REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG"

Transkript

1 FROSTA KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG Reglementene er vedtatt/endret av kommunestyret i møter og Reglementene gjelder inntil kommunestyret vedtar nye reglement, eller foretar endringer. MARS

2 FROSTA KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG Innhold ARBEIDS- OG MØTEREGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNESTYRE... 3 REGLEMENT FOR AD-HOC-KOMITEENE I FROSTA KOMMUNE

3 ARBEIDS- OG MØTEREGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNESTYRE Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte Valg og sammensetning Kommunestyret består av 17 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode på 4 år. Kommunestyret velger selv ordfører og varaordfører for 4 år. 2. Arbeidsform Kommunestyret er det overordnede folkevalgte organ og avgjør alle større og viktige saker så fremt dette ikke er lagt til formannskapet, andre faste utvalg eller delegert til rådmannen. Ved siden av å være beslutningsorgan, kan også kommunestyret holde arbeids- og temamøter eller kontaktmøter rettet mot publikum. 3. Forberedelse av saker Rådmannen er etter K-lovens 23 ansvarlig for at saker som legges fram til behandling for folkevalgte organ er forsvarlig utredet. Saksforberedelsen skal bygge på prinsippet om fullført saksbehandling. I saksutredning skal rådmannen normalt fremme forslag til vedtak. Innstilling til kommunestyret fremmes av de organer som har innstillingsrett. 4. Innstillingsrett Følgende organer har innstillingsrett i saker som skal behandles av kommunestyret: Formannskapet Kontrollutvalget - i saker som framgår av lov, forskrift, eller der kommunestyret spesielt har bedt om det. Ad-hoc-komiteene i saker som ligger innenfor sitt mandat. Valgnemnda - i alle saker som gjelder valg som skal foretas av kommunestyret. I den grad det er mulig skal saker som behandles i et utvalg, gå direkte fra utvalget til kommunestyret. Rådmannen 5. Innkalling og saksliste Det vises til K-lovens 32. Kommunestyret holder møter etter vedtatt møteplan. I tillegg kan det holdes møter når ordføreren eller minimum 1/3 av medlemmene krever det. Ordføreren setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling og sakspapirer utsendes senest 11 dager før møtet til kommunestyrets medlemmer og andre som etter vedtak skal tilsendes disse. Saker som ikke står på sakskartet ved innkallingen, kan behandles med mindre møteleder eller 1/3 av medlemmene setter seg mot det. Sakslisten til møtet og andre sakspapirer som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Utlegging skjer i servicekontoret, på biblioteket og på kommunens hjemmeside. 3

4 Kommunestyremøtene skal kunngjøres ved annonse i "Frostingen" eller gjøres kjent på annen hensiktsmessig måte. 6. Forfall/varamedlemmer Medlem som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, må uten opphold melde dette til ordføreren eller servicekontor og si fra om forfallsgrunnen. Varamedlem kalles deretter inn, så vidt mulig i den nummerorden de er valgt, jf. K-lovens 16 nr 1. Et medlem skal også melde fra til ordfører eller servicekontor på forhånd der det er grunn til å anta at en kan være inhabil ved behandlingen av en sak, slik at varamedlem må innkalles. Må noen p.g.a. lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder han/hun straks fra om dette til møtelederen, slik at varamedlem kan innkalles. Når et medlem/varamedlem lovlig har tatt sete i kommunestyret, kan han/hun ikke fratre før påbegynt sak er ferdigbehandlet. 7. Møterett/plikt Folkevalgte plikter å delta i møtene, jf. K-lovens 40 nr. 1. Rådmannen har møte- og talerett i kommunestyrets møter. Ordfører og rådmann kan også bli enige om at tjenestemann/-kvinne kan innkalles og gis talerett for å informere i konkrete saker med det formål å lette saksbehandlingen. 8. Åpne/lukkede møter/tausetsplikt Hovedregelen er at alle møter i kommunestyret skal holdes for åpne dører, og en må ha særskilt hjemmel for unntak fra denne regel (K-lovens 31 nr. 1). Det må således fattes særskilt vedtak om å behandle saker for lukkede dører med mindre det behandles saker som direkte omfattes av taushetsplikt. Eventuell debatt om en sak skal behandles åpent eller ikke, skal foregå for lukkede dører. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører. Det vises forøvrig til K-lovens 31 nr. 3 i denne forbindelse. Vedtar kommunestyret å behandle en enkelt sak for lukkede dører, plikter kommunestyrets medlemmer og kommunalt tilsatte som er til stede, så langt ikke annet er bestemt, å bevare taushet om behandlingen og eventuelt de vedtak som fattes. For øvrig gjelder Forvaltningsloven 13 om taushetsplikt. 9. Inhabilitet En representant har plikt til å varsle selv hvis han mener det kan stilles spørsmål ved hans habilitet. Det er kommunestyret som avgjør om vedkommende er inhabil. Den som erklæres inhabil skal ikke delta i behandlingen av vedkommende sak. Det vises til forvaltningslovens 6 og til særregler gitt i kommunelovens 40, nr 3. (Etter forvaltningslovens 10 vil lovens inhabilitet også gjelde for kommunale ombudsmenn.) 10. Ordskiftet Ordfører/møteleder leser opp betegnelsen som saken har fått på innkallingen. Han/hun redegjør for saken så langt det finnes påkrevd. Er det gitt innstilling i saken, leser han/hun denne og gjør oppmerksom på mulig dissens. Etter saksredegjørelsen blir ordet gitt fritt. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem. 4

5 Taleren skal bruke talerstolen og rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen eller enkeltpersoner. Han skal holde seg nøye til den sak eller til den del av saken som ordskiftet gjelder. Møtelederen skal se til at dette blir gjort. Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare ham. Møtelederen kan ta fra ham ordet, eller ved avstemning la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet. Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette på misforståelser fra talerens side. Vil møtelederen ta del i ordskiftet med mer enn ganske korte innlegg, skal han/hun overlate ledelsen av forhandlingene til varaordfører/møteleder. Kommunestyret kan med alminnelig flertall vedta at taletiden skal avgrenses. Sluttstrek på talerlisten foreslås av ordfører når en sak synes å være utdebattert. Samtidig med forslag om sluttstrek, kan de som mener de har mer å tilføye, tegne seg på talerlista. 11. Forslag Forslag kan ikke settes fram av andre enn kommunestyrets medlemmer og rådmannen, med mindre særlig lovbestemmelse også gir andre rett til å sette fram forslag. Forslag skal leveres inn skriftlig til møtelederen. Forslaget skal være underskrevet av forslagsstilleren. Forslag kan gis muntlig dersom det gjelder valg, tilsetting, eller det er spørsmål om en sak skal realitetsbehandles eller utsettes. Møtelederen skal referere alle forslag før ordskiftet avsluttes endelig. 12. Avstemningsregler Ordfører/møteleder sier fra når saken tas opp til avstemning. Da er ordskiftet avsluttet og nye forslag kan ikke lenger framsettes. Bare de medlemmene som er til stede i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. Det er et vilkår for å kunne være med på avstemningen at medlemmet har vært til stede under kommunestyrets forutgående behandling av saken. Alle har plikt til å stemme. Ved valg og tilsettinger kan det leveres blanke stemmesedler. Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen fram forslag om rekkefølgen av stemmegivingen og eventulet avstemningsmåten. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen nøye påse at talerne holder seg til avstemningsspørsmålet. Før endelig vedtak i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemning, som ikke er bindende. Er den innstilling eller det forslag det skal stemmes over, inndelt i flere poster eller paragrafer, bør det i alminnelighet stemmes over hver enkelt post eller paragraf, og deretter til slutt - i tilfelle også etter prøvesavstemning - over hele innstillingen eller forslaget. 5

6 Valg skal i utgangspunktet holdes som flertallsvalg, men som forholdstallsvalg dersom et medlem krever det. (K-lovens 35 nr. 4). Forholdstallsvalg skal følge de regler som er fastsatt i K-lovens 36 og 37. Ved flertallsvalg og tilsettinger kreves det i utgangspunktet minst halvparten av stemmene for å bli valgt eller tilsatt. Oppnår ingen kandidat så mange stemmer, foretas ny avstemning, og den er da valgt/tilsatt som oppnår flest stemmer ved 2. gangs avstemning. Ved evt. stemmelikhet følges nedenstående regler for henholdsvis valg og tilsetting: Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning. Stemmelikhet ved tilsettinger avgjøres ved ordførers/møteleders dobbeltstemme. Dette gjelder selv om det er skriftlig stemmegivning, og hvor møteleder i tilfelle må tilkjennegi stemmegivning. For vedtak av økonomiplan og årsbudsjett gjelder særregler gjengitt i K-lovens 35 nr. 2. Ved endelig avstemning skal det stemmes over forslaget til budsjett eller økonomiplan som helhet. Hvis det foreligger flere forslag og ingen av disse får flertall ved 1. avstemning, skal det holdes ny avstemning hvor det stemmes alternativt mellom de to forslagene som fikk flest stemmer i 1. avstemningsrunde. 13. Stemmemåten Avstemning kan gjennomføres på en av flg. måter: a) Stilltiende godkjenning, dersom ingen motsetter seg dette. b) Ved at møteleder ber medlemmer som er mot et forslag om å reise seg eller rekke opp ei hand. Kontravotering skal gjennomføres dersom møtelederen eller noe medlem krever det. c) Navneopprop (kun når voteringstemaet er ja eller nei) d) Stemmesedler - brukes bare ved valg/tilsettinger når minst ett medlem krever det. 14. Interpellasjoner Kommunestyrets medlemmer kan stille spørsmål i form av interpellasjoner. Interpellasjoner skal framsettes skriftlig og behandles i begynnelsen av kommunestyremøtene. De skal rettes til ordføreren, og være levert skriftlig senest 6 virkedager før møtet. De skal sendes ut til medlemmer og varamedlemmer. I den grad det er mulig skal ordføreren besvare forespørselen selv. I forbindelse med interpellasjoner kan det være et kort ordskifte. Forslag (om realiteten) som settes fram i forbindelse med slik interpellasjon, kan ikke avgjøres av møtet dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot det. 15. Mottakelser av utsendinger, grupper m.v. Utsendinger eller grupper som vil møte kommunestyret og uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren seneste dagen før møtet. Kommunestyret avgjør i møte om utsendingene skal tas imot. Ordfører avtaler nærmere tidspunktet for selve mottakelsen. Blir utsendigene mottatt, møter de utenfor møtesalen for et utvalg som består av gruppelederne. Gruppelederen for den største gruppen fungerer som leder for utvalget, og 6

7 han/hun redegjør videre til kommunestyret. Utsendingene kan også levere skriftlige redegjørelser som kan deles ut til medlemmene under møtet. Angår det en sak som er oppført på sakslisten, gis det ingen muntlig redegjørelse til kommunestyret, men eventuelle skriftlige dokumenter kan formidles gjennom gruppelederne, eller deles ut før møtet. Hvis det ikke angår en sak som står på sakslisten, behandles redegjørelsen i samsvar med 14, Interpellasjoner. 16. Spørsmål Ved begynnelsen av hvert møte har medlemmene anledning til å stille spørsmål til ordføreren om saker som ikke står på sakslisten, eller som ikke er meldt som interpellasjon. Hvis en forventer svar/fyldesgjørende svar fra ordfører, bør spørsmålet være meldt til ordføreren i rimelig tid før møtet. 17. Orden i møtesalen Ordfører/møteleder skal sørge for at det opprettholdes god orden i møtesalen. Tilhørere kan ikke forstyrre møtet, og om nødvendig kan møteleder vise tilhørere som forstyrrer bort fra møtesalen. 18. Føring av møtebok Det skal føres møtebok som angir møtested- og tid, innkalling (tid og måte), fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Det skal også bokføres om noen fratrer/tiltrer under forhandlingene slik at møteboka gir en beskrivelse av hvem som har deltatt i behandlingen av hver sak. Forøvrig bokføres det som er nødvendig for å vise gangen i forhandlingene og at vedtakene er gjort etter riktig framgangsmåte. Sakene skal bokføres i rekkefølge for kalenderåret og på en slik måte at en kan se hva saken gjelder. Under hver sak bokføres de forslagene som blir satt fram så fremt dette er forslag som blir avgjort ved realitetsvotering. Møteleder - eller ved uenighet - kommunestyret, avgjør om det skal tillates protokolltilførsel. Protokolltilførsler som omhandler påståtte feil, skal normalt godtas. Møteboka underskrives av alle medlemmene i første og siste møte i perioden, ellers av 2 medlemmer i tillegg til møteleder. Møteboka sendes ut så snart den er underskrevet. Kommunestyrets protokoll m.v. oppbevares av administrasjonen i samsvar med kommunelovens ooo

8 REGLEMENT FOR VALGNEMDA I FROSTA KOMMUNE 1 Valg og sammensetning Valgnemnda er opprettet etter kommunelovens 10, og skal bestå av minimum 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Kommunestyret velger nemnda på sitt konstituerende møte etter kommunevalget. Nemnda skal sammensettes av representanter for alle politiske grupperinger som er representert i kommunestyret. Kommunestyret velger leder og nestleder. 2 Arbeidsområde Nemnda skal fremme forslag om medlemmer og varamedlemmer til de nemder kommunestyret skal velge, både kommunale, statlige og andre. Nemnda skal også foreslå personer til de øvrige valg og oppnevninger som kommunestyret skal foreta. Nemnda skal likeledes fremme forslag på nyoppnevninger, valg og suppleringsvalg som skjer i løpet av kommunevalgperioden når dette er nødvendig. 3 Særskilte bestemmelser. 1. Det enkelte parti eller gruppes representant i nemnda har full avgjørelsesmyndighet om de representanter den foreslår fra eget parti. 2. Nemndas forslag må ivareta de spesielle bestemmelser som gis i lover, forskrifter og reglement. I særlig grad skal likestillingsbestemmelsene i kommunelovens 36, nr.2 og 38, nr. 2 vektlegges. 3. Nemnda har ingen selvstendig avgjørelsesmyndighet, og skal ut fra sitt internte, forberedende arbeid avholde sine møter for lukkede dører. 4. Ordføreren har møterett i nemndas møter. 5. Det skal føres referat fra møtene. I referatene føres kun de konkrete forslag som skal fremmes overfor kommunestyret eller eventuelle andreorganer. 6. Referatet oppbevares ikke etter at forslagene er innført i protokollen til kommunestyret, eventuelle andre organ. 4 Sekretariatets oppgaver. Om valgnemnda ønsker det kan rådmann peke ut sekretær som utfører sekretariatsfunksjonen for valgnemnda. Lederen kan pålegge sekretæren oppgaver, som f.eks.: møteinnkalling, tilrettelegging av saker(finne lovhjemler o.l.), føre referat. 5 Gyldighet/endring Dette reglement er vedtatt av Frosta kommunestyre i møte , K.sak 17/13. Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret. 8

9 REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, formannskapets arbeidsområder og møter. Reglementet er vedtatt av Frosta kommunestyre i møte , sak 17/ Valg og sammensetning. Formannskapet er opprettet etter kommunelovens 8, nr.1 og 2, og består av 5 medlemmer med varamedlemmer som velges av og blant kommunestyrets medlemmer for den kommunale valgperioden. Leder og nestleder er henholdsvis ordfører og varaordfører som velges av kommunestyret for hele valgperioden. Varaordfører skal i hovedsak fungere som ordførerens stedfortreder ved fravær som ferie og sykdom,- i møte- og representasjonssammenheng. Omfanget av stedfortredervirksomheten blir etter avtale mellom ordfører og varaordfører. 2 Arbeidsområde. Formannskapet behandler, i h.h.t. kommunelovens 8, nr.3, forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Formannskapet skal samordne kommunens totale næringsengasjement. Formannskapet er tillagt oppgaven som kommunens særskilte klagenemnd i h.h. forvaltningslovens 28, annet ledd, og skal i den forbindelse behandle klagesaker i kommunen, med unntak av de saker der det ved særlov er fastsatt andre klageordninger, eller der det påklagede vedtak er fattet av formannskap eller kommunestyre. Vedtak i klagesaker fattes innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold av lov/forskrift eller gjennom vedtak i kommunestyre, herunder klage på enkeltvedtak, der saken er påklaget av en part eller annen rettslig klageinteresse i saken. Formannskapet har ansvaret for kommunens representasjonsoppgaver bl.a. i sammenheng med arbeidet med vennskapskommunene. Formannskapet skal behandle hastesaker etter kommunelovens 13. Formannskapet skal i tillegg innstille overfor kommunestyret i alle prinsipielle saker som har med kommunens finans- og økonomiforvaltning å gjøre. Formannskapet har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret også i saker innenfor sitt arbeidsområde. Formannskapet skal aktivt bidra til helhetlig politisk styring av Frosta kommune, og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning av kommunens tjenester der dette er formålstjenlig ut fra økt effektivitet og ut fra hensynet til kommunens innbyggere. 9

10 Kommunestyret fastlegger hvilke faste utvalg som skal ligge under formannskapet. Formannskapet kan selv, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde og er avgrenset i tid og/eller omfang, oppnevne særskilte arbeidsgrupper og fastlegge mandat for disse, jf. reglement for ad hoc-utvalg. 3. Saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet. Formannskapet fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold av lov/forskrift eller gjennom delegeringsvedtak fattet av kommunestyret. Dette gjelder bl.a.: budsjett i samsvar med myndighet gitt i kommunenes økonomireglement, herunder disponere formannskapets reserverte bevilginger. saker som følger av kommunens delegeringsreglement. Den sedvane som utvikles gjennombruk av delegasjonsreglementet, avgjør hvilke saker utvalget kan avgjøre selv og hvilke saker innenfor utvalgets område som kan avgjøres av administrasjonen. hastesaker i h.h.t. kommunelovens 13, nr.1. myndighet som valgstyre i h.h.t. valgloven. myndighet som kommunal klagenemnd. 4. Saker der formannskapet har uttalerett. Formannskapet har uttalerett i følgende saker: opprettelse av faste underutvalg med hjemmel i kommuneloven. alle saker som har prinsipiell betydning innenfor kommunens finans- og økonomiforvaltning. 5. Innstillingsrett. Rådmannen, eller den han/hun gir slik myndighet, skal innstille i saker som skal framlegges for formannskapet. 6. Formannskapets møter. Formannskapet holder møter for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens 31. Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller formannskapet vedtar det. Møter holdes i h.h.t. vedtatt møteplan. I tillegg kan det holdes møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det. Møtene kunngjøres på den måte formannskapet selv finner hensiktsmessig innenfor kommunelovens krav. Ordføreren setter opp saksliste for det enkelte møte, og sørger samtidig for å påse at de saker som er satt opp på møtekartet er tilfredsstillende utredet. Innkalling og sakspapirer utsendes senest 5 dager før møtet til formannskapets medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett i en eller flere saker. Sakslisten til møtet og andre sakspapirer som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten. Utlegging skal skje i servicekontoret og på kommunens hjemmeside. Møtet ledes av ordfører eller varaordfører. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. 10

11 Formannskapets vedtak fattes normalt i møter. Formannskapet er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmer, dvs. 3 medlemmer, har vært til stede og avgitt stemme i vedkommende sak. Der det av ordføreren vurderes særlig påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, kan han/hun i medhold av kommunelovens 30 beslutte saken tatt opp til behandling ved fjernmøte eller skriftlig saksbehandling. Rådmannen har møte-, tale- og forslagsrett i formannskapets møter. Ordfører og rådmann kan også bli enige om at en tjenestemann/-kvinne skal innkalles til møtet for å informere i konkrete saker med det formål å lette saksbehandlingen. 7 Møtebok. Det skal føres møtebok. I møteboka føres: Eventuelle protester mot innkalling og saksliste Møtested og -tid Fraværende medlemmer Møtende varamedlemmer Saker nummerert i rekkefølge for kalenderåret Kort tekst om hva hver sak gjelder For den enkelte sak de forslag som reises, bortsett fra de realitetsforslag som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning Det som må til for å vise at vedtak gjøres etter rett framgangsmåte formannskapets vedtak/innstilling. Trer noen til eller fra under forhandlingene, protokollføres dette slik at en av protokollen sammenhold med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak. Møtelederen, eller formannskapet der protest blir reist mot møtelederens bestemmelse, avgjør om noen protokolltilførsel skal tillates. Protokolltilførsel som omhandler påståtte formelle feil skal normalt godtas. Utskrift av protokollen legges ut på kommunens hjemmeside. Godkjenning av protokollen skjer i førstkommende formannskapsmøte. Godkjent protokoll skal underskrives av møtelederen og minst 2 andre medlemmer fra ulike partier/grupper. Det føres egne møtebøker for valgstyret og planutvalget, mens klagesaker føres som formannskapssak og gis betegnelsen «Klagesak:». 8. Klage. Parter i en sak skal samtidig med møteutskrift informeres om sine muligheter/rettigheter til å påklage et vedtak. Klagebehandlingen håndteres videre innenfor de bestemmelser som ligger nedfelt i forvaltningslov, kommunelov og særlover. 9. Anke I saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet, kan et antall på 2 medlemmer anke vedtaket inn for kommunestyret. Ordfører og rådmann kan også anke vedtaket. Anken må fremmes før møtets slutt og protokolleres. 11

12 10. Sekretariatets oppgaver Rådmannen, eller den han/hun gir slik fullmakt, utfører sekretariatsfunksjonen for formannskapet. Sekretariatet har ansvaret for formannskapets sakspapirer, kunngjøring av møter, protokoll og møteog protokollutskrifter. 11. Gyldighet/endringer Dette reglement er vedtatt av Frosta kommunestyre i møte K.sak 17/13. Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret. 12

13 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 1. Valg og sammensetning Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg, opprettet etter kommunelovens 25, som består av formannskapets 5 medlemmer med varamedlemmer og 2 medlemmer med personlige varamedlemmer som representerer arbeidstakerne. Arbeidstakerrepresentantene utpekes av arbeidstakerorganisasjonene. Formannskapets medlemmer utgjør arbeidsgiverrepresentantene i utvalget. Likedan er varamedlemmene til formannskapet også varamedlemmer til administrasjonsutvalget. Kommunestyret velger selv leder og nestleder blant de politisk valgte medlemmene. Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er utvalget sammensatt etter reglene om forholdstallsvalg, skal det suppleres fra den gruppe som står bak den uttredende. Faller leder fra, eller løses han fra vervet, skal det velges ny leder selv om det tidligere er valgt nestleder. 2. Arbeidsområde Administrasjonsutvalget skal behandle spørsmål i samsvar med de til en hver tid gjeldende bestemmelser i Hovedavtalen som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de tilsatte. Unntatt er spørsmål som en gjennom lokale avtaler er enign om å håndtere på annen måte. Utvalget skal aktivt bidra til en helhetlig personalpolitikk og personaladministrasjon i Frosta kommune, og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning av kommunens tjenester på tvers av sektorene der dette er formålstjenlig ut fra økt effektivitet og ut fra hensynet til kommunes innbyggere. Eventuelle faste underutvalg er det kommunestyret som oppretter, men utvalget kan selv,- i saker som ligger innenfor arbeidsområdet, og er avgrenset i tid og/eller omfang,- oppnevne særskilte arbeidsgrupper (ad hoc-komiteer) og fastlegge mandat for disse. Utvalget fungerer som kommunal likestillingsnemnd, og skal i den forbindels arbeide for likestilling mellom kjønnene i samsvar med intensjonen i likestillingsloven. Utvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innenfor sine saksarbeidsområder. 3. Saker hvor administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet Utvalget fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold av lov/forskrift eller gjennom vedtak i kommunestyret. Dette gjelder bl. a.: saker som følger av kommunes delegeringssreglement. effektiviseringstiltak. reglement som berører arbeidstakerne. tilsettingssaker som er delegert til utvalget. nye organisasjonsplaner som ikke trenger behandling i kommunestyret, og som ikke avgjøres av rådmannen. 13

14 andre saker i h.h.t. hovedavtale, hovedtariffavtale og personalreglement. 4 Saker der administrasjonsutvalget har uttalerett. Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker: opprettelse av av partssammensatte utvalg. prinsipielle saker vedrørende personal- og organisasjonsutvikling, herunder organisasjons- og bemanningsplaner. overordnede personalpolitiske retningslinjer som behandles av kommunestyret. konkuranseutsetting/privatisering av kommunal virksomhet. Andre saker som kommunestyret måtte forelegge utvalget. 5 Innstillingsrett Rådmannen, eller den han/hun gir slik myndighet, innstiller i saker som skal framlegges for utvalget. 6 Arbeidstakerrepresentrantenes rettigheter, plikter og habilitet. De tilsattes representanter blir medlemmer av utvalget med samme rettigheter og plikter som de politisk valgte. Tiltilsattes representanter kan imidlertid ikke velges til å delta i saker som omhandler arbeidsgiverspørsmål, f.eks. forhandlinger og forberedelse til forhandlinger. 7 Utvalgets møter Utvalget holder møter for åpne dører, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens 31. Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller kommunestyret vedtar det. Møter holdes i h.h.t. møteplan som vedtas av kommunestyret. I tillegg kan det holdes møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det. Møtene kunngjøres på den måte utvalget selv finner hensiktsmessig innenfor kommunelovens krav. Lederen av utvalget setter opp saksliste for det enkelte møte, og sørger samtidig for å påse at de saker som er satt opp på møtekartet er tilfredsstillende utredet. Innkalling og sakspapirer utsendes i så god tid som mulig, senest 5 dager før møtet til utvalgets medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett i en eller flere saker. Sakslisten til møtet og andre sakspapirer som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten. Utlegging skal skje i servicekontoret og på bilblioteket. Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder (blant de politisk valgte medlemmer) ved flertallsvalg. Utvalgets vedtak fattes normalt i møter. Utvalget er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene, dvs. 4 medlemmer, har vært til stede og avgitt stemme i vedkommende sak. 14

15 Rådmann har møte-, tale- og forslagsrett i utvalgets møter. Utvalgsleder og rådmann kan også bli enige om at en tjenestemann/kvinne skal innkalles til møtet for å informere i konkrete saker med formål å lette saksbehandlingen. Det skal føres protokoll (møtebok) for utvalgets møter. Denne føres under ledelse av møtelederen. For hvert møte føres det i protokollen: Eventuelle protester mot innkalling og saksliste. Møtested og tid. Fraværende medlemmer. Møtende varamedlemmer. Saker nummerert i rekkefølge for kalenderåret. Kort tekst om hva hver sak gjelder. For den enkelte sak de forslag som reises, bortsett fra de realitetsforslag som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning. Det som må til for å vise at vedtak gjøres etter rett framgangsmåte. Utvalgets vedtak. Trer noen til eller fra under forhandlingene, protokollføres dette slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak. Utskrift av møteboka sendes ut så snart som mulig etter møtet til medlemmer/varamedlemmer og til de som har møterett i h.h.t. utvalgets bestemmelser. Utskrift sendes også til de som etter lov, forskrifter, avtaler og reglementer har krav på det. Hvis noen av møtedeltakerne er uenig i protokollereingen, må dette meldes til sekretæren innen en uke, ellers betraktes møteboka som godkjent. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det førstkommende utvalgsmøte. Godkjent protokoll skal underskrives av møteleder og minst 2 andre medlemmer fra ulike politiske partier/grupper. 8. Anke I saker hvor administrasjonsutvalget er delegert avgjørelses-myndighet fra kommunestyret, kan et mindretall på 2 medlemmene, ordfører eller rådmann innen møtets slutt forlange saken framlagt for kommunestyret. 9. Sekretariatets oppgaver Rådmannen peker ut en person/stilling som utfører sekretariatsfunksjonen for utvalget. Sekretariatet har ansvaret for utvalgets sakspapirer, kunngjøring av møter, protokoll og møte-/protokollutskrifter. 10. Gyldighet/endring. Dette reglement er vedtatt av Frosta kommunestyre i møte , K.sak 17/13. Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret. 15

16 Reglement for råd for likestilling av funksjonshemmede og eldre 1. Valg og sammensetning av rådet Råd for likestilling av funksjonshemmede og eldre er opprettet med hjemmel i Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. og i Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, 1, 1. ledd. Rådet velges av kommunestyret for valgperioden. Det skal ha sju medlemmer med personlige varamedlemmer. Tre av medlemmene velges etter forslag fra funksjonshemmedes organisasjoner, tre velges blant alderspensjonister og en velges fra kommunestyret. Leder og nestleder velges av kommunestyret. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag på medlemmer til eldrerådet. 2. Oppgaver for rådet Rådet er et rådgivende organ for kommunen og skal ha til behandling alle saker som gjelder de funksjonshemmedes behov og interesser og vurdere disse ut i fra universell utforming for økt tilgjengelighet og deltakelse. Videre skal det være er et rådgivende organ for kommunen og skal ha til behandling alle saker som gjelder levevilkårene for eldre. Rådet skal videre være opptatt av brukermedvirkning på generelt grunnlag og kan derfor ta opp enkeltsaker med tanke på forbedring av kommunens tjenester både med hensyn til kvalitet og kvantitet. Rådet skal ha følgende saker til uttalelse: a) Årsbudsjett b) Økonomiplan c) Kommuneplan d) Boligprogrammer e) Reguleringsplansaker f) Sektorplaner ned særskilt interesse for de funksjonshemmede. Rådet kan selv ta opp saker som gjelder de funksjonshemmede eller eldre i kommunen. Rådet skal hvert år utarbeide en melding om virksomheten sin. Meldingen skal legges fram for kommunestyret. Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret fatter vedtak om sekretariatsfunksjonen, vedtak om budsjett for rådet og gir utfyllende regler om saksbehandling i rådet. 3. Regler for saksbehandlingen Alle saksdokumentene skal legges fram for rådet før kommunestyret tar avgjørelse i sakene. Det samme gjelder når formannskapet og kommunale nemder avgjør saker etter myndighet delegert fra kommunestyret eller annet forvaltningsorgan. Sakene skal oversendes fra de ulike kommunale sektorene i så god tid på forhånd at sekretariatet kan forberede sakene før de blir lagt fram for rådet, minst 6 dager. Rådet bør vedta en møteplan for hvert halvår. Rådet kan ta opp saker som ikke står på saklista dersom rådet bestemmer det. Det skal føres protokoll for rådet. Utskrift av protokollen skal følge saksdokumentene til de kommunale organene som tar endelig avgjørelse i saken. Kommunelovens kap. 6 gjelder tilsvarende for Råd for likestilling av funksjonshemmede og eldre. Forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder tilsvarende for Råd for likestilling av funksjonshemmede og eldre jfr. Forvaltningslovens 13, 13a,13b,13c,13d, 13e og 13f. 16

17 Rådet kan kalle inn representanter fra administrasjonen til å redegjøre for spesielle saker. 4. Sekretariat m.v. Rådmannen eller den han gir myndighet til det fungerer som sekretær for rådet. Sekretæren fører protokollen og har ansvar for at sakene er forberedt før de legges fram for rådet. Sekretæren har talerett. Det påhviler sekretariatet, i samråd med lederen, å sørge for at saker som gjelder levevilkårene for funksjonshemmede blir lagt fram for rådet. 5. Gyldighet/endring. Dette reglement er vedtatt av Frosta kommunestyre i møte , K.sak 17/13. Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret. 17

18 REGLEMENT FOR AD HOC-UTVALG I FROSTA KOMMUNE 1 Valg og sammensetning Ad hoc-utvalg kan nedsettes av kommunestyret eller formannskapet for å løse konkrete, tidsavgrensede oppgaver. Oppnevningsorganet fastsetter skriftlig mandat, antall medlemmer (3-7 personer) og oppnevningsmåten. Kompleksiteten ved det tildelte mandat bør være avgjørende for antall representanter og sammensetning i utvalget. Videre må mål og oppdrag fremkomme tydelig, samt at eventuelle økonomiske rammer synliggjøres. Utvalgene skal sammensettes med folkevalgte. Oppnevningsorganet velger leder og nestleder, hvor leder skal være en kommunestyrerepresentant. 2 Arbeids- og ansvarsområde Oppgavene skal være av forberedende karakter (utredninger) eller andre klart avgrensede oppdrag. Delegasjon av myndighet til utvalg kan bare gjelde enkeltsaker med direkte tilknytning til utvalgets oppdrag. Oppnevningsorganet skal innføre en målrettet praksis for bruk av slike utvalg. I utredningsarbeid skal det legges opp slik at meningsforskjeller framlegges som alternative forslag i utvalgets rapport, mens flertallssyn og kompromissløsninger avklares gjennom oppnevningsorganets politiske behandling. Utvalget rapporterer til oppnevningsorgan. Ved innstilling av økonomisk betydning skal det vises til dekningsmåte og budsjettpost, og saken må da legges om formannskapet før kommunestyrebehandling. Utvalgslederen har ansvar for å organisere virksomheten og å lede møtene. Lederen er bindeleddet opp mot kommunestyret og ordføreren. I samråd med administrasjon avgjør lederen behovet for utredning fra administrasjonen, og administrasjonenes deltakelse i møtene. 3 Sekretær/saksbehandler Rådmannen peker ut en person/stilling til sekretær/saksbehandler. Utvalgslederen forholder seg til sekretæren og avtaler bistand og utredninger etter behov. Administrasjonens rolle vil i større grad være å få fram saklig informasjon og konsekvensvurdering, enn å vurdere for og imot. Dette må i hvert enkelt tilfelle avpasses i forhold til kommunelovens krav om at rådmannen skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Sekretariatet har ansvaret for utvalgets sakspapirer, kunngjøring av møter, protokoll og møte- /protokollutskrifter. 4 Møter Møter holdes etter utvalgets vedtatt møteplan, som fastsettes i det første møtet. I tillegg kan det holdes møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det. 18

19 Lederen av komiteen setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling kunngjøres og sakspapirer utsendes i så god tid som mulig, senest 5 dager før møtet til utvalgets medlemmer og andre med møterett i en eller flere saker. Møtet ledes av leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. Ordfører og rådmann (og den som møter i rådmannens sted) har møte- og talerett, mens rådmannen i tillegg har forslagsrett i møtet. Eventuelle forfall meldes på samme måte som til kommunestyremøter. Det er samme krav til gyldig grunn til forfall som til kommunestyremøtene. 5 Føring av møtebok Det skal føres protokoll (møtebok) for komiteens møter. Denne føres under ledelse av møtelederen. For hvert møte føres det i protokollen: Eventuelle protester mot innkalling og saksliste. Møtested og tid. Fraværende medlemmer. Saker nummerert i rekkefølge for året. Kort tekst om hva hver sak gjelder. For den enkelte sak de forslag som reises, bortsett fra de realitetsforslag som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning. Det som må til for å vise at vedtak gjøres etter rett framgangsmåte. Vedtak. Trer noen til eller fra under forhandlingene, protokollføres dette slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak. Utskrift av møteboka sendes ut så snart som mulig etter møtet til medlemmer og til de som har møterett. Hvis noen av møtedeltakerne er uenig i protokolleringen, må dette meldes til sekretæren innen en uke, ellers betraktes møteboka som godkjent. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det førstkommende møte. Godkjent protokoll skal underskrives av møteleder og minst 2 andre medlemmer. 6 Åpne/lukkede møter Mye av arbeidet i komiteene vil være prosessorientert, og ha preg av forberedende saksbehandling. Møtene skal i utgangspunktet være åpne, men møte kan lukkes ved behov ift. sakens karakter, jfr. når det vises til bestemt lovhjemmel for å unnta saksbehandlingen fra offentlighet. Jfr. også kommunelovens 31, nr 5. Det påligger utvalget selv å vurdere i hvilken grad lukking av møter er aktuelt i den enkelte sak ihht. forhåndsavklaring med rådmannen/administrasjon 7 Gyldighet/endring Dette reglement er vedtatt av Frosta kommunestyre i møte , K.sak 17/13. Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret. 19

20 FROSTA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER OG VEDERLAG TIL FOLKEVALGTE Alle som har et kommunalt tillitsverv, har i henhold til kommuneloven 42 krav på godtgjøring for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret selv. Myndighet til å fastsette denne godtgjøringen kan altså ikke delegeres. Arbeidsgodtgjøring er en kompensasjon for det arbeidet man utøver i vervet som folkevalgt. Godtgjøringen gis for møtevirksomhet, men vil også omfatte det forarbeidet som gjøres i forbindelse med møtet, selv om man ikke får egen godtgjøring for selve forberedelsen. Det presiseres at kommunestyret i henhold til kommuneloven er habilt til å fastsette alle godtgjøringer for folkevalgte/tillitsvalgte, også sin egen godtgjøring. 1. GODTGJØRELSE FOR ARBEID. 1.1 ORDFØRER Ordførerens godtgjørelse settes til 75 % av den til enhver tid gjeldende godtgjørelse til stortingsrepresentanter. Godtgjørelsen justeres hvert år pr 1. januar. Under sykdom praktiseres tilsvarende ordning som sykelønn for ansatte. Ordfører tilstås tilsvarende personforsikringer som for ansatte. Ordfører tar ferie etter behov i inntil 5 uker. Ordføreren tilstås ikke noen godtgjørelse eller vederlag som er nevnt i de følgende punkter VARAORDFØRER Vararordførerens årlige godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse. Godtgjørelsen dekker vanlige varaordføreroppdrag og kortere vikaroppdrag for ordføreren. Godtgjørelsen dekker kommunestyremøter og alle funksjoner som formannskapet har, herunder planutvalg, administrasjonsutvalg og valgstyre. Ved ordførerens fravær ut over arbeidsgiverperioden, ut over forannevnte, utbetales i tillegg forholdsmessig del av ordførergodtgjørelsen. I slike tilfeller blir det ikke refundert tapt arbeidsfortjeneste. Under sykdom praktiseres tilsvarende ordning som sykelønn for ansatte. 1.3 FORMANNSKAPSMEDLEMMER De øvrige formannskapsmedlemmene får en årlig godtgjørelse som tilsvarer 5 % av ordførers lønn. Under sykdom praktiseres tilsvarende ordning som sykelønn for ansatte. Godtgjørelsen dekker alle funksjonene som formannskapet har, herunder planutvalg, administrasjonsutvalg og valgstyre. 1.4 UTVALGSLEDERE Leder for kontrollutvalget får en årlig godtgjørelse som tilsvarer 3 % av ordførers godgjøring, det gis ikke møtegodtgjøring for møter i egne utvalg. Forretningsfører for overformynderiet får en årlig godtgjørelse som tilsvarer 3 % av ordførers godtgjøring, det gis ikke møtegodtgjøring for møter i egne utvalg. 20

21 Gruppeledere for de politiske partiene i kommunestyret får en årlig godtgjørelse som tilsvarer 1 % av ordførers godtgjøring. Lederne, råd for likestilling av funksjonshemmede og eldre, valgnemnda, plan- og byggekomiteer og andre ad hoc-utvalg oppnevnt av kommunestyre eller formannskap gis ikke fast årlig godtgjøring, men gis en møtegodtgjøring som tilsvarer 0,15 % av ordførers godgjøring MØTEGODTGJØRELSE Satsen for den vanlige møtegodtgjørelsen settes til 0,10 % av ordførers godtgjørelse. Det utbetales møtegodtgjørelse til folkevalgte medlemmer og varamedlemmer som møter i følgende styrer, råd og utvalg (Forutsetningen er at det er protokollerte møter): Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutvalget Råd for likestilling av Overformynderiet Valgnemda funkjonshemmede og eldre Politisk valgt repr. til samarbeidsutvalgene ved skolen,barnehagene og kulturskolen. Plan- og byggekomiteer/ad hoc-utvalg oppnevnt av kommunestyre el. formannskap. Jamfør unntakene i pkt Opplistingen er ikke uttømmende Ungdomsrådets leder får en årlig godtgjøring på kr. 1000,-. Ungdomsrådets sekretær får en årlig godtgjøring på kr. 500,-. Alle medlemmer tilståes en godtgjøring på kr. 50,- pr. møte. 1.6 Formannskapsmedlemmer og utvalgsledere utbetales møtegodtgjørelse for kommunestyremøter og eventuelle andre utvalg de er medlem i. Ansattes representanter i administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget tilstås møtegodtgjørelse når de møter utenom sin ordinære arbeidstid. Hvis et av de faste utvalgene oppnevnes som plan- eller byggekomite/ad hoc-utvalg, tilkommer medlemmene møtegodtgjørelse så lenge det holdes særskilte møter på saken, men ikke hvis dette møtet er en del av et møte i det faste utvalget. 1.7 Formannskapets varamedlemmer som deltar på flere møter i forskjellige utvalg samme dag har rett på bare en møtegodtgjørelse. 1.8 Andre oppdrag som krever saksforberedelse innvilges møtegodtgjørelse etter godkjenning fra formannskapet. 1.9 Godtgjørelsene under punktene utbetales månedlig 12 måneder i året. Det utbetales ikke feriepenger. Skyssgodtgjørelse, møtegodtgjørelse og vederlag for tapt arbeidsfortjeneste utbetales etter regning. Møtegodtgjørelsene rundes av til nærmeste 10-kroner. 2. VEDERLAG FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE. 2.0 Godtgjørelsene behandles inntekstmessig som lønnsinntekt, men uten at feriepengegrunnlag opptjenes. (Feriepengene skal inngå i kravet, og blir dermed utbetalt sammen med godtgjørelsen.) 2.1 Alle folkevalgte har rett til dekning av tap i inntekt på grunn av kommunale verv. 21

22 Legitimerte krav kan godkjennes inntil kr 2.500,- pr dag. Ulegitimerte krav kan gis inntil kr. 200,- pr. time eller maksimum inntill kr ,- pr. dag. Dokumenterte utgifter til barnepass, eventuelt stedfortreder ved omsorgsarbeid, dekkes mot regning, maksimum kr 1.500,- pr dag. 2.2 Selvstendig næringsdrivende legitimerer sine krav med oppgave fra ligningskontoret over netto næringsinntekt ved siste års ligning. Daglønn beregnes ut fra netto næringsinntekt delt på 260 dager. (Timelønn = daglønn : 7,5) Lønnsmottakere legitimerer sine krav med attest fra arbeidsgiver. 2.3 For møter på kveldstid - etter kl betales vanligvis ikke vederlag for tapt arbeidsfortjeneste med mindre kravet er legitimert. Ulegitimert krav kan likevel betales til de som beviselig må ta fri fra ordinært arbeid for å delta i møter etter kl Frikjøp. Som alternativ til at arbeidsgiver foretar trekk i lønn, kan arbeidsgiver velge å la den folkevalgte beholde lønna, og sende Frosta kommune et refusjonskrav på lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift for det aktuelle tidsrom. 2.5 Krav om vederlag for tap i arbeidsinntekt må leveres snarest mulig etter møtet/oppdraget. 3. SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE Eventuell kjøregodtgjørelse skal godtgjøres etter gjeldende satser. Folkevalgte som bruker bil i tjenesten kan kreve kjøregodtgjørelse for reiser ut over kommunegrensen. For de som har midlertidig bosted utenfor kommunen og stiller i ordinære kommunale møter dekkes reiseutgifter etter det til enhver gjeldene kommunale reiseregulativ, men med maksimumsbeløp kr. 500,- pr. møte. Det er en forutsetning at bruk av egen bil, ut fra en totalvurdering av kostnader og den tid som går med, er formålstjenlig. Reisene må være mest mulig samordnet Folkevalgte får kostgodtgjørelse etter kommunens regulativ. Det skal ikke utbetales kostgodtgjørelse dersom det på møtet/kurset/konferansen blir gitt kommunal eller annen servering Regninger for reise- og kostgodtgjøringer skal attesteres og anvises av rådmannen eller den han/hun gir fullmakt. Utbetaling skjer første ordinære lønningsdag i kommunen. 4. TELEFONGODTGJØRELSE Folkevalgte får telefongodtgjørelse slik: Ordfører tilstås kommunal mobiltelefon. Abonnement og bruk dekkes med inntil kr pr år. Varaordfører, gruppelederne i partiene og komitelederne i saksbehandlerkomitène mottar kr 1000,- hver i årlig telefongodtgjørelse. 4.2 Andre folkevalgte kan få dekt utgifter til telefon etter regning. 4.3 Telefongodtgjørelser utbetales årlig. 22

23 5. PENSJON FOR FOLKEVALGTE. Kommunen melder ordføreren inn i KLP s pensjonsordning for folkevalgte. Fra ordførergodtgjørelsen trekkes 2 % pensjonspremie. 6. ETTERGODTGJØRELSE TIL ORDFØRER. Ordfører som slutter ved valgperiodens utløp utbetales godtgjørelse ut desember måned. Ettergodtgjørelse utover 1,5 måned bortfaller ved inntreden i ny stilling. 7. TOLKING. Alle tvilsspørsmål angående legitimasjon og fortolkning av disse reglene avgjøres av formannskapet. 8. IVERKSETTELSESTIDSPUNKT Reglementet gjøres gjeldende fra Reglementet ble vedtatt av kommunestyret i møte , sak 117/11. Endret i møte , sak 17/13. 23

Reglement for hovedutvalg

Reglement for hovedutvalg Reglement for hovedutvalg Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, utvalgenes arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 8. nr. 1 og 2. Vedtatt dato: 12.03.2002 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

1. VALG OG SAMMENSETNING.

1. VALG OG SAMMENSETNING. Reglement for formannskapet 1. VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-4 - HEH 044, &00 19.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for formannskapet gjeldene til 2015 Revidering av reglement for formannskapet ble vedtatt

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473 Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret 20.12.2012, Sak 12/04473 «Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg for behandling

Detaljer

Reglement for oppvekst- og kulturutvalget

Reglement for oppvekst- og kulturutvalget Reglement for oppvekst- og kulturutvalget 1. VALG OG SAMMENSETNING. Oppvekst- og kulturutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Oppvekst- og

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalget (levekår)

Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04472 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål

Detaljer

Reglement for Omsorgssutvalget

Reglement for Omsorgssutvalget Reglement for Omsorgssutvalget 1. VALG OG SAMMENSETNING. Omsorgssutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Omsorgsutvalgets medlemmer velges

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 (Komite Mennesker og livskvalitet og Komite Plan og samfunn) Komiteene er et utvalg oppnevnt i medhold av 10 i kommuneloven. Komiteene kan

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REVIDERT JUNI 2012. 1 1 FORMANNSKAPETS VIRKEOMRÅDE. Formannskapets virkeområde er i tråd med kommunelovens 8 og formannskapet avgjør de saker kommunestyret har gitt formannskapet

Detaljer

REGLEMENT FOR HADSEL FORMANNSKAP (forretningsreglement) vedtatt i K-sak 19/ endret i K-sak 90/

REGLEMENT FOR HADSEL FORMANNSKAP (forretningsreglement) vedtatt i K-sak 19/ endret i K-sak 90/ REGLEMENT FOR HADSEL FORMANNSKAP (forretningsreglement) vedtatt i K-sak 19/09 05.03.09 endret i K-sak 90/2014 18.09.14 1. FORBEREDELSE AV SAKER FOR FORMANNSKAPET Rådmann/administrasjonssjef sørger for

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret 16.11.2005, sak 072-05, sist revidert 20.03.2013, sak 20/13. For saksbehandlingen i kommunestyret gjelder kommunelovens regler med følgende

Detaljer

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Navneopprop, møtet settes Når møtetiden er nådd, sørger møtelederen for at det foretas navneopprop. Er det lovmessig minste antall til stede, erklæres

Detaljer

REGLEMENT FOR VERDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR VERDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VERDAL KOMMUNESTYRE 1. Valg og sammensetning. Kommunestyret består av 35 medlemmer med varamedlemmer. Det vises til Kommunelovens 17 om konstituering av kommunestyret. I dette møte skal det

Detaljer

Reglement for kommunestyret

Reglement for kommunestyret Reglement for kommunestyret Reglementet inneholder regler for behandling av saker i kommunestyret, ordførers møteledelse og hvordan kommunestyrerepresentantene skal forholde seg under møtene. Vedtatt av

Detaljer

Håndbok. Reglementer og retningslinjer for styrer råd og utvalg Reglement for kommunestyret

Håndbok. Reglementer og retningslinjer for styrer råd og utvalg Reglement for kommunestyret Side: 1. av 9 1. Valg og sammensetning. Kommunestyret velges etter regler fastsatt i valgloven. Valget gjelder for 4 år. Kommunestyrets medlemstall er 29. 2. Virkeområde. Kommunestyret er ns øverste politiske

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

REGLEMENT FOR RØMSKOG KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR RØMSKOG KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR RØMSKOG KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 0. FORMÅL Dette reglementet skal sikre en god møteavvikling i kommunens lovbestemte styringsorganer på en måte som gir gode arbeidsformer og aktiv involvering

Detaljer

Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt KS-04/0005

Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt KS-04/0005 Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt 18.03.2004 KS-04/0005 1. Saksforberedelse for kommunestyret Ordføreren har ansvar for at de saker som legges fram for kommunestyret er forberedt på forsvarlig

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

Evenes kommune REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET. Vedtatt av kommunestyret i møte under sak 14/17.

Evenes kommune REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET. Vedtatt av kommunestyret i møte under sak 14/17. Evenes kommune REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret i møte 16.3.2017 under sak 14/17. 1. Valg og sammensetning Evenes kommunestyre består av 17 medlemmer med varamedlemmer. Det vises til

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Reglement. for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune

Reglement. for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune Reglement for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune År 2015 1 Reglementet er hjemlet i kommunelovens 39 og er tilpasset reglene i loven. Reglementet overlapper i en viss grad enkelte av lovbestemmelsene,

Detaljer

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 22/16)

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 22/16) HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av kommunestyret 21.06.16 (K-sak 22/16) REGLEMENT HERØY FORMANNSKAP 1. Saksområde forberedelse. Formannskapet avgjør de saker som kommunestyret har gitt

Detaljer

AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret sak 0091/06

AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret sak 0091/06 AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret 19.12.2006 sak 0091/06 1. Forberedelser av saker for kommunestyret Kommunestyret holder sine møter på de tidspunkt som kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT FOR SØNDRE LAND FORMANNSSKAP gjeldende fra

REGLEMENT FOR SØNDRE LAND FORMANNSSKAP gjeldende fra REGLEMENT FOR SØNDRE LAND FORMANNSSKAP gjeldende fra 01.07.2013 Vedtatt av kommunestyret i møte den 17.06.2013, sak 25/13. 1 Formannskapets sammensetting og virkeområde Valg av formannskap er regulert

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organ i Tynset kommune

Reglement for saksbehandling i politiske organ i Tynset kommune Vedlegg 2 til politisk delegeringsreglement for Tynset kommune Reglement for saksbehandling i politiske organ i Tynset kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 16/13 den 19.03.2013 Reglementet er hjemlet

Detaljer

REGLEMENT FOR SNÅSA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR SNÅSA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR SNÅSA FORMANNSKAP Vedtatt av Snåsa kommunestyre i møte 17.12.99, sak 118/99 - revidert av Snåsa kommunestyre i møte 27.03.2014, sak i K. 25/14 samt i sak K. 15/15 i møte 26.02.2015. 1: Formannskapets

Detaljer

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE 2016-2019. Vedtatt av Utsira kommunestyre den 8. februar 2016. AE. Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall

Detaljer

Komiteene gir normalt innstilling i alle andre saker, og i saker som kommunestyret forøvrig krever utredet.

Komiteene gir normalt innstilling i alle andre saker, og i saker som kommunestyret forøvrig krever utredet. F:\HJEMMESIDE\Reglement for kommunestyret.doc REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE 1.A Sammensetning Inderøy kommunestyre består av 27 representanter. 1.B Forberedelse av saker for kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET. A) Valg, sammensetning, formål, oppgaver og myndighet.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET. A) Valg, sammensetning, formål, oppgaver og myndighet. Aurskog - Høland kommune Ajourført pr mai. 2008 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret: 24.8.95 Sak nr.: 92/95 Rettelse / endring nr. 1, vedtatt av kommunestyret: 14.04.08 Sak nr. 23/08.

Detaljer

Reglement for formannskapet

Reglement for formannskapet Reglement for formannskapet Arbeidsgruppens forslag til revidering av reglementet for formannskapet 1 Formannskapets sammensetting og virkeområde Valg av formannskap er regulert i kommunelovens 8 og skal

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer

Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 40. Vedtatt av kommunestyret i sak 53/2015 den 01.10.15 med virkning fra samme dato. 1. Virkeområde

Detaljer

Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET

Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET Side 1 av 5 Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET Dok.ID: NAKSO.4.3.01 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Utarbeidet av rådmannen ihht kommunestyret fullmakt av 26.10.2006 i sak 68/06. 1. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE Innhold 1.A Sammensetning... 2 1.B Forberedelse av saker for kommunestyret.... 2 2. Innkalling til møte. Dokumentutlegging.... 2 3. Forfall. Varamedlemmer.... 2 4. Hvilke

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I LYNGDAL KOMMUNE Kommunestyrets vedtaksdato og saksnummer: 04.09.03, sak 60/03. Sist revidert av kommunestyret: 10.12. 2015, sak 89/15 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNESTYRE. Kommunestyrets virkeområde har sin basis i kommunelovens 6. Her heter det bl.a.:

ARBEIDSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNESTYRE. Kommunestyrets virkeområde har sin basis i kommunelovens 6. Her heter det bl.a.: ARBEIDSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNESTYRE I Kommunelovens 39 heter det: 1. Kommunestyret eller fylkestinget fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer.

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens kapittel 6, Saksbehandlingsregler i folkevalgte organ. 1. Virkeområde Reglementet

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

Reglement for kommunestyret og formannskapet

Reglement for kommunestyret og formannskapet Reglement for kommunestyret og formannskapet i Krødsherad kommune Vedtatt av Krødsherad kommunestyre den: 05.02.2009 i sak 6 /09 1 Kommunestyrereglement 1 Valg av sammensetning. Kommunestyret består av

Detaljer

Reglement for Sømna kommunestyre

Reglement for Sømna kommunestyre Reglement for Sømna kommunestyre 1. Valg og sammensetning. Kommunestyret består av 17 medlemmer med vararepresentanter. Det vises til kommunelovens 17 vedr. konstituerende møte i kommunestyre, herunder

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

REGLEMENT FOR LØRENSKOG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR LØRENSKOG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR LØRENSKOG FORMANNSKAP Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 30. august 1995, sak 68/95, endret ved kommunestyrets vedtak av 6. mars 1996 sak 11/96, 21. mai 1997 sak 48/97, 25. juni 2003

Detaljer

REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret i sak 22/1996 den 19.03.1996 Justering i Kommunestyret i sak 9/2001 den 27.02.2001

Detaljer

Reglement for kommunestyret

Reglement for kommunestyret Reglement for kommunestyret (Vedtatt av Sør-Odal kommunestyre 13. juni 1995, kst-sak 51/95) 1. Valg og sammensetning Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

Formannskap, Plan- og bygningsråd - reglement

Formannskap, Plan- og bygningsråd - reglement Formannskap, Plan- og bygningsråd - reglement 1. Innledning Formannskapet Kommunestyret velger 5 medlemmer og varamedlemmer til formannskapet, av og blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet innehar

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG

REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG FROSTA KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG Reglementene er vedtatt/endret av kommunestyret i møter 13.12.11, 26.02.13, 01.09.15 og 26.01.16. Reglementene gjelder inntil kommunestyret vedtar nye reglement,

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER I STOKKE KOMMUNE

REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER I STOKKE KOMMUNE REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER I STOKKE KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 16.12.2013 A) GENERELLE BESTEMMELSER... 1 1. STYREFORM... 1 B) SAKSBEHANDLINGSREGLER... 2 2. FORBEREDELSE AV SAKER... 2 3. INNKALLING

Detaljer

FELLESREGLEMENT FOR FORMANNSKAPET, ADMINISTRASJONSUTVALGET OG DE FASTE UTVALGENE

FELLESREGLEMENT FOR FORMANNSKAPET, ADMINISTRASJONSUTVALGET OG DE FASTE UTVALGENE FELLESREGLEMENT FOR FORMANNSKAPET, ADMINISTRASJONSUTVALGET OG DE FASTE UTVALGENE 1 Formål Dette reglement angir bestemmelser for saksbehandlingen i formannskapet, administrasjonsutvalget og de faste utvalgene.

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår.

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008, sak nr. 83/08. Justert etter

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

Reglement for Vefsn kommunestyre

Reglement for Vefsn kommunestyre Reglement for Vefsn kommunestyre Innhold 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE 2 FORBEREDELSE AV SAKER FOR KOMMUNESTYRET 3 INNKALLING - DOKUMENTER 4 UTVALGENE 5 FORFALL - VARAREPRESENTANTER 6 HVILKE ANDRE ENN KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Reglement for Nesodden kommunestyre

Reglement for Nesodden kommunestyre Reglement for Nesodden kommunestyre Vedtatt av Nesodden kommunestyre 26.03.98, sist endret av kommunestyret 03.02. 2016 Saksbehandlingen i kommunale folkevalgte organer er regulert i kommunelovens kap.

Detaljer

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 18. mars 1998, sak 21/98, med endringer 25. juni 2003 sak 57/03, 15.oktober 2008 sak 92/08, 18. mars 2009 sak

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE Innhold. 1. Sammensetning 2. Forberedelse av saker for kommunestyret. 3. Innkalling til møte. Dokumentutlegging. 4. Forfall. Varamedlemmer. 5. Hvilke andre enn kommunestyrets

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organ i Tynset kommune

Reglement for saksbehandling i politiske organ i Tynset kommune Vedlegg 2 til politisk delegeringsreglement for Tynset kommune Reglement for saksbehandling i politiske organ i Tynset kommune Revidert av kommunestyret i sak 28/16 den 29.03.2016 Reglementet er hjemlet

Detaljer

Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT FORMANNSKAPET

Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT FORMANNSKAPET Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT FORMANNSKAPET Sist revidert 21.04.2016 REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET 1. VALG OG SAMMENSETNING Formannskapet består av 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer skal velges

Detaljer

Reglement for plan- og miljøutvalget

Reglement for plan- og miljøutvalget Reglement for plan- og miljøutvalget Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 sak PS 57/15 Revidert av kommunestyret 17.12.15 sak PS 121/15 Oppdatert av kommunestyret 15.12.16 sak PS 96/16 1 Valg og sammensetning

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt i kommunestyre 26.04.12, sak 29/2012 Side 1 INNLEDNING Den kommunale virksomhet er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring.

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

REGLEMENT GJEMNES KOMMUNESTYRE

REGLEMENT GJEMNES KOMMUNESTYRE REGLEMENT GJEMNES KOMMUNESTYRE 1 Forberedelse av saker for kommunestyret I medhold av Kommunelovens 23, pkt. 2, skal rådmannen påse at de saker som legges fram for kommunestyret, er utredet på en forsvarlig

Detaljer

REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE Innhold. 1. Sammensetning....2 2. Forberedelse av saker for kommunestyret....2 3. Innkalling til møte. Dokumentutlegging....2 4. Forfall. Varamedlemmer....2 5. Møteleder.

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av Hamar kommunestyre i møte den sak nr. 16/171

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av Hamar kommunestyre i møte den sak nr. 16/171 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av Hamar kommunestyre i møte den 30.11.16 sak nr. 16/171 1 Formell forankring Kommunestyret er opprettet i hht kommunelovens bestemmelser. Når ikke annet er bestemt

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

Reglement for Alstahaug kommunestyre. Vedtatt av kommunestyret

Reglement for Alstahaug kommunestyre. Vedtatt av kommunestyret Reglement for Alstahaug kommunestyre Vedtatt av kommunestyret 11.05.2016 Innholdsfortegnelse 1 Kommunestyrets virkeområde... 3 2 Forberedelse av saker for kommunestyret... 3 3 Innkalling til møte... 3

Detaljer

1 FORRETNINGSORDEN FOR LUNNER KOMMUNESTYRE Det er i denne forretningsorden henvist til lovparagrafer i kommuneloven.

1 FORRETNINGSORDEN FOR LUNNER KOMMUNESTYRE Det er i denne forretningsorden henvist til lovparagrafer i kommuneloven. 1 FORRETNINGSORDEN FOR LUNNER KOMMUNESTYRE Det er i denne forretningsorden henvist til lovparagrafer i kommuneloven. 1.1 ÅPNING AV MØTET. VEDTAKSFØRHET Møtet ledes av ordføreren eller varaordfører, eller

Detaljer

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRE. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 21/16)

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRE. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 21/16) HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret 21.06.16 (K-sak 21/16) REGLEMENT HERØY KOMMUNESTYRE 1. Kommunestyrets virkeområde. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998.

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE OG HALDEN FORMANNSKAP VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte

Detaljer

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1)

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Godtgjørelsesreglement for folkevalgte - fra 01.01.2018 Froland kommune Vedtatt Froland kommunestyre 16.11.2017 Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Innhold FORMÅL:... 2 1. Årlig fast godtgjørelse... 2 1.1.

Detaljer

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte 21.03.2013, sak 18/2013 med endringer i møte 13.02.2014, sak 10/14 Generelt. Lov av 25. september 1992 nr.

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for formannskapet

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for formannskapet GAMVIK KOMMUNE Reglement for formannskapet 1 1. VALG OG SAMMENSETNING... 3 2. ARBEIDSOMRÅDE... 3 3. FORBEREDELSER AV SAKER TIL FORMANNSKAPET... 4 4. INNKALLING TIL MØTE. DOKUMENTUTLEGGING... 5 5. FORFALL.

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Innhold 1. Generelt om reglementet... 4 2. Tap av inntekt og vederlag for utlegg... 4 2.1. Generelle regler for utbetaling... 4 2.2. Tap av inntekt... 4 2.2.1.

Detaljer

Reglement for Instituttstyrene og Senterstyrene ved Det humanistiske fakultet, UiS

Reglement for Instituttstyrene og Senterstyrene ved Det humanistiske fakultet, UiS 1 REGLEMENT FOR INSTITUTTSTYRENE OG SENTERSTYRENE VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiS Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (fastsettes

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 033 &00 Arkivsak: 12/644-10 Tittel: SP - REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

Reglement for Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, UiS/

Reglement for Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, UiS/ 1 REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiS Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (vedtatt i Fakultetsstyret, Det

Detaljer

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter.

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter. REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune. ------------------ 1. Kommunale møter. 1.1. Møteplaner. Det skal for hvert år utarbeides en samlet plan for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET

NOTODDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET NOTODDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET Vedtatt av kommunestyret 06.09.2007 (Skilt ut av Delegasjonsreglementet ved kommunestyrets vedtak av 7.2.2013) Endret ved kommunestyrevedtak

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

Revidert i sak k_33/ Audnedal kommune MØTEREGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG

Revidert i sak k_33/ Audnedal kommune MØTEREGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG Audnedal kommune MØTEREGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG Forberedelse av saker for kommunestyret, formannskap og hovedutvalg/nemnder Rådmannen sørger for at de saker som legges fram

Detaljer

Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Sist revidert av kommunestyret i møte under sak 34/15

Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Sist revidert av kommunestyret i møte under sak 34/15 Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Sist revidert av kommunestyret i møte 24.6.2015 under sak 34/15 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet

Detaljer

Saksbehandlingsreglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg og nemnder

Saksbehandlingsreglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg og nemnder Sola kommune Rådmannen Saksbehandlingsreglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg og nemnder 1 Oppgaver og valg Kommunestyret er det øverste kommunale organ, og treffer vedtak på vegne av kommunen

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER

REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER Tidligere vedtatt av kommunestyret 26.4.2004. Revidert 31.03.08, k-sak 17/08 og 16.6.08, k-sak 28/08. Revidert 24.9.12, k-sak 72/12 og k-sak 84/12. INNHOLD REGLEMENT FOR

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE. Vedtatt av Rendalen kommunestyre i møte , saksnr. 19/13

RENDALEN KOMMUNE. Vedtatt av Rendalen kommunestyre i møte , saksnr. 19/13 Vedtatt av Rendalen kommunestyre i møte 30.05.2013, saksnr. 19/13 !!" #! $! %&'( $ )*+', $ -&', $. $ / 0+,, % 1+0 % 10 % * %! % $, ) %2,, ) )'3 ) -1'# -.2 - / -,4-5216768*9*. 5:. 5#;,+,'',.

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte

Detaljer

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD Vedtatt kommunestyresak 054/07 og kommunestyresak 065/07 Vedtatt med endringer i kommunestyresak 045/11 Vedtatt med endring i kommunestyresak

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Valgperioden 2007-2011 1. Kommunale møter.... 3 1.1. Møteplaner.... 3 1.2. Tidspunkt for kommunale møter.... 3 2. Opplæring og informasjon til

Detaljer

REGLEMENT FOR VEST-AGDER FYLKESUTVALG

REGLEMENT FOR VEST-AGDER FYLKESUTVALG 1 av 7 REGLEMENT FOR VEST-AGDER FYLKESUTVALG VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 - GJELDER FRA 01 08 1994. ENDRET DESEMBER 2009, ENDRET APRIL 2013 1 - VALG OG SAMMENSETNING 1. Fylkesutvalget består av 11

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GJERDRUM KOMMUNESTYRE

GJERDRUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GJERDRUM KOMMUNESTYRE GJERDRUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GJERDRUM KOMMUNESTYRE 1 Sammensetning. Gjerdrum kommunestyre har 25 medlemmer, og inntil så mange varamedlemmer som det til enhver tid fremgår av valgloven. 2 Ansvars- og

Detaljer