The Coca-Cola Company: THE CODE OF BUSINESS CONDUCT (Norwegian)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "The Coca-Cola Company: THE CODE OF BUSINESS CONDUCT (Norwegian)"

Transkript

1 Kjære kollega: Omdømmet til The Coca-Cola Company har en vesentlig betydning i alle relasjoner vårt Selskap innehar. Det påvirker hva forbrukere tenker og føler om produktene våre, hvordan tapperier og kunder betrakter arbeidet vårt, og hvordan aksjonærer oppfatter oss som et mulig investeringsobjekt. På grunn av at vår suksess er så nært knyttet til vårt omdømme, er det opp til enhver av oss å opptre med ærlighet, integritet, ansvarlighet og respekt i alle situasjoner. Reglene for Forretningsskikk er her for å hjelpe oss alle med å gjøre akkurat det. Reglene gir klare og lett forståelige prinsipper som skal rettlede vår atferd. Disse prinsippene er belyst ved virkelige eksempler på hva som er rett og galt i henhold til Reglene. Reglene gjelder alle styremedlemmer, ledere og ansatte, uansett hvor du arbeider, så det er viktig at du leser og forstår dem. Ha Reglene hos deg og relater til dem ofte. Spør alle de spørsmål du måtte ha. Sammen med andre retningslinjer, som vårt selskaps Principles of Citizenship og våre Leverandørregler (Supplier Code), hjelper Reglene for Forretningsskikk med å beskytte vårt omdømme om integritet og med å holde vårt løfte som et selskap. Som representant for The Coca-Cola Company holder du vårt Selskaps omdømme i dine hender. Med din hjelp er jeg sikker på at Selskapet vårt vil fortsette å være en enestående korporativ medborger i et hvert samfunn vi betjener, og vårt omdømme om integritet vil bestå. Takk for at du tar del i denne innsatsen sammen med meg. E. Neville Isdell Styreformann og Administrerende Direktør 1

2 HVA INNEHOLDER DENNE BOKEN OG HVORFOR ER DET VIKTIG The Coca-Cola Company s mest verdifulle eiendel er vårt varemerke. Blant de viktige tingene som varemerket representerer, er vårt firmas omdømme om ærlighet og integritet. Dette omdømmet består på grunn av de verdiene vi deler og spesielt vårt engasjement for å drive virksomhet på den riktige måten. Disse Reglene for Forretningsskikk er utformet for å gi deg en bred og klar forståelse av den opptreden som er forventet av alle våre ansatte overalt hvor vi driver virksomhet. Reglene for Forretningsskikk gjelder alle styremedlemmer, ledere og ansatte i selskapet og dets datterselskaper, som, hvis ikke noe annet er angitt i fellesskap, vil bli betegnet som ansatte. På de følgende sidene vil du se en rekke med atferds- og etiske retningslinjer, inkludert eksempler fra virkeligheten på dilemmaer som Selskapets ansatte har stått ovenfor. Det meste av det du leser vil trolig ikke overraske deg, fordi det overgripende temaet for disse retningslinjene kan bli oppsummert på følgende måte: Som en representant for Selskapet må du opptre med ærlighet og integritet i alle situasjoner. NOEN HOVEDPOENGER FRA REGLENE Ansatte må følge loven hvor enn i verden de befinner seg. Ansatte må unngå interessekonflikter. Vær oppmerksom på fremtreden. Regnskaper både for interne aktiviteter og eksterne transaksjoner må være rettidige og nøyaktige. Selskapets eiendeler inkludert datamaskiner, materiell og arbeidstid må ikke benyttes til personlig fordel. Kunder og leverandører må bli behandlet rimelig og på armlengdes avstand. Ansatte må aldri prøve å bestikke eller utilbørlig påvirke en offentlig tjenestemann. Ansatte må beskytte Selskapets ikke-offentlige informasjon. Brudd på Reglene omfatter det å be andre ansatte om å bryte Reglene, ikke rapportere brudd på Reglene eller unnlate å samarbeide ved en undersøkelse vedrørende Reglene. Brudd på Reglene vil resultere i disiplinære tiltak. Disiplinære tiltak vil variere avhengig av omstendighetene og kan omfatte, alene eller i kombinasjon skriftlig irettesettelse, degradering, tap av tillegg for fortjeneste, bonus eller aksjeopsjoner, suspensasjon eller til og med oppsigelse. I følge Reglene krever enkelte handlinger skriftlig samtykke fra din Principal Manager. Din Principal Manager er din Divisjonssjef (Division President), Gruppesjef (Group President), sjef for virksomhetsområde, eller administrerende direktør for din operative enhet. For den som selv er Principal Manager, må skriftlig samtykke komme fra General Counsel ( Sjefjurist ) og Chief Financial Officer ( Økonomisjefen ). Skriftlige samtykker for toppledere og styremedlemmer må komme fra styret eller dets utpekte komité. Hvis du har spørsmål om en hvilken som helst situasjon, spør. Spør alltid. 2

3 Disse Reglene bør hjelpe deg med retningslinjer for din atferd. Men Reglene kan ikke behandle ethvert forhold og det er heller ikke meningen; dette er ikke en katalog over arbeidsplassregler. Du må være oppmerksom på at Selskapet har retningslinjer på slike områder som rettskaffen konkurranse, handel med verdipapirer, atferd på arbeidsplassen og miljøvern. Ansatte skal konsultere The Coca-Cola Companys retningslinjer på de spesifikke områdene disse gjelder. DITT ANSVAR Det er ditt ansvar å lese og forstå Reglene for Forretningsskikk. Du må overholde Reglene både i bokstav og i ånd. At du ikke er kjent med Reglene fritar deg ikke fra Reglenes krav. Følg loven hvor enn du befinner deg og under alle omstendigheter. Oppfør deg aldri slik at du kan skade Selskapets omdømme. Hvis du ikke har lyst til å fortelle dine foreldre eller dine barn om dine handlinger eller du ikke har lyst til å lese om det i en avis ikke gjør det. Enkelte situasjoner kan virke tvetydige. Vær forsiktig når du hører deg selv eller andre si, Alle gjør det, Kanskje bare denne ene gangen, Ingen kommer til å få vite det eller Til syvende og sist spiller det ingen rolle. Dette er signaler om å stoppe, tenke gjennom situasjonen og søke veiledning. Viktigst av alt er det ikke å ignorere instinktene dine. Til syvende og sist er det du som har ansvaret for dine egne handlinger. Ansatte er forpliktet til å rapportere brudd og mistanker om brudd på Reglene. Dette omfatter situasjoner hvor en leder eller kollega ber deg om å bryte Reglene. Under ingen omstendigheter vil det å rapportere føre til represalier, og alle anstrengelser vil bli gjort for å opprettholde konfidensialitet. Du kan søke veiledning om, eller rapportere brudd på, Reglene til din leder ansvarlige ansatte i finansavdelingen, juridisk avdeling, Strategic Security eller the Ethics & Compliance Office. Du kan også stille spørsmål om Reglene eller andre forhold knyttet til etikk eller overholdelse av Reglene, eller rapportere mulige brudd, gjennom den sikrede hjemmesiden til EthicsLine på internett eller ved å ringe avgiftsfritt. Telefonsamtaler fra utenfor De forente stater og Canada er avgiftsfrie hvis du benytter de internasjonale adgangskodene som er oppgitt på websiden til EthicsLine. Oversettere er tilgjengelige, men du må oppgi på engelsk det språket du ønsker å prate for å sette i gang oversettelsesprosessen. Ansatte er forpliktet til å samarbeide ved undersøkelser vedrørende brudd på Reglene og må alltid være ærlige og imøtekommende under forløpet av disse undersøkelsene. Ledere har viktige forpliktelser i henhold til Reglene. Ledere må forstå Reglene, søke veiledning når det er nødvendig, og rapportere mistanker om brudd på Reglene. Hvis en leder vet at en ansatt overveier en forbudt handling uten å gjøre noe, vil lederen bli ansvarlig sammen med den ansatte. Den viktigste beskjeden er denne: Når du er usikker på en situasjon, be om veiledning. 3

4 OVERSIKT INTERESSEKONFLIKTER Dine personlige aktiviteter og forhold må ikke være eller synes å være i konflikt med Selskapets interesser. Husk, Reglene kan ikke spesifikt ta opp hver eneste mulige konflikt, så bruk din samvittighet og sunne fornuft. Når spørsmål oppstår, be om veiledning. GENERELLE PRINSIPPER Unngå situasjoner hvor dine personlige interesser kommer i konflikt med, eller synes å komme i konflikt med, Selskapets interesser. Du kan eie inntil 1% av aksjene i en konkurrent, kunde eller leverandør uten først å søke om samtykke fra din Principal Manager så lenge aksjene er i et åpent aksjeselskap og du ikke har skjønnsmessig myndighet til å handle med dette selskapet. Hvis du vil kjøpe mer enn 1% av aksjene i en kunde, konkurrent eller leverandør, eller selskapet ikke er åpent eller du har skjønnsmessig myndighet til å handle med dette selskapet, kan aksjene bare bli kjøpt hvis du først får samtykke fra din Principal Manager. Styremedlemmer kan eie aksjer i leverandører, kunder og konkurrenter. Et styremedlem må imidlertid fratre ved en hver aktivitet i styret som direkte påvirker forholdet mellom Selskapet og en hvilken som helst leverandør, kunde eller konkurrent hvor styremedlemmet har en økonomisk interesse. Hvis du har en økonomisk interesse i en transaksjon mellom selskapet og en tredjepart selv en indirekte interesse gjennom for eksempel et familiemedlem må denne interessen godkjennes av din Principal Manager før transaksjonen. Hvis du imidlertid har en økonomisk interesse i en leverandør eller kunde bare fordi noen i din familie arbeider der, behøver du ikke å søke samtykke på forhånd med mindre du handler med leverandøren eller kunden, eller familiemedlemmet ditt handler med Selskapet. For enhver transaksjon som ville kreve rapportering til den amerikanske finansinspeksjonen (SEC) må styremedlemmer i The Coca-Cola Company innhente skriftlig bekreftelse fra styret eller dets utpekte komité på at den foreslåtte transaksjonen er rettmessig i forhold til Selskapet. Hvis du vil tjenestegjøre som leder eller styremedlem eller konsulent i et utenforstående foretak i din fritid, må du først motta skriftlig samtykke fra din Principal Manager. Hvis forholdene i det utenforstående foretaket forandrer seg vesentlig, må du søke om fornyet samtykke. (Ansatte har imidlertid tillatelse til å sitte i styret i ideelle foreninger eller i familieforetak som ikke har noe forhold til selskapet.) Denne regelen gjelder ikke styremedlemmer i Selskapet som ikke er ansatt i Selskapet. En hver mulig interessekonflikt som involverer en av Selskapets ledere i en avdeling eller i et datterselskap, må godkjennes på forhånd av General Counsel og Chief Financial Officer. En hver mulig interessekonflikt som involverer et av Selskapets styremedlemmer eller ledere må godkjennes av styret eller dets utpekte utvalg. Lån fra Selskapet til styremedlemmer og ledere er forbudt. Lån fra Selskapet til andre ledere og ansatte må på forhånd godkjennes av styret eller dets utpekte komité. 4

5 REGLENE I DET VIRKELIGE LIV Handlingen: En administrativ medhjelpers mann eier et kontorrekvisita foretak med lavere priser en noen andre. Medhjelperens oppgaver i Selskapet inkluderte å bestille kontorrekvisita, så hun bestilte dem fra sin manns selskap. Men hun spurte ikke sin Principal Manager på forhånd om samtykke for transaksjonen med et familiemedlem. Avgjørelsen: Den ansatte brøt Reglene for Forretningsskikk. En Principal Manager må på forhånd samtykke til enhver transaksjon hvor en ansatt har en økonomisk interesse. Den ansatte fikk disiplinærstraff. Handlingen: En kundeansvarlig overveide å kjøpe aksjer i en regional pizzakjede, som var en av kundene hans. Han spurte sin overordnede om det var brudd på Reglene. Avgjørelsen: Hans overordnede undersøkte saken og underrettet om at det ville være et brudd på Reglene å investere i kundens virksomhet uten samtykke fra Principal Manager. Dette fordi den kundeansvarlige hadde skjønnsmessig myndighet til å handle med denne kunden. Det kan være vanskelig å handle med kunder på armlengdes avstand når en ansatt har en personlig økonomisk interesse. Handlingen: En selger betjener en restaurantkjede som søskenbarnet hans eier. Selgeren lurer på om dette forholdet krever spesiell behandling. Avgjørelsen: Ja, det krever spesiell behandling. Alle kunder må bli behandlet rettferdig og med ærlighet. Selv om søskenbarnets restaurant ikke får fordelsmessig behandling kan forholdet synes som om det gis slik behandling. Selgeren må fortelle lederen sin om forholdet og salgssjefen kan bestemme at det skal utpekes en annen selger for denne kunden. Handlingen: Konen til en av Selskapets kjemikere er ansatt av et stort firma som er leverandør til Selskapet. Konen har ingen forretningsforhold med Selskapet, og kjemikeren har ingen forretningsforhold med leverandøren. Er kjemikeren forpliktet til å opplyse om forholdet? Avgjørelsen: Nei. Men kjemikeren må søke om samtykke fra sin Principal Manager hvis jobben hans endres slik at han handler med leverandøren, eller hvis jobben til konen hans forandrer seg slik at hun handler med Selskapet. 5

6 REGNSKAPSDOKUMENTER OVERSIKT Alle Selskapets regnskapsdokumenter inkludert timelister, salgsdokumenter og omkostningsoppgaver må være nøyaktige, rettidige og i henhold til loven. Disse dokumentene danner grunnlaget for å lede Selskapets virksomhet og for å oppfylle dets forpliktelser overfor aksjeeiere, ansatte, kunder, leverandører og tilsynsmyndigheter. Hvis du vet om brudd gjort av andre, merk: Du må rapportere disse tilfellene, ellers vil du opptre i strid med Reglene. Nøyaktige dokumenter er alles ansvar. Det er alltid en god ide å dobbeltsjekke dem. GENERELLE PRINSIPPER Alltid dokumentér og klassifisér transaksjonene i riktig regnskapsperiode og på riktig konto og avdeling. Det er brudd på Reglene å forsinke, eller å forhåndsbetale fakturaer, eller å forsinke eller fremskynde bokføringen av kostnader, for å møte budsjettmål. Aldri forfalsk noe dokument eller forvri den sanne karakteren av noen transaksjon. Alle transaksjoner må støttes av nøyaktig dokumentasjon. Alle rapporter til tilsynsmyndigheter må være fullstendige, riktige, nøyaktige, rettidige og forståelige. Ansatte må samarbeide ved undersøkelser vedrørende nøyaktigheten og rettidigheten av regnskapsdokumenter. I den grad estimater og avsetninger er nødvendige i selskapsrapporter og dokumenter må de være underbygget av nødvendig dokumentasjon og basert på vurderinger i god tro. Betalinger kan bare gjøres til den person eller det selskap som faktisk besørget varene eller tjenestene, og skal skje i leverandørens hjemland, der den driver virksomhet, eller der hvor varene ble solgt eller tjenestene besørget, med mindre Chief Financial Officer og General Counsel på forhånd har godkjent dette. 6

