Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.03.2011 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 20/11 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referatsaker RS 5/11 Rapport Astafjordprosjektet fase III 2007/443 Saker til behandling PS 21/11 Dyrøy Menighet - regnskap 2010/budsjett /62 PS 22/11 Medlemskap Trygg Trafikk 2011/55 PS 23/11 Ny barnehagebygning - tilleggsarbeider utenomhus, vognskur, mv PS 24/11 Søknad om tilskudd fra kommunens næringsfond - Dyrøymat AS 2009/206 X 2007/607 Rolf Espenes ordfører

4

5 Saker til behandling

6 PS 20/11 Referatsaker

7 IgaZM & eissrsl.nrfd RAPPORT ASTAFJORDPROSJEKTET FASE III Innledning Astafjordprosjektet, opprinnelig et kystsonesamarbeid mellom seks kommuner i Sør-Troms, R4-5 ble etablert i Prosjektet ble gjennomført i 2 faser med sluttførihg i Prosjektet ble ledet fra Ibestad kommune. Målsettingen var da at Astafjordene skulle bli et av de best dokumenterte kystområdene i landet. Det forvaltningsmessige aspektet ved prosjektet skulle ivareta alle interessene i kystsonen, spesielt med tanke på fiskeri-, havbruk, turist- og friluftsinteressene. Målet var å fremme en bærekraftig næringsutvikling basert på biologisk bruk av kystsonen i regionen. Dette skulle så kunne brukes videre i for eksempel markedsføring av sjømat og andre produkter fra regionen. Det har i hele perioden vært et godt og fruktbart samarbeide mellom NGU og Astafjordprosjektet. Samarbeidet mellom kommunene og de næringsaktørene som har og er brukere av området har vært viktig og sentral i prosjektet. Og ikke minst har Troms fylkeskommune vært en god og positiv samarbeidspartner. Vedlagt følger en skjematisk oversikt over prosjektet, under overskriften (Vedlegg 1.) Astafjordprosjektet Kystsonesamarbeid mellom seks kommuner i Sør-Troms. Fagekspertisen bak prosjektet har hele tiden sett det som nødvendig og ønskelig å føre prosjektet videre i en tredje fase. Og det er et faktum at ILA situasjonen sommeren 2008 "satte fart" i videreføringsarbeidet. Mange innså da hvilken betydning både det arbeidet som var gjort via prosjektet og en videreføring kunne ha. Blant annet ønsket en gjennom en Fase III å få på plass en strømmodell for å kunne kartlegge vannutskiftingen i området (EUs vanndirektiv), gytefelt og spredning av for eksempel oljeutslipp og smittestoffer for å planlegge beredskap med forebygging og tiltak.

8 Astafjordprosjektet Fase III: Sør-Troms Regionråd "tok tak", og startet opp arbeidet med sikte på å fa etablert Astafjordprosjektet Fase III. En prosjektgruppe på 3 ordførere, Harstad, Skånland og Ibestad, fikk ansvaret for å klarlegge om dette var mulig, samt å gjennomføre de nødvendige, formelle henvendelser med tanke på fylkeskommunal-, kommunal deltakelse og deltakelse fra næringslivet. Marinbiolog Tone Rasmussen og fiskerikandidat Børge Arvesen som begge satt med nødvendig bakgrunnskunnskap og hadde den nødvendige fagmessige tyngde ble med "på laget." Begge har deltatt aktivt i Astafjordprosjektet Fase I og Fase II. Etter en god del forarbeid og undersøkelser samt møtevirksomhet ble beslutning om å søke prosjektet realisert fattet. Prosjektbeskrivelse mlfmansieringsopplegg ble utarbeidet og søknad om fylkeskommunal deltakelse og tilskudd til Astafjordprosjektet Fase III ble sendt Troms fylkeskommune 7. mai Det var da 8 kommuner og 20 oppdrettslokaliteter som hadde sagt "ja" til deltakelse. NGU hadde videre gitt sin tilslutning til deltakelse i prosjektet med tilskudd. Positivt svar forelå fra Troms fylkeskommune 15. desember Da dette prosjektet ble ansett som svært viktig, ønsket vi en utvidelse til flere kommuner, blant annet Senjakommunene. Dette begrunnet i at kommunegrensene møtes ute i områder som ikke er geografisk adskilt, og at det er helt nødvendig å ratil en helhetlig og langsiktig forvaltning av det marine miljøet i området. Vi ser på dette som svært viktig i forhold til videreutvikling av næringsaktiviteten basert på marine ressurser i framtida. Astafjordprosjektet Fase II I er eid av Sør-Troms Regionråd, som består av de åtte kommunene: Bjarkøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen og Skånland. I tillegg deltar Kommunene: Dyrøy, Berg, Torsken og Tranøy. Oppdrettsnæringa tilknyttet alle kommunene deltar også. Etter at de nye aktørene kom til ble det søkt om utvidet tilskudd fra Troms fylkeskommune, og positivt svar ble mottatt 6. september Prosjektet med dagens aktører er dermed fullfinansiert, og har en ramme på kr ,-. Astafjordprosjektet Fase III ble formelt etablert ved konstituering av styringsgruppa den 31. mai Prosjektleder ble ansatt fra samme dato. Vertskommune: Ibestad kommune Prosjektleder: Fiskerikandidat Børge Arvesen Styringsgruppe: Leder Marit Johansen, ordfører i Ibestad kommune Medlem Helge Eriksen, ordfører i Harstad kommune Medlem Svein Berg, ordfører i Skånland kommune Medlem Trine-Lise W. Fossland, daglig leder i Sør-Troms Regionråd Medlem Børge Arvesen, prosjektleder Astafjordprosjektet Fase III Observatør Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune Styringsgruppa har det øverste ansvaret for prosjektet; for gjennomføringen og måloppnåelsen. Videre er styringsgruppa prosjektleders støttespiller og rådgiver. Den viktigste oppgaven er å bidra til at prosjektet far de nødvendige ressurser, gi råd i aktuelle problemstillinger, gi aktiv støtte til prosjektleder, følge med i prosjektets fremdrift og kommunisere og følge opp beslutninger i styringsgruppa..

9 I tillegg er det etablert en Arbeidsgruppe/prosjektgruppe bestående av fagpersoner samt en bredt sammensatt Referansegruppe, hvor blant annet samtlige deltakerkommuner og næringene er representert. En forutsetning for prosjektet er aktiv formidling, og her har marinbiolog Tone Rasmussen det overordnede ansvaret. Som et ledd i formidlingen ble det arrangert Teknisk Fagsamling i Harstad 2. november Samtlige deltakerkommuner og deltakende næringsaktører deltok, og tilbakemeldingene er positive. Vedlagt følger agenda for samlingen. (Vedlegg 2) Norges Geologiske Undersøkelse NGU hadde et lengre tokt i Sør-Troms og utenfor Senja i april, mai og juni Under dette toktet ble det tatt en rekke prøver av havbunnen. 22 utvalgte prøver av disse er sendt til eurofms laboratorium i Norge for analyse. De første analyseresultatene skal være ferdig i mars. Prøvene blir analysert for de organiske miljøgiftene THC, PAH16, PCB7 og TBT. Her vil vi få et første resultat som forteller oss om hvordan det står til med forurensning i området. Hvis havbunnen skulle vise seg å være alarmerende forurenset på enkelte punkt, vil det bli sendt inn nye analyser for en grundigere analyse. NGU har også sendt inn 3 sedimentkjerner til laboratorium i Danmark for analyse av sedimentenes alder. Dette kan fortelle når en eventuell forurensning var verst og når denne eventuelle forurensningen avtok. Liv Plassen på NGUs Tromsøkontor startet opp analysen av havbunnens beskaffenhet og tegningen av temakart i desember Arbeidet går fmt og NGU regner med å ha ferdigstillet kartet med bunnsedimentenes kornstørrelse 1. juli NGU regner med å kunne presentere kartet på web 1. desember NGU har også analysert 15 grabbprøver og tolkningen i felt er analysert mot analyseresultatet. Resultatet av dette skal være ferdig i juni NGU har også skannet 28 kjerner med XRF i november. Alle kjernene er splittet i ca 15 underprøver og resultatet mht. til miljøgifter og tungmetall forventes å foreligge i september I tillegg ble det tatt 220 linjer med videoopptak som skal brukes for å analysere havbunnens beskaffenhet og artsrilcdom. En hardisk med disse videoene blir sent nordover i løpet av disse dagene. Rapporten for NGUs arbeide forventes å foreligge 31. desember SINTEF Fiskeri og Havbruk Sintef Fiskeri og Havbruk har tegnet kontrakt med Astafjordprosjektet 17. januar 2011 om å modellere området Sør-Lavangen i Tjeldsund til og med Malangen i nord. Gisundet vil også være inkludert i dette arbeidet. SINTEF har før dette klargjort modellen med 2 måneders arbeid, hvor de har gjort klar regnemodellen for havstrømmene. 9 oppdrettsselskap og 3 lakseslakteri har tegnet 58 lokaliteter hvor vannkontakten skal modelleres. I tillegg skal de overordnede havstrømmene modelleres. Videre skal alle utsatte kontaktpunkt mellom brønnbåter og oppdrettsanleggene modelleres. Modellen skal være ferdig medio august. Mattilsynet har bedt prosjektet om data i forbindelse med ILA-situasjonen som har vært i Sør- Troms. Ca 15. mars håper vi at SINTEF har klar en måneders kjøring. Dette store regnearbeidet til SINTEF må kontrolleres og valideres mot virkelige data for å sjekke om teorien stemmer. Dette tenker vi å gjøre ved å trekke inn strømmålinger fra oppdrettsselskapene, andre offentlig data og sette ut 2 strømrigger som kan gi oss data over en lengre periode.

10 Multistråle Kvæfjord Kvæfjord og Lenvik er av de få kommuner hvor multistråledata ikke forelå. Statens Kartverk Sjø ble bestilt i 2010 for å lage multistråledata fra Kvæfjord. SKS sendte inn sjømålerbåten "Hydrograf". De har siden prosessert dataene og etter anmodning fra oss søkt Forsvaret om frigivelse av dataene. Vi forventer svar på denne søknaden de nærmeste dagene. Arbeidet ble etter søknad finansiert av Troms Fylkeskommune over oppdrettsmidlene. SommerCamp 2011 Vi har en mengde bunnprøver stående på lager på Engenes og 220 videolinjer som skal analyseres for å se på sammensetningen av faunaen i området. Tone Rasmussen arbeider med å få til SommerCamp 2011 på Ibestad. Her tenker vi å få inn kvalifiserte studenter og veiledere som skal analysere type dyr mot ulik bunn. Dette skal kunne brukes til å lage habitatskart for området (levestedskart). Vi tror dette kan bli et kjempespennende prosjekt. Teknisk Fagsamling Harstad 2.november 2010 Vi arrangert en teknisk fagsamling i Harstad hvor arbeidet ble gjennomgått. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på samlingen. Foredragene vil så snart som mulig bli lagt ut på websida. WEB Web-sida er nå under konstruksjon og vi regner med å være i drift om ikke så lenge. Her skal prosjektets eiere og andre kunne holde seg informert om arbeidet og laste ned materiale som de er interesserte i. Sidens adresse blir Astafjordprosjektet.no og serveren blir liggende på Surftown i Danmark. Tone Rasmussen Marinbiolog Tone Rasmussen er frikjøpt fra arbeidet som næringsutvikler for lbestad Kommune hver fredag. Da skal hun kun arbeide med Astafjordprosjektet. Møter Prosjektleder Børge Arvesen og leder styringsgruppa Marit Johansen har hatt en rekke møter. I tillegg har Børge Arvesen vært i Trondheim i møte med SINTEF og NGU. Det er også avviklet møte med Hålogaland Kraft om 2 kabeltraseer i Vågsfjorden sammen med rekekompetanse fra Harstad Fiskarlag. Det er også avviklet 2 møter med Anja Julie Nilsen i Harstad Ren Havn. ff, Marit han ik"sen Børge Arvesen Leder Styringsgruppa Prosjektleder Rapporten sendt: Samtlige deltakerkommuner Samtlige oppdrettsaktører Troms fylkeskommune Styringsgruppas medlemmer

11 Saker til behandling

12 Saker til behandling

13 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: C84 Saksmappe: 2007/62 Saksbehandler: Øystein Rørslett Dato: Saksframlegg Dyrøy Menighet - regnskap 2010/budsjett 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/ Vedlegg 1 Innkalling til menighetsrådsmøte Saksopplysninger Som vedlegg til saken følger innkalling med saksutredninger til menighetsrådsmøte 24. februar Hovedsakene til rådets møte omhandlet menighetens økonomiske situasjon, med bl a betydelige merforbruk (underskudd) i regnskapet for 2010 og vansker med å utarbeide budsjett for 2011 med balanse mellom utgifter og inntekter. I menighetsrådets sak 19/2011 ble det vedtatt å be om et snarlig møte med kommunen for å informere om og drøfte utfordringene med sikte på å finne budsjettmessige løsninger. Slikt møte ble avholdt 1. mars Fra menigheten deltok to rådsmedlemmer og kirkevergen, og fra kommunen deltok ordfører, økonomileder og rådmann. Administrasjonens vurdering Regnskap 2010 I kommunebudsjettet for 2010 ble det bevilget et tilskudd til kirkelige formål med samme beløp som i 2009, det vil si at det ikke ble gitt kompensasjon for generell lønns- og prisutvikling begrunnet med kommunens generelle budsjettsituasjon. Menigheten har imidlertid ikke klart å holde seg innenfor sine budsjettrammer i 2010 og ligger an til et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr At det ble et merforbruk er kanskje ikke overraskende, bl a vet vi fra kommunens budsjett at det måtte reguleres for økt energiforbruk (kald vinter) og økte energipriser, men størrelsen på merforbruket er overraskende. I regnskapet for 2010 sprekker energipostene med nær kr , mens resten fordeler seg på mange budsjettposter. Generelt kan man si at det er svært utfordrende å tilpasse seg manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst i et lite budsjett med mange faste poster. Rådmannen foreslår ut fra en samlet vurdering at kommunen bidrar med kr for å dekke inn deler av merforbruket i I saksutredningen til menighetsrådet framgår at kr av merforbruket kan dekkes fra fond som i hovedsak skriver seg fra regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i Resterende ca kr av merforbruket i 2010 bør forventes inndekket ved nøktern disponering/innsparing i drifta i 2011 og 2012.

14 Rådmannen foreslår inndekning av kommunes bidrag som en overskuddsdisponering i kommuneregnskapet for Budsjett 2011 Også i kommunebudsjettet for 2011 ble det bevilget et tilskudd til kirkelige formål uten kompensasjon for lønns- og prisvekst. Menighetens regnskap for 2009 med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på ca kr var kjent, og var med som ett av flere momenter i vurderingen. I ettertid, og med den kunnskap vi i dag har om menighetens økonomiske utvikling i 2010, stiller det seg noe annerledes. Manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst er som nevnt generelt utfordrende i et lite budsjett med mange faste poster. Unormalt stor prisøkning på noen områder, bl a energi, betydelige lønnstillegg ved sentrale forhandlinger og økte pensjonspremier er også viktige momenter i dette bildet. Til menighetsrådets behandling av budsjettet for 2011 forelå et forslag med ubalanse mellom inntekter og utgifter på kr Rådmannen foreslår at kommunens ordinære tilskudd til kirkeformål økes med kr til delvis dekning av denne underbalansen. Det forutsettes at menighetsrådet vurderer tiltak for å dekke inn resterende underbalanse i budsjettet, samt legge en plan for inndekning av resterende udekket merforbruk i Det bør kunne forutsettes at ansvar 043 Kirkegårder (inkl. gravferdsutgifter) blir skjermet i denne sammenheng. Rådmannen kan for øvrig opplyse at tjenesteytelsesavtalen mellom kommunen og Dyrøy Menighet vil bli gjennomgått og revidert med sikte på å oppnå rasjonell samhandling, spesielt når det gjelder vedlikeholds- og gravferdstjenesten i kommunen. Rådmannen håper ny avtale kan være klar for politisk behandling i løpet av første halvår Rådmannens forslag til vedtak: 1. Ved avslutning av kommuneregnskapet for 2010 disponeres kr til delvis inndekning av Dyrøy Menighets merforbruk (underskudd) i regnskapet for Dyrøy kommunes ordinære tilskudd til kirkeformål (post , ansvar 151) økes med kr Utgiften dekkes inn ved overføring fra reservert bevilgning (ansvar 171). Regulering av kommunens driftsbudsjett legges fram for kommunestyret i samlet budsjettregulering i juni 2011, herunder også budsjetteknisk justering for overføring av arbeidsgiveransvar for kirkegårdsarbeider fra Dyrøy Menighet til Dyrøy kommune, teknisk enhet. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag. Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann

15 Den norske kirke 07/b2 Dyrøy menighetsråd Brostadbotn 18. februar 20// 3c( Innka1ling til menighetsrådsmøte tid: torsdag 24. februar -11 kl Sted: Menighetskontoret Innkallingblir sendt varamedlerumene til orientering. Disse moter kun etter Fofail meldes til menighetskontoret tlf , eller menigbelsrådets leder, Anne Larsen, mob C innkalling. Sak 15/2011: Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 16/11: Godkjenning av referat fra forrige møte, 25. januar Sak 17/2011: Referatsaker. Brev fra oss til konfirmantene + foresatte, Info, datert Referat fra møte mellom Dyrøy menighet/dyrøy kommune Melding om vedtak/dyroy formannskap, Sak 3/11, Leverandør av kirkegårdskart, datert KIFO, Sporreundersøkelse menighetsrådsmedlemmer og menighetsråd, datert og Brev fra oss til konfirmantene + foresatte, Info, datert Referat fra AUmøte, datert Skriv fra oss til Svendsen Maskin as, Kirkegårdsgraving i Dyrøy, datert Referat fra AUmøte, datert Gudstjenesteliste april-juni Sak 18/2011: Regnskap 2010-Dyrøy menighet, foreløpig godkjenning. Saksdok.: Regnskap 2010, trykkes Saksbeh.: rvh Arkiv: 133 Bakgrunn: Menighetsrådet skal avlegge regnskap for driften. For revisjon overtar skal regnskapet foreløpig godkjennes av rådet. Vurderinger: Underskuddet for 2010 er på kr Underskuddet er fordelt slik: 041 = kr = kr = kr = kr ( kr menighetsbladet deltakeravgift)

16 Dyroy menighetsråd - moteinnkalling side 2 Følgende utgifter er dekt ved bruk av fond, støtte fra kirkeforeningen m.v. på 042 i 2010 eks.: lescpulter prosjektør dokumentskap Følgende utgifter er dekt av fond, støtte fra blomsterfondet m.v. på 043 i 2010 eks.: port Brøstad kirkegård Underskudd 041: Flere poster var budsjettert i hht prosentvis økning i budsjettframlegget hosten 2009, men ble kuttet i budsjettdisponeringen januar 2010; avgifter, gebyrer og kontingenter sprakk med kr service og reparasjoner, stod med kr. 0 / åpning av safe kr bevertning stod med kr. 0.- / julemiddag og møte med prosten kr kr kontormateriell sprekk med kr post/ bank / telefon sprakk med kr personforsikring sprakk med kr ref.andre fellesråd/ k.verge; lønn, Idp, arb.giveravgift, kjøring og opplæring sprakk med kr revisjon sprakk med kr Underskudd 042: Flere poster var også her budsjettert høyre i budsjettfrarnlegget og tatt ned i disponeringen i januar 2010: Skyss og kost godtgj.: satt til kr sprakk med kr Energi satt til kr sprakk med kr Leie av gt- lokale satt til kr sprakk med kr Vedlikehold av instrumenter satt til kr. 0.- brukt kr Vedlikehold bygg satt til kr. 0.- brukt kr Lønn vikarer satt til kr sprakk med kr , noe kateketmidler på inntektssiden Konimunale avgifter satt til kr sprakk med kr Tillegg budsjettert med kr sprekk med Lån beregnet til kr sprakk med kr Utgiftsposter som er overforbrukt men dekket av forid, støtte eller refusjoner 042/ kirker: Inventar og utstyr satt til kr. 0.- brukt kr , utgiftene dekt med kr fra fond og kr støtte fra Brøstad kirkeforening. Fasdønn budsjettert med kr brukt , dekt av kateketmidler fra bdr.. Underskudd 043: kr Også her er det noen poster som er unaturlige lave i forhold til beskrivelsen i budsjettet høsten Snorydding og traktorarbeid; Budsjettert med kr sprakk med kr Kommunale avgifter: Budsjettert med kr sprakk med kr Materialer til vedlikehold budsjettert med kr. 0.- brukt kr Kjøp av telematte på inventar og utstyr er ikke dekket av fond, budsjett eller annet totalt kr

17 Dyrøy mcnighetsråd - møteinnkalling sidc 3 Overskudd / balanse 044; / Til tross for sprekk på bevertning med kr , svikt i ofringer til egen menighet, blir det likevel balanse på dette formålet ved at: flere andre poster er mindreforbrukt noe mer betaling fra deltakerne overskudd på menighetsbladet Svikt i inntekter: rentekompensasjon budsjettert med kr fikk kr ikke tatt opp egen gave til Dyrøy kirke kr Balanserte utgifter / inntekter: 043/ kirkegårder: salg av blomsterkort og utgifter blomsterfondet: over/ underskudd settes til eller dekkes av blomsterfondet = kr satt til fond 044/andre kirkelige formål: Menighetsbladet; over / underskudd settes til eller dekkes av menighetsbladfondet kr I hovedsak er det følgende overskridelser som danner underskuddet på kr : Strøm på kirker kr Lønn, tilleggslønn, skyss tll vikårer kirkelige tjenester/ organist: ca. kr Resten kr fordeler seg utover hele regnskapet, med ulike beløp. Et viktig signal/grep til budsjettdisponeringen 2011, er å bruke regnskapstallene til å budsjettere. Se budsjettdisponeringer senere sak. Regnskapet skal avlegges til revisjon innen 1. mars. Rådet gjør forløpig godkjenning og skisserer løsning for bruke av overskudd/ inndekning av underskudd før revisjon tar over saken. Revisjon skal være ferdig 15.april. Rådet godkjenner regnskapet pa nytt når revisjonsberetning foreligger. Men rådet og kirkevergen fastesetter regnskapet før revisjon starter revisjonsarbeidet. Innstilling til vedtak: Dyrøy menighetsråd godkjenner regnskap for 2010 med et regnskapsmessig underskudd på kr ,88. Underskuddet søkes dekt over 2 år, i hht. regnskapsforskriften slik; Kr søkes dekt over budsjett 2011 etter søknad om tilleggsbevilgning fra Dyrøy kommune. Kr dekkes av menighetsfond. Kr , 88 dekkes søkes dekt over kommunal bevilgning for Sak 19/2011: Budsjettdisponeringer 2011, 2.gangs behandling. Saksbh.: RVH Arkiv: 112 Saksdok.: Budsjettdisponeringer 2011, trykkes. BakgrUnn for Saken: Viser til sak 4 / 2011 der budsjettdisponeringen ble behandlet og kirkevergen orienterte om samtaler med rådmannen om bevilgning for 2011, der man på det tidspunkt gikk ut fra at kirken skulle få bevilget i hht. beskrevet behov på kr , og ikke som kommunestyret bevilget i desember Budsjettdisponeringen ble vedtatt uten endringer.

18 Dyroy menighetsråd - moteinnkalling side 4 Bevilgningen på viste seg å basere seg på at kirken skulle legge inn lønn til stilling på teknisk avdeling, kirkegårdsarbeider. Kirken på sin side hadde i budsjettoppsett for 2011 ivaretatt avtale fra møte med kommunen , om å ikke budsjettere denne stillingen, og forventet at kommunen la den inn i sine budsjetter. Ved gjennomgang i januar viste det seg at heller ikke kommunen har budsjettert med denne stillingen. Rådmannen innkalte derfor kirkevergen til møte for å gjennomgå de faktiske forhold, og i møte 1. februar ble det klart at kommunen ville trekke hele lønnskostnaden ved sfillingen på teknisk avdeling, tilsvarende kr Bevilgningen ble redusert fra iii For kirken betyr det en reel reduksjon i forhold til beskrevet behov for 2011 på kr Kirkevergen mente kirkens behov på ikke var realitetsdroftet i kommunestyret i september, og foreslo en minnelig løsning med å trekke noe mindre i bevilgningen, for eksempel kr Dette kunne ikke imøtekommes, men det er vedtatt kr til investering i kirkegårdsprogramvare, og disse kommer i tillegg til Videre er det avtalt en snarlig kontakt med rådmannen for orientering om konsekvensene med kirkedriften for På denne bakgrunn legge budsjettdisponeringene fram på nytt, med kr mindre i kommunal bevilgning enn beskrevet behov. AU ved leder og kirkeverge gjennomgikk hver driftspost i møte 14.februar. Kommunal bevilgning på kr inkl. kr til drift av kirkegårdsprogram er fordelt slik: 041 kr = kr = kr = kr. 0 I disponeringen er det tatt høyde for følgende: Inntekter: Kr til visitas og kurs nye råd fra bdr Kr til adm. kateketiske oppgaver Kr i husleieinntekter på menighetssalen Kr i gave/ spesifisert ofring til utgifter ved Dyrøy kirke Kr mer i offer til egen menighet Utgifter: Utgiftene er budsjettert opp mot regnskapspostene for 2010 = venstre kolonne. De fleste postene er budsjettert tilsvarende disse regnskapstalltne. Gjeldene kolonner er budsjettert med fete typer. Menighetsbladet er budsjettert i balanse, = Det er tatt høyde for okt møtegodtgjørelse og ledergodtgjørelse likt med kommunalt nivå, totalt kr Det er tatt høyde for kr til driftsavtale for kirkegårdsprogrammet, lik lisens hvert år. Det er tatt høyde for kurs, opplæring og reising for nye rådsmedlemmer til høsten, kr Det er tatt høyde for dekning av låneavdrag, kr Reduserte / underbudsjetterte utgifter: Energi kirker: bokført 2010 og kr budsjettert 2011? Kirkegårdsgravingen; bokført 2010 og kr budsjettert 2011? Energi kirkegårder: bokført 2010 og kr budsjettert 2011? Leie av gudstjenestelokaler redusert til kr med tanke om å tilby skyss til Brøstad kirke som står med litt varme på hele fiden. Budsjettposter satt til kr.0. - Alle driftsposter knyttet til maskiner, reparasjoner, vedlikehold ved kirkegårdene og vedlikehold ved kirkebyggene er satt til kr. 0.- Dog en ofring til på kr til arbeid i Dyrøy kirke. Evt. må det brukes fond. Vikarpost satt til kr. 0.-

19 Dyrøy menighetsråd - møteinnkalling side 5 Kommentarer generelt: Kr til investering kirkegårdsprogram er ikke tatt med i kommunal overføring og ikke budsjettert på utgiftssiden. Settes inn senere. Dyrøy kirke: driften tas ned vinterstid ved at gudstjenestene legges til Brøstad kirke Kommunale avgifter for bygg og anlegg er budsjettert med kr for Ikke balanse og underskudd 2010: Underskuddet i budsjettdisponeringen er på kr Det ligger an til et underskudd på drift 2010 på kr Dette gjennomgås i neste sak. Det er ikke tatt høyde for dekning av deler av underskuddet i disponering for Vurderinger: Menighetsrådet skal legge fram et balansert driftsbudsjett. AU legger fram forslaget til drofting for om mulig å kutte flere steder, øke inntekter eller soke tilleggsbevilging for Nye inntekter: Søke godkjenning for å innføre festeavgift på kr for 10 år. Mulig inntekt kr Dyrøy menighet har ikke fått kompensasjon for lønns- og prisstigning i sin tildeling av kommunale midler for Driften er sårbar og har liten inntektsmulighet. Noen inntekter baserer seg dertil på flere utgifter, eks. utleie ved begravelser. Konklusjon: 1. Det kan søkes tillegges bevilgning på kr , da er det fortsatt ikke satt av penger til vikarer, vedlikehold, dekning av deler av underskudd for 2010 m.v.. Konskevens: Noen gudstjenester og begravelser i ferier og begravelser som ikke legges til fredager vil måtte gå uten organisttjenester. Vedlikehold blir ikke utført Underskuddet må dekkes i sin helhet i 2012, eller søkes delt over mange år fremover. Det kan søkes tilleggsbevilgning på kr , der disponeringen er satt i balanse og det settes av kr til vikarer og kr til dekning av underskudd for 2010 lagt inn. Det kan kuttes ytterligere i budsjettet, men da blir postene underbudsjetterte, og kirken får ytterligere underskudd for Bemanningen er marginal i forhold til kirkelovens krav, og det er kun prestens kontorhjelp, sekretæren, på ca. 18% som ikke er lovpålagt stilling. I så måte er det vanskelig å redusere stillinger uten måtte endre på oppgaveansvaret. Kirketjenerstillingen blir nå ledig, jfr. orienteringer om utsettelse av utlysning av stilling, og stillingen kan vurderes vakant en tid og oppgavene løst ved kjøp av enkelt tjenester eller dugnad. Gudstjenester, begravelser og vigsler vil gjennomføres så lenge det er prest. Det kan tas opp flere øremerkede ofringer til egen menighet, eks. vedlikehold, vikarer... Driftsbudsjettet legges fram for Dyrøy kommune, snarest.

20 Dyroy mcnighetsråd - moteinnkalling side 6 Disponeringen viser hva som er mulig å få til for kr. 1mill. Men det holder ikke til drift for Med denne bevilgning er Dyrøy menighet kommet i samme situasjon som en rekke andre menigheter som nå ikke kan drifte etter kirkelovens bestemmelser og ikke løse lovpålagte oppgaver. I møte med Dyrøy kommune blir det viktig å synliggjøre hva som er mulig å få til og samtidig være sammen om de konsekvenser som konkluderes. Saken legges fram til drøfting uten innstilling til vedtak. Sak 20/2011: Visitasprogrammet. Visitasprogrammet legges fram i møtet. Sak 21/2011: Fastsetting av årsmøtedato. Saken legges fram uten innstilling til vedtak. Sak 22/2011: Orienteringer. Kirketjeneroppgaver/ikke lyst ut saingen Kateketstilling Konfirmantundervisning/besøk i hjemmene/konfirmantplan Ref. fra møte med tillitsvalgte for kirketjener Gave til ansatte fra bdr. Kurs menighetsråd ang. valget/ k i Finnsnes kirke. Visitasmelding siste avklaring fra prosten ikke innkommet ved utsendelse av innkallingen til møtet. Ta med matpakke! Vel møtt! Vennlig hilsen Rachel Vangen Hoholm Anne Larsen Kirsti S. Ottesen Kirkeverge Leder Sekretær

21 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2011/55 Saksbehandler: Øystein Rørslett Dato: Saksframlegg Medlemskap Trygg Trafikk Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 22/ Saksopplysninger Dyrøy kommune har lenge betalt årlig medlemskap i Trygg Trafikk etter årlig vedtak i formannskapet. Nå foreligger krav på fornyelse av medlemskap for Administrasjonens vurdering Organisasjonens virksomhet vurderes som positiv og medlemskapet foreslås fornyet. Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommunes medlemskap i Trygg Trafikk fornyes for 2011 og medlemsavgift kr betales. Utgiften dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningspost. Ordførers innstilling: Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann

22 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: A10 Saksmappe: 2009/206 Saksbehandler: Øystein Rørslett Dato: Saksframlegg Ny barnehagebygning - tilleggsarbeider utenomhus, vognskur, mv Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 23/ Saksopplysninger Kommunestyret vedtok , sak 48/09, at det skulle gjennomføres utbygging for en ny barnehageavdeling ved renovering av og tilbygg til Blåhuset. I premissene lå at avdelingen skulle inngå som en 4. avdeling i Dyrøy Barnehage, med felles lekeareal, mv. Byggearbeidene er nå nær ferdigstillelse, men utenomhusarbeider er det naturlig å vente med til snøen er gått. Kommunestyrets utbyggingsvedtak er fulgt opp i budsjettene, og til sammen er det bevilget 3,3 mill kr til prosjektet, fordelt over tre år. Utbyggingen har i hovedsak gått som planlagt, men Blåhuset hadde uforutsette byggtekniske mangler som har medført tilleggsutgifter i størrelsesorden kr Sluttregningen for de arbeider som lå i kalkylen, vil imidlertid bli nær bevilget budsjettramme. Administrasjonens vurdering For å fullføre prosjektet slik at Dyrøy barnehage skal framstå som en enhet med 4 avdelinger, bør det etter rådmannens vurdering gjennomføres en omlegging av avkjøringen/veien inn til barnehagens parkeringsplass. Dette var for så vidt skissert da utbyggingen ble vedtatt, men ble da ikke kostnadsberegnet og tatt med i bevilgningen. Rådmannen går også inn for at det gjennomføres en oppgradering av felles lekeareal, bl a stedvis oppfylling for å unngå at det danner seg vanndammer, og bedret utelys på lekeområdet. I tillegg bør vognrommet bygges inn og få gulvdekke/platting, et behov som tidligere er tatt opp ved flere anledninger. Rådmannen foreslår at budsjettrammen til barnehageutbyggingen økes med kr for gjennomføring av de skisserte tiltak. Utgiften foreslås dekket fra disposisjonsfond merket Barnehage. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Investeringsbudsjettet til barnehageutbygging økes med kr til omlegging av avkjøring/vei inn til barnehagens parkeringsplass, oppgradering av leke-/uteareal og vognrom. 2. Utgiften finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

23 Ordførers innstilling: Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Dato: 21.08.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.08.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene 31. mai 17 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 9. juni 2017 kl. 10:00-14:00 Studiosalen, Narvik kulturhus, Narvik Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 28.02.2006 Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2 etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 11.06.2012 Ny møtedato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.09.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.10. og 22.10.2014 Tidspunkt: 11:00 16:00 og 11:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Statusrapport Astafjordprosjektet. Prosjektleder Arne Ekman Prosjektleder Miljø Tone Rasmussen, marinbiolog

Statusrapport Astafjordprosjektet. Prosjektleder Arne Ekman Prosjektleder Miljø Tone Rasmussen, marinbiolog Statusrapport Astafjordprosjektet Prosjektleder Arne Ekman Prosjektleder Miljø Tone Rasmussen, marinbiolog ASTAFJORDPROSJEKTET KYSTSONESAMARBEID MELLLOM SEKS KOMMUNER I SØR-TROMS MÅLSETTING Målet er at

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune Kontrollutvalget i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 16. juni 2016, kl. 10.00, Kommunehuset, formannskapssalen Sakskart Sak 07/16 Godkjenning av innkalling til møte den 16.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 14. september 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 39/2011

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Astafjord prosjektet eksempel på interkommunal planlegging i kystsonen. Oddvar Longva, NGU

Astafjord prosjektet eksempel på interkommunal planlegging i kystsonen. Oddvar Longva, NGU Astafjord prosjektet eksempel på interkommunal planlegging i kystsonen Oddvar Longva, NGU Prosjektet har egne hjemmesider med oppdatert info og resultater samt kontaktinfo: www.astafjordprosjektet.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Otterøyrådet - Namsos kommune

Otterøyrådet - Namsos kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Otterøy skole Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Otterøyrådet - Namsos kommune De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Namsos, 23.04.2015 Sakliste Utvalgssaksnr

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Møte i menighetsrådet

Møte i menighetsrådet Storslett, 18. april 2017 Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling. Til varamedlemmer som orientering. Tid: mandag 24. april kl 10.00 Sted: Kirkebakken, undervisningssalen Saksliste: Møte i menighetsrådet

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Ordfører orienterer om fiberutbygging i Dyrøy. Rådmann orienterer om budsjett/økonomiplanprosessen 2008-2011. Innhold Lukket Arkivsaksnr

Ordfører orienterer om fiberutbygging i Dyrøy. Rådmann orienterer om budsjett/økonomiplanprosessen 2008-2011. Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.10.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kommentarer til budsjett

Kommentarer til budsjett Kommentarer til budsjett 2018 30.11.2017 Kirkevergens budsjettforutsetninger: 2,5% lønnsøkning er lagt inn fra 1.5.2018. Sykelønnsrefusjon er budsjettert med kr 0. Kommunalt tilskudd 0,7% under 2017-tilskuddet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Roan kommunehus Dato: 15.11.2016 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011 DEN NORSKE KIRKE OLSVIK MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 11/159-2/OLSVBJAN 25.02.2011 Møtedato: Torsdag 24.2.2011 Møtetid: Kl. 19.00-22.30 Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 16:15 17:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen Medlem SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 12:00 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utredningskomiteen Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 10.03.2017 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Astafjordprosjektet. kystsoneplanlegging. - kunnskapsbasert. Marinbiolog Tone Rasmussen

Astafjordprosjektet. kystsoneplanlegging. - kunnskapsbasert. Marinbiolog Tone Rasmussen Astafjordprosjektet - kunnskapsbasert kystsoneplanlegging Marinbiolog Tone Rasmussen PRESENTASJON FHL ÅRSMØTE 12.JANUAR 2012 ASTAFJORDPROSJEKTET FASE III Start i 2002- ferdig i mai 2012 Eies av 12 kommuner

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 11/1017 ISTANDSETTING AV LOKALER PÅ THORESTRØA

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 22. Oktober 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 5/08 TID: Tirsdag 04.11.08 Kl. 09.30 STED: kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 32/08 GODKJENNING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Anne-Grethe Larsen, Ole-Kristian

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Budsjett 2014 Investeringsplan

Budsjett 2014 Investeringsplan Budsjett 2014 Investeringsplan 2014-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 22.10.2013 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2014... 4 3. Investeringsplan 2014-2018... 9 3.1 Kirkebygg

Detaljer

Saksframlegg. Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage

Saksframlegg. Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage Søgne kommune Arkiv: 233 Saksmappe: 2011/3324-30739/2012 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 30.09.2012 Saksframlegg Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer