Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL på Kommunehuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset"

Transkript

1 ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 11/10 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Plan og byggesaker, utbyggingsområder og utbyggingsavtaler 12/10 Kommunens tertialrapportering pr /10 Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr /10 Oversikt over status prosjekter og kontroller 15/10 Godkjenning av protokoll fra møtet 18. juni 2010 EVENTUELT MELDINGER Periode: 10. april juni 2010 Nr. Referatsakstittel 8/10 Saksfremlegg - Orientering om kommunen sitt tilsyn med barnehagar i /10 Melding om politisk vedtak - Regnskap 2009 for Rennesøy kommune - sak 24 i kommunestyret 10/10 Melding om politisk vedtak - Årsmelding 2009 for Rennesøy kommune - sak 25 Utbyggingssjef er invitert til sak 11. Rådmann og økonomisjef er invitert til sakene 11 og 12. Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon evt , eller på e- post til Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer. Rennesøy, 10. juni 2010 Jostein Eiane Leder av kontrollutvalget Per Kåre Vatland Sekretariatet

2 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 L00 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Rennesøy /2010 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON: PLAN- OG BYGGE- SAKER, UTBYGGINGSOMRÅDER OG UTBYGGINGSAVTALER Bakgrunn Etter forskrift om kontrollutvalg 12, skal kontrollutvalget følge opp kommunestyrets vedtak i forbindelse behandling av forvaltningsrevisjoner. Slik oppfølging skjer normalt ca 6 mnd. etter kommunestyrets behandling av rapporten. Ved oppfølging av rapporten blir rådmannen bedt om en skriftlig redegjørelse, som ligger ved saken. I tillegg blir rådmannen invitert til å delta i møte for å orientere. Saksutredning Ved behandlingen av rapporten endret kontrollutvalget innstillingen til kommunestyret, slik at kommunestyret sluttet seg till de første fire kulepunktene (av i alt 6 kulepunkter). Dette ble også vedtak i kommunestyret. Oppfølgingen omfatter derfor bare de anbefalingene som går fram av oppfølgingsbrevet fra kommunen. Rådmannen gir i sitt svar en grei og oversiktelig redegjørelse for hvilke tiltak kommunen vil iverksette, i forhold til revisjonens anbefalinger I følge forskrift om kontrollutvalg med merknader tilligger det kontrollutvalget å påse at rådmannen følger opp rapporten. Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfelle, da dette er rådmannens ansvar. Kontrollutvalget kan likevel melde videre til kommunestyret dersom saker etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilsvarende måte. Forslag til VEDTAK: 1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten Plan- og byggesaker, utbyggingsområder og utbyggingsavtaler til etterretning 2. Melding om oppfølging sendes til kommunestyret til orientering. 2

3 SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Svarbrev fra kommunen: Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Plan og byggesaker, utbyggingsområder og utbyggingsavtaler. Saksliste Neste sak 3

4

5

6 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 212 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Rennesøy /2010 KOMMUNENS TERTIALRAPPORTERING PR Bakgrunn Kontrollutvalget er ikke med i selve behandlingen av økonomirapportene i løpet av året. Men for å holde seg orientert om utviklingen i den løpende driften i kommunen, får kontrollutvalget økonomirapportene framlagt til orientering. Saksutredning Vedlagt ligger tertialrapport 1. tertial med budsjettreguleringer. Rådmannen skriver i rapporten at regnskapstallene 1. tertial er som forventet. Det vises ellers til rapporten. Rådmannen og økonomisjefen er invitert til møtet for å orientere om rapporten. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Rennesøy tar tertialrapport 1. Tertial med budsjettreguleringer til orientering. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Tertialrapport 1. Tertial med budsjettreguleringer. Saksliste Neste sak Forrige sak 4

7 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Anne-Line Aarland Arkiv: / Dato: TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL MED BUDSJETTREGULERINGER Vedlegg : Tertialrapport 1. tertial drift 2010, tom Tertialrapport 1. tertial investering 2010, tom Innstilling fra rådmannen : Tertialrapporten med budjsettreguleringer tas til orientering. Saksutredning : I henhold til økonomireglementet legger rådmannen frem regnskapsrapport pr. 1. tertial Rapporten er utvidet til også å inkludere tom 19. mai, for å få med mest mulig oppdaterte tall, inkl. lønn for mai. Tertialrapporten Regnskapstallene viser forbruk pr 19. mai, mens budsjettallene gjelder hele året. Hvis forbruket hadde vært jevnt fordelt skulle regnskapstallene utgjort 37,5 %. Måltall for lønn pr mai er 45 %, andre kostnader/inntekter 33 % pr utgangen av april. Noen kostnader og inntekter fordeler seg ikke jevnt over hele året, bl.a. avgiftene innenfor VAR-sektoren. Disse blir sendt ut to ganger i året, første gang i juni, og dette gjenspeiler seg i inntektene innenfor VAR-avdelingen som pr. 19. mai er lave ift. budsjettet. Det er påløpt relativt få kostnader ifm prosjektene i investeringsregnskapet. Størstdelen av betalte investeringer relaterer seg til kjøpet av Hodneanlegget. To andre større prosjekter er svømmehall/ flerbrukshall ved Rennesøy skole og rehabilitering av Rennesøy barnehage. En del av prosjektene er foreløpig ikke startet opp. I hovedsak er regnskapstallene som forventet pr 1. tertial. Organisatoriske endringer I forbindelse med fase 2 i OU-prosjektet ble organisasjonen endret, og nye tjenesteområder gruppert. Dette medfører visse endringer i rapporteringen. Rapporteringsnivået er nå som følger (områder); 10 Fellestjenester 20 Oppvekst og læring Utskrift sendes til: Rogaland Revisjon IKS Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS

8 2 30 Helse og velferd 40 Kultur og samfunn 50 Prosjekt/utbygging 80 Finans I fellestjenester inngår politisk styring, sentraladministrasjon, regnskapsavdelinge og felles administrasjon. Innenfor oppvekst og læring er det ingen endringer i forhold til tidligere. Helse og velferd inneholder tidligere pleie og omsorg, helse, barnevern og NAV. Kultur og samfunn inkluderer nå også renhold og VAR i forhold til tidligere rapporteringer. Lønn Lønnsøkningen pr er foreløpig ikke med i regnskapstallene. Økningene vil bli finansiert via lønnsreserven under ansvar 122. Vikarutgiftene er budsjettert opp i tråd med mottatt sykelønnsrefusjon. Lønnsutgifter ifm prosjektstillingen i utbyggingsteamet er i rapporten vist i investeringsregnskapet. Totalt ligger vi under måltallet for mai (44,5 % mot måltallet på 45 %). Momskompensasjonen Driftsbudsjettet for 2010 er på netto nivå, dvs. eksklusiv merverdiavgift. Når mottatte fakturaer regnskapsføres, blir både utgiften (merverdiavgiften) og inntekten (momskompensasjonen) bokført under det aktuelle ansvaret. Budsjettet ble pr. 19. mai revidert med både utgiften og inntekten på ansvarsnivå (overføringsutgift og -inntekt). Revideringen har ført til høyere driftsutgifter og -inntekter på ansvarsnivå, men har ingen effekt på netto driftsrammer. Det er også foretatt revidering av momskompensasjonen fra investeringer, kr , hvorav kr gjelder bygging av svømmehall/flerbrukshal ved Rennesøy skole og kr gjelder rehabiliteringen av Rennesøy barnehage. Budsjettet er revidert på ansvarsnivå, men det er foreløpig ikke overført midler fra drift til investering (vil bli gjort i forbindelse med regnskapsavslutningen). Budsjettregulering Følgende budsjettreguleringer er lagt inn i tertialrapporten; Investeringsbudsjettet: Kjøp av Hodne, ref. KO-sak 83/ Utvidet ramme til flyktningsboliger, ref. KO-sak 35/ Finansieres ved økt låneopptak Driftstilpasninger Ref. KO-sak 18/10 er nå tallene (oppsplitting fra driftstilpasningskontoen til andre aktuelle kontoer) innarbeidet i revidert budsjett. Det gjenstår fremdeles en del oppsplitting av driftstilpasningene, men foreløpig ser det ut for at de fleste områdene klarer sine tilpasninger. Utfordringer fremover Skatteinngang Etter revidering av nasjonalbudsjettet er skatteanslget for landet opprettholdt på samme nivå som i statsbudsjettet. Rådmannen har foreløpig ikke valgt å foreta endringer i revidert budsjett for skatt (og ramme). Skattetall for landet (ved utgangen av mars) viser at Rennesøy har en noe negativ utvikling i forhold til landstallet. Vi er fremdeles over gjennomsnittet, men ikke på det nivået som budsjettet for 2010 ligger på.

9 3 Vi er fremdeles nødt til å overvåke skatteinngangen nøye og eventuelt sette i verk tiltak hvis det viser seg at skatteanslaget for 2010 er for høyt uten at vi får kompensert for dette via rammetilskuddet. På nåværende tidspunkt kan det dreie seg om en underbudsjettering på i overkant kr 1 million i sum for skatt og ramme. Barnevern Det har vært en sterk økning i omfang av barnevern tiltak utenfor familie i forhold til det som de siste årene har vært normalt for Rennesøy kommune. Praksis har vært at en har budsjettert ifht. de kostnadskrevende tiltak en har kjent til vil komme. Det vil i 2010 derfor komme en økning i utgifter på ca kroner mer enn budsjettert knyttet til barneverntiltak utenfor familie. Kostnadene vil reguleres inn ved neste rapportering når en har mer oversikt over kommunens inntekter. Situasjonen gjør at en også må sette inn tiltak for å styrke saksbehandler-siden på barnevern for å kunne følge opp disse sakene, samt fremdeles kunne fokusere på forebyggende tiltak. En søker å løse dette midlertidig i 2010, men vil anta at det vil være behov for en permanent styrkning fra Ressurskrevende tjenester Det vil bli noe reduserte inntekter i forhold til budsjettet knyttet til refusjon ressurskrevende tjenester. Det skyldes endringer i bruker og tjeneneste behov. Endelig utslag knyttet til dette vil en komme tilbake til ved neste rapportering. PPT I april dukket det opp en faktura for PPT-tjenester som gjaldt Denne ble dessverre ikke fanget opp i forbindelse med avsetninger ved regnskapsavslutningen, og må følgelig belastes 2010-regnskapet. Beløpet er kr En vil i utgangspunktet prøve å finne dekning innenfor eget område. Rådmannen vil i forbindelse med tertialrapporten for 2. tertial komme med finansiering av disse postene. En vil avvente og se hvordan inntektssiden utvikler seg, og da spesielt innenfor skatt, ramme og rente- og avdragsutgifter. I tillegg vil det bli vurdert å øke fondsbruken i 2010 hvis det viser seg nødvendig.

10 Tertialrapport 1. tertial drift Område Kostraart Beløp Budsjett vedtatt Revidert budsjett Forbruk i % 10 - Fellestjenester Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter ,4 % 10 - Fellestjenester Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,6 % 10 - Fellestjenester Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon ,7 % 10 - Fellestjenester Totalt 4 Overføringsutgifter ,5 % 10 - Fellestjenester Totalt 5 Finansutgifter #DIV/0! 10 - Fellestjenester Sum driftsutgifter ,8 % 10 - Fellestjenester Totalt 6 Salgsinntekter ,9 % 10 - Fellestjenester Totalt 7 Refusjonsinntekter ,5 % 10 - Fellestjenester Totalt 8 Overføringsinntekter #DIV/0! 10 - Fellestjenester Totalt 9 Finansinntekter #DIV/0! 10 - Fellestjenester Totalt Fordelte inntekter ,0 % 10 - Fellestjenester Sum driftsinntekter ,8 % 10 - Fellestjenester Netto driftsutgift (driftsramme) ,9 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter ,6 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,8 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon ,7 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 4 Overføringsutgifter ,9 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 5 Finansutgifter #DIV/0! 20 - Oppvekst og læring Totalt Fordelte utgifter #DIV/0! 20 - Oppvekst og læring Sum driftsutgifter ,8 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 6 Salgsinntekter ,3 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 7 Refusjonsinntekter ,4 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 8 Overføringsinntekter ,0 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 9 Finansinntekter ,0 % 20 - Oppvekst og læring Sum driftsinntekter ,9 % 20 - Oppvekst og læring Netto driftsutgift (driftsramme) ,8 % 30 - Helse og velferd Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter ,8 % 30 - Helse og velferd Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,0 % 30 - Helse og velferd Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon ,9 % 30 - Helse og velferd Totalt 4 Overføringsutgifter ,3 % 30 - Helse og velferd Totalt 5 Finansutgifter ,1 % 30 - Helse og velferd Totalt Fordelte utgifter #DIV/0! 30 - Helse og velferd Sum driftsutgifter ,1 % 30 - Helse og velferd Totalt 6 Salgsinntekter ,1 % 30 - Helse og velferd Totalt 7 Refusjonsinntekter ,4 % 30 - Helse og velferd Totalt 8 Overføringsinntekter ,7 % 30 - Helse og velferd Totalt 9 Finansinntekter ,8 % 30 - Helse og velferd Totalt Fordelte inntekter #DIV/0! 30 - Helse og velferd Sum driftsinntekter ,4 % 30 - Helse og velferd Netto driftsutgift (driftsramme) ,8 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter ,8 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,0 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon ,5 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 4 Overføringsutgifter ,7 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 5 Finansutgifter ,0 % 40 - Kultur og samfunn Totalt Fordelte utgifter ,0 % 40 - Kultur og samfunn Sum driftsutgifter ,4 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 6 Salgsinntekter ,5 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 7 Refusjonsinntekter ,2 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 8 Overføringsinntekter ,0 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 9 Finansinntekter ,0 % 40 - Kultur og samfunn Totalt Fordelte inntekter ,0 % 40 - Kultur og samfunn Sum driftsinntekter ,9 % 40 - Kultur og samfunn Netto driftsutgift (driftsramme) ,9 % Pr

11 Tertialrapport 1. tertial drift Område Kostraart Beløp Budsjett vedtatt Revidert budsjett Forbruk i % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter ,3 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,4 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 4 Overføringsutgifter ,4 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 5 Finansutgifter #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Totalt Fordelte utgifter #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Sum driftsutgifter ,0 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 6 Salgsinntekter #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 7 Refusjonsinntekter ,5 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 8 Overføringsinntekter #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 9 Finansinntekter #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Totalt Fordelte inntekter #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Sum driftsinntekter ,5 % 50 - Prosjekt/utbygging Netto driftsutgift (driftsramme) ,7 % 80 - Finans Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter ,0 % 80 - Finans Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon #DIV/0! 80 - Finans Totalt 4 Overføringsutgifter #DIV/0! 80 - Finans Totalt 5 Finansutgifter ,5 % 80 - Finans Sum driftsutgifter ,5 % 80 - Finans Totalt 6 Salgsinntekter #DIV/0! 80 - Finans Totalt 7 Refusjonsinntekter ,0 % 80 - Finans Totalt 8 Overføringsinntekter ,0 % 80 - Finans Totalt 9 Finansinntekter ,5 % 80 - Finans Sum driftsinntekter ,9 % 80 - Finans Netto driftsutgift (driftsramme) ,9 % Totalt Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter ,5 % Totalt Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,6 % Totalt Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon ,1 % Totalt Totalt 4 Overføringsutgifter ,4 % Totalt Totalt 5 Finansutgifter ,2 % Totalt Totalt Fordelte utgifter ,0 % Totalt Sum driftsutgifter ,1 % Totalt Totalt 6 Salgsinntekter ,6 % Totalt Totalt 7 Refusjonsinntekter ,2 % Totalt Totalt 8 Overføringsinntekter ,2 % Totalt Totalt 9 Finansinntekter ,8 % Totalt Totalt Fordelte inntekter ,0 % Totalt Sum driftsinntekter ,3 % Totalt Netto driftsutgift (driftsramme) #DIV/0! Pr

12 Tertialrapport 1. tertial investering Område Kostraart Beløp Budsjett vedtatt Revidert budsjett Forbruk i % 10 - Fellestjenester Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter #DIV/0! 10 - Fellestjenester Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,0 % 10 - Fellestjenester Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon #DIV/0! 10 - Fellestjenester Totalt 4 Overføringsutgifter #DIV/0! 10 - Fellestjenester Totalt 5 Finansutgifter #DIV/0! 10 - Fellestjenester Sum investeringer ,0 % 10 - Fellestjenester Totalt 6 Salgsinntekter #DIV/0! 10 - Fellestjenester Totalt 7 Refusjonsinntekter #DIV/0! 10 - Fellestjenester Totalt 8 Overføringsinntekter #DIV/0! 10 - Fellestjenester Totalt 9 Finansinntekter ,0 % 10 - Fellestjenester Sum finansiering ,0 % 10 - Fellestjenester Netto investering #DIV/0! 20 - Oppvekst og læring Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter #DIV/0! 20 - Oppvekst og læring Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,0 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon #DIV/0! 20 - Oppvekst og læring Totalt 4 Overføringsutgifter ,0 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 5 Finansutgifter #DIV/0! 20 - Oppvekst og læring Sum investeringer ,0 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 6 Salgsinntekter #DIV/0! 20 - Oppvekst og læring Totalt 7 Refusjonsinntekter #DIV/0! 20 - Oppvekst og læring Totalt 8 Overføringsinntekter #DIV/0! 20 - Oppvekst og læring Totalt 9 Finansinntekter ,0 % 20 - Oppvekst og læring Sum finansiering ,0 % 20 - Oppvekst og læring Netto investering #DIV/0! 30 - Helse og velferd Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter #DIV/0! 30 - Helse og velferd Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,5 % 30 - Helse og velferd Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon #DIV/0! 30 - Helse og velferd Totalt 4 Overføringsutgifter ,5 % 30 - Helse og velferd Totalt 5 Finansutgifter #DIV/0! 30 - Helse og velferd Sum investeringer ,5 % 30 - Helse og velferd Totalt 6 Salgsinntekter #DIV/0! 30 - Helse og velferd Totalt 7 Refusjonsinntekter #DIV/0! 30 - Helse og velferd Totalt 8 Overføringsinntekter #DIV/0! 30 - Helse og velferd Totalt 9 Finansinntekter ,0 % 30 - Helse og velferd Sum finansiering ,0 % 30 - Helse og velferd Netto investering #DIV/0! 40 - Kultur og samfunn Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter #DIV/0! 40 - Kultur og samfunn Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,6 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon #DIV/0! 40 - Kultur og samfunn Totalt 4 Overføringsutgifter ,6 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 5 Finansutgifter #DIV/0! 40 - Kultur og samfunn Sum investeringer ,8 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 6 Salgsinntekter #DIV/0! 40 - Kultur og samfunn Totalt 7 Refusjonsinntekter ,0 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 8 Overføringsinntekter #DIV/0! 40 - Kultur og samfunn Totalt 9 Finansinntekter ,0 % 40 - Kultur og samfunn Sum finansiering ,0 % 40 - Kultur og samfunn Netto investering #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,6 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 4 Overføringsutgifter ,8 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 5 Finansutgifter ,0 % 50 - Prosjekt/utbygging Sum investeringer ,2 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 6 Salgsinntekter ,5 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 7 Refusjonsinntekter ,0 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 8 Overføringsinntekter #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 9 Finansinntekter ,0 % 50 - Prosjekt/utbygging Sum finansiering ,1 % 50 - Prosjekt/utbygging Netto investering #DIV/0! Pr

13 Tertialrapport 1. tertial investering Område Kostraart Beløp Budsjett vedtatt Revidert budsjett Forbruk i % 80 - Finans Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter #DIV/0! 80 - Finans Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon #DIV/0! 80 - Finans Totalt 4 Overføringsutgifter #DIV/0! 80 - Finans Totalt 5 Finansutgifter ,0 % 80 - Finans Sum investeringer ,0 % 80 - Finans Totalt 6 Salgsinntekter #DIV/0! 80 - Finans Totalt 7 Refusjonsinntekter #DIV/0! 80 - Finans Totalt 8 Overføringsinntekter #DIV/0! 80 - Finans Totalt 9 Finansinntekter ,0 % 80 - Finans Sum finansiering ,0 % 80 - Finans Netto investering #DIV/0! Totalt Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter #DIV/0! Totalt Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,0 % Totalt Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon #DIV/0! Totalt Totalt 4 Overføringsutgifter ,7 % Totalt Totalt 5 Finansutgifter ,0 % Totalt Sum investeringer ,1 % Totalt Totalt 6 Salgsinntekter ,5 % Totalt Totalt 7 Refusjonsinntekter ,0 % Totalt Totalt 8 Overføringsinntekter #DIV/0! Totalt Totalt 9 Finansinntekter ,0 % Totalt Sum finansiering ,0 % Totalt Netto investering #DIV/0! Pr

14 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 212 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Rennesøy /2010 BUDSJETTOPPFØLGING KONTROLL OG TILSYN PR Bakgrunn Etter forskrift om kontrollutvalg 18 skal kontrollutvalget lage forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette medfører også ansvar for å følge opp budsjettet gjennom året. Oppfølgingen skjer tertialvis, som for kommunen for øvrig. Saksutredning Budsjettoppfølgingen pr for kontroll og tilsyn, viser et totalt forbruk på kr ,- som utgjør 25,3 % av årsbudsjettet. Kommunen har imidlertid ikke ført de to siste fakturaene fra Rogaland Revisjon IKS før i mai. Disse utgjør til sammen kr ,- Det betyr at reelt forbruk utgjør 37,1 %. En ser at utgiftene er stort sett i tråd med budsjettet. Revisjonen kommenterer sitt forbruk slik: Årsoppgjøret og interim 2009 er sluttført. Det er utført 2 av 6 mva komp attestasjoner. Det er utført en rekke attestasjoner i perioden utover mva.komp. som tiltakspakke, rus, kvalifikasjonsprogrammet og ressurskrevende brukere. Nivå 2010 er sammenlignbart med andre tilsvarende kommuner. På forvaltningsrevisjon er Anskaffelser på teknisk og selskapskontroll på Stavanger regionen havn IKS bestilt for Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Rennesøy tar budsjettoppfølging pr til etterretning. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr Saksliste Neste sak Forrige sak 5

15 Kontrollutvalget i Rennesøy Arkivkode : E: 212 Saksnr. : Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr Ansvar 100, Tjeneste 1040 Vedtak KSt. Forbruk 1. tertial % Kommunens regnskap viser: Møtegodtgjørelse og arbeidsgiveravgift ,9 % Kontrollutvalgssekretariatet ,6 % Revisjonen ,3 % Sum budsjettramme/forbruk ,3 % Oversikt fra Rogaland Revisjon IKS Regnskapsrevisjon, attestasjoner mv ,1 % Forvaltningsrevisjon/selsk.ktr ,7 % Sum Revisjonens oversikt ,6 % Side 1 av 1

16 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Rennesøy /2010 OVERSIKT OVER STATUS PROSJEKTER OG KONTROLLER Bakgrunn Oversikt over status prosjekter og kontroller er kontrollutvalgets styringsverktøy for å følge bestillinger til rapporter er sluttbehandlet/ferdig fulgt opp. Oversikten oppdateres til hvert møte. Saksutredning Kontrollutvalget har to forvaltningsrevisjoner og en selskapskontroll i bestilling. Forvaltningsrevisjonen Innkjøp på teknisk og plan skulle etter planen vært ferdig til forrige møtet. Denne er ytterligere forsinket men en regner med at denne vil være klar til møtet i september. Forvaltningsrevisjonen Innholdet i barnehagetilbudet er bestilt for levering i juni Selskapskontrollen Stavangerregionen Havn IKS er blitt litt forskjøvet men det forventes at denne kommer i løpet av høsten. Kontrollutvalget har i dette møtet fulgt opp forvaltningsrevisjonen Rutiner på plan- og byggesaksområdet. Det gjenstår å følge opp selskapskontrollen i IVAR IKS. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Rennesøy tar oversikt over status prosjekter og kontroller juni 2010 til orientering. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Oversikt over status prosjekter og kontroller juni Saksliste Neste sak Forrige sak 6

17 Kontrollutvalget i Rennesøy Arkivkode : E: 216 Saksnr. : Oversikt over status prosjekter og kontroller juni 2010 Prosjekter fra bestilling *) til behandling i kontrollutvalget Forvaltningsrevisjoner Vedtatt Estimert Antatt igangsatt tidsbruk ferdigstilt 1. Innholdet i barnehagetilbudet timer Innkjøp på teknisk og plan timer Merknader Selskapskontroller 1. Stavangerregionen Havn IKS timer *) Prosjekter eller kontroller som skal bestilles i dette møtet er skrevet i kursiv. Prosjekter under politisk behandling eller til videre oppfølging. Behandlet i Planlagt Forvaltningsrevisjoner Bestilt Behandlet Kst oppfølging Merknad 1. Rutiner på plan- og byggesaksområdet Kst: Er fulgt opp i dette møtet Selskapskontroller 1. IVAR IKS Kst: Følges opp første møte 2011 Avsluttede prosjekter Forvaltningsrevisjoner Bestilt Behandlet i KU 1. Overordnet analyse Behandlet i KST Fulgt opp av K.utv. 2. Randaberg interkommunale PPT Kst: Kommentar Vedlegg til plan for forv.revisjon, som ble behandlet i kst Behandlet i Kst etter k.utv. sin oppfølging Selskapskontroller 1. Finnfast AS Kst: Lyse Energi AS Kst: Side 1 av 1

18 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 049 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Rennesøy /2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 18. JUNI 2010 Kontrollutvalget har i møtet vedtatt at kontrollutvalget heretter vil godkjenne protokollen på slutten av hvert møte. Protokollen i møtet ble i møtet gjennomgått felleskap. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra møtet SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Saksliste Meldinger Forrige sak 7

19 MELDINGER Periode: 10. april juni 2010 Nr. Referatsakstittel 8/10 Saksfremlegg - Orientering om kommunen sitt tilsyn med barnehager i /10 Melding om politisk vedtak - Regnskap 2009 for Rennesøy kommune - sak 24 i kommunestyret 10/10 Melding om politisk vedtak - Årsmelding 2009 for Rennesøy kommune - sak 25 Saksliste Forrige sak 8

20

21

22

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4-2010 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 19/10

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 02. september 2011 kl. 08.15 i Møterom Randaberg Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 02. september 2011 kl. 08.15 i Møterom Randaberg Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 5 Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 02. september 2011 kl. 08.15 i Møterom Randaberg Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste 30/13 Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.05.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 4-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 20/13 Godkjenning av protokoll fra møte

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE Forord Årsmeldingen om virksomheten i Rennesøy kommune i 2009 gir et bilde av en kommune preget av dynamisk utvikling, høy kvalitet og solide resultater både når det

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato:

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato: utførte EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kontrollutvalget Formannskapssalen 8. april 2010 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Saksnr Innhold Å/L PS 009/10 PS 010/10 Avgjøres

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 2005 0. SAMMENDRAG...4 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HOF KOMMUNE?...4 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN I HOF KOMMUNE?...4

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Økonomistyring. Steinkjer kommune

Økonomistyring. Steinkjer kommune Økonomistyring Steinkjer kommune Forvaltningsrevisjon nr 1702-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden desember 2009 til september 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 09.06.2015 Tid: Kl.09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer