Lardal kommune. Årsregnskapet 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lardal kommune. Årsregnskapet 2010"

Transkript

1 Lardal kommune Kjærrabrua krysser Lågen ved Kjærrafossen, som er berømt for sitt laksefiske. Broen er bygget i tre og stål og har et spenn på om lag 90 m. Den ble åpnet Årsregnskapet 2010 Pr 21/3-2011

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Hovedoversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap Anskaffelse og anvendelse av midler Balansen Regnskapsskjema 1A drift Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema 1A) Regnskapsskjema 2A investeringsregnskap Regnskapsskjema 2B. investeringsregnskap detaljert 11 ÅRSBERETNING 13 2 Innledning 13 3 Driftsresultat Driftsinntekter og driftutgifter 15 4 Forhold av vesentlig betydning Frie inntekter Pensjon Renteutvikling Avkastning Elverksfondet Rammer Resultatenhetene Lønnsoppgjør Renteinntekter Momskompensasjon Anordningsprinsippet Avsetninger 22 5 Investeringer 23 6 Utvikling/analyse av sentrale økonomiske forholdstall Gjeld Soliditet Likviditetsvurdering 26 NOTER 27 1 Regnskapsprinsipper 28 2 Organisering av kommunens virksomhet 29 3 Endring i arbeidskapital 30 4 Pensjonskostnad Avdrag på gjeld 33 6 Garantier gitt av kommunen 33 7 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid 33 8 Aksjer og andeler i varig eie 34 9 Avsetninger og bruk av avsetninger Kapitalkonto Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Likviditetsreserve Investeringsregnslapet forklaring av udisponert beløp Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk Selvkosttjenester 42 Side Pr 21/

3 Side 18 Årsverk Skjønnsmidler barnehager Utlån 45 VEDLEGG 46 Vedleggnr 1 Regnskap pr RE-enhet og tjeneste 2 Investeringsregnskap fordelt etter prosjekt 3 Balansen 4 Investeringsprosjekt 2010 medregnet tidligere år Innledning Årsresultatet for Lardal kommune legges frem som 2 separate dokumenter, Årsregnskapet m/årsberetning og årsmelding. Dette dokumentet viser kommunens årsregnskap m/årsberetning. Dokumentet innleder med hovedoversikter og kommunens regnskap etterfulgt av årsberetning og noter. Til slutt i dokumentet vises kommunens drift, investering og balanseregnskap. Årsregnskap m/årsberetning behandles i kontrollutvalget den 14. april Årsregnskap m/årsberetning og årsmelding legges frem til politisk behandling i de ulike utvalgene i mai og for behandling i Formannskapet 3. mai. Endelig vedtak i Kommunestyret 10.mai Svarstad, 15/ Harry Bjørnstad Rådmann Stein Rismyhr Økonomisjef Pr 21/

4 1. HOVEDOVERSIKTER 1.1 Driftsregnskap Regnskap 2010 Reg.budsjett 2010 Oppr Budsjett 2010 Regnskap 2009 Driftsinntekter Noter Brukerbetalinger , , , ,14 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,55 Overføringer med krav til motytelser , , , ,67 Rammetilskudd fra staten , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,66 Skatt på inntekt og formue , , , ,47 Sum driftsinntekter , , , ,49 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,18 Sosiale utgifter , , , ,69 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal t , , , ,70 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep , , , ,03 Overføringer , , , ,81 Avskrivninger , ,00 0, ,16 Sum driftsutgifter , , , ,57 Brutto driftsresultat , , , ,08 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Note nr , , , ,01 Mottatte avdrag på lån ,64 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,01 Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter , , , ,70 Avdragsutgifter Note nr , , , ,53 Utlån ,64 0,00 0, ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,23 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner , , , ,78 Motpost avskrivninger , ,00 0, ,16 Netto driftsresultat , , , ,86 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb Note nr 9 0,00 0,00 0, ,61 Bruk av disposisjonsfond Note nr , , ,00 0,00 Bruk av bundne fond Note nr ,81 0,00 0, ,94 Sum bruk av avsetninger , , , ,55 Overført til investeringsregnskapet Note nr , , , ,00 Avsetninger disposisjonsfond Note nr , , , ,41 Avsetninger til bundne ford Note nr , , , ,00 Sum avsetninger , , , ,41 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Note nr ,56 0,00 0,00 0,00 Pr 21/

5 1.2 Investeringsregnskap Konto Tekst Noter Regnskap Totbud Oppr. bud. Regnskap 2010 inkl. rev Inntekter LN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom ,00 0, ,00 LN04 Andre salgsinntekter ,60 0, ,40 LN05 Overføringer med krav til motytelse ,00 0, ,00 LN09 Sum inntekter ,60 0, ,40 Utgifter LN11 Lønnsutgifter ,66 0, ,62 LN12 Sosiale utgifter ,34 0, ,44 LN13 Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon , , ,63 LN14 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,46 0, ,60 LN15 Overføringer , , ,73 LN18 Sum utgifter , , ,02 Finanstransaksjoner LN20 Avdragsutgifter Note nr , , ,00 LN21 Utlån , , ,00 LN22 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0, ,00 LN24 Avsatt til ubundne investeringsfond Note nr , , ,18 LN27 Sum finansieringstransaksjoner , , ,18 LN28 Finansieringsbehov , , ,20 Finansiering LN30 Bruk av lån , , ,49 LN31 Mottatte avdrag på utlån , , ,38 LN33 Bruk av tidligere års udisponert mindreforbruk , , ,93 LN34 Overføringer fra driftsregnskapet , , ,00 LN35 Bruk av disposisjonsfond , , ,00 LN36 Bruk av ubundne investeringsfond Note nr ,41 0, ,21 LN39 Sum finansiering , , ,01 LN40 Udekket/udisponert ,29 0, ,21 Pr 21/

