Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL på Kommunehuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset"

Transkript

1 ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 11/10 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Plan og byggesaker, utbyggingsområder og utbyggingsavtaler 12/10 Kommunens tertialrapportering pr /10 Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr /10 Oversikt over status prosjekter og kontroller 15/10 Godkjenning av protokoll fra møtet 18. juni 2010 EVENTUELT MELDINGER Periode: 10. april juni 2010 Nr. Referatsakstittel 8/10 Saksfremlegg - Orientering om kommunen sitt tilsyn med barnehagar i /10 Melding om politisk vedtak - Regnskap 2009 for Rennesøy kommune - sak 24 i kommunestyret 10/10 Melding om politisk vedtak - Årsmelding 2009 for Rennesøy kommune - sak 25 Utbyggingssjef er invitert til sak 11. Rådmann og økonomisjef er invitert til sakene 11 og 12. Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon evt , eller på e- post til Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer. Rennesøy, 10. juni 2010 Jostein Eiane Leder av kontrollutvalget Per Kåre Vatland Sekretariatet

2 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 L00 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Rennesøy /2010 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON: PLAN- OG BYGGE- SAKER, UTBYGGINGSOMRÅDER OG UTBYGGINGSAVTALER Bakgrunn Etter forskrift om kontrollutvalg 12, skal kontrollutvalget følge opp kommunestyrets vedtak i forbindelse behandling av forvaltningsrevisjoner. Slik oppfølging skjer normalt ca 6 mnd. etter kommunestyrets behandling av rapporten. Ved oppfølging av rapporten blir rådmannen bedt om en skriftlig redegjørelse, som ligger ved saken. I tillegg blir rådmannen invitert til å delta i møte for å orientere. Saksutredning Ved behandlingen av rapporten endret kontrollutvalget innstillingen til kommunestyret, slik at kommunestyret sluttet seg till de første fire kulepunktene (av i alt 6 kulepunkter). Dette ble også vedtak i kommunestyret. Oppfølgingen omfatter derfor bare de anbefalingene som går fram av oppfølgingsbrevet fra kommunen. Rådmannen gir i sitt svar en grei og oversiktelig redegjørelse for hvilke tiltak kommunen vil iverksette, i forhold til revisjonens anbefalinger I følge forskrift om kontrollutvalg med merknader tilligger det kontrollutvalget å påse at rådmannen følger opp rapporten. Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfelle, da dette er rådmannens ansvar. Kontrollutvalget kan likevel melde videre til kommunestyret dersom saker etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilsvarende måte. Forslag til VEDTAK: 1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten Plan- og byggesaker, utbyggingsområder og utbyggingsavtaler til etterretning 2. Melding om oppfølging sendes til kommunestyret til orientering. 2

3 SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Svarbrev fra kommunen: Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Plan og byggesaker, utbyggingsområder og utbyggingsavtaler. Saksliste Neste sak 3

4

5

6 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 212 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Rennesøy /2010 KOMMUNENS TERTIALRAPPORTERING PR Bakgrunn Kontrollutvalget er ikke med i selve behandlingen av økonomirapportene i løpet av året. Men for å holde seg orientert om utviklingen i den løpende driften i kommunen, får kontrollutvalget økonomirapportene framlagt til orientering. Saksutredning Vedlagt ligger tertialrapport 1. tertial med budsjettreguleringer. Rådmannen skriver i rapporten at regnskapstallene 1. tertial er som forventet. Det vises ellers til rapporten. Rådmannen og økonomisjefen er invitert til møtet for å orientere om rapporten. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Rennesøy tar tertialrapport 1. Tertial med budsjettreguleringer til orientering. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Tertialrapport 1. Tertial med budsjettreguleringer. Saksliste Neste sak Forrige sak 4

7 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Anne-Line Aarland Arkiv: / Dato: TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL MED BUDSJETTREGULERINGER Vedlegg : Tertialrapport 1. tertial drift 2010, tom Tertialrapport 1. tertial investering 2010, tom Innstilling fra rådmannen : Tertialrapporten med budjsettreguleringer tas til orientering. Saksutredning : I henhold til økonomireglementet legger rådmannen frem regnskapsrapport pr. 1. tertial Rapporten er utvidet til også å inkludere tom 19. mai, for å få med mest mulig oppdaterte tall, inkl. lønn for mai. Tertialrapporten Regnskapstallene viser forbruk pr 19. mai, mens budsjettallene gjelder hele året. Hvis forbruket hadde vært jevnt fordelt skulle regnskapstallene utgjort 37,5 %. Måltall for lønn pr mai er 45 %, andre kostnader/inntekter 33 % pr utgangen av april. Noen kostnader og inntekter fordeler seg ikke jevnt over hele året, bl.a. avgiftene innenfor VAR-sektoren. Disse blir sendt ut to ganger i året, første gang i juni, og dette gjenspeiler seg i inntektene innenfor VAR-avdelingen som pr. 19. mai er lave ift. budsjettet. Det er påløpt relativt få kostnader ifm prosjektene i investeringsregnskapet. Størstdelen av betalte investeringer relaterer seg til kjøpet av Hodneanlegget. To andre større prosjekter er svømmehall/ flerbrukshall ved Rennesøy skole og rehabilitering av Rennesøy barnehage. En del av prosjektene er foreløpig ikke startet opp. I hovedsak er regnskapstallene som forventet pr 1. tertial. Organisatoriske endringer I forbindelse med fase 2 i OU-prosjektet ble organisasjonen endret, og nye tjenesteområder gruppert. Dette medfører visse endringer i rapporteringen. Rapporteringsnivået er nå som følger (områder); 10 Fellestjenester 20 Oppvekst og læring Utskrift sendes til: Rogaland Revisjon IKS Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS

8 2 30 Helse og velferd 40 Kultur og samfunn 50 Prosjekt/utbygging 80 Finans I fellestjenester inngår politisk styring, sentraladministrasjon, regnskapsavdelinge og felles administrasjon. Innenfor oppvekst og læring er det ingen endringer i forhold til tidligere. Helse og velferd inneholder tidligere pleie og omsorg, helse, barnevern og NAV. Kultur og samfunn inkluderer nå også renhold og VAR i forhold til tidligere rapporteringer. Lønn Lønnsøkningen pr er foreløpig ikke med i regnskapstallene. Økningene vil bli finansiert via lønnsreserven under ansvar 122. Vikarutgiftene er budsjettert opp i tråd med mottatt sykelønnsrefusjon. Lønnsutgifter ifm prosjektstillingen i utbyggingsteamet er i rapporten vist i investeringsregnskapet. Totalt ligger vi under måltallet for mai (44,5 % mot måltallet på 45 %). Momskompensasjonen Driftsbudsjettet for 2010 er på netto nivå, dvs. eksklusiv merverdiavgift. Når mottatte fakturaer regnskapsføres, blir både utgiften (merverdiavgiften) og inntekten (momskompensasjonen) bokført under det aktuelle ansvaret. Budsjettet ble pr. 19. mai revidert med både utgiften og inntekten på ansvarsnivå (overføringsutgift og -inntekt). Revideringen har ført til høyere driftsutgifter og -inntekter på ansvarsnivå, men har ingen effekt på netto driftsrammer. Det er også foretatt revidering av momskompensasjonen fra investeringer, kr , hvorav kr gjelder bygging av svømmehall/flerbrukshal ved Rennesøy skole og kr gjelder rehabiliteringen av Rennesøy barnehage. Budsjettet er revidert på ansvarsnivå, men det er foreløpig ikke overført midler fra drift til investering (vil bli gjort i forbindelse med regnskapsavslutningen). Budsjettregulering Følgende budsjettreguleringer er lagt inn i tertialrapporten; Investeringsbudsjettet: Kjøp av Hodne, ref. KO-sak 83/ Utvidet ramme til flyktningsboliger, ref. KO-sak 35/ Finansieres ved økt låneopptak Driftstilpasninger Ref. KO-sak 18/10 er nå tallene (oppsplitting fra driftstilpasningskontoen til andre aktuelle kontoer) innarbeidet i revidert budsjett. Det gjenstår fremdeles en del oppsplitting av driftstilpasningene, men foreløpig ser det ut for at de fleste områdene klarer sine tilpasninger. Utfordringer fremover Skatteinngang Etter revidering av nasjonalbudsjettet er skatteanslget for landet opprettholdt på samme nivå som i statsbudsjettet. Rådmannen har foreløpig ikke valgt å foreta endringer i revidert budsjett for skatt (og ramme). Skattetall for landet (ved utgangen av mars) viser at Rennesøy har en noe negativ utvikling i forhold til landstallet. Vi er fremdeles over gjennomsnittet, men ikke på det nivået som budsjettet for 2010 ligger på.

9 3 Vi er fremdeles nødt til å overvåke skatteinngangen nøye og eventuelt sette i verk tiltak hvis det viser seg at skatteanslaget for 2010 er for høyt uten at vi får kompensert for dette via rammetilskuddet. På nåværende tidspunkt kan det dreie seg om en underbudsjettering på i overkant kr 1 million i sum for skatt og ramme. Barnevern Det har vært en sterk økning i omfang av barnevern tiltak utenfor familie i forhold til det som de siste årene har vært normalt for Rennesøy kommune. Praksis har vært at en har budsjettert ifht. de kostnadskrevende tiltak en har kjent til vil komme. Det vil i 2010 derfor komme en økning i utgifter på ca kroner mer enn budsjettert knyttet til barneverntiltak utenfor familie. Kostnadene vil reguleres inn ved neste rapportering når en har mer oversikt over kommunens inntekter. Situasjonen gjør at en også må sette inn tiltak for å styrke saksbehandler-siden på barnevern for å kunne følge opp disse sakene, samt fremdeles kunne fokusere på forebyggende tiltak. En søker å løse dette midlertidig i 2010, men vil anta at det vil være behov for en permanent styrkning fra Ressurskrevende tjenester Det vil bli noe reduserte inntekter i forhold til budsjettet knyttet til refusjon ressurskrevende tjenester. Det skyldes endringer i bruker og tjeneneste behov. Endelig utslag knyttet til dette vil en komme tilbake til ved neste rapportering. PPT I april dukket det opp en faktura for PPT-tjenester som gjaldt Denne ble dessverre ikke fanget opp i forbindelse med avsetninger ved regnskapsavslutningen, og må følgelig belastes 2010-regnskapet. Beløpet er kr En vil i utgangspunktet prøve å finne dekning innenfor eget område. Rådmannen vil i forbindelse med tertialrapporten for 2. tertial komme med finansiering av disse postene. En vil avvente og se hvordan inntektssiden utvikler seg, og da spesielt innenfor skatt, ramme og rente- og avdragsutgifter. I tillegg vil det bli vurdert å øke fondsbruken i 2010 hvis det viser seg nødvendig.

10 Tertialrapport 1. tertial drift Område Kostraart Beløp Budsjett vedtatt Revidert budsjett Forbruk i % 10 - Fellestjenester Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter ,4 % 10 - Fellestjenester Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,6 % 10 - Fellestjenester Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon ,7 % 10 - Fellestjenester Totalt 4 Overføringsutgifter ,5 % 10 - Fellestjenester Totalt 5 Finansutgifter #DIV/0! 10 - Fellestjenester Sum driftsutgifter ,8 % 10 - Fellestjenester Totalt 6 Salgsinntekter ,9 % 10 - Fellestjenester Totalt 7 Refusjonsinntekter ,5 % 10 - Fellestjenester Totalt 8 Overføringsinntekter #DIV/0! 10 - Fellestjenester Totalt 9 Finansinntekter #DIV/0! 10 - Fellestjenester Totalt Fordelte inntekter ,0 % 10 - Fellestjenester Sum driftsinntekter ,8 % 10 - Fellestjenester Netto driftsutgift (driftsramme) ,9 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter ,6 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,8 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon ,7 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 4 Overføringsutgifter ,9 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 5 Finansutgifter #DIV/0! 20 - Oppvekst og læring Totalt Fordelte utgifter #DIV/0! 20 - Oppvekst og læring Sum driftsutgifter ,8 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 6 Salgsinntekter ,3 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 7 Refusjonsinntekter ,4 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 8 Overføringsinntekter ,0 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 9 Finansinntekter ,0 % 20 - Oppvekst og læring Sum driftsinntekter ,9 % 20 - Oppvekst og læring Netto driftsutgift (driftsramme) ,8 % 30 - Helse og velferd Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter ,8 % 30 - Helse og velferd Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,0 % 30 - Helse og velferd Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon ,9 % 30 - Helse og velferd Totalt 4 Overføringsutgifter ,3 % 30 - Helse og velferd Totalt 5 Finansutgifter ,1 % 30 - Helse og velferd Totalt Fordelte utgifter #DIV/0! 30 - Helse og velferd Sum driftsutgifter ,1 % 30 - Helse og velferd Totalt 6 Salgsinntekter ,1 % 30 - Helse og velferd Totalt 7 Refusjonsinntekter ,4 % 30 - Helse og velferd Totalt 8 Overføringsinntekter ,7 % 30 - Helse og velferd Totalt 9 Finansinntekter ,8 % 30 - Helse og velferd Totalt Fordelte inntekter #DIV/0! 30 - Helse og velferd Sum driftsinntekter ,4 % 30 - Helse og velferd Netto driftsutgift (driftsramme) ,8 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter ,8 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,0 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon ,5 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 4 Overføringsutgifter ,7 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 5 Finansutgifter ,0 % 40 - Kultur og samfunn Totalt Fordelte utgifter ,0 % 40 - Kultur og samfunn Sum driftsutgifter ,4 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 6 Salgsinntekter ,5 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 7 Refusjonsinntekter ,2 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 8 Overføringsinntekter ,0 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 9 Finansinntekter ,0 % 40 - Kultur og samfunn Totalt Fordelte inntekter ,0 % 40 - Kultur og samfunn Sum driftsinntekter ,9 % 40 - Kultur og samfunn Netto driftsutgift (driftsramme) ,9 % Pr

11 Tertialrapport 1. tertial drift Område Kostraart Beløp Budsjett vedtatt Revidert budsjett Forbruk i % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter ,3 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,4 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 4 Overføringsutgifter ,4 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 5 Finansutgifter #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Totalt Fordelte utgifter #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Sum driftsutgifter ,0 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 6 Salgsinntekter #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 7 Refusjonsinntekter ,5 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 8 Overføringsinntekter #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 9 Finansinntekter #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Totalt Fordelte inntekter #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Sum driftsinntekter ,5 % 50 - Prosjekt/utbygging Netto driftsutgift (driftsramme) ,7 % 80 - Finans Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter ,0 % 80 - Finans Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon #DIV/0! 80 - Finans Totalt 4 Overføringsutgifter #DIV/0! 80 - Finans Totalt 5 Finansutgifter ,5 % 80 - Finans Sum driftsutgifter ,5 % 80 - Finans Totalt 6 Salgsinntekter #DIV/0! 80 - Finans Totalt 7 Refusjonsinntekter ,0 % 80 - Finans Totalt 8 Overføringsinntekter ,0 % 80 - Finans Totalt 9 Finansinntekter ,5 % 80 - Finans Sum driftsinntekter ,9 % 80 - Finans Netto driftsutgift (driftsramme) ,9 % Totalt Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter ,5 % Totalt Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,6 % Totalt Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon ,1 % Totalt Totalt 4 Overføringsutgifter ,4 % Totalt Totalt 5 Finansutgifter ,2 % Totalt Totalt Fordelte utgifter ,0 % Totalt Sum driftsutgifter ,1 % Totalt Totalt 6 Salgsinntekter ,6 % Totalt Totalt 7 Refusjonsinntekter ,2 % Totalt Totalt 8 Overføringsinntekter ,2 % Totalt Totalt 9 Finansinntekter ,8 % Totalt Totalt Fordelte inntekter ,0 % Totalt Sum driftsinntekter ,3 % Totalt Netto driftsutgift (driftsramme) #DIV/0! Pr

12 Tertialrapport 1. tertial investering Område Kostraart Beløp Budsjett vedtatt Revidert budsjett Forbruk i % 10 - Fellestjenester Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter #DIV/0! 10 - Fellestjenester Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,0 % 10 - Fellestjenester Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon #DIV/0! 10 - Fellestjenester Totalt 4 Overføringsutgifter #DIV/0! 10 - Fellestjenester Totalt 5 Finansutgifter #DIV/0! 10 - Fellestjenester Sum investeringer ,0 % 10 - Fellestjenester Totalt 6 Salgsinntekter #DIV/0! 10 - Fellestjenester Totalt 7 Refusjonsinntekter #DIV/0! 10 - Fellestjenester Totalt 8 Overføringsinntekter #DIV/0! 10 - Fellestjenester Totalt 9 Finansinntekter ,0 % 10 - Fellestjenester Sum finansiering ,0 % 10 - Fellestjenester Netto investering #DIV/0! 20 - Oppvekst og læring Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter #DIV/0! 20 - Oppvekst og læring Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,0 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon #DIV/0! 20 - Oppvekst og læring Totalt 4 Overføringsutgifter ,0 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 5 Finansutgifter #DIV/0! 20 - Oppvekst og læring Sum investeringer ,0 % 20 - Oppvekst og læring Totalt 6 Salgsinntekter #DIV/0! 20 - Oppvekst og læring Totalt 7 Refusjonsinntekter #DIV/0! 20 - Oppvekst og læring Totalt 8 Overføringsinntekter #DIV/0! 20 - Oppvekst og læring Totalt 9 Finansinntekter ,0 % 20 - Oppvekst og læring Sum finansiering ,0 % 20 - Oppvekst og læring Netto investering #DIV/0! 30 - Helse og velferd Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter #DIV/0! 30 - Helse og velferd Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,5 % 30 - Helse og velferd Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon #DIV/0! 30 - Helse og velferd Totalt 4 Overføringsutgifter ,5 % 30 - Helse og velferd Totalt 5 Finansutgifter #DIV/0! 30 - Helse og velferd Sum investeringer ,5 % 30 - Helse og velferd Totalt 6 Salgsinntekter #DIV/0! 30 - Helse og velferd Totalt 7 Refusjonsinntekter #DIV/0! 30 - Helse og velferd Totalt 8 Overføringsinntekter #DIV/0! 30 - Helse og velferd Totalt 9 Finansinntekter ,0 % 30 - Helse og velferd Sum finansiering ,0 % 30 - Helse og velferd Netto investering #DIV/0! 40 - Kultur og samfunn Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter #DIV/0! 40 - Kultur og samfunn Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,6 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon #DIV/0! 40 - Kultur og samfunn Totalt 4 Overføringsutgifter ,6 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 5 Finansutgifter #DIV/0! 40 - Kultur og samfunn Sum investeringer ,8 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 6 Salgsinntekter #DIV/0! 40 - Kultur og samfunn Totalt 7 Refusjonsinntekter ,0 % 40 - Kultur og samfunn Totalt 8 Overføringsinntekter #DIV/0! 40 - Kultur og samfunn Totalt 9 Finansinntekter ,0 % 40 - Kultur og samfunn Sum finansiering ,0 % 40 - Kultur og samfunn Netto investering #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,6 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 4 Overføringsutgifter ,8 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 5 Finansutgifter ,0 % 50 - Prosjekt/utbygging Sum investeringer ,2 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 6 Salgsinntekter ,5 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 7 Refusjonsinntekter ,0 % 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 8 Overføringsinntekter #DIV/0! 50 - Prosjekt/utbygging Totalt 9 Finansinntekter ,0 % 50 - Prosjekt/utbygging Sum finansiering ,1 % 50 - Prosjekt/utbygging Netto investering #DIV/0! Pr

13 Tertialrapport 1. tertial investering Område Kostraart Beløp Budsjett vedtatt Revidert budsjett Forbruk i % 80 - Finans Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter #DIV/0! 80 - Finans Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon #DIV/0! 80 - Finans Totalt 4 Overføringsutgifter #DIV/0! 80 - Finans Totalt 5 Finansutgifter ,0 % 80 - Finans Sum investeringer ,0 % 80 - Finans Totalt 6 Salgsinntekter #DIV/0! 80 - Finans Totalt 7 Refusjonsinntekter #DIV/0! 80 - Finans Totalt 8 Overføringsinntekter #DIV/0! 80 - Finans Totalt 9 Finansinntekter ,0 % 80 - Finans Sum finansiering ,0 % 80 - Finans Netto investering #DIV/0! Totalt Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter #DIV/0! Totalt Totalt 1-2 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,0 % Totalt Totalt 3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon #DIV/0! Totalt Totalt 4 Overføringsutgifter ,7 % Totalt Totalt 5 Finansutgifter ,0 % Totalt Sum investeringer ,1 % Totalt Totalt 6 Salgsinntekter ,5 % Totalt Totalt 7 Refusjonsinntekter ,0 % Totalt Totalt 8 Overføringsinntekter #DIV/0! Totalt Totalt 9 Finansinntekter ,0 % Totalt Sum finansiering ,0 % Totalt Netto investering #DIV/0! Pr

14 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 212 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Rennesøy /2010 BUDSJETTOPPFØLGING KONTROLL OG TILSYN PR Bakgrunn Etter forskrift om kontrollutvalg 18 skal kontrollutvalget lage forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette medfører også ansvar for å følge opp budsjettet gjennom året. Oppfølgingen skjer tertialvis, som for kommunen for øvrig. Saksutredning Budsjettoppfølgingen pr for kontroll og tilsyn, viser et totalt forbruk på kr ,- som utgjør 25,3 % av årsbudsjettet. Kommunen har imidlertid ikke ført de to siste fakturaene fra Rogaland Revisjon IKS før i mai. Disse utgjør til sammen kr ,- Det betyr at reelt forbruk utgjør 37,1 %. En ser at utgiftene er stort sett i tråd med budsjettet. Revisjonen kommenterer sitt forbruk slik: Årsoppgjøret og interim 2009 er sluttført. Det er utført 2 av 6 mva komp attestasjoner. Det er utført en rekke attestasjoner i perioden utover mva.komp. som tiltakspakke, rus, kvalifikasjonsprogrammet og ressurskrevende brukere. Nivå 2010 er sammenlignbart med andre tilsvarende kommuner. På forvaltningsrevisjon er Anskaffelser på teknisk og selskapskontroll på Stavanger regionen havn IKS bestilt for Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Rennesøy tar budsjettoppfølging pr til etterretning. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr Saksliste Neste sak Forrige sak 5

15 Kontrollutvalget i Rennesøy Arkivkode : E: 212 Saksnr. : Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr Ansvar 100, Tjeneste 1040 Vedtak KSt. Forbruk 1. tertial % Kommunens regnskap viser: Møtegodtgjørelse og arbeidsgiveravgift ,9 % Kontrollutvalgssekretariatet ,6 % Revisjonen ,3 % Sum budsjettramme/forbruk ,3 % Oversikt fra Rogaland Revisjon IKS Regnskapsrevisjon, attestasjoner mv ,1 % Forvaltningsrevisjon/selsk.ktr ,7 % Sum Revisjonens oversikt ,6 % Side 1 av 1

16 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Rennesøy /2010 OVERSIKT OVER STATUS PROSJEKTER OG KONTROLLER Bakgrunn Oversikt over status prosjekter og kontroller er kontrollutvalgets styringsverktøy for å følge bestillinger til rapporter er sluttbehandlet/ferdig fulgt opp. Oversikten oppdateres til hvert møte. Saksutredning Kontrollutvalget har to forvaltningsrevisjoner og en selskapskontroll i bestilling. Forvaltningsrevisjonen Innkjøp på teknisk og plan skulle etter planen vært ferdig til forrige møtet. Denne er ytterligere forsinket men en regner med at denne vil være klar til møtet i september. Forvaltningsrevisjonen Innholdet i barnehagetilbudet er bestilt for levering i juni Selskapskontrollen Stavangerregionen Havn IKS er blitt litt forskjøvet men det forventes at denne kommer i løpet av høsten. Kontrollutvalget har i dette møtet fulgt opp forvaltningsrevisjonen Rutiner på plan- og byggesaksområdet. Det gjenstår å følge opp selskapskontrollen i IVAR IKS. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Rennesøy tar oversikt over status prosjekter og kontroller juni 2010 til orientering. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Oversikt over status prosjekter og kontroller juni Saksliste Neste sak Forrige sak 6

17 Kontrollutvalget i Rennesøy Arkivkode : E: 216 Saksnr. : Oversikt over status prosjekter og kontroller juni 2010 Prosjekter fra bestilling *) til behandling i kontrollutvalget Forvaltningsrevisjoner Vedtatt Estimert Antatt igangsatt tidsbruk ferdigstilt 1. Innholdet i barnehagetilbudet timer Innkjøp på teknisk og plan timer Merknader Selskapskontroller 1. Stavangerregionen Havn IKS timer *) Prosjekter eller kontroller som skal bestilles i dette møtet er skrevet i kursiv. Prosjekter under politisk behandling eller til videre oppfølging. Behandlet i Planlagt Forvaltningsrevisjoner Bestilt Behandlet Kst oppfølging Merknad 1. Rutiner på plan- og byggesaksområdet Kst: Er fulgt opp i dette møtet Selskapskontroller 1. IVAR IKS Kst: Følges opp første møte 2011 Avsluttede prosjekter Forvaltningsrevisjoner Bestilt Behandlet i KU 1. Overordnet analyse Behandlet i KST Fulgt opp av K.utv. 2. Randaberg interkommunale PPT Kst: Kommentar Vedlegg til plan for forv.revisjon, som ble behandlet i kst Behandlet i Kst etter k.utv. sin oppfølging Selskapskontroller 1. Finnfast AS Kst: Lyse Energi AS Kst: Side 1 av 1

18 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 049 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Rennesøy /2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 18. JUNI 2010 Kontrollutvalget har i møtet vedtatt at kontrollutvalget heretter vil godkjenne protokollen på slutten av hvert møte. Protokollen i møtet ble i møtet gjennomgått felleskap. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra møtet SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Saksliste Meldinger Forrige sak 7

19 MELDINGER Periode: 10. april juni 2010 Nr. Referatsakstittel 8/10 Saksfremlegg - Orientering om kommunen sitt tilsyn med barnehager i /10 Melding om politisk vedtak - Regnskap 2009 for Rennesøy kommune - sak 24 i kommunestyret 10/10 Melding om politisk vedtak - Årsmelding 2009 for Rennesøy kommune - sak 25 Saksliste Forrige sak 8

20

21

22

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 25/13

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste 30/13 Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1/2012 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 6 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 35/11 Kort gjennomgang

Detaljer

Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET

Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Formannskapet Bystyret Møtedato 23.11.2010 14.12.2010 Arkivsak : 200900186 Arkivkode : E: 145 Saksbeh. : S.Haugen Utvalgssaksnr. 130/10 ØKONOMIPLAN 2011-2014,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: Møtedato: 25.10.2016 Utvalgssaksnr.: 33/16-7/16 Disse møtte: Kurt Randeberg Inger Grødem (vara) Forfall / varamedlemmer:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2014 Møtedato: 04.09.2014 Utvalgssaksnr.: 14/14-8/14 Disse møtte: Viggo Andreassen Kirsten Aske Østhus Runar

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 4 / 2014 Møtedato: 25.11.2014 Utvalgssaksnr.: 25/14-9/14 Disse møtte: Tor Øyvind Ask Viggo Andreassen, møtte kl.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STRAND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I STRAND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STRAND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Strand Møtenr.: 1 / 2014 Møtedato: 30.01.2014 Utvalgssaksnr.: 1/14-8/14 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Sveinung Langvik Harald

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 03. desember 2009 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 03. desember 2009 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 03. desember 2009 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 4 Møtedato: 15. september 2011 Utvalgssaksnr.: 17/11-25/11 Innkalt: Lauritz Ydstebø

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2015 Møtedato: 02.06.2016 Utvalgssaksnr.: 13/16-5/16 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Tor Øyvind Ask

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY PROTOKOLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 4 Møtedato: 16. september 2011 Utvalgssaksnr.: 21/11-30/11 Innkalt: Jostein Eiane

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 5 / 2016 Møtedato: 17.11.2016 Utvalgssaksnr.: 34/16-8/16 Disse møtte: Tor Øyvind Ask Ivar Finnesand June Eike

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -KVALITET I BARNEHAGE

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -KVALITET I BARNEHAGE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002725 : E: 216 &58 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 25.01.2011 7/11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -KVALITET

Detaljer

Kontrollutvalget i Gjesdal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Gjesdal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Gjesdal kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll fra forrige

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 7/13 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

Detaljer

Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 19. oktober 2009 kl. 08.30 i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 19. oktober 2009 kl. 08.30 i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 5 Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 19. oktober 2009 kl. 08.30 i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning av innkalling

Detaljer

Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 18. februar 2011 kl. 08.15 i møterom Randaberg Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 18. februar 2011 kl. 08.15 i møterom Randaberg Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 18. februar 2011 kl. 08.15 i møterom Randaberg Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4-2010 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 19/10

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2013 Møtedato: 19.09.2013 Utvalgssaksnr.: 14/13-21/13 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Tor Øyvind Ask

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Torsdag, 17. september 2015 Tid: Kl. 12.00 Saknr. 19/2015 23/2015 Sakliste Sak nr.: Innhold 19/2015 Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 2 / 2015 Møtedato: 16.09.2015 Utvalgssaksnr.: 9/15-9/15 Disse møtte: Rolf Skretting Torill Ramstad Bertha Pedersen

Detaljer

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll frå møtet

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STRAND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I STRAND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STRAND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Strand Møtenr.: 1 Møtedato: 28.01.2016 Utvalgssaksnr.: 1/16-9/16 Disse møtte: Edvard K.Tungland Grim Lura Åge Gjørøy Hogne Fjellanger

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 22. Oktober 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 5/08 TID: Tirsdag 04.11.08 Kl. 09.30 STED: kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 32/08 GODKJENNING

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FINNØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I FINNØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FINNØY KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Finnøy Møtenr.: 3 / 2016 Møtedato: 31.05.2016 Utvalssaksnr.: 16/16-5/16 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Jorunn Strand Vestbø Kjell

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 3-2014 Møtedato: 11.06.2014 Utvalgssaksnr.: 13/14-5/14 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Audun Moen Karl Andreas

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL. EVENTUELT/ORIENTERINGER: -Informasjon om foranalyse av Eidsiva Energi AS, fra kontrollutvalgene i de 7 største eierkommunene.

SAKNR. SAKSTITTEL. EVENTUELT/ORIENTERINGER: -Informasjon om foranalyse av Eidsiva Energi AS, fra kontrollutvalgene i de 7 største eierkommunene. INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 30. september 2011. Klokken: 09.00. Møtested: Ringebu rådhus, grønt møterom SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TYPE Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll fra møte

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tilleggssakliste TIL BEHANDLING: 38/15: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2015 I etterkant av møtet er det ønskelig

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628. Kommunestyret 28.10.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628. Kommunestyret 28.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 28.10.2014 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - INTERNKONTROLL OG VEDTAKSOPPFØLGING

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24. september 2008 Møtetid: Kl. 0800 - Møtested: Inderøyheimen, Kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Forsand Møtenr.: 3 / 2014 Møtedato: 28.08.2014 Utvalgssaksnr.: 12/14-5/14 Disse møtte: Inger Anita Merkesdal Arne Maudal Forfall /

Detaljer

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr.3 /2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 03 Journalnr. 2012/13012-12 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Elisabeth H. Karlsen, leder Kjell Pedersen, nestleder Carina Prytz, varamedlem Andre:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sokndal Møtenr.: 3-2016 Møtedato: 06.06.2016 Utvalgssaksnr.: 14/16-19/16 Disse møtte: May Lis Tengesdal, leder Arild Løvås, nestleder

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010 Fra KU-sak: 19/10 Fra kl.: 19.00 Til KU-sak: 25/10 Til kl.: 20.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 09. november 2011 kl. 09.00 på Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 09. november 2011 kl. 09.00 på Rådhuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 5-2011 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 09. november 2011 kl. 09.00 på Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 34/11 Kort gjennomgang

Detaljer

For ordens skyld ber vi om at innkallingen blir lagt ut på kommunens nettsider.

For ordens skyld ber vi om at innkallingen blir lagt ut på kommunens nettsider. Epost Ål postmottak Fra: Wibekke-Helen Viken Sendt: 8. november 2013 18:07 Til: 'Edvin Ræstad (eraest@online.no)'; Hallvard Indgjerd; 'Sigrun Simonsen Harham (ja-arha@online.no)'

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Jan Magnus Bjørne-Larsen, Rigmor Grue Rygg, Hans Ola Larsgard, Lars Hamarsbøen, Liv Jorunn Øvrejorde Møtetid: Tirsdag 18. oktober 2016, kl. 10.00-14.00 Møtested: Møterom «Rom 4», Kommunehuset

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 17. NOVEMBER 2010 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 17. NOVEMBER 2010 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 17. NOVEMBER 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 17. NOVEMBER 2010 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 22. september 2010 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2010/18013-13 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Arne Bjørnå, leder Georg Mathisen Inger Marie Strande Vefik IKS: Revisjonssjef

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 5-2013 Møtedato: 20.11.2013 Utvalgssaksnr.: 30/13-7/13 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Karl Andreas Moen Audun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2013

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2013 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2013 Randaberg kirke, Foto: Borgny Håland Rogaland kontrollutvalgssekretariat 11. februar 2014 Side 2 av 5 Innledning Kontrollutvalget er et lovpålagt organ som skal

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr.02 /2011 23. september 2011 Arkivkode 4/1 03 Journalnr. 2011/13008-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Terje Einan, leder Hanne Nilsen, medlem For Roy Frode Linnes, Carina Prytz

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. november 2016. Klokken: 09.00 ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Vaala SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: Mandag, 31. oktober 2016 Tid: Kl. 08.30 Saknr. 28/2016 33/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 28/2016 Godkjenning av sakliste og innkalling

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 7-2016 Møtedato: 02.09.2016 Utvalgssaksnr.: 37/16-45/16 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Øyvind Ødegård Inger Lise

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLES TIL MØTE 24. november 2009 kl Møterom på Mæland Rør, Vigrestad

Kontrollutvalet i Hå INNKALLES TIL MØTE 24. november 2009 kl Møterom på Mæland Rør, Vigrestad KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 5-09 Kontrollutvalet i Hå INNKALLES TIL MØTE 24. november 2009 kl. 10.00. Møterom på Mæland Rør, Vigrestad SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssaksnr.: Kontrollutvalget i Gjesdal 2-2015 09.06.2015 9/15-16/15 Disse møtte: Anita Heigre Frank Oftedal Forfall / varamedlemmer:

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 30. september 2010 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2010/10014-17 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Heidi Aspenes, leder Rolf Johansen, nestleder Anne Kari Iversen, medlem Vefik

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 16.11.2010 137/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ARBEIDSGIVERROLLEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 16.11.2010 137/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ARBEIDSGIVERROLLEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002725 : E: 216 &58 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 16.11.2010 137/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: 2 / 2016 Møtedato: 26.04.2016 Utvalgssaksnr.: 7/16-9/16 Disse møtte: Kurt Randeberg Eva Walde Lund Forfall /

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 012/08 FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT FOR 2009 FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET I INNHERRED SAMKOMMUNE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sokndal Møtenr.: 3-2015 Møtedato: 07.09.2015 Utvalgssaksnr.: 20/15-27/15 Disse møtte: Frank Toks () Arild Urdal () Målfrid Pettersen

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 15.05.2012 12/364 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 15. mai 2012 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 9. september 2009 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 31.08.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Arne Vassbotn, Kjærsti Ellingsen. Ingen merknader. Sak 31/14 ble tilføyd i møtet

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Arne Vassbotn, Kjærsti Ellingsen. Ingen merknader. Sak 31/14 ble tilføyd i møtet 1 SORTLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhuset, møterom servicetorget Møtedato 8.10.2014 Tidspunkt: kl. 10.30 12.40 Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Arne Vassbotn, Kjærsti

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Andre møtende : Daniel Kvisten, økonomisjef, (sak 22) Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Andre møtende : Daniel Kvisten, økonomisjef, (sak 22) Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.03.2010 Tid: 19.00 22.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ORIENTERINGER: - PRESENTASJON AV LANDSKAPSANALYSE FOR OMRÅDEPLAN SKURLAGET-PLASSEN V/FESTE

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 9-2014 Møtedato: 12.12.2014 Utvalgssaksnr.: 42/14-49/14 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Arne Oftedal Carina Mossin

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møtedato/tid: 08.09.2015 Kl 09:00 11:20 Møtested: Rådhuset Møtende medlemmer: Eva Overholt (møteleder) Eivind Stende Ingrid M Tørhaug-Skagseth Oddrun Husby

Detaljer

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Dir.tlf. 74 11 14 73 Mobil 41 68 99 12

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Dir.tlf. 74 11 14 73 Mobil 41 68 99 12 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 9. september 2008 TID: Kl 13.00 STED: Møterom Kolvereidvågen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 02.05.2012 12/319 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 2. mai 2012 kl. 09.00 10.30 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset

Detaljer

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtetid: 01.02.2016 kl. 14:00 Møtested: Frogn rådhus MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert på

Detaljer