Lardal kommune. Årsregnskapet 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lardal kommune. Årsregnskapet 2010"

Transkript

1 Lardal kommune Kjærrabrua krysser Lågen ved Kjærrafossen, som er berømt for sitt laksefiske. Broen er bygget i tre og stål og har et spenn på om lag 90 m. Den ble åpnet Årsregnskapet 2010 Pr 21/3-2011

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Hovedoversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap Anskaffelse og anvendelse av midler Balansen Regnskapsskjema 1A drift Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema 1A) Regnskapsskjema 2A investeringsregnskap Regnskapsskjema 2B. investeringsregnskap detaljert 11 ÅRSBERETNING 13 2 Innledning 13 3 Driftsresultat Driftsinntekter og driftutgifter 15 4 Forhold av vesentlig betydning Frie inntekter Pensjon Renteutvikling Avkastning Elverksfondet Rammer Resultatenhetene Lønnsoppgjør Renteinntekter Momskompensasjon Anordningsprinsippet Avsetninger 22 5 Investeringer 23 6 Utvikling/analyse av sentrale økonomiske forholdstall Gjeld Soliditet Likviditetsvurdering 26 NOTER 27 1 Regnskapsprinsipper 28 2 Organisering av kommunens virksomhet 29 3 Endring i arbeidskapital 30 4 Pensjonskostnad Avdrag på gjeld 33 6 Garantier gitt av kommunen 33 7 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid 33 8 Aksjer og andeler i varig eie 34 9 Avsetninger og bruk av avsetninger Kapitalkonto Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Likviditetsreserve Investeringsregnslapet forklaring av udisponert beløp Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk Selvkosttjenester 42 Side Pr 21/

3 Side 18 Årsverk Skjønnsmidler barnehager Utlån 45 VEDLEGG 46 Vedleggnr 1 Regnskap pr RE-enhet og tjeneste 2 Investeringsregnskap fordelt etter prosjekt 3 Balansen 4 Investeringsprosjekt 2010 medregnet tidligere år Innledning Årsresultatet for Lardal kommune legges frem som 2 separate dokumenter, Årsregnskapet m/årsberetning og årsmelding. Dette dokumentet viser kommunens årsregnskap m/årsberetning. Dokumentet innleder med hovedoversikter og kommunens regnskap etterfulgt av årsberetning og noter. Til slutt i dokumentet vises kommunens drift, investering og balanseregnskap. Årsregnskap m/årsberetning behandles i kontrollutvalget den 14. april Årsregnskap m/årsberetning og årsmelding legges frem til politisk behandling i de ulike utvalgene i mai og for behandling i Formannskapet 3. mai. Endelig vedtak i Kommunestyret 10.mai Svarstad, 15/ Harry Bjørnstad Rådmann Stein Rismyhr Økonomisjef Pr 21/

4 1. HOVEDOVERSIKTER 1.1 Driftsregnskap Regnskap 2010 Reg.budsjett 2010 Oppr Budsjett 2010 Regnskap 2009 Driftsinntekter Noter Brukerbetalinger , , , ,14 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,55 Overføringer med krav til motytelser , , , ,67 Rammetilskudd fra staten , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,66 Skatt på inntekt og formue , , , ,47 Sum driftsinntekter , , , ,49 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,18 Sosiale utgifter , , , ,69 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal t , , , ,70 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep , , , ,03 Overføringer , , , ,81 Avskrivninger , ,00 0, ,16 Sum driftsutgifter , , , ,57 Brutto driftsresultat , , , ,08 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Note nr , , , ,01 Mottatte avdrag på lån ,64 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,01 Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter , , , ,70 Avdragsutgifter Note nr , , , ,53 Utlån ,64 0,00 0, ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,23 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner , , , ,78 Motpost avskrivninger , ,00 0, ,16 Netto driftsresultat , , , ,86 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb Note nr 9 0,00 0,00 0, ,61 Bruk av disposisjonsfond Note nr , , ,00 0,00 Bruk av bundne fond Note nr ,81 0,00 0, ,94 Sum bruk av avsetninger , , , ,55 Overført til investeringsregnskapet Note nr , , , ,00 Avsetninger disposisjonsfond Note nr , , , ,41 Avsetninger til bundne ford Note nr , , , ,00 Sum avsetninger , , , ,41 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Note nr ,56 0,00 0,00 0,00 Pr 21/

5 1.2 Investeringsregnskap Konto Tekst Noter Regnskap Totbud Oppr. bud. Regnskap 2010 inkl. rev Inntekter LN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom ,00 0, ,00 LN04 Andre salgsinntekter ,60 0, ,40 LN05 Overføringer med krav til motytelse ,00 0, ,00 LN09 Sum inntekter ,60 0, ,40 Utgifter LN11 Lønnsutgifter ,66 0, ,62 LN12 Sosiale utgifter ,34 0, ,44 LN13 Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon , , ,63 LN14 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,46 0, ,60 LN15 Overføringer , , ,73 LN18 Sum utgifter , , ,02 Finanstransaksjoner LN20 Avdragsutgifter Note nr , , ,00 LN21 Utlån , , ,00 LN22 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0, ,00 LN24 Avsatt til ubundne investeringsfond Note nr , , ,18 LN27 Sum finansieringstransaksjoner , , ,18 LN28 Finansieringsbehov , , ,20 Finansiering LN30 Bruk av lån , , ,49 LN31 Mottatte avdrag på utlån , , ,38 LN33 Bruk av tidligere års udisponert mindreforbruk , , ,93 LN34 Overføringer fra driftsregnskapet , , ,00 LN35 Bruk av disposisjonsfond , , ,00 LN36 Bruk av ubundne investeringsfond Note nr ,41 0, ,21 LN39 Sum finansiering , , ,01 LN40 Udekket/udisponert ,29 0, ,21 Pr 21/

6 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap 2010 Reg.budsjett 2010 Oppr Budsjett 2010 Regnskap 2009 Anskaffelse av midler LN02 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,49 LN03 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) ,60 0,00 0, ,40 LN04 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,88 LN05 Sum anskaffelse av midler , , , ,77 Anvendelse av midler LN08 Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,41 LN09 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,02 LN10 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,23 LN11 Sum anvendelse av midler , , , ,66 LN13 Anskafelse - anvendelse av midler , , , ,11 LN14 Endring i ubrukte lånemidler ,88 0,00 0, ,09 LN15 Endring i arbeidskapital , , , ,02 Avsetninger og bruk av avsetninger LN21 Avsetninger , , , ,80 LN22 Bruk av avsetninger , , , ,69 LN24 Netto avsetninger , , , ,11 Pr 21/

7 1.4 Balansen Regnskap 2010 Regnskap 2009 Endring Notehenvisninger LN020 (A) ANNLEGGSMIDLER Kap , , ,02 LN030 Faste eiendommer og anlegg , , ,99 LN040 Utstyr, maskiner og transportmidler , , ,37 LN050 Utlån , , ,38 LN060 Aksjer og andeler , , ,00 LN062 Pensjonsmidler , , ,00 LN070 (B) OMLØPSMIDLER Kap , , ,39 LN080 Kortsiktige fordringer , , ,03 LN085 Premieavvik , , ,00 LN090 Aksjer og andeler , , ,11 LN110 Obligasjoner , , ,23 LN120 Kasse, bankinnskudd , , ,98 LN130 SUM EIENDELER (A + B) , , ,41 LN150 (C) EGENKAPITAL Kap , , ,75 LN160 Disposisjonsfond , , ,54 LN170 Bundne driftsfond , , ,15 LN180 Ubundne investeringsfond , , ,80 LN191 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) , ,00 0,00 LN192 Endring i regnskapsprisnsipp som påvirker AK (investering) , ,13 0,00 LN200 Regnskapsmessig mindreforbruk Note nr , , ,36 LN230 Kapitalkonto Note nr , , ,92 LN240 (D) GJELD , , ,66 LN250 Langsiktig gjeld Kap , , ,22 LN252 Pensjonsforpliktelser Note nr , , ,00 LN280 Andre lån Note nr , , ,78 LN290 Kortsiktig gjeld Kap , , ,44 LN310 Annen kortsiktig gjeld , , ,44 LN317 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) , , ,41 LN320 (E) MEMORIAKONTI 0,00 0,00 0,00 LN340 Ubrukte lånemidler , , ,88 LN360 Motkonto for memoriakontiene , , ,88 LN361 SUM MEMORIAKONTI 0,00 0,00 0,00 LN370 BALANSENS NETTOSUM (A+B+C+D+E) 0,00 0,00 0,00 Pr 21/

8 Regnskapsskjema 1A drift Regnskap 2010 Reg.budsjett 2010 Oppr Budsjett 2010 Regnskap 2009 Skatt på inntekt og formue 1) , , , ,47 Ordinært rammetilskudd 1) , , , ,00 Andre generelle statstilskudd 3) , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,47 Renteinntekter og utbytte 4) , , , ,41 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , , , ,70 Avdrag på lån , , , ,53 Netto finansinntekter/-utgifter , , , ,18 Til ubundne avsetninger , , , ,41 Til bundne avsetninger 5) ,66 0, , ,00 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr 0,00 0,00 0, ,61 Bruk av ubundne avsetninger , , ,00 0,00 Netto avsetninger , , , ,80 Overført investeringsbudsjettet , , , ,00 Til fordeling drift , , , ,85 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,85 Merforbruk/mindreforbruk = ,56 0,00 0,00 0,00 1) Skatt på inntekt og formue: Skatt på inntekt og formue ble kr ,87 høyere enn budsjett, dvs. + 5,06%. Skatteinngangen i Lardal ble en økning +7,46% i forhold til Skatteinngangen for landet 2010 hadde en økning på 6,7 % i forhold til ) Rammetilskudd Rammetilskuddet ble lavere enn budsjett med kr ,-,-, dvs. -2,17 %. 3) Generelle statstilskudd: Tilskuddene ble økt med kr ,-, som er grunnet i litt høyere rentekompensasjon enn beregnet. Rentekompensasjonen er utbetalt med gunnlag i en litt høyere rente enn forutsatt i budsjettet. 4) Renteinntekter/-utgifter og utbytte: Samlet merintekt i forhold til budsjett er på 2,4 mill kr. Endringen må sees i sammenheng med god utvikling i finansmarkedene hva gjelder lånerente og avkastningen på Elverksfondet. 5) Bundne avsetninger og bruk av slike avsetninger: Renter tillagt fond ,66 Pr 21/

9 1.6 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema 1 A) RE-enhet Regnskap 2010 Reg.budsjett 2010 Oppr Budsjett 2010 Regnskap Staben , , , ,94 15 NAV-kontor , , , ,18 20 Svarstad barnehage , , , ,43 21 Styrvoll Barnehage , , , ,47 22 Barneskolen , , , ,10 23 Ungdomskolen , , , ,29 40 Ringveien , , , ,93 45 Sykehjemmet , , , ,94 70 Lardal kommunale eiendom , , , ,57 90 Reserverte bevilgninger , , , ,00 Sum fordelt inkl. interne finanstransaksjoner , , , ,85 Pr 21/

10 1.7 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskap Tekst Regnskap Totbud Oppr. bud. Regnskap 2010 inkl. rev Utgifter Investeringer i anleggsmidler , ,02 Utlån og forskutteringer , ,00 Avdrag på lån , ,00 Avsetninger , ,18 Årets finansieringsbehov , ,20 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , ,49 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , ,38 Andre inntekter , ,40 Sum ekstern finansiering , ,27 Overført fra driftsregnskapet , ,00 Avsetninger , ,14 Sum finansiering , ,41 Udekket/udisponert = , ,21 Pr 21/

11 1.8 Regnskapsskjema 2B investeringsregnskap detaljert Konto Konto(T) Regnskap Totbud Oppr. bud. Avvik 2010 inkl. rev Inventar/utstyr , , moms-investering , , Styrvoll barnehage , , Veier og landskapstilpasning 0, , moms-investering 0, , Nye aktivitetsomr. Prosjektgruppe 0, , Konsulenttjenester 3 060, , Tilrettelegging boligtomter og markedsføring 3 060, , Inventar/utstyr , , moms-investering 3 143, , Adressering - Veiskilt , , Konsulenttjenester 7 800, , moms-investering 1 950, , Oppgradering teknisk plattform Agresso 9 750, , Inventar/utstyr , , Kontorutstyr/inventar/programvare , , moms-investering 8 753, , Hjemmesideløsning oppgradering/utvikling , , Konsulenttjenester , , Til andre/driftsavtaler med andre , , moms-investering , , Sentrumsplan , , Konsulenttjenester , , moms-investering 0, , GeoVekst (kartdata, skogbrukskartlegging) , , Overtid , , Arbeidsgiveravgift 4 122, , Skyss 2 226, , Nybygg 4 994, , Prosjektering byggeledelse , , Konsulenttjenester , , moms-investering , , Utbygging skolelokaler,samf.avd.gymsal , , Elektro 0, , moms-investering 0, , Utskifting ovner kirker 0, , Inventar/utstyr , , Kjøp av maskiner 0, , moms-investering , , Vaskemaskin Lardal sykehjem , , Grunnerverv , , Næringstomter salg , , Kjøp av maskiner 0, , Vedlikehold byggtj., nybygg , , Elektro , , moms-investering 0, , Nødagregat påbygg Roso vannverk , , Utvendig rør og rørdeler , , Vannled. Styrvoll-Breidabl.-Hannevold , , Fast lønn , , Overtid , , Pensjonsinnskudd KLP , , Arbeidsgiveravgift , , Matvarer til møter m.m. 653, , Skyss , , Prosjektering byggeledelse , , Veier og landskapstilpasning , , Rigg og drift , , Grunnarbeider , , Betongarbeider , , Stål- og metallarbeider , , Snekker- og tømmerarbeider , , Sanitær-rørlegger 1 268, , Utvendig rør og rørdeler , , Elektro , , Styring, overvåkning, kommunikasjon , , Konsulenttjenester , , Vann Hvarnes - Steinsholt , , Annonse, reklame, informasjon 3 704, , Husleie, leie av lokaler og grunn 500, , Konsulenttjenester , , moms-investering 926, , Reguleringsplan gang/sykkelvei Solbergåsen , ,50 Sum anskaffelse av anleggsmidler , ,30 Pr 21/

12 Øvrige investeringsutgifter ikke anleggsmidler: Konto Konto(T) Regnskap Totbud Oppr. bud. Avvik 2010 inkl. rev Avdragsutgifter 0, , Avdragsutg. ekstraordinære , , Utlån 0, , Kjøp aksjer/andeler 0, , Avsetning til ubundne kapitalfond , ,21 Sum uten bruk av prosjektnr , , Kjøp aksjer/andeler , , Opplev Larvik AS , , Kjøp aksjer/andeler , , Egenkapitalinnskudd KLP , , Avdragsutgifter , , Avdragsutg. ekstraordinære , , Utlån , , Startlån , ,00 Sum , ,59 Finansiering ikke anleggsmidler Salg fast eiendom , , Overføring fra annen kommune 0, , Tilskudd fra andre , , Bruk av lån , , Mottatte avdrag på utlån , , Disponering av tidl års overskudd , , Bruk ubundne kapitalfond , ,38 Sum , ,88 Avvik ,29 konto Ikke disp.netto (kapitalreg.) Pr 21/

13 2. Innledning Årsberetning Denne årsberetning inneholder pliktig informasjon ihht. Kommunelovens 48 pkt. 1, og skal gi opplysninger om forhold som er viktig for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultat av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. I dette dokumentet så er pliktig informasjon samlet i dette kapittelet, evt. med henvisning herfra til andre kapitler i dokumentet. Regnskapsprinsippene er nærmere beskrevet i regnskapsnote nr. 1. Samlet har det økonomiske situasjonen for Lardal kommune vært tilnærmet budsjett Resultatet er bedret i forhold til hva som er rapportert gjennom året. Bedringen kan i hovedsak knyttes til skatt/ramme og finans. Endringene i frie inntekter, lavere renter og høyere aktivitet i finansmarkedet samt effekt av premieavvik pensjon, har gitt merinntekter utover det budsjetterte. Resultatet for enhetene i 2010 viser et samlet merforbruk 4,4 mill kr. Dette er 1,3 mill kr dårligere enn prognose i 3. kvartalsrapport. Enkelte enheter har store utfordringer. Behovet for kommunens tjenester har økt og det legges dermed ekstra stort press på enhetenes økonomiske rammer. Driftsregnskapet ble gjort opp med et positivt netto driftsresultat på nærmere 2 mill kr, noe som var 0,1 mill kr lavere enn budsjettert. Det framlagte regnskap innen drift viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,56. Investeringsregnskapet for 2010 ble det gjort opp med et udisponert resultat (overskudd) på kr ,29. Pr 21/

14 3. Driftsresultat For 2010 er det et positivt netto driftsresultat på 1,982 mill kr, noe som er 0,11 mill kr lavere enn revidert budsjett. Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter er 1,35 %, mot budsjettert 1,55%. En anbefalt målsetning fra fylkesmannen er at man over tid oppnår et netto driftsresultat på minimum 3 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat viser kommunens økonomiske resultat av den ordinære driftsvirksomheten når man tar hensyn til finansposter, men holder utenfor de pliktige avsetningene. Det er et krav til balansen(jf. Kommuneloven) at driftsresultat skal være tilstrekkelig for dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Nivået på kommunens gjeld påvirker (via renter og avdrag) kommunens økonomiske handlefrihet. Kommunens avskrivninger skal gjenspeile kommunens avdrag og dermed også kapitalslitet på kommunens investeringer. I 2010 er det betalte mindre avdrag enn de beregnede avskrivningene. Det at avskrivningene er høyere enn betalte avdrag betyr at netto driftsresultat også er høyere enn det ville vært dersom avskrivningen skulle hatt resultat effekt. Dersom forholdet vedvarer innebærer det at man avsetter for lite til formuesbevaring. Netto driftsresultat og regnskapsmessig resultat Regnskap Rev. Budjsjett Avvik Sum driftsinntekter , , ,98 Sum driftsutgifter , , ,22 Brutto driftsresultat , , ,24 Sum eksterne finansinntekter , , ,80 Sum eksterne finansutgifter , , ,21 Motpost avskrivninger , ,00-885,06 Netto driftsresultat , , ,59 Sum bruk av avsetninger , , ,81 Sum avsetninger , , ,66 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk ,56 0, ,56 Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter ekskl. finansinntekter 12,50 % 10,00 % 7,50 % 5,00 % 2,50 % 0,00 % -2,50 % -5,00 % -7,50 % -10,00 % -12,50 % -15,00 % Netto i % av sum driftsinnterkter Korrigert for avskrivninger/avdrag Pr 21/

15 Korrigert for avskrivninger/avdrag viser hva netto driftsresultat ville ha vært dersom det var avskrivninger (kapitalslitet) som skulle påvirke netto driftsresultat og ikke avdrag. De største og viktigste årsakene til budsjettavvik i driftsregnskapet i 2010 er: Avkastning Elverksfond: 1,6 mill kr Andre renteinntekter: -0,1 mill. kr Renteutgifter: 0,9 mill kr Avdragsutgifter: 0,2 mill kr Skatt/rammetilskudd: 1,3 mill kr Andre innntektsøkninger ikke skatt, ramme finans 9,5 mill kr. Herunder bl.a. - Refusjon syke-/fødselspenger: 3,4 mill.kr - Brukerbetalinger: 1 mill.kr - Salgs- og leieinntekter: 0,5 mill.kr - Overføringer og tilskudd, fra Staten: 2,3 mill. kr. (hvorav barnehage 0,5 mill kr) - Overføringer fra andre: 2,3 mill.kr (herav merinntekter mva.komp. 1,3 mill kr) Økte driftsutgifter ekskl. finansutgifter -13,6 mill. kr. Herunder bl.a. - Lønnsutgifter: -5,5 mill. kr - Premieavvik og amortifisering tidl års premieavvik: +1,9 mill kr. - Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod.: -0,9 mill kr. - Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm.tj.prod: -6,7 mill kr. - Overføringsutgifter: -2,4 mill kr. Mindreforbruk samlet for enhetene 4,4 mill. kr. Detaljer knyttet til enhetenes avvik er omtalt nærmere i kommunens Årsmelding. 3.1 Driftsinntekter og driftsutgifter (ekskl. finansinntekter/utgifter) (tall i hele tusen) Regnskap 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Regnskap 2007 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Pr 21/