6 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap 2010 Reg.budsjett 2010 Oppr Budsjett 2010 Regnskap 2009 Anskaffelse av midler LN02 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,49 LN03 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) ,60 0,00 0, ,40 LN04 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,88 LN05 Sum anskaffelse av midler , , , ,77 Anvendelse av midler LN08 Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,41 LN09 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,02 LN10 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,23 LN11 Sum anvendelse av midler , , , ,66 LN13 Anskafelse - anvendelse av midler , , , ,11 LN14 Endring i ubrukte lånemidler ,88 0,00 0, ,09 LN15 Endring i arbeidskapital , , , ,02 Avsetninger og bruk av avsetninger LN21 Avsetninger , , , ,80 LN22 Bruk av avsetninger , , , ,69 LN24 Netto avsetninger , , , ,11 Pr 21/

7 1.4 Balansen Regnskap 2010 Regnskap 2009 Endring Notehenvisninger LN020 (A) ANNLEGGSMIDLER Kap , , ,02 LN030 Faste eiendommer og anlegg , , ,99 LN040 Utstyr, maskiner og transportmidler , , ,37 LN050 Utlån , , ,38 LN060 Aksjer og andeler , , ,00 LN062 Pensjonsmidler , , ,00 LN070 (B) OMLØPSMIDLER Kap , , ,39 LN080 Kortsiktige fordringer , , ,03 LN085 Premieavvik , , ,00 LN090 Aksjer og andeler , , ,11 LN110 Obligasjoner , , ,23 LN120 Kasse, bankinnskudd , , ,98 LN130 SUM EIENDELER (A + B) , , ,41 LN150 (C) EGENKAPITAL Kap , , ,75 LN160 Disposisjonsfond , , ,54 LN170 Bundne driftsfond , , ,15 LN180 Ubundne investeringsfond , , ,80 LN191 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) , ,00 0,00 LN192 Endring i regnskapsprisnsipp som påvirker AK (investering) , ,13 0,00 LN200 Regnskapsmessig mindreforbruk Note nr , , ,36 LN230 Kapitalkonto Note nr , , ,92 LN240 (D) GJELD , , ,66 LN250 Langsiktig gjeld Kap , , ,22 LN252 Pensjonsforpliktelser Note nr , , ,00 LN280 Andre lån Note nr , , ,78 LN290 Kortsiktig gjeld Kap , , ,44 LN310 Annen kortsiktig gjeld , , ,44 LN317 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) , , ,41 LN320 (E) MEMORIAKONTI 0,00 0,00 0,00 LN340 Ubrukte lånemidler , , ,88 LN360 Motkonto for memoriakontiene , , ,88 LN361 SUM MEMORIAKONTI 0,00 0,00 0,00 LN370 BALANSENS NETTOSUM (A+B+C+D+E) 0,00 0,00 0,00 Pr 21/

8 Regnskapsskjema 1A drift Regnskap 2010 Reg.budsjett 2010 Oppr Budsjett 2010 Regnskap 2009 Skatt på inntekt og formue 1) , , , ,47 Ordinært rammetilskudd 1) , , , ,00 Andre generelle statstilskudd 3) , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,47 Renteinntekter og utbytte 4) , , , ,41 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , , , ,70 Avdrag på lån , , , ,53 Netto finansinntekter/-utgifter , , , ,18 Til ubundne avsetninger , , , ,41 Til bundne avsetninger 5) ,66 0, , ,00 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr 0,00 0,00 0, ,61 Bruk av ubundne avsetninger , , ,00 0,00 Netto avsetninger , , , ,80 Overført investeringsbudsjettet , , , ,00 Til fordeling drift , , , ,85 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,85 Merforbruk/mindreforbruk = ,56 0,00 0,00 0,00 1) Skatt på inntekt og formue: Skatt på inntekt og formue ble kr ,87 høyere enn budsjett, dvs. + 5,06%. Skatteinngangen i Lardal ble en økning +7,46% i forhold til Skatteinngangen for landet 2010 hadde en økning på 6,7 % i forhold til ) Rammetilskudd Rammetilskuddet ble lavere enn budsjett med kr ,-,-, dvs. -2,17 %. 3) Generelle statstilskudd: Tilskuddene ble økt med kr ,-, som er grunnet i litt høyere rentekompensasjon enn beregnet. Rentekompensasjonen er utbetalt med gunnlag i en litt høyere rente enn forutsatt i budsjettet. 4) Renteinntekter/-utgifter og utbytte: Samlet merintekt i forhold til budsjett er på 2,4 mill kr. Endringen må sees i sammenheng med god utvikling i finansmarkedene hva gjelder lånerente og avkastningen på Elverksfondet. 5) Bundne avsetninger og bruk av slike avsetninger: Renter tillagt fond ,66 Pr 21/

9 1.6 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema 1 A) RE-enhet Regnskap 2010 Reg.budsjett 2010 Oppr Budsjett 2010 Regnskap Staben , , , ,94 15 NAV-kontor , , , ,18 20 Svarstad barnehage , , , ,43 21 Styrvoll Barnehage , , , ,47 22 Barneskolen , , , ,10 23 Ungdomskolen , , , ,29 40 Ringveien , , , ,93 45 Sykehjemmet , , , ,94 70 Lardal kommunale eiendom , , , ,57 90 Reserverte bevilgninger , , , ,00 Sum fordelt inkl. interne finanstransaksjoner , , , ,85 Pr 21/

10 1.7 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskap Tekst Regnskap Totbud Oppr. bud. Regnskap 2010 inkl. rev Utgifter Investeringer i anleggsmidler , ,02 Utlån og forskutteringer , ,00 Avdrag på lån , ,00 Avsetninger , ,18 Årets finansieringsbehov , ,20 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , ,49 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , ,38 Andre inntekter , ,40 Sum ekstern finansiering , ,27 Overført fra driftsregnskapet , ,00 Avsetninger , ,14 Sum finansiering , ,41 Udekket/udisponert = , ,21 Pr 21/

11 1.8 Regnskapsskjema 2B investeringsregnskap detaljert Konto Konto(T) Regnskap Totbud Oppr. bud. Avvik 2010 inkl. rev Inventar/utstyr , , moms-investering , , Styrvoll barnehage , , Veier og landskapstilpasning 0, , moms-investering 0, , Nye aktivitetsomr. Prosjektgruppe 0, , Konsulenttjenester 3 060, , Tilrettelegging boligtomter og markedsføring 3 060, , Inventar/utstyr , , moms-investering 3 143, , Adressering - Veiskilt , , Konsulenttjenester 7 800, , moms-investering 1 950, , Oppgradering teknisk plattform Agresso 9 750, , Inventar/utstyr , , Kontorutstyr/inventar/programvare , , moms-investering 8 753, , Hjemmesideløsning oppgradering/utvikling , , Konsulenttjenester , , Til andre/driftsavtaler med andre , , moms-investering , , Sentrumsplan , , Konsulenttjenester , , moms-investering 0, , GeoVekst (kartdata, skogbrukskartlegging) , , Overtid , , Arbeidsgiveravgift 4 122, , Skyss 2 226, , Nybygg 4 994, , Prosjektering byggeledelse , , Konsulenttjenester , , moms-investering , , Utbygging skolelokaler,samf.avd.gymsal , , Elektro 0, , moms-investering 0, , Utskifting ovner kirker 0, , Inventar/utstyr , , Kjøp av maskiner 0, , moms-investering , , Vaskemaskin Lardal sykehjem , , Grunnerverv , , Næringstomter salg , , Kjøp av maskiner 0, , Vedlikehold byggtj., nybygg , , Elektro , , moms-investering 0, , Nødagregat påbygg Roso vannverk , , Utvendig rør og rørdeler , , Vannled. Styrvoll-Breidabl.-Hannevold , , Fast lønn , , Overtid , , Pensjonsinnskudd KLP , , Arbeidsgiveravgift , , Matvarer til møter m.m. 653, , Skyss , , Prosjektering byggeledelse , , Veier og landskapstilpasning , , Rigg og drift , , Grunnarbeider , , Betongarbeider , , Stål- og metallarbeider , , Snekker- og tømmerarbeider , , Sanitær-rørlegger 1 268, , Utvendig rør og rørdeler , , Elektro , , Styring, overvåkning, kommunikasjon , , Konsulenttjenester , , Vann Hvarnes - Steinsholt , , Annonse, reklame, informasjon 3 704, , Husleie, leie av lokaler og grunn 500, , Konsulenttjenester , , moms-investering 926, , Reguleringsplan gang/sykkelvei Solbergåsen , ,50 Sum anskaffelse av anleggsmidler , ,30 Pr 21/

12 Øvrige investeringsutgifter ikke anleggsmidler: Konto Konto(T) Regnskap Totbud Oppr. bud. Avvik 2010 inkl. rev Avdragsutgifter 0, , Avdragsutg. ekstraordinære , , Utlån 0, , Kjøp aksjer/andeler 0, , Avsetning til ubundne kapitalfond , ,21 Sum uten bruk av prosjektnr , , Kjøp aksjer/andeler , , Opplev Larvik AS , , Kjøp aksjer/andeler , , Egenkapitalinnskudd KLP , , Avdragsutgifter , , Avdragsutg. ekstraordinære , , Utlån , , Startlån , ,00 Sum , ,59 Finansiering ikke anleggsmidler Salg fast eiendom , , Overføring fra annen kommune 0, , Tilskudd fra andre , , Bruk av lån , , Mottatte avdrag på utlån , , Disponering av tidl års overskudd , , Bruk ubundne kapitalfond , ,38 Sum , ,88 Avvik ,29 konto Ikke disp.netto (kapitalreg.) Pr 21/

13 2. Innledning Årsberetning Denne årsberetning inneholder pliktig informasjon ihht. Kommunelovens 48 pkt. 1, og skal gi opplysninger om forhold som er viktig for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultat av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. I dette dokumentet så er pliktig informasjon samlet i dette kapittelet, evt. med henvisning herfra til andre kapitler i dokumentet. Regnskapsprinsippene er nærmere beskrevet i regnskapsnote nr. 1. Samlet har det økonomiske situasjonen for Lardal kommune vært tilnærmet budsjett Resultatet er bedret i forhold til hva som er rapportert gjennom året. Bedringen kan i hovedsak knyttes til skatt/ramme og finans. Endringene i frie inntekter, lavere renter og høyere aktivitet i finansmarkedet samt effekt av premieavvik pensjon, har gitt merinntekter utover det budsjetterte. Resultatet for enhetene i 2010 viser et samlet merforbruk 4,4 mill kr. Dette er 1,3 mill kr dårligere enn prognose i 3. kvartalsrapport. Enkelte enheter har store utfordringer. Behovet for kommunens tjenester har økt og det legges dermed ekstra stort press på enhetenes økonomiske rammer. Driftsregnskapet ble gjort opp med et positivt netto driftsresultat på nærmere 2 mill kr, noe som var 0,1 mill kr lavere enn budsjettert. Det framlagte regnskap innen drift viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,56. Investeringsregnskapet for 2010 ble det gjort opp med et udisponert resultat (overskudd) på kr ,29. Pr 21/

14 3. Driftsresultat For 2010 er det et positivt netto driftsresultat på 1,982 mill kr, noe som er 0,11 mill kr lavere enn revidert budsjett. Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter er 1,35 %, mot budsjettert 1,55%. En anbefalt målsetning fra fylkesmannen er at man over tid oppnår et netto driftsresultat på minimum 3 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat viser kommunens økonomiske resultat av den ordinære driftsvirksomheten når man tar hensyn til finansposter, men holder utenfor de pliktige avsetningene. Det er et krav til balansen(jf. Kommuneloven) at driftsresultat skal være tilstrekkelig for dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Nivået på kommunens gjeld påvirker (via renter og avdrag) kommunens økonomiske handlefrihet. Kommunens avskrivninger skal gjenspeile kommunens avdrag og dermed også kapitalslitet på kommunens investeringer. I 2010 er det betalte mindre avdrag enn de beregnede avskrivningene. Det at avskrivningene er høyere enn betalte avdrag betyr at netto driftsresultat også er høyere enn det ville vært dersom avskrivningen skulle hatt resultat effekt. Dersom forholdet vedvarer innebærer det at man avsetter for lite til formuesbevaring. Netto driftsresultat og regnskapsmessig resultat Regnskap Rev. Budjsjett Avvik Sum driftsinntekter , , ,98 Sum driftsutgifter , , ,22 Brutto driftsresultat , , ,24 Sum eksterne finansinntekter , , ,80 Sum eksterne finansutgifter , , ,21 Motpost avskrivninger , ,00-885,06 Netto driftsresultat , , ,59 Sum bruk av avsetninger , , ,81 Sum avsetninger , , ,66 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk ,56 0, ,56 Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter ekskl. finansinntekter 12,50 % 10,00 % 7,50 % 5,00 % 2,50 % 0,00 % -2,50 % -5,00 % -7,50 % -10,00 % -12,50 % -15,00 % Netto i % av sum driftsinnterkter Korrigert for avskrivninger/avdrag Pr 21/

15 Korrigert for avskrivninger/avdrag viser hva netto driftsresultat ville ha vært dersom det var avskrivninger (kapitalslitet) som skulle påvirke netto driftsresultat og ikke avdrag. De største og viktigste årsakene til budsjettavvik i driftsregnskapet i 2010 er: Avkastning Elverksfond: 1,6 mill kr Andre renteinntekter: -0,1 mill. kr Renteutgifter: 0,9 mill kr Avdragsutgifter: 0,2 mill kr Skatt/rammetilskudd: 1,3 mill kr Andre innntektsøkninger ikke skatt, ramme finans 9,5 mill kr. Herunder bl.a. - Refusjon syke-/fødselspenger: 3,4 mill.kr - Brukerbetalinger: 1 mill.kr - Salgs- og leieinntekter: 0,5 mill.kr - Overføringer og tilskudd, fra Staten: 2,3 mill. kr. (hvorav barnehage 0,5 mill kr) - Overføringer fra andre: 2,3 mill.kr (herav merinntekter mva.komp. 1,3 mill kr) Økte driftsutgifter ekskl. finansutgifter -13,6 mill. kr. Herunder bl.a. - Lønnsutgifter: -5,5 mill. kr - Premieavvik og amortifisering tidl års premieavvik: +1,9 mill kr. - Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod.: -0,9 mill kr. - Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm.tj.prod: -6,7 mill kr. - Overføringsutgifter: -2,4 mill kr. Mindreforbruk samlet for enhetene 4,4 mill. kr. Detaljer knyttet til enhetenes avvik er omtalt nærmere i kommunens Årsmelding. 3.1 Driftsinntekter og driftsutgifter (ekskl. finansinntekter/utgifter) (tall i hele tusen) Regnskap 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Regnskap 2007 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Pr 21/

16 Endring i kostnadsstrukturen ,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i kommunal prod. Kjøp som erstatter egen prod. Overføringer Avskrivninger Regnskap 2010 i % av driftsinntekter Regnskap 2008 i % av driftsinntekter Regnskap 2009 i % av driftsinntekter Regnskap 2007 i % av driftsinntekter Oversikten gir et innblikk i kostnadsstrukturen i Lardal kommune. Den viser størrelsen på kostnadskomponenten målt i forhold til driftsinntekter det enkelte år. Driftsinntektene økte med 4,7 % fra 2009 til Sum driftsutgifter økte med 7,4 %. Kommunens andel av lønnsutgiftene sett i forhold til sum driftsinntekter, er noe lavere i 2010 enn i de foregående år. Lønnsutgiftene målt som en andel av driftsinntektene er på 49,3 % i 2010 mot 49,7 % for Innen sosiale avgifter er endringen i hovedsak for 2010 knyttet opp til premieavvik innen pensjon. Endring i inntektsstrukturen % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Skatpåintekt ogformue overføringer Andre Andrestatlige overføringer Rametilskud frastaten Overføringer medkravtil motytelser Andresalgs-og leieintekter Brukerbetalinger Regnskap 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Regnskap 2007 Pr 21/

17 Oversikten gir innblikk i inntektsstrukturen i Lardal kommune. Den viser hvordan driftinntektene fordeler seg prosentvis på de ulike inntektspostene. Kommunens største inntektspost er skatt og rammetilskudd, samlet sto disse for 70,8 % av kommunens driftsinntekter i året som gikk. Til sammenligning var denne inntektsposten i 2009 og 2008 samlet på hhv. 67,0% og 66,5%. Andelen (skatt og ramme = frie inntekter) er økt i forhold til tidligere år. For øvrig er det skatteinntekter og rammetilskudd som har den største veksten i forhold til foregående år. Innen overføringer med krav til motytelser er det nedgang. Denne posten inneholder statlig tilskudd til barnehager, momskompensasjon, refusjon sykepenger og andre mindre statlige tilskudd. Endring inntekter i forhold til 2009 (tall i hele 1.000) Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Endring Endringer innen de ulike gruppene skyldes i hovedsak: Brukerbetalinger: oppholdsbetaling barnehage/sfo 0,2 mill. kr., opphold i institusjon 0,1 mill. kr. og pleie og omsorg i hjemmet 0,2 mill. kr. Andre salgs- og leieinntekter: Kart og oppmåling/byggesaksbehandling -0,3 mill.kr, husleieinntekter 0,2 mill.kr., avgiftpliktige gebyrer VAR, brann, feiing til sammen 0,1 mill kr. Overføringer med krav til motytelser: Mindreinnt staten 0,8 mill kr., mindre sykelønnsrefusjon 0,2 mill. kr. Tilskudd vedr. barnevern fra fylket -0,57 mill. kr. Fylkeskomm -0,4 mill kr Og tilskudd fra kommuner 0,7 mill. kr. Merinntekter innen momsrefusjon -0,3 mill. kr. Andre statlige overføringer: barnehager 0,3 mill. kr., tilskudd til flyktninger 0,6 mill. kr. kvalifiseringsordning 0,3 mill kr. og redusert tilskudd fra staten med -0,4 mill. kr Endringer i rammetilskudd og skatteinntekter kommenteres nærmere nedenfor. Pr 21/

18 4. Forhold av vesentlig betydning 4.1 Frie inntekter (tall i hele tusen) Regnskap Rev budsjett Avvik Regnskap Regnsk budsj Rammetilskudd fra Staten Skatt på formue og inntekt Sum frie inntekter Lardal kommunes frie inntekter ble i 2010 på 99,0 mill kr. Dette tilsvarer en vekst i frie inntekter på 5,8% fra Veksten er størst for skatt på 3,4 mill. kr, i forhold til regnskap I forhold til budsjett 2010 er det et merinntekt på 2,4 mill kr. Skatteveksten for Lardal utgjør 7,46 % i forhold til Skatteinngangen for landet ble på 6,7 % for samme periode. Skatteinngangen i Lardal ble høyere enn budsjettert. En skatteøkning mot budsjett på 2,4 mill kr. må sees i sammenheng med negativt avvik på rammetilskuddet (inntektsutjevningen). Lardal kommune mottok sin andel av eldremilliarden, 0,569 mill. kr. Beløpet inngår i tabellen over, under Rammetilskudd fra Staten. 4.2 Pensjon Pensjonskostnader utgjør en stor del av kommunens totale kostnader. Samlet for kommunen var det utgiftsført totale pensjonsutgifter (ekskl. arbeidsgiveravgift) på 7,5 mill kr. I forhold til budsjettet i enhetene var det et merforbruk på 1 mill kr. Premieavviket for 2010 og amortisering tidligere år bidro med en merinntekt på 0,83 mill.kr. Netto ble avviket i forhold til budsjett 0,2 mill kr. Regnskapsføringen av pensjonskostnadene følger et regelverk hvor det skilles tydelig mellom pensjonskostnad og pensjonspremie. Pensjonskostnad er en aktuarberegnet størrelse, mens pensjonspremien er det som faktisk innbetales. Avviket mellom pensjonskostnad og pensjonspremie kommer til uttrykk i driftsregnskapet via premieavviket. Premieavviket kan variere mye hvert enkelt år. Regelverket åpner for å fordele premieavviket over 15 år, kommunen har imidlertid valgt 1 år (amortisering). For å eliminere den risiko det er for at premieavviket det enkelte år skal få konsekvenser for kommunens tjenesteproduksjon, ble det i budsjettet opprettet et pensjonsfond, som er tilført 0,97 mill kr. i Et pensjonsfond er et disposisjonsfond hvor avvik i pensjonskostnadene ved årets slutt kan bokføres mot. Pr 21/

19 Avvik mellom pensjonsinnbetalinger og pensjonskostnad (tall i hele tusen) ekskl. arbeidsgiveravgift Regnskap 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Regnskap 2007 Regnskap 2006 Regnskap 2005 Regnskap 2004 Regnskap 2003 Premieavvik året før Premieavvik årets Sum Det viser til note 4 Pensjonskostnad 2010 for nærmere detaljer. 4.3 Renteutviklingen Høsten 2009 var den norske styringsrenten på 1,5 %. Norges Bank så for seg på dette tidspunktet flere renteøkninger i tiden fremover, dette lot vente på seg og styringsrenten ble først på sommeren satt opp til 2 % og har holdt seg i ro siden. De lange rentene falt betydelig frem mot sommeren og nådde et rekordlavt nivå i august i fjor. Normalt ligger pengemarkedsrenten (3 mnd Nibor) 0,25 % høyere enn Norges Banks styringsrente(2 %), men differansen var ved utgangen av 2010 på omkring 0,60 %. Kommunens lån med flytende rente ligger normalt på samme nivå som 3- mnd Nibor. I budsjett 2010 var det lagt inn forutsetninger om et rentenivå på flytende lån på 4 % for hele året. Kommunens fastrenteavtaler var beregnet til en gjennomsnittelig rente på om lag 5,6% i Gjennomsnittlig rente for kommunens lån med flytende rente endte opp med 3,1 % i Dette førte til en besparelse på 0,89 mill kr i forhold til budsjetterte renteutgifter. For øvrig vises det til Finansrapport 2010 som omtaler kommunens forvaltning av kortsiktig likviditet og kommunens gjeldsportefølje mer utfyllende. 4.4 Avkastning Elverksfondet Kommunens langsiktige finansielle aktiva består av kommunens Elverksfond. Status Elverksfondet ved utgangen av 2010(i hele tusen) Aktivaklasser Markedsverdi Markedsverdi Allokering Avkastning/ kurstap Verdiendring Absolutt avkastning i % Bank/Pengemarked ,50 % Norske obligasjoner ,16 % Norske aksjer ,60 % Sum ,84 % Ved utgangen av 2010 var markedsverdien av Lardal kommune sin portefølje på 75,9 mill kr. Porteføljen gav en samlet avkastning i 2010 på 4,2 mill kr (5,8 %), noe som var 0,7 % bedre enn de markeder porteføljen sammenlignet seg med. Det har vært verdiøkning og positiv avkastning for alle aktivaklasser. Pr 21/

20 Norske aksjer var den aktivaklassen som gav best avkastning i 2010 med en avkastning på 20,6 %. Svakest avkastning gav pengemarkedsfondene med en avkastning på 2,5 %. Forvaltningen av kommunens langsiktige finansielle aktiva gav i 2010 en merinntekt på 1,6 mill kr utover opprinnelig budsjett. Inflasjonsjustering av kapitalen er foretatt i 2010, i tråd med de forutsetninger som ligger i budsjett 2010, med 0,5 mill kr. For øvrig vises det til Finansrapport 2010, som omtaler kommunens forvaltning av langsiktige finansielle aktiva mer utfyllende. 4.5 Rammer Resultatenhetene Sum disponert inkl. bruk og avsetninger fond fordeler seg slik for de ulike resultatenhetene: Regnskap 2010 Rev. Budsjett 2010 Avvik tall i hele Staben NAV-kontor Svarstad barnehage Styrvoll Barnehage Barneskolen Ungdomskolen Ringveien Sykehjemmet Lardal kommunale eiendom Samlet resultatenhetene Reserverte bevilgninger Skatt, ramme og finans Samlet resultat Det er i hovedsak i Staben, Ringveien, Sykehjemmet og Lardal kommunale eiendom avvikene har vært størst. Resultatenhetenes egne forklaringer til avvik er kommentert i kommunens Årsmelding. Denne vil gi en nærmere beskrivelse av detaljene. Pr 21/

21 Resultatenhetenes andel av samlede utgifter utgjør: Lardal kommunale eiendom 17 % Staben 18 % NAV-kontor 4 % Sykehjemmet 15 % Svarstad barnehage 5 % Styrvoll Barnehage 4 % Ringveien 17 % Ungdomskolen 7 % Barneskolen 13 % 4.6 Lønnsoppgjør 2010 I Budsjett 2010 ble det lagt inn forventet anslag på 2,4 % lønnsøkning (ihht forutsetninger i Statsbudsjett 2010) med et beløp på nærmere 1,7 mill kr.. Resultatet ble på kr 1,83 mill kr, altså noe over forventet budsjett Renteinntekter Lavt rentenivå gjennom hele 2010 ga lavere renteinntekter enn budsjettert på til sammen 0,13 mill. kr. 4.8 Momskompensasjon I budsjett 2010 er det lagt til grunn inntekter fra momskompensasjon innen investeringer på 0,96 mill kr. Budsjettet var basert på de vedtatte investeringsprosjekter i budsjettet. Momskompensasjon ble nær 0,13 mill kr., dvs. en mindreinntekt i forhold til budsjett. Fra 2010 er det endring i lovverket på hvordan kommunen kan disponere momskompensasjonen. Endringen innebærer et krav om at momskompensasjonen fra investeringer i sin helhet skal inntektsføres i investeringsregnskapet. Overgangsordningen fastsetter at fra og med 2010 skal minimum 20 % av kompensasjonen overføres til investeringsregnskapet. Kommunen hadde budsjettert med en overføring på 0,193 mill kr, noe som var 20 % av budsjettert momskompensasjon i investering. Pga lavere aktivitet på enn planlagt mottok Lardal kun 0,134 mill kr totalt i momskompensasjon (mot budsjettert 0,963 mill. kr). Det er i regnskap 2010 overført de budsjetterte 0,193 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Overføringen er gjort i forhold til budsjettvedtaket uavhengig av faktisk refusjon. Konkret innebærer dette for 2010 at 100% er overført til investeringsregnskapet. Pr 21/

22 4.9 Anordningsprinsippet Kommunens regnskap skal føres etter anordningsprinsippet. Det betyr eksempelvis at påløpte men ikke forfalte renter, påløpte krav om innbetalinger, opptjente men ikke utbetalt lønn, påløpt men ikke betalt leverandørgjeld er bokført i kommunens regnskap Avsetninger De største og viktigste fondsavsetningene innen drift i 2010: Disposisjonsfond Realverdi Elverksfond: ,- kr. KS-84/09 Disposisjonsfond Pensjonsfond: ,- kr. KS-84/09 Disposisjonsfond Membranutskifting: ,- kr. KS-84/09 Disposisjonsfond Kapitalslit brannbil: ,- KS-84/09 Disposisjonsfond Mva.komp inv til Elverksfond: ,- KS-84/09 Samlet er det netto avsatt 1,65 mill kr til ulike fond i tilknytning til drift og investeringsregnskapet. Pr 21/

23 5. Investeringer Investeringsregnskapet viser sum utgifter (investering i anleggsmidler) på 11,5 mill kr. Dette er om lag 5,7 mill kr. mer enn revidert budsjett for Avviket skyldes i hovedsak forskyvning i oppstart av enkelte investeringsprosjekter vedtatt i 2009 eller tidligere år. Samlede utgifter innen investering, som også inkluderer avdrag, utlån, avsetninger og kjøp av aksjer og andeler, er på 27 mill. kr. Investeringsregnskapet gir et samlet overskudd på om lag kr. 50. Investeringsregnskapet (tall i hele tusen) Regnskap R ev. Budsj Avvik Sum inntekter Sum utgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Bruk av tidligere års udisponert mindreforbruk Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert De største og viktigste årsakene til budsjettavvik på utgiftssiden i investeringsregnskapet i 2010 er: Utgifter knyttet til utbygging Naugfoss vannverk, som er vedtatt og budsjettert tidligere år, 9,8 mill kr. Ikke igangsatt utbygging skolelokaler, samf.avd, gymsal, 3,7 mill kr. Vannledning Styrvoll-Breidablikk-Hannevold 0,2 mill kr. Det er til sammen 7 prosjekter som har hatt utgifter høyere enn budsjettert, og som er finansiert fra prosjekt 5250 Videresalg av festetomter, på 0,18 mill. kr. Videre er det benyttet inntekter fra salg næringseiendom 0,2 mill kr. Pr 21/

24 Utvikling i investeringsutgifter finansiert ved lån og egenfinansiering (tall i 1000): Investeringsutgifter Bruk av lån Egenfinansiering Investeringsutgifter inkl. avdragsutgifter, utlån og kjøp av aksjer og verdipapirer er i 2010 på nær 27,1 mill kr. Utviklingen de siste årene er lavere lånefinansiering og lavere egenandel. Det vil si at restbehovet må dekkes ved andre inntekter, som salg fast eiendom og overføringer. Disse har hatt en større andel de siste år. Dette vises i forhold til finansieringsbehov i figuren nedenfor. Utvikling i finansieringsbehov investeringsregnskapet m/finansiering (tall i 1 000): Jfr. Tabell 1.2 s Finansieringsbehov Bruk av lån Mottate avdrag utlån Egenfinansiering Kommunen har de 3 siste årene foretatt følgende investeringer i anlegg: 2008: 17,9 mill kr. 2009: 10,7 mill kr. 2010: 11,5 mill kr De største enkeltinvesteringene i 2010 var: Vann Hvarnes Steinsholt 9,7 mill. kr. (utgifter) Pr 21/

25 6. Utvikling/analyse av sentrale økonomiske forholdstall 6.1 Gjeld Kommunens lånegjeld (tall i hele tusen) Kommunens lånegjeld Gjeld pr. innbygger Kommunens lånegjeld inkl. Startlån (videreformidlingslån) er ved utgangen av 2010 på 61,7 mill kr. Det er en reduksjon fra foregående år på om lag 2,5 mill kr. Reduksjonen skyldes utsatt låneopptak i forbindelse med ikke igangsatte investeringer. Det ble ikke tatt opp budsjetterte låneopptak i 2010 på 4,3 mill kr. Netto lånegjeld pr. innbygger er i 2010 på kr ,-. Lånegjeld pr. innbygger er redusert med kr ,- pr innbygger fra Antall innbyggere er registrert pr. 4 kvartal hver år (Statistikkbanken SSB). 6.2 Soliditet Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten gir informasjon om soliditeten. Gjeldsgrad viser forholdet mellom hvor stor gjelden er i forhold til egenkapitalen. Gjeldsgraden er økt fra 1,67 % i 2009 til 1,72 % i Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalprosent, desto bedre er soliditeten. Betydelige låneopptak over tid vil forverre soliditeten. For Lardal kommune er egenkapitalprosenten redusert fra 37,4 % i 2009 til 36,7 % i Pr 21/

26 6.3 Likviditetsvurdering Kommunen må ha en viss likvid beholdning fordi inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tid. Størrelsen på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på utbetalinger og innbetalinger. Likviditeten i kommunen er til enhver tid preget av store variasjoner gjennom året. Likviditetsutvikling (tall i hele tusen) Likviditetsutvikling Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Heftelser på arbeidskapitalen: Ubrukte lånemidler til investeringer Ubundne fond investeringer Driftslikvider Bundne driftsfond Likvider for ordinær drift Arbeidskapital i % av driftsinntektene 91,6 76,8 74,5 60,7 67,3 55,7 66,2 61,1 Likviditetsgrad 1 8,1 7,6 7,2 6,3 6,0 5,0 5,3 4,3 Likviditetsgrad 2 0,8 0,9 1,9 2,7 2,9 2,5 3,0 2,3 Arbeidskapitalen viser kommunens handlefrihet og evne til å møte betalingsforpliktelser etter at kortsiktig gjeld er dekket. Arbeidskapitalen har redusert med 3,15 mill. kr. fra 2009 til En del av likvidene skal dekke vedtatte investeringer og ikke løpende drift. Korrigeres arbeidskapitalen for ubrukte lånemidler og fondsmidler til investeringer, fremkommer driftslikvidene. Den viser kommunens evne til å dekke løpende driftsutgifter uten å måtte låne midler fra investeringsfond og ubrukte lånemidler for å dekke løpende forpliktelser. Jfr. her situasjonen for 2003 og Trekkes bundne fond fra driftslikvider kan vi se at kommunen har redusert sine likvider for ordinær drift med 8,5 mill kr. fra 2009 til Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Anbefalt er at nøkkeltallet er større enn 2 fordi noen av omløpsmidlene er mindre likvide. Likviditetsgrad 1 i Lardal er 4,3 i Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i omløpsmidler minus ubrukte lånemidler, fond til investeringsformål og bundne fond. Nøkkeltallet bør være større enn 1. Likviditetsgrad 2 i Lardal er 2,3 i Lardal kommunen har hatt en god likviditet i Hver imidlertid klar over at disse likviditetsgradene er statistiske målinger som viser likviditetsforholdet på et gitt tidspunkt (i dette tilfelle 31.12). Sesongsvingninger i bl.a. kundefordringer, kortsiktig gjeld o.l. kunne påvirke likviditetsgraden betydning. Likviditetsgraden bør derfor kontrolleres ved jevne mellomrom for å få et godt bilde av likviditetsutviklingen. Pr 21/

27 NOTER Pr 21/

28 NOTE nr 1: Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper. All tilgang til bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet skal ikke gjøres. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Regnskapet er så langt som mulig ført etter anordningsprinsippet. Det vil si at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger for gjeldende år er bokført, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriaposter. Driftsregnskapet inneholder bokførte og påløpte renteutgifter og renteinntekter for regnskapsåret. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler. I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i handelsporteføjle, er omløpsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsespunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Anskaffelser med levetid på minst 3 år og verdi på minst kr føres i investeringsregnskapet. Klassifisering av gjeld. Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr. Kl 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningen starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger(gebyrer, provisjoner m.v.), samt over- og underkurs er finansieringsutgifter og inntekter. Selvkostberegninger. Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger, beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar Mva-plikt og mva-kompensasjon. Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Pr 21/

29 NOTE nr 2: Organisering av kommunens virksomhet Rådmann Staben NAV-kontoret Lardal barneskole Lardal ungdomsskole Styrvoll barnehage Svarstad barnehage Ringveien Lardal sykehjem Lardal kommunale eiendom Økonomisjef Stein Rismyhr i Lardal og Andebu har vært tildelt det regnskapsfaglige ansvaret for Lardal kommunes regnskap for Det vises til vedtak om samarbeid og samlokalisering av økonomifunksjonene i de to kommuner. Pr 21/

30 NOTE nr 3: Endring i arbeidskapital Del 1 Endrin g i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskap 2010 Regnskap 2009 SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:89 5) , ,49 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(600:670; 700:770;800:89 5) , ,40 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) , ,88 Sum anskaffelse av midler S , ,77 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel SUM(010:285;3 00:480) , ,41 SUM(010:285;3 00:480) , ,02 (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,23 Sum anvendelse av midler , ,66 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,11 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,51 Endring i arbeidskapital V , ,62 Pr 21/

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013 Lardal kommune Fra Svarstad Årsregnskap 2013 14/2-2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Regnskapsoversikter 4 1.1 Regnskapsskjema 1A drift 4 1.2 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema

Detaljer

Lardal kommune Årsberetning 2012

Lardal kommune Årsberetning 2012 Lardal kommune Årsberetning Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Rådmannens kommentar 3 2 Befolkningsutvikling 4 3 Organisering 6 3.1 Politisk organisering 6 3.2 Kommunens organisering Lardal og personale 6

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009

REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009 1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009 Kulturskolens 30-års jubileum. Foto Søvesten 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 5 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 7 Regnskapsskjema 1A... 7 Regnskapsskjema 1B... 8

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

13/1000-1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2012

13/1000-1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2012 13/1000-1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2012 For regnskapetåret 2012 utarbeides følgende dokumenter: Regnskap/årsberetning for 2012. er utarbeidet etter føringer i kommuneloven 48 samt bestemmelser i regnskapsforskriften

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Foto t.v.: Anne Lise Norheim - Foto t.h.: Elisabeth Tønnessen

Foto t.v.: Anne Lise Norheim - Foto t.h.: Elisabeth Tønnessen Årsberetning 2007 Foto t.v.: Anne Lise Norheim - Foto t.h.: Elisabeth Tønnessen INNHOLD Kapittel 1 Rådmannens innledning...5 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat...9 Kapittel 3 Bærekraft og samfunn...31

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KMMUNE 2008 Fauske kommune Regnskap 2008 o Arsberetning til regnskapet ÅRSBERETNING 2008 FR FAUSKE KMMUNE INNLEDNING Rådmannen legger med dette fram årsberetningen til regnskapet for 2008.

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer