. Skal ambisiøse mål oppfylles, trengs stabil, langsiktig finansiering som sikrer nødvendig kompetanse og kontinuerlig arbeid innen satsinger som bygger opp under hovedmålet»

38 7. FoU-behov FoU-vridning mot et tydeligere avlingsfokus Prioritere: - kunnskap om nøkkeltemaer som gir størst respons - formidling av kunnskap som bidrar til bedre utnyttelse av avlings- og kvalitetspotensialet Potensial ved optimale/gunstige betingelser jordtype tresking jordarbeiding Avlingsgap Avlinger i praksis

39 7. FoU-behov FoU-vridning mot et tydeligere avlingsfokus Større lokal tilpasning av råd/veiledning mht. valg av art/sort og annen agronomi Mer forskning og rådgivning på behandlingsmetoder som differensierer etter det stedsspesifikke behovet (ulike former for presisjonsjordbruk) Potensialet for økning er størst hos de som driver minst optimalt, hvordan nå disse? Strategier som sørger for at produksjonsøkningen skjer med lavest mulig miljøbelastning per produsert enhet bærekraftig intensivering

40 Oppsummering Totalproduksjon av norsk korn viser en klart nedadgående trend, den snur ikke av seg selv Bare det å opprettholde produksjonen på dagens nivå er en stor utfordring som krever grep Men en betydelig økt produksjon er mulig, som resultat av økt areal og økt arealproduktivitet Varig, god lønnsomhet er et effektivt virkemiddel + Tydeligere avlingsfokus i forskning/rådgiving/forvaltning = Optimalisering av dyrkingstiltak på gårds- og skiftenivå.

41 Takk for oppmerksomheten!

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2015 AVLINGSKAMPEN 2015: Klar til å kjempe om størst byggavling SIDE 12-17 Løsninger for fremtidens utfordringer SIDE 18-27 Utnytt avlingspotensialet i høsthveten SIDE 30-33 2

Detaljer

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon 1 av 107 Jordbrukets forhandlingsutvalg Arbeidsdokument av 25. april 2014 Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2014 Side 2 Innhold

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Hvor mange bønder trenger vi?

Hvor mange bønder trenger vi? Hvor mange bønder trenger vi? ET DISKUSJONSNOTAT OM LANDBRUK, FATTIGDOM OG UTVIKLINGSPOLITIKK 1 Utgitt av Utviklingsfondet November 2014 Ansvarlig redaktør: Kari Helene Partapuoli Redaksjon: Siv Helén

Detaljer

Hvordan påvirkes jordbruket av klimaendringer?

Hvordan påvirkes jordbruket av klimaendringer? Siri Svendgård-Stokke Siri Svendgård-Stokke: How does climate change affect agriculture? KART OG PLAN, Vol. 75, pp. 90 95, POB 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 Annual precipitation and temperature are

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren

Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren KORNET ER I HUS KORNDYRKING - Temaark 6 Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren Tørking av korn Kornet skal nedkjøles og tørkes så snart som mulig etter høsting. Ved bruk

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Diskusjonsnotat nr. 2010 10 Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Grunnlagsmateriale for ny stortingsmelding om landbrukspolitikken Berit Kristiansen (red.) Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7 Vil ha et livskraftig norsk landbruk Side 4-7 Aktive bønder møter framtida Side 14-17 Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1 Norsk matproduksjon skal øke! LEDER Erik Harsem Daglig leder, Norgesfôr AS Industrilandbruket:

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

produsere mat i Norge?

produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 1 Hvorfor 15 minutter om mat og landbruk produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 3 Hvorfor ikke importere all maten? Vi er heldige som bor i Norge - verdens

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl

Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl Sundgren, T. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) 99 Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl Tove Sundgren 1, Mette Goul Thomsen 1, Mauritz Åssveen 1, Erling Stubhaug 2, Anne Kari Bergjord 3, Ruth Mordal

Detaljer