7 REGLENE I DET VIRKELIG LIV Handlingen: Da året begynte å nærme seg slutten, innså en fabrikksjef at hans virksomhet allerede hadde overskredet fortjenestemålet i den årlige forretningsplanen. Fabrikksjefen spurte divisjonens finansavdeling om han skulle holde noen ytterligere inntekter mottatt dette året utenom bøkene for å få et forsprang til neste år. Avgjørelsen: Tenk ikke engang tanken! ble han fortalt. Alle inntekter og utgifter må bli bokført i den perioden de er faktisk realisert. Handlingen: En ansatt fremla en timeliste for overtid i helgen, hennes overordnede var skeptisk til at hun hadde arbeidet de ekstra timene og sjekket helgens loggbøker for besøk i bygningen. Avgjørelsen: Da den ansatte ble gjort oppmerksom på at det ikke var registrert at hun hadde vært i bygningen tilstod den ansatte at hun hadde forfalsket timelisten. Hun fikk disiplinærstraff. Handlingen: To ansatte på forretningsreise spiste middag i en restaurant. En av dem betalte for måltidet og fikk refusjon fra Selskapet for utgiften. Den andre ansatte tok en kopi av kvitteringen og leverte en omkostningsoppgave for penger han ikke hadde brukt. Avgjørelsen: Den andre ansatte ble oppsagt. Han betalte ikke for måltidet, og stjal derfor fra Selskapet. Handlingen: En fabrikksjef ba noen leverandører om å vente med å sende ut fakturaer til det påfølgende året for varer som allerede var mottatt. Han bokførte ikke kostnadene da varene ble mottatt. Han gjorde dette for å holde seg innenfor sitt årlige budsjett. Avgjørelsen: En ansatt ved fabrikken var kjent med forespørselen og at det var et brudd på Reglene. Den ansatte rapporterte det til the Ethics & Compliance Office.Det var riktig å gjøre dette. Handlingen: En kunde forlangte at en selger skulle forandre en faktura. Kunden ønsket at fakturaen skulle vise en høyere pris enn det han faktisk hadde betalt, samt levering til et annet land en det som faktisk var tilfelle. Kunden hevdet at han ikke lengre ville kjøpe fra Selskapet hvis ikke selgeren sa seg villig til å forfalske fakturaen. Avgjørelsen: Selgeren visste at forespørselen var et brudd på Reglene og nektet å gå med på forslaget til kunden. Selgeren informerte sin overordnede om forholdet. Det var riktig å gjøre dette. 7

8 BRUK av SELSKAPETS EIENDELER OVERSIKT Selskapets eiendeler er ment for Selskapets, og ikke personlig bruk. Selskapets eiendeler omfatter din tid på jobb og produktet av ditt arbeid, i tillegg til Selskapets utstyr og kjøretøy, datamaskiner og programvare, selskapsinformasjon, og varemerker og navn. Sunn fornuft bør selvsagt gjelde. Sjeldne personlige telefonsamtaler fra arbeidsplassen er for eksempel uunngåelige. Et betydelig antall personlige telefonsamtaler representerer imidlertid misbruk. Poenget er å erkjenne at tyveri eller bevisst misbruk av Selskapets eiendeler er et brudd på Reglene. GENERELLE PRINSIPPER Du kan ikke bruke Selskapets eiendeler til din personlige fordel eller til fordel for noen andre enn selskapet. Du kan ikke utnytte for deg selv en mulighet for økonomisk gevinst som du finner ut om på grunn av din stilling i Selskapet eller gjennom bruk av Selskapets eiendom eller informasjon. Misbruk av Selskapets eiendeler kan bli ansett som tyveri og resultere i oppsigelse eller straffeforfølgning. Du må ha tillatelse fra din Principal Manager før du bruker noen av Selskapets eiendeler inkludert informasjon, arbeidsprodukt eller varemerke utenfor ditt ansvarsområde i Selskapet. Før du aksepterer betaling for foredrag eller presentasjoner relatert til Selskapet eller ditt arbeid for Selskapet, få alltid samtykke fra din Principal Manager. Selskapets datamaskinsystemer og utstyr er kun ment til bruk for Selskapet. For eksempel skal de aldri brukes til virksomhet utenfor Selskapet, ulovlige aktiviteter, spill eller pornografi. 8

9 REGLENE I DET VIRKELIGE LIV Handlingen: Ansvarsområdet til en av Selskapets ansatte inkluderte brand management. I sin fritid begynte han å markedsføre denne ekspertisen, ved å bruke materiale som var utarbeidet som del av arbeidet hans for Selskapet og holdt foredrag om emnet til andre selskaper mot betaling. Avgjørelsen: Han ba aldri om samtykke fra sin Principal Manager. Da hans arbeid utenfor Selskapet kom fram i lyset fikk han disiplinærstraff. Handlingen: En fabrikksjef brukte i stor utstrekning hennes firmatelefon og mobiltelefon til private samtaler. Avgjørelsen: Det høres kanskje ikke så alvorlig ut, men Selskapets tap i arbeidstid og telefonregninger kom opp i flere tusen dollar. Hun fikk disiplinærstraff. Handlingen: En administrativ medhjelper brukte regelmessig datamaskinen på jobben for å lage selskapsinvitasjoner og personlige kunngjøringer til bruk for andre ansatte. Han ble ikke betalt for arbeidet så han så ikke noe skade i dette. Avgjørelsen: Bruk av Selskapets datamaskiner for personlige prosjekter i slik en stor målestokk er et brudd på Reglene. Den ansatte fikk disiplinærstraff. Handlingen: En kundeansvarlig hadde en venn som ønsket å låne en liste med Selskapets e-post adresser. Vennen ville sende e-post anmodninger for virksomheten sin til Selskapets ansatte. Avgjørelsen: Den kundeansvarlige viste at dette ville være et misbruk av Selskapets eiendeler. Han forklarte dette til vennen sin og avviste forespørselen. Det var riktig å gjøre dette. Handlingen: En leder ba til stadighet sin administrative medhjelper om å ta seg av lederens personlige gjøremål i arbeidstiden, så som å hente klær fra renseriet, saldere sjekkheftet og handle personlige gaver, og forhindret dermed konsekvent medhjelperen fra å fullføre arbeidsoppgavene sine. Avgjørelsen: En ansatts tid er Selskapets eiendel. Sjefen fikk disiplinærstraff for vedvarende misbruk av eiendeler. 9

10 Å ARBEIDE med KUNDER OG LEVERANDØRER OVERSIKT Det er ofte vanlig å utveksle gaver og å underholde kunder og leverandører. Nøkkelen er å holde forholdet på armlengdes avstand. Unngå overdrevne eller overdådige gaver som kan gi inntrykk av utilbørlig påvirkning. Unngå personlige økonomiske transaksjoner med kunder og leverandører som kan påvirke din evne til å utføre ditt arbeid. Du må være klar over at særlige begrensninger gjelder i forhold til offentlig ansatte. For mer informasjon, se neste avsnitt om Å arbeide med myndigheter. I alle tilfeller, når du er i tvil, søk veiledning. GENERELLE PRINSIPPER Reglene forbyr ansatte å ta i mot overdådige gaver eller underholding. Dette er et område hvor din vurdering er avgjørende. For eksempel er beskjedne julegaver vanligvis godtagbare, men en dyr helgetur ville antakeligvis ikke være det. Hvis du er usikker, be om skriftlig forhåndssamtykke fra din Principal Manager. Gaver og underholdning til kunder, potensielle kunder og leverandører må understøtte Selskapets legitime forretningsinteresser og må være fornuftige og passende etter omstendighetene. Vær alltid oppmerksom på våre kunders og leverandørers egne regler vedrørende det å motta gaver og underholdning. Aksjer i Selskapet kan ikke under noen omstendigheter gis som gave på vegne av selskapet. I samsvar med den forpliktelsen vi alle har til å opptre med integritet og ærlighet til enhver tid, må du behandle Selskapets kunder, leverandører, konkurrenter og ansatte rettskaffent. Ingen styremedlem, leder eller ansatt skal ha urettmessig fordel fra noen gjennom uriktig fremstilling eller urettmessig forretningspraksis. 10

11 REGLENE I DET VIRKELIGE LIV Handlingen: En innkjøpskoordinator mottok et diamantur fra en leverandør som gjør mye forretninger med Selskapet. Innkjøpskoordinatoren og leverandøren er venner. Innkjøpskoordinatoren returnerte klokken vennlig, og forklarte at Selskapet ikke tillater overdådige gaver, og rapporterte hendelsen til sin overordnede. Avgjørelsen: Den ansatte gjorde det rette. Hun visste at klokken kunne påvirke hennes innkjøpsavgjørelser eller at det kunne virke slik for andre. Handlingen: Et seniormedlem av ledelsen søkte og mottok et personlig lån på $ fra en av Selskapets leverandører. Han ba ikke om forhåndssamtykke. Avgjørelsen: Lånet ble aldri tilbakebetalt og lederen ble avskjediget etter at leverandøren tok kontakt med selskapets ledelse. Handlingen: En kundeansvarlig deltok i en forretningsrelatert golfturnering. Han vant turneringen, og aksepterte premien et cruise i Karibien. Han sjekket med sjefen sin for å få samtykke. Avgjørelsen: Det var akseptabelt at han beholdt premien. Det var en legitim test av dyktighet eller hell, og et betydelig antall mennesker deltok i turneringen. Handlingen: En anleggsleder hadde oppsyn med en kontrahent som utførte renovasjonsarbeid hos Selskapet. Siden han hadde tid til overs tilbød kontrahenten seg å utføre noe arbeid hjemme hos anleggslederen med en betydelig rabatt. Lederen avslo og rapporterte hendelsen til hennes overordnede. Avgjørelsen: Den ansatte tok den rette avgjørelsen. Hun viste at dette var en tjeneste utover normal høflighet, som ble gjort tilgjengelig bare fordi hun hadde leiet inn kontrahenten til et prosjekt for Selskapet. 11

12 Å ARBEIDE med MYNDIGHETER OVERSIKT Å gjøre forretninger med myndigheter er ikke det samme som å gjøre forretninger med private parter. Slike transaksjoner er ofte underlagt spesielle juridiske regler. Du må rådføre deg med Selskapets juridiske rådgiver for å være sikker på at du er klar over eventuelle slike regler og du må ha samtykke fra Selskapets juridiske rådgiver før du gir noe av verdi til en embetsmann. Selskapet forbyr bestikkelse av embetsmenn. Embetsmenn er ansatte i en hvilken som helst myndighet hvor som helst i verden, til og med lavere rankede ansatte eller ansatte i statskontrollerte enheter. Betegnelsen embetsmenn omfatter også politiske partier og kandidater til politiske poster. Det er din plikt å forstå hvorvidt noen du handler med er en embetsmann. Hvis du er i tvil, sjekk med Selskapets juridiske rådgiver. I enkelte land kan det være vanlig å betale embetsmenn for de pliktmessige tjenestene de utfører. Disse tilretteleggende betalingene, som de er kjent som, er små beløp som betales for å tilrettelegge eller påskynde rutinemessige, ikke-skjønnsmessige statlige handlinger, så som å få tilgang til telefontjenester eller en ordinær tillatelse. I kontrast til dette er en bestikkelse, som aldri er tillatt, å gi eller tilby noe av verdi til en embetsmann for å påvirke en skjønnsmessig avgjørelse. Å forstå forskjellen mellom en bestikkelse og en tilretteleggende betaling er av avgjørende betydning. Rådfør deg med Selskapets juridiske rådgiver før du handler. Vårt Selskap og dets datterselskaper må overholde alle gjeldene handelsbegrensninger og boikotter pålagt av den amerikanske staten. (En boikott er en begrensning av et selskaps mulighet til å sende varer til et bestemt land eller å gjøre forretninger der.) Dessuten må vårt Selskap og dets datterselskaper også rette seg etter amerikanske anti-boikott lover som forbyr selskaper å delta i noen internasjonal boikott som ikke er blitt sanksjonert av den amerikanske staten. Hvis det oppstår spørsmål, kontakt Selskapets juridiske rådgiver. GENERELLE PRINSIPPER Forbudet mot bestikkelser gjelder tredjeparter som opptrer på vegne av Selskapet, inkludert alle kontrahenter og konsulenter. Ansatte må ikke engasjere en kontrahent eller konsulent hvis den ansatte har grunn til å tro at kontrahenten eller konsulenten kan forsøke å bestikke en embetsmann. Selskapet kan ansette embetsmenn eller offentlig ansatte for å utføre tjenester som har et legitimt forretningsformål, dersom det er gitt forhåndssamtykke fra Principal Manager. En politimann som ikke er i tjeneste kan for eksempel besørge sikkerhet. Embetsmenn skal aldri ansettes for å utføre tjenester som er i konflikt med deres embetsplikter. Alle tilretteleggende betalinger må godkjennes på forhånd av Selskapets juridiske rådgiver og bokføres på riktig måte. Ansatte må overholde alle amerikanske boikott og anti-boikott restriksjoner. Selskapet kan gjennom sine ansatte drive og støtte en eller flere politiske aksjonskomitéer. 12

13 Selskapets politiske bidrag må være i henhold til lokal lovgivning. De må godkjennes av både din Principal Manager og General Counsel og de må bokføres på riktig måte. Ansatte vil ikke få politiske bidrag refundert. Jobben din vil ikke bli påvirket av dine valg av personlige politiske bidrag. REGLENE I DET VIRKELIGE LIV Handlingen: En økonomisjef betalte $20 til en ansatt i et statseid telefonselskap for å besørge at en telefonlinje ble installert i tide i et av Selskapets kontorer. Selv om summen var lav spurte hun om samtykke fra Selskapets juridiske rådgiver og bokførte transaksjonen som en tilretteleggende betaling. Avgjørelsen: Dette var lurt. Hvis betalingen hadde vært stor, la oss si $600, kunne det ha indikert at dette ikke var en rutinemessig statlig behandling og kunne ha representert en bestikkelse. I hvert enkelt tilfelle må ansatte be om samtykke for tilretteleggende betalinger, og må bokføre disse handlingene på riktig måte. Handlingen: En kundeansvarlig reiste i et land som opplevde indre uroligheter. En soldat stoppet ham på en bro og forlangte betaling. Avgjørelsen: Når den personlige sikkerheten står i fare, skulle selvfølgelig den ansatte foreta betalingen. Betalingen må likevel rapporteres til Selskapets juridiske rådgiver og bokføres på riktig måte. Handlingen: En administrerende direktør underholdt en offentlig tjenestemann som hadde ansvar for å utferdige spesielle tillatelser for å tillate varebiler i et område med restriksjoner. I møtet gav den administrerende direktøren et fjernsyn og en DVD spiller til den offentlige tjenestemannen som et symbol på respekt for den velrenommerte ministeren. Avgjørelsen: Dette var en bestikkelse. Det var brudd på både Reglene og lovgivningen. 13

14 BESKYTTELSE av INFORMASJON OVERSIKT Det er din plikt å beskytte Selskapets ikke-offentlige informasjon. Du skal ikke dele denne informasjonen med noen utenfor Selskapet hvis det ikke er nødvendig som del av arbeidsoppgavene dine. Ikke-offentlig informasjon er informasjon som ikke har blitt lagt frem eller gjort tilgjengelig for allmennheten. Handel i aksjer eller verdipapirer basert på ikkeoffentlig informasjon, eller å gi ikke-offentlig informasjon til andre slik at de kan handle, er ulovlig og kan resultere i straffeforfølgning. Ikke-offentlig informasjon omfatter forhold som økonomiske eller tekniske data, planer om bedriftsovertagelser eller salg, nye produkter, oppfinnelser eller markedsføringskampanjer, personlig informasjon om ansatte, viktige kontrakter, ekspansjonsplaner, finanstransaksjoner, viktige forandringer i ledelsen og andre selskapsmessige utviklinger. GENERELLE PRINSIPPER Ikke avdekk ikke-offentlig informasjon til noen utenfor Selskapet, bortsett fra når avdekking er nødvendig for forretningsformål og nødvendige skritt er blitt tatt for å unngå misbruk av informasjonen. Ansatte kan ikke kjøpe eller selge aksjer eller verdipapirer basert på ikkeoffentlig informasjon som de har fått gjennom sitt arbeid for selskapet. Å fremlegge ikke-offentlig informasjon til andre, inkludert familie og venner, er brudd på Reglene og kan være en lovovertredelse. På samme måte som Selskapet verdsetter og beskytter sin egen ikke-offentlige informasjon, respekterer vi andre selskapers ikke-offentlig informasjon. Hvis du har noen spørsmål om innhenting eller bruk av ikke-offentlige informasjon, kontakt Selskapets juridiske rådgiver for veiledning. Dokumenter må beholdes eller kastes i henhold til Selskapets retningslinjer for dokumentbehandling. I tilfelle aktuelle eller mulige rettstvister eller undersøkelser fra offentlige myndigheter, konsulter Selskapets juridiske rådgiver vedrørende behandling av dokumenter. REGLENE I DET VIRKELIGE LIV Handlingen: En markedsføringsleder forberedte en presentasjon av en ny kampanje for Selskapet. Hun var begeistret over planen og ønsket å diskutere den med en venn utenfor Selskapet. Hun var ikke sikker på om det ville være et brudd på Reglene, så hun sjekket med sjefen sin. Avgjørelsen: Det var godt at hun sjekket. Å formidle ikke-offentlig informasjon er et brudd på Reglene, selv om mottakeren ikke jobber for en konkurrent, kunde eller leverandør. Handlingen: En administrativ medhjelper hørte et rykte på kontoret om at Selskapet overveide å overta et lite, offentlig omsatt drikkevareselskap. Hun lurte på om det var i orden å kjøpe noen av aksjene i det andre drikkevareselskapet. Hun spurte sjefen sin. 14

15 Avgjørelsen: Ikke kjøp aksjene, sa sjefen etter å ha innhentet råd fra Selskapets juridiske rådgiver. Det er et brudd på Reglene og et brudd på verdipapirhandelslovgivningen vedrørende innsidehandel. Hun kjøpte ikke aksjene de var ikke verdt å gå i fengsel eller å miste jobben for. Handlingen: En leder søkte etter en leverandør for å utføre anleggsarbeid for Selskapet og mottok tre forseglede anbud på arbeidet. Lederen ga sitt favorittselskap detaljer om de konkurrerende anbudene slik at dette selskapet kunne vinne oppdraget. Avgjørelsen: Dette var galt. Lederen avslørte ikke-offentlig informasjon og omgikk anbudsprosessen. Han fikk disiplinærstraff. Handlingen: En internjurist reiste sammen med en kollega på et fly for å arbeide med en juridisk sak. De begynte å diskutere detaljer i saken da en av dem oppdaget en mann på andre siden av midtgangen som lyttet oppmerksomt og tok notater. Avgjørelsen: De bestemte seg raskt for at det var på tide å droppe temaet. Det er aldri en god ide å diskutere firmaanliggender offentlig hvor andre kan høre og dra nytte av informasjonen. Handlingen: Etter at en viktig konkurrent hadde holdt et møte på et hotell, tilbød en av hotellets sikkerhetsvakter et lydbåndopptak av møtet til en av Selskapets ansatte. Den ansatte i selskapet var ikke sikker på hva han skulle gjøre så han tok lydbåndet med til sin overordnede. Avgjørelsen: Den ansatte skulle aldri ha tatt besittelse av lydbåndet. Det var galt. Ingen hørte på lydbåndet, og den ansattes overordnede returnerte det med en gang. Likevel fikk konkurrenten vite om situasjonen og fremmet et krav mot Selskapet. 15

16 ADMINISTRASJON av REGLENE DISTRIBUSJON Alle Selskapets styremedlemmer, ledere og ansatte vil motta en kopi av disse Reglene når de begynner i Selskapet og vil motta periodiske oppdateringer. Enhver agent, konsulent, embetsmann eller offentlig ansatt som er engasjert av Selskapet skal også motta disse Reglene og forstå pliktene i henhold til disse. GODKJENNINGER De aktuelle Principal Managere må gå igjennom og skriftlig samtykke til ethvert tilfelle som krever særlig godkjenning, som beskrevet i Reglene. Kopier av disse godkjenningene skal beholdes av Selskapet og gjøres tilgjengelig for revisorer eller utredere. Unntak fra enhver bestemmelse i disse Reglene for ledere og styremedlemmer må godkjennes av styret eller dets utpekte komité og vil omgående bli fremlagt i den grad dette er påkrevd i henhold til lov eller forskrift. OVERVÅKING AV OPPFYLLELSE Ansatte skal iverksette alle ansvarlige tiltak for å forebygge et brudd på Reglene. Du kan rapportere antatte brudd til din leder, ansvarlige ansatte i finansavdelingen, juridisk avdeling, Strategic Security eller the Ethics & Compliance Office, eller gjennom den sikrede hjemmesiden til EthicsLine på internett eller ved å ringe avgiftsfritt. Telefonsamtaler fra utenfor De forente stater og Canada er avgiftsfrie hvis du benytter de internasjonale adgangskodene som er oppgitt på websiden til EthicsLine. Oversettere er tilgjengelige, men du må på engelsk oppgi det språket du ønsker å prate for å sette i gang oversettelsesprosessen. Alle rapporteringer vil bli behandlet konfidensielt. I alle tilfeller, vil ansatte ikke bli utsatt for represalier eller andre uheldige konsekvenser for i god tro å rapportere en mulig overtredelse av Reglene. UNDERSØKELSER Ansvaret for å administrere Reglene ligger hos the Ethics & Compliance Committee, som er underlagt General Counsel Chief Financial Officer, og Audit Committee of the Board of Directors. The Ethics & Compliance Committee består av toppledere som forestår funksjoner innenfor corporate governance. Selskapets regnskaps-, finans-, juridiske- og Strategic Security personell kan foreta eller lede undersøkelser ift. Reglene. For mer informasjon om prosedyrene som generelt vil bli fulgt i tilfelle av mulige regelbrudd, se vennligst de Prosessuelle Retningslinjene for Reglene for Forretningskikk, som finnes på Selskapets intranett. Selskapet vil følge lokale prosedyrer for klagemål i land hvor slike prosedyrer gjelder. Chief Financial Officer og General Counsel vil periodisk rapportere brudd på Reglene og de korrigerende tiltak som er blitt iverksatt til styrets Audit Committee. 16

17 DISIPLINÆRE TILTAK Selskapet tilstreber å pålegge disiplinære tiltak ved ethvert brudd på Reglene, som er tilpasset karakteren og spesielle omstendigheter i forbindelse med bruddet. Selskapet bruker et system av progressive disiplinære tiltak. Vanligvis vil selskapet utferdige advarsler eller skriftlige irettesettelser for mindre betydelige, førstegangs overtredelser. Mer alvorlige brudd kan resultere i suspensasjon uten lønn, degradering, tap eller reduksjon av bonus eller aksjeopsjoner, eller enhver kombinasjon av disse. Oppsigelse av ansettelsesforholdet er vanligvis reservert for opptreden så som tyveri eller andre overtredelser som innebærer et brudd på tillit, eller for saker hvor en person har vært engasjert i flere overtredelser. Brudd på disse Reglene danner ikke det eneste grunnlaget for disiplinære tiltak. Selskapet har ytterligere retningslinjer og prosedyrer som regulerer adferd. UNDERSKRIFT OG BEKREFTELSE Alle nye ansatte må underskrive et formular som bekreftelse på at de har lest Reglene og forstår innholdet. Alle ansatte må jevnlig også bekrefte det tilsvarende. Å unnlate å lese Reglene eller å underskrive bekreftelsesformularet fritar dette ikke en ansatt fra bestemmelsene i disse Reglene. DET ER OPP TIL DEG Administrasjon av Reglene er alles ansvar. Det finnes kollegaer som vil hjelpe deg med å gjøre det riktige. Hvis du opptrer med integritet og søker råd når du er usikker, vil du gjøre det rette. The Coca-Cola Company forbeholder seg retten til å justere, endre eller terminere disse Reglene når som helst og av hvilken som helst grunn. 17

18 18

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

THE. Values & Expectations of. (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot

THE. Values & Expectations of. (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot THE Values & Expectations of 168 (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot Kjære medarbeidere: Frank C. Sullivan, RPMs grunnlegger, 1947 Bestefaren

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

Forretningskodeks. Fokus på integritet

Forretningskodeks. Fokus på integritet Forretningskodeks Fokus på integritet Brev fra vår administrerende direktør Det rette valget gir ikke alltid den enkleste, raskeste eller den mest lønnsomme beslutningen, i alle fall ikke på kort sikt.

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse En etisk virksomhet 3 Innledning 4 Om de Etiske retningslinjene 4 Økonomisk integritet og produktintegritet 5 Regnskapsdokumenter, kontroller og svindel 5 Innsideinformasjon

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4 Etiske retningslinjer Kjære kollega! Hver dag er beslutningene og handlingene våre med på å forme selskapets omdømme og fremtidige suksess. Det er opp til hver enkelt av oss som er ansatt i AbbVie å bygge

Detaljer

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på Våre retningslinjer Det er dette vi tror på 1 Innhold Introduksjon 5 Hva retningslinjene handler om 7 Retningslinjene er basert på fire grunnleggende punkter 9 Nulltoleranse for represalier 10 Rollen til

Detaljer

Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk. Alle team-medlemmer

Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk. Alle team-medlemmer Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk Alle team-medlemmer MEDDELELSE FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR På vegne av oss alle i Black Box er jeg svært glad for at du er med i teamet vårt. Vår meritterte

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Retningslinjer for etikk og forretningsatferd

Retningslinjer for etikk og forretningsatferd Vise veien Retningslinjer for etikk og forretningsatferd Våre verdier I L-3 opptrer vi med integritet, dyktighet, ansvarlighet og respekt i alt vi gjør. Vårt verdigrunnlag forplikter oss til å utvise den

Detaljer

STANDARDER I FORBINDELSE MED FORRETNINGSATFERD

STANDARDER I FORBINDELSE MED FORRETNINGSATFERD STANDARDER I FORBINDELSE MED FORRETNINGSATFERD EN MELDING FRA FORMANNEN, ADMINISTRENDE DIREKTØR OG PRESIDENTEN Vi hos Northrop Grumman er stolte over å stå til tjeneste i landet vårt samt vår forpliktelse

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER Litt om de etiske retningslinjene I over 60 land og territorier over hele verden, har DIC Gruppe levd opp til sitt oppdrag og gitt "farge"

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Etiske retningslinjer Måten vi jobber på 3. utgave

Etiske retningslinjer Måten vi jobber på 3. utgave Etiske retningslinjer Måten vi jobber på 3. utgave ETIKKENS SKJØNNHET - SKJØNNHETENS ETIKK INNHOLD 3 THE L ORÉAL SPIRIT 4 Forord av Jean-Paul AGON av Emmanuel LULIN 5 av ledergruppen 6 Hvem gjelder retningslinjene

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Xerox etiske retningslinjer, XE Etiske retningslinjer Håndbok for Xerox medarbeidere Xerox Europe 2006 Utgave juli 2006 A Message from the President, Xerox Europe This handbook summarises and explains

Detaljer

Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer

Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER 1 Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem. En av de mest verdsatte

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL I. INNLEDNING Exide Technologies har etablert disse reglene for yrkesetikk og oppførsel ( Yrkesetikkregler ) for å sikre at Exide Technologies og dets datterselskaper

Detaljer

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk Konsernsjefens budskap... 02 Overholdelse av våre verdier... 04 Arbeid med våre retningslinjer... 08 Våre ansvarsområder... 12 Få hjelp og råd,

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Forretningsoppførsel. SunChemical

Forretningsoppførsel. SunChemical Forretningsoppførsel S T A N D A R D E R & R E T N I N G S L I N J E R SunChemical Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem.

Detaljer

Verdien av integritet

Verdien av integritet 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 1 Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 2 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper

ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Tillatelse til å reprodusere noen del av denne publikasjonen må innhentes fra Shell International Limited. Dette tillates vanligvis, forutsatt at kilden anerkjennes. Hvis

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innhold Innledning 1 Beskytte vår integritet 2 Bruk og overholdelse 2 Kjøp 2 Mindretallsinteresser, fellesforetak og samarbeidspartnere 2 Brudd på retningslinjene 13 Internkontroll

Detaljer