ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER"

Transkript

1 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan

2 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord Innledning Skolenes kapasitet og elevtall per aug Grunnskolene i Løten kommune Østvang skole Ådalsbruk skole Lund skole Jønsrud skole Løten ungdomsskole Strategiplan for Løtenskolen - Bakgrunn for tiltak Tidlig innsats Grunnleggende ferdigheter Samarbeid med andre instanser Vurdering for læring Satsing på ungdomstrinnet Elevenes lærings- og arbeidsmiljø Leksehjelpordningen i Løtenskolen Samarbeid med hjemmet Strategisk kompetanseutvikling Skolevurdering Sammendrag av tiltak Oppsummering av iverksatte og nye tiltak Prioritering av tiltak

3 1.1 Forord Strategiplan for Løtenskolen ( ), Økt læringsutbytte har ligget til grunn for arbeid og innsats i Løtenskolen siden den ble vedtatt i Med denne revideringen ønsker vi å se nærmere på flere nyheter i skolen, nye satsingsområder, samt å oppdatere og justere tallmaterialet. Skolene i Løten skal gi den enkelte elev størst mulig læringsutbytte i et sosialt og trygt læringsmiljø. Målsetningen med denne planen er å sikre gode strategier og beskrive gode og ønskede tiltak som bidrar til dette. Dokumentet er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av: Rektorkollegiet: Carl Gustav Follestad, Målfrid Haugbotten Hagen, Hjørdis Bjølseth, Trond Arne Børresen og Jens Petter Svenkerud Representanter fra barnehagenes styrernettverk: Iren Skyltbekk og Ingrid Bjørnstad Utdanningsforbundet: Anne Berit Fjeldseth FAU: Jessica Grønstad Oppvekst: Vera Bergersen, Kristin Ingelstad og Bjørn Are Knutsen 3

4 1.2 Innledning Arbeidet med barn og unge, deres oppvekst og deres skolegang, er et viktig arbeid i en kommune. Her legges mye av grunnlaget for hvordan det skal gå med den enkelte og hva slags ressurser som etter hvert skal tilkomme kommunen i form av kompetanse. Det er avgjørende at vi stadig jobber med å gjøre skole og barnehage best mulig og gjør vurderinger rundt hva vi skal satse på og hvordan vi skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag. I denne planen presenterer vi både en del tall og ord om hva som er situasjonen innenfor oppvekstfeltet i disse dager, men enda viktigere er det å se på hvilke mål vi har satt oss for det videre arbeidet, og hvordan vi ser for oss at vi kan nå disse målene. De ulike områdene i planen er derfor bygd opp rundt mål og tiltak, med en nærmere beskrivelse i etterkant. 1.3 Skolenes kapasitet og elevtall per aug 2014 Skole Elevkapasitet Elevtall Spesielle oppdrag Kommentarer Østvang Spesialpedagogisk avdeling Forholdsvis nyrenovert skole Jønsrud Svømmeopplæring Har basseng Lund Behov for oppgradering Ådalsbruk Samlet barnetr. 551 Løten ungdomsskole Samlet Løtenskolen Spesialpedagogisk avdeling Forholdsvis nyrenovert skole Det er viktig med et godt fysisk og psykisk læringsmiljø for den enkelte elev. I tillegg til ordinære undervisningsrom er det i dagens skole behov for spesialrom, grupperom, skolebibliotek, kantine, god digital infrastruktur og rom for alternative læringsarenaer. Utnyttelse av total elevkapasitet på skolene vil redusere tilgang på spesialrom. Rehabilitering og vedlikehold av skolene ivaretar gode læringsarenaer og hensyn til universell utforming. 4

5 2.0 Grunnskolene i Løten kommune 2.1 Østvang skole Status: Østvang skole er Løten kommunes største barneskole med trinn. Skolen er i utgangspunktet to-parallell, men er organisert i storklasser med et lærer- og assistentteam rundt seg. Normaltrinnet ved skolen er elever samlet i et baserom/klasserom. Klassen deles inn i mindre grupper ut fra aktivitet og innhold. Til hvert trinn er det 2-3 lærere som har ansvaret for de pedagogiske oppleggene i klasserommet. Dette gjør at lærerne får brukt sin fagkompetanse i et team. Dette stiller selvfølgelig krav til at teamene er satt sammen med komplimenterende kompetanse. Østvang skole består av skole, SFO, leksehjelp, og forsterket avdeling. Kompetansekravene er ulike i de ulike enhetene. På barnetrinn er det krav om pedagogisk utdanning, men man har ikke minimumskrav til fagspesifikk utdanning, slik det er på ungdomstrinnet. I tiden som blir gitt til leksehjelp, er det ikke spesifikke utdanningskrav. Skolen er flerkulturell og har organisert det slik at skolen har en lærer i full stilling som organiserer opplæringstilbudet for de fremmedspråklige elevene ved skolen. Østvang skole har også et forsterket opplæringstilbud for elever med helt særegne behov. Utviklingsbehov: Østvang skole satser på å øke lærernes kompetanse i realfagene. Målet er å løfte elevenes læringsresultater i disse fagene. Dette er et satsningsområde også på nasjonalt nivå. I tillegg ønsker Østvang å ha en klar profil om å jobbe godt med grunnleggende ferdigheter i lesing i alle fag. Elevenes lesekompetanse er av stor betydning for deres læringsutbytte og for resultatet i videre utdanning. Langsiktige mål: Skolen har behov for å rekruttere og etterutdanne lærere i matematikk og mat og helse. Skolens har 11 assistenter i SFO. Av disse er en førskolelærer, 6 fagarbeidere, 2 personer som er i gang med å ta fagbrev via voksenopplæringsprogram og 2 uten fagutdanning. 5

6 Langsiktig mål må være at de to sistnevnte assistentene får delta på VOX-programmet for å få tatt fagbrev. Kortsiktige mål: 1. Skolen ønsker å ha to lærere med i Utdanningsdirektoratets videre- og etterutdanningsprogram i matematikk innen de to kommende skoleårene. 2. Skolen må, hvert år, gjennomføre sertifiseringskurs for lærere og assistenter som deltar på svømmeundervisning 3. Skolen ønsker å sende ansatte på kurs innenfor IKT. 2.2 Ådalsbruk skole Status: Ådalsbruk skole er en fulldelt 1-7 barneskole og sfo, med et elevtall som har ligget på rundt 110 i de siste årene. Skolen har som primær oppgave å gi god undervisning til alle elevene ved skolen gjennom tilpasset opplæring, både kollektivt og individuelt. Skolens hovedmål er å kunne bidra med at barn strekker seg i hele sin proksimale utviklingssone, og blir faglig så kompetente de kan ut fra sine forutsetninger. Det er viktig at skolen har ambisjoner på vegne av elevene, og dermed blir realkompetanse viktig. Skolen har i dag kompetente og tydelige klasseromsledere med teoretisk og praktisk kompetanse. Skolen har 9 lærere/adjunkter og en vernepleier skole fordelt på 9,2 stilling. Disse har ulik kompetanse. Skolen har som mål å øke antall lærere med allmennlærerutdanning eventuelt faglærer kroppsøving. Det er ønskelig å beholde en førskolelærer som kan arbeide på småtrinnet. Alle fagene i læreplanen er dekket opp med formal kompetanse hos en eller flere av lærerne. Skolens to barneveiledere er ved utgangen av skoleåret 2013/14 godkjente barne- og ungdomsarbeidere. Den ene er i tillegg blitt godkjent som veileder for barne- og ungdomsarbeidere. Skolen skal i fremtiden kun ansette personer med godkjent fagprøve barne- og ungdomsarbeider når det gjelder faste stillinger. Det er behov for at alle ansatte ved skolen innehar noe godkjent pedagogisk utdanning. 6

7 Rektor ser at skolen vil innen en periode på 1-3 år trenge kompetanse i følgende fag: - Musikk - Engelsk - Samfunnsfag Det mest prekære behovet er innenfor musikk og engelsk. Dette er fag som må etterspørres ved nytilsetninger og oppfordre allerede ansatte lærere til å videreutdanne seg i. Utfordringer Det å motivere lærere til å ta utdanning kan være vanskelig hvis studiestedet ligger for langt unna hjemstedskommunen, og det gjerne skal kombineres med familieliv. Det kan bli dyrt for skolen å dekke opp mange som ønsker å gå på etter- og videreutdanning, selv om det ligger penger i strategien. På sikt vil det bli manko på dyktige lærere, og dermed vanskeligere å rekruttere nye lærere inn i stillinger når gamle lærer går av med pensjon. Det å ha en pådriverkraft i kollegiet for å oppdatere seg faglig er dermed viktig for en skole. De som er der må innhente og videreutvikle seg i den kompetansen skolen mangler. Utvikling Skolen er positiv til etter- og videreutdanning, da det er viktig for å opprettholde kompetansen og ambisjonene om å levere den gode skolen. Skolen vil bidra med å legge til rette og oppmuntre lærere til å etter- og videreutdanne seg innen for de gitte rammene skolen har. Skolen har fått med en lærer til videreutdanning i engelsk i skoleåret 2013/2014. Kursing Skolen må også prioritere å sende flere lærere på dagskurs i ulike fag(spesielt basisfagene) for å skape ny giv og oppmerksomhet til hva læreren kan gjøre i klasserommet. Dette vil skolen tilstrebe å få til, men er avhengig av fleksibilitet i lærerkollegiet for å sikre god gjennomføring av skolehverdagen når andre er på kurs. På noen områder trenger skolens personell kurs for å kunne sikre en trygg og god hverdag for elevene. De som er svømmelærere må gjennomføre livredningsprøve en gang i året, samt at alle som jobber med barn bør ha oppfriskningskurs i førstehjelp minimum annen hvert år. Ådalsbruk skole er en PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen) skole, og vil for å opprettholde trykket måtte delta på kurs/konferanser i regi av atferdssenteret eller andre med temaer som klasse- og relasjonskompetanse. 7

8 2.3 Lund skole Status: Lund skole er Løten kommunes eldste barneskole med et gjennomsnittlig elevtall mellom 80 og 90. Skolen har 9 lærere/adjunkter fordelt på 7,60 stillinger. Disse har ulik kompetanse. Det er to stykker som har førskolelærerutdanning i bunn, med års pedagogikk. En er lærer med bachelor i spesialpedagogikk, mens de resterende har allmennlærerutdanning. Skolen har fire barneveiledere hvor en er utdannet barnevernspedagog og en har en årsenhet i sosialpedagogikk. Skolen skal i fremtiden bestrebe seg på å ansette personer med godkjent fagprøve barne- og ungdomsarbeider når det gjelder faste stillinger. Skolen anser det som viktig at alle ansatte ved skolen innehar noe godkjent pedagogisk utdanning. Barneveilederne jobber både i skolen, leksehjelp og SFO. Skolen har fokus på at alle lærere skal være tydelige og kompetente klasseromsledere. Lærere og barneveiledere på Lund skole har mye teoretisk og praktisk kompetanse. Alle fagene i læreplanen er dekket opp med formal kompetanse hos en eller flere av lærerne. Noen av fagene er godt dekket inn, mens skolen er mer sårbare i andre fag. For å kunne si noe om skolens behov på kort og lang sikt har rektor benyttet kompetansenøkkelen. Kompetansenøkkelen er et nettbasert hjelpemiddel hvor alle ansatte ved skolen er registrert med sine godkjente utdanninger. Kortsiktige mål: Skolen vil ha fokus på å videreutvikle kompetanse innenfor klasseromsledelse og vurdering. Det å arbeide aktivt med tiltak for stadig bedre både læringsmiljøet og det psykososiale miljøet vil være et satsingsområde for skolen. Skolen ønsker å gå til innkjøp av nettbrett for bruk i undervisning. Det er viktig å finne gode praktiske løsninger for bruk av digitale medier i skolehverdagen, samt å være med i utviklingen slik at elevene står godt rustet i møte med den digitale hverdagen. Langsiktige mål: I et femårsperspektiv vil skolen ha behov for økt kompetanse i fagene matematikk, engelsk og musikk. Skolen har som mål å ha med en lærer i Utdanningsdirektoratets videre- og etterutdanningsprogram hvert år. I tillegg ser skolen at det er et økende behov for kompetanse innenfor psykososialt arbeid med barn, og vil i perioden søke å heve kompetansen innenfor dette området. 8

9 2.4 Jønsrud skole Status: Jønsrud skole har de siste årene vært mellom 100 og 110 elever. Skolen har i utgangspunktet 10 lærere/adjunkter fordelt på 9,2 stilling. Disse har ulik kompetanse. Det er tre stykker som har førskolelærer i bunn, med års pedagogikk. En er faglærer kroppsøving, mens de resterende har allmennlærerutdanning. Skolen har som mål å øke antall lærere med allmennlærerutdanning eventuelt faglærer kroppsøving. Denne utskiftningen skal skje ved naturlig avgang over en 5 års periode. Det er ønskelig å beholde en førskolelærer som kan arbeide på småtrinnet. I inneværende år har vi ansatt 2 lærer i 1,4 stilling for å dekke ekstra spesialundervisning og særskilt norsk opplæring. Det er i 2013 fire lærere som er mellom 55 og 62 år. De har høy kompetanse i norsk, matematikk og engelsk. En lærer gjennomfører etterutdanning i engelsk dette skoleåret. Det er ansatt 2 barne- og ungdomsarbeider, samt en assistent som vil fullføre sitt fagbrev barne- og ungdomsarbeider i løpet av Disse tre arbeider både ved skolen og i SFO. Utviklingsbehov: Skolen har per i dag tydelige og kompetente klasseromsleder, med mye både teoretisk og praktisk kompetanse. Jønsrud skole har over de siste årene kunne vist til stabile og relativt gode resultater. Det er allikevel behov for å endre skolens praksis i tråd med de endringer som skjer i samfunnet og krav som rettes mot skolen. I den siste tiden er det sterkere fokus på det faglige og vurdering. Både nasjonaleprøver og PISA øker fokuset på skolens faglige innhold, og hvordan elever blir undervist og vurdert. I tillegg skal skolen være allmenndannende og skolen skal ha et godt og trygt skolemiljø. Alle fagene i læreplanen er dekket opp med formal kompetanse hos en eller flere av lærerne. Noen av fagene er godt dekket inn, mens skolen er mer sårbare i andre fag. Langsiktige mål: Rektor mener at skolen vil innen en periode på tre år trenge kompetanse i følgende fag: - Matematikk - Engelsk - Kunst og håndverk - Samfunnsfag Det mest prekære behovet er innenfor matematikk og engelsk. Dette er fag som må etterspørres ved nytilsetninger og ved å oppfordre allerede ansatte lærere til å videreutdanne seg. 9

10 Kortsiktige mål: - Hvordan lærere skal utvikle og videreføre den kompetansen de har for å kunne gi elevene den gode faglige opplevelsen - Arbeid med folkeskikk og en bli god kultur for å skape muligheter for et solid skolemiljø - Gå til innkjøp av nettbrett, og å øke mulighetene for lærere og elever til å benytte seg av og lære å bruke ny teknologi - Ha økt fokus på fysisk aktivitet. Forskning viser at det er en sammenheng mellom å være i fysisk aktivitet og læring. 2.5 Løten ungdomsskole Status Løten ungdomsskole er den eneste ungdomsskolen i kommunen. Skolen dekker trinn og har 3 klasser på hvert av trinnene. I hver av klassene går det i underkant av 30 elever, men det kan være til dels store variasjoner i elevkullene (mellom 70 og 100). I hver klasse er det to kontaktlærere som deler kontaktlæreransvaret for elevene. Kontaktlærerne har elevsamtaler minst to ganger i året, samt utviklingssamtaler med foresatte. Skolens lærere er organisert i team. Hvert team har ansvaret for ett trinn. Lærerne på teamet dekker de fleste fagene som et trinn skal ha i løpet av et skoleår. Noen fag blir dekket av lærere som arbeider på tvers av trinnene. Dette er f.eks språk-, mat og helse- og kroppsøvingslærere. Rektor og inspektør har fire teamledere som deltar i plangruppemøter. I plangruppemøtene planlegges og drøftes de aller fleste utviklingsprosjekter og den daglige driften. Det er plangruppe en gang i uken. Løten ungdomsskole har også en spesialpedagogisk avdeling. Avdelingen ivaretar de elevene som har de største behovene ved skolen. Avdelingen ledes av en teamleder og har en høyere voksentetthet. Skolen hadde i forrige skoleår 8 assistenter. Kompetanse ved skolen Skolen står svakest i fremmedspråkene tysk, spansk og fransk. Siste år var søkningen til fransk vært så liten (kun 4 elever med fransk som førstevalg) at faget ikke er startet opp. For å undervise i fagene norsk, matematikk og engelsk ble det i 2008 i lovs form vedtatt at lærere som utdannet etter 2008, og skal undervise i disse fagene på ungdomstrinnet må ha minst 60 studiepoeng i fagene. Siden loven ikke fikk tilbakevirkende kraft, kan lærere som ble ferdigutdannet før 2008 undervise i fagene, selv om de ikke har 60 studiepoeng. Våre prioriterte kompetansesatsningsområder Med utgangspunkt i den analysen som er gjennomført ser vi at skolens største behov er innenfor fremmedspråkene, tysk og spansk, men også spesialundervisning og mat og helse. 10

11 Kompetanse i spesialundervisning er også viktig da det er færre og færre lærere som har dette i sin fagkrets eller tar det som etter- og videreutdanning. Med tanke på hvor mange elever som får spesialundervisning ved Løten ungdomsskole, er dette også et prioritert område. Vår prioriterte liste over kompetansebehov blir av den grunn følgende: 1. tysk og spansk 3. klasseledelse 2. mat og helse 4. spesialundervisning Videre- og etterutdanning Videre- og etterutdanning er knyttet til de tilbudene som utdanningsdirektoratet til enhver tid legger til rette for. På finnes disse vilkårene. Videre kan det være mulig for virksomheten å støtte videre- og etterutdanninger som den enkelte har lyst til å ta, om det er innenfor det som er skolens behov og hjemlet i opplæringsplanen. Her mottar skolen ingen støtte fra skoleeier. I skoleåret 2013/14 er det tre lærere som deltar på etterutdanning i faget veiledningspedagogikk ved Høgskolen i Hedmark. Dette faget er et krav for at lærere skal kunne være øvingslærere fra skoleåret 2014/15. Prosjekter I inneværende skoleår deltar Løten ungdomsskole i flere prosjekter. Ungdomsskolesatsningen, Ungdomstrinn i utvikling, er et nasjonalt prosjekt hvor det jobbes systematisk med ungdomstrinnet mer praktisk under den overordnete målsettingen praktisk, variert, utfordrende og relevant. Løten ungdomsskole har valgt klasseledelse og regning som basisferdighet som sine satsingsområde. Comenius Regio, som er et samarbeidsprosjekt med flere skoler i Hamarregionen og X class i Slagelse i Danmark. Den overordnete målsettingen er preventing early school leaving. Et prosjekt i klasseledelse i regi av Terje Overland. 3.0 Strategiplan for Løtenskolen - Bakgrunn for tiltak Økt læringsutbytte Strategiplan for Løtenskolen ( ) har ligget til grunn for arbeid og innsats i Løtenskolen siden den ble vedtatt i I løpet av disse årene har flere av planens tiltak blitt gjennomført, mens andre tiltak ikke er realisert. Skolen og samfunnet er i stadig endring og derfor er det nødvendig å revidere planen. Av tiltakene i strategiplanen fra 2010 var merkantil ressurs i grunnskolen det tiltaket som ble prioritert høyest. Østvang og ungdomsskolen har som et resultat av denne prioriteringen, fått tilbake merkantil ressurs. Det er ingen tvil om at det har vært en riktig prioritering for disse skolene. For å sikre bedre utnyttelse av skolens pedagogiske ressurser og ledelsesressurser bør dette tiltaket også gjelde de andre skolene. Her kan det være aktuelt med en deltidsstilling som kan fungere ved de tre skolene. Dette vil kunne sikre bedre og mer lik praksis når det gjelder dokumentasjon, arkivrutiner og økonomioppfølging. 11

12 Styrket bemanning var 2. prioritet i Prioritering av dette tiltaket videreføres og løftes til 1. prioritet i den reviderte strategiplanen. Ved å tilføre 1. og 2. trinn pedagogiske ressurser slik at det alltid er to pedagoger tilstede vil skolene kunne øke den tidlige innsatsen og redusere behovet for spesialpedagogiske tiltak senere i skoleløpet. Ved å styrke den pedagogiske bemanningen i praktisk-estetiske fag slik at gruppestørrelsene går ned, vil mange elever som i dag sliter med å mestre store grupper og løsere rammer, ha en vesentlig større sjanse for å lykkes. Det er i tillegg et større fokus på de grunnleggende ferdighetene i hvert fag fra nasjonalt nivå. Det vil være naturlig å trekke dette inn i en revidering av Strategiplanen. Flere av tiltakene i den opprinnelige planen var allerede igangsatt i 2010, og videreføres i dag uten at de spesifikt nevnes i den reviderte planen. 3.1 Tidlig innsats Mål I Løten ønsker vi å ha fokus på tidlig innsats både i betydningen av å sette inn tiltak tidlig i barnehage-/skoleløpet, og i betydningen være raske med tiltak når det oppstår utfordringer rundt et barn/elev. Dette er også forankret i Meld.St. 18 Læring og fellesskap, ( ). Tiltak Følge godt opp ulike kartlegginger i barnehage og skole slik at elever som har utfordringer knyttet til språk, lesing, regning osv får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Ha gode rutiner som er godt kjent blant pedagogisk personale når det gjelder oppfølging av lærings- eller adferdsvansker. Ha gode overgangsrutiner mellom barnehage og skole, mellom barnetrinn og ungdomstinn og mellom ungdomstrinn og videregående opplæring, for at tiltak rundt elever skal følges opp også i sårbare overganger. Ha fokus på tilpasset opplæring i hele skoleløpet. Øke grunnbemanning på 1. og 2. trinn slik at alle klasser får to pedagoger. Dette vil kunne styrke mulighet for tilpasset opplæring og minske behov for spesialundervising senere i skoleløpet. Vurdere innføring av maksimal gruppestørrelse på 15 elever i estetiske og praktiske fag. 12

13 Årshjul for kartleggingsprøver og tester For å gi elevene en mest mulig tilpasset undervisning og for å kartlegge elevenes eventuelle behov for ekstra oppfølging, avholdes det både nasjonale og lokale kartlegginger og tester. I Løten er disse satt opp i et årshjul, og det er rektor som må følge opp at prøver og tester blir gjennomført og deretter lagt inn i VOKAL (elektronisk kartleggingsportal for elevresultater). Elever som skårer under kritisk grense (disse er definert for hver prøve), skal følges opp videre av spes.ped.-ansvarlig ved skolen. Tras-kartlegging TRAS innebærer observasjon/kartlegging av språk hos barnehagebarn i daglig samspill og er et pedagogisk observasjonsverktøy som skal brukes til å observere barns språkutvikling. I tillegg skal det bidra til kompetanseutvikling blant barnehageansatte ved at de blir mer bevisst på hvilke fremgangsmåter, forklaringer og utfordringer som påvirker barns utvikling. Verktøyet ble utviklet som et resultat av en landsomfattende spørreundersøkelse i 2000, og den viste at førskolelærerne gjennom sin utdanning ikke hadde fått tilstrekkelig kunnskap til å kunne vurdere barns språkutvikling. Førskolelærerne ønsket seg et verktøy som kunne bidra til mer systematiske observasjoner av barna, og dermed støttet dem i arbeidet med forebygging av vansker. Løten kommune har tatt i bruk dette verktøyet, og resultatene er sentrale i overgangsinformasjonen mellom barnehage og skole og er ment å gi 1. klasselærerne nyttig informasjon om språksituasjonen til barna i det de begynner på skolen. Overgangsrutiner Løtenskolen har gode rutiner for overgangene. Dette gjelder både mellom barnehage og barneskole, mellom barneskole og ungdomsskole og tilslutt mellom ungdomsskole og videregående skole selv om det da er overgang mellom to ulike forvaltningsnivåer; kommune og fylkeskommune. Overføring av informasjon er kanskje det mest sentrale, og vi har mye å hente på å være åpne med hverandre og bringe viktig informasjon videre. I de tilfellene foresatte må gi sitt samtykke til en slik overføring av informasjon og kunnskap, er det viktig at dette følges opp på en korrekt måte. Oppdaterte rutiner er lett tilgjengelig i det kommunale kvalitetssikringssystemet EQS. Både barnehageansatte, lærere, rektorene, rådgiver og HIPPT er viktige støttespillere i overgangene med ulikt ansvar og ulike oppgaver. Tilpasset opplæring Et av de mest effektive tiltakene vi kan ha er godt tilpasset opplæring. Det er av avgjørende betydning at elevene får opplæring som gir dem nødvendige utfordringer; ikke for store, ikke for små. For å vite noe om hvordan du som lærer skal legge opp din undervisning, må du altså kjenne godt til elevene du har foran deg. Dette med kartleggingsprøver er selvsagt en vesentlig side ved dette, men også vurdering for læring (VFL) handler om å bruke informasjonen fra vurderingssituasjoner inn i den videre undervisningen og læringen. 13

14 Ved å gi tilpasset opplæring kan man langt på vei imøtekomme elever som har faglige utfordringer. Det er imidlertid viktig å ha klart for seg skjæringspunktet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. Vi kan ikke tilpasse for enhver pris, og deretter ende opp med spesialpedagogiske tiltak sent i skoleløpet i stedet. Målet må være tidlig innsats også knyttet til spes.ped-tiltak, men at disse ikke nødvendigvis skal vedvare gjennom hele skoleløpet. Styrking av ressurser på barnetrinnet Det er et mål å redusere behovet for spesialpedagogiske tiltak i skolen. Ved å sette inn ressurser tidlig i skoleløpet er det vist gjennom følgeforskning at det kan man redusere behovet for tiltak senere i skoleløpet. Det er i dag en tendens til at antall elever med spesialpedagogiske tiltak øker mye frem mot ungdomsskolen. Ved å styrke ordinær pedagogisk bemanning på 1. og 2. trinn, er det mulig å gi elever en bedre tilpasset undervisning som kan redusere behovet for spesialpedagogiske tiltak senere. Ved å kunne flytte ressurser fra spesialundervisningstiltak til tilpasset undervisning og økt lærertetthet på de yngste trinnene, kan man redusere antall elever som trenger spesialundervisning på høyere trinn. Store elevgrupper og løse rammer er ofte en utfordring for elever som sliter faglig og sosialt. Ved å redusere gruppestørrelsen i praktiske og estetiske fag, vil mange av disse elevene få bedre rammevilkår. En slik endring vil kreve et nært samarbeid med HIPPT i forhold til hvordan sakkyndige vurdering utformes og veiledning på systemnivå. 3.2 Grunnleggende ferdigheter Mål Elevene i Løtenskolen har gode grunnleggende ferdigheter slik at de er godt rustet til videre skolegang, og får de beste forutsetninger for å fullføre videregående opplæring. Tiltak Digitale ferdigheter. Felles implementert IKT-plan for alle skolene i Løten. Mål: Likt grunnlag for digital kompetanse opp mot ungdomsskole Utviklingstrapp klasse: lære for å bruke klasse: bruke for å lære Ferdigheter i å benytte den digitale læringsplattformen Introdusere pc/ nettbrett i barnehagen for å minske ulikhetene mellom barn med ulik tilgang til IKT hjemmefra Muntlige ferdigheter: Integrert i kompetansemål i K-06 14

15 Del av vurderingshandlingene i klasserommet (framlegg, drøftinger, presentasjoner, gruppearbeid og lignende) En del av de lokale læreplanene i alle fag Å kunne lese Kommunal leseplan ØLU videreføres i skolenes eget arbeid Lokale læreplaner i alle fag Kartlegging og tiltak i førskolealder (Tras) Målrettet arbeid i barnehagen for å styrke grunnleggende ferdigheter innenfor språk Å kunne regne Matematikknettverk; faglig utveksling. Kompetanseheving og erfaringsdeling Felles fagdag på planleggingsdag 2011 Lokale læreplaner i alle fag Hverdagsmatematikk opp mot det abstrakte Løten ungdomsskole har valgt regning som ett av satsingsområde i forbindelse med ungdomsskolesatsingen ungdomstrinnet i utvikling Å kunne skrive ØLU videreføres i skolenes eget arbeid Kommunal leseplan tar for seg skriveferdigheter også Lokale læreplaner i alle fag Deltakelse i læringsstøttende prøver i skriving Grunnleggende ferdigheter Bak både Kunnskapsløftet som reform og innføringen av de grunnleggende ferdighetene, lå et ønske om å heve elevenes faglige utbytte. Ferdighetene skal bidra til elevens faglige progresjon gjennom opplæringen i de ulike fagene og inngår som en integrert del av kompetansemålene i læreplanene i alle fag i hele grunnopplæringen.. I Kunnskapsløftet er det definert fem ferdigheter som utgjør grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. I hver læreplan for fag er det en beskrivelse av hvordan de fem grunnleggende ferdighetene skal bidra til å utvikle elevenes kompetanse i faget, og hvordan disse ferdighetene er en del av denne kompetansen. I arbeidet med å følge opp og forbedre Kunnskapsløftet har departementet ønsket å gjøre progresjonen i de grunnleggende ferdighetene tydeligere i læreplanene. Dette arbeidet følges opp i skolenes arbeid med lokale læreplaner. 15

16 3.3 Samarbeid med andre instanser Mål Skolen er avhengig av et godt samarbeid med mange instanser for å kunne ivareta ulike elevers behov for oppfølging både i og utenfor skolen. Det er et mål at det meste av dette samarbeidet er godt forankret og preget av gode rutiner og tydelige forventninger. Tiltak Skolene har faste møter med HIPPT og har en fast kontaktperson derfra. HIPPT deltar i våre spes.ped.-nettverk med 1 3 personer. Skolen/lærerne må kjenne godt til de ulike nivåene for kartlegging av elever, slik at de vet når faglige og sosiale utfordringer skal løftes videre til samarbeidspartnere utenfor skolen. Skolene har BUT-møter der både helsesøster, barnevern og HIPPT er deltakere. På ungdomsskolen; TUT. Samarbeidsmøter med HIPPT ( Hamarregionen interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) Skolene har flere møtepunkter med HIPPT i løpet av skoleåret. Dette kan være i forbindelse med skolestartere og avklaring av spesialundervisning for elever som har fått spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, det kan være ansvarsgruppemøter rundt enkeltelever, det kan være møter rundt systemrettede tiltak og det kan være samarbeidsmøter der man vurderer situasjonen til de elevene med enkeltvedtak og IOP. Det er en stor fordel med kontinuitet i dette arbeidet, og det er derfor en positiv ordning med faste kontaktpersoner opp mot hver skole, gjerne over flere skoleår. HIPPT og kommunalt spesialundervisningsnettverk HIPPT ønsker å delta i vårt kommunale spes.ped.-nettverk, og prioriterer å stille med minst en person i disse møtene. Det er veldig positivt, og det er en god mulighet til å løfte fram felles problemstillinger som gjelder for skolene og den enkelte spes.ped.-kontakten, samtidig som HIPPT kan presentere sine synspunkter og komme med forslag til bedre rutiner og konkrete tiltak for spesialundervisningen generelt. Gode interne rutiner for samarbeid utenfor skolen En viktig del av et godt samarbeid, handler om at skolen/lærerne er klar over hvilke elevtiltak som skal og bør gjøres FØR man kontakter øvrig hjelpeapparat. Dette handler blant annet om lærernes kjennskap til hvordan de følger opp kartleggingsprøver, nasjonale prøver og tester fra kartleggingsårshjulet, om den spes.ped.-ansvarlige sitt ansvar for utvidet kartlegging og testing, om lærernes kjennskap til hva slags elevsaker som bør drøftes i BUT osv. Det blir unødvendig mye arbeid på mange, dersom rutinene rundt dette ikke er kjent eller ikke blir fulgt opp. 16

17 BUT-møter (Barne- og ungdomstjenesten) Med bakgrunn i at mange elever sliter med skolegangen sin på grunn av forhold delvis utenfor skolen, er det nødvendig at vi har et forum der vi kan drøfte behovet for støtte fra andre instanser. I BUT har man mulighet for å drøfte bekymringer anonymt, slik at man kan få råd om veien videre, men man kan også diskutere saker åpent dersom foresatte har gitt sitt samtykke eller aller helst kan delta selv. I møtet deltar barnevern, PP tjenesten, helsetjeneste og skole. For ungdomsskolen er det et eget tverrfaglig ungdomsteam (TUT) med samme funksjon. For skolene er det et uttalt ønske at disse møtene prioriteres og at man har et samarbeid rundt vanskelige saker. I Løten som i landet ellers er det en økning av elever som sliter med psykiske problemer og/eller som har en vanskelig hjemmesituasjon grunnet foreldrenes psykiske helse. Dette utfordrer skolene, og kan utgjøre en stor belastning for skolenes læringsmiljø. Det er ikke entydig positive tilbakemeldinger på at vi lykkes med et godt samarbeid rundt disse elevene, og det er det grunn til å ta tak i. 3.4 Vurdering for læring Mål Løten kommune ønsker å ha god kvalitet på de tilbakemeldingene som elevene får og god vurderingskompetanse hos lærerne. Tiltak Felles samlinger der vurdering for læring er tema Gode lokale læreplaner i aktiv bruk Kollektiv vurderingskultur i skolene Digital vurderingsbok i læringsplattformen slik at elever og foresatte har lett tilgang til skriftlige vurderinger Felles samlinger der vurdering for læring er tema Det er allerede gjort mye godt arbeid i Løten rundt vurdering for læring, og blant annet har det vært avhold en felles p-dag (høsten 2012) med dette temaet. I november 2013 var det en felles planleggingsdag der Gordon Stobart var ekstern foredragsholder. 17

18 Gode lokale læreplaner i aktiv bruk Det har tatt tid å få på plass gode lokale læreplaner, og nye sentrale læreplaner har gjort det nødvendig med gjennomganger, revideringer og forbedringer. Målet er at vi skal få til en likere praksis bl.a når det kommer til elevvurdering, fordi vi i de lokale læreplanene beskriver ulik grad av måloppnåelse og hva som skal kjennetegne elevenes kompetanse på ulike nivåer. Det er viktig at vi kommer dit at planene er i aktiv bruk, og at vi samtidig er innstilt på stadig å evaluere dem. Kollektiv vurderingskultur i skolen Utnytte skolens samlede vurderingskompetanse gjennom deling, teamsamarbeid og skolebasert utvikling. Digital vurderingsbok Læringsplattformen gir lett tilgang til skriftlige vurderinger for elever, foresatte og lærere. Gjennom å bruke vurderingene slik at de gir gode framovermeldinger til elevene om læringsstrategi og læringsprosess vil effekten av undervisingen øke. 3.5 Satsing på ungdomstrinnet Mål Det er en nasjonal målsetning å fornye ungdomstrinnet slik at vi får en mer praktisk og variert undervisning som elevene opplever som relevant og mer motiverende. Dette er forankret i Meld. St. 22 Motivasjon Mestring Muligheter ( ). For Løten kommune er målet tilsvarende. Tiltak Innføre valgfag i tråd med nasjonale føringer Gi tilbud om arbeidslivsfag Ha fokus på klasseledelse (bl.a. gjennom opplegget for skolebasert kompetanseutvikling) Videreføring av Ny GIV-satsingen, men da inn under ungdomstrinnet i utvikling. Løten ungdomsskole er med i pulje 1, og blir nå fulgt opp av regionenes utviklingsveiledere og Høgskolen i Hedmark. Åpne for mulighet til å ta fag på videregående Øke kompetansen innenfor vurdering for læring 18

19 Ungdomsskolesatsingen Fra Kunnskapsdepartementet har vi fått Stortingsmelding 22 ( ) om ungdomstrinnet: Motivasjon Mestring Muligheter. Undersøkelser har vist en tydelig nedgang i motivasjon for skolearbeid etter hvert som elevene blir eldre. Målet med å fornye ungdomstrinnet er derfor å gjøre undervisningen mer motiverende og variert, slik at vi får elever som opplever undervisningen som mer relevant og givende og forbedrer sine læringsresultater. Ungdomsskolen må i større grad møte de elevgruppene som tar tilstrekkelig del i læringen og i klassefellesskapet. Noen sentrale områder innenfor satsingen: - Økt valgfrihet gjennom innføring av valgfag - God læring og godt læringsmiljø gjennom bedre klasseledelse - Bedre opplæring i grunnleggende ferdigheter i alle fag - Særskilt satsing på regning gjennom skolebasert kompetanseutvikling og samarbeid med Høgskolen i Hedmark - Særskilt satsing på klasseledelse gjennom skolebasert kompetanseutvikling og samarbeid med Høgskolen i Hedmark - Arbeid i kollegiet med hvordan det skal gjøres ved Løten ungdomsskole - Skolens ressurslærer som skal styre satsningen sammen med ledelsen Valgfag Valgfag ble introdusert for 8. trinn fra skoleåret 2012/2013 og fra høsten 2014 har alle ungdomsskoleklasser valgfagtilbud. Det er utarbeidet læreplaner fra Utdanningsdirektoratet og Løten ungdomsskole tilbyr valgfag ut fra kompetanse hos lærerne og elevønsker. Ungdomsskolene kan velge blant følgende fag: 1. Sal og scene 2. Design og redesign 3. Demokrati i praksis 4. Forskning i praksis 5. Produksjon av varer og tenester 6. Internasjonalt samarbeid 7. Fysisk aktivitet og helse 8. Teknologi i praksis 9. Medier og informasjon 10. Innsats for andre 11. Levande kulturarv 12. Reiseliv 13. Trafikk 14. Natur, miljø og friluftsliv Arbeidslivsfag Løten ungdomsskole gav tilbud om arbeidslivsfag fra skoleåret 2013/2014, men fikk ikke tilstrekkelig med søkere til faget. Erfaringene fra skolene som har hatt arbeidslivsfag tidligere er svært gode, så det er grunn til å holde fast på tilbudet til elevene. Alternativet til arbeidslivsfag er fremmedspråkene spansk, tysk eller fransk, eller fordypning i enten norsk eller engelsk. Muligheter for å ta fag på videregående Det er viktig at vi tar vare på alle elevene våre, også de som trenger ekstra utfordringer. I hovedsak gjøres dette innenfor området tilpasset opplæring i det ordinære klasserommet, men det er også åpnet for og oppfordret til et økt samarbeid med videregående skole for at elevene kan ta fag på et høyere nivå. Dette innebærer samtidig at elevene må meldes opp til 19

20 eksamen på et tidligere tidspunkt enn 10. trinn, og krever derfor en planlagt prosess allerede ved overgangen til ungdomsskolen. Skoleåret 2013/2014 deltok et utvalg elever på 10. trinn i nettbasert matematikkundervisning på Hamar katedralskole med ekstra oppfølging fra lærer på ungdomsskolen, samt en noe utvidet skoledag. 3.6 Elevenes lærings- og arbeidsmiljø Mål Skolene i Løten skal ha et godt og inkluderende miljø. Kommunen har skrevet under på Manifest mot mobbing, og vi har nulltoleranse for mobbing i skolene og klare regler og rutiner for arbeidet med elevenes psykososial miljø. Dette er forankret i Meld. St. 18 Læring og fellesskap ( ). Tiltak De årlige resultatene fra Elevundersøkelsen skal følges opp på skolene (både på trinn, i lærerkollegiet, og i skolenes skolemiljøutvalg) Alle skolene skal ha ordens- og oppførselsreglement som jevnlig oppdateres, og som er godt kjent for både ansatte, elever og foresatte. Alle skolene skal kjenne til Handlingsplanen mot mobbing, og være godt kjent med rutiner og retningslinjer for hvordan saker behandles. I det forebyggende arbeidet er det viktig å legge vekt på tverrfaglig kompetanse og dermed involvere både skolehelsetjeneste og SLT. Dersom skoler ønsker å bruke forebyggende program, er det ønskelig å finne fram til programmer med godt dokumenterte resultater. Løten kommune har Trivselsledere og opplever positive og elevaktive friminutt. Skolene skal benytte Utdanningsdirektoratets veiledere for skolens arbeid mot mobbing. 20

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Mobbing i Kristiansandsskolen

Mobbing i Kristiansandsskolen KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Mobbing i Kristiansandsskolen Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon april 2012 Postadr.: Serviceboks

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy Evaluering og vurdering av tiltak og behov i skoleverket i Herøy Herøy kommune våren 2009 2 INNHOLD Innledning... 4 Avklaring av oppdraget... 4 Gjennomførte tiltak... 4 Faktiske behov... 4 Kvalitetsbegrepet...

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer