C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Fylkestingsvalget County Council Election 1995

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Fylkestingsvalget 1995. County Council Election 1995"

Transkript

1

2 C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Fylkestingsvalget 1995 County Council Election 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996

3 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Foreløpige tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave Symbols in tables Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil Less than 0.5 of unit employed Less than 0.05 of unit em lo ed Provisional or preliminary figure Break in the homogeneity of a vertical series Break in the homogeneity of a horizontal series Revised since the previous issue Symbol 0 ISBN ISSN Emnegruppe Valg Emneord Fylkestingsvalg Fylkesutvalg Representanter Stemmetall Valg Valgdeltaking Velgeratferd Design: Enzo Finger Design Trykk: Falch Hurtigtrykk

4 Norges offisielle statistikk Fylkestingsvalget 1995 Forord I denne publikasjonen legger Statistisk sentralbyrå fram detaljerte resultater for valgdeltaking og fordeling av stemmer og representanter etter parti ved fylkestingsvalget 10. og 11. september For de valgte representantene til fylkestingene er det gitt særskilte opplysninger om deres fordeling etter kjønn, alder og yrkesgrupper. Som vedlegg er gitt en oversikt over representantene til hvert fylkesting. Publikasjonen inneholder også resultater fra valget til fylkesutvalgene, foruten opplysninger fra en intervjuundersøkelse om velgernes atferd ved fylkestingsvalget 1995, sammenliknet med stortingsvalget Denne undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Statistisk sentralbyrå. Samtidig med fylkestingsvalget ble det også holdt kommunestyrevalg. Resultatene fra dette valget er tidligere offentliggjort i publikasjonen Kommunestyrevalget 1995, NOS C 342. Hovedresultater fra fylkestingsvalget ble sendt ut i Ukens statistikk nr. 7/96. Kommunetall for stemmer og representanter er publisert i serien Regionalstatistikk nr. 2/96. Opplysninger om valg av fylkesordførere er publisert i Ukens statistikk nr. 14/ Konsulent Nelly Klatstralen har stått for utarbeidingen av publikasjonen. Ansvarlig seksjonsleder er Elisabetta Vassenden, Seksjon for befolknings- og utdanningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 25. november 1996 Svein Longva Johan-Kristian -fonder 3

5 Fylkestingsvalget 1995 Norges offisielle statistikk Preface In this publication, Statistics Norway presents details about the election turnout for the county council election held 10 and 11 September 1995, including a breakdown of votes and representatives by party. The survey also includes breakdowns of the elected county council representatives by gender, age and general occupational category. Attached please find a list of the representatives on each county council. This publication also includes the results of the county executive board elections, in addition to data from an interview survey on voter behaviour in the 1995 county council election, compared with the general parliamentary elections in This project has been organised jointly by the Institute for Social Research (ISF) and Statistics Norway. Municipal council elections were held at the same time as the county council elections. The results of the municipal elections may be found in the publication "The 1995 Municipal Elections", NOS C 342. The main results of the county council election were published in Weekly Bulletin of Statistics no. 7/96. The municipal figures for voting and representatives have been published in Regional Statistics no. 2/96. Information on the election of chairmen of the county councils may be found in the Weekly Bulletin of Statistics no. 14/ This publication has been prepared by Ms. Nelly Klatstolen. Responsible for this publication is Head of Division Ms. Elisabetta Vassenden, Division for Population and Education Statistics. Statistics Norway, Oslo/Kongsvinger, 25 November 1996 Svein Longva Johan-Kristian -Fonder 4

6 Norges offisielle statistikk Fylkestingsvalget 1995 Innhold Figurregister 7 Tabellregister 8 1. Opplegg og gjennomføring Grunnlaget for statistikken Omfang Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Begrep og kjennemerker Stemmerett Partier og offisielle valglister Avkryssing i manntallet, forkastede og avgitte stemmer Valgdeltaking Gjenvalgte representanter Utjamningsrepresentanter Geografiske inndelinger Andre merknader Valg av fylkesutvalg Utvalgsundersøkelse om fylkestingsvalget 1995 og stortingsvalget Noen hovedresultater 13 Tekst på engelsk 15 Figurdel 20 Tabelldel 24 Vedlegg 1. Spesifikasjon av andre lister i tabellene 10, 11, 13, 16, 17 og Valgte representanter til fylkestingene Kommunestyre- og fylkestingsvalget Skjema for manntallsoppgaver. Fylkestingsvalget Skjema 1 og Valg av fylkesordfører og varaordfører. Valg av fylkesutvalg. Skjema 145 Tidligere utkommet på emneområdet 147 De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk 148 5

7 Fylkestingsvalget 1995 Norges offisielle statistikk Contents Index of figures 9 Index of tables Survey design and implementation Statistical base Scope Sources of error and the reliability of the results Terms and variables The right to vote Parties and official electoral lists Validation, invalid and valid votes Voter turnout Re-elected representatives Equalisation representatives Geographical classification Miscellaneous The election of county councils Sample survey on the 1995 count council election and the 1993 general parliamentary election Some main results 17 Figures 20 Tables 24 Annexes 1. Spesification of other lists in the tables 10, 11, 13, 16, 17 and Representatives to the county councils County council election Questionnaires County council committee election. Questionnaires 145 Previously issued on the subject 147 Recent publications in the series Official Statistics of Norway 148 6

8 Norges offisielle statistikk Fylkestingsvalget 1995 Figurregister 1. Godkjente stemmer på Det norske Arbeiderparti, Sosialistisk Venstreparti og Rod Valgallianse, i prosent av godkjente stemmer i alt. Fylke og Godkjente stemmer på Høyre og Fremskrittspartiet, i prosent av godkjente stemmer i alt. Fylke og Godkjente stemmer på Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i prosent av godkjente stemmer i alt. Fylke og Prosent kvinner blant fylkestingsrepresentantene. Fylke og

9 Fylkestingsvalget 1995 Norges offisielle statistikk Tabellregister Sammendragstabeller 1. Personer med stemmerett, stemmetall og valgdeltaking i prosent. Hele landet. Fylkestingsvalgene Personer med stemmerett, personer som stemte og valgdeltaking i prosent. Manntallsoppgaver Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Prosent. Hele landet. Fylkestingsvalgene Representanter og prosent kvinner blant representantene. Fylke. Fylkestingsvalgene Representanter etter parti/valgliste. Hele landet. Fylkestingsvalgene Endring fra fylkestingsvalget i 1991 til fylkestingsvalget i 1995 i partienes/valglistenes prosentandel av godkjente stemmer. Prosentpoeng. Fylke Representanter etter kjønn og parti/valgliste. Fylke. Fylkestingsvalgene 1983, 1987, 1991 og Detaljerte tabeller 8. Personer med stemmerett, personer som stemte og valgdeltaking i prosent. Manntallsoppgaver. Kommune Avgitte, forkastede og godkjente stemmer. Valgdeltaking i prosent. Tallet på stemmesteder. Kommune Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Kommune Godkjente stemmesedler etter parti/valgliste. Prosent. Kommune Personer med stemmerett, avgitte, forkastede og godkjente stemmer og valgdeltaking i prosent. Tall for landsdeler og kommuner av ulik størrelse Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Prosent. Tall for landsdeler og kommuner av ulik størrelse Fylkestingsrepresentanter etter alder og kjønn, og prosent gjenvalgte representanter. Fylke Fylkestingsrepresentanter etter yrke og kjønn. Fylke Fylkestingsrepresentanter etter alder, kjønn og parti/valgliste, og prosent gjenvalgte representanter. Hele landet Fylkestingsrepresentanter etter yrke, kjønn og parti/valgliste. Hele landet Fylkestingsrepresentanter etter parti/valgliste, utjamningsrepresentanter og gjenvalgte representanter. Kommune Medlemmer, varamedlemmer og gjenvalgte medlemmer i fylkesutvalgene, etter parti/valgliste og kjønn. Fylke 104 Tabeller fra utvalgsundersøkelsen om fylkestingsvalget 1995 og stortingsvalget Utvalgsundersøkelsen. Partifordelingen i utvalget og ved fylkestingsvalget i Prosent Utvalgsundersøkelsen. De ulike partiers velgere ved fylkestingsvalget i 1995, etter stemmegivning i 1993 (hvor gikk 1993-velgerne?). Prosent Utvalgsundersøkelsen. De ulike partiers velgere ved stortingsvalget i 1993, etter stemmegivning i 1995 (hvor kom 1995-velgerne fra?). Prosent Utvalgsundersøkelsen. Personer med stemmerett i 1993, etter stemmegivning i 1993 og Prosent Utvalgsundersøkelsen. Personer som sa ja til EU i 1993, etter parti i 1993 og Prosent Utvalgsundersøkelsen. Personer som sa nei til EU i 1993, etter parti i 1993 og Prosent Utvalgsundersøkelsen. Oppfatning av viktige stridsspørsmål i Utvalgsundersøkelsen. Viktigste saker ved fylkestingsvalget 1995, etter parti Utvalgsundersøkelsen. Valgdeltaking i ulike aldersgrupper. Prosent 111 8

10 Norges offisielle statistikk Fylkestingsvalget 1995 Index of figures 1. Valid votes for Labour Party, Sosialist Left Party and Red Electoral Alliance, as percentage of total valid votes. County and Valid votes for Conservative Party and Progress Party as percentage of total valid votes. County and Valid votes for Centre Party, Christian Democratic Party and Liberal Party as percentage of total valid votes. County and Percentage of females among the representatives of the county council. County and

11 Fylkestingsvalget 1995 Norges offisielle statistikk Index of tables Summary tables 1. Persons entitled to vote, votes cast and percentage voter turnout. The whole country. County council elections Persons entitled to vote, persons who voted and percentage voter turnout. Data from the electoral roll Valid votes by party/electoral list. Per cent. The whole country. County council elections Representatives and percentage of females among the representatives. County. County council elections Representatives by party/electoral lists. The whole country. County council elections Swing from the county council election 1991 to the county council election 1995 in the parties'/electoral lists' percentage share of valid votes. Percentage points. County Representatives by sex and party/electoral list. County. County council elections 1983, 1987, 1991 and Detailed tables 8. Persons entitled to vote, persons who voted and percentage voter turnout. Data from the electoral roll. Municipality Votes cast, rejected and valid votes. Percentage voter turnout. Number of polling stations. Municipality Valid votes by party/electoral list. Municipality Valid votes by party/electoral list. Per cent. Municipality Persons entitled to vote, votes cast, rejected and valid votes and percentage voter turnout. Figures for regions and municipalities of different size Valid votes by party/electoral list. Per cent. Figures for regions and municipalities of different size Representatives to the county councils, by age and sex, and per cent re-elected representatives. County Representatives to the county councils, by employment and sex. County Representatives to the county councils, by age, sex and party/electoral list, and per cent re-elected representatives. The whole country Representatives to the county councils, by employment, sex and party/electoral list. The whole country Representatives to the county councils, by party/electoral list, supplementary representatives and re-elected representatives. Municipality Members, deputy members and re-elected members of the county council committees, by party/ electoral list and sex. County 104 Tables from the sample survey of the county council election 1995 and the storting election The sample survey. Votes by party in the survey and the county council election Per cent The sample survey. Voters for different parties in the county council election 1995, by party in Per cent The sample survey. Voters for different parties in the storting election 1993, by party in Per cent 23. The sample survey. Persons entitled to vote in 1993, by party in 1993 and Per cent 24. The sample survey. Persons who had a positive attitude towards the EU in 1993, by party in 1993 and Per cent 25. The sample survey. Persons who had a negative attitude towards the EU in 1993, by party in 1993 and Per cent 26. The sample survey. Opinion on different questions of importance in The sample survey. Questions of importance in the county council election 1995, by party 28. The sample survey. Voter turnout in different group of ages. Per cent

12 Norges offisielle statistikk Fylkestingsvalget Opplegg og gjennomforing 1.1. Grunnlaget for statistikken Statistikken for fylkestingsvalget 10. og 11. september 1995 bygger på opplysninger fra fylkesvalgstyrene til Statistisk sentralbyrå. Manntallsoppgavene, som er felles for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget, er innhentet fra valgstyrene i kommunene. Oppgavene er innhentet med hjemmel i statistikklovens 2-2 og valglovens Omfang Statistikken omfatter valgresultatene for alle kommuner. De valgte fylkestingsrepresentantene er også gruppert etter bostedskommune. De to oppgaveskjemaene som ble nyttet, og et fellesskjema for manntallsoppgaver fra kommunestyrevalget og fylkestingsvalget, er gitt i vedlegg 3. Av disse tre skjemaene går det fram hvilke opplysninger som er samlet inn. 2. Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Som ved tidligere valg har det vært nødvendig å revidere oppgavene fra fylkesvialgstyrene. Skjemaene er blitt kontrollert og tallene avstemt mot. hverandre, og i visse tilfeller har en hentet inn nye oppgaver. Fylkestingsskjemaene er også enkelte ganger blitt aystemt mot kommunestyreskjemaene og manntallsoppgaveskjemaene. Problemene har spesielt vært knyttet til forkastede stemmer, og stemmer avgitt bare til kommunestyrevalget. Selv om mange åpenbare feil er rettet opp, vil det fortsatt kunne forekomme enkelte feil og unøyaktigheter. Disse anses likevel å ha liten betydning for bruk og tolking av resultatene. 3. Begrep og kjennemerker 3.1. Stemmerett Kravene til stemmerett går fram av Grunnloven og lov om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (valgloven). Norske statsborgere over stemmerettsalderen (18 år ved utgangen av året) som har vært registrert som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene vil automatisk komme med i manntallet. I tillegg kan norske statsborgere som har vært bosatt sammenhengende i utlandet i 10 årene eller mer, kreve å bli innført i manntallet. Videre har alle utenlandske statsborgere stemmerett ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg dersom de har vært innført i norsk folkeregister som bosatt i landet sammenhengende de tre siste årene for valgdagen, og ellers fyller de vilkår for stemmerett som gjelder for norske statsborgere. Ved valget i 1995 utgjorde de utenlandske statsborgerne med stemmerett om lag personer, eller 2,7 prosent av alle stemmeberettigede. Ved valget i 1991 var om lag 2,4 prosent av de stemmeberettigede utenlandske statsborgere Partier og offisielle valglister Følgende registrerte politiske partier stilte reine lister ved fylkestingsvalget (forkortinger brukt i noen tabeller i parentes): Det norske Arbeiderparti (A) Fremskrittspartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (SP) Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) Pensjonistpartiet (PP) Rød Valgallianse (RV) Miljøpartiet De Grønne (MDG) Fedrelandspartiet (FP) Norges Kommunistiske Parti (NKP) Stopp Innvandringen (SI) Naturlovpartiet (NLP) Samfunnspartiet Frihetspartiet Folkets Vilje Som Andre lister (AL) i tabellene er regnet disse valglistene: Frihetspartiet (Oslo og Oppland) Samfunnspartiet (Oslo) Folkets Vilje (Hordaland) Fridemokratene (Akershus, Oslo, Vestfold og Hordaland) Det Demokratiske Samlingspartiet (Østfold) Stopp Innvandringen/Fedrelandspartiet (Felleslisten mot fremmedinnvandring i Oslo) Flerkulturell liste (Oslo) Buskerud Frie Fylkesliste (Buskerud) Rød Valgallianse/Miljøpartiet De Grønne (Fellesliste i Vest-Agder) Bergenslista (Hordaland) Sunnmørslista/Tverrpolitisk liste for Sunnmøre (Mae og Romsdal) Nordland Helseliste (Nordland) Solidaritet (Troms) Samialbmot listu/samefolkets liste (Finnmark) For nærmere spesifikasjon, se vedlegg 1. I tabell 7 er representantene for felleslistene mellom de registrerte partiene spesifisert. 11

13 Fylkestingsvalget 1995 Norges offisielle statistikk 3.3. Avkryssing i manntallet, forkastede og avgitte stemmer Fylkestingsvalget i 1995 ble i likhet med de foregående valgene holdt samtidig med kommunestyrevalget. Stemmegiving ble registrert ved avkryssing i et felles manntall, ett kryss for hver stemmegiver, uansett om personen stemte ved begge eller ved bare ett valg. Avgitte stemmer ved fylkestingsvalget er regnet som summen av godkjente og forkastede stemmer og helt tomme stemmeseddelkonvolutter ved fylkestingsvalget. (Se vedlegg 3, skjema 1, punkt 2, 4 og 5.) I tallene for forkastede (og derved også avgitte) stemmer har en holdt utenfor ikke godkjent stemmegiving. Ifølge valglovens 47, skal det heller ikke krysses av i manntallet for ikke godkjent stemmegiving. Det ble nyttet felles stemmeseddelkonvolutt for begge valg (kommunestyrevalget og fylkestingsvalget). Stemmeseddelkonvolutter som inneholdt bare stemmeseddel for kommunestyrevalget ble skilt ut som eget punkt på oppgaveskjemaet. (Se vedlegg 3, skjema 1, punkt 3.) Helt tom konvolutt er regnet som en avgitt og forkastet stemme både ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget. (Se vedlegg 3, skjema 1, punkt 2 og 4.) 3.4. Valgdeltaking Tallene som er gitt for valgdeltaking i tabell 8 gjelder velgere som har stemt ved ett eller begge valg, og er regnet ut på grunnlag av kryss i det felles manntall. Valgdeltakingen ved fylkestingsvalget i tabell 9 er regnet ut fra avgitte stemmer ved fylkestingsvalget. Differansen mellom tallene utgjør altså velgere som stemte bare ved kommunestyrevalget. Prøveordningen i Oslo, med direkte valg til bydelsutvalg samtidig med det ordinære lokalvalget, gir også differanse i valgdeltakingen da enkelte velgere bare stemte ved valget til bydelsutvalget Gjenvalgte representanter I denne statistikken regnes en fylkestingsrepresentant som gjenvalgt hvis han/hun var fast medlem av det sittende fylkesting på valgdagen 11. september Representanter som har rykket opp som fast medlem av fylkestinget i løpet av valgperioden regnes altså som gjenvalgt Utjamningsrepresentanter Reglene om utjamningsrepresentanter er de samme som ved forrige valg, og finnes i valglovens 59.2 og Utjamningsrepresentantene er merket med stjerne (*) i vedlegg Geografiske inndelinger I denne publikasjonen brukes følgende inndelinger: A. Hele landet B. Landsdel C. Fylke D. Kommune Følgende inndeling i landsdeler er brukt: 1. østlandet 1.1. Akershus/Oslo 1.2. Hedmark og Oppland 1.3. østlandet ellers (Ostfold, Buskerud, Vestfold og Telemark) 2. Agder/ Rogaland (Aust- og Vest-Agder, Rogaland) 3. Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane, MOre og Romsdal) 4. Trøndelag (Sør- og Nord-Trøndelag) 5. Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) I tabellene 12 og 13 er kommunene gruppert etter landsdel og folkemengde pr. 1. januar Siden forrige fylkestingsvalg er følgende kommuner slått sammen, og har fått følgende kommunenummer og navn: Tidligere kommuner Ny kommune 0103 Fredrikstad 0113 Borge 0131 Rolvsøy 0106 Fredrikstad 0133 Kråkerøy 0134 Onsøy Det har dessuten skjedd mindre endringer i kommune-- grensene i følgende kommuner: Fitjar og Bømlo i Hordaland. Leikanger, Lardal, Vik, Gloppen og Eid i Sogn og Fjordane. Agdenes og Snillfjord i Sør-Trøndelag. Lyngen, Kåfjord, Storfjord, Alstahaug og Vefsn i Nordland Andre merknader I prosentfordelinger er hvert enkelt tall i fordelingen avrundet uavhengig av de andre. Dette medfører at summen av prosenttallene i fordelingen ikke alltid er lik 100,0. Representantenes alder er regnet i hele fylte år ved utgangen av Representantenes yrke, som vesentlig bygger på de opplysninger som var gitt på de offisielle valglistene, er klassifisert i samsvar med Standard for yrkesgruppering i offentlig norsk statistikk. I noen tilfeller er opplysninger hentet inn fra de respektive partier. I enkelte tilfeller har det vært vanskelig å klassifisere yrke ut fra de tilgjengelige opplysningene. Tallene i 12

14 Norges offisielle statistikk Fylkestingsvalget 1995 tabellene som omfatter yrke kan derfor være noe usikre. Som husmor er regnet kvinne som på valglisten stod oppført som husmor uten opplysning om annen yrkesaktivitet. Kvinne som for eksempel var oppført som husmor og lærer, husmor og tekstilarbeider eller husmor og student er ikke tatt med under husmødre. 4. Valg av fylkesutvalg Som ved valget i 1991 er også ved fylkestingsvalget i 1995 innhentet oppgaver over valg til fylkesutvalg (se vedlegg 4). Tallene fra dette valget er publisert i Regionalstatistikk og i tabell 19 i denne publikasjonen. 5. Utvalgsundersøkelse om fylkestingsvalget 1995 og stortingsvalget 1993 Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning gjennomførte i forbindelse med valget i 1995 en undersøkelse om velgernes atferd ved Stortingsvalget 1993 og Fylkestingsvalget Formålet var å følge et utvalg av velgere i 1993 og 1995 og deres stemmegiving ved de to valgene. Utvalget bestod av velgere i aldersgruppen som var år i I alt var det personer som svarte begge år. Ved utvalgsundersøkelser som denne, som bygger på opplysninger om bare en del av befolkningen, vil det alltid være en viss usikkerhet i resultatene - en viss utvalgsvarians - som en bør ta hensyn til ved tolking av resultatene. 6. Noen hovedresultater Fremskrittspartiet gikk mest fram og Sosialistisk Venstreparti mest tilbake ved fylkestingsvalget i 1995 sammenliknet med valget i Fremskrittspartiet ate sin stemmeandel fra 7 prosent i 1991 til 12 prosent i Partiet hadde framgang i alle fylker. Framgangen var størst i Oslo, der partiet økte stemmeandelen fra 8,8 prosent til 20,2 prosent. Sosialistisk Venstrepartis oppslutning ble halvert, og partiet fikk 6,1 prosent av stemmene ved valget i Tilbakegangen var størst i Telemark der Sosialistisk Venstrepartis stemmeandel ble redusert fra 16,4 prosent i 1991 til 7,2 prosent i Høyre oppnådde 19,9 prosent av stemmene, en tilbakegang på 2 prosentpoeng sammenliknet med forrige fylkestingsvalg. Den mest markante tilbakegangen for Høyre kom i Oslo og Troms med henholdsvis 5,5 og 5,2 prosentpoeng. Venstre gikk fram fra 3,5 prosent i 1991 til 4,7 prosent i For de andre større partiene var endringene små. Det norske Arbeiderparti gikk fram fra 30,4 prosent i 1991 til 31,3 prosent i 1995 og Kristelig Folkeparti fra 8,1 til 8,5 prosent. Senterpartiets andel av stemmene gikk tilbake fra 12,0 prosent i 1991 til 11,7 prosent i Totalt ble det i 1995 valgt 953 representanter til fylkestingene. I 1991 var antallet 991. Sosialistisk Venstreparti fikk 58 representanter, 64 færre enn i Høyre fikk redusert sitt antall representanter med 25, og partiet har nå 179 representanter i landets fylkesting. Fremskrittspartiet fikk 37 flere representanter enn i forrige periode og har nå 103. Venstre ate sin representasjon fra 36 ved valget i 1991 til 48 i Det norske Arbeiderparti fikk 308 representanter, Senterpartiet 133 og Kristelig Folkeparti 86 representanter. I de nye fylkestingene (inkl. Oslo) sitter det nå 393 kvinner. Kvinneandelen i inneværende mandatperiode er 41,2 prosent, mot 39,3 prosent i forrige periode. I enkelte fylker ble det valgt inn færre kvinner, men i de fleste fylkene var det en økning i kvinneandelen. Som ved forrige fylkestingsvalg var det Nordland som fikk høyest kvinneandel blant fylkestingsrepresentantene. I dette fylket utgjør kvinnene om lag halvparten av representantene. Av partiene er det fremdeles Sosialistisk Venstreparti som har den høyeste kvinneandelen. Vel 55 prosent av dette partiets representanter er kvinner. Alle de større partiene ate andelen kvinnelige fylkestingsrepresentanter sammenliknet med forrige valg. Gjennomsnittsalderen til fylkestingsrepresentantene som ble valgt i 1995 var 47 år. De fleste, henholdsvis 33 og 32 prosent, befinner seg i aldersgruppene år og år. Av representantene som ble valgt i 1991 var 38 prosent av representantene i alderen år og 27 prosent i alderen år. Aldersgruppen år fikk ved valget i prosent av representantene mot 7 prosent i Oppgavene over representantenes yrke viser at 14 prosent er selvstendig næringsdrivende. Av disse er knapt 20 prosent kvinner. Vel 70 prosent er ansatt i ulike næringer og 7 prosent er skoleelever eller studenter. Nesten 4 prosent er pensjonister eller uførepensjonister og om lag 3 prosent hjemmearbeidende husmødre. Ved fylkestingsvalget i 1995 stemte 59,7 prosent av alle stemmeberettigede. Dette er 4,1 prosentpoeng lavere oppslutning enn ved valget i 1991, og det laveste som er registrert ved noe direkte valg til fylkestingene. For de enkelte fylker var valgdeltakingen (eksl. Oslo) 13

15 Fylkestingsvalget 1995 Norges offisielle statistikk høyest i Akershus med 64,8 prosent, og lavest i Nordland med 51,6 prosent. Utvalgsundersøkelsen som ble foretatt i fellesskap av Institutt for samfunnsforskning og Statistisk sentralbyrå viste at valget i 1995 medførte betydelige forskyvninger i partienes styrkeforhold. Det største utslaget gjaldt Fremskrittspartiet, som omtrent fordoblet sin andel av stemmene sammenliknet med stortingsvalget De største taperne ble Senterpartiet og Arbeiderpartiet, de som gikk mest fram i Frammøteprosenten ved valget i 1995 ble den laveste på 70 år årenes enorme skiftninger i velgerskaren fortsatte i fullt monn også ved valget i Materiale som er basert på en sammenlikning av stortingsvalget i 1993 og fylkestingsvalget i 1995 viser at 44 prosent av velgerne skiftet standpunkt mellom disse to valgene, enten ved å skifte fram og tilbake mellom partiene, eller ut og inn av hjemmesitternes rekker. Tallet tangerer rekorden fra Stabiliteten var størst i Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet. Omkring 60 prosent av disse partienes velgere holdt fast ved sitt gamle parti også i Stabiliteten var lavest i Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Den store stabiliteten i Fremskrittspartiet er nytt av året. Dette partiet hadde for øvrig framgang på bekostning av alle andre partier, men mest fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre. Det var stor utveksling av stemmer fram og tilbake mellom Arbeiderpartiet og Høyre, med overskudd for sistnevnte parti.. Derimot hadde Arbeiderpartiet overskudd i forholdet til Senterpartiet. Venstres framgang kom vesentlig fra Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet. Selv om EU-saken ble avgjort ved folkeaystemningen i 1994, fortsatte den å påvirke forholdet mellom partiene. Hvis vi holder hjemmesitterne utenfor, var overgangene mellom partiene litt hyppigere blant neifolk enn blant ja-folk, 31 prosent mot 27 prosent. På jasiden var nettoovergangene store fra Arbeiderpartiet til Høyre og fra Høyre til Fremskrittspartiet. For øvrig hadde Arbeiderpartiet tap på ja-siden i forhold til Venstre og Sosialistisk Venstreparti. Senterpartiets tap var begrenset til nei-siden. Det hadde underskudd i forhold til alle andre partier, men mest til Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Sosialistisk Venstreparti gikk tilbake på nei-siden, men litt fram på ja-siden. Når vi ser på hovedresultatet ble Arbeiderpartiet og Høyre svekket på ja-siden, mens Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet hadde tilbakegang på nei-siden. Det betyr at de partipolitiske motsetninger i forhold til EU-saken ble noe redusert ved valget i Den store nedgangen i valgdeltakelsen berørte partiene på varierende vis og fikk indirekte betydning for stemmefordelingen. Dette gikk mest utover Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mens Venstre, Kristelig Folkeparti og særlig Fremskrittspartiet hadde forholdsvis små overganger til "hjemmesitterne" og således indirekte gevinst på nedgangen i valgdeltakelsen. Utvalget ble bedt om å nevne en eller to saker som de oppfattet som viktige ved valget i Bare hver tredje velger var i stand til å identifisere minst en sak. Selv om det dreier seg om lokalvalg, må tallet karakteriseres som særdeles lavt. Det må oppfattes som uttrykk for uklare motsetninger mellom partiene. Etter velgernes oppfatning var de tre viktigste sakene i 1995 helse og eldreomsorg, innvandring, natur og miljø. Helse og eldreomsorg ble nevnt i samtlige partier, men mest hyppig blant velgere tilhørende Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet. Innvandring ble nesten utelukkende nevnt blant Fremskrittspartiets tilhengere. Sosialistisk Venstreparti og Venstre var mest opptatt av natur og miljø. Som vanlig var Kristelig Folkepartis velgere mest opptatt av moral og religion, mens Senterpartiets folk var mest tilbøyelige til å nevne distriktspolitikk, samferdsel og EU-saken. Det lave frammøte ved valget i 1995 er klart fanget opp i panelundersøkelsen. Materialet viser at frammøtet var omtrent likt for kvinner og menn. Derimot foreligger det interessante variasjoner etter alder. Alle aldersgrupper viste tydelig nedgang i valgdeltakelsen, men fallet var størst blant velgere under 30 år. For ungdom under 23 år var deltakelsen nede i bare 30 prosent. I de yngste årsklassene var deltakelsen lavere for menn enn for kvinner. Men for velgere over 60 år var tendensen omvendt. Her var menn mest tilbøyelige til å avgi stemme. 14

16 Norges offisielle statistikk Fylkestingsvalget Survey design and implementation 1.1. Statistical base The statistics on the county counsil election held on 10 and 11 September 1995 are based on data provided to Statistics Norway by the county election committees. Shared by the municipal and county election committees, the electoral rolls 'were supplied by the municipal election committees. The data were collected pursuant to 2-2 of the Statistics Act and 88 of the Election Act Scope The statistics cover the election results from all the municipalities in Norway. The representatives elected to the county council are also categorised by municipality of residence. The two questionnaires, as well as a joint questionnaire containing electoral roll data on municipal as well as county elections, are provided in Annex 3. The three forms indicate which data have been collected. 2. Sources of error and the reliability of the results As has been the case with previous elections, it was necessary to revise the data received from the county election committees. The questionnaires were checked and the figures were compared; in some cases, new data were collected. In addition, county council data were occasionally compared with municipal council data and electoral roll data. There were some problems with invalid votes and votes cast in the municipal council election alone. Although many obvious errors have been corrected, the figures will still be subject to some errors and inaccuracies. Nonetheless, such sources of error are considered to be of little consequence for the use and interpretation of the results. 3. Terms and variables 3.1. The right to vote The right to vote is established by the Constitution and the Act related to General, County and Municipal Elections (the Election Act). Norwegian nationals of voting age (age 18 by year end) who have been registered as living in Norway during the past 10 years, will automatically be included on the electoral roll. Upon request, Norwegian nationals who have lived abroad for 10 consecutive years or more are also entitled to be included in the electoral roll. Further, all foreign nationals are entitled to vote in municipal and county elections, provided they have been listed in the Norwegian Population Register as having resided continuously in Norway for the three years prior to election day, and they otherwise fulfil the requirements that apply to Norwegian nationals. In the 1995 elections, foreign nationals with the right to vote accounted for some people, or 2.7 per cent of all those entitled to vote. The comparable figure for 1991 was 2.4 per cent Parties and official electoral lists The following registered political parties ran singleparty rosters in the county council election (the abbreviations used in some of the tables are given in parentheses): Labour Party (A) Progress Party (FrP) Conservative Party (H) Christian Democratic Party (KrF) Centre Party (SP) Socialist Left Party (SV) Liberal Party (V) The Pensioners' Party (PP) Red Electoral Alliance (RV) The Greens (MDG) The Fatherland's Party (FP) Norwegian Communist Party (NKP) Stop Immigration (SI) Law of Nature Party (NLP) Society Party (SFP) Freedom Party Will of the People The following "Other lists" (AL) were presented in individual counties: Freedom Party (Oslo and Oppland county) Society Party (Oslo) Will of the People (Hordaland county) Free Democrats (Akershus, Oslo, Vestfold and Hordaland counties) The Democratic Coalition Party (Østfold county) Stop Immigration/Fatherland's Party (Joint list opposing immigration in Oslo) Multicultural list (Oslo) Buskerud Free County List (Buskerud) Red Electoral Alliance/Greens (Joint list in Vest- Agder county) Bergen's List (Hordaland county) Sunnmøre List/Non-partisan List for Sunnmøre (Møre og Romsdal county) Nordland Health List (Nordland county) Solidarity (Troms county) Sami People's List For more details, please see Annex 1. Table 7 lists the names of the representatives on the joint lists proposed by the registered parties. 15

17 Fylkestingsvalget 1995 Norges offisielle statistikk 3.3. Validation, invalid and valid votes Like previous elections, the 1995 county council election was held at the same time as the municipal council election. Votes were validated at the polls by ticking off a common electoral roll, one tic per voter, regardless of whether the person cast a ballot in one or both elections. The number of ballots cast in the county council election was counted as the sum of valid and invalid votes plus the number of empty ballot envelopes in the ballot box. (See Annex 3, questionnaire 1, items 2, 4 and 5.) The votes that were invalid (although cast) are not included in the figure for valid votes. According to 47 of the Election Act, no tic shall be made on the electoral roll for a vote that is not valid. The same ballot envelopes were used for both elections (municipal and county council elections). The ballot envelopes that contained municipal council ballots alone were listed as a separate item on the questionnaire. (See Annex 3, questionnaire 1, item 3). Empty ballot envelopes were counted as votes cast and rejected for both the municipal and county council elections. (See Annex 3, questionnaire 1, items 2 and 4.) 3 4. Voter turnout The voter turnout figures given in Table 8 refer to votes cast in one or both elections, and are calculated on the basis of validations ticked off on the common electoral roll. The voter turnout figures in Table 9 have been calculated on the basis of the number of votes cast in the county council election. The discrepancy between the figures represents the number of voters who voted in the municipal council elections alone. A trial system in Oslo, involving direct election of urban neighbourhood committees at the same time as the ordinary local election, also reflects a discrepancy in the voter turnout figures since some voters cast their ballots in the urban neighbourhood committee election only Re-elected representatives These statistics classify a county council incumbent as re-elected if she/he was a regular member of the county council in office on election day, 11 September Representatives who became regular members of the county council during the election period are also classified as re-elected Equalisation representatives The same rules applied to equalisation representatives as in the preceding election; they may be found in 59.2 and 60.2 of the Election Act. Equalisation representatives are marked with an asterisk (*) in Annex Geographical classification This publication uses the following classifications: A. Norway as a whole B. Region C. County D. Municipality Counties are grouped into the following regions: 1. Eastern Norway 1.1. Akershus/Oslo 1.2. Hedmark and Oppland 1.3. Rest of eastern Norway: (Østfold, Buskerud, Vestfold and Telemark counties) 2. Agder/Rogaland: (Aust-Agder, Vest-Agder and Rogaland counties) 3. Western Norway: (Hordaland, Sogn og Fjordane, and More og Romsdal counties) 4. Trøndelag: (Sør-Trøndelag and Nord- Trøndelag counties) 5. Northern Norway: (Nordland, Troms and Finnmark counties) Tables 12 and 13 show municipalities grouped according to region and population as of 1 January Since the last county council election, the following municipalities have been merged and assigned the following municipality numbers and names: Former municipalities New municipality 0103 Fredrikstad 0113 Borge 0131 Rolvsøy0106 Fredrikstad 0133 Kråkerøy 0134 Onsøy In addition, minor adjustments have been made in the borders between the following municipalities: Fitjar and Bømlo in Hordaland county; Leikanger, Lardal, Vik, Gloppen and Eid in Sogn og Fjordane county; Agdenes and Snillfjord in Sør-Trøndelag county; Lyngen, Kåfjord, Storfjord, Alstahaug and Vefsn in Nordland county Miscellaneous All figures in the tabular summaries have been rounded off individually. Consequently. the figures do not necessarily add up to 100 per cent. The representatives' ages are specified as of year-end The representatives' occupations, based largely on data provided on the official electoral lists, are classified in accordance with the Standard Occupational 16

18 Norges offisielle statistikk Fylkestingsvalget 1995 Classification used for official Norwegian statistics. In some cases, information has been collected from the parties concerned. It is sometimes difficult to classify occupations on the basis of the information provided, so the figures in the occupation-related tables are necessarily be reliable. The category "homemaker/housewife" includes women listed on the electoral list as homemakers, with no further indication of any other occupational activity. For example, women listed as homemakers and teachers, homemakers and textile workers, or homemakers and students are not counted as homemakers. 4. The election of county councils As was the case with the 1991 election, data has been collected on the 1995 county council election (see Annex 4). The figures related to this election have been published in Regional Statistics and amay be found in Table 19 of this publication. 5. Sample survey on the 1995 county council election and the 1993 general parliamentary election In connection with the 1995 election, Statistics Norway and the Institute for Social Research conducted a survey on voter behaviour during the 1993 general parliamentary election and the 1995 county council election. The objective was to monitor a sample of voters in 1993 and 1995, and to compare how they voted in the two elections. The sample consisted of voters in the age group in A total of people responded after both elections. In connection with surveys such as this one, which is based on data collected from just a fraction of the population, there will always be a certain amount of uncertainty about the results, ie, a certain sample variance, that should be taken into account when the results are interpreted. 6. Some main results Compared with the 1991 election results, the Party of Progress gained the most ground and the Socialist Left Party lost the most ground in the county council election of The Party of Progress increased its share of the votes from 7 per cent in 1991 to 12 per cent in The party made a strong showing in all counties. Its progress was greatest in Oslo, where the party increased its following from 8.8 per cent to 20.2 per cent. The Socialist Left lost half its supporters, receiving 6.1 per cent of the votes in the 1995 election. The Socialist Left Party lost the most ground in Telemark County, where its voter share dropped from 16.4 per cent in 1991 to 7.2 per cent in The Conservative Party won 19.9 per cent of the votes, a decline of 2 percentage points from the preceding county council election. The most pronounced setbacks for the Conservatives were in Oslo and Troms county, where they lost 5.5 and 5.2 percentage points, respectively. The Liberal Party advanced from 3.5 per cent in 1991 to 4.7 per cent in There were just minor changes for the other major parties. The Norwegian Labour Party increased from 30.4 per cent in 1991 to 31.3 per cent in 1995, and the Christian Democrats moved forward from 8.1 to 8.5 per cent. The Centre Party's voter share edged down from 12.0 in 1991 to 11.7 per cent in Altogether, 953 representatives were elected to Norway's county councils in 1995, compared with 991 in The Socialist Left won 58 seats, 64 fewer than in The Conservatives lost 25 seats, leaving the party 179 representatives on the country's county councils. The Party of Progress won 37 more seats than in the preceding election, bringing its total to 103. The Liberals increased their representation from 36 after the 1991 election to 48 in The Labour Party won 308 seats, the Centre Party 133 and the Christian Democrats 86. There are now 393 women in the new county councils (including Oslo). Women occupy 41.2 per cent of county council seats during the current election period, compared with 39.3 per cent during the preceding term. Fewer women were elected in some counties, although the proportion of women representatives increased in most counties. As was the case during the preceding county council election, Nordland county had the highest proportion of women representatives of all the county councils. There, women occupy roughly half the seats on the council. At some 55 per cent, the Socialist Left Party still has the highest percentage of women representatives. Compared with the preceding election, all the major parties increased their proportions of women representatives. 17

19 Fylkestingsvalget 1995 Norges offisielle statistikk Those elected in the 1995 county council election had an average age of 47. Most of them, ie, 33 and 32 per cent respectively, were in the age groups and Of the representatives elected in 1991, 38 per cent were in the age group and 27 per cent were in the category. The age group won 5 per cent of the seats in the 1995 election, compared with 7 per cent in Data on the representatives' occupations indicate that 14 per cent of them are self-employed. Of that segment, 20 per cent are women. Some 70 per cent of the representatives were employed in the public and private sectors, while 7 per cent are students. Nearly 4 per cent are old-age or disability pensioners and approximately 3 per cent are homemakers. In the 1995 county council election, 59.7 per cent of those entitled to vote cast ballots. This was 4.1 percentage points lower than the voter turnout for the 1991 election, making it the lowest voter turnout ever registered for a direct county council election. As regards the individual counties (excl. Oslo), voter turnout was highest in Akershus county, with 64.8 per cent, and lowest in Nordland county, with 51.6 per cent. The sample survey conducted jointly by the Institute for Social Research and Statistics Norway indicated that the 1995 election entailed significant shifts in party support. The most pronounced change was in the number of people who voted for the Party of Progress, which virtually doubled the number of seats it won, compared with the parliamentary election in The biggest losers were the Centre Party and the Labour Party, ie, the big winners in The voter turnout in 1995 was the lowest reported for 70 years. The 1990s dramatic changes in voter loyalties continued during the 1995 election. Data based on a comparison of the 1993 parliamentary election and the 1995 county council election showed that 44 per cent of voters changed their party affiliation between the two elections, either by moving back and forth between parties, or by moving in or out of the ranks of the stayat-homers. This figure matches the record. Stability was greatest in the Christian Democratic Party, as approximately 60 per cent of KrF's voters remained loyal to their old party once again in Stability was least for the Centre Party and the Socialist Left Party. The high degree of stability in the Party of Progress was a new phenomenon that emerged in The Party of Progress advanced at the expense of all the other parties, but most notably at the expense of the Labour Party, Centre Party and Conservative Party. There was a very crossover of voters between the Labour Party and the Conservative Party, with the majority moving to the latter. On the other hand, the Labour Party performed better than the Centre Party. The Liberals won most of their new supporters from the Labour Party, the Conservative Party and the Centre Party Even though the question of Norway's membership of the European Union was decided by popular referendum in 1994, the issue continued to exert a certain influence on the party affiliations of voters. Excluding those who stayed at home, switching from one party to another was somewhat more common among those who voted against EU membership than among those who voted in favour of membership, 31 per cent compared with 27 per cent. On the "yes" side, there were significant net losses from the Labour Party to the Conservative Party, and from the Conservative Party to the Party of Progress. Otherwise, the Labour Party suffered more losses on the "yes" side than did the Liberal and Socialist Left parties. The Centre Party's losses were limited to the "no" side. The Centre Party lost votes to all other parties, although the losses to the Party of Progress and Labour Party were most pronounced. The Socialist Left Party lost ground among the no-voters and gained a little ground among the "yes" group. As for the overall results, the Labour Party and the Conservative Party were weakened on the "yes" side, while the Socialist Left Party and the Centre Party lost voter support on the "no" side. This indicates that impact of opposing views on the EU issue had cooled considerably in the 1995 election. The sharp decline in voter turnout affected the parties in different ways and had an indirect effect on the distribution of votes. The Labour Party, Centre Party and Socialist Left party had the largest numbers of voters stay at home, while the Liberal Party, Christian Democratic Party and, in particular, the Party of Progress lost relatively small percentages of their supporters to the couch, giving them an indirect advantage in terms of voter turnout. Survey respondents were asked to mention one or two issues they felt were important in the 1995 election. Only one of three voters was able to identify at least one issue. Even though the figures refer to local elections, this figure must be described as extremely low. It can only be perceived as meaning that the parties did not manage to put across the differences in their viewpoints on the issues. According to voters, the three most important issues in 1995 were healthcare and care for the elderly, immigration and nature and the environment. Healthcare and care for the elderly was mentioned by all parties, although it was mentioned most often by voters that supported the Party of Progress, the Conservative Party and the Labour Party. Immigration was mentioned almost exclusively by supporters of the Party of Progress. The Socialist Left and Liberals were mainly concerned about nature and the environment. 18

20 Norges offisielle statistikk Fylkestingsvalget 1995 As usual, the Christian Democrats were most interested in morals and religion, while Centre Party voters had a tendency to mention regional policy, communications and the EU issue. The low voter turnout in 1995 was clearly reflected by the sample survey panel. The data showed that the turnout was roughly equal for men and women. On the other hand, there were significant variations by age. Although all age groups showed a considerable decline in voter turnout, the percentage of stay-at-homers was greatest for the under-30 group. Voter turnout was only 30 per cent among those under the age of 23. In the youngest age groups, voter turnout was lower for men than for women. However, the tendency was the opposite for voters over the age of 60, where men showed a distinctly stronger proclivity for taking part in the election. 19

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993 C 70 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category not applicable

Detaljer

Stortingsvalget 1997. Storting Election 1997. Norges offisielle statistikk. Official Statistics of Norway

Stortingsvalget 1997. Storting Election 1997. Norges offisielle statistikk. Official Statistics of Norway Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Stortingsvalget 1997 Storting Election 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

STORTINGSVALGET 1989

STORTINGSVALGET 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 910 STORTINGSVALGET 1989 STORTING ELECTION 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2929-4 ISSN 0802-9067 EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE EMNEORD

Detaljer

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7 NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET 1981 HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1785-7 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

STORTINGSVALGET 1965

STORTINGSVALGET 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 199 STORTINGSVALGET 1965 HEFTE II OVERSIKT STORTING ELECTIONS 1965 Volume II General Survey STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 Tidligere

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 38 FERIEUNDERSØKELSEN 978/79 HEFTE HOLIDAY SURVEY 978/79 VOLUME STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-60-3 FORORD Statistisk

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 18 TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NATIONAL INSURANCE SINGLE PARENTS 1988-1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3649-5 ISSN 0800-4064

Detaljer

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Internett-målingen 2002 The Internet Survey 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997 C 467 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 996-997 Labour Market Statistics 996-997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

STO RTI N G SVALG ET

STO RTI N G SVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 606 STO RTI N G SVALG ET 973 HEFTE I STORTING ELECTIONS 973 Volume I STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-033-6 FORORD I denne

Detaljer

Even Høydahl Monitor for sekundærflytting Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009

Even Høydahl Monitor for sekundærflytting Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009 Rapporter 30/2011 Even Høydahl Monitor for sekundærflytting Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien

Detaljer

C 317. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Forbruksundersøkelsen 1992-19Ø. Survey of Consumer Expenditure 1992-1994

C 317. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Forbruksundersøkelsen 1992-19Ø. Survey of Consumer Expenditure 1992-1994 C 37 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Forbruksundersøkelsen 99-9Ø Survey of Consumer Expenditure 99-994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 996 Standardtegn

Detaljer

Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport

Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport TØI rapport 1130/2011 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 nøkkelrapport Liva

Detaljer

Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Konjunkturbarometer for industri og bergverk D 260 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Konjunkturbarometer for industri og bergverk Business Tendency Survey Manufacturing and Mining and Quarrying Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Norges forskningsråd 2006 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70

Detaljer

Inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner

Inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner Inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2002:10 NIBR-rapport 2002:2 NIBR prosjektrapport 1999:12 Utbyggingsøkonomi og markedsutsikter Analyse av utbyggingsprosjektet

Detaljer

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Skogstatistikk 997 Forestry Statistics 997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Ole K. Hjemdal Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Detaljer

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak En studie av streknings-atk, automatisk fartstilpasning (ISA)

Detaljer

Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013

Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013 Notat 214 (P 214:4) Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 PO Box 3233 Elisenberg NO-28 Oslo, Norway www.samfunnsforskning.no Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 213 De første

Detaljer