16 Endring i kostnadsstrukturen ,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i kommunal prod. Kjøp som erstatter egen prod. Overføringer Avskrivninger Regnskap 2010 i % av driftsinntekter Regnskap 2008 i % av driftsinntekter Regnskap 2009 i % av driftsinntekter Regnskap 2007 i % av driftsinntekter Oversikten gir et innblikk i kostnadsstrukturen i Lardal kommune. Den viser størrelsen på kostnadskomponenten målt i forhold til driftsinntekter det enkelte år. Driftsinntektene økte med 4,7 % fra 2009 til Sum driftsutgifter økte med 7,4 %. Kommunens andel av lønnsutgiftene sett i forhold til sum driftsinntekter, er noe lavere i 2010 enn i de foregående år. Lønnsutgiftene målt som en andel av driftsinntektene er på 49,3 % i 2010 mot 49,7 % for Innen sosiale avgifter er endringen i hovedsak for 2010 knyttet opp til premieavvik innen pensjon. Endring i inntektsstrukturen % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Skatpåintekt ogformue overføringer Andre Andrestatlige overføringer Rametilskud frastaten Overføringer medkravtil motytelser Andresalgs-og leieintekter Brukerbetalinger Regnskap 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Regnskap 2007 Pr 21/

17 Oversikten gir innblikk i inntektsstrukturen i Lardal kommune. Den viser hvordan driftinntektene fordeler seg prosentvis på de ulike inntektspostene. Kommunens største inntektspost er skatt og rammetilskudd, samlet sto disse for 70,8 % av kommunens driftsinntekter i året som gikk. Til sammenligning var denne inntektsposten i 2009 og 2008 samlet på hhv. 67,0% og 66,5%. Andelen (skatt og ramme = frie inntekter) er økt i forhold til tidligere år. For øvrig er det skatteinntekter og rammetilskudd som har den største veksten i forhold til foregående år. Innen overføringer med krav til motytelser er det nedgang. Denne posten inneholder statlig tilskudd til barnehager, momskompensasjon, refusjon sykepenger og andre mindre statlige tilskudd. Endring inntekter i forhold til 2009 (tall i hele 1.000) Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Endring Endringer innen de ulike gruppene skyldes i hovedsak: Brukerbetalinger: oppholdsbetaling barnehage/sfo 0,2 mill. kr., opphold i institusjon 0,1 mill. kr. og pleie og omsorg i hjemmet 0,2 mill. kr. Andre salgs- og leieinntekter: Kart og oppmåling/byggesaksbehandling -0,3 mill.kr, husleieinntekter 0,2 mill.kr., avgiftpliktige gebyrer VAR, brann, feiing til sammen 0,1 mill kr. Overføringer med krav til motytelser: Mindreinnt staten 0,8 mill kr., mindre sykelønnsrefusjon 0,2 mill. kr. Tilskudd vedr. barnevern fra fylket -0,57 mill. kr. Fylkeskomm -0,4 mill kr Og tilskudd fra kommuner 0,7 mill. kr. Merinntekter innen momsrefusjon -0,3 mill. kr. Andre statlige overføringer: barnehager 0,3 mill. kr., tilskudd til flyktninger 0,6 mill. kr. kvalifiseringsordning 0,3 mill kr. og redusert tilskudd fra staten med -0,4 mill. kr Endringer i rammetilskudd og skatteinntekter kommenteres nærmere nedenfor. Pr 21/

18 4. Forhold av vesentlig betydning 4.1 Frie inntekter (tall i hele tusen) Regnskap Rev budsjett Avvik Regnskap Regnsk budsj Rammetilskudd fra Staten Skatt på formue og inntekt Sum frie inntekter Lardal kommunes frie inntekter ble i 2010 på 99,0 mill kr. Dette tilsvarer en vekst i frie inntekter på 5,8% fra Veksten er størst for skatt på 3,4 mill. kr, i forhold til regnskap I forhold til budsjett 2010 er det et merinntekt på 2,4 mill kr. Skatteveksten for Lardal utgjør 7,46 % i forhold til Skatteinngangen for landet ble på 6,7 % for samme periode. Skatteinngangen i Lardal ble høyere enn budsjettert. En skatteøkning mot budsjett på 2,4 mill kr. må sees i sammenheng med negativt avvik på rammetilskuddet (inntektsutjevningen). Lardal kommune mottok sin andel av eldremilliarden, 0,569 mill. kr. Beløpet inngår i tabellen over, under Rammetilskudd fra Staten. 4.2 Pensjon Pensjonskostnader utgjør en stor del av kommunens totale kostnader. Samlet for kommunen var det utgiftsført totale pensjonsutgifter (ekskl. arbeidsgiveravgift) på 7,5 mill kr. I forhold til budsjettet i enhetene var det et merforbruk på 1 mill kr. Premieavviket for 2010 og amortisering tidligere år bidro med en merinntekt på 0,83 mill.kr. Netto ble avviket i forhold til budsjett 0,2 mill kr. Regnskapsføringen av pensjonskostnadene følger et regelverk hvor det skilles tydelig mellom pensjonskostnad og pensjonspremie. Pensjonskostnad er en aktuarberegnet størrelse, mens pensjonspremien er det som faktisk innbetales. Avviket mellom pensjonskostnad og pensjonspremie kommer til uttrykk i driftsregnskapet via premieavviket. Premieavviket kan variere mye hvert enkelt år. Regelverket åpner for å fordele premieavviket over 15 år, kommunen har imidlertid valgt 1 år (amortisering). For å eliminere den risiko det er for at premieavviket det enkelte år skal få konsekvenser for kommunens tjenesteproduksjon, ble det i budsjettet opprettet et pensjonsfond, som er tilført 0,97 mill kr. i Et pensjonsfond er et disposisjonsfond hvor avvik i pensjonskostnadene ved årets slutt kan bokføres mot. Pr 21/

19 Avvik mellom pensjonsinnbetalinger og pensjonskostnad (tall i hele tusen) ekskl. arbeidsgiveravgift Regnskap 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Regnskap 2007 Regnskap 2006 Regnskap 2005 Regnskap 2004 Regnskap 2003 Premieavvik året før Premieavvik årets Sum Det viser til note 4 Pensjonskostnad 2010 for nærmere detaljer. 4.3 Renteutviklingen Høsten 2009 var den norske styringsrenten på 1,5 %. Norges Bank så for seg på dette tidspunktet flere renteøkninger i tiden fremover, dette lot vente på seg og styringsrenten ble først på sommeren satt opp til 2 % og har holdt seg i ro siden. De lange rentene falt betydelig frem mot sommeren og nådde et rekordlavt nivå i august i fjor. Normalt ligger pengemarkedsrenten (3 mnd Nibor) 0,25 % høyere enn Norges Banks styringsrente(2 %), men differansen var ved utgangen av 2010 på omkring 0,60 %. Kommunens lån med flytende rente ligger normalt på samme nivå som 3- mnd Nibor. I budsjett 2010 var det lagt inn forutsetninger om et rentenivå på flytende lån på 4 % for hele året. Kommunens fastrenteavtaler var beregnet til en gjennomsnittelig rente på om lag 5,6% i Gjennomsnittlig rente for kommunens lån med flytende rente endte opp med 3,1 % i Dette førte til en besparelse på 0,89 mill kr i forhold til budsjetterte renteutgifter. For øvrig vises det til Finansrapport 2010 som omtaler kommunens forvaltning av kortsiktig likviditet og kommunens gjeldsportefølje mer utfyllende. 4.4 Avkastning Elverksfondet Kommunens langsiktige finansielle aktiva består av kommunens Elverksfond. Status Elverksfondet ved utgangen av 2010(i hele tusen) Aktivaklasser Markedsverdi Markedsverdi Allokering Avkastning/ kurstap Verdiendring Absolutt avkastning i % Bank/Pengemarked ,50 % Norske obligasjoner ,16 % Norske aksjer ,60 % Sum ,84 % Ved utgangen av 2010 var markedsverdien av Lardal kommune sin portefølje på 75,9 mill kr. Porteføljen gav en samlet avkastning i 2010 på 4,2 mill kr (5,8 %), noe som var 0,7 % bedre enn de markeder porteføljen sammenlignet seg med. Det har vært verdiøkning og positiv avkastning for alle aktivaklasser. Pr 21/

20 Norske aksjer var den aktivaklassen som gav best avkastning i 2010 med en avkastning på 20,6 %. Svakest avkastning gav pengemarkedsfondene med en avkastning på 2,5 %. Forvaltningen av kommunens langsiktige finansielle aktiva gav i 2010 en merinntekt på 1,6 mill kr utover opprinnelig budsjett. Inflasjonsjustering av kapitalen er foretatt i 2010, i tråd med de forutsetninger som ligger i budsjett 2010, med 0,5 mill kr. For øvrig vises det til Finansrapport 2010, som omtaler kommunens forvaltning av langsiktige finansielle aktiva mer utfyllende. 4.5 Rammer Resultatenhetene Sum disponert inkl. bruk og avsetninger fond fordeler seg slik for de ulike resultatenhetene: Regnskap 2010 Rev. Budsjett 2010 Avvik tall i hele Staben NAV-kontor Svarstad barnehage Styrvoll Barnehage Barneskolen Ungdomskolen Ringveien Sykehjemmet Lardal kommunale eiendom Samlet resultatenhetene Reserverte bevilgninger Skatt, ramme og finans Samlet resultat Det er i hovedsak i Staben, Ringveien, Sykehjemmet og Lardal kommunale eiendom avvikene har vært størst. Resultatenhetenes egne forklaringer til avvik er kommentert i kommunens Årsmelding. Denne vil gi en nærmere beskrivelse av detaljene. Pr 21/

21 Resultatenhetenes andel av samlede utgifter utgjør: Lardal kommunale eiendom 17 % Staben 18 % NAV-kontor 4 % Sykehjemmet 15 % Svarstad barnehage 5 % Styrvoll Barnehage 4 % Ringveien 17 % Ungdomskolen 7 % Barneskolen 13 % 4.6 Lønnsoppgjør 2010 I Budsjett 2010 ble det lagt inn forventet anslag på 2,4 % lønnsøkning (ihht forutsetninger i Statsbudsjett 2010) med et beløp på nærmere 1,7 mill kr.. Resultatet ble på kr 1,83 mill kr, altså noe over forventet budsjett Renteinntekter Lavt rentenivå gjennom hele 2010 ga lavere renteinntekter enn budsjettert på til sammen 0,13 mill. kr. 4.8 Momskompensasjon I budsjett 2010 er det lagt til grunn inntekter fra momskompensasjon innen investeringer på 0,96 mill kr. Budsjettet var basert på de vedtatte investeringsprosjekter i budsjettet. Momskompensasjon ble nær 0,13 mill kr., dvs. en mindreinntekt i forhold til budsjett. Fra 2010 er det endring i lovverket på hvordan kommunen kan disponere momskompensasjonen. Endringen innebærer et krav om at momskompensasjonen fra investeringer i sin helhet skal inntektsføres i investeringsregnskapet. Overgangsordningen fastsetter at fra og med 2010 skal minimum 20 % av kompensasjonen overføres til investeringsregnskapet. Kommunen hadde budsjettert med en overføring på 0,193 mill kr, noe som var 20 % av budsjettert momskompensasjon i investering. Pga lavere aktivitet på enn planlagt mottok Lardal kun 0,134 mill kr totalt i momskompensasjon (mot budsjettert 0,963 mill. kr). Det er i regnskap 2010 overført de budsjetterte 0,193 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Overføringen er gjort i forhold til budsjettvedtaket uavhengig av faktisk refusjon. Konkret innebærer dette for 2010 at 100% er overført til investeringsregnskapet. Pr 21/

