REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG"

Transkript

1 FROSTA KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG Reglementene er vedtatt/endret av kommunestyret i møter og Reglementene gjelder inntil kommunestyret vedtar nye reglement, eller foretar endringer. MARS

2 FROSTA KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG Innhold ARBEIDS- OG MØTEREGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNESTYRE... 3 REGLEMENT FOR AD-HOC-KOMITEENE I FROSTA KOMMUNE

3 ARBEIDS- OG MØTEREGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNESTYRE Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte Valg og sammensetning Kommunestyret består av 17 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode på 4 år. Kommunestyret velger selv ordfører og varaordfører for 4 år. 2. Arbeidsform Kommunestyret er det overordnede folkevalgte organ og avgjør alle større og viktige saker så fremt dette ikke er lagt til formannskapet, andre faste utvalg eller delegert til rådmannen. Ved siden av å være beslutningsorgan, kan også kommunestyret holde arbeids- og temamøter eller kontaktmøter rettet mot publikum. 3. Forberedelse av saker Rådmannen er etter K-lovens 23 ansvarlig for at saker som legges fram til behandling for folkevalgte organ er forsvarlig utredet. Saksforberedelsen skal bygge på prinsippet om fullført saksbehandling. I saksutredning skal rådmannen normalt fremme forslag til vedtak. Innstilling til kommunestyret fremmes av de organer som har innstillingsrett. 4. Innstillingsrett Følgende organer har innstillingsrett i saker som skal behandles av kommunestyret: Formannskapet Kontrollutvalget - i saker som framgår av lov, forskrift, eller der kommunestyret spesielt har bedt om det. Ad-hoc-komiteene i saker som ligger innenfor sitt mandat. Valgnemnda - i alle saker som gjelder valg som skal foretas av kommunestyret. I den grad det er mulig skal saker som behandles i et utvalg, gå direkte fra utvalget til kommunestyret. Rådmannen 5. Innkalling og saksliste Det vises til K-lovens 32. Kommunestyret holder møter etter vedtatt møteplan. I tillegg kan det holdes møter når ordføreren eller minimum 1/3 av medlemmene krever det. Ordføreren setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling og sakspapirer utsendes senest 11 dager før møtet til kommunestyrets medlemmer og andre som etter vedtak skal tilsendes disse. Saker som ikke står på sakskartet ved innkallingen, kan behandles med mindre møteleder eller 1/3 av medlemmene setter seg mot det. Sakslisten til møtet og andre sakspapirer som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Utlegging skjer i servicekontoret, på biblioteket og på kommunens hjemmeside. 3

4 Kommunestyremøtene skal kunngjøres ved annonse i "Frostingen" eller gjøres kjent på annen hensiktsmessig måte. 6. Forfall/varamedlemmer Medlem som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, må uten opphold melde dette til ordføreren eller servicekontor og si fra om forfallsgrunnen. Varamedlem kalles deretter inn, så vidt mulig i den nummerorden de er valgt, jf. K-lovens 16 nr 1. Et medlem skal også melde fra til ordfører eller servicekontor på forhånd der det er grunn til å anta at en kan være inhabil ved behandlingen av en sak, slik at varamedlem må innkalles. Må noen p.g.a. lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder han/hun straks fra om dette til møtelederen, slik at varamedlem kan innkalles. Når et medlem/varamedlem lovlig har tatt sete i kommunestyret, kan han/hun ikke fratre før påbegynt sak er ferdigbehandlet. 7. Møterett/plikt Folkevalgte plikter å delta i møtene, jf. K-lovens 40 nr. 1. Rådmannen har møte- og talerett i kommunestyrets møter. Ordfører og rådmann kan også bli enige om at tjenestemann/-kvinne kan innkalles og gis talerett for å informere i konkrete saker med det formål å lette saksbehandlingen. 8. Åpne/lukkede møter/tausetsplikt Hovedregelen er at alle møter i kommunestyret skal holdes for åpne dører, og en må ha særskilt hjemmel for unntak fra denne regel (K-lovens 31 nr. 1). Det må således fattes særskilt vedtak om å behandle saker for lukkede dører med mindre det behandles saker som direkte omfattes av taushetsplikt. Eventuell debatt om en sak skal behandles åpent eller ikke, skal foregå for lukkede dører. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører. Det vises forøvrig til K-lovens 31 nr. 3 i denne forbindelse. Vedtar kommunestyret å behandle en enkelt sak for lukkede dører, plikter kommunestyrets medlemmer og kommunalt tilsatte som er til stede, så langt ikke annet er bestemt, å bevare taushet om behandlingen og eventuelt de vedtak som fattes. For øvrig gjelder Forvaltningsloven 13 om taushetsplikt. 9. Inhabilitet En representant har plikt til å varsle selv hvis han mener det kan stilles spørsmål ved hans habilitet. Det er kommunestyret som avgjør om vedkommende er inhabil. Den som erklæres inhabil skal ikke delta i behandlingen av vedkommende sak. Det vises til forvaltningslovens 6 og til særregler gitt i kommunelovens 40, nr 3. (Etter forvaltningslovens 10 vil lovens inhabilitet også gjelde for kommunale ombudsmenn.) 10. Ordskiftet Ordfører/møteleder leser opp betegnelsen som saken har fått på innkallingen. Han/hun redegjør for saken så langt det finnes påkrevd. Er det gitt innstilling i saken, leser han/hun denne og gjør oppmerksom på mulig dissens. Etter saksredegjørelsen blir ordet gitt fritt. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem. 4

5 Taleren skal bruke talerstolen og rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen eller enkeltpersoner. Han skal holde seg nøye til den sak eller til den del av saken som ordskiftet gjelder. Møtelederen skal se til at dette blir gjort. Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare ham. Møtelederen kan ta fra ham ordet, eller ved avstemning la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet. Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette på misforståelser fra talerens side. Vil møtelederen ta del i ordskiftet med mer enn ganske korte innlegg, skal han/hun overlate ledelsen av forhandlingene til varaordfører/møteleder. Kommunestyret kan med alminnelig flertall vedta at taletiden skal avgrenses. Sluttstrek på talerlisten foreslås av ordfører når en sak synes å være utdebattert. Samtidig med forslag om sluttstrek, kan de som mener de har mer å tilføye, tegne seg på talerlista. 11. Forslag Forslag kan ikke settes fram av andre enn kommunestyrets medlemmer og rådmannen, med mindre særlig lovbestemmelse også gir andre rett til å sette fram forslag. Forslag skal leveres inn skriftlig til møtelederen. Forslaget skal være underskrevet av forslagsstilleren. Forslag kan gis muntlig dersom det gjelder valg, tilsetting, eller det er spørsmål om en sak skal realitetsbehandles eller utsettes. Møtelederen skal referere alle forslag før ordskiftet avsluttes endelig. 12. Avstemningsregler Ordfører/møteleder sier fra når saken tas opp til avstemning. Da er ordskiftet avsluttet og nye forslag kan ikke lenger framsettes. Bare de medlemmene som er til stede i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. Det er et vilkår for å kunne være med på avstemningen at medlemmet har vært til stede under kommunestyrets forutgående behandling av saken. Alle har plikt til å stemme. Ved valg og tilsettinger kan det leveres blanke stemmesedler. Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen fram forslag om rekkefølgen av stemmegivingen og eventulet avstemningsmåten. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen nøye påse at talerne holder seg til avstemningsspørsmålet. Før endelig vedtak i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemning, som ikke er bindende. Er den innstilling eller det forslag det skal stemmes over, inndelt i flere poster eller paragrafer, bør det i alminnelighet stemmes over hver enkelt post eller paragraf, og deretter til slutt - i tilfelle også etter prøvesavstemning - over hele innstillingen eller forslaget. 5

6 Valg skal i utgangspunktet holdes som flertallsvalg, men som forholdstallsvalg dersom et medlem krever det. (K-lovens 35 nr. 4). Forholdstallsvalg skal følge de regler som er fastsatt i K-lovens 36 og 37. Ved flertallsvalg og tilsettinger kreves det i utgangspunktet minst halvparten av stemmene for å bli valgt eller tilsatt. Oppnår ingen kandidat så mange stemmer, foretas ny avstemning, og den er da valgt/tilsatt som oppnår flest stemmer ved 2. gangs avstemning. Ved evt. stemmelikhet følges nedenstående regler for henholdsvis valg og tilsetting: Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning. Stemmelikhet ved tilsettinger avgjøres ved ordførers/møteleders dobbeltstemme. Dette gjelder selv om det er skriftlig stemmegivning, og hvor møteleder i tilfelle må tilkjennegi stemmegivning. For vedtak av økonomiplan og årsbudsjett gjelder særregler gjengitt i K-lovens 35 nr. 2. Ved endelig avstemning skal det stemmes over forslaget til budsjett eller økonomiplan som helhet. Hvis det foreligger flere forslag og ingen av disse får flertall ved 1. avstemning, skal det holdes ny avstemning hvor det stemmes alternativt mellom de to forslagene som fikk flest stemmer i 1. avstemningsrunde. 13. Stemmemåten Avstemning kan gjennomføres på en av flg. måter: a) Stilltiende godkjenning, dersom ingen motsetter seg dette. b) Ved at møteleder ber medlemmer som er mot et forslag om å reise seg eller rekke opp ei hand. Kontravotering skal gjennomføres dersom møtelederen eller noe medlem krever det. c) Navneopprop (kun når voteringstemaet er ja eller nei) d) Stemmesedler - brukes bare ved valg/tilsettinger når minst ett medlem krever det. 14. Interpellasjoner Kommunestyrets medlemmer kan stille spørsmål i form av interpellasjoner. Interpellasjoner skal framsettes skriftlig og behandles i begynnelsen av kommunestyremøtene. De skal rettes til ordføreren, og være levert skriftlig senest 6 virkedager før møtet. De skal sendes ut til medlemmer og varamedlemmer. I den grad det er mulig skal ordføreren besvare forespørselen selv. I forbindelse med interpellasjoner kan det være et kort ordskifte. Forslag (om realiteten) som settes fram i forbindelse med slik interpellasjon, kan ikke avgjøres av møtet dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot det. 15. Mottakelser av utsendinger, grupper m.v. Utsendinger eller grupper som vil møte kommunestyret og uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren seneste dagen før møtet. Kommunestyret avgjør i møte om utsendingene skal tas imot. Ordfører avtaler nærmere tidspunktet for selve mottakelsen. Blir utsendigene mottatt, møter de utenfor møtesalen for et utvalg som består av gruppelederne. Gruppelederen for den største gruppen fungerer som leder for utvalget, og 6

7 han/hun redegjør videre til kommunestyret. Utsendingene kan også levere skriftlige redegjørelser som kan deles ut til medlemmene under møtet. Angår det en sak som er oppført på sakslisten, gis det ingen muntlig redegjørelse til kommunestyret, men eventuelle skriftlige dokumenter kan formidles gjennom gruppelederne, eller deles ut før møtet. Hvis det ikke angår en sak som står på sakslisten, behandles redegjørelsen i samsvar med 14, Interpellasjoner. 16. Spørsmål Ved begynnelsen av hvert møte har medlemmene anledning til å stille spørsmål til ordføreren om saker som ikke står på sakslisten, eller som ikke er meldt som interpellasjon. Hvis en forventer svar/fyldesgjørende svar fra ordfører, bør spørsmålet være meldt til ordføreren i rimelig tid før møtet. 17. Orden i møtesalen Ordfører/møteleder skal sørge for at det opprettholdes god orden i møtesalen. Tilhørere kan ikke forstyrre møtet, og om nødvendig kan møteleder vise tilhørere som forstyrrer bort fra møtesalen. 18. Føring av møtebok Det skal føres møtebok som angir møtested- og tid, innkalling (tid og måte), fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Det skal også bokføres om noen fratrer/tiltrer under forhandlingene slik at møteboka gir en beskrivelse av hvem som har deltatt i behandlingen av hver sak. Forøvrig bokføres det som er nødvendig for å vise gangen i forhandlingene og at vedtakene er gjort etter riktig framgangsmåte. Sakene skal bokføres i rekkefølge for kalenderåret og på en slik måte at en kan se hva saken gjelder. Under hver sak bokføres de forslagene som blir satt fram så fremt dette er forslag som blir avgjort ved realitetsvotering. Møteleder - eller ved uenighet - kommunestyret, avgjør om det skal tillates protokolltilførsel. Protokolltilførsler som omhandler påståtte feil, skal normalt godtas. Møteboka underskrives av alle medlemmene i første og siste møte i perioden, ellers av 2 medlemmer i tillegg til møteleder. Møteboka sendes ut så snart den er underskrevet. Kommunestyrets protokoll m.v. oppbevares av administrasjonen i samsvar med kommunelovens ooo

8 REGLEMENT FOR VALGNEMDA I FROSTA KOMMUNE 1 Valg og sammensetning Valgnemnda er opprettet etter kommunelovens 10, og skal bestå av minimum 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Kommunestyret velger nemnda på sitt konstituerende møte etter kommunevalget. Nemnda skal sammensettes av representanter for alle politiske grupperinger som er representert i kommunestyret. Kommunestyret velger leder og nestleder. 2 Arbeidsområde Nemnda skal fremme forslag om medlemmer og varamedlemmer til de nemder kommunestyret skal velge, både kommunale, statlige og andre. Nemnda skal også foreslå personer til de øvrige valg og oppnevninger som kommunestyret skal foreta. Nemnda skal likeledes fremme forslag på nyoppnevninger, valg og suppleringsvalg som skjer i løpet av kommunevalgperioden når dette er nødvendig. 3 Særskilte bestemmelser. 1. Det enkelte parti eller gruppes representant i nemnda har full avgjørelsesmyndighet om de representanter den foreslår fra eget parti. 2. Nemndas forslag må ivareta de spesielle bestemmelser som gis i lover, forskrifter og reglement. I særlig grad skal likestillingsbestemmelsene i kommunelovens 36, nr.2 og 38, nr. 2 vektlegges. 3. Nemnda har ingen selvstendig avgjørelsesmyndighet, og skal ut fra sitt internte, forberedende arbeid avholde sine møter for lukkede dører. 4. Ordføreren har møterett i nemndas møter. 5. Det skal føres referat fra møtene. I referatene føres kun de konkrete forslag som skal fremmes overfor kommunestyret eller eventuelle andreorganer. 6. Referatet oppbevares ikke etter at forslagene er innført i protokollen til kommunestyret, eventuelle andre organ. 4 Sekretariatets oppgaver. Om valgnemnda ønsker det kan rådmann peke ut sekretær som utfører sekretariatsfunksjonen for valgnemnda. Lederen kan pålegge sekretæren oppgaver, som f.eks.: møteinnkalling, tilrettelegging av saker(finne lovhjemler o.l.), føre referat. 5 Gyldighet/endring Dette reglement er vedtatt av Frosta kommunestyre i møte , K.sak 17/13. Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret. 8

9 REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, formannskapets arbeidsområder og møter. Reglementet er vedtatt av Frosta kommunestyre i møte , sak 17/ Valg og sammensetning. Formannskapet er opprettet etter kommunelovens 8, nr.1 og 2, og består av 5 medlemmer med varamedlemmer som velges av og blant kommunestyrets medlemmer for den kommunale valgperioden. Leder og nestleder er henholdsvis ordfører og varaordfører som velges av kommunestyret for hele valgperioden. Varaordfører skal i hovedsak fungere som ordførerens stedfortreder ved fravær som ferie og sykdom,- i møte- og representasjonssammenheng. Omfanget av stedfortredervirksomheten blir etter avtale mellom ordfører og varaordfører. 2 Arbeidsområde. Formannskapet behandler, i h.h.t. kommunelovens 8, nr.3, forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Formannskapet skal samordne kommunens totale næringsengasjement. Formannskapet er tillagt oppgaven som kommunens særskilte klagenemnd i h.h. forvaltningslovens 28, annet ledd, og skal i den forbindelse behandle klagesaker i kommunen, med unntak av de saker der det ved særlov er fastsatt andre klageordninger, eller der det påklagede vedtak er fattet av formannskap eller kommunestyre. Vedtak i klagesaker fattes innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold av lov/forskrift eller gjennom vedtak i kommunestyre, herunder klage på enkeltvedtak, der saken er påklaget av en part eller annen rettslig klageinteresse i saken. Formannskapet har ansvaret for kommunens representasjonsoppgaver bl.a. i sammenheng med arbeidet med vennskapskommunene. Formannskapet skal behandle hastesaker etter kommunelovens 13. Formannskapet skal i tillegg innstille overfor kommunestyret i alle prinsipielle saker som har med kommunens finans- og økonomiforvaltning å gjøre. Formannskapet har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret også i saker innenfor sitt arbeidsområde. Formannskapet skal aktivt bidra til helhetlig politisk styring av Frosta kommune, og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning av kommunens tjenester der dette er formålstjenlig ut fra økt effektivitet og ut fra hensynet til kommunens innbyggere. 9

10 Kommunestyret fastlegger hvilke faste utvalg som skal ligge under formannskapet. Formannskapet kan selv, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde og er avgrenset i tid og/eller omfang, oppnevne særskilte arbeidsgrupper og fastlegge mandat for disse, jf. reglement for ad hoc-utvalg. 3. Saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet. Formannskapet fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold av lov/forskrift eller gjennom delegeringsvedtak fattet av kommunestyret. Dette gjelder bl.a.: budsjett i samsvar med myndighet gitt i kommunenes økonomireglement, herunder disponere formannskapets reserverte bevilginger. saker som følger av kommunens delegeringsreglement. Den sedvane som utvikles gjennombruk av delegasjonsreglementet, avgjør hvilke saker utvalget kan avgjøre selv og hvilke saker innenfor utvalgets område som kan avgjøres av administrasjonen. hastesaker i h.h.t. kommunelovens 13, nr.1. myndighet som valgstyre i h.h.t. valgloven. myndighet som kommunal klagenemnd. 4. Saker der formannskapet har uttalerett. Formannskapet har uttalerett i følgende saker: opprettelse av faste underutvalg med hjemmel i kommuneloven. alle saker som har prinsipiell betydning innenfor kommunens finans- og økonomiforvaltning. 5. Innstillingsrett. Rådmannen, eller den han/hun gir slik myndighet, skal innstille i saker som skal framlegges for formannskapet. 6. Formannskapets møter. Formannskapet holder møter for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens 31. Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller formannskapet vedtar det. Møter holdes i h.h.t. vedtatt møteplan. I tillegg kan det holdes møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det. Møtene kunngjøres på den måte formannskapet selv finner hensiktsmessig innenfor kommunelovens krav. Ordføreren setter opp saksliste for det enkelte møte, og sørger samtidig for å påse at de saker som er satt opp på møtekartet er tilfredsstillende utredet. Innkalling og sakspapirer utsendes senest 5 dager før møtet til formannskapets medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett i en eller flere saker. Sakslisten til møtet og andre sakspapirer som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten. Utlegging skal skje i servicekontoret og på kommunens hjemmeside. Møtet ledes av ordfører eller varaordfører. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. 10

11 Formannskapets vedtak fattes normalt i møter. Formannskapet er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmer, dvs. 3 medlemmer, har vært til stede og avgitt stemme i vedkommende sak. Der det av ordføreren vurderes særlig påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, kan han/hun i medhold av kommunelovens 30 beslutte saken tatt opp til behandling ved fjernmøte eller skriftlig saksbehandling. Rådmannen har møte-, tale- og forslagsrett i formannskapets møter. Ordfører og rådmann kan også bli enige om at en tjenestemann/-kvinne skal innkalles til møtet for å informere i konkrete saker med det formål å lette saksbehandlingen. 7 Møtebok. Det skal føres møtebok. I møteboka føres: Eventuelle protester mot innkalling og saksliste Møtested og -tid Fraværende medlemmer Møtende varamedlemmer Saker nummerert i rekkefølge for kalenderåret Kort tekst om hva hver sak gjelder For den enkelte sak de forslag som reises, bortsett fra de realitetsforslag som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning Det som må til for å vise at vedtak gjøres etter rett framgangsmåte formannskapets vedtak/innstilling. Trer noen til eller fra under forhandlingene, protokollføres dette slik at en av protokollen sammenhold med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak. Møtelederen, eller formannskapet der protest blir reist mot møtelederens bestemmelse, avgjør om noen protokolltilførsel skal tillates. Protokolltilførsel som omhandler påståtte formelle feil skal normalt godtas. Utskrift av protokollen legges ut på kommunens hjemmeside. Godkjenning av protokollen skjer i førstkommende formannskapsmøte. Godkjent protokoll skal underskrives av møtelederen og minst 2 andre medlemmer fra ulike partier/grupper. Det føres egne møtebøker for valgstyret og planutvalget, mens klagesaker føres som formannskapssak og gis betegnelsen «Klagesak:». 8. Klage. Parter i en sak skal samtidig med møteutskrift informeres om sine muligheter/rettigheter til å påklage et vedtak. Klagebehandlingen håndteres videre innenfor de bestemmelser som ligger nedfelt i forvaltningslov, kommunelov og særlover. 9. Anke I saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet, kan et antall på 2 medlemmer anke vedtaket inn for kommunestyret. Ordfører og rådmann kan også anke vedtaket. Anken må fremmes før møtets slutt og protokolleres. 11

12 10. Sekretariatets oppgaver Rådmannen, eller den han/hun gir slik fullmakt, utfører sekretariatsfunksjonen for formannskapet. Sekretariatet har ansvaret for formannskapets sakspapirer, kunngjøring av møter, protokoll og møteog protokollutskrifter. 11. Gyldighet/endringer Dette reglement er vedtatt av Frosta kommunestyre i møte K.sak 17/13. Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret. 12

13 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 1. Valg og sammensetning Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg, opprettet etter kommunelovens 25, som består av formannskapets 5 medlemmer med varamedlemmer og 2 medlemmer med personlige varamedlemmer som representerer arbeidstakerne. Arbeidstakerrepresentantene utpekes av arbeidstakerorganisasjonene. Formannskapets medlemmer utgjør arbeidsgiverrepresentantene i utvalget. Likedan er varamedlemmene til formannskapet også varamedlemmer til administrasjonsutvalget. Kommunestyret velger selv leder og nestleder blant de politisk valgte medlemmene. Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er utvalget sammensatt etter reglene om forholdstallsvalg, skal det suppleres fra den gruppe som står bak den uttredende. Faller leder fra, eller løses han fra vervet, skal det velges ny leder selv om det tidligere er valgt nestleder. 2. Arbeidsområde Administrasjonsutvalget skal behandle spørsmål i samsvar med de til en hver tid gjeldende bestemmelser i Hovedavtalen som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de tilsatte. Unntatt er spørsmål som en gjennom lokale avtaler er enign om å håndtere på annen måte. Utvalget skal aktivt bidra til en helhetlig personalpolitikk og personaladministrasjon i Frosta kommune, og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning av kommunens tjenester på tvers av sektorene der dette er formålstjenlig ut fra økt effektivitet og ut fra hensynet til kommunes innbyggere. Eventuelle faste underutvalg er det kommunestyret som oppretter, men utvalget kan selv,- i saker som ligger innenfor arbeidsområdet, og er avgrenset i tid og/eller omfang,- oppnevne særskilte arbeidsgrupper (ad hoc-komiteer) og fastlegge mandat for disse. Utvalget fungerer som kommunal likestillingsnemnd, og skal i den forbindels arbeide for likestilling mellom kjønnene i samsvar med intensjonen i likestillingsloven. Utvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innenfor sine saksarbeidsområder. 3. Saker hvor administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet Utvalget fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold av lov/forskrift eller gjennom vedtak i kommunestyret. Dette gjelder bl. a.: saker som følger av kommunes delegeringssreglement. effektiviseringstiltak. reglement som berører arbeidstakerne. tilsettingssaker som er delegert til utvalget. nye organisasjonsplaner som ikke trenger behandling i kommunestyret, og som ikke avgjøres av rådmannen. 13

14 andre saker i h.h.t. hovedavtale, hovedtariffavtale og personalreglement. 4 Saker der administrasjonsutvalget har uttalerett. Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker: opprettelse av av partssammensatte utvalg. prinsipielle saker vedrørende personal- og organisasjonsutvikling, herunder organisasjons- og bemanningsplaner. overordnede personalpolitiske retningslinjer som behandles av kommunestyret. konkuranseutsetting/privatisering av kommunal virksomhet. Andre saker som kommunestyret måtte forelegge utvalget. 5 Innstillingsrett Rådmannen, eller den han/hun gir slik myndighet, innstiller i saker som skal framlegges for utvalget. 6 Arbeidstakerrepresentrantenes rettigheter, plikter og habilitet. De tilsattes representanter blir medlemmer av utvalget med samme rettigheter og plikter som de politisk valgte. Tiltilsattes representanter kan imidlertid ikke velges til å delta i saker som omhandler arbeidsgiverspørsmål, f.eks. forhandlinger og forberedelse til forhandlinger. 7 Utvalgets møter Utvalget holder møter for åpne dører, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens 31. Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller kommunestyret vedtar det. Møter holdes i h.h.t. møteplan som vedtas av kommunestyret. I tillegg kan det holdes møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det. Møtene kunngjøres på den måte utvalget selv finner hensiktsmessig innenfor kommunelovens krav. Lederen av utvalget setter opp saksliste for det enkelte møte, og sørger samtidig for å påse at de saker som er satt opp på møtekartet er tilfredsstillende utredet. Innkalling og sakspapirer utsendes i så god tid som mulig, senest 5 dager før møtet til utvalgets medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett i en eller flere saker. Sakslisten til møtet og andre sakspapirer som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten. Utlegging skal skje i servicekontoret og på bilblioteket. Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder (blant de politisk valgte medlemmer) ved flertallsvalg. Utvalgets vedtak fattes normalt i møter. Utvalget er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene, dvs. 4 medlemmer, har vært til stede og avgitt stemme i vedkommende sak. 14

15 Rådmann har møte-, tale- og forslagsrett i utvalgets møter. Utvalgsleder og rådmann kan også bli enige om at en tjenestemann/kvinne skal innkalles til møtet for å informere i konkrete saker med formål å lette saksbehandlingen. Det skal føres protokoll (møtebok) for utvalgets møter. Denne føres under ledelse av møtelederen. For hvert møte føres det i protokollen: Eventuelle protester mot innkalling og saksliste. Møtested og tid. Fraværende medlemmer. Møtende varamedlemmer. Saker nummerert i rekkefølge for kalenderåret. Kort tekst om hva hver sak gjelder. For den enkelte sak de forslag som reises, bortsett fra de realitetsforslag som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning. Det som må til for å vise at vedtak gjøres etter rett framgangsmåte. Utvalgets vedtak. Trer noen til eller fra under forhandlingene, protokollføres dette slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak. Utskrift av møteboka sendes ut så snart som mulig etter møtet til medlemmer/varamedlemmer og til de som har møterett i h.h.t. utvalgets bestemmelser. Utskrift sendes også til de som etter lov, forskrifter, avtaler og reglementer har krav på det. Hvis noen av møtedeltakerne er uenig i protokollereingen, må dette meldes til sekretæren innen en uke, ellers betraktes møteboka som godkjent. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det førstkommende utvalgsmøte. Godkjent protokoll skal underskrives av møteleder og minst 2 andre medlemmer fra ulike politiske partier/grupper. 8. Anke I saker hvor administrasjonsutvalget er delegert avgjørelses-myndighet fra kommunestyret, kan et mindretall på 2 medlemmene, ordfører eller rådmann innen møtets slutt forlange saken framlagt for kommunestyret. 9. Sekretariatets oppgaver Rådmannen peker ut en person/stilling som utfører sekretariatsfunksjonen for utvalget. Sekretariatet har ansvaret for utvalgets sakspapirer, kunngjøring av møter, protokoll og møte-/protokollutskrifter. 10. Gyldighet/endring. Dette reglement er vedtatt av Frosta kommunestyre i møte , K.sak 17/13. Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret. 15

16 Reglement for råd for likestilling av funksjonshemmede og eldre 1. Valg og sammensetning av rådet Råd for likestilling av funksjonshemmede og eldre er opprettet med hjemmel i Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. og i Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, 1, 1. ledd. Rådet velges av kommunestyret for valgperioden. Det skal ha sju medlemmer med personlige varamedlemmer. Tre av medlemmene velges etter forslag fra funksjonshemmedes organisasjoner, tre velges blant alderspensjonister og en velges fra kommunestyret. Leder og nestleder velges av kommunestyret. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag på medlemmer til eldrerådet. 2. Oppgaver for rådet Rådet er et rådgivende organ for kommunen og skal ha til behandling alle saker som gjelder de funksjonshemmedes behov og interesser og vurdere disse ut i fra universell utforming for økt tilgjengelighet og deltakelse. Videre skal det være er et rådgivende organ for kommunen og skal ha til behandling alle saker som gjelder levevilkårene for eldre. Rådet skal videre være opptatt av brukermedvirkning på generelt grunnlag og kan derfor ta opp enkeltsaker med tanke på forbedring av kommunens tjenester både med hensyn til kvalitet og kvantitet. Rådet skal ha følgende saker til uttalelse: a) Årsbudsjett b) Økonomiplan c) Kommuneplan d) Boligprogrammer e) Reguleringsplansaker f) Sektorplaner ned særskilt interesse for de funksjonshemmede. Rådet kan selv ta opp saker som gjelder de funksjonshemmede eller eldre i kommunen. Rådet skal hvert år utarbeide en melding om virksomheten sin. Meldingen skal legges fram for kommunestyret. Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret fatter vedtak om sekretariatsfunksjonen, vedtak om budsjett for rådet og gir utfyllende regler om saksbehandling i rådet. 3. Regler for saksbehandlingen Alle saksdokumentene skal legges fram for rådet før kommunestyret tar avgjørelse i sakene. Det samme gjelder når formannskapet og kommunale nemder avgjør saker etter myndighet delegert fra kommunestyret eller annet forvaltningsorgan. Sakene skal oversendes fra de ulike kommunale sektorene i så god tid på forhånd at sekretariatet kan forberede sakene før de blir lagt fram for rådet, minst 6 dager. Rådet bør vedta en møteplan for hvert halvår. Rådet kan ta opp saker som ikke står på saklista dersom rådet bestemmer det. Det skal føres protokoll for rådet. Utskrift av protokollen skal følge saksdokumentene til de kommunale organene som tar endelig avgjørelse i saken. Kommunelovens kap. 6 gjelder tilsvarende for Råd for likestilling av funksjonshemmede og eldre. Forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder tilsvarende for Råd for likestilling av funksjonshemmede og eldre jfr. Forvaltningslovens 13, 13a,13b,13c,13d, 13e og 13f. 16

17 Rådet kan kalle inn representanter fra administrasjonen til å redegjøre for spesielle saker. 4. Sekretariat m.v. Rådmannen eller den han gir myndighet til det fungerer som sekretær for rådet. Sekretæren fører protokollen og har ansvar for at sakene er forberedt før de legges fram for rådet. Sekretæren har talerett. Det påhviler sekretariatet, i samråd med lederen, å sørge for at saker som gjelder levevilkårene for funksjonshemmede blir lagt fram for rådet. 5. Gyldighet/endring. Dette reglement er vedtatt av Frosta kommunestyre i møte , K.sak 17/13. Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret. 17

18 REGLEMENT FOR AD HOC-UTVALG I FROSTA KOMMUNE 1 Valg og sammensetning Ad hoc-utvalg kan nedsettes av kommunestyret eller formannskapet for å løse konkrete, tidsavgrensede oppgaver. Oppnevningsorganet fastsetter skriftlig mandat, antall medlemmer (3-7 personer) og oppnevningsmåten. Kompleksiteten ved det tildelte mandat bør være avgjørende for antall representanter og sammensetning i utvalget. Videre må mål og oppdrag fremkomme tydelig, samt at eventuelle økonomiske rammer synliggjøres. Utvalgene skal sammensettes med folkevalgte. Oppnevningsorganet velger leder og nestleder, hvor leder skal være en kommunestyrerepresentant. 2 Arbeids- og ansvarsområde Oppgavene skal være av forberedende karakter (utredninger) eller andre klart avgrensede oppdrag. Delegasjon av myndighet til utvalg kan bare gjelde enkeltsaker med direkte tilknytning til utvalgets oppdrag. Oppnevningsorganet skal innføre en målrettet praksis for bruk av slike utvalg. I utredningsarbeid skal det legges opp slik at meningsforskjeller framlegges som alternative forslag i utvalgets rapport, mens flertallssyn og kompromissløsninger avklares gjennom oppnevningsorganets politiske behandling. Utvalget rapporterer til oppnevningsorgan. Ved innstilling av økonomisk betydning skal det vises til dekningsmåte og budsjettpost, og saken må da legges om formannskapet før kommunestyrebehandling. Utvalgslederen har ansvar for å organisere virksomheten og å lede møtene. Lederen er bindeleddet opp mot kommunestyret og ordføreren. I samråd med administrasjon avgjør lederen behovet for utredning fra administrasjonen, og administrasjonenes deltakelse i møtene. 3 Sekretær/saksbehandler Rådmannen peker ut en person/stilling til sekretær/saksbehandler. Utvalgslederen forholder seg til sekretæren og avtaler bistand og utredninger etter behov. Administrasjonens rolle vil i større grad være å få fram saklig informasjon og konsekvensvurdering, enn å vurdere for og imot. Dette må i hvert enkelt tilfelle avpasses i forhold til kommunelovens krav om at rådmannen skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Sekretariatet har ansvaret for utvalgets sakspapirer, kunngjøring av møter, protokoll og møte- /protokollutskrifter. 4 Møter Møter holdes etter utvalgets vedtatt møteplan, som fastsettes i det første møtet. I tillegg kan det holdes møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det. 18

19 Lederen av komiteen setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling kunngjøres og sakspapirer utsendes i så god tid som mulig, senest 5 dager før møtet til utvalgets medlemmer og andre med møterett i en eller flere saker. Møtet ledes av leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. Ordfører og rådmann (og den som møter i rådmannens sted) har møte- og talerett, mens rådmannen i tillegg har forslagsrett i møtet. Eventuelle forfall meldes på samme måte som til kommunestyremøter. Det er samme krav til gyldig grunn til forfall som til kommunestyremøtene. 5 Føring av møtebok Det skal føres protokoll (møtebok) for komiteens møter. Denne føres under ledelse av møtelederen. For hvert møte føres det i protokollen: Eventuelle protester mot innkalling og saksliste. Møtested og tid. Fraværende medlemmer. Saker nummerert i rekkefølge for året. Kort tekst om hva hver sak gjelder. For den enkelte sak de forslag som reises, bortsett fra de realitetsforslag som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning. Det som må til for å vise at vedtak gjøres etter rett framgangsmåte. Vedtak. Trer noen til eller fra under forhandlingene, protokollføres dette slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak. Utskrift av møteboka sendes ut så snart som mulig etter møtet til medlemmer og til de som har møterett. Hvis noen av møtedeltakerne er uenig i protokolleringen, må dette meldes til sekretæren innen en uke, ellers betraktes møteboka som godkjent. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det førstkommende møte. Godkjent protokoll skal underskrives av møteleder og minst 2 andre medlemmer. 6 Åpne/lukkede møter Mye av arbeidet i komiteene vil være prosessorientert, og ha preg av forberedende saksbehandling. Møtene skal i utgangspunktet være åpne, men møte kan lukkes ved behov ift. sakens karakter, jfr. når det vises til bestemt lovhjemmel for å unnta saksbehandlingen fra offentlighet. Jfr. også kommunelovens 31, nr 5. Det påligger utvalget selv å vurdere i hvilken grad lukking av møter er aktuelt i den enkelte sak ihht. forhåndsavklaring med rådmannen/administrasjon 7 Gyldighet/endring Dette reglement er vedtatt av Frosta kommunestyre i møte , K.sak 17/13. Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret. 19

20 FROSTA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER OG VEDERLAG TIL FOLKEVALGTE Alle som har et kommunalt tillitsverv, har i henhold til kommuneloven 42 krav på godtgjøring for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret selv. Myndighet til å fastsette denne godtgjøringen kan altså ikke delegeres. Arbeidsgodtgjøring er en kompensasjon for det arbeidet man utøver i vervet som folkevalgt. Godtgjøringen gis for møtevirksomhet, men vil også omfatte det forarbeidet som gjøres i forbindelse med møtet, selv om man ikke får egen godtgjøring for selve forberedelsen. Det presiseres at kommunestyret i henhold til kommuneloven er habilt til å fastsette alle godtgjøringer for folkevalgte/tillitsvalgte, også sin egen godtgjøring. 1. GODTGJØRELSE FOR ARBEID. 1.1 ORDFØRER Ordførerens godtgjørelse settes til 75 % av den til enhver tid gjeldende godtgjørelse til stortingsrepresentanter. Godtgjørelsen justeres hvert år pr 1. januar. Under sykdom praktiseres tilsvarende ordning som sykelønn for ansatte. Ordfører tilstås tilsvarende personforsikringer som for ansatte. Ordfører tar ferie etter behov i inntil 5 uker. Ordføreren tilstås ikke noen godtgjørelse eller vederlag som er nevnt i de følgende punkter VARAORDFØRER Vararordførerens årlige godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse. Godtgjørelsen dekker vanlige varaordføreroppdrag og kortere vikaroppdrag for ordføreren. Godtgjørelsen dekker kommunestyremøter og alle funksjoner som formannskapet har, herunder planutvalg, administrasjonsutvalg og valgstyre. Ved ordførerens fravær ut over arbeidsgiverperioden, ut over forannevnte, utbetales i tillegg forholdsmessig del av ordførergodtgjørelsen. I slike tilfeller blir det ikke refundert tapt arbeidsfortjeneste. Under sykdom praktiseres tilsvarende ordning som sykelønn for ansatte. 1.3 FORMANNSKAPSMEDLEMMER De øvrige formannskapsmedlemmene får en årlig godtgjørelse som tilsvarer 5 % av ordførers lønn. Under sykdom praktiseres tilsvarende ordning som sykelønn for ansatte. Godtgjørelsen dekker alle funksjonene som formannskapet har, herunder planutvalg, administrasjonsutvalg og valgstyre. 1.4 UTVALGSLEDERE Leder for kontrollutvalget får en årlig godtgjørelse som tilsvarer 3 % av ordførers godgjøring, det gis ikke møtegodtgjøring for møter i egne utvalg. Forretningsfører for overformynderiet får en årlig godtgjørelse som tilsvarer 3 % av ordførers godtgjøring, det gis ikke møtegodtgjøring for møter i egne utvalg. 20

21 Gruppeledere for de politiske partiene i kommunestyret får en årlig godtgjørelse som tilsvarer 1 % av ordførers godtgjøring. Lederne, råd for likestilling av funksjonshemmede og eldre, valgnemnda, plan- og byggekomiteer og andre ad hoc-utvalg oppnevnt av kommunestyre eller formannskap gis ikke fast årlig godtgjøring, men gis en møtegodtgjøring som tilsvarer 0,15 % av ordførers godgjøring MØTEGODTGJØRELSE Satsen for den vanlige møtegodtgjørelsen settes til 0,10 % av ordførers godtgjørelse. Det utbetales møtegodtgjørelse til folkevalgte medlemmer og varamedlemmer som møter i følgende styrer, råd og utvalg (Forutsetningen er at det er protokollerte møter): Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutvalget Råd for likestilling av Overformynderiet Valgnemda funkjonshemmede og eldre Politisk valgt repr. til samarbeidsutvalgene ved skolen,barnehagene og kulturskolen. Plan- og byggekomiteer/ad hoc-utvalg oppnevnt av kommunestyre el. formannskap. Jamfør unntakene i pkt Opplistingen er ikke uttømmende Ungdomsrådets leder får en årlig godtgjøring på kr. 1000,-. Ungdomsrådets sekretær får en årlig godtgjøring på kr. 500,-. Alle medlemmer tilståes en godtgjøring på kr. 50,- pr. møte. 1.6 Formannskapsmedlemmer og utvalgsledere utbetales møtegodtgjørelse for kommunestyremøter og eventuelle andre utvalg de er medlem i. Ansattes representanter i administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget tilstås møtegodtgjørelse når de møter utenom sin ordinære arbeidstid. Hvis et av de faste utvalgene oppnevnes som plan- eller byggekomite/ad hoc-utvalg, tilkommer medlemmene møtegodtgjørelse så lenge det holdes særskilte møter på saken, men ikke hvis dette møtet er en del av et møte i det faste utvalget. 1.7 Formannskapets varamedlemmer som deltar på flere møter i forskjellige utvalg samme dag har rett på bare en møtegodtgjørelse. 1.8 Andre oppdrag som krever saksforberedelse innvilges møtegodtgjørelse etter godkjenning fra formannskapet. 1.9 Godtgjørelsene under punktene utbetales månedlig 12 måneder i året. Det utbetales ikke feriepenger. Skyssgodtgjørelse, møtegodtgjørelse og vederlag for tapt arbeidsfortjeneste utbetales etter regning. Møtegodtgjørelsene rundes av til nærmeste 10-kroner. 2. VEDERLAG FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE. 2.0 Godtgjørelsene behandles inntekstmessig som lønnsinntekt, men uten at feriepengegrunnlag opptjenes. (Feriepengene skal inngå i kravet, og blir dermed utbetalt sammen med godtgjørelsen.) 2.1 Alle folkevalgte har rett til dekning av tap i inntekt på grunn av kommunale verv. 21

22 Legitimerte krav kan godkjennes inntil kr 2.500,- pr dag. Ulegitimerte krav kan gis inntil kr. 200,- pr. time eller maksimum inntill kr ,- pr. dag. Dokumenterte utgifter til barnepass, eventuelt stedfortreder ved omsorgsarbeid, dekkes mot regning, maksimum kr 1.500,- pr dag. 2.2 Selvstendig næringsdrivende legitimerer sine krav med oppgave fra ligningskontoret over netto næringsinntekt ved siste års ligning. Daglønn beregnes ut fra netto næringsinntekt delt på 260 dager. (Timelønn = daglønn : 7,5) Lønnsmottakere legitimerer sine krav med attest fra arbeidsgiver. 2.3 For møter på kveldstid - etter kl betales vanligvis ikke vederlag for tapt arbeidsfortjeneste med mindre kravet er legitimert. Ulegitimert krav kan likevel betales til de som beviselig må ta fri fra ordinært arbeid for å delta i møter etter kl Frikjøp. Som alternativ til at arbeidsgiver foretar trekk i lønn, kan arbeidsgiver velge å la den folkevalgte beholde lønna, og sende Frosta kommune et refusjonskrav på lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift for det aktuelle tidsrom. 2.5 Krav om vederlag for tap i arbeidsinntekt må leveres snarest mulig etter møtet/oppdraget. 3. SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE Eventuell kjøregodtgjørelse skal godtgjøres etter gjeldende satser. Folkevalgte som bruker bil i tjenesten kan kreve kjøregodtgjørelse for reiser ut over kommunegrensen. For de som har midlertidig bosted utenfor kommunen og stiller i ordinære kommunale møter dekkes reiseutgifter etter det til enhver gjeldene kommunale reiseregulativ, men med maksimumsbeløp kr. 500,- pr. møte. Det er en forutsetning at bruk av egen bil, ut fra en totalvurdering av kostnader og den tid som går med, er formålstjenlig. Reisene må være mest mulig samordnet Folkevalgte får kostgodtgjørelse etter kommunens regulativ. Det skal ikke utbetales kostgodtgjørelse dersom det på møtet/kurset/konferansen blir gitt kommunal eller annen servering Regninger for reise- og kostgodtgjøringer skal attesteres og anvises av rådmannen eller den han/hun gir fullmakt. Utbetaling skjer første ordinære lønningsdag i kommunen. 4. TELEFONGODTGJØRELSE Folkevalgte får telefongodtgjørelse slik: Ordfører tilstås kommunal mobiltelefon. Abonnement og bruk dekkes med inntil kr pr år. Varaordfører, gruppelederne i partiene og komitelederne i saksbehandlerkomitène mottar kr 1000,- hver i årlig telefongodtgjørelse. 4.2 Andre folkevalgte kan få dekt utgifter til telefon etter regning. 4.3 Telefongodtgjørelser utbetales årlig. 22

23 5. PENSJON FOR FOLKEVALGTE. Kommunen melder ordføreren inn i KLP s pensjonsordning for folkevalgte. Fra ordførergodtgjørelsen trekkes 2 % pensjonspremie. 6. ETTERGODTGJØRELSE TIL ORDFØRER. Ordfører som slutter ved valgperiodens utløp utbetales godtgjørelse ut desember måned. Ettergodtgjørelse utover 1,5 måned bortfaller ved inntreden i ny stilling. 7. TOLKING. Alle tvilsspørsmål angående legitimasjon og fortolkning av disse reglene avgjøres av formannskapet. 8. IVERKSETTELSESTIDSPUNKT Reglementet gjøres gjeldende fra Reglementet ble vedtatt av kommunestyret i møte , sak 117/11. Endret i møte , sak 17/13. 23

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 REGL-4.DOC 25.11.98 FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Gjeldende fra 01.01.99 Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 Redigert i hht utvalgenes arbeidsområder (vedtatt 8. oktober 2007) Innhold: 1.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011.

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011. Forord Fylkestinget er i prinsippet gitt all myndighet, men kan ikke selv behandle alle saker og foreta alle beslutninger i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fylkestinget må derfor sette andre politiske organer

Detaljer

Reglement for politiske organer og delegering i Halden kommune. Vedtatt av kommunestyret 13.03.2014 i PS 2014/27

Reglement for politiske organer og delegering i Halden kommune. Vedtatt av kommunestyret 13.03.2014 i PS 2014/27 Reglement for politiske organer og delegering i Halden kommune Vedtatt av kommunestyret 13.03.2014 i PS 2014/27 Innholdsfortegnelse: Målsetting s 4 1.Folkevalgt organ øverste kommunale organ s 5 1.1 Kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

Innholdsfortegnelse Politisk organisering:... 6 FOLKEVALGTES ROLLER, RETTIGHETER OG PLIKTER... 9 Innsynsrett... 9 Kontorplass på rådhuset... 11 Hjemme PC... 11 Opplæring... 11 Plikt til å delta på møter...

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

Verran kommune Reglementssamling

Verran kommune Reglementssamling Verran kommune Reglementssamling Vedtatt av Verran kommunestyre 27.03.08 (K 22/08) og 29.01.09 (K 03/09) Bakgrunn Det vises til K-sak 57/07 (30.08.07) Modell for ny politisk organisering i Verran kommune.

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Gjelder fra: Ansvarlig: Godkjent av/dato: Revidert: 01.01.2015 Kommunesjef HR Bystyret 25.09.2014 sak 61/14 Saksbehandlere: André Formoe Odsbu

Gjelder fra: Ansvarlig: Godkjent av/dato: Revidert: 01.01.2015 Kommunesjef HR Bystyret 25.09.2014 sak 61/14 Saksbehandlere: André Formoe Odsbu Gjelder fra: Ansvarlig: Godkjent av/dato: Revidert: 01.01.2015 Kommunesjef HR Bystyret 25.09.2014 sak 61/14 Saksbehandlere: André Formoe Odsbu Innhold 1. Politisk organisering og arbeidsform... 5 1.1.

Detaljer

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål.

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål. EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget INNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3. etg merk sted!! Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: Kl. 08:00 ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim

Detaljer

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Rullert reglement vedtatt i kssak 26/11 den 22. juni 2011 Arkivsak 11/334 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter...

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter... Innholdsfortegnelse Del A: Møteskikk... 4 1 Innledning... 4 2 Gode møter - generelle vilkår... 4 3 Noen begreper i forbindelse med møter... 5 4 Møtedeltakernes forberedelse... 6 5 Møtedeltakernes opptreden...

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

PS12/162Interpellasjon

PS12/162Interpellasjon PS12/162Interpellasjon Side211 Interpellasjon Bodø definerer seg selv som en internasjonal by, og vi vil gjerne være en kommune som fremstår som varm, åpen, raus og inkluderende. Vi har egne havneverter

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY

Detaljer

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen.

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen. REGLEMENT FOR GODTGJØRING M.V. I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Vedtatt av Hedmark fylkesting 25.10.11 Oppdatert 03.-04.11.14 ft-sak 63/14 Oppdatert ihht. indeksregulering pr. 01.01.15 Innledning Reglementet har

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer