REFERAT FRA STYREMØTE I NUV Rica Ishavshotel, Tromsø. Tid: Fra kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 10.12.2009. Rica Ishavshotel, Tromsø. Tid: Fra kl 0900-1500"

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Tid: Fra kl Til stede: Fra sekretariatet: Julie Feilberg (leder) Jens Uwe Korten Carsten Helgesen Helge Halvorsen Torstein Rekkedal Kristin Dahl Sigrid Lem Ida Skjerve Berit Johnsen (observatør) Eva Gjerdrum Vigdis Amundsen, referent Merknader til innkalling: Merknader til sakslisten: Ingen Julie Feilberg fremmet sak under eventuelt: Norgesuniversitetets fremtidige deltakelse på Online Educa Berlin. jfr. orienteringssak B i styremøte Sakslisten ble dermed som følgende: I. Innkalling og dagsorden II. Referat fra forrige styremøte A. Referat fra styremøtet III. Orienterings- og drøftingssaker: B. Oppnevning av ny observatør til Norgesuniversitetets ekspertgruppe C. Høring om forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning. Brev fra KD D. Forslag til statsbudsjettet 2010 brev fra NUV til KD E. Oppsummering fra Mentorprosjetet F. Oppsummering og analyse fra Norgesuniversitetets prosjekter 2008 G. Oppsummering fra møte i ekspertgruppen for samarbeid med arbeidslivet H. Mailkorrespondanse vedr. evt. nye lokaler til Norgesuniversitetet I. Annet fra styrets medlemmer, departementets observatør eller sekretariatet 1

2 IV. Vedtakssaker: Sak 23/2009 Orientering om virksomheten Sak 24/2009 Regnskapsoversikt pr Sak 25/2009 Forslag til budsjett 2010 Sak 26/2009 Innspill til notat fra styreseminaret Sak 27/2009 Juridisk veiledningstjeneste for utvikling og deling av digitale læringsressurser Sak 28/2009 Høringsuttalelse vedr. Sentre for fremragende utdanning Sak 29/2009 Tildeling av prosjektmidlene 2010 Sak 30/2009 Norgesuniversitetets fremtidige deltakelse på Online Educa Berlin MERKNADER TIL REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER F. Flere av styremedlemmene ønsket mer analyse fra prosjektene, noe Berit Johnsen påpekte ville være meget viktig for departementet. Jens Uwe Korten ønsket at Norgesuniversitetet fulgte opp prosjektene etter prosjektperioden for å finne ut om det hadde resultert i varige studietilbud. Kristin Dahl foreslo å legge inn i føringene eller veiledningen at prosjektene ville bli pålagt å rapportere på dette punktet til Norgesuniversitet. I. Berit Johnsen opplyste at nåværende studentrepresentant i styret, Ida Skjerve, får forlenget sin funksjonsperiode frem til den planlagte sammenslåingen mellom de to studentorganisasjonene, Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion, er gjennomført og den nye organisasjonen har oppnevnt nye representanter. VEDTAKSSAKER SAK 23/2009 ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN Styret tar sekretariatets saksframlegg om virksomheten til etterretning. SAK 24/2009 REGNSKAPSOVERSIKT PR Styret tar regnskapsoversikten pr til etterretning. 2

3 SAK 25/2009 FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 Vedtak : Sekretariatet får fullmakt til å disponere tilbakebetalte prosjektmidler for 2009 fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, som lønnsmidler på budsjettet for Norgesuniversitetets budsjett på kr for 2010 fordeles slik mellom de ulike virksomhetsområdene: 1. Styrets og sekretariatets virksomhet kr Kunnskap og kunnskapsutvikling kr Prosjekttildeling kr Kommunikasjon og nettverk kr SUM kr Sekretariatet har fullmakt til å foreta omfordeling mellom de ulike underpostene i virksomhetsbudsjettet om det er behov for dette. Skulle det bli aktuelt med eventuelle endringer i fordeling mellom virksomhetsbudsjettet og budsjettet for de ulike innsatsområdene, skal dette tas opp til ny styrebehandling. Styret ber Arbeidsutvalget (AU) ta opp med KD i møte 18. januar 2010 hvordan Norgesuniversitetet satsing på samarbeid mellom arbeidsliv og høgre utdanning kan videreutvikles og finansieres i tråd med signalene i utdanningslinja. SAK 26/2009 INNSPILL TIL NOTAT FRA STYRESEMINARET Notatet bearbeides videre av sekretariatet og AU etter innspill fremkommet i styremøtet. SAK 27/2009 JURIDISK VEILEDNINGSTJENESTE FOR UTVIKLING OG DELING AV DIGITALE LÆRINGSRESSURSER Under forutsetning av positivt vedtak i Statsbudsjettet for 2010, og en godkjenning fra KD, setter Norgesuniversitetet av kr til prosjekt i 2010 for å utrede en fremtidig nasjonal tjeneste for juridiske råd og veiledning i forbindelse med utvikling, bruk og deling av digitale læringsressurser. SAK 28/2009 HØRINGSUTTALELSE VEDR. SENTRE FOR FREMRAGENDE UTDANNING Styret godkjenner forslag til høringsuttalelse med de innspill som fremkom under møtet. 3

4 SAK 29/2009 TILDELING AV PROSJEKTMIDLENE 2010 Kristin Dahl erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjekt P 02/2010 Carsten Helgesen erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjektene P 04/2010, P 5/2010 og P 09/2010. Julie Feilberg erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjekt P 54/2010. Jens Uwe Korten erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjekt P 22/2010 og P 24/2010. Torstein Rekkedal erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjekt P 50/2010. Helge Halvorsen erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjektene: P 05/2010, 14/2010 P 24/2010 og P 43/2010 I VEDTAK OM TILDELING TIL PROSJEKTER SOM HAR FÅTT FORHÅNDSTILSAGN FOR Norgesuniversitetet bevilger kr for 2010 i samsvar med tidligere vedtak om forhåndstilsagn til følgende 18 prosjekter: Høgskolen i Bodø: Klasseledelse i et virtuelt læringsmiljø Universitetet i Oslo: Helhetlig konsept for podcast - Universitetet i Stavanger: Pedagogiske muligheter og løsninger i allment utbredt digital teknologi Universitetet i Agder: ecollaborative Learning with(&)in Norwegian industry (ecolearn) Universitetet i Oslo: Humanister i praksis Handelshøyskolen BI: Metodeutvikling og verktøyanvendelse for undervisning og læring med prosessvurdering i høyere utdanning Høgskolen i Lillehammer: Kompetanseheving i reiseliv Høgskolen i Sør-Trøndelag: Design samarbeidsmodell mellom Høgre utdanning og arbeidsliv NTNU: Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor Høgskolen i Molde: Using ICT to promote flexible lifelong learning Høgskolen i Sør-Trøndelag: Utvikling av en ny IT-støttet sveiseteknikerutdanning i Norge (Sveis-IT) Universitetet i Tromsø: Omdømmebygging i Nord-Troms Universitetet for miljø- og biovitenskap: Samarbeid TINE/UMB utvikling av gode og relevante fleksible studier for matindustrien Høgskolen i Østfold: Næringslivsfokusert studiemodul av bachelorutdanning i innovasjon og prosjektledelse Universitetet i Bergen: Visualisering av transformasjoner (VIT) Diakonhjemmet høgskole: Interaksjon i nettgrupper på fleksible studier? ny veilederrolle som får dette til å fungere i IKT-støttet undervisning Høgskolen i Buskerud: Utvikling av gode pedagogiske løsninger for fleksibel læring innen videreutdanningstilbud for ansatte i helsetjenesten Høgskolen i Oslo: Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 4

5 II VEDTAK OM FORDELING AV MIDLER TIL NYE PROSJEKTER I 2010 OG FORHÅNDSTILSAGN FOR 2011 OG 2012 P 02/2010 Handelshøyskolen BI: Utvikling av fleksible læreformer innen etter-og videreutdanning for butikkansatte Prosjektet Utvikling av fleksible læreformer innen etter- og videreutdanning for butikkansatte ved Handelshøyskolen BI tildeles kr for 2010 og gis tilsagn om kr for 2011, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2011 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P 04/2010 Høgskolen i Bergen : Audiovisuell journalistikk Prosjektet Audiovisuell journalistikk ved Høgskolen i Bergen tildeles kr for 2010 og gis tilsagn om kr for Tilsagn om midler for 2011 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P 05/2010 Høgskolen i Bergen: Digitalisering med utvikling av interaktiv e- læringselementer innen ledelsesfag og innovasjon - samarbeid mellom høgskole og næringsliv. Prosjektet Digitalisering med utvikling av interaktiv e- læringselementer innen ledelsesfag og innovasjon - samarbeid mellom høgskole og næringsliv ved Høgskolen i Bergen tildeles kr for 2010 og gis tilsagn om kr for 2011 og kr for 2012, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2011 og 2012 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P 10/2010 Høgskolen i Bodø: - Utvikling av bærekraftig nettbasert studium i kamp- og spilleranalyse Prosjektet - Utvikling av bærekraftig nettbasert studium i kampog spilleranalyse ved Høgskolen i Bodø tildeles kr for P 11/2010 Høgskolen i Bodø: Utvikling av studiet: Omsorgsforløp på tvers. Tverrfaglig videreutdanning i Åpen omsorg i kommunehelsetjenesten 5

6 Prosjektet Utvikling av studiet: Omsorgsforløp på tvers. Tverrfaglig videreutdanning i Åpen omsorg i kommunehelsetjenesten ved Høgskolen i Bodø tilteles kr for 2010 og gis tilsagn om kr for Tilsagn om midler for 2011 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P 14/2010 Høgskolen i Finnmark: Utvikling av et nettbasert studietilbud i praktisk innovasjonsledelse Prosjektet Utvikling av et nettbasert studietilbud i praktisk innovasjonsledelse ved Høgskolen i Finnmark tildeles kr for 2010 og gis forhåndstilsagn om kr for 2011 under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2011 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P 15/2010 Høgskolen i Finnmark: Markedsføring for reiselivet Prosjektet Markedsføring for reiselivsnæringen ved Høgskolen i Finnmark tildeles kr for 2010 og gis tilsagn om kr for 2011, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2011 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P 24/2010 Høgskolen i Lillehammer: Utvikling av fleksibel og arbeidslivsforankret fordyping i Karriereveiledning Prosjektet Utvikling av fleksibel og arbeidslivsforankret fordyping i Karriereveiledning ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr for 2010 og gis tilsagn om kr for 2011 og kr for 2012 under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2011 og 2012 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet P 31/2010 Høgskolen i Oslo: God praksis i høyere utdanning utvikling av et språk- og kommunikasjonskurs til språklige minoriteter Prosjektet God praksis i høyere utdanning utvikling av et språk- og kommunikasjonskurs til språklige minoriteter ved Høgskolen i Oslo tildeles kr for 2010 og gis tilsagn om kr for 2011, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2011 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 6

7 P 37/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag: Nytt videreutdanningstilbud i medisinsk ultralydavbildning for kardiologi Prosjektet Nytt videreutdanningstilbud i medisinsk ultralydavbildning for kardiologi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles kr for 2010 og gis tilsagn om henholdsvis kr for 2011 og kr for 2012, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2011 og 2012 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P 43/2010 Høgskolen i Telemark: Etablering av næringsrettet mastergradsstudium i fri programvare Prosjektet Etablering av næringsrettet mastergradsstudium i fri programvare ved Høgskolen i Telemark tildeles kr for 2010 og gis tilsagn om kr for 2011 under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2011 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P 50/2010 NKI Fjernundervisning AS: Multimediejournalistikk Prosjektet Multimediejournalistikk ved NKI Fjernundervisning AS tildeles kr for P 52/2010 Norges idrettshøgskole: Fitness til folket. Tilrettelegging av NIH fitness grunnkurs til et 100 % nettbasert studium Prosjektet Fitness til folket. Tilrettelegging av NIH fitness grunnkurs til et 100 % nettbasert studium ved Norges idrettshøgskole tildeles kr for P 57/2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB): Capacity Building and Resource Sharing: Development of an Internet-based MSc Course in Sustainable Water and Sanitation, Health and Development Prosjektet Capacity Building and Resource Sharing: Development of an Internetbased MSc Course in Sustainable Water and Sanitation, Health and Development ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) tildeles kr for 2010 og gis tilsagn om kr for Tilsagn om midler for 2011 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 7

8 P 63/2010 Universitetet i Oslo: Fjernt & nært. Utvidet virkelighet som IKT-støtte i humanistiske fag. Prosjektet Fjernt & nært. Utvidet virkelighet som IKT-støtte i humanistiske fag ved Universitetet i Oslo tildeles kr for P 68/2010 Universitetet i Stavanger: Spill som metodikk innen sykepleiefaget Prosjektet Spill som metodikk innen sykepleiefaget ved Universitetet i Stavanger tildeles kr for 2010 og gis tilsagn om kr for 2011, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2011 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. III VEDTAK FOR PROSJEKTER SOM HAR FÅTT AVSLAG P 09/2010 Høgskolen i Bergen: Videreutvikling og praktisk utprøving av dynamisk plattform for e-læring Prosjektet Videreutvikling og praktisk utprøving av dynamisk plattform for e-læring ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. P 17/2010 Høgskolen i Hedmark: Digital historiefortelling i praksisfeltet Prosjektet Digital historiefortelling i praksisfeltet ved Høgskolen i Hedmark tildeles ikke midler. P 21/2010 Høgskolen i Hedmark: Strategisk IKT-ledelse av grunnskole/ videregående skole Prosjektet Strategisk IKT-ledelse av grunnskole/videregående skole ved Høgskolen i Hedmark tildeles ikke midler. P 22/2010 Høgskolen i Lillehammer: Kriterier for å fremme god refleksiv praksis i nettbaserte utdanningstilbud Prosjektet Kriterier for å fremme god refleksiv praksis i nettbaserte utdanningstilbud ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler. 8

9 P 26/2010 Høgskolen i Molde: Utvikling av studietilbud med bruk av ERP-systemer som pedagogisk verktøy i internasjonal forretningsdrift Prosjektet Utvikling av studietilbud med bruk av ERP-systemer som pedagogisk verktøy i internasjonal forretningsdrift ved Høgskolen i Molde tildeles ikke midler. P 30/2010 Høgskolen i Oslo: En digital snøball - utprøving og bruk av blogg og twitter i kunst og håndverk Prosjektet En digital snøball - utprøving og bruk av blogg og twitter i kunst og håndverk ved Høgskolen i Oslo tildeles ikke midler. P 34/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag: DIVE, Desentraliserte, IKT-baserte videreutdanninger for Ergoterapeuter Prosjektet DIVE, Desentraliserte, IKT- baserte videreutdanninger for Ergoterapeuter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. P 36/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag: IKT-støttet undervisning i Fornybar Energi Prosjektet IKT-støttet undervisning i Fornybar Energi ved Høgskolen i Sør- Trøndelag tildeles ikke midler. P 49/2010 Høgskolen i Volda: Undervisning i kunst og handverk, ein digital utforsknings- og formidlingsarena Prosjektet Undervisning i kunst og handverk, ein digital utforsknings- og formidlingsarena ved Høgskolen i Volda tildeles ikke midler. P 54/2010 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU): Deltakende læring i det digitale nettsamfunnet Prosjektet Deltakende læring i det digitale nettsamfunnet ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet tildeles ikke midler. 9

10 P 58/2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB): Global Animal Welfare Teaching Initiative Prosjektet Global Animal Welfare Teaching Initiative ved Universitetet for miljøog biovitenskap tildeles ikke midler. P 61/2010 Universitetet i Bergen: Rabilda - et nettbasert læreprogram i radiologi Prosjektet Rabilda - et nettbasert læreprogram i radiologi ved Universitetet i Bergen tildeles ikke midler. P 62/2010 Universitetet i Bergen: Utvikling av E-læringsmoduler i petroleumsteknologi Prosjektet Utvikling av E-læringsmoduler i petroleumsteknologi ved Universitetet i Bergen, Institutt for fysikk og teknologi tildeles ikke midler. P 69/2010 Universitetet i Tromsø: Fleksible grunnstudier i bedriftsøkonomi - didaktiske og institusjonelle utfordringer ved UiT Prosjektet Fleksible grunnstudier i bedriftsøkonomi didaktiske og institusjonelle utfordringer ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler P 71/2010 Universitetet i Tromsø: Samisk på høgskole/universitet: Pedagogisk utviklingsarbeid og bruk av IKT Prosjektet Samisk på høgskole/universitet: Pedagogisk utviklingsarbeid og bruk av IKT ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler SAK 30/2010 EVENTUELT. NORGESUNIVERSITETETS FREMTIDIGE DELTAKELSE PÅ ONLINE EDUCA BERLIN Styret ser det ikke som naturlig at Norgesuniversitetet viderefører det tidligere arbeidet med å ha egen norsk stand på Online Educa Berlin, men bruker konferansen som en arena hvor man presenterer erfaringer fra egne undersøkelser eller prosjekter. 10

Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen

Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 05.02.09 Sted: Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen Tid: Fra kl 1000 til kl 1500 Til stede: Julie Feilberg (leder) Jens Uwe Korten Carsten Helgesen Helge Halvorsen Torstein

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011

REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011 REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011 Sted: NUVs lokaler i Tromsø Møtedato: 08.12.2011 Arkivref.: 2011/718 VAM000/ Til stede: Julie Feilberg, styreleder Jens Uwe Korten, Carsten Helgesen,

Detaljer

Referat fra styremøte 12.12.2013. Møtedato: 12.12.13 kl 0900-1400

Referat fra styremøte 12.12.2013. Møtedato: 12.12.13 kl 0900-1400 Referat fra styremøte 12.12.2013 Sted: Tromsø Møtedato: 12.12.13 kl 0900-1400 Arkivref.: Til stede: Fra sekretariatet: Merknader til innkallingen: Merknader til sakslisten: 2013/1103 VAM000/ Jens Uwe Korten,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06 Sted: Rica Ishavshotellet, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 15.00 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Torstein Rekkedal Dagny Blom Nina Tangnæs

Detaljer

Referat fra styremøte 06.desember 2012. Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430

Referat fra styremøte 06.desember 2012. Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430 Referat fra styremøte 06.desember 2012 Sted: Tromsø Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430 Arkivref.: 2012/585 VAM000/ Til stede: Jens Uwe Korten, styreleder Thorleif Hjeltnes (vara for Hanne Røising), Svein

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04 Sted: Saga Hotell, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 17.00 mandag 13. desember Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Torstein

Detaljer

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Onsdag 6. februar, innføringsseminar fra kl 1200 1700 Torsdag 7. februar, styremøte fra kl 0900-1430

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Evalueringsprosjekt - kunnskapsutvikling gjennom Norgesuniversitetsfinansierte prosjekt knyttet til Grenlandsområdet.

Evalueringsprosjekt - kunnskapsutvikling gjennom Norgesuniversitetsfinansierte prosjekt knyttet til Grenlandsområdet. Evalueringsprosjekt - kunnskapsutvikling gjennom Norgesuniversitetsfinansierte prosjekt knyttet til Grenlandsområdet. 2 Forord I St.meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja vektlegges samarbeid mellom

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010 Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad Søknadsfrist 1. november 2010 (Budsjettskjema, samt føringer for bruk av NUVs prosjektmidler er vedlagt) 1. Søker, prosjekt a) Søkerinstitusjon (universitet

Detaljer

Tid: Onsdag 23. september 2015 kl. 10-15. Lunsj serveres kl. 12.

Tid: Onsdag 23. september 2015 kl. 10-15. Lunsj serveres kl. 12. Vår ref.: KK Lillehammer, 16. september 2015 Innkalling til møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Til: Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Trine Løvold Syversen, Geir Haugsbakk,

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark SAKSFREMLEGG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dokumentdato 06.03.2015 Saksbehandler Per Eirik Lund Saksnummer 15/00801-1 Saksgang Høgskolestyret HBV Møtedato Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Analyse av markedet for

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 11.11.2013 Dokumentdato: 6.11.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 72/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer