REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG"

Transkript

1 FROSTA KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG Reglementene er vedtatt/endret av kommunestyret i møter og Reglementene gjelder inntil kommunestyret vedtar nye reglement, eller foretar endringer. MARS

2 FROSTA KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG Innhold ARBEIDS- OG MØTEREGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNESTYRE... 3 REGLEMENT FOR AD-HOC-KOMITEENE I FROSTA KOMMUNE

3 ARBEIDS- OG MØTEREGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNESTYRE Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte Valg og sammensetning Kommunestyret består av 17 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode på 4 år. Kommunestyret velger selv ordfører og varaordfører for 4 år. 2. Arbeidsform Kommunestyret er det overordnede folkevalgte organ og avgjør alle større og viktige saker så fremt dette ikke er lagt til formannskapet, andre faste utvalg eller delegert til rådmannen. Ved siden av å være beslutningsorgan, kan også kommunestyret holde arbeids- og temamøter eller kontaktmøter rettet mot publikum. 3. Forberedelse av saker Rådmannen er etter K-lovens 23 ansvarlig for at saker som legges fram til behandling for folkevalgte organ er forsvarlig utredet. Saksforberedelsen skal bygge på prinsippet om fullført saksbehandling. I saksutredning skal rådmannen normalt fremme forslag til vedtak. Innstilling til kommunestyret fremmes av de organer som har innstillingsrett. 4. Innstillingsrett Følgende organer har innstillingsrett i saker som skal behandles av kommunestyret: Formannskapet Kontrollutvalget - i saker som framgår av lov, forskrift, eller der kommunestyret spesielt har bedt om det. Ad-hoc-komiteene i saker som ligger innenfor sitt mandat. Valgnemnda - i alle saker som gjelder valg som skal foretas av kommunestyret. I den grad det er mulig skal saker som behandles i et utvalg, gå direkte fra utvalget til kommunestyret. Rådmannen 5. Innkalling og saksliste Det vises til K-lovens 32. Kommunestyret holder møter etter vedtatt møteplan. I tillegg kan det holdes møter når ordføreren eller minimum 1/3 av medlemmene krever det. Ordføreren setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling og sakspapirer utsendes senest 11 dager før møtet til kommunestyrets medlemmer og andre som etter vedtak skal tilsendes disse. Saker som ikke står på sakskartet ved innkallingen, kan behandles med mindre møteleder eller 1/3 av medlemmene setter seg mot det. Sakslisten til møtet og andre sakspapirer som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Utlegging skjer i servicekontoret, på biblioteket og på kommunens hjemmeside. 3

4 Kommunestyremøtene skal kunngjøres ved annonse i "Frostingen" eller gjøres kjent på annen hensiktsmessig måte. 6. Forfall/varamedlemmer Medlem som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, må uten opphold melde dette til ordføreren eller servicekontor og si fra om forfallsgrunnen. Varamedlem kalles deretter inn, så vidt mulig i den nummerorden de er valgt, jf. K-lovens 16 nr 1. Et medlem skal også melde fra til ordfører eller servicekontor på forhånd der det er grunn til å anta at en kan være inhabil ved behandlingen av en sak, slik at varamedlem må innkalles. Må noen p.g.a. lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder han/hun straks fra om dette til møtelederen, slik at varamedlem kan innkalles. Når et medlem/varamedlem lovlig har tatt sete i kommunestyret, kan han/hun ikke fratre før påbegynt sak er ferdigbehandlet. 7. Møterett/plikt Folkevalgte plikter å delta i møtene, jf. K-lovens 40 nr. 1. Rådmannen har møte- og talerett i kommunestyrets møter. Ordfører og rådmann kan også bli enige om at tjenestemann/-kvinne kan innkalles og gis talerett for å informere i konkrete saker med det formål å lette saksbehandlingen. 8. Åpne/lukkede møter/tausetsplikt Hovedregelen er at alle møter i kommunestyret skal holdes for åpne dører, og en må ha særskilt hjemmel for unntak fra denne regel (K-lovens 31 nr. 1). Det må således fattes særskilt vedtak om å behandle saker for lukkede dører med mindre det behandles saker som direkte omfattes av taushetsplikt. Eventuell debatt om en sak skal behandles åpent eller ikke, skal foregå for lukkede dører. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører. Det vises forøvrig til K-lovens 31 nr. 3 i denne forbindelse. Vedtar kommunestyret å behandle en enkelt sak for lukkede dører, plikter kommunestyrets medlemmer og kommunalt tilsatte som er til stede, så langt ikke annet er bestemt, å bevare taushet om behandlingen og eventuelt de vedtak som fattes. For øvrig gjelder Forvaltningsloven 13 om taushetsplikt. 9. Inhabilitet En representant har plikt til å varsle selv hvis han mener det kan stilles spørsmål ved hans habilitet. Det er kommunestyret som avgjør om vedkommende er inhabil. Den som erklæres inhabil skal ikke delta i behandlingen av vedkommende sak. Det vises til forvaltningslovens 6 og til særregler gitt i kommunelovens 40, nr 3. (Etter forvaltningslovens 10 vil lovens inhabilitet også gjelde for kommunale ombudsmenn.) 10. Ordskiftet Ordfører/møteleder leser opp betegnelsen som saken har fått på innkallingen. Han/hun redegjør for saken så langt det finnes påkrevd. Er det gitt innstilling i saken, leser han/hun denne og gjør oppmerksom på mulig dissens. Etter saksredegjørelsen blir ordet gitt fritt. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem. 4

5 Taleren skal bruke talerstolen og rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen eller enkeltpersoner. Han skal holde seg nøye til den sak eller til den del av saken som ordskiftet gjelder. Møtelederen skal se til at dette blir gjort. Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare ham. Møtelederen kan ta fra ham ordet, eller ved avstemning la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet. Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette på misforståelser fra talerens side. Vil møtelederen ta del i ordskiftet med mer enn ganske korte innlegg, skal han/hun overlate ledelsen av forhandlingene til varaordfører/møteleder. Kommunestyret kan med alminnelig flertall vedta at taletiden skal avgrenses. Sluttstrek på talerlisten foreslås av ordfører når en sak synes å være utdebattert. Samtidig med forslag om sluttstrek, kan de som mener de har mer å tilføye, tegne seg på talerlista. 11. Forslag Forslag kan ikke settes fram av andre enn kommunestyrets medlemmer og rådmannen, med mindre særlig lovbestemmelse også gir andre rett til å sette fram forslag. Forslag skal leveres inn skriftlig til møtelederen. Forslaget skal være underskrevet av forslagsstilleren. Forslag kan gis muntlig dersom det gjelder valg, tilsetting, eller det er spørsmål om en sak skal realitetsbehandles eller utsettes. Møtelederen skal referere alle forslag før ordskiftet avsluttes endelig. 12. Avstemningsregler Ordfører/møteleder sier fra når saken tas opp til avstemning. Da er ordskiftet avsluttet og nye forslag kan ikke lenger framsettes. Bare de medlemmene som er til stede i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. Det er et vilkår for å kunne være med på avstemningen at medlemmet har vært til stede under kommunestyrets forutgående behandling av saken. Alle har plikt til å stemme. Ved valg og tilsettinger kan det leveres blanke stemmesedler. Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen fram forslag om rekkefølgen av stemmegivingen og eventulet avstemningsmåten. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen nøye påse at talerne holder seg til avstemningsspørsmålet. Før endelig vedtak i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemning, som ikke er bindende. Er den innstilling eller det forslag det skal stemmes over, inndelt i flere poster eller paragrafer, bør det i alminnelighet stemmes over hver enkelt post eller paragraf, og deretter til slutt - i tilfelle også etter prøvesavstemning - over hele innstillingen eller forslaget. 5

6 Valg skal i utgangspunktet holdes som flertallsvalg, men som forholdstallsvalg dersom et medlem krever det. (K-lovens 35 nr. 4). Forholdstallsvalg skal følge de regler som er fastsatt i K-lovens 36 og 37. Ved flertallsvalg og tilsettinger kreves det i utgangspunktet minst halvparten av stemmene for å bli valgt eller tilsatt. Oppnår ingen kandidat så mange stemmer, foretas ny avstemning, og den er da valgt/tilsatt som oppnår flest stemmer ved 2. gangs avstemning. Ved evt. stemmelikhet følges nedenstående regler for henholdsvis valg og tilsetting: Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning. Stemmelikhet ved tilsettinger avgjøres ved ordførers/møteleders dobbeltstemme. Dette gjelder selv om det er skriftlig stemmegivning, og hvor møteleder i tilfelle må tilkjennegi stemmegivning. For vedtak av økonomiplan og årsbudsjett gjelder særregler gjengitt i K-lovens 35 nr. 2. Ved endelig avstemning skal det stemmes over forslaget til budsjett eller økonomiplan som helhet. Hvis det foreligger flere forslag og ingen av disse får flertall ved 1. avstemning, skal det holdes ny avstemning hvor det stemmes alternativt mellom de to forslagene som fikk flest stemmer i 1. avstemningsrunde. 13. Stemmemåten Avstemning kan gjennomføres på en av flg. måter: a) Stilltiende godkjenning, dersom ingen motsetter seg dette. b) Ved at møteleder ber medlemmer som er mot et forslag om å reise seg eller rekke opp ei hand. Kontravotering skal gjennomføres dersom møtelederen eller noe medlem krever det. c) Navneopprop (kun når voteringstemaet er ja eller nei) d) Stemmesedler - brukes bare ved valg/tilsettinger når minst ett medlem krever det. 14. Interpellasjoner Kommunestyrets medlemmer kan stille spørsmål i form av interpellasjoner. Interpellasjoner skal framsettes skriftlig og behandles i begynnelsen av kommunestyremøtene. De skal rettes til ordføreren, og være levert skriftlig senest 6 virkedager før møtet. De skal sendes ut til medlemmer og varamedlemmer. I den grad det er mulig skal ordføreren besvare forespørselen selv. I forbindelse med interpellasjoner kan det være et kort ordskifte. Forslag (om realiteten) som settes fram i forbindelse med slik interpellasjon, kan ikke avgjøres av møtet dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot det. 15. Mottakelser av utsendinger, grupper m.v. Utsendinger eller grupper som vil møte kommunestyret og uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren seneste dagen før møtet. Kommunestyret avgjør i møte om utsendingene skal tas imot. Ordfører avtaler nærmere tidspunktet for selve mottakelsen. Blir utsendigene mottatt, møter de utenfor møtesalen for et utvalg som består av gruppelederne. Gruppelederen for den største gruppen fungerer som leder for utvalget, og 6

7 han/hun redegjør videre til kommunestyret. Utsendingene kan også levere skriftlige redegjørelser som kan deles ut til medlemmene under møtet. Angår det en sak som er oppført på sakslisten, gis det ingen muntlig redegjørelse til kommunestyret, men eventuelle skriftlige dokumenter kan formidles gjennom gruppelederne, eller deles ut før møtet. Hvis det ikke angår en sak som står på sakslisten, behandles redegjørelsen i samsvar med 14, Interpellasjoner. 16. Spørsmål Ved begynnelsen av hvert møte har medlemmene anledning til å stille spørsmål til ordføreren om saker som ikke står på sakslisten, eller som ikke er meldt som interpellasjon. Hvis en forventer svar/fyldesgjørende svar fra ordfører, bør spørsmålet være meldt til ordføreren i rimelig tid før møtet. 17. Orden i møtesalen Ordfører/møteleder skal sørge for at det opprettholdes god orden i møtesalen. Tilhørere kan ikke forstyrre møtet, og om nødvendig kan møteleder vise tilhørere som forstyrrer bort fra møtesalen. 18. Føring av møtebok Det skal føres møtebok som angir møtested- og tid, innkalling (tid og måte), fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Det skal også bokføres om noen fratrer/tiltrer under forhandlingene slik at møteboka gir en beskrivelse av hvem som har deltatt i behandlingen av hver sak. Forøvrig bokføres det som er nødvendig for å vise gangen i forhandlingene og at vedtakene er gjort etter riktig framgangsmåte. Sakene skal bokføres i rekkefølge for kalenderåret og på en slik måte at en kan se hva saken gjelder. Under hver sak bokføres de forslagene som blir satt fram så fremt dette er forslag som blir avgjort ved realitetsvotering. Møteleder - eller ved uenighet - kommunestyret, avgjør om det skal tillates protokolltilførsel. Protokolltilførsler som omhandler påståtte feil, skal normalt godtas. Møteboka underskrives av alle medlemmene i første og siste møte i perioden, ellers av 2 medlemmer i tillegg til møteleder. Møteboka sendes ut så snart den er underskrevet. Kommunestyrets protokoll m.v. oppbevares av administrasjonen i samsvar med kommunelovens ooo

8 REGLEMENT FOR VALGNEMDA I FROSTA KOMMUNE 1 Valg og sammensetning Valgnemnda er opprettet etter kommunelovens 10, og skal bestå av minimum 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Kommunestyret velger nemnda på sitt konstituerende møte etter kommunevalget. Nemnda skal sammensettes av representanter for alle politiske grupperinger som er representert i kommunestyret. Kommunestyret velger leder og nestleder. 2 Arbeidsområde Nemnda skal fremme forslag om medlemmer og varamedlemmer til de nemder kommunestyret skal velge, både kommunale, statlige og andre. Nemnda skal også foreslå personer til de øvrige valg og oppnevninger som kommunestyret skal foreta. Nemnda skal likeledes fremme forslag på nyoppnevninger, valg og suppleringsvalg som skjer i løpet av kommunevalgperioden når dette er nødvendig. 3 Særskilte bestemmelser. 1. Det enkelte parti eller gruppes representant i nemnda har full avgjørelsesmyndighet om de representanter den foreslår fra eget parti. 2. Nemndas forslag må ivareta de spesielle bestemmelser som gis i lover, forskrifter og reglement. I særlig grad skal likestillingsbestemmelsene i kommunelovens 36, nr.2 og 38, nr. 2 vektlegges. 3. Nemnda har ingen selvstendig avgjørelsesmyndighet, og skal ut fra sitt internte, forberedende arbeid avholde sine møter for lukkede dører. 4. Ordføreren har møterett i nemndas møter. 5. Det skal føres referat fra møtene. I referatene føres kun de konkrete forslag som skal fremmes overfor kommunestyret eller eventuelle andreorganer. 6. Referatet oppbevares ikke etter at forslagene er innført i protokollen til kommunestyret, eventuelle andre organ. 4 Sekretariatets oppgaver. Om valgnemnda ønsker det kan rådmann peke ut sekretær som utfører sekretariatsfunksjonen for valgnemnda. Lederen kan pålegge sekretæren oppgaver, som f.eks.: møteinnkalling, tilrettelegging av saker(finne lovhjemler o.l.), føre referat. 5 Gyldighet/endring Dette reglement er vedtatt av Frosta kommunestyre i møte , K.sak 17/13. Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret. 8

9 REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, formannskapets arbeidsområder og møter. Reglementet er vedtatt av Frosta kommunestyre i møte , sak 17/ Valg og sammensetning. Formannskapet er opprettet etter kommunelovens 8, nr.1 og 2, og består av 5 medlemmer med varamedlemmer som velges av og blant kommunestyrets medlemmer for den kommunale valgperioden. Leder og nestleder er henholdsvis ordfører og varaordfører som velges av kommunestyret for hele valgperioden. Varaordfører skal i hovedsak fungere som ordførerens stedfortreder ved fravær som ferie og sykdom,- i møte- og representasjonssammenheng. Omfanget av stedfortredervirksomheten blir etter avtale mellom ordfører og varaordfører. 2 Arbeidsområde. Formannskapet behandler, i h.h.t. kommunelovens 8, nr.3, forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Formannskapet skal samordne kommunens totale næringsengasjement. Formannskapet er tillagt oppgaven som kommunens særskilte klagenemnd i h.h. forvaltningslovens 28, annet ledd, og skal i den forbindelse behandle klagesaker i kommunen, med unntak av de saker der det ved særlov er fastsatt andre klageordninger, eller der det påklagede vedtak er fattet av formannskap eller kommunestyre. Vedtak i klagesaker fattes innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold av lov/forskrift eller gjennom vedtak i kommunestyre, herunder klage på enkeltvedtak, der saken er påklaget av en part eller annen rettslig klageinteresse i saken. Formannskapet har ansvaret for kommunens representasjonsoppgaver bl.a. i sammenheng med arbeidet med vennskapskommunene. Formannskapet skal behandle hastesaker etter kommunelovens 13. Formannskapet skal i tillegg innstille overfor kommunestyret i alle prinsipielle saker som har med kommunens finans- og økonomiforvaltning å gjøre. Formannskapet har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret også i saker innenfor sitt arbeidsområde. Formannskapet skal aktivt bidra til helhetlig politisk styring av Frosta kommune, og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning av kommunens tjenester der dette er formålstjenlig ut fra økt effektivitet og ut fra hensynet til kommunens innbyggere. 9

10 Kommunestyret fastlegger hvilke faste utvalg som skal ligge under formannskapet. Formannskapet kan selv, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde og er avgrenset i tid og/eller omfang, oppnevne særskilte arbeidsgrupper og fastlegge mandat for disse, jf. reglement for ad hoc-utvalg. 3. Saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet. Formannskapet fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold av lov/forskrift eller gjennom delegeringsvedtak fattet av kommunestyret. Dette gjelder bl.a.: budsjett i samsvar med myndighet gitt i kommunenes økonomireglement, herunder disponere formannskapets reserverte bevilginger. saker som følger av kommunens delegeringsreglement. Den sedvane som utvikles gjennombruk av delegasjonsreglementet, avgjør hvilke saker utvalget kan avgjøre selv og hvilke saker innenfor utvalgets område som kan avgjøres av administrasjonen. hastesaker i h.h.t. kommunelovens 13, nr.1. myndighet som valgstyre i h.h.t. valgloven. myndighet som kommunal klagenemnd. 4. Saker der formannskapet har uttalerett. Formannskapet har uttalerett i følgende saker: opprettelse av faste underutvalg med hjemmel i kommuneloven. alle saker som har prinsipiell betydning innenfor kommunens finans- og økonomiforvaltning. 5. Innstillingsrett. Rådmannen, eller den han/hun gir slik myndighet, skal innstille i saker som skal framlegges for formannskapet. 6. Formannskapets møter. Formannskapet holder møter for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens 31. Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller formannskapet vedtar det. Møter holdes i h.h.t. vedtatt møteplan. I tillegg kan det holdes møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det. Møtene kunngjøres på den måte formannskapet selv finner hensiktsmessig innenfor kommunelovens krav. Ordføreren setter opp saksliste for det enkelte møte, og sørger samtidig for å påse at de saker som er satt opp på møtekartet er tilfredsstillende utredet. Innkalling og sakspapirer utsendes senest 5 dager før møtet til formannskapets medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett i en eller flere saker. Sakslisten til møtet og andre sakspapirer som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten. Utlegging skal skje i servicekontoret og på kommunens hjemmeside. Møtet ledes av ordfører eller varaordfører. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. 10

11 Formannskapets vedtak fattes normalt i møter. Formannskapet er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmer, dvs. 3 medlemmer, har vært til stede og avgitt stemme i vedkommende sak. Der det av ordføreren vurderes særlig påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, kan han/hun i medhold av kommunelovens 30 beslutte saken tatt opp til behandling ved fjernmøte eller skriftlig saksbehandling. Rådmannen har møte-, tale- og forslagsrett i formannskapets møter. Ordfører og rådmann kan også bli enige om at en tjenestemann/-kvinne skal innkalles til møtet for å informere i konkrete saker med det formål å lette saksbehandlingen. 7 Møtebok. Det skal føres møtebok. I møteboka føres: Eventuelle protester mot innkalling og saksliste Møtested og -tid Fraværende medlemmer Møtende varamedlemmer Saker nummerert i rekkefølge for kalenderåret Kort tekst om hva hver sak gjelder For den enkelte sak de forslag som reises, bortsett fra de realitetsforslag som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning Det som må til for å vise at vedtak gjøres etter rett framgangsmåte formannskapets vedtak/innstilling. Trer noen til eller fra under forhandlingene, protokollføres dette slik at en av protokollen sammenhold med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak. Møtelederen, eller formannskapet der protest blir reist mot møtelederens bestemmelse, avgjør om noen protokolltilførsel skal tillates. Protokolltilførsel som omhandler påståtte formelle feil skal normalt godtas. Utskrift av protokollen legges ut på kommunens hjemmeside. Godkjenning av protokollen skjer i førstkommende formannskapsmøte. Godkjent protokoll skal underskrives av møtelederen og minst 2 andre medlemmer fra ulike partier/grupper. Det føres egne møtebøker for valgstyret og planutvalget, mens klagesaker føres som formannskapssak og gis betegnelsen «Klagesak:». 8. Klage. Parter i en sak skal samtidig med møteutskrift informeres om sine muligheter/rettigheter til å påklage et vedtak. Klagebehandlingen håndteres videre innenfor de bestemmelser som ligger nedfelt i forvaltningslov, kommunelov og særlover. 9. Anke I saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet, kan et antall på 2 medlemmer anke vedtaket inn for kommunestyret. Ordfører og rådmann kan også anke vedtaket. Anken må fremmes før møtets slutt og protokolleres. 11

12 10. Sekretariatets oppgaver Rådmannen, eller den han/hun gir slik fullmakt, utfører sekretariatsfunksjonen for formannskapet. Sekretariatet har ansvaret for formannskapets sakspapirer, kunngjøring av møter, protokoll og møteog protokollutskrifter. 11. Gyldighet/endringer Dette reglement er vedtatt av Frosta kommunestyre i møte K.sak 17/13. Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret. 12

13 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 1. Valg og sammensetning Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg, opprettet etter kommunelovens 25, som består av formannskapets 5 medlemmer med varamedlemmer og 2 medlemmer med personlige varamedlemmer som representerer arbeidstakerne. Arbeidstakerrepresentantene utpekes av arbeidstakerorganisasjonene. Formannskapets medlemmer utgjør arbeidsgiverrepresentantene i utvalget. Likedan er varamedlemmene til formannskapet også varamedlemmer til administrasjonsutvalget. Kommunestyret velger selv leder og nestleder blant de politisk valgte medlemmene. Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er utvalget sammensatt etter reglene om forholdstallsvalg, skal det suppleres fra den gruppe som står bak den uttredende. Faller leder fra, eller løses han fra vervet, skal det velges ny leder selv om det tidligere er valgt nestleder. 2. Arbeidsområde Administrasjonsutvalget skal behandle spørsmål i samsvar med de til en hver tid gjeldende bestemmelser i Hovedavtalen som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de tilsatte. Unntatt er spørsmål som en gjennom lokale avtaler er enign om å håndtere på annen måte. Utvalget skal aktivt bidra til en helhetlig personalpolitikk og personaladministrasjon i Frosta kommune, og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning av kommunens tjenester på tvers av sektorene der dette er formålstjenlig ut fra økt effektivitet og ut fra hensynet til kommunes innbyggere. Eventuelle faste underutvalg er det kommunestyret som oppretter, men utvalget kan selv,- i saker som ligger innenfor arbeidsområdet, og er avgrenset i tid og/eller omfang,- oppnevne særskilte arbeidsgrupper (ad hoc-komiteer) og fastlegge mandat for disse. Utvalget fungerer som kommunal likestillingsnemnd, og skal i den forbindels arbeide for likestilling mellom kjønnene i samsvar med intensjonen i likestillingsloven. Utvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innenfor sine saksarbeidsområder. 3. Saker hvor administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet Utvalget fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold av lov/forskrift eller gjennom vedtak i kommunestyret. Dette gjelder bl. a.: saker som følger av kommunes delegeringssreglement. effektiviseringstiltak. reglement som berører arbeidstakerne. tilsettingssaker som er delegert til utvalget. nye organisasjonsplaner som ikke trenger behandling i kommunestyret, og som ikke avgjøres av rådmannen. 13

14 andre saker i h.h.t. hovedavtale, hovedtariffavtale og personalreglement. 4 Saker der administrasjonsutvalget har uttalerett. Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker: opprettelse av av partssammensatte utvalg. prinsipielle saker vedrørende personal- og organisasjonsutvikling, herunder organisasjons- og bemanningsplaner. overordnede personalpolitiske retningslinjer som behandles av kommunestyret. konkuranseutsetting/privatisering av kommunal virksomhet. Andre saker som kommunestyret måtte forelegge utvalget. 5 Innstillingsrett Rådmannen, eller den han/hun gir slik myndighet, innstiller i saker som skal framlegges for utvalget. 6 Arbeidstakerrepresentrantenes rettigheter, plikter og habilitet. De tilsattes representanter blir medlemmer av utvalget med samme rettigheter og plikter som de politisk valgte. Tiltilsattes representanter kan imidlertid ikke velges til å delta i saker som omhandler arbeidsgiverspørsmål, f.eks. forhandlinger og forberedelse til forhandlinger. 7 Utvalgets møter Utvalget holder møter for åpne dører, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens 31. Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller kommunestyret vedtar det. Møter holdes i h.h.t. møteplan som vedtas av kommunestyret. I tillegg kan det holdes møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det. Møtene kunngjøres på den måte utvalget selv finner hensiktsmessig innenfor kommunelovens krav. Lederen av utvalget setter opp saksliste for det enkelte møte, og sørger samtidig for å påse at de saker som er satt opp på møtekartet er tilfredsstillende utredet. Innkalling og sakspapirer utsendes i så god tid som mulig, senest 5 dager før møtet til utvalgets medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett i en eller flere saker. Sakslisten til møtet og andre sakspapirer som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten. Utlegging skal skje i servicekontoret og på bilblioteket. Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder (blant de politisk valgte medlemmer) ved flertallsvalg. Utvalgets vedtak fattes normalt i møter. Utvalget er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene, dvs. 4 medlemmer, har vært til stede og avgitt stemme i vedkommende sak. 14

15 Rådmann har møte-, tale- og forslagsrett i utvalgets møter. Utvalgsleder og rådmann kan også bli enige om at en tjenestemann/kvinne skal innkalles til møtet for å informere i konkrete saker med formål å lette saksbehandlingen. Det skal føres protokoll (møtebok) for utvalgets møter. Denne føres under ledelse av møtelederen. For hvert møte føres det i protokollen: Eventuelle protester mot innkalling og saksliste. Møtested og tid. Fraværende medlemmer. Møtende varamedlemmer. Saker nummerert i rekkefølge for kalenderåret. Kort tekst om hva hver sak gjelder. For den enkelte sak de forslag som reises, bortsett fra de realitetsforslag som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning. Det som må til for å vise at vedtak gjøres etter rett framgangsmåte. Utvalgets vedtak. Trer noen til eller fra under forhandlingene, protokollføres dette slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak. Utskrift av møteboka sendes ut så snart som mulig etter møtet til medlemmer/varamedlemmer og til de som har møterett i h.h.t. utvalgets bestemmelser. Utskrift sendes også til de som etter lov, forskrifter, avtaler og reglementer har krav på det. Hvis noen av møtedeltakerne er uenig i protokollereingen, må dette meldes til sekretæren innen en uke, ellers betraktes møteboka som godkjent. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det førstkommende utvalgsmøte. Godkjent protokoll skal underskrives av møteleder og minst 2 andre medlemmer fra ulike politiske partier/grupper. 8. Anke I saker hvor administrasjonsutvalget er delegert avgjørelses-myndighet fra kommunestyret, kan et mindretall på 2 medlemmene, ordfører eller rådmann innen møtets slutt forlange saken framlagt for kommunestyret. 9. Sekretariatets oppgaver Rådmannen peker ut en person/stilling som utfører sekretariatsfunksjonen for utvalget. Sekretariatet har ansvaret for utvalgets sakspapirer, kunngjøring av møter, protokoll og møte-/protokollutskrifter. 10. Gyldighet/endring. Dette reglement er vedtatt av Frosta kommunestyre i møte , K.sak 17/13. Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret. 15

16 Reglement for råd for likestilling av funksjonshemmede og eldre 1. Valg og sammensetning av rådet Råd for likestilling av funksjonshemmede og eldre er opprettet med hjemmel i Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. og i Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, 1, 1. ledd. Rådet velges av kommunestyret for valgperioden. Det skal ha sju medlemmer med personlige varamedlemmer. Tre av medlemmene velges etter forslag fra funksjonshemmedes organisasjoner, tre velges blant alderspensjonister og en velges fra kommunestyret. Leder og nestleder velges av kommunestyret. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag på medlemmer til eldrerådet. 2. Oppgaver for rådet Rådet er et rådgivende organ for kommunen og skal ha til behandling alle saker som gjelder de funksjonshemmedes behov og interesser og vurdere disse ut i fra universell utforming for økt tilgjengelighet og deltakelse. Videre skal det være er et rådgivende organ for kommunen og skal ha til behandling alle saker som gjelder levevilkårene for eldre. Rådet skal videre være opptatt av brukermedvirkning på generelt grunnlag og kan derfor ta opp enkeltsaker med tanke på forbedring av kommunens tjenester både med hensyn til kvalitet og kvantitet. Rådet skal ha følgende saker til uttalelse: a) Årsbudsjett b) Økonomiplan c) Kommuneplan d) Boligprogrammer e) Reguleringsplansaker f) Sektorplaner ned særskilt interesse for de funksjonshemmede. Rådet kan selv ta opp saker som gjelder de funksjonshemmede eller eldre i kommunen. Rådet skal hvert år utarbeide en melding om virksomheten sin. Meldingen skal legges fram for kommunestyret. Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret fatter vedtak om sekretariatsfunksjonen, vedtak om budsjett for rådet og gir utfyllende regler om saksbehandling i rådet. 3. Regler for saksbehandlingen Alle saksdokumentene skal legges fram for rådet før kommunestyret tar avgjørelse i sakene. Det samme gjelder når formannskapet og kommunale nemder avgjør saker etter myndighet delegert fra kommunestyret eller annet forvaltningsorgan. Sakene skal oversendes fra de ulike kommunale sektorene i så god tid på forhånd at sekretariatet kan forberede sakene før de blir lagt fram for rådet, minst 6 dager. Rådet bør vedta en møteplan for hvert halvår. Rådet kan ta opp saker som ikke står på saklista dersom rådet bestemmer det. Det skal føres protokoll for rådet. Utskrift av protokollen skal følge saksdokumentene til de kommunale organene som tar endelig avgjørelse i saken. Kommunelovens kap. 6 gjelder tilsvarende for Råd for likestilling av funksjonshemmede og eldre. Forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder tilsvarende for Råd for likestilling av funksjonshemmede og eldre jfr. Forvaltningslovens 13, 13a,13b,13c,13d, 13e og 13f. 16

17 Rådet kan kalle inn representanter fra administrasjonen til å redegjøre for spesielle saker. 4. Sekretariat m.v. Rådmannen eller den han gir myndighet til det fungerer som sekretær for rådet. Sekretæren fører protokollen og har ansvar for at sakene er forberedt før de legges fram for rådet. Sekretæren har talerett. Det påhviler sekretariatet, i samråd med lederen, å sørge for at saker som gjelder levevilkårene for funksjonshemmede blir lagt fram for rådet. 5. Gyldighet/endring. Dette reglement er vedtatt av Frosta kommunestyre i møte , K.sak 17/13. Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret. 17

18 REGLEMENT FOR AD HOC-UTVALG I FROSTA KOMMUNE 1 Valg og sammensetning Ad hoc-utvalg kan nedsettes av kommunestyret eller formannskapet for å løse konkrete, tidsavgrensede oppgaver. Oppnevningsorganet fastsetter skriftlig mandat, antall medlemmer (3-7 personer) og oppnevningsmåten. Kompleksiteten ved det tildelte mandat bør være avgjørende for antall representanter og sammensetning i utvalget. Videre må mål og oppdrag fremkomme tydelig, samt at eventuelle økonomiske rammer synliggjøres. Utvalgene skal sammensettes med folkevalgte. Oppnevningsorganet velger leder og nestleder, hvor leder skal være en kommunestyrerepresentant. 2 Arbeids- og ansvarsområde Oppgavene skal være av forberedende karakter (utredninger) eller andre klart avgrensede oppdrag. Delegasjon av myndighet til utvalg kan bare gjelde enkeltsaker med direkte tilknytning til utvalgets oppdrag. Oppnevningsorganet skal innføre en målrettet praksis for bruk av slike utvalg. I utredningsarbeid skal det legges opp slik at meningsforskjeller framlegges som alternative forslag i utvalgets rapport, mens flertallssyn og kompromissløsninger avklares gjennom oppnevningsorganets politiske behandling. Utvalget rapporterer til oppnevningsorgan. Ved innstilling av økonomisk betydning skal det vises til dekningsmåte og budsjettpost, og saken må da legges om formannskapet før kommunestyrebehandling. Utvalgslederen har ansvar for å organisere virksomheten og å lede møtene. Lederen er bindeleddet opp mot kommunestyret og ordføreren. I samråd med administrasjon avgjør lederen behovet for utredning fra administrasjonen, og administrasjonenes deltakelse i møtene. 3 Sekretær/saksbehandler Rådmannen peker ut en person/stilling til sekretær/saksbehandler. Utvalgslederen forholder seg til sekretæren og avtaler bistand og utredninger etter behov. Administrasjonens rolle vil i større grad være å få fram saklig informasjon og konsekvensvurdering, enn å vurdere for og imot. Dette må i hvert enkelt tilfelle avpasses i forhold til kommunelovens krav om at rådmannen skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Sekretariatet har ansvaret for utvalgets sakspapirer, kunngjøring av møter, protokoll og møte- /protokollutskrifter. 4 Møter Møter holdes etter utvalgets vedtatt møteplan, som fastsettes i det første møtet. I tillegg kan det holdes møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det. 18

19 Lederen av komiteen setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling kunngjøres og sakspapirer utsendes i så god tid som mulig, senest 5 dager før møtet til utvalgets medlemmer og andre med møterett i en eller flere saker. Møtet ledes av leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. Ordfører og rådmann (og den som møter i rådmannens sted) har møte- og talerett, mens rådmannen i tillegg har forslagsrett i møtet. Eventuelle forfall meldes på samme måte som til kommunestyremøter. Det er samme krav til gyldig grunn til forfall som til kommunestyremøtene. 5 Føring av møtebok Det skal føres protokoll (møtebok) for komiteens møter. Denne føres under ledelse av møtelederen. For hvert møte føres det i protokollen: Eventuelle protester mot innkalling og saksliste. Møtested og tid. Fraværende medlemmer. Saker nummerert i rekkefølge for året. Kort tekst om hva hver sak gjelder. For den enkelte sak de forslag som reises, bortsett fra de realitetsforslag som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning. Det som må til for å vise at vedtak gjøres etter rett framgangsmåte. Vedtak. Trer noen til eller fra under forhandlingene, protokollføres dette slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak. Utskrift av møteboka sendes ut så snart som mulig etter møtet til medlemmer og til de som har møterett. Hvis noen av møtedeltakerne er uenig i protokolleringen, må dette meldes til sekretæren innen en uke, ellers betraktes møteboka som godkjent. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det førstkommende møte. Godkjent protokoll skal underskrives av møteleder og minst 2 andre medlemmer. 6 Åpne/lukkede møter Mye av arbeidet i komiteene vil være prosessorientert, og ha preg av forberedende saksbehandling. Møtene skal i utgangspunktet være åpne, men møte kan lukkes ved behov ift. sakens karakter, jfr. når det vises til bestemt lovhjemmel for å unnta saksbehandlingen fra offentlighet. Jfr. også kommunelovens 31, nr 5. Det påligger utvalget selv å vurdere i hvilken grad lukking av møter er aktuelt i den enkelte sak ihht. forhåndsavklaring med rådmannen/administrasjon 7 Gyldighet/endring Dette reglement er vedtatt av Frosta kommunestyre i møte , K.sak 17/13. Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret. 19

20 FROSTA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER OG VEDERLAG TIL FOLKEVALGTE Alle som har et kommunalt tillitsverv, har i henhold til kommuneloven 42 krav på godtgjøring for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret selv. Myndighet til å fastsette denne godtgjøringen kan altså ikke delegeres. Arbeidsgodtgjøring er en kompensasjon for det arbeidet man utøver i vervet som folkevalgt. Godtgjøringen gis for møtevirksomhet, men vil også omfatte det forarbeidet som gjøres i forbindelse med møtet, selv om man ikke får egen godtgjøring for selve forberedelsen. Det presiseres at kommunestyret i henhold til kommuneloven er habilt til å fastsette alle godtgjøringer for folkevalgte/tillitsvalgte, også sin egen godtgjøring. 1. GODTGJØRELSE FOR ARBEID. 1.1 ORDFØRER Ordførerens godtgjørelse settes til 75 % av den til enhver tid gjeldende godtgjørelse til stortingsrepresentanter. Godtgjørelsen justeres hvert år pr 1. januar. Under sykdom praktiseres tilsvarende ordning som sykelønn for ansatte. Ordfører tilstås tilsvarende personforsikringer som for ansatte. Ordfører tar ferie etter behov i inntil 5 uker. Ordføreren tilstås ikke noen godtgjørelse eller vederlag som er nevnt i de følgende punkter VARAORDFØRER Vararordførerens årlige godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse. Godtgjørelsen dekker vanlige varaordføreroppdrag og kortere vikaroppdrag for ordføreren. Godtgjørelsen dekker kommunestyremøter og alle funksjoner som formannskapet har, herunder planutvalg, administrasjonsutvalg og valgstyre. Ved ordførerens fravær ut over arbeidsgiverperioden, ut over forannevnte, utbetales i tillegg forholdsmessig del av ordførergodtgjørelsen. I slike tilfeller blir det ikke refundert tapt arbeidsfortjeneste. Under sykdom praktiseres tilsvarende ordning som sykelønn for ansatte. 1.3 FORMANNSKAPSMEDLEMMER De øvrige formannskapsmedlemmene får en årlig godtgjørelse som tilsvarer 5 % av ordførers lønn. Under sykdom praktiseres tilsvarende ordning som sykelønn for ansatte. Godtgjørelsen dekker alle funksjonene som formannskapet har, herunder planutvalg, administrasjonsutvalg og valgstyre. 1.4 UTVALGSLEDERE Leder for kontrollutvalget får en årlig godtgjørelse som tilsvarer 3 % av ordførers godgjøring, det gis ikke møtegodtgjøring for møter i egne utvalg. Forretningsfører for overformynderiet får en årlig godtgjørelse som tilsvarer 3 % av ordførers godtgjøring, det gis ikke møtegodtgjøring for møter i egne utvalg. 20

21 Gruppeledere for de politiske partiene i kommunestyret får en årlig godtgjørelse som tilsvarer 1 % av ordførers godtgjøring. Lederne, råd for likestilling av funksjonshemmede og eldre, valgnemnda, plan- og byggekomiteer og andre ad hoc-utvalg oppnevnt av kommunestyre eller formannskap gis ikke fast årlig godtgjøring, men gis en møtegodtgjøring som tilsvarer 0,15 % av ordførers godgjøring MØTEGODTGJØRELSE Satsen for den vanlige møtegodtgjørelsen settes til 0,10 % av ordførers godtgjørelse. Det utbetales møtegodtgjørelse til folkevalgte medlemmer og varamedlemmer som møter i følgende styrer, råd og utvalg (Forutsetningen er at det er protokollerte møter): Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutvalget Råd for likestilling av Overformynderiet Valgnemda funkjonshemmede og eldre Politisk valgt repr. til samarbeidsutvalgene ved skolen,barnehagene og kulturskolen. Plan- og byggekomiteer/ad hoc-utvalg oppnevnt av kommunestyre el. formannskap. Jamfør unntakene i pkt Opplistingen er ikke uttømmende Ungdomsrådets leder får en årlig godtgjøring på kr. 1000,-. Ungdomsrådets sekretær får en årlig godtgjøring på kr. 500,-. Alle medlemmer tilståes en godtgjøring på kr. 50,- pr. møte. 1.6 Formannskapsmedlemmer og utvalgsledere utbetales møtegodtgjørelse for kommunestyremøter og eventuelle andre utvalg de er medlem i. Ansattes representanter i administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget tilstås møtegodtgjørelse når de møter utenom sin ordinære arbeidstid. Hvis et av de faste utvalgene oppnevnes som plan- eller byggekomite/ad hoc-utvalg, tilkommer medlemmene møtegodtgjørelse så lenge det holdes særskilte møter på saken, men ikke hvis dette møtet er en del av et møte i det faste utvalget. 1.7 Formannskapets varamedlemmer som deltar på flere møter i forskjellige utvalg samme dag har rett på bare en møtegodtgjørelse. 1.8 Andre oppdrag som krever saksforberedelse innvilges møtegodtgjørelse etter godkjenning fra formannskapet. 1.9 Godtgjørelsene under punktene utbetales månedlig 12 måneder i året. Det utbetales ikke feriepenger. Skyssgodtgjørelse, møtegodtgjørelse og vederlag for tapt arbeidsfortjeneste utbetales etter regning. Møtegodtgjørelsene rundes av til nærmeste 10-kroner. 2. VEDERLAG FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE. 2.0 Godtgjørelsene behandles inntekstmessig som lønnsinntekt, men uten at feriepengegrunnlag opptjenes. (Feriepengene skal inngå i kravet, og blir dermed utbetalt sammen med godtgjørelsen.) 2.1 Alle folkevalgte har rett til dekning av tap i inntekt på grunn av kommunale verv. 21

22 Legitimerte krav kan godkjennes inntil kr 2.500,- pr dag. Ulegitimerte krav kan gis inntil kr. 200,- pr. time eller maksimum inntill kr ,- pr. dag. Dokumenterte utgifter til barnepass, eventuelt stedfortreder ved omsorgsarbeid, dekkes mot regning, maksimum kr 1.500,- pr dag. 2.2 Selvstendig næringsdrivende legitimerer sine krav med oppgave fra ligningskontoret over netto næringsinntekt ved siste års ligning. Daglønn beregnes ut fra netto næringsinntekt delt på 260 dager. (Timelønn = daglønn : 7,5) Lønnsmottakere legitimerer sine krav med attest fra arbeidsgiver. 2.3 For møter på kveldstid - etter kl betales vanligvis ikke vederlag for tapt arbeidsfortjeneste med mindre kravet er legitimert. Ulegitimert krav kan likevel betales til de som beviselig må ta fri fra ordinært arbeid for å delta i møter etter kl Frikjøp. Som alternativ til at arbeidsgiver foretar trekk i lønn, kan arbeidsgiver velge å la den folkevalgte beholde lønna, og sende Frosta kommune et refusjonskrav på lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift for det aktuelle tidsrom. 2.5 Krav om vederlag for tap i arbeidsinntekt må leveres snarest mulig etter møtet/oppdraget. 3. SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE Eventuell kjøregodtgjørelse skal godtgjøres etter gjeldende satser. Folkevalgte som bruker bil i tjenesten kan kreve kjøregodtgjørelse for reiser ut over kommunegrensen. For de som har midlertidig bosted utenfor kommunen og stiller i ordinære kommunale møter dekkes reiseutgifter etter det til enhver gjeldene kommunale reiseregulativ, men med maksimumsbeløp kr. 500,- pr. møte. Det er en forutsetning at bruk av egen bil, ut fra en totalvurdering av kostnader og den tid som går med, er formålstjenlig. Reisene må være mest mulig samordnet Folkevalgte får kostgodtgjørelse etter kommunens regulativ. Det skal ikke utbetales kostgodtgjørelse dersom det på møtet/kurset/konferansen blir gitt kommunal eller annen servering Regninger for reise- og kostgodtgjøringer skal attesteres og anvises av rådmannen eller den han/hun gir fullmakt. Utbetaling skjer første ordinære lønningsdag i kommunen. 4. TELEFONGODTGJØRELSE Folkevalgte får telefongodtgjørelse slik: Ordfører tilstås kommunal mobiltelefon. Abonnement og bruk dekkes med inntil kr pr år. Varaordfører, gruppelederne i partiene og komitelederne i saksbehandlerkomitène mottar kr 1000,- hver i årlig telefongodtgjørelse. 4.2 Andre folkevalgte kan få dekt utgifter til telefon etter regning. 4.3 Telefongodtgjørelser utbetales årlig. 22

23 5. PENSJON FOR FOLKEVALGTE. Kommunen melder ordføreren inn i KLP s pensjonsordning for folkevalgte. Fra ordførergodtgjørelsen trekkes 2 % pensjonspremie. 6. ETTERGODTGJØRELSE TIL ORDFØRER. Ordfører som slutter ved valgperiodens utløp utbetales godtgjørelse ut desember måned. Ettergodtgjørelse utover 1,5 måned bortfaller ved inntreden i ny stilling. 7. TOLKING. Alle tvilsspørsmål angående legitimasjon og fortolkning av disse reglene avgjøres av formannskapet. 8. IVERKSETTELSESTIDSPUNKT Reglementet gjøres gjeldende fra Reglementet ble vedtatt av kommunestyret i møte , sak 117/11. Endret i møte , sak 17/13. 23

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Navneopprop, møtet settes Når møtetiden er nådd, sørger møtelederen for at det foretas navneopprop. Er det lovmessig minste antall til stede, erklæres

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

Reglement for kommunestyret og formannskapet

Reglement for kommunestyret og formannskapet Reglement for kommunestyret og formannskapet i Krødsherad kommune Vedtatt av Krødsherad kommunestyre den: 05.02.2009 i sak 6 /09 1 Kommunestyrereglement 1 Valg av sammensetning. Kommunestyret består av

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår.

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008, sak nr. 83/08. Justert etter

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998.

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE OG HALDEN FORMANNSKAP VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte

Detaljer

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte 21.03.2013, sak 18/2013 med endringer i møte 13.02.2014, sak 10/14 Generelt. Lov av 25. september 1992 nr.

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt i kommunestyre 26.04.12, sak 29/2012 Side 1 INNLEDNING Den kommunale virksomhet er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring.

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Innhold 1. Generelt om reglementet... 4 2. Tap av inntekt og vederlag for utlegg... 4 2.1. Generelle regler for utbetaling... 4 2.2. Tap av inntekt... 4 2.2.1.

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET 1 Fylkestingets virkeområde Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og består av 37 representanter. Det treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så langt ikke annet

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 033 &00 Arkivsak: 12/644-10 Tittel: SP - REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

Detaljer

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Valgperioden 2007-2011 1. Kommunale møter.... 3 1.1. Møteplaner.... 3 1.2. Tidspunkt for kommunale møter.... 3 2. Opplæring og informasjon til

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte

Detaljer

Reglement for Kristiansand Bystyre

Reglement for Kristiansand Bystyre Reglement for Kristiansand Bystyre Vedtatt av bystyret 27. april 1994 (sak 84/94) med endringer sist vedtatt 16.09.15. For saksbehandlingen i bystyret gjelder kommunelovens regler med følgende utfyllende

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalg (LKU)

Reglement for Levekårsutvalg (LKU) GILDESKÅL KOMMUNE Reglement for Levekårsutvalg (LKU) Arkivsak: 11/797 Arkivkode: Sakstittel: 033 C83 ETABLERING AV LEVEKÅRSUTVALG VED GILDESKÅL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 69/11, den 17.11.2011

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD Vedtatt kommunestyresak 054/07 og kommunestyresak 065/07 Vedtatt med endringer i kommunestyresak 045/11 Vedtatt med endring i kommunestyresak

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE Hasvik kommune - innstilling i FOS 3.desember 2010 - realitetsbehandlet i KOS 15.desember 2010 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for

Detaljer

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner...

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

GODTGJØRELSES REGLEMENT

GODTGJØRELSES REGLEMENT GODTGJØRELSES REGLEMENT Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte den 21.03.2013, sak K 19/2013 1 Formål Reglement for godtgjøring ved kommunale ombuds- og tillitsverv i Fauske kommune tar sikte på å yte en

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Møtereglement Vedtatt i kommunestyret 30.08.2007 For kommunestyret, formannskapet og plan- og bygningsrådet valgperioden 2007-2011 INNHOLD: Pkt. Side Kommunestyret 3 1 Forberedelse

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte møter føre til reduksjon i den faste godtgjøringen med et beløp tilsvarende ordinær

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre Vedtatt av Hol kommunestyre 30.oktober 2008, sak nr. 83/08 Revidert av Hol kommunestyre 26.3.2014, sak nr. 9/14. Revidert av Hol kommunestyre 28.1.2015, sak 2/15

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Stab Dato 16.11.2007 Saksbehandler HA Saksnummer 04/2067 Løpenummer 11640/07 Arkiv 080 / / Fra... REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

Detaljer

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77.

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. Lier kommune REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. 1. GENERELT Beregningsgrunnlaget for godtgjøringsregulativet,

Detaljer

VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6

VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6 VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6 Lønnsutviklingen i 2011 i KS området var på 4,26 %. Godtgjørelsessatsene i 3.2 3.6 vil dermed være: 3.2 Varaordfører Varaordførers årlige godtgjørelse kr. 89.888,- 3.3. Møtegodtgjørelse

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Sist vedtatt av kommunestyret den 18.9.2013, sak 38/13 1 Innledning 1.1 Generelt Dette reglement avløser tidligere reglement

Detaljer

Deanu gielda- Tana kommune

Deanu gielda- Tana kommune Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 1. GENERELT Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som

Detaljer

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN Kapittel 1 Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrenes organisering

Detaljer

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 1 REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 2 Innhold 1. Ordfører... 3 2. Varaordfører... 3 3. Formannskapets godtgjør... 3 4. Hovedutvalgenes godtgjør...

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE Fastsatt av Snåsa kommunestyre i møte den 27/2-1997, sak 17/97, i medhold av 41-43 i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Komiteen har avholdt to møter og har hatt en god gjennomgang av gjeldende godtgjørelsesreglement og foreslår ingen store endringer.

FAUSKE KOMMUNE. Komiteen har avholdt to møter og har hatt en god gjennomgang av gjeldende godtgjørelsesreglement og foreslår ingen store endringer. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/1733 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 13/428 I Saksbehandler: Siv Anita Johnsen Brekke Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 027/13 I FORMANNSKAP I Dato: 11.03.2013

Detaljer

FET KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015

FET KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015 FET KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015 VEDTATT AV FET KOMMUNESTYRE I MØTE 29.08.2011, SAK 72/11. Grunnlaget er revidert tilbake til 90% av ordførers godtgjøring i budsjettvedtak 12.12.2011,

Detaljer

29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE

29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE 29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE Vedtatt i bystyret 10.06.2015 Innhold GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

Detaljer

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE RISØR KOMMUNE REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER OG DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av bystyret 21.03.96 Endret av bystyret: 19.12.96 med virkning fra 01.01.97 21.09.00 med

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-4 DRAMMEN 30.10.2015 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15 Bystyresak 127/15 1.

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV r REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV Oppdatert 20.10.2011 Ansvarlig: Formannskapssekretær Rigmor Leknes. Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune

Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER. Utvalg, nemnder og komiteer henstilles om å organisere sin møtevirksomhet slik at så mange som mulig

Detaljer

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019 Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 1 Målsetting Politikerne er valgt av innbyggerne til å styre kommunen. Målet vårt er å ha

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05. 1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.2012 2 Innhold: 1. Forberedelse og innkalling til møte.

Detaljer

Deanu gielda- Tana kommune

Deanu gielda- Tana kommune Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 1. GENERELT Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt av KST den 14.12.2011, ved kst.sak nr 082/11, satser justert per 1.1.2013, ved kst.sak 107/12, satser justert per 1.1.2014 ved kst.sak

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte

GAMVIK KOMMUNE. Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte GAMVIK KOMMUNE Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av folkevalgte representanter, gi erstatning

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Forslag 2012 (Justeres årlig i forbindelse med fastsettelse av ordførers godtgjørelse). REGLEMENT FOR

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.1.2008. 1 GODTGJØRELSE TIL ORDFØRER 1.1 Fast godtgjørelse Ordføreren ytes godtgjørelse tilsvarende 93 % av stortingsrepresentantenes

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I OPPDAL

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I OPPDAL REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I OPPDAL 1 Kommunestyrets myndighetsområde Revidert i k-sak 09/02 av 25.02.09 Kommunestyret består av 25 representanter og er kommunens øverste myndighetsorgan med det overordnede

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 21.11.2012 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2015 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

Reglement for politiske utvalg i Eigersund kommune.

Reglement for politiske utvalg i Eigersund kommune. Reglement for politiske utvalg i Eigersund kommune. Arbeidsvilkår for folkevalgte i Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 8. september 2003. Siste justering 03.10.2011 Ansvar for ajourføring: Politisk

Detaljer

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Vedtatt av kommunestyret 20.06.2011 sak 48/11 Justert av kommunestyret 24.10.11 sak 74/11 Fortolket av adm.utvalg 11.01.2012. Justert av Kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RANA KOMMUNE

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RANA KOMMUNE FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RANA KOMMUNE INNHOLD 1. OPPLÆRING OG INFORMASJON... 3 1.1 Opplæring... 3 1.2 Informasjon... 3 2 MØTER I KOMMUNALE ORGANER... 3 2.1 Møteplaner... 3 2.2 Møteinnkalling... 3 2.3

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE 1. INNLEDNING Kommuneloven av 25. september 1992 gir folkevalgte generell rett til godtgjørelse for sitt arbeid ( 42), samt dekning

Detaljer

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Dato: 30.10.2012 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 12/1090-5 3770/12 082 Kari Sundmoen Jordet 62 49 65 09 MELDING OM POLITISK VEDTAK - GODTGJØRELSE

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE i Moss kommune, side 1 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE vedtatt av bystyret 23.09.2003 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Ordføreren. Rettelser og tillegg:

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt i kommunestyret den 24.mai 2006, sak nr.53/06, overskrift endret i Fsk-sak 199/06, satser sist endret i Kst-sak 093/09) 1. FAST GODTGJØRING

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Med hjemmel i kommunelovens 42 Sør Varanger kommune Vedtatt av Sør Varanger kommunestyre 03.09.2012 1. HJEMMELSGRUNNLAG OG HVEM SOM OMFATTES AV ORDNINGEN Godtgjøring

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi Lynnebakken 1.sept 2014 KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG [25.01.] POLITIKK GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG Godtgjørelse av medlemmer i kommunestyre, formannskap, utvalg og styrer ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD

GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD Gjeldende fra 18.12.2012 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for kommunale ombud, både medlemmer og varamedlemmer. Godtgjørelse gis for møter i bystyret,

Detaljer

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte TROMSØ KOMMUNE Dok.id Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Revidert Kjell-Robert Pedersen 28..august 2013 Tromsø kommunestyre

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE Kvænangen kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE Kommunestyret side 3 Formannskapet side 11 Teknisk utvalg side 12 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Økonomisk godtgjørelse for kommunale tillitsverv er hjemlet i Kommunelovens 41 og 42. Regler og satser fastsettes av kommunestyret.

Økonomisk godtgjørelse for kommunale tillitsverv er hjemlet i Kommunelovens 41 og 42. Regler og satser fastsettes av kommunestyret. GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I TOLGA KOMMUNE 2013-2015 Arkiv: 082 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/1090 Kjetil Brodal Sett inn saksutredningen under denne linjen Saksopplysninger Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. Historikk: Vedtatt av kommunestyret, sak 104/98, møtet 14.12.98, revidert i forhold til den til enhver tid

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune Vedtatt i kommunestyret 15.10.2015 Innholdsfortegnelse 1 Ordfører 3 2 Varaordfører 3 3 Faste godtgjørelser 3 3.1 Ledergodtgjørelser 3 3.1.1 Gruppeledere

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2015 For valgperioden 2016-2019 Godtgjørelse justert pr. 1.1.2016. Justeres på nytt

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007 FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRELSE Gjeldende 15.10.2007 Vedtatt i kst.møte 26.11.2007 kst.sak 154/07. Reglementet reguleres minimum før hver valgperiode av sittende kommunestyre. Godtgjørelsen

Detaljer

REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP 1. Valg og sammensetning. Formannskapet består av 9 medlemmer med varamedlemmer. Formannskapet velges av og blant kommunestyrets medlemmer i det konstituerende møte, jfr.

Detaljer

Forslag/innspill i møte 01.06.15

Forslag/innspill i møte 01.06.15 Forslag/innspill i møte 01.06.15 Gjennomgang av utsendt forslag fra Brita: 1. Størrelsen på formannskap, økes fra 9 til 11. 2. Diskusjon omkring å starte møtene kl. 13. Det har en bakside; Må ta hensyn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til Longyearbyen lokalstyres folkevalgte. Vedtatt av Lokalstyret 13.05.2014, sak 33/14. Saksnr.:

Reglement for godtgjørelse til Longyearbyen lokalstyres folkevalgte. Vedtatt av Lokalstyret 13.05.2014, sak 33/14. Saksnr.: Reglement for godtgjørelse til Longyearbyen lokalstyres folkevalgte Vedtatt av Lokalstyret 13.05.2014, sak 33/14 Saksnr.: I Innholdsfortegnelse 1. Lokalstyreleder... 1 2. Nestleder... 1 3. Leder/nestleder

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER RANA KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER RANA KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I RANA KOMMUNE Innhold 1. Hvem reglementet gjelder for. ------------------------------------------------------------------ 4 2. Kommunestyret. -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi 1.sept 2014 Lynnebakken KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilka r

Folkevalgtes arbeidsvilka r Folkevalgtes arbeidsvilka r (Vedtatt av Malvik kommunestyre 22.6.92, sak 98/92. Endret i f-sak 23/93, k- sak 93/93, f-sak 269/93, k-sak 10/96, k-sak 84/96, k-sak 96/03, k-sak 24/06, k-sak 106/07, k-sak

Detaljer

REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2015-2019

REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2015-2019 REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2015-2019 GJØVIK KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 02.09.2015 Sak 73/15 (Ordførers godtgjøring) Sak 74/15 (Folkevalgtes arbeidsvilkår) Endret i kommunestyret 17.12.2015

Detaljer