22 4.9 Anordningsprinsippet Kommunens regnskap skal føres etter anordningsprinsippet. Det betyr eksempelvis at påløpte men ikke forfalte renter, påløpte krav om innbetalinger, opptjente men ikke utbetalt lønn, påløpt men ikke betalt leverandørgjeld er bokført i kommunens regnskap Avsetninger De største og viktigste fondsavsetningene innen drift i 2010: Disposisjonsfond Realverdi Elverksfond: ,- kr. KS-84/09 Disposisjonsfond Pensjonsfond: ,- kr. KS-84/09 Disposisjonsfond Membranutskifting: ,- kr. KS-84/09 Disposisjonsfond Kapitalslit brannbil: ,- KS-84/09 Disposisjonsfond Mva.komp inv til Elverksfond: ,- KS-84/09 Samlet er det netto avsatt 1,65 mill kr til ulike fond i tilknytning til drift og investeringsregnskapet. Pr 21/

23 5. Investeringer Investeringsregnskapet viser sum utgifter (investering i anleggsmidler) på 11,5 mill kr. Dette er om lag 5,7 mill kr. mer enn revidert budsjett for Avviket skyldes i hovedsak forskyvning i oppstart av enkelte investeringsprosjekter vedtatt i 2009 eller tidligere år. Samlede utgifter innen investering, som også inkluderer avdrag, utlån, avsetninger og kjøp av aksjer og andeler, er på 27 mill. kr. Investeringsregnskapet gir et samlet overskudd på om lag kr. 50. Investeringsregnskapet (tall i hele tusen) Regnskap R ev. Budsj Avvik Sum inntekter Sum utgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Bruk av tidligere års udisponert mindreforbruk Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert De største og viktigste årsakene til budsjettavvik på utgiftssiden i investeringsregnskapet i 2010 er: Utgifter knyttet til utbygging Naugfoss vannverk, som er vedtatt og budsjettert tidligere år, 9,8 mill kr. Ikke igangsatt utbygging skolelokaler, samf.avd, gymsal, 3,7 mill kr. Vannledning Styrvoll-Breidablikk-Hannevold 0,2 mill kr. Det er til sammen 7 prosjekter som har hatt utgifter høyere enn budsjettert, og som er finansiert fra prosjekt 5250 Videresalg av festetomter, på 0,18 mill. kr. Videre er det benyttet inntekter fra salg næringseiendom 0,2 mill kr. Pr 21/

24 Utvikling i investeringsutgifter finansiert ved lån og egenfinansiering (tall i 1000): Investeringsutgifter Bruk av lån Egenfinansiering Investeringsutgifter inkl. avdragsutgifter, utlån og kjøp av aksjer og verdipapirer er i 2010 på nær 27,1 mill kr. Utviklingen de siste årene er lavere lånefinansiering og lavere egenandel. Det vil si at restbehovet må dekkes ved andre inntekter, som salg fast eiendom og overføringer. Disse har hatt en større andel de siste år. Dette vises i forhold til finansieringsbehov i figuren nedenfor. Utvikling i finansieringsbehov investeringsregnskapet m/finansiering (tall i 1 000): Jfr. Tabell 1.2 s Finansieringsbehov Bruk av lån Mottate avdrag utlån Egenfinansiering Kommunen har de 3 siste årene foretatt følgende investeringer i anlegg: 2008: 17,9 mill kr. 2009: 10,7 mill kr. 2010: 11,5 mill kr De største enkeltinvesteringene i 2010 var: Vann Hvarnes Steinsholt 9,7 mill. kr. (utgifter) Pr 21/

25 6. Utvikling/analyse av sentrale økonomiske forholdstall 6.1 Gjeld Kommunens lånegjeld (tall i hele tusen) Kommunens lånegjeld Gjeld pr. innbygger Kommunens lånegjeld inkl. Startlån (videreformidlingslån) er ved utgangen av 2010 på 61,7 mill kr. Det er en reduksjon fra foregående år på om lag 2,5 mill kr. Reduksjonen skyldes utsatt låneopptak i forbindelse med ikke igangsatte investeringer. Det ble ikke tatt opp budsjetterte låneopptak i 2010 på 4,3 mill kr. Netto lånegjeld pr. innbygger er i 2010 på kr ,-. Lånegjeld pr. innbygger er redusert med kr ,- pr innbygger fra Antall innbyggere er registrert pr. 4 kvartal hver år (Statistikkbanken SSB). 6.2 Soliditet Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten gir informasjon om soliditeten. Gjeldsgrad viser forholdet mellom hvor stor gjelden er i forhold til egenkapitalen. Gjeldsgraden er økt fra 1,67 % i 2009 til 1,72 % i Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalprosent, desto bedre er soliditeten. Betydelige låneopptak over tid vil forverre soliditeten. For Lardal kommune er egenkapitalprosenten redusert fra 37,4 % i 2009 til 36,7 % i Pr 21/

26 6.3 Likviditetsvurdering Kommunen må ha en viss likvid beholdning fordi inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tid. Størrelsen på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på utbetalinger og innbetalinger. Likviditeten i kommunen er til enhver tid preget av store variasjoner gjennom året. Likviditetsutvikling (tall i hele tusen) Likviditetsutvikling Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Heftelser på arbeidskapitalen: Ubrukte lånemidler til investeringer Ubundne fond investeringer Driftslikvider Bundne driftsfond Likvider for ordinær drift Arbeidskapital i % av driftsinntektene 91,6 76,8 74,5 60,7 67,3 55,7 66,2 61,1 Likviditetsgrad 1 8,1 7,6 7,2 6,3 6,0 5,0 5,3 4,3 Likviditetsgrad 2 0,8 0,9 1,9 2,7 2,9 2,5 3,0 2,3 Arbeidskapitalen viser kommunens handlefrihet og evne til å møte betalingsforpliktelser etter at kortsiktig gjeld er dekket. Arbeidskapitalen har redusert med 3,15 mill. kr. fra 2009 til En del av likvidene skal dekke vedtatte investeringer og ikke løpende drift. Korrigeres arbeidskapitalen for ubrukte lånemidler og fondsmidler til investeringer, fremkommer driftslikvidene. Den viser kommunens evne til å dekke løpende driftsutgifter uten å måtte låne midler fra investeringsfond og ubrukte lånemidler for å dekke løpende forpliktelser. Jfr. her situasjonen for 2003 og Trekkes bundne fond fra driftslikvider kan vi se at kommunen har redusert sine likvider for ordinær drift med 8,5 mill kr. fra 2009 til Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Anbefalt er at nøkkeltallet er større enn 2 fordi noen av omløpsmidlene er mindre likvide. Likviditetsgrad 1 i Lardal er 4,3 i Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i omløpsmidler minus ubrukte lånemidler, fond til investeringsformål og bundne fond. Nøkkeltallet bør være større enn 1. Likviditetsgrad 2 i Lardal er 2,3 i Lardal kommunen har hatt en god likviditet i Hver imidlertid klar over at disse likviditetsgradene er statistiske målinger som viser likviditetsforholdet på et gitt tidspunkt (i dette tilfelle 31.12). Sesongsvingninger i bl.a. kundefordringer, kortsiktig gjeld o.l. kunne påvirke likviditetsgraden betydning. Likviditetsgraden bør derfor kontrolleres ved jevne mellomrom for å få et godt bilde av likviditetsutviklingen. Pr 21/

27 NOTER Pr 21/

28 NOTE nr 1: Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper. All tilgang til bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet skal ikke gjøres. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Regnskapet er så langt som mulig ført etter anordningsprinsippet. Det vil si at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger for gjeldende år er bokført, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriaposter. Driftsregnskapet inneholder bokførte og påløpte renteutgifter og renteinntekter for regnskapsåret. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler. I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i handelsporteføjle, er omløpsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsespunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Anskaffelser med levetid på minst 3 år og verdi på minst kr føres i investeringsregnskapet. Klassifisering av gjeld. Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr. Kl 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningen starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger(gebyrer, provisjoner m.v.), samt over- og underkurs er finansieringsutgifter og inntekter. Selvkostberegninger. Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger, beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar Mva-plikt og mva-kompensasjon. Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Pr 21/

29 NOTE nr 2: Organisering av kommunens virksomhet Rådmann Staben NAV-kontoret Lardal barneskole Lardal ungdomsskole Styrvoll barnehage Svarstad barnehage Ringveien Lardal sykehjem Lardal kommunale eiendom Økonomisjef Stein Rismyhr i Lardal og Andebu har vært tildelt det regnskapsfaglige ansvaret for Lardal kommunes regnskap for Det vises til vedtak om samarbeid og samlokalisering av økonomifunksjonene i de to kommuner. Pr 21/

30 NOTE nr 3: Endring i arbeidskapital Del 1 Endrin g i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskap 2010 Regnskap 2009 SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:89 5) , ,49 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(600:670; 700:770;800:89 5) , ,40 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) , ,88 Sum anskaffelse av midler S , ,77 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel SUM(010:285;3 00:480) , ,41 SUM(010:285;3 00:480) , ,02 (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,23 Sum anvendelse av midler , ,66 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,11 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,51 Endring i arbeidskapital V , ,62 Pr 21/

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap 2009 m/årsberetning

Årsregnskap 2009 m/årsberetning Årsregnskap 2009 m/årsberetning Andebu kommune - i hjertet av Vestfold Innhold Innledning...3 Hovedoversikter...4 Driftsregnskap...5 Investeringsregnskap...6 Anskaffelse og anvendelse av midler...7 Balansen...8

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer