C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Fylkestingsvalget County Council Election 1995

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Fylkestingsvalget 1995. County Council Election 1995"

Transkript

1

2 C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Fylkestingsvalget 1995 County Council Election 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996

3 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Foreløpige tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave Symbols in tables Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil Less than 0.5 of unit employed Less than 0.05 of unit em lo ed Provisional or preliminary figure Break in the homogeneity of a vertical series Break in the homogeneity of a horizontal series Revised since the previous issue Symbol 0 ISBN ISSN Emnegruppe Valg Emneord Fylkestingsvalg Fylkesutvalg Representanter Stemmetall Valg Valgdeltaking Velgeratferd Design: Enzo Finger Design Trykk: Falch Hurtigtrykk

4 Norges offisielle statistikk Fylkestingsvalget 1995 Forord I denne publikasjonen legger Statistisk sentralbyrå fram detaljerte resultater for valgdeltaking og fordeling av stemmer og representanter etter parti ved fylkestingsvalget 10. og 11. september For de valgte representantene til fylkestingene er det gitt særskilte opplysninger om deres fordeling etter kjønn, alder og yrkesgrupper. Som vedlegg er gitt en oversikt over representantene til hvert fylkesting. Publikasjonen inneholder også resultater fra valget til fylkesutvalgene, foruten opplysninger fra en intervjuundersøkelse om velgernes atferd ved fylkestingsvalget 1995, sammenliknet med stortingsvalget Denne undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Statistisk sentralbyrå. Samtidig med fylkestingsvalget ble det også holdt kommunestyrevalg. Resultatene fra dette valget er tidligere offentliggjort i publikasjonen Kommunestyrevalget 1995, NOS C 342. Hovedresultater fra fylkestingsvalget ble sendt ut i Ukens statistikk nr. 7/96. Kommunetall for stemmer og representanter er publisert i serien Regionalstatistikk nr. 2/96. Opplysninger om valg av fylkesordførere er publisert i Ukens statistikk nr. 14/ Konsulent Nelly Klatstralen har stått for utarbeidingen av publikasjonen. Ansvarlig seksjonsleder er Elisabetta Vassenden, Seksjon for befolknings- og utdanningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 25. november 1996 Svein Longva Johan-Kristian -fonder 3

5 Fylkestingsvalget 1995 Norges offisielle statistikk Preface In this publication, Statistics Norway presents details about the election turnout for the county council election held 10 and 11 September 1995, including a breakdown of votes and representatives by party. The survey also includes breakdowns of the elected county council representatives by gender, age and general occupational category. Attached please find a list of the representatives on each county council. This publication also includes the results of the county executive board elections, in addition to data from an interview survey on voter behaviour in the 1995 county council election, compared with the general parliamentary elections in This project has been organised jointly by the Institute for Social Research (ISF) and Statistics Norway. Municipal council elections were held at the same time as the county council elections. The results of the municipal elections may be found in the publication "The 1995 Municipal Elections", NOS C 342. The main results of the county council election were published in Weekly Bulletin of Statistics no. 7/96. The municipal figures for voting and representatives have been published in Regional Statistics no. 2/96. Information on the election of chairmen of the county councils may be found in the Weekly Bulletin of Statistics no. 14/ This publication has been prepared by Ms. Nelly Klatstolen. Responsible for this publication is Head of Division Ms. Elisabetta Vassenden, Division for Population and Education Statistics. Statistics Norway, Oslo/Kongsvinger, 25 November 1996 Svein Longva Johan-Kristian -Fonder 4

6 Norges offisielle statistikk Fylkestingsvalget 1995 Innhold Figurregister 7 Tabellregister 8 1. Opplegg og gjennomføring Grunnlaget for statistikken Omfang Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Begrep og kjennemerker Stemmerett Partier og offisielle valglister Avkryssing i manntallet, forkastede og avgitte stemmer Valgdeltaking Gjenvalgte representanter Utjamningsrepresentanter Geografiske inndelinger Andre merknader Valg av fylkesutvalg Utvalgsundersøkelse om fylkestingsvalget 1995 og stortingsvalget Noen hovedresultater 13 Tekst på engelsk 15 Figurdel 20 Tabelldel 24 Vedlegg 1. Spesifikasjon av andre lister i tabellene 10, 11, 13, 16, 17 og Valgte representanter til fylkestingene Kommunestyre- og fylkestingsvalget Skjema for manntallsoppgaver. Fylkestingsvalget Skjema 1 og Valg av fylkesordfører og varaordfører. Valg av fylkesutvalg. Skjema 145 Tidligere utkommet på emneområdet 147 De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk 148 5

7 Fylkestingsvalget 1995 Norges offisielle statistikk Contents Index of figures 9 Index of tables Survey design and implementation Statistical base Scope Sources of error and the reliability of the results Terms and variables The right to vote Parties and official electoral lists Validation, invalid and valid votes Voter turnout Re-elected representatives Equalisation representatives Geographical classification Miscellaneous The election of county councils Sample survey on the 1995 count council election and the 1993 general parliamentary election Some main results 17 Figures 20 Tables 24 Annexes 1. Spesification of other lists in the tables 10, 11, 13, 16, 17 and Representatives to the county councils County council election Questionnaires County council committee election. Questionnaires 145 Previously issued on the subject 147 Recent publications in the series Official Statistics of Norway 148 6

8 Norges offisielle statistikk Fylkestingsvalget 1995 Figurregister 1. Godkjente stemmer på Det norske Arbeiderparti, Sosialistisk Venstreparti og Rod Valgallianse, i prosent av godkjente stemmer i alt. Fylke og Godkjente stemmer på Høyre og Fremskrittspartiet, i prosent av godkjente stemmer i alt. Fylke og Godkjente stemmer på Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i prosent av godkjente stemmer i alt. Fylke og Prosent kvinner blant fylkestingsrepresentantene. Fylke og

9 Fylkestingsvalget 1995 Norges offisielle statistikk Tabellregister Sammendragstabeller 1. Personer med stemmerett, stemmetall og valgdeltaking i prosent. Hele landet. Fylkestingsvalgene Personer med stemmerett, personer som stemte og valgdeltaking i prosent. Manntallsoppgaver Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Prosent. Hele landet. Fylkestingsvalgene Representanter og prosent kvinner blant representantene. Fylke. Fylkestingsvalgene Representanter etter parti/valgliste. Hele landet. Fylkestingsvalgene Endring fra fylkestingsvalget i 1991 til fylkestingsvalget i 1995 i partienes/valglistenes prosentandel av godkjente stemmer. Prosentpoeng. Fylke Representanter etter kjønn og parti/valgliste. Fylke. Fylkestingsvalgene 1983, 1987, 1991 og Detaljerte tabeller 8. Personer med stemmerett, personer som stemte og valgdeltaking i prosent. Manntallsoppgaver. Kommune Avgitte, forkastede og godkjente stemmer. Valgdeltaking i prosent. Tallet på stemmesteder. Kommune Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Kommune Godkjente stemmesedler etter parti/valgliste. Prosent. Kommune Personer med stemmerett, avgitte, forkastede og godkjente stemmer og valgdeltaking i prosent. Tall for landsdeler og kommuner av ulik størrelse Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Prosent. Tall for landsdeler og kommuner av ulik størrelse Fylkestingsrepresentanter etter alder og kjønn, og prosent gjenvalgte representanter. Fylke Fylkestingsrepresentanter etter yrke og kjønn. Fylke Fylkestingsrepresentanter etter alder, kjønn og parti/valgliste, og prosent gjenvalgte representanter. Hele landet Fylkestingsrepresentanter etter yrke, kjønn og parti/valgliste. Hele landet Fylkestingsrepresentanter etter parti/valgliste, utjamningsrepresentanter og gjenvalgte representanter. Kommune Medlemmer, varamedlemmer og gjenvalgte medlemmer i fylkesutvalgene, etter parti/valgliste og kjønn. Fylke 104 Tabeller fra utvalgsundersøkelsen om fylkestingsvalget 1995 og stortingsvalget Utvalgsundersøkelsen. Partifordelingen i utvalget og ved fylkestingsvalget i Prosent Utvalgsundersøkelsen. De ulike partiers velgere ved fylkestingsvalget i 1995, etter stemmegivning i 1993 (hvor gikk 1993-velgerne?). Prosent Utvalgsundersøkelsen. De ulike partiers velgere ved stortingsvalget i 1993, etter stemmegivning i 1995 (hvor kom 1995-velgerne fra?). Prosent Utvalgsundersøkelsen. Personer med stemmerett i 1993, etter stemmegivning i 1993 og Prosent Utvalgsundersøkelsen. Personer som sa ja til EU i 1993, etter parti i 1993 og Prosent Utvalgsundersøkelsen. Personer som sa nei til EU i 1993, etter parti i 1993 og Prosent Utvalgsundersøkelsen. Oppfatning av viktige stridsspørsmål i Utvalgsundersøkelsen. Viktigste saker ved fylkestingsvalget 1995, etter parti Utvalgsundersøkelsen. Valgdeltaking i ulike aldersgrupper. Prosent 111 8

10 Norges offisielle statistikk Fylkestingsvalget 1995 Index of figures 1. Valid votes for Labour Party, Sosialist Left Party and Red Electoral Alliance, as percentage of total valid votes. County and Valid votes for Conservative Party and Progress Party as percentage of total valid votes. County and Valid votes for Centre Party, Christian Democratic Party and Liberal Party as percentage of total valid votes. County and Percentage of females among the representatives of the county council. County and

11 Fylkestingsvalget 1995 Norges offisielle statistikk Index of tables Summary tables 1. Persons entitled to vote, votes cast and percentage voter turnout. The whole country. County council elections Persons entitled to vote, persons who voted and percentage voter turnout. Data from the electoral roll Valid votes by party/electoral list. Per cent. The whole country. County council elections Representatives and percentage of females among the representatives. County. County council elections Representatives by party/electoral lists. The whole country. County council elections Swing from the county council election 1991 to the county council election 1995 in the parties'/electoral lists' percentage share of valid votes. Percentage points. County Representatives by sex and party/electoral list. County. County council elections 1983, 1987, 1991 and Detailed tables 8. Persons entitled to vote, persons who voted and percentage voter turnout. Data from the electoral roll. Municipality Votes cast, rejected and valid votes. Percentage voter turnout. Number of polling stations. Municipality Valid votes by party/electoral list. Municipality Valid votes by party/electoral list. Per cent. Municipality Persons entitled to vote, votes cast, rejected and valid votes and percentage voter turnout. Figures for regions and municipalities of different size Valid votes by party/electoral list. Per cent. Figures for regions and municipalities of different size Representatives to the county councils, by age and sex, and per cent re-elected representatives. County Representatives to the county councils, by employment and sex. County Representatives to the county councils, by age, sex and party/electoral list, and per cent re-elected representatives. The whole country Representatives to the county councils, by employment, sex and party/electoral list. The whole country Representatives to the county councils, by party/electoral list, supplementary representatives and re-elected representatives. Municipality Members, deputy members and re-elected members of the county council committees, by party/ electoral list and sex. County 104 Tables from the sample survey of the county council election 1995 and the storting election The sample survey. Votes by party in the survey and the county council election Per cent The sample survey. Voters for different parties in the county council election 1995, by party in Per cent The sample survey. Voters for different parties in the storting election 1993, by party in Per cent 23. The sample survey. Persons entitled to vote in 1993, by party in 1993 and Per cent 24. The sample survey. Persons who had a positive attitude towards the EU in 1993, by party in 1993 and Per cent 25. The sample survey. Persons who had a negative attitude towards the EU in 1993, by party in 1993 and Per cent 26. The sample survey. Opinion on different questions of importance in The sample survey. Questions of importance in the county council election 1995, by party 28. The sample survey. Voter turnout in different group of ages. Per cent

12 Norges offisielle statistikk Fylkestingsvalget Opplegg og gjennomforing 1.1. Grunnlaget for statistikken Statistikken for fylkestingsvalget 10. og 11. september 1995 bygger på opplysninger fra fylkesvalgstyrene til Statistisk sentralbyrå. Manntallsoppgavene, som er felles for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget, er innhentet fra valgstyrene i kommunene. Oppgavene er innhentet med hjemmel i statistikklovens 2-2 og valglovens Omfang Statistikken omfatter valgresultatene for alle kommuner. De valgte fylkestingsrepresentantene er også gruppert etter bostedskommune. De to oppgaveskjemaene som ble nyttet, og et fellesskjema for manntallsoppgaver fra kommunestyrevalget og fylkestingsvalget, er gitt i vedlegg 3. Av disse tre skjemaene går det fram hvilke opplysninger som er samlet inn. 2. Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Som ved tidligere valg har det vært nødvendig å revidere oppgavene fra fylkesvialgstyrene. Skjemaene er blitt kontrollert og tallene avstemt mot. hverandre, og i visse tilfeller har en hentet inn nye oppgaver. Fylkestingsskjemaene er også enkelte ganger blitt aystemt mot kommunestyreskjemaene og manntallsoppgaveskjemaene. Problemene har spesielt vært knyttet til forkastede stemmer, og stemmer avgitt bare til kommunestyrevalget. Selv om mange åpenbare feil er rettet opp, vil det fortsatt kunne forekomme enkelte feil og unøyaktigheter. Disse anses likevel å ha liten betydning for bruk og tolking av resultatene. 3. Begrep og kjennemerker 3.1. Stemmerett Kravene til stemmerett går fram av Grunnloven og lov om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (valgloven). Norske statsborgere over stemmerettsalderen (18 år ved utgangen av året) som har vært registrert som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene vil automatisk komme med i manntallet. I tillegg kan norske statsborgere som har vært bosatt sammenhengende i utlandet i 10 årene eller mer, kreve å bli innført i manntallet. Videre har alle utenlandske statsborgere stemmerett ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg dersom de har vært innført i norsk folkeregister som bosatt i landet sammenhengende de tre siste årene for valgdagen, og ellers fyller de vilkår for stemmerett som gjelder for norske statsborgere. Ved valget i 1995 utgjorde de utenlandske statsborgerne med stemmerett om lag personer, eller 2,7 prosent av alle stemmeberettigede. Ved valget i 1991 var om lag 2,4 prosent av de stemmeberettigede utenlandske statsborgere Partier og offisielle valglister Følgende registrerte politiske partier stilte reine lister ved fylkestingsvalget (forkortinger brukt i noen tabeller i parentes): Det norske Arbeiderparti (A) Fremskrittspartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (SP) Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) Pensjonistpartiet (PP) Rød Valgallianse (RV) Miljøpartiet De Grønne (MDG) Fedrelandspartiet (FP) Norges Kommunistiske Parti (NKP) Stopp Innvandringen (SI) Naturlovpartiet (NLP) Samfunnspartiet Frihetspartiet Folkets Vilje Som Andre lister (AL) i tabellene er regnet disse valglistene: Frihetspartiet (Oslo og Oppland) Samfunnspartiet (Oslo) Folkets Vilje (Hordaland) Fridemokratene (Akershus, Oslo, Vestfold og Hordaland) Det Demokratiske Samlingspartiet (Østfold) Stopp Innvandringen/Fedrelandspartiet (Felleslisten mot fremmedinnvandring i Oslo) Flerkulturell liste (Oslo) Buskerud Frie Fylkesliste (Buskerud) Rød Valgallianse/Miljøpartiet De Grønne (Fellesliste i Vest-Agder) Bergenslista (Hordaland) Sunnmørslista/Tverrpolitisk liste for Sunnmøre (Mae og Romsdal) Nordland Helseliste (Nordland) Solidaritet (Troms) Samialbmot listu/samefolkets liste (Finnmark) For nærmere spesifikasjon, se vedlegg 1. I tabell 7 er representantene for felleslistene mellom de registrerte partiene spesifisert. 11

13 Fylkestingsvalget 1995 Norges offisielle statistikk 3.3. Avkryssing i manntallet, forkastede og avgitte stemmer Fylkestingsvalget i 1995 ble i likhet med de foregående valgene holdt samtidig med kommunestyrevalget. Stemmegiving ble registrert ved avkryssing i et felles manntall, ett kryss for hver stemmegiver, uansett om personen stemte ved begge eller ved bare ett valg. Avgitte stemmer ved fylkestingsvalget er regnet som summen av godkjente og forkastede stemmer og helt tomme stemmeseddelkonvolutter ved fylkestingsvalget. (Se vedlegg 3, skjema 1, punkt 2, 4 og 5.) I tallene for forkastede (og derved også avgitte) stemmer har en holdt utenfor ikke godkjent stemmegiving. Ifølge valglovens 47, skal det heller ikke krysses av i manntallet for ikke godkjent stemmegiving. Det ble nyttet felles stemmeseddelkonvolutt for begge valg (kommunestyrevalget og fylkestingsvalget). Stemmeseddelkonvolutter som inneholdt bare stemmeseddel for kommunestyrevalget ble skilt ut som eget punkt på oppgaveskjemaet. (Se vedlegg 3, skjema 1, punkt 3.) Helt tom konvolutt er regnet som en avgitt og forkastet stemme både ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget. (Se vedlegg 3, skjema 1, punkt 2 og 4.) 3.4. Valgdeltaking Tallene som er gitt for valgdeltaking i tabell 8 gjelder velgere som har stemt ved ett eller begge valg, og er regnet ut på grunnlag av kryss i det felles manntall. Valgdeltakingen ved fylkestingsvalget i tabell 9 er regnet ut fra avgitte stemmer ved fylkestingsvalget. Differansen mellom tallene utgjør altså velgere som stemte bare ved kommunestyrevalget. Prøveordningen i Oslo, med direkte valg til bydelsutvalg samtidig med det ordinære lokalvalget, gir også differanse i valgdeltakingen da enkelte velgere bare stemte ved valget til bydelsutvalget Gjenvalgte representanter I denne statistikken regnes en fylkestingsrepresentant som gjenvalgt hvis han/hun var fast medlem av det sittende fylkesting på valgdagen 11. september Representanter som har rykket opp som fast medlem av fylkestinget i løpet av valgperioden regnes altså som gjenvalgt Utjamningsrepresentanter Reglene om utjamningsrepresentanter er de samme som ved forrige valg, og finnes i valglovens 59.2 og Utjamningsrepresentantene er merket med stjerne (*) i vedlegg Geografiske inndelinger I denne publikasjonen brukes følgende inndelinger: A. Hele landet B. Landsdel C. Fylke D. Kommune Følgende inndeling i landsdeler er brukt: 1. østlandet 1.1. Akershus/Oslo 1.2. Hedmark og Oppland 1.3. østlandet ellers (Ostfold, Buskerud, Vestfold og Telemark) 2. Agder/ Rogaland (Aust- og Vest-Agder, Rogaland) 3. Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane, MOre og Romsdal) 4. Trøndelag (Sør- og Nord-Trøndelag) 5. Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) I tabellene 12 og 13 er kommunene gruppert etter landsdel og folkemengde pr. 1. januar Siden forrige fylkestingsvalg er følgende kommuner slått sammen, og har fått følgende kommunenummer og navn: Tidligere kommuner Ny kommune 0103 Fredrikstad 0113 Borge 0131 Rolvsøy 0106 Fredrikstad 0133 Kråkerøy 0134 Onsøy Det har dessuten skjedd mindre endringer i kommune-- grensene i følgende kommuner: Fitjar og Bømlo i Hordaland. Leikanger, Lardal, Vik, Gloppen og Eid i Sogn og Fjordane. Agdenes og Snillfjord i Sør-Trøndelag. Lyngen, Kåfjord, Storfjord, Alstahaug og Vefsn i Nordland Andre merknader I prosentfordelinger er hvert enkelt tall i fordelingen avrundet uavhengig av de andre. Dette medfører at summen av prosenttallene i fordelingen ikke alltid er lik 100,0. Representantenes alder er regnet i hele fylte år ved utgangen av Representantenes yrke, som vesentlig bygger på de opplysninger som var gitt på de offisielle valglistene, er klassifisert i samsvar med Standard for yrkesgruppering i offentlig norsk statistikk. I noen tilfeller er opplysninger hentet inn fra de respektive partier. I enkelte tilfeller har det vært vanskelig å klassifisere yrke ut fra de tilgjengelige opplysningene. Tallene i 12

14 Norges offisielle statistikk Fylkestingsvalget 1995 tabellene som omfatter yrke kan derfor være noe usikre. Som husmor er regnet kvinne som på valglisten stod oppført som husmor uten opplysning om annen yrkesaktivitet. Kvinne som for eksempel var oppført som husmor og lærer, husmor og tekstilarbeider eller husmor og student er ikke tatt med under husmødre. 4. Valg av fylkesutvalg Som ved valget i 1991 er også ved fylkestingsvalget i 1995 innhentet oppgaver over valg til fylkesutvalg (se vedlegg 4). Tallene fra dette valget er publisert i Regionalstatistikk og i tabell 19 i denne publikasjonen. 5. Utvalgsundersøkelse om fylkestingsvalget 1995 og stortingsvalget 1993 Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning gjennomførte i forbindelse med valget i 1995 en undersøkelse om velgernes atferd ved Stortingsvalget 1993 og Fylkestingsvalget Formålet var å følge et utvalg av velgere i 1993 og 1995 og deres stemmegiving ved de to valgene. Utvalget bestod av velgere i aldersgruppen som var år i I alt var det personer som svarte begge år. Ved utvalgsundersøkelser som denne, som bygger på opplysninger om bare en del av befolkningen, vil det alltid være en viss usikkerhet i resultatene - en viss utvalgsvarians - som en bør ta hensyn til ved tolking av resultatene. 6. Noen hovedresultater Fremskrittspartiet gikk mest fram og Sosialistisk Venstreparti mest tilbake ved fylkestingsvalget i 1995 sammenliknet med valget i Fremskrittspartiet ate sin stemmeandel fra 7 prosent i 1991 til 12 prosent i Partiet hadde framgang i alle fylker. Framgangen var størst i Oslo, der partiet økte stemmeandelen fra 8,8 prosent til 20,2 prosent. Sosialistisk Venstrepartis oppslutning ble halvert, og partiet fikk 6,1 prosent av stemmene ved valget i Tilbakegangen var størst i Telemark der Sosialistisk Venstrepartis stemmeandel ble redusert fra 16,4 prosent i 1991 til 7,2 prosent i Høyre oppnådde 19,9 prosent av stemmene, en tilbakegang på 2 prosentpoeng sammenliknet med forrige fylkestingsvalg. Den mest markante tilbakegangen for Høyre kom i Oslo og Troms med henholdsvis 5,5 og 5,2 prosentpoeng. Venstre gikk fram fra 3,5 prosent i 1991 til 4,7 prosent i For de andre større partiene var endringene små. Det norske Arbeiderparti gikk fram fra 30,4 prosent i 1991 til 31,3 prosent i 1995 og Kristelig Folkeparti fra 8,1 til 8,5 prosent. Senterpartiets andel av stemmene gikk tilbake fra 12,0 prosent i 1991 til 11,7 prosent i Totalt ble det i 1995 valgt 953 representanter til fylkestingene. I 1991 var antallet 991. Sosialistisk Venstreparti fikk 58 representanter, 64 færre enn i Høyre fikk redusert sitt antall representanter med 25, og partiet har nå 179 representanter i landets fylkesting. Fremskrittspartiet fikk 37 flere representanter enn i forrige periode og har nå 103. Venstre ate sin representasjon fra 36 ved valget i 1991 til 48 i Det norske Arbeiderparti fikk 308 representanter, Senterpartiet 133 og Kristelig Folkeparti 86 representanter. I de nye fylkestingene (inkl. Oslo) sitter det nå 393 kvinner. Kvinneandelen i inneværende mandatperiode er 41,2 prosent, mot 39,3 prosent i forrige periode. I enkelte fylker ble det valgt inn færre kvinner, men i de fleste fylkene var det en økning i kvinneandelen. Som ved forrige fylkestingsvalg var det Nordland som fikk høyest kvinneandel blant fylkestingsrepresentantene. I dette fylket utgjør kvinnene om lag halvparten av representantene. Av partiene er det fremdeles Sosialistisk Venstreparti som har den høyeste kvinneandelen. Vel 55 prosent av dette partiets representanter er kvinner. Alle de større partiene ate andelen kvinnelige fylkestingsrepresentanter sammenliknet med forrige valg. Gjennomsnittsalderen til fylkestingsrepresentantene som ble valgt i 1995 var 47 år. De fleste, henholdsvis 33 og 32 prosent, befinner seg i aldersgruppene år og år. Av representantene som ble valgt i 1991 var 38 prosent av representantene i alderen år og 27 prosent i alderen år. Aldersgruppen år fikk ved valget i prosent av representantene mot 7 prosent i Oppgavene over representantenes yrke viser at 14 prosent er selvstendig næringsdrivende. Av disse er knapt 20 prosent kvinner. Vel 70 prosent er ansatt i ulike næringer og 7 prosent er skoleelever eller studenter. Nesten 4 prosent er pensjonister eller uførepensjonister og om lag 3 prosent hjemmearbeidende husmødre. Ved fylkestingsvalget i 1995 stemte 59,7 prosent av alle stemmeberettigede. Dette er 4,1 prosentpoeng lavere oppslutning enn ved valget i 1991, og det laveste som er registrert ved noe direkte valg til fylkestingene. For de enkelte fylker var valgdeltakingen (eksl. Oslo) 13

15 Fylkestingsvalget 1995 Norges offisielle statistikk høyest i Akershus med 64,8 prosent, og lavest i Nordland med 51,6 prosent. Utvalgsundersøkelsen som ble foretatt i fellesskap av Institutt for samfunnsforskning og Statistisk sentralbyrå viste at valget i 1995 medførte betydelige forskyvninger i partienes styrkeforhold. Det største utslaget gjaldt Fremskrittspartiet, som omtrent fordoblet sin andel av stemmene sammenliknet med stortingsvalget De største taperne ble Senterpartiet og Arbeiderpartiet, de som gikk mest fram i Frammøteprosenten ved valget i 1995 ble den laveste på 70 år årenes enorme skiftninger i velgerskaren fortsatte i fullt monn også ved valget i Materiale som er basert på en sammenlikning av stortingsvalget i 1993 og fylkestingsvalget i 1995 viser at 44 prosent av velgerne skiftet standpunkt mellom disse to valgene, enten ved å skifte fram og tilbake mellom partiene, eller ut og inn av hjemmesitternes rekker. Tallet tangerer rekorden fra Stabiliteten var størst i Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet. Omkring 60 prosent av disse partienes velgere holdt fast ved sitt gamle parti også i Stabiliteten var lavest i Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Den store stabiliteten i Fremskrittspartiet er nytt av året. Dette partiet hadde for øvrig framgang på bekostning av alle andre partier, men mest fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre. Det var stor utveksling av stemmer fram og tilbake mellom Arbeiderpartiet og Høyre, med overskudd for sistnevnte parti.. Derimot hadde Arbeiderpartiet overskudd i forholdet til Senterpartiet. Venstres framgang kom vesentlig fra Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet. Selv om EU-saken ble avgjort ved folkeaystemningen i 1994, fortsatte den å påvirke forholdet mellom partiene. Hvis vi holder hjemmesitterne utenfor, var overgangene mellom partiene litt hyppigere blant neifolk enn blant ja-folk, 31 prosent mot 27 prosent. På jasiden var nettoovergangene store fra Arbeiderpartiet til Høyre og fra Høyre til Fremskrittspartiet. For øvrig hadde Arbeiderpartiet tap på ja-siden i forhold til Venstre og Sosialistisk Venstreparti. Senterpartiets tap var begrenset til nei-siden. Det hadde underskudd i forhold til alle andre partier, men mest til Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Sosialistisk Venstreparti gikk tilbake på nei-siden, men litt fram på ja-siden. Når vi ser på hovedresultatet ble Arbeiderpartiet og Høyre svekket på ja-siden, mens Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet hadde tilbakegang på nei-siden. Det betyr at de partipolitiske motsetninger i forhold til EU-saken ble noe redusert ved valget i Den store nedgangen i valgdeltakelsen berørte partiene på varierende vis og fikk indirekte betydning for stemmefordelingen. Dette gikk mest utover Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mens Venstre, Kristelig Folkeparti og særlig Fremskrittspartiet hadde forholdsvis små overganger til "hjemmesitterne" og således indirekte gevinst på nedgangen i valgdeltakelsen. Utvalget ble bedt om å nevne en eller to saker som de oppfattet som viktige ved valget i Bare hver tredje velger var i stand til å identifisere minst en sak. Selv om det dreier seg om lokalvalg, må tallet karakteriseres som særdeles lavt. Det må oppfattes som uttrykk for uklare motsetninger mellom partiene. Etter velgernes oppfatning var de tre viktigste sakene i 1995 helse og eldreomsorg, innvandring, natur og miljø. Helse og eldreomsorg ble nevnt i samtlige partier, men mest hyppig blant velgere tilhørende Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet. Innvandring ble nesten utelukkende nevnt blant Fremskrittspartiets tilhengere. Sosialistisk Venstreparti og Venstre var mest opptatt av natur og miljø. Som vanlig var Kristelig Folkepartis velgere mest opptatt av moral og religion, mens Senterpartiets folk var mest tilbøyelige til å nevne distriktspolitikk, samferdsel og EU-saken. Det lave frammøte ved valget i 1995 er klart fanget opp i panelundersøkelsen. Materialet viser at frammøtet var omtrent likt for kvinner og menn. Derimot foreligger det interessante variasjoner etter alder. Alle aldersgrupper viste tydelig nedgang i valgdeltakelsen, men fallet var størst blant velgere under 30 år. For ungdom under 23 år var deltakelsen nede i bare 30 prosent. I de yngste årsklassene var deltakelsen lavere for menn enn for kvinner. Men for velgere over 60 år var tendensen omvendt. Her var menn mest tilbøyelige til å avgi stemme. 14

16 Norges offisielle statistikk Fylkestingsvalget Survey design and implementation 1.1. Statistical base The statistics on the county counsil election held on 10 and 11 September 1995 are based on data provided to Statistics Norway by the county election committees. Shared by the municipal and county election committees, the electoral rolls 'were supplied by the municipal election committees. The data were collected pursuant to 2-2 of the Statistics Act and 88 of the Election Act Scope The statistics cover the election results from all the municipalities in Norway. The representatives elected to the county council are also categorised by municipality of residence. The two questionnaires, as well as a joint questionnaire containing electoral roll data on municipal as well as county elections, are provided in Annex 3. The three forms indicate which data have been collected. 2. Sources of error and the reliability of the results As has been the case with previous elections, it was necessary to revise the data received from the county election committees. The questionnaires were checked and the figures were compared; in some cases, new data were collected. In addition, county council data were occasionally compared with municipal council data and electoral roll data. There were some problems with invalid votes and votes cast in the municipal council election alone. Although many obvious errors have been corrected, the figures will still be subject to some errors and inaccuracies. Nonetheless, such sources of error are considered to be of little consequence for the use and interpretation of the results. 3. Terms and variables 3.1. The right to vote The right to vote is established by the Constitution and the Act related to General, County and Municipal Elections (the Election Act). Norwegian nationals of voting age (age 18 by year end) who have been registered as living in Norway during the past 10 years, will automatically be included on the electoral roll. Upon request, Norwegian nationals who have lived abroad for 10 consecutive years or more are also entitled to be included in the electoral roll. Further, all foreign nationals are entitled to vote in municipal and county elections, provided they have been listed in the Norwegian Population Register as having resided continuously in Norway for the three years prior to election day, and they otherwise fulfil the requirements that apply to Norwegian nationals. In the 1995 elections, foreign nationals with the right to vote accounted for some people, or 2.7 per cent of all those entitled to vote. The comparable figure for 1991 was 2.4 per cent Parties and official electoral lists The following registered political parties ran singleparty rosters in the county council election (the abbreviations used in some of the tables are given in parentheses): Labour Party (A) Progress Party (FrP) Conservative Party (H) Christian Democratic Party (KrF) Centre Party (SP) Socialist Left Party (SV) Liberal Party (V) The Pensioners' Party (PP) Red Electoral Alliance (RV) The Greens (MDG) The Fatherland's Party (FP) Norwegian Communist Party (NKP) Stop Immigration (SI) Law of Nature Party (NLP) Society Party (SFP) Freedom Party Will of the People The following "Other lists" (AL) were presented in individual counties: Freedom Party (Oslo and Oppland county) Society Party (Oslo) Will of the People (Hordaland county) Free Democrats (Akershus, Oslo, Vestfold and Hordaland counties) The Democratic Coalition Party (Østfold county) Stop Immigration/Fatherland's Party (Joint list opposing immigration in Oslo) Multicultural list (Oslo) Buskerud Free County List (Buskerud) Red Electoral Alliance/Greens (Joint list in Vest- Agder county) Bergen's List (Hordaland county) Sunnmøre List/Non-partisan List for Sunnmøre (Møre og Romsdal county) Nordland Health List (Nordland county) Solidarity (Troms county) Sami People's List For more details, please see Annex 1. Table 7 lists the names of the representatives on the joint lists proposed by the registered parties. 15

17 Fylkestingsvalget 1995 Norges offisielle statistikk 3.3. Validation, invalid and valid votes Like previous elections, the 1995 county council election was held at the same time as the municipal council election. Votes were validated at the polls by ticking off a common electoral roll, one tic per voter, regardless of whether the person cast a ballot in one or both elections. The number of ballots cast in the county council election was counted as the sum of valid and invalid votes plus the number of empty ballot envelopes in the ballot box. (See Annex 3, questionnaire 1, items 2, 4 and 5.) The votes that were invalid (although cast) are not included in the figure for valid votes. According to 47 of the Election Act, no tic shall be made on the electoral roll for a vote that is not valid. The same ballot envelopes were used for both elections (municipal and county council elections). The ballot envelopes that contained municipal council ballots alone were listed as a separate item on the questionnaire. (See Annex 3, questionnaire 1, item 3). Empty ballot envelopes were counted as votes cast and rejected for both the municipal and county council elections. (See Annex 3, questionnaire 1, items 2 and 4.) 3 4. Voter turnout The voter turnout figures given in Table 8 refer to votes cast in one or both elections, and are calculated on the basis of validations ticked off on the common electoral roll. The voter turnout figures in Table 9 have been calculated on the basis of the number of votes cast in the county council election. The discrepancy between the figures represents the number of voters who voted in the municipal council elections alone. A trial system in Oslo, involving direct election of urban neighbourhood committees at the same time as the ordinary local election, also reflects a discrepancy in the voter turnout figures since some voters cast their ballots in the urban neighbourhood committee election only Re-elected representatives These statistics classify a county council incumbent as re-elected if she/he was a regular member of the county council in office on election day, 11 September Representatives who became regular members of the county council during the election period are also classified as re-elected Equalisation representatives The same rules applied to equalisation representatives as in the preceding election; they may be found in 59.2 and 60.2 of the Election Act. Equalisation representatives are marked with an asterisk (*) in Annex Geographical classification This publication uses the following classifications: A. Norway as a whole B. Region C. County D. Municipality Counties are grouped into the following regions: 1. Eastern Norway 1.1. Akershus/Oslo 1.2. Hedmark and Oppland 1.3. Rest of eastern Norway: (Østfold, Buskerud, Vestfold and Telemark counties) 2. Agder/Rogaland: (Aust-Agder, Vest-Agder and Rogaland counties) 3. Western Norway: (Hordaland, Sogn og Fjordane, and More og Romsdal counties) 4. Trøndelag: (Sør-Trøndelag and Nord- Trøndelag counties) 5. Northern Norway: (Nordland, Troms and Finnmark counties) Tables 12 and 13 show municipalities grouped according to region and population as of 1 January Since the last county council election, the following municipalities have been merged and assigned the following municipality numbers and names: Former municipalities New municipality 0103 Fredrikstad 0113 Borge 0131 Rolvsøy0106 Fredrikstad 0133 Kråkerøy 0134 Onsøy In addition, minor adjustments have been made in the borders between the following municipalities: Fitjar and Bømlo in Hordaland county; Leikanger, Lardal, Vik, Gloppen and Eid in Sogn og Fjordane county; Agdenes and Snillfjord in Sør-Trøndelag county; Lyngen, Kåfjord, Storfjord, Alstahaug and Vefsn in Nordland county Miscellaneous All figures in the tabular summaries have been rounded off individually. Consequently. the figures do not necessarily add up to 100 per cent. The representatives' ages are specified as of year-end The representatives' occupations, based largely on data provided on the official electoral lists, are classified in accordance with the Standard Occupational 16

18 Norges offisielle statistikk Fylkestingsvalget 1995 Classification used for official Norwegian statistics. In some cases, information has been collected from the parties concerned. It is sometimes difficult to classify occupations on the basis of the information provided, so the figures in the occupation-related tables are necessarily be reliable. The category "homemaker/housewife" includes women listed on the electoral list as homemakers, with no further indication of any other occupational activity. For example, women listed as homemakers and teachers, homemakers and textile workers, or homemakers and students are not counted as homemakers. 4. The election of county councils As was the case with the 1991 election, data has been collected on the 1995 county council election (see Annex 4). The figures related to this election have been published in Regional Statistics and amay be found in Table 19 of this publication. 5. Sample survey on the 1995 county council election and the 1993 general parliamentary election In connection with the 1995 election, Statistics Norway and the Institute for Social Research conducted a survey on voter behaviour during the 1993 general parliamentary election and the 1995 county council election. The objective was to monitor a sample of voters in 1993 and 1995, and to compare how they voted in the two elections. The sample consisted of voters in the age group in A total of people responded after both elections. In connection with surveys such as this one, which is based on data collected from just a fraction of the population, there will always be a certain amount of uncertainty about the results, ie, a certain sample variance, that should be taken into account when the results are interpreted. 6. Some main results Compared with the 1991 election results, the Party of Progress gained the most ground and the Socialist Left Party lost the most ground in the county council election of The Party of Progress increased its share of the votes from 7 per cent in 1991 to 12 per cent in The party made a strong showing in all counties. Its progress was greatest in Oslo, where the party increased its following from 8.8 per cent to 20.2 per cent. The Socialist Left lost half its supporters, receiving 6.1 per cent of the votes in the 1995 election. The Socialist Left Party lost the most ground in Telemark County, where its voter share dropped from 16.4 per cent in 1991 to 7.2 per cent in The Conservative Party won 19.9 per cent of the votes, a decline of 2 percentage points from the preceding county council election. The most pronounced setbacks for the Conservatives were in Oslo and Troms county, where they lost 5.5 and 5.2 percentage points, respectively. The Liberal Party advanced from 3.5 per cent in 1991 to 4.7 per cent in There were just minor changes for the other major parties. The Norwegian Labour Party increased from 30.4 per cent in 1991 to 31.3 per cent in 1995, and the Christian Democrats moved forward from 8.1 to 8.5 per cent. The Centre Party's voter share edged down from 12.0 in 1991 to 11.7 per cent in Altogether, 953 representatives were elected to Norway's county councils in 1995, compared with 991 in The Socialist Left won 58 seats, 64 fewer than in The Conservatives lost 25 seats, leaving the party 179 representatives on the country's county councils. The Party of Progress won 37 more seats than in the preceding election, bringing its total to 103. The Liberals increased their representation from 36 after the 1991 election to 48 in The Labour Party won 308 seats, the Centre Party 133 and the Christian Democrats 86. There are now 393 women in the new county councils (including Oslo). Women occupy 41.2 per cent of county council seats during the current election period, compared with 39.3 per cent during the preceding term. Fewer women were elected in some counties, although the proportion of women representatives increased in most counties. As was the case during the preceding county council election, Nordland county had the highest proportion of women representatives of all the county councils. There, women occupy roughly half the seats on the council. At some 55 per cent, the Socialist Left Party still has the highest percentage of women representatives. Compared with the preceding election, all the major parties increased their proportions of women representatives. 17

19 Fylkestingsvalget 1995 Norges offisielle statistikk Those elected in the 1995 county council election had an average age of 47. Most of them, ie, 33 and 32 per cent respectively, were in the age groups and Of the representatives elected in 1991, 38 per cent were in the age group and 27 per cent were in the category. The age group won 5 per cent of the seats in the 1995 election, compared with 7 per cent in Data on the representatives' occupations indicate that 14 per cent of them are self-employed. Of that segment, 20 per cent are women. Some 70 per cent of the representatives were employed in the public and private sectors, while 7 per cent are students. Nearly 4 per cent are old-age or disability pensioners and approximately 3 per cent are homemakers. In the 1995 county council election, 59.7 per cent of those entitled to vote cast ballots. This was 4.1 percentage points lower than the voter turnout for the 1991 election, making it the lowest voter turnout ever registered for a direct county council election. As regards the individual counties (excl. Oslo), voter turnout was highest in Akershus county, with 64.8 per cent, and lowest in Nordland county, with 51.6 per cent. The sample survey conducted jointly by the Institute for Social Research and Statistics Norway indicated that the 1995 election entailed significant shifts in party support. The most pronounced change was in the number of people who voted for the Party of Progress, which virtually doubled the number of seats it won, compared with the parliamentary election in The biggest losers were the Centre Party and the Labour Party, ie, the big winners in The voter turnout in 1995 was the lowest reported for 70 years. The 1990s dramatic changes in voter loyalties continued during the 1995 election. Data based on a comparison of the 1993 parliamentary election and the 1995 county council election showed that 44 per cent of voters changed their party affiliation between the two elections, either by moving back and forth between parties, or by moving in or out of the ranks of the stayat-homers. This figure matches the record. Stability was greatest in the Christian Democratic Party, as approximately 60 per cent of KrF's voters remained loyal to their old party once again in Stability was least for the Centre Party and the Socialist Left Party. The high degree of stability in the Party of Progress was a new phenomenon that emerged in The Party of Progress advanced at the expense of all the other parties, but most notably at the expense of the Labour Party, Centre Party and Conservative Party. There was a very crossover of voters between the Labour Party and the Conservative Party, with the majority moving to the latter. On the other hand, the Labour Party performed better than the Centre Party. The Liberals won most of their new supporters from the Labour Party, the Conservative Party and the Centre Party Even though the question of Norway's membership of the European Union was decided by popular referendum in 1994, the issue continued to exert a certain influence on the party affiliations of voters. Excluding those who stayed at home, switching from one party to another was somewhat more common among those who voted against EU membership than among those who voted in favour of membership, 31 per cent compared with 27 per cent. On the "yes" side, there were significant net losses from the Labour Party to the Conservative Party, and from the Conservative Party to the Party of Progress. Otherwise, the Labour Party suffered more losses on the "yes" side than did the Liberal and Socialist Left parties. The Centre Party's losses were limited to the "no" side. The Centre Party lost votes to all other parties, although the losses to the Party of Progress and Labour Party were most pronounced. The Socialist Left Party lost ground among the no-voters and gained a little ground among the "yes" group. As for the overall results, the Labour Party and the Conservative Party were weakened on the "yes" side, while the Socialist Left Party and the Centre Party lost voter support on the "no" side. This indicates that impact of opposing views on the EU issue had cooled considerably in the 1995 election. The sharp decline in voter turnout affected the parties in different ways and had an indirect effect on the distribution of votes. The Labour Party, Centre Party and Socialist Left party had the largest numbers of voters stay at home, while the Liberal Party, Christian Democratic Party and, in particular, the Party of Progress lost relatively small percentages of their supporters to the couch, giving them an indirect advantage in terms of voter turnout. Survey respondents were asked to mention one or two issues they felt were important in the 1995 election. Only one of three voters was able to identify at least one issue. Even though the figures refer to local elections, this figure must be described as extremely low. It can only be perceived as meaning that the parties did not manage to put across the differences in their viewpoints on the issues. According to voters, the three most important issues in 1995 were healthcare and care for the elderly, immigration and nature and the environment. Healthcare and care for the elderly was mentioned by all parties, although it was mentioned most often by voters that supported the Party of Progress, the Conservative Party and the Labour Party. Immigration was mentioned almost exclusively by supporters of the Party of Progress. The Socialist Left and Liberals were mainly concerned about nature and the environment. 18

20 Norges offisielle statistikk Fylkestingsvalget 1995 As usual, the Christian Democrats were most interested in morals and religion, while Centre Party voters had a tendency to mention regional policy, communications and the EU issue. The low voter turnout in 1995 was clearly reflected by the sample survey panel. The data showed that the turnout was roughly equal for men and women. On the other hand, there were significant variations by age. Although all age groups showed a considerable decline in voter turnout, the percentage of stay-at-homers was greatest for the under-30 group. Voter turnout was only 30 per cent among those under the age of 23. In the youngest age groups, voter turnout was lower for men than for women. However, the tendency was the opposite for voters over the age of 60, where men showed a distinctly stronger proclivity for taking part in the election. 19

NORGES OFFISIELLE STATISTIK K C 60 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1991 ISBN 82-537-3804-8 ISSN 0800-9856

NORGES OFFISIELLE STATISTIK K C 60 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1991 ISBN 82-537-3804-8 ISSN 0800-9856 NORGES OFFISIELLE STATISTIK K C 60 FYLKESTINGSVALGET 1991 COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1993 ISBN 8253738048 ISSN 08009856 EMNEGRUPPE 62 Politiske emner EMNEORD

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 463 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1 983 ISBN 82-.537-2056-4

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 463 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1 983 ISBN 82-.537-2056-4 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 463 FYLKESTINGSVALGET 1983 COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1 983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-.537-2056-4 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Valg ANDRE EMNEORD

Detaljer

Fylkestingsvalget County Council Election C 622 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Fylkestingsvalget County Council Election C 622 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 622 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Fylkestingsvalget 1999 County Council Election 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

KOMMUNESTYREVALGET 1991

KOMMUNESTYREVALGET 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 57 KOMMUNESTYREVALGET 1991 MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1993 ISBN 82-537-3793-9 ISSN 0332-8023 EMNEGRUPPE 62 Politiske emner EMNEORD

Detaljer

STORTINGSVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 261 HEFTE I STORTING ELECTIONS ISBN 82-537-1729-6. Volume I

STORTINGSVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 261 HEFTE I STORTING ELECTIONS ISBN 82-537-1729-6. Volume I NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 STORTINGSVALG ET 98 HEFTE I STORTING ELECTIONS 98 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 87796 FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993 C 70 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category not applicable

Detaljer

KOMMUNESTYREVALGET MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS 1979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979

KOMMUNESTYREVALGET MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS 1979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 9 KOMMUNESTYREVALGET 99 MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS 99 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 99 ISBN 8--08- ISSN 0-80 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg 07.01.2014 Kapittel 13 Valg I dette kapitlet finnes tabeller som viser Resultat fra Kommune- og bydelsvalget 2011 Resultat fra Stortingsvalget 2013 Nøkkeltall

Detaljer

Stortingsvalget 1997. Storting Election 1997. Norges offisielle statistikk. Official Statistics of Norway

Stortingsvalget 1997. Storting Election 1997. Norges offisielle statistikk. Official Statistics of Norway Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Stortingsvalget 1997 Storting Election 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

2015 municipal and county council elections

2015 municipal and county council elections INFORMATION 0 municipal and county council elections Important information for voters English Engelsk Election Day is September. Remember to bring ID! 0 municipal and county council elections We use these

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

NORGES OFFIS I ELLE STATISTIKK B 771 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1987 ISBN

NORGES OFFIS I ELLE STATISTIKK B 771 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1987 ISBN NORGES OFFIS I ELLE STATISTIKK B 77 FYLKESTINGSVALGET 987 COUNTY COUNCIL ELECTIONS 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 988 ISBN 82-537-2544 EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE EMNEORD Folkevalgte

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B KOMMUNESTYREVALGET MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B KOMMUNESTYREVALGET MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 5 0 KOMMUNESTYREVALGET 1983 MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS 1 983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2037-8 ISSN 0332-8023 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling)

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B765 KOMMUNESTYREVALGET MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B765 KOMMUNESTYREVALGET MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B765 KOMMUNESTYREVALGET 1987 MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS 1 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2632-5 ISSN 0332-8023 F of keveat RoPmegionneW Valg

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 920 STORTINGSVALG ET STORTING ELECTIONS 1977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 920 STORTINGSVALG ET STORTING ELECTIONS 1977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 90 STORTINGSVALG ET 977 STORTING ELECTIONS 977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 977 ISBN 8-57-0790-8 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Stortingsvalget 2001. Storting Election 2001. C 710 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Stortingsvalget 2001. Storting Election 2001. C 710 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 710 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Stortingsvalget 2001 Storting Election 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

STORTINGSVALGET 1989

STORTINGSVALGET 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 910 STORTINGSVALGET 1989 STORTING ELECTION 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2929-4 ISSN 0802-9067 EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE EMNEORD

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Trine Dale og Arne Faye

Trine Dale og Arne Faye 94/15 Rapporter Reports Trine Dale og Arne Faye Utenlandske statsborgere og Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 1991 94/15 Rapporter Reports Trine Dale og Arne Faye Utenlandske statsborgere og Kommunestyre-

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 770 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1976 ISBN 82-537-0565-4

FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 770 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1976 ISBN 82-537-0565-4 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 770 FYLKESTINGSVALGET 975 COUNTY COUNCIL ELECTIONS 975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 976 ISBN 8-57-0565- FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 100 ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ

FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 100 ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 00 FYLKESTINGSVALGET 979 COUNTY COUNCIL ELECTIONS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 8-537-093-3 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Trenden er brutt færre skifter parti

Trenden er brutt færre skifter parti Trenden er brutt færre skifter parti Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen. I alt 39 prosent endret standpunkt fra stortingsvalget i 2005 til 2009. De største

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Folkeavstemningen 1994 om norsk medlemskap i EU. The 1994 Referendum on Norwegian Membership of the EU

Folkeavstemningen 1994 om norsk medlemskap i EU. The 1994 Referendum on Norwegian Membership of the EU C 235 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Folkeavstemningen 1994 om norsk medlemskap i EU The 1994 Referendum on Norwegian Membership of the EU Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Fylke: År: Nordland 215 A Administrative forhold A.1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Nilsen Lise Wærnes E-postadresse:

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000 33 Statistiske analyser Statistical Analyses Marte Kristine Bjertnæs Innvandring og innvandrere 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000 8. desember 000 Aktuelle befolkningstall Familier og barn. januar 000 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

KOMMUNESTYREVALGET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 769 MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1976 ISBN

KOMMUNESTYREVALGET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 769 MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1976 ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 9 KOMMUNESTYREVALGET 9 MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS 9 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 9 ISBN 0 FORORD denne publikasjonen legger Statistisk

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

STORTINGSVALGET 1965

STORTINGSVALGET 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 199 STORTINGSVALGET 1965 HEFTE II OVERSIKT STORTING ELECTIONS 1965 Volume II General Survey STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 Tidligere

Detaljer

Velgervandringer Foreløpige resultater

Velgervandringer Foreløpige resultater 1 elgervandringer 2013-2017. Foreløpige resultater Bernt ardal, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning. Innledning De foreløpige resultatene

Detaljer

Aldri har så mange skiftet parti

Aldri har så mange skiftet parti Aldri har så mange skiftet parti Nesten fire av ti velgere (37 prosent) skiftet fra ett parti til et annet mellom 1997 og 2001. Arbeiderpartiet hadde rekordlav lojalitet: Bare drøyt halvparten (56 prosent)

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Liva Vågane. Holdninger til og kunnskap om norsk utviklingshjelp /25 Rapporter Reports

Liva Vågane. Holdninger til og kunnskap om norsk utviklingshjelp /25 Rapporter Reports 2002/25 Rapporter Reports Liva Vågane Holdninger til og kunnskap om norsk utviklingshjelp 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer