Trude Lappegard og Torkil Løwe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trude Lappegard og Torkil Løwe"

Transkript

1 2009/21 Notater o z v» u JA (0 HM V) Trude Lappegard og Torkil Løwe Barnehagedeltakelse og foreldrebetaling etter sosial bakgrunn Ta be 11 notat JD +» c CU (A J* IO Forskningsavdelingen/Seksjon for demografi og levekår

2

3 Innhold I nn hold 1 1 Bakgrunn 2 2 Definisjoner Analyseenheter Barn Foreldre Vekter Avhengige variable Barnehagedeltakelse Foreldrebetaling Bakgrunnsvariable Barnets alder Familietype Utdanning Mors arbeidstid Inntekt Landsdel Innvandrerbakgrunn 6 3 Spesielle merknader 7 4 Tabeller Barnehagedeltakelse Beskrivelse av foreldrene i utvalget der barn er analyseenhet Alder Familietype Utdanning Mors arbeidstid Inntekt Landsdel Innvandrerbakgrunn Foreldrebetaling Barnehagedeltakelse i utvalget der foreldre er analyseenhet Alle Familietype Utdanning Mors arbeidstid Inntekt Landsdel Innvandrerbakgrunn 28 w Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket

4 1 Bakgrunn Dette notatet er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Departementet ønsker oppdatert statistikk over barnehagedeltakelse og foreldrebetaling for ulike sosiale grupper. Dataene som er brukt er hentet fra Undersøkelsen Livsløp, generasjon og kjønn (LOGG). Dette er en survey-undersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå på oppdrag av Seksjon for demografi og levekårsforskning, Statistisk sentralbyrå og forskningsinstituttet NOVA. Dataene til LOGG ble samlet inn i 2007/2008 og har informasjon for om lag personer i alderen år. I tillegg til informasjon fra intervju er det koblet på registeropplysninger om intervjupersonene og deres partner. 2 Definisjoner 2.1 Analyseenheter Barn I LOGG ble det samlet inn data om familie og husholdning til intervjupersonene. I tabellene som viser barnehagedeltakelse, bruker vi barn som analyseenhet. Følgende barn er regnet med: Eget barn med nåværende partner Eget barn med annen enn nåværende partner Stebarn (dvs. barn nåværende partner har fra tidligere forhold) Fosterbarn Hvert av disse barna skal enten bo: Hele tiden sammen med intervjupersonene, eller Deler av tiden (dvs. minst halvparten av tiden) Barnets alder er målt i hele, fylte år ved intervjutidspunktet, og kun barn i alderen 1-5 år er inkludert. Der intervjuene ble gjennomført på høsten, er barn som har fylt 5 år etter 1. juli ekskludert da disse ikke er "barnehageaktuelle". Totalt utgjør analysegrunnlaget barn Foreldre I LOGG er det informasjon om intervjupersonen og hans/hennes partner i husholdet. Disse regnes her som barnas foreldre. Det betyr at mor og far kan være biologiske foreldre, adoptiv foreldre, steforeldre eller fosterforeldre, uten av vi skiller mellom disse. Totalt utgjør analysegrunnlaget 1 avsnittet over. 968 intervjupersoner med barn som fyller kriteriene i 2

5 2.1.3 Vekter For LOGG er det regnet ut en vekt som skal korrigere for mulige skjevheter som kan oppstå i forholdet mellom bruttoutvalg og nettoutvalg. I vekten er følgende variable brukt: intervju personenes alder, utdanning og bosted (landsdel og sentralitet). Når vi bruker barn som analyseenhet, har vi organisert dataene slik at hvert aktuelt barn utgjør en analyseenhet. For å korrigere for at barn med foreldre i par har dobbelt så stor sannsynlig het for å komme med i utvalget som barn som bor sammen med aleneforeldre, har barn med foreldre i par tatt vekten 1/2, det vil si de teller halvparten av barn med aleneforeldre (som har fått vekten 1). Barn med foreldre som bor hver for seg og som har likedelt omsorg, kan i prinsippet være overrepresentert i utvalget hvor barn er analyseenhet uten at dette er korrigert for her. I alle tabeller oppgis antall observasjoner (N) på uvektet materiale. 2.2 Avhengige variable Barnehagedeltakelse Følgende spørsmål ble stilt vedrørende barnehagedeltakelse i LOGG: HVIS IO BOR SAMMEN MED BARN UNDER 11 ÅR I HUSHOLDET (FAMO2=I ELLER 2) MED KATEGORIENE 5, 6, 7 ELLER 8 I HUSHOLDSBOKSEN (LISTE) baro4a Jeg skal nå stille noen spørsmål om barn og tilsynsordninger. Har ett eller flere av barna i hus holdningen tilsyn av andre enn foreldre på dagtid/ arbeidstid mot betaling? For barn i skolen tenker vi på tilsyn utenom skoletiden, som f.eks. SFO. 1. JA -» baro4b 2. NEI -> baro6a HVIS JA (BARO4A=I). STILLES FOR HVERT BARN I LISTE baro4b Jeg vil gjerne vite hva slags tilsynsordning dette er for hvert av barna dine. Vi kan begynne med [NAVN]. FLERE SVAR MULIGE 1. SLEKTNING 2. DAGMAMMA 3. PRAKTIKANT/AU PAIR 4. BARNEHAGE 5. BARNEPARK/LEKEPARK SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) ANNET 8. INGEN TILSYNSORDNING Barnehagedeltakelse er basert på positivt svar på spørsmål baro4a "om ett eller flere av barna i husholdningen har tilsyn av andre enn foreldre på dagtid mot betaling" og positivt svar på svaralternativet "barnehage" i spørsmål baro4b. Vi har dermed informasjon om barnehagedeltakelse for hvert av barna som inngår i utvalget hvor barn er analyseenhet Foreldrebetaling Følgende spørsmål ble stilt vedrørende foreldrebetaling i LOGG: 3

6 HVISJA(BARO4A=I). baros Omtrent hvor mye betaler [du/dere] alt i alt for disse sordningene per måned? KR PER MÅNED Dette spørsmålet omhandler alle bametilsynsordninger en husholdning måtte ha, summert for barna. Det betyr at vi kun har et samlet mål for kostnader til og ikke kan skille mellom utgifter til ulike om husholdningen har flere. Beløpet intervjupersonene har oppgitt vil i utgangspunktet kunne omfatte utgifter til bla. dagmamma, SFO og praktikant i tillegg til barnehage. For å få et best mulig mål på foreldrebetaling til barnehager har vi derfor skilt mellom: Foreldre som kun har barn i barnehage Foreldre som har barn i barnehage, men som også kan benytte andre tilsynsordninger Følgende mål er brukt for foreldrebetaling: Gjennomsnittlig betaling per måned for foreldre. Utgiftene til gjelder husholdningen, og utgiftene for hver av foreldrene i et par blir derfor betydelig lavere. Gjennomsnittlig betaling per måned per barn i barnehage Andel av foreldrenes inntekt (se egen definisjon av inntekt) som går til. Dette er regnet som de månedlige utgiftene husholdningen har til som prosentandel av foreldrenes (mors + fars) månedlige inntekt (årsinntekt/12) før skatt. 1. desil og 9. desil, 1. kvartil og 3. kvartil, og median er brukt som mål på spredning. Kvartilgrensene er beløpene som deler foreldrene i fire like store grupper når utgiftene sorteres fra laveste til høyeste. Tilsvarende deler desiler foreldrene i ti grupper, hvorav første og siste vises her. Desilgrense 1 og 9 forteller at hver tiende foreldre betaler mindre og mer enn angitt beløp, og dermed at ni av ti betaler mer og mindre enn angitt beløp. For foreldre som har barn i barnehage, men som også kan benytte andre tilsynsordninger, har vi ikke brukt målet gjennomsnittlig betaling per måned for ett barn i barnehage da dette ikke gir mening. 3 % av foreldrene svarte ikke på spørsmålet om betaling av. Beregningsgrunnlaget for foreldrebetaling blir da noe lavere enn antallet foreldre som har minst ett barn i alderen 1-5 år. 1,5 % av foreldrene som har barn i barnehage oppga 0 i utgifter til. Det kan imidlertid være flere som har gratis barnehage enn det vi fanger opp. Spørsmålet som vi bruker presiserer at det er mot betaling som skal oppgis. 2.3 Bakgrunnsvariable Barnets alder Primært ble det ønsket tabeller for hvert barn i hver alderskohort, dersom det var nok observa sjoner. For tabellen som kun viser andelen barn i barnehager har vi brukt ettårs-kohorter, men for tabellene som viser barnehagedeltakelse etter sosial bakgrunn har vi fordelt i følgende grupper: 1-2 år 3-5 år 1-5 år 4

7 2.3.2 Familietype Vi skiller mellom foreldre i par og aleneforeldre. Det er kun intervjupersoner som har en partner som bor sammen med dem hele tiden som er inkludert i gruppen foreldre i par Utdanning Foreldres utdanning, som er koblet til fra SSBs registre både for intervjupersonen og partner, er klassifisert etter Norsk standard for utdanningsstatistikk. Vi skiller mellom følgende grupper: Grunnskole (nivå 0-2, NUS2OOO) Videregående skole (nivå 3-5, NUS2OOO) Høyere utdanning (nivå 6-8, NUS2OOO) Vi bruker følgende mål på utdanning: Mors utdanning Fars utdanning Foreldrenes høyeste utdanning I de tilfeller hvor utdanningsopplysninger mangler for den ene i et par, ekskluderes paret fra analysen av foreldrenes høyeste utdanning Mors arbeidstid Mors vanlige ukentlige arbeidstid er delt inn i følgende grupper: 0 timer (ikke yrkesaktiv) 1-25 timer timer 38 timer Over 38 timer Mødre som er i permisjon eller er midlertidig borte fra jobben av andre grunner på intervju tidspunktet, er tildelt sin vanlige arbeidstid Inntekt Etter departementets ønske er foreldrenes inntekt basert på samlet inntektfør skatt. Samlet inntekt er summen av lønnsinntekt, netto næringsinntekt, overføringer og kapitalinntekt. For foreldre i par er inntekten summert for paret (mor + far). Når vi har benyttet samlet inntekt før skatt i beregning av andel inntekt som går til, blir denne andelen lavere enn om vi hadde brukt inntekt etter skatt. Valget av inntektsbegrep vil også ha betydning for forskjeller mellom grupper av foreldre i andelen av inntekt som går til. Inntektsfordeling er beregnet på grunnlag av alle foreldre (1 968) med minst ett barn 1-5 år. Gjennomsnittsinntekten er kroner, og median (midtverdien) er kroner for disse foreldrene. Inntektskvintilene og inntektsdesilene er grupperinger av foreldre etter inntekt basert på en sortering av foreldrene i henholdsvis fem og ti like store grupper fra lavest til høyest inntekt. 5

8 Inntektskvintilene består av følgende intervaller i 1 l.kvintil: kvintil: kvintil: kvintil: kvintil: kroner: Inntektsdesilene består av følgende intervaller i kroner: 1. desil: desil: desil: desil: desil: desil: desil: desil: desil: desil: Familietype er viktig for inntekten til foreldrene. For tabellene som viser barnehagedeltakelse og foreldrebetaling har vi laget to tabeller, en som viser alle foreldre og en som kun har med foreldre i par. Aleneforeldre utgjør en for liten gruppe til at vi kan lage egne tabeller for disse Landsdel Vi skiller mellom følgende landsdelen Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet (Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark) Agder og Rogaland Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal) Trøndelag Nord-Norge (Nordland, Troms, Finmark) Innvandrerbakgrunn Vi skiller mellom intervjupersoner med og uten innvandrerbakgrunn. Som personer med innvandrerbakgrunn menes her de som seiv har innvandret eller er norskfødt, men har to foreldre som har innvandret. Intervjupersonens eventuelle partner trenger ikke å ha innvandrerbakgrunn. 6

9 3 Spesielle merknader Tallene som fremkommer i tabellene i dette notatet avviker noe fra det som fremkommer i den offisielle barnehagestatistikken. Det er flere mulige forklaringer på dette. I den offisielle barnehagestatistikken brukes barnets alder i fylte år ved utgangen av året. Vi har brukt alder målt i hele fylte år ved intervjutidspunktet. Forskjellen mellom beregnet alder ved årets slutt og reell alder kan være pluss/minus ett år, noe som kan ha stor betydning for så unge personer som inngår i barneutvalget. I den offisielle barnehagestatistikken beregnes barnehagedeltakelse på basis av årsmelding fra kommunene for barnehager per hvert år. Dekningsgraden er andel barn i barne hage i prosent av folkemengde i tilsvarende årskull. I LOGG er intervjupersonene spurt om, men det er ikke presisert hvilket tidspunkt man tenker på. Intervjuene ble gjennomført fra januar 2007 til september Noen kan dermed ha blitt intervjuet når barnet har ferie fra barnehage eller like før barnet begynner i barnehage. Det gjør at tallene fra LOGG ikke er direkte sammenlignbare med den offisielle barnehagestatistikken. En mulig målefeil i våre data er knyttet til spørsmålsformuleringen. Intervjupersonene ble spurt om ett eller flere av barna i husholdningen hadde tilsyn av andre enn foreldre på dagtid mot betaling. Noen foreldre kan ha misforstått spørsmålet og tenkt at det her spørres om annet tilsyn, ikke barnehager, og dermed svart negativt på det første spørs målet om. Hvis dette er tilfellet, kan det ha resultert i at vi har noe lavere tall enn hva som vises i den offisielle barnehagestatistikken. En annen mulig målefeil er knyttet til usikkerheten man får i resultatene fordi en bare bygger på opplysninger om en del av befolkningen. Standardavviket er et hyppig brukt mål på denne usikkerheten. Størrelsen på standardavviket avhenger av tallet på observa sjoner i utvalget, måten utvalget er trukket på og fordelingen av barnehagedeltakelse i befolkningen. Usikkerheten øker når antallet observasjoner minker og når prosenttallet nærmer seg 50. Ved hjelp av standardavviket har vi, for noen utvalgte tall, beregnet konfidensintervall som med 95% sannsynlighet inneholder den sanne verdi av de beregnede størrelsene (den verdien vi ville fått dersom vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for en utvalgsundersøkelse). 7

10 Tabell 1 Barnehagestatistikken Prosent Barnehagestatistikken Prosent LOGG Prosent Andel barn i barnehage fra offisiell statistikk. Andel barn i 2007 med beregnet konfidensintervall barnehage fra LOGG 1-5 år 80,4 75 Standardavvik 1 Konfidensintervall N ,3 8

11 4 Tabeller 4.1 Barnehagedeltakelse Beskrivelse av foreldrene i utvalget der barn er analyseenhet Tabell 2 Barn etter ulike kjennetegn ved foreldre. Prosent 1-2 år 3-5 år 1-5 år Andel Antall Andel Antall Andel Antall Alle Familietype Foreldre i par Aleneforeldre Mors høyeste utdanning Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning Uoppgitt/intervjupersonen er mannlig aleneforelder Fars høyeste utdanning Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning Uoppgitt/intervjupersonen er kvinnelig aleneforelder Foreldrenes høyeste utdanning Grunnskole eller videregående Høyere utdanning Uoppgitt for minst en i paret eller for aleneforeldre Mors arbeidstid 0 timer (ikke yrkesaktiv) timer timer timer Over 38 timer Uoppgitt/intervjupersonen er mannlig aleneforelder 9

12 Tabell 2 (forts.) Barn etter ulike kjennetegn ved foreldre. Prosent 1-2 år 3-5 år 1-5 år Andel Antall Andel Antall Andel Antall Inntekt 1. desil desil desil desil desil desil desil desil desil desil kvintil kvintil kvintil kvintil kvintil Uoppgitt for minst en i paret eller for aleneforeldre Landsdel Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Intervjupersonens innvandrerbakgrunn Uten innvandrerbakgrunn Med innvandrerbakgrunn Alder Tabell 3 Andel barn i barnehage etter barnets alder. Alle barn. Prosent 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 1-2 år 3-5 år 1-5 år Går i barnehage N

13 4.1.3 Familietype Tabell 4 Andel barn i barnehage etter familietype. Alle barn. Prosent 1-2 år N 3-5 år N 1-5 år N Foreldre i par Aleneforeldre Utdanning Tabell 5A Andel barn i barnehage etter høyeste utdanning hos mor og far. Alle barn. Prosent 1-2 år N 3-5 år N 1-5 år N Mor Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning Far Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning Tabell 5B Andel barn i barnehage etter høyeste utdanning hos mor og far. Barn med foreldre i par. Prosent 1-2 år N 3-5 år N 1-5 år N Mor Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning Far Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning Tabell 6A Andel barn i barnehage etter foreldrenes høyeste utdanning. Alle barn. Prosent Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning 11

14 Tabell 6B Andel barn i barnehage etter foreldrenes høyeste utdanning. Alle barn. Prosent 1-2 år N 3-5 år N 1-5 år N Grunnskole eller videregående skole Høyere utdanning Note: Det er for fa foreldre med grunnskole som høyeste utdanning til at beregninger kan gjøres for denne gruppen alene. De er derfor slått sammen med videregående skole. Tabell 6C Andel barn i barnehage etter foreldrenes høyeste utdanning. Barn med foreldre i par. Prosent 1-2 år N 3-5 år N 1-5 år N Grunnskole eller videregående skole Hovere utdanning Note: Det er for få foreldre med grunnskole som høyeste utdanning til at beregninger kan gjøres for denne gruppen alene. De er derfor slått sammen med videregående skole Mors arbeidstid Tabell 7A Andel barn i barnehage etter mors vanlige ukentlige arbeidstid. Alle barn. Prosent 1-2 år N 3-5 år N 1-5 år N 0 timer (ikke yrkesaktiv) timer timer timer Over 38 timer Tabell 7B Andel barn i barnehage etter mors vanlige ukentlige arbeidstid. Barn med foreldre i par. Prosent 1-2 år N 3-5 år N 1-5 år N 0 timer (ikke yrkesaktiv) timer timer timer Over 38 timer

15 4.1.6 Inntekt Tabell 8A Andel barn i barnehage etter foreldrenes inntekt i kvintiler. Alle barn. Prosent 1-2 år N 3-5 år N 1-5 år N 1. kvintil kvintil kvintil kvintil kvintil Tabell 8B Andel barn i barnehage etter foreldrenes inntekt i kvintiler. Barn med foreldre i par. Prosent 1-2 år N 3-5 år N 1-5 år N 1. kvintil kvintil kvintil kvintil kvintil Tabell 9A Andel barn i barnehage etter foreldrenes inntekt i desiler. Alle barn. Prosent 1-2 år N 3-5 år N 1-5 år N 1. desil desil desil desil desil desil desil desil desil desil

16 Tabell 9B Andel barn i barnehage etter foreldrenes inntekt i desiler. Barn med foreldre i par. Prosent 1-2 år N 3-5 år N 1-5 år N 1. desil desil desil desil desil desil desil desil desil desil Landsdel Tabell 10A Andel barn i barnehage etter foreldrenes landsdel. Alle barn. Prosent 1-2 år N 3-5 år N 1-5 år N Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Tabell 108 Andel barn i barnehage etter foreldrenes landsdel. Barn med foreldre i par. Prosent 1-2 år N 3-5 år N 1-5 år N Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge

17 4.1.8 Innvandrerbakgrunn Tabell 11A Andel barn i barnehage etter intervjupersonens innvandrerbakgrunn. Alle barn. Prosent 1-2 år N 3-5 år N 1-5 år N Uten innvandrerbakgrunn Med innvandrerbakgrunn Tabell UB Andel barn i barnehage etter intervjupersonens innvandrerbakgrunn. Barn med foreldre i par. Prosent 1-2 år Uten 67 innvandrerbakgrunn Med 38 innvandrerbakgrunn 15

18 4.2 Foreldrebetaling Barnehagedeltakelse i utvalget der foreldre er analyseenhet Tabell 12 Andel med minst ett barn i barnehage blant ulike grupper foreldre. Prosent Alle Par Aleneforeldre 1-5 år N 1-5 år N 1-5 år N Alle Mors høyeste utdanning Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning Uoppgitt/intervjupersonen er mannlig aleneforelder Fars høyeste utdanning Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning Uoppgitt/intervjupersonen er kvinnelig aleneforelder Foreldrenes høyeste utdanning Grunnskole eller videregående Høyere utdanning Uoppgitt for minst en i husholdet for par Mors arbeidstid 0 timer (ikke yrkesaktiv) timer timer timer Over 38 timer Uoppgitt/intervjupersonen er mannlig aleneforelder 16

19 Tabell 12 (forts.) Andel med minst ett barn i barnehage blant ulike grupper foreldre. Prosent Alle Par Aleneforeldre 1-5 år N 1-5 år N 1-5 år N Inntekt 1. desil desil desil desil desil desil desil desil desil desil kvintil kvintil kvintil kvintil kvintil Uoppgitt for minst en i husholdet for par Landsdel Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Intervjupersonens innvandrerbakgrunn Uten innvandrerbakgrunn Med innvandrerbakgrunn

20 4.2.2 Alle Tabell 13 Utgifter til blant alle foreldre med barn 1-5 år. Gjennomsnitt og spredning, kr/md. Gjennomsnitt 1. desil 1. kvartil Median 3. kvartil 9. kvartil N Alle foreldre, hvorav - har sordninger Note: Denne tabellen inkluderer alle foreldre. Foreldre som ikke benyttet noen sordninger, har blitt tildelt verdien 0 for utgifter til. Tabell 14 Utgifter til etter om man har barn i barnehage og om man har andre tilsynsordninger. Gjennomsnitt og spredning, kr/md. Alle foreldre med barn 1-5 år og som har. Gj< 1. desil 1. kvartil Median 3. kvartil 9. desil N Alle foreldre med barn i barnehage, herav - har også andre tilsynsordninger - kuri barn i barnehage

21 4.2.3 Familietype Tabell 15A Utgifter til etter familietype og antall barn i barnehage. Alle foreldre med barn 1-5 år i barnehage, men som også kan benytte andre tilsynsordninger. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Andel av inntekt til N Alle foreldre, herav med 1 barn i barnehage barn i barnehage Foreldre i par, herav med barn i barnehage barn i barnehage Aleneforeldre barn i barnehage Tabell 158 Utgifter til barnehage etter familietype og antall barn i barnehage. Alle foreldre som kun har barn 1-5 år i barnehage. Gjennomsnitt, kr/md. og prosent Sum utgifter til Utgift per barn Andel av inntekt til N barnehage i barnehage barnehage Alle foreldre, herav med 1 barn i barnehage barn i barnehage Foreldre i par, herav med 1 barn i barnehage barn i barnehage Aleneforeldre barn i barnehage

22 4.2.4 Utdanning Tabell 16A Utgifter til etter foreldrenes høyeste utdanning. Alle foreldre med barn 1-5 år i barnehage, men som også kan benytte andre tilsynsordninger. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Andel av inntekt til N Grunn- eller videregående skole Høyere utdanning Note: Det er for få foreldre med grunnskole som høyeste utdanning til at beregninger kan gjøres for denne gruppen alene. De er derfor slått sammen med videregående skole. Tabell 168 Utgifter til etter foreldrenes høyeste utdanning. Foreldre i par med barn 1-5 år i barnehage, men som også kan benytte andre tilsynsordninger. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Andel av inntekt til N Grunn- eller videregående skole Høyere utdanning Note: Det er for få foreldre med grunnskole som høyeste utdanning til at beregninger kan gjøres for denne gruppen alene. De er derfor slått sammen med videregående skole. Tabell 17A Utgifter til barnehage etter foreldrenes høyeste utdanning. Alle foreldre som kun har barn 1-5 år i barnehage. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Utgift per barn Andel av inntekt N barnehage i barnehage til barnehage Grunn- eller videregående skole Høyere utdanning Note: Det er for få foreldre med grunnskole som høyeste utdanning til at beregninger kan gjøres for denne gruppen alene. De er derfor slått sammen med videregående skole. 20

23 Tabell 178 Utgifter til barnehage etter foreldrenes høyeste utdanning. Foreldre i par som kun har barn 1-5 år i barnehage. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Utgift per barn Andel av inntekt N barnehage i barnehage til barnehage Grunn- eller videregående skole Høyere utdanning Note: Det er for fa foreldre med grunnskole som høyeste utdanning til at beregninger kan gjøres for denne gruppen alene. De er derfor slått sammen med videregående skole. Tabell 18A Utgifter til etter mors og fars høyeste utdanning. Alle foreldre med barn 1-5 år i barnehage, men som også kan benytte andre tilsynsordninger. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Andel av inntekt til N Mor Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning Far Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning Tabell 188 Utgifter til etter mors og fars høyeste utdanning. Foreldre i par med barn 1-5 år i barnehage, men som også kan benytte andre tilsynsordninger. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Andel av inntekt til N Mor Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning Far Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning

24 Tabell 19A Utgifter til barnehage etter mors og fars høyeste utdanning. Alle foreldre som kun har barn 1-5 år i barnehage. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Utgift per barn Andel av inntekt N barnehage i barnehage til barnehage Mor Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning Far Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning Tabell 198 Utgifter til barnehage etter mors og fars høyeste utdanning. Foreldre i par som kun har barn 1-5 år i barnehage. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Utgift per barn Andel av inntekt til N barnehage i barnehage barnehage Mor Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning Far Grunnskole Videregående skole Høvere utdanning

25 4.2.5 Mors arbeidstid Tabell 20A Utgifter til etter mors arbeidstid. Alle foreldre med barn 1-5 år i barnehage, men som også kan benytte andre tilsynsordninger. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Andel av inntekt til N 0 timer (ikke yrkesaktiv) timer timer timer Over 38 timer Tabell 208 Utgifter til etter mors arbeidstid. Foreldre i par med barn 1-5 år i barnehage, men som også kan benytte andre tilsynsordninger. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Andel av inntekt til N 0 timer (ikke yrkesaktiv) timer timer timer Over 38 timer Tabell 21A Utgifter til barnehage etter mors arbeidstid. Alle foreldre som kun har barn 1-5 år i barnehage. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter Utgift per barn Andel av inntekt N til barnehage i barnehage til barnehage 0 timer (ikke yrkesaktiv) timer timer timer Over 38 timer

26 Tabell 218 Utgifter til barnehage etter mors arbeidstid. Foreldre i par som kun har barn 1-5 år i barnehage. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter Utgift per barn Andel av inntekt N til barnehage i barnehage til barnehage 0 timer (ikke yrkesaktiv) timer timer timer Over 38 timer Inntekt Tabell 22A Utgifter til etter foreldrenes inntekt i desiler og kvintiler. Alle foreldre med barn 1-5 år i barnehage, men som kan også benytte andre tilsynsordninger. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Andel av inntekt til N 1. desil desil desil desil desil desil desil desil desil desil kvintil kvintil kvintil kvintil kvintil

27 Tabell 228 Utgifter til etter foreldrenes inntekt i desiler og kvintiler. Foreldre i par med barn 1-5 år i barnehage, men som også kan benytte andre tilsynsordninger. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Andel av inntekt til N 1. desil desil desil desil desil desil desil desil desil desil kvintil kvintil kvintil kvintil kvintil Tabell 23A Utgifter til barnehage etter foreldres inntekt i desiler og kvintiler. Alle foreldre som kun har barn 1-5 år i barnehage. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Utgift per barn Andel av inntekt N barnehage i barnehage til barnehage 1. desil desil desil desil desil desil desil desil desil desil kvintil kvintil kvintil kvintil kvintil

28 Tabell 238 Utgifter til barnehage etter foreldres inntekt i desiler og kvintiler. Foreldre i par som kun har barn 1-5 år i barnehage. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Utgift per barn Andel av inntekt N 1. desil barnehage i barnehage til barnehage desil desil desil desil desil desil desil desil desil kvintil kvintil kvintil kvintil kvintil Landsdel Tabell 24A Utgifter til etter foreldrenes landsdel. Alle foreldre med barn 1-5 år i barnehage, men som også kan benytte andre tilsynsordninger. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Andel av inntekt til N Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge

29 Tabell 248 Utgifter til etter foreldrenes landsdel. Foreldre i par med barn 1-5 år i barnehage, men som også kan benytte andre tilsynsordninger. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Andel av inntekt til N Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Tabell 25A Utgifter til barnehage etter foreldrenes landsdel. Alle foreldre som kun har barn 1-5 år i barnehage. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Utgift per barn Andel av inntekt N barnehage i barnehage til barnehage Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Tabell 258 Utgifter til barnehage etter foreldrenes landsdel. Foreldre i par som kun har barn 1-5 år i barnehage. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Utgift per barn Andel av inntekt N barnehage i barnehage til barnehage Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge

30 4.2.8 Innvandrerbakgrunn Tabell 26A Utgifter til etter intervjupersonens innvandrerbakgrunn. Alle foreldre med barn 1-5 år i barnehage, men som også kan benytte andre tilsynsordninger. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Andel av inntekt N til Uten innvandrerbakgrunn Med innvandrerbakgrunn Tabell 268 Utgifter til etter intervjupersonens innvandrerbakgrunn. Foreldre i par med barn 1-5 år i barnehage, men som også kan benytte andre tilsynsordninger. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Andel av inntekt til N Uten innvandrerbakgrunn Med innvandrerbakgrunn Tabell 27A Utgifter til barnehage etter intervjupersonens innvandrerbakgrunn. Alle foreldre som kun har barn 1-5 år i barnehage. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Utgift per barn Andel av inntekt N barnehage i barnehage til barnehage Uten innvandrerbakgrunn Med innvandrerbakgrunn Tabell 278 Utgifter til barnehage etter intervjupersonens innvandrerbakgrunn. Foreldre i par som kun har barn 1-5 år i barnehage. Gjennomsnitt, kr/md., prosent Sum utgifter til Utgift per barn Andel av inntekt N Uten innvandrerbakgrunn Med innvandrerbakgrunn 28

31

32 De pot biblioteket Barnehagedeltakelse og foreldrebetaling etter 095d07135 Statistisk sentralbyrå Oslo: Postboks 8131 Dep NO-0033 Oslo Telefon: Telefaks: \ Kongsvinger: NO-2225 Kongsvinger Telefon: Telefaks: E-post: Internett: ISSN Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

33

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene 3. Barn og eldre er de to gruppene i samfunnet som har størst behov for tilsyn og hjelp, stell og pleie. Hovedkilden for støtte til omsorgstrengende familiemedlemmer er familien, først og fremst kvinnene.

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Eldre mest fornøyd med hvordan de bor

Eldre mest fornøyd med hvordan de bor Boforhold og tilfredshet med Eldre mest fornøyd med hvordan de bor Boligens og familiens størrelse, sannsynligheten for å bo i enebolig eller å være leieboer varierer med alder og dels med hvor i landet

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q2-2016

Digitalradioundersøkelsen Q2-2016 Endringer i spørreskjema Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2015 fulgt en etablert metodikk med i hovedsak uendret spørreskjema. I forbindelse med at vi beveger oss inn

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Ulikhet og fattigdom blant barn og unge. Torodd Hauger Østfold analyse

Ulikhet og fattigdom blant barn og unge. Torodd Hauger Østfold analyse Ulikhet og fattigdom blant barn og unge Torodd Hauger Østfold analyse 30.5.2017 Ulikhet Sosial ulikhet Ulikhet i utdanning Ulikhet i kjøpekraft (fattigdom) Sosial epidemiologi «Livsløpsmodell for sosiale

Detaljer

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Forankring og formål Denne kartleggingen følger opp brev av 10.06. 2013 fra Helsedirektoratet og brev 28.02. 2013 fra statsrådene

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset 14.Desember 2017 Mari Trommald Direktør, Bufdir Hvorfor en kommunemonitor for barnevernet? Kommunens øverste politiske og administrative ledelse

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Forskjellene mellom pensjonsutgiftene i kommunale og private barnehager

Forskjellene mellom pensjonsutgiftene i kommunale og private barnehager KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår referanse: 12/01748-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Lars Møllerud

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Enheter i filen: 1031

Enheter i filen: 1031 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2001. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Dobbeltarbeidende seniorer

Dobbeltarbeidende seniorer Dobbeltarbeidende seniorer Økt levealder gjør at stadig flere har og f omsorgsplikter overfor sine gamle foreldre eller andre nære personer. Omtrent hver syvende voksne har i dag regelmessig ulønnet omsorgsarbeid,

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne - rapport fra en undersøkelse blant kommuner. TNS Gallup 11.08.06 Politikk & samfunn, offentlig

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004 1 Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 04 Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager Juni 04 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Pris pr måned for en ordinær heldagsplass

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Ferieplaner høsten 2015

Ferieplaner høsten 2015 Ferieplaner høsten 2015 Prosjektbekrivelse Prosjekttype Syndikert Formål Kartlegge befolkningens ferieplaner for høsten 2014 Datainnsamlingsmetode Webintervjuer Antall intervjuer 1071 Datainnsamling Uke

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer