1. KVARTAL DELÅRSREGNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. KVARTAL DELÅRSREGNSKAP"

Transkript

1 1. KVARTAL 2011 DELÅRSREGNSKAP

2 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat Renteinntekter ,58 % ,15 % ,41 % Rentekostnader ,62 % ,24 % ,51 % Rentenetto ,96 % ,90 % ,89 % Netto andre driftsinntekter ,18 % ,28 % ,41 % SUM driftsinntekter ,14 % ,19 % ,30 % Personalkostnader ,68 % ,45 % ,62 % Andre driftskostnader ,63 % ,64 % ,65 % SUM driftskostnader ,31 % ,08 % ,27 % Driftsresultat før tap ,83 % ,10 % ,03 % Tap på utlån ,22 % ,17 % ,09 % Andel av resultat tilknyttet selskap 600 0,05 % 0 0,00 % - 0,00 % Driftsresultat før skatt ,66 % ,93 % ,94 % Skatt ,16 % ,25 % ,25 % Årsresultat ,50 % ,68 % ,69 % Nøkkeltall Fra balansen pr Forvaltningskapital Midlere forvaltningskapital Utlån til kunder Utlån til Terra Boligkreditt Innskudd fra kunder Gj.snitlig Egenkapital Rentabilitet m.v. Driftskostnader i % av driftsinntekter 61,35 % 49,90 % 55,26 % Driftsk. i % av driftsinnt. ekskl. kursgev.* 61,99 % 50,51 % 55,29 % Resultat i % av midl. Forv.kapital 0,50 % 0,66 % 0,69 % Resultat i % av gj.snittlig Egenkapital 7,29 % 9,24 % 9,91 % Resultat før skatt i % av forvaltningskap. 0,66 % 0,91 % 0,94 % Antall årsverk Antall bankkontor Midlere forvaltningskapital pr. årsverk Soliditet Ansvarlig kapital Kapitaldekning 16,31 % 17,77 % 16,41 % Kjernekapitalprosent 13,50 % 14,56 % 13,60 % Bokførte tap i % av utlån pr ,07 % 0,05 % 0,12 % Nedskr. utlån. i % av brutto utlån 0,60 % 0,66 % 0,57 % Finansiering - likviditet Innskudd i % av utlån 74,06 % 67,36 % 71,25 % Økning forv.kapital i % av forv. pr ,05 % 2,46 % 13,40 % Økning forv. kapital siste 12 mnd 12,94 % 11,00 % 13,40 % Økning utlån i % av utlån pr ,65 % 1,33 % 14,01 % Utlånsvekst siste 12 mnd. inkl. TBK 14,45 % 7,00 % 14,34 % Økning innskudd i % av innskudd pr ,62 % 0,80 % 20,07 % Innskuddsvekst siste 12 mnd 25,82 % 2,53 % 20,07 % Egenkapitalbevis (EKB) Egenkapitalbevisbrøk 30,5 % 32,6 % 32,6 % Antall utstedte bevis Børskurs ,5 158 Børsverdi Bokf. egenkapital per EKB (inkl. utbytte) Resultat per EKB 2,23 2,8 12,35 Utbytte per EKB ,5 Pris / Resultat per EKB 69,06 42,68 12,79 Pris / Bokført egenkapital 1,37 1,05 1,27 *) ekskl. gevinster/tap på aksjer og egenkapitalbevis til virkelig verdi over resultat

3 STYRETS KOMMENTAR TIL DELÅRSREGNSKAP PR Driftsresultat før skatt for 1. kvartal 2011 ble 7,7 mill. kr., mot 9,6 mill. kr. for samme kvartal i kvartal 2011 preges spesielt av tre komponenter: Pensjonskostnader, derivater og rentenetto. Disse vil bli kommentert spesielt i det etterfølgende. Rentenettoen viser en positiv utvikling med en økning på 3,0 mill. kr. Den relative rentenettoen målt i forhold til gjennomsnittelig forvaltningskapital (FVK) er også bedret fra 1,90 % til 1,96 %. Bedringen i rentenettoen skyldes først og fremst en spesielt positiv utvikling i bankens plassering i DnB Banklikviditet Global for 1. kvartal, som isolert sett påvirker rentenettoen med 2 mill. kr. Eliminert for utviklingen i denne plasseringen er rentenettoen derfor bedret med 1 mill. kr. Netto inntekter fra banktjenester (provisjoner og gebyrer) er vesentlig bedret og utgjør for kvartalet 3,7 mill. kr., en resultatforbedring på 0,9 mill. kr. Dette skyldes i tillegg til økt salg av slike produkter generelt, at bankens tidligere datterselskap Finansrådgivning AS, nå er innfusjonert i banken, og selskapets portefølje således har blitt en del av bankens portefølje. Provisjoner fra forsikringssalg og boligkredittformidling bedres, men også sparing og plasseringsområdet viser nå en signifikant bedring. Gebyrer og provisjoner fra betalingstjenester er tilnærmet uendret. Banken fikk i 1. kvartal et tap fra finansielle instrumenter på 2,0 mill. kr., mot en gevinst for samme periode i fjor på 0,4 mill. kr. Årsaken til dette ligger først og fremst i negativ utvikling i et derivat/rentebytteavtale i en tid med stigende markedsrenter. Denne avtalen har løpetid frem til 2015, og har pr. i dag en negativ verdi på ca. 4,5 mill. kr. Ved utløpet av avtaletiden skal avtalen bringes regnskapsmessig tilbake til null, slik at det ligger en betydelig oppside i denne avtalen i årene som kommer. Andre driftsinntekter er noe høyere enn for samme periode i fjor, men dette er marginale inntekter for banken. I sum ble samlede inntekter på 24,9 mill. kr, mot 22,6 mill. kr. for 1. kvartal For 1. kvartal 2011 fikk banken en kostnadsøkning på 4,0 mill. kr., mot en kostnadsreduksjon i samme kvartal i fjor på 1,6 mill. kr. Endringene i kostnadsbildet skyldes i det vesentligste ny lov om statstilskudd til avtalefestet pensjon som gjør at den tidligere AFPordningen er avviklet. Dette medførte at tidligere avsetninger til AFP forpliktelser ble reversert og reduserte pensjonskostnaden i 1. kvartal 2010 med 2,1 mill. kr. Sammenholdt med årets pensjonskostnad for 1. kvartal på 0,7 mill. kr., medfører dette en endring i kostnadsbildet i negativ retning med 2,8 mill. kr. Dersom man eliminerer for dette har banken en kostnadsvekst i første kvartal på 1,2 mill. kr, eller tilsvarende 10,6 %. Kostnadsveksten skyldes styrking av bemanning, spesielt på kredittområdet, for å møte veksten i markedet, og fra vår samarbeidspartner Heimdal Eiendomsmegling AS. I tillegg er kostnadene fra vårt innfusjonerte datterselskap Finansrådgivning AS nå en del av bankens kostnader. Dette inkluderer lønn og sosiale kostnader til tre personer, husleie og kontorholdskostnader. Bankens kostnadsprosent målt mot FVK er i 1. kvartal på 1,31 %. Elimineres effekten av pensjonskostnadene var bankens kostnadsprosent for 1. kvartal i fjor på 1,28 %. Det forventes en stabilisering av kostnadsveksten ut over året. Det er bokført 2,5 mill. kr. i netto tap for 1. kvartal, mot 1,8 mill. kr. for samme periode i Tapene ansees fortsatt som svært lave. Størrelsen på gruppevise nedskrivninger ble redusert med 0,5 mill. kr. til totalt 7,5 mill. kr. i første kvartal i fjor. Tapene er således tilnærmet på linje med fjoråret. Misligholdte lån er redusert betydelig i forhold til utgangen av tilsvarende kvartal i fjor. For full innsikt vises til note 3. Årsveksten i utlån er på 498 mill. kr. eller 14,5 %, inkludert bankens plasseringer av boliglån innenfor 60 % av markedsverdi i boligkredittselskapet Terra Boligkreditt. Årsvekst for innskudd er på 586 mill. kroner eller 25,8 %. Derved finansierer innskuddsveksten 120 % av utlånsveksten i egen balanse, noe som gjør at innskuddsprosenten økes betydelig. Innskuddsprosenten (innskudd/utlån x 100) utgjør pr. utgangen av 1. kvartal 74,1 %, mot 67,4 % på samme tidspunkt i fjor. Denne utviklingen anser styret som svært positiv. Erklæring fra styret og daglig leder Vi erklærer etter beste overbevisning at delårsregnskapet for perioden 1. januar til 31. mars 2011 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av Melhus Sparebanks og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at delårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på delårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står ovenfor neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner av nærstående. Melhus, 5. mai 2011 STYRET I MELHUS SPAREBANK

4 DELÅRSREGNSKAP 1. KVARTAL 2011 RESULTATREGNSKAP Note 1. kv kv Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprov. inntekter Prov. inntekter og inntekter av banktj Prov. kostnader og kostn. ved banktj Nto. gev. på fin. instr. til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum netto driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader før tap på utlån Driftsesultat før tap på utlån Nedskrivninger på utlån og garantier Driftsresultat Andel av resultat tilknyttet selskap Resultat før skatt Skatt på resultat RESULTAT ETTER SKATT Utvidet resultat Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Utvidet resultat etter skatt Årets totalresultat Resultat pr. egenkapitalbevis 2,23 2,80 12,35

5 BALANSE EIENDELER Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordringer på kunder 2, Aksjer og ek. bevis til virkelig verdi over res Pengemarkedsfond tilgjengelig for salg Sertifikater og obl. tilgjengelig for salg Finansielle derivater Andre eiendeler Aksjer og egenkapitalbevis tilgjengelig for salg Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i konsernselskaper Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Note Påløpte kostnader og forskuddsbet. inntekter Betalbar skatt Annen gjeld Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikat- og obligasjonsgjeld Finansielle derivater Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån SUM GJELD Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Annen egenkapital Akkumulert overskudd SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN Garantiansvar Pantstillelser Melhus, 5. mai 2011

6 ENDRING I EGENKAPITAL Alle beløp i NOK Endring egenkapital 2011 Eierandels kapital Overkursfond Grunnfond* Utjevningsfond Annen EK ikke res.ført* Egenkapital Prinsippendringer Årets resultat fra morbanken Utvidet resultatregnskap Endr. v.v. på fin. eiendeler tilgjengelig for salg Årets totalresultat Transaksjoner med egenkapitalbeviseierne Egne egenkapitalbevis 0 Utbytte/gaver Egenkapital pr *Fond for urealiserte gevinster utgjør Totalt utsatt skatt på elementer som er ført direkte mot fond for urealiserte gevinster utgjør Totalt utsatt skatt på elementer som er ført direkte mot EK utgjør 739. Endring egenkapital 2010 Eierandels kapital Overkursfond Total egenkapital Grunnfond* Utjevningsfond Annen EK ikke res.ført* Total egenkapital Egenkapital Årets resultat fra morbanken Utvidet resultatregnskap Endr. v.v. på fin. eiendeler tilgjengelig for salg Årets totalresultat Transaksjoner med egenkapitalbeviseierne Egne egenkapitalbevis 0 Utbytte/gaver Egenkapital pr *Pr utgjorde fond for urealiserte gevinster Totalt utsatt skatt på elementer som er ført direkte mot fond for urealiserte gevinster utgjorde Totalt utsatt skatt på elementer som er ført direkte mot EK utgjorde 907.

7 NOTER 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Delårsregnskapet er avlagt etter IFRS-standard. Sammenligningtall er utarbeidet ihht. standardens minimumskrav. Selskapet har to datterselskaper som begge har liten eller ingen aktivitet. Selskapene anses uvesentlige og det er fra og med 1. kvaratal 2011 unnlatt å utarbeide konsernregnskap. I den forbindelse endres regnskapsprinsipp for bokføring av eierandel i tilknyttet selskap fra kostmetoden til egenkapitalmetoden. Prinsippendring medfører at bokført verdi på investeringen økes med 575 pr Endringen føres mot egenkapitalen, forholdsmessig fordelt mellom grunnfond og utjevningsfond. Sammenligningstall for 2010 er endret tilsvarende. Pr er investering og egenkapital økt med 144. Alle beløp er oppgitt i kroner dersom ikke annet er oppgitt. Delårsregnskapet er ikke revidert. 2. TAPSKOSTNAD Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån Per. konstaterte tap som det tidligere ikke er foretatt individuelle nedskrivninger for Per. konstaterte tap som det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger for Periodens inngang på tidl. perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE LÅN Misligholdte engasjement 1-3 mnd Misligholdte engasjement 3-6 mnd Misligholdte engasjement 6-12 mnd Misligholdte engasjement over 1 år Sum brutto misligholdte engasjement over 90 dager Sum brutto misligholdte engasjement mellom 30 og 90 dager Individuelle nedskrivninger Sum netto misligholdte engasjement Ihht. Finanstilsynets retningslinjer anses et engasjement som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 30 dager

8 4. KAPITALDEKNING Innskutt kapital Opptjent kapital Fondsobligasjonslån Sum brutto kjernekapital Fradrag for immaterielle eiendeler Fradrag for urealiserte gevinster og andre fradrag Utbytte/konsernbidrag avsatt, klassifisert som EK Sum kjernekapital Ansvarlig kapital Fondsobligasjon utover 15% av kjernekapital Urealiserte gevinster og 50/50 fradrag Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag kreditrisiko Beregningsgrunnlag i % av forv.kap. 50,5 % 49,4 % 51,5 % Kapitalkrav kredittrisiko Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Massemarkedsengasjementer Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Kapitalkrav operasjonell risiko Fradrag i kapitalkravet Totalt kapitalkrav Kapitaldekning 16,31 % 17,77 % 16,41 %

9 5. DATTERSELSKAP OG TILKNYTTET SELSKAP Banken eier 100% av aksjene i Finans Rådgivning AS. Finans Rådgivning AS er et tomt selskap og avvikles i løpet av Banken etablerte i 2010 et 100% eid datterselskap, Melhus Sparebank Eiendom AS, som har som formål å foreta kjøp og salg av eiendom, utleie samt utvikling av eiendomsprosjekter. Selskapet har liten aktivitet i Begge selskapene anses uvesentlige for banken og det utarbeides derfor ikke konsernregnskap. I 2010 har banken kjøpt 20% av aksjene i Heimdal Eiendomsmegling AS. Selskapet vil være et tilknyttet selskap, som nå føres etter EK-metoden i regnskapet Balanseført verdi 1.1 / Kostpris Andel resultat Avskrivning merverdi Balanseført verdi tilknyttet selskap UTBYTTE Utbytte for 2010 på 11,50 pr. egenkapitalbevis ble vedtatt i forstanderskapet og utbetalt Foreslått utbytte for 2010 på 9,2 mill. og er ihht. IFRS ikke definert som gjeld på årsavslutningstidspunktet, men inngår i egenkapital pr RENTEINNTEKTER OG RENTEKOSTNADER Renteinntekter og lignende inntekter Renter o.l. inntekter av utlån til og fordr. på kredittinst Renter o.l. inntekter av utlån til og fordr. på kunder Renter o.l. inntekter av obligasjoner Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter o.l. kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter o.l. kostnader på innskudd fra kunder Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

10 8. PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER 9. NETTO GEVINST PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI 10. LØNNS- OG ADMINISTRASJONSKOSTNADER Garantiprovisjon Betalingsformidling Provisjon salg av forsikring Verdipapirforvaltning og omsetning Provisjoner fra Terra Boligkreditt Leieinntekter betalingsterminaler Annet Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Utbytte Netto gev./verdiendring på aksjer/ek. bevis til virkelig verdi over res Netto gevinster på valuta Netto gevinster finansielle derivater Gevinst/tap ved kjøp/salg av aksjer/obligasjoner tilgjengelig for salg Netto gevinst på finansielle instrumenter til virkelig verdi Lønns- og administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønns- og administrasjonskostnader Stortinget vedtok i 2010 ny lov tilknyttet AFP-ordningen. Dette medførte en tilbakeføring av tidligere års avsetning på 2.123, som reduserte kostnaden i sin helhet i FINANSIELL GJELD (inkl. ansvarlig lånekapital og gjeld til kredittinstitusjoner) Finansiell gjeld pr Opptak i perioden Nedbetaling i perioden Endring i påløpte renter Finansiell gjeld pr

11 12. EGENKAPITALBEVIS Banken har utstedt stk egenkapitalbevis pålydende kr største egenkapitalbeviseiere Antall Andel MP Pensjon ,38 % Terra Utbytte VPF ,30 % Berg Invest Holding AS ,03 % Allum Gerd Ninni ,29 % Sparebankstiftelsen DnB Nor ,59 % Ronaldinho AS ,50 % Haslum Industri AS ,08 % Gunnar Horten ,98 % Fossum Sigvard ,59 % Totens Sparebank ,44 % Anders Heggem ,38 % TOGO AS ,25 % Schløsser-Møller Gruppen AS ,25 % Iver Albert Juel ,16 % Lian Tor Peder ,15 % Berg Eiendom AS ,01 % Ola Løkbakks Fond ,98 % LEGA AS ,98 % Nordisk Finans Invest ,88 % The Northern Trust Co ,87 % Øvrige ,94 % Totalt utstedte egenkapitalbevis ,00 % Totalt antall egenkapitalbeviseiere 542 Resultat pr. egenkapitalbevis Resultat morbank Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet 30,5 % 32,6 % 32,6 % Resultat pr. egenkapitalbevis 0,00 2,85 12,35 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis 0,00 2,85 12,35 Foreslått utbytte pr. egenkapitalbevis - 11,50

12 Egenkapitalbevisbrøk Eierandelskapital Beholdning av egne egenkapitalbevis Overkursfond Utjevningsfond A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital Grunnfondskapital Fond for urealiserte gevinster FUG Foreslått utbytte/gaver B. Sum grunnfondskapital ekskl. FUG/utbytte Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 30,5 % 32,6 % Brøken beregnes på grunnlag av egenkapital ved begynnelsen av året, fratrukket foreslått utbytte/gaver. 13. SEGMENTER Pr PM BM Salg Ufordelt Sum Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Rentenetto i forhold til utlån 1,11 % 2,06 % 1,48 % Nto. Provisjonsinnt. og innt. fra banktjenester Andre driftsinntekter II SUM driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Andre driftskostnader III Sum driftskostnader Tap på utlån og garantier Tap i prosent 0,00 % 0,04 % 0,02 % IV Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat V Resultat av ordinær drift etter skatt

13 Pr PM BM Salg Ufordelt Sum Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Rentenetto i forhold til utlån 1,72 % 3,50 % 2,38 % Provisjonsinnt. og innt. fra banktjenester Andre driftsinntekter II SUM driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Andre driftskostnader III Sum driftskostnader Tap på utlån og garantier Tap i prosent 0,00 % 0,61 % 0,22 % IV Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat V Resultat av ordinær drift etter skatt Privatmarked Bedriftsmarked Totalt Utlån og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum brutto utlån og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Utlån formidlet til Terra Boligkreditt Sum netto utlån inkl. Terra Boligkreditt

14 KONTANTSTRØMANALYSE 1. KVARTAL 2011 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Note Utlån og innlånsvirksomhet Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger til kunder Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av kortsiktige inv. i aksjer Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av valuta og finansielle derivater Innbetalinger av utbytte Renteinnbetalinger på verdipapirer Utbetaling til drift Skatter Andre Utbetalt gaver av overskudd Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler 20, Salg av varige driftsmidler Kjøp av langsiktige investeringer i aksjer og andre andeler Salg av langsiktige investeringer i aksjer og andre andeler Innbetaling ved salg av rentebærende verdipapirer Utbetaling ved kjøp av rentebærende verdipapirer Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto innbetalinger/utbetalinger av nedbetalingslån, rammekreditter Netto innbetalinger av innskudd Plassering/låneopptak i kredittinstitusjoner Tilbakebetaling/nedbetaling til kredittinstitusjoner Opptak av sertifikater og obligasjonsgjeld/ansvarlig lånekapital Utbetaling ved tilbakebetaling av obligasjonsgjeld/ansvarlig kapital Utbetaling av utbytte Netto rentebetalinger på finansaktiviteter Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved perioden begynnelse Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Kontanstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metoden.

15

16 16 HOVEDKONTOR Postboks Melhus Tlf.: Fax: NO ROSENBORG REKLAME MEBA00XX AVDELING TRONDHEIM Postboks 669 Sentrum 7407 Trondheim Besøksadresse: Olav Tryggvasonsgt. 5 Tlf.: Fax: AVDELING HEIMDAL Postboks 117 Heimdal 7473 Trondheim Besøksadresse: Ringvålveien 12 Tlf.: Fax: AVDELING LER 7234 Ler Tlf.: Fax: AVDELING KORSVEGEN 7212 Korsvegen Tlf.: Fax:

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0 1 0 I M e l h u s B a n k e n delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank ...hele livet Kundens ønsker er vår utfordring! k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0

Detaljer

Dela rsregnskap 1. kvartal 2014

Dela rsregnskap 1. kvartal 2014 Dela rsregnskap 1. kvartal 2014 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.14 31.03.13 2013 Renteinntekter 66.502 4,35 % 55.147 4,11 % 242.867 4,31 % Rentekostnader

Detaljer

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.09.2014 30.09.13 2013 Renteinntekter 205.051 4,23 % 177.714 4,28 % 242.867 4,31

Detaljer

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.06.2015 30.06.2014 2014 Renteinntekter 122.213 3,67 % 136.031 4,32 % 271.989 4,19

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.)

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) Delårsrapport 1. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 4. kv. 09 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Sterk konkurranse og økt press på marginene i tredje kvartal. 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 2,9 millioner kroner (19,0 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før

Detaljer

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.)

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.) Halvårsrapport 2009 Halvårsrapport 2009 Positiv utvikling - Resultat etter skatt: kr. 8,1 mill kr ( kr 16,5 mill). - Netto renteinntekter: kr.28,5 mill (kr.42,5 mill). - Netto provisjons- og andre inntekter:

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert delårsrapport 2. k va r ta l urevidert 14 2 2. KVARTAL 2014 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern 7 Resultat konsern 8 Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal 2009

Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal 2009 0 Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal et Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet Helgeland Sparebank. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS. Foreløpig regnskap er ikke revidert.

Detaljer

urevidert delårsrapport 2. kvartal

urevidert delårsrapport 2. kvartal urevidert delårsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtall konsern Resultat 2. kv. 2015 2. kv. 2014 30.06.2015 30.06.2014 2014 Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Netto renteinntekter

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2012. Høland og Setskog. Sparebank

Delårsrapport. 4. kvartal 2012. Høland og Setskog. Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2012 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport pr. 4. kvartal 2012 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013 Nøkkeltall* Pr. 30.06.13 31.03.13 31.12.12 30.09.12 30.06.12 Sum inntekter (mill. kr.) 334 153 675 508 326 Sum driftskostnader (mill. kr.) 136 68 251 185 128 Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 4. KVARTAL (FORELØPIG OG UREVIDERT)

Kvartalsrapport 2012 4. KVARTAL (FORELØPIG OG UREVIDERT) Kvartalsrapport 2012 4. KVARTAL (FORELØPIG OG UREVIDERT) Kvartalsregnskap 4. kvartal /foreløpig årsregnskap 2012 Konsernet Fana Sparebank består av morbanken og de heleide datterselskapene Fana Sparebank

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 3. kvartal 2014 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport pr. 3. kvartal 2014 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk andre kvartal og første halvår 2010 Positivt resultat i andre kvartal og første halvår

Detaljer