AGROPRO: Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGROPRO: Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter."

Transkript

1 AGROPRO: Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter. Agronomi for økt matproduksjon i en varmere verden Lillian Øygarden, Bioforsk /UMB Prosjekt finansiert av NFR Bionær program ( ) 7 norske partnere + internasjonale partnere + referansegruppe

2 Utfordringer bakgrunn agronomisatsing Økt matproduksjon Meld. til St. 9 ( ). Hva, hvordan, hvor?...20 %? Økt areal /intensivering arealenhet eller kombinasjon? Nedgang i kornproduksjon, nedgang i areal og avlingsnivå Sortsfremgang ikke tatt ut, gap potensiell avling i forsøk reell avling Endrete værforhold, endret klima effekt på våronn, i vekstsesong (sopp) innhøsting Dårlige dreneringsforhold, status jordkultur Krav om bærekraftig produksjon med minst mulig klimagassutslipp konflikt med intensivering? Behov for tilpasning til klimasmart landbruk Dagens kunnskap om god agronomisk praksis er ikke tatt i bruk av bonden? Er «god agronomi «løsningen?? Behov for å (gjenopp)bygge et sterkt agronomisk forskningsmiljø samspill jord og planteforskning med kopling til økonomiske og sosiologiske forhold. Tverrvitenskapelig forskning for de nye utfordringer.

3 Klima i Norge 2100 Bakgrunnsmateriale til NOU Klimatilpasning NEDBØR: øke 5 30 % slutten av hundreåret. Vinternedbør kan øke 40 % Østsør Vestlandet. Sommernedbør sør østlandet avta mot slutten av hundreåret. Nedbøren vil øke for alle årstider og i alle regioner. Flere dager med mye nedbør. Gj.snitt nedbør disse dager høyere i hele Norge og alle årstider. Naturlig variabilitet kan lokalt gi noen tiår med redusert nedbør. AVLØP (avrenning ) Økning i årsavløp. Økt avløp vinter og høst og redusert om sommeren.

4 Temperatur, vekstsesong TEMPERATUR Års temp i Norge øke 2,3 4,6 grader innen 2100 Størst endring vinter, minst sommer Temperaturen øker mest i Nord Norge: Finnmark 3 5,4 grader på årsbasis. Vestlandet øker temp mellom 1,9 4,2 grader. Årsnedbøren vil øke med 5 30 %. Flere dager med store nedbørmengder. VEKSTSESONGENS LENGDE 1 2 måneder over store deler av landet 2 3 måneder i en del områder fram mot 2100 Gjennomsnittsverdier hva med kritiske perioder overvintring eks høstkorn, grasdekke knoppefrost i frukt og bær tele /ikke tele i jord avrenning Hurtige svingninger

5 Endret klima effekt på produksjonssystemer Nye muligheter: Lenger vekstsesong Større avlinger Nye sorter, vekster Vekster til andre formålenergi vekster Bedre kvalitet Endret dyrkingsanbefalinger (gjødsling, plantevern,jordarbeiding) Miljøtiltak endret behov..og vi har nok vann!

6 Nye utfordringer for å utnytte en lenger vekstsesong Robust plante materiale tilpasset store variasjoner i klimatiske forhold Overlevelse av plantemateriale gjennom vinterperioden. Plante helse: ugras, plantesykdommer, skadedyr Jord og vannforhold muligheter for jordarbeiding, kjørbarhet på arealer

7 Økt matproduksjon kontroll med plantehelse Endrede forhold for; ugras, skadedyr plantesykdommer økt angrep, nye skadegjørere Risiko for avlingstap, ustabil matforsyning, behov for økt beredskapmer robuste systemer, varslingstjenester

8 Vått og trått for bønder med slått Foto: Bjørn Asle Grimstad Om det ikke blir en bedring kommende uke er det slutt på håpet om å få inn graset. Vi slår nedbørrekordene til enhver tid Endring av agronomiske metoder: lettere maskiner? Slangespredning husdyrgjødsel unngå tankvogner Høste tidligere slik at en får inn avling før høstnedbør? Bedre drenering?

9 Nedbør rekorder helgen november 2012 Sted Nedbør i mm Særheim 111,7 Brekke Gulen 134,7 Fana Stend 84 Gjesdal, Rogaland 144,5

10 Sesong? Tele? Drenert? Vannets strømningsveier i jordbrukslandskapet

11 Kjørbarhet på arealene, innhøstingsmuligheteravhengig av drenering, jordpakking, maskinvalg Stort dreneringsbehov ved dagens klimaøkende ved økt nedbør Endret dreneringsbehov endret dimensjoneringskriterier. Utforming av dreneringssystem nedløpskummer, avskjæringsgrøfter erosjon i hydrotekniske anlegg Endret klima miljøhensyn lystgasstap nitrogen utnyttelse, optimal produksjon Partikkeltap og fosfortap gjennom grøftesystemer Denering jordpakkingoverflateavrenning erosjon

12 AGROPRO agronomi fokus

13 I samarbeid med Referansegruppe; Bondelaget, Tine, Nortura, Felleskjøpet Norsk Landbruksrådgivning, Statens landbruksforvaltning Utenlandske partnere Koplinger til andre pågående prosjekter Randsoneaktiviteter

14 Klarlegge muligheter og begrensninger for at forbedret agronomisk praksis kan tas i bruk og bidra til økt og bærekraftig matproduksjon Forbedret agronomisk praksis tilpasset fremtidens klima og produksjonssystemer. Fokus på jord og planter. Jordfysiske forholdmuligheter for rotutvikling, plantevekst, robust plantemateriale. Hva bestemmer lønnsomhet og produktivitet på gårdsbruk og hvilke faktorer er avgjørende for landbrukssektorens framtidige produktivitet Undersøke hvordan sosiokulturelle, institusjonelle og strukturelle faktorer påvirker muligheter og begrensninger for økt landbruksproduksjon Formidle forskningsresultat til forskere, samfunn, beslutningstakere, forvaltning, rådgivere og næringsutøvere. Hva skal til for at bonden tar i bruk den beste agronomiske praksis? Betydning av økonomiske, sosiologiske forhold? Teknologisk utvikling, kunnskap, praktiske forhold, leiejord

15 Gårdsstudier i grovfor og kornproduksjonen Detaljerte gårdsstudier på utvalgte bruk; kornproduksjon, grovforproduksjon. Finne årsaker til at naturgitt avlingspotensiale ikke tas ut. Finne årsaker til at bønder ikke tar i bruk driftspraksis og innsatsfaktorer som kan øke avlingspotensialet. Arena for forsøk, demonstrasjon, formidling av kunnskap (Anne Kjersti Bakken, Astrid Johansen, Wendy Walen, Lars Nesheim, Einar Strand, Bernt Hoel, Trond Børresen, Anne Kjersti Uhlen ++ )

16 Robust og tilpasset plantemateriale i korn Studere genetisk variasjon og finne sorter som er mer tolerante for jordpakking og våte forhold i jord (.. når drenering ikke er nok) Etablere metodikk for å studere rotutvikling under anaerobe forhold. Plantemateriale er normalt testet under optimale forhold Morten Lillemo UMB. Testing av plante materiale som kan tåle våte forhold (hvete ). Vår Undersøke mekanismer som gjør plantene mer tolerante; Porøsitet i røtter Evne ti lå tåle lavt oksygennivå i røtter Evne til å skru metabolisme og vekst på «vent «(UMB; Anne Kjersti Uhlen, Morten Lillemo, Åsmund Bjørnstad )

17 Robust og tilpasset plantemateriale i eng Studere rotutvikling/rotdybde i artsblandinger til eng for å identifisere artsblandinger som kan tåle hyppig høsting, kjøring, pakking. Genetiske/fysiologiske studier av rødkløver for å forbedre rødkløverens varighet og vinteroverlevelse i eng. (Marina Bleken, Åshild Ergon, Anne Kjersti Bakken, Elin Sikkeland )

18 Rotfunksjonalitet og bedre utnyttelse av plantenæringsstoffer Rotstudier og ny metodikk for å studere opptak av plantenæringsstoffer fra ulike dyp. Bruk av isotoper. Effektiv dybde for rotutvikling. Bedre ressursutnyttelse av fosfor. Effekt av husdyrgjødsel og organisk materiale på tilgjengelighet av fosfor i jord. Rotutvikling: etter grashøsting, om vinteren, når enga eldes, under hjulspor,.. Langtidseffekter av produksjonssystem på viktige fysiske og kjemiske egenskaper til jord. Bedre næringsutnyttelse ved bedre jordanalyser for plantetilgjengelig P. (Tore Krogstad, Marina Bleken, Åsgeir R.Almås, Susanne Eich Greatorex mfl.)

19 Jordpakking og laglighet for jordarbeiding. Økt forståelse av hvordan landbruksmaskiner påfører jorda belastninger som endrer jordstrukturen. Nye forsøk med grunnleggende kunnskap om sammenhengene mellom pakkingsgrad, plantevekst og avling. Utvikle praktisk beslutningsverktøy («Terranimo for norsk forhold ) for å planlegge driften mht maskininvestering og kjøring. Valg av utstyr for å unngå jordpakking. Århus university Mål: unngå stress > 50 kpa under 50 cm

20 Jordpakking og dreneringsstatus Jordpakking effekt på drenering, avling Hvor tørr må jorda være for jordarbeiding? Hvor mange dager er jorda laglig for jordarbeiding (vanninnhold ; % av feltkapasitet) Hvor mange dager er tilgjengelig for jordarbeiding? 30 % redusert avling ved såing på våt jord 20 % redusert avling når såtiden blir utsatt til optimale fuktighetsforhold (leirjord mer utsatt enn sandjord) (Eksempler fra sørøst Norge. H. Riley 2013 ) Hvor mye blir avling redusert ved utsatt såtid? Trond Børresen, Till Seehuisen, Hugh Riley,

21 Miljøeffekter av ulike driftssystemer Lystgass målinger i langvarige feltforsøk (UMB og Apelsvoll ) for mer miljøvennlig landbruk. Måling i ulike driftssystemer med ulike vekster, gjødsling og jordarbeiding. Bedre utnyttelse av nitrogen reduserte lystgassutslipp. Effekt av dreneringstilstand på næringsutnyttelse, avrenning og lystgasstap. (Peter Dörsch, Audun Korsæth m fl. )

22 Formidling av agronomisk kunnskap. Norsk landbruksrådgivning sentral rolle. Demonstrasjonsgårder Markdager Årets agronom

23 Mange krav til landbruketmålkonflikter Redusert avrenning Økt matproduksjon Bærekraftig ressursbruk Biologisk mangfold Mindre klimagassutslipp Kulturlandskap Tilpasning til endret klima Økt karbonbinding

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

Hvordan påvirkes jordbruket av klimaendringer?

Hvordan påvirkes jordbruket av klimaendringer? Siri Svendgård-Stokke Siri Svendgård-Stokke: How does climate change affect agriculture? KART OG PLAN, Vol. 75, pp. 90 95, POB 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 Annual precipitation and temperature are

Detaljer

P-indekskalkulatoren. Professor Tore Krogstad, UMB

P-indekskalkulatoren. Professor Tore Krogstad, UMB P-indekskalkulatoren Professor Tore Krogstad, UMB Erosjonsrisiko, fosforinnhold i jorda og nærhet til vassdrag er alle viktige faktorer som har betydning for fosfortapene fra dyrka mark. I tillegg vil

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2015 AVLINGSKAMPEN 2015: Klar til å kjempe om størst byggavling SIDE 12-17 Løsninger for fremtidens utfordringer SIDE 18-27 Utnytt avlingspotensialet i høsthveten SIDE 30-33 2

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Planter som jorddekke

Planter som jorddekke Økologisk landbruk NORSØK Småskrift Nr. 2/2005 Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Norsk senter for økologisk landbruk Økologisk landbruk Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Tittel:

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel

Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel Innledning God utnytting av husdyrgjødsla Bondens gull har blitt stadig viktigere, både for gardbrukeren og storsamfunnet. I tillegg til næringsverdien,

Detaljer

Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren

Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren KORNET ER I HUS KORNDYRKING - Temaark 6 Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren Tørking av korn Kornet skal nedkjøles og tørkes så snart som mulig etter høsting. Ved bruk

Detaljer

P-gjødsling til brokkoli, blomkål, kålrot og isbergsalat

P-gjødsling til brokkoli, blomkål, kålrot og isbergsalat Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 10 Nr. 14 2015 P-gjødsling til brokkoli, blomkål, kålrot og isbergsalat Nye anbefalinger Erling Stubhaug, Hugh Riley og Annbjørg Ø. Kristoffersen Norwegian Institute

Detaljer

Statusgjennomgang Mat og miljø

Statusgjennomgang Mat og miljø Forfattere: Hanne Møller og Erik Svanes OR.23.09 Navn ISBN: 978-82-7520-615-0 ISBN: 82-7520-615-4 82-7520-615-4 Navn Statusgjennomgang Statusgjennomgang Rapportnr.: OR.23.09 ISBN nr.: 978-82-7520-615-0

Detaljer

TEMA Nr 1 januar 2014

TEMA Nr 1 januar 2014 TEMA Nr 1 januar 2014 Husdyrgjødsel og lagerkapasitet Forfattere: Ildri Kristine (Rose) Bergslid og Liv Solemdal Riktig bruk av husdyrgjødsel gir mindre behov for innkjøpt gjødsel og redusert risiko for

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

«Ta vare på matjorda ta vare på deg selv»

«Ta vare på matjorda ta vare på deg selv» «Ta vare på matjorda ta vare på deg selv» En utstilling om matjorda i anledning FNs Internasjonale Jordår 2015 «Ta vare på matjorda ta vare på deg selv» Matjord er en begrenset ressurs. Det kan ta mange

Detaljer

Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl

Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl Sundgren, T. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) 99 Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl Tove Sundgren 1, Mette Goul Thomsen 1, Mauritz Åssveen 1, Erling Stubhaug 2, Anne Kari Bergjord 3, Ruth Mordal

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 Fangdammer for partikkelog fosforrensing Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås post@bioforsk.no www.bioforsk.no Denne utgivelse: Bioforsk

Detaljer

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking av Per J, Møllerhagen Bioforsk Øst Apelsvoll Utarbeidet for Gartnerhallen`s kontraktdyrkere på økologisk potet. Arbeidet er utført i regi av prosjektet Økt

Detaljer

Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus

Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus RAPPORT 2010 2 Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus Karen Refsgaard Marianne Bechmann Anne-Grete Buseth Blankenberg Svein Skøien Asbjørn Veidal Serie

Detaljer

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær www.bioforsk.no FOKUSBioforsk I Vol. 3 I Nr. 7 I 2008 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 4 Frukt og bær Redaksjon: Dag Røen, Lars Olav Brandsæter, Svein Magne Birkenes, Gunnhild Jaastad,

Detaljer

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune. Innhold VEDLEGG 2. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune. Innhold VEDLEGG 2. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Energi & Klimaplan Karlsøy kommune Korrigert kapittel landbruk, skogbruk og punkter under tiltak kap. 1,4 VEDLEGG 2 Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Innhold VEDLEGG 2... 1 Landbruk og skogbruk

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon 1 av 107 Jordbrukets forhandlingsutvalg Arbeidsdokument av 25. april 2014 Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2014 Side 2 Innhold

Detaljer

Blir norsk landbruk bærekraftig?

Blir norsk landbruk bærekraftig? NR. 8/92 Blir norsk landbruk bærekraftig? Et arbeidshefte for en helhetlig landbrukspolitikk ISBN 82-7478-065-5 ISSN 0807-0946 Blir norsk landbruk bærekraftig? Et arbeidshefte for en helhetlig landbrukspolitikk.

Detaljer

Veiledningshefte. Økologisk mat i barnehagen. en veileder til matglede

Veiledningshefte. Økologisk mat i barnehagen. en veileder til matglede Veiledningshefte Økologisk mat i barnehagen en veileder til matglede Økologisk mat i barnehagen en veileder til matglede Forfattere: Lena Lie Bergheim, ernæringsfysiolog, Bioforsk Økologisk Liv Solemdal,

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013 Norsk polarforskning Forskningsrådets policy for 2010 2013 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

Hvor mange bønder trenger vi?

Hvor mange bønder trenger vi? Hvor mange bønder trenger vi? ET DISKUSJONSNOTAT OM LANDBRUK, FATTIGDOM OG UTVIKLINGSPOLITIKK 1 Utgitt av Utviklingsfondet November 2014 Ansvarlig redaktør: Kari Helene Partapuoli Redaksjon: Siv Helén

Detaljer