The Coca-Cola Company: THE CODE OF BUSINESS CONDUCT (Norwegian)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "The Coca-Cola Company: THE CODE OF BUSINESS CONDUCT (Norwegian)"

Transkript

1 Kjære kollega: Omdømmet til The Coca-Cola Company har en vesentlig betydning i alle relasjoner vårt Selskap innehar. Det påvirker hva forbrukere tenker og føler om produktene våre, hvordan tapperier og kunder betrakter arbeidet vårt, og hvordan aksjonærer oppfatter oss som et mulig investeringsobjekt. På grunn av at vår suksess er så nært knyttet til vårt omdømme, er det opp til enhver av oss å opptre med ærlighet, integritet, ansvarlighet og respekt i alle situasjoner. Reglene for Forretningsskikk er her for å hjelpe oss alle med å gjøre akkurat det. Reglene gir klare og lett forståelige prinsipper som skal rettlede vår atferd. Disse prinsippene er belyst ved virkelige eksempler på hva som er rett og galt i henhold til Reglene. Reglene gjelder alle styremedlemmer, ledere og ansatte, uansett hvor du arbeider, så det er viktig at du leser og forstår dem. Ha Reglene hos deg og relater til dem ofte. Spør alle de spørsmål du måtte ha. Sammen med andre retningslinjer, som vårt selskaps Principles of Citizenship og våre Leverandørregler (Supplier Code), hjelper Reglene for Forretningsskikk med å beskytte vårt omdømme om integritet og med å holde vårt løfte som et selskap. Som representant for The Coca-Cola Company holder du vårt Selskaps omdømme i dine hender. Med din hjelp er jeg sikker på at Selskapet vårt vil fortsette å være en enestående korporativ medborger i et hvert samfunn vi betjener, og vårt omdømme om integritet vil bestå. Takk for at du tar del i denne innsatsen sammen med meg. E. Neville Isdell Styreformann og Administrerende Direktør 1

2 HVA INNEHOLDER DENNE BOKEN OG HVORFOR ER DET VIKTIG The Coca-Cola Company s mest verdifulle eiendel er vårt varemerke. Blant de viktige tingene som varemerket representerer, er vårt firmas omdømme om ærlighet og integritet. Dette omdømmet består på grunn av de verdiene vi deler og spesielt vårt engasjement for å drive virksomhet på den riktige måten. Disse Reglene for Forretningsskikk er utformet for å gi deg en bred og klar forståelse av den opptreden som er forventet av alle våre ansatte overalt hvor vi driver virksomhet. Reglene for Forretningsskikk gjelder alle styremedlemmer, ledere og ansatte i selskapet og dets datterselskaper, som, hvis ikke noe annet er angitt i fellesskap, vil bli betegnet som ansatte. På de følgende sidene vil du se en rekke med atferds- og etiske retningslinjer, inkludert eksempler fra virkeligheten på dilemmaer som Selskapets ansatte har stått ovenfor. Det meste av det du leser vil trolig ikke overraske deg, fordi det overgripende temaet for disse retningslinjene kan bli oppsummert på følgende måte: Som en representant for Selskapet må du opptre med ærlighet og integritet i alle situasjoner. NOEN HOVEDPOENGER FRA REGLENE Ansatte må følge loven hvor enn i verden de befinner seg. Ansatte må unngå interessekonflikter. Vær oppmerksom på fremtreden. Regnskaper både for interne aktiviteter og eksterne transaksjoner må være rettidige og nøyaktige. Selskapets eiendeler inkludert datamaskiner, materiell og arbeidstid må ikke benyttes til personlig fordel. Kunder og leverandører må bli behandlet rimelig og på armlengdes avstand. Ansatte må aldri prøve å bestikke eller utilbørlig påvirke en offentlig tjenestemann. Ansatte må beskytte Selskapets ikke-offentlige informasjon. Brudd på Reglene omfatter det å be andre ansatte om å bryte Reglene, ikke rapportere brudd på Reglene eller unnlate å samarbeide ved en undersøkelse vedrørende Reglene. Brudd på Reglene vil resultere i disiplinære tiltak. Disiplinære tiltak vil variere avhengig av omstendighetene og kan omfatte, alene eller i kombinasjon skriftlig irettesettelse, degradering, tap av tillegg for fortjeneste, bonus eller aksjeopsjoner, suspensasjon eller til og med oppsigelse. I følge Reglene krever enkelte handlinger skriftlig samtykke fra din Principal Manager. Din Principal Manager er din Divisjonssjef (Division President), Gruppesjef (Group President), sjef for virksomhetsområde, eller administrerende direktør for din operative enhet. For den som selv er Principal Manager, må skriftlig samtykke komme fra General Counsel ( Sjefjurist ) og Chief Financial Officer ( Økonomisjefen ). Skriftlige samtykker for toppledere og styremedlemmer må komme fra styret eller dets utpekte komité. Hvis du har spørsmål om en hvilken som helst situasjon, spør. Spør alltid. 2

3 Disse Reglene bør hjelpe deg med retningslinjer for din atferd. Men Reglene kan ikke behandle ethvert forhold og det er heller ikke meningen; dette er ikke en katalog over arbeidsplassregler. Du må være oppmerksom på at Selskapet har retningslinjer på slike områder som rettskaffen konkurranse, handel med verdipapirer, atferd på arbeidsplassen og miljøvern. Ansatte skal konsultere The Coca-Cola Companys retningslinjer på de spesifikke områdene disse gjelder. DITT ANSVAR Det er ditt ansvar å lese og forstå Reglene for Forretningsskikk. Du må overholde Reglene både i bokstav og i ånd. At du ikke er kjent med Reglene fritar deg ikke fra Reglenes krav. Følg loven hvor enn du befinner deg og under alle omstendigheter. Oppfør deg aldri slik at du kan skade Selskapets omdømme. Hvis du ikke har lyst til å fortelle dine foreldre eller dine barn om dine handlinger eller du ikke har lyst til å lese om det i en avis ikke gjør det. Enkelte situasjoner kan virke tvetydige. Vær forsiktig når du hører deg selv eller andre si, Alle gjør det, Kanskje bare denne ene gangen, Ingen kommer til å få vite det eller Til syvende og sist spiller det ingen rolle. Dette er signaler om å stoppe, tenke gjennom situasjonen og søke veiledning. Viktigst av alt er det ikke å ignorere instinktene dine. Til syvende og sist er det du som har ansvaret for dine egne handlinger. Ansatte er forpliktet til å rapportere brudd og mistanker om brudd på Reglene. Dette omfatter situasjoner hvor en leder eller kollega ber deg om å bryte Reglene. Under ingen omstendigheter vil det å rapportere føre til represalier, og alle anstrengelser vil bli gjort for å opprettholde konfidensialitet. Du kan søke veiledning om, eller rapportere brudd på, Reglene til din leder ansvarlige ansatte i finansavdelingen, juridisk avdeling, Strategic Security eller the Ethics & Compliance Office. Du kan også stille spørsmål om Reglene eller andre forhold knyttet til etikk eller overholdelse av Reglene, eller rapportere mulige brudd, gjennom den sikrede hjemmesiden til EthicsLine på internett eller ved å ringe avgiftsfritt. Telefonsamtaler fra utenfor De forente stater og Canada er avgiftsfrie hvis du benytter de internasjonale adgangskodene som er oppgitt på websiden til EthicsLine. Oversettere er tilgjengelige, men du må oppgi på engelsk det språket du ønsker å prate for å sette i gang oversettelsesprosessen. Ansatte er forpliktet til å samarbeide ved undersøkelser vedrørende brudd på Reglene og må alltid være ærlige og imøtekommende under forløpet av disse undersøkelsene. Ledere har viktige forpliktelser i henhold til Reglene. Ledere må forstå Reglene, søke veiledning når det er nødvendig, og rapportere mistanker om brudd på Reglene. Hvis en leder vet at en ansatt overveier en forbudt handling uten å gjøre noe, vil lederen bli ansvarlig sammen med den ansatte. Den viktigste beskjeden er denne: Når du er usikker på en situasjon, be om veiledning. 3

4 OVERSIKT INTERESSEKONFLIKTER Dine personlige aktiviteter og forhold må ikke være eller synes å være i konflikt med Selskapets interesser. Husk, Reglene kan ikke spesifikt ta opp hver eneste mulige konflikt, så bruk din samvittighet og sunne fornuft. Når spørsmål oppstår, be om veiledning. GENERELLE PRINSIPPER Unngå situasjoner hvor dine personlige interesser kommer i konflikt med, eller synes å komme i konflikt med, Selskapets interesser. Du kan eie inntil 1% av aksjene i en konkurrent, kunde eller leverandør uten først å søke om samtykke fra din Principal Manager så lenge aksjene er i et åpent aksjeselskap og du ikke har skjønnsmessig myndighet til å handle med dette selskapet. Hvis du vil kjøpe mer enn 1% av aksjene i en kunde, konkurrent eller leverandør, eller selskapet ikke er åpent eller du har skjønnsmessig myndighet til å handle med dette selskapet, kan aksjene bare bli kjøpt hvis du først får samtykke fra din Principal Manager. Styremedlemmer kan eie aksjer i leverandører, kunder og konkurrenter. Et styremedlem må imidlertid fratre ved en hver aktivitet i styret som direkte påvirker forholdet mellom Selskapet og en hvilken som helst leverandør, kunde eller konkurrent hvor styremedlemmet har en økonomisk interesse. Hvis du har en økonomisk interesse i en transaksjon mellom selskapet og en tredjepart selv en indirekte interesse gjennom for eksempel et familiemedlem må denne interessen godkjennes av din Principal Manager før transaksjonen. Hvis du imidlertid har en økonomisk interesse i en leverandør eller kunde bare fordi noen i din familie arbeider der, behøver du ikke å søke samtykke på forhånd med mindre du handler med leverandøren eller kunden, eller familiemedlemmet ditt handler med Selskapet. For enhver transaksjon som ville kreve rapportering til den amerikanske finansinspeksjonen (SEC) må styremedlemmer i The Coca-Cola Company innhente skriftlig bekreftelse fra styret eller dets utpekte komité på at den foreslåtte transaksjonen er rettmessig i forhold til Selskapet. Hvis du vil tjenestegjøre som leder eller styremedlem eller konsulent i et utenforstående foretak i din fritid, må du først motta skriftlig samtykke fra din Principal Manager. Hvis forholdene i det utenforstående foretaket forandrer seg vesentlig, må du søke om fornyet samtykke. (Ansatte har imidlertid tillatelse til å sitte i styret i ideelle foreninger eller i familieforetak som ikke har noe forhold til selskapet.) Denne regelen gjelder ikke styremedlemmer i Selskapet som ikke er ansatt i Selskapet. En hver mulig interessekonflikt som involverer en av Selskapets ledere i en avdeling eller i et datterselskap, må godkjennes på forhånd av General Counsel og Chief Financial Officer. En hver mulig interessekonflikt som involverer et av Selskapets styremedlemmer eller ledere må godkjennes av styret eller dets utpekte utvalg. Lån fra Selskapet til styremedlemmer og ledere er forbudt. Lån fra Selskapet til andre ledere og ansatte må på forhånd godkjennes av styret eller dets utpekte komité. 4

5 REGLENE I DET VIRKELIGE LIV Handlingen: En administrativ medhjelpers mann eier et kontorrekvisita foretak med lavere priser en noen andre. Medhjelperens oppgaver i Selskapet inkluderte å bestille kontorrekvisita, så hun bestilte dem fra sin manns selskap. Men hun spurte ikke sin Principal Manager på forhånd om samtykke for transaksjonen med et familiemedlem. Avgjørelsen: Den ansatte brøt Reglene for Forretningsskikk. En Principal Manager må på forhånd samtykke til enhver transaksjon hvor en ansatt har en økonomisk interesse. Den ansatte fikk disiplinærstraff. Handlingen: En kundeansvarlig overveide å kjøpe aksjer i en regional pizzakjede, som var en av kundene hans. Han spurte sin overordnede om det var brudd på Reglene. Avgjørelsen: Hans overordnede undersøkte saken og underrettet om at det ville være et brudd på Reglene å investere i kundens virksomhet uten samtykke fra Principal Manager. Dette fordi den kundeansvarlige hadde skjønnsmessig myndighet til å handle med denne kunden. Det kan være vanskelig å handle med kunder på armlengdes avstand når en ansatt har en personlig økonomisk interesse. Handlingen: En selger betjener en restaurantkjede som søskenbarnet hans eier. Selgeren lurer på om dette forholdet krever spesiell behandling. Avgjørelsen: Ja, det krever spesiell behandling. Alle kunder må bli behandlet rettferdig og med ærlighet. Selv om søskenbarnets restaurant ikke får fordelsmessig behandling kan forholdet synes som om det gis slik behandling. Selgeren må fortelle lederen sin om forholdet og salgssjefen kan bestemme at det skal utpekes en annen selger for denne kunden. Handlingen: Konen til en av Selskapets kjemikere er ansatt av et stort firma som er leverandør til Selskapet. Konen har ingen forretningsforhold med Selskapet, og kjemikeren har ingen forretningsforhold med leverandøren. Er kjemikeren forpliktet til å opplyse om forholdet? Avgjørelsen: Nei. Men kjemikeren må søke om samtykke fra sin Principal Manager hvis jobben hans endres slik at han handler med leverandøren, eller hvis jobben til konen hans forandrer seg slik at hun handler med Selskapet. 5

6 REGNSKAPSDOKUMENTER OVERSIKT Alle Selskapets regnskapsdokumenter inkludert timelister, salgsdokumenter og omkostningsoppgaver må være nøyaktige, rettidige og i henhold til loven. Disse dokumentene danner grunnlaget for å lede Selskapets virksomhet og for å oppfylle dets forpliktelser overfor aksjeeiere, ansatte, kunder, leverandører og tilsynsmyndigheter. Hvis du vet om brudd gjort av andre, merk: Du må rapportere disse tilfellene, ellers vil du opptre i strid med Reglene. Nøyaktige dokumenter er alles ansvar. Det er alltid en god ide å dobbeltsjekke dem. GENERELLE PRINSIPPER Alltid dokumentér og klassifisér transaksjonene i riktig regnskapsperiode og på riktig konto og avdeling. Det er brudd på Reglene å forsinke, eller å forhåndsbetale fakturaer, eller å forsinke eller fremskynde bokføringen av kostnader, for å møte budsjettmål. Aldri forfalsk noe dokument eller forvri den sanne karakteren av noen transaksjon. Alle transaksjoner må støttes av nøyaktig dokumentasjon. Alle rapporter til tilsynsmyndigheter må være fullstendige, riktige, nøyaktige, rettidige og forståelige. Ansatte må samarbeide ved undersøkelser vedrørende nøyaktigheten og rettidigheten av regnskapsdokumenter. I den grad estimater og avsetninger er nødvendige i selskapsrapporter og dokumenter må de være underbygget av nødvendig dokumentasjon og basert på vurderinger i god tro. Betalinger kan bare gjøres til den person eller det selskap som faktisk besørget varene eller tjenestene, og skal skje i leverandørens hjemland, der den driver virksomhet, eller der hvor varene ble solgt eller tjenestene besørget, med mindre Chief Financial Officer og General Counsel på forhånd har godkjent dette. 6

7 REGLENE I DET VIRKELIG LIV Handlingen: Da året begynte å nærme seg slutten, innså en fabrikksjef at hans virksomhet allerede hadde overskredet fortjenestemålet i den årlige forretningsplanen. Fabrikksjefen spurte divisjonens finansavdeling om han skulle holde noen ytterligere inntekter mottatt dette året utenom bøkene for å få et forsprang til neste år. Avgjørelsen: Tenk ikke engang tanken! ble han fortalt. Alle inntekter og utgifter må bli bokført i den perioden de er faktisk realisert. Handlingen: En ansatt fremla en timeliste for overtid i helgen, hennes overordnede var skeptisk til at hun hadde arbeidet de ekstra timene og sjekket helgens loggbøker for besøk i bygningen. Avgjørelsen: Da den ansatte ble gjort oppmerksom på at det ikke var registrert at hun hadde vært i bygningen tilstod den ansatte at hun hadde forfalsket timelisten. Hun fikk disiplinærstraff. Handlingen: To ansatte på forretningsreise spiste middag i en restaurant. En av dem betalte for måltidet og fikk refusjon fra Selskapet for utgiften. Den andre ansatte tok en kopi av kvitteringen og leverte en omkostningsoppgave for penger han ikke hadde brukt. Avgjørelsen: Den andre ansatte ble oppsagt. Han betalte ikke for måltidet, og stjal derfor fra Selskapet. Handlingen: En fabrikksjef ba noen leverandører om å vente med å sende ut fakturaer til det påfølgende året for varer som allerede var mottatt. Han bokførte ikke kostnadene da varene ble mottatt. Han gjorde dette for å holde seg innenfor sitt årlige budsjett. Avgjørelsen: En ansatt ved fabrikken var kjent med forespørselen og at det var et brudd på Reglene. Den ansatte rapporterte det til the Ethics & Compliance Office.Det var riktig å gjøre dette. Handlingen: En kunde forlangte at en selger skulle forandre en faktura. Kunden ønsket at fakturaen skulle vise en høyere pris enn det han faktisk hadde betalt, samt levering til et annet land en det som faktisk var tilfelle. Kunden hevdet at han ikke lengre ville kjøpe fra Selskapet hvis ikke selgeren sa seg villig til å forfalske fakturaen. Avgjørelsen: Selgeren visste at forespørselen var et brudd på Reglene og nektet å gå med på forslaget til kunden. Selgeren informerte sin overordnede om forholdet. Det var riktig å gjøre dette. 7

8 BRUK av SELSKAPETS EIENDELER OVERSIKT Selskapets eiendeler er ment for Selskapets, og ikke personlig bruk. Selskapets eiendeler omfatter din tid på jobb og produktet av ditt arbeid, i tillegg til Selskapets utstyr og kjøretøy, datamaskiner og programvare, selskapsinformasjon, og varemerker og navn. Sunn fornuft bør selvsagt gjelde. Sjeldne personlige telefonsamtaler fra arbeidsplassen er for eksempel uunngåelige. Et betydelig antall personlige telefonsamtaler representerer imidlertid misbruk. Poenget er å erkjenne at tyveri eller bevisst misbruk av Selskapets eiendeler er et brudd på Reglene. GENERELLE PRINSIPPER Du kan ikke bruke Selskapets eiendeler til din personlige fordel eller til fordel for noen andre enn selskapet. Du kan ikke utnytte for deg selv en mulighet for økonomisk gevinst som du finner ut om på grunn av din stilling i Selskapet eller gjennom bruk av Selskapets eiendom eller informasjon. Misbruk av Selskapets eiendeler kan bli ansett som tyveri og resultere i oppsigelse eller straffeforfølgning. Du må ha tillatelse fra din Principal Manager før du bruker noen av Selskapets eiendeler inkludert informasjon, arbeidsprodukt eller varemerke utenfor ditt ansvarsområde i Selskapet. Før du aksepterer betaling for foredrag eller presentasjoner relatert til Selskapet eller ditt arbeid for Selskapet, få alltid samtykke fra din Principal Manager. Selskapets datamaskinsystemer og utstyr er kun ment til bruk for Selskapet. For eksempel skal de aldri brukes til virksomhet utenfor Selskapet, ulovlige aktiviteter, spill eller pornografi. 8

9 REGLENE I DET VIRKELIGE LIV Handlingen: Ansvarsområdet til en av Selskapets ansatte inkluderte brand management. I sin fritid begynte han å markedsføre denne ekspertisen, ved å bruke materiale som var utarbeidet som del av arbeidet hans for Selskapet og holdt foredrag om emnet til andre selskaper mot betaling. Avgjørelsen: Han ba aldri om samtykke fra sin Principal Manager. Da hans arbeid utenfor Selskapet kom fram i lyset fikk han disiplinærstraff. Handlingen: En fabrikksjef brukte i stor utstrekning hennes firmatelefon og mobiltelefon til private samtaler. Avgjørelsen: Det høres kanskje ikke så alvorlig ut, men Selskapets tap i arbeidstid og telefonregninger kom opp i flere tusen dollar. Hun fikk disiplinærstraff. Handlingen: En administrativ medhjelper brukte regelmessig datamaskinen på jobben for å lage selskapsinvitasjoner og personlige kunngjøringer til bruk for andre ansatte. Han ble ikke betalt for arbeidet så han så ikke noe skade i dette. Avgjørelsen: Bruk av Selskapets datamaskiner for personlige prosjekter i slik en stor målestokk er et brudd på Reglene. Den ansatte fikk disiplinærstraff. Handlingen: En kundeansvarlig hadde en venn som ønsket å låne en liste med Selskapets e-post adresser. Vennen ville sende e-post anmodninger for virksomheten sin til Selskapets ansatte. Avgjørelsen: Den kundeansvarlige viste at dette ville være et misbruk av Selskapets eiendeler. Han forklarte dette til vennen sin og avviste forespørselen. Det var riktig å gjøre dette. Handlingen: En leder ba til stadighet sin administrative medhjelper om å ta seg av lederens personlige gjøremål i arbeidstiden, så som å hente klær fra renseriet, saldere sjekkheftet og handle personlige gaver, og forhindret dermed konsekvent medhjelperen fra å fullføre arbeidsoppgavene sine. Avgjørelsen: En ansatts tid er Selskapets eiendel. Sjefen fikk disiplinærstraff for vedvarende misbruk av eiendeler. 9

10 Å ARBEIDE med KUNDER OG LEVERANDØRER OVERSIKT Det er ofte vanlig å utveksle gaver og å underholde kunder og leverandører. Nøkkelen er å holde forholdet på armlengdes avstand. Unngå overdrevne eller overdådige gaver som kan gi inntrykk av utilbørlig påvirkning. Unngå personlige økonomiske transaksjoner med kunder og leverandører som kan påvirke din evne til å utføre ditt arbeid. Du må være klar over at særlige begrensninger gjelder i forhold til offentlig ansatte. For mer informasjon, se neste avsnitt om Å arbeide med myndigheter. I alle tilfeller, når du er i tvil, søk veiledning. GENERELLE PRINSIPPER Reglene forbyr ansatte å ta i mot overdådige gaver eller underholding. Dette er et område hvor din vurdering er avgjørende. For eksempel er beskjedne julegaver vanligvis godtagbare, men en dyr helgetur ville antakeligvis ikke være det. Hvis du er usikker, be om skriftlig forhåndssamtykke fra din Principal Manager. Gaver og underholdning til kunder, potensielle kunder og leverandører må understøtte Selskapets legitime forretningsinteresser og må være fornuftige og passende etter omstendighetene. Vær alltid oppmerksom på våre kunders og leverandørers egne regler vedrørende det å motta gaver og underholdning. Aksjer i Selskapet kan ikke under noen omstendigheter gis som gave på vegne av selskapet. I samsvar med den forpliktelsen vi alle har til å opptre med integritet og ærlighet til enhver tid, må du behandle Selskapets kunder, leverandører, konkurrenter og ansatte rettskaffent. Ingen styremedlem, leder eller ansatt skal ha urettmessig fordel fra noen gjennom uriktig fremstilling eller urettmessig forretningspraksis. 10

11 REGLENE I DET VIRKELIGE LIV Handlingen: En innkjøpskoordinator mottok et diamantur fra en leverandør som gjør mye forretninger med Selskapet. Innkjøpskoordinatoren og leverandøren er venner. Innkjøpskoordinatoren returnerte klokken vennlig, og forklarte at Selskapet ikke tillater overdådige gaver, og rapporterte hendelsen til sin overordnede. Avgjørelsen: Den ansatte gjorde det rette. Hun visste at klokken kunne påvirke hennes innkjøpsavgjørelser eller at det kunne virke slik for andre. Handlingen: Et seniormedlem av ledelsen søkte og mottok et personlig lån på $ fra en av Selskapets leverandører. Han ba ikke om forhåndssamtykke. Avgjørelsen: Lånet ble aldri tilbakebetalt og lederen ble avskjediget etter at leverandøren tok kontakt med selskapets ledelse. Handlingen: En kundeansvarlig deltok i en forretningsrelatert golfturnering. Han vant turneringen, og aksepterte premien et cruise i Karibien. Han sjekket med sjefen sin for å få samtykke. Avgjørelsen: Det var akseptabelt at han beholdt premien. Det var en legitim test av dyktighet eller hell, og et betydelig antall mennesker deltok i turneringen. Handlingen: En anleggsleder hadde oppsyn med en kontrahent som utførte renovasjonsarbeid hos Selskapet. Siden han hadde tid til overs tilbød kontrahenten seg å utføre noe arbeid hjemme hos anleggslederen med en betydelig rabatt. Lederen avslo og rapporterte hendelsen til hennes overordnede. Avgjørelsen: Den ansatte tok den rette avgjørelsen. Hun viste at dette var en tjeneste utover normal høflighet, som ble gjort tilgjengelig bare fordi hun hadde leiet inn kontrahenten til et prosjekt for Selskapet. 11

12 Å ARBEIDE med MYNDIGHETER OVERSIKT Å gjøre forretninger med myndigheter er ikke det samme som å gjøre forretninger med private parter. Slike transaksjoner er ofte underlagt spesielle juridiske regler. Du må rådføre deg med Selskapets juridiske rådgiver for å være sikker på at du er klar over eventuelle slike regler og du må ha samtykke fra Selskapets juridiske rådgiver før du gir noe av verdi til en embetsmann. Selskapet forbyr bestikkelse av embetsmenn. Embetsmenn er ansatte i en hvilken som helst myndighet hvor som helst i verden, til og med lavere rankede ansatte eller ansatte i statskontrollerte enheter. Betegnelsen embetsmenn omfatter også politiske partier og kandidater til politiske poster. Det er din plikt å forstå hvorvidt noen du handler med er en embetsmann. Hvis du er i tvil, sjekk med Selskapets juridiske rådgiver. I enkelte land kan det være vanlig å betale embetsmenn for de pliktmessige tjenestene de utfører. Disse tilretteleggende betalingene, som de er kjent som, er små beløp som betales for å tilrettelegge eller påskynde rutinemessige, ikke-skjønnsmessige statlige handlinger, så som å få tilgang til telefontjenester eller en ordinær tillatelse. I kontrast til dette er en bestikkelse, som aldri er tillatt, å gi eller tilby noe av verdi til en embetsmann for å påvirke en skjønnsmessig avgjørelse. Å forstå forskjellen mellom en bestikkelse og en tilretteleggende betaling er av avgjørende betydning. Rådfør deg med Selskapets juridiske rådgiver før du handler. Vårt Selskap og dets datterselskaper må overholde alle gjeldene handelsbegrensninger og boikotter pålagt av den amerikanske staten. (En boikott er en begrensning av et selskaps mulighet til å sende varer til et bestemt land eller å gjøre forretninger der.) Dessuten må vårt Selskap og dets datterselskaper også rette seg etter amerikanske anti-boikott lover som forbyr selskaper å delta i noen internasjonal boikott som ikke er blitt sanksjonert av den amerikanske staten. Hvis det oppstår spørsmål, kontakt Selskapets juridiske rådgiver. GENERELLE PRINSIPPER Forbudet mot bestikkelser gjelder tredjeparter som opptrer på vegne av Selskapet, inkludert alle kontrahenter og konsulenter. Ansatte må ikke engasjere en kontrahent eller konsulent hvis den ansatte har grunn til å tro at kontrahenten eller konsulenten kan forsøke å bestikke en embetsmann. Selskapet kan ansette embetsmenn eller offentlig ansatte for å utføre tjenester som har et legitimt forretningsformål, dersom det er gitt forhåndssamtykke fra Principal Manager. En politimann som ikke er i tjeneste kan for eksempel besørge sikkerhet. Embetsmenn skal aldri ansettes for å utføre tjenester som er i konflikt med deres embetsplikter. Alle tilretteleggende betalinger må godkjennes på forhånd av Selskapets juridiske rådgiver og bokføres på riktig måte. Ansatte må overholde alle amerikanske boikott og anti-boikott restriksjoner. Selskapet kan gjennom sine ansatte drive og støtte en eller flere politiske aksjonskomitéer. 12

13 Selskapets politiske bidrag må være i henhold til lokal lovgivning. De må godkjennes av både din Principal Manager og General Counsel og de må bokføres på riktig måte. Ansatte vil ikke få politiske bidrag refundert. Jobben din vil ikke bli påvirket av dine valg av personlige politiske bidrag. REGLENE I DET VIRKELIGE LIV Handlingen: En økonomisjef betalte $20 til en ansatt i et statseid telefonselskap for å besørge at en telefonlinje ble installert i tide i et av Selskapets kontorer. Selv om summen var lav spurte hun om samtykke fra Selskapets juridiske rådgiver og bokførte transaksjonen som en tilretteleggende betaling. Avgjørelsen: Dette var lurt. Hvis betalingen hadde vært stor, la oss si $600, kunne det ha indikert at dette ikke var en rutinemessig statlig behandling og kunne ha representert en bestikkelse. I hvert enkelt tilfelle må ansatte be om samtykke for tilretteleggende betalinger, og må bokføre disse handlingene på riktig måte. Handlingen: En kundeansvarlig reiste i et land som opplevde indre uroligheter. En soldat stoppet ham på en bro og forlangte betaling. Avgjørelsen: Når den personlige sikkerheten står i fare, skulle selvfølgelig den ansatte foreta betalingen. Betalingen må likevel rapporteres til Selskapets juridiske rådgiver og bokføres på riktig måte. Handlingen: En administrerende direktør underholdt en offentlig tjenestemann som hadde ansvar for å utferdige spesielle tillatelser for å tillate varebiler i et område med restriksjoner. I møtet gav den administrerende direktøren et fjernsyn og en DVD spiller til den offentlige tjenestemannen som et symbol på respekt for den velrenommerte ministeren. Avgjørelsen: Dette var en bestikkelse. Det var brudd på både Reglene og lovgivningen. 13

14 BESKYTTELSE av INFORMASJON OVERSIKT Det er din plikt å beskytte Selskapets ikke-offentlige informasjon. Du skal ikke dele denne informasjonen med noen utenfor Selskapet hvis det ikke er nødvendig som del av arbeidsoppgavene dine. Ikke-offentlig informasjon er informasjon som ikke har blitt lagt frem eller gjort tilgjengelig for allmennheten. Handel i aksjer eller verdipapirer basert på ikkeoffentlig informasjon, eller å gi ikke-offentlig informasjon til andre slik at de kan handle, er ulovlig og kan resultere i straffeforfølgning. Ikke-offentlig informasjon omfatter forhold som økonomiske eller tekniske data, planer om bedriftsovertagelser eller salg, nye produkter, oppfinnelser eller markedsføringskampanjer, personlig informasjon om ansatte, viktige kontrakter, ekspansjonsplaner, finanstransaksjoner, viktige forandringer i ledelsen og andre selskapsmessige utviklinger. GENERELLE PRINSIPPER Ikke avdekk ikke-offentlig informasjon til noen utenfor Selskapet, bortsett fra når avdekking er nødvendig for forretningsformål og nødvendige skritt er blitt tatt for å unngå misbruk av informasjonen. Ansatte kan ikke kjøpe eller selge aksjer eller verdipapirer basert på ikkeoffentlig informasjon som de har fått gjennom sitt arbeid for selskapet. Å fremlegge ikke-offentlig informasjon til andre, inkludert familie og venner, er brudd på Reglene og kan være en lovovertredelse. På samme måte som Selskapet verdsetter og beskytter sin egen ikke-offentlige informasjon, respekterer vi andre selskapers ikke-offentlig informasjon. Hvis du har noen spørsmål om innhenting eller bruk av ikke-offentlige informasjon, kontakt Selskapets juridiske rådgiver for veiledning. Dokumenter må beholdes eller kastes i henhold til Selskapets retningslinjer for dokumentbehandling. I tilfelle aktuelle eller mulige rettstvister eller undersøkelser fra offentlige myndigheter, konsulter Selskapets juridiske rådgiver vedrørende behandling av dokumenter. REGLENE I DET VIRKELIGE LIV Handlingen: En markedsføringsleder forberedte en presentasjon av en ny kampanje for Selskapet. Hun var begeistret over planen og ønsket å diskutere den med en venn utenfor Selskapet. Hun var ikke sikker på om det ville være et brudd på Reglene, så hun sjekket med sjefen sin. Avgjørelsen: Det var godt at hun sjekket. Å formidle ikke-offentlig informasjon er et brudd på Reglene, selv om mottakeren ikke jobber for en konkurrent, kunde eller leverandør. Handlingen: En administrativ medhjelper hørte et rykte på kontoret om at Selskapet overveide å overta et lite, offentlig omsatt drikkevareselskap. Hun lurte på om det var i orden å kjøpe noen av aksjene i det andre drikkevareselskapet. Hun spurte sjefen sin. 14

15 Avgjørelsen: Ikke kjøp aksjene, sa sjefen etter å ha innhentet råd fra Selskapets juridiske rådgiver. Det er et brudd på Reglene og et brudd på verdipapirhandelslovgivningen vedrørende innsidehandel. Hun kjøpte ikke aksjene de var ikke verdt å gå i fengsel eller å miste jobben for. Handlingen: En leder søkte etter en leverandør for å utføre anleggsarbeid for Selskapet og mottok tre forseglede anbud på arbeidet. Lederen ga sitt favorittselskap detaljer om de konkurrerende anbudene slik at dette selskapet kunne vinne oppdraget. Avgjørelsen: Dette var galt. Lederen avslørte ikke-offentlig informasjon og omgikk anbudsprosessen. Han fikk disiplinærstraff. Handlingen: En internjurist reiste sammen med en kollega på et fly for å arbeide med en juridisk sak. De begynte å diskutere detaljer i saken da en av dem oppdaget en mann på andre siden av midtgangen som lyttet oppmerksomt og tok notater. Avgjørelsen: De bestemte seg raskt for at det var på tide å droppe temaet. Det er aldri en god ide å diskutere firmaanliggender offentlig hvor andre kan høre og dra nytte av informasjonen. Handlingen: Etter at en viktig konkurrent hadde holdt et møte på et hotell, tilbød en av hotellets sikkerhetsvakter et lydbåndopptak av møtet til en av Selskapets ansatte. Den ansatte i selskapet var ikke sikker på hva han skulle gjøre så han tok lydbåndet med til sin overordnede. Avgjørelsen: Den ansatte skulle aldri ha tatt besittelse av lydbåndet. Det var galt. Ingen hørte på lydbåndet, og den ansattes overordnede returnerte det med en gang. Likevel fikk konkurrenten vite om situasjonen og fremmet et krav mot Selskapet. 15

16 ADMINISTRASJON av REGLENE DISTRIBUSJON Alle Selskapets styremedlemmer, ledere og ansatte vil motta en kopi av disse Reglene når de begynner i Selskapet og vil motta periodiske oppdateringer. Enhver agent, konsulent, embetsmann eller offentlig ansatt som er engasjert av Selskapet skal også motta disse Reglene og forstå pliktene i henhold til disse. GODKJENNINGER De aktuelle Principal Managere må gå igjennom og skriftlig samtykke til ethvert tilfelle som krever særlig godkjenning, som beskrevet i Reglene. Kopier av disse godkjenningene skal beholdes av Selskapet og gjøres tilgjengelig for revisorer eller utredere. Unntak fra enhver bestemmelse i disse Reglene for ledere og styremedlemmer må godkjennes av styret eller dets utpekte komité og vil omgående bli fremlagt i den grad dette er påkrevd i henhold til lov eller forskrift. OVERVÅKING AV OPPFYLLELSE Ansatte skal iverksette alle ansvarlige tiltak for å forebygge et brudd på Reglene. Du kan rapportere antatte brudd til din leder, ansvarlige ansatte i finansavdelingen, juridisk avdeling, Strategic Security eller the Ethics & Compliance Office, eller gjennom den sikrede hjemmesiden til EthicsLine på internett eller ved å ringe avgiftsfritt. Telefonsamtaler fra utenfor De forente stater og Canada er avgiftsfrie hvis du benytter de internasjonale adgangskodene som er oppgitt på websiden til EthicsLine. Oversettere er tilgjengelige, men du må på engelsk oppgi det språket du ønsker å prate for å sette i gang oversettelsesprosessen. Alle rapporteringer vil bli behandlet konfidensielt. I alle tilfeller, vil ansatte ikke bli utsatt for represalier eller andre uheldige konsekvenser for i god tro å rapportere en mulig overtredelse av Reglene. UNDERSØKELSER Ansvaret for å administrere Reglene ligger hos the Ethics & Compliance Committee, som er underlagt General Counsel Chief Financial Officer, og Audit Committee of the Board of Directors. The Ethics & Compliance Committee består av toppledere som forestår funksjoner innenfor corporate governance. Selskapets regnskaps-, finans-, juridiske- og Strategic Security personell kan foreta eller lede undersøkelser ift. Reglene. For mer informasjon om prosedyrene som generelt vil bli fulgt i tilfelle av mulige regelbrudd, se vennligst de Prosessuelle Retningslinjene for Reglene for Forretningskikk, som finnes på Selskapets intranett. Selskapet vil følge lokale prosedyrer for klagemål i land hvor slike prosedyrer gjelder. Chief Financial Officer og General Counsel vil periodisk rapportere brudd på Reglene og de korrigerende tiltak som er blitt iverksatt til styrets Audit Committee. 16

17 DISIPLINÆRE TILTAK Selskapet tilstreber å pålegge disiplinære tiltak ved ethvert brudd på Reglene, som er tilpasset karakteren og spesielle omstendigheter i forbindelse med bruddet. Selskapet bruker et system av progressive disiplinære tiltak. Vanligvis vil selskapet utferdige advarsler eller skriftlige irettesettelser for mindre betydelige, førstegangs overtredelser. Mer alvorlige brudd kan resultere i suspensasjon uten lønn, degradering, tap eller reduksjon av bonus eller aksjeopsjoner, eller enhver kombinasjon av disse. Oppsigelse av ansettelsesforholdet er vanligvis reservert for opptreden så som tyveri eller andre overtredelser som innebærer et brudd på tillit, eller for saker hvor en person har vært engasjert i flere overtredelser. Brudd på disse Reglene danner ikke det eneste grunnlaget for disiplinære tiltak. Selskapet har ytterligere retningslinjer og prosedyrer som regulerer adferd. UNDERSKRIFT OG BEKREFTELSE Alle nye ansatte må underskrive et formular som bekreftelse på at de har lest Reglene og forstår innholdet. Alle ansatte må jevnlig også bekrefte det tilsvarende. Å unnlate å lese Reglene eller å underskrive bekreftelsesformularet fritar dette ikke en ansatt fra bestemmelsene i disse Reglene. DET ER OPP TIL DEG Administrasjon av Reglene er alles ansvar. Det finnes kollegaer som vil hjelpe deg med å gjøre det riktige. Hvis du opptrer med integritet og søker råd når du er usikker, vil du gjøre det rette. The Coca-Cola Company forbeholder seg retten til å justere, endre eller terminere disse Reglene når som helst og av hvilken som helst grunn. 17

18 18

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver United Technologies Corporation Foræring og mottagelse av forretningsgaver Hvordan definerer UTC en forretningsgave? En forretningsgave er hva som helst av verdi som foræres eller mottas som en følge av

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet.

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet. FUTURE SUBSEA AS ETISKE RETNINGSLINJER -vedtatt av styret 17.3.2011, revidert 27.10.2014 Future Subsea er avhengig av omverdens tillit. Kunder, leverandører, samarbeidspartnere, forbindelser, offentlige

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

IndustriConsults etiske retningslinjer

IndustriConsults etiske retningslinjer IndustriConsults etiske retningslinjer Gjeldende fra 7. mai 2012 Innhold 1. Lojalitet... 2 2. Uavhengighet... 3 3. Forretningsskikk... 3 4. Respekt for individet... 4 5. Helse, miljø og sikkerhet... 4

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører United Technologies Corporation Forretningsgaver fra leverandører Innledning UTC går til innkjøp av forsyninger og tjenester ut fra saklige hensyn, og prøver å finne både best verdi samt stabile forretningsforhold

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden

Retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden Retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden Styret («styret») hos Kelly Services, Inc. («selskapet») har adoptert følgende retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden («retningslinjer»)

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Etiske retningslinjer Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit. Det hviler derfor et stort ansvar

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015 ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG November 2015 Formål Etikk brukes for å beskrive et samfunns oppfatning av hva som er rett og galt. Sykehusbygg tar utgangspunkt i de etiske retningslinjene som er

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 14. februar 2007) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar.

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar. ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 31. august 2010) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi gjennom

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk. Integritet verden over

Retningslinjer for god forretningsskikk. Integritet verden over Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA April 2009 Kjære kollega.

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Innhold Introduksjon om anti-korrupsjonsretningslinjene..................... 3 Om retningslinjene............................................ 4 Den ansattes

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

Spørsmål og svar for AAR-ansatte

Spørsmål og svar for AAR-ansatte Spørsmål og svar for AAR-ansatte Om EthicsPoint Hva er EthicsPoints poeng med AARs etikkhotlinje? Hvorfor trenger vi et system som EthicsPoint? Hva er EthicsPoint? Rapportering - generelt Hvem kan kontakte

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen HVORFOR ER ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSORGANISASJONER NØDVENDIG? Norges Innsamlingsråds medlemsorganisasjoner

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1]

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1] REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015 [Gjennomgang 1] ETISKE RETNINGSLINJER INNHOLD 1. INNLEDNING 2. Applus+ VERDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJENE: SIKRE VÅRE VERDIER 3.1. Hva er formålet med retningslinjene?

Detaljer

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Interessekonflikt policy 1. Innledning 1.1. Denne interessekonflikt policy erklæringen beskriver hvordan Plus500UK Ltd ("Plus500" eller "Selskapet") behandler konflikter

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

STANDARDER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK EN GUIDE TIL VÅR ETISKE KULTUR

STANDARDER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK EN GUIDE TIL VÅR ETISKE KULTUR STANDARDER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK EN GUIDE TIL VÅR ETISKE KULTUR 1 2 Et brev fra Lachlan Murdoch og James Murdoch Kjære kollegaer: Hos 21st Century Fox er vi drevet av et ønske om å bringe publikum over

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU)

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) Northrop Grumman Corporation og dets datterselskaper og assosierte selskaper (heretter «Northrop Grumman» eller «Selskapet») har en langvarig forpliktelse

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda MaRIS Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Denne Personvernerklæringen og policyen

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse 1. Mål og gyldighetsområder 1 2. Gjeldende dokumenter 1 3. Generelle prinsipper for vår atferd 1 3.1 Overholdelse av lover og andre gjeldende bestemmelser 1 3.2

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema CFD - ikke bosatt i USA Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullføre hele dette søknadsskjemaet. Vær vennlig å send alle dokumentene til: CMC Markets UK Plc, Filial Oslo Fridtjof Nansens

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

AVTALE MELLOM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD

AVTALE MELLOM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD Merk, dette er en oversettelse av et originalt dokument på engelsk. AVTALE MELLOM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET OM UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer 2 Kjære kollega! Brev fra konsernsjefen De etiske retningslinjene til Dresser-Rand ( Reglene ) dreier seg om de samlede verdiene og standardene for adferd som gjør Dresser-Rand en

Detaljer

Internasjonale antikorrupsjonsregler

Internasjonale antikorrupsjonsregler Internasjonale antikorrupsjonsregler I. FORMÅL I de fleste land er utbetaling eller tilbud om betaling, eller mottakelse av bestikkelser, returprovisjon eller andre korrupte utbetalinger forbudt, og det